Strategisk områdestudie Saudi-Arabien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk områdestudie Saudi-Arabien"

Transkript

1 FORSVARSAKADEMIET UKLASSIFICERET VUT II/L-STK 2002/03 OKT 2002 Strategisk områdestudie Saudi-Arabien Kaptajn Tom Blankensteiner Kaptajn Finn Detlef

2 UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET VUT II/L-STK 2002/2003 Kaptajn T. Blankensteiner Kaptajn F. Detlef Saudi-Arabien På baggrund af en redegørelse for Saudi-Arabiens strategiske kapacitet gennemføres dels en analyse af landets sikkerhedspolitiske situation, dels en vurdering af Saudi-Arabiens fremtidige sikkerhedspolitiske muligheder. UKLASSIFICERET 2

3 RESUMÉ Dette Strategiske Områdestudie Saudi-Arabien omfatter en redegørelse for Saudi- Arabiens strategiske kapacitet, en analyse af landets aktuelle sikkerhedspolitiske situation samt en vurdering af Saudi-Arabiens fremtidige sikkerhedspolitiske muligheder. Der findes i Saudi-Arabiens historie flere kilder til ustabilitet. Historien viser, at der er tale om en ung stat oprettet og navngivet i Landet er bygget på forudgående krige og familiefejder. Historien er bl.a. årsag til landets manglende tradition for demokrati. Saudi-Arabien er et monarki, hvor kongen har enevældig magt. Saudi-Arabien er geografisk placeret centralt i Mellemøsten, hvor det dækker 80 % af den arabiske halvø. Landet har kystlinie ud til det Røde Hav og den Persiske Golf. Der findes i Saudi-Arabien i dag begrænsninger i telekommunikation og uofficiel censur af massemedie som modvægt til en ellers god infrastruktur. Noget tyder på, at landets befolkning i løbet af de næste 20 år vil blive fordoblet. Den islamiske religion er dybt forankret i samfundet. De religiøse fundamentalister er tilhængere af wahhabi-tolkningen af Koranen, som er en streng tolkning, der stå i direkte modstrid med Vesten og demokratiske holdninger. Levestandarden er høj, ligesom der forsat fokuseres på forbedring af det allerede gode uddannelses- og sundhedssystem. Forbud mod en egentlig opposition i landet og mod kritik af styret generelt lægger dog store begrænsninger på ytringsfriheden og menneskerettigheder. Den økonomisk-videnskablige faktor viser, at Saudi-Arabien er økonomisk total afhængig af sine olieressourcer. Handelsbalancen giver et stabilt overskud. Statsbudgettet derimod har dog generelt vist underskud siden Økonomien udvikles trinvis fra planøkonomi imod markedsøkonomi med stadig stigende hast. Et problemområde er, at en meget stor del af befolkningen står uden for arbejdsmarkedet. Den militære faktor peger på, at de militære styrker er prioriteret højt både med henblik på intern stabilitet i landet og suverænitetshævdelse af landets territorium. Landets geografiske omfang set i forhold til befolkningsstørrelsen betyder, at Saudi- Arabien militært er helt afhængig af forstærkningsaftaler. Kongen med sin nærmeste familie har den totale magt i landet. Der er love, der forbyder enhver form for opposition mod kongen og hans regering. Systematisk kontrol udføres for at tilsikrer, at dette også overholdes, herunder foretages overvågning af alle medier. Forholdet til USA og andre vestlige lande er altafgørende, hvad angår økonomiskeog militære forhold. USA er den største bidragsyder til de militære forstærkningsaftaler. Det gode forhold mellem USA og Saudi-Arabien blev kraftigt påvirket og skadet af 11. september angrebet i New York. Skaden er mere på det folkelige plan end på det statslige. Den indre stabilitet vurderes under det nuværende styre at være i et stabilt leje. Der er dog adskillige potentielle destabiliserende faktorer, der kan ændre dette, ikke mindst hvis styret svækkes. Den indre stabilitet vurderes tillige at være afgørende for den ydre stabilitet, ikke mindst i forholdet til USA og Vesten. Den ydre stabilitet vurderes som stabil, men meget afhængig af forholdet til USA. I konklusionen påpeges, at en udvikling med politiske reformer, hvor der med udgangspunkt i en enevældig regent vil ske en gradvis overgang til et konstitutionelt monarki med demokratiske institutioner. 3

4 RESUMÉ 3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING Opgaven Afgrænsning af opgaven Relevans Opgavediskussion Metode Anvendelse af kilder DEN HISTORISKE FAKTOR Statsdannelse Tiden efter Ibn Saud Delanalyse af den historiske faktor DEN FYSISK-GEOGRAFISKE FAKTOR Beliggenhed Størrelse og form Grænser, land-, sø- og luftadgangsveje Adgang fra land Adgang fra søen Adgang fra luften Nøgleområder Klima og vejr Fremtrædende terrænelementer Geografiske regioner Delanalyse af den fysisk-geografiske faktor DEN KOMMUNIKATIONSMÆSSIGE FAKTOR Infrastruktur Vejnettet Jernbanenettet Søtransporten Lufttransporten Telekommunikationssystemet Massemedier Delanalyse af den kommunikationsmæssige faktor DEN SOCIOLOGISKE FAKTOR Befolkningens størrelse og geografiske placering Religiøse og etniske grupperinger Sundhed Levestandard Oplysning og uddannelse Delanalyse af den sociologiske faktor DEN ØKONOMISKE-VIDENSKABLIGE FAKTOR Fødevareproduktion, produktionsmidler og ressourcer. 18 4

5 6.2. Energiproduktion og ressourcer Råmaterialer til industrien Industriproduktion Handel Arbejdskraft Økonomisk struktur Finanser Videnskab og teknologi Delanalyse af den økonomiske-videnskabelige faktor DEN MILITÆRE FAKTOR Opgaver og koncepter for de væbnede styrker Kommandoforhold og relationer til det politiske niveau Størrelse, organisation og materiel Hæren Søværnet Flyvevåbnet Luftforsvaret Nationalgarden Fremmede styrker Delanalyse af den militære faktor DEN INDENRIGSPOLTISKE FAKTOR Nationale interesser og målsætning National holdning og selvopfattelse Regering og administration Politiske partier og interessegrupper Stabilitet Delanalyse af den indenrigspolitiske faktor DEN UDENRIGSPOLITISKE FAKTOR Generelt Forhold til USA Fra den 11 september Forhold til Europa Forhold til Rusland Forhold til palæstinenserne Forhold til umiddelbare naboer Delanalyse af den udenrigspolitiske faktor ANALYSE VURDERING Scenario 1 ("Status quo") Scenario 2 ("Demokratisering") Scenario 3 ("Religiøst styre") Afvejning af de forskellige scenarier KONKLUSION

6 Bilag: 1. Bibliografi Kort over Saudi-Arabien Kort over Saudi-Arabien med administrative grænser 37 6

7 1. INDLEDNING 1.1. Opgaven. Det strategiske områdestudie om Saudi-Arabien er udarbejdet ud fra følgende problemstilling: På baggrund af en redegørelse for Saudi-Arabiens strategiske kapacitet gennemføres dels en analyse af landets sikkerhedspolitiske situation, dels en vurdering af Saudi-Arabiens fremtidige sikkerhedspolitiske muligheder Afgrænsning af opgaven. Under den historiske faktor er der ingen beskrivelse af forhold, som er ældre end begyndelsen af det 20. århundrede. Studiet må maksimalt udgøre tegn og skal endvidere følge formalia 2. Kildeindhentningen standsede 01 OKT Relevans. Områdestudiet vedrørende Saudi-Arabien er særdeles relevant, idet landet råder over nogle af verdens største olieforekomster. For Vesten er det vigtigt at kunne få olie i de nødvendige mængder og til rette pris. Med den afhængighed Vesten har af olie, er det relevant at belyse landets stabilitet Opgavediskussion. Af problemformuleringen kan udledes følgende: En redegørelse for Saudi-Arabiens strategiske potentiale. En analyse af Saudi-Arabiens aktuelle sikkerhedspolitiske situation. En vurdering af Saudi-Arabiens fremtidige sikkerhedspolitiske muligheder. Nøglebegrebet i ovenstående er sikkerhedspolitik, der skal defineres som: "National sikkerhedspolitik er den sammenfattende betegnelse for en stats politiske styrede aktiviteter, der skal sikre, at statens målsætninger kan realiseres, også hvor staten trues af andre aktører, især andre stater, i det internationale system". 3 Det strategiske potentiale beskrives ud fra følgende otte faktorer: Den historiske, den fysisk-geografiske, den kommunikationsmæssige, den sociologiske, den økonomiskvidenskabelige, den militære, den indenrigspolitiske og den udenrigspolitiske 4. I forhold til Saudi-Arabiens sikkerhedspolitiske stabilitet anses indenrigs- og udenrigspolitikken for at være kerneområderne, hvorfor særlig vægt lægges på disse faktorer. Vi ser faktorernes indbyrdes sammenhæng således: 1 Jf. FAKVEJSAM, Del 1, Afsnit B, pkt Ibid, pkt Nils Andrén: Säkerhetspolitik analyser och tillämpninger. 4 Ibid, pkt. 5. 7

8 Geografi Udenrigspolitik Kommunikationsmæssig faktor Sikkerhedspolitisk stabilitet Militær Den historiske faktor Sociologi Økonomi Indenrigspolitik 1.4. Metode. Der redegøres indledningsvis for de opgivne otte faktorer. Hver faktor afsluttes med en delanalyse, som har til formål at klarlægge faktorens indflydelse på landets sikkerhedspolitiske stabilitet. Efterfølgende samles de enkelte faktorers delanalyser til en samlet analyse af den øjeblikkelige sikkerhedspolitiske situation. Der opstilles forskellige mulige scenarier for den fremtidige udvikling på det sikkerhedspolitiske område. Afslutningsvis foretages en vurdering af hvilke(t) scenarier er de(t) mest sandsynlige i relation til Saudi-Arabiens sikkerhedspolitiske muligheder. På grund af vægtningen af indenrigspolitikken som en væsentlig sikkerhedspolitisk faktor opstilles scenarierne som indenrigske muligheder Anvendelse af kilder. Bibliografien i studiets tillæg angiver, hvilke kilder, der er anvendt i arbejdet med redegørelsen. Hvor der er anført en kilde i overskriften til et afsnit, er denne kilde brugt som generel kilde til afsnittets indhold. Der er ikke foretaget kildekritik, men udvælgelsen af kilderne er foretaget med vægt på anvendelse af internationalt anerkendte forskningsinstitutioner. 8

9 2. DEN HISTORISKE FAKTOR 2.1. Statsdannelse. Saudi-Arabien blev ved begyndelsen af det 20. århundrede etableret som et samlet rige under Ibn Saud. I 1902 blev Riyadh i provinsen Nedjd 5 erobret af Ibn Saud. Han var blevet tvunget i eksil til Kuwait af det rivaliserende dynasti Ibn Rashid. I Hedjaz-provinsen 6 gjorde hashemit-emiren Hussein ibn-ali oprør under 1. verdenskrig mod det ottomanske rige. Med britisk støtte kunne Hussein i 1916 oprette det islamiske kalifat Hedjaz. I 1925 blev Hussein fordrevet af Ibn Saud fra Hedjaz, hvorefter Ibn Saud i 1927 kunne kalde sig Kongen af Hedjaz og Sultanen af Nedjd og tilhørende lande. 23 september 1932 gjorde han sine landområder til et samlet kongerige under navnet Kongeriget Saudi-Arabien. Før Ibn Saud erobrede Hedjaz, havde Hedjaz en forfatning, parlament, partier og en generelt mere kosmopolitisk tilværelse pga. tætte kulturelle og handelsmæssige forbindelser over det Røde Hav til Afrika. Provinsen Nedjd var aldrig blevet lagt helt ind under det ottomanske imperium, men havde pga. af sin isolerede placering fået lov til at beholde et uformelt selvstyre og kunne derved bevare mange af sine nomade- og stammetraditioner langt op i det 20. århundrede. Ved etableringen af Saudi-Arabien i 1932 påtvang Ibn Saud hele sit kongerige samme absolutte enevældige styreform, som han havde regeret sultanatet Nedjd med. Ibn Saud konsoliderede efter oprettelsen af Saudi-Arabien sit rige yderligere ved blandt andet at gifte sine døtre bort til andre familiedynastier eller ved simpelthen at udrydde disse konkurrenter til magten. Politisk støttede Ibn Saud sig til wahhabi-præsteskabet, der står for en streng tolkning af Islam Tiden efter Ibn Saud. Siden Ibn Sauds død i 1953 er Saudi-Arabien blevet regeret af nogle af hans 34 sønner. I kronologisk rækkefølge regerede kongerne Saud ( ), Faisal ( ), Khalid ( og Fahd (fra 1982). Kong Saud blev afsat og tvunget i eksil til Ægypten af sin familie i marts 1964 på grund af personlig inkompetence, der bl.a. indebar misligholdelse af statens finanser og en udsvævende levevis. I Kong Faisals regeringstid ( ) lykkedes det at forvandle Saudi-Arabien til et moderne industrialiseret velfærdssamfund, samtidig med det lykkedes at holde de islamiske traditioner i hævd. Saudi-Arabien deltog ikke i Seksdageskrigen mod Israel i 1967, men støttede økonomisk Ægypten, Jordan og Syrien. Under Oktoberkrigen i 1973 deltog Saudi-Arabien i den arabiske olieboykot af USA og Vesteuropa. Efter Oktoberkrigen steg olieprisen kraftigt, hvilket øgede Saudi- Arabiens velstand og regionale politiske indflydelse på bekostning af Ægyptens. Under Kong Khalid ( ) fortsatte den økonomiske og sociale udvikling, og landets infrastruktur gennemgik en fuldkommen modernisering. 5 En del af nutidens Ar Riyad. 6 Svarer stort set til nutidens Tabuk-, al Madinah- og Makkah-provinser. 9

10 Som en udløber af den shiitiske revolution i Iran i 1979 blev moskeen i Mekka holdt besat i to uger, og der blev fremsat krav om indførelsen af en islamisk republik. Efter en indsættelse af sikkerhedsstyrkerne med to hundrede døde og over fire hundrede sårede til følge, var roen atter genoprettet. Besættelsen af moskeen rejste et alvorligt spørgsmålstegn ved det saudiske kongehus legitimitet, og hvorvidt det er egnet til at kalde sig vogter af de to muslimske helligdomme byerne Mekka og Medina. Under den nuværende Kong Fahd (fra 1982) har den saudiske økonomi måtte indrette sig på markant lavere olieindtægter end i årtierne før som følge af globalt lavere priser på olie. Saudi-Arabien var aktiv i dannelsen af Golfens Samarbejdsråd (Gulf Cooperations Counsil (GCC)), der er et råd af landene på den arabiske halvø bortset fra Yemen. Rådet har til formål at bidrage til udviklingen af et regionalt økonomisk samarbejde og fredelig udvikling. Forestillingen om et enigt folk bag kongen er falmet i 1990'erne. Uofficielle kilder kan fra tid til anden rapportere om protester mod den korruption og nepotisme Kong Fahd tillader. Efter pres fra forretningsfolk og intellektuelle måtte kongen i 1993 gå med til at oprette en rådgivende forsamling, der dog kun udtaler sig om spørgsmål, kongen beder den om. Regimet måtte i 1994 vedgå, at der ikke findes en lovlig opposition til regimet efter, at 110 islamister var blevet fængslet. I særlig grad kritiseres den øgede kontakt med Vesten af de religiøse fundamentalister. Disse menes at stå bag bombeattentater i 1995 og 1996 mod hhv. Nationalgardens træningscenter i Riyadh og den amerikanske militærforlægning i al-khubar. Kong Fahds helbred ikke godt, da han lider af sukkersyge og gigt. Han har tillige haft et slagtilfælde i Alt dette har haft en negativ indflydelse på hans korttidshukommelse og koncentrationsevne. Af samme grund har kronprins Abdullah overtaget mere og mere af regeringsansvaret og er i dag fungerende regeringsleder Delanalyse af den historiske faktor. Den historiske faktor vurderes samlet set ikke at virke stabiliserende på Saudi- Arabien. Den historiske faktor er væsentlig i forståelsen af Saudi-Arabiens nuværende tilstand. Historiske set blev Saudi-Arabien samlet af i hovedsagen to forskellige regioner med hver deres styreformer og traditioner, men det blev provinsen Nedjds traditioner, der blev normgivende for hele staten. Saudi-Arabiens lave alder, sammenholdt med at statsdannelsen, skete ved en erobringskrig, giver opfattelsen af en inhomogen stat, der ikke har en fælles historisk baggrund. Der er grupper i det saudi-arabiske samfund, som ønsker øget politisk liberalisering, mens andre ønsker at fastholde de strenge islamiske stammetraditioner. Samfundsudviklingen og dens hastighed bliver styret af den regerende kongefamilie, hvorfor befolkningen med rette føler sig sat uden for indflydelse. Saudi-Arabien søger igennem GCC at øve indflydelse på sine nabostater med sig selv som den førende stat i samarbejdet. 10

11 3. DEN FYSISK-GEOGRAFISKE FAKTOR 3.1. Beliggenhed. Kongeriget Saudi-Arabien er beliggende i Mellemøsten, hvor det dækker næsten 80 % af den Arabiske Halvø 7, se bilag Størrelse og form. Arealet opgives 8 til ca km Grænser, land-, sø- og luftadgangsveje Adgang fra land. Saudi-Arabien er afgrænset: mod nord af Jordan, Irak og Kuwait, mod øst 9 af den Persiske Golf, Qatar og de Forenede Arabiske Emirater, mod syd af Oman og Yemen og mod vest af det Røde Hav. Saudi-Arabien har km landegrænser 10 fordelt med: 728 km med Jordan, 814 km med Irak, 222 km med Kuwait, 60 km med Qatar, 457 km med de Forenede Arabiske Emirater, 676 km med Oman og km med Yemen. Adgangsvejene til lands er begrænsede, idet der både mod nord og syd findes store ørkenområder Adgang fra søen. Saudi-Arabien har en km lang kystlinie, der udgøres af den Persiske Golf i øst mellem Kuwait og de Forenede Arabiske Emirater og af det Røde Hav i øst mellem Aqababugten i nord og Yemen i syd. Der findes ingen floder, 11 der kan tjene som adgangsvejen ind i landet. Adgangen til Saudi-Arabien fra søen er kendetegnet ved, at man skal passere nogle af verdens mest befærdede stræder. Skal man til en saudisk havn i det Røde Hav skal man enten passere Suez-kanalen i nord eller Bab-el-Mandeb-strædet i syd. Adgangen til den Persiske Golf sker ved passage af Hormuz-strædet. På trods af den lange kystlinie har Saudi-Arabien seks større og 14 mindre havne Adgang fra luften. Med den Persiske Golf mod øst og det Røde Hav mod vest har Saudi-Arabien to lange kyststrækninger. Det betyder, at man kan flyve til Saudi-Arabien fra internationalt luftrum uden nødvendigvis at skulle krydse et andet lands luftrum. 7 LIL, s Ibid., s Bahrain er forbundet til Saudi-Arabien med en dæmning. 10 CIA, s Sentinel, pkt

12 3.4. Nøgleområder. Saudi-Arabien er inddelt i 13 administrative provinser 12, se bilag 3. Disse kan samles i tre overordnede regioner, der kan betegnes som nøgleområder. Disse er: A. Den østlige region med provinsen Ash Sharqiyah. Dér findes landets store oliekilder, den tilhørende petrokemiske industri, samt de største olieudskibningshavne. I området lever ca. 15 % af den samlede befolkning hovedsageligt koncentreret omkring byerne Dammam, Al Khobar og Dhahran. B. Den centrale region med provinsen Ar Riyad (en del af det historiske Nedjd). I provinsen ligger hovedstaden Riyadh med statens centraladministrationen. I området lever ca. 23 % af den samlede befolkning. C. Den vestlige region med bl.a. provinsen Makkah og Al Madinah (begge en del af det historiske Hedjaz). I de to provinser ligger hhv. Mekka og Medina; islams to helligste byer. I provinsen Makkah lever ca. 26 % af den samlede befolkning. Herudover kommer: D. Hormuz-strædet, der er af vital betydning for Saudi-Arabiens mulighed for at kunne eksportere sin olie Klima og vejr. 13 Generelt set har Saudi-Arabien et ørkenklima med meget lidt regn. Gennemsnitstemperaturen dækker over store forskelle. I de indre egne kan temperaturen om sommeren komme op på 48º i skyggen og ned på frysepunktet om vinteren. Det indre af landet er udsat for kraftige støv- og sandstorme. De kystnære regioner har lavere temperaturer end det indre af landet, men de har til gengæld en større luftfugtighed. Klima og vejr bevirker, at kun 2 % af jorden kan dyrkes, selv om 39 % af landet bliver brugt til græsning. Dyrkning af jorden er begrænset til den sydvestlige region, hvor der er tilstrækkelig nedbør Fremtrædende terrænelementer. Fra den Persiske Golf kommer man gennem det østlige lavland videre til den indre højslette i m højde; videre mod vest stiger højden gradvis op til m højde for til sidst at falde brat ned mod en smal kystslette ved det Røde Hav. Saudi-Arabiens højeste bjerg er Sawada på m.o.h. Hele syden består af den store Rub'al Khali-ørken. Mod nord findes den noget mindre Nafud-ørken Geografiske regioner. De geografiske regioner er delvist behandlet i pkt. 3.4, så her skal blot tilføjes, at den fjerde mest befolkede provins er Asir i det sydvestlige Saudi-Arabien med ca. 8 % af den samlede befolkning Delanalyse af den fysisk-geografiske faktor. Den fysisk-geografiske faktor vurderes samlet at have en neutral effekt på stabiliteten i Saudi-Arabien. 12 Profile, s Sentinel, pkt

13 Saudi-Arabien synes at spille en vigtig geostrategisk rolle, idet Saudi-Arabiens fysiske placering med en lang kystlinie ved den Persiske Golf og det Røde Hav, med territorialgrænser til Irak samt umiddelbar adgang til Aqababugten, og dermed Israel, gør Saudi-Arabien interessant på det regionale og globale plan. Saudi-Arabiens placering betyder, at man kan komme til landet direkte fra internationalt luftrum eller søterritorium. Dette bevirker bl.a., at troppeforstærkninger kan både sejles og flyves direkte til landet, uden at det kræver passagetilladelse fra andre nationer. Landets store areal hindrer, at grænserne kan overvåges effektivt. Landet er derfor sårbart over for krænkelser af dets grænser. Saudi-Arabien store afhængighed af eksport via dets havnefaciliteter sammenholdt med de smalle stræder, hvor samme eksport skal passere, kræver at disse stræder holdes åbne. Saudi-Arabien vurderes sårbar overfor en blokade af stræderne. I særdeleshed en blokade af Hormuz-strædet. Klima og vejr sætter kraftige begrænsninger på landets landbrugsmæssige formåen. De begrænsede ressourcer er nu under stort pres pga. befolkningstilvæksten. Da der ikke er floder, som deles med nabolandene, ses der intet konfliktpotentiale med naboerne omkring vandressourcerne, som tilfældet er andre steder i Mellemøsten. 13

14 4. DEN KOMMUNIKATIONSMÆSSIGE FAKTOR 4.1. Infrastruktur Vejnettet 14. Forbindelserne mellem alle større byer er gode, med høj kapacitet og vedligeholdelsesstandard. Vejnettet forbinder Saudi-Arabien med alle nabolande Jernbanenettet 15 i den østlige del af landet udbygges stadigt, primært med hensigt på at sammenkæde industri og udskibsningshavne. Endvidere er der jernbaneforbindelse fra Riyadh til Dammam ved østkysten samt fra Riyadh direkte til Al Hufuf. Der er ikke planer om etablering af jernbane i den vestlige del af landet. Jernbanenettet hænger ikke sammen med nabolandene Søtransporten 16 er centreret om seks større havne, der er jævnt fordelt over kyststrækningen og dermed giver mulighed for udsejling mod øst via Hormuz, mod syd via Bab-el-Mandeb og mod nord via Suez. Der er ingen muligheder for sø- /vandtransport inde i landet Lufttransporten 17 i Saudi-Arabien er generelt velfungerende og består af fire større internationale lufthavne med egentlig kapacitet til større transportvirksomhed. Landet har i alt 215 lufthavne Telekommunikationssystemet 18 er på et højt teknologisk stade. Kapaciteten er under udbygning. Der er kun 14,7 telefonforbindelser for hver hundrede indbygger. Målet er at ændre dette til telefonforbindelser pr. hundrede indbyggere i Mobiltelefonnettet (GSM) havde 13 abonnenter for hver borgere 19 ved starten af Adgang til Internettet blev først gjort lovligt i februar Omfanget af Internetopkoblinger udgør ca fordelt på 42 udbydere. Det svarer til en tilslutningsprocent på 2,9 % af befolkningen 20. Derudover er der adgang til Internettet via uddannelsesinstitutioner og biblioteker. Der foretages overvågning af al Internetkommunikation via KACST 21 med henblik på kontrol og begrænsning af informationsog ytringsfriheden. Dele af telekommunikationsområdet er som en del af femårsplanen 22 under privatisering bl.a. med henblik på forbedring af kapaciteten Massemedier 23. Der er ikke officiel censur i landet, men det er dog ikke tilladt at kritisere Islam, kongefamilien eller regeringen. Uenighed diskuteres ikke åbent i medierne, da styret stræber efter enighed og harmoni. 14 Sentinel, pkt Ibid, pkt Profile s Sentinel, pkt Marked s. 12 og Profile s I DK 490 ud af DK=22%, UAE=30%, Bahrain=19%. 21 King Abdul Aziz City for Science and Technology (KACST). 22 Femårsplanerne dækker områderne økonomi-, social-, kultur-, landbrugs-, fødevare-, miljø-, sundheds-, erhvervs- og uddannelsespolitik samt forhold vedr. statslige bygge og anlæg. 23 LIL s

15 Der udgives aviser med oplag mellem og Redaktørerne skal godkendes af regeringen. Radio- og fjernsynsselskaberne er hovedsageligt statsejede. Den privatejede radio sender udelukkende engelsksprogede udsendelser, ligesom den privatejede fjernsynskanal udelukkende viser engelsksprogede film. En del mennesker kan dog se internationale TV-kanaler via parabol, på trods af at satelitparaboler er forbudte. Kongefamilien er endvidere repræsenteret i alle bestyrelser, der er tilknyttet medievirksomhederne Delanalyse af den kommunikationsmæssige faktor. Den kommunikationsmæssige faktor vurderes samlet set at have en neutral effekt på den sikkerhedspolitiske stabilitet. Den uofficielle censur af medierne er dog meget begrænsende for ytringsfriheden og kan være destabiliserende for landet. Landets vejnet er veldimensioneret i forhold til transportbehovet mellem de større byer og nøgleområder. Vejtransport i ydreområderne er også muligt, og kan her suppleres af flytransport. Vejnettet er fuldt ud så veludbygget som nabostaternes og virker derfor ikke hindrende på international samfærdsel. Transport via søvejen udnyttes hensigtsmæssigt og målrettet, hvilket er nødvendigt henset til den store olieeksport og samfærdsel med Vesten generelt. Saudi-Arabien er derfor meget afhængig af transport via søvejen, herunder adgang gennem de tre omliggende stræder. Udviklingen af telekommunikationen i Saudi-Arabien har styrket mulighederne for den internationale kommunikation og relationer. Den begrænsede kapacitet medfører, at den interne teleudvikling er forbeholdt en begrænset del af befolkningen. Den langsomme udvikling af kapaciteten kunne være en bevidst handling fra regimet i deres begrænsning af informations- og ytringsfriheden. Regeringens og kongefamiliens kontrol af medierne giver gode kommunikationsmuligheder for staten og meget dårlige for oppositionen. Internettets udbredelse vil dog gradvist ændre på dette forhold. Endvidere vil kontrol (censur) af dette medie være vanskelig på sigt. Det, om end langsomt, stigende omfang af satellit-tv og Internetopkoblinger menes at nedbryde mulighederne for informationscensur. 15

16 5. DEN SOCIOLOGISKE FAKTOR 5.1. Befolkningens størrelse og geografiske placering 24. Befolkningens størrelse var i år 2000 på 20,4 mio. mennesker 25. Omkring 70 % af befolkningen er saudi-arabiske statsborgere. Resten er indvandrere, primært fra nabolandene, Asien og Nordafrika. Fødselsraten har igennem en længere årrække været stabil og er vurderet til 3,6 % 26. Landet fører en meget restriktiv indvandringspolitik. Tidligere har der dog i en periode 27 været en relativ stor indvandring pga. manglende arbejdskraft. En forsat fødselsrate på 3,6 % vil have fordoblet befolkningen til 40 mio. i Saudi-Arabien er kraftigt urbaniseret. Det vurderes, at 85 % af befolkningen bor i byerne svarende til ca. 1% af landets areal Religiøse og etniske grupperinger 28. Den islamiske religion er kulturelt og historisk dybt forankret i det saudi-arabiske samfund. Familien er en central del af denne trosretning og respekten for familien er essentiel. Der er dog en tendens til, at såvel de religiøse som familiemæssige tilknytninger udviskes, idet mange saudi-arabere bliver urbaniserede. Alle saudi-arabiske statsborgere er muslimer ifølge forfatningen. Derfor kan kun indvandrere, der samtidig er muslimer, opnå saudi-arabisk statsborgerskab. Reelt vurderes 99 % af befolkningen at være muslimer, heraf ca. 95 % sunnimuslimer og ca. 5 % shiamuslimer. Det accepteres, at indvandrere tilhører andre religioner, men det er forbudt at praktisere disse offentligt. Denne shiamuslimske minoritet diskrimineres kraftigt i forhold til sunnimuslimerne på grund af deres anderledes fortolkning af Koranen. Dette sker ved forbud mod organisering, bygning af egne moskeer, festligholdelse af religiøse festdage mv. Den generelle diskriminering af det shiamuslimske mindretal vil på længere sigt kunne udgøre en sikkerhedspolitisk risiko. Iran, hvis befolkning hovedsageligt består af shiamuslimer vil kunne bruge Saudi-Arabiens undertrykkelsesmetoder som et påskud til at indlede en evt. væbnet konflikt. Den religiøse fundamentalistiske opposition til regimet har sin rod i wahhabi-tolkning af Koranen. Ironisk nok samme wahhabi-tolkning som kongefamilien tidligere har knæsat som den officielle tolkning af Koranen Sundhed 29. Den saudi-arabiske sundhedssektor har siden 1970 gennemgået en kraftig vækst og er nu kvalitativt og kvantitativt på niveau med de vesteuropæiske lande. Alle ydelser i sektoren var gratis indtil 1995 for både statsborgere og gæstearbejdere. Siden 1995 er den kun gratis for statsborgere. Gæstearbejderne skulle herefter omfattes af en privat-sygeforsikring, hvor arbejdsgiveren betalte 80% og den ansatte 20 %. Denne private-sygeforsikring blev obligatorisk primo Saudi-Arabiens syvende femårsplan for perioden vil medføre yderligere udbygning af sundhedssektoren. 24 Sentinel, pkt Marked, s I DK 1,8%. 27 Medio 1960 erne til primo 1990 erne. 28 Sentinel, pkt LIL s. 26 og Profile s

17 5.4. Levestandard 30. De mange oliepenge har generelt givet landets borgere en høj levestandard, herunder et skole-, uddannelses- og sundhedssystem, som er af høj kvalitet. Voksne saudi-arabere, der ingen penge har, er berettiget til et jordstykke og et rentefrit huslån. Der betales desuden ingen indkomstskat i landet. Der er dog påbegyndt arbejdsmarkedsfinansiering (læs indkomstskat) på få % for ikke-statsborgere Oplysning og uddannelse 31. Uddannelsessystemet har ligesom sundhedssektoren gennemgået en rivende udvikling fra 1970 og frem til i dag. På 30 år er analfabetisme hos den voksne befolkning faldet fra 97 % til 37 %. I modsætning til andre lande i området med muslimsk indflydelse er kvinder og mænd stort set ligestillet i forhold til uddannelse. Piger udgør næsten halvdelen af eleverne i skolerne. Piger og drenge undervises dog hver for sig. Der findes enkelte uddannelse som piger/kvinder ikke må studere f.eks. jura og journalistik. Oplysningen i landet er begrænset på en del områder pga. forbud mod faglige forbund, oppositionel politisk virksomhed, restriktioner i religionsfriheden, information, der kan tolkes som kritik af regimet mv. Samlet set betyder det en væsentlig indskrænkning af menneskerettighederne. Der ses en tendens til at den yngre del af befolkningen støtter regeringen, på trods af dennes langt fra demokratiske og åbne politik Delanalyse af den sociologiske faktor. Den sociologiske faktor virker samlet set som destabiliserende. Fødselsraten er den største i regionen. Selv om store dele af landet er ubeboeligt, vil landet arealmæssigt givet kunne huse de 40 mio. mennesker, hvilket kan være aktuelt i Den saudi-arabiske befolkning værdsætter de store fremskridt inden for sundhedsvæsnet samt skole- og uddannelsessektoren. Islams centrale placering i det saudi-arabiske samfund betyder, at en sekularisering vil møde modstand fra de religiøse fundamentalister og andre konservative elementer, primært de ældre. Derfor vil enhver tilnærmelse imod vestlige demokratiske værdier skulle afvejes mod islams værdisæt. Omvendt vil den største del af de veluddannede unge være med til at forhindre en religiøs revolution, fordi en religiøs revolution ikke vil bedre de demokratiske og menneskeretslige forhold nok tværtimod. Der ses et øget modsætningsforhold mellem statsborgere og gæstearbejdere nok primært med baggrund i omlægningen af arbejdsmarkedsfinansieringen. Dette menes dog ikke at ville medføre egentlig destabilitet. 30 LIL og Marked s og Ibid s. 6-7 og Profile s

18 6. DEN ØKONOMISKE-VIDENSKABLIGE FAKTOR 6.1. Fødevareproduktion, produktionsmidler og ressourcer 32. Staten har i ca. 30 år støttet landbrugssektoren økonomisk, hvilket har bevirket en forøgelse i produktionen af grøntsager og i særdeleshed korn. Fra starten af 1990'erne har landet i en årrække været nettoeksportør af korn. I 1980 importerede Saudi-Arabien 87% af sine fødevarer, imod kun ca. 43 % i Prisen for denne udvikling er dog relativ høj, idet 90 % af landets sparsomme naturlige vandressourcer bruges til denne produktion. Endvidere er produktionsprisen på korn 4,8 gange større end verdensmarkedsprisen. 7,8 % af landets arbejdsstyrke er beskæftiget i landbruget. Fiskeriet 33 er nogenlunde ligeligt fordelt på Rødehavet og Golfen. Fangsten var i 2000 øget til tons i forhold til tidligere års tons. Der er ikke umiddelbar mulighed for udvidelse af dette erhverv Energiproduktion og ressourcer 34. Landets elektricitetsproduktion er ekspanderet kraftigt for at følge med den store efterspørgsel, der er opstået pga. befolkningstilvæksten, urbaniseringen og den industrielle udvidelse. Statsstøtte har bevirket kunstigt lave priser på elektricitet, hvilket har været en medvirkende faktor til det voldsomt stigende forbrug. Der er iværksat et program for at omlægge elektricitetsproduktionen til gas i stedet for olie og benzin. Dette skyldes, at gasforekomsterne er mere geografisk spredt (tættere på elværkerne), og at efterspørgslen er højere på olie end på gas Råmaterialer til industrien 35. Saudi-Arabien besidder 25% af jordens samlede kendte oliereserver 36 samt jordens femte største reserver af naturgas. Landets undergrund indeholde desuden store forekomster af mineraler. Udvinding af mineraler er et område som regeringen søger at udvide, gerne med udenlandske investorer. Minedrift efter guld startede i 1988 og endvidere udvindes kalksten, jernmalm, marmor, salt mm. Forekomster af kobber, uran, zink, sølv, jern og bauxit er registreret og er under koncessionering Industriproduktion 37. Industriproduktionen er generelt koncentreret omkring de større byer. Regeringen søger at udvikle industrien, specielt den ikke-oliebaserede del, for at mindske afhængigheden af olien. Jf. den syvende femårsplan ( ) er den årlige procentvise forventede udvikling på den ikke-oliebaserede industri sat til 8,3 %, hvilket er det hurtigst udviklende område. Industrien består i væsentlig grad af olie-, gas- og fødevareforarbejdning samt stålproduktion. Til investorer ydes der en række investeringsfremmende tilbud såsom billige lån, stort set gratis jord, billigt brændstof mv. Der satses i langt højere grad end tidligere på såvel privat nationale som internationale investorer. 32 Sentinel, pkt Marked s Sentinel, pkt Ibid, pkt og LIL s Hvilket svarer til 83 års forbrug med den nuværende produktion (Sentinel pkt ). 37 Profil, s

19 6.5. Handel 38. Eksporten fra Saudi-Arabien består altovervejende af olie, der udgør ca. 91 % af den samlede eksport. Derudover eksporteres petrokemiske-, plastic-, metal- og fødevareprodukter. 17,4 % af den samlede eksport går til USA. I OPEC 39 står Saudi-Arabien som eksponent for en stabil og prisfast olieleverance til eksportmarkedet. Importen består primært af transportmidler, andet maskinudstyr, elektronisk udstyr, fødevarer, kemikalier, mineraler, råmetaller og metalprodukter. 21,1 % af den samlede import kommer fra USA. Eksporten er ca. 60 % større end importen og giver derfor et økonomisk overskud i forhold til udlandet Arbejdskraft 40. Fagforeninger er forbudt i Saudi-Arabien. Den store eksplosive vækst i 1970'erne gjorde Saudi-Arabien afhængig af udenlandsk arbejdskraft. Moderniseringen af landet havde slet ikke været mulig uden disse millioner af gæstearbejdere. I 1990 bestod arbejdsstyrken af godt 4 millioner mennesker, heraf var 85 % udlændinge. Samtidigt viste tallene, at 95 % af alle saudi-arabere stod uden for arbejdsmarkedet. Mens den udenlandske arbejdskraft primært er beskæftiget på manuelt niveau, foretrækker saudi-araberne de bedre betalte jobs; specielt i den offentlige sektor. Regeringen har siden medio 1990'erne arbejdet for en saudificering af arbejdsmarkedet. Dette med henblik på at få flere saudi-arabere i arbejde. Dette er bl.a. gjort ved udvisning af gæstearbejdere uden opholdstilladelser 41, skærpelse af indvandrerpolitikken og administrativ besværliggørelse for disse. I 1999 var andelen af saudiaraberne i arbejdsstyrken oppe på 44,2 %. Målet er 53,2 % i 2004 gennem skabelse af nye stillinger, og ved at saudi-arabiske arbejdere overtager yderligere stillinger fra gæstearbejderne Økonomisk struktur 43. Den økonomiske politik er baseret på løbende femårsplaner 44. Saudi-Arabiens syvende femårsplan for perioden blev godkendt i august Økonomien var oprindeligt opbygget som planøkonomi, men er siden medio 1990'erne, i stadig stigende hast, udviklet frem imod en markedsøkonomi. Vedtagelsen af en ny investeringslov med ændrede ejerskabs- og beskatningsregler forventes sammen med en målrettet satsning på styrkelse af det private erhvervsliv at skabe en ny dynamik i økonomien Finanser 45. Saudi-Arabien har en stabil vækst. Oliesektoren og den petrokemiske industri er nøglesektorer i den saudiske økonomi. Trods Saudi-Arabiens meget store indtægter har statsbudgettet udvist et underskud siden Regimet har siden begrænset de offentlige udgifter og bremset visse udviklingsbudgetter. De sidste par års høje oliepriser har rettet kraftigt op på statsbudgettet, som for første gang i 17 år viste et 38 Profile, s OPEC = Organization of Petroleum Exporting Countries. 40 LIL, s. 25 og Profile s I perioden oktober 1997 til august 1998 blev gæstearbejdere udvist. 42 Marked, s Ibid, s. 12 og Profile, s Femårsplaner udarbejdes ikke hvert år men efter behov. 45 Marked, s og Profile, s

20 overskud i år Faldende oliepriser i 2001 har påny betydet et underskud på statsbudgettet, som i 2001 var på 6,7 mia. USD. I 2002 forventes det at vokse til skønsmæssigt 12. mia. USD. Statsgælden anslås at vokse til 180 mia. USD svarende til ca. 102% af BNP. Sammenlignet hermed er den danske statsgæld 37,4 % af BNP Videnskab og teknologi. Landets teknologiske stade er højt og styrkes via import. Udvikling af dette område styres af regeringens femårsplaner og er bevidst understøttet af prioritering af mellemlange- og videregående uddannelser Delanalyse af den økonomiske-videnskabelige faktor. Den økonomiske faktor vurderes samlet at være en stabiliserende faktor, idet dog afhængigheden af olien en afgørende kilde til ustabilitet. Produktion af fødevarer vurderes ikke at kunne forøges væsentligt uden store tilskud fra staten. Sådanne tilskud vurderes urealistiske henset til indførelsen af markedsøkonomi og hensynet til statsbudgettet. Regeringen bekæmper arbejdsløsheden ved at skabe nye arbejdspladser og ved at presse gæstearbejderne ud; den såkaldte saudificering. Det kan dog blive et problem at motivere de saudi-arabiske statsborgere til at udfører dette hovedsageligt manuelle arbejde. Dette gælder ikke mindst den yngre og bedre uddannede generation. At få en større del af arbejdsstyrken i beskæftigelse anses dog som værende en nødvendighed for stabilitet på dette område. Saudi-Arabien har en stabil økonomisk vækst. Oliesektoren og den petrokemiske industri er nøglesektorer i den saudiske økonomi. Denne store primære sektor er typisk for lande i den 3. verden. Ressourcerne inden for disse områder giver Saudi-Arabien en betydelig økonomisk styrke. Landets ensidige afhængighed af olie viser sig dog samtidigt som landets økonomiske svaghed, ikke mindst set i forhold til statsbudgettet, idet højere oliepriser giver landet et stort statsbudget og tilsvarende giver lave oliepriser landet et lille statsbudget. Regeringen er dog meget opmærksom på denne problematik og satser i femårsplanen derfor i meget høj grad på udvikling af den ikke-oliebaserede sektor, herunder en styrkelse den tertiære sektor 47. Omlægningen hen imod en markedsøkonomi samt den nylige væsentlige åbning for udenlandske firmaer/investorer ses som Saudi-Arabiens accept af et handelsmæssigt afhængighedsforhold til omverdenen - ikke mindst til Vesten. Samlet sigter regeringens femårsplaner mod en bevidst udvikling af landets industrielle kapacitet i en mere balanceret sammenhæng imellem de primære-, sekundæreog tertiære sektorer. 46 Profile, s Tertiære sektor = Servicesektoren 20

STRATEGISK LANDESTUDIE AF DEN SYRISKE ARABISKE REPUBLIK

STRATEGISK LANDESTUDIE AF DEN SYRISKE ARABISKE REPUBLIK FORSVARSAKADEMIET Fakultet for strategi og militære operationer VUT II/L-STK 2004/2005 OKTOBER 2004 STRATEGISK LANDESTUDIE AF DEN SYRISKE ARABISKE REPUBLIK På baggrund af en analyse af Syriens strategiske

Læs mere

UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET VUT II/L-STK 2001/2002 OLG H. O. JØRGENSEN KN N. BOHSEN KL M. H. SØRENSEN OKT 2001 STRATEGISK OMRÅDESTUDIE BRASILIEN

UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET VUT II/L-STK 2001/2002 OLG H. O. JØRGENSEN KN N. BOHSEN KL M. H. SØRENSEN OKT 2001 STRATEGISK OMRÅDESTUDIE BRASILIEN FORSVARSAKADEMIET VUT II/L-STK 2001/2002 OLG H. O. JØRGENSEN KN N. BOHSEN KL M. H. SØRENSEN OKT 2001 STRATEGISK OMRÅDESTUDIE BRASILIEN UKLASSIFICERET Områdestudiens titel: På baggrund af en redegørelse

Læs mere

FORSVARSAKADEMIET NOVEMBER 2000 VUT II/L-STK

FORSVARSAKADEMIET NOVEMBER 2000 VUT II/L-STK FORSVARSAKADEMIET NOVEMBER 2000 VUT II/L-STK 2000/2001 Strategisk Områdestudie Kasakhstan KN Jan Johansen RESUMÉ. Den strategiske områdestudie for Kasakhstan indeholder en redegørelse for landets strategiske

Læs mere

MELLEMØST INFORMATION

MELLEMØST INFORMATION MELLEMØST INFORMATION MÅNEDSOVERSIGT NR 3 2005-22. ÅRGANG CENTER FOR MELLEMØSTSTUDIER SYDDANSK UNIVERSITET ODENSE 01 06 10 14 18 Golfen, sikkerheden og det demokratiske spøgelse Lars Erslev Andersen Valg

Læs mere

Efterretningsmæssig risikovurdering 2013 En aktuel vurdering af forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed

Efterretningsmæssig risikovurdering 2013 En aktuel vurdering af forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed Efterretningsmæssig risikovurdering 2013 En aktuel vurdering af forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 5 Hovedkonklusion 7 Cybertruslen og spionage via internettet

Læs mere

Forsvarets Efterretningstjeneste. Efterretningsmæssig Risikovurdering 2014

Forsvarets Efterretningstjeneste. Efterretningsmæssig Risikovurdering 2014 2 3 Forsvarets Efterretningstjeneste Efterretningsmæssig Risikovurdering 2014 4 5 Forord Dette års udgave af Efterretningsmæssig Risikovurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste lægger vægt på Rusland

Læs mere

Den økonomiske vækst i Kina

Den økonomiske vækst i Kina Den økonomiske vækst i Kina - - Hvem får flest ris i skålen? Udarbejdet af: Julie Holt Søren Tams Stine Malmskov Sebastian Enemark Mygh Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse, RUC 1 3. Semester 05/06

Læs mere

Det transatlantiske forhold

Det transatlantiske forhold Forsvarsakademiet VUT II 2002/2003 Specialegruppe 10 KN G. Kingo KN C. M. Møller KL J. Holm Det transatlantiske forhold We have our best chance since the rise of the nation-state in the 17th century to

Læs mere

UKLASSIFICERET. FORSVARSAKADEMIET VUT II/L STK 2001/2002 Major S. A. Hokstad Kaptajnløjtnant P. Lilholt Kaptajn A. Lundgaard OKTOBER 2001

UKLASSIFICERET. FORSVARSAKADEMIET VUT II/L STK 2001/2002 Major S. A. Hokstad Kaptajnløjtnant P. Lilholt Kaptajn A. Lundgaard OKTOBER 2001 UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET VUT II/L STK 2001/2002 Major S. A. Hokstad Kaptajnløjtnant P. Lilholt Kaptajn A. Lundgaard OKTOBER 2001 Strategisk områdestudie Kina På baggrund af en redegørelse for Kinas

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Anders Stig Christensen. Samfundsfag 9 GYLDENDAL

Anders Stig Christensen. Samfundsfag 9 GYLDENDAL Anders Stig Christensen Samfundsfag 9 GYLDENDAL INDHOLD Verden omkring os Magt i verden 6 Opgave: Hvis du var en stormagt 16 Spørgsmål til kapitlet 17 Velfærd i Danmark Lighed og ulighed 50 Opgave: Et

Læs mere

KINA I AFRIKA. - Ressourcer og politisk magt -

KINA I AFRIKA. - Ressourcer og politisk magt - FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L 2008/2009 Kaptajn Lasse Sand KINA I AFRIKA - Ressourcer og politisk magt - - Med udgangspunkt i Offensiv Realisme foretages en analyse

Læs mere

Projektgruppe 1, Udenlandske Investeringer i Afrikansk Landbrugsjord

Projektgruppe 1, Udenlandske Investeringer i Afrikansk Landbrugsjord Projektgruppe 1, Udenlandske Investeringer i Afrikansk Landbrugsjord 30. maj 2011 Side 0 af 89 1.0 ORDLISTE 4 2.0 INDLEDNING 5 2.1 Problemfelt 5 2.1.1 Problemformulering 6 2.2 Afgrænsning 6 2.2.1 Økonomisk

Læs mere

SAMMEN FOR FREMTIDEN

SAMMEN FOR FREMTIDEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN INDHOLD Sammen for fremtiden...6 Ansvarlig økonomisk

Læs mere

VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA

VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA 2014-2019 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 Udfordring 1: Vækst og beskæftigelse 6 Venstres løsninger 7 Slip den globale handel fri 7 Færdiggør det indre marked 7 Topforskning

Læs mere

Tid til forandring? Læreplanerne i samfundsfag Ejerskabet Overenskomst 05 Reformen af gymnasiet Spørgsmålet er om vi får tid nok til foran- dring!

Tid til forandring? Læreplanerne i samfundsfag Ejerskabet Overenskomst 05 Reformen af gymnasiet Spørgsmålet er om vi får tid nok til foran- dring! Tid til forandring? Et nyt skoleår hvor tingene er, som de plejer at være; men samtidig et skoleår hvor vi skal forberede os på det nye og anderledes, som kommer næste år. 2005 byder på store forandringer,

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

DEN NY VERDEN 2007:4 Kina i verden

DEN NY VERDEN 2007:4 Kina i verden DEN NY VERDEN 2007:4 Kina i verden 1 DEN NY VERDEN 2007:4 Kolofon 2 Faglig redaktion på dette nummer: Hatla Thelle og Erik Beukel Layout: Allan Lind Jørgensen Tryk: Handy-Print A/S, Skive Dansk Institut

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND

Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND Indhold Forord: Kurs mod 2020 - Dansk udenrigspolitik

Læs mere

Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt:

Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt: STRATEGI FOR DEN DANSKE INDSATS MOD PIRATERI 2011-2014 Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt:

Læs mere

til gavn for grønland Udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer

til gavn for grønland Udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer til gavn for grønland Udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer indhold forord...4 rapportens opbygning...5 indledning...6 en samfundsgavnlig udnyttelse af grønlands råstoffer...8

Læs mere

Olien ved Grønland. Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth. Vejleder: Niels Vestergaard

Olien ved Grønland. Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth. Vejleder: Niels Vestergaard [Skriv tekst] Olien ved Grønland Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth Vejleder: Niels Vestergaard Miljø og ressource management Syddansk Universitet

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

AFGHANISTAN-DANMARK PARTNERSKAB

AFGHANISTAN-DANMARK PARTNERSKAB AFGHANISTAN-DANMARK PARTNERSKAB STRATEGI FOR UDVIKLINGSSAMARBEJDET 2005-2009 Forsidefoto: Patrick Robert, Corbis AFGHANISTAN-DANMARK PARTNERSKAB STRATEGI FOR UDVIKLINGSSAMARBEJDET 2005-2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Danmarks behov for kampfly

Danmarks behov for kampfly Mikkel Vedby Rasmussen og Henrik Ø. Breitenbauch Danmarks behov for kampfly En strategisk analyse af det fremtidige behov for danske kampfly Danmarks behov for kampfly Dansk Institut for Militære Studier

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI. Kim Ursin

Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI. Kim Ursin Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI Kim Ursin Samfundet Omkring Os er udgivet af DaMat v/ Kim Ursin Bonderup Østergade 15, Bonderup 9690 Fjerritslev. E-mail: kim@damat.dk. Hjemmeside: www.damat.dk

Læs mere

TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005

TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005 2-001 TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005 2-002 FORSÆDE: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI Næstformand (Mødet åbnet kl. 9.05) 2-003 Åbning af mødet 2-004 Formanden. - Jeg erklærer mødet for åbnet. 2-005 Uopsættelig behandling

Læs mere

Hvad nu hvis vi afskaffer værnepligten?

Hvad nu hvis vi afskaffer værnepligten? Henrik Jedig Jørgensen Henrik Ø. Breitenbauch Hvad nu hvis vi afskaffer værnepligten? Oktober 2008 Hvad nu hvis vi afskaffer værnepligten? Dansk Institut for Militære Studier Oktober 2008 Abstract Denne

Læs mere