Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning)"

Transkript

1 GEA Farm Technologies Malkesæt IQ Intelligent firvejsmalkesæt Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies - The right choice.

2 Indholdsfortegnelse 1 Vorwort Informationer vedrørende vejledningen Producentens adresse Kundeservice Direktiver, love, normer Malkning med godt resultat Sikkerhed Driftsherren har pligt til at sørge for følgende Forklaring på de anvendte sikkerhedssymboler Principielle sikkerhedsforskrifter Personalets kvalifikationer Beskrivelse Anvendelse svarende til bestemmelserne Ændringer af udstyret Udstyrets opbygning Funktionsbeskrivelse Transport Sikkerhedsanvisninger for transport Dette hører med til leveringen Opbevaringsbetingelser Anvisninger vedrørende bortskaffelse af emballage Montering Forberedelse af montagen Omgivelser, hvor udstyret må opstilles Montage af mælkeledestykke Montage af pattekopper Montage af malkesættet Forberedelse til automat til eftermalkning Forberedelse til aftagning af malkesæt Konfiguration af vaskerammer Bortskaffelse af montagematerialer efter afsluttet montage Første ibrugtagning Særlige personalekvalifikationer, der kræves i forbindelse med første idriftsætning Foretag de basale indstillinger Betjening Sikkerhedskrav i forbindelse med betjening Betjening Sådan holder man rigtigt på mælkecentralen Påsætning Følgende anbefales vedrørende malkerutinen Aftagning

3 8 Funktionsfejl Sikkerhedsanvisning for afhjælpning af fejl Mulige fejl og afhjælpning af fejl Vedligeholdelse Særlige personalekvalifikationer, der kræves i forbindelse med vedligeholdelse Sikkerhedsforskrifter for vedligeholdelse Eftersyn og forebyggende vedligeholdelse Service Rengøring Bortskaffelse Reservedele Malkesæt Mælkeledestykke komplet Klemstykke komplet Aftagningsstang Ekstratilbehør Tillæg Forkortelser

4 Vorwort Informationer vedrørende vejledningen 1 Vorwort 1.1 Informationer vedrørende vejledningen Vi forbeholder os ret til ændringer af til de i denne vejledning anførte data og illustrationer på grund af den tekniske videreudvikling. Kopiering, oversættelse og enhver anden form for mangfoldiggørelse også af dele af denne betjeningsvejledning kræver skriftlig tilladelse fra producenten. Forkortelser, enheder, faglige begreber, specielle betegnelse eller brancheterminologi, der anvendes i denne driftsvejledning, gives der en nærmere forklaring på i afsnittet Tillæg. Denne vejledning er inkluderet i leveringen. Den skal opbevares i nærheden af udstyret, så den er nem at få adgang til, også efter salg af udstyret. Denne vejledning bliver ikke opdateret automatisk ved ændringer. Den aktuelle version kan til enhver tid bestilles gennem forhandlerne eller direkte hos producenten. Den er opbygget i moduler og vedrører udelukkende det anførte produkt. Oplysninger om komponenter, der står i forbindelse med produktet, kan i givet fald ses i de vejledninger, der vedrører disse. Dette gælder især for sikkerhedsanvisninger! Anvendte piktogrammer Dette piktogram markerer informationer, der giver en bedre forståelse af arbejdsprocesserne. Dette piktogram henviser på et specialværktøj, der er nødvendigt til montagen. En korrekturbjælke i margenen viser, at der er ændringer i forhold til den tidligere udgave. Dette piktogram henviser til et andet dokument eller afsnit. Ved angivelse af et nummer på en vejledning angiver de 4 cifre i midten følgende om sprogversionen: sprog sprog sprog Tysk Hollandsk Serbisk Engelsk (England) Engelsk (Amerika) Slovakisk Fransk (Frankrig) Polsk Litauisk Italiensk Dansk Portugisisk (Brasilien) Rumænsk Ungarsk Fransk (Canada) Spansk Tjekkisk Lettisk Svensk Finsk Estisk Norsk Kroatisk Spansk (Nordamerika) Russisk Bulgarsk Græsk Slovensk I nogle tilfælde fås de ikke på alle de anført sprog. 4

