Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 23 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr Rapport 12, rev. 1,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 23 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 12, rev. 1, 2012-10-03."

Transkript

1 Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 23 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr Rapport 12, rev. 1, Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan bygges kælderløse villaer i op til 8,5 meters højde med planlagt laveste gulv i minimum ca. kote 1,8. I forbindelse med byggemodningen gennemføres en terrænregulering (påfyldning) af omkringliggende parceller. Nærværende rapport 12 omhandler parcel nr. 23 i udstykningen. GEO har på parcel 23 udført en geoteknisk boring til 14 m under terræn. I boringen er der fra terræn truffet en 10,8 m tyk postglacial lagserie bestående af fyld over postglacialt sand, gytje og ferskvandstørv. Herunder er der fundet senglaciale eller ældre sandaflejringer. Med 10,8 m til OSBL vurderes en pælefundering at være den mest hensigtsmæssige funderingsmetode. Der bliver tale om spidsbærende pæle, hvor bæreevnen bedst bestemmes på baggrund af rammeforløbet og Den danske rammeformel. Den planlagte terrænregulering vil medføre generelle sætninger af terræn, belægninger og ledningsanlæg omkring bygningerne. Sætningerne må forventes at udvikles i hele byggeriets levetid. Udgravninger i forbindelse med pæleprojektet forventes at kunne gennemføres uden væsentlige grundvandsgener, hvor eventuel midlertidig kortvarig sænkning af begrænset omfang (1-2 decimeter) formentlig kan udføres ved hjælp af filtersatte pumpebrønde suppleret med dræn i nødvendigt omfang. GEO Sødalsparken Brabrand Tlf.: Fax: GEO projekt nr , Rapport 12, rev. 1, Odder CVR-nr:

2 Udarbejdet for Odder Kommune Rådhusgade Odder Udarbejdet af Glenn Reason, , Kontrolleret af Nik Okkels Indhold 1... Indledning Projekt Undersøgelser Resultater Generelt Jordbund Udledning af jordparametre Grundvand Vurdering Retningslinjer for projektering og udførelse Pæle Gulve Sætninger Udgravning Permanent tørholdelse Naboforhold Tilsyn Bemærkninger... 9 Bilag 12.1 Boreprofiler, boring Situationsplan GEO Standard Signaturer og forkortelser GEO projekt nr , Rapport 12, rev. 1, Odder 2/9

3 1 Indledning 1.1 Projekt Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan bygges kælderløse villaer i op til 8,5 meters højde med planlagt laveste gulv i minimum ca. kote 1,8. Forud for byggeriet skal der endvidere foretages en delvis regulering af eksisterende terræn (opfyldning) på omkringliggende parceller, hvorved terrænniveauet hæves til DVR90 kote 1,50. Efterfølgende terrænreguleringer er herefter begrænset til +/- 0,5 m. GEO har tidligere udført geotekniske undersøgelser for den samlede udstykning og byggemodning heraf jf. GEO projekt rapport 1, GEO projekt og GEO projekt Å Relevante resultater fra disse undersøgelser er indarbejdet i nærværende rapport. Nærværende rapport 12 omhandler parcel nr. 23 i udstykningen. Projektet skal udføres efter retningslinjerne i bl.a. geotekniknormen 1. Projektet forudsættes foreløbigt at skulle placeres i konsekvensklasse, CC2, og geoteknisk kategori 2. 2 Undersøgelser Omfanget af den geotekniske undersøgelse er planlagt med sigte på en pælefundering i geoteknisk kategori 2 ud fra kravene til en geoteknisk parameterundersøgelse efter retningslinjerne i geotekniknormen. Den udførte undersøgelse for udstykningen omfatter 15 boringer som supplement til tidligere undersøgelser. En af disse boringer, boring 23, er placeret på parcel nr. 23. Undersøgelsespunktet er placeret som vist på vedlagte situationsplan, bilag 12.2, samt indmålt og koteret vha. GPS-udstyr i system DVR90/34J. Boringen er ført til 14,0 meters dybde. Under borearbejdet er der registreret laggrænser, udtaget jordprøver samt udført vingeforsøg 2. I borehullet er der etableret pejlerør, hvori dybden til grundvandsspejlet er målt ved borearbejdets afslutning. Jordprøverne er beskrevet geologisk 3 i laboratoriet. På udvalgte prøver er der bestemt vandindhold, kalkindhold og rumvægt. Jordprøverne opbevares i 14 dage fra rapportdato. Samtlige resultater og målinger er angivet i bilag De benyttede signaturer og forkortelser på boreprofilet er forklaret på vedlagte GEO-Standard. 1 Dansk Standard: DS/EN 1997 Eurocode 7: Geoteknik 2 Dansk Geoteknisk Forening, Referenceblad for vingeforsøg (1999). 3 Dansk Geoteknisk Forening, Bulletin 1: Vejledning i ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse (1995). GEO projekt nr , Rapport 12, rev. 1, Odder 3/9

4 3 Resultater 3.1 Generelt Terrænet ved undersøgelsespunktet er målt i kote 1,7. Ifølge gamle kort fra Kort & Matrikelstyrelsen ligger udstykningen umiddelbart vest for den gamle kystlinje. Der ligger en eksisterende bygning i den vestlige del af parcel 23. Funderingsformen heraf er pt. ikke kendt. 3.2 Jordbund I tråd med de tidligere undersøgelser er der fra terræn truffet en 10,8 m tyk postglacial lagserie bestående af fyld over postglacialt sand og gytje og ferskvandstørv. Herunder er der truffet senglaciale eller ældre sandaflejringer. For mere detaljerede oplysninger omkring jordbundsforholdene henvises til boreprofilet. 3.3 Udledning af jordparametre På baggrund af de udførte målinger har vi udledt geotekniske parametre efter følgende retningslinjer. De målte vingestyrker c fv i boringen er anvendt til udledning af den udrænede forskydningsstyrke c u i kohæsive aflejringer vha. formlen c u = µ c fv. Ud fra vores generelle erfaringsgrundlag foreslår vi anvendt µ 0,8 i gytje og µ 0,6 i tørv ved beregning af negativ overflademodstand. 3.4 Grundvand Umiddelbart efter endt borearbejde er højeste grundvandsspejl pejlet 1,3 m under terræn svarende til kote 0,4. Højeste grundvandsspejl på den samlede udstykning er dog pejlet i kote 0,7. Grundvandsspejlet må forventes at variere i takt med vandspejlsniveauet i Kattegat. 4 Vurdering Funderingen skal føres ned på bæredygtige lag. Oversiden af bæredygtige lag, forkortet OSBL, angiver det højest mulige funderingsniveau for byggeri, idet bæredygtigheden skal eftervises i både brudgrænsetilstanden (bæreevne) og anvendelsesgrænsetilstanden (sætning). Det trufne senglaciale sand under tørvelaget vurderes at være bæredygtigt for det aktuelle projekt. Oversiden af de bæredygtige lag er svarende hertil koteret på situationsplanen. GEO projekt nr , Rapport 12, rev. 1, Odder 4/9

5 Med 10,8 m til OSBL vurderes en pælefundering at være den mest hensigtsmæssige funderingsmetode. Den samlede udførte undersøgelse vurderes at være dækkende, og at opfylde kravene til en geoteknisk parameterundersøgelse i geoteknisk kategori 2, når der i forbindelse med pæleramningen udføres prøveramninger og optages rammejournal på samtlige pæle. Den planlagte terrænregulering vil medføre generelle sætninger af terrænet, belægninger og ledningsanlæg. Funderings- og ledningsarbejde indtil ca. 1 m under terræn forventes at kunne udføres uden væsentlige grundvandsgener hvor eventuel midlertidig kortvarig sænkning formentlig kan udføres ved hjælp af filtersatte pumpebrønde. 5 Retningslinjer for projektering og udførelse Der skal jf. geotekniknormen udarbejdes en geoteknisk projekteringsrapport. Nedenfor er angivet bidrag hertil. 5.1 Pæle Vi foreslår anvendt rammede betonpæle. Pælenes spids skal som minimum rammes under det angivne OSBL-niveau. Med de trufne bundforhold forventer vi, at pælene kan rammes som spidsbærende i det senglaciale sandlag beliggende fra ca. 10,8 meters dybde. Pælene vil som følge af de postglaciale sætningsgivende aflejringer, og den planlagte opfyldning blive påvirket af negativ overflademodstand. Pælene vil blive rammet ned med spids i sand, hvor den karakteristiske brudbæreevne R c;k kan bestemmes ud fra rammemodstanden R c;k = R dyn,k = R dyn,m /ξ, hvor R dyn,m beregnes vha. Den Danske Rammeformel, jf. anneks L i geotekniknormens danske nationale anneks, og hvor der anvendes følgende korrelationsfaktorer: ξ = 1,5 ξ = 1,25 ξ = 1,4 hvor bæreevnen er baseret på rammeformel (uden stødbølgemåling). hvor bæreevnen desuden er baseret ved stødbølgemåling (PDA). for de pæle, hvor stødbølgemålingen er repræsentativ. På baggrund af resultaterne af tidligere CPT-og drejesonderinger skønner vi foreløbigt, at der kan opnås karakteristiske brudbæreevner på R c;k = 520 kn for 250x250 mm 2 asfalterede betonpæle og R c;k = 780 kn for 300x300 mm 2 for asfalterede betonpæle rammet minimum 1,5 2,0 m ned i sandlaget under de postglaciale aflejringer. GEO projekt nr , Rapport 12, rev. 1, Odder 5/9

6 I brudgrænsetilstanden skal den karakteristiske bæreevne reduceres med partialkoefficient γ t = 1,3 i geoteknisk kategori 2. Den regningsmæssige last F c;d skal således opfylde følgende: F c;d R c;d = R c;k / γ t Svarende hertil skønner vi foreløbigt, at der kan opnås regningsmæssige brudbæreevner på R c;d = 400 kn for 250x250 mm 2 asfalterede betonpæle og R c;d = 600 kn for 300x300 mm 2 for asfalterede betonpæle. I anvendelsesgrænsetilstanden skal der tages højde for negativ overflademodstand i lagene over OSBL-niveau. For enkeltstående pæle foreslår vi regnet med en negativ overflademodstand F neg = 420 kn pr. 250x250 mm 2 pæl og F neg = 500 kn pr. 300x300 mm 2 pæl over OSBL-niveau. Den negative overflademodstand kan dog erfaringsmæssigt reduceres til 25 % af ovennævnte ved asfaltering af pælestykket over OSBL-niveau. Som det fremgår af nedenstående, vil der kunne opnås en væsentlig større bæreevne ved anvendelse af asfaltering. Den regningsmæssige last F c;d på pælene skal i anvendelsesgrænsetilstanden opfylde følgende ulighed: F c;d + F neg R c;k (ξ/γ t ) ½ hvor der anvendes værdier af ξ og γ t som angivet ovenfor. Ved beregningen af F c;d kan der anvendes kvadratroden af de sædvanlige partialkoefficienter. Med ovennævnte retningslinjer skønner vi foreløbigt, at der for enkeltstående pæle med spids i kote -11 á -14 kan regnes med maksimale regningsmæssige laster som angivet nedenfor: Tabel 12.1: Skønnede maksimale pælelaster F c;d. Pæledimension Skønnet maksimal pælelast F c;d (kn) (mm 2 ) Brudgrænsetilstand Anvendelsesgrænsetilstand Uasfalteret Asfalteret 250 x (450) 300 x (710) De endelige pælebæreevner skal dog bestemmes på baggrund af rammeforløbet og Den danske rammeformel. Rammearbejdet skal indledes med ramning af prøvepæle med notering af rammemodstanden hele vejen ned for fastlæggelse af rammekriterium for de øvrige pæle. Der fore- GEO projekt nr , Rapport 12, rev. 1, Odder 6/9

7 slås valgt et antal prøvepæle svarende til 5-10 % af det totale pæleantal. Vi foreslår længden af prøvepælene fastlagt, så de kan rammes til kote -14. For de øvrige pæle skal der optages rammejournal for ramningens afslutning, gerne over de nederste par meter. For pæle med spids i sand vil der erfaringsmæssigt kunne opbygges porevandsovertryk ved pælespidsen med risiko for, at rammemodstanden og bæreevnen undervurderes ved indramningen. Vi anbefaler derfor, at de endelige bæreevner her fastlægges ud fra efterramning med 3 slag efter 15 minutters rammepause, hvor den tilsvarende nedsynkning måles. Der kan eventuelt være efterladt pæle i jorden fra den eksisterende bygning som kan udgøre rammehindringer i forbindelse med det kommende projekt. 5.2 Gulve Gulve foreslår vi udført fritspændende mellem pælefunderede fundamentsbjælker. Afløbs- og forsyningsledninger foreslås ophængt i gulvkonstruktionen. Der henvises til BYG-ERFA blad nr. (50) for nærmere redegørelse herfor. Der må tages særlige forholdsregler ved indføring af afløbs- og forsyningsledninger til bygningerne, da direkte udlagte ledninger udenfor bygningerne vil få sætninger jf. afsnit 5.3 som må forudses at udvikles over lang tid. Gulvniveauet anbefales fastlagt under hensyntagen til dels grundvandsspejlets beliggenhed og dels til nuværende og fremtidigt vandspejlsniveau i Kattegat. 5.3 Sætninger For pælefunderede konstruktioner som den aktuelle, vurderer GEO, at sætningerne bliver små og uden praktisk betydning. Den planlagte generelle terrænregulering på udstykningen vil imidlertid medføre generelle sætninger af veje, ledninger og terrænet omkring de pælefunderede konstruktioner. Behovet for terrænregulering for at nå kote 1,50 varierer mellem 0 0,7 m i de 12 byggefelter som følge af forskellige eksisterende terrænkoter. På nærværende parcel bliver der med forhold som i boringen ikke tale om opfyldning. Derimod er der i boringen øverst truffet fyld, som formentligt stammer fra en tidligere opfyldning. De primære konsolideringssætninger som følge af en sådan tidligere opfyldning er afhængig af opfyldningens alder - muligvis overstået, men sekundære konsolideringssætninger i form af krybning og organisk omdannelse i blødbundslagene må forventes. GEO projekt nr , Rapport 12, rev. 1, Odder 7/9

8 Forsat krybning og organisk omdannelse skønnes at kunne give anledning til sætninger/differenssætninger op til 5-10 cm efter 10 år og op til ca cm efter 100 år. Når terrænkoter mv. er fastlagt for et konkret projekt, må der foretages en endelig vurdering af sætningerne. 5.4 Midlertidig tørholdelse Udgravninger - over det pejlede grundvandsspejl - i forbindelse med pæleprojektet forventes at kunne gennemføres uden væsentlige grundvandsgener, hvor eventuel midlertidig kortvarig sænkning af begrænset omfang (1-2 decimeter) formentlig kan udføres ved hjælp af filtersatte pumpebrønde suppleret med dræn i nødvendigt omfang. Vi anbefaler, at boringen genpejles forud for gravearbejdet, og at arbejdet tilrettelægges under hensyntagen hertil. Ved behov for større midlertidig grundvandssænkning udføres denne formentligt bedst med sugespidser. En eventuel større grundvandssænkningen vil med forhold som truffet i boringerne få en relativ stor udbredelse og risikerer derved at påvirke specielt mangelfuldt funderede nabobygninger i området. Eventuel grundvandssænkning skal projekteres i henhold til EC Permanent tørholdelse Det kapillarbrydende lag under gulvene skal sikres tørholdelse. For gulve udlagt mindre end 0,3 meter over det omkringliggende terræn anbefaler vi, at tørholdelsen sikres vha. omfangsdræn med forbindelse til et veldrænende lag under gulvet. Drænsystemet skal udformes, så det kan afvandes under alle forhold herunder også i perioder med ekstremt vandspejl i havnen. Der henvises til drænnormen. 5.6 Naboforhold Pæleramning, eventuel grundvandssænkning og vibrationer fra byggepladstrafik, komprimering m.v. indebærer normalt en risiko for skader i nabobygninger og -anlæg, specielt hvis disse ikke er tidssvarende funderede. Vi anbefaler, at eksisterende skader registreres ved fotografering og lignende, inden byggeriet igangsættes, og at vibrationsniveauet i udvalgte nabobygninger overvåges/dokumenteres vha. vibrationsmålinger, hvor resultaterne sammenholdes med sædvanligt accepterede grænseværdier. En egentlig grundvandssænkningen vil med forhold som truffet i boringerne få en relativ stor udbredelse og risikerer derved at påvirke specielt mangelfuldt funderede nabobygninger i området. Generne kan i nogen grad imødegås ved at tilrettelægge arbejdet, så sænkningen begrænses mest mulig i omfang og tid. Vi anbefaler, at der gennemføres GEO projekt nr , Rapport 12, rev. 1, Odder 8/9

9 pumpeforsøg med henblik på at bestemme vandmængder samt udbredelsen af grundvandssænkningen. På baggrund heraf må vurderes nærmere, om der er behov for at udføre ekstraforanstaltninger til at imødegå risikoen for påvirkning af nabobygninger f.eks. i form af reinfiltration af grundvand mv. blandt andet ud fra oplysninger om nabobygningernes tilstand og funderingsforhold. Miljømæssige forhold i forbindelse med en grundvandssænkning skal ligeledes vurderes. Det foreslås overvejet at bringe en forsikringsmæssig dækning af ansvarsforholdet under rammearbejdet på plads. Ifølge byggelovens 12 skal ejere af naboejendomme varsles om byggeaktiviteterne mindst 14 dage inden opstart. 5.7 Tilsyn Ved pæleramning skal indramningsmodstanden registreres og kontrolleres for prøvepæle hele vejen ned og for produktionspæle over de nederste par meter, ligesom efterramningsmodstand skal noteres. Der skal desuden udføres tilsyn med eksisterende bygninger under rammearbejdet. 6 Bemærkninger Vi gør opmærksom på, at GEO naturligvis gerne deltager i det videre arbejde i projektet, f.eks. i forbindelse med: - Udførelse af risikovurdering for omkringliggende bygninger og anlæg - Udførelse af vibrationsmålinger på nabokonstruktioner - Udførelse af PDA målinger på pæle - Vurdering af rammeresultater GEO projekt nr , Rapport 12, rev. 1, Odder 9/9

10 Dybde (m) Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordartsbeskrivelse Aflejring Alder Frost Kalk DVR FYLD: GRUS, stærkt sandet, gråbrunt Fy Re 2 FYLD: GRUS, sandet, gråbrunt Fy Re +1 1 W FYLD: SANDMULD, svagt gruset, m. enk. tegl, mørk brunt Fy Re 0 4 FYLD: SAND, mellem, sorteret, svagt gruset, svagt organiskholdigt, m. tørveklumper, m. tegl, gråbrunt Fy Re 2 5 SAND, stærkt sandet, svagt organiskholdigt, mørk gråbrunt 6 GRUS, sandet, mørk gråt GRUS, stærkt sandet, gråt -2 8 SAND, fint - mellem, sorteret, siltet, m. enk. organiskholdige pletter, lys gråt 4 9 SAND, fint, sorteret, siltet, lys gråt SAND, fint, ringe graderet, stærkt siltet, m. enk. organiskholdige pletter, lys gråt 5 11 SAND, fint - mellem, sorteret, siltet, m. enk. organiskholdige pletter, lys gråt 6 W SAND, fint, ringe graderet, stærkt siltet, svagt organiskholdigt, gråt SAND, fint, ringe graderet, stærkt siltet, svagt organiskholdigt, gulgråt SAND, fint, ringe graderet, stærkt siltet, organiskholdigt, brungråt 7 15 SAND Crv Cfv ɣ W=47 W= GYTJE, sandet, m. enk. sandstriber, olivengråt GYTJE, olivengråt 18 GYTJE, m. enk. plantedele, olivengråt -7 9 W=87 19 GYTJE, m. enk. skalfragmenter, olivengråt Fortsættes W (%) Crv, Cfv (kn/m²) ɣ (kn/m³) Koordinatsystem : X : (m) S34J Y : (m) Sag : Odder. Hou. Strandvillaerne GEO ABA Dato : Geologi Boret :: MAA Boring : 23 Boremetode : Tørboring 6'' DGU-nr.: Bilag : 12.1 S. 1/2 Boreprofil Sødalsparken 12, DK-8220 Brabrand Tlf.: , GeoGIS geoatlas_geogis PSTVDK :34:55

11 Dybde (m) Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordartsbeskrivelse Aflejring Alder Frost Kalk Fortsat 9 W=87 19 GYTJE, m. enk. skalfragmenter, olivengråt 20 GYTJE, m. skalfragmenter, olivengråt 10 ɣ W= T TØRV, stærkt omdannet, brunsort TØRV, m. enk. kalkholdige pletter, brunt Fe Fe Pg Pg Crv Cfv W= TØRV, stærkt omdannet, brunsort Fe Pg SAND, fint - mellem, graderet, svagt leret, stærkt siltet, gruset, svovljernholdigt, mørk gråt Ne? Sg - 24 GRUS, leret, sandet, gråt Sm Sg GRUS, leret, stærkt sandet, gråt Sm Sg SAND, mellem - groft, sorteret, svagt siltet, svagt gruset, m. enk. sten, gråt Sm Sg SAND, groft, ringe graderet, gruset, m. enk. sten, gråt Sm Sg SAND, mellem, sorteret, svagt siltet, svagt gruset, gråt Sm Sg SAND, mellem, sorteret, svagt siltet, gruset, gråt Sm Sg W (%) Crv, Cfv (kn/m²) ɣ (kn/m³) Koordinatsystem : X : (m) S34J Y : (m) Sag : Odder. Hou. Strandvillaerne GEO ABA Dato : Geologi Boret :: MAA Boring : 23 Boremetode : Tørboring 6'' DGU-nr.: Bilag : 12.1 S. 2/2 Boreprofil Sødalsparken 12, DK-8220 Brabrand Tlf.: , GeoGIS geoatlas_geogis PSTVDK :34:55

12 1,7 23-9,1 Signatur: Geoteknisk boring b a a: Punkt nr. b: Terrænkote c: Kote til overside bæredygtige lag c (koter er i DVR90) m Projekt: Odder. Hou. Strandvillaerne Mål 1:200 Side Emne: Situationsplan Rapport 12 Bilag 12.2 Rev. / Sødalsparken 12, 8220 Brabrand Tlf.: , L:\projekter\ \35989_Odder_Hou_Strandvillaerne_glr\Tegninger\35989_sitplan_parcel_v0.dwg

13 GEO-Standard Geotekniske og miljøtekniske boreprofiler Filtersætning Geologi Prøver Aflejring Beton Tilbagefyldt jord Muld Ler Silt Sand Grus Sten Lille pose eller glas Prøve fra SPT-sonde Rørprøve Br Fe Fl Fy Gl Gr Ma Ne Ov Sk Sm Vi Vu Brakvand Ferskvand Flydejord Fyld Gletsjer Grundfjeld Marin Nedskyl Overjord Skredjord Smeltevand Vind Vulkansk Forerør Pejlet vandspejl med dato Filterrør Lavpermeabel pakning Filtersand Fyld Tørv Tørvedynd Gytje (dynd) Kalk Klippe/beton Muldet Planterester Skaller Moræneler (sandet, gruset) Morænesand/-silt (leret, gruset) Stor pose Kerneprøve Alder Re Recent Pg Postglacial Sg Senglacial Gc Glacial Ig Interglacial Is Interstadial Pn Palæogen (tidl. tertiær) Nn Neogen (tidl. tertiær) Mi Miocæn Ol Oligocæn Eo Eocæn Pl Palæocæn Sl Selandien Da Danien Kr Kridt Ju Jura Pk Prækambrium Forsøg w wl wp IP IK e emax emin γ ρ gl ka PID Cfv Crv N qc fs Rf u Vandindhold Flydegrænse Plasticitetsgrænse Plasticitetsindeks Kvældindeks Poretal Poretal i løseste standardlejring Poretal i fasteste standardlejring Rumvægt Densitet Glødetab Kalkindhold Photoionisationsdetektormåling Forskydningsstyrke målt ved vingeforsøg Forskydningsstyrke målt ved vingeforsøg (omrørt) Standard penetrationsmodstand (SPT) Spidsmodstand (CPT) Kappemodstand (CPT) Friktionsforhold (=fs/qc) Poretryk (CPT) Henvisninger/noter DS/EN 1997 Eurocode 7: -Geoteknik Dansk Geoteknisk Forening: -"Vejledning i ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse" -"Felthåndbogen" -"Laboratoriehåndbogen" -Referenceblad for vingeforsøg -Referenceblad for SPT-forsøg I moræne-jordarter må der forventes et varierende indhold af grus, sten og blokke. Vingeforsøg er udført og tolket i henhold til Dansk Geoteknisk Forening, "Referenceblad for vingeforsøg", revision 3, august GEO-Standard , Rev. 0, DK

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 3 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 2, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 3 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 2, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 3 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 2, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan bygges

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 9 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 5, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 9 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 5, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 9 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 5, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan bygges

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 17 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 9, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 17 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 9, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 17 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 9, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan

Læs mere

Vodskov. Langholt. Kidholm Regnvandsbassin Geoteknisk undersøgelse

Vodskov. Langholt. Kidholm Regnvandsbassin Geoteknisk undersøgelse Vodskov. Langholt. Kidholm gnvandsbassin Geoteknisk undersøgelse Geo projekt nr. Rapport nr., -- Sammenfatning Syd for Kidholm i Vodskov skal der etableres et regnvandsbassin i form af et permanent vandfyldt

Læs mere

Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29.

Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29. Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29 Sammenfatning I Trekroner i Roskilde skal der udstykkes parceller for enfamilieshuse.

Læs mere

Blomstervænget 38. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C.

Blomstervænget 38. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C. Byggemodningsafd. september 2009. 835 Villaparceller. Blomstervænget 38 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Læs mere

Vestbjerg. Hanebjælken 60-68 Geoteknisk undersøgelse

Vestbjerg. Hanebjælken 60-68 Geoteknisk undersøgelse Vestbjerg. Hanebjælken - 8 Geoteknisk undersøgelse Geo projekt nr. 9 Rapport nr., -- Sammenfatning I forbindelse med Aalborg Kommunes planer om salg af parcelhusgrunde på Hanebjælken 8 i Vestbjerg har

Læs mere

Når der foreligger konkrete projekter på grundene, skal behovet for supplerende geotekniske undersøgelser vurderes nærmere.

Når der foreligger konkrete projekter på grundene, skal behovet for supplerende geotekniske undersøgelser vurderes nærmere. Vodskov. Langholt. Kidholm Udstykning af grunde Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 79 Rapport, 0-0-09 Sammenfatning På matrikel v, Horsens By, Horsens i Langholt skal der udstykkes

Læs mere

Beder. Byvej 21 Ejendomssalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse

Beder. Byvej 21 Ejendomssalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse Beder. Byvej Ejendomssalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse Geo projektnr. 039 Rapport, 07-03-08 Sammenfatning Aarhus Kommune påtænker at sælge ejendommen matr. nr. 8u Beder By, Beder, beliggende

Læs mere

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ GEOTEKNISK DATARAPPORT ADRESSE COI A/S Parallelvej 800 Kongens Lyngby TLF 6 0 00 00 FAX 6 0 99 99 cowi.dk OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER

Læs mere

Mårslet. Hørretløkken Geoteknisk og geofysisk undersøgelse

Mårslet. Hørretløkken Geoteknisk og geofysisk undersøgelse Mårslet. Hørretløkken Geoteknisk og geofysisk undersøgelse Geo projektnr. Rapport, --8 Sammenfatning Aarhus Kommune planlægger at byggemodne og udstykke et areal i Mårslet, nord for boligområdet Hørretløkken.

Læs mere

Køge, Tujavej 11 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr Sammenfatning

Køge, Tujavej 11 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr Sammenfatning Køge, Tujavej 11 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 37946 Rapport 1, 2014-10-16 Sammenfatning Der er på Tujavej 11 og 13 i Køge konstateret forurening som påtænkes at skulle fjernes. Der er i forbindelse

Læs mere

Svenstrup J. Duathlonvej Byggemodning Geoteknisk undersøgelse

Svenstrup J. Duathlonvej Byggemodning Geoteknisk undersøgelse Svenstrup J. Duathlonvej Byggemodning Geoteknisk undersøgelse Geo projekt nr. Rapport, -- Sammenfatning Aalborg Kommune påtænker at udstykke parceller på et areal placeret ved Duathlonvej i Svenstrup.

Læs mere

Blomstervænget 36. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox Århus C.

Blomstervænget 36. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox Århus C. Byggemodningsafd. september 2009. 835 Villaparceller. Blomstervænget 36 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Læs mere

NY BRO OVER GUDENÅEN VED RESENDALVEJ, RESENBRO

NY BRO OVER GUDENÅEN VED RESENDALVEJ, RESENBRO SEPTEMBER 2013 SILKEBORG KOMMUNE NY BRO OVER GUDENÅEN VED RESENDALVEJ, RESENBRO GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. 2 ADRESSE COWI A/S Vejlsøvej 51 8600 Silkeborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Når der foreligger konkrete projekter på grundene, skal behovet for supplerende geotekniske undersøgelser vurderes nærmere.

Når der foreligger konkrete projekter på grundene, skal behovet for supplerende geotekniske undersøgelser vurderes nærmere. Svenstrup. Godthåb. Sportvænget Udstykning af grunde Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, -8- Sammenfatning På Sportvænget i Godthåb ved Svenstrup skal der udstykkes grunde til parcelhusbyggeri.

Læs mere

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Geoteknisk placeringsundersøgelse

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Geoteknisk placeringsundersøgelse Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Geoteknisk placeringsundersøgelse Geo projekt nr. 39126 Rapport 1, 2015-12-15 Sammenfatning I forbindelse med en planlagt udstykning af en grund på 4.160 m

Læs mere

Roskilde. Rabalderstræde 2-4, Musicon Parameterundersøgelse Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr Rapport 1,

Roskilde. Rabalderstræde 2-4, Musicon Parameterundersøgelse Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr Rapport 1, Roskilde. Rabalderstræde -, Musicon Parameterundersøgelse Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, -- Sammenfatning I forbindelse med udvidelse af Musicon i Roskilde har Roskilde Kommune anmodet

Læs mere

Fårup. Kåtbæk Vådområde projekt

Fårup. Kåtbæk Vådområde projekt Fårup. Kåtbæk Vådområde projekt Risikovurdering Geo projekt nr. 384 Rapport nr., revision 2, 205-09-09 Udarbejdet for ALECTIAA A/S Skanderborgvej 90 8260 Viby J Att.: Kasper Rasmussen Udarbejdet aff Glenn

Læs mere

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN MAJ 2013 AREALUDVIKLING AARHUS NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. 1 ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56

Læs mere

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 3 2 Tidligere undersøgelser 3 3 Mark- og laboratoriearbejde 3 4 Koter 4 5 Jordbunds- og vandspejlsforhold 5 6 Funderingsforhold

Læs mere

H07017 STØJSKÆRM E45 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S

H07017 STØJSKÆRM E45 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S APRIL 0 VEJDIREKTORATET H0707 STØJSKÆRM E5 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S GEOTEKNISK DATARAPPORT RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +5 5 0 00 00 FAX

Læs mere

BORGERGADE/SØLYSTVEJ, SILKEBORG ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

BORGERGADE/SØLYSTVEJ, SILKEBORG ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Silkeborg Kommune Dokument Orienterende geoteknisk rapport nr. 1 Projektnr. 1100014770 Dato 2015-01-16 Lokalitet Borgergade/Sølystvej, 8600 Silkeborg BORGERGADE/SØLYSTVEJ, SILKEBORG ORIETEREDE GEOTEKISK

Læs mere

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 1

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Assens Sukkerfabrik, Matrikel 89i, 56 Assens Dato: 25. september 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1434 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58

Læs mere

Vodskov. Vester Hassing. Ved Jernbanen Salg af grund Geoteknisk placeringsundersøgelse

Vodskov. Vester Hassing. Ved Jernbanen Salg af grund Geoteknisk placeringsundersøgelse Vodskov. Vester Hassing. Ved Jernbanen Salg af grund Geoteknisk placeringsundersøgelse Geo projekt nr. 086 Rapport, 07-05-5 Sammenfatning Aalborg Kommune ønsker at sælge en grund på Ved Jernbanen i Vester

Læs mere

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Geoteknisk rapport for parcel Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Grontmij Carl Bro A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: KRONDYRVEJ 3, ANS BY AHBYG TØMRERFIRMA A/S SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY SAGSNR: 2013-0714 AFDELING: DMR GEOTEKNIK HÅNDVÆRKERVEJ 8 7470

Læs mere

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller.

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller. Viby. Onsholtgårdsvej - Villaparceller Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 008--0 Sammenfatning GEO har udført en undersøgelse af funderings- og miljøforholdene med henblik

Læs mere

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej ApS November 2014 BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport PROJEKT Byggemodning Kildebuen, Svejbæk Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej

Læs mere

Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller. GEO projekt nr Rapport 1,

Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller. GEO projekt nr Rapport 1, Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller GEO projekt nr. 37410 Rapport 1, 2014-03-24 Sammenfatning I Trekroner i Roskilde skal der, i forbindelse

Læs mere

Roskilde Havn Opførelse af havneknejpe Geo- og miljøteknisk undersøgelse af jordbundsforhold

Roskilde Havn Opførelse af havneknejpe Geo- og miljøteknisk undersøgelse af jordbundsforhold Roskilde Havn Opførelse af havneknejpe Geo- og miljøteknisk undersøgelse af jordbundsforhold Geo projekt nr. 38788 Rapport nr. 1, 2015-09-08 Sammenfatning På en mole i Roskilde Havn planlægges opført en

Læs mere

Sikkerheden ved beregning af rammede betonpæles bæreevne i dansk moræneler.

Sikkerheden ved beregning af rammede betonpæles bæreevne i dansk moræneler. Sikkerheden ved beregning af rammede betonpæles bæreevne i dansk moræneler. Poul Larsen GEO - Danish Geotechnical Institute, pol@geo.dk Ulla Schiellerup GEO - Danish Geotechnical Institute, uls@geo.dk

Læs mere

H14.14 Støjskærm ved Søgårdsvej, Gentofte

H14.14 Støjskærm ved Søgårdsvej, Gentofte Vejdirektoratet H14.14 Støjskærm ved Søgårdsvej, Gentofte Geoteknisk undersøgelsesrapport Rapport nr. 1 December 2011 H14.14 Støjskærm ved Søgårdsvej, Gentofte 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens

Læs mere

Geoteknisk Forundersøgelse

Geoteknisk Forundersøgelse Entreprise Geoteknisk Forundersøgelse Denne del dækker over de geotekniske forhold ved Kennedy Arkaden. Herunder behandlingen af den geotekniske rapport og den foreliggende geotekniske rapport. I afsnittet

Læs mere

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals.

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. Indholdsfortegnelse 1. Projekt...2 2. Mark- og laboratoriearbejde...2 3. Jordbunds- og vandspejlsforhold...2

Læs mere

ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokumenttype Orienterende geoteknisk rapport nr. 1 Sagsnr. 1100003346 Dato 2013-01-31 ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE ÅBRINKEN I SØRVAD ORIENTERENDE

Læs mere

SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Geoteknisk rapport Dato December 2011 SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE SILKEBORG TORV, PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Revision 0 Dato

Læs mere

UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT

UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT Til Herning Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 0 UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD GEOTEKNISK RAPPORT Revision 0 Dato 0-- Udarbejdet af Anja Holm Tygesen

Læs mere

MODTAGFT TEAM EJENDOMME f? ^ ^ Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 DK-6240 Løgumkloster.

MODTAGFT TEAM EJENDOMME f? ^ ^ Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 DK-6240 Løgumkloster. geosjo EOTEKNISK SPECIALFIRMA Jyske Bank 7258 2002647 CVR-nr. DK 28514220 Reg. nr. A/S. 164 879 MODTAGFT TEAM EJENDOMME f? ^ ^ Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 DK-6240 Løgumkloster. Teknisk f orva!tnmg SN

Læs mere

NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokumenttype Geoteknisk rapport Sagsnr. 9 Dato -- NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Revision Dato -- Udarbejdet af

Læs mere

Balskærvej 1. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Balskærvej 1. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Byggemodningsafd. december 200. 0 Villaparceller. Balskærvej Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalgskontoret

Læs mere

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Byggemodningsafd. december 2007. 70 Villaparceller. Balskærvej 10 Indledning Parcelkort Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalgskontoret Kalkværksvej

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse TVIS. Egevænget. 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 2 2 Tidligere undersøgelser 2 3 Mark- og laboratoriearbejde 2 4 Koter 3 5 Jordbunds- og vandspejlsforhold 3 6 Funderingsforhold 4 6.1

Læs mere

Krondyrvej 6. Silkeborg Kommune Ans Geoteknisk parameterundersøgelse. Søvej Silkeborg. Adresse: Baldersvej Bjerringbro

Krondyrvej 6. Silkeborg Kommune Ans Geoteknisk parameterundersøgelse. Søvej Silkeborg. Adresse: Baldersvej Bjerringbro Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 78 69 11 Mail: tc@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Krondyrvej 6 8643 Ans Geoteknisk parameterundersøgelse Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Sag

Læs mere

Aalborg. Elektravej 2 36 (lige numre) Salg af enfamiliehusgrunde Geoteknisk undersøgelse

Aalborg. Elektravej 2 36 (lige numre) Salg af enfamiliehusgrunde Geoteknisk undersøgelse Aalborg. Elektravej (lige numre) Salg af enfamiliehusgrunde Geoteknisk undersøgelse Geo projektnr. Rapport, -- Sammenfatning Aalborg Kommune skal sælge enfamiliehusgrunden på Elektravej i Gug. I forbindelse

Læs mere

Grundvandet er pejlet 3,1 à 4,6 meter under terræn. Det vurderes dog, at vandspejlet kan stige til tæt under terræn under kraftig nedbør.

Grundvandet er pejlet 3,1 à 4,6 meter under terræn. Det vurderes dog, at vandspejlet kan stige til tæt under terræn under kraftig nedbør. Greve. Lillevangsvej 8. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen teknisk parameterundersøgelse projekt nr. 8 Rapport nr., -- Sammenfatning I forbindelse med salg af Tjørnelyskolen, Lillevangsvej 8 i Greve,

Læs mere

HOLING SØ AFSNIT A. POPPELBAKKEN 1. ETAPE GEOTEKNISK PARAMETER UNDERSØGELSE

HOLING SØ AFSNIT A. POPPELBAKKEN 1. ETAPE GEOTEKNISK PARAMETER UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokument Geoteknisk rapport nr. Projektnr. Dato -- Lokalitet Holing Sø, Herning HOLIG SØ AFSIT A. POPPELBAKKE. ETAPE GEOTEKISK PARAMETER UDERSØGELSE POPPELBAKKE. ETAPE Revision Revisionsdato

Læs mere

H52.01 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø

H52.01 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø FEBRUAR 0 VEJDIREKTORATET H5.0 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø SUPPLERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. ADRESSE COI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Danmark TLF +5 56 0 00 00 FAX +5 56

Læs mere

Geoteknisk rapport Sag nr. 21442 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse

Geoteknisk rapport Sag nr. 21442 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk rapport Sag nr. 22 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Maries Dal, Skovby Dato:. maj DMR-sagsnr.: - Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry Slagelse Jerslev J Hvidovre Kolding Karup J Nyborg Maries Dal, Skovby Side Geoteknisk

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Tingbjerg 17, Agerskov Dato: 4. januar 2016 DMR-sagsnr.: 2015-1304 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT

BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT Til Herning Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 2010 BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT Revision

Læs mere

Genopretning af Fjordarm Sillerslev Kær, Å og Sø Bilag 13.1

Genopretning af Fjordarm Sillerslev Kær, Å og Sø Bilag 13.1 Genopretning af Fjordarm Sillerslev Kær, Å og Sø Bilag 13.1 Øster Assels. Ørding Kærvej Anlæggelse af sø ved Sillerslev Å Geoteknisk vurdering GEO projekt nr. 35246 Rapport 1, 2011-10-24 Sammenfatning

Læs mere

Villagrund i Viby. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Aarhus C. Tlf. 8940 4500 grundsalg@mtm.aarhus.dk Åbningstid 9 30-15 00 mandag - fredag

Villagrund i Viby. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Aarhus C. Tlf. 8940 4500 grundsalg@mtm.aarhus.dk Åbningstid 9 30-15 00 mandag - fredag Villagrund i Viby Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Aarhus C. Tlf. 8940 4500 grundsalg@mtm.aarhus.dk Åbningstid 9 30-15 00 mandag - fredag www.aarhus.dk/grundsalg Oversigtsplan Regnvands bassin

Læs mere

I de geotekniske boringer er der under 0,4-0,6 m fyld og overjord overvejende truffet fedt ler og i 2 boringer også meget fedt ler.

I de geotekniske boringer er der under 0,4-0,6 m fyld og overjord overvejende truffet fedt ler og i 2 boringer også meget fedt ler. Odder. Præstevænget 10-20 Udstykning 6 villaparceller Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 36471 Rapport 2, 2013-04-04 Sammenfatning I den centrale del af Odder planlægges en ny udstykning

Læs mere

LUNDEN, BORDING NORD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

LUNDEN, BORDING NORD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Ikast-Brande Kommune Dokument rienterende geoteknisk rapport nr. Dato 0-0- LUDE, BRDIG RD BYGGEMDIG RIETEREDE GETEKISK UDERSØGELSE LUDE, BRDIG RD RIETEREDE GETEKISK UDERSØGELSE Revision 0 Dato 0-0-

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Højskolevej, 0 Vrå Dato:. december 0 DMR-sagsnr.: 0-0 Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 0 Slagelse Jerslev J 0 0 Hvidovre 00 Kolding 00 Karup J 0 Nyborg 0 0 Højskolevej,

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP MAJ 2006 Sag 24.0682.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Lystgårdsparken 36, Boulstrup Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 26 GEOTEKNISK

Læs mere

KJELLERUP JYTTE BORBJERGS VEJ 19

KJELLERUP JYTTE BORBJERGS VEJ 19 GEOTEKNISK RAPPORT NR. KJELLERUP JYTTE BORBJERGS VEJ 9 Projekt 25.7.5-24. august 2 Sag 25.7.5 Geoteknisk rapport nr. Kjellerup. Jytte Borbjergs Vej 9 Side Geoteknisk undersøgelsesrapport Klient : Knudstrup

Læs mere

VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S

VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 78 69 11 Mail: tc@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Tøjhushavevej 28 8900 Randers C Geoteknisk parameterundersøgelse VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S

Læs mere

Aalborg Øst, Øster Uttrup, Overvejen Salg af grunde til rækkehuse Geoteknisk undersøgelse

Aalborg Øst, Øster Uttrup, Overvejen Salg af grunde til rækkehuse Geoteknisk undersøgelse Aalborg Øst, Øster Uttrup, Overvejen Salg af grunde til rækkehuse Geoteknisk undersøgelse Geo projekt nr. Rapport nr., -- Sammenfatning I forbindelse med Aalborg Kommunes salg af en matrikel på Overvejen

Læs mere

Gulve kan uden sætningsgener udføres som terrændæk efter afrømning til bæredygtige aflejringer, ved boringen ned til det angivne afrømningsniveau.

Gulve kan uden sætningsgener udføres som terrændæk efter afrømning til bæredygtige aflejringer, ved boringen ned til det angivne afrømningsniveau. Århus. Kolt. Kildeagervænget 162. Lokalplan 831 Boring nr. : 162 Overside bæredygtige lag, kote : 73,7 Dybde til overside bæredygtige lag, m : 0,4 Regningsmæssig bæreevne, kn/m 2 : 250 Afrømningsniveau

Læs mere

MØDDEBRO PARKVEJ 10 SOLBJERG INDHOLD. Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING

MØDDEBRO PARKVEJ 10 SOLBJERG INDHOLD. Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING MØDDEBRO PARKVEJ 0 SOLBJERG INDHOLD Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING GRUNDSALG KALKVÆRKSVEJ 0 8000 AARHUS C. T: 8940 4500 GRUNDSALG@MTM.AARHUS.DK WWW.AARHUS.DK/GRUNDSALG

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD JUNI 2006 Sag 24.0683.01 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Østerlunden 21, Saksild Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder Kommune Rådhusgade

Læs mere

BYG GEGRU ND E I S AB RO

BYG GEGRU ND E I S AB RO BYG GEGRU ND E I S AB RO CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET GRUNDSALG Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C. Tlf. 8940 4500 grundsalg@mtm.aarhus.dk Åbningstid 9.30-15.00 mandag - fredag www.aarhus.dk/grundsalg

Læs mere

Renovering af kaj i Ristinge Havn

Renovering af kaj i Ristinge Havn Langeland Kommune Renovering af kaj i Ristinge Havn Geoteknisk undersøgelsesrapport Data Rapport nr. 1 Juli 2011 Renovering af kaj i Ristinge Havn 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 2

Læs mere

Geoteknisk undersøgelse Sag nr Hareskov Kunstgræsanlæg Månedalstien 3500 Værløse

Geoteknisk undersøgelse Sag nr Hareskov Kunstgræsanlæg Månedalstien 3500 Værløse DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. Hareskov Kunstgræsanlæg Månedalstien Værløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

Aalborg. Budolfi Plads Erhvervs- og boligbyggeri Geoteknisk undersøgelse

Aalborg. Budolfi Plads Erhvervs- og boligbyggeri Geoteknisk undersøgelse Aalborg. Budolfi Plads Erhvervs- og boligbyggeri Geoteknisk undersøgelse Geo projektnr. 38855 Rapport 1, 2015-10-08 Sammenfatning Aalborg Kommune ønsker at afhænde arealet på Budolfi Plads i Aalborg til

Læs mere

Parosvej 17. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Parosvej 17. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Parosvej 17 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C. Tlf.

Læs mere

Emil Ernsts Vej. Ikast-Brande Kommune Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhusstrædet Ikast

Emil Ernsts Vej. Ikast-Brande Kommune Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhusstrædet Ikast Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 68 64 12 Mail: ae@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Emil Ernsts Vej 7442 Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse Ikast-Brande Kommune Rådhusstrædet

Læs mere

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: GRUND NR. 33, UDSTYKNING, VOEL LAND & PLAN A/S STRANDPROMENADEN 6 8700 HORSENS SAGSNR: 2010-0757 RÅDGIVER: DMR GEOTEKNIK INDUSTRIVEJ 10A 8680 RY

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: SLOTSVÆNGET -, SLAGELSE DOMINIA A/S STUDIESTRÆDE KØBENHAVN V SAGSNR: - RÅDGIVER: DMR GEOTEKNIK KAROLINEVEJ SLAGELSE DATO:. OKTOBER Din

Læs mere

Odder, Gylling nord for Søbyvej

Odder, Gylling nord for Søbyvej Odder, Gylling nord for Søbyvej Geoteknisk rapport nr. 1 Parcel 21 Sag 24.0783.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Gylling nord for Søbyvej, Parcel 21 Side 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport Klient : Odder

Læs mere

Odder, Smedegade 89, Ørting

Odder, Smedegade 89, Ørting Odder, Smedegade 89, Ørting Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Smedegade 89, Ørting Side 1 Klient : Odder Kommune Teknisk afdeling Rådhusgade 3 8300 Odder att.: Esben Kindt Udgivelsesdato : 14. maj 2007 Sag

Læs mere

Til Hjørring Kommune. Dokumenttype Geoteknisk rapport. Dato Marts 2012 NYT TEATER OG OPLEVELSESHUS I VENDSYSSEL GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

Til Hjørring Kommune. Dokumenttype Geoteknisk rapport. Dato Marts 2012 NYT TEATER OG OPLEVELSESHUS I VENDSYSSEL GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Hjørring Kommune Dokumenttype Geoteknisk rapport Dato Marts 2012 NYT TEATER OG OPLEVELSESHUS I VENDSYSSEL GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE 1 Revision 0 Dato 2012-03-05 Udarbejdet af

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Viborg Ingeniørerne Fabriksvej 8800 Viborg Att.: Henrik Juel Poulsen Geoteknisk undersøgelsesrapport nr. Lokalplan 8,

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort Jordbundsundersøgelser for Ryttervænget 45 Da jordbundsundersøgelsen blev

Læs mere

Geoteknisk Rapport. Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.:

Geoteknisk Rapport. Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.: Geoteknisk Rapport Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.: 22.863 Jord Teknik A/S Borupvang 5E 2750 Ballerup Tlf. 4492 2244 Mail: jt@jord-teknik.dk CVR-nr. 37297607 Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge

Læs mere

SEPTEMBER 2016 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1

SEPTEMBER 2016 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1 SEPTEMBER 0 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 000 Odense C Danmark TLF + 0 00 00 FAX + 0 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER

Læs mere

Bilag 3. Oversigtsplan af 12. juni 2015

Bilag 3. Oversigtsplan af 12. juni 2015 Bilag 3 Oversigtsplan af 12. juni 2015 BYHØJTOFTEN OVERSIGTSPLAN NORD Grunde til salg Dato: 12.06.2015 GRUNDSALG KALKVÆRKSVEJ 10, 8000 C T: 89404500 GRUNDSALG@MTM.AARHUS.DK Bilag 4 Matrikulære forhold

Læs mere

12810 Næstved Omfartsvej Nord Bro reg. nr og bro reg. nr UF af Sorøvej og UF af vandløb Vasegrøften. St Geoteknisk undersøgelse

12810 Næstved Omfartsvej Nord Bro reg. nr og bro reg. nr UF af Sorøvej og UF af vandløb Vasegrøften. St Geoteknisk undersøgelse 80 Næstved Omfartsvej Nord Bro reg. nr. 99 og bro reg. nr. 0 UF af Sorøvej og UF af vandløb Vasegrøften. St..60 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 606 Rapport 8, 006 Sammenfatning I forbindelse med

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD JUNI 2006 Odder, Østerlunden 15, Saksild Side 1 Klient : Odder Kommune Rådhusgade 3 Ejendomsservice / Teknisk afdeling 8300 Odder Udgivelsesdato :

Læs mere

Vejdirektoratet. November H CYKELSTI VED TANGE SØ Geoteknisk undersøgelse

Vejdirektoratet. November H CYKELSTI VED TANGE SØ Geoteknisk undersøgelse Vejdirektoratet November 2012 H407.05 CYKELSTI VED TANGE SØ Geoteknisk undersøgelse PROJEKT H407.05 Cykelsti ved Tange Sø Geoteknisk undersøgelse Vejdirektoratet Projekt nr. 206503 Dokument nr. 125629317

Læs mere

Kerteminde, Tårup Strandpark 13

Kerteminde, Tårup Strandpark 13 Kerteminde, Tårup Strandpark 13 Geoteknisk rapport nr. 1 Sag 24.0980.51 Geoteknisk rapport nr. 1 Kerteminde, Tårup Strandpark 13 Side 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport for parcel Klient : Kerteminde Kommune

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL 04-09-6 Sag nr. 477 Byggemodning Vestergårds Allé, Vest. Etape og 4, 86 Hørning Parcel nr.: 5 Figur Situationsplan :000

Læs mere

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE Region Sjælland Juni RÅSTOFKORTLÆGNING FASE - GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE PROJEKT Region Sjælland Råstofkortlægning, sand grus og sten, Fase Gundsømagle Projekt nr. Dokument nr. Version Udarbejdet af

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Musvitvej 6, 8654 Bryrup, B13-B14 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-07 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

Fundering af mindre bygninger. Erik Steen Pedersen (red.)

Fundering af mindre bygninger. Erik Steen Pedersen (red.) Fundering af mindre bygninger Erik Steen Pedersen (red.) SBi-anvisning 231 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel Fundering af mindre bygninger Serietitel SBi-anvisning 231 Format

Læs mere

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & Co. A/S med GPS.

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & Co. A/S med GPS. DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. Egedal Park Stenløse. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt de hydrauliske

Læs mere

Roskilde. Ådalen. Udstykning Geo- og miljøteknisk rapport

Roskilde. Ådalen. Udstykning Geo- og miljøteknisk rapport Roskilde. Ådalen. Udstykning Geo- og miljøteknisk rapport Rapport nr. 1, 2015-06-17 Sammenfatning I Roskilde Kommune skal der ved Ådalen i Trekroner-Roskilde udstykkes 10 enkelthus parceller og 2 storparceller.

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Frisholmparken 3, 8653 Them, B17-B18 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-09 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Byggemodning Tved, Tønder Dato:. december DMR-sagsnr.: - Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry Slagelse Jerslev J Hvidovre Kolding Karup J Nyborg Byggemodning Tved,

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 69 VESTBYEN ODDER

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 69 VESTBYEN ODDER GEOTEKNISK RAPPORT NR. 69 VESTBYEN ODDER April 2010 Sag 24.0980.82 Geoteknisk rapport nr. 69 Odder, Vestby Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelsesrapport Klient : Odder Kommune, Teknisk afdeling Att:

Læs mere

SEPTEMBER 2015 BILLUND KOMMUNE BILLUND, ANKELBOVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1

SEPTEMBER 2015 BILLUND KOMMUNE BILLUND, ANKELBOVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1 SEPTEMBER 0 BILLUND KOMMUNE BILLUND, ANKELBOVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 000 Odense C Danmark TLF + 6 0 00 00 FAX + 6 0 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Krondyrvej 2. Silkeborg Kommune Ans By Geoteknisk parameterundersøgelse. Søvej Silkeborg. Adresse: Baldersvej Bjerringbro

Krondyrvej 2. Silkeborg Kommune Ans By Geoteknisk parameterundersøgelse. Søvej Silkeborg. Adresse: Baldersvej Bjerringbro Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 68 64 12 Mail: ae@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Krondyrvej 2 8643 Ans By Geoteknisk parameterundersøgelse Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg

Læs mere

Grunde ved Parosvej i Hårup

Grunde ved Parosvej i Hårup Grunde ved Parosvej i Hårup Center for Byudvikling og Mobilitet Grundsalg Kalkværksvej 1 8 Aarhus C. Tlf. 894 45 grundsalg@mtm.aarhus.dk www.aarhus.dk/grundsalg 72..5 69 72.5 Indledning 5 73. 5 74. 74.

Læs mere

Grunde ved Kildeagervænget i Kolt

Grunde ved Kildeagervænget i Kolt Grunde ved Kildeagervænget i Kolt Arealudvikling Aarhus Grundsalg Pakhus 27 Nordhavnsgade 12-14 8000 Aarhus C. Tlf. 8940 4500 Åbningstid 9.30-15.00 mandag - fredag grundsalg@mtm.aarhus.dk www.aarhus.dk/grundsalg

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 43 GEOTEKNISK

Læs mere