Skovlunde Byvej 96A Lokalitets nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skovlunde Byvej 96A Lokalitets nr. 151-00015"

Transkript

1 Region Hovedstaden Skovlunde Byvej 96A Lokalitets nr Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger November 0

2 COWI A/S Parallelvej 800 Kongens Lyngby Telefon Telefax Region Hovedstaden Skovlunde Byvej 96A Lokalitets nr Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger November 0 Projektnr. P A- Dokumentnr.t p b- Version.0 Udgivelsesdato 5. november 0 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt JRL KIRU JAD

3 Skovlunde Byvej 96A. Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund Feltarbejde 4. Korte boringer 4 Resultater 6. Geologi og hydrogeologi 6. Jordforurening 7. Grundvandsforurening 0 4 Fastlæggelse af indsatsområde 4. Metode 4. Flux-beregninger 5 Konklusion og anbefalinger 7 6 Referencer 9 Bilagsfortegnelse Bilag Ejendommens beliggenhed Bilag Boreprofiler Bilag Analyserapporter, jord 5 Bilag 4 Behandlede resultater, chlorerede forbindelser 7 Bilag 5 Konceptuel model, geologiske profiler 9 C:\Documents and Settings\lokarl\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\OLKC5\indsatsområde_vers_ 0.docx.

4 Skovlunde Byvej 96A. Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger Bilag 6 Masseopgørelse af PCE Bilag 7 Behandlede resultater, totalkulbrinter Bilag 8 Analyseresultater, grundvand. 5 Bilag 9 Flux beregninger, bestemmelse af indsatsområdet 7 C:\Documents and Settings\lokarl\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\OLKC5\indsatsområde_vers_ 0.docx.

5 Skovlunde Byvej 96A. Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger Indledning og baggrund På ejendommen Skovlunde Byvej 96A er der tidligere drevet renserivirksomhed fra Aktiviteterne på virksomheden har medført en jord- og grundvandsforurening primært med chlorerede forbindelser. Forureningen blev konstateret i 99, // og ejendommen blev kortlagt med depotnr af Københavns Amt i 99, //. Ejendommens placering er angivet på bilag. Fra 997 til 999 blev der udført jord- og grundvandsundersøgelser, /-6/, som viste en omfattende jord- og grundvandsforurening med chlorerede forbindelser og totalkulbrinter på Skovlunde Byvej 96A samt naboejendommene. På baggrund af disse undersøgelser er der i 999 etableret afværgeforanstaltninger i form af passiv ventilation i den umættede zone fra ca. 8- m u.t. og oppumpning til kloak fra dræn udlagt i det sekundære grundvandsmagasin, /7-9/. Det daværende Københavns Amt ønskede i 006 en undersøgelse af effekten af de igangsatte afværgeforanstaltninger samt en risikovurdering. Denne undersøgelse er forestået af COWI og afrapporteret november 006, /6/. Endvidere blev der udført en revurdering af de eksisterende afværgeforanstaltninger i forhold til det aktuelle forureningsomfang i form af et afværgeprogram, /8/. Der blev forår 0 udført et revideret afværgeprogram med henblik på at udvælge den mest optimale afværgeløsning, /0/. På baggrund af dette arbejde blev det vurderet, at indsatsområdet til afværgeforanstaltninger er for usikkert, og derfor har Region Hovedstaden anmodet COWI A/S om at udføre en mere detaljeret undersøgelse med henblik på en nøjere fastlæggelse af indsatsområdet forinden skitseprojektering. Formål Formålet med disse undersøgelser er at fastlægge et præcist område, som skal gennemgå afværgeforanstaltninger, således at den efterladte forurening på ejendommene ikke udgør en risiko for grundvandsressourcen. C:\Documents and Settings\lokarl\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\OLKC5\indsatsområde_vers_ 0.docx.

6 Skovlunde Byvej 96A. Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger 4 Feltarbejde Placering Udførelse. Korte boringer Der er fra d. 5. til d.. september 0 udført i alt 8 korte forede boringer fra 5-0 m u.t. i og omkring kildeområdet. Boringerne er benævnt B0-B9 og placering fremgår af figur sammen med tidligere udførte boringer. B09 er udgået. Boringerne er udført af borefirmaet Jysk Geoteknik som 6" forede boringer med unimog dog med minirig hvor der var begrænsede pladsforhold (B05, B06, B og B6). Der blev endvidere udført i alt otte 4" forede boringer i bygninger med specielt boreudstyr (Olivia). Disse boringer er benævnt B0, B0, B04, B08, B0, B, B7 og B8. Lagfølge og indretning af boringerne fremgår sammen med PID-målinger af borejournalerne, som er indsat i bilag. Filtersætning Kun 4 af boringerne er filtersat. Det drejer sig om B04, B0, B og B40. B04, B0 og B er filtersat med " rustfrit stålfilter (Johnson filter) i overgangszonen til sandlaget, således at disse boringer potentielt ville kunne anvendes som ekstraktionsboringer ved evt. termisk oprensning eller som moniteringsboringer på poreluften i det umættede sandlag under moræneleren. Blindrør består af " stålrør. Alle boringer er tilbagestøbt med storebæltsblanding over filtergruset og afsluttet med støbejernsdæksel. B0 og B er dækket af gulvplader i bygning I på Skovlunde Byvej nr. 96A Det lod sig ikke gøre at filtersætte boring B07, da stålfiltrene ikke var leveret da B07 blev udført. B7 var planlagt filtersat, men desværre kunne filtersætningen ikke lade sig gøre i denne boring pga. sten i overgangszonen til sandlaget. B40 er en dybere boring som er filtersat med ø6 mm filterrør fra henholdsvis,0-4,0 m u.t og fra 6,0-8,0 m u.t i det nedre vandmættede sandmagasin Den dybe boring B40 er indmeldt af COWI til GEUS, hvor den er tildelt DGU nr Feltobservationer Der blev under borearbejdet konstateret tydelig lugt af forurening med chlorede opløsningsmidler i flere boringer. I boring B08 er der endvidere konstateret C:\Documents and Settings\lokarl\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\OLKC5\indsatsområde_vers_ 0.docx.

7

8 Skovlunde Byvej 96A. Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger 5 luft af olieforurening under borearbejdet. Feltobservationerne er indført på boreprofiler. Jordprøver Der er under borearbejdet udtaget jordprøver for hver 0,5 m i diffusionstætte poser til PID-måling samt i red-cap glas til evt. kemisk analyse. PID-måling er udført af COWI efter ca. døgns henstand af prøverne. Resultatet af PIDmålingerne fremgår af borejournalen i bilag. Der er på baggrund af PID-målingerne, feltobservationer samt tidligere udførte boringer i alt udvalgt jordprøver til kemisk analyse til belysning af forureningsstyrke og den vertikale forureningsfordeling. Alle disse jordprøver er analyseret for chlorerede opløsningsmidler, 88 jordprøver er analyseret for chlorerede nedbrydningsprodukter, mens 4 prøver er analyseret for total kulbrinter og BTEX'er. Analyseresultaterne er vedlagt som bilag. C:\Documents and Settings\lokarl\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\OLKC5\indsatsområde_vers_ 0.docx.

9 Skovlunde Byvej 96A. Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger 6 Resultater. Geologi og hydrogeologi Regional.. Geologi Området domineres af et øvre morænelerslag af varierende mægtigheder på mellem 5 og 5 m. Herunder træffes der smeltevandsaflejringer i form af smeltevandssand, som fortætter ned til kalkaflejringerne. Kalken træffes i ca. kote +5 DVR90 svarende til ca. 7 m ut.. Kalken udgør det primære grundvandsmagasin i området. Kalken er i direkte hydraulisk kontakt med de overliggende sandaflejringer, og disse kan derfor betragtes som en del af det primære grundvandsmagasin. Lokal Grundens terrænkote ligger ca. i kote, DVR90 og er forholdsvis plan. Under befæstningen, som altovervejende består af asfalt, er der konstateret et fyldlag på 0,5- meters mægtighed. Herunder træffes et lerlag som er forholdsvist slapt og fugtigt med sandstriber indtil ca. til 4 m u.t. Derefter følger en hård og kompakt, tør og grå moræneler ned til mellem 7 og 9 m u.t. Under moræneleren træffes et tørt sandlag, med fint siltet sand. Dette sandlag fortsætter til ca. 0 m u.t. I den dybeste boring i området til 7 m u.t. bliver sandaflejringerne grovere i bunden og karakteriseres som groft grus. Der er ikke boret til kalken på ejendommen eller naboejendommene. Øvre magasin.. Hydrogeologi Der er generelt registreret grundvand i det øvre lerlag med et vandspejl, der generelt ligger fra - m ut. I enkelte boringer er magasinet dog helt tørt eller der træffes først grundvand fra ca. 4-5 m u.t. Der er tilsyneladende ingen hydraulisk sammenhæng i det øvre magasin, som forventes at være påvirket af flere faktorer. De styrende faktorer for vandstanden i dette øvre lag vurderes at være tilstedeværelsen af sandslirer, som generelt er observeret i de øverste meter af lerlaget samt pumpedrænet og infiltrationsdrænet, når det er i drift. Pumpedrænet fastholder potentialer mellem,5 og 4 m ut., når det er i drift. C:\Documents and Settings\lokarl\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\OLKC5\indsatsområde_vers_ 0.docx.

10 Skovlunde Byvej 96A. Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger 7 Nedre magasin Det nedre magasin udgøres af smeltevandssand, som starter i lidt varierende dybder fra 6-9 m u.t. og typisk fra ca. 8 m ut. Magasinet er frit med en vandstand ca. m u.t. svarende til ca. kote +7 DVR90. Der er således en umættet zone på ca. 5 m. Pejleresultaterne i /6/ tyder på et forholdsvis ensartet magasin med en lille gradient i sydlig retning på ca. 0,00. Der er tidligere udført pumpeforsøg i boring B0, som giver en forholdsvis høj transmissivitet på 0,00 m /s. Denne værdi vurderes at være styret af de grusede nedre aflejringer i B0. Med en mættet lagtykkelse i B0 på m fås en gennemsnitlig hydraulisk horisontal ledningsevne i det primære sand på,5*0-4 m/s. Såfremt den effektive porøsiteten sættes til 0,5 fås en forholdsvis lav grundvandshastighed i det primære magasin på ca. 0 m/år... Grundvandsinteresser Drikkevandsinteresser Ejendommen ligger i et område med drikkevandsinteresser (OD). Indvindinger Ejendommen ligger indenfor indvindingsopland men udenfor kildepladszoner. De nærmeste kildepladszoner ligger ved: Ballerup, ca. 800 m mod nord Københavns Energis kildeplads VI, ca., km mod syd Knapholm afværge,,8 km sydøst Det kan ikke afgøres om grunden ligger i indvindingsoplandet til afværgeboringer på Knapholm eller Københavns Energi kildeplads VI mod syd. Tilsyneladende er strømningsretningen mere sydlig end østlig, hvorfor det er mest sandsynligt at ejendommen ligger i indvindingsoplandet til kildeplads nr. VI. Det er fra Ballerup Kommune oplyst at der årligt indvindes ca m vand årligt fordelt fra boringer. Chlorerede forbindelser. Jordforurening Der er påvist chlorerede forbindelser i 8 ud af de i alt jordprøver fordelt på i alt 9 boringer. Boringerne dækker et areal på ca m og er udført på både Skovlunde Byvej nr. 94, 96, 96A, 96B samt nr. 00. Placering af boringerne sammenholdt med tidligere udførte boringer er vist på figur. Resultaterne af jordprøverne for chlorerede forbindelser og nedbrydningskomponenter er vist på tabelform i bilag 4. Der er påvist særdeles kraftig forurening med PCE i koncentrationer over 0 mg/kg TS i B05, B06, B07, B08, B0, B, B, B5, B7, B0, B, B6 og B8. I boringerne B06 (690 mg/kg TS, 4,5 m u.t), B07 (00 mg/kg TS 5,5 m u.t), B (80 C:\Documents and Settings\lokarl\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\OLKC5\indsatsområde_vers_ 0.docx.

11 Skovlunde Byvej 96A. Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger 8 mg/kg TS, m u.t.), B (0 mg/kg TS, 4,0 m u.t.) og B7 (4.600 mg/kg TS, 8,5 m u.t.) er der påvist så kraftig forurening at fri fase ikke kan udelukkes ved disse boringer. Det høje indhold i boring B7 8,5 m u.t. viser, at der er sket markant gennembrud til sandmagasinet umiddelbart udenfor det nuværende indsatsområde. Indholdet i B07 og B7 ændrer noget på opfattelsen af det nuværende hot spot, som efter denne undersøgelse må antages at være omkring B7 og B07 samt evt. ved B0/B. Horisontal afgræsning Resultaterne i bilag 4 viser endvidere at TCE udgør en meget lille andel af det samlede indhold og kun i B08, 4,5 m u.t. er der fundet en overvægt af TCE. Generelt udgør TCE mindre end 5 % af de chlorerede forbindelser. Indholdet af nedbrydningskomponenter i jordprøverne er meget begrænset og udgør gennemsnitligt under 0,5 % af det samlede indhold. Kun i nogle få boringer med meget begrænset indhold af chlorerede forbindelser er der en overvægt af nedbrydningskomponenter. De maksimale PCE og TCE koncentrationer ved hver boring er indtegnet på figur. Generelt ses meget høje PCE koncentrationer i boringer omkring og under bygning I og Bygning II samt under værkstedsbygning ved nr. 96. Det er vurderet at jordforureningen med koncentrationer fra -0 mg/kg TS dækker et areal på omkring 950 m, mens koncentrationer fra 0-00 mg/kg TS dækker et areal på ca. 650 m. Hot spot områderne med et indhold over 00 mg/kg TS dækker et areal på ca. 550 m. Disse områder er vist på figur. De nye boringer giver et noget andet udbredelses mønster end tidligere forudsat, hvor hovedvægten af forureningen var forventet i den vestlige del af bygning II, /6/. Vertikal afgrænsning For de fleste boringer uden for det mest forurenede område (område med indhold >00 mg/kg TS) er forureningen begrænset til intervallet fra ca.,5 til 4 m u.t. Det forventes at forureningen er spredt med det sekundære grundvand, som er konstateret i denne dybde. Forureningen er stort set afgrænset vertikalt i alle boringer med undtagelse af B07 og B7. I flere boringer er der dog udtaget en jordprøve i den øvre del af det umættede sandlag under leren og i enkelte jordprøver er der påvist højere PID indhold og PCE-indhold i sandlaget end moræneleren lige over sandet. Dette tyder på at der sker en horisontal stoftransport i den umættede zone. Den vertikale afgrænsning er indtegnet på 5 profiltegninger med angivelse af geologi, boringer, forureningsindhold, vandspejl, bygninger mm. i området. Disse profiltegninger er vedlagt som bilag 5 og orienteringen af profillinjerne er vist på figur. Det tidligere kildeområde vurderes på baggrund af PIDmålinger og jordkoncentrationer at være under eller omkring bygning II. Dette er tydeligt illustreret på profillinje AA' og DD' i bilag 5. Masseopgørelse, chlorerede forbindelser På baggrund af de mange boringer og jordprøver samt PID-målingerne er der lavet en detaljeret masseopgørelse for sum af chlorerede forbindelser. Beregningerne er vedlagt som bilag 6. For hver enkelt boring er der beregnet et areal, som denne repræsenterer og på baggrund af PID resultaterne er hvert analyseresultat tildelt en mægtighed. Heraf kan foretages en meget detaljeret beregning C:\Documents and Settings\lokarl\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\OLKC5\indsatsområde_vers_ 0.docx.

12

13 Skovlunde Byvej 96A. Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger 9 af jordmassen samt forureningsmassen som viser, at der i området i alt er ca. 850 kg chlorerede forbindelser i jorden ned til toppen af den umættede zone. Dette er en betydelig stof mængde og væsentlig over tidligere meget usikre estimat på ca. 500 kg forurening, /6/. Forureningsmassen i poreluften i den umættede zone og i det sekundære såvel som det primære grundvandet er ikke kvantificeret. Det vurderes dog at denne mængde vil udgøre mindre en 0 % af den samlede forureningsmasse. Det fremgår af bilag 6 at ca. 80% af forureningen er beliggende i det mest forurenede område ved B06, B07, B0, B og B7. Totalkulbrinter og BTEX'er Der er udtaget jordprøver til analyse for BTEX'er og totalkulbrinter i 4 jordprøver. Indholdet af totalkulbrinter og BTEX'er er vist på tabelform i bilag 7. Der er kun påvist et begrænset indhold af BTEX'er i 5 af disse jordprøver, mens der ikke er påvist BTEX'er i de øvrige. På denne baggrund er BTEX'er ikke et fokusområde i forhold til forureningsbelastning og evt. oprensning. I boring B08 er der påvist 00 mg/kg TS af total kulbrinter m u.t og 0 mg/kg TS,5 m u.t. I samme boring er der ikke konstateret totalkulbrinter 4,5 og 7,5 m u.t. Forureningen er ikke afgrænset horisontalt, men da der ikke er påvist totalkulbrinter i topjorden i de andre boringer vurderes det at være en meget lokal forurening med et olieprodukt. Det er oplysninger i historikken om spild med et petroleumslignende produkt, /6/, som kan være det som er konstateret i B08. I boring B7 er der påvist totalkulbrinter i begrænsede mængder både i 6 og 8,5 m u.t. Dette indhold kan ikke umiddelbart forklares. C:\Documents and Settings\lokarl\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\OLKC5\indsatsområde_vers_ 0.docx.

14 Skovlunde Byvej 96A. Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger 0. Grundvandsforurening Efter udførelse af boringerne blev der d. 9. oktober 0 udtaget vandprøver i B40 øvre og nedre, B0, B0 og B05 alle med filtersætning i den mættede zone af sandlaget. Analyserapporten fremgår af bilag 8 og resultaterne sammenholdt med tidligere resultater fremgår af tabel. Tabel Resultater for udvalgte parametre for vandprøver i det mættede sandlag sammenholdt med tidligere analyser. B40- øvre B40 nedre B0 B0 B05 Filtersætning [m u.t.] Dato og årstal 9.okt. 0 9.okt. 0 4.dec okt. 0 4.dec. 005 juni 9.okt dec okt. 0 Trichlorehylen [µg/l] <0,0 <0,0 9 8, 7,7 9, <0,05 0,8 Tetrachlorethylen [µg/l] <0,0 <0,0 5,,9 4, , 0,8 Vinylchlorid [µg/l] 0,08 <0,0 <0, - - 0,4,4 0, <5,0 <0, <0,0 Cis-,-dichlorethylen [µg/l] <0,0 <0,0 4 5, 4,4 7, <0, 0,8 Benzen [µg/l] <0,0 <0,0 <0, - - <0,0 <0, <0, <5,0 <0, <0,0 Toluen [µg/l] 0,07 0,045 <0, - - 0,044 <0, <0, <5,0 <0, <0,0 Ethylbenzen [µg/l] <0,0 <0,0 <0, - - <0,0 <0, <0, <5,0 <0, <0,0 Xylener [µg/l] 0, 0,056 <0, - - 0,04 <0,5 <0,5 <5,0 <0, <0,0 Totalkulbrinter [µg/l] <5,0 <5,0 - - <5,0 57 <5,0 0 <5,0 ) udtaget efter længerevarende volumen oppumpning. Oplysninger fra RH via Geogis Databasen. B0 B40 og B05 Tilsyneladende er det kun B0 som indgår i Region Hovedstadens moniteringsprogram. Derfor er der flere resultater i denne boring. Det ses at der er lave indhold af chlorerede forbindelser i B0 og indholdet har ikke stigende karakter. Tværtimod ses et mindre fald i indholdet af chlorerede forbindelser i denne boring. Nedbrydningskomponenterne (TCE, Cis-,-dichlorethylen og vinylchlorid) er dominerende i denne boring. TCE regnes for en nedbrydningskomponent til PCE, da der i hot spot i jorden næsten udelukkende er påvist PCE. I den nye boring B40 er der kun påvist et meget begrænset indhold af vinylchlorid i det øvre filter og ingen chlorerede forbindelser i det nedre filter og derfor er denne boring afgrænsende i forhold til forureningsfanen. Det C:\Documents and Settings\lokarl\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\OLKC5\indsatsområde_vers_ 0.docx.

15 Skovlunde Byvej 96A. Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger samme er gældende for boring B05, hvor der i denne undersøgelse er genfundet samme lave indhold som i 005. B0 I boring B0, hvor der tidligere blev påvist et højt indhold af chlorerede forbindelser, som dog viste sig at være aftagende ved længere varende oppumpning, /6/, er der i denne undersøgelse fundet et markant indhold af chlorerede forbindelser, som meget tydeligt viser, at forureningen nu har gennembrudt til det nedre sandmagasin og er på vej væk fra området i stigende koncentrationer med et samlet indhold på ca..000 µg/l. Det ses at der pågår en meget høj grad af nedbrydning i magasinet, da indholdet af cis-,-dichlorethylen og TCE er noget højere end moderkomponenten PCE. På baggrund af disse resultater samt den tidligere udførte volumenoppumpning og med kendskabet til jordforureningens udbredelse, vurderes denne boring at stå meget centralt i forureningsfanen umiddelbart nedstrøms kildeområdet. Det stigende indhold af chlorerede forbindelser i denne boring vurderes at afspejle starten på forureningsgennembruddet til det primære magasin, som først vurderes at nå sit maksimum om flere år. Der er kun konstateret ganske begrænsede indhold af toluen og xylener i få af boringerne, alle under grundvandskriteriet. Der er ikke påvist benzen, ethylbenzen eller totalkulbrinter i nogle af boringerne. C:\Documents and Settings\lokarl\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\OLKC5\indsatsområde_vers_ 0.docx.

16 Skovlunde Byvej 96A. Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger 4 Fastlæggelse af indsatsområde 4. Metode Metoden til fastlæggelse af indsatsområdet bygger på fluxberegninger og den forholdsvis gode arealmæssige beskrivelse af jordforureningen. Der er ikke anvendt analyseresultater fra tidligere undersøgelser i 005, dels fordi denne undersøgelse var behæftet med fejl på analyseresultaterne på jord og dels fordi flux beregningerne skal repræsentere den aktuelle situation. Der er beregnet en maksimal flux ved hver boring baseret på den maksimale konstaterede jordkoncentration i boringen. Fluxen (F x,y ) er beregnet som Hvor X er en vilkårlig ny boring (B0 til B40) Y er en forureningskomponent (f.eks TCE, PCE, benzen mfl.) F x,y er den vertikale flux til den umættede zone for stof Y ved boring X [mg/år] N x,y er infiltrationen gennem leren til den umættede zone [m/år] C max,x,y er koncentration i grundvandet, som infiltrerer [mg/l] A, x,y er arealet [m ] Da der ikke er filtersat eller udtaget vandprøver i de udførte boringer udregnes grundvandskoncentrationen udfra fugacitets beregninger i JAGG-modellen på baggrund af den påviste jordkoncentration. Et eksempel på fugacitetsberegning er vedlagt i bilag 9. Infiltration kan estimeres ud fra de lokale forhold og arealet kan beregnes automatisk ud fra kendskab til placering af naboboringerne. På denne vis kan der beregnes en maksimal stofflux af forskellige komponenter til hvert delareal (celle) i området. Der kan endvidere beregnes en samlet flux fra området. C:\Documents and Settings\lokarl\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\OLKC5\indsatsområde_vers_ 0.docx.

17 N iæ f iz g Signaturer: Nye boringer Nye filtersatte boringer Region Hovedstaden Skovlunde Byvej 96A m. fl. Voronoi beregnede celler Bemærkninger Telefon45 97 Telefax WBS-nr. Tegn./Udarb. O:\A05000\A08509\_Pdoc\GIS\Figur _dec0.wor Dato 9. dec. 0 COWI A/S Parallelvej 800 Kongens Lyngby Kontr. Godk. Mål Dokument nr. P A- RAL/VFE/DA JRL JRL :400 Figur 0 Rev.

18 Skovlunde Byvej 96A. Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger Med kendskab til den aktuelle vandindvinding og grundvandskriterierne til stof Y (her PCE), kan en acceptabel flux fra området, som ikke vil medføre overskridelse af grundvandskriteriet i selve indvindingsboringerne beregnes. Dette er under forudsætning af et grundvandskriterium for PCE på µg/l og at der ikke sker nedbrydning i det primære magasin undervejs mod indvindingsboringerne samt at der ikke findes andre kilder med PCE i indvindingsoplandet. I det aktuelle tilfælde er det valgt at anvende den nærmeste vandindvinding, som ligger ca. 800 m nord for ejendommen. Denne tilhører Ballerup Kommune som har en årlig indvinding på ca m.alternativt kunne vælges Københavns Energis kildeplads VI beliggende ca., km syd for ejendommen, som indvinder væsentlig mere. Af konservative hensyn er den nærmeste indvinding valgt selvom den angiveligt på nuværende tidspunkt ligger opstrøms ejendommen. Udfra kendskab til denne acceptable flux fra området bestemmes vha. et antal beregningsscenarie, hvor mange delarealer (celler), som bør renses op for at sikre tilstrækkelig lav flux. I beregningerne er der lavet en mindre følsomhedsanalyse ved at ændre på nogle af de betydende parametre. Beregningerne er vedlagt i bilag 9 og er beskrevet i afsnit 4.. Der er ikke udført andre JAGG-beregninger på forventede maximale restkoncentrationer i jord og grundvand. 4. Flux-beregninger Beregningerne er foretaget i excel og under meget simplificerede forhold. En udskrift af beregningerne er vedlagt som bilag 9. Det er forudsat, at jordparametre og infiltration er den samme i alle de beregnede delarealer (celler). Denne antagelse synes rimelig, da lerlaget virker forholdsvis homogent i det store areal som er undersøgt. Der er anvendt en infiltration på henholdsvis 5, 50 og 00 mm i beregningerne og det er vurderet at en infiltration på 50 mm er mest realistisk, idet arealet er delvist befæstet. Denne er derfor anvendt til bestemmelse af fluxen. Arealerne til hver boring er udregnet som en såkaldt "Voronoi" fordeling i Mapinfo. Dvs. i hver celle er den pågældende boring tættere på et vilkårligt sted indenfor celle arealet end udenfor. Inddeling af celler er illustreret på figur. Arealerne er fra ca. 0 m i områder med høj boringsintensitet og op til ca. 500 m i arealer med lav boringsintensitet. Områdets rand er i beregningerne tildelt som m fra de yderst beliggende boringer. På baggrund af koncentrationer, fugacitets beregninger, arealer og infiltrationen er fluxen af PCE beregnet i bilag 9 (kolonne markeret med grøn). Da PCE udgør mere end 95% af forureningen med chlorerede forbindelser og derfor er dimensionsgivende for indsatsområdet, er der ikke udført fluxberegninger for andre stoffer. I tabel er den samlede aktuelle PCE stofflux præsenteret sam- C:\Documents and Settings\lokarl\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\OLKC5\indsatsområde_vers_ 0.docx.

19 Skovlunde Byvej 96A. Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger 4 men med forventet stofflux ved de mest forurenede celler. Det ses af tabel at der forventes en stofflux på 9, kg/år ved en infiltration på 50 mm år. Stoffluxen er proportional med infiltrationen. Det ses også af tabel, at de 8 mest forurenede arealer bidrager med ca. 70 % af stoffluxen. C:\Documents and Settings\lokarl\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\OLKC5\indsatsområde_vers_ 0.docx.

20

21 Skovlunde Byvej 96A. Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger 5 Tabel Beregnet samlet PCE flux og ved forskellige celler i området PCE Infiltration 5 mm/år 50 mm/år 00 mm/år Stof flux, celle B06 [kg/år] 0,4 0,9,8 Stof flux, celle B07 [kg/år] 0,6,,4 Stof flux, celle B08 [kg/år] 0, 0,6, Stof flux, celle B0 [kg/år] 0,4 0,9,8 Stof flux, celle B [kg/år] 0,4 0,9,7 Stof flux, celle B [kg/år] 0, 0,7,4 Stof flux, celle B8 [kg/år] 0, 0,6, Stof flux, celle B6 [kg/år] 0, 0,7,4 Beregnede stofflux, hele arealet [kg/år] 4,6 9, 8,4 Med en aktuel indvinding i Ballerup Vandforsyning på ca m er det beregnet at en acceptabel flux med PCE maksimalt må udgøre 0,6 kg/år for at sikre at fremtidige koncentrationer i indvindingsboringerne er under grundvandskriteriet. Dvs. at der skal udpeges et oprensningsområde som reducerer stoffluxen fra de nuværende beregnede ca. 9, kg/år til ca. 0,6 kg/år svarende til en reduktion på omtrent 9%. Der er til dette formål udført scenarier for oprensning. Scenarie Scenarie Scenarie Scenarie er en delvis oprensning, hvor der udføres oprensning i de allermest forurenede områder med en beregnet flux på mere end ca. 00 gpce/år. Disse områder for scenarie er markeret på figur 4 med rød og i bilag 9 med rød kolonne. Scenarie er udført som en mere radikal oprensning hvor der udføres oprensning i områder med en flux på ca. 50 g/år eller mere. Scenarie er vist på figur 4 som blå + røde arealer og i bilag 9 som blå kolonne. Scenarie er udført som en blanding af scenarie og, hvor der er taget nogle praktiske hensyn til skel, bygninger og forureningsudbredelsen. Scenarie er markeret som en fuld optrukken grøn linje på figur 4. Beregningerne er vist som lilla kolonne i bilag 9. Alle scenarier reducerer stoffluxen med mere end 90 % og disse beregninger er vist i bilag 9, mens nøgletal er præsenteret i tabel. Tabel Fluxreduktioner ved forskellige afværgescenarier. C:\Documents and Settings\lokarl\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\OLKC5\indsatsområde_vers_ 0.docx.

22 Skovlunde Byvej 96A. Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger 6 Forventet flux efter oprensning ) [g/år] Reduktion i flux [%] Kommentar Scenarie , Utilstrækkelig Scenarie 60 98, Ok, men meget omfattende og praktisk besværlig Scenarie 584 9,7 Tilstrækkelig og praktisk mulig ) infiltration antages til 50 mm/år Såfremt scenarie vælges som oprensningsområde, er det estimeret at 98,5 % af den samlede forureningsmasse fjernes fra området, hvilket må siges at være en meget høj oprensningsgrad. Dvs. at ca. 85 kg chlorerede forbindelser fjernes og ca. 7 kg chlorerede forbindelser efterlades på arealerne uden for oprensningsområdet. Disse beregninger fremgår ligeledes af bilag 9. Det anbefalede indsatsområde svarende til scenarie dækker et areal på ca. 500 m og er mere end dobbelt så stort som det tidligere skønnede areal på ca. 600 m, /0/. På denne baggrund vil de samlede oprensningsomkostninger blive væsentlig større end antaget i det reviderede afværgeprogram, /0/. Region Hovedstaden kan vælge at gå på kompromis med oprensningskrav og vælge et mindre oprensningsareal, som f.eks. scenarie eller et tilsvarende scenarie som målretter indsatsen i hot spot området. Herved vil oprensningsomkostningerne blive mindre. C:\Documents and Settings\lokarl\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\OLKC5\indsatsområde_vers_ 0.docx.

23

24 Skovlunde Byvej 96A. Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger 7 Konklusioner 5 Konklusion og anbefalinger Der er udført 9 nye boringer og udtaget i alt jordprøver til analyse. Jordforureningen med chorerede forbindelser er afgrænset horisontalt og delvist vertikalt. Kun i boringer er forureningen ikke afgrænset vertikalt. Indhold af TCE, nedbrydningsprodukter, totalkulbrinter og BTEX'er i jorden er marginalt. Der er påvist markante indhold af PCE i jorden uden for det nuværende indsatsområde. Der er fundet indhold som både er væsentlig større end forventet og i områder, hvor der ikke var forventet jordforurening. Hot spot området synes ikke at være ved den vestlige ende af bygning II, som tidligere antaget, /6/. De højeste koncentrationer er konstateret ved B07 på Skovlunde Byvej nr. 96, lige uden for værkstedsbygninger samt i B7 under bygning I på Skovlunde Byvej nr. 96A. I boring B08, B0, B er forureningen fundet lige under terræn og derfor kan kildeområdet være i bygning II eller umiddelbart udenfor. Der er ikke eller kun påvist ubetydelige indhold i boringerne udført på Skovlunde Byvej nr. 94. En masseopgørelse af PCE viser at der er ca. 850 kg PCE i området. I hot spot boringer (f.eks. B07 og B7) er der konstateret høje koncentrationer helt ned til 8,5 m u.t., mens det generelle billede udenfor hot spot er en vertikal udbredelse fra ca.,5-4 m u.t. Dvs. forureningen har bevæget sig horisontalt væk fra hot spot med det sekundære grundvand. Det er vist, at PCE er langt den mest dominerende komponent i jorden og denne er dimensionsgivende for oprensningen. Nedbrydningsprodukter, totalkulbrinter og BTEXér er kun fundet i begrænsede og ubetydelige indhold sammenholdt med PCE koncentrationerne. Der er udført flux beregninger, som viser, at der årligt udvaskes mellem 4,6 og 8,4 kg PCE til den umættede zone og det nedre sandmagasin. Det er vurderet, at en flux over 600 g/år er uacceptabel for grundvandsressourcen. På dette grundlag er der udført nogle scenarier til bestemmelse af indsatsområdet på ejendommene. Disse scenarier reducerer fluxen med mere end 90%. Det er vurderet at scenarie, hvor der tages udbredt hensyn til forureningsomfang, skel og bygninger er det mest cost effektive indsatsområde. Dette område er C:\Documents and Settings\lokarl\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\OLKC5\indsatsområde_vers_ 0.docx.

25 Skovlunde Byvej 96A. Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger 8 vist i figur 5 og dækker et areal på ca. 500 m. Dette indsatsområde dækker 5 forskellige ejendomme, men vil kun berøre bygninger markant. Det drejer sig om bygning I og bygning II på Skovlunde Byvej nr. 96A. Derudover vil denne løsning også berøre værkstedsbygningen på nr. 96 i mindre omfang alt afhængig af metodevalg. Der er påvist stærkt stigende koncentrationer i grundvandet ved boring B0, som der tidligere er udført prøvepumpning i. Denne boring kan evt. anvendes til afværgeboring eller opsamlingsboring under afværgeindsats i øvre magasiner. Der er meget høje indhold af nedbrydningskomponenter i forhold til PCE i grundvandet, hvorfor det vides at der sker en høj grad af nedbrydning i den umættede eller mættede zone. Der er ikke påvist chlorerede forbindelser i den nye boring B40, hvorfor det vurderes at forureningsfanen ikke har bevæget sig særlig langt fra hot spot området. Anbefalinger Det anbefales, at forureningen fjernes i et område svarende til scenarie vist i figur 5. Ved dette scenarie fjerens ca. 98,5 % PCE svarende til at der efterlades ca. 7 kg PCE over hele arealet. Såfremt der ønskes et større indsatsområde bliver oprensningen endnu mere omfattende og vil fordyres voldsomt pga. at oprensning under flere bygninger er påkrævet. Det anbefales, at der arbejdes videre med skitseprojektering af termisk oprensning med elektrisk opvarmning med ISTD eller ERH metoderne. Der skal laves nye økonomiske overslag på oprensningsomkostningerne, som forventes at blive væsentlig forøgede i forhold til afværgeprogrammet, /0/. Såfremt Region Hovedstaden vil prioritere midlerne anderledes kan der iværksættes en afskærende løsning i form af aktiv ventilation i det umættede sandlag, som skal køre i meget lang tid (>50 år). Denne løsning blev dog fravalgt i afværgeprogrammet, /0/. Det anbefales ikke, at arbejde videre med opgravning, da de nødvendige gravedybder vil medføre utilsigtede høje omkostninger til nedrivning og genopførelse af bygninger. Det vurderes ikke, at bygningerne kan understøttes under opgravning uden det er forbundet med særlige ekstra omkostninger og risici. Det anbefales endvidere, at foretage en bestemmelse af forurenings indholdet i sandlaget i hot spot områderne inden der skrides til afværgeløsning. C:\Documents and Settings\lokarl\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\OLKC5\indsatsområde_vers_ 0.docx.

26 Skovlunde Byvej 96A. Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger 9 6 Referencer // Begrænset forureningsundersøgelse. Rapport af Jord og Miljø A/S. D. 9. november 99. // Københavns Amt. Journal nr /9. Registreringsgrundlag af 6. marts 99. Københavns Amt. // Københavns Amt. Affaldsdepot nr. 5-5, tidligere renseri. Skovlunde Byvej 96A, Ballerup Kommune. Omfattende forureningsundersøgelser. NNR januar 998. /4/ Københavns Amt. Affaldsdepot nr. 5-5, tidligere renseri. Skovlunde Byvej 96A, Ballerup Kommune. Afværgeprogram. NNR februar 998. /5/ Københavns Amt. Affaldsdepot nr. 5-5, tidligere renseri. Skovlunde Byvej 96A, Ballerup Kommune. Supplerende forureningsundersøgelser, FASE II. NNR oktober 998. /6/ Københavns Amt. Affaldsdepot nr. 5-5, tidligere renseri. Skovlunde Byvej 96A, Ballerup Kommune. Helhedsvurdering af grundvandsressourcen. NNR d.. oktober998. /7/ Københavns Amt. Affaldsdepot nr. 5-5, tidligere renseri. Skovlunde Byvej 96A, Ballerup Kommune. Skitseprojekt. NIRAS december 998. /8/ Københavns Amt. Affaldsdepot nr. 5-5, tidligere renseri. Skovlunde Byvej 96A, Ballerup Kommune. Forsøg med passiv ventilation. NIRAS juli 999. /9/ Københavns Amt. Affaldsdepot nr. 5-5, tidligere renseri. Skovlunde Byvej 96A, Ballerup Kommune. Afværgeprojekt, Afslutningsrapport. NIRAS februar 000. /0/ Ballerup Kommune, Vandforsyningen. Ny kildeplads ved Lautrupgård III. GEUS 00. // Københavns Amt. Indledende forureningsundersøgelse. Dyregård. Skovlunde Byvej 0, 740 Skovlunde. NIRAS september 00. C:\Documents and Settings\lokarl\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\OLKC5\indsatsområde_vers_ 0.docx.

27 Skovlunde Byvej 96A. Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger 0 // Ballerup Kommune. Skovlunde Byvej 0. Dyregård Transformerstation. Supplerende undersøgelse og kildestyrkevurderinger. Rapport nr.. GEO marts 005. // Københavns Amt. Kontinuerte poreluftssonderinger. Skovlunde Byvej 96A m.fl. Ballerup Kommune. Datarapport over udførte poreluftsonderinger. COWI december 005. /4/ Miljøstyrelsen. Vejledning om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg. Vejl. nr 967 af 0//00. /5/ Ballerup Kommune. Vandforsyningsplan Ballerup Kommune 00 /6/ København Amt. Skovlunde Byvej 96A. Supplerende undersøgelser og revurdering af afværgeanlæg. COWI, november 006. /7/ Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 6 og 7. Oprydning på forurenede lokaliteter. Appendikser og Hovedbind. December 998. /8/ København Amt. Afværgeprogram. Lokalitets nr Skovlunde Byvej 96A mfl. Ballerup Kommune COWI, november 006. /9/ Region Hovedstaden.Skovlunde Byvej 96 A. Revudreing af afværgeforanstaltning. passiv ventilation af den umættede zone. Niras, Juli 00 /0/ Region Hovedstaden. Revideret afværgeprogram. Lokalitets nr Skovlunde Byvej 96A mfl. Ballerup Kommune COWI, Juni 0. C:\Documents and Settings\lokarl\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\OLKC5\indsatsområde_vers_ 0.docx.

28 Skovlunde Byvej 96A. Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger 0 Bilag Ejendommens beliggenhed Project documents/indsatsområde.docx.

29

30 Skovlunde Byvej 96A. Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger Bilag Boreprofiler Project documents/indsatsområde.docx.

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88 Skovlunde Byvej 96A. Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger Bilag Analyserapporter, jord Project documents/indsatsområde.docx.

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103 Skovlunde Byvej 96A. Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger Bilag 4 Behandlede resultater, chlorerede forbindelser Project documents/indsatsområde.docx.

104

105 Skovlunde Byvej 96A. Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger 5 Bilag 6 Masseopgørelse af PCE Project documents/indsatsområde.docx.

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116 Skovlunde Byvej 96A. Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger 4 Bilag 5 Konceptuel model, geologiske profiler Project documents/indsatsområde.docx.

117 C ~60 m C Kote skel skel Kote nr B0 0,8 m 7,9 0,48 4m 6m VB B0, 7,5 0,0 nr B0,8 0, B04 0,08 0,07 0,4 nr. 94 Fyld Ler Moræneler B 0,8 0, Umættet sand Mættet sand Signaturforklaring - Fyld Sand Grus Ler, oxideret (rødbrun) Moræneler, reduceret (grå) Skønnet udbredelse af forureningen, jord,8 Jordkoncentration af PCE i mg/kg TS Region Hovedstaden Skovlunde Byvej 96A Geologiske snit - Analyseresultater Tetrachlorethylen (PCE) (0) 860 Vandkoncentration af PCE i micro g/l Wbs nr. P A- Udarb. af FRBR Kontr. af JRL 5 Boring med filterstrækning og PID målinger Godk. af KIRU 4 Bemærkning Dato , Bilag , ,0 Skønnet udbredelse af forureningen, umættet zone og vand B9 B9

118 D ~60 m D Kote skel skel skel Kote B40 nr. 00 B B , , , <0,0 78 0,65 0, m m m m B0 760, 7,4 nr. 96A B,5 80 5,9 8,, B nr. 96 nr. 94,5 7 0,,6 Fyld Ler Moræneler B <0, Umættet sand ? ? Mættet sand ,6 Signaturforklaring Fyld Sand Grus Ler, oxideret (rødbrun) Moræneler, reduceret (grå) Skønnet udbredelse af forureningen, jord Sand Region Hovedstaden Skovlunde Byvej 96A Geologiske snit - Analyseresultater Tetrachlorethylen (PCE),8 Jordkoncentration af PCE i mg/kg TS Wbs nr. P A- Udarb. af FRBR (0) 860 Jordkoncentration af PCE i mg/kg TS Kontr. af JRL Godk. af KIRU Bemærkning Dato Boring med filterstrækning og PID målinger 4 Bilag 5 0 0, , , Skønnet udbredelse af forureningen, umættet zone og vand

119 B9 E ~60 m E Kote skel skel skel Kote nr B5 0,0 6, 0,0 0,7 m 4m 6m VB4 B B , , ,69 nr. 96A B9 4 4 <0,0 8 0, 5 8 0,88 0 <0, ,7 8 nr. 96 nr. 94 Ler Fyld Moræneler Umættet sand B4 6 0, 0, Mættet sand Signaturforklaring Fyld Sand Grus Ler, oxideret (rødbrun) Moræneler, reduceret (grå) Skønnet udbredelse af forureningen, jord,8 Jordkoncentration af PCE i mg/kg TS Region Hovedstaden Skovlunde Byvej 96A Geologiske snit - Analyseresultater Tetrachlorethylen (PCE) (0) 860 Jordkoncentration af PCE i mg/kg TS Wbs nr. P A- Udarb. af FRBR Kontr. af JRL 5 Boring med filterstrækning og PID målinger Godk. af KIRU 4 Bemærkning Dato , Bilag , ,0 - Skønnet udbredelse af forureningen, umættet zone og vand

120 A ~95 m A' Kote skel skel Kote B ,0 0,7 nr. 96VB4 nr. 96A nr. 96A Lager B0, 7,5 0, B05 0,84 8, B0 760, 7,4 B0 B B0 B7 0, 0, , , , , Strømningsretning S (005) 700 (0) Sand B B 0,08 4, 7, <0,0 B8 nr. 96B PalmsAuto Fyld Ler Moræneler Umættet sand Mættet sand (0) <0,0 (0) <0,0 4 B40 <0, Signaturforklaring Fyld Sand Grus Ler, oxideret (rødbrun) Moræneler, reduceret (grå) Skønnet udbredelse af forureningen, jord,8 (0) Jordkoncentration af PCE i mg/kg TS, 7,5 0,0 Vandkoncentration af PCE i micro g/l Boring med filterstrækning og PID målinger Region Hovedstaden Skovlunde Byvej 96A Geologiske snit - Analyseresultater Tetrachlorethylen (PCE) Wbs nr. P A- Udarb. af FRBR Kontr. af JRL Godk. af KIRU Bemærkning Dato 4--0 Bilag 5 Skønnet udbredelse af forureningen, umættet zone og vand

121 B ~95 m B' Kote skel skel skel Kote ? nr. 96VB4 nr. 96A nr. 96A Lager B04? 0,08 m 0,07 0,4 4m 6m 8m B , B4 5 0,05 0,87 B ? <0,0, 0,88 <0,0 0,7 B <0,0,4 <0,0 Fyld Ler nr. 96B Palms auto Moræneler Umættet sand Mættet sand B B9 0, (0) 0,8 - - Strømningsretning Sand Signaturforklaring Fyld Sand Grus Ler, oxideret (rødbrun) Moræneler, reduceret (grå) Skønnet udbredelse af forureningen, jord,8 (0) Jordkoncentration af PCE i mg/kg TS, 7,5 0,0 Vandkoncentration af PCE i micro g/l Boring med filterstrækning og PID målinger Region Hovedstaden Skovlunde Byvej 96A Geologiske snit - Analyseresultater Tetrachlorethylen (PCE) Wbs nr. P A- Udarb. af FRBR Kontr. af JRL Godk. af KIRU Bemærkning Dato 4--0 Bilag 5 Skønnet udbredelse af forureningen, umættet zone og vand

122

123 Skovlunde Byvej 96A. Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger 6 Bilag 7 Behandlede resultater, totalkulbrinter Project documents/indsatsområde.docx.

124

125 Skovlunde Byvej 96A. Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger 7 Bilag 8 Analyseresultater, grundvand. Project documents/indsatsområde.docx.

126

127 Skovlunde Byvej 96A. Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger 8 Bilag 9 Flux beregninger, bestemmelse af indsatsområdet Project documents/indsatsområde.docx.

128

129

JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VED KNULLEN 8, HØJBY, ODENSE

JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VED KNULLEN 8, HØJBY, ODENSE Notat NIRAS A/S Buchwaldsgade,. sal DK000 Odense C Region Syddanmark JORD OG GRUNDVANDSFORURENING VED KNULLEN 8, HØJBY, ODENSE Telefon 6 8 Fax 6 48 Email niras@niras.dk CVRnr. 98 Tilsluttet F.R.I 6. marts

Læs mere

Nationalt netværk af testgrunde

Nationalt netværk af testgrunde Til udvikling og demonstration af undersøgelses- og oprensningsmetoder på jord- og grundvandsområdet Nationalt netværk af testgrunde Danish Soil Partnership INTRO Én indgang Nationalt netværk af testgrunde

Læs mere

VENTILERING I UMÆTTET ZONE

VENTILERING I UMÆTTET ZONE VENTILERING I UMÆTTET ZONE Fagchef, civilingeniør Anders G. Christensen Civilingeniør Nanna Muchitsch Divisionsdirektør, hydrogeolog Tom Heron NIRAS A/S ATV Jord og Grundvand Afværgeteknologier State of

Læs mere

Erfaringer med revurdering af afværgeanlæg med fokus på risikovurdering og opstilling af målsætninger og stopkriterier

Erfaringer med revurdering af afværgeanlæg med fokus på risikovurdering og opstilling af målsætninger og stopkriterier Erfaringer med revurdering af afværgeanlæg med fokus på risikovurdering og opstilling af målsætninger og stopkriterier Workshop Vintermøde 2019, tirsdag den 5. marts Mads Møller og Bertil Carlson, Orbicon

Læs mere

Risikovurderinger overfor indeklimaet baseret på grundvandskoncentrationer

Risikovurderinger overfor indeklimaet baseret på grundvandskoncentrationer Risikovurderinger overfor indeklimaet baseret på grundvandskoncentrationer Hvorfor stemmer virkeligheden ikke overens med teorien? SØREN DYREBORG NIRAS Maria Heisterberg Hansen og Charlotte Riis, NIRAS

Læs mere

Hvis du vil teste en idé

Hvis du vil teste en idé KONTAKT Til udvikling og demonstration af undersøgelses- og oprensningsmetoder på jord- og grundvandsområdet Hvis du vil teste en idé - så hjælper Danish Soil Partnership dig videre i processen... Nationalt

Læs mere

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 Region Syddanmark Marts 211 KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette notat beskriver resultaterne af undersøgelser af grube 3-6 i Kærgård Plantage. Undersøgelserne er udført

Læs mere

Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager

Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager Udført for: Miljøstyrelsen & Oliebranchens Miljøpulje Udført af: Poul Larsen, Per Loll Claus Larsen og Maria Grøn fra

Læs mere

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg NOTAT Projekt Risikovurdering af lettere forurenet jord - støjvold III i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Notat nr. Miljø-01 Dato 2014-11-25 Til Henrik Linder, Ballerup Kommune Fra Lisbeth Hanefeld

Læs mere

Udtagning af Porevandprøver i den Umættede Zone Vurdering af nedsivning til grundvandet

Udtagning af Porevandprøver i den Umættede Zone Vurdering af nedsivning til grundvandet Udtagning af Porevandprøver i den Umættede Zone Vurdering af nedsivning til grundvandet Andreas Houlberg Kristensen DMR A/S Claus Ølund Ejlskov A/S Flemming Hauge Andersen Region Sjælland Per Loll DMR

Læs mere

Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener

Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener Indledende teknisk vurdering af en jord-forureningssag. skal vi afslutte sagen eller forsætte med påbud? Jævnfør jordforureningsloven: Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener 21/05/2013 PRESENTATION

Læs mere

Erfaringer fra et boringstransekt

Erfaringer fra et boringstransekt Erfaringer fra et boringstransekt Workshop Vintermøde 2018, onsdag den 7. marts Mads Møller, Katerina Tsitonaki, Bertil B. Carlson og Lars Larsen, Orbicon Nina Tuxen og Mette Munk Hansen, Region Hovedstaden

Læs mere

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Kolding Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at udføre en forureningsundersøgelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Deailkort

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Deailkort Bagsværd Sø Vurdering af hydraulisk påvirkning af Kobberdammene ved udgravning ved Bagsværd Sø. COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Praktisk anvendelse af koblet mættet og umættet strømnings modeller til risikovurdering

Praktisk anvendelse af koblet mættet og umættet strømnings modeller til risikovurdering Praktisk anvendelse af koblet mættet og umættet strømnings modeller til risikovurdering Udarbejdet for : Thomas D. Krom Jacob Skødt Jensen Outline Problemstilling Metode Modelopstilling Risikovurdering

Læs mere

Vadsbyvej 16A Historisk perspektiv og feltmetoder. Thomas Hauerberg Larsen

Vadsbyvej 16A Historisk perspektiv og feltmetoder. Thomas Hauerberg Larsen Vadsbyvej 16A Historisk perspektiv og feltmetoder Thomas Hauerberg Larsen Forskellige andre overskrifter jeg kunne have valgt Historien om en succesoprensning hvordan vi fjernede 400 kg klorerede opløsningsmidler

Læs mere

Lokalisering af hot-spot under bygning på renserigrund

Lokalisering af hot-spot under bygning på renserigrund Lokalisering af hot-spot under bygning på renserigrund Af Poul Larsen, Per Loll og Claus Larsen, Dansk Miljørådgivning A/S og Annette Dohm, Region Nordjylland DMR har afprøvet en ny undersøgelsesstrategi

Læs mere

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE Region Sjælland Juni RÅSTOFKORTLÆGNING FASE - GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE PROJEKT Region Sjælland Råstofkortlægning, sand grus og sten, Fase Gundsømagle Projekt nr. Dokument nr. Version Udarbejdet af

Læs mere

Ryegaard Grusgrav Vådgravning 1. Vurdering af miljøpåvirkninger fra råstofgravning under grundvandsspejlet I Ryegaard Grusgrav, Frederikssund Kommune.

Ryegaard Grusgrav Vådgravning 1. Vurdering af miljøpåvirkninger fra råstofgravning under grundvandsspejlet I Ryegaard Grusgrav, Frederikssund Kommune. Ryegaard Grusgrav Vådgravning 1 NOTAT Vurdering af miljøpåvirkninger fra råstofgravning under grundvandsspejlet I Ryegaard Grusgrav, Frederikssund Kommune. Baggrund Ryegaard Grusgrav planlægger at indvinde

Læs mere

CARL ROSES VEJ 10, FREDERICIA

CARL ROSES VEJ 10, FREDERICIA Til Oliebranchens Miljøpulje & Topdanmark Forsikring A/S Dokumenttype Rapport Dato Juni, 2012 OM sag nr. 7000-80-818 I 3347 042 12 238 CARL ROSES VEJ 10, FREDERICIA SUPPLERENDE FORURENINGSUN- DERSØGELSE

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Miljøundersøgelse Horsens, den 16. december 2014 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

Vurdering af indeklimarisiko ved fremtidig følsom arealanvendelse på baggrund af grundvandskoncentrationer. Overestimerer vi risikoen?

Vurdering af indeklimarisiko ved fremtidig følsom arealanvendelse på baggrund af grundvandskoncentrationer. Overestimerer vi risikoen? Vurdering af indeklimarisiko ved fremtidig følsom arealanvendelse på baggrund af grundvandskoncentrationer. Overestimerer vi risikoen Minakshi Dhanda, Region Hovedstaden Sine Thorling Sørensen, Region

Læs mere

Bilag 15. Linere feltanalyser of fotos

Bilag 15. Linere feltanalyser of fotos Bilag 15 Linere feltanalyser of fotos FLUTe linere - bemærkninger til de almindelige FLUTe linere Liner F3A ved M5 Lineren (F3A) var meget mudret, hvorfor den blev tørret af med ren klud, inden den blev

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens erfaring med volumenpumpning på poreluft Minakshi Dhanda 1

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens erfaring med volumenpumpning på poreluft Minakshi Dhanda 1 s erfaring med volumenpumpning på poreluft s erfaring med volumenpumpning på poreluft Minakshi Dhanda 1 Erfaringer i med volumenpumpning på poreluft Mange i regionen har erfaring med volumenpumpning på

Læs mere

Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1

Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1 Miljøcenter Nykøbing Falster Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1 Resumé November 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Miljøcenter

Læs mere

Hvad betyder geologi for risikovurdering af pesticidpunktkilder?

Hvad betyder geologi for risikovurdering af pesticidpunktkilder? Hvad betyder geologi for risikovurdering af pesticidpunktkilder? Lotte Banke, Region Midtjylland; Kaspar Rüegg, Region Midtjylland og Søren Rygaard Lenschow, NIRAS www.regionmidtjylland.dk Gennemgang Fase

Læs mere

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Teknik og Miljø Miljø Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Sagsnr. 46477 Brevid. Ref. LESH / 8LD 16.december 2013 Forureningsundersøgelser og

Læs mere

Københavns kommune Miljøkontrollen

Københavns kommune Miljøkontrollen Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk Københavns kommune Miljøkontrollen CVR-nr. 37295728 Tilsluttet

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. Jorden stammer fra diverse kommunale vejprojekter udført i Svendborg Kommune.

NOTAT. 1. Indledning. Jorden stammer fra diverse kommunale vejprojekter udført i Svendborg Kommune. NOTAT Projekt Risikovurdering, jorddepot ved motorvejsafkørsel Svendborg Nord Kunde Svendborg Kommune, Anlæg og ejendomme Til Fra Kim Jensen, Svendborg Kommune Søren Nielsen, Rambøll 1. Indledning Svendborg

Læs mere

Dansk Miljørådgivning A/S

Dansk Miljørådgivning A/S Dansk Miljørådgivning A/S Vognmand Filtenborg Nørrebro 70B 7900 Nykøbing M Att: Bjørn Filtenborg Sagsnr.: Dato: 2017-1124 3. august 2017 Risikovurdering vedr. indbygning af forurenet jord i støjvold beliggende

Læs mere

GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger

GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger DEL 2: RESULTATER AF SCREENING Gitte L. Søndergaard, Luca Locatelli, Louise Rosenberg, Philip J. Binning, Jens Aabling, Poul L. Bjerg ATV

Læs mere

Status, erfaring og udviklingsmuligheder

Status, erfaring og udviklingsmuligheder Ventilering af umættet zone: Status, erfaring og udviklingsmuligheder Fagchef, Civilingeniør, Anders G. Christensen Civilingeniør, Nanna Muchitsch 22/10/2008 I:\inf\pr-toolbox\overheads\Firmapresentation_nov2005.ppt

Læs mere

Anvendelse af Soil mixing

Anvendelse af Soil mixing Anvendelse af Soil mixing - ud fra regionens myndigheds/bygherre perspektiv - Anna Toft 1 Hvorfor udvikling soil mixing Regionens grundvand sikres 80 % drikkevand sikres inden 2025 s udviklingsstrategi

Læs mere

STORE BREDLUND, UDLÆG TIL RÅSTOFPLAN 2016 Råstofindvindingens påvirkning på grundvand 1 POTENTIALEFORHOLD VED STORE BREDLUND

STORE BREDLUND, UDLÆG TIL RÅSTOFPLAN 2016 Råstofindvindingens påvirkning på grundvand 1 POTENTIALEFORHOLD VED STORE BREDLUND Notat STORE BREDLUND, UDLÆG TIL RÅSTOFPLAN 2016 Råstofindvindingens påvirkning på grundvand INDHOLD 25. marts 2015 Projekt nr. 220227 Dokument nr. 1215365374 Version 1 Udarbejdet af MDO Kontrolleret af

Læs mere

Notat. Baggrund. Internt notat om AEM beregninger Nord og Initialer Syd modellen

Notat. Baggrund. Internt notat om AEM beregninger Nord og Initialer Syd modellen Notat Sag BNBO beregninger Projektnr. 04779 Projekt Svendborg Kommune Dato 04-03-07 Emne Internt notat om AEM beregninger Nord og Initialer MAON/DOS Syd modellen Baggrund I forbindelse med beregning af

Læs mere

INTRODUKTION TIL SOIL MIXING (ISS/ISCO) PÅ SØLLERØD GASVÆRK.

INTRODUKTION TIL SOIL MIXING (ISS/ISCO) PÅ SØLLERØD GASVÆRK. Vintermøde 2019, Temadag om Soil Mixing som afværgemetode INTRODUKTION TIL SOIL MIXING (ISS/ISCO) PÅ SØLLERØD GASVÆRK. Anna Toft og Line Mørkebjerg Fischer, Region Hovedstaden Torben Højbjerg Jørgensen

Læs mere

UNDERSØGELSESMETODER I UHÆRDET SKRIVEKRIDT

UNDERSØGELSESMETODER I UHÆRDET SKRIVEKRIDT UNDERSØGELSESMETODER I UHÆRDET SKRIVEKRIDT - udfordringer ved Platanvej, Nykøbing Falster Ekspertisechef Charlotte Riis, NIRAS Gro Lilbæk, Anders G Christensen, Peter Tyge, Mikael Jørgensen, NIRAS Martin

Læs mere

Beslutningsværktøj, RemS

Beslutningsværktøj, RemS ATV Gå Hjem Møde Skovlunde Byvej 96B et eksempel på (mis)brug af LCA-analyser i RemS af Jesper Lind, COWI A/S 1 Site specifikke fakta, Skovlunde Byvej 96A Renseri fra 1960 til 1987 Undersøgelser primo/medio

Læs mere

Ny risikovurdering i forbindelse med revurdering af moniteringer. Morten Birch Larsen, COWI

Ny risikovurdering i forbindelse med revurdering af moniteringer. Morten Birch Larsen, COWI Ny risikovurdering i forbindelse med revurdering af moniteringer Morten Birch Larsen, COWI Indhold Generelt om risikovurdering Værktøjer Processen Datagrundlag Beregninger Risikovurdering Fortsat monitering

Læs mere

Dynamisk udvikling i fordelingen af opløst PCE i sprækket kalkmagasin ved ændrede pumpningsforhold og udvikling af konceptuel model

Dynamisk udvikling i fordelingen af opløst PCE i sprækket kalkmagasin ved ændrede pumpningsforhold og udvikling af konceptuel model Dynamisk udvikling i fordelingen af opløst PCE i sprækket kalkmagasin ved ændrede pumpningsforhold og udvikling af konceptuel model ATV Vintermøde 7. marts 2017 Annika S. Fjordbøge (asfj@env.dtu.dk) Klaus

Læs mere

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( ).

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( ). Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling miljoe@regionh.dk Frederiksberg Kommunes kommentarer til Region Hovedstadens planlagte offentlige indsats i 2018 på jordforureningsområdet x. januar 2017

Læs mere

Slutdokumentation og oprensningskriterier på et aktivt system Jernbanegade 29, Ringe

Slutdokumentation og oprensningskriterier på et aktivt system Jernbanegade 29, Ringe WORKSHOP ATV VINTERMØDE 2017-10 ÅR MED STIMULERET REDUKTIV DECHLORERING ERFARINGER OG UDFORDRINGER Slutdokumentation og oprensningskriterier på et aktivt system Jernbanegade 29, Ringe Torben Højbjerg Jørgensen

Læs mere

KÆRGÅRD PLANTAGE - GRUBE 3-6 INDHOLD. Resume 3. 1 Indledning 6

KÆRGÅRD PLANTAGE - GRUBE 3-6 INDHOLD. Resume 3. 1 Indledning 6 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE - GRUBE 3-6 VURDERING AF OMKOSTNINGER TIL OPRENSNING AF FORURENING UNDER GRUNDVANDSSSPEJLET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til boringer ved Assendrup og Hovedgård

Ansøgning om tilladelse til boringer ved Assendrup og Hovedgård Ansøgning om tilladelse til boringer ved Assendrup og Hovedgård Ansøgt kommune Horsens Kommune, Natur & Miljø Rådhustorvet 4 8700 Horsens Att.: Rasmus Rønde Møller og Gitte Bjørnholt Brok Oplysninger om

Læs mere

VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET

VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET Notat NIRAS A/S Birkemoseallé 27-29, 1. sal DK-6000 Kolding DONG Energy A/S VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET Telefon 7660 2600 Telefax 7630 0130 E-mail

Læs mere

Ventilation (SVE) på tre lokaliteter observationer og refleksioner

Ventilation (SVE) på tre lokaliteter observationer og refleksioner Ventilation (SVE) på tre lokaliteter observationer og refleksioner Vintermøde 7.-8. marts 2017 Thomas Hauerberg Larsen, Kresten Andersen, Anna Toft, Flemming Vormbak, Ida Damgaard, Mariam Wahid, Kim Sørensen,

Læs mere

Grundvandsgruppens udtalelse i forhold til kunstgræsbanen ved Bælum-Solbjerg IF - Skolevej 1D, 9574 Bælum

Grundvandsgruppens udtalelse i forhold til kunstgræsbanen ved Bælum-Solbjerg IF - Skolevej 1D, 9574 Bælum Grundvandsgruppens udtalelse i forhold til kunstgræsbanen ved Bælum-Solbjerg IF - Skolevej 1D, 9574 Bælum Grundvandsgruppens udtalelser i forhold til Østhimmerlands Kunstgræsforenings ansøgning om etablering

Læs mere

Lokalitets nr Skovlunde Byvej 96A mfl. Ballerup Kommune

Lokalitets nr Skovlunde Byvej 96A mfl. Ballerup Kommune Københavns Amt Lokalitets nr. 151-00015 Skovlunde Byvej 96A mfl. Ballerup Kommune Supplerende undersøgelser og revurdering af afværgeanlæg November 2006 Københavns Amt Lokalitets nr. 151-15 Skovlunde Byvej

Læs mere

Pesticidforurening ved Skelstoftegaard

Pesticidforurening ved Skelstoftegaard Pesticidforurening ved Skelstoftegaard Roman Karol Koscianski, Region Sjælland Sandra Roost, Orbicon ATV-Vintermøde 2012 7. marts 2012 Eksempel på en sag med mange aktører over en lang periode Forureningsundersøgelser

Læs mere

Ansøgning om 1 prøveboring og midlertidig udledning

Ansøgning om 1 prøveboring og midlertidig udledning Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby Rådhus Lyngby Torv 17 2800 Kgs. Lyngby 2013-06-13 Ansøgning om 1 prøveboring og midlertidig udledning af vand. GEO ønsker at undersøge muligheden for at erstatte den eksisterende

Læs mere

Kollund Sand og Grus Aps Gunnar Vestergaard Okkelsvej 21 Kollund 7400 Herning

Kollund Sand og Grus Aps Gunnar Vestergaard Okkelsvej 21 Kollund 7400 Herning Regionshuset Holstebro Kollund Sand og Grus Aps Gunnar Vestergaard Okkelsvej 21 Kollund 7400 Herning Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Afslag på dispensation til

Læs mere

Forslag til handleplan 2 for forureningerne i Grindsted by

Forslag til handleplan 2 for forureningerne i Grindsted by Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Christophersen Afdeling: Jordforurening E-mail: Mette.Christophersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/7173 Telefon: 76631939 Dato: 9. august 2011 Forslag

Læs mere

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? Kemiingeniør Claus Frydenlund Gladsaxe Kommune, Miljøafdelingen ATV Jord og Grundvand Praktiske erfaringer med indsatser til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Bilag 1 Lindved Vandværk

Bilag 1 Lindved Vandværk Bilag 1 ligger midt i Lindved by. 200.000 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Indvinding

Læs mere

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2 Notat Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS 20. december 2012 Projekt nr. 211702 Dokument nr. 125930520 Version 1 Udarbejdet af NCL Kontrolleret af AWV

Læs mere

Status for arbejdet med forureningerne relateret til Grindstedværkets aktiviteter

Status for arbejdet med forureningerne relateret til Grindstedværkets aktiviteter Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Christophersen/Jakob Sønderskov Weber Afdeling: Jordforurening E-mail: Mette.Christophersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/7173 Telefon: 76631939 Dato:

Læs mere

As Vandværk og Palsgård Industri

As Vandværk og Palsgård Industri og Palsgård Industri ligger i det åbne land i den østlige del af Overby. Vandværket har 2 indvindingsboringer beliggende tæt ved hinanden, ca. 10 meter fra vandværket, se figur 2. Vandværket har en indvindingstilladelse

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

GEUS-NOTAT Side 1 af 3 Side 1 af 3 Til: Energistyrelsen Fra: Claus Ditlefsen Kopi til: Flemming G. Christensen GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-12-05 Dato: 29-10-2012 J.nr.: GEUS-320-00002 Emne: Grundvandsforhold omkring planlagt undersøgelsesboring

Læs mere

ttem - undersøgelse og risikovurdering af pesticidpunktkilder

ttem - undersøgelse og risikovurdering af pesticidpunktkilder ttem - undersøgelse og risikovurdering af pesticidpunktkilder Søren Rygaard Lenschow 06-03-2019 Partnere Region Midtjylland Frede Busk Sørensen og Flemming Jørgensen Århus Universitet NIRAS Søren Bjørn

Læs mere

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( )

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( ) Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling miljoe@regionh.dk Frederiksberg Kommunes kommentarer til Region Hovedstadens planlagte offentlige indsats i 2017 på jordforureningsområdet x. januar 2017

Læs mere

Naturstyrelsen FLYVESTATION VÆRLØSE - NATURSTYRELSEN. Halvårligt statusnotat for monitering og udledningsregnskab for 1. og 2.

Naturstyrelsen FLYVESTATION VÆRLØSE - NATURSTYRELSEN. Halvårligt statusnotat for monitering og udledningsregnskab for 1. og 2. Notat Naturstyrelsen FLYVESTATION VÆRLØSE - NATURSTYRELSEN Halvårligt statusnotat for monitering og udledningsregnskab for 1. og 2. kvartal af 2015 7. juli 2015 Projekt nr. 220925 Udarbejdet af TBJ Kontrolleret

Læs mere

Dansk Miljørådgivning A/S

Dansk Miljørådgivning A/S Dansk Miljørådgivning A/S Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att: Niels Døssing Overheu DMR sagsnr.: Dato: 2014-0726 27. april 2017 Notat vedr. supplerende luftrensning

Læs mere

Notat. Hillerød Forsyning A/S NYE KILDEPLADSER VED FREERSLEV OG BRØDESKOV Modelberegninger baseret på prøvepumpninger december 2016/januar 2017

Notat. Hillerød Forsyning A/S NYE KILDEPLADSER VED FREERSLEV OG BRØDESKOV Modelberegninger baseret på prøvepumpninger december 2016/januar 2017 Notat Hillerød Forsyning A/S NYE KILDEPLADSER VED FREERSLEV OG BRØDESKOV Modelberegninger baseret på prøvepumpninger december 2016/januar 2017 24. april 2017 Projekt nr. 227678 Dokument nr. 1223154487

Læs mere

Notat. Baggrund. Boringsnære beskyttelsesområder. Figur 1: Oversigt over boringer ved Hjallerup Vandforsyning

Notat. Baggrund. Boringsnære beskyttelsesområder. Figur 1: Oversigt over boringer ved Hjallerup Vandforsyning Notat Sag Brønderslev kommune Projektnr. 59 Projekt Hjallerup Vandforsyning Dato 09-02- Emne BNBO Initialer THW Baggrund Brønderslev kommune har anmodet om at få beregnet boringsnære beskyttelsesområder

Læs mere

GrundRisk screeningsværktøj til identifikation af grundvandstruende forureninger

GrundRisk screeningsværktøj til identifikation af grundvandstruende forureninger GrundRisk screeningsværktøj til identifikation af grundvandstruende forureninger Principper og resultater af screening Gitte Lemming Søndergaard, Luca Locatelli, Louise Rosenberg, Philip J. Binning, Poul

Læs mere

Dykkende faner i dybe sandmagasiner en overset trussel?

Dykkende faner i dybe sandmagasiner en overset trussel? Dykkende faner i dybe sandmagasiner en overset trussel? Sine Thorling Sørensen, Region Hovedstaden, Center for Regional Udvikling, Miljø Thomas Hauerberg Larsen, Orbicon Mads Troldborg, The James Hutton

Læs mere

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ GEOTEKNISK DATARAPPORT ADRESSE COI A/S Parallelvej 800 Kongens Lyngby TLF 6 0 00 00 FAX 6 0 99 99 cowi.dk OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER

Læs mere

3.5 Private vandværker i Århus Kommune

3.5 Private vandværker i Århus Kommune 3.5 Private vandværker i Århus Kommune Kvottrup Vandværk (751.2.24) Vandværket har en indvindingstilladelse på 6. m 3 /år. Tilladelsen er gebyrnedsat fra oprindelig 18. m 3 / år den 16. februar 2. Vandværkets

Læs mere

GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE

GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE Sektionsleder Anne Steensen Blicher Orbicon A/S Geofysiker Charlotte Beiter Bomme Geolog Kurt Møller Miljøcenter Roskilde ATV MØDE VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING

Læs mere

STITUNNEL RIBE INDHOLD. 1 Indledning og formål. 2 Datagrundlag. 1 Indledning og formål 1. 2 Datagrundlag 1

STITUNNEL RIBE INDHOLD. 1 Indledning og formål. 2 Datagrundlag. 1 Indledning og formål 1. 2 Datagrundlag 1 VEJDIREKTORATET STITUNNEL RIBE TOLKNING AF PRØVEPUMPNING OG FORSLAG TIL GRUNDVANDSSÆNKNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

Bilag 1 Hedensted Vandværk

Bilag 1 Hedensted Vandværk ligger nordvest for Hedensted. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 600.000 m 3 og indvandt i 2015 492.727 m 3. Udviklingen i vandværkets indvinding fremgår af figur

Læs mere

Hvilke data bør indgå ved revurdering af pump & treat anlæg og hvordan måles effekten af indsatsen

Hvilke data bør indgå ved revurdering af pump & treat anlæg og hvordan måles effekten af indsatsen Hvilke data bør indgå ved revurdering af pump & treat anlæg og hvordan måles effekten af indsatsen Workshop Vintermøde 2019, tirsdag den 5. marts Bertil Ben Carlson, Orbicon 1 Indhold Hvilke data er relevante

Læs mere

Pesticidsager: Undersøgelser- Risikoafklaring- Perspektiver for afværge ved stimuleret biologisk nedbrydning

Pesticidsager: Undersøgelser- Risikoafklaring- Perspektiver for afværge ved stimuleret biologisk nedbrydning Pesticidsager: Undersøgelser- Risikoafklaring- Perspektiver for afværge ved stimuleret biologisk nedbrydning Vintermøde 2017, civilingeniør, ph.d. Katerina Tsitonaki kats@orbicon.dk Og mange andre fra

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Tjørnehoved, Præstø Kommune Matrikel 3b Tjørnehoved By, Allerslev Journalnr. 04-000156 Dokumentnr. 246198 23. marts 2006 MMY 1 Der er d. 1. juli 2004 søgt

Læs mere

Undersøgelser ved Selling Vandværk boring 2

Undersøgelser ved Selling Vandværk boring 2 Resultater fra forureningsundersøgelserne omkring boring 2.0 2.0 1.0 0. Dybde i meter 1.0 Udsnit Analyse pesticider og nedbrydningsprodukter i jordprøver*. Anført som µg/kg tørstof. 2.0 Dichlorbenzamid

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Resendalvej - Skitseprojekt. Silkeborg Kommune. Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej.

Indholdsfortegnelse. Resendalvej - Skitseprojekt. Silkeborg Kommune. Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej. Silkeborg Kommune Resendalvej - Skitseprojekt Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt

Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt 8, undersøgelser og indeklima Hvorfor er det vigtigt med grundige undersøgelser inden 8 tilladelser til nybyggeri for at kunne sikre indeklimaet: Afklare

Læs mere

Monitering af vandstand ved Store Rosenbusk Grusgrav INDHOLD BILAG

Monitering af vandstand ved Store Rosenbusk Grusgrav INDHOLD BILAG REGION HOVEDSTADEN Monitering af vandstand ved Store Rosenbusk Grusgrav ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk EVALUERINGSRAPPORT INDHOLD

Læs mere

3D Sårbarhedszonering

3D Sårbarhedszonering Projekt: kvalitetsledelsessystem Titel: 3D sårbarhedszonering Udarbejdet af: Rambøll Kvalitetssikret af: AMNIE Godkendt af: JEHAN Dato: 03-02-2017 Version: 1 3D Sårbarhedszonering ANVENDELSE AF 3D TYKKELSER

Læs mere

Situationsplan med boringer. Analyseresultater VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT

Situationsplan med boringer. Analyseresultater VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT MUSICONSEKRETARIATET HAL 1 OMRÅDET STATUSNOTAT - TERRÆNNÆRE JORDPRØVER TILLÆG TIL RAPPORT FRA 2017 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

PRIORITERING AF INDSATS MOD GRUNDVANDSTRUENDE FORURENINGER

PRIORITERING AF INDSATS MOD GRUNDVANDSTRUENDE FORURENINGER PRIORITERING AF INDSATS MOD GRUNDVANDSTRUENDE FORURENINGER Er den hydrogeologiske kortlægning fra statens miljøcentre god nok? Civilingeniør Hans Skou Civilingeniør Jørn K. Pedersen Geolog Jørgen F. Christensen

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Radarhoved Skagen - Udskiftning fyringsolietanke

Radarhoved Skagen - Udskiftning fyringsolietanke Notat Frederikshavn Kommune Radarhoved Skagen - Udskiftning fyringsolietanke Ansøgning om midlertidig tilladelse til indvinding/udledning af grundvand 30. september 2016 Version 1 Projekt nr. 226370 Dokument

Læs mere

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Aabenraa Kommune Steen Thomsen 2014.07.31 1 Bilag nr. 1 DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Generelle forhold Barsø Vandværk er et alment vandværk i Aabenraa Kommune. Vandværket er beliggende centralt på Barsø (fig.

Læs mere

BACH GRUPPEN A/S Industrivej Viborg. Att: Brian Sønderby

BACH GRUPPEN A/S Industrivej Viborg. Att: Brian Sønderby Regionshuset Holstebro Miljø Lægårdvej 10 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk BACH GRUPPEN A/S Industrivej 22 8800 Viborg Att: Brian Sønderby Afslag på ansøgning om dispensation til

Læs mere

Notat. 1. Resumé. Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 1.B.19 ved Auning. Strategisk Miljøvurdering

Notat. 1. Resumé. Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 1.B.19 ved Auning. Strategisk Miljøvurdering Notat Projekt Kunde Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 1.B.19 ved Auning Norddjurs Kommune Rambøll Danmark A/S Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Århus N Danmark Emne

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FYRINGSOLIES TRANSPORT OG NEDBRYDNING I DEN UMÆTTEDE ZONE

UNDERSØGELSE AF FYRINGSOLIES TRANSPORT OG NEDBRYDNING I DEN UMÆTTEDE ZONE UNDERSØGELSE AF FYRINGSOLIES TRANSPORT OG NEDBRYDNING I DEN UMÆTTEDE ZONE Civilingeniør Anders G. Christensen NIRAS A/S Lektor, civilingeniør, ph.d. Peter Kjeldsen Institut for Miljø & Ressourcer, DTU

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Tilladelse til oppumpning og reinfiltration af vand i forbindelse med afværgeanlæg på Ra agnhildgade 1 Lovgrundlag Klage

KØBENHAVNS KOMMUNE Tilladelse til oppumpning og reinfiltration af vand i forbindelse med afværgeanlæg på Ra agnhildgade 1 Lovgrundlag Klage KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø Økonomiforvaltningen Rådhuset Københavns Kommune 15999 København V Sagsnr. 2011-123019 Dokumentnr. 2012-279667 UDKAST HAJ/MEJ Tilladelse

Læs mere

VALMUEVEJ 36, 3650 ØLSTYKKE

VALMUEVEJ 36, 3650 ØLSTYKKE OLIEBRANCHENS MILJØPULJE VALMUEVEJ 36, 3650 ØLSTYKKE PRISSÆTNING AF UNDERSØGELSER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk PROJEKTNR. DOKUMENTNR.

Læs mere

DNAPL-udviklingsprojekt på Naverland 26. Henriette Kerrn-Jespersen

DNAPL-udviklingsprojekt på Naverland 26. Henriette Kerrn-Jespersen DNAPL-udviklingsprojekt på Naverland 26 Henriette Kerrn-Jespersen Baggrund for et DNAPL projekt Regionerne identificerer og prioriterer forurenede grunde til yderligere offentlig indsats ift sundhed og

Læs mere

Notat UDKAST. 2. august 2005. Ringkjøbing Amt HØFDE 42. Estimering af udsivning til Vesterhavet. 2. august 2005. Indholdsfortegnelse:

Notat UDKAST. 2. august 2005. Ringkjøbing Amt HØFDE 42. Estimering af udsivning til Vesterhavet. 2. august 2005. Indholdsfortegnelse: Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Ringkjøbing Amt HØFDE 42 UDKAST 2. august 2005 NIRAS Banegårdspladsen 6 B DK-7400 Herning Telefon 9626 6226 Fax 9626 6225 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0004 / 118041 Navn: Adresse: Løgumklostervej 20 Kontaktperson: Formand: Niels Chr. Schmidt, Løgumklostervej 32, Lovrup, 6780 Skærbæk Dato for

Læs mere

Kortlægningsområderne Almsgård og Slimminge er beliggende i et landområde uden større byer.

Kortlægningsområderne Almsgård og Slimminge er beliggende i et landområde uden større byer. Indledning Kortlægningsområderne Almsgård og Slimminge er beliggende i et landområde uden større byer. Indvindingen består af en blanding af små vandforsyninger og store HOFOR kildepladser, der tilsammen

Læs mere

MODEL RECIPIENTPÅVIRKNING VED FREDERICIAC

MODEL RECIPIENTPÅVIRKNING VED FREDERICIAC 10 1 3 4 6 7 9 10 11 15 14 19 13 47 16 Inderhavn 54 55 58 59 69 50 Slæbested 56 57 68 70 26a 26b 73 74 72 22 24 31 32 18b Fremtidig kanal 33 34 18a 17b 21 20 46 35 71 Nuværende kanal 23 30 29 Pier 52 53

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE BELIGGENHED: REKVIRENT: RÅDGIVER: BORGERGADE 17A17F/DRONNINGENS TVÆR GADE 3244, 13 KØBENHAVN K MILJØKONTROLLEN DANSK MILJØRÅDGIVNING A/S SAGSNR: 254424551 DATO: 5. februar 24 Borgergade

Læs mere

Transportprocesser i umættet zone

Transportprocesser i umættet zone Transportprocesser i umættet zone Temadag Vintermøde 2018: Grundvand til indeklima - hvor konservativ (korrekt) er vores risikovurdering? Thomas H. Larsen JAGGS tilgang Det kan da ikke være så kompliceret

Læs mere

Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/ Ref.: BEJ/ Den 9. september 2005

Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/ Ref.: BEJ/ Den 9. september 2005 [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/04-0010 Ref.: BEJ/ Den 9. september 2005 Miljøstyrelsens afgørelse om påbud om forureningsundersøgelse på [ ], matr. nr. [ ] De har

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til boringer ved Svinsager og Hvilsted

Ansøgning om tilladelse til boringer ved Svinsager og Hvilsted Ansøgning om tilladelse til boringer ved Svinsager og Hvilsted Ansøgt kommune Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Grøndalsvej 1C 8260 Viby J miljoeogenergi@aarhus.dk Oplysninger om rådgiver Janni Thomsen,

Læs mere

Umiddelbart nord for Grydebanke, er der et lavtliggende område hvor Studsdal Vig går ind. Et mindre vandløb afvander til Studsdal Vig.

Umiddelbart nord for Grydebanke, er der et lavtliggende område hvor Studsdal Vig går ind. Et mindre vandløb afvander til Studsdal Vig. Notat NIRAS A/S Buchwaldsgade 35, 3. sal DK-5000 Odense C DONG Energy Skærbækværket VURDERING AF FORØGET INDVINDING AF GRUNDVAND Telefon 6312 1581 Fax 6312 1481 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet

Læs mere

Koncern Miljø Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød. Afgørelse

Koncern Miljø Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød. Afgørelse Koncern Miljø Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Afgørelse Tilladelse til midlertidig udledning af renset grundvand til Stenløse Å. Region Hovedstaden har ansøgt Egedal Kommune om tilladelse

Læs mere