5 Vorwort Direktiver, love, normer 1.2 Producentens adresse GEA Farm Technologies GmbH Siemensstraße D Bönen +49 (0) 2383 / (0) 2383 / Kundeservice Forhandlere Hvor det er nødvendigt bedes man henvende sig til nærmeste autoriserede forhandler. Under følgende adresse på vor hjemmeside på internettet kan der søges efter vore mange forhandlere: Kontakt Europa: GEA Farm Technologies GmbH Siemensstraße D Bönen +49 (0) 2383 / (0) 2383 / Kontakt USA: GEA Farm Technologies, Inc Country Farm Dr. Naperville, IL Direktiver, love, normer I forbindelse med konstruktion og produktion af dette udstyr er indhold og anvisninger i følgende direktiver og regulativer overholdt: DIN ISO 5707 DIN ISO 6690 DIN ISO 3918 Malkeanlæg - konstruktion und kapacitet Kontrol af malkeanlæg Malkeanlæg - begreber 5

6 Vorwort Malkning med godt resultat 1.5 Malkning med godt resultat Forudsætninger for at få et godt resultat af malkningen: et korrekt dimensioneret og indstillet malkeanlæg. Indstillingen af malkevakuum, pulsering og af automatikken til aftagning af malkesæt skal være korrekt afstemt i forhold til dyrene. Regelmæssige kontroller, eftersyn og tilpasninger efter udskiftninger af dyr er også her med til at sikre et godt malkeresultat. et malkesæt, der er tilpasset efter dyret. et korrekt positioneret malkesæt med slangestyring og aftagning af malkesæt. En god positionering af malkesættet hindrer, at der optræder drejende kræfter eller vægtstangskræfter med negativ indflydelse på yveret. På den måde kan man undgå dårlig vedhæftning, vanskeligheder med renmalkning og yverproblemer! Arme til slangeføring eller automatik til eftermalkning letter den korrekte påsætning af malkesættet, følger dyrets bevægelser og sikrer malkning med succes. Med disse systemer er det nemt at få malkesættet til at sidde korrekt på yveret. De letter påsætningen af malkesættet og nedsætter den fysiske belastning for malkeren! Generelt er det en fordel at anvende en arm til styring af slangerne under malkningen! Når der trækkes slanger, skal disse holdes så korte som mulige, og man bør undgå, at slangerne kommer til at hænge, således at der kan dannes lommer. en rettidig vedligeholdelse og rengøring af malkeanlægget. En regelmæssig og grundig rengøring og desinfektion af malkeanlægget umiddelbar efter afsluttet malkning bidrager til dyresundheden, mælkekvaliteten og dermed til en malkning med godt resultat. Ved udskiftning skal der anvendes originale reservedele. De anbefalede indstillinger skal kontrolleres og evt. indstilles med regelmæssige mellemrum. De gælder ikke i forbindelse med produkter af andet fabrikat. Separering af mælk, der ikke må sendes på mejeriet. Mælken fra syge dyr og fra dyr, der netop har kælvet, skal separeres fra og opsamles for sig. Vi anbefaler: At der bruges separate malkesæt og beholdere til opsamling af mælken, eller at der bruges en separat dumpledning (rørledning til dårlig mælk). Malkerutine Det er en forudsætning for et godt resultat af malkningen, at man omhyggeligt følger malkerutinen. Bemærk! Malkning uden mælkeflow (tørmalkning) bør absolut undgås, da dette meget hurtigt kan have skadelig indvirkning på patternes tilstand og sundheden på yveret! 6

7 Vorwort Malkning med godt resultat Malkerutine 1 Visuelt eftersyn Observation af køerne under inddrivningen. Registrering af behandling, skader og yverinfektioner. 2 Vask af yver og patter Fjernelse af grove urenheder. 3 Formalkning Kontroller, om mælken kan leveres til mejeriet, og yversundheden. Start af stimuleringsproces. Vi anbefaler brug af automatisk stimulering. 4 Aftørring / tørring af patterne 60 sekunder minimumstid før påsætning af malkesæt ved manuel stimulering. 5 Påsætning og positionering af malkesæt Undgå indslip af luft, og at pattekoppen glider af (refluksspray). Vi anbefaler, at der bruges hjælpemidler til positionering. 6 Kontrol af renmalkning Først når mælkeflowet aftager tydeligt, må der foretages indgreb i malkningen (manuelt eller automatisk). 7 Fjernelse af malkesæt Tørmalkning bør absolut undgås. Først skal vakuum kobles fra, derefter skal malkesættet tages af. Vi anbefaler en automatisk aftagning af malkesæt. 8 Dypning af patterne Dyp hver patte på mindst 3/4 af pattelængden umiddelbart efter, at malkesættet er taget af. 9 Rengøring af malkeplads Malkesættene desinficeres, den plads, køerne har stået på, renses efter, at de har forladt den. Vi anbefaler en automatisk mellemdesinfektion af malkesæt. 10 Udskiftning af dyr uden stress Køerne skal gå ind i malkestalden roligt og uden stress. 7

8 Sikkerhed Driftsherren har pligt til at sørge for følgende 2 Sikkerhed 2.1 Driftsherren har pligt til at sørge for følgende Dette udstyr er konstrueret og produceret under hensyntagen til risikoanalyser og efter omhyggeligt udvalg af de harmoniserede standarder, der skal overholdes, samt yderligere tekniske specifikationer. Derfor er der garanti for maksimal sikkerhed. Denne sikkerhed kan dog kun opnås i praksis i den daglige drift, hvis man træffer alle de hertil nødvendige forholdsregler. Det er driftsherrens ansvar at planlægge disse forholdsregler og at kontrollere, at de overholdes. Brugeren skal sikre sig følgende: Alle personer, der arbejder med eller skal udføre opgaver i forbindelse med udstyret, skal læse denne anvisning grundigt igennem (specielt sikkerhedsanvisninger og advarsler i forbindelse med sikkerhed) og med deres underskrift bekræfte, at de har forstået vejledningen og vil følge den! Driftsvejledningen skal altid holdes i en tilstand, så den kan læses, og er til rådighed i komplet udgave på det sted, hvor udstyret er i drift. Alle personer, der skal udføre arbejde i forbindelse med udstyret, skal til enhver tid kunne få indblik i driftsvejledningen. Anvisningerne i afsnittet Grundlæggende sikkerhedsanvisninger skal overholdes. Lovens forskrifter skal overholdes. Der skal fremstilles specielle driftsvejledninger, der tager højde for de særlige forhold i den pågældende bedrift, og som endnu engang udtrykkeligt henviser til sikkerhedsanvisningerne. Udstyret må kun anvendes til det, det er beregnet til. Udstyret må kun anvendes, når det er i fejlfri og funktionsdygtig tilstand. Specielt skal den korrekte funktion på sikkerhedsudstyret kontrolleres med regelmæssige mellemrum. Det arbejde, der skal udføres, må kun udføres/gennemføres af personer, der har de nødvendige kvalifikationer! Dette personale skal med regelmæssige mellem undervises i alle de spørgsmål, der vedrører arbejdssikkerhed og miljøbeskyttelse, og det skal være fortrolig med driftsvejledningen og især med de deri indeholdte sikkerhedsanvisninger. Personale under oplæring må i første omgang kun betjene og arbejde med udstyret under opsyn af en erfaren person. At oplæringen er afsluttet med godt resultat, skal bekræftes skriftligt. Uvedkommende personer (f.eks. børn) må ikke opholde sig inden for risikoområdet og må ikke have adgang til rengørings- og desinfektionsmidler. 8

9 Sikkerhed Personalets kvalifikationer 2.2 Forklaring på de anvendte sikkerhedssymboler Sikkerhedssymboler henleder opmærksomheden på vigtigheden af de tekster, der står ved siden af. Advarselsanvisningerne er udformet ifølge ISO og ANSI Sikkerhedssymboler og signalord Advarsel! Signalordet Advarsel kendetegner risici for personers liv og sundhed. Hvis faren ikke undgås, kan følgen være dødsfald eller alvorlige personskader. Bemærk! Signalordet Pas på kendetegner vigtige informationer eller risici for produkt og miljø. 2.3 Principielle sikkerhedsforskrifter NB! Der advares i de enkelte afsnit mod yderligere specielle risikomomenter! Betjeningen og vedligeholdelsen af udstyr til malkekvægsbesætninger kan i sig selv være forbundet med en vis risiko. For din egen sikkerheds skyld bør du læse driftsvejledningen omhyggeligt og overholde anvisningerne heri (dette gælder især afsnittet Sikkerhed )! Ved håndtering af rengørings - og desinfektionsmidler skal man læse fareadvarslerne og rette sig efter sikkerhedsanvisningerne (risiko for personskader)! i forbindelse med produkter af andre fabrikater er det meget vigtigt, at man også er opmærksom på og overholder advarslerne i de hertil hørende driftsvejledninger og i datablade fra den pågældende producent! 2.4 Personalets kvalifikationer Alle personer, der arbejder med eller skal udføre opgaver i forbindelse med udstyret, skal læse denne vejledning grundigt igennem og bekræfte, at de har forstået den og vil rette sig efter den! Derudover er specielle kvalifikationer påkrævede til de følgende opgaver: Idriftsætning Servicering / vedligeholdelse NB! Hvis opgaver i forbindelse med udstyret forudsætter særlige kvalifikationer, beskrives disse i de dertil svarende kapitler! 9

10 Beskrivelse 3 Beskrivelse Anvendelsesområder Malkesættet IQ kan anvendes i alle typer af malkestalde. Det gør en optimal positionering af pattekopperne mulig, også hvor der er forskel på afstanden mellem patterne. Patteafstande på de bageste patter fra mm Bemærk! Kontroller patteafstanden! Større afstande mellem patterne kan medføre forkert positionering af pattekopperne på patterne, hvilket igen kan have negativ indflydelse på malkeadfærden, på renmalkningen og dermed på yversundheden. NB! Det er nødvendigt med en grundig vask af patterne for at opnå en fejlfri funktion på malkesættet. Valget af mælkeledestykke afhænger af formen på malkestalden. Anbefalinger og minimumskrav afhængig af anlægstypen Besætninger med stor mælkeydelse kræver en førsteklasses malketeknik, hvilket kan tilbydes med IQ malkesættet! For at opnå det optimale udbytte med dette malkesæt er det en forudsætning, at hele malkeanlægget er konstrueret i henhold til retningslinjerne Man skal i denne forbindelse være specielt opmærksom på luftflowet og luftforsyningen på den enkelte malkeplads i malkeanlægget. Principielt gælder følgende: Diameteren på den lange mælkeslange må ikke være mindre end 16 mm (inkl. eventuelle mellemstykker, rør, mælkehaner, tilslutningsstykker etc.). Den lange mælkeslange skal være så kort som mulig. De maksimale længder på 1,80 m i malkestalde, 2,50 m i bindestalde og 3,50 m ved anlæg med Subway må ikke overskrides (målt fra malkeledningen til mælkeledestykket). I forbindelse med ekstern kontrol af mælkeydelsen skal målinger foregå med apparater med et min. indvendigt tværmål på diameter 14 mm, og ledningerne skal have en indvendig diameter på mindst 16 mm (for eksempel TruTest, Milcoscope eller LactoCorder) Brug af kontroldæksel i nyeste udførelse ( ) Desuden gælder ved eftermontering og anlæg af andet fabrikat: Gennemfør forudgående test med et IQ malkesæt / mælkeledestykke. 10

11 Beskrivelse Anlæg med lavt luftflow Ved følgende anlæg anbefales det, at man på grund af det lave luftflow pr. malkeenhed bruger det kendte malkesæt Classic 300 malkesæt: Spandemalkeanlæg og kørbare spandemalkeanlæg Bindestalde med malkeledning med diameter under 50 mm Anlæg, der ikke er konforme med DIN ISO Malkemaskiner til bindestalde med automatisk frakobling af vakuum / aftagning Malkemaskiner med ACR og MA indikator for mælkeflow Anlæg med målebeholdere Versioner Malkesættet fås i forskellige udgaver til forskellige former for malkestalde og malkemetoder: Formen på malkestalden - Sildebens- og tandemmalkestalde samt rørmalkeanlæg til bindestalde Klemstykke - Side by side malkestalde og stejle sildebensmalkestalde, hvor der malkes bagfra (HB) / PosiCare (SBS) 11

12 Beskrivelse NB! På klemstykket er de forreste patter markeret med kohoveder. Malkemetoder - med automatisk aftagning af malkesæt Afgangsstudser - med manuel aftagning af malkesæt (for eksempel ved rørmalkeanlæg i bindestalde) uden stop - med mellemdesinfektion med stop BackFlush udførelse Malkesætversioner IQ (HB) IQ (SBS) IQ (HB) / med stop IQ (HB) / BackFlush IQ (SBS) / BackFlush 12

13 Beskrivelse Tilpasninger / ekstraudstyr Malkesættet kan ombygges med ekstraudstyr til forskellige anvendelsesformål: Tilslutning af aftagning - i forbindelse med servicearm PosiMax eller PosiLactor - i forbindelse med tandem-, SBSeller HB-malkestalde samt i forbindelse med HB-malkekarruseller - alternativ til aftagningsstang Komponent Aftagningsstang ( ) - i forbindelse med AutoRotor med udvendig malkning Øsken til aftagning ( ) - i forbindelse med mellemdesinfektion BackFlush Øsken til aftagning ( ) BackFlush afgangsstuds - i forbindelse med AutoRotor med udvendig malkning og BackFlush Sæt dele ( ) 13

14 Beskrivelse Tilslutning af aftagning - Eftermalkningsautomatik PosiCare Komponent Klemstykke kompl. PosiCare ( ) Malkesætholder - med klapfunktion ( /-940) eller med vægbeslag Vinkelbeslag - Type Comfort IQ ( ) IQ ( ) 14

15 Beskrivelse Ændringer af udstyret 3.1 Anvendelse svarende til bestemmelserne Det beskrevne produkt er udelukkende konstrueret til brug i forbindelse med landbrugsbedrifter (særlig malkekvægsbesætninger). Malkesættet IQ er beregnet til malkning af malkekøer ved hjælp af malkeanlæg i henhold til DIN ISO Udførelse SBS til: - Side by side malkestalde - Side by side malkekarruseller - Stejle sildebensmalkestalde Udførelse HB til: - Sildebensmalkestalde - Sildebensmalkekarruseller - Tandem malkestalde Enhver anvendelse, der ikke er anført her, vil være en anvendelse, der er i strid med forskrifterne og vil derfor blive anset for at være en ukorrekt anvendelse! Producenten/leverandøren fralægger sig ethvert ansvar for skader, der måtte opstå som følge heraf. Det er alene brugeren, der er ansvarlig herfor. Med til en anvendelse i overensstemmelse med forskrifterne hører også overholdelsen af driftsvejledningen og overholdelsen af betingelserne for inspektion og vedligeholdelse. Producenten gør udtrykkeligt opmærksom på, at det kun er originale dele og originalt tilbehør, der er tilpasset efter produktet, testet og godkendt. Montering eller brug af produkter af andet fabrikat kan medføre en negativ påvirkning af de originale dele og medføre risici for mennesker og dyr. Producenten udelukker ethvert ansvar for skader på mennesker, dyr og på produkter, der opstår som følge af, at der anvendes produkter af andet fabrikat. 3.2 Ændringer af udstyret Af sikkerhedshensyn må man ikke på egen hånd foretage ændringer af udstyret! Alle planlagte ændringer skal godkendes skriftligt af producenten. Ændringer af produktet, der ikke er godkendte, og som foretages på egen hånd, medfører, at garantien bortfalder. 15

16 Beskrivelse Udstyrets opbygning 3.3 Udstyrets opbygning Malkesæt Eksempel: HB 1 Komponenter 1 Mælkeledestykke 2 Klemstykke (HB eller SBS) 3 Aftagningsstang (alt efter udførelse) 4 Pattesilikone eller -gummi (alt efter udførelse) 5 Pattekophylster (let) 6 Pattekophylster (tungt) 7 Kort vakuumslange NB! Malkesættene kompletteres af lange mælke- og vakuumslanger, der skal bestilles særskilt. Komponenter 8 Lang mælkeslange 9 Lang dobbelt vakuumslange 16

17 Beskrivelse Udstyrets opbygning Mælkeledestykke Komponenter 1 Underdel 2 Overdel 3 Dyse 4 Kugle 5 Fjeder 6 Støddæmpere 7 Afgangsstuds (med eller uden stop eller BackFlush udgave) 17

18 Beskrivelse Funktionsbeskrivelse 3.4 Funktionsbeskrivelse Registrering og afledning foregår individuelt for hver patte Mælken registreres individuelt for hver patte. Ved afgangen samles mælken fra de enkelte patter, der strømmer i samme retning og ledes bort via den lange mælkeslange. På den måde behandles mælken skånsomt og bortledes på en strømningsgunstig måde. Derved sikres en effektiv hindring af bakterieoverførsel fra den ene patte til den anden i mælkeledestykket. Automatisk KickOff Automatisk KickOff hindrer store indlækager af luft under malkningen. Der er ikke så store niveauudsving i malkevakuum. Der suges mindre snavs ind i anlægget. Inden påsætning, eller hvis en pattekop falder på gulvet, afbrydes vakuumforsyningen straks individuelt for den enkelte patte på grund af luftindslippet. 18

19 Beskrivelse Funktionsbeskrivelse Først når pattekoppen er sat på, frigives vakuumforsyningen til malkning individuelt for hver enkelt patte. I denne forbindelse lukker patten for åbningen i pattekoppen, og i det enkelte kammer på mælkeledestykket dannes der et vakuum. Kuglen falder ned i lommen og frigiver således vakuumet. NB! Det er ikke mere nødvendigt med en KickOff-funktion på apparaterne til malkestyring. 19

20 Transport Anvisninger vedrørende bortskaffelse af emballage 4 Transport 4.1 Sikkerhedsanvisninger for transport Specielle faremomenter under transport: På grund at det letantændelige materiale, der anvendes til emballering, er der brandfare. Der må ikke anvendes åben ild - rygning forbudt! 4.2 Dette hører med til leveringen Kontroller, at indholdet af leverancen er komplet ved at sammenligne med den vedlagte pakkeliste og kontroller, at indholdet ikke er beskadiget. 4.3 Opbevaringsbetingelser Hvis det leverede udstyr skal oplagres, skal man sørge for, at udstyret på det sted, hvor det opbevares, er beskyttet mod: Fugtighed Frost Beskadigelser udefra (stød, slag, gnavere, utøj,... ) 4.4 Anvisninger vedrørende bortskaffelse af emballage Efter udpakningen skal emballagen behandles korrekt og bortskaffes i henhold til de lokalt gældende forskrifter, idet den bortskaffes til destruktion eller til genbrug. 20

21 Montering 5 Montering Hvor det er nødvendigt bedes man henvende sig til nærmeste autoriserede forhandler. Mulige kombinationer af malkesæt: Bemærk! Bruges der andre komponenter, der ikke er anført her, i forbindelse med mælkeledestykket, sker dette på brugerens egen risiko. Producenten/leverandøren hæfter ikke for de skader, der opstår som følge heraf! Mælkeledestykket skal sammensættes til et malkesæt med følgende komponenter: Pattesilikone Der fås forskellige typer pattesilikone. Materialenr Betegnelse Pattesilikone (i en del / min. bestillingsmængde 4 stk.) Pattesilikone (i en del / min. bestillingsmængde 100 stk.) Pattesilikone (i en del / min. bestillingsmængde 4 stk.) Pattesilikone (i en del / min. bestillingsmængde 100 stk.) Pattesilikone (i en del / min. bestillingsmængde 4 stk.) Pattesilikone (i en del / min. bestillingsmængde 100 stk.) ø21-27 ø20-26 ø23-29 Pattegummi Der fås forskellige typer pattegummi. Materialenr Betegnelse Pattegummi (i en del / min. bestillingsmængde 4 stk.) Pattegummi (i en del / min. bestillingsmængde 100 stk.) Pattegummi (i en del / min. bestillingsmængde 4 stk.) Pattegummi (i en del / min. bestillingsmængde 100 stk.) Pattegummi (i en del / min. bestillingsmængde 4 stk.) Pattegummi (i en del / min. bestillingsmængde 100 stk.) ø23-26 ø20-27 ø23-27 Pattekophylster Vælg pattekophylstrene alt efter anvendelsesformålet. Materialenr Pattekophylster (tungt) Pattekophylster (let) Betegnelse 140 mm øo 44,5 mm 140 mm øo 44,5 mm 21

22 Montering Omgivelser, hvor udstyret må opstilles Hvis der bruges pattekophylstre med forskellig vægt, skal de letteste hylstre (kan kendes på fordybningen) anvendes til de forreste patter. Udførelse SBS Udførelse HB Lille Stor Lille Stor = tungt hylster = let hylster Bageste patter Forreste patter Bageste patter Forreste patter Fordybning Fordybning Udførelse til markeder med FDA-godkendelse: Til markeder med FDA fødevaregodkendelse (for eksempel USA) findes der specielle pattekophylstre med tilhørende pattegummi. Materialenr. Betegnelse Pattekophylster (let) 140 mm øo 42,2 mm Pattegummi (i en del / 100x) 21/ Pattegummi (i en del / 100x) 22/ Forberedelse af montagen Nødvendig dokumentation 5.2 Omgivelser, hvor udstyret må opstilles Anvisninger om dimensionering af malkeanlæg Vaskeramme ( /-940) Vaskeramme (Comfort/Advanced) Udstyret bør monteres i et frostfrit rum med god ventilation og udluftning. 22

23 Montering Montage af mælkeledestykke 5.3 Montage af mælkeledestykke , Tegnforklaring: 10 Underdel 20 Overdel 30 Kugle 40 Fjeder 50 Pakning (til mælkeledestykke) 60 Skrue med linsehoved (M5x25) 70 Dyse 80 Støddæmpere 90 Afgangsstudser 100 Pakning (til afgangsstuds) 110 Skrue med linsehoved (M5x16) NB! Mælkeledestykket leveres samlet. Bemærk! Den nødvendige fjederkraft er indstillet fra fabrikken. Fjedrene må ikke demonteres fra underdelen. 23

24 Montering Montage af mælkeledestykke Mælkeledestykket kan demonteres i forbindelse med servicearbejde. Efterfølgende samles det som følger: Læg pakningen til afgangsstudsen ned i underdelen. Skru afgangsstudsen fast på underdelen med skruerne med linsehoved. Læg pakningen til mælkeledestykket i overdelen. Læg kuglerne i hvert kammer i underdelen. 24

25 Montering Montage af mælkeledestykke Kontroller montagepositionen på fjedrene i underdelen. Skru overdelen fast på underdelen med skruerne med linsehoved. (Moment 0,8 Nm) Bemærk! Spænd ikke skruerne for fast, da dette vil ødelægge mælkeledestykket. Der må under ingen omstændigheder bruges batteridrevet skruemaskine. Tryk dyserne ind i overdelen, indtil de går i hak. 25

26 Montering Montage af pattekopper 5.4 Montage af pattekopper VL, HR VR, HL Tegnforklaring: 10 Pattesilikone i en del eller pattegummi i en del 20 Pattekophylster VL foran til venstre VR foran til højre HL bagest til venstre HR bagest til højre NB! Man bør rette sig efter montagemarkeringerne. Monter på hvert malkesæt to venstre (foran til venstre, bagest til venstre) og højre (foran til højre, bagest til højre) pattekopper. Hvis der bruges pattekophylstre med forskellig vægt, skal de lette sættes på foran (foran til venstre, foran til højre). Bemærk! Risiko for revner! Der må ikke bruges skarpe værktøjer. 26

27 Montering Montage af pattekopper Pattesilikone / pattegummi NB! Ved montagen af pattesilikonen eller pattegummi skal man tage hensyn til den senere placering af de enkelte pattekopper på malkesættet. Foran til højre (FH) og bagest til venstre (BV): Markeringerne på pattesilikonen/-gummi skal flugte med markeringen på pattekoppen. Foran til venstre (FV) og bagest til højre (BH): Markeringerne på pattesilikonen/-gummi skal flugte med pulseringsstudsen på pattekoppen. Beskyttelsen mod snoning af hovedet på pattesilikonen/-gummi skal flugte med stoppet på pattekophylsteret. Positioner pattesilikonen/-gummi i pattekophylsteret. Tryk hovedet på pattesilikonen/-gummiet så langt ned på pattekophylsteret, at beskyttelsen mod snoning kommer på plads i hullet. Beskyttelse mod snoning Træk pattesilikonen/-gummiet så langt gennem pattekophylsteret, at kanten på pattekophylsteret går i hak i noten i pattesilikonens/-gummiets omkreds. Sørg for at montagemarkeringerne sidder korrekt. Markeringerne på pattesilikonen/-gummiet skal flugte med markeringen på pattekoppen hhv. pulseringsstudsen. VR, HL VL, HR 27

28 Montering Montage af malkesættet 5.5 Montage af malkesættet Eksempel: HB Tegnforklaring: 10 Mælkeledestykke 20 Pattekopper 30 Klemstykke 40 Kort vakuumslange NB! Ved montagen skal man sørge for korrekt positionering af højre og venstre samt lette og tunge pattekopper. 28

29 Montering Montage af malkesættet Monter malkesættet som følger: Monter aftagningsstangen eller aftagningsøskenen på klemstykket. Sørg for at montere dem på den korrekte side (siden med afgangsstudsen). NB! Om der skal monteres en aftagningsstang eller en -øsken afhænger af forholdene i det enkelte tilfælde. Yderligere informationer om dette emne kan ses i afsnittet Beskrivelse Om nødvendigt monteres der et vinkelbeslag (ekstraudstyr) på klemstykket. - I forbindelse med brug af sammenklappelig vaskeramme ( /-940) eller vægbeslag: vinkelbeslag => => - I forbindelse med brug sammen med vaskeramme Comfort : vinkelbeslag Sørg for at montere det på den korrekte side (på den anden side af afgangsstudsen). 29

30 Montering Montage af malkesættet Sæt de korte vakuumslanger på studserne på klemstykket. NB! Vær under montagen opmærksom på, at de enkelte pattekopper har forskellig udførelse. VL = forrest til venstre VR = forrest til højre HL = bagest til venstre HR = bagest til højre Lille HR HL VR VL Stor Pulseringsstudserne pattekophylstrene vende indad. på skal Tryk pattekoppeslangen sammen og skub den gennem den dertil beregnede åbning i klemstykket. 30

31 Montering Montage af malkesættet Træk i pattekopslangen, indtil enden går i hak. Sæt de korte vakuumslanger på tilslutningsstudserne til den pattekop, hvor de hører til. 31

32 Montering Montage af malkesættet Sæt klemstykket på mælkeledestykket. Tryk det fast sammen med begge hænder. Drej stjerneskruen, til den går i hak første gang. Drej mindst 6 hak (180 grader), højst 12 hak (360 grader) videre. Bemærk! Spænd stjerneskruen med hånden. Der må ikke bruges værktøj!

33 Montering Forberedelse til automat til eftermalkning 5.6 Forberedelse til automat til eftermalkning Hvis malkesættet bruges til anlæg med PosiCare, skal der foretages nogle få justeringer. NB! Til ombygning af hvert malkesæt skal der bruges et komplet klemstykke ( ). Tag klemstykket af mælkeledestykket. (Hvis det sidder på) 33

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Anlæggenes funktion... 4 1.1 en...4 1.2 Teknologisk baggrund...5 2. Anlæggets opbygning... 7 2.1 Tekniske Data...9 3. Betjening af anlægget... 11 3.1 Normal anvendelse...11 3.2 Håndtering

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Betjeningsvejledning Model C14.

Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 1 Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Beskrivelse og funktion.... 4 Ikke tilsigtet brug:... 5 Advarsel!... 5 Ved uheld...

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Surrings- & Dockingkit

Surrings- & Dockingkit MONTERINGSMANUAL Surrings- & Dockingkit DK PASSER TIL: VELA Blues 100, 210, 300 & 1100 Manual. nr. 105900 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED 4 1.2. REKLAMATIONSRET 5 1.3. UDPAKNING AF

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler Betjeningsvejledning Termolommer Eksempler Betjeningsvejledning for termolommer Side 3-11 2015 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alle rettigheder forbeholdes. WIKA er et registreret varemærke i forskellige

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL!

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! For at installere, anvende og vedligeholde dette beslagssæt sikkert er en række forholdsregler nødvendige. Læs derfor følgende instruktioner og advarsler inden montage påbegyndes!

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Brændstofcellesystem VeGA. Servicehæfte. Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Brændstofcellesystem VeGA. Servicehæfte. Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Brændstofcellesystem VeGA Servicehæfte Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Figur Figur 5 Figur 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Servicehæfte VeGA Serienummer VeGA

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning - 1 - BESKRIVELSE (FIG. 1) 1. Bundplade 2. Vandret cirkel /gon-skala 3. Vandret cirkel referencemærke / gonskala-aflæsning 4. Kompensatorlås 5. Fokuseringsskruer

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11

Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid:

Læs mere

Brugsanvisning AIKIA-m. Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning AIKIA-m. Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning AIKIA-m Bag-øret-høreapparat Generelt Høreapparater, tilbehør og batterier må ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Venligst kontakt høreklinikken angående bortskaffelse.

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas 0222050/1 IM-S32-04 ST Issue 1 Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation Skueglas med enkelt glas SG13 skueglas

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere