News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "News & Updates Arbejds- og ansættelsesret"

Transkript

1 1 Endelig dom i Ring og Werge-sagen 2 Ingen lov om ansættelsesklausuler i denne omgang 3 Annullation af ansættelse var berettiget 4 Illoyal adfærd medførte arbejdsgivers berettigede bortvisning 6 Tilpasningsforpligtelsen var blevet iagttaget over for handicappet medarbejder 7 Offentligt ansattes ytringsfrihed 8 Tilladt forskelsbehandling 5 Afskedigelse i strid med forbuddet mod handicapdiskrimination

2 1 Endelig dom i Ring og Werge-sagen 120-dages reglen kunne anvendes i forbindelse med opsigelse af en handicappet funktionær. Det fandt Højesteret ved dom af 23. juni Tina Reissmann Med Højesterets dom sættes nu et endeligt punktum i de såkaldte "Ring og Werge-sager", som har verseret ved Søog Handelsretten samt ved EU-Domstolen. Sø- og Handelsretten tog primo 2014 stilling til, om opsigelse af to funktionærer efter 120-dages reglen var i strid med forskelsbehandlingsloven. Reglen giver som bekendt adgang til at opsige en funktionær med et forkortet varsel på 1 måned, hvis funktionæren har oppebåret løn under sygdom i 120 dage. Den ene sag blev anket til Højesteret, som nu har ændret Sø- og Handelsrettens dom. Sø- og Handelsrettens dom er tidligere omtalt i vores nyhedsbrev fra februar Den konkrete sag omhandlede en medarbejder, som led af svære smerter og andre gener, bl.a. koncentrationsbesvær, efter at have pådraget sig en piskesmældsskade. Medarbejderen blev opsagt i henhold til funktionærlovens 120-dages regel. Medarbejderen mente, at dette var i strid med forskelsbehandlingsloven, idet arbejdsgiveren ikke havde søgt at foretage passende foranstaltninger i forhold til hendes handicap. Højesteret fandt, ligesom Sø- og Handelsretten, at medarbejderen var handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand, og at arbejdsgiveren derfor havde pligt til at træffe hensigtsmæssige tilpasningsforanstaltninger. Højesteret fandt dog, i modsætning til Sø- og Handelsretten, at arbejdsgiveren ikke havde tilsidesat sin tilpasningsforpligtelse. Højesteret henviste til, at det efter en samlet vurdering ikke var godtgjort, at arbejdsgiveren på opsigelsestidspunktet vidste eller burde vide, at medarbejderens sygdom havde medført et handicap. ikke går ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål. Denne vurdering tilkom den nationale ret. Idet Sø- og Handelsretten i den konkrete sag fandt, at arbejdsgiveren havde undladt at træffe hensigtsmæssige tilpasningsforanstaltninger, og at opsigelsen dermed udgjorde direkte forskelsbehandling på grund af handicap, tog Sø- og Handelsretten imidlertid ikke stilling hertil. Højesteret tog stilling til spørgsmålet og fandt, at beskæftigelsesdirektivets forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap ikke er til hinder for anvendelse af 120-dages reglen. Medarbejderens handicaprelaterede fravær kunne således medregnes ved opgørelsen af de 120 sygedage. Der var heller ikke grundlag for godtgørelse efter funktionærlovens 2b. Dommen fastslår, at beskæftigelsesdirektivet ikke er til hinder for, at en arbejdsgiver kan medtælle handicaprelateret sygefravær ved anvendelse af funktionærlovens 120-dages regel. Arbejdsgiveren er dog stadig forpligtet til at træffe hensigtsmæssige tilpasningsforanstaltninger - i modsat fald vil der foreligge ulovlig forskelsbehandling. Et helt centralt spørgsmål i sagen er, hvorvidt beskæftigelsesdirektivet er til hinder for en national bestemmelse som funktionærlovens 120-dages regel. I forbindelse med Sø- og Handelsrettens præjudicielle forespørgsel fastslog EU-Domstolen, at beskæftigelsesdirektivet er til hinder for 120-dages reglen, når sygefraværet er en følge af medarbejderens handicap, medmindre reglen forfølger et legitimt mål og

