Skovlunde Byvej 96A Lokalitets nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skovlunde Byvej 96A Lokalitets nr. 151-00015"

Transkript

1 Region Hovedstaden Skovlunde Byvej 96A Lokalitets nr Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger November 0

2 COWI A/S Parallelvej 800 Kongens Lyngby Telefon Telefax Region Hovedstaden Skovlunde Byvej 96A Lokalitets nr Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger November 0 Projektnr. P A- Dokumentnr.t p b- Version.0 Udgivelsesdato 5. november 0 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt JRL KIRU JAD

3 Skovlunde Byvej 96A. Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund Feltarbejde 4. Korte boringer 4 Resultater 6. Geologi og hydrogeologi 6. Jordforurening 7. Grundvandsforurening 0 4 Fastlæggelse af indsatsområde 4. Metode 4. Flux-beregninger 5 Konklusion og anbefalinger 7 6 Referencer 9 Bilagsfortegnelse Bilag Ejendommens beliggenhed Bilag Boreprofiler Bilag Analyserapporter, jord 5 Bilag 4 Behandlede resultater, chlorerede forbindelser 7 Bilag 5 Konceptuel model, geologiske profiler 9 C:\Documents and Settings\lokarl\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\OLKC5\indsatsområde_vers_ 0.docx.

4 Skovlunde Byvej 96A. Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger Bilag 6 Masseopgørelse af PCE Bilag 7 Behandlede resultater, totalkulbrinter Bilag 8 Analyseresultater, grundvand. 5 Bilag 9 Flux beregninger, bestemmelse af indsatsområdet 7 C:\Documents and Settings\lokarl\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\OLKC5\indsatsområde_vers_ 0.docx.

5 Skovlunde Byvej 96A. Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger Indledning og baggrund På ejendommen Skovlunde Byvej 96A er der tidligere drevet renserivirksomhed fra Aktiviteterne på virksomheden har medført en jord- og grundvandsforurening primært med chlorerede forbindelser. Forureningen blev konstateret i 99, // og ejendommen blev kortlagt med depotnr af Københavns Amt i 99, //. Ejendommens placering er angivet på bilag. Fra 997 til 999 blev der udført jord- og grundvandsundersøgelser, /-6/, som viste en omfattende jord- og grundvandsforurening med chlorerede forbindelser og totalkulbrinter på Skovlunde Byvej 96A samt naboejendommene. På baggrund af disse undersøgelser er der i 999 etableret afværgeforanstaltninger i form af passiv ventilation i den umættede zone fra ca. 8- m u.t. og oppumpning til kloak fra dræn udlagt i det sekundære grundvandsmagasin, /7-9/. Det daværende Københavns Amt ønskede i 006 en undersøgelse af effekten af de igangsatte afværgeforanstaltninger samt en risikovurdering. Denne undersøgelse er forestået af COWI og afrapporteret november 006, /6/. Endvidere blev der udført en revurdering af de eksisterende afværgeforanstaltninger i forhold til det aktuelle forureningsomfang i form af et afværgeprogram, /8/. Der blev forår 0 udført et revideret afværgeprogram med henblik på at udvælge den mest optimale afværgeløsning, /0/. På baggrund af dette arbejde blev det vurderet, at indsatsområdet til afværgeforanstaltninger er for usikkert, og derfor har Region Hovedstaden anmodet COWI A/S om at udføre en mere detaljeret undersøgelse med henblik på en nøjere fastlæggelse af indsatsområdet forinden skitseprojektering. Formål Formålet med disse undersøgelser er at fastlægge et præcist område, som skal gennemgå afværgeforanstaltninger, således at den efterladte forurening på ejendommene ikke udgør en risiko for grundvandsressourcen. C:\Documents and Settings\lokarl\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\OLKC5\indsatsområde_vers_ 0.docx.

6 Skovlunde Byvej 96A. Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger 4 Feltarbejde Placering Udførelse. Korte boringer Der er fra d. 5. til d.. september 0 udført i alt 8 korte forede boringer fra 5-0 m u.t. i og omkring kildeområdet. Boringerne er benævnt B0-B9 og placering fremgår af figur sammen med tidligere udførte boringer. B09 er udgået. Boringerne er udført af borefirmaet Jysk Geoteknik som 6" forede boringer med unimog dog med minirig hvor der var begrænsede pladsforhold (B05, B06, B og B6). Der blev endvidere udført i alt otte 4" forede boringer i bygninger med specielt boreudstyr (Olivia). Disse boringer er benævnt B0, B0, B04, B08, B0, B, B7 og B8. Lagfølge og indretning af boringerne fremgår sammen med PID-målinger af borejournalerne, som er indsat i bilag. Filtersætning Kun 4 af boringerne er filtersat. Det drejer sig om B04, B0, B og B40. B04, B0 og B er filtersat med " rustfrit stålfilter (Johnson filter) i overgangszonen til sandlaget, således at disse boringer potentielt ville kunne anvendes som ekstraktionsboringer ved evt. termisk oprensning eller som moniteringsboringer på poreluften i det umættede sandlag under moræneleren. Blindrør består af " stålrør. Alle boringer er tilbagestøbt med storebæltsblanding over filtergruset og afsluttet med støbejernsdæksel. B0 og B er dækket af gulvplader i bygning I på Skovlunde Byvej nr. 96A Det lod sig ikke gøre at filtersætte boring B07, da stålfiltrene ikke var leveret da B07 blev udført. B7 var planlagt filtersat, men desværre kunne filtersætningen ikke lade sig gøre i denne boring pga. sten i overgangszonen til sandlaget. B40 er en dybere boring som er filtersat med ø6 mm filterrør fra henholdsvis,0-4,0 m u.t og fra 6,0-8,0 m u.t i det nedre vandmættede sandmagasin Den dybe boring B40 er indmeldt af COWI til GEUS, hvor den er tildelt DGU nr Feltobservationer Der blev under borearbejdet konstateret tydelig lugt af forurening med chlorede opløsningsmidler i flere boringer. I boring B08 er der endvidere konstateret C:\Documents and Settings\lokarl\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\OLKC5\indsatsområde_vers_ 0.docx.

7

8 Skovlunde Byvej 96A. Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger 5 luft af olieforurening under borearbejdet. Feltobservationerne er indført på boreprofiler. Jordprøver Der er under borearbejdet udtaget jordprøver for hver 0,5 m i diffusionstætte poser til PID-måling samt i red-cap glas til evt. kemisk analyse. PID-måling er udført af COWI efter ca. døgns henstand af prøverne. Resultatet af PIDmålingerne fremgår af borejournalen i bilag. Der er på baggrund af PID-målingerne, feltobservationer samt tidligere udførte boringer i alt udvalgt jordprøver til kemisk analyse til belysning af forureningsstyrke og den vertikale forureningsfordeling. Alle disse jordprøver er analyseret for chlorerede opløsningsmidler, 88 jordprøver er analyseret for chlorerede nedbrydningsprodukter, mens 4 prøver er analyseret for total kulbrinter og BTEX'er. Analyseresultaterne er vedlagt som bilag. C:\Documents and Settings\lokarl\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\OLKC5\indsatsområde_vers_ 0.docx.

9 Skovlunde Byvej 96A. Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger 6 Resultater. Geologi og hydrogeologi Regional.. Geologi Området domineres af et øvre morænelerslag af varierende mægtigheder på mellem 5 og 5 m. Herunder træffes der smeltevandsaflejringer i form af smeltevandssand, som fortætter ned til kalkaflejringerne. Kalken træffes i ca. kote +5 DVR90 svarende til ca. 7 m ut.. Kalken udgør det primære grundvandsmagasin i området. Kalken er i direkte hydraulisk kontakt med de overliggende sandaflejringer, og disse kan derfor betragtes som en del af det primære grundvandsmagasin. Lokal Grundens terrænkote ligger ca. i kote, DVR90 og er forholdsvis plan. Under befæstningen, som altovervejende består af asfalt, er der konstateret et fyldlag på 0,5- meters mægtighed. Herunder træffes et lerlag som er forholdsvist slapt og fugtigt med sandstriber indtil ca. til 4 m u.t. Derefter følger en hård og kompakt, tør og grå moræneler ned til mellem 7 og 9 m u.t. Under moræneleren træffes et tørt sandlag, med fint siltet sand. Dette sandlag fortsætter til ca. 0 m u.t. I den dybeste boring i området til 7 m u.t. bliver sandaflejringerne grovere i bunden og karakteriseres som groft grus. Der er ikke boret til kalken på ejendommen eller naboejendommene. Øvre magasin.. Hydrogeologi Der er generelt registreret grundvand i det øvre lerlag med et vandspejl, der generelt ligger fra - m ut. I enkelte boringer er magasinet dog helt tørt eller der træffes først grundvand fra ca. 4-5 m u.t. Der er tilsyneladende ingen hydraulisk sammenhæng i det øvre magasin, som forventes at være påvirket af flere faktorer. De styrende faktorer for vandstanden i dette øvre lag vurderes at være tilstedeværelsen af sandslirer, som generelt er observeret i de øverste meter af lerlaget samt pumpedrænet og infiltrationsdrænet, når det er i drift. Pumpedrænet fastholder potentialer mellem,5 og 4 m ut., når det er i drift. C:\Documents and Settings\lokarl\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\OLKC5\indsatsområde_vers_ 0.docx.

10 Skovlunde Byvej 96A. Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger 7 Nedre magasin Det nedre magasin udgøres af smeltevandssand, som starter i lidt varierende dybder fra 6-9 m u.t. og typisk fra ca. 8 m ut. Magasinet er frit med en vandstand ca. m u.t. svarende til ca. kote +7 DVR90. Der er således en umættet zone på ca. 5 m. Pejleresultaterne i /6/ tyder på et forholdsvis ensartet magasin med en lille gradient i sydlig retning på ca. 0,00. Der er tidligere udført pumpeforsøg i boring B0, som giver en forholdsvis høj transmissivitet på 0,00 m /s. Denne værdi vurderes at være styret af de grusede nedre aflejringer i B0. Med en mættet lagtykkelse i B0 på m fås en gennemsnitlig hydraulisk horisontal ledningsevne i det primære sand på,5*0-4 m/s. Såfremt den effektive porøsiteten sættes til 0,5 fås en forholdsvis lav grundvandshastighed i det primære magasin på ca. 0 m/år... Grundvandsinteresser Drikkevandsinteresser Ejendommen ligger i et område med drikkevandsinteresser (OD). Indvindinger Ejendommen ligger indenfor indvindingsopland men udenfor kildepladszoner. De nærmeste kildepladszoner ligger ved: Ballerup, ca. 800 m mod nord Københavns Energis kildeplads VI, ca., km mod syd Knapholm afværge,,8 km sydøst Det kan ikke afgøres om grunden ligger i indvindingsoplandet til afværgeboringer på Knapholm eller Københavns Energi kildeplads VI mod syd. Tilsyneladende er strømningsretningen mere sydlig end østlig, hvorfor det er mest sandsynligt at ejendommen ligger i indvindingsoplandet til kildeplads nr. VI. Det er fra Ballerup Kommune oplyst at der årligt indvindes ca m vand årligt fordelt fra boringer. Chlorerede forbindelser. Jordforurening Der er påvist chlorerede forbindelser i 8 ud af de i alt jordprøver fordelt på i alt 9 boringer. Boringerne dækker et areal på ca m og er udført på både Skovlunde Byvej nr. 94, 96, 96A, 96B samt nr. 00. Placering af boringerne sammenholdt med tidligere udførte boringer er vist på figur. Resultaterne af jordprøverne for chlorerede forbindelser og nedbrydningskomponenter er vist på tabelform i bilag 4. Der er påvist særdeles kraftig forurening med PCE i koncentrationer over 0 mg/kg TS i B05, B06, B07, B08, B0, B, B, B5, B7, B0, B, B6 og B8. I boringerne B06 (690 mg/kg TS, 4,5 m u.t), B07 (00 mg/kg TS 5,5 m u.t), B (80 C:\Documents and Settings\lokarl\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\OLKC5\indsatsområde_vers_ 0.docx.

11 Skovlunde Byvej 96A. Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger 8 mg/kg TS, m u.t.), B (0 mg/kg TS, 4,0 m u.t.) og B7 (4.600 mg/kg TS, 8,5 m u.t.) er der påvist så kraftig forurening at fri fase ikke kan udelukkes ved disse boringer. Det høje indhold i boring B7 8,5 m u.t. viser, at der er sket markant gennembrud til sandmagasinet umiddelbart udenfor det nuværende indsatsområde. Indholdet i B07 og B7 ændrer noget på opfattelsen af det nuværende hot spot, som efter denne undersøgelse må antages at være omkring B7 og B07 samt evt. ved B0/B. Horisontal afgræsning Resultaterne i bilag 4 viser endvidere at TCE udgør en meget lille andel af det samlede indhold og kun i B08, 4,5 m u.t. er der fundet en overvægt af TCE. Generelt udgør TCE mindre end 5 % af de chlorerede forbindelser. Indholdet af nedbrydningskomponenter i jordprøverne er meget begrænset og udgør gennemsnitligt under 0,5 % af det samlede indhold. Kun i nogle få boringer med meget begrænset indhold af chlorerede forbindelser er der en overvægt af nedbrydningskomponenter. De maksimale PCE og TCE koncentrationer ved hver boring er indtegnet på figur. Generelt ses meget høje PCE koncentrationer i boringer omkring og under bygning I og Bygning II samt under værkstedsbygning ved nr. 96. Det er vurderet at jordforureningen med koncentrationer fra -0 mg/kg TS dækker et areal på omkring 950 m, mens koncentrationer fra 0-00 mg/kg TS dækker et areal på ca. 650 m. Hot spot områderne med et indhold over 00 mg/kg TS dækker et areal på ca. 550 m. Disse områder er vist på figur. De nye boringer giver et noget andet udbredelses mønster end tidligere forudsat, hvor hovedvægten af forureningen var forventet i den vestlige del af bygning II, /6/. Vertikal afgrænsning For de fleste boringer uden for det mest forurenede område (område med indhold >00 mg/kg TS) er forureningen begrænset til intervallet fra ca.,5 til 4 m u.t. Det forventes at forureningen er spredt med det sekundære grundvand, som er konstateret i denne dybde. Forureningen er stort set afgrænset vertikalt i alle boringer med undtagelse af B07 og B7. I flere boringer er der dog udtaget en jordprøve i den øvre del af det umættede sandlag under leren og i enkelte jordprøver er der påvist højere PID indhold og PCE-indhold i sandlaget end moræneleren lige over sandet. Dette tyder på at der sker en horisontal stoftransport i den umættede zone. Den vertikale afgrænsning er indtegnet på 5 profiltegninger med angivelse af geologi, boringer, forureningsindhold, vandspejl, bygninger mm. i området. Disse profiltegninger er vedlagt som bilag 5 og orienteringen af profillinjerne er vist på figur. Det tidligere kildeområde vurderes på baggrund af PIDmålinger og jordkoncentrationer at være under eller omkring bygning II. Dette er tydeligt illustreret på profillinje AA' og DD' i bilag 5. Masseopgørelse, chlorerede forbindelser På baggrund af de mange boringer og jordprøver samt PID-målingerne er der lavet en detaljeret masseopgørelse for sum af chlorerede forbindelser. Beregningerne er vedlagt som bilag 6. For hver enkelt boring er der beregnet et areal, som denne repræsenterer og på baggrund af PID resultaterne er hvert analyseresultat tildelt en mægtighed. Heraf kan foretages en meget detaljeret beregning C:\Documents and Settings\lokarl\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\OLKC5\indsatsområde_vers_ 0.docx.

12

13 Skovlunde Byvej 96A. Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger 9 af jordmassen samt forureningsmassen som viser, at der i området i alt er ca. 850 kg chlorerede forbindelser i jorden ned til toppen af den umættede zone. Dette er en betydelig stof mængde og væsentlig over tidligere meget usikre estimat på ca. 500 kg forurening, /6/. Forureningsmassen i poreluften i den umættede zone og i det sekundære såvel som det primære grundvandet er ikke kvantificeret. Det vurderes dog at denne mængde vil udgøre mindre en 0 % af den samlede forureningsmasse. Det fremgår af bilag 6 at ca. 80% af forureningen er beliggende i det mest forurenede område ved B06, B07, B0, B og B7. Totalkulbrinter og BTEX'er Der er udtaget jordprøver til analyse for BTEX'er og totalkulbrinter i 4 jordprøver. Indholdet af totalkulbrinter og BTEX'er er vist på tabelform i bilag 7. Der er kun påvist et begrænset indhold af BTEX'er i 5 af disse jordprøver, mens der ikke er påvist BTEX'er i de øvrige. På denne baggrund er BTEX'er ikke et fokusområde i forhold til forureningsbelastning og evt. oprensning. I boring B08 er der påvist 00 mg/kg TS af total kulbrinter m u.t og 0 mg/kg TS,5 m u.t. I samme boring er der ikke konstateret totalkulbrinter 4,5 og 7,5 m u.t. Forureningen er ikke afgrænset horisontalt, men da der ikke er påvist totalkulbrinter i topjorden i de andre boringer vurderes det at være en meget lokal forurening med et olieprodukt. Det er oplysninger i historikken om spild med et petroleumslignende produkt, /6/, som kan være det som er konstateret i B08. I boring B7 er der påvist totalkulbrinter i begrænsede mængder både i 6 og 8,5 m u.t. Dette indhold kan ikke umiddelbart forklares. C:\Documents and Settings\lokarl\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\OLKC5\indsatsområde_vers_ 0.docx.

14 Skovlunde Byvej 96A. Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger 0. Grundvandsforurening Efter udførelse af boringerne blev der d. 9. oktober 0 udtaget vandprøver i B40 øvre og nedre, B0, B0 og B05 alle med filtersætning i den mættede zone af sandlaget. Analyserapporten fremgår af bilag 8 og resultaterne sammenholdt med tidligere resultater fremgår af tabel. Tabel Resultater for udvalgte parametre for vandprøver i det mættede sandlag sammenholdt med tidligere analyser. B40- øvre B40 nedre B0 B0 B05 Filtersætning [m u.t.] Dato og årstal 9.okt. 0 9.okt. 0 4.dec okt. 0 4.dec. 005 juni 9.okt dec okt. 0 Trichlorehylen [µg/l] <0,0 <0,0 9 8, 7,7 9, <0,05 0,8 Tetrachlorethylen [µg/l] <0,0 <0,0 5,,9 4, , 0,8 Vinylchlorid [µg/l] 0,08 <0,0 <0, - - 0,4,4 0, <5,0 <0, <0,0 Cis-,-dichlorethylen [µg/l] <0,0 <0,0 4 5, 4,4 7, <0, 0,8 Benzen [µg/l] <0,0 <0,0 <0, - - <0,0 <0, <0, <5,0 <0, <0,0 Toluen [µg/l] 0,07 0,045 <0, - - 0,044 <0, <0, <5,0 <0, <0,0 Ethylbenzen [µg/l] <0,0 <0,0 <0, - - <0,0 <0, <0, <5,0 <0, <0,0 Xylener [µg/l] 0, 0,056 <0, - - 0,04 <0,5 <0,5 <5,0 <0, <0,0 Totalkulbrinter [µg/l] <5,0 <5,0 - - <5,0 57 <5,0 0 <5,0 ) udtaget efter længerevarende volumen oppumpning. Oplysninger fra RH via Geogis Databasen. B0 B40 og B05 Tilsyneladende er det kun B0 som indgår i Region Hovedstadens moniteringsprogram. Derfor er der flere resultater i denne boring. Det ses at der er lave indhold af chlorerede forbindelser i B0 og indholdet har ikke stigende karakter. Tværtimod ses et mindre fald i indholdet af chlorerede forbindelser i denne boring. Nedbrydningskomponenterne (TCE, Cis-,-dichlorethylen og vinylchlorid) er dominerende i denne boring. TCE regnes for en nedbrydningskomponent til PCE, da der i hot spot i jorden næsten udelukkende er påvist PCE. I den nye boring B40 er der kun påvist et meget begrænset indhold af vinylchlorid i det øvre filter og ingen chlorerede forbindelser i det nedre filter og derfor er denne boring afgrænsende i forhold til forureningsfanen. Det C:\Documents and Settings\lokarl\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\OLKC5\indsatsområde_vers_ 0.docx.

15 Skovlunde Byvej 96A. Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger samme er gældende for boring B05, hvor der i denne undersøgelse er genfundet samme lave indhold som i 005. B0 I boring B0, hvor der tidligere blev påvist et højt indhold af chlorerede forbindelser, som dog viste sig at være aftagende ved længere varende oppumpning, /6/, er der i denne undersøgelse fundet et markant indhold af chlorerede forbindelser, som meget tydeligt viser, at forureningen nu har gennembrudt til det nedre sandmagasin og er på vej væk fra området i stigende koncentrationer med et samlet indhold på ca..000 µg/l. Det ses at der pågår en meget høj grad af nedbrydning i magasinet, da indholdet af cis-,-dichlorethylen og TCE er noget højere end moderkomponenten PCE. På baggrund af disse resultater samt den tidligere udførte volumenoppumpning og med kendskabet til jordforureningens udbredelse, vurderes denne boring at stå meget centralt i forureningsfanen umiddelbart nedstrøms kildeområdet. Det stigende indhold af chlorerede forbindelser i denne boring vurderes at afspejle starten på forureningsgennembruddet til det primære magasin, som først vurderes at nå sit maksimum om flere år. Der er kun konstateret ganske begrænsede indhold af toluen og xylener i få af boringerne, alle under grundvandskriteriet. Der er ikke påvist benzen, ethylbenzen eller totalkulbrinter i nogle af boringerne. C:\Documents and Settings\lokarl\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\OLKC5\indsatsområde_vers_ 0.docx.

16 Skovlunde Byvej 96A. Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger 4 Fastlæggelse af indsatsområde 4. Metode Metoden til fastlæggelse af indsatsområdet bygger på fluxberegninger og den forholdsvis gode arealmæssige beskrivelse af jordforureningen. Der er ikke anvendt analyseresultater fra tidligere undersøgelser i 005, dels fordi denne undersøgelse var behæftet med fejl på analyseresultaterne på jord og dels fordi flux beregningerne skal repræsentere den aktuelle situation. Der er beregnet en maksimal flux ved hver boring baseret på den maksimale konstaterede jordkoncentration i boringen. Fluxen (F x,y ) er beregnet som Hvor X er en vilkårlig ny boring (B0 til B40) Y er en forureningskomponent (f.eks TCE, PCE, benzen mfl.) F x,y er den vertikale flux til den umættede zone for stof Y ved boring X [mg/år] N x,y er infiltrationen gennem leren til den umættede zone [m/år] C max,x,y er koncentration i grundvandet, som infiltrerer [mg/l] A, x,y er arealet [m ] Da der ikke er filtersat eller udtaget vandprøver i de udførte boringer udregnes grundvandskoncentrationen udfra fugacitets beregninger i JAGG-modellen på baggrund af den påviste jordkoncentration. Et eksempel på fugacitetsberegning er vedlagt i bilag 9. Infiltration kan estimeres ud fra de lokale forhold og arealet kan beregnes automatisk ud fra kendskab til placering af naboboringerne. På denne vis kan der beregnes en maksimal stofflux af forskellige komponenter til hvert delareal (celle) i området. Der kan endvidere beregnes en samlet flux fra området. C:\Documents and Settings\lokarl\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\OLKC5\indsatsområde_vers_ 0.docx.

17 N iæ f iz g Signaturer: Nye boringer Nye filtersatte boringer Region Hovedstaden Skovlunde Byvej 96A m. fl. Voronoi beregnede celler Bemærkninger Telefon45 97 Telefax WBS-nr. Tegn./Udarb. O:\A05000\A08509\_Pdoc\GIS\Figur _dec0.wor Dato 9. dec. 0 COWI A/S Parallelvej 800 Kongens Lyngby Kontr. Godk. Mål Dokument nr. P A- RAL/VFE/DA JRL JRL :400 Figur 0 Rev.

18 Skovlunde Byvej 96A. Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger Med kendskab til den aktuelle vandindvinding og grundvandskriterierne til stof Y (her PCE), kan en acceptabel flux fra området, som ikke vil medføre overskridelse af grundvandskriteriet i selve indvindingsboringerne beregnes. Dette er under forudsætning af et grundvandskriterium for PCE på µg/l og at der ikke sker nedbrydning i det primære magasin undervejs mod indvindingsboringerne samt at der ikke findes andre kilder med PCE i indvindingsoplandet. I det aktuelle tilfælde er det valgt at anvende den nærmeste vandindvinding, som ligger ca. 800 m nord for ejendommen. Denne tilhører Ballerup Kommune som har en årlig indvinding på ca m.alternativt kunne vælges Københavns Energis kildeplads VI beliggende ca., km syd for ejendommen, som indvinder væsentlig mere. Af konservative hensyn er den nærmeste indvinding valgt selvom den angiveligt på nuværende tidspunkt ligger opstrøms ejendommen. Udfra kendskab til denne acceptable flux fra området bestemmes vha. et antal beregningsscenarie, hvor mange delarealer (celler), som bør renses op for at sikre tilstrækkelig lav flux. I beregningerne er der lavet en mindre følsomhedsanalyse ved at ændre på nogle af de betydende parametre. Beregningerne er vedlagt i bilag 9 og er beskrevet i afsnit 4.. Der er ikke udført andre JAGG-beregninger på forventede maximale restkoncentrationer i jord og grundvand. 4. Flux-beregninger Beregningerne er foretaget i excel og under meget simplificerede forhold. En udskrift af beregningerne er vedlagt som bilag 9. Det er forudsat, at jordparametre og infiltration er den samme i alle de beregnede delarealer (celler). Denne antagelse synes rimelig, da lerlaget virker forholdsvis homogent i det store areal som er undersøgt. Der er anvendt en infiltration på henholdsvis 5, 50 og 00 mm i beregningerne og det er vurderet at en infiltration på 50 mm er mest realistisk, idet arealet er delvist befæstet. Denne er derfor anvendt til bestemmelse af fluxen. Arealerne til hver boring er udregnet som en såkaldt "Voronoi" fordeling i Mapinfo. Dvs. i hver celle er den pågældende boring tættere på et vilkårligt sted indenfor celle arealet end udenfor. Inddeling af celler er illustreret på figur. Arealerne er fra ca. 0 m i områder med høj boringsintensitet og op til ca. 500 m i arealer med lav boringsintensitet. Områdets rand er i beregningerne tildelt som m fra de yderst beliggende boringer. På baggrund af koncentrationer, fugacitets beregninger, arealer og infiltrationen er fluxen af PCE beregnet i bilag 9 (kolonne markeret med grøn). Da PCE udgør mere end 95% af forureningen med chlorerede forbindelser og derfor er dimensionsgivende for indsatsområdet, er der ikke udført fluxberegninger for andre stoffer. I tabel er den samlede aktuelle PCE stofflux præsenteret sam- C:\Documents and Settings\lokarl\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\OLKC5\indsatsområde_vers_ 0.docx.

19 Skovlunde Byvej 96A. Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger 4 men med forventet stofflux ved de mest forurenede celler. Det ses af tabel at der forventes en stofflux på 9, kg/år ved en infiltration på 50 mm år. Stoffluxen er proportional med infiltrationen. Det ses også af tabel, at de 8 mest forurenede arealer bidrager med ca. 70 % af stoffluxen. C:\Documents and Settings\lokarl\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\OLKC5\indsatsområde_vers_ 0.docx.

20

21 Skovlunde Byvej 96A. Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger 5 Tabel Beregnet samlet PCE flux og ved forskellige celler i området PCE Infiltration 5 mm/år 50 mm/år 00 mm/år Stof flux, celle B06 [kg/år] 0,4 0,9,8 Stof flux, celle B07 [kg/år] 0,6,,4 Stof flux, celle B08 [kg/år] 0, 0,6, Stof flux, celle B0 [kg/år] 0,4 0,9,8 Stof flux, celle B [kg/år] 0,4 0,9,7 Stof flux, celle B [kg/år] 0, 0,7,4 Stof flux, celle B8 [kg/år] 0, 0,6, Stof flux, celle B6 [kg/år] 0, 0,7,4 Beregnede stofflux, hele arealet [kg/år] 4,6 9, 8,4 Med en aktuel indvinding i Ballerup Vandforsyning på ca m er det beregnet at en acceptabel flux med PCE maksimalt må udgøre 0,6 kg/år for at sikre at fremtidige koncentrationer i indvindingsboringerne er under grundvandskriteriet. Dvs. at der skal udpeges et oprensningsområde som reducerer stoffluxen fra de nuværende beregnede ca. 9, kg/år til ca. 0,6 kg/år svarende til en reduktion på omtrent 9%. Der er til dette formål udført scenarier for oprensning. Scenarie Scenarie Scenarie Scenarie er en delvis oprensning, hvor der udføres oprensning i de allermest forurenede områder med en beregnet flux på mere end ca. 00 gpce/år. Disse områder for scenarie er markeret på figur 4 med rød og i bilag 9 med rød kolonne. Scenarie er udført som en mere radikal oprensning hvor der udføres oprensning i områder med en flux på ca. 50 g/år eller mere. Scenarie er vist på figur 4 som blå + røde arealer og i bilag 9 som blå kolonne. Scenarie er udført som en blanding af scenarie og, hvor der er taget nogle praktiske hensyn til skel, bygninger og forureningsudbredelsen. Scenarie er markeret som en fuld optrukken grøn linje på figur 4. Beregningerne er vist som lilla kolonne i bilag 9. Alle scenarier reducerer stoffluxen med mere end 90 % og disse beregninger er vist i bilag 9, mens nøgletal er præsenteret i tabel. Tabel Fluxreduktioner ved forskellige afværgescenarier. C:\Documents and Settings\lokarl\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\OLKC5\indsatsområde_vers_ 0.docx.

22 Skovlunde Byvej 96A. Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger 6 Forventet flux efter oprensning ) [g/år] Reduktion i flux [%] Kommentar Scenarie , Utilstrækkelig Scenarie 60 98, Ok, men meget omfattende og praktisk besværlig Scenarie 584 9,7 Tilstrækkelig og praktisk mulig ) infiltration antages til 50 mm/år Såfremt scenarie vælges som oprensningsområde, er det estimeret at 98,5 % af den samlede forureningsmasse fjernes fra området, hvilket må siges at være en meget høj oprensningsgrad. Dvs. at ca. 85 kg chlorerede forbindelser fjernes og ca. 7 kg chlorerede forbindelser efterlades på arealerne uden for oprensningsområdet. Disse beregninger fremgår ligeledes af bilag 9. Det anbefalede indsatsområde svarende til scenarie dækker et areal på ca. 500 m og er mere end dobbelt så stort som det tidligere skønnede areal på ca. 600 m, /0/. På denne baggrund vil de samlede oprensningsomkostninger blive væsentlig større end antaget i det reviderede afværgeprogram, /0/. Region Hovedstaden kan vælge at gå på kompromis med oprensningskrav og vælge et mindre oprensningsareal, som f.eks. scenarie eller et tilsvarende scenarie som målretter indsatsen i hot spot området. Herved vil oprensningsomkostningerne blive mindre. C:\Documents and Settings\lokarl\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\OLKC5\indsatsområde_vers_ 0.docx.

23

24 Skovlunde Byvej 96A. Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger 7 Konklusioner 5 Konklusion og anbefalinger Der er udført 9 nye boringer og udtaget i alt jordprøver til analyse. Jordforureningen med chorerede forbindelser er afgrænset horisontalt og delvist vertikalt. Kun i boringer er forureningen ikke afgrænset vertikalt. Indhold af TCE, nedbrydningsprodukter, totalkulbrinter og BTEX'er i jorden er marginalt. Der er påvist markante indhold af PCE i jorden uden for det nuværende indsatsområde. Der er fundet indhold som både er væsentlig større end forventet og i områder, hvor der ikke var forventet jordforurening. Hot spot området synes ikke at være ved den vestlige ende af bygning II, som tidligere antaget, /6/. De højeste koncentrationer er konstateret ved B07 på Skovlunde Byvej nr. 96, lige uden for værkstedsbygninger samt i B7 under bygning I på Skovlunde Byvej nr. 96A. I boring B08, B0, B er forureningen fundet lige under terræn og derfor kan kildeområdet være i bygning II eller umiddelbart udenfor. Der er ikke eller kun påvist ubetydelige indhold i boringerne udført på Skovlunde Byvej nr. 94. En masseopgørelse af PCE viser at der er ca. 850 kg PCE i området. I hot spot boringer (f.eks. B07 og B7) er der konstateret høje koncentrationer helt ned til 8,5 m u.t., mens det generelle billede udenfor hot spot er en vertikal udbredelse fra ca.,5-4 m u.t. Dvs. forureningen har bevæget sig horisontalt væk fra hot spot med det sekundære grundvand. Det er vist, at PCE er langt den mest dominerende komponent i jorden og denne er dimensionsgivende for oprensningen. Nedbrydningsprodukter, totalkulbrinter og BTEXér er kun fundet i begrænsede og ubetydelige indhold sammenholdt med PCE koncentrationerne. Der er udført flux beregninger, som viser, at der årligt udvaskes mellem 4,6 og 8,4 kg PCE til den umættede zone og det nedre sandmagasin. Det er vurderet, at en flux over 600 g/år er uacceptabel for grundvandsressourcen. På dette grundlag er der udført nogle scenarier til bestemmelse af indsatsområdet på ejendommene. Disse scenarier reducerer fluxen med mere end 90%. Det er vurderet at scenarie, hvor der tages udbredt hensyn til forureningsomfang, skel og bygninger er det mest cost effektive indsatsområde. Dette område er C:\Documents and Settings\lokarl\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\OLKC5\indsatsområde_vers_ 0.docx.

25 Skovlunde Byvej 96A. Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger 8 vist i figur 5 og dækker et areal på ca. 500 m. Dette indsatsområde dækker 5 forskellige ejendomme, men vil kun berøre bygninger markant. Det drejer sig om bygning I og bygning II på Skovlunde Byvej nr. 96A. Derudover vil denne løsning også berøre værkstedsbygningen på nr. 96 i mindre omfang alt afhængig af metodevalg. Der er påvist stærkt stigende koncentrationer i grundvandet ved boring B0, som der tidligere er udført prøvepumpning i. Denne boring kan evt. anvendes til afværgeboring eller opsamlingsboring under afværgeindsats i øvre magasiner. Der er meget høje indhold af nedbrydningskomponenter i forhold til PCE i grundvandet, hvorfor det vides at der sker en høj grad af nedbrydning i den umættede eller mættede zone. Der er ikke påvist chlorerede forbindelser i den nye boring B40, hvorfor det vurderes at forureningsfanen ikke har bevæget sig særlig langt fra hot spot området. Anbefalinger Det anbefales, at forureningen fjernes i et område svarende til scenarie vist i figur 5. Ved dette scenarie fjerens ca. 98,5 % PCE svarende til at der efterlades ca. 7 kg PCE over hele arealet. Såfremt der ønskes et større indsatsområde bliver oprensningen endnu mere omfattende og vil fordyres voldsomt pga. at oprensning under flere bygninger er påkrævet. Det anbefales, at der arbejdes videre med skitseprojektering af termisk oprensning med elektrisk opvarmning med ISTD eller ERH metoderne. Der skal laves nye økonomiske overslag på oprensningsomkostningerne, som forventes at blive væsentlig forøgede i forhold til afværgeprogrammet, /0/. Såfremt Region Hovedstaden vil prioritere midlerne anderledes kan der iværksættes en afskærende løsning i form af aktiv ventilation i det umættede sandlag, som skal køre i meget lang tid (>50 år). Denne løsning blev dog fravalgt i afværgeprogrammet, /0/. Det anbefales ikke, at arbejde videre med opgravning, da de nødvendige gravedybder vil medføre utilsigtede høje omkostninger til nedrivning og genopførelse af bygninger. Det vurderes ikke, at bygningerne kan understøttes under opgravning uden det er forbundet med særlige ekstra omkostninger og risici. Det anbefales endvidere, at foretage en bestemmelse af forurenings indholdet i sandlaget i hot spot områderne inden der skrides til afværgeløsning. C:\Documents and Settings\lokarl\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\OLKC5\indsatsområde_vers_ 0.docx.

26 Skovlunde Byvej 96A. Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger 9 6 Referencer // Begrænset forureningsundersøgelse. Rapport af Jord og Miljø A/S. D. 9. november 99. // Københavns Amt. Journal nr /9. Registreringsgrundlag af 6. marts 99. Københavns Amt. // Københavns Amt. Affaldsdepot nr. 5-5, tidligere renseri. Skovlunde Byvej 96A, Ballerup Kommune. Omfattende forureningsundersøgelser. NNR januar 998. /4/ Københavns Amt. Affaldsdepot nr. 5-5, tidligere renseri. Skovlunde Byvej 96A, Ballerup Kommune. Afværgeprogram. NNR februar 998. /5/ Københavns Amt. Affaldsdepot nr. 5-5, tidligere renseri. Skovlunde Byvej 96A, Ballerup Kommune. Supplerende forureningsundersøgelser, FASE II. NNR oktober 998. /6/ Københavns Amt. Affaldsdepot nr. 5-5, tidligere renseri. Skovlunde Byvej 96A, Ballerup Kommune. Helhedsvurdering af grundvandsressourcen. NNR d.. oktober998. /7/ Københavns Amt. Affaldsdepot nr. 5-5, tidligere renseri. Skovlunde Byvej 96A, Ballerup Kommune. Skitseprojekt. NIRAS december 998. /8/ Københavns Amt. Affaldsdepot nr. 5-5, tidligere renseri. Skovlunde Byvej 96A, Ballerup Kommune. Forsøg med passiv ventilation. NIRAS juli 999. /9/ Københavns Amt. Affaldsdepot nr. 5-5, tidligere renseri. Skovlunde Byvej 96A, Ballerup Kommune. Afværgeprojekt, Afslutningsrapport. NIRAS februar 000. /0/ Ballerup Kommune, Vandforsyningen. Ny kildeplads ved Lautrupgård III. GEUS 00. // Københavns Amt. Indledende forureningsundersøgelse. Dyregård. Skovlunde Byvej 0, 740 Skovlunde. NIRAS september 00. C:\Documents and Settings\lokarl\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\OLKC5\indsatsområde_vers_ 0.docx.

27 Skovlunde Byvej 96A. Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger 0 // Ballerup Kommune. Skovlunde Byvej 0. Dyregård Transformerstation. Supplerende undersøgelse og kildestyrkevurderinger. Rapport nr.. GEO marts 005. // Københavns Amt. Kontinuerte poreluftssonderinger. Skovlunde Byvej 96A m.fl. Ballerup Kommune. Datarapport over udførte poreluftsonderinger. COWI december 005. /4/ Miljøstyrelsen. Vejledning om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg. Vejl. nr 967 af 0//00. /5/ Ballerup Kommune. Vandforsyningsplan Ballerup Kommune 00 /6/ København Amt. Skovlunde Byvej 96A. Supplerende undersøgelser og revurdering af afværgeanlæg. COWI, november 006. /7/ Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 6 og 7. Oprydning på forurenede lokaliteter. Appendikser og Hovedbind. December 998. /8/ København Amt. Afværgeprogram. Lokalitets nr Skovlunde Byvej 96A mfl. Ballerup Kommune COWI, november 006. /9/ Region Hovedstaden.Skovlunde Byvej 96 A. Revudreing af afværgeforanstaltning. passiv ventilation af den umættede zone. Niras, Juli 00 /0/ Region Hovedstaden. Revideret afværgeprogram. Lokalitets nr Skovlunde Byvej 96A mfl. Ballerup Kommune COWI, Juni 0. C:\Documents and Settings\lokarl\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\OLKC5\indsatsområde_vers_ 0.docx.

28 Skovlunde Byvej 96A. Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger 0 Bilag Ejendommens beliggenhed Project documents/indsatsområde.docx.

29

30 Skovlunde Byvej 96A. Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger Bilag Boreprofiler Project documents/indsatsområde.docx.

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88 Skovlunde Byvej 96A. Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger Bilag Analyserapporter, jord Project documents/indsatsområde.docx.

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103 Skovlunde Byvej 96A. Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger Bilag 4 Behandlede resultater, chlorerede forbindelser Project documents/indsatsområde.docx.

104

105 Skovlunde Byvej 96A. Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger 5 Bilag 6 Masseopgørelse af PCE Project documents/indsatsområde.docx.

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116 Skovlunde Byvej 96A. Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger 4 Bilag 5 Konceptuel model, geologiske profiler Project documents/indsatsområde.docx.

117 C ~60 m C Kote skel skel Kote nr B0 0,8 m 7,9 0,48 4m 6m VB B0, 7,5 0,0 nr B0,8 0, B04 0,08 0,07 0,4 nr. 94 Fyld Ler Moræneler B 0,8 0, Umættet sand Mættet sand Signaturforklaring - Fyld Sand Grus Ler, oxideret (rødbrun) Moræneler, reduceret (grå) Skønnet udbredelse af forureningen, jord,8 Jordkoncentration af PCE i mg/kg TS Region Hovedstaden Skovlunde Byvej 96A Geologiske snit - Analyseresultater Tetrachlorethylen (PCE) (0) 860 Vandkoncentration af PCE i micro g/l Wbs nr. P A- Udarb. af FRBR Kontr. af JRL 5 Boring med filterstrækning og PID målinger Godk. af KIRU 4 Bemærkning Dato , Bilag , ,0 Skønnet udbredelse af forureningen, umættet zone og vand B9 B9

118 D ~60 m D Kote skel skel skel Kote B40 nr. 00 B B , , , <0,0 78 0,65 0, m m m m B0 760, 7,4 nr. 96A B,5 80 5,9 8,, B nr. 96 nr. 94,5 7 0,,6 Fyld Ler Moræneler B <0, Umættet sand ? ? Mættet sand ,6 Signaturforklaring Fyld Sand Grus Ler, oxideret (rødbrun) Moræneler, reduceret (grå) Skønnet udbredelse af forureningen, jord Sand Region Hovedstaden Skovlunde Byvej 96A Geologiske snit - Analyseresultater Tetrachlorethylen (PCE),8 Jordkoncentration af PCE i mg/kg TS Wbs nr. P A- Udarb. af FRBR (0) 860 Jordkoncentration af PCE i mg/kg TS Kontr. af JRL Godk. af KIRU Bemærkning Dato Boring med filterstrækning og PID målinger 4 Bilag 5 0 0, , , Skønnet udbredelse af forureningen, umættet zone og vand

119 B9 E ~60 m E Kote skel skel skel Kote nr B5 0,0 6, 0,0 0,7 m 4m 6m VB4 B B , , ,69 nr. 96A B9 4 4 <0,0 8 0, 5 8 0,88 0 <0, ,7 8 nr. 96 nr. 94 Ler Fyld Moræneler Umættet sand B4 6 0, 0, Mættet sand Signaturforklaring Fyld Sand Grus Ler, oxideret (rødbrun) Moræneler, reduceret (grå) Skønnet udbredelse af forureningen, jord,8 Jordkoncentration af PCE i mg/kg TS Region Hovedstaden Skovlunde Byvej 96A Geologiske snit - Analyseresultater Tetrachlorethylen (PCE) (0) 860 Jordkoncentration af PCE i mg/kg TS Wbs nr. P A- Udarb. af FRBR Kontr. af JRL 5 Boring med filterstrækning og PID målinger Godk. af KIRU 4 Bemærkning Dato , Bilag , ,0 - Skønnet udbredelse af forureningen, umættet zone og vand

120 A ~95 m A' Kote skel skel Kote B ,0 0,7 nr. 96VB4 nr. 96A nr. 96A Lager B0, 7,5 0, B05 0,84 8, B0 760, 7,4 B0 B B0 B7 0, 0, , , , , Strømningsretning S (005) 700 (0) Sand B B 0,08 4, 7, <0,0 B8 nr. 96B PalmsAuto Fyld Ler Moræneler Umættet sand Mættet sand (0) <0,0 (0) <0,0 4 B40 <0, Signaturforklaring Fyld Sand Grus Ler, oxideret (rødbrun) Moræneler, reduceret (grå) Skønnet udbredelse af forureningen, jord,8 (0) Jordkoncentration af PCE i mg/kg TS, 7,5 0,0 Vandkoncentration af PCE i micro g/l Boring med filterstrækning og PID målinger Region Hovedstaden Skovlunde Byvej 96A Geologiske snit - Analyseresultater Tetrachlorethylen (PCE) Wbs nr. P A- Udarb. af FRBR Kontr. af JRL Godk. af KIRU Bemærkning Dato 4--0 Bilag 5 Skønnet udbredelse af forureningen, umættet zone og vand

121 B ~95 m B' Kote skel skel skel Kote ? nr. 96VB4 nr. 96A nr. 96A Lager B04? 0,08 m 0,07 0,4 4m 6m 8m B , B4 5 0,05 0,87 B ? <0,0, 0,88 <0,0 0,7 B <0,0,4 <0,0 Fyld Ler nr. 96B Palms auto Moræneler Umættet sand Mættet sand B B9 0, (0) 0,8 - - Strømningsretning Sand Signaturforklaring Fyld Sand Grus Ler, oxideret (rødbrun) Moræneler, reduceret (grå) Skønnet udbredelse af forureningen, jord,8 (0) Jordkoncentration af PCE i mg/kg TS, 7,5 0,0 Vandkoncentration af PCE i micro g/l Boring med filterstrækning og PID målinger Region Hovedstaden Skovlunde Byvej 96A Geologiske snit - Analyseresultater Tetrachlorethylen (PCE) Wbs nr. P A- Udarb. af FRBR Kontr. af JRL Godk. af KIRU Bemærkning Dato 4--0 Bilag 5 Skønnet udbredelse af forureningen, umættet zone og vand

122

123 Skovlunde Byvej 96A. Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger 6 Bilag 7 Behandlede resultater, totalkulbrinter Project documents/indsatsområde.docx.

124

125 Skovlunde Byvej 96A. Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger 7 Bilag 8 Analyseresultater, grundvand. Project documents/indsatsområde.docx.

126

127 Skovlunde Byvej 96A. Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger 8 Bilag 9 Flux beregninger, bestemmelse af indsatsområdet Project documents/indsatsområde.docx.

128

129

Nationalt netværk af testgrunde

Nationalt netværk af testgrunde Til udvikling og demonstration af undersøgelses- og oprensningsmetoder på jord- og grundvandsområdet Nationalt netværk af testgrunde Danish Soil Partnership INTRO Én indgang Nationalt netværk af testgrunde

Læs mere

VENTILERING I UMÆTTET ZONE

VENTILERING I UMÆTTET ZONE VENTILERING I UMÆTTET ZONE Fagchef, civilingeniør Anders G. Christensen Civilingeniør Nanna Muchitsch Divisionsdirektør, hydrogeolog Tom Heron NIRAS A/S ATV Jord og Grundvand Afværgeteknologier State of

Læs mere

Hvis du vil teste en idé

Hvis du vil teste en idé KONTAKT Til udvikling og demonstration af undersøgelses- og oprensningsmetoder på jord- og grundvandsområdet Hvis du vil teste en idé - så hjælper Danish Soil Partnership dig videre i processen... Nationalt

Læs mere

Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager

Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager Udført for: Miljøstyrelsen & Oliebranchens Miljøpulje Udført af: Poul Larsen, Per Loll Claus Larsen og Maria Grøn fra

Læs mere

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg NOTAT Projekt Risikovurdering af lettere forurenet jord - støjvold III i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Notat nr. Miljø-01 Dato 2014-11-25 Til Henrik Linder, Ballerup Kommune Fra Lisbeth Hanefeld

Læs mere

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Kolding Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at udføre en forureningsundersøgelse

Læs mere

Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener

Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener Indledende teknisk vurdering af en jord-forureningssag. skal vi afslutte sagen eller forsætte med påbud? Jævnfør jordforureningsloven: Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener 21/05/2013 PRESENTATION

Læs mere

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 Region Syddanmark Marts 211 KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette notat beskriver resultaterne af undersøgelser af grube 3-6 i Kærgård Plantage. Undersøgelserne er udført

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Deailkort

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Deailkort Bagsværd Sø Vurdering af hydraulisk påvirkning af Kobberdammene ved udgravning ved Bagsværd Sø. COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vadsbyvej 16A Historisk perspektiv og feltmetoder. Thomas Hauerberg Larsen

Vadsbyvej 16A Historisk perspektiv og feltmetoder. Thomas Hauerberg Larsen Vadsbyvej 16A Historisk perspektiv og feltmetoder Thomas Hauerberg Larsen Forskellige andre overskrifter jeg kunne have valgt Historien om en succesoprensning hvordan vi fjernede 400 kg klorerede opløsningsmidler

Læs mere

Praktisk anvendelse af koblet mættet og umættet strømnings modeller til risikovurdering

Praktisk anvendelse af koblet mættet og umættet strømnings modeller til risikovurdering Praktisk anvendelse af koblet mættet og umættet strømnings modeller til risikovurdering Udarbejdet for : Thomas D. Krom Jacob Skødt Jensen Outline Problemstilling Metode Modelopstilling Risikovurdering

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Miljøundersøgelse Horsens, den 16. december 2014 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

CARL ROSES VEJ 10, FREDERICIA

CARL ROSES VEJ 10, FREDERICIA Til Oliebranchens Miljøpulje & Topdanmark Forsikring A/S Dokumenttype Rapport Dato Juni, 2012 OM sag nr. 7000-80-818 I 3347 042 12 238 CARL ROSES VEJ 10, FREDERICIA SUPPLERENDE FORURENINGSUN- DERSØGELSE

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. Jorden stammer fra diverse kommunale vejprojekter udført i Svendborg Kommune.

NOTAT. 1. Indledning. Jorden stammer fra diverse kommunale vejprojekter udført i Svendborg Kommune. NOTAT Projekt Risikovurdering, jorddepot ved motorvejsafkørsel Svendborg Nord Kunde Svendborg Kommune, Anlæg og ejendomme Til Fra Kim Jensen, Svendborg Kommune Søren Nielsen, Rambøll 1. Indledning Svendborg

Læs mere

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE Region Sjælland Juni RÅSTOFKORTLÆGNING FASE - GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE PROJEKT Region Sjælland Råstofkortlægning, sand grus og sten, Fase Gundsømagle Projekt nr. Dokument nr. Version Udarbejdet af

Læs mere

Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1

Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1 Miljøcenter Nykøbing Falster Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1 Resumé November 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Miljøcenter

Læs mere

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Teknik og Miljø Miljø Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Sagsnr. 46477 Brevid. Ref. LESH / 8LD 16.december 2013 Forureningsundersøgelser og

Læs mere

Notat. Baggrund. Internt notat om AEM beregninger Nord og Initialer Syd modellen

Notat. Baggrund. Internt notat om AEM beregninger Nord og Initialer Syd modellen Notat Sag BNBO beregninger Projektnr. 04779 Projekt Svendborg Kommune Dato 04-03-07 Emne Internt notat om AEM beregninger Nord og Initialer MAON/DOS Syd modellen Baggrund I forbindelse med beregning af

Læs mere

GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger

GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger DEL 2: RESULTATER AF SCREENING Gitte L. Søndergaard, Luca Locatelli, Louise Rosenberg, Philip J. Binning, Jens Aabling, Poul L. Bjerg ATV

Læs mere

UNDERSØGELSESMETODER I UHÆRDET SKRIVEKRIDT

UNDERSØGELSESMETODER I UHÆRDET SKRIVEKRIDT UNDERSØGELSESMETODER I UHÆRDET SKRIVEKRIDT - udfordringer ved Platanvej, Nykøbing Falster Ekspertisechef Charlotte Riis, NIRAS Gro Lilbæk, Anders G Christensen, Peter Tyge, Mikael Jørgensen, NIRAS Martin

Læs mere

Beslutningsværktøj, RemS

Beslutningsværktøj, RemS ATV Gå Hjem Møde Skovlunde Byvej 96B et eksempel på (mis)brug af LCA-analyser i RemS af Jesper Lind, COWI A/S 1 Site specifikke fakta, Skovlunde Byvej 96A Renseri fra 1960 til 1987 Undersøgelser primo/medio

Læs mere

STORE BREDLUND, UDLÆG TIL RÅSTOFPLAN 2016 Råstofindvindingens påvirkning på grundvand 1 POTENTIALEFORHOLD VED STORE BREDLUND

STORE BREDLUND, UDLÆG TIL RÅSTOFPLAN 2016 Råstofindvindingens påvirkning på grundvand 1 POTENTIALEFORHOLD VED STORE BREDLUND Notat STORE BREDLUND, UDLÆG TIL RÅSTOFPLAN 2016 Råstofindvindingens påvirkning på grundvand INDHOLD 25. marts 2015 Projekt nr. 220227 Dokument nr. 1215365374 Version 1 Udarbejdet af MDO Kontrolleret af

Læs mere

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? Kemiingeniør Claus Frydenlund Gladsaxe Kommune, Miljøafdelingen ATV Jord og Grundvand Praktiske erfaringer med indsatser til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til boringer ved Assendrup og Hovedgård

Ansøgning om tilladelse til boringer ved Assendrup og Hovedgård Ansøgning om tilladelse til boringer ved Assendrup og Hovedgård Ansøgt kommune Horsens Kommune, Natur & Miljø Rådhustorvet 4 8700 Horsens Att.: Rasmus Rønde Møller og Gitte Bjørnholt Brok Oplysninger om

Læs mere

VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET

VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET Notat NIRAS A/S Birkemoseallé 27-29, 1. sal DK-6000 Kolding DONG Energy A/S VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET Telefon 7660 2600 Telefax 7630 0130 E-mail

Læs mere

Ventilation (SVE) på tre lokaliteter observationer og refleksioner

Ventilation (SVE) på tre lokaliteter observationer og refleksioner Ventilation (SVE) på tre lokaliteter observationer og refleksioner Vintermøde 7.-8. marts 2017 Thomas Hauerberg Larsen, Kresten Andersen, Anna Toft, Flemming Vormbak, Ida Damgaard, Mariam Wahid, Kim Sørensen,

Læs mere

Ansøgning om 1 prøveboring og midlertidig udledning

Ansøgning om 1 prøveboring og midlertidig udledning Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby Rådhus Lyngby Torv 17 2800 Kgs. Lyngby 2013-06-13 Ansøgning om 1 prøveboring og midlertidig udledning af vand. GEO ønsker at undersøge muligheden for at erstatte den eksisterende

Læs mere

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2 Notat Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS 20. december 2012 Projekt nr. 211702 Dokument nr. 125930520 Version 1 Udarbejdet af NCL Kontrolleret af AWV

Læs mere

Naturstyrelsen FLYVESTATION VÆRLØSE - NATURSTYRELSEN. Halvårligt statusnotat for monitering og udledningsregnskab for 1. og 2.

Naturstyrelsen FLYVESTATION VÆRLØSE - NATURSTYRELSEN. Halvårligt statusnotat for monitering og udledningsregnskab for 1. og 2. Notat Naturstyrelsen FLYVESTATION VÆRLØSE - NATURSTYRELSEN Halvårligt statusnotat for monitering og udledningsregnskab for 1. og 2. kvartal af 2015 7. juli 2015 Projekt nr. 220925 Udarbejdet af TBJ Kontrolleret

Læs mere

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( )

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( ) Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling miljoe@regionh.dk Frederiksberg Kommunes kommentarer til Region Hovedstadens planlagte offentlige indsats i 2017 på jordforureningsområdet x. januar 2017

Læs mere

As Vandværk og Palsgård Industri

As Vandværk og Palsgård Industri og Palsgård Industri ligger i det åbne land i den østlige del af Overby. Vandværket har 2 indvindingsboringer beliggende tæt ved hinanden, ca. 10 meter fra vandværket, se figur 2. Vandværket har en indvindingstilladelse

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

GEUS-NOTAT Side 1 af 3 Side 1 af 3 Til: Energistyrelsen Fra: Claus Ditlefsen Kopi til: Flemming G. Christensen GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-12-05 Dato: 29-10-2012 J.nr.: GEUS-320-00002 Emne: Grundvandsforhold omkring planlagt undersøgelsesboring

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Resendalvej - Skitseprojekt. Silkeborg Kommune. Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej.

Indholdsfortegnelse. Resendalvej - Skitseprojekt. Silkeborg Kommune. Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej. Silkeborg Kommune Resendalvej - Skitseprojekt Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

3.5 Private vandværker i Århus Kommune

3.5 Private vandværker i Århus Kommune 3.5 Private vandværker i Århus Kommune Kvottrup Vandværk (751.2.24) Vandværket har en indvindingstilladelse på 6. m 3 /år. Tilladelsen er gebyrnedsat fra oprindelig 18. m 3 / år den 16. februar 2. Vandværkets

Læs mere

Notat. Baggrund. Boringsnære beskyttelsesområder. Figur 1: Oversigt over boringer ved Hjallerup Vandforsyning

Notat. Baggrund. Boringsnære beskyttelsesområder. Figur 1: Oversigt over boringer ved Hjallerup Vandforsyning Notat Sag Brønderslev kommune Projektnr. 59 Projekt Hjallerup Vandforsyning Dato 09-02- Emne BNBO Initialer THW Baggrund Brønderslev kommune har anmodet om at få beregnet boringsnære beskyttelsesområder

Læs mere

Undersøgelser ved Selling Vandværk boring 2

Undersøgelser ved Selling Vandværk boring 2 Resultater fra forureningsundersøgelserne omkring boring 2.0 2.0 1.0 0. Dybde i meter 1.0 Udsnit Analyse pesticider og nedbrydningsprodukter i jordprøver*. Anført som µg/kg tørstof. 2.0 Dichlorbenzamid

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Tjørnehoved, Præstø Kommune Matrikel 3b Tjørnehoved By, Allerslev Journalnr. 04-000156 Dokumentnr. 246198 23. marts 2006 MMY 1 Der er d. 1. juli 2004 søgt

Læs mere

3D Sårbarhedszonering

3D Sårbarhedszonering Projekt: kvalitetsledelsessystem Titel: 3D sårbarhedszonering Udarbejdet af: Rambøll Kvalitetssikret af: AMNIE Godkendt af: JEHAN Dato: 03-02-2017 Version: 1 3D Sårbarhedszonering ANVENDELSE AF 3D TYKKELSER

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ GEOTEKNISK DATARAPPORT ADRESSE COI A/S Parallelvej 800 Kongens Lyngby TLF 6 0 00 00 FAX 6 0 99 99 cowi.dk OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER

Læs mere

Monitering af vandstand ved Store Rosenbusk Grusgrav INDHOLD BILAG

Monitering af vandstand ved Store Rosenbusk Grusgrav INDHOLD BILAG REGION HOVEDSTADEN Monitering af vandstand ved Store Rosenbusk Grusgrav ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk EVALUERINGSRAPPORT INDHOLD

Læs mere

Kortlægningsområderne Almsgård og Slimminge er beliggende i et landområde uden større byer.

Kortlægningsområderne Almsgård og Slimminge er beliggende i et landområde uden større byer. Indledning Kortlægningsområderne Almsgård og Slimminge er beliggende i et landområde uden større byer. Indvindingen består af en blanding af små vandforsyninger og store HOFOR kildepladser, der tilsammen

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FYRINGSOLIES TRANSPORT OG NEDBRYDNING I DEN UMÆTTEDE ZONE

UNDERSØGELSE AF FYRINGSOLIES TRANSPORT OG NEDBRYDNING I DEN UMÆTTEDE ZONE UNDERSØGELSE AF FYRINGSOLIES TRANSPORT OG NEDBRYDNING I DEN UMÆTTEDE ZONE Civilingeniør Anders G. Christensen NIRAS A/S Lektor, civilingeniør, ph.d. Peter Kjeldsen Institut for Miljø & Ressourcer, DTU

Læs mere

STITUNNEL RIBE INDHOLD. 1 Indledning og formål. 2 Datagrundlag. 1 Indledning og formål 1. 2 Datagrundlag 1

STITUNNEL RIBE INDHOLD. 1 Indledning og formål. 2 Datagrundlag. 1 Indledning og formål 1. 2 Datagrundlag 1 VEJDIREKTORATET STITUNNEL RIBE TOLKNING AF PRØVEPUMPNING OG FORSLAG TIL GRUNDVANDSSÆNKNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt

Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt 8, undersøgelser og indeklima Hvorfor er det vigtigt med grundige undersøgelser inden 8 tilladelser til nybyggeri for at kunne sikre indeklimaet: Afklare

Læs mere

Radarhoved Skagen - Udskiftning fyringsolietanke

Radarhoved Skagen - Udskiftning fyringsolietanke Notat Frederikshavn Kommune Radarhoved Skagen - Udskiftning fyringsolietanke Ansøgning om midlertidig tilladelse til indvinding/udledning af grundvand 30. september 2016 Version 1 Projekt nr. 226370 Dokument

Læs mere

Notat. 1. Resumé. Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 1.B.19 ved Auning. Strategisk Miljøvurdering

Notat. 1. Resumé. Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 1.B.19 ved Auning. Strategisk Miljøvurdering Notat Projekt Kunde Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 1.B.19 ved Auning Norddjurs Kommune Rambøll Danmark A/S Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Århus N Danmark Emne

Læs mere

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Aabenraa Kommune Steen Thomsen 2014.07.31 1 Bilag nr. 1 DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Generelle forhold Barsø Vandværk er et alment vandværk i Aabenraa Kommune. Vandværket er beliggende centralt på Barsø (fig.

Læs mere

Koncern Miljø Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød. Afgørelse

Koncern Miljø Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød. Afgørelse Koncern Miljø Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Afgørelse Tilladelse til midlertidig udledning af renset grundvand til Stenløse Å. Region Hovedstaden har ansøgt Egedal Kommune om tilladelse

Læs mere

Notat UDKAST. 2. august 2005. Ringkjøbing Amt HØFDE 42. Estimering af udsivning til Vesterhavet. 2. august 2005. Indholdsfortegnelse:

Notat UDKAST. 2. august 2005. Ringkjøbing Amt HØFDE 42. Estimering af udsivning til Vesterhavet. 2. august 2005. Indholdsfortegnelse: Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Ringkjøbing Amt HØFDE 42 UDKAST 2. august 2005 NIRAS Banegårdspladsen 6 B DK-7400 Herning Telefon 9626 6226 Fax 9626 6225 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0004 / 118041 Navn: Adresse: Løgumklostervej 20 Kontaktperson: Formand: Niels Chr. Schmidt, Løgumklostervej 32, Lovrup, 6780 Skærbæk Dato for

Læs mere

Pesticidsager: Undersøgelser- Risikoafklaring- Perspektiver for afværge ved stimuleret biologisk nedbrydning

Pesticidsager: Undersøgelser- Risikoafklaring- Perspektiver for afværge ved stimuleret biologisk nedbrydning Pesticidsager: Undersøgelser- Risikoafklaring- Perspektiver for afværge ved stimuleret biologisk nedbrydning Vintermøde 2017, civilingeniør, ph.d. Katerina Tsitonaki kats@orbicon.dk Og mange andre fra

Læs mere

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. CHSTE / ANMSO Den 22. februar 2017

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. CHSTE / ANMSO Den 22. februar 2017 A/S Dansk Shell Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01985 Ref. CHSTE / ANMSO Den 22. februar 2017 Påbud om supplerende undersøgelse af jord- og grundvandsforurening ved skimmerrør

Læs mere

GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE

GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE Sektionsleder Anne Steensen Blicher Orbicon A/S Geofysiker Charlotte Beiter Bomme Geolog Kurt Møller Miljøcenter Roskilde ATV MØDE VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING

Læs mere

Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/ Ref.: BEJ/ Den 9. september 2005

Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/ Ref.: BEJ/ Den 9. september 2005 [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/04-0010 Ref.: BEJ/ Den 9. september 2005 Miljøstyrelsens afgørelse om påbud om forureningsundersøgelse på [ ], matr. nr. [ ] De har

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE BELIGGENHED: REKVIRENT: RÅDGIVER: BORGERGADE 17A17F/DRONNINGENS TVÆR GADE 3244, 13 KØBENHAVN K MILJØKONTROLLEN DANSK MILJØRÅDGIVNING A/S SAGSNR: 254424551 DATO: 5. februar 24 Borgergade

Læs mere

BILAG. Vandforsyningsplan 2012-2024

BILAG. Vandforsyningsplan 2012-2024 BILAG Vandforsyningsplan 2012-2024 1-1 1. GEOLOGISKE FORHOLD De geologiske forhold i Gladsaxe Kommune kan kort beskrives som kvartære aflejringer af varierende udbredelse underlejret af kalk og kridt.

Læs mere

DNAPL-udviklingsprojekt på Naverland 26. Henriette Kerrn-Jespersen

DNAPL-udviklingsprojekt på Naverland 26. Henriette Kerrn-Jespersen DNAPL-udviklingsprojekt på Naverland 26 Henriette Kerrn-Jespersen Baggrund for et DNAPL projekt Regionerne identificerer og prioriterer forurenede grunde til yderligere offentlig indsats ift sundhed og

Læs mere

Hvordan fastlægger vi oprensningskriterier for grundvandstruende forureninger?

Hvordan fastlægger vi oprensningskriterier for grundvandstruende forureninger? Hvordan fastlægger vi oprensningskriterier for grundvandstruende forureninger? Nanna Isbak Thomsen, Philip J. Binning, Poul L. Bjerg DTU Miljø Hans Skou Region Syddanmark Jens Aabling Miljøstyrelsen Niels

Læs mere

Modelfortolkning af MTBE-transport i kalk

Modelfortolkning af MTBE-transport i kalk Modelfortolkning af MTBE-transport i kalk Per Loll, udviklings- og projektleder DMR Claus Larsen, kvalitetschef DMR Laila Bruun, hydrogeolog DMR (nu Rambøll) Anders Riiber Høj, projektchef OM (nu Metroselskabet)

Læs mere

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by.

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 35.000 m 3 og indvandt i 2013 omkring 42.000 m 3 årligt. Indvindingen har været faldende frem til 1998, hvorefter

Læs mere

Hovedgaden, Solrød. Tankstation, 40.

Hovedgaden, Solrød. Tankstation, 40. Historik: Tankstation siden 1970érne 2003 DK Benzin. Miljøsikring af alle installationer. OK overtager tankstation og drift i 2007. NIRAS udfører orienterende forureningsundersøgelse af potentielle kilder.

Læs mere

Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse: 26.

Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse: 26. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0017 / 118055 Navn: Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse:

Læs mere

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej ApS November 2014 BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport PROJEKT Byggemodning Kildebuen, Svejbæk Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej

Læs mere

Sammenfatning af undersøgelserne på Grindsted Gl. Losseplads. Peter Kjeldsen og Poul L. Bjerg

Sammenfatning af undersøgelserne på Grindsted Gl. Losseplads. Peter Kjeldsen og Poul L. Bjerg Sammenfatning af undersøgelserne på Grindsted Gl. Losseplads Peter Kjeldsen og Poul L. Bjerg Baggrund Mange forureningskilder i Grindsted by der potentielt kan true drikkevandskvaliteten og Grindsted Å

Læs mere

Undersøgelser af fri fase praktiske erfaringer

Undersøgelser af fri fase praktiske erfaringer Undersøgelser af fri fase praktiske erfaringer Charlotte Riis, NIRAS 26. november 2009 ATV Øst gå-hjem møde, DTU Tak til: Maria Heisterberg Hansen, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS Inger Asp Fuglsang,

Læs mere

MODEL RECIPIENTPÅVIRKNING VED FREDERICIAC

MODEL RECIPIENTPÅVIRKNING VED FREDERICIAC 10 1 3 4 6 7 9 10 11 15 14 19 13 47 16 Inderhavn 54 55 58 59 69 50 Slæbested 56 57 68 70 26a 26b 73 74 72 22 24 31 32 18b Fremtidig kanal 33 34 18a 17b 21 20 46 35 71 Nuværende kanal 23 30 29 Pier 52 53

Læs mere

GrundRisk beregningseksempel ATV møde om GrundRisk 29. november 2016

GrundRisk beregningseksempel ATV møde om GrundRisk 29. november 2016 GrundRisk beregningseksempel ATV møde om GrundRisk 29. november 2016 Baggrund I får en lynudgave af baggrunden til Temadagen, så spring endelig over til spørgsmålene på side 4! På Rugårdsvej 234-238 i

Læs mere

RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning

RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning Foto: Vesterled Vandværk, Brøndby Rambøll: Brøndby Kommune: Vest Vand Service: Liselotte Clausen,

Læs mere

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Udbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Samspil mellem myndigheder. Susanne R. Pedersen Region sjælland Pia Arensberg tidligere Køge Kommune

Samspil mellem myndigheder. Susanne R. Pedersen Region sjælland Pia Arensberg tidligere Køge Kommune Samspil mellem myndigheder Susanne R. Pedersen Region sjælland Pia Arensberg tidligere Køge Kommune Baggrund Jan Sep. Industrigrund Vandværket Lyngen forurening Sandet moræneler 7-8 m Forurenede boringer

Læs mere

Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand. Helle Overgaard, Region Hovedstaden

Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand. Helle Overgaard, Region Hovedstaden Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand Helle Overgaard, Region Hovedstaden ATV Vintermøde, 10.-11. marts 2015 Deltagere i følgegruppe Miljøstyrelsen

Læs mere

Adresse: Elmevej 39 Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011

Adresse: Elmevej 39 Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0001 / 116916 Navn: Adresse: Elmevej 39 Kontaktperson: Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26.

Læs mere

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016.

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016. Hjerm Vandværk Indvindingstilladelse Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på 225.000 m³/år gældende til 14. August 2016. Grundvandet ved Hjerm Vandværk

Læs mere

SIGERSLEVVESTERVEJ 44, 3600 FREDERIKSSUND

SIGERSLEVVESTERVEJ 44, 3600 FREDERIKSSUND MAJ 2013 OLIEBRANCHENS MILJØPULJE OM-SAGSNR. 3600-80-1374 TOPDANMARK NR. I 3347 042 195 058 SIGERSLEVVESTERVEJ 44, 3600 FREDERIKSSUND VILLAOLIETANK SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE FREDERIKSSUND KOMMUNE

Læs mere

Hvor meget skal vi undersøge? Mål og rammer for vores undersøgelser. Forbedringsprocesser

Hvor meget skal vi undersøge? Mål og rammer for vores undersøgelser. Forbedringsprocesser Hvor meget skal vi undersøge? Mål og rammer for vores undersøgelser Forbedringsprocesser Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden Oplæg til ATV-MØDE 20. MAJ 2009 Disposition Omfanget

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

BILAG 1 - NOTAT SOLRØD VANDVÆRK. 1. Naturudtalelse til vandindvindingstilladelse. 1.1 Baggrund

BILAG 1 - NOTAT SOLRØD VANDVÆRK. 1. Naturudtalelse til vandindvindingstilladelse. 1.1 Baggrund BILAG 1 - NOTAT Projekt Solrød Vandværk Kunde Solrød Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-05-13 Til Fra Solrød Kommune Rambøll SOLRØD VANDVÆRK Dato2016-05-26 1. Naturudtalelse til vandindvindingstilladelse 1.1

Læs mere

HVOR SKAL VI HENTE DET RENE VAND OM 10 ÅR - Pesticider som eksempel

HVOR SKAL VI HENTE DET RENE VAND OM 10 ÅR - Pesticider som eksempel HVOR SKAL VI HENTE DET RENE VAND OM 10 ÅR - Pesticider som eksempel Peter R. Jørgensen, PJ-Bluetech, Jesper Bruhn Nielsen og Jan Kürstein, NIRAS, Niels Henrik Spliid, Århus Universitet. ATV Vintermøde

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til boringer ved Svinsager og Hvilsted

Ansøgning om tilladelse til boringer ved Svinsager og Hvilsted Ansøgning om tilladelse til boringer ved Svinsager og Hvilsted Ansøgt kommune Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Grøndalsvej 1C 8260 Viby J miljoeogenergi@aarhus.dk Oplysninger om rådgiver Janni Thomsen,

Læs mere

Dette notat beskriver beregningsmetode og de antagelser, der ligger til grund for beregningerne af BNBO.

Dette notat beskriver beregningsmetode og de antagelser, der ligger til grund for beregningerne af BNBO. NOTAT Projekt BNBO Silkeborg Kommune Notat om beregning af BNBO Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. 1 Dato 10. oktober Til Fra Kopi til Silkeborg Kommune Charlotte Bamberg [Name] 1. Indledning Dette notat

Læs mere

2 Udførte undersøgelser og afværger

2 Udførte undersøgelser og afværger MEMO TITEL DATO 30. august 2016 TIL KOPI FRA PROJEKTNR ScandiaParken - Beskrivelse af miljøforhold Constructa A/S, Lars Hansen Profilsystemer A/S, Steen Jørgensen COWI, Anders Pørksen A065369 ADRESSE COWI

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand fra afværgeanlæg på Frederikskaj 2, 2450 København SV, matr. nr. 161, Kongens Enghave

Tilladelse til indvinding af grundvand fra afværgeanlæg på Frederikskaj 2, 2450 København SV, matr. nr. 161, Kongens Enghave MT Højgaard A/S Knud Højgaardsvej 9 2860 Søborg Tilladelse til indvinding af grundvand fra afværgeanlæg på Frederikskaj 2, 2450 København SV, matr. nr. 161, Kongens Enghave 31-08-2015 Sagsnr. 2015-0193289

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON. Rekvirent. Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde

ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON. Rekvirent. Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON Rekvirent Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Projekt

Læs mere

Geoteknisk Forundersøgelse

Geoteknisk Forundersøgelse Entreprise Geoteknisk Forundersøgelse Denne del dækker over de geotekniske forhold ved Kennedy Arkaden. Herunder behandlingen af den geotekniske rapport og den foreliggende geotekniske rapport. I afsnittet

Læs mere

Modellering af vand og stoftransport i mættet zone i landovervågningsoplandet Odderbæk (LOOP2) Delrapport 1 Beskrivelse af modelopsætning.

Modellering af vand og stoftransport i mættet zone i landovervågningsoplandet Odderbæk (LOOP2) Delrapport 1 Beskrivelse af modelopsætning. Modellering af vand og stoftransport i mættet zone i landovervågningsoplandet Odderbæk (LOOP2) Delrapport 1 Beskrivelse af modelopsætning Bilag Bilag 1 - Geologiske profiler I dette bilag er vist 26 geologiske

Læs mere

Bilag 1 Løsning Vandværk

Bilag 1 Løsning Vandværk Bilag 1 ligger midt i Løsning by og vandværksdriften udføres af Løsning Fjernvarme. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 240.000 m 3 og indvandt i 2016 206.008 m

Læs mere

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Resultater Peter Erfurt Geolog, By- og Landskabsstyrelsen, 4.5.2010 Hvad vil jeg fortælle? - Om grundvandet på Als med fokus på Nordals De store linjer - Om

Læs mere

Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning. 14/03/2013 Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning 1

Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning. 14/03/2013 Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning 1 Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning 14/03/2013 Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning 1 Grundvandssænkning ved etablering af parkeringskælder ved Musikkens Hus Baggrund og introduktion

Læs mere

INGENIØR NE Att.: Christian Bjerre Jensen Egtvejvej 1 6000 Kolding. 18. november 2014

INGENIØR NE Att.: Christian Bjerre Jensen Egtvejvej 1 6000 Kolding. 18. november 2014 INGENIØR NE Att.: Christian Bjerre Jensen Egtvejvej 1 6000 Kolding Tilladelse i henhold til Vandforsyningslovens 26 og Miljøbeskyttelseslovens 19 til midlertidig grundvandssænkning med oppumpning og efterfølgende

Læs mere

19 TILLADELSE - SOLVARMEANLÆG, FLØNG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Geologi og hydrogeologi 2 2.1 Geologi 2 2.

19 TILLADELSE - SOLVARMEANLÆG, FLØNG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Geologi og hydrogeologi 2 2.1 Geologi 2 2. HØJE TAASTRUP FJERNVARME AMBA 19 TILLADELSE - SOLVARMEANLÆG, FLØNG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk RISIKOVURDERING - OKTOBER 2014 INDHOLD 1

Læs mere

Notat. Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE. Forureningsforhold på Flyvestation Værløse. 21. august 2006

Notat. Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE. Forureningsforhold på Flyvestation Værløse. 21. august 2006 Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-450 Allerød Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE Telefon 4810 4200 Fax 4810 400 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 7295728 Tilsluttet F.R.I

Læs mere

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Enslev & Blenstrup Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

ALBA, Rugvænget 1-5, Taastrup UDVIKLINGSPROJEKT - DETALJEREDE UNDERSØGELSER VED TRIAD-METODEN

ALBA, Rugvænget 1-5, Taastrup UDVIKLINGSPROJEKT - DETALJEREDE UNDERSØGELSER VED TRIAD-METODEN Region Hovedstaden, Koncern Miljø ALBA, Rugvænget 1-5, Taastrup UDVIKLINGSPROJEKT - DETALJEREDE UNDERSØGELSER VED TRIAD-METODEN Juli 2010 Region Hovedstaden, Koncern Miljø ALBA, Rugvænget 1-5, Taastrup

Læs mere

MUSICON, BASGANGEN MV. INDHOLD BILAG. 1 Indledning 2. 2 Projektets omfang 2. 3 Geologi og grundvand 2. 4 Forklassifikation 3

MUSICON, BASGANGEN MV. INDHOLD BILAG. 1 Indledning 2. 2 Projektets omfang 2. 3 Geologi og grundvand 2. 4 Forklassifikation 3 ROSKILDE KOMMUNE, VEJE OG GRØNNE OMRÅDER SAMT ROSKILDE FORSYNING MUSICON, BASGANGEN MV. JORDHÅNDTERINGSPLAN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen.

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. Vandværket har en indvindingstilladelse på 77.000 m 3 og indvandt i 2013 58.000 m 3. Indvindingen har

Læs mere

MTBE. Undersøgelse af grundvandet nedstrøms idriftværende og tidligere Benzinstationer

MTBE. Undersøgelse af grundvandet nedstrøms idriftværende og tidligere Benzinstationer MTBE. Undersøgelse af grundvandet nedstrøms idriftværende og tidligere Benzinstationer Delrapport 5: Odense, Vollsmose Allé 2 Henrik Steffensen, Jens Baumann & Jes Holm GEO Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen

Læs mere

Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager

Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager Udarbejdet af Dansk Miljørådgivning A/S for Miljøstyrelsen & Oliebranchens Miljøpulje Dias nr. 1 Disposition Baggrund og formål

Læs mere

Jordforurening og geostatistik

Jordforurening og geostatistik Region Hovedstaden Dataanalyse ift. undersøgelsesformål Jordforurening og geostatistik Niels Døssing Overheu, Region Hovedstaden Per Loll, DMR A/S Arne Rokkjær og Henrik Østergaard, Region Hovedstaden

Læs mere

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse]

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] [XXX] Dato Sagsbehandler J.nr. 2012 saril [xxxxxx-xxxx] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] Den 3. januar 2011 meddelte Frederikssund Kommune påbud om undersøgelser af olieforureningen

Læs mere