OM Hovedgaden V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OM Hovedgaden 62-64 V."

Transkript

1 OM Hovedgaden V. Hornum Side 1 Oliebranchens Miljøpulje OM Hovedgaden V. Hornum OM sag Supplerende undersøgelser Maj 2010 (revideret december 2010 og oktober 2011) Udgivelsesdato Projekt : : 06. oktober Udarbejdet Kontrolleret : : Søren Trads og Lise Kristensen Jacob Steffensen

2 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING Baggrund Formål 4 2 UDFØRTE UNDERSØGELSER Borearbejde Analyser af jordprøver Indmåling af boringer Vandprøvetagning og synkronpejlinger Poreluftprøvetagning 7 3 RESULTATER Geologi og hydrogeologi Analyse af jordprøver Analyse af vandprøver Vandprøvetagning med henblik på vurdering af potential for naturlig nedbrydning Poreluftanalyser Resultater fra tidligere gennemførte moniteringsrunder 19 4 VURDERING AF RESULTATER 21 5 KONKLUSION 25 BILAG Bilag 1: Borejournaler Bilag 2: Feltpapirer (inkl. XYZ-koordinater af boringer) Bilag 3: Analyserapporter Bilag 4: Oversigtskort for området med placering af boringer Bilag 5: Lokalt potentialekort for området, maj 2010 Bilag 6: Geologisk tværsnit (N-S, SV-NØ og Ø-V) Bilag 7: Oversigtsplan med formodet forureningsudbredelse i grundvandet Bilag 8: Analysetabel fra tidligere udførte undersøgelser (okt./nov. 2008)

3 Side 3 1 INDLEDNING I forlængelse af tidligere udførte undersøgelser i området ved Hovedgaden 62-64, Vester Hornum, har Grontmij på vegne af OM etableret en række nye filtersatte boringer nedstrøms de tidligere konstaterede olieforureninger samt foretaget prøvetagning af vandprøver fra det sekundære grundvandsmagasin. Placering af boringer, prøvetagningsparametre mv. er inden opgavens opstart afstemt mellem Grontmij, OM og Region Nordjylland. Der er foretaget borearbejde ad flere omgange i perioden oktober 2009 september Nærværende rapport beskriver det udførte arbejde, observationer og resultater samt risikovurderer overfor boligerne nedstrøms forureningsfanen (Risevej) og overfor Vester Hornum Vandværk. 1.1 Baggrund I forbindelse med, at Region Nordjylland har udført forureningsundersøgelser på Hovedgaden 63A, 63B og 65, Vester Hornum /5/ og /6/, er der påtruffet forurening, der medfører usikkerheder ved de tidligere vurderinger af forureningsudbredelse og strømningsretning fra OM-sag Hovedgaden På den baggrund blev der på vegne af OM i oktober/november 2009 udført supplerende undersøgelser (5 nye filtersatte boringer, FB301 FB305, med udtagning af vandprøve, synkronpejlerunde mv.) for at fastlægge forureningsudbredelse af benzinforurening fra den tidligere tankstation på Hovedgaden og strømningsretning mv. Forureningsbilledet blev efter den første del af de supplerende undersøgelser vurderet at være forholdsvist klart. Vi har sandsynligvis at gøre med en forureningsfane fra Hovedgaden Forureningen befinder sig i sandmagasinet ca. 7 m u.t. Resultaterne af disse undersøgelser har vist en relativ god afgrænsning af forureningsfanen i grundvandet i nord- og sydgående retning, bl.a. mod vandværket i sydlig retning. Det vurderes på den baggrund, at fanen er passeret forbi vandværksboringen i behørig afstand uden at påvirke vandkvaliteten. Der var dog på dette grundlag begrænset viden om forureningsforholdene nedstrøms (sydvest) for den kendte grundvandsforurening. Der manglede således kendskab til en nærmere afklaring af forureningsfanens beliggenhed af hensyn til risikovurdering overfor indeklima i nedstrøms ejendomme. Det blev derfor besluttet at udføre yderligere undersøgelser i området. På den baggrund blev der på vegne af OM i januar/april 2010 udført endnu en runde supplerende undersøgelser (6 nye filtersatte boringer, FB401 FB406, med udtagning af vandprøve, synkronpejlerunde mv.) for at fastlægge forureningsudbredelse og strømningsretning mv.

4 Side 4 Dette har medvirket til en mere præcis fastlæggelse af grundvandsforureningsfanen, hvorefter der i november 2010 er valgt at foretage poreluftmålinger ved alle de boliger (4 stk.) som ses at ligge indenfor forureningsfanen. Der er i den forbindelse også udtaget supplerende vandprøver for vurdering af naturlig nedbrydning af oliekomponenterne. I forhold til boligerne på Hovedgaden 65 og 67 samt Risevej 10 og 12 vurderes det, at alle ligger indenfor forureningsfanens afgrænsning. Det er dog vurderet, at benzinforureningen i det sekundære grundvandsmagasin ikke udgør en risiko for indeklimaet i de fire boliger. På baggrund af beskrivelsen af redoxforholdene og naturlig nedbrydning i området vurderes det at beliggenheden af forureningsfanen i det sekundære grundvand er relativ stabil, og således kun flytter sig ganske lidt afhængigt af årstidsbestemte fluktuationer i grundvandets strømningsretning. Det er vurderet, at den OM-relaterede forureningsfane med benzinkomponenter i det sekundære grundvand bevæger sig nord om Vester Hornum Vandværk. Det er desuden indledningsvis vurderet, at benzinforurening ikke udgør en risiko for det dybereliggende primære grundvandsmagasin i kalken. For med større sikkerhed at fastslå denne vurdering, er der i juni 2011 etableret en dyb boring (FB410) centralt i forureningsfanen. Denne boring er filtersat i 3 forskellige dybder i det sekundære magasin for at undersøge om der sker en nedadrettet spredning af benzinforureningen i det sekundære magasin, med en deraf følgende risiko for at der kan ske en spredning til det underliggende primære magasin. Ved samme lejlighed er der etableret en filtersat boring FB411 i en nordlige del af forureningsfanen for at få en mere sikker/præcis afgrænsning af fanen i denne retning. 1.2 Formål De samlede supplerende undersøgelser har til formål: At forbedre den geologiske forståelse af området og udføre en fornyet vurdering af restforureningen fra Hovedgaden 62-64, herunder risikovurdering overfor boligerne på Risevej. At afklarer risikoen for en nedadrettet spredning af benzinforureningen i det sekundære magasin. viden om strømningsretningen i det sekundære magasin i området ved Hovedgaden og Risevej 8-18 og opdaterer risikovurderingen overfor vandværket i Vester Hornum.

5 Side 5 2 UDFØRTE UNDERSØGELSER 2.1 Borearbejde Der er udført 13 nye filtersatte boringer i området i forbindelse med de supplerende undersøgelser; dels 5 boringer udført i oktober/november 2009 (FB301 FB305) og dels 6 boringer udført i januar/april 2010 (FB401 FB406). Endelig er der udført 2 forede boringer (FB410 og FB411) i juni/juli Boringerne er alle filtersat med 2 m filterrør omkring vurderet beliggenhed af grundvandsspejl på udførelsestidspunktet. Dog er der i boringerne FB302 og FB403 sat filterrør på 3 m, da der i forbindelse med borearbejdet var tvivl om beliggenheden af GVS. Desuden er FB410 filtersat i 3 forskellige intervaller i det sekundære grundvandsmagasin. Alle boringer er udført af entreprenør Christian Rytter A/S med kranrig. Der er benyttet Ø63 filterrør, og boringerne er afsluttet i terræn med betonrør med betonlåg. I nedenstående tabel 1 er alle nye boringer oplistet med boredybde, filterdybde, kote mv. De tidligere udførte boringer, som er medtaget i prøvetagningsrunden, er ligeledes medtaget nederst i tabellen. Boringsnr. Terrænkote Rørtopkote Boringsdybde (m u.t.) Filtersætning (m u.t.) Kote for GVS ( )* Kote for GVS ( )* Kote for GVS ( )* FB301 36,30 36,18 8,0 6,0 8,0 28,72 28,74 28,28 FB302 36,47 36,35 9,5 6,5 9,5 28,64 28,60 28,25 FB303 36,59 36,43 9,2 7,2 9,2 28,28 28,22 27,73 FB304 36,67 36,55 10,0 8,0 10,0 28,29 28,26 27,85 FB305 36,78 36,61 9,7 7,7 9,7 28,34 28,30 - FB401 37,33 37,30 8,5 6,5 8,5-32,51 - FB402 37,46 37,30 10,8 8,8 10,8-27,55 - FB403 39,70 39,62 14,0 11,0 14,0-27,41 - FB404 43,45 43,27 17,3 15,3 17,3-27,11 - FB405 40,45 40,39 14,5 12,5 14,5-27,07 - FB406 45,11 45,12 19,0 17,0 19,0-27,64 - FB410A 36,13 36,03 9,0 7,0 9, ,03 FB410B 36,22 36,06 12,0 10,0 12, ,56 FB410C 36,10 36,15 19,0 17,0 19, ,95 FB411 37,03 36,96 10,5 8,5 10, ,06 B14 35,64 35,56 8,5 3,5 8,5 28,51 28,46 - B27 36,08 36,07 11,5 7,5 11,5 28,22 28,20 27,87 FB105 35,50 35,43 8,0 6,0 8,0 28,11 28,46 - FB201 35,80 35,79 8,0 6,0 8,0 28,60 28,61 - FB202 35,69 35,50 8,0 6,0 8,0 28,50 28,50 28,0 FB206 35,64 35,59 9,0 7,0 9,0 28,65 30,35 - FB207 35,56 35,43 8,0 6,0 8,0 28,44 28,41 - Tabel 1: Liste med boringer, koter, filtersætning mv. for boringer i undersøgelsesområdet i Vester Hornum *: Der er foretaget synkronpejlerunde umiddelbart før vandprøvetagning

6 Side 6 I forbindelse med borearbejdet er der udtaget jordprøve for hver 0,5 m opboret jord. Dog er der ikke udtaget jordprøver fra boring FB410 i intervallet fra ca. 13,0 m u.t. til boringsbund (ca. 19,0 m u.t.). Grunden til dette er, at der er truffet grundvand i boringen fra omkring 7,5 m u.t., og fra omkring 13 m u.t. var det ikke længere muligt at få jordprøve med op på sneglen, da materialet (primært opslemmet sand og kalk) simpelthen gled af sneglen. Prøvematerialet fra boring FB410 i jordprøverne fra ca. 9,0 m u.t. til 13,0 m u.t. vurderes ligeledes at være delvist sammenblandet af samme grund. Alle udtagne jordprøver er undersøgt for indhold af flygtige organiske komponenter med PID- måling. PID-målingerne er foretaget af Højvang Miljølaboratorium A/S. Der er endvidere foretaget geologisk bedømmelse af alle jordprøver fra de nye boringer. Den geologiske bedømmelse er sammen med resultaterne af PID-målingerne samlet i en borejournal for den enkelte boring. Borejournalerne er vedlagt som bilag 1. Placering af boringerne kan ses af oversigtskort for området, bilag 4. Det skal nævnes, at udførelsen af borearbejdet for en del af de supplerende undersøgelser blev udført over 3 omgange; borearbejdet blev igangsat den 28. januar 2010 med boringerne FB401 FB403. FB403 kunne imidlertid ikke afsluttes pga. vejrliget (kraftig frost og store snemængder). Borearbejdet ved FB403 blev herefter genoptaget og afsluttet den 2. marts Derefter blev det besluttet at foretage vandprøvetagning på disse 3 boringer og vurdere på resultaterne inden afsætning og udførelse af de sidste 3 boringer. Boringerne FB404 FB406 er således udført i perioden april Analyser af jordprøver På baggrund af PID-målinger og feltbedømmelse af den opborede jord er der udvalgt én jordprøve fra hver boring til akkrediteret laboratorieanalyse. Der er dog fra boring FB403 udvalgt 2 jordprøver til analyse, da boringen er udført over 2 omgange. Fra boring FB410 er der desuden 3 jordprøver til analyse, da boringen er filtersat i flere forskellige intervaller. Der er således i alt udvalgt 16 jordprøver til akkrediteret analyse. Jordprøverne er analyseret for indhold af kulbrinter samt BTEX Indmåling af boringer Alle boringer, der har indgået i prøvetagningsrunderne, er opmålt/indmålt af eksternt landinspektørfirma. Boringerne FB301 FB305 samt FB401 FB406 er indmålt af Landinspektørfirma Asger Laurberg. Boringerne FB410 og FB411 er indmålt af Landinspektørfirmaet Geopoint ApS i Aars. Koordinatlister af alle punkter (rørtop i boring og terræn ved boring) er vedlagt i bilag 2. Alle indmålte z-koordinater er desuden vist i ovenstående tabel 1.

7 Side Vandprøvetagning og synkronpejlinger Der er udtaget vandprøver til analyse i perioden på følgende tidspunkter: November 2009, 12 vandprøver (efter færdiggørelse af FB301 FB305) Marts/maj 2010, 18 vandprøver (efter færdiggørelse af FB401 FB406) August/september 2011, 7 vandprøver (efter færdiggørelse af FB410 og FB411) Vandprøverne er analyseret for indhold af kulbrinter og BTEX samt MTBE. Ved prøvetagningsrunden i november 2009 og sidste prøvetagning i september 2011 er der dog ikke analyseret for indhold af MTBE. Endvidere er der i november 2010 udtaget grundvandsprøver fra 4 udvalgte boringer (B27, FB202, FB304 og FB305) med henblik på at beskrive redoxforholdene i grundvandet og vurdere potentialet for naturlig nedbrydning i området. Der er foretaget to synkronpejlerunder (november 2009 og maj 2010) med henblik på at vurdere grundvandets strømningsretning i det sekundære magasin. Synkronpejlerunderne er foretaget umiddelbart før udtagning af vandprøver til analyse. Desuden er der foretaget en mini pejlerunde i august 2011 efter udførelse af boringerne FB410 og FB411. Denne pejlerunde er udført for at tjekke om vandspejlet i boringerne FB410 og FB411 passer ind med vandspejlsniveau i de omkringliggende boringer. Både synkronpejlerunder og vandprøvetagninger er foretaget af Højvang Miljølaboratorium A/S. Dog er vandprøvetagningen i marts 2010 foretaget af Grontmij (3 vandprøver). Feltpapirer fra prøvetagningerne er vedlagt som bilag Poreluftprøvetagning Der er i november 2010 udtaget 2 poreluftprøver ved hver af boligerne på adresserne Hovedgaden 67, Hovedgaden 65, Risevej 10 og Risevej 12, Vester Hornum, da disse boliger er vurderet at ligge indenfor grundvandsforureningsfanen (se bilag 7). Placeringen af poreluftmålepunkterne (PL1- PL8) er inden udførelsen afstemt med Region Nordjylland. Placeringen er vist på oversigtskortet, bilag 4. Poreluftmålingerne er udført som udendørs målepunkter, ved boligerne dog uden for deres influenszone. Ved målingerne er et poreluftspyd er nedrammet mellem 1,0 1,5 m under terræn (afhængig af modtryk, evt. hængende sekundært grundvand mv.), hvorefter der er med Ripo-pumpe suges med et flow på ca. 0,75 l/min gennem et kulrør. Feltpapirer fra prøvetagningerne er vedlagt som bilag 2. Kulrørene er efterfølgende indsendt til analyse for indhold af C 9 -C 10 aromater, totalkulbrinter og BTEX.

8 Side 8 3 RESULTATER 3.1 Geologi og hydrogeologi Regional geologi: Interesseområdet er tidligere beskrevet i forbindelse med undersøgelser ved V. Hornum /1/. Området ligger i et morænelandskab fra sidste istid. Jordbunden er overvejende sandet. Umiddelbart syd- og øst for Vester Hornum By findes nogle lavtliggende områder bestående af postglacial hævet havbund. Endvidere findes rester af randmorænebakker, samt dødisrelief i området /3/. Randmorænebakkerne indikerer, at de geologiske forhold kan være ganske komplicerede. Ifølge DGU-boringer i området /4/ udgør den kvartære del af lagserien mellem ca. 27 og 38 m. Herunder findes kalk. De kvartære sedimenter består af smeltevandssand-, -silt og -ler samt moræneler og -sand. Geologien er varieret; i én boring (DGU nr ) findes ca. 15 m smeltevandssand, som overlejrer ca. 12 m smeltevandssilt. Herunder findes ca. 12 m moræneler overlejrende kalk. I en anden boring (DGU nr ) findes under 1 m smeltevandssand, ca. 15 m moræneler. Moræneleret overlejrer 3-4 m smeltevandssand, ca. 4 m moræneler og ca. 12 m smeltevandssand. Herunder findes kalk. Interesseområdet ligger inden for indvindingsoplandet til Vester Hornum Vandværk, i et område med særlige drikkevandsinteresser /1/. Det primære grundvandsmagasin knytter sig til kalken. Nærmeste overfladerecipient er Trend Å, beliggende ca. 1,3 km syd for lokaliteten. Lokal geologi Interesseområdet ligger i terrænkote ca Terrænet hælder mod sydøst. Som indikeret under beskrivelsen af de regionalgeologiske forhold, ses der stor variation i de kvartære aflejringer, selv over meget små afstande. Dette illustreres f.eks. i boringer FB402 og FB403 der er boret med 25 m afstand. I FB402, der er boret til 11m u.t., ses der i bunden ler overlejret af 1m smeltevandssand, der igen er overlejret af 7,5 m moræneler. Herover ses ca. 2 m smeltevandssand overlejret af ca. 1 m fyld. I FB 403, der er boret til 14 m u.t., ses der smeltevandssand i hele boringen kun afbrudt af et ca. 0,5 m tykt lag af smeltevandsler omkring 8,5 m u.t. I oversigtskortet i figur 1 ses placeringen af to profiler gennem området.

9 Side 9 Figur 1. Oversigtskort med placering af to profiler gennem området. I figur 2 er vist det N-S orienterede profil med tolkninger. Det tolkede og utolkede profil er vedlagt i bilag 6, og på begge profiler ses foruden boringerne med filtersætning, grundvandspejlinger, målte værdier for indhold af total kulbrinter og Benzen i grundvandet samt PID målinger over 5 ppm. Figur 2. Tolket N-S orienteret profil.

10 Side 10 På det tolkede N-S orienterede profil er vist 8 boringer. Profilet løber fra lige nord for Hovedgaden 69, over Hovedgade 67 og 65 til lige syd for Hovedgade 63A. På profilet ses fyldlag, det øvre sandlag, moræneleret og den øverste del af sandlaget hvor benzinforureningen er konstateret. Den vurderede udbredelse af benzinforureningen er vist med rødt, hvor den kraftigste del af forureningsfanen er vist med mørkere rød. Under sandlaget, hvor benzinforureningen er konstateret, ser der i andre dybe boringer (eksempelvis DGU nr ) i området et lerlag. Dette lerlag er ikke truffet i den dybe boring FB110 på profilet. Om lerlaget er fraværende eller ligger dybere er ikke afklaret med udførelsen af boring FB410. I figur 3 er vist det SV-NØ orienterede profil med tolkninger. Det tolkede og utolkede profil er vedlagt i bilag 6, og på begge profiler ses foruden boringerne med filtersætning, grundvandspejlinger, målte værdier for indhold af total kulbrinter og Benzen i grundvandet samt PID målinger over 5 ppm. Figur 3. Tolket SV-NØ orienteret profil. På det tolkede NØ-SV orienterede profil er vist 10 boringer. Profilet løber fra Risevej nr.14, over nr. 12 og nr. 10, ind over tømmerhandelsarealet, over Hovedgaden nr. 67 og nr.65 og indover den oprindelige hotspot ved benzinanlægget med tilhørende bolig/autoværksted. På profilet er vist en omtrentlig udbredelse af den restforurening der blev efterladt ved afværgen i Ligeledes er det område, hvor jorden blev bortgravet i 1999, markeret. På det tolkede NØ-SV orienterede profil ses fyldlag, det øvre sandlag, moræneleret og den øverste del af sandlaget hvor benzinforureningen er konstateret. Den vurderede udbredelse af benzinforureningen er vist med rødt, hvor den kraftigste del af forureningsfanen er vist med mørkere rød.

11 Side 11 Sammenfattet viser det overordnede billede af lokalgeologien fra terræn generelt et lag af fyld eller smeltevandssand lige under terræn. Herunder moræneler, der igen underlejres af smeltevandssand. I den dybe vandværksboring ses herefter endnu et lag af moræneler underlejret af smeltevandssand og herunder kalken. Den OM relaterede benzinforurening er fundet i smeltevandssand mellem de to morænelerslag. Hydrogeologi På baggrund af de eksisterende boringer, er der tolket 3 separate grundvandsmagasiner. Det primære grundvandsmagasin findes i kalken. Magasinet er spændt og er oprindeligt pejlet i kote ca. +13 m. Dette magasin vurderes i dag at være under påvirkning af vandindvinding. I smeltevandssandet mellem de to morænelerslag findes et sekundært grundvandsmagasin. Det er i dette magasin den konstaterede benzinforurening findes. På baggrund af de udførte pejlinger (se tabel 1) er der udarbejdet et potentialekort for dette magasin, og kortet ses i bilag 5. Grundvandsmagasinet ligger omkring kote +28 m. En mere detaljeret beskrivelse følger herunder. Det 3. grundvandsmagasin findes i det terrænnære smeltevandsand og fyldjorden, hvor det er påvist i enkelte boringer. Grundvandsmagasinet ligger i varierende kote ned til ca m. Potentialekortet (bilag 5) for det sekundære grundvandsmagasin, hvori benzinforureningen er konstateret, viser at grundvandsspejlet (GVS) overordnet hælder imod sydvest. Der ses en hældning på ca. 10 O / OO. De målte potentialer i de enkelte boringer fremgår af kortet. To pejlinger skiller sig ud, i boring FB206 ligger GVS ca. 2 m højere og i boring FB401 ca. 4 m højere end i de omkringliggende boringer. For FB 206 er der ikke noget i geologien omkring boringen, der kan forklarer afvigelsen, og der kan være tale om lokale forhold så som utætte kloaker eller lignende. Det skal nævnes at ved synkronpejlerunden, som blev gennemført i november 2009, var vandspejlet i FB206 kun ca cm højere end de omkringliggende boringer. Geologien i FB401 afviger fra hovedparten af de øvrige boringer, idet laget med moræneleret er relativt tyndt her. Det kan ikke vurderes, om dette kan give anledning til afvigelsen i GVS niveauet, eller om der kan være tale om andre lokale forhold. Både FB206 og FB401 er således ikke medtaget i den generelle vurdering af potentialeforholdene i området. Potentialekortet følger ikke umiddelbart topografien i området, hvor der ses en overordnet hældning af landskabet imod sydøst. Beskyttelse af det primære magasin Der er i 4 boringer fundet oplysninger om tykkelsen af det lerlag, der adskiller det primære magasin (kalken) fra sandlaget med den konstaterede benzin forurening.

12 Side 12 Figur 3. Profil gennem tre boringer med beskyttende lerlag over det primære magasin. I figur 3 er vist et profil gennem boringerne , der ligge vest for interesseområdet, boring der er indvindingsboring ved Vester Hornum vandværk, og boring der ligger nordøst for interesseområdet. Ligeledes er vist den nyligt udførte boring FB410. På profilet er det beskyttende lerlag korreleret mellem boringerne. Som det fremgår, er det beskyttende lerlag over det primære grundvandsmagasin ved vandværket ca. 3 m tykt. Imod vest ca. 450 m væk øges tykkelsen til minimum 12,5 m og imod nordøst ca. 525 m væk til 24 m. I boring 39.26B, der ligger godt 100 m syd for profilet også udenfor interesseområdet, er der kun fundet ler fra terræn til kalken, i alt 28 m ler. I boring FB410 blev lerlaget ikke påtruffet. Det var skønnet at sandlaget over leret havde en mægtighed på ca. 12 m. Overfladen af sandlaget blev påtruffet i kote + 28,8 og boringen blev afsluttet i sand i kote +16. Ud fra resultaterne af FB 410 kan det ikke hverken be- eller afkræftes, hvorvidt lerlaget befinder sig under kote +16. I alle dybe boringer i området, der findes geologiske beskrivelser for, er lerlaget beskrevet. Der er altså ikke noget, der indikerer, at det beskyttende lerlag skulle være fraværende ved FB 410. Dog kan det ikke udelukkes, at der kan være sket opsprækning af leret. Generelt betragtet aftager sprækkeintensiteten i moræneler med dybden, og da lerlaget ligge forholdsvis dybt i den geologiske lagserie, kan det formodes, at lerlaget kun i begrænset omfang er påvirket af sprækker. Grundvandsdata viser også, at sandlaget over moræneleret ikke er påvirket af indvinding, hvilket indikerer, at der ikke er hydrauliskkontakt mellem de to magasiner.

13 Side Analyse af jordprøver Der er som tidligere nævnt foretaget akkrediteret laboratorieanalyse af i alt 16 jordprøver. Resultaterne er sammenstillet i nedenstående tabel 2, og analyserapporterne er ligeledes vedlagt i bilag 2. Dybde (m u.t.) Kulbrinter >C5-C10 Kulbrinter >C10- C25 Kulbrinter >C25- C35 Totalkulbrinter >C5-C35 Benzen Toluen Ethylbenzen m/p- Xylen o- Xylen Sum BTEX Boring FB301 8,0 <2,5 <5,0 <10 # <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 # FB302 9, < ,33 3,7 2,7 1,8 0,23 8,8 FB303 8, < , FB305 7,0 <2,5 <5,0 <10 # <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 # FB304 9,5 <2,5 <5,0 <10 # <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 # FB401 6,0 <2,5 <5,0 <10 # <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 # FB402 10,5 <2,5 <5,0 <10 # <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 # FB403 7,0 <2,5 <5,0 <10 # <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 # FB403 13,5 <2,5 <5,0 <10 # <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 # FB404 16,0 <2,5 <5,0 <10 # <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 # FB405 11,0 <2,5 <5,0 <10 # <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 # FB406 17,5 <2,5 <5,0 <10 # <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 # FB410 7, < , FB410 10,0 <2,5 <5,0 <20 # <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 # FB410 12, < ,3 11 7, FB411 9,5 3,1 14 <20 17 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 # Jordkvalitetskriterier ,5 Tabel 2: Analyseresultater på jordprøver udtaget i Vester Hornum i perioden november 2009 april #: ikke påvist. Som det ses af resultaterne i tabel 2, er der truffet forurening i jorden med olieprodukter, primært identificeret som benzin, i boringerne FB302 og FB303 samt i FB410. Jordprøverne fra boringerne med kulbrinteindhold er udtaget omkring grundvandsspejl, hvilket tyder på, at jordforureningen er tilført med grundvandet. Det ses ligeledes på borejournalerne for boringerne (bilag 1), at der i disse boringer måles kraftig PID-udslag fra omkring 8,0 m u.t. til 11,0 m u.t. (eller boringsbund). Fra terrænniveau og indtil omkring 8,0 m u.t. er der i boringerne kun registreret lave eller ingen PIDudslag. Med hensyn til boring FB410 er der desuden truffet meget høje PID indhold (over ppm) i jordprøverne udtaget fra m u.t.. Jordprøven fra 10,0 m u.t. er indsendt til akkrediteret analyse, men der blev ikke konstateret indhold af kulbrinter i denne prøve. Omvendt er der i jordprøven udtaget i 12,5 m u.t. målt indhold af totalkulbrinter på 320 mg/kg TS, mens der blot er målt et PID udslag på 6 ppm i denne prøve. Umiddelbart vurderes dette at skyldes den tidligere omtalt sammenblanding af prøvemateriale ved borearbejde under grundvandsspejl (Smering).

14 Side 14 Det skal ligeledes nævnes, at der i boringerne FB304 og FB403 er målt forhøjede PID-udslag i jordprøverne udtaget omkring grundvandsspejl, men ved de akkrediterede analyser af jordprøverne fra boringerne (ligeledes fra omkring GVS) er der ikke truffet indhold over laboratoriets detektionsgrænser for nogen af de analyserede parametre. 3.3 Analyse af vandprøver Der er overordnet set udtaget vandprøver ad 3 omgange ved nærværende supplerende undersøgelser; 1. gang i november 2009 efter udførelse af boringerne FB301 FB305 (vandprøver fra 7 tidligere udførte boringer samt 5 nye boringer, dvs. vandprøver fra i alt 12 boringer), 2. gang i marts/april 2010 efter udførelse af boringerne FB401 FB406 (vandprøver fra i alt 18 boringer), og 3. gang efter udførelse af boringerne FB410 og FB411 (vandprøver fra 2 boringer 4 filtre). Ved seneste prøvetagningsrunde (september 2011) er vandprøvetagningen fra boring FB410 gentaget, da der ved vandprøvetagningen i august 2011 ved en fejl var byttet om på vandprøverne af vandprøveudtageren. Denne fejl blev rekonstrueret ved samtale med vandprøveudtageren, men det blev alligevel besluttet at udfører en ekstra omgang vandprøvetagning i boring FB 410 i september. Resultaterne af vandanalyserne er sammenstillet i tabel 3a og 3b (udvalgte parametre), hvor der ligeledes er præsenteret tidligere resultater fra samme boringer fra seneste gange, hvor der er taget vandprøver (B14, B27, FB105, FB210, FB202, FB206 og FB207).

15 Side 15 Boring Dato Kulbrinter >C 5-C 10 Tabel 3a: Analyseresultater for grundvandsprøver udtaget i Vester Hornum (udvalgte analyseparametre) Alle resultater er i µg/l. #: Ikke påvist i.a.: Ikke analyseret Fed skrift: Kvalitetskriterium overskredet Kulbrinter >C 10-C 25 Kulbrinter >C 25-C 35 Totalkulbrinter >C 5-C 35 Benzen MTBE B , ,52 0, ,9 < 0, i.a ,3 0,15 B < , < , < ,4 3, <2,5 11 < ,49 i.a < ,74 6,6 FB , ,062 i.a <5,0* 10 <20* 10 0,64 i.a <5,0** <10** <20** # <0,1 5,6 FB < ,046 i.a < i.a ,6 FB < ,045 i.a < i.a < ,4 FB ,2 < ,0 i.a <2,5 17 <10 17 <0,1 i.a <2,5 17 <10 17 <0,1 <0,1 FB < 8 < i.a <2,5 24 <10 24 <0,1 i.a ,5 75 <10 80 <0,1 <0,1 FB <2,5 11 <10 11 <0,1 i.a <2,5 15 <10 15 <0,1 <0,1 FB < i.a < ,9 0,44 FB < i.a <10 32 <0,1 <0,1 FB < i.a < ,9 FB <2,5 <5 <10 # <0,1 i.a <2,5 <5 <10 # <0,1 <0,1 Vandkvalitetskriterier

16 Side 16 Boring Dato Kulbrinter >C 5-C 10 Tabel 3b: Analyseresultater for grundvandsprøver udtaget i Vester Hornum (udvalgte analyseparametre) Alle resultater er i µg/l. #: Ikke påvist i.a.: Ikke analyseret Fed skrift: Kvalitetskriterium overskredet Kulbrinter >C 10-C 25 Kulbrinter >C 25-C 35 Totalkulbrinter >C 5-C 35 Benzen MTBE FB <2,5 <5 <10 # <0,1 <0,1 FB <2, <0,1 <0,1 FB <0,1 FB <2,5 <5 <10 # <0,1 <0,1 FB <2,5 12 <10 12 <0,1 <0,1 FB <2,5 <5 <10 # <0,1 <0,1 FB410A <0, i.a. FB410B <5 < ,46 <0, < ,6 i.a. FB410C < ,3 <0, ,6 < ,51 i.a. FB < ,6 <0,1 Vandkvalitetskriterier Der er af laboratoriet identificeret benzin i vandprøverne fra boring FB302, FB201, FB202, FB14, FB303 og FB304 ved prøvetagningsrunden i november Ved prøvetagningsrunden i marts/april 2010 har laboratoriet identificeret benzin i vandprøverne fra boring B14, B27, FB201, FB202, FB302, FB304, samt FB403. Der er ved analyserunden i april 2010 truffet overskridelse af vandkvalitetskriteriet for MTBE i boringerne B27, FB105 og FB304. Det skal nævnes, at mange af boringerne i forbindelse med prøvetagningerne (både i november 2009, marts/april 2010 samt august/september 2011) har været lavt ydende. Dette har medført, at der for mange af vandprøvetagningerne ikke har kunnet udføres forpumpning, simpelthen pga. manglende tilstrømning til boringerne. Dette vurderes at kunne give en vis usikkerhed på analyseresultatet. I FB303 er indholdet af kulbrinter markant lavere ved prøvetagningsrunden i april 2010 sammenlignet med prøvetagningen i november 2009 (totalkulbrinter på 32 µg/l i april 2010 mod µg/l i november 2009). Der vurderes ikke umiddelbart at være en god forklaring på dette koncentrationsfald andet end muligvis ovenstående med analyseusikkerhed pga. manglende vandtilstrømning til boringen. Faldet kan også skyldes variationer i fluxen af forurenede stoffer i grundvandet, som kan være betinget af geologi, variationer af strømningshastighed og variationer i tilgængelighed af opløst forurenet stof i grundvandet.

17 Side 17 Højeste indhold af kulbrinter (både mht. totalkulbrinter og mht. benzinfraktionen) er målt i boring FB410 (filter FB410A). Ved prøvetagningsruden i september 2011 er der således målt indhold af totalkulbrinter i grundvandet i boring FB410A på µg/l, hvoraf C 5 C 10 fraktionen udgjorde µg/l. Det ses af resultaterne, at der sker en yderst begrænset nedadrettet spredning (eller opblanding) af den benzinforurening der er konstateret i det øverste filter i boring FB410. Således udgør de målte indhold af totalkulbrinter i filtrene FB410B og FB410C omkring 1 promille af indholdet i filter FB410A. Indholdene af totalkulbrinter i både filter FB410B og FB410C overskrider dog grundvandskvalitetskriteriet. Desuden er der målt høje indhold i boring FB202, hvilket har været tilfældet både ved de to prøvetagningsrunder ved nærværende undersøgelse samt ved seneste prøvetagningsrunde i Ved prøvetagningsruden i april 2010 er der således målt indhold af totalkulbrinter i grundvandet i boring FB202 på µg/l, hvoraf C 5 C 10 fraktionen udgjorde µg/l. I de 5 boringer, der er udført på Risevej (FB402 FB406), dvs. længst nedstrøms forureningen på Hovedgaden 62-64, er der ved prøvetagningsrunden i april 2010 truffet kulbrinteforurening i grundvandet i to boringer; FB402 og FB403. I grundvandsforureningen i boring FB402 er der imidlertid ikke identificeret indhold af benzin, og kilden til forurening må derfor være en anden end benzinforureningen på Hovedgaden Der er også tidligere truffet ikke OM-relateret olieforureninger i den sydlige del af undersøgelsesområdet. I boring FB403 er der derimod identificeret et relativt stort indhold af benzin i det undersøgte grundvandsmagasin, hvilket stemmer fint overens med den vurderede strømningsretning af det sekundære grundvand i området. Den nyeste boring FB411 viser med sit lave indhold at benzinkomponenter at forureningen er aftagende og stortset afgrænset mod nord Vandprøvetagning med henblik på vurdering af potential for naturlig nedbrydning I forlængelse af arbejdet med forureningsundersøgelsen, hvor fokus har været på afgrænsning af forureningsudbredelse i jord og grundvand, er der i november 2010 foretaget vandprøvetagning i udvalgte boringer med henblik på at vurdere potentialet for naturlig nedbrydning af olieforureningen i området. Dette er hovedsageligt foretaget for at vurdere stabiliteten af forureningsfanen i grundvandet. Prøverne er bl.a. analyseret for redoxparametrene ilt, nitrat, total-jern, opløst jern ( Fe 2+ ) og sulfat. De boringer der er udtaget vandprøve fra er: FB202, B27, FB304 og FB305. Årsagen til at vandprøverne er udtaget fra disse boringer er, at for at få data fra boringer som: Vurderes at ligge indenfor forureningsfanen (FB202 og FB304) Vurderes at ligge udenfor forureningsfanen (FB305) Vurderes at ligge på kanten af forureningsfanen (B27)

18 Side 18 Resultaterne af vandprøvetagningen foretaget i november 2010 er vedlagt i bilag 2, og der er desuden foretaget en sammenstilling af resultaterne i nedenstående tabel 4. Parameter FB304 FB305 B27 FB202 Temperatur ( o C) 10,2 9,9 9,9 10,9 ph 7,3 7,3 7,3 7,2 Ledningsevne (ms/m) 64,0 65,0 58,1 84,3 Ilt (mg/l) 0,37 7,9 0,67 0,78 Redoxpotent. (mv) Jern (mg/l) 0,24 0,13 0,032 2,0 Jern, filtreret (mg/l) 0,087 <0,001 0,0012 2,0 Chlorid (mg/l) Nitrat (mg/l) 0, ,2 Sulfat (mg/l) ,2 Tabel 4: Analyseresultater for grundvandsprøver udtaget i Vester Hornum i november 2010 (udvalgte analyseparametre) 3.4 Poreluftanalyser Der er i november 2010 udført poreluftprøvetagning ved boligerne Hovedgaden 67, Hovedgaden 65, Risevej 10 og Risevej 12, Vester Hornum. Resultaterne af poreluftanalyserne er sammenstillet i tabel 5 (udvalgte parametre), og laboratoriets analyserapporter er vedlagt som bilag 2.

19 Adresse Hovedgaden 67 Hovedgaden 65 Risevej 10 Risevej 12 Målepkt. Totalkulbrinter C 9- >C 5-C 19 Benzen Toluen Xylener a) aromater aromater Side 19 PL 1 < 62 < 0,12 1,4 0,42 < 0,12 < 0,12 PL 2 < 65 < 0,13 1,4 0,18 0,26 < 0,13 PL 3 < 64 < 0,13 < 0,13 < 0,13 < 0,13 < 0,13 PL 4 < 89 < 0,18 2,1 0,57 < 0,18 < 0,18 PL 5 < 67 < 0,13 2,1 0,45 < 0,13 < 0,13 PL < 0,13 0,16 0,60 0,30 < 0,13 PL 7 < 70 < 0,14 0,59 < 0,14 < 0,14 < 0,14 PL 8 < 91 < 0,18 0,40 0,60 < 0,18 < 0,18 C 10- Luftkvalitetskriterier 100 0, Tabel 5: Analyseresultater for poreluftprøver udtaget i Vester Hornum (udvalgte analyseparametre) Alle resultater er i µg/m 3. a): sum af m/p xylen og o-xylen i.a.: Ikke analyseret Fed skrift: Kvalitetskriterium overskredet Som det fremgår af resultaterne i tabel 5 er der i PL 6 truffet indhold af totalkulbrinter over luftkvalitetskriteriet. I alle de øvrige poreluftprøver er der ikke målt indhold over luftkvalitetskriterierne for nogle af de analyserede parametre. Der er dog jf. laboratoriets analyserapport truffet spor af uidentificerede kulbrinter i alle indsendte prøver. Indholdet af totalkulbrinter i PL 6 er målt til 420 µg/m 3, hvilket dermed overskrider luftkvalitetskriteriet med en faktor ca Resultater fra tidligere gennemførte moniteringsrunder I marts 2007 blev det aftalt mellem Grontmij Carl Bro, OM og Region Nordjylland, at der skulle udføres en opfølgende monitering af vandkvaliteten i 4 udvalgte boringer (B14, B27 samt de to vandværksboringer DGU og DGU 39.29). Resultaterne af denne monitering er af forskellige årsager ikke blevet endeligt afrapporteret, men har kun været fremsendt i kladdeversion, november 2008 /7/. Efter udførelsen af nærværende supplerende undersøgelse vurderes det, at moniteringsnotat ikke er relevant, og at notatet derfor ikke vil blive færdiggjort. Resultaterne fra moniteringen gengives i bilag 8. Moniteringsresultaterne er ligeledes brugt i den samlede vurdering af forureningsudbredelsen i området. De vigtigste elementer/vurderinger fra kladdenotatet /7/ er gengivet i det nedenstående: I boring B14 er der fundet højt indhold af nedbrudt gasolie, hvilket kan skyldes olieforurening fra en ældre villatank ved Hovedgaden 65 beliggende få meter derfra. Indholdet af totalkulbrinter er stærkt faldende. Boring B14 indeholder desuden et svingende indhold af MTBE, hvilket sandsynligvis stammer fra den efterladte benzinforurening på Hovedgaden I boring B27 findes indhold af totalkulbrinter, karakteriseret som benzin og lignende, samt indhold af MTBE. Indholdet af MTBE er faldende, mens de øvrige svinger med årstidsvariationer. Forureningen stammer sandsynligvis fra den efterladte benzinforurening på Hovedgaden I vandværksboringerne DGU nr og er der ikke fundet indhold af hverken kulbrinter eller MTBE i 2007, og det tyder derfor ikke på, at olie- eller benzinforureningen har spredt sig til vandværksboringerne.

20 Side 20 Regionens kommentarer til kladdeversion er ligeledes brugt i den samlede vurdering af forureningsudbredelsen i området: At der i visse boringer i kanten af forureningsfanen kan være variationer i indholdet af benzin i grundvandet og at disse nok ikke skyldes et generelt fald i koncentrationen, men mere fluktuationer i koncentrationen stammende fra mindre variationer i udvaskningen af benzin og strømningshastighed. At der i notatet er beskrevet at B14 ikke indeholder benzin i visse perioder, hvilket regionen mener at den gør ud fra MTBE indholdet. At filterlængden på visse boringer har betydning på koncentrationen af forurenet stof. Grontmij er enig i disse betragtninger, men vurderer også at disse relevante kommentarer ikke ændre på det overordnede billede af forureningssituationen der beskrives i nærværende rapport. Analysetabellen fra kladdenotatet /7/ er vedlagt som bilag 8.

21 Side 21 4 VURDERING AF RESULTATER Grundvandsstrømningsretning Strømningsretningen for det sekundære grundvand i området blev efter første prøvetagningsrunde/synkronpejlerunde i november 2009 vurderet at være i sydvestlig retning. Efter udvidelsen af undersøgelsesområdet med 6 boringer (FB401 FB406) blev synkronpejlerunden gentaget i april Strømningsretningen af grundvandet blev efter denne pejlerunde igen vurderet at være i sydvestlig retning (illustreret i bilag 5). Resultaterne fra efteråret 2011 hvor der er udført en mindre pejlerunde er ligeså samstemmende. Strømningsretningen af det sekundære grundvand vurderes derfor at være bestemt relativt sikkert. Afgrænsning af benzinforurening i grundvandet På baggrund af analyseresultaterne i grundvandsprøverne fra primært de seneste 4 prøvetagningsrunder (resultaterne medtaget i tabel 3) samt kendskabet til bl.a. grundvandsstrømningsretningen i området er der foretaget en vurdering af afgrænsningen af benzinforurening fra den tidligere tankstation på Hovedgaden Den vurderede afgrænsning er vist på oversigtsplanen i bilag 7. Mod nord vurderes benzinforureningen at være afgrænset af boringerne FB301, FB401, FB305 og FB406 og FB411. I FB301 er der målt indhold af kulbrinter over vandkvalitetskriterierne, men indholdet er identificeret som C 10 -C 25, og dermed ikke benzin. I FB411 er der truffet indhold af kulbrinter (identificeret som benzin) over vandkvalitetskriteriet, men indholdet af totalkulbrinter på 140 µg/l i boring FB411, er væsentligt lavere end de 850 µg/l der blev målt i FB302 ved prøvetagningen i april FB411 kan derfor anses for at være afgrænsende. Mod syd vurderes benzinforureningen at være afgrænset af boringerne FB105, FB207, FB206 og FB402. I både FB206 og FB207 er der tidligere (oktober 2008) målt indhold af C 5 C 10 fraktionen over vandkvalitetskriterierne, men ved de seneste 2 prøvetagningsrunder blev der i begge boringer målt indhold af C 5 C 10 -fraktionen under vandkvalitetskriterierne. I alle tilfælde har der ikke været tale om massive overskridelser af vandkvalitetskriterierne i disse boringer, og boringerne FB206 og FB207 (samt B27 og B105) vurderes derfor at udgøre randen af forureningsafgrænsningen lokalt. I boring FB402 er der som tidligere beskrevet konstateret indhold af kulbrinter i grundvandet (180 µg/l), men indholdet er identificeret som svær fuelolie, og kilden til forureningen vurderes derfor at være en anden end benzinforureningen fra Hovedgade Længst nedstrøms i grundvandets strømningsretning (mod sydvest) vurderes benzinforureningen i det sekundære grundvand at være afgrænset af boringerne FB404 og FB405. I boring FB303 blev der ved seneste prøvetagningsrunde (april 2010) ikke identificeret nævneværdigt indhold af benzinfraktionen (C 5 C 10 ) over vandkvalitetskriterierne. Ved prøvetagningsrunden i november 2009 blev der imidlertid truffet kraftig benzinforurening i denne boring (C 5 C 10 indhold på µg/l). Som tidligere beskrevet er årsagen til dette fald ukendt, men kan have flere forklaringer, som er beskrevet tidligere. Overordnet set vurderes FB303 at ligge centralt inde i det område, hvor der træffes forurening med benzin i det sekundære grundvand.

22 Side 22 Vurdering af grundvandets redoxforhold samt potentiale for naturlig nedbrydning af forurening i området Med henblik på at belyse mulige variationer i nedbrydningspotentiale er der d. 9. november 2010 udtaget grundvandsprøver fra boringerne FB304, FB305, B27 og FB202. Prøverne er bl.a. analyseret for redoxparametrene ilt, nitrat, total-jern, opløst jern ( Fe 2+ ) og sulfat. Analyseresultaterne fremgår af tabel 4. Redoxforholdene, bedømt ud fra metoden beskrevet i Geo-vejledning 6 /8/, er følgende: FB304: Vandtype CX (jern- og sulfatzonen) FB305: Vandtype A (iltzonen) B27: Vandtype B (nitratzonen) FB202: Vandtype BCX (blandingsvand, type B og type C) Generelt tyder disse data på, at det øvre grundvand i centrum af fanen er reduceret (type C), mens det i kanten af fanen er type B (anoxisk) og udenfor fanen type A (aerobt). Den blandede vandtype i FB 202 må enten betyde, at fanen vertikalt ikke dækker hele filterintervallet, eller også er der mulighed for nedløb af overfladevand, eksempelvis langs med blindrøret. Det er velkendt, at nedbrydning af kulbrinter foregår mest optimalt under aerobe eller anoxiske forhold. Men kan derfor forvente en vis hæmning af den naturlige nedbrydning centralt i fanen, mens nedbrydningsraten vil tiltage i stigende afstand fra hotspot. Beregning af opholdstid Efter etablering af de seneste undersøgelsesboringer anses fanen for nedstrøms afgrænset af boringerne FB404 og FB405. Den maksimale fanelængde kan dermed fastlægges til ca. 175 m. Eftersom forureningen har fundet sted i mere end 20 år og først for nylig er blevet fjernet, er der tilnærmelsesvis steady-state. Dette betyder bl.a., at sedimentets sorptionskapacitet for længst er opbrugt, og naturlig nedbrydning er således den eneste fjernelsesmekanisme. Dermed forekommer der ingen betydelig retardation, og opløste kulbrinteforbindelser vil bevæge sig stort set konservativt med grundvandet. Det kan således konkluderes, at forureningen nedbrydes til under detektionsgrænsen i løbet af det tidsrum, det tager for grundvandet at bevæge sig 175 m nedstrøms for hotspot. Porevandshastigheden kan beregnes af: v p = (k i) / e eff, hvor: v p = er porevandshastigheden (m/s) k er den hydrauliske ledningsevne (m/s) i er gradienten på grundvandsspejlet (-) e eff er den vandfyldte effektive porøsitet (-) Boreprofiler viser, at mellemkornet sand bedst repræsenterer det forurenede grundvandsmagasin. I JAGG angives værdier for k og e eff på hhv m/s og 0,2. Gradienten på grundvandsspejlet er bestemt til 0,01. Hermed fås en estimeret porevandshastighed på: v p = ( m/s 0,01) / 0,2 = 2, m/s = 0,216 m/d

23 Side 23 Med en maksimal fanelængde på 175 m bliver den maksimale transporttid: t = 175 m / 0,216 m/d = 810 d Beregning og vurdering af naturlig nedbrydning Nedbrydningsmekanismen er uden tvivl mikrobiel metabolisme, og dermed giver første-ordens kinetik erfaringsmæssigt den bedste beskrivelse af nedbrydningsforløbet: C(t) = C 0 e -k 1 t Hvor: C(t) er koncentrationen til tiden t. C 0 er startkoncentrationen. k 1 er nedbrydningskonstanten. t er nedbrydningstiden. C 0 er baseret på de målte kulbrinteindhold i grundvandet sat til den maksimale målte koncentration ( µg/l i FB410), og C(175 d) er sat til detektionsgrænsen for den letteste kulbrintefraktion (2,5 µg/l). Første ordens nedbrydningskonstanten kan nu bestemmes af: C(t)/C 0 = e -k t 1 2,5 / = e -175k 1 ln(2,5 / 9600) = -175k 1 k 1 = 5, d -1 Dette svarer til en halveringstid på: t ½ = ln(2) / k 1 = 11,7 d Dette er en forholdsvis hurtig nedbrydning. Det skal naturligvis tages i betragtning, at der er tale om gennemsnitsværdier for blandingsforureningen i hele fanens udbredelse samt under de varierende redoxforhold i grundvandet. Desuden er der anvendt standardværdier for de grundlæggende transportparametre k og e eff. Ikke desto mindre viser resultaterne en effektiv naturlig nedbrydning af benzinforureningen. Risikovurdering overfor boliger på Risevej og Hovedgaden Som det ses af oversigtsplanen, bilag 7, vurderes boligerne på Risevej 10 og 12 samt Hovedgaden 65 og 67 alle at ligge indenfor forureningsfanens afgrænsning. Der er tidligere udført poreluftmålinger i området, bl.a. under bygningen på Hovedgaden 65 /6/, hvor der er truffet væsentlig højere koncentrationer af benzinforureningen i det sekundære grundvand. Ved disse poreluftmålinger (foretaget i 2008) blev der ikke truffet nævneværdigt indhold af kulbrinter/mtbe/btex, og det blev derfor vurderet, at der ikke umiddelbart var risiko for indeklimaet i boligen på Hovedgaden 65. Ved poreluftmålinger i november 2010 er der udført poreluftmålinger ved boligerne på alle 4 ovennævnte adresser.

24 Side 24 Der er kun mht. indhold af totalkulbrinter i PL 6 truffet indhold der overskrider luftkvalitetskriteriet. For alle andre parametre i alle de øvrige poreluftmålepunkter er der ikke påvist indhold over luftkvalitetskriterierne. PL 6 er udtaget ved boligen på Risevej 10. Jf. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 6, 1998 /9/ kan en fortyndingsfaktor på 100 anses som et konservativt skøn over reduktionen af poreluftkoncentrationens transportbidrag til indeluftkoncentrationen. Reduktionsfaktoren er ikke gældende ved bygninger med trægulv eller ved betongulv med synlige revner. Der er ikke foretaget en byggeteknisk gennemgang eller lignende af boligen på Risevej 10, for at kontrollere om bygningen har betongulv uden revner. Men jf. OIS /10/ er bygningen opført i 1959 (og renoveret i 1986), og det antages derfor at boligen har et nogenlunde intakt betongulv, og ovenstående betragtning med en reduktionsfaktor på minimum 100 er gældende. For de øvrige adresser er der ikke påvist overskridelser af poreluftkoncentrationerne i forhold til luftkvalitetskriterierne. På den baggrund vurderes der ikke at kunne opstå risiko for indeklimaproblemer på adresserne Hovedgaden 65, Hovedgaden 67, Risevej 10 og Risevej 12, Vester Hornum som følge af den påviste benzinforureningen i det sekundære grundvand i området. Det skal i den sammenhæng nævnes, at der ved Hovedgaden 65 findes et ca. 2 m tykt morænelerlag mellem det forurenede grundvand og boligen, mens det tilsvarende lerlag lokalt ved boring FB403 (Risevej 10) kun er ca. 0,5 m tykt. Til gengæld træffes det forurenede grundvand ved Hovedgaden 65 ca. 7 m u.t., mens det forurenede grundvand ved FB403 træffes omkring 12 m u.t. Desuden er der, trods det relativt høje indhold af kulbrinter i grundvandet i FB403, ikke konstateret indhold af kulbrinter i jordprøven udtaget omkring GVS i FB403. Samlet vurderes det, at benzinforureningen i det sekundære grundvandsmagasin ikke udgør en risiko for boligerne Hovedgaden 65, Hovedgaden 67, Risevej 10 og Risevej 12, beliggende overover forureningsfanen. Risikovurdering overfor Vester Hornum Vandværk, Risevej 6 Geologien i området er generelt sammenhængende i de udførte boringer og den geologiske forståelse af området vurderes derfor at være god. Dette giver et godt grundlag for risikovurderingen. Teoretiske betragtninger omkring den naturlig nedbrydning viser at udvaskningen af benzinforurening holdes i skak af den naturlige nedbrydning. Dette eftervises af feltdata, der viser en stabil horisontal forureningsfane der ikke viser tegn på øget udbredelse eller koncentration af benzin komponenter i det sekundære magasin. Ved det seneste udførte feltarbejde/prøvetagning (juni september 2011) er det desuden vist, at der centralt i forureningsfanen (ved boring FB410) sker en yderst begrænset nedadrettet spredning af benzinforureningen.

25 Side 25 Som det ses af oversigtsplanen, bilag 7, vurderes vandværket på Risevej 6 at ligge udenfor forureningsfanens afgrænsning. I FB402, der ligger ca. 25 m vest for vandværksboring 39.29, er benzinforureningen ikke påvist, og det vurderes, at forureningsfanen bevæger sig nord om vandværket. Potentialekortet i bilag 5 viser en strømningsretning imod sydvest, dvs. også nord om vandværket i forhold til Hovedgaden 65 og 67. Ligeledes bære det sekundære magasin ikke præg af at være påvirket af vandindvindingen. Benzinforureningen er konstateret i det sekundære grundvandsmagasin omkring kote +28 m. Vandværksboring er filtersat i kalken, og det spændte magasin er oprindeligt pejlet i kote ca De to magasiner er adskilt af et minimum 3 m tykt morænelerslag, og det vurderes, at en eventuel forurening i det mellemste smeltevandssandlag ikke vil have kontakt til det primære grundvandsmagasin, hvilket også afspejles i potentiale forskellen mellem de to magasiner. For at undgå at en eventuel forurening bliver trukket ned i det primære magasin, er de to vandværksboringer tidligere blevet restaureret, og der er installeret soft start. Der er ikke på noget tidspunkt konstateret forurening med kulbrinter over kvalitetskriteriet i vandet fra de to vandværksboringer, selv om forureningen sandsynligvis har vært beliggende i området i over 20 år. Der vil ske en vis grundvandsdannelse over området med benzinforureningen. Det vurderes dog, at denne er ubetydelig lille i forhold til den samlede grundvandsdannelse over hele grundvandsopland til Vester Hornum Vandværk. Dette understøttes af resultaterne i den dybe boring FB410. Samlet vurderes det, at benzinforureningen ikke udgør en risiko for det primære grundvandsmagasin og dermed Vester Hornum Vandværk, Risevej 6. 5 KONKLUSION På baggrund af tidligere, og især de seneste undersøgelse vurderes det, at det sekundære grundvandets strømningsretning med stor sikkerhed er rettet imod sydvest. På baggrund af de seneste boringer og vandprøver er udbredelsen af forureningsfanen kortlagt og afgrænset, og udbredelsen understøtter en strømningsretning imod sydvest. På baggrund af beskrivelsen af redoxforholdene og naturlig nedbrydning i området vurderes det desuden at beliggenheden af forureningsfanen i det sekundære grundvand er relativ stabil, og således kun flytter sig ganske lidt afhængigt af årstidsbestemte fluktuationer i grundvandets strømningsretning. Det vurderes at den OM-relaterede forureningsfane med benzinkomponenter i det sekundære grundvand bevæger sig nord om Vester Hornum Vandværk. Det vurderes, at benzinforurening ikke udgør en risiko for det dybereliggende primære grundvandsmagasin i kalken. I forhold til boligerne på Hovedgaden 65 og 67 samt Risevej 10 og 12 vurderes det, at alle ligger indenfor forureningsfanens afgrænsning. Det vurderes dog, at benzinforureningen i det sekundære grundvandsmagasin ikke udgør en risiko for indeklimaet i de fire boliger.

Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager

Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager Udført for: Miljøstyrelsen & Oliebranchens Miljøpulje Udført af: Poul Larsen, Per Loll Claus Larsen og Maria Grøn fra

Læs mere

SIGERSLEVVESTERVEJ 44, 3600 FREDERIKSSUND

SIGERSLEVVESTERVEJ 44, 3600 FREDERIKSSUND MAJ 2013 OLIEBRANCHENS MILJØPULJE OM-SAGSNR. 3600-80-1374 TOPDANMARK NR. I 3347 042 195 058 SIGERSLEVVESTERVEJ 44, 3600 FREDERIKSSUND VILLAOLIETANK SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE FREDERIKSSUND KOMMUNE

Læs mere

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg NOTAT Projekt Risikovurdering af lettere forurenet jord - støjvold III i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Notat nr. Miljø-01 Dato 2014-11-25 Til Henrik Linder, Ballerup Kommune Fra Lisbeth Hanefeld

Læs mere

3.5 Private vandværker i Århus Kommune

3.5 Private vandværker i Århus Kommune 3.5 Private vandværker i Århus Kommune Kvottrup Vandværk (751.2.24) Vandværket har en indvindingstilladelse på 6. m 3 /år. Tilladelsen er gebyrnedsat fra oprindelig 18. m 3 / år den 16. februar 2. Vandværkets

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5.

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5. Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro Risikovurdering af indeklima og udeluft Horsens, den 5. marts 2015 Rekvirent: DRIAS Ølholm Bygade 57 7160 Tørring Att. Lars Lomholt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Deailkort

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Deailkort Bagsværd Sø Vurdering af hydraulisk påvirkning af Kobberdammene ved udgravning ved Bagsværd Sø. COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 Redegørelse for GKO Odsherred Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 7.2.7 Sammenfattende beskrivelse ved Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk indvinder fra 2 boringer, henholdsvis DGU.nr: 191.124

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Miljøundersøgelse Horsens, den 16. december 2014 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

CARL ROSES VEJ 10, FREDERICIA

CARL ROSES VEJ 10, FREDERICIA Til Oliebranchens Miljøpulje & Topdanmark Forsikring A/S Dokumenttype Rapport Dato Juni, 2012 OM sag nr. 7000-80-818 I 3347 042 12 238 CARL ROSES VEJ 10, FREDERICIA SUPPLERENDE FORURENINGSUN- DERSØGELSE

Læs mere

GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE

GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE Sektionsleder Anne Steensen Blicher Orbicon A/S Geofysiker Charlotte Beiter Bomme Geolog Kurt Møller Miljøcenter Roskilde ATV MØDE VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING

Læs mere

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by.

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 35.000 m 3 og indvandt i 2013 omkring 42.000 m 3 årligt. Indvindingen har været faldende frem til 1998, hvorefter

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

GEUS-NOTAT Side 1 af 3 Side 1 af 3 Til: Energistyrelsen Fra: Claus Ditlefsen Kopi til: Flemming G. Christensen GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-12-05 Dato: 29-10-2012 J.nr.: GEUS-320-00002 Emne: Grundvandsforhold omkring planlagt undersøgelsesboring

Læs mere

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen.

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. Vandværket har en indvindingstilladelse på 77.000 m 3 og indvandt i 2013 58.000 m 3. Indvindingen har

Læs mere

Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener

Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener Indledende teknisk vurdering af en jord-forureningssag. skal vi afslutte sagen eller forsætte med påbud? Jævnfør jordforureningsloven: Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener 21/05/2013 PRESENTATION

Læs mere

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Teknik og Miljø Miljø Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Sagsnr. 46477 Brevid. Ref. LESH / 8LD 16.december 2013 Forureningsundersøgelser og

Læs mere

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010.

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010. Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45 8210 5155 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Byggemodning LP151, Hadsten Udtagning af supplerende jordprøver, den

Læs mere

Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1

Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1 Miljøcenter Nykøbing Falster Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1 Resumé November 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Miljøcenter

Læs mere

As Vandværk og Palsgård Industri

As Vandværk og Palsgård Industri og Palsgård Industri ligger i det åbne land i den østlige del af Overby. Vandværket har 2 indvindingsboringer beliggende tæt ved hinanden, ca. 10 meter fra vandværket, se figur 2. Vandværket har en indvindingstilladelse

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen har afsluttet grundvandskortlægning i kortlægningsområdet 1435 Aalborg SØ Søren Bagger Landinspektør, Naturstyrelsen Aalborg Tlf.: 72 54 37 21 Mail:sorba@nst.dk

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Projektnr.: 24.0980.83 November / 2010 Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45

Læs mere

Christian Gadegaard Søndbjerg Strandvej Thyholm

Christian Gadegaard Søndbjerg Strandvej Thyholm Regionshuset Holstebro Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Christian Gadegaard Søndbjerg Strandvej 24 7790 Thyholm Afslag på ansøgning om dispensation til at tilfører

Læs mere

VENTILERING I UMÆTTET ZONE

VENTILERING I UMÆTTET ZONE VENTILERING I UMÆTTET ZONE Fagchef, civilingeniør Anders G. Christensen Civilingeniør Nanna Muchitsch Divisionsdirektør, hydrogeolog Tom Heron NIRAS A/S ATV Jord og Grundvand Afværgeteknologier State of

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

MTBE. Undersøgelse af grundvandet nedstrøms idriftværende og tidligere Benzinstationer

MTBE. Undersøgelse af grundvandet nedstrøms idriftværende og tidligere Benzinstationer MTBE. Undersøgelse af grundvandet nedstrøms idriftværende og tidligere Benzinstationer Delrapport 8 - Bogense, Vestergade 25A Henrik Steffensen, Jens Baumann & Jes Holm GEO Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen

Læs mere

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Resultater Peter Erfurt Geolog, By- og Landskabsstyrelsen, 4.5.2010 Hvad vil jeg fortælle? - Om grundvandet på Als med fokus på Nordals De store linjer - Om

Læs mere

MTBE. Undersøgelse af grundvandet nedstrøms idriftværende og tidligere Benzinstationer

MTBE. Undersøgelse af grundvandet nedstrøms idriftværende og tidligere Benzinstationer MTBE. Undersøgelse af grundvandet nedstrøms idriftværende og tidligere Benzinstationer Delrapport 1. Svendborg, Odensevej 135-137 Henrik Steffensen, Jens Baumann & Jes Holm GEO Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen

Læs mere

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs Sammenfattende beskrivelse ved Dejret Vandværk Dejret Vandværk har 2 aktive indvindingsboringer, DGU-nr. 90.130 og DGU-nr. 90.142, der begge indvinder fra KS1 i 20-26 meters dybde. Magasinet er frit og

Læs mere

MTBE. Undersøgelse af grundvandet nedstrøms idriftværende og tidligere Benzinstationer

MTBE. Undersøgelse af grundvandet nedstrøms idriftværende og tidligere Benzinstationer MTBE. Undersøgelse af grundvandet nedstrøms idriftværende og tidligere Benzinstationer Delrapport 5: Odense, Vollsmose Allé 2 Henrik Steffensen, Jens Baumann & Jes Holm GEO Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen

Læs mere

Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager

Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager Udarbejdet af Dansk Miljørådgivning A/S for Miljøstyrelsen & Oliebranchens Miljøpulje Dias nr. 1 Disposition Baggrund og formål

Læs mere

Undersøgelser ved Selling Vandværk boring 2

Undersøgelser ved Selling Vandværk boring 2 Resultater fra forureningsundersøgelserne omkring boring 2.0 2.0 1.0 0. Dybde i meter 1.0 Udsnit Analyse pesticider og nedbrydningsprodukter i jordprøver*. Anført som µg/kg tørstof. 2.0 Dichlorbenzamid

Læs mere

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3.

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3. Vandværket er beliggende i det åbne land. Vandværket har 3 indvindingsboringer, som er beliggende tæt ved hinanden i en mindre skov ca. 100 m fra vandværket. Vandværket har en indvindingstilladelse på

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FYRINGSOLIES TRANSPORT OG NEDBRYDNING I DEN UMÆTTEDE ZONE

UNDERSØGELSE AF FYRINGSOLIES TRANSPORT OG NEDBRYDNING I DEN UMÆTTEDE ZONE UNDERSØGELSE AF FYRINGSOLIES TRANSPORT OG NEDBRYDNING I DEN UMÆTTEDE ZONE Civilingeniør Anders G. Christensen NIRAS A/S Lektor, civilingeniør, ph.d. Peter Kjeldsen Institut for Miljø & Ressourcer, DTU

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Resendalvej - Skitseprojekt. Silkeborg Kommune. Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej.

Indholdsfortegnelse. Resendalvej - Skitseprojekt. Silkeborg Kommune. Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej. Silkeborg Kommune Resendalvej - Skitseprojekt Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Kolding Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at udføre en forureningsundersøgelse

Læs mere

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Aabenraa Kommune Steen Thomsen 2014.07.31 1 Bilag nr. 1 DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Generelle forhold Barsø Vandværk er et alment vandværk i Aabenraa Kommune. Vandværket er beliggende centralt på Barsø (fig.

Læs mere

UNDERSØGELSESMETODER I UHÆRDET SKRIVEKRIDT

UNDERSØGELSESMETODER I UHÆRDET SKRIVEKRIDT UNDERSØGELSESMETODER I UHÆRDET SKRIVEKRIDT - udfordringer ved Platanvej, Nykøbing Falster Ekspertisechef Charlotte Riis, NIRAS Gro Lilbæk, Anders G Christensen, Peter Tyge, Mikael Jørgensen, NIRAS Martin

Læs mere

Kortlægningsområderne Almsgård og Slimminge er beliggende i et landområde uden større byer.

Kortlægningsområderne Almsgård og Slimminge er beliggende i et landområde uden større byer. Indledning Kortlægningsområderne Almsgård og Slimminge er beliggende i et landområde uden større byer. Indvindingen består af en blanding af små vandforsyninger og store HOFOR kildepladser, der tilsammen

Læs mere

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand GRØNT TEMA Fra nedbør til råvand Her findes temaer om grundvand, kildeplads, indsatsplanlægning (grundvandsbeskyttelse), boringer, undersøgelser og oversigt over støtteordninger, landbrugets indsats m.m.

Læs mere

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk er beliggende mellem Øster Snede og Gammel Sole by ved en landbrugsejendom. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 47.000 m 3 og indvandt i 2016 31.982 m 3. Udviklingen

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. Jorden stammer fra diverse kommunale vejprojekter udført i Svendborg Kommune.

NOTAT. 1. Indledning. Jorden stammer fra diverse kommunale vejprojekter udført i Svendborg Kommune. NOTAT Projekt Risikovurdering, jorddepot ved motorvejsafkørsel Svendborg Nord Kunde Svendborg Kommune, Anlæg og ejendomme Til Fra Kim Jensen, Svendborg Kommune Søren Nielsen, Rambøll 1. Indledning Svendborg

Læs mere

Notat. Baggrund. Internt notat om AEM beregninger Nord og Initialer Syd modellen

Notat. Baggrund. Internt notat om AEM beregninger Nord og Initialer Syd modellen Notat Sag BNBO beregninger Projektnr. 04779 Projekt Svendborg Kommune Dato 04-03-07 Emne Internt notat om AEM beregninger Nord og Initialer MAON/DOS Syd modellen Baggrund I forbindelse med beregning af

Læs mere

Sydvestjylland - Nollund, Stakroge, Nørre Nebel, Stavshede, Vamdrup. Råstofkortlægning. Sonderende boringer - sand, grus og sten - nr.

Sydvestjylland - Nollund, Stakroge, Nørre Nebel, Stavshede, Vamdrup. Råstofkortlægning. Sonderende boringer - sand, grus og sten - nr. Sydvestjylland - Nollund, Stakroge, Nørre Nebel, Stavshede, Vamdrup Råstofkortlægning Sonderende boringer - sand, grus og sten - nr. 4 Oktober 2013 Side 1 Kolofon Region Syddanmark Råstofkortlægning,

Læs mere

Bilag 2. Bilag 2 Landskabet og resume af kortlægningen

Bilag 2. Bilag 2 Landskabet og resume af kortlægningen Bilag 2 Bilag 2 Landskabet og resume af kortlægningen 1. Landskabet Indsatsplanområdet ligger mellem de store dale med Horsens Fjord og Vejle Fjord. Dalene eksisterede allerede under istiderne i Kvartærtiden.

Læs mere

Notat UDKAST. 2. august 2005. Ringkjøbing Amt HØFDE 42. Estimering af udsivning til Vesterhavet. 2. august 2005. Indholdsfortegnelse:

Notat UDKAST. 2. august 2005. Ringkjøbing Amt HØFDE 42. Estimering af udsivning til Vesterhavet. 2. august 2005. Indholdsfortegnelse: Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Ringkjøbing Amt HØFDE 42 UDKAST 2. august 2005 NIRAS Banegårdspladsen 6 B DK-7400 Herning Telefon 9626 6226 Fax 9626 6225 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728

Læs mere

D.K.R. Huse Aps. Etablering af støjvold med forurenet klasse 3 jord på Rødhøjvej i Korsør Kommune

D.K.R. Huse Aps. Etablering af støjvold med forurenet klasse 3 jord på Rødhøjvej i Korsør Kommune D.K.R. Huse Aps. Etablering af støjvold med forurenet klasse 3 jord på Rødhøjvej i Korsør Kommune Til Vestsjællands Amt Fra Søren Helt Jessen Sag 364-06095 Dato 24. oktober 2006 Projektleder Søren Helt

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Pesticidsager: Undersøgelser- Risikoafklaring- Perspektiver for afværge ved stimuleret biologisk nedbrydning

Pesticidsager: Undersøgelser- Risikoafklaring- Perspektiver for afværge ved stimuleret biologisk nedbrydning Pesticidsager: Undersøgelser- Risikoafklaring- Perspektiver for afværge ved stimuleret biologisk nedbrydning Vintermøde 2017, civilingeniør, ph.d. Katerina Tsitonaki kats@orbicon.dk Og mange andre fra

Læs mere

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense GEUS Workshop Kortlægning af kalkmagasiner Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense Geolog Peter Sandersen Hydrogeolog Susie Mielby, GEUS 1 Disposition Kortlægning af Danienkalk/Selandien

Læs mere

2 Udførte undersøgelser og afværger

2 Udførte undersøgelser og afværger MEMO TITEL DATO 30. august 2016 TIL KOPI FRA PROJEKTNR ScandiaParken - Beskrivelse af miljøforhold Constructa A/S, Lars Hansen Profilsystemer A/S, Steen Jørgensen COWI, Anders Pørksen A065369 ADRESSE COWI

Læs mere

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 Region Syddanmark Marts 211 KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette notat beskriver resultaterne af undersøgelser af grube 3-6 i Kærgård Plantage. Undersøgelserne er udført

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON. Rekvirent. Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde

ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON. Rekvirent. Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON Rekvirent Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Projekt

Læs mere

Hovedgaden, Solrød. Tankstation, 40.

Hovedgaden, Solrød. Tankstation, 40. Historik: Tankstation siden 1970érne 2003 DK Benzin. Miljøsikring af alle installationer. OK overtager tankstation og drift i 2007. NIRAS udfører orienterende forureningsundersøgelse af potentielle kilder.

Læs mere

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016.

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016. Hjerm Vandværk Indvindingstilladelse Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på 225.000 m³/år gældende til 14. August 2016. Grundvandet ved Hjerm Vandværk

Læs mere

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2 Notat Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS 20. december 2012 Projekt nr. 211702 Dokument nr. 125930520 Version 1 Udarbejdet af NCL Kontrolleret af AWV

Læs mere

VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET

VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET Notat NIRAS A/S Birkemoseallé 27-29, 1. sal DK-6000 Kolding DONG Energy A/S VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET Telefon 7660 2600 Telefax 7630 0130 E-mail

Læs mere

STORE BREDLUND, UDLÆG TIL RÅSTOFPLAN 2016 Råstofindvindingens påvirkning på grundvand 1 POTENTIALEFORHOLD VED STORE BREDLUND

STORE BREDLUND, UDLÆG TIL RÅSTOFPLAN 2016 Råstofindvindingens påvirkning på grundvand 1 POTENTIALEFORHOLD VED STORE BREDLUND Notat STORE BREDLUND, UDLÆG TIL RÅSTOFPLAN 2016 Råstofindvindingens påvirkning på grundvand INDHOLD 25. marts 2015 Projekt nr. 220227 Dokument nr. 1215365374 Version 1 Udarbejdet af MDO Kontrolleret af

Læs mere

Notat. Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET. 15. maj 2008

Notat. Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET. 15. maj 2008 Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I 15.

Læs mere

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011).

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011). Vandværk Vandværket, der er placeret centralt i by, er et stort og centralt placeret vandværk for områdets vandforsyning. Området ved er under vækst og et stigende vandforbrug må forventes fremover. Vandværket

Læs mere

Suså/Ringsted indsatsområder - Gennemgang af eksisterende materiale

Suså/Ringsted indsatsområder - Gennemgang af eksisterende materiale Suså/Ringsted indsatsområder - Gennemgang af eksisterende materiale Titel: Vestsjællands Amt og Storstrøms Amt Indsatsområde Suså. Fase 1: Indsamling og sammenstilling af eksisterende viden. Trin 3: Hydrogeologisk

Læs mere

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne.

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne. Baggrund I forbindelse med overvejelse om salg af bygninger på grunden Sandemandsvej 8 i Rønne er der foretaget en undersøgelse af eventuelle forureninger på grunden. Formålet med nærværende rapport er

Læs mere

MILJØCENTER ÅRHUS UNDERSØGELSESBORINGER LINDVED. Rekvirent. Miljøcenter Århus att. Ole Dyrsø Jensen Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg. oldje@mim.aar.

MILJØCENTER ÅRHUS UNDERSØGELSESBORINGER LINDVED. Rekvirent. Miljøcenter Århus att. Ole Dyrsø Jensen Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg. oldje@mim.aar. MILJØCENTER ÅRHUS UNDERSØGELSESBORINGER LINDVED Rekvirent Miljøcenter Århus att. Ole Dyrsø Jensen Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg oldje@mim.aar.dk Rådgiver Orbicon Leif Hansen A/S Jens Juuls Vej 16 8260 Viby

Læs mere

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Dokumentationsrapport, november 2009 Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Læs mere

NYHEDSBREV Grundvandskortlægning i Hadsten kortlægningsområde

NYHEDSBREV Grundvandskortlægning i Hadsten kortlægningsområde NYHEDSBREV Grundvandskortlægning i Hadsten kortlægningsområde INDLEDNING Det er nu et godt stykke tid siden, vi mødtes til følgegruppemøde i Kulturhuset InSide, Hammel. Miljøcenter Århus har sammen med

Læs mere

Carbonatsystemet og geokemi

Carbonatsystemet og geokemi Carbonatsystemet og geokemi Definition af carbonatsystemet og geokemi Carbonatsystemet udgøres af følgende ligevægte: CO 2 (aq) + H 2 O H 2 CO 3 (aq) H 2 CO 3 H + + HCO3 - HCO 3 - H + + CO 3 2- Kuldioxid

Læs mere

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord Notat SAG: Om- og tilbygning af St. Magleby Skole SAG NR.: 12161M VEDR.: Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord DATO: 2013.03.14 INIT.: BB Indledning I forbindelse

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGSNIVEAUER I PORELUFT OG GRUNDVAND MARTS 2009. Andelsforeningen Sadolinparken Oldenborggade 2-4 og Lyneborggade 13-19

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGSNIVEAUER I PORELUFT OG GRUNDVAND MARTS 2009. Andelsforeningen Sadolinparken Oldenborggade 2-4 og Lyneborggade 13-19 ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGSNIVEAUER I PORELUFT OG GRUNDVAND MARTS 2009 Andelsforeningen Sadolinparken Oldenborggade 2-4 og Lyneborggade 13-19 Holmbladsgade 70, matr. nr. 633 Sundbyøster, København

Læs mere

MILJØSCREENING HØJE TAASTRUP C

MILJØSCREENING HØJE TAASTRUP C Til Høje-Taastrup Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni, 2017 MILJØSCREENING HØJE TAASTRUP C MILJØSCREENING HØJE TAASTRUP C Revision 1 Dato 2017-06-29 Udarbejdet af Johanne Urup (JNU) Kontrolleret af Line

Læs mere

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. CHSTE / ANMSO Den 22. februar 2017

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. CHSTE / ANMSO Den 22. februar 2017 A/S Dansk Shell Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01985 Ref. CHSTE / ANMSO Den 22. februar 2017 Påbud om supplerende undersøgelse af jord- og grundvandsforurening ved skimmerrør

Læs mere

Modelfortolkning af MTBE-transport i kalk

Modelfortolkning af MTBE-transport i kalk Modelfortolkning af MTBE-transport i kalk Per Loll, udviklings- og projektleder DMR Claus Larsen, kvalitetschef DMR Laila Bruun, hydrogeolog DMR (nu Rambøll) Anders Riiber Høj, projektchef OM (nu Metroselskabet)

Læs mere

Marius Christensen & Sønner A/S v./ Bo Marius Christensen, Nørregade Ikast

Marius Christensen & Sønner A/S v./ Bo Marius Christensen, Nørregade Ikast Regionshuset Viborg Regional Udvikling Marius Christensen & Sønner A/S v./ Bo Marius Christensen, Nørregade 69-73 7430 Ikast e-mail: bo@marius-christensen.dk Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000

Læs mere

Med brev af 23. maj 2002 fremsendte kommunen sagens øvrige akter til Miljøstyrelsen.

Med brev af 23. maj 2002 fremsendte kommunen sagens øvrige akter til Miljøstyrelsen. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/05-0003 Ref. Ulu/pbr/jeg Den 22. februar 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Lundtoft Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger på ejendommen matr. nr. [ ], beliggende

Læs mere

Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177

Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177 Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177 Mob: 2337 1277 www. kogsgaard.dk CVR: 30600355 Indhold af biogene kulbrinter koster grundejere mange penge, når overskudsjord skal

Læs mere

RAPPORT LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING PROJEKTNUMMER FORURENINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING PROJEKTNUMMER FORURENINGSUNDERSØGELSE RAPPORT PROJEKTNUMMER 30.6665.36 LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING FORURENINGSUNDERSØGELSE 2016-10-28 Kolding Kommune, By og Udviklingsforvaltningen, Klima og Bæredygtighed Dorte Uth Brodersen Mette Mygind

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0004 / 118041 Navn: Adresse: Løgumklostervej 20 Kontaktperson: Formand: Niels Chr. Schmidt, Løgumklostervej 32, Lovrup, 6780 Skærbæk Dato for

Læs mere

Jens Kristian Skyldal Gl Skivevej Roslev. 10. februar Afgørelse i sag om forurening med hydraulikolie på Gl Skivevej 24, 7870 Roslev

Jens Kristian Skyldal Gl Skivevej Roslev. 10. februar Afgørelse i sag om forurening med hydraulikolie på Gl Skivevej 24, 7870 Roslev Jens Kristian Skyldal Gl Skivevej 24 7870 Roslev 10. februar 2017 Afgørelse i sag om forurening med hydraulikolie på Gl Skivevej 24, 7870 Roslev Skive Kommune meddeles hermed afgørelse om, at der ikke

Læs mere

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET.

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Notat UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Hydrogeologiske vurderinger 16. januar 2012 Projekt nr. 206383 Udarbejdet af HEC Kontrolleret af JAK

Læs mere

Geologisk kortlægning ved Hammersholt

Geologisk kortlægning ved Hammersholt Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Geologisk kortlægning ved Hammersholt Råstofboringer og korrelation med eksisterende data i interesseområde

Læs mere

Bilag 1 Vandværksskemaer

Bilag 1 Vandværksskemaer Bilag 1 Vandværksskemaer På de følgende sider vises vandværkskemaer for de ti vandværker/kildepladser i Søndersø Indsatsområde. Der er anvendt følgende opbygning: 1) Kort over indvindingsoplandet På første

Læs mere

Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning. 14/03/2013 Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning 1

Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning. 14/03/2013 Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning 1 Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning 14/03/2013 Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning 1 Grundvandssænkning ved etablering af parkeringskælder ved Musikkens Hus Baggrund og introduktion

Læs mere

Risikovurdering af indvindingsoplandet til. Ø. Hornum Vandværk

Risikovurdering af indvindingsoplandet til. Ø. Hornum Vandværk Risikovurdering af indvindingsoplandet til Ø. Hornum Vandværk Risikovurdering er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk

Læs mere

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning.

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning. NOTAT Projekt Snejbjerg Skole. Forureningsundersøgelse ved fyringsolieanlæg Kunde Herning Kommune Notat nr. 1 Dato 20150508 Til Fra Lars Rathje Snejbjerg Skole. Skolesvinget 1, 7400 Herning Forureningsundersøgelse

Læs mere

Radarhoved Skagen - Udskiftning fyringsolietanke

Radarhoved Skagen - Udskiftning fyringsolietanke Notat Frederikshavn Kommune Radarhoved Skagen - Udskiftning fyringsolietanke Ansøgning om midlertidig tilladelse til indvinding/udledning af grundvand 30. september 2016 Version 1 Projekt nr. 226370 Dokument

Læs mere

Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde

Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde Udført Arbejde Indsamling af eksisterende viden: Geologi, geofysik, hydrogeologi, vandkemi og vandforsyning 5 indsatsområder

Læs mere

Notat. 1. Resumé. Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 1.B.19 ved Auning. Strategisk Miljøvurdering

Notat. 1. Resumé. Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 1.B.19 ved Auning. Strategisk Miljøvurdering Notat Projekt Kunde Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 1.B.19 ved Auning Norddjurs Kommune Rambøll Danmark A/S Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Århus N Danmark Emne

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

Bilag 1 Løsning Vandværk

Bilag 1 Løsning Vandværk Bilag 1 ligger midt i Løsning by og vandværksdriften udføres af Løsning Fjernvarme. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 240.000 m 3 og indvandt i 2016 206.008 m

Læs mere

GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger

GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger DEL 2: RESULTATER AF SCREENING Gitte L. Søndergaard, Luca Locatelli, Louise Rosenberg, Philip J. Binning, Jens Aabling, Poul L. Bjerg ATV

Læs mere

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGS- NIVEAUER I PORELUFT OG INDEKLIMA MARTS 2012

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGS- NIVEAUER I PORELUFT OG INDEKLIMA MARTS 2012 Adresse: Matr. nr.: Lyneborggade 21-33, 2300 København S (tidligere benævnt Holmbladsgade 70, udstykningsområde 3) 633 Sundbyøster, København DGE-sag: Udarbejdet af: S-0704174/6 Rasmus Nellemann Nielsen,

Læs mere

Air sparging test, STEP. Sagsnavn: Høfde 42 Sagsnr. 0704409 Dato: 07-10-08 Initialer: SRD Tid, start: 12.11 Tid, slut: 13.42.

Air sparging test, STEP. Sagsnavn: Høfde 42 Sagsnr. 0704409 Dato: 07-10-08 Initialer: SRD Tid, start: 12.11 Tid, slut: 13.42. Air sparging test, STEP Sagsnavn: Høfde 42 Sagsnr. 7449 Dato: 7-1-8 Initialer: SRD Tid, start: 12.11 Tid, slut: 13.42 Sparge boring: DGE19a : Ny air2, dybt filter Vand Logger nr. Luft Logger nr. Observationsboring

Læs mere

på 25 mio. kubikmeter drikkevand, som skønnes nødvendigt med den store befolkningstilvækst?

på 25 mio. kubikmeter drikkevand, som skønnes nødvendigt med den store befolkningstilvækst? Jan Ravn Christensen Medlem af SF s byrådsgruppe Den 12. august 2011 Teknik og Miljø Aarhus Kommune Svar på 10 dages forespørgsel om krom-6 forurening fra Collstrop-grunden. SF ved Jan Ravn Christensen

Læs mere

Dette notat beskriver beregningsmetode og de antagelser, der ligger til grund for beregningerne af BNBO.

Dette notat beskriver beregningsmetode og de antagelser, der ligger til grund for beregningerne af BNBO. NOTAT Projekt BNBO Silkeborg Kommune Notat om beregning af BNBO Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. 1 Dato 10. oktober Til Fra Kopi til Silkeborg Kommune Charlotte Bamberg [Name] 1. Indledning Dette notat

Læs mere

Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter

Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter Lene Juul Nielsen og Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen ATV VINTERMØDE Fagsession om villaolietanke Vingstedcentret 10. marts 2010 Baggrund

Læs mere

Grønning Mørtelværk ApS Nørre Allé Vils Att.: Søren Glintborg,

Grønning Mørtelværk ApS Nørre Allé Vils Att.: Søren Glintborg, Regionshuset Viborg Regional Udvikling Grønning Mørtelværk ApS Nørre Allé 21 7980 Vils Att.: Søren Glintborg, sgl@vils.dk Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk

Læs mere

Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads

Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads Arwos Forsyning A/S Trondhjemsvej 6 6230 Rødekro Odense J.nr. MST-1270-00518 Ref. jemma/idhan Den 27. maj 2011 Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads

Læs mere

Praktisk anvendelse af koblet mættet og umættet strømnings modeller til risikovurdering

Praktisk anvendelse af koblet mættet og umættet strømnings modeller til risikovurdering Praktisk anvendelse af koblet mættet og umættet strømnings modeller til risikovurdering Udarbejdet for : Thomas D. Krom Jacob Skødt Jensen Outline Problemstilling Metode Modelopstilling Risikovurdering

Læs mere

ATES anlæg v. Syddansk Universitet, Kolding. EnviNa Grundvandsbaseret Geoenergi Vissenbjerg d. 5. maj 2015

ATES anlæg v. Syddansk Universitet, Kolding. EnviNa Grundvandsbaseret Geoenergi Vissenbjerg d. 5. maj 2015 ATES anlæg v. Syddansk Universitet, Kolding EnviNa Grundvandsbaseret Geoenergi Vissenbjerg d. 5. maj 2015 Ansøgning om ATES anlæg Undersøgelser af muligheder for at etablere et ATES anlæg til det nye Syddansk

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Indledende forureningsundersøgelse

Indledende forureningsundersøgelse Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S Region Hovedstaden Koncern Miljø Indledende forureningsundersøgelse Petroleumsanlæg og fyldområde Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S Matr. nr.: 35 Sundby Overdrev

Læs mere

Geoteknisk Forundersøgelse

Geoteknisk Forundersøgelse Entreprise Geoteknisk Forundersøgelse Denne del dækker over de geotekniske forhold ved Kennedy Arkaden. Herunder behandlingen af den geotekniske rapport og den foreliggende geotekniske rapport. I afsnittet

Læs mere