3 2 Ingen lov om ansættelsesklausuler i denne omgang Lovforslag til lov om ansættelsesklausuler er bortfaldet som følge af, at der blev udskrevet folketingsvalg. Med statsministerens udskrivelse af valg til Folketinget den 27. maj 2015 bortfaldt alle endnu ikke vedtagne lovforslag, herunder også lovforslag L 196 til lov om ansættelsesklausuler, der ville være trådt i kraft den 1. juli Som bekendt nåede Regeringen, inden der blev udskrevet valg til folketinget, at fremsætte forslag til lov om ansættelsesklausuler, som samlede al regulering af ansættelsesklausuler i én lovgivning. Lovforslaget havde til formål at begrænse og regulere brugen af ansættelsesklausuler og at indføre et forbud mod at indgå aftaler om jobklausuler med få undtagelser. Henriette Stakemann Det må forventes, at lovforslaget genfremsættes af den nye regering i efteråret Plesner følger udviklingen i lovgivningsprocessen og følger op, når der er noget nyt om lovforslaget. 3 Annullation af ansættelse var berettiget Annullering af ansættelse på grund af manglende oplysning om stress og opsagt stilling var berettiget. Det kom Højesteret frem til ved dom af 9. juni Sagen drejede sig om en medarbejder, der var blevet ansat som lønkonsulent på et sygehus med tiltrædelse til den 1. juli Inden tiltrædelsestidspunktet annullerede arbejdsgiveren imidlertid ansættelsen, fordi medarbejderen ikke havde oplyst, at hun i sin tidligere stilling som personalekonsulent ved et af regionens andre sygehuse var blevet opsagt, og at hun havde været sygemeldt siden november 2009 på grund af stress. I henhold til helbredsoplysningslovens 6 skal en lønmodtager inden ansættelsen af egen drift oplyse om, hvorvidt vedkommende er bekendt med at lide af en sygdom eller har symptomer på en sygdom, som vil have væsentlig betydning for vedkommendes arbejdsdygtighed. Højesteret fandt indledningsvis, at oplysningspligten efter helbredsoplysningslovens 6 også omfatter arbejdsbetinget stress, der medfører sygefravær. Højesteret lagde til grund, at den nye stilling som lønkonsulent var af samme art som den hidtidige som personalekonsulent, og at den måtte forventes at have Lise Høy Falsner samme karakter. Derudover fremgik det af medarbejderens læges journalnotater og af referaterne af hendes samtaler med sin hidtidige arbejdsgiver, at hendes stress var arbejdsrelateret, herunder relateret til forholdet til hendes nærmeste leder. Også andre mulige årsager var nævnt. Selvom medarbejderen mente, at problemerne var løst med skiftet til en ny stilling og en ny chef, fandt Højesteret efter en samlet bedømmelse, at hun i forbindelse med ansættelsessamtalerne ikke med rette kunne anse sig for fri af stress, men at hun måtte indse, at der var en nærliggende risiko for fortsat stress med betydning for hendes arbejdsdygtighed. Højesteret fandt herefter, at medarbejderen havde tilsidesat sin oplysningspligt efter helbredsoplysningslovens 6.

4 Derudover havde medarbejderen angivet i sit CV, at hun i dag arbejdede ved det andet sygehus og angav dette uden nogen slutdato, selvom hun havde angivet slutdato ved tidligere ansættelsessteder. På denne baggrund og efter forklaringerne fra regionens repræsentanter under ansættelsessamtalerne lagde Højesteret til grund, at medarbejderen bevidst havde givet urigtigt indtryk af, at hun var aktiv i uopsagt stilling for at undgå, at oplysningerne om hendes opsagte stilling skulle få negativ betydning for hendes ansættelsesmulighed. Højesteret fandt derfor, at hun herved havde handlet svigagtigt og i strid med sin almindelige loyale oplysningspligt. Højesteret fandt herefter, at såvel medarbejderens tilsidesættelse af oplysningspligten efter helbredsoplysningsloven som hendes svigagtige oplysning om at være aktiv i uopsagt stilling havde givet regionen ret til at annullere tilsagnet om ansættelse som ugyldigt. kompensation, jf. principperne herom fastslået i UfR H. Byretten og landsretten var kommet frem til samme resultat. Dommen viser, at en ansøger i forbindelse med ansættelse kan tilbageholde så væsentlige oplysninger om sin helbredssituation, at annullering af en ansættelse kan være retmæssig. Derudover viser dommen, at det kan være sagligt at annullere en beslutning om ansættelse, hvis medarbejderen har handlet svigagtigt ved at give indtryk af, at vedkommende er i uopsagt stilling, når dette ikke er korrekt. Dommen er herudover for så vidt angår mangler ved partshøring i det offentlige i overensstemmelse med principperne fastslået i den ledende dom trykt i UfR H. Højesteret fandt endvidere, at medarbejderen burde være partshørt om nye faktiske oplysninger fra hendes tidligere chef. Da den supplerende partshøring imidlertid ikke var konkret væsentlig, udløste fejlen ikke ret til 4 Illoyal adfærd medførte arbejdsgivers berettigede bortvisning Det var illoyalt, at en medarbejder udførte arbejde i eget navn for en af arbejdsgiverens kunder - og til dette benyttede arbejdsgiverens lokaler. Det fastslog en faglig voldgift ved tilkendegivelse af 29. marts En medarbejder er i et ansættelsesforhold underlagt en loyalitetsforpligtelse over for sin arbejdsgiver, som blandt andet medfører, at medarbejderen ikke må udøve konkurrerende virksomhed mod arbejdsgiveren. Denne sag drejede sig om, hvorvidt en medarbejder havde overtrådt sin loyalitetsforpligtelse således, at arbejdsgiveren berettiget kunne bortvise medarbejderen. Medarbejderen havde, uden arbejdsgiverens viden og indforståelse, udført arbejde for en af virksomhedens kunder. Arbejdet blev faktureret gennem medarbejderens eget firma, men medarbejderen benyttede virksomhedens lokaler, maskiner og værktøj til udførelse af arbejdet. Rasmus Høj Christensen Det forhold, at medarbejderhåndbogen gav tilladelse til efter normal arbejdstid at udføre "fusk og fritidsarbejde" i forbindelse med lån af lokaler og værktøj, kunne ikke anses at omfatte en tilladelse til at benytte lokalerne til at udføre konkurrerende virksomhed. Medarbejderen henviste til, at han blot havde udført en bestilling, som arbejdsgiveren tidligere havde afslået over for kunden. Opmanden fandt det dog ikke godtgjort, at arbejdsgiveren skulle have afslået nogen ordre eller forespørgsel fra kunden.

5 Opmanden udtalte endvidere, at medarbejderen måtte have været klar over, at han ikke var berettiget til i eget navn at udføre arbejde for virksomhedens kunder uden virksomhedens samtykke. Opmanden fandt således, at medarbejderen havde tilsidesat sin loyalitetsforpligtelse ved uden arbejdsgiverens viden eller samtykke at have udført konkurrerende virksomhed mod arbejdsgiveren. Bortvisningen af medarbejderen var derfor berettiget, og arbejdsgiveren blev frifundet for krav om betaling af godtgørelse og løn i opsigelsesperioden. Tilkendegivelsen er i tråd med tidligere retspraksis og bekræfter således, at udøvelse af konkurrerende virksomhed rettet mod arbejdsgiveren er i strid med loyalitetsforpligtelsen. 5 Afskedigelse i strid med forbuddet mod handicapdiskrimination Afskedigelse af medarbejder var i strid med forbuddet mod forskelsbehandling på grund af handicap, da arbejdsgiver uden videre afviste muligheden for deltidsarbejde. Sø- og Handelsretten fandt ved dom af 29. april 2015, at en kommune ved afskedigelsen af en medarbejder havde overtrådt forbuddet mod forskelsbehandling på grund af handicap. Sagen drejede sig om en medarbejder, der blev ansat som nyuddannet civilingeniør i en kommune den 1. april ½ måned efter ansættelsen kom medarbejderen til skade med sin højre arm og fik som følge heraf konstateret refleksdystrofi, som er et regionalt smertesyndrom. Medarbejderen blev herefter deltidssygemeldt. Medarbejderen ønskede herefter at overgå til en deltidsansættelse. Kommunen afviste deltidsbegæringen og afskedigede medarbejderen på grund af hendes høje sygefravær. Retten skulle indledningsvis tage stilling til, om medarbejderen var handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand. Parterne var enige om, at medarbejderen på afskedigelsestidspunktet led af en funktionsnedsættelse, som begrænsede hende i at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre arbejdstagere. Parterne var derimod uenige om, hvorvidt begrænsningen var af lang varighed. Medarbejderen havde været delvist sygemeldt i ca. 1 år inden opsigelsen, og det fremgik af flere lægeerklæringer, fuldmægtig Louise Letman at medarbejderen ville have svære smerter i en længere periode. Det fremgik af lægeerklæringerne, at man forventede, at medarbejderen skulle arbejde på nedsat tid i yderligere 2 år, men det var dog uklart, om tilstanden ville blive forbedret med tiden. På baggrund af lidelsens karakter, sygdomsforløbet og de lægelige oplysninger fandt retten, at begrænsningen var af lang varighed, og at medarbejderen derfor var handicappet på afskedigelsestidspunktet. Herefter skulle retten vurdere, om arbejdsgiveren havde opfyldt sin pligt til at iværksætte hensigtsmæssige tilpasningsforanstaltninger. Retten fandt ikke, at kommunen havde løftet sin bevisbyrde for, at muligheden for deltidsansættelse var blevet tilstrækkeligt undersøgt. Kommunen havde heller ikke forsøgt at få besat en stilling til supplering af medarbejderen, men blot besluttet, at dette ikke ville være muligt på grundlag af interne overvejelser på et mere generelt plan. Kommunen havde derfor ikke godtgjort, at det ville være en uforholdsmæssig stor byrde at tilbyde medarbejderen deltidsansættelse, og

6 tilpasningsforpligtelsen efter forskelsbehandlingsloven var derfor ikke opfyldt. Medarbejderen havde herefter krav på godtgørelse svarende til 6 måneders løn. handicappet medarbejder deltidsansættelse, og at en generel afvisning heraf ikke er tilstrækkelig til at løfte bevisbyrden for, at der ikke er udøvet forskelsbehandling på grund af handicap. Dommen viser, at arbejdsgiveren er nødt til konkret at undersøge og afprøve muligheden for at tilbyde en 6 Tilpasningsforpligtelsen var blevet iagttaget over for handicappet medarbejder Arbejdsgiver havde foretaget de fornødne tilpasninger for at imødekomme særlige behov hos en medarbejder med et handicap. Det kom Ligebehandlingsnævnet frem til ved en afgørelse af 11. marts Sagen drejede sig om en IT-arkitekt, der blev ansat i en styrelse i september Medarbejderen havde siden 2002 lidt af periodevise lændesmerter, som blev forværret ved senere uheld i 2009 og Medarbejderen led efterfølgende af daglige nakke- og lændesmerter i varierende omfang, som medførte en nedsat koncentrationsevne, hukommelsesbesvær, træthed, og at medarbejderen ikke var i stand til at varetage sit arbejde på fuld tid. Efter en lang periode med meget højt sygefravær, som skyldes medarbejderens lidelser, indstillede arbejdsgiveren medarbejderen til afskedigelse, blandt andet fordi hans lave timetal ikke fandtes foreneligt med varetagelsen af arbejdet som IT-arkitekt. Medarbejderen blev dog efter høringsprocessen tilbudt omplacering til et andet kontor i en deltidsansættelse. Ligebehandlingsnævnet fandt indledningsvis, at der var tale om et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Da varslingen om afskedigelse - som resulterede i ændringen af ansættelsesforholdet fra fuldtid til deltid - var begrundet i sygefraværet, havde medarbejderen påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at medarbejderen var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af sit handicap. fuldmægtig Christian Aaby Larsen nævnet vægt på, at der var sket en omfattende tilpasning af medarbejderens arbejdsopgaver efter dennes genoptagelse af arbejdet, herunder ved at han fik mulighed for at arbejde hjemmefra, blev fritaget for deltagelse i kontormøder, og at der blev foretaget en arbejdstidsnedsættelse. På den baggrund fandt Ligebehandlingsnævnet, at medarbejderen ikke havde været udsat for forskelsbehandling på grund af handicap i strid med forskelsbehandlingsloven. Afgørelsen viser, at der ikke er tale om forskelsbehandling i strid med forskelsbehandlingsloven, hvis en medarbejder med handicap bliver varslet ned i tid, såfremt arbejdsgiveren har forsøgt at tilpasse arbejdsopgaverne efter medarbejderens særlige behov. I denne forbindelse kan der lægges vægt på, at selve ændringen i arbejdstiden også i sig selv kan udgøre en sådan tilpasning i lovens forstand. Nævnet fandt dog, at arbejdsgiveren i tilstrækkeligt omfang havde truffet de foranstaltninger, som var hensigtsmæssige for at afhjælpe medarbejderens konkrete behov, så han kunne varetage arbejdet som ITarkitekt hos arbejdsgiveren. I den forbindelse lagde

7 7 Offentligt ansattes ytringsfrihed Betænkning om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger er sendt i høring. Justitsministeriet har netop sendt betænkning om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger i høring. Betænkningen er udarbejdet af Udvalget om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger, som blev nedsat af regeringen i 2011 og har højesteretsdommer Jens Peter Christensen som formand. Udvalgets arbejde har koncentreret sig om at belyse og overveje behovet for yderligere lovgivning om offentligt ansattes ytringsfrihed og meddeleret, øget ansættelsesretlig beskyttelse af offentligt ansatte, som gør brug af deres ytringsfrihed, yderligere tiltag af vejledende karakter eller andre administrative initiativer for at understøtte offentligt ansattes ytringsfrihed, whistleblowerordninger i den offentlige forvaltning, herunder hvilke generelle retningslinjer eller hvilken lovregulering der i så fald ville kunne opstilles for sådanne ordninger. Udvalget har opnået enighed på visse områder, mens uenigheden er mere udbredt på andre. Lise Høy Falsner om det kunne være hensigtsmæssigt at etablere en whistleblowerordning og dermed imødegå et konkret identificeret behov for et forum til rapportering af mistanker om ulovligheder m.v. Udvalget har opstillet nogle generelle retningslinjer for, hvordan whistleblowerordninger i det offentlige vil kunne etableres og administreres. Herudover er der enighed om, at der ikke bør oprettes et særligt nævn til sikring af offentligt ansattes ytringsfrihed, og at der ikke bør lovgives om offentligt ansattes meddeleret eller lovfæstes et princip om omvendt bevisbyrde. Udvalget finder imidlertid, at der er behov for en fortsat og løbende informationsindsats om offentligt ansattes ytringsfrihed. Udvalget kunne imidlertid ikke nå til enighed om, hvorvidt der bør lovgives om tilkendelse af højere godtgørelsesbeløb i tilfælde, hvor afskedigelse er sket på grundlag af retmæssige ytringer, eller hvorvidt der bør lovgives om delt bevisbyrde. Høringsfristen var fastsat til den 5. juni Udvalget er blandt andet nået til enighed om, at der ikke bør indføres en generel lovgivning om whistleblowerordninger i det offentlige. Derimod anbefales det, at den enkelte myndighed tager stilling til, 8 Tilladt forskelsbehandling Det var ikke i strid med foreningsfrihedsloven at forskelsbehandle ansatte, der var medlemmer af det overenskomstbærende forbund, og udenforstående. Det fandt Højesteret ved dom af 4. juni Jacob Falsner En virksomhed var omfattet af en kollektiv overenskomst, ifølge hvilken de arbejdstagere, som var medlemmer af det

8 overenskomstbærende forbund, var berettiget til en sygeløn svarende til sygedagpengesatsen med tillæg af supplerende sygehjælp. I forhold til de arbejdstagere (de udenforstående), som ikke var organiseret i det overenskomstbærende forbund, fremgik det af den kollektive overenskomst, at de alene var berettiget til en sygeløn svarende til sygedagpengesatsen. Sagen vedrørte herefter spørgsmålet om, hvorvidt en forskelsbehandling af arbejdstagerne på grund af deres organisationsmæssige tilhørsforhold var i strid med foreningsfrihedsfrihedsloven, når virksomheden betalte en højere sygeløn til de ansatte, som var medlemmer af det overenskomstbærende forbund, end til de arbejdstagere, som havde valgt at stå udenfor. Højesteret fastslog indledningsvis, at foreningsfrihedslovens beskyttelsesområde alene tager sigte på at beskytte foreningsfriheden i forbindelse med ansættelse og afskedigelse, og at loven ikke indeholder et forbud mod forskelsbehandling under ansættelsen. Højesteret fastslog på denne baggrund, at den konkrete forskelsbehandling på grund af foreningsmedlemskab ikke var i strid med foreningsfrihedsloven og Menneskerettighedskonventionens artikel 11. Højesteret udtalte, med henvisning til Sørensen & Ramussen-sagen fra 2006, at den forskelsbehandling, som arbejdstagerne havde været udsat for, ikke indebar, at arbejdstagerne reelt blev tvunget til at melde sig ind i det overenskomstbærende forbund, hvad de heller ikke havde gjort. Højesteret bemærkede dog, at spørgsmålet om foreneligheden med foreningsfrihedsloven og Menneskerettighedskonventionens artikel 11 dog kunne rejses, hvis forskelsbehandlingen, der er en følge af det manglende medlemskab af et forbund, har den virkning, at den reelt tvinger arbejdstageren til at melde sig ind i et forbund, herunder navnlig hvis forskelsbehandlingen har en sådan karakter, at den indebærer en trussel mod arbejdstagerens eksistensgrundlag eller har lignende karakter. Højesteret fandt ikke, at der var tale om en sådan situation konkret. Dommen er en stadfæstelse af Landsrettens dom. Dommen viser, at foreningsfrihedslovens beskyttelsesområde som udgangspunkt kun tager sigte på at beskytte foreningsfriheden i forbindelse med ansættelse og afskedigelse, og at loven ikke indeholder et forbud mod forskelsbehandling under ansættelsen. Derudover viser dommen, at en forskelsbehandling kan være i strid med Menneskerettighedskonventionens artikel 11, hvis den forskelsbehandling, der er en følge af det manglende medlemskab af et forbund, har den virkning, at den reelt tvinger arbejdstageren til at melde sig ind i det forbund, herunder hvis forskelsbehandlingen har en sådan karakter, at den indebærer en trussel mod arbejdstagerens eksistensgrundlag eller har lignende indgribende karakter. Landsrettens dom er tidligere omtalt i vores nyhedsbrev fra maj 2014.

9 Kontakt Tina Reissmann advokat, partner Rasmus Høj Christensen senioradvokat Henriette Stakemann advokat, partner Jacob Falsner advokat Lise Høy Falsner advokat, associeret partner Louise Letman advokatfuldmægtig Christian Aaby Larsen advokatfuldmægtig De ovennævnte kan også kontaktes på telefon Plesner Amerika Plads København Ø CVR-nr Tlf Fax Plesner er anerkendt som et af de førende full-service advokatfirmaer i Danmark. Med ca. 350 ansatte, hvoraf 220 er juridiske medarbejdere, kan vi løfte de største og mest komplekse juridiske opgaver. Vores mål er at skabe størst mulig værdi for vores klienters forretning gennem fokuseret og proaktiv rådgivning, konstant udvikling af vores kompetencer og et højt serviceniveau. Vi dækker alle væsentlige erhvervsretlige områder og opnår til stadighed branchens højeste ratings. Vores specialister er blandt de absolut bedste på hver deres felt og varetager danske og internationale klienters interesser i Danmark og udlandet. Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Plesner påtager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed.

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Dom vedrørende funktionærlovens 2a 2 Beregning af ferietillæg 3 Afskedigelse pga. besparelser var OK 4 Tabsbegrænsningspligt ikke opfyldt 5 Intet økonomisk incitament til afskedigelse 1 Dom vedrørende

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Bortvist på grund af ADHD 2 Fravær og advarsler kunne begrunde afskedigelse 3 Uberettiget bortvisning 4 Illoyal indkaldelse til personalemøde 5 Vikarloven vedtaget 1 Bortvist på grund af ADHD Bortvisning

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Forskelsbehandling af unge under 18 år 2 Bortvisning 3 Illoyal opførsel i fritstillingsperioden 4 Usaglig afskedigelse af nationalistisk sælger 5 Skole skulle tilgodese handicappede lærere ved organisationsændring

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Deltidsansat ønskede ikke at arbejde fuldtid 2 Genoptagelse af driften 3 Gravid elev var bare ikke god nok 4 Lovligt konfliktvarsel 5 Fast aldersgrænse ikke i strid med beskæftigelsesdirektivet 6 Moderselskabs

Læs mere

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere?

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? Indhold 1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes 2 Ledelsesretten har vide grænser 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? 4 Mere om ligebehandlingsloven

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Egen opsigelse kunne tilbagekaldes 2 Delvis opsigelse ikke nok 7 Bortvist på grund af kritisk mail 8 Afskedigelse af sognepræst 3 Medarbejderaktier var ikke skattefritaget 4 Vikarlovforslaget 5 Illoyal

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 30.05.2016 FORSKELSBEHANDLINGSLOVEN VAR IKKE OVERTRÅDT VED OPSIGELSE AF MEDARBEJDER DER PASSEDE SIT HANDICAPPEDE BARN Kontakt Marianne Granhøj Partner Direkte: +4538774680

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus 2 Bordet fanger 3 4 Fyret på grund af nedsat hørelse Ingen provision uden salg 5 Afvist af Højesteret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus Advokat Lise Høy

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 EU-Domstolen skal tage stilling til, hvorvidt private arbejdsgivere tillige er hindret i at benytte funktionærlovens 2a, stk. 3 2 Ingen "straf" for tilbageholdelse af 2agodtgørelse 3 Ekstraordinære udgifter

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ændring af ligebehandlingsloven 2 Vejledning om flere kvinder i bestyrelsen 3 Sklerose ikke et handicap 4 Krav ikke frafaldet ved aftale 5 Overskridelse af kundeklausul 6 Degradering af militær tjenestemand

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Forlængelse af tidsbegrænsede ansættelser 2 Flypersonale havde ikke funktionærstatus 3 GPS skulle bruges til at kontrollere en medarbejder 7 Bortvist efter bytur 8 Opsigelse forud for nært forestående

Læs mere

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden Indhold 1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner 2 Opsigelse under barselsorlov 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden 4 Afskedigelse af

Læs mere

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Udvidelse af reglen om omvendt bevisbyrde 2 Opsigelse skyldtes ikke anmodning om deltid 6 Handicap kræver funktionsnedsættelse 7 Medarbejder havde ret til løn i sygemeldingsperioden 3 Bortvist for manglende

Læs mere

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor Indhold 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor 3 Forskelsbehandling på grund af handicap og alder 4 Forskelsbehandling

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ring og Werge sagerne 2 Overtrædelse af markedsføringsloven medførte bortvisning 3 Beregningsgrundlaget for rådighedsløn 5 Ret til fratrædelsesgodtgørelse på trods af kontraopsigelse 6 Ny betænkning

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Krav på lønregulering under orlov 2 Bordet fanger for aftaler om lønnedgang 3 Bevisusikkerhed medførte afvisning ved Ligebehandlingsnævnet 4 Ingen løn i opsigelsesperioden 5 Raskmeldt af kommunen 6 Flybesætning

Læs mere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere Indhold 1 Løn i opsigelsesperiode og 2 b godtgørelse 2 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis 3 Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandling 4 Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligten

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET 15 ugers løn i godtgørelse for overtrædelse af ansættelsesbevisloven... 1 Ny dom om fastholdelsesbonus... 2 Dom fra EF-Domstolen betyder mulig

Læs mere

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap Nyhedsbrev Arbejds- & Ansættelsesret Sygdom og handicap Indledning Det seneste år er der gennemført en væsentlig lovændring vedrørende medarbejderes sygdom og ikke mindst afsagt en række centrale domme

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER AUGUST 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ændring af adoptions- og barselsloven... 1 Barselsudligningsordningen - nye satser... 2 Krav til ansøgers danskkundskaber var ikke diskrimination...

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Pligtig afgangsalder på 67 år var ok 2 Negativ ytring på Facebook var ikke nok til afskedigelse 5 Ligebehandlingsnævnets årsberetning 2012 6 Overvægt kan udgøre et handicap 3 Der var taget nok hensyn

Læs mere

SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN

SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN 24.4.2013 EU-domstolen har taget stilling til, hvordan begrebet handicap skal afgrænses over for

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ryglidelse anerkendt som handicap... 1 Endnu en afgørelse om aldersdiskrimination... 2 Ændring af arbejdssted... 3 Hvornår er opsigelsen meddelt

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Højesteret: For meget udbetalt ved tilbagekøb af direktørs aktier 2 Bella Donna-etagen kan nu også bookes af mænd 3 Landsretterne fastlægger ydre grænse for 120-dages reglen 5 Højere sygeløn for fagforeningsmedlemmer

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Usagligt at opsige stressramt 2 OK at diskutere efterløn 3 OK at fastsætte prøvetid for lærer 8 Høringssvar som grundlag for afskedigelse 9 Enkeltstående udtalelse om klients samlever ikke saglig fyringsgrund

Læs mere

Nye domme om sygdom og handicapbegrebet

Nye domme om sygdom og handicapbegrebet Nye domme om sygdom og handicapbegrebet Ved partner Morten Ulrich Uddannelsesdagen 2014 2 Handicap-begrebet - definition (1) De forenede sager C-335/11 og C-337/11 samt sag C-13/05 En begrænsning som følge

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 19.01.2017 FAGFORENING IDØMT BOD FOR IKKE AT FORHINDRE ARBEJDS- NEDLÆGGELSE 19.1.2017 Arbejdsretten har idømt fagforeningen CAU (Cabin Attendants Union) bod på 1 mio.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 305/2016 (2. afdeling) Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for A A/S (advokat Merete Preisler) mod Finansforbundet som mandatar for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 300/2016 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for B A/S (advokat

Læs mere

Særnummer Konkurrenceret

Særnummer Konkurrenceret SÆRNUMMER om forslag til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. - forkortelse af klagefrister og begrænsning af mulighederne for at erklære kontrakter for uden virkning Forslag til ændring

Læs mere

4 Opsigelsesvarsel forkortet på grund af selskabs konkurs

4 Opsigelsesvarsel forkortet på grund af selskabs konkurs Indhold 1 Bortvisningsret var ikke fortabt ved passivitet 2 Sklerose kan være et handicap 3 EU-dom om gravides ret til løn ved omplacering grundet graviditet 4 Opsigelsesvarsel forkortet på grund af selskabs

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.01.2016 STATISTISKE OPLYSNINGER KAN SKABE FORMODNING FOR FORSKELSBEHANDLING 20.1.2016 Statistiske oplysninger om alder kan skabe en formodning for forskelsbehandling

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 08.04.2014 OPSIGELSE EFTER 120 DAGES- REGLEN PÅ DEN 120. SYGEDAG VAR USAGLIG 8.4.2014 Vestre Landsret har fastslået, at opsigelse med forkortet varsel efter 120 dages-reglen

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 For ung og for gammel 2 Kontraopsigelse og fratrædelsesgodtgørelse 8 Den rejselystne orlogskaptajn 3 Hovedtørklæde og jobsamtale 4 Oplysningspligt ved tjenestesamtaler 5 Høj anciennitet - opsigelsesbeskyttelse?

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 2a-sagerne 2 Sygdom opstået under ferien 3 Det var aldersdiskrimination at søge studenterhjælp 5 En salgskonsulent var ikke funktionær 6 Opsagt under barsel 7 Det var ok at afskedige en flexjobber 4

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Nye strengere regler om ansættelsesklausuler 2 En billig landing for aldersdiskriminerede SAS-piloter 3 Vikarlovens ligebehandlingsprincip 4 Krav om flere kvinder i bestyrelserne 5 Søn fandtes at være

Læs mere

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN ADVOKAT METTE ØSTERGÅRD RETSSAGSAFDELINGEN ØRGSMÅL 3 TIL EU DOMSTOLEN r reduktion af arbejdstiden blandt de foranstaltninger,

Læs mere

1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det

1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det Indhold 1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det 2 Til Boston på chefens regning 3 Endelig fri 4 Ikke både i pose og sæk 5 Ingen regel uden undtagelse 6 Velkommen tilbage - og farvel igen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 321/2016 (1. afdeling) Dansk Erhverv som mandatar for A A/S (advokat Lars Alexander Borke) mod Kristelig Fagforening som mandatar for B (advokat

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial

News & Updates Corporate/Commercial 1 Ændringer i bl.a. selskabsloven med ikrafttrædelse 1. januar 2014 2 Lovforslag indeholdende præcisering af reglerne om den kønsmæssige sammensætning i ledelsen 3 Ny ordning vedrørende notarbekræftelser

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.03.2015 HØJESTERET NEDSÆTTER SAS-PILOTERS GODTGØRELSE TIL 6 MÅNEDERS LØN 26.3.2015 Højesteret var ikke enig i den godtgørelse, som landsretten havde fastsat for

Læs mere

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser Indhold 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser 4 Bortvisning af direktør 5 Omfang af fratrædelsesgodtgørelse 6 Afskedigelser

Læs mere

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed Indhold 1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed 3 Illoyalt at videresende kundeoplysninger til privat email-adresse

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ophævelse af konsulentaftale 2 Diskretionær afskedigelse af tjenestemand 3 Interessent var fortsat ansat i virksomheden 5 Opsigelse efter 120-dages reglen 6 200.000 kr. i bodsansvar 7 Varslet op i tid

Læs mere

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA Personalejura LUP Program Ledelsesretten/pligten Ansættelseskontrakten Advarsler Opsigelser Usaglig opsigelse Vilkårsændringer Ledelsesretten Septemberforliget (september 1899) Arbejdsgiverne anerkendte

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Konkurrenceklausul uden kompensation var fortsat gyldig 2 Generaladvokaten: Fedme kan udgøre et handicap 6 Ombudsmanden: Forvaltningen forpligtet til at udlevere navnene på offentligt ansatte 3 Forordning

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Husk at få opdateret ansættelseskontrakter inden den 1. januar 2016 2 Manglende hensigtsmæssige tilpasningsforanstaltninger 3 Kortere varsling af hovedferie aftalt i ansættelseskontrakt 4 Opsagt på grund

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 23.03.2017 PH.D.-STIPENDIAT BLEV IKKE ANSET SOM FASTANSAT EFTER SEKS TIDSBEGRÆNSEDE STILLINGER 23.3.2017 Ifølge Vestre Landsret havde en gravid medarbejder, der havde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Berettiget at afskedige medarbejder under barsel 2 Gravid elev havde ret til forlængelse af uddannelsesaftale 3 Ny kantine og ny menu, men hvad med kokken? 4 120-dages reglen var ikke opfyldt 5 Togtur

Læs mere

Indhold. Nr. 10 November 2010. 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning. 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere

Indhold. Nr. 10 November 2010. 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning. 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere Indhold 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere 3 Nye veje til et bedre arbejdsmiljø 4 Forlænget arbejdstid var i orden 5 EU-dom

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Dom om fratrådte medarbejderes ret til favør- og gratisaktier... 1 Dom fra EF-Domstolen vedrørende diskrimination på grund af handicappet barn...

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse Deltidsansættelse Ved advokat Signe Juulskov Poulsen 34 Deltidsansættelse 1 35 Deltidsloven og EU-rammeaftalen Direktiv 1997/81 bygger på en EU-rammeaftale vedrørende deltidsarbejde, som har til formål

Læs mere

Indhold. 1 Højesteretsdom om afskedigelse under barselsorlov. 2 Ændringer i ferieloven. 3 Godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis

Indhold. 1 Højesteretsdom om afskedigelse under barselsorlov. 2 Ændringer i ferieloven. 3 Godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis Indhold 1 Højesteretsdom om afskedigelse under barselsorlov 2 Ændringer i ferieloven 3 Godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis 4 Kontrol af narkotikabrug 5 Kunne ikke fortryde opsigelse 6 Omskoling

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 05.01.2015 EU-DOMSTOLEN: IKKE GENERELT FORBUD MOD DISKRIMINATION PÅ GRUND AF FEDME 5.1.2015 Kontakt Tina Brøgger Sørensen Partner Direkte: +4538774408 Mobil: +4561203533

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Aldersdiskrimination går aldrig af mode 2 Ingen bonus 3 Politiet som ufrivillig långiver 7 Den illoyale medarbejder 8 Ingen tid til at hvile sig 9 Forslag til ændring af ferieloven er sendt i høring

Læs mere

Kære læser af Nyt om ansættelsesret

Kære læser af Nyt om ansættelsesret Kære læser af Nyt om ansættelsesret 2. halvår 2012 har ikke lovgivningsmæssigt begunstiget os med spændende nyheder, i skrivende stund heller ikke det ventede lovforslag om implementering af vikardirektivet.

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.02.2015 FORSKER PÅ BARSEL BLEV BORTVIST GRUNDET MAIL- KORRESPONDANCE MED SIN SAMLEVER 26.2.2015 En kvindelig forsker blev afskediget under sin barsel og senere

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 12.05.2015 LOVFORSLAG OM ANSÆTTELSES- KLAUSULER ER NETOP FREMSAT I FOLKETINGET 12.5.2015 Kontakt Helene Amsinck Partner Direkte: +4538774310 Mobil: +4520197474 HAM@kromannreumert.com

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Fravigelse af funktionærlovens opsigelsesvarsel... 1 Mænd i korte bukser på arbejdspladsen... 2 Dyrt for arbejdsgiver ikke at oplyse medarbejder

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. juni 2015 Sag 25/2014 (2. afdeling) Dansk Arbejdsgiverforening som mandatar for Pro Display A/S under konkurs (advokat Tine Benedikte Skyum) mod HK Danmark som mandatar

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Handicappet medarbejder fik kr. 225.000 i godtgørelse 2 D en opsagte stedfortræder 7 Syg i ferien 8 Kr. 15.000 i bod 3 4 Fratrædelsesgodtgørelse udbetalt for sent Rejsetid var arbejdstid 5 Nedsættelse

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 14.08.2014 GENERALADVOKAT: SVÆR FEDME KAN UDGØRE ET HANDICAP 14.8.2014 Kontakt Tina Brøgger Sørensen Partner Direkte: +4538774408 Mobil: +4561203533 tib@kromannreumert.com

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Handicappet opsagt efter 120 dages sygdom 2 Forskelsbehandlet nationalist 3 Affære udgjorde ikke væsentlig misligholdelse 4 Opdatering af LinkedIn-profiler var i strid med konkurrenceklausul 7 Lempelse

Læs mere

HR Jura. Januar 2012. www.accura.dk

HR Jura. Januar 2012. www.accura.dk Januar 2012 HR Jura Accura ønsker alle et godt nytår! Artiklen behandler forskelsbehandlingslovens handicapbegreb, der konstant udvikles og præciseres af nye afgørelser fra såvel Ligebehandlingsnævnet

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Danmarks Apotekerforening for Taastrup Apotek (advokat

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 27.08.2015 RYANAIR KUNNE IKKE UNDSLIPPE DEN DANSKE KONFLIKTRET 27.8.2015 Arbejdsretten har fastslået, at den danske arbejdsmarkedsmodel også gælder for udenlandske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret LØNMODTAGER HAVDE IKKE KRAV PÅ UDBETALING AF FEM IKKE-AFHOLDTE FERIEFRIDAGE FRA LØNMODTAGERNES GARANTIFOND En medarbejder kan ikke kræve ikke-afholdte feriefridage

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Hensynet bag aldersdiskriminerende opsigelser medførte mindre godtgørelser 2 Klage over en afgørelse fra Arbejdstilsynet - kan det betale sig? 3 Ingen virksomhedsoverdragelse, da de væsentligste aktiver

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 28.01.2015 FOLKETINGET VEDTAGER REFORM AF REGLER OM INTERNATIONAL REKRUTTERING Fra den 1. januar 2015 er det blevet lettere for danske virksomheders at rekruttere

Læs mere

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 1 Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 2 Mette Klingsten Partner 3 Programpunkter Fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.04.2015 LIGEBEHANDLINGSNÆVNET SKAL FOKUSERE PÅ REEL DISKRIMINATION 20.4.2015 Der er enighed i Folketinget om, at det er nødvendigt at målrette Ligebehandlingsnævnets

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate

News & Updates Commercial Real Estate 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler 2 Fraflyttede lejeres krav på tilbagebetaling af depositum m.v. 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler - i forlængelse af Østre Landsrets dom af 30. november 2011 i sag B-1079-11 refereret

Læs mere

1. Hvornår er der pligt til at iværksætte forhandlinger efter masseafskedigelsesloven?

1. Hvornår er der pligt til at iværksætte forhandlinger efter masseafskedigelsesloven? Indhold: 1. Hvornår er der pligt til at iværksætte forhandlinger efter masseafskedigelsesloven? 2. Principiel sag om gratis medarbejderaktier skal afgøres af Sø- og Handelsretten 3. Højesteret tilkender

Læs mere

2 Tilbagetagelse af udliciterede opgaver - finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse?

2 Tilbagetagelse af udliciterede opgaver - finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse? Indhold 1 Morgenseminar om opsigelse i praksis 2 Tilbagetagelse af udliciterede opgaver - finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse? 3 Pensionsindbetalinger til deltidsansatte 4 Kvindelig leder skulle

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Nyuddannet søges 2 Selvstændig konsulent var også lønmodtager 7 Offentligt ansattes ytringsfrihed 8 Arbejdsgiverorganisations forlig var bindende 3 Forlængelse af tidsbegrænset ansættelsesaftale 4 Tvunget

Læs mere

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester DANSK ERHVERV Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester Udfordringer Risikoen for at miste refusionen, mens vi arbejder på fastholdelse.

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen

1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen Indhold: 1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen 2 Forgæves afholdte udgifter kunne ikke kræves erstattet af ikke-tiltrådt funktionær 3 200.000 kr. i godtgørelse for

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Den 3. juni 2014 vedtog Folketinget ny lov om erhvervsdrivende fonde. Ved loven tilpasses en lang række forhold i væsentligt omfang til

Læs mere

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler Lovforslag om ansættelsesklausuler Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler DISPOSITION 1. LOVFORSLAGETS BAGGRUND 2. DE GÆLDENDE REGLER 3. DE NYE REGLER 4. IKRAFTRÆDELSE Baggrund Forslag til lov

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere