Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning)"

Transkript

1 GEA Farm Technologies Malkesæt IQ Intelligent firvejsmalkesæt Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies - The right choice.

2 Indholdsfortegnelse 1 Vorwort Informationer vedrørende vejledningen Producentens adresse Kundeservice Direktiver, love, normer Malkning med godt resultat Sikkerhed Driftsherren har pligt til at sørge for følgende Forklaring på de anvendte sikkerhedssymboler Principielle sikkerhedsforskrifter Personalets kvalifikationer Beskrivelse Anvendelse svarende til bestemmelserne Ændringer af udstyret Udstyrets opbygning Funktionsbeskrivelse Transport Sikkerhedsanvisninger for transport Dette hører med til leveringen Opbevaringsbetingelser Anvisninger vedrørende bortskaffelse af emballage Montering Forberedelse af montagen Omgivelser, hvor udstyret må opstilles Montage af mælkeledestykke Montage af pattekopper Montage af malkesættet Forberedelse til automat til eftermalkning Forberedelse til aftagning af malkesæt Konfiguration af vaskerammer Bortskaffelse af montagematerialer efter afsluttet montage Første ibrugtagning Særlige personalekvalifikationer, der kræves i forbindelse med første idriftsætning Foretag de basale indstillinger Betjening Sikkerhedskrav i forbindelse med betjening Betjening Sådan holder man rigtigt på mælkecentralen Påsætning Følgende anbefales vedrørende malkerutinen Aftagning

3 8 Funktionsfejl Sikkerhedsanvisning for afhjælpning af fejl Mulige fejl og afhjælpning af fejl Vedligeholdelse Særlige personalekvalifikationer, der kræves i forbindelse med vedligeholdelse Sikkerhedsforskrifter for vedligeholdelse Eftersyn og forebyggende vedligeholdelse Service Rengøring Bortskaffelse Reservedele Malkesæt Mælkeledestykke komplet Klemstykke komplet Aftagningsstang Ekstratilbehør Tillæg Forkortelser

4 Vorwort Informationer vedrørende vejledningen 1 Vorwort 1.1 Informationer vedrørende vejledningen Vi forbeholder os ret til ændringer af til de i denne vejledning anførte data og illustrationer på grund af den tekniske videreudvikling. Kopiering, oversættelse og enhver anden form for mangfoldiggørelse også af dele af denne betjeningsvejledning kræver skriftlig tilladelse fra producenten. Forkortelser, enheder, faglige begreber, specielle betegnelse eller brancheterminologi, der anvendes i denne driftsvejledning, gives der en nærmere forklaring på i afsnittet Tillæg. Denne vejledning er inkluderet i leveringen. Den skal opbevares i nærheden af udstyret, så den er nem at få adgang til, også efter salg af udstyret. Denne vejledning bliver ikke opdateret automatisk ved ændringer. Den aktuelle version kan til enhver tid bestilles gennem forhandlerne eller direkte hos producenten. Den er opbygget i moduler og vedrører udelukkende det anførte produkt. Oplysninger om komponenter, der står i forbindelse med produktet, kan i givet fald ses i de vejledninger, der vedrører disse. Dette gælder især for sikkerhedsanvisninger! Anvendte piktogrammer Dette piktogram markerer informationer, der giver en bedre forståelse af arbejdsprocesserne. Dette piktogram henviser på et specialværktøj, der er nødvendigt til montagen. En korrekturbjælke i margenen viser, at der er ændringer i forhold til den tidligere udgave. Dette piktogram henviser til et andet dokument eller afsnit. Ved angivelse af et nummer på en vejledning angiver de 4 cifre i midten følgende om sprogversionen: sprog sprog sprog Tysk Hollandsk Serbisk Engelsk (England) Engelsk (Amerika) Slovakisk Fransk (Frankrig) Polsk Litauisk Italiensk Dansk Portugisisk (Brasilien) Rumænsk Ungarsk Fransk (Canada) Spansk Tjekkisk Lettisk Svensk Finsk Estisk Norsk Kroatisk Spansk (Nordamerika) Russisk Bulgarsk Græsk Slovensk I nogle tilfælde fås de ikke på alle de anført sprog. 4

5 Vorwort Direktiver, love, normer 1.2 Producentens adresse GEA Farm Technologies GmbH Siemensstraße D Bönen +49 (0) 2383 / (0) 2383 / Kundeservice Forhandlere Hvor det er nødvendigt bedes man henvende sig til nærmeste autoriserede forhandler. Under følgende adresse på vor hjemmeside på internettet kan der søges efter vore mange forhandlere: Kontakt Europa: GEA Farm Technologies GmbH Siemensstraße D Bönen +49 (0) 2383 / (0) 2383 / Kontakt USA: GEA Farm Technologies, Inc Country Farm Dr. Naperville, IL Direktiver, love, normer I forbindelse med konstruktion og produktion af dette udstyr er indhold og anvisninger i følgende direktiver og regulativer overholdt: DIN ISO 5707 DIN ISO 6690 DIN ISO 3918 Malkeanlæg - konstruktion und kapacitet Kontrol af malkeanlæg Malkeanlæg - begreber 5

6 Vorwort Malkning med godt resultat 1.5 Malkning med godt resultat Forudsætninger for at få et godt resultat af malkningen: et korrekt dimensioneret og indstillet malkeanlæg. Indstillingen af malkevakuum, pulsering og af automatikken til aftagning af malkesæt skal være korrekt afstemt i forhold til dyrene. Regelmæssige kontroller, eftersyn og tilpasninger efter udskiftninger af dyr er også her med til at sikre et godt malkeresultat. et malkesæt, der er tilpasset efter dyret. et korrekt positioneret malkesæt med slangestyring og aftagning af malkesæt. En god positionering af malkesættet hindrer, at der optræder drejende kræfter eller vægtstangskræfter med negativ indflydelse på yveret. På den måde kan man undgå dårlig vedhæftning, vanskeligheder med renmalkning og yverproblemer! Arme til slangeføring eller automatik til eftermalkning letter den korrekte påsætning af malkesættet, følger dyrets bevægelser og sikrer malkning med succes. Med disse systemer er det nemt at få malkesættet til at sidde korrekt på yveret. De letter påsætningen af malkesættet og nedsætter den fysiske belastning for malkeren! Generelt er det en fordel at anvende en arm til styring af slangerne under malkningen! Når der trækkes slanger, skal disse holdes så korte som mulige, og man bør undgå, at slangerne kommer til at hænge, således at der kan dannes lommer. en rettidig vedligeholdelse og rengøring af malkeanlægget. En regelmæssig og grundig rengøring og desinfektion af malkeanlægget umiddelbar efter afsluttet malkning bidrager til dyresundheden, mælkekvaliteten og dermed til en malkning med godt resultat. Ved udskiftning skal der anvendes originale reservedele. De anbefalede indstillinger skal kontrolleres og evt. indstilles med regelmæssige mellemrum. De gælder ikke i forbindelse med produkter af andet fabrikat. Separering af mælk, der ikke må sendes på mejeriet. Mælken fra syge dyr og fra dyr, der netop har kælvet, skal separeres fra og opsamles for sig. Vi anbefaler: At der bruges separate malkesæt og beholdere til opsamling af mælken, eller at der bruges en separat dumpledning (rørledning til dårlig mælk). Malkerutine Det er en forudsætning for et godt resultat af malkningen, at man omhyggeligt følger malkerutinen. Bemærk! Malkning uden mælkeflow (tørmalkning) bør absolut undgås, da dette meget hurtigt kan have skadelig indvirkning på patternes tilstand og sundheden på yveret! 6

7 Vorwort Malkning med godt resultat Malkerutine 1 Visuelt eftersyn Observation af køerne under inddrivningen. Registrering af behandling, skader og yverinfektioner. 2 Vask af yver og patter Fjernelse af grove urenheder. 3 Formalkning Kontroller, om mælken kan leveres til mejeriet, og yversundheden. Start af stimuleringsproces. Vi anbefaler brug af automatisk stimulering. 4 Aftørring / tørring af patterne 60 sekunder minimumstid før påsætning af malkesæt ved manuel stimulering. 5 Påsætning og positionering af malkesæt Undgå indslip af luft, og at pattekoppen glider af (refluksspray). Vi anbefaler, at der bruges hjælpemidler til positionering. 6 Kontrol af renmalkning Først når mælkeflowet aftager tydeligt, må der foretages indgreb i malkningen (manuelt eller automatisk). 7 Fjernelse af malkesæt Tørmalkning bør absolut undgås. Først skal vakuum kobles fra, derefter skal malkesættet tages af. Vi anbefaler en automatisk aftagning af malkesæt. 8 Dypning af patterne Dyp hver patte på mindst 3/4 af pattelængden umiddelbart efter, at malkesættet er taget af. 9 Rengøring af malkeplads Malkesættene desinficeres, den plads, køerne har stået på, renses efter, at de har forladt den. Vi anbefaler en automatisk mellemdesinfektion af malkesæt. 10 Udskiftning af dyr uden stress Køerne skal gå ind i malkestalden roligt og uden stress. 7

8 Sikkerhed Driftsherren har pligt til at sørge for følgende 2 Sikkerhed 2.1 Driftsherren har pligt til at sørge for følgende Dette udstyr er konstrueret og produceret under hensyntagen til risikoanalyser og efter omhyggeligt udvalg af de harmoniserede standarder, der skal overholdes, samt yderligere tekniske specifikationer. Derfor er der garanti for maksimal sikkerhed. Denne sikkerhed kan dog kun opnås i praksis i den daglige drift, hvis man træffer alle de hertil nødvendige forholdsregler. Det er driftsherrens ansvar at planlægge disse forholdsregler og at kontrollere, at de overholdes. Brugeren skal sikre sig følgende: Alle personer, der arbejder med eller skal udføre opgaver i forbindelse med udstyret, skal læse denne anvisning grundigt igennem (specielt sikkerhedsanvisninger og advarsler i forbindelse med sikkerhed) og med deres underskrift bekræfte, at de har forstået vejledningen og vil følge den! Driftsvejledningen skal altid holdes i en tilstand, så den kan læses, og er til rådighed i komplet udgave på det sted, hvor udstyret er i drift. Alle personer, der skal udføre arbejde i forbindelse med udstyret, skal til enhver tid kunne få indblik i driftsvejledningen. Anvisningerne i afsnittet Grundlæggende sikkerhedsanvisninger skal overholdes. Lovens forskrifter skal overholdes. Der skal fremstilles specielle driftsvejledninger, der tager højde for de særlige forhold i den pågældende bedrift, og som endnu engang udtrykkeligt henviser til sikkerhedsanvisningerne. Udstyret må kun anvendes til det, det er beregnet til. Udstyret må kun anvendes, når det er i fejlfri og funktionsdygtig tilstand. Specielt skal den korrekte funktion på sikkerhedsudstyret kontrolleres med regelmæssige mellemrum. Det arbejde, der skal udføres, må kun udføres/gennemføres af personer, der har de nødvendige kvalifikationer! Dette personale skal med regelmæssige mellem undervises i alle de spørgsmål, der vedrører arbejdssikkerhed og miljøbeskyttelse, og det skal være fortrolig med driftsvejledningen og især med de deri indeholdte sikkerhedsanvisninger. Personale under oplæring må i første omgang kun betjene og arbejde med udstyret under opsyn af en erfaren person. At oplæringen er afsluttet med godt resultat, skal bekræftes skriftligt. Uvedkommende personer (f.eks. børn) må ikke opholde sig inden for risikoområdet og må ikke have adgang til rengørings- og desinfektionsmidler. 8

9 Sikkerhed Personalets kvalifikationer 2.2 Forklaring på de anvendte sikkerhedssymboler Sikkerhedssymboler henleder opmærksomheden på vigtigheden af de tekster, der står ved siden af. Advarselsanvisningerne er udformet ifølge ISO og ANSI Sikkerhedssymboler og signalord Advarsel! Signalordet Advarsel kendetegner risici for personers liv og sundhed. Hvis faren ikke undgås, kan følgen være dødsfald eller alvorlige personskader. Bemærk! Signalordet Pas på kendetegner vigtige informationer eller risici for produkt og miljø. 2.3 Principielle sikkerhedsforskrifter NB! Der advares i de enkelte afsnit mod yderligere specielle risikomomenter! Betjeningen og vedligeholdelsen af udstyr til malkekvægsbesætninger kan i sig selv være forbundet med en vis risiko. For din egen sikkerheds skyld bør du læse driftsvejledningen omhyggeligt og overholde anvisningerne heri (dette gælder især afsnittet Sikkerhed )! Ved håndtering af rengørings - og desinfektionsmidler skal man læse fareadvarslerne og rette sig efter sikkerhedsanvisningerne (risiko for personskader)! i forbindelse med produkter af andre fabrikater er det meget vigtigt, at man også er opmærksom på og overholder advarslerne i de hertil hørende driftsvejledninger og i datablade fra den pågældende producent! 2.4 Personalets kvalifikationer Alle personer, der arbejder med eller skal udføre opgaver i forbindelse med udstyret, skal læse denne vejledning grundigt igennem og bekræfte, at de har forstået den og vil rette sig efter den! Derudover er specielle kvalifikationer påkrævede til de følgende opgaver: Idriftsætning Servicering / vedligeholdelse NB! Hvis opgaver i forbindelse med udstyret forudsætter særlige kvalifikationer, beskrives disse i de dertil svarende kapitler! 9

10 Beskrivelse 3 Beskrivelse Anvendelsesområder Malkesættet IQ kan anvendes i alle typer af malkestalde. Det gør en optimal positionering af pattekopperne mulig, også hvor der er forskel på afstanden mellem patterne. Patteafstande på de bageste patter fra mm Bemærk! Kontroller patteafstanden! Større afstande mellem patterne kan medføre forkert positionering af pattekopperne på patterne, hvilket igen kan have negativ indflydelse på malkeadfærden, på renmalkningen og dermed på yversundheden. NB! Det er nødvendigt med en grundig vask af patterne for at opnå en fejlfri funktion på malkesættet. Valget af mælkeledestykke afhænger af formen på malkestalden. Anbefalinger og minimumskrav afhængig af anlægstypen Besætninger med stor mælkeydelse kræver en førsteklasses malketeknik, hvilket kan tilbydes med IQ malkesættet! For at opnå det optimale udbytte med dette malkesæt er det en forudsætning, at hele malkeanlægget er konstrueret i henhold til retningslinjerne Man skal i denne forbindelse være specielt opmærksom på luftflowet og luftforsyningen på den enkelte malkeplads i malkeanlægget. Principielt gælder følgende: Diameteren på den lange mælkeslange må ikke være mindre end 16 mm (inkl. eventuelle mellemstykker, rør, mælkehaner, tilslutningsstykker etc.). Den lange mælkeslange skal være så kort som mulig. De maksimale længder på 1,80 m i malkestalde, 2,50 m i bindestalde og 3,50 m ved anlæg med Subway må ikke overskrides (målt fra malkeledningen til mælkeledestykket). I forbindelse med ekstern kontrol af mælkeydelsen skal målinger foregå med apparater med et min. indvendigt tværmål på diameter 14 mm, og ledningerne skal have en indvendig diameter på mindst 16 mm (for eksempel TruTest, Milcoscope eller LactoCorder) Brug af kontroldæksel i nyeste udførelse ( ) Desuden gælder ved eftermontering og anlæg af andet fabrikat: Gennemfør forudgående test med et IQ malkesæt / mælkeledestykke. 10

11 Beskrivelse Anlæg med lavt luftflow Ved følgende anlæg anbefales det, at man på grund af det lave luftflow pr. malkeenhed bruger det kendte malkesæt Classic 300 malkesæt: Spandemalkeanlæg og kørbare spandemalkeanlæg Bindestalde med malkeledning med diameter under 50 mm Anlæg, der ikke er konforme med DIN ISO Malkemaskiner til bindestalde med automatisk frakobling af vakuum / aftagning Malkemaskiner med ACR og MA indikator for mælkeflow Anlæg med målebeholdere Versioner Malkesættet fås i forskellige udgaver til forskellige former for malkestalde og malkemetoder: Formen på malkestalden - Sildebens- og tandemmalkestalde samt rørmalkeanlæg til bindestalde Klemstykke - Side by side malkestalde og stejle sildebensmalkestalde, hvor der malkes bagfra (HB) / PosiCare (SBS) 11

12 Beskrivelse NB! På klemstykket er de forreste patter markeret med kohoveder. Malkemetoder - med automatisk aftagning af malkesæt Afgangsstudser - med manuel aftagning af malkesæt (for eksempel ved rørmalkeanlæg i bindestalde) uden stop - med mellemdesinfektion med stop BackFlush udførelse Malkesætversioner IQ (HB) IQ (SBS) IQ (HB) / med stop IQ (HB) / BackFlush IQ (SBS) / BackFlush 12

13 Beskrivelse Tilpasninger / ekstraudstyr Malkesættet kan ombygges med ekstraudstyr til forskellige anvendelsesformål: Tilslutning af aftagning - i forbindelse med servicearm PosiMax eller PosiLactor - i forbindelse med tandem-, SBSeller HB-malkestalde samt i forbindelse med HB-malkekarruseller - alternativ til aftagningsstang Komponent Aftagningsstang ( ) - i forbindelse med AutoRotor med udvendig malkning Øsken til aftagning ( ) - i forbindelse med mellemdesinfektion BackFlush Øsken til aftagning ( ) BackFlush afgangsstuds - i forbindelse med AutoRotor med udvendig malkning og BackFlush Sæt dele ( ) 13

14 Beskrivelse Tilslutning af aftagning - Eftermalkningsautomatik PosiCare Komponent Klemstykke kompl. PosiCare ( ) Malkesætholder - med klapfunktion ( /-940) eller med vægbeslag Vinkelbeslag - Type Comfort IQ ( ) IQ ( ) 14

15 Beskrivelse Ændringer af udstyret 3.1 Anvendelse svarende til bestemmelserne Det beskrevne produkt er udelukkende konstrueret til brug i forbindelse med landbrugsbedrifter (særlig malkekvægsbesætninger). Malkesættet IQ er beregnet til malkning af malkekøer ved hjælp af malkeanlæg i henhold til DIN ISO Udførelse SBS til: - Side by side malkestalde - Side by side malkekarruseller - Stejle sildebensmalkestalde Udførelse HB til: - Sildebensmalkestalde - Sildebensmalkekarruseller - Tandem malkestalde Enhver anvendelse, der ikke er anført her, vil være en anvendelse, der er i strid med forskrifterne og vil derfor blive anset for at være en ukorrekt anvendelse! Producenten/leverandøren fralægger sig ethvert ansvar for skader, der måtte opstå som følge heraf. Det er alene brugeren, der er ansvarlig herfor. Med til en anvendelse i overensstemmelse med forskrifterne hører også overholdelsen af driftsvejledningen og overholdelsen af betingelserne for inspektion og vedligeholdelse. Producenten gør udtrykkeligt opmærksom på, at det kun er originale dele og originalt tilbehør, der er tilpasset efter produktet, testet og godkendt. Montering eller brug af produkter af andet fabrikat kan medføre en negativ påvirkning af de originale dele og medføre risici for mennesker og dyr. Producenten udelukker ethvert ansvar for skader på mennesker, dyr og på produkter, der opstår som følge af, at der anvendes produkter af andet fabrikat. 3.2 Ændringer af udstyret Af sikkerhedshensyn må man ikke på egen hånd foretage ændringer af udstyret! Alle planlagte ændringer skal godkendes skriftligt af producenten. Ændringer af produktet, der ikke er godkendte, og som foretages på egen hånd, medfører, at garantien bortfalder. 15

16 Beskrivelse Udstyrets opbygning 3.3 Udstyrets opbygning Malkesæt Eksempel: HB 1 Komponenter 1 Mælkeledestykke 2 Klemstykke (HB eller SBS) 3 Aftagningsstang (alt efter udførelse) 4 Pattesilikone eller -gummi (alt efter udførelse) 5 Pattekophylster (let) 6 Pattekophylster (tungt) 7 Kort vakuumslange NB! Malkesættene kompletteres af lange mælke- og vakuumslanger, der skal bestilles særskilt. Komponenter 8 Lang mælkeslange 9 Lang dobbelt vakuumslange 16

17 Beskrivelse Udstyrets opbygning Mælkeledestykke Komponenter 1 Underdel 2 Overdel 3 Dyse 4 Kugle 5 Fjeder 6 Støddæmpere 7 Afgangsstuds (med eller uden stop eller BackFlush udgave) 17

18 Beskrivelse Funktionsbeskrivelse 3.4 Funktionsbeskrivelse Registrering og afledning foregår individuelt for hver patte Mælken registreres individuelt for hver patte. Ved afgangen samles mælken fra de enkelte patter, der strømmer i samme retning og ledes bort via den lange mælkeslange. På den måde behandles mælken skånsomt og bortledes på en strømningsgunstig måde. Derved sikres en effektiv hindring af bakterieoverførsel fra den ene patte til den anden i mælkeledestykket. Automatisk KickOff Automatisk KickOff hindrer store indlækager af luft under malkningen. Der er ikke så store niveauudsving i malkevakuum. Der suges mindre snavs ind i anlægget. Inden påsætning, eller hvis en pattekop falder på gulvet, afbrydes vakuumforsyningen straks individuelt for den enkelte patte på grund af luftindslippet. 18

19 Beskrivelse Funktionsbeskrivelse Først når pattekoppen er sat på, frigives vakuumforsyningen til malkning individuelt for hver enkelt patte. I denne forbindelse lukker patten for åbningen i pattekoppen, og i det enkelte kammer på mælkeledestykket dannes der et vakuum. Kuglen falder ned i lommen og frigiver således vakuumet. NB! Det er ikke mere nødvendigt med en KickOff-funktion på apparaterne til malkestyring. 19

20 Transport Anvisninger vedrørende bortskaffelse af emballage 4 Transport 4.1 Sikkerhedsanvisninger for transport Specielle faremomenter under transport: På grund at det letantændelige materiale, der anvendes til emballering, er der brandfare. Der må ikke anvendes åben ild - rygning forbudt! 4.2 Dette hører med til leveringen Kontroller, at indholdet af leverancen er komplet ved at sammenligne med den vedlagte pakkeliste og kontroller, at indholdet ikke er beskadiget. 4.3 Opbevaringsbetingelser Hvis det leverede udstyr skal oplagres, skal man sørge for, at udstyret på det sted, hvor det opbevares, er beskyttet mod: Fugtighed Frost Beskadigelser udefra (stød, slag, gnavere, utøj,... ) 4.4 Anvisninger vedrørende bortskaffelse af emballage Efter udpakningen skal emballagen behandles korrekt og bortskaffes i henhold til de lokalt gældende forskrifter, idet den bortskaffes til destruktion eller til genbrug. 20

21 Montering 5 Montering Hvor det er nødvendigt bedes man henvende sig til nærmeste autoriserede forhandler. Mulige kombinationer af malkesæt: Bemærk! Bruges der andre komponenter, der ikke er anført her, i forbindelse med mælkeledestykket, sker dette på brugerens egen risiko. Producenten/leverandøren hæfter ikke for de skader, der opstår som følge heraf! Mælkeledestykket skal sammensættes til et malkesæt med følgende komponenter: Pattesilikone Der fås forskellige typer pattesilikone. Materialenr Betegnelse Pattesilikone (i en del / min. bestillingsmængde 4 stk.) Pattesilikone (i en del / min. bestillingsmængde 100 stk.) Pattesilikone (i en del / min. bestillingsmængde 4 stk.) Pattesilikone (i en del / min. bestillingsmængde 100 stk.) Pattesilikone (i en del / min. bestillingsmængde 4 stk.) Pattesilikone (i en del / min. bestillingsmængde 100 stk.) ø21-27 ø20-26 ø23-29 Pattegummi Der fås forskellige typer pattegummi. Materialenr Betegnelse Pattegummi (i en del / min. bestillingsmængde 4 stk.) Pattegummi (i en del / min. bestillingsmængde 100 stk.) Pattegummi (i en del / min. bestillingsmængde 4 stk.) Pattegummi (i en del / min. bestillingsmængde 100 stk.) Pattegummi (i en del / min. bestillingsmængde 4 stk.) Pattegummi (i en del / min. bestillingsmængde 100 stk.) ø23-26 ø20-27 ø23-27 Pattekophylster Vælg pattekophylstrene alt efter anvendelsesformålet. Materialenr Pattekophylster (tungt) Pattekophylster (let) Betegnelse 140 mm øo 44,5 mm 140 mm øo 44,5 mm 21

22 Montering Omgivelser, hvor udstyret må opstilles Hvis der bruges pattekophylstre med forskellig vægt, skal de letteste hylstre (kan kendes på fordybningen) anvendes til de forreste patter. Udførelse SBS Udførelse HB Lille Stor Lille Stor = tungt hylster = let hylster Bageste patter Forreste patter Bageste patter Forreste patter Fordybning Fordybning Udførelse til markeder med FDA-godkendelse: Til markeder med FDA fødevaregodkendelse (for eksempel USA) findes der specielle pattekophylstre med tilhørende pattegummi. Materialenr. Betegnelse Pattekophylster (let) 140 mm øo 42,2 mm Pattegummi (i en del / 100x) 21/ Pattegummi (i en del / 100x) 22/ Forberedelse af montagen Nødvendig dokumentation 5.2 Omgivelser, hvor udstyret må opstilles Anvisninger om dimensionering af malkeanlæg Vaskeramme ( /-940) Vaskeramme (Comfort/Advanced) Udstyret bør monteres i et frostfrit rum med god ventilation og udluftning. 22

23 Montering Montage af mælkeledestykke 5.3 Montage af mælkeledestykke , Tegnforklaring: 10 Underdel 20 Overdel 30 Kugle 40 Fjeder 50 Pakning (til mælkeledestykke) 60 Skrue med linsehoved (M5x25) 70 Dyse 80 Støddæmpere 90 Afgangsstudser 100 Pakning (til afgangsstuds) 110 Skrue med linsehoved (M5x16) NB! Mælkeledestykket leveres samlet. Bemærk! Den nødvendige fjederkraft er indstillet fra fabrikken. Fjedrene må ikke demonteres fra underdelen. 23

24 Montering Montage af mælkeledestykke Mælkeledestykket kan demonteres i forbindelse med servicearbejde. Efterfølgende samles det som følger: Læg pakningen til afgangsstudsen ned i underdelen. Skru afgangsstudsen fast på underdelen med skruerne med linsehoved. Læg pakningen til mælkeledestykket i overdelen. Læg kuglerne i hvert kammer i underdelen. 24

25 Montering Montage af mælkeledestykke Kontroller montagepositionen på fjedrene i underdelen. Skru overdelen fast på underdelen med skruerne med linsehoved. (Moment 0,8 Nm) Bemærk! Spænd ikke skruerne for fast, da dette vil ødelægge mælkeledestykket. Der må under ingen omstændigheder bruges batteridrevet skruemaskine. Tryk dyserne ind i overdelen, indtil de går i hak. 25

26 Montering Montage af pattekopper 5.4 Montage af pattekopper VL, HR VR, HL Tegnforklaring: 10 Pattesilikone i en del eller pattegummi i en del 20 Pattekophylster VL foran til venstre VR foran til højre HL bagest til venstre HR bagest til højre NB! Man bør rette sig efter montagemarkeringerne. Monter på hvert malkesæt to venstre (foran til venstre, bagest til venstre) og højre (foran til højre, bagest til højre) pattekopper. Hvis der bruges pattekophylstre med forskellig vægt, skal de lette sættes på foran (foran til venstre, foran til højre). Bemærk! Risiko for revner! Der må ikke bruges skarpe værktøjer. 26

27 Montering Montage af pattekopper Pattesilikone / pattegummi NB! Ved montagen af pattesilikonen eller pattegummi skal man tage hensyn til den senere placering af de enkelte pattekopper på malkesættet. Foran til højre (FH) og bagest til venstre (BV): Markeringerne på pattesilikonen/-gummi skal flugte med markeringen på pattekoppen. Foran til venstre (FV) og bagest til højre (BH): Markeringerne på pattesilikonen/-gummi skal flugte med pulseringsstudsen på pattekoppen. Beskyttelsen mod snoning af hovedet på pattesilikonen/-gummi skal flugte med stoppet på pattekophylsteret. Positioner pattesilikonen/-gummi i pattekophylsteret. Tryk hovedet på pattesilikonen/-gummiet så langt ned på pattekophylsteret, at beskyttelsen mod snoning kommer på plads i hullet. Beskyttelse mod snoning Træk pattesilikonen/-gummiet så langt gennem pattekophylsteret, at kanten på pattekophylsteret går i hak i noten i pattesilikonens/-gummiets omkreds. Sørg for at montagemarkeringerne sidder korrekt. Markeringerne på pattesilikonen/-gummiet skal flugte med markeringen på pattekoppen hhv. pulseringsstudsen. VR, HL VL, HR 27

28 Montering Montage af malkesættet 5.5 Montage af malkesættet Eksempel: HB Tegnforklaring: 10 Mælkeledestykke 20 Pattekopper 30 Klemstykke 40 Kort vakuumslange NB! Ved montagen skal man sørge for korrekt positionering af højre og venstre samt lette og tunge pattekopper. 28

29 Montering Montage af malkesættet Monter malkesættet som følger: Monter aftagningsstangen eller aftagningsøskenen på klemstykket. Sørg for at montere dem på den korrekte side (siden med afgangsstudsen). NB! Om der skal monteres en aftagningsstang eller en -øsken afhænger af forholdene i det enkelte tilfælde. Yderligere informationer om dette emne kan ses i afsnittet Beskrivelse Om nødvendigt monteres der et vinkelbeslag (ekstraudstyr) på klemstykket. - I forbindelse med brug af sammenklappelig vaskeramme ( /-940) eller vægbeslag: vinkelbeslag => => - I forbindelse med brug sammen med vaskeramme Comfort : vinkelbeslag Sørg for at montere det på den korrekte side (på den anden side af afgangsstudsen). 29

30 Montering Montage af malkesættet Sæt de korte vakuumslanger på studserne på klemstykket. NB! Vær under montagen opmærksom på, at de enkelte pattekopper har forskellig udførelse. VL = forrest til venstre VR = forrest til højre HL = bagest til venstre HR = bagest til højre Lille HR HL VR VL Stor Pulseringsstudserne pattekophylstrene vende indad. på skal Tryk pattekoppeslangen sammen og skub den gennem den dertil beregnede åbning i klemstykket. 30

31 Montering Montage af malkesættet Træk i pattekopslangen, indtil enden går i hak. Sæt de korte vakuumslanger på tilslutningsstudserne til den pattekop, hvor de hører til. 31

32 Montering Montage af malkesættet Sæt klemstykket på mælkeledestykket. Tryk det fast sammen med begge hænder. Drej stjerneskruen, til den går i hak første gang. Drej mindst 6 hak (180 grader), højst 12 hak (360 grader) videre. Bemærk! Spænd stjerneskruen med hånden. Der må ikke bruges værktøj!

33 Montering Forberedelse til automat til eftermalkning 5.6 Forberedelse til automat til eftermalkning Hvis malkesættet bruges til anlæg med PosiCare, skal der foretages nogle få justeringer. NB! Til ombygning af hvert malkesæt skal der bruges et komplet klemstykke ( ). Tag klemstykket af mælkeledestykket. (Hvis det sidder på) 33

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Leica CV5030. Dækglasautomat

Leica CV5030. Dækglasautomat Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Best.-nr. 14 0478 80103 RevE V 3.0, dansk - 04/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8303 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 868 700 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Brugsanvisning Opvaskemaskine

Brugsanvisning Opvaskemaskine Brugsanvisning Opvaskemaskine Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk HG05 M.-Nr. 09 647 800 Indhold

Læs mere

ASTRONAUT A3 Malkerobot

ASTRONAUT A3 Malkerobot Lely Industries N.V. Malkeudstyr ASTRONAUT A3 Malkerobot Betjeningsvejledning Oversat fra original engelsk brugervejledning BLANK MED VILJE ii REGISTREREDE VAREMÆRKER, COPYRIGHT OG FORBEHOLD Lely, Astronaut,

Læs mere

Leica ST5020. Multistainer

Leica ST5020. Multistainer Leica ST5020 Multistainer Betjeningsvejledning Leica ST5020 V1.7 Dansk 08/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De informationer,

Læs mere

MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130. MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller. Instruktionsbog

MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130. MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller. Instruktionsbog MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130 MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller Instruktionsbog CASE MAXXU M I I O Multicontroiler MAXXU M I 20 Multicontroller MAXXU M I 30 Multicontroller

Læs mere

Sartorius WM-modeller

Sartorius WM-modeller Betjeningsvejledning Sartorius WM-modeller Dynamisk vejning Skal opbevares til senere opslag. Original betjeningsvejledning Sartorius AG 98648-018-91 98648-018-91 Typeskilt Typeskilt Kontrollér, inden

Læs mere

Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning

Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning Hybridbefugter Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning 1116319 DK 0011.1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 1.1 Forord 4 1.2 Bemærkninger til montage- og driftsvejledningen 4 2.

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER PELLUX 100 TIL TRÆPILLER MONTAGEVEJLEDNING, BETJENINGSVEJLEDNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF KEDLEN Brogårdsvej 7 6920 Videbæk www.volundvt.dk 1 Generelle informationer... 5 1. Sikkerhed... 6 1.1. Bemærkninger

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Betjeningsvejledning BAIER. Diamantfræser BDN 463. BAIER Scandinavia Aps. Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH. Hammerbakken 12 14 DK-3460 Birkerød

Betjeningsvejledning BAIER. Diamantfræser BDN 463. BAIER Scandinavia Aps. Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH. Hammerbakken 12 14 DK-3460 Birkerød Betjeningsvejledning BAIER Diamantfræser BDN 463 BAIER Scandinavia Aps Hammerbakken 12 14 DK-3460 Birkerød Tlf. 45 94 22 00 Fax 45 94 22 02 baier@baier.dk www.baier.dk Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH Heckenwiesen

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Kompakt kondenserende oliekedel Logano plus S05(T) - 9 Logano plus S05(T) - 7 Til montøren Skal læses omhyggeligt før montering og vedligeholdelse. 6 70 648 077

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

VITASEM 250. VITASEM 250 plus VITASEM 300. VITASEM 300 plus VITASEM 400. VITASEM 400 plus. Såmaskiner 99 8521.DK.80I.0. (Type 8521 : +..

VITASEM 250. VITASEM 250 plus VITASEM 300. VITASEM 300 plus VITASEM 400. VITASEM 400 plus. Såmaskiner 99 8521.DK.80I.0. (Type 8521 : +.. VITASEM 250 (Type 8521 : +.. 01001) VITASEM 250 plus (Type 8522 : +.. 01001) VITASEM 300 (Type 8523 : +.. 01001) VITASEM 300 plus (Type 8524 : +.. 01001) VITASEM 400 (Type 8525 : +.. 01001) VITASEM 400

Læs mere

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW Wilo-Easy Control S-L 2x4kW de Einbau- und Betriebsanleitung fi Asennus- ja käyttöohje US Installation and operating instructions el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας fr Notice de montage et de mise

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL

PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL Installationsvejledning SB30-50TL-21-IA-da-20 IMDA-SBXTL-21 Version 2.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger

Læs mere

Betjeningsvejledning. campingvogn. Weltweit Nummer 1

Betjeningsvejledning. campingvogn. Weltweit Nummer 1 Betjeningsvejledning campingvogn Weltweit Nummer 1 Forord Kære campist Tillykke med købet af Deres nye HOBBY-campingvogn. Vi håber De må få mange dejlige stunder i Deres mobile hjem. Læs venligst manualen

Læs mere