Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015"

Transkript

1 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade 65, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale, hvor i alt 155 delegerede (29 socialrådgivere, 90 socialpædagoger og 36 kontorpersonale) var mødt og 11 ikke-delegerede medlemmer ligeledes var mødt. Dagsordenen var: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden for generalforsamlingen 3. Bestyrelsens beretning herunder godkendelse af lønpolitik 4. Godkendelse af årsrapport, herunder årsregnskab med revisionspåtegning samt godkendelse af resultatopgørelse og balance 5. Forslag til ændring af pensionsvilkår 5.1 Justeret pensionspakke Bestyrelsen foreslår, at alderspensionsalderen i pensionsvilkårene ændres fra at være 65 år til at følge alderen for folkepension. Denne ændring omfatter såvel eksisterende medlemmer som nye medlemmer. Desuden foreslår bestyrelsen, at førtidspensionen vil udgøre 80 % af alderspensionen for nye medlemmer, der optages fra bestemmelsen træder i kraft. Eksisterende medlemmer vil få mulighed for at vælge, at deres førtidspension også skal udgøre 80 % af alderspensionen. Bestyrelsen fastsætter tidspunkt for bestemmelsens ikrafttræden og de nærmere regler for de eksisterende medlemmers valgmulighed. 5.2 Supplerende ordninger i pensionskassen afvikling af PKA+ Bestyrelsen har truffet en beslutning om at samle medlemmernes pensioner i pensionskassen, og dermed afvikle PKA+ Pension. Bestyrelsen foreslår derfor: at pensionsvilkårene tilpasses sådan, at de supplerende ordninger, der hidtil har været tegnet i PKA+ Pension, tegnes i pensionskassen, at det tilføjes i pensionsvilkårene, at medlemmernes supplerende opsparing og supplerende opsparing for tjenestemænd, kan tegnes i pensionskassen, at bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for de omfattede ordninger. 5.3 Justeringer af pensionsvilkår Afskaffelse af helbredsoplysninger Bestyrelsen foreslår, at reglen om afgivelse af helbredsoplysninger i forbindelse med optagelse i pensionskassen efter pensionsvilkårenes 1a afskaffes Svingende indbetalinger Bestyrelsen foreslår at ændre reglen om fastsættelse af pensionernes størrelse ved svingende indbetalinger, så dækningen ved førtidspension og død baseres på et gennemsnit af de seneste tre måneders indbetalinger, og ikke på basis af det højeste bidrag.

2 Adgang til pensionskassen for ansatte uden for overenskomst Bestyrelsen foreslår, at der åbnes mulighed for, at medlemmer af Socialpædagogernes Landsforbund, Dansk Socialrådgiverforening og HK Kommunal kan optages i pensionskassen, hvis de får ansættelse hos en arbejdsgiver, der ikke er overenskomstdækket. 6. Bemyndigelse til bestyrelsen Bestyrelsen foreslår, at den bliver bemyndiget til med substitutionsret at anmelde det vedtagne og foretage sådanne mindre væsentlige ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen, Finanstilsynet eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse. 7. Fastsættelse af stedet for næste års generalforsamling 8. Eventuelt Formand Jens Stenbæk bød forsamlingen velkommen og oplyste, at han var ny formand for pensionskassen, et hverv han tiltrådte den 1. maj Jens Stenbæk bemærkede videre, at han ikke var helt ny i PKA-sammenhæng, da han siden 2010 havde været formand i Pensionskassen for Lægesekretærer indtil den fusionerede i oktober Som en af de første aktiviteter i den fusionerede pensionskasse var der blevet valgt en ny delegeretforsamling. Det var i den forbindelse meget glædeligt, at knap 250 medlemmer meldte sig som kandidater til de 180 pladser i delegeretforsamlingen, som er omdrejningspunktet for pensionskassens medlemsdemokrati. 80 medlemmer havde meldt sig for første gang, og delegeretforsamlingen havde som følge heraf fået en god sammensætning af nye og erfarne delegerede. Ad punkt 1. Valg af dirigent Herefter gennemgik Jens Stenbæk generalforsamlingens dagsorden, og Sekretariatschef Josephine Fock blev valgt som dirigent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen efter hendes opfattelse var lovligt indvarslet, og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig. Dirigenten spurgte generalforsamlingen, om der var indvendinger herimod. Dette var ikke tilfældet, og dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen således var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Ad punkt 2. Forretningsorden for generalforsamlingen Dirigenten henviste til det udsendte bilag og bemærkede, at forretningsordenen for generalforsamlingen var et regelsæt for generalforsamlingens afholdelse. Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger havde i mange år forud for fusionen haft en forretningsorden for generalforsamlingen, og bestyrelsen foreslog, at denne forretningsorden også anvendes i den fusionerede pensionskasse. Beslutning: Generalforsamlingen vedtog enstemmigt og med samtlige tilstedeværende stemmer Forretningsorden for Generalforsamlingen.

3 3 Ad punkt 3. Bestyrelsens beretning herunder godkendelse af lønpolitik På bestyrelsens vegne aflagde formand Jens Stenbæk følgende beretning: Dette var den første generalforsamling efter fusionen og derfor naturligt, at jeg starter med at kommentere sammenlægningen af vores pensionskasser. Det er vores første generalforsamling i Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke jer alle sammen for jeres engagement, debatterne og det store arbejde, I har udført i forbindelse med fusionen og delegeretvalget. Vi har oplevet en proces, hvor der er skabt fælles fodslag blandt bestyrelser, organisationer og ikke mindst blandt jer delegerede. Det skal I have en stor tak for. Vi er blevet flere faggrupper til at dele synspunkter og skabe fælles udvikling. Og selv om vi lige skal lære hinanden at kende, så er jeg overbevist om, at debat-traditionen fra de gamle kasser også vil indfinde sig hér. Også på bestyrelsesniveau har vi skullet finde en rytme, der kan håndtere en større bestyrelse med den nødvendige brede repræsentation. Det har nu ikke været svært, fordi vi i forvejen kender hinanden, og fordi vi alle har set ideen i fusionen. Nu fremlægger jeg så for første gang bestyrelsens mundtlige og skriftlige redegørelse for arbejdet i den pensionskasse, der startede året delt men endte det samlet. Min mundtlige beretning skal ses i sammenhæng med den skriftlige, der er udsendt til jer. I den har I kunnet læse mere udførligt om, hvad pensionskassen har foretaget sig i 2014 og om den udvikling, som den har været igennem. Som noget nyt er der også blevet udarbejdet en særskilt rapport om PKA s ansvarlige investeringer i Baggrunden for denne rapport er at give jer et bredere indblik i pensionskassens etiske investeringer, beslutninger og udfordringer. Den beretning, jeg nu skal aflægge, trækker nogle enkelte linjer og større udfordringer op og peger på, hvad vores mål er på en række væsentlige områder. Høj kontorente og lave omkostninger Et par af beslutningerne i 2014 har direkte indflydelse på medlemmernes pensioner. Omkostningerne sænkes i 2015 til 450 kr. i gennemsnit pr. medlem det vil være et fald på ca. 75 kr. i forhold til året før. Faldet i administrationsomkostningerne skyldes primært fusionerne, men vi er også blevet mere effektive på en række områder. Det, der er sparet, er tjent, og det, der er tjent, kommer medlemmernes pensioner til gode. For bare lidt over tre år siden var der 8 pensionskasser i PKA, og udover at gøre pensionskasserne mere robuste, så har et af målene med fusionerne været at sænke omkostningerne for vores medlemmer. Vi er i bestyrelsen meget tilfredse med, at det mål er nået.

4 4 Det er vi også over, at vi kunne fastsætte kontorenten for 2015 til 4,8 pct. Det sker som følge af pensionskassens solide og stabile økonomi og på baggrund af gode investeringsresultater gennem en årrække. Faktisk er det gennemsnitlige afkast på over 10% over de sidste 5 år. Mange medlemmer vil opleve stigende pensioner, mens nogle, særligt ældre medlemmer, ikke vil opleve en stigning. Mange ældre medlemmer har nemlig allerede en høj rente og forventninger om en kortere levealder indregnet i deres pensioner. For disse medlemmer betyder de gode resultater, at deres pensioner bliver forlænget, men ikke forhøjet. Livet forlænges, og det gør pensionen så også. Omlægning af kapitalpensionerne En anden begivenhed i 2014, der havde direkte indflydelse på mange medlemmers pensioner, var omlægningen af kapitalpensionerne, eller engangssum ved alder, som vi kalder den i pensionskassen. Den gamle ydelse blev nedlagt, og erstattet af den nye alderssum medlemmer i alt i PKA omlagde pensioner med en samlet værdi på 11,5 mia. kr. Kun ca medlemmer sagde nej til muligheden. Dermed sparede medlemmerne i alt ca. 310 mio. kr. i afgifter, selv om de også sendte 4,3 mia. kr. i statskassen. Tilstrækkelig alderspension Pensionskassen har fokus på, at medlemmerne sparer tilstrækkeligt op til pension. Det kan ske ved at blive længere på arbejdsmarkedet eller indbetale mere til pension. Samtidigt er det pensionskassens opgave via investeringerne at få medlemmers pensioner til at stige og vare hele livet. Vi har i bestyrelsen, i samarbejde med jer delegerede, målsat at dækningsgraden for medlemmernes samlede pensioner bør være på 70-80% af slutlønnen, for at medlemmerne vil have en tilstrækkelig alderspension. Én af forudsætningerne for at nå målet er at øge indbetalingerne. Det kan ske ad flere veje enten gennem selvbetaling eller via overenskomsterne. Derfor skal der også lyde ros til de fleste af overenskomstparterne for at have evnet at løfte pensionsbidraget i et år, hvor der også var forventninger til et lønløft. For pensionskassens pension er og bliver det centrale og mest stabile bidrag til medlemmernes fremtidige pensionstilværelse. Vi skal hele tiden være parate til at justere på vores ydelser. Ordningen forbliver kun stabil, hvis vi kan foretage de nødvendige justeringer med den rette timing. De fleste af jer har været med til for et par år siden at diskutere, hvordan vi skal vægte de forskellige ydelser. Især forholdet mellem, hvor meget der skal bruges på førtidspension i forhold til alderspensionen, blev drøftet og vi testede konsekvenserne i en regnemodel. Drøftelserne fortsatte i bestyrelsen, og i år fremlægger vi så et konkret forslag til en ændret pakke. Vi behandler det senere på dagsordenen, så lad mig hér bare nøjes med at sige, at vi synes, at der er fundet en fornuftig afvejning, hvor vi øger alderspensionerne med forholdsvis små konsekvenser for medlemmernes samlede førtidspensioner. Forslaget vil blive gennemgået senere, så jeg vil ikke nærmere ind på det her.

5 5 Og det danske pensionssystem er unikt det er sågar blevet udråbt nu tre år i træk til at være verdens bedste. Vi har en model, hvor den enkelte sparer op gennem deres arbejdsmarkedspension, og samtidig har vi et offentligt sikkerhedsnet for personer, der ikke har haft mulighed for at spare op. Men det danske pensionssystem er ikke problemfrit. Den fortsatte udbygning af arbejdsmarkedspensionerne er udfordret af samspils-problematikken mellem egne pensioner og aftrapning af supplerende offentlige pensionsydelser og tillægsydelser. Vi kan være bekymret for, at incitamentet til ekstra opsparing og grundlaget for at blive længere på arbejdsmarkedet svækkes. Derfor har regeringen i maj 2014 nedsat en pensionskommission, der skal afdække samspillet mellem private pensioner på den ene side og de komplicerede regler for udbetaling af offentlige pensioner, tillæg og sociale ydelser på den anden side. Pensionskommissionen har konkret til opgave at vurdere og analysere det pensionssystem, vi har opbygget, og komme med forslag til forbedringer. Kommissionen skal afslutte sit arbejde i efteråret Pensionskassens medlemmer berøres naturligvis også af det komplicerede samspil, og det er særligt folkepensionens tillæg, der er i spil her. Folkepensionens grundbeløb berøres ikke. I pensionskassen fastholder vi det overordnede budskab over for medlemmerne om, at opsparing til arbejdsmarkedspension giver tryghed. Dén er og bliver det stabile element i den fremtidige pensionsindkomst. På pka.dk er der blevet lagt information ud til medlemmerne om samspillet, ligesom der bliver henvist til pensionsinfo.dk, hvor det enkelte medlem har mulighed for at foretage konkrete beregninger af egen situation. Genan Og så til en sag, der fyldte meget i 2014, nemlig virksomheden Genan der har hovedsæde i Viborg. Det er en sag, som I løbende er blevet orienteret om via Delegeret Nyt og på pka.dk, og inden jeg orienterer jer om, hvor sagen står pt., vil jeg kort lige resumere på, hvad det var der skete i Genan: I begyndelsen af maj sidste år fik PKA anonyme henvendelser om, at der var noget, der ikke var, som det burde være i Genan. Henvendelserne var af sådan en karakter, at de fra start blev taget meget alvorligt af PKA. De pegede på, at selskabets hovedaktionær, Bent A. Nielsen havde ført PKA bag lyset. Og da revisionsfirmaet Deloitte kort tid efter valgte at fyre den partner, som havde været Genans revisor gennem mange år, var der ingen tvivl om, at der var noget galt. PKA iværksatte derfor straks undersøgelser, der skulle afdække problemets omfang, og hvad der kunne gøres. Sideløbende begyndte Jyllands-Posten at beskrive de mulige problemer i Genan. Det var en vanskelig proces, hvor bestyrelsen og administrationen på den ene side gerne ville informere ikke mindst jer, delegerede, mere om sagen. På den anden side var vi midt i nogle forhandlinger som grundet fortrolighed umuliggjorde sådan en kommunikation hen over sommeren.

6 6 Det blev muligt at fortælle mere om sagen, da det første punktum blev sat i august PKA overtog ejerskabet af Genan og fik stifteren og hovedaktionæren Bent A. Nielsen ud af virksomheden. PKA offentliggjorde samtidigt, at der var tabt 1 mia. kr. på virksomheden. Herefter arbejdede PKA, sammen med de involverede banker og Deloitte på at få skabt et nyt, forretningsmæssigt og økonomisk bæredygtigt grundlag for Genan, der kunne overleve og samtidig videreudvikle sig til en sund virksomhed. Det arbejde kulminerede i år den 5 februar, hvor der blev indgået en aftale med de banker, der havde ydet lån til virksomheden, og med Deloitte. Aftalen indebærer, at bankerne nedskriver væsentligt på de lån, som de har ydet Genan, og at Deloitte vedstår sit ansvar for Genans situation i form af en kompensation til bankerne og PKA. Aftalen betyder, at virksomheden kan videreføres, hvilket har været vigtigt, fordi vi tror på forretningsideen, og fordi det er den bedste måde at sikre at noget af det tabte kan genvindes. Samtidig er det vores holdning, at det var det ansvarlige at gøre. Hvad er status så i dag? - PKA har som jeg har nævnt måttet tage et samlet tab på Genan på 1 mia. kr. - PKA har indskudt ny kapital i mindre omfang i Genan som PKA i dag ejer fuldt ud - og med løsningen med bankerne og Deloitte er det forretningsmæssigt muligt at videreføre Genan og forhåbentlig tjene nogle af de tabte penge hjem. - Der er tiltrådt en ny bestyrelsesformand, som i samråd med PKA er ved at rekruttere medlemmer til en ny bestyrelse og en ny administrerende direktør. - PKA vil over de næste år arbejde på et salg af virksomheden, når det skønnes forretningsmæssigt fornuftigt. - Der vil blive indgivet politianmeldelse mod Bent A. Nielsen om en række konkrete forhold, ligesom vi undersøger, om der måtte være yderligere forhold der vil føre til politianmeldelse. - Bestyrelsen har godkendt et sæt anbefalinger om god selskabsledelse ved direkte unoterede investeringer. Anbefalingerne er udarbejdet på baggrund af den læring, som Genan sagen har givet anledning til, og de sigter på, at sådanne sager ikke opstår i fremtiden. Anbefalingerne ligger på pka.dk. Der er ikke nogen tvivl om, at vi gerne havde været sagen foruden. Men for os er det vigtigt, at det er lykkedes os at redde virksomheden og arbejdspladserne og dermed også muligheden for at tjene nogle af de tabte penge tilbage. Deloittes rolle i sagen har naturligvis også været drøftet i bestyrelsen, og vi har valgt at bibeholde Deloitte som revisionsselskab i pensionskassen. Baggrunden for denne beslutning er: - At Deloitte har redegjort for sagen over for pensionskassens revisionsudvalg, herunder hvad selskabet har lært af Genan-sagen, og at de har strammet op på

7 7 deres interne kontroller og evalueringsprocedurer, således at en Genan-sag kan undgås fremover. - Det spiller også ind, at vi i forbindelse med PKA s revision gennem flere år har haft et upåklageligt samarbejde med Deloitte. Deloitte har ydet PKA pensionskasserne et revisionsarbejde af stor grundighed og kvalitet. - Havde vi ikke været i stand til at indgå en aftale med Deloitte i Genan sagen, så havde vi ikke kunnet fortsætte med Deloitte som revisor i pensionskassen. En manglende aftale havde nemlig betydet, at vi ville anlægge en erstatningssag mod Deloitte og det ville være forkert at fortsætte med et revisionsfirma der blev ført retssag imod. Bestyrelsen drøftede i den forbindelse, om PKA s revision med fordel bør bringes i udbud og i givet fald hvornår. Der var dog enighed om, at dette spørgsmål skal vurderes særskilt uafhængigt af den konkrete sag i Genan. Grønne og sorte investeringer Senere i dag skal vi under emnet uden for dagsorden diskutere in vesteringerne i et andet perspektiv. Er de grønne? - Er de sorte? Hvor grønne kan de blive? Kan vi flytte grænserne? Der er en del dilemmaer forbundet med disse typer af investeringer, og dem vil vi gerne diskutere med jer. Pensionskassen har de senere år øget investeringer i såkaldte klimavenlige projekter markant og har sammen med de øvrige PKA-pensionskasser i dag ca. 13 mia. kr. investeret i havmølleparker, solanlæg og vandkraftværker. Vi forventer samlet at øge denne sum til 20 mia. kr. frem mod Vi flytter os altså ret markant, og vi bidrager konkret til en omstilling af energi-produktionen mod større bæredygtighed. Kombinationen af at skabe et godt afkast og samtidigt forsøge at gøre en positiv forskel ved vi, er vigtigt for jer at jeres pensionsbidrag ikke samler støv, men i så høj grad som muligt aktivt er med til at gøre samfundet bedre. Det er heller ikke gået ubemærket hen. Verdensnaturfonden har i flere undersøgelser senest i slutningen af 2014 udråbt PKA til at være Danmarks bedste til at skabe klimavenlige afkast. Men vi må alligevel erkende, at det ikke længere er nok kun at foretage klimavenlige investeringer som et tilvalg. Måske skal vi også fravælge noget. Det er bl.a. det, vi i eftermiddag gerne vil diskutere med jer. Hvis FN s mål om en maksimal temperaturstigning på 2 grader skal indfries, er det ikke tilstrækkeligt kun at investere i grønne energier det er samtidigt nødvendigt at sænke det globale kulforbrug markant. Forbruget af kul er den største co2-synder og samtidig har kulindustrien de senere år oplevet store kursfald pga. faldende energipriser. Bestyrelsen har ud fra en økonomiske og klimamæssige betragtning derfor netop besluttet at ekskludere 31 kulmineselskaber fra pensionskassens investeringsunivers.

8 8 Vi vil også gå i dialog med ledelsen i 23 konkrete virksomheder, hvor pct. af forretningen stammer fra kul med henblik på at få virksomheden til at reducere brugen af kul. Hvorvidt pensionskassen også vil indføre de samme restriktioner over for andre fossile energier, er for tidligt at vurdere. Økonomi Jeg nærmer mig afslutningen af beretningen for Næste punkt på programmet er pensionskassens regnskab, der traditionen tro giver et samlet billede af pensionskassens økonomi og vores investeringsresultater. Derfor går jeg ikke nærmere ind på økonomien her, men vil dog nævne, at vi godt kan være resultaterne bekendt. Og det er der heldigvis også andre, der mener. Bestyrelsernes langsigtede strategi på investeringsområdet skaber stor international anerkendelse. I november blev pensionskassens investeringsstrategi kåret til Europas bedste ved den internationale IPE Awards. De alternative investeringer fik også en pris. Og i januar i år blev pensionskassens investeringer belønnet med prisen Risk Award 2015, der hvert år uddeles af et af verdens førende finansielle magasiner, Risk Magazine. Det er andet år i træk, at pensionskassen vinder denne pris. Fælles for anerkendelsen er arbejdet med at øge afkastet uden at øge risikoen tilsvarende. Og det er lidt af en udfordring i disse lavrentetider. Derfor er det nødvendigt at lede efter investeringer, hvor afkastet er højt, fordi medlemmernes pensioner gerne skal holde deres værdi eller helst forbedres. Derfor søger pensionskassen efter investeringstyper, der skaber høje afkast. Pensionskassen har de senere år introduceret nye alternative investeringer, som i mindre omfang er direkte afhængige af udviklingen på de traditionelle, finansielle markeder. Det drejer sig fx om infrastruktur og klimarelaterede investeringer, hvor pensionskassen kan sprede risikoen og opnå et stabilt afkast til medlemmernes pensioner Det vil finansdirektør Morten Lund Madsen fortælle mere om under næste punkt. Jeg slutter min del af bestyrelsens fortælling om det forgangne år, og hvad vi arbejder med nu, og overlader både den, skriftlige og min mundtlige beretning til jeres kommentarer. Delegeret socialpædagog Roger Lundberg, Region Syddanmark ønskede et løfte fra bestyrelsen, som relaterede sig til den uheldige medieomtale, der havde været i ugen op til generalforsamlingen, som alle var bekendt med. Roger Lundberg understregede, at han ikke påstod, at der var foregået noget ulovligt eller uregelmæssigt, og at de arrangementer, som Peter Damgaard Jensen havde deltaget i, var inden for retningslinjerne. Men det var irriterende at få spørgsmål om pamperi fra medlemmerne, og tilføjede at formænd for andre fagforeninger scorede billige point på sagen. Derfor måtte bestyrelsen gøre noget ved dette, da det går ud over renommeet, hver gang sådanne sager opstår. Roger Lundberg ønskede derfor et løfte fra bestyrelsen om,

9 9 at man gennemgår reglerne. Det burde være PKA, der afholder alle udgifter for bestyrelsen, direktionen og de ansatte, når de foretager sig noget på vegne af PKA. Roger Lundberg tilføjede, at han forventede at modtage et sådant løfte fra bestyrelsen. Delegeret socialpædagog Eigil Holm Nielsen, Region Midtjylland roste indledningsvis pensionskassen og ledelsen for de grønne investeringer. Eigil Holm Nielsen tilføjede, at der for år tilbage havde været en debat, om man kunne investere uden alene at tage hensyn til afkastet. Det var positivt, at det nu var muligt både at tage hensyn til miljøet og skabe afkast. Herefter fremhævede Eigil Holm Nielsen, at krisen i Genan var håndteret flot. Man havde taget et tab, men tabet ved at løbe fra virksomheden ville formentlig have været større. Eigil Holm Nielsen var glad for, at sagen havde haft konsekvenser over for Genans revisor, men Eigil Holm Nielsen var usikker på, om pensionskassen ved at beholde Deloitte som revisor bandt sig til ikke at anlægge sager, hvis der fremkom yderligere belastende oplysninger om Deloitte. Herefter henviste Eigil Holm Nielsen til årets afkast på 10,8 %, som isoleret set så flot ud, men han så frem til at se sammenligningen med andre pensionskasser under regnskabsgennemgangen. Videre spurgte Eigil Holm Nielsen, om pensionskassen ved investeringer i danske virksomheder ser på, om virksomheden har danske overenskomster, og om de betaler skat i Danmark eller benytter sig af skattely. Betaling af skat i Danmark er med til at sikre de offentlige ansatte og velfærdssystemet. Som sidste punkt henviste Eigil Holm Nielsen til sagen om Peter Damgaard Jensens deltagelse i Triton-skiture gennem 10 år. Eigil Holm Nielsen fandt, at den redegørelse, der var udsendt til de delegerede ikke var en præcis forklaring, men mere en sludder for en sladder. Pensionskassens topembedsmænd har tilsyneladende mistet blikket for, hvad der er ret og rimeligt. Det er derfor bestyrelsens opgave at sætte rimelige grænser for, hvad der kan modtages af frysegoder, og hvornår man er for tæt på samarbejdspartnere. Eigil Holm Nielsen fandt, at statens regler for embedsmænd sagtens kunne anvendes. Eigil Holm Nielsen så frem til, hvad bestyrelsen ville fremlægge på næste års generalforsamling. Delegeret socialpædagog Ole Rødvig, Region Hovedstaden henviste til sagen om Genan og bemærkede, at selskabet i 2012 havde givet et underskud på 122 mio. kr. og i 2013 et underskud på mio. kr. Tallene for 2014 var endnu ikke klar. Ole Rødvig spurgte, hvor mange penge PKA havde investeret i en helt ny teknologi i Genan. Og om det vil være muligt at tjene investeringen hjem igen, når selskabet har så store underskud. Endelig ville Ole Rødvig gerne vide, om PKA havde betalt den tidligere ejer for aktierne eller man blot havde overtaget dem. Delegeret socialrådgiver Søren Andersen, Region Midtjylland roste bestyrelsen for at begynde udfasningen af kul fra pensionskassens investeringer. Det fremgik af formandens mundtlige beretning, at bestyrelsen fandt, at det var for tidligt at gå ud af andre fossile brændstoffer.

10 10 Søren Andersen opfordrede bestyrelsen til at igangsætte et analysearbejde, om hvornår pensionskassen kan gå ud af investeringer i fossile brændstoffer som tjæresand, skifergas og olie. Herefter henviste Søren Andersen til side 45 i beretningen, hvor det fremgik, at bestyrelsen fandt det vigtigt med en tæt dialog mellem bestyrelsen og de delegerede, og samtidig blev der antydet et nyt rum for dialog. Søren Andersen spurgte, hvad bestyrelsen nærmere tænkte på. Delegeret socialrådgiver Elin Bak, Region Nordjylland takkede for en god beretning, der kom langt omkring og indeholdt mange gode tiltag. Elin Bak havde overvejet, hvordan man skaber nærhed blandt de delegerede på generalforsamlingen og i forhold til medlemsdemokratiet. Det var naturligvis dejligt med mange delegerede og så stor interesse for pension, men hvordan kunne de nye delegerede fra de forskellige faggrupper komme tættere på hinanden. Elin Bak nævnte, at en mulighed var at bryde generalforsamlingen mere op fx ved kortere oplæg til diskussion og sidde ved runde borde. Elin Bak nævnte videre, at der kunne afholdes regionsvise formøder i stedet for faggruppevise formøder. Elin Bak bad bestyrelsen om at inddrage dette i sine overvejelser, da hun gerne ville lære de delegerede fra kontorpersonalet at kende. Elin Bak var meget glad for de nyhedsmails, som udsendes til de delegerede. Fx havde det været godt at være forberedt inden indslaget i TV-avisen om Peter Damgaard Jensens deltagelse i Triton-arrangementer. Elin Bak opfordrede bestyrelsen til at fortsætte med at udsende nyheder, og meget gerne i en overskuelig form og max. 1 side. Herefter henviste Elin Bak til side 26 i beretningen og bad om at få uddybet, hvad det betyder, at pensionskassen overtager en andel af risikoen på katastrofer fra forsikringsselskaber, hvilket man havde tjent 156 mio. kr. på i Elin Bak ville også gerne have uddybet det moralske aspekt ved at tjene penge på andres ulykke. Delegeret socialpædagog Ove Lund, Region Hovedstaden pegede på, at verdenen 7 år før havde været ved at bryde sammen, og det finansielle system var ved at gå ned. Ove Lund erindrede om, at det var banker og revisionsselskaber, der havde bragt verdenen i den situation, mens alle borgere var med til at betale for redningen via bankpakker. Ove Lund fandt det betænkeligt, at Deloitte var pensionskassens revisor, fordi Deloitte havde spillet en dubiøs rolle i forbindelse med Genan-sagen og var en del af en betænkelig international finanskultur. Deloitte var også revisor for OW Bunker og indblandet i andre sager. Ove Lund opfordrede pensionskassen til at overveje, hvilken type revisor man skal have og anbefalede, at revisionsopgaven kommer i udbud, og at der blev valgt et revisionsfirma med et nogenlunde pletfrit ry. Formand Jens Stenbæk takkede for de mange gode input. I forhold til Roger Lundbergs indlæg om medieomtale af deltagelse i forskellige arrangementer i udlandet var Jens Stenbæk enig i, at det var både ærgerligt og uheldigt med medieomtalen. Bestyrelsen havde drøftet, hvordan man håndterer deltagelse i sådanne aktiviteter fremadrettet. Jens Stenbæk fremhævede, at de aktiviteter, der havde været omtalt, var sket inden for retningslinjerne og været godkendt af formandsskabet i PKA A/S.

11 11 Bestyrelsen vil se på, om retningslinjerne er dækkende og i den forbindelse også se på, hvilke retningslinjer andre har, fx i den offentlige sektor. Det er bestyrelsens opgave at finde en balance, så den nødvendige interessevaretagelse kan ske, og der fortsat kan skabes afkast til medlemmerne. Den rene puritanisme på dette område kan være en begrænsning for, at medarbejderne kan udføre deres hverv, men samtidig skal interessekonflikter undgås. Men pensionskassen må indgå i den kommercielle verden, som den er en del af. Bestyrelsen vil på næste års generalforsamling fremlægge, hvad drøftelserne har ført til. Videre henviste Jens Stenbæk til Eigil Holms indlæg, der havde rost pensionskassens grønne investeringer og håndteringen af Genan, hvor PKA har taget ansvar for sit ejerskab. Til Eigil Holm Nielsens bemærkning om, at Deloitte er revisor for pensionskassen og muligheden for at indlede retssag mod Deloitte sagde Jens Stenbæk, at der var indgået et forlig mellem alle parterne om Genan, og derfor havde man også afskåret sig fra at kunne indlede retssager mod Deloitte, og dermed kommer man ikke i dette dilemma. Til Søren Andersens bemærkninger om at gå ud af investeringer i alle fossile brændstoffer sagde Jens Stenbæk, at processen allerede var sat i gang, og det bl.a. var de dilemmaer, definitioner og afklaringer, der er i den forbindelse, at de delegerede skulle drøfte under emne uden for dagsorden efter generalforsamlingen. Med hensyn til bemærkningerne om mere aktivt samspil mellem bestyrelse og delegerede og mere nærhed, sagde Jens Stenbæk, at bestyrelsen arbejder med, hvordan samspillet kan udvikles og samtidig få mere nærhed. Der ses på, hvad nettet kan gøre i forhold til dialog mellem bestyrelsen og de delegerede. Til Elin Bak sagde Jens Stenbæk, at delegeretforsamlingen bl.a. vil få mulighed for at lære hinanden bedre at kende under emne uden for dagsorden, hvor der skal diskuteres mere på tværs. Herefter henviste Jens Stenbæk til Ove Lunds bemærkninger om valg af revisor. Jens Stenbæk understregede, at han havde det godt med beslutningen om at beholde Deloitte som revisor. Det er vigtigt at være objektive ved vurderingen af de opgaver, som Deloitte har løst for pensionskassen, og som er de opgaver, som Deloitte vælges til. Det vil være vanskeligt at opstille kriterier for at vælge et pletfrit revisionsfirma, da en sådan vurdering kan være vanskelige at foretage. Det var vigtigt at skille tingene ad. Pensionskassen har haft et godt samarbejde med Deloitte, som har udført et godt stykke arbejde for pensionskassen, og Jens Stenbæk havde kun ros til Deloitte herfor. Men når det var sagt, så ville det være fornuftigt at komme ind i en rytme med udbud, hvor kvalitet og pris kunne efterprøves med mellemrum, og dette vil bestyrelsen følge op på. Næstformand Benny Andersen henviste til Eigil Holm Nielsens spørgsmål, om arbejdstagerrettigheder og bemærkede, at pensionskassens investeringer skal være i overensstemmelse med FN s regler om arbejdstagerrettigheder. Når pensionskassen samarbejder med entreprenører om dansk byggeri stilles der krav om danske overenskomster. Med hensyn til udenlandske virksomheders betaling af skat i Danmark, er der igangsat et arbejde med at vurdere, hvordan der kan stilles krav om betaling af skat i Danmark, men dette var endnu ikke en endelig afklaring på.

Referat af generalforsamlingen den 28. april 2015

Referat af generalforsamlingen den 28. april 2015 1 Referat af generalforsamlingen den 28. april 2015 Den 28. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI-byen CPH Conference, Tietgensgade 65, 1704 København V, ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Sygeplejersker

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Den 21. april 2015 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

REFERAT. SP Group A/S

REFERAT. SP Group A/S REFERAT af ordinær generalforsamling SP Group A/S CVR-nr. 15701315 Den 28. april 2015 afholdtes der ordinær generalforsamling i SP Group A/S på selskabets adresse i Søndersø. Aktionærer repræsenterende

Læs mere

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side Side 1 af 6 År 2009, den 16. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i NTR Holding på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København, med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Den 24. april 2014 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

Pensionist i FSP. Generelt:

Pensionist i FSP. Generelt: 1 Pensionist i FSP 10/2011 Pensionist i FSP s stillede den 1. marts 2011, 22 spørgsmål til FSP/FSP s bestyrelse. Spørgsmålene er besvaret den 13. april 2011. Spm. 8, 9, 10,11 og 15 er besvaret med en henvisning

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42 Den 8. april 2014 NewCap Holding A/S Amaliegade 14, 2 1256 København K Tlf. +45 8816 3000 CVR nr. 13255342 www.newcap.dk Agenda og forløb af ordinær generalforsamling i NewCap Holding A/S Amaliegade 14,

Læs mere

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 25. marts 2015. Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4/2015 Bankens ordinære generalforsamling. Onsdag den 25. marts 2015 kl.

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

Referat af. DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 18. april 2013 kl. 17.00 i Ingeniørhuset

Referat af. DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 18. april 2013 kl. 17.00 i Ingeniørhuset Referat af DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 18. april 2013 kl. 17.00 i Ingeniørhuset 1. Valg af dirigent Advokat Henrik Oehlenschlæger blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

4. Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

4. Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Dato: 29.04.2014 Emne: Ordinær Generalforsamling Tid: Tirsdag, den 29. april 2014, kl. 17:00 Sted: Toftegaardsvej 4, 8370 Hadsten År 2014, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i Expedit A/S

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion

Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion 1 24. april 2014 Punkt 1: Valg af dirigent Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse og godkendelse af Årsrapport 2013 4. Forslag

Læs mere

Dagsordenens punkt 4: Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægtens formålsbestemmelse

Dagsordenens punkt 4: Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægtens formålsbestemmelse Generalforsamling Bilag til dagsordenens punkt 4 og 5. Her kan du se de uforkortede forslag fra bestyrelsen til Pensionskassens for Jordbrugsakademikere & Dyrlægers generalforsamling 29. april 2013. Dagsordenens

Læs mere

1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse

1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse År 2014, den 17. december, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Ambu A/S i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Til stede var 181 personer med adgangskort, heraf 129 med

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 09. maj 2014 klokken 10.00 i Bøgesalen på Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2,. Fra ledelsen var den

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S København Marts 2015 Sagsnr. 038296-0035 sj/akt/mei Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S Den 19. marts 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon A/S (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet")

Læs mere

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg.

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1. MAJ 2009 JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk CVR-NR 62 67 02 15 År 2013, den 18. april kl. 15.00

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse 22. april 2013 kl. 17.00 på Godsbanen i Aarhus Generalforsamling :: 22. april 2013 :: PMT :: 1 Dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent Generalforsamling ::

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen.

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen. Side 1 af 6 Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos, Industrivej Vest 43, Vejen. Til stede var selskabets bestyrelse, direktion og revisor. Formanden, lic. scient. Jens Borum,

Læs mere

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget.

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Selskabsmeddelelse 31/2007 Silkeborg, den 3. december 2007 Protokollat fra ekstraordinær generalforsamling Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Protokollatet

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Indhold. Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer

Indhold. Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP for 2013 Indhold Indledning Indledning 1 Metodebeskrivelsen Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5 Erklæringer Direktionens erklæring 6 Den uafhængige revisors

Læs mere

Den 26. marts 2014 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, på

Den 26. marts 2014 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, på H. Lundbeck A/S Den 26. marts 2014 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, på selskabets adresse, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Bestyrelsens formand, Håkan Björklund,

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag)

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Ad dagsordenens pkt. 1 - valg af dirigent Bestyrelsen indstiller: Advokat Lisa Reinholt, LB Forsikring A/S Ad dagsordenens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672)

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Vedtægter for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Side 6 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Air Greenland A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne: 2 Hjemsted Grønlandsfly A/S (Air Greenland A/S) Air Kalaallit Nunaat

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Bestyrelsen var repræsenteret ved formanden, Kim Riis Poulsen, samt bestyrelsesmedlemmerne

Bestyrelsen var repræsenteret ved formanden, Kim Riis Poulsen, samt bestyrelsesmedlemmerne K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 11.00 på Hotel Comwell i Kolding. I alt var 278 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 147 fremmødte

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 31. oktober 2014 i KIF Håndbold Elite A/S Cvr.Nr. 20919078

Referat af ordinær generalforsamling 31. oktober 2014 i KIF Håndbold Elite A/S Cvr.Nr. 20919078 Fondsbørsmeddelelse nr. 10 31. oktober 2014 Referat af ordinær generalforsamling 31. oktober 2014 i KIF Håndbold Elite A/S Cvr.Nr. 20919078 Den 31. oktober 2014 kl. 17.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: 03-05-2010 År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i AIB Jæger. Dato: 9. november 2011 kl. 18:00 Sted: Dirigent: Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 København N.

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december 2013.

Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december 2013. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 4. december 2013 Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 17/2013 Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december

Læs mere

1 h FEB. 20tt ANDERSEN PARTNERS INDGÅET. Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa. 10. februar 2014

1 h FEB. 20tt ANDERSEN PARTNERS INDGÅET. Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa. 10. februar 2014 DSKLMKHXNC fb skan 17 02 2014 1100 SEPBARCODE OU319 Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Aabenraa Kommune 1 h FEB. 20tt INDGÅET 10. februar 2014 Forskerparken Syd A/S, Aision 2, 6400 Sønderborg

Læs mere

NR. 2 april 2012 21. årgang

NR. 2 april 2012 21. årgang NR. 2 april 2012 21. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Bjarne Kehr Finn

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Baggrund PENSION AF KLAUS KRØIGAARD

Baggrund PENSION AF KLAUS KRØIGAARD PENSION AF KLAUS KRØIGAARD Baggrund MP Pension, tidligere Magistrenes Pensionskasse, har 54.000 medlemmer, alle med en akademisk uddannelse inden for de fagområder, der dækkes af magistre herunder gymnasielærere

Læs mere

Vedtægter Roskilde Bank A/S

Vedtægter Roskilde Bank A/S Vedtægter Roskilde Bank A/S Side 2 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Roskilde Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Benløse Sparekasse A/S Den

Læs mere

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015.

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen i Syddanmark Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. 1. Navn Foreningens navn er Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Bestyrelsen og direktionen for PFA Pension Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 21. april 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Indledning I Økonomisk Ugebrev nr. 34 2014 fremgik

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning DLR Kredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V. Tlf.nr. 70 10 00 90 Februar 2015 Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning Side 1 af 5 Lønpolitik 1) Indledning Lønpolitik for bestyrelse,

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S cvr. nr. 34 01 84 13 Den 27. august 2009 kl. 16:00 afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet på selskabets kontor, Mørupvej 16, 7400

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen.

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen. KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES BERLIN IV A/S, CVR-NUMMER 29 14 98 60 Den 10. oktober 2014, klokken 10.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Berlin IV A/S hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade

Læs mere

REFERAT fra generalforsamlingen i PostNord AB (publ), org. nr. 556771-2640, afholdt den 23. april 2015 kl. 11.00 i selskabets lokaler i Solna

REFERAT fra generalforsamlingen i PostNord AB (publ), org. nr. 556771-2640, afholdt den 23. april 2015 kl. 11.00 i selskabets lokaler i Solna 1 REFERAT fra generalforsamlingen i PostNord AB (publ), org. nr. 556771-2640, afholdt den 23. april 2015 kl. 11.00 i selskabets lokaler i Solna I oversættelsen af denne regnskabsmeddelelse der udvist den

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Nedsat af bestyrelsen i Topdanmark Forsikring A/S ( Selskabet ) 1. Formål Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der skal overvåge selskabets

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Alssund Golfklub mandag den 13. september 2010 kl. 19.00 på Sønderborg Bibliotek

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Alssund Golfklub mandag den 13. september 2010 kl. 19.00 på Sønderborg Bibliotek J.nr. 06642 ptk/uw Referat af ekstraordinær generalforsamling i Alssund Golfklub mandag den 13. september 2010 kl. 19.00 på Sønderborg Bibliotek Ca. 220 medlemmer var repræsenteret. Klubbens formand, Aase

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999.

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Grundejerforeningen TRANKÆR af 7. maj 1997 31. maj 1999 Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Ad. 1 Velkomst og valg af dirigent. Bestyrelsesformand Arnold Bruun bød velkommen

Læs mere

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 25. februar 2015 Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank Afholdt ordinær

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere