LOSSEPLADS PÅ KRABBELØKKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOSSEPLADS PÅ KRABBELØKKEN"

Transkript

1 Assens Kommune Marts 2014 TIDLIGERE LOSSEPLADS PÅ KRABBELØKKEN Miljøundersøgelse

2 PROJEKT Losseplads på Krabbeløkken Miljøundersøgelse Assens Kommune Projekt nr Dokument nr Version 1 Udarbejdet af blo Kontrolleret af hes Godkendt af ncd NIRAS A/S Buchwaldsgade 35, 3. sal 5000 Odense C CVRnr Tilsluttet FRI T: F: E:

3 INDHOLD 1 Indledning og formål Baggrund Undersøgelsens omfang Boringer Gravninger Jordprøvetagning Poreluftmålinger Målinger for lossepladsgas Analyser Undersøgelsens Resultater Geologi og hydrogeologi Jordforurening Grundvandsforurening Forurening i poreluft Målinger for lossepladsgas Vurderinger Risikovurdering, nuværende campingplads Risikovurdering, fremtidig arealanvendelse Miljøforanstaltninger, eksisterende campingareal Prissætning, nuværende campingareal Miljøforanstaltninger, fremtidig anvendelse Prissætning af miljøudgifter Referencer BILAG 1 Situationsplan. Boringer, gravninger og poreluftmålinger Situationsplaner. Jordforurening 3 Situationsplan. Grundvandsforurening 4 Situationsplan. Poreluftforurening 5 Situationsplan. Methanindhold 6 Situationsplan. Lossepladsaffald Lokalplanforslag. Illustrationsplaner 8 Tabel. Analyseresultater, jord. 9 Målinger for lossepladsgas 10 Bore og gravejournaler 11 Fotos 12 Meteorlogiske data fra DMI s vejrarkiv 13 Priskategorier, RGS90 Assens Kommune: Losseplads på Krabbeløkken

4 INDHOLD 14 Analyserapporter Assens Kommune: Losseplads på Krabbeløkken

5 1 INDLEDNING OG FORMÅL Assens Kommune har indgået aftale om salg af et areal ved Asnæs, Assens by. Arealet omfatter et areal, hvor der tidligere har været losseplads Krabbeløkkevej Losseplads. Arealet med den tidligere losseplads er kortlagt som forurenet i henhold til jordforureningsloven. Bortset fra to prøvegravninger i 1994 er der ikke tidligere udført undersøgelser for jordforurening på lossepladsen, lige som lossepladsens endelige udbredelse ikke er fastlagt. I forslag til lokalplan nr for arealet indgår lossepladsen i hhv. Delområde 1 og Delområde 3. Delområde 1 er udlagt til campingformål med mulighed for opførelse af hotel, hytter, service og turismefaciliteter, herunder bebyggelse til bade og aktivitetscenter samt helårsboliger for bestyrere, mens Delområde 3 er udlagt til rekreativt område i form af turisme og fritidsformål. Derudover kan der etableres maritimt eller campingrelateret varehandel, f.eks. caravancenter, samt fritids og turismefaciliteter. Der kan endvidere etableres hotel indenfor i den vestlige del af delområde 3 (zone C i jf. lokalplanforslaget). Denne rapport beskriver resultater fra miljøundersøgelse for forurening fra den tidligere losseplads. Undersøgelsen er udført jf. tilbud fra NIRAS /1/. Formålet med undersøgelsen har været at få en omtrentlig fastlæggelse af udgiftsrammen for udgifter som følge af jordforurening ved gennemførelse af bygge og anlægsprojekter jf. lokalplanforslagets illustrationsforslag, hhv. Kortbilag L4 og L5. Undersøgelsen skal endvidere danne grundlag for en vurdering af følgende enhedspriser for miljøforanstaltninger i forbindelse med: Håndtering og bortskaffelse af forurenet jord ned til 1 m under terræn (pr. ton jord) indenfor undersøgelsesområdet, jf. bilag 1. Håndtering og bortskaffelse af forurenet jord i dybder fra 1 m under terræn (pr. ton jord) indenfor undersøgelsesområdet, undtagen et område mod syd, jf. bilag 1. Indeklimasikring af nye bygninger med mulig følsom anvendelse samt af nye bygninger overfor lossepladsgas (pr. m 2 bygningsareal). Endelig er der udført en vurdering af udgiftsrammen til sikring af arealanvendelsen på det nuværende campingareal. Assens Kommune: Losseplads på Krabbeløkken 1

6 2 BAGGRUND I det følgende redegøres de foreliggende oplysninger omm arealet med den tidli til 1945 gere losseplads. Lossepladsens driftsperiode er i Region Syddanmarks database oplyst Assens Kommune har i 1994 udført prøvegravninger i pladsen, som viste vekslende affald af byggeaffald, kalkslam, aske og dagrenovation mv. /2/. Der foreligger ikke yderligere oplysninger fra prøvegravningerne. Sammenligning medd tidligere målebordsblade fra perioden viser at deponeringen er sket ved opfyldning i et kystnært område, jf. figur 2.1. Figur Målebordsblad for perioden med markering aff det V2 kortlagte areal. Kilde: På flyfoto fra 1945 er Næsvej etableret, men opfyldningen er endnu ikke synlig, jf. figur 2.2. Flyfoto fra f 1954 viser opfyldning langs kystenn i nordgående retning, men hovedparten af det V2kortlagte areal er fortsat dækket af vand, figur Assens Kommune: Losseplads på Krabbeløkken 2

7 Figur 2.2 Flyfoto, 1945 med markering af det V2kortlagte areal. Kilde: Figur 2.3. Flyfoto, 1954 med markering af det V2kortlagte areal. Kilde: Assens Kommune: Losseplads på Krabbeløkken 3

8 Flyfoto fra f perioden viser en kyststrækning som i dag, og opfyldnin gen af arealet er dermed formentlig afsluttet, figur 2.4. Figur 2.4. Flyfoto fraa perioden med markering m aff det V2kortlagte areal. Kilde: rtfyn.dk Der har ikke været muligt at fremskaffe yderligere oplysninger om deponeringen på lossepladsen. Deponeringen kan bl.a. omfatte slaggerr fra Assens Gasværk og affald fra det nærliggende Assens Skibsværft. Arealet anvendes i dag til campingplads om sommeren og til oplag aff både om vinteren. 3 UNDERSØGELSENS OMFANG Den gennemførte undersøgelse har omfattett gravninger, korte boringer og filtermålinger for boringerr til karakterisering af fyldlag udtagning af jordprøver samt til lossepladsgas. Der er udtaget vandprøver fraa udvalgte filterboringer. Derudover er der udført poreluftmålinger til undersøgelsee for flygtig forurening i fyldlagett samt til måling for lossepladsgas Boringer Borearbejdet har omfattet 5 korte boringer til 1 m u.t., B1 B5 samt 9 dybere boringer, som er førtt til intakt jord under fyldlaget, B101 B109. Boringernes placering er vist på situationsplanen i bilag 1. Boringerne B1 B5 er udført som håndboringer til 1 m u..t. Boringerne er filtersat med Ø25mm pejlerør 0,5 1,0 m u.t. og afsluttet med gasprop til måling for lossepladsgas. Assens Kommune: Losseplads på Krabbeløkken 4

9 Boring B101 B109 er udført 6 forede snegleboringer til 3 4 m u.t. Boringerne er filtersat med Ø63mm filterrør til evt. udtagning af vandprøve fra det terrænnære grundvand, undtagen B107 og B109. Med undtagelse af B109 er boringerne desuden filtersat i den umættede zone med Ø25mm pejlerør til måling for lossepladsgas. Boringerne er ved terræn afproppet med cementstabiliseret bentonit ( Storebæltsblanding ), som sikrer, at boringen er tæt mod opsivning af evt. lossepladsgas. Under borearbejdet er der udtaget jordprøver 0,2 m u.t., 0,5 m u.t. og derefter for hver 0,5 m. Jordprøverne er udtaget i hhv. Rilsanposer og jordprøveglas til hhv. PIDmåling og evt. laboratorieanalyse. Jordprøverne er under borearbejdet bedømt visuelt og karakteriseret ved evt. lugtindtryk. Endvidere er laggrænser registreret. Boringerne er udført af COWI under tilsyn af NIRAS hhv. den 12. og 13. februar Borejournaler, med jordartsmæssig beskrivelse af jordprøverne, laggrænser og filtersætning er vedlagt i bilag 10. Fotos fra udvalgte boringer er vedlagt i bilag Gravninger Til yderligere karakterisering af fyldlaget er der udført 6 gravninger, G1 G6. Gravningerne er udført til 1,1 1,6 m u.t. De er så vidt muligt udført til bund fyldlaget. Gravningernes placering er vist på situationsplanen i bilag 1. Under gravearbejdet er der foretaget en beskrivelse af fyldlaget og laggrænserne er registreret. Der er udtaget min. én jordprøve fra hvert de gennemgravede jordlag. Jordprøverne er udtaget i hhv. Rilsanposer og jordprøveglas til hhv. PIDmåling og evt. laboratorieanalyse. Jordprøverne er under borearbejdet bedømt visuelt og karakteriseret ved evt. lugtindtryk. Graveprofiler med jordartsmæssig beskrivelse af jordlag og laggrænser vedlagt i bilag 10. Fotos fra gravningerne er vedlagt i bilag Jordprøvetagning Til undersøgelse for overfladenær jordforurening med organotin forbindelser er der udtaget 3 overfladeprøver, O1 O3. Overfladeprøverne er udtaget som blandeprøver af 5 delprøver udtaget 0,1 m u.t. Beskrivelse af overfladeprøverne er vedlagt i bilag 10. Prøvetagningsområderne er markeret på situationsplanen i bilag 1. Assens Kommune: Losseplads på Krabbeløkken 5

10 3.4 Poreluftmålinger Der er udført 8 poreluftmålinger til undersøgelse for afdampning fra forurening med flygtig forurening i lossepladsen, PL1 PL8. Poreluftmålingerne er udført ved nedramning af jordspyd til ca. 1,0 m u.t. Poreluftprøverne er opsamlet på kulrør ved et flow på 1,0 l/min og en opsamlet luftmængde på ca. 100 l. Målingerne er udført den Meteorologiske data fra målingerne er vedlagt i bilag 12. Poreluftmålingerne er udført i en perioden med aftagende tryk og med nedbør. Både nedbør og aftagende tryk antages at øge afdampningen fra evt. forurening i fyldlaget. 3.5 Målinger for lossepladsgas Der er udført 3 runder for måling for lossepladsgas, hhv. den , og Målingerne har omfattet de filtersatte boringer B1 B5, B101 B108 samt poreluftmålepunkterne PL1 PL8. Målingerne er udført med en gasmåler af typen Geotechnical Instruments Infrared Gasanalyser. Forud for hver målerunde er gasmåleren kontrolleret med kalibreringsgasser med indhold af hhv. 10% methan, 15% ilt og 2% kuldioxid. Målerunden omfattede kun methan og kuldioxid og kun punkterne B1B5 og B101 B108. Målingerne er udført uden forpumpning for ikke at fjerne evt. opsamlet methan i pejlerør eller sonder. Der er foretaget dobbeltbestemmelse ved hver målerunde således, at der ved hver målerunde er foretaget to målinger på hvert punkt. Meteorologiske data for måletidspunkterne er vedlagt i bilag 12. Målerunderne og er udført efter en perioden med aftagende tryk og med kraftig nedbør, hvilket begge er forhold, der antages at øge evt. gasmigration fra lossepladsen. Målerunden er derimod udført i en periode med stigende tryk og ingen nedbør, hvilket ikke vurderes at øge gasmigrationen fra lossepladsen. Måleresultaterne er vedlagt i bilag Analyser Fra boringer og gravninger er der udvalgt jordprøver til analyse for indhold af metaller, total kulbrinter og PAH er, i alt 49 stk. For flere af jordprøverne har det ikke været muligt at udføre analysen for PAH er pga. interferens fra f.eks. indhold af slagger, kalk el. lign. Assens Kommune: Losseplads på Krabbeløkken 6

11 På baggrund af PIDmålingerne er der udvalgt én jordprøve til analyse for indhold af total kulbrinter og BTEX (benzen, toluen, ethylbenzen, xylener). Endvidere er 3 jordprøver er udvalgt til analyse for total cyanid. Overfladeprøverne O1 O3 er analyseret for indhold af organotin forbindelser, herunder tributyltin, TBT. Vandprøver fra B102, B103, B105 og B106 er analyseret for indhold af kulbrinter, BTEX og chlorerede opløsningsmidler. Vandprøver fra B103 og B106 er endvidere analyseret for indhold af phenoler. Kulrør fra poreluftmålingerne er analyseret for indhold af total kulbrinter, BTEX og chlorerede opløsningsmidler. Analyserne er udført af Eurofins. Analyserapporterne er vedlagt i bilag UNDERSØGELSENS RESULTATER 4.1 Geologi og hydrogeologi Terrænet for det undersøgte areal er i kote +2,5 mod øst og aftagende mod vest til omkring kote +2. Boringerne viser fyldlag med en mægtighed på 1,9 2,3, m, undtagen mod sydøst i G2 og G3, hvor der er truffet fyldmægtigheder på hhv. 1,4 og 0,9 m. Fyldlaget er overvejende karakteriseret som muld, sand eller ler med varierende indhold af affald. Under fyldlaget træffes vekslende lag af tørv, sand og gytje efterfulgt af ler/moræneler. Fyldmægtighederne er markeret på situationsplanen i bilag 1. Det terrænnære grundvand er truffet ca. 1,5 m u.t. 4.2 Jordforurening Fyldlaget: Fyldlagene B2, B101 B108, G1, G2 og G4 G6 er karakteriseret ved indhold af lossepladsaffald i form af slagger, papir, plast, glas, knogler, porcelæn, lærred, potteskår, metal, træ, skosål og malerbøtte. I B4, B5, B101, B103, B105, B106, B107. I B109 og G2, er der truffet egentlige lag af slagger, og i B102, B109 G2 og G6 er der truffet lag af tegl, kalk eller sten. Flygtig forurening i jordprøver: PIDmålingerne på jordprøverne påviste forhøjede PIDværdier på op til i B102, B103, B106 og G4. Analyse af prøven med den største PIDværdi, G4, 1,3 m u.t., påviste ikke indhold af kulbrinter eller BTEX (benzen, toluen, ethylbenzen og xylener), jf. tabel 4.1. Prøveid. Dybde Total kulbrinter BTEX (1) m u.t. mg/kg TS mg/kg TS G4 1,3 i.p. i.p. Assens Kommune: Losseplads på Krabbeløkken 7

12 Tabel 4.1. Analyseresultater, kulbrinter og BTEX (benzen, toluen, ethylbenzen, xylener). Metaller, total kulbrinter og PAH er: Analyseresultaterne for metaller, total kulbrinter, benz(a)pyren og PAHsum fordelt på dybderne 0 0,5 m u.t., fra 0,5 1,0 m u.t. og større end 1,0 m u.t. fremgår af tabellen i bilag 8, der til sammenligning også viser Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier og afskæringskriterier. Jordkvalitetskriteriet angiver niveauet for uforurenet jord (Mst. kategori 1). Jordkvalitetskriteriet er et udtryk for det forureningsniveau, der ikke udgør en sundhedsmæssig risiko ved anvendelse af jorden til f.eks. bolig med have. Afskæringskriteriet angiver det forureningsniveau, hvor det er nødvendigt at foretage en fuldstændig afskæring af al kontakt med jorden. Jord med indhold af forureningskomponenter større end afskæringskriteriet karakteriseres også som kraftigt forurenet jord. Jord med indhold af forureningskomponenter mellem jordkvalitetskriterieriet og afskæringskriteriet karakteriseres som lettere forurenet jord (Mst. Kat.2). Forureningskategorierne fordelt på dybderne 0 0,5 m u.t., 0,5 1,0 m u.t. og større end 1,0 m u.t. er markeret på situationsplanerne hhv. bilag I dybden 0 0,5 m u.t. er der påvist metaller med indhold over afskæringskriterierne i B1 med et zinkindhold på mg/kg TS, i B105 med indhold af kobber på mg/kg TS og nikkel på 75 mg/kg TS samt G1 og G2 med indhold af nikkel på hhv. 37 mg/kg TS og 42 mg/kg TS. I B105 er der endvidere påvist indhold af total kulbrinter på 520, hvor indholdet af C20C35 på 480 mg/kg TS overskrider afskæringskriteriet på 300 mg/kg TS. Endelig er der i G3 påvist indhold af benz(a)pyren på 3,1 mg/kg TS, hvilket er på niveau med afskæringskriteriet på 3 mg/kg TS. I dybden 0 0,5 m u.t. er der påvist indhold af enten bly, cadmium, kobber, zink, kulbrinter, benz(a)pyren eller PAHsum, som er større end jordkvalitetskriterierne men mindre end afskæringskriterierne i B1 B3, B5, B101, B104, B106, B108 og G4. I B102, B109 og er blyindholdene på mg/kg TS vurderet at være på niveau med jordkvalitetskriteriet på 40 mg/kg TS. Der er ikke påvist indhold af metaller, kulbrinter eller tjærestoffer over jordkvalitetskriterierne i B4, B103 og B107. I dybden fra 0,5 1,0 m u.t. er der påvist metaller med indhold over afskæringskriterierne i B101 med indhold af bly og zink på hhv. 470 mg/kg TS og mg/kg TS samt i G6 med indhold af nikkel på 55 mg/kg. Indholdene af nikkel i B101 og B107 på hhv. 35 mg/kg TS og 32 mg/kg TS er vurderet at være på niveau med afskæringskriteriet. I B101 er der endvidere påvist indhold over afskæ Assens Kommune: Losseplads på Krabbeløkken 8

13 ringskriteriet for kulbrinter med et indhold af total kulbrinter på mg/kg. I G2 og G5 er der påvist indhold over afskæringskriteriet for benz(a)pyren med indhold på hhv. 29 mg/kg TS og 4,8 mg/kg TS og for G2 endvidere for PAHsum med en værdi på 150 mg/kg TS. Endelig er der i G6 påvist indhold af benz(a)pyren med et indhold på 3,6 mg/kg TS, hvilket er lidt større end afskæringskriteriet. I de resterende jordprøver i dybden fra 0,5 1,0 m u.t., B2, B5, B103, B106 og B108 er der påvist overskridelser af jordkvalitetskriterierne for enten bly, cadmium, kulbrinter, benz(a)pyren eller PAHsum. For dybder større end 1,0 m u.t. er afskæringskriterierne for metaller overskredet i B105 med indhold af bly, kobber nikkel og zink på hhv mg/kg TS, mg/kg TS, 75 mg/kg TS og mg/kg TS samt i G4 og B103 med indhold af bly på hhv mg/kg TS og mg/kg TS og indhold af zink med indhold på mg/kg TS i begge prøver. Derudover er der i G4 og B103 sammen med prøver fra G6 og B106 påvist overskridelser af afskæringskriterierne for kulbrinter med indhold af total kulbrinter på og 730 mg/kg TS, mens der i G4 og G6 også er påvist overskridelser af afskæringskriteriet for benz(a)pyren med indhold på hhv. 7,2 mg/kg TS og 16 mg/kg TS. Endelig er der i G5 påvist overskridelse af afskæringskriteriet for benz(a)pyren med et indhold på 4,3 mg/kg TS. I jordprøverne fra G4, B102, B104, B108 og B109 er der påvist overskridelser af jordkvalitetskriterierne for enten bly, cadmium, kobber, zink, kulbrinter, benz(a)pyren eller PAHsum. I dybderne større end 1,0 m u.t er der ikke påvist overskridelser jordkvalitetskriterierne i prøverne fra G2 og B107. Cyanid og organotin, TBT: Analyseresultaterne for indhold af total cyanid i udvalgte jordprøver fra boringerne og for indhold af organotin forbindelser, herunder TBT, i overfladeprøver fremgår af hhv. tabel 4.2 og 4.3. Der er ikke påvist indhold af hverken TBT eller cyanid over jordkvalitetskriterierne i de analyserede jordprøver. Boring Dybde Cyanid, total m u.t. mg/kg TS B101 0,30,4 1,6 B105 1,5 <1 B106 1,0 2,4 Jordkvalitetskriterie. 500 Tabel 4.2. Analyseresultater, total cyanid Assens Kommune: Losseplads på Krabbeløkken 9

14 Prøveid. Dybde MBTSn DBTSn TBTSn TPhTSn m u.t. mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS O1 0,1 0,038 0,044 0,03 0,034 O2 0,1 0,15 0,073 0,071 0,041 O3 0,1 0,026 0,016 0,012 0,0055 Kvalitetskriterie i.f. i.f. 1 i.f. Tabel 4.3. Analyseresultater, organotin forbindelser, inkl. TBT. 4.3 Grundvandsforurening Analyseresultaterne fra vandprøverne for kulbrinter og chlorerede opløsningsmidler er samlet i tabel 4.4. De fremgår for kulbrinter og chlorerede opløsningsmidler endvidere af situationsplanen i bilag 3 Analyseresultaterne er i tabel 4.4 sammenholdt med Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterier. Grundvandskvalitetskriteriet er et udtryk for det forureningsniveau, der ikke udgør en sundhedsmæssig risiko ved anvendelse af grundvandet til drikkevand efter normal traditionel vandbehandling. Assens Kommune: Losseplads på Krabbeløkken 10

15 I B102, B103 og B106 er der påvist indhold af total kulbrinter på 9,7 70 µg/l, hvilket er op til en ca. faktor 8 større end grundvandskvalitetskriteriet på 9 µg/l. Prøveid. For de øvrige parametre er de påviste indhold mindre end grundvandskvalitetskriterierne. Total 3,5dimethylphenol Øvrige Benzen Toluen Xylener* kulbrinter TCE PCE phenoler µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l B102 0,11 0,18 0, ,087 0,094 i.a. i.a. B103 0,44 0,021 0,53 45 < 0,02 < 0,02 0,31 i.p. B105 < 0,02 < 0,02 # # < 0,02 < 0,02 i.a. i.a. B106 < 0,02 < 0,02 # 9,7 < 0,02 < 0,02 < 0,02 i.p. Kval. Krit ,5** 0,5** Fed: Værdi større end grundvandskvalitetskriteriet * Sum af xylener og ethylbenzen ** Sum af phenoler # Ikke påvist i.a.: Ikke analyseret Tabel 4.4. Analyseresultater, grundvand. 4.4 Forurening i poreluft Analyseresultaterne fra poreluftmålingerne er for kulbrinter og BTEX (benzen, toluen og xylener) samt de chlorerede opløsningsmidler trichlorethylen (TCE) og perchlorethylen (PCE) samlet i tabel 4.5, som også viser Miljøstyrelsens afdampningskriterier. De fremgår for kulbrinter og chlorerede opløsningsmidler endvidere af situationsplanen i bilag 4 Afdampningskriteriet angiver det bidrag fra en forurening, som afdampningen fra forurening i jord og grundvand maksimalt må udgøre ved påvirkning af indeklimaet i boliger eller udeluft. Konservativt kan der antages en fortynding på en faktor 100 ved transport af forureningen op gennem et armeret betongulv. I poreluftprøverne fra PL1, PL2, PL4, PL7 og PL8 er der påvist indhold af de chlorerede opløsningsmidler TCE (trichlorethylen) og PCE (perchlorethylen), som er op til en faktor gange større end afdampningskriterieren. Endvidere er der PL5 og PL6 påvist indhold af total kulbrinter på hhv. en faktor 52 og 550 gange større end afdampningskriteriet på 100 µg/m 3. Assens Kommune: Losseplads på Krabbeløkken 11

16 Total Prøveid. Dybde Benzen Toluen Xylener* C6C10 C10C25 kulbrinter TCE PCE m u.t. µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ PL1 1,0 0,56 1,3 1,06 50 < ,3 190 PL2 1,4 < 0,1 1,2 0, < PL3 1, < 0,1 0,11 PL4 1,0 < 0,1 < 0,5 0, < PL5 1,4 0,39 1,1 0, < 0,1 < 0,1 PL6 1,3 17 1,3 # ,4 2,5 PL7 1,3 0,18 1,1 0,62 < 50 < 50 # PL8 1,4 0,93 1,1 0, < Afdampningskrit. 0, i.f. i.f * Sum af ethylbenzen og xylener # Ikke påvist Tabel 4.5. Analyseresultater, poreluftmålinger. 4.5 Målinger for lossepladsgas Resultaterne fra målingerne for lossepladsgas er vedlagt i bilag 9. Resultaterne for methan er endvidere markeret på situationsplanen i bilag 5. Gasmålingerne har påvist indhold af methan på 1,1 41,2 vol.% i B5, B102, B103, B106, PL5 og PL6. De tilsvarende indhold af kuldioxid er på til 1,6 8,5 vol. %. Den nedre eksplosionsgrænse for methan er på 5 vol.%. 5 VURDERINGER Undersøgelsen har påvist slagger på hele det undersøgte areal. Derudover har undersøgelsen påvist indhold af lossepladsaffald i boringer og gravninger udført indenfor det V2kortlagte areal med den tidligere losseplads samt i boring B105 placeret umiddelbart øst for arealet. Påvisningen af lossepladsgas i B5 mod øst indikerer, at der også forekommer lossepladsaffald el. lign. i dette område, som kun blev undersøgt indenfor den øverste meter. Lossepladsens udbredelse er ikke endeligt fastlagt ved undersøgelsen, men den skønnes at have en udbredelse som skitseret på bilag 6. Jordforurening: Jordanalyserne har påvist varierende forurening med metaller, kulbrinter og/eller tjærestoffet benz(a)pyren hele det undersøgte areal. Jordforureningerne er overvejende karakteriseret som let forurenet jord, men der er også påvist områder med kraftig forurenet jord, jf. bilag En nærmere afgrænsning af områder med lettere/kraftigt forurenet jord forudsætter supplerende jordanalyser. Assens Kommune: Losseplads på Krabbeløkken 12

17 Grundvandsforurening: Grundvandsanalyserne har påvist forureningen med kulbrinter i det terrænnære grundvand, hvor grundvandskvalitetskriteriet er overskredet med op til en faktor 8. I en enkelt boring (B102) er endvidere påvist chlorerede opløsningsmidler, TCE og PCE, som dog er påvist på sporniveau. Poreluftforurening: Poreluftmålingerne har påvist betydelige indhold af kulbrinter, TCE og PCE i poreluften med indhold af TCE og PCE på op til hhv µg/m 3 og µgm 3. Områder med kraftig poreluftforurening er ikke afgrænset ved undersøgelsen. Lossepladsgas: Målingerne for lossepladsgas har påvist indhold af methan i målepunkter placeret indenfor den tidligere losseplads samt i ét målepunkt placeret øst for lossepladsen (B5). Der er ikke registeret affald i fyldaget i dette område, men området er kun undersøgt indenfor den øverste meter. Der kan således være tale om dybereliggende gasdannelse fra nedbrydning af dybereliggende organisk affald og/eller påvirkning fra et nærliggende fyldområde udenfor det undersøgte areal. Methanindholdene er registreret stabile gennem undersøgelsesperioden, hvor der er udført enten 2 eller 3 målerunder. Det kan ikke udelukkes, at methan i lossepladsen over længere tid kan udvise større variationer i både udbredelse og indhold. 5.1 Risikovurdering, nuværende campingplads Arealet med den tidligere losseplads udgør i dag en del af Assens Strand Camping. I det følgende vurderes risikoen ved den nuværende anvendelse til campingplads. Kontaktrisiko: Den påviste jordforurening indenfor de øverste 0,5 m vurderes at udgøre en sundhedsmæssig risiko som følge af risiko for direkte kontakt med forurening på ubefæstede campingarealer. Jordforureningen vurderes ikke at udgøre en sundhedsmæssig risiko på arealer med fast belægning, fliser, asfalt o.lign. Påvirkning af inde og udeluft: De påviste forureninger i poreluften vurderes at kunne udgøre en sundhedsmæssig risiko for påvirkning af indeluften i tætte telte placeret direkte ovenpå forureningen. Forureningen i poreluften vurderes med baggrund i modelberegninger jf. Miljøstyrelsens regneprogram (JAGG 2,0) ikke at udgøre en sundhedsmæssig risiko for påvirkning af udeluften Gasrisiko: Methan er eksplosivt ved indhold større end 5 vol.%. Assens Kommune: Losseplads på Krabbeløkken 13

18 Med baggrund i de påviste methanindhold kan det ikke udelukkes, at der under meget særlige forhold og under åben ild fra gasbrænder el. lign kan opstå eksplosionsrisiko i tætte telte placeret direkte ovenpå områder med store indhold af methan. 5.2 Risikovurdering, fremtidig arealanvendelse I det følgende vurderes risikoen både i forhold til de planlagte anvendelser af det undersøgte areal jf. lokalplanforslaget. De planlagte anvendelser omfatter campingformål med mulighed for opførelse af hotel, hytter mv. i Delområde 1 og campingrelateret varehandel i Delområde 3. Kontaktrisiko: Den påviste jordforurening indenfor de øverste 0,5 m vurderes at udgøre en sundhedsmæssig risiko som følge af risiko for direkte kontakt med forurening på ubefæstede arealer, der planlægges anvendt til følsomme formål, campingareal med legeplads/aktivitetsområde i Delområde 1 og almene tilgængelige ubefæstede arealer i Delområde 3 jf. lokalplanforslaget. Jordforureningen vurderes ikke at udgøre en sundhedsmæssig risiko på arealer med fast belægning, fliser, asfalt o.lign. Dybereliggende jordforurening udgør en kontaktrisiko ved fremtidige bygge og anlægsarbejder. Overskudsjord fra bygge og anlægsarbejder skal som udgangspunkt bortskaffes som forurenet jord. Påvirkning af inde og udeluft: De påviste forureninger i poreluften vurderes at udgøre en sundhedsmæssig risiko, som følge af risiko for spredning af flygtig forurening til indeklimaet i bygninger, der planlægges anvendt til følsomme formål. Risikoen omfatter også afdampning gennem kældervægge. Assens Kommune fastlægger i henhold til jordforureningsloven, hvilke bygninger i det konkrete projekt, der får anvendelse af følsom karakter. De påviste forureninger i poreluften vurderes endvidere at kunne udgøre en sundhedsmæssig risiko for påvirkning af indeluften i tætte telte placeret direkte ovenpå forureningen. Forureningen i poreluften vurderes med baggrund i modelberegninger jf. Miljøstyrelsens regneprogram (JAGG 2,0) ikke at udgøre en sundhedsmæssig risiko for påvirkning af udeluften Gasrisiko: Methan er eksplosivt ved indhold større end 5 vol.%. Med baggrund i de påviste methanindhold kan det ikke udelukkes, at der under særlige forhold kan opstå eksplosionsrisiko i bygninger eller i tætte telte placeret direkte ovenpå områder med store indhold af methan. Assens Kommune: Losseplads på Krabbeløkken 14

19 6 MILJØFORANSTALTNINGER, EKSISTERENDE CAMPINGAREAL I det følgende beskrives nødvendige foranstaltninger til begrænsning af forureningspåvirkningen på det nuværende campingareal. Kontaktrisiko: Til sikring mod risikoen for direkte kontakt med forurenet jord på planlagte ubefæstede arealer med følsom anvendelse foretages terrænregulering ved udlægning af 0,5 m uforurenet jord. Forinden må det dog afklares, om udlægningen af jord medfører en risiko for generelle sætninger i området. På et mindre område med servicebygningen mod øst er det på grund af bygningen ikke muligt at hæve terrænet. I dette område foretages udskiftning af de øverste 0,5 m forurenet jord med uforurenet jord. Gasrisiko: Til imødegåelse af gasrisiko på campingarealet udlægges nederst et net af gasdræn, som kobles på udluftningshætter. Gasdrænene lægges nederst i laget af tilkørt uforurenet jord. Der udføres byggeteknisk gennemgang af den eksisterende servicebygning med henblik på evt. gassikring af denne. 6.1 Prissætning, nuværende campingareal I tabel 6.1. er givet et skøn over udgiftsrammen til gennemførelse af miljøforanstaltninger til sikring af anvendelsen på det nuværende campingareal (Delområde 1). I udgiftsrammen indgår afgravning og bortskaffelse af forurenet jord omkring servicebygningen, udlægning af 0,5 m uforurenet jord med gasdræn på campingareal samt udlægning af rullegræs og retablering af hækbeplantningen. Areal Gravedybde Bortskaffelse af forurenet jord Udlægning af 0,5 m uforurenet jord (c) Rullegræs og hæk SUM (ekskl. moms) m2 m min. max. min. max. min. max. min. max kr kr kr kr kr kr kr kr. Campingareal (a) Grønt areal v. servicebygn , Vejareal (b) SUM, ekskl. moms (a) Med gasdræn (b) Grusbelægning (c) Uden græsdække Tabel 6.1. Skønnet udgiftsramme til miljøforanstaltninger på eksisterende campingareal. Assens Kommune: Losseplads på Krabbeløkken 15

20 7 MILJØFORANSTALTNINGER, FREMTIDIG ANVENDELSE I det følgende beskrives nødvendige foranstaltninger til begrænsning af forureningspåvirkningen ved de overordnede planlagte anvendelser af undersøgelsesområdet. Endvidere beskrives generelle retningslinier for håndtering af forurenet jord i forbindelse med fremtidige bygge og anlægsarbejder. Indeklimarisiko: Til sikring af bygninger mod påvirkning af indeklimaet med flygtig forurening etableres en gulvopbygning omfattende dels en særlig tæt membran (R.A.C. membran eller Liquid Boot) og dels et drænlag med ventilationsdræn. Drænene tilsluttes f.eks. en vindhætte monteret på taget af bygningen. Endvidere skal rørgennemføringer o.lign. være tætte. Kældre etableres med ventilerede omfangsdræn. Jordhåndtering: Forud for udførelse af bygge og anlægsarbejder skal der udarbejdes en jordhåndteringsplan, som beskriver jordens forureningsgrad indenfor de planlagte gravearealer og gravedybder i forbindelse med projektet. Som grundlag for jordhåndteringsplanen vil det være nødvendigt med ekstra analyser af jorden, som forventes håndteret, typisk en prøve pr. 120 ton. Gravearbejder i forurenet jord må forventes udført med miljøteknisk tilsyn. Jordhåndteringsplanen skal godkendes af Assens Kommune, og bortskaffelse af jorden skal anmeldes til Assens Kommune. Som alternativ til jordhåndteringsplanen vil det være muligt, at bortkøre jorden direkte til kartering, men dette vil for større jordpartier øge udgifterne til bortskaffelsen betragteligt. 7.1 Prissætning af miljøudgifter Med baggrund i de foreliggende undersøgelsesresultater har vi i tabel 7.1 givet et groft skøn over enhedspriser for miljøforanstaltninger omfattende bortskaffelse overskudsjord af forurenet fyldjord, indeklimasikring af bygninger mod indtrængning af flygtig forurening og lossepladsgas samt ekstraudgifter til gassikring af campingareal ved udlægning af uforurenet jord. Enhedspriserne for jordhåndtering er baseret på enhedspriser oplyst fra RGS90 på modtagelse af forurenet jord, jf. bilag 13, mens udgifterne til indeklima /gassikring, udlægning af jord med og uden gasdræn samt udlægning af rullegræs er baseret på erfaringspriser. Enhedspriserne er givet for dybdeintervallerne 0 0,5 m u.t., 0,5 1,0 m u.t. og 1,0 2,0 m u.t. Undersøgelserne påviste fyld indtil 1,9 2,3 m u.t. I enhedspriserne indgår også skønnede udgifter til miljørådgivning, supplerende miljøundersøgelser, miljøtilsyn, indhentning af nødvendige tilladelser mv. Oversigt over enhedspriser er givet i tabel Assens Kommune: Losseplads på Krabbeløkken 16

21 Aktivitet kr. pr. m 2 ekskl. moms Jordhåndtering, 0 0,5 m u.t Jordhåndtering, 0,5 1,0 m u.t Jordhåndtering, 1,0 2,0 m u.t Indeklimasikring af bygning, inkl. gas Gassikring af bygning Udlægning af 0,5 m jord Udlægning af 0,5 m jord med gassikring Udlægning af rullegræs Tabel 7.1. Skønnede enhedspriser for miljøforanstaltninger, ekskl. moms I tabel er givet prisoverslag for udgifter for følgende scenarier: Miljøforanstaltninger udført til sikring af anvendelser jf. lokalplan forslagets illustrationsplan, Kortbilag 4 (bilag 7a) med opretholdelse af eksisterende terrænforhold. Miljøforanstaltninger udført til sikring af anvendelser jf. lokalplan forslagets illustrationsplan, Kortbilag 5 (bilag 7b) med opretholdelse af eksisterende terrænforhold. Miljøforanstaltninger udført til sikring af anvendelser jf. lokalplan forslagets illustrationsplan, Kortbilag 5 (bilag 7b) med hævning af terrænet med 0,5 m. Prisoverslagene er baseret på resultater fra den netop udførte undersøgelse, enhedspriser på modtagelse af jord oplyst fra RGS90 samt erfaringspriser. For kortbilag 4 er der i prisoverslaget i tabel 7.2 forudsat gravedybder på 3 m u.t. i bygninger med kælder og svømmehal. Dermed bortgraves hele fyldlaget der er registreret i dybder ned til 2,3 m. I de øvrige byggefelter bortgraves 1 m jord. På de øvrige ubefæstede arealer samt vej og Parealer er der forudsat afgravning af 0,5 m forurenet jord. Denne undersøgelse har ikke afklaret den eksisterende bæreevne på arealerne i forbindelse med bebyggelse, udlægning af jord, vejbelægninger mv. I udgiftsrammen indgår ikke udgifter til f.eks. etablering af vejarealer, legearealer eller udlægning af rullegræs på ubefæstede arealer. De samlede miljøudgifter for lokalplanforslagets illustrationsplan Kortbilag L4 skønnes at udgøre i størrelsesordenen mil. kr. Assens Kommune: Losseplads på Krabbeløkken 17

22 Bygning/område Afgravning af jord i byggefelt Areal Gravedybde Bortskaffelse af forurenet jord Udlægning af 0,5 m uforurenet jord (c) Sikring af bygninger SUM (ekskl. moms) m 2 m u.t. min. max. min. max. min. max. min. max kr kr kr kr kr kr kr kr. Hotel m kælder, 2,3 m fyld (b) Aktivitetshal (a) Legeland (a) Svømmebassin (a) Caravancenter m cajé og adm. (a) Hotelhytter, 15 stk. (a) Udskiftning af øverste 0,5 m forurenet jord: Legeplads 400 0, Veje o. lign fast belægning , Campingareal (d) , Øvige grønne arealer , SUM, ekskl. moms (a) Kun gassikring af bygning (b) Indeklima og gassikring af bygning (c) Uden græsdække (d) Med gasdræn Tabel 7.2.Skønnede udgifter for miljøforanstaltninger ved gennemførelse af lokalplanforslagets illustrationsplan jf. Kortbilag L4 med opretholdelse af eksisterende terrænforhold (ekskl. moms). De skønnede miljøudgifter for lokalplanforslagets illustrationsplan Kortbilag L5 fremgår af tabel 7.3. Udgiftsrammen er baseret på de samme forudsætninger som for Kortbilag L4. På campingarealet etableres et net af gasdræn, mens arealet med campinghytter etableres uden gasdræn, da campinghytterne forudsættes etableret med udluftning under gulv. Assens Kommune: Losseplads på Krabbeløkken 18

23 Bygning/område Delområde 1 Areal Gravedybde Bortskaffelse af forurenet jord Udlægning af 0,5 m uforurenet jord (c) Sikring af bygninger SUM (ekskl. moms) m2 m u.t. min. max. min. max. min. max. min. max kr kr kr kr kr kr kr kr. Servicebygning (a) Bestyrerbolig (b) Legeplads 400 0, Vejarealer , Campingareal (d) , Grønne arealer , Delområde 3 Caravancenter_Bygn.1 (a) Caravancenter_Bygn.2 (a) Pareal og veje , Grønne arealer , SUM, ekskl. moms (a) Kun gassikring af bygning (b) Indeklima og gassikring af bygning (c) Uden græsdække (d) Med gasdræn Tabel 7.3.Skønnede udgifter for miljøforanstaltninger ved gennemførelse af lokalplanforslagets illustrationsplan jf. Kortbilag L5 med opretholdelse af eksisterende terrænforhold (ekskl. moms). De samlede miljøudgifter for lokalplanforslagets illustrationsplan Kortbilag L5 skønnes til i størrelsesordenen mil. kr. Assens Kommune: Losseplads på Krabbeløkken 19

24 De skønnede miljøudgifter for lokalplanforslagets illustrationsplan Kortbilag L5 med en terrænregulering på +0,5 m fremgår af tabel 7.4. Med terrænreguleringen afgraves 0,5 m jord i byggefelter. Endvidere afgraves til ledninger. På de øvrige arealer udlægges 0,5 m jord. Ved at hæve det fremtidige terræn med 0,5 m kan udgifterne til miljøforanstaltninger reduceres til i størrelsesordenen 8 9 mil. kr. Bygning/område Areal Gravedybde Bortskaffelse af forurenet jord Udlægning af 0,5 m uforurenet jord (c) Sikring af bygninger SUM (ekskl. moms) m2 m u.t. min. max. min. max. min. max. min. max kr kr kr kr kr kr kr kr. Delområde 1 Servicebygning (a) 350 0, Bestyrerbolig (b) 130 0, Legeplads 400 Vejarealer Campingareal (d) Grønne arealer Delområde 3 Caravancenter_Bygn.1 (a) 650 0, Caravancenter_Bygn.2 (a) 450 0, Pareal og veje Grønne arealer SUM, ekskl. moms (a) Kun gassikring af bygning (b) Indeklima og gassikring af bygning (c) Uden græsdække (d) Med gasdræn Tabel 7.4. Skønnede udgifter for miljøforanstaltninger ved gennemførelse af lokalplanforslagets illustrationsplan jf. Kortbilag L5 ved at hæve terrænet med 0,5 meter (ekskl. moms). 8 REFERENCER 1. Assens Havn. Tilbud på undersøgelse af losseplads. NIRAS A/S, 20. januar Frigivelse af en del af affaldsdepot 4214 til toilet og badebygning. Brev fra Fyns Amt til Assens Kommune, 28. marts Assens Kommune: Losseplads på Krabbeløkken 20

25 Bilag 1 Situationsplan Undersøgelsespunkter

26

27 Bilag Situationsplan Jordforurening

28

29

30

31 Bilag 3 Situationsplan Grundvandsforurening

32 PL4 PL5 PL6 PL7 PL1 PL8 PL3 PL2 Bilag 3 Situationsplan Grundvandsforurening Assens Havn Sag nr.: Mål 1: metres Scale: 1:2.000 Marts 2014

33 Bilag 4 Situationsplan Poreluftforurening

34 Bilag 4 Situationsplan Poreluftforurening Assens Havn 0 metres Scale: 1: Sag nr.: Mål 1:2000 Marts 2014

35 Bilag 5 Situationsplan Methanindhold

36

37 Bilag 6 Situationsplan Lossepladsaffald

38 PL4 PL5 PL6 PL7 PL1 PL8 PL3 PL2 Bilag 6 Situationsplan Lossepladsaffald Assens Havn Sag nr.: metres Scale: 1:2.000 Mål 1:2000 Marts 2014

39 Bilag Lokalplanforslag Illustrationsplaner

40 Bilag 7.1 Lokalplanforslag Kortbilag L4 Assens Havn Sag nr.: metres Scale: 1:1.711 Marts 2014

41 Bilag 7.2 Lokalplanforslag Kortbilag L5 Assens Havn Sag nr.: metres Scale: 1:1.710 Marts 2014

42 Bilag 8 Tabel Analyseresultater, jord

43 Assens Havn Analyseresultater, jordprøver Metaller Oliestoffer Tjærestoffer Prøveid. Dybde Bly Cadmium Chrom Kobber Nikkel Zink C6C10 C10C15 C15C20 C20C35 Total kulbrinter Benz(a) pyren PAHsum m u.t. mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS G51 0,1 36 0,28 9, ,4 210 < 2 < 5 < 5 < 20 # 0,57 2,8 G11 0,2 13 0, < 2 < 5 < 5 < 20 # 0,27 1,6 B1 0,2 93 1, < 2 < 5 < ,81 4,6 B3 0,2 6,0 0,15 5,1 7,4 5,9 25 < 2 < 5 < 5 < 20 # 0,73 2,8 B4 0,2 5,1 0,13 6,0 11 9,3 23 < 2 < 5 < 5 < 20 # i,m i,m B5 0,2 22 0,11 8, < 2 < ,58 3,1 B103 0,2 25 0, ,7 92 < 2 < 5 < ,22 1,2 B106 0,2 13 0, < 2 < 5 8, ,2 6,0 B107 0,2 6,6 0, < 2 < 5 < 5 < 20 # i,m i,m B108 0, , < 2 < 5 < ,9 10 B109 0,2 45 0,24 7,8 26 8,7 130 < 2 < 5 < ,29 1,6 B101 0,30, , < i,m i,m G12 0, , < 8 < 20 < ,95 5,3 G22 0,4 42 1, < 4 < 10 < 10 < 40 # i,m i,m G32 0,5 55 0,39 9, < 2 < 5 < ,1 17 G42 0,5 29 0,30 6,9 29 8,6 52 < 2 < 5 < ,44 2,1 B1 0,5 59 1, < 4 < 10 < ,37 2,2 B2 0,5 48 0,31 5,7 26 5,9 180 < 2 < 5 < 5 < 20 # 0,49 2,3 B3 0,5 < 3 0,12 4,3 4,2 6,0 12 < 2 < 5 < 5 < 20 # < 0,005 # B4 0,5 6,0 0,13 5,4 6,4 6,0 29 < 2 < 5 < 5 < 20 # 0,017 0,081 B102 0,5 41 0,41 9, < 2 < 5 < i,m i,m B104 0, , < 2 < 5 9, ,77 4,2 B105 0, , < 2 < ,2 7,4 B108 0,5 99 0, < 6 < 15 < 15 < 60 # 1,0 5,3 B109 0,5 20 0,16 8,1 18 6,8 47 < 2 < 5 < 5 < 20 # 0,10 0,52 Projekt Dato: /2

44 Assens Havn Analyseresultater, jordprøver Metaller Oliestoffer Tjærestoffer Prøveid. Dybde Bly Cadmium Chrom Kobber Nikkel Zink C6C10 C10C15 C15C20 C20C35 Total kulbrinter Benz(a) pyren PAHsum m u.t. mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS G23 0,6 12 0,20 5,4 13 5,1 58 < 2 < G62 0, , < 4 < 10 < ,6 29 G53 0,8 29 0,23 4, < 2 < 5 < ,8 23 B2 1,0 22 0,19 6,7 24 6,3 200 < 2 < 5 < 5 < 20 # 0,43 2,0 B5 1,0 48 0, < 2 < 5 < i,m i,m B101 1, , < ,68 4,6 B103 1,0 58 0,82 9, ,9 170 < 2 < 5 < ,22 1,2 B106 1, , < 2 < ,74 4,8 B107 1, ,37 9, < 2 < 5 7, ,8 17 B108 1,0 47 0,60 8,5 27 8,7 240 < 4 < 10 < ,94 4,5 G54 1, , < 2 < 5 8, ,3 25 G44 1, , < 2 < 5 < 5 < 20 # 2,7 16 G25 1,5 19 0,22 4,5 15 3,9 19 < 2 < 5 < 5 < 20 # 0,029 0,17 G63 1, ,67 9, < B102 1,5 28 0,20 7,0 34 7,6 91 < 4 < 10 < 10 < 40 # 0,37 2,0 B105 1, , < 6 < i,m i,m B109 1,5 7,2 0,64 7, < 4 < 10 < 10 < 40 # 0,050 0,26 G45 1, , < ,2 41 B103 2, , , ,94 6,1 B104 2,0 39 0,35 9,8 26 9,5 140 < 4 < 10 < ,9 11 B105 2, , < 4 < i,m i,m B106 2,0 23 0,45 9,1 27 8,2 91 2,1 < ,62 4,0 B107 2,0 13 0, < 4 < 10 < 10 < 40 # 0,030 0,16 B108 2,0 17 0, ,1 < 5 < 5 < 20 4,1 0,13 0,76 Mst. kategori , (b) 40(b) 55(b) 100(b) (1) 0,3 4 Mst. kategori i.f. i.f. i.f. 300 (1) 3 40 Kategori 2 > Kategori 2 (1) Kategoriseret jf. den kraftigste forurening for kulbrinteintervallerne #: Ikke påvist (1) Enhedspriser oplyst fra RGS90 uden anvendelse af 50%reglen : Miljøstyrelsens kategori 1 med anvendelse af 50%reglen Projekt Dato: /2

45 Bilag 9 Målinger for lossepladsgas

46 ASSENS HAVN Gasmåling Boring/ Runde 1 Runde 2 Runde 1 Runde2 målepunkt CH4 CH4 CO2 CO2 vol. % vol. % vol. % vol. % B1 0 0,1 0,7 0,8 B2 0 0,1 0,3 0,3 B3 0,3 0,4 0 0 B4 0,1 0,1 0,1 0,1 B5 8,2 8,4 2,5 2,7 B ,1 5,5 5,9 B102 3,2 3,6 5 6 B103 18,4 18,9 2,7 3,2 B ,3 B ,1 7,6 8 B106 0,9 1,1 4,4 4,9 B107 0,1 0,1 2,9 3,1 B108 0,1 0,1 0,1 0,1 Luftlmåling 0,1 0,1 0 0 Gasmåling Boring/ målepunkt Runde 1 Runde 2 Runde 1 Runde 2 Runde 1 Runde 2 Bemærkninger CH4 CH4 CO2 CO2 O2 O2 vol. % vol. % vol. % vol. % vol. % vol. % B ,2 1,2 19,9 19,8 B ,6 0,7 20,1 20 Runde 2: Gasmåler gik ud midt i måling. Ok da den blev tændt igen B ,1 0,1 12,9 14,7 B ,6 0,6 16,9 16,9 B5 7,9 8,2 4,4 4,7 0,8 0,6 B ,1 7,6 10,3 10 B102 3,6 2,6 8,5 6,6 0,2 5,4 Runde 2:Prop faldt af ved måling B103 22,2 22,6 4,4 4,9 0,6 0,2 B ,2 16,4 16,1 B ,1 10,4 3,7 3,7 B ,5 6,8 0,8 0,5 B ,4 4, ,7 B ,4 0,5 18,7 18,5 Pl ,9 2,4 18,5 18,2 Pl ,8 4, ,2 Pl ,5 4,3 16,5 16,5 Pl ,6 2,2 18,4 18,2 Pl5 1,4 1,5 3,2 4 1,5 0,6 Pl6 37,7 41,2 2,3 5,9 1,6 0,7 Pl ,1 3,7 11,5 10,5 Pl ,1 2,8 18,5 18,2 Baggrund 0,2 0 0,1 0,1 20,7 20,9

47 ASSENS HAVN Gasmåling d Boring/ målepunkt Runde 1 Runde 2 Runde 1 Runde 2 Runde 1 Runde 2 Bemærkninger CH4 CH4 CO2 CO2 O2 O2 vol. % vol. % vol. % vol. % vol. % vol. % B ,2 1, B ,7 0,8 20,1 19,8 B ,1 0,1 13,8 14,1 B ,8 0,8 17,3 17,4 2. runde: Prop sad løst B5 7,6 7,9 4,9 5,3 0,7 0,8 B ,7 7, ,7 Runde1: Prop faldt af inden måling B102 2,4 2,4 8,5 8,3 0,5 0,6 Runde1: Prop sad løst B103 20,2 20,5 4,4 4,9 0,5 0,2 B ,8 4 16,2 15,9 B ,8 8,9 6 5,5 Runde1: Klemme var gået op B106 0,9 0,9 6,7 7 0,6 0,5 B ,5 4,9 11,9 11,5 B ,6 0,7 18,6 18,5 PL ,6 18,1 17,9 PL ,9 4,8 15,7 15,1 PL ,5 4,3 16,6 16,4 PL ,9 2,5 18,1 17,9 PL5 1,4 1,6 3,3 4 1,2 0,5 PL6 30,4 35,7 2,1 5,6 3,4 1,3 PL ,3 5,1 10,1 9,8 PL ,2 2,8 18,3 17,9 Baggrund 0 0 0,1 0,1 20,8 20,9

48 Bilag 10 Overfladeprøver, boreprofiler graveprofiler

49 Lokalitet: Assens Havn Udført af: COWI Dato: 11/214 Boremetode: 3 håndbor Tilsyn: ABP Område nr. Antal delprøver Prøvetagningsdybde (m u.t.) Jordbeskrivelse O1 5 0,1 O2 5 0,1 O3 5 0,1 Græs Fyld, muld, sandet, leret, sv. gruset, rødder, mørkebrun Græs Fyld, muld, sandet, leret, sv. gruset, slagger, rødder, mørkebrun Græs Muld, st. Sandet, leret, sv. Gruset, sv. stenet, rødder, mørkebrun

50 Dybde (m) Forsøgsresultater Filtersætning Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR90 Ukendt (A) FYLD: MULD, glas, mørkebrun =0.5 2 (A) FYLD: LER, sandet, muldet, brun 3 FYLD: SAND, omdannet organisk affald, potteskår, porcelæn, slagger, tegl, hele mursten, lærred, flasker, sål, brun rødbrun FYLD?: LER, (moræneler?), brun PID (ppm) (A): Prøve sendt til analyselaboratorium Voldsom vandindtagning lige over ler Oliefilm (svag) på vandspejl 0,40,9 m.u.t.: moderat affaldsmængde : ingen mislugt * : svag mislugt ** : middel mislugt ***: kraftig mislugt Boremetode: Koordinatsystem: Prøvegravning Sag: Assens Havn DGUnr.: Boredato: Boret af: Rev.: Udarb. af: MMC Kontrol: BLO Godkendt: Dato: Boring: G1 s. 1/1 Borejournal GeoGIS Odensedatabase PSTGDK :10:48

51 Dybde (m) Forsøgsresultater Filtersætning Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR90 Ukendt FYLD: MULD, mørkebrun FYLD: SAND, fint mellem, leret, tegl, svejsetråde, brun 2 (A) FYLD, slagger, tegl, sort 3 (A) FYLD: SAND, mellem, gruset, brun FYLD, slagger, mursten, sort =0.4 5 SAND, træ, dynd, gammel havbund, grå PID (ppm) (A): Prøve sendt til analyselaboratorium Voldsom vandindtagning 1 m.u.t. : ingen mislugt * : svag mislugt ** : middel mislugt ***: kraftig mislugt Boremetode: Koordinatsystem: Prøvegravning Sag: Assens Havn DGUnr.: Boredato: Boret af: Rev.: Udarb. af: MMC Kontrol: BLO Godkendt: Dato: Boring: G2 s. 1/1 Borejournal GeoGIS Odensedatabase PSTGDK :11:20

52 Dybde (m) Forsøgsresultater Filtersætning Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR90 Ukendt SAND, fint mellem, brun 2 (A) MULD, sandet, mørkebrun MORÆNELER PID (ppm) (A): Prøve sendt til analyselaboratorium : ingen mislugt * : svag mislugt ** : middel mislugt ***: kraftig mislugt Boremetode: Koordinatsystem: Prøvegravning Sag: Assens Havn Dato: Boret af: DGUnr.: Boring: Udarb. af: MMC Kontrol: Godkendt: Dato: GeoGIS prøve PSTGDK :23:49 G3 s. 1/1 Borejournal

53 Dybde (m) Forsøgsresultater Filtersætning Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR90 Ukendt FYLD: MULD, sandet, mørkebrun 2 (A) FYLD: SAND, dynd, tegl, porcelæn, plast, sort =33 4 (A) FYLD: SAND, omdannet organisk affald, malerbøtte, træ, plastposer, nedbrudt organisk affald, chipspose, sort 5 (A) SAND, fint mellem, SKALLER, (gammel havbund) PID (ppm) (A): Prøve sendt til analyselaboratorium 0,22,0 m.u.t.: Stor affaldsmængde : ingen mislugt * : svag mislugt ** : middel mislugt ***: kraftig mislugt Boremetode: Koordinatsystem: Prøvegravning Sag: Assens Havn Dato: Boret af: DGUnr.: Boring: Udarb. af: MMC Kontrol: Godkendt: Dato: GeoGIS prøve PSTGDK :47:02 G4 s. 1/1 Borejournal

54 Dybde (m) Forsøgsresultater Filtersætning Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR90 Ukendt (A) FYLD: MULD, sandet, leret, tegl, mørkebrun 2 3 (A) FYLD, sand. leret, omdannet organisk affald, muldet, tegl, isolering, betonstykker, plast LER, sandet, SKALLER, grå, (gammel havbund) 5 (A) PID (ppm) (A): Prøve sendt til analyselaboratorium 0,21,2 m.u.t.: Moderat affaldsmængde : ingen mislugt * : svag mislugt ** : middel mislugt ***: kraftig mislugt Boremetode: Koordinatsystem: Prøvegravning Sag: Assens Havn Dato: Boret af: DGUnr.: Boring: Udarb. af: MMC Kontrol: Godkendt: Dato: GeoGIS prøve PSTGDK :48:48 G5 s. 1/1 Borejournal

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Kolding Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at udføre en forureningsundersøgelse

Læs mere

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE Region Sjælland Juni RÅSTOFKORTLÆGNING FASE - GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE PROJEKT Region Sjælland Råstofkortlægning, sand grus og sten, Fase Gundsømagle Projekt nr. Dokument nr. Version Udarbejdet af

Læs mere

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Aalborg Kommune, Borgmesterens forvaltning HOU HAVN Telefon 9630 6400 Fax 9630 6474 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt

Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt 8, undersøgelser og indeklima Hvorfor er det vigtigt med grundige undersøgelser inden 8 tilladelser til nybyggeri for at kunne sikre indeklimaet: Afklare

Læs mere

INDLEDENDE MILJØTEKNISK UNDERSØGELSE FORUD FOR NYT BYGGERI

INDLEDENDE MILJØTEKNISK UNDERSØGELSE FORUD FOR NYT BYGGERI Til Bygningsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato August 03 Adresse: OPP Kalvebod Brygge INDLEDENDE MILJØTEKNISK UNDERSØGELSE FORUD FOR NYT BYGGERI 0- Revision V Dato -08-03 Udarbejdet af LKK Kontrolleret

Læs mere

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne.

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne. Baggrund I forbindelse med overvejelse om salg af bygninger på grunden Sandemandsvej 8 i Rønne er der foretaget en undersøgelse af eventuelle forureninger på grunden. Formålet med nærværende rapport er

Læs mere

Bilag 1. Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter

Bilag 1. Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter Bilag 1 Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter Bilag 2 Situationsplan med forureningsniveauer Voldanlæg og bredzoner Bilag 3 Situationsplan med forureningsniveauer Bjørnekloen Bilag 4 Situationsplan

Læs mere

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord Notat SAG: Om- og tilbygning af St. Magleby Skole SAG NR.: 12161M VEDR.: Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord DATO: 2013.03.14 INIT.: BB Indledning I forbindelse

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5.

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5. Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro Risikovurdering af indeklima og udeluft Horsens, den 5. marts 2015 Rekvirent: DRIAS Ølholm Bygade 57 7160 Tørring Att. Lars Lomholt

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Miljøundersøgelse Horsens, den 16. december 2014 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning.

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning. NOTAT Projekt Snejbjerg Skole. Forureningsundersøgelse ved fyringsolieanlæg Kunde Herning Kommune Notat nr. 1 Dato 20150508 Til Fra Lars Rathje Snejbjerg Skole. Skolesvinget 1, 7400 Herning Forureningsundersøgelse

Læs mere

Region Sjælland. Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE

Region Sjælland. Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE Region Sjælland Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE Region Sjælland Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE Rekvirent Rådgiver Region Sjælland Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON. Rekvirent. Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde

ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON. Rekvirent. Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON Rekvirent Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Projekt

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE BELIGGENHED: REKVIRENT: RÅDGIVER: BORGERGADE 17A17F/DRONNINGENS TVÆR GADE 3244, 13 KØBENHAVN K MILJØKONTROLLEN DANSK MILJØRÅDGIVNING A/S SAGSNR: 254424551 DATO: 5. februar 24 Borgergade

Læs mere

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Notat Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Kogsgaard Miljø Fabriksvej 13 6980 Tim Tlf. 9734 1177 Fax 9734 1277 www.kogsgaard.dk

Læs mere

Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691. Dansk Miljørådgivning A/S

Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691. Dansk Miljørådgivning A/S METANGASUNDERSØGELSE Storegade 48-50, 6040 Lunderskov Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691 Din rådgiver gør en forskel Vejlevej

Læs mere

ATV-Vintermøde den 9. marts 2010. Jord, tal og.. kommunikation

ATV-Vintermøde den 9. marts 2010. Jord, tal og.. kommunikation ATV-Vintermøde den 9. marts 2010 Jord, tal og.. kommunikation Præsentation Titel Indledende forureningsundersøgelser i større parcelhusområde med særligt fokus på kommunikation med de berørte borger og

Læs mere

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG Til Silkeborg Kommune Ejendomme, Team Køb/Salg Østergade 1, 8600 Silkeborg Att.: Ulla Jung Dokumenttype Rapport Dato December 2014 HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG FORURENINGSUNDERSØGELSE,

Læs mere

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn.

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn. Odder. Præstevænget 20 Afgravning af let forurenet jord Dokumentation GEO projekt nr. 36471 Rapport 3, 2013-08-23 Udarbejdet for Odder Kommune Plan Att.: Esben Kindt Rådhusgade 3 8300 Odder Udarbejdet

Læs mere

Miljøteknisk rapport Miljøscreening

Miljøteknisk rapport Miljøscreening Miljøteknisk rapport Miljøscreening GST Sag: J16.1405 Mylius Erichsensvej 32, Brande Salg af parcelhusgrund Horsens, den 14. december 2016 Rekvirent: Ikast-Brande Kommune post@ikast-brande.dk Rådhusstrædet

Læs mere

Sag nr.: Deres ref.: Slangerup, den 27. juni Tilbud

Sag nr.: Deres ref.: Slangerup, den 27. juni Tilbud Jordbundsundersøgelser Vejgeoteknik Boreteknik tekniske boringer Rådgivning Kontrol Kommunale Ejendomme Att.: Jasper Kammer Wittenkamp jkwit@frederikssund.dk Sag nr.: 16.2639 Deres ref.: Slangerup, den

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Rapport Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. 20. juli 2015 Sag: 15-034-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Gydevang 39-41,

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE Badevej og 4, 3 Helsingør Rekvirent: Domea Dato: 9. december 14 DMRsagsnr.: 14571 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel Industrivej 1A, 868 Ry Tlf. 86 95 6 55 Email:

Læs mere

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller.

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller. Viby. Onsholtgårdsvej - Villaparceller Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 008--0 Sammenfatning GEO har udført en undersøgelse af funderings- og miljøforholdene med henblik

Læs mere

Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord. Retningslinjerne er afstemt med Lolland Kommune.

Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord. Retningslinjerne er afstemt med Lolland Kommune. Notat Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord 27. september 2016 Projekt nr. 225618 Udarbejdet af TBJ Kontrolleret af JKH Godkendt af TBJ INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Miljøundersøgelse

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej ApS November 2014 BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport PROJEKT Byggemodning Kildebuen, Svejbæk Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej

Læs mere

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation n Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation Adresse: Matr. nr.: Østerallé 19, 8400 Ebeltoft 19k, Ebeltoft Morkjorder DGE-sag: 15-0522 Udarbejdet af: Vilhelm Holste Dato: 08.02.2016

Læs mere

Indledende forureningsundersøgelse

Indledende forureningsundersøgelse Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S Region Hovedstaden Koncern Miljø Indledende forureningsundersøgelse Petroleumsanlæg og fyldområde Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S Matr. nr.: 35 Sundby Overdrev

Læs mere

NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE

NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE Paradisvejen 2, Virklund, 8600 Silkeborg Rekvirent: Silkeborg Kommune Dato: 29. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0269 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Projektnr.: 24.0980.83 November / 2010 Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45

Læs mere

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr.

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr. Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord Geo projekt nr. 39126 Rapport 2, 2015-12-22 Sammenfatning I forbindelse med en planlagt udstykning

Læs mere

Notat. Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE. Forureningsforhold på Flyvestation Værløse. 21. august 2006

Notat. Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE. Forureningsforhold på Flyvestation Værløse. 21. august 2006 Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-450 Allerød Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE Telefon 4810 4200 Fax 4810 400 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 7295728 Tilsluttet F.R.I

Læs mere

OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4

OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4 OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4 OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4 PROJEKTNR. A031981 DOKUMENTNR. VERSION 0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Projektnr.: 24.0980.83 Maj / 2011 Notat Grontmij A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk

Læs mere

UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN

UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN Akademiingeniør Claus Vestergaard, GEO Akademiingeniør Susanne Boiesen Petersen Miljøkontrollen København ATV MØDE DIFFUS JORDFORURENING SCHÆFFERGÅRDEN 4. juni

Læs mere

MUSICON FORURENINGSUNDERSØGELSE

MUSICON FORURENINGSUNDERSØGELSE Roskilde Kommune MUSICON FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON Roskilde Kommune MUSICON FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON 2 Endelig 12.11.2008 CaK/LST TBJ HaB 1 Version 2 29.10.2008 CaK/LST TBJ HaB Udgave

Læs mere

Det udbudte areal har en samlet størrelse på m 3 og består af følgende ejendomme: T: D: Sortemosevej 19

Det udbudte areal har en samlet størrelse på m 3 og består af følgende ejendomme: T: D: Sortemosevej 19 Datanotat Allerød Kommune ALLERØD PSTHUS 8. oktober Projekt nr. 86 Dokument nr. 69698 Version Udarbejdet af KABA Kontrolleret af JKH INDLEDNING Allerød Kommune og PostNord A/S udbyder et areal ved Allerød

Læs mere

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ GEOTEKNISK DATARAPPORT ADRESSE COI A/S Parallelvej 800 Kongens Lyngby TLF 6 0 00 00 FAX 6 0 99 99 cowi.dk OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE Grønningen, Skovvejen 63-79/Færøvej 8-30, 4200 Slagelse Rekvirent: Slagelse Boligselskab Dato: 28. februar 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0057 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

Collstrop Horsens 1890-1978. 1 www.regionmidtjylland.dk

Collstrop Horsens 1890-1978. 1 www.regionmidtjylland.dk Collstrop Horsens 1890-1978 1 1 www.regionmidtjylland.dk Collstrop træimprægnering Driftsperiode 1890-1978 Svelleimprægnering frem til 1970. Rüpingmetoden. Op til 400.000 sveller/år. Råd- og brandimprægnering

Læs mere

MUSICON, BASGANGEN MV. INDHOLD BILAG. 1 Indledning 2. 2 Projektets omfang 2. 3 Geologi og grundvand 2. 4 Forklassifikation 3

MUSICON, BASGANGEN MV. INDHOLD BILAG. 1 Indledning 2. 2 Projektets omfang 2. 3 Geologi og grundvand 2. 4 Forklassifikation 3 ROSKILDE KOMMUNE, VEJE OG GRØNNE OMRÅDER SAMT ROSKILDE FORSYNING MUSICON, BASGANGEN MV. JORDHÅNDTERINGSPLAN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Adresse: Matr. nr.: Rekvirent: Fensmarkvej, 4700 Næstved 6pz Øverup By, Herlufsholm Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Team Byråd og Direktion

Læs mere

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder...

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder... 27.10.2014 S-1302333 John Skov NOTAT SAG : Brudsigvej, Rødding (areal for brandøvelser) EMNE : Miljøteknisk undersøgelse REKVIRENT : Vejen Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 2 2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Indsæt billede i det grå felt Kløvkærvej 4, Kolding Prøvetagning af tilkørt sand- og grusmaterialer Sagsnr.: 30.6387.01 April / 2008 Kløvkærvej 4, Kolding

Læs mere

Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter

Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter Lene Juul Nielsen og Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen ATV VINTERMØDE Fagsession om villaolietanke Vingstedcentret 10. marts 2010 Baggrund

Læs mere

Notat. Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET. 15. maj 2008

Notat. Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET. 15. maj 2008 Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I 15.

Læs mere

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Mette Christophersen, projektleder i Jordforureningsafdelingen i Region Syddanmark De fire forureningskilder i Grindsted der har

Læs mere

Orienterende forureningsundersøgelse på voldanlægget

Orienterende forureningsundersøgelse på voldanlægget Slots- og Ejendomsstyrelsen Christianiaområdet Orienterende forureningsundersøgelse på voldanlægget Juni 2006 Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810

Læs mere

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron Ringsted Femern Banen Trin 4 Projekt / Udbud Rambøll & NIRAS Notat Dato 11-06-2014 E8004 RFB_05c_03_03_Nr0016_Rødby Station_ Jordhåndteringsplan Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig

Læs mere

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGS- NIVEAUER I PORELUFT OG INDEKLIMA MARTS 2012

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGS- NIVEAUER I PORELUFT OG INDEKLIMA MARTS 2012 Adresse: Matr. nr.: Lyneborggade 21-33, 2300 København S (tidligere benævnt Holmbladsgade 70, udstykningsområde 3) 633 Sundbyøster, København DGE-sag: Udarbejdet af: S-0704174/6 Rasmus Nellemann Nielsen,

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER R7 Ved nedlæggelse af et vejareal vil alle vejmaterialer over råjordsplanum oftest skulle fjernes, både asfaltbelægning, vejkasse og rabatjord.

Læs mere

Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: Rev.:

Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: Rev.: NOTAT Sagsnavn: Hedelunden 7, 2670 Greve Sag nr.: 12-0090 Emne: Miljøundersøgelse ved olieudskiller og tanke Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: 2012-04-03 Rev.: Indledning EKJ rådgivende ingeniører as

Læs mere

Risikovurdering. Definition

Risikovurdering. Definition Risikovurderinger Definition Risikovurdering En risikovurdering er en vurdering af de miljø-og sundhedsmæssige konsekvenser af en forurening. Tager udgangspunkt i konkrete situationer og bygger på oplysninger

Læs mere

Vurdering af miljørelaterede omkostninger ved opførelse af boligbyggeri

Vurdering af miljørelaterede omkostninger ved opførelse af boligbyggeri Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Halsnæs Kommune SØNDERGADE 57, HUNDESTED Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet

Læs mere

2 Udførte undersøgelser og afværger

2 Udførte undersøgelser og afværger MEMO TITEL DATO 30. august 2016 TIL KOPI FRA PROJEKTNR ScandiaParken - Beskrivelse af miljøforhold Constructa A/S, Lars Hansen Profilsystemer A/S, Steen Jørgensen COWI, Anders Pørksen A065369 ADRESSE COWI

Læs mere

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 11. november 2015 Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Indledning

Læs mere

Christianiaområdet. Orienterende forureningsundersøgelse ved:

Christianiaområdet. Orienterende forureningsundersøgelse ved: Christianiaområdet Orienterende forureningsundersøgelse ved: - Bygninger for evt. kommende Almen Boligorganisation - Tidligere konstaterede jordforureninger Januar 2008 Christianiaområdet Orienterende

Læs mere

Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen. Sammenfatning. Orienterende forureningsundersøgelse af overjord

Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen. Sammenfatning. Orienterende forureningsundersøgelse af overjord Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen Orienterende forureningsundersøgelse af overjord Geo projekt nr. 200873 Rapport nr. 1, 2016-10-06 Sammenfatning I forbindelse med salg af

Læs mere

Orienterende forureningsundersøgelse

Orienterende forureningsundersøgelse Orienterende forureningsundersøgelse Johs. E. Rasmussens Vej 1, Hjørring Hjørring Kommune Lok. nr. 821 Marts 2 Registerblad Lokalitetsnummer: 821. DMRsagsnr.: 2479. Rekvirent: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret

Læs mere

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse.

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse. Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøteknisk undersøgelse - Orienterende Matrikelnummer 22CH Stenløse By Sag nr. B24278. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Dines

Læs mere

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGSNIVEAUER I PORELUFT OG GRUNDVAND MARTS 2009. Andelsforeningen Sadolinparken Oldenborggade 2-4 og Lyneborggade 13-19

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGSNIVEAUER I PORELUFT OG GRUNDVAND MARTS 2009. Andelsforeningen Sadolinparken Oldenborggade 2-4 og Lyneborggade 13-19 ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGSNIVEAUER I PORELUFT OG GRUNDVAND MARTS 2009 Andelsforeningen Sadolinparken Oldenborggade 2-4 og Lyneborggade 13-19 Holmbladsgade 70, matr. nr. 633 Sundbyøster, København

Læs mere

ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE

ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE Bilag 01-3 Hillerød Kommune Helhedsplan, Sportskilen i Hillerød ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE Bilagsrapport Maj 2007 Hillerød Kommune Helhedsplan, Sportskilen i Hillerød ORIENTERENDE MILJØTEKNISK

Læs mere

Christianiaområdet. Orienterende forureningsundersøgelse på dele af Christiania

Christianiaområdet. Orienterende forureningsundersøgelse på dele af Christiania Christianiaområdet Orienterende forureningsundersøgelse på dele af Christiania Marts 2008 Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Telefax 4810 4300

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt Notat Jord & Affald J.nr. MST-781-00099 Ref. jeaab Den 7. oktober 2010 Redegørelse over de 13 kortlagte grunde, hvorpå

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Tjørnehoved, Præstø Kommune Matrikel 3b Tjørnehoved By, Allerslev Journalnr. 04-000156 Dokumentnr. 246198 23. marts 2006 MMY 1 Der er d. 1. juli 2004 søgt

Læs mere

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg NOTAT Projekt Risikovurdering af lettere forurenet jord - støjvold III i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Notat nr. Miljø-01 Dato 2014-11-25 Til Henrik Linder, Ballerup Kommune Fra Lisbeth Hanefeld

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Truelsbjerg

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Truelsbjerg Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Truelsbjerg S!A!A R D!A! A! A!A 713-157-V1!A! A 713-0222 713-0107 P-Vest 713-0097 P-Nord 713-2 P-Syd 713-1 751-7244 751-5971-V1

Læs mere

Roskilde Kommune Veje og Grønne Områder Rådhusbuen 1 4000 Roskilde

Roskilde Kommune Veje og Grønne Områder Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Roskilde Kommune Veje og Grønne Områder Rådhusbuen 1 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tilladelse efter jordforureningslovens

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Assens Sukkerfabrik, Matrikel 89i, 56 Assens Dato: 25. september 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1434 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58

Læs mere

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN INDHOLD. Vurdering af forureningsforhold. 1 Indledning 2. 2 Tidligere og nuværende forhold 3

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN INDHOLD. Vurdering af forureningsforhold. 1 Indledning 2. 2 Tidligere og nuværende forhold 3 AARHUS KOMMUNE, AREALUDVIKLING AARHUS NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk Vurdering af forureningsforhold

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL 04-09-6 Sag nr. 477 Byggemodning Vestergårds Allé, Vest. Etape og 4, 86 Hørning Parcel nr.: 5 Figur Situationsplan :000

Læs mere

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010.

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010. Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45 8210 5155 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Byggemodning LP151, Hadsten Udtagning af supplerende jordprøver, den

Læs mere

Delprojekt F2-06 Byggemodning Jordforureningsundersøgelser

Delprojekt F2-06 Byggemodning Jordforureningsundersøgelser Rapport Delprojekt F2-06 Byggemodning Jordforureningsundersøgelser Version 1 d. 2010-10-18 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 2 2. Undersøgelser 3 2.1 Jord 3 2.1.1 Jordprøver 4 2.2 Grundvand 4 3.

Læs mere

Kontrol af forurening ved fyringsolietanke på Bakken 14 og 16, 3050 Humlebæk matr. 9ø og 9ab Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Kontrol af forurening ved fyringsolietanke på Bakken 14 og 16, 3050 Humlebæk matr. 9ø og 9ab Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Mikael Rasmussen Miljøteknisk Rapport Kontrol af forurening ved fyringsolietanke på Bakken 14 og 16, 3050 Humlebæk matr. 9ø og 9ab Dageløkke By, 4. juni 2012 Sag: 12 036 01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning

Læs mere

KLASSIFICERING OG SORTERING

KLASSIFICERING OG SORTERING KLASSIFICERING OG SORTERING Bilaget indeholder retningslinjer for klassifikation og sortering af overskudsjord. Retningslinjerne beskriver fastsættelse af antal jordprøver til kemisk analyse, analyseparametre

Læs mere

TILLADELSER GRUNDKURSUS I JORDFORURENING. Lone Frederiksen, Odense Kommune

TILLADELSER GRUNDKURSUS I JORDFORURENING. Lone Frederiksen, Odense Kommune TILLADELSER GRUNDKURSUS I JORDFORURENING Lone Frederiksen, Odense Kommune Ansøgning Byggesag Forespørgsel Projekt Anmeldelse af jordflytning 21-01-2016 2 Skal projektet have en tilladelse efter 8? Kortlagt

Læs mere

Supplerende kontrol af forurening ved fyringsolietank på Bakken 14, 3050 Humlebæk - matr. 9ø Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Supplerende kontrol af forurening ved fyringsolietank på Bakken 14, 3050 Humlebæk - matr. 9ø Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Mikael Rasmussen Miljøteknisk Rapport Supplerende kontrol af forurening ved fyringsolietank på Bakken 14, 3050 Humlebæk - matr. 9ø Dageløkke By, 20. august 2012 Sag: 12-036-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning

Læs mere

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Dato Sagsbehandler J.nr. 1. oktober 2012 saril 014991-2012 Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 Region Syddanmark Marts 211 KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette notat beskriver resultaterne af undersøgelser af grube 3-6 i Kærgård Plantage. Undersøgelserne er udført

Læs mere

Vognmand Anders Fransgaard Ærøvej 13. 8800 Viborg

Vognmand Anders Fransgaard Ærøvej 13. 8800 Viborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Vognmand Anders Fransgaard Ærøvej 13 Skottenborg 26 Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Dispensation til at modtage fyldjord

Læs mere

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder at udarbejde vejledning til brug herfor.

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder at udarbejde vejledning til brug herfor. Rudersdal Kommune Jordflytningsregulativ 1. Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Rudersdal

Læs mere

MILJØUNDERSØGELSE FORUD FOR 8 ANSØGNING

MILJØUNDERSØGELSE FORUD FOR 8 ANSØGNING Ny daginstitution Tranehavevej 15 2450 Kbh. SV MILJØUNDERSØGELSE FORUD FOR 8 ANSØGNING Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1,5 1602 København K Møllegade 56 6400 Sønderborg Tlf. 73 42 31 31 Fax

Læs mere

RAPPORT LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING PROJEKTNUMMER FORURENINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING PROJEKTNUMMER FORURENINGSUNDERSØGELSE RAPPORT PROJEKTNUMMER 30.6665.36 LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING FORURENINGSUNDERSØGELSE 2016-10-28 Kolding Kommune, By og Udviklingsforvaltningen, Klima og Bæredygtighed Dorte Uth Brodersen Mette Mygind

Læs mere

Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager

Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager Udarbejdet af Dansk Miljørådgivning A/S for Miljøstyrelsen & Oliebranchens Miljøpulje Dias nr. 1 Disposition Baggrund og formål

Læs mere

Vagn Åge Bach Sletkærvej 20, Nim 8740 Brædstrup. Dispensation til modtagelse af jord råstofgrav, matr. nr. 30b Nim by, Nim

Vagn Åge Bach Sletkærvej 20, Nim 8740 Brædstrup. Dispensation til modtagelse af jord råstofgrav, matr. nr. 30b Nim by, Nim Regionshuset Horsens Vagn Åge Bach Sletkærvej 20, Nim 8740 Brædstrup Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Dispensation til modtagelse af jord råstofgrav, matr.

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Entreprenørfirmaet Poul Erik Nielsen A/S Halsvej 190 9310 Vodskov Email: hn@penielsen.dk 20170220 Sag nr. 170026 Att.:

Læs mere

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl.

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl. Notat 01-08-2012 Graham Bells Vej 23A 8200 Århus N Danmark www.ejlskov.com Sag: 12025 adc@ejlskov.com Tel: 87310071 Klient: Vejdirektoratet Projekt: E6620 Funder-Hårup, Jordkærvej 3, Silkeborg (Dansand)

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener

Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener Indledende teknisk vurdering af en jord-forureningssag. skal vi afslutte sagen eller forsætte med påbud? Jævnfør jordforureningsloven: Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener 21/05/2013 PRESENTATION

Læs mere

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny.

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny. Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk [Denne tilladelse eller udkast til tilladelse vedlægges et følgebrev, hvor der for udkast angives periode for

Læs mere

: Nedlagt affaldsplads, Møllergadekvarteret, 6400 Sønderborg. Forureningsundersøgelse

: Nedlagt affaldsplads, Møllergadekvarteret, 6400 Sønderborg. Forureningsundersøgelse 540-81072: Nedlagt affaldsplads, Møllergadekvarteret, 6400 Sønderborg Forureningsundersøgelse Sags nr. 08/18257 November 2011 NEDLAGT AFFALDSPLADS 6400 SØNDERBORG Revision 07 Dato 2011-10-05 Udarbejdet

Læs mere

Gulve kan udføres som terrændæk, når fyld- og overjord afrømmes, og opfyldning udføres med komprimeret sandfyld.

Gulve kan udføres som terrændæk, når fyld- og overjord afrømmes, og opfyldning udføres med komprimeret sandfyld. Elsted. Asmusgårdsvej Grundsalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 0--0 Sammenfatning Forud for et grundsalg af Asmusgårdsvej i Elsted, beliggende på matrikel bt og gk Elsted

Læs mere

Nedlagt jernstøberi og servicestation, Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10, Aalborg

Nedlagt jernstøberi og servicestation, Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10, Aalborg ANBEFALET Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg Undersøgelse udført af Oliebranchens Miljøpulje En del af ejendommen og vejarealet ud for ejendommen påtænkes kortlagt på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven

Læs mere

Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand. Helle Overgaard, Region Hovedstaden

Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand. Helle Overgaard, Region Hovedstaden Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand Helle Overgaard, Region Hovedstaden ATV Vintermøde, 10.-11. marts 2015 Deltagere i følgegruppe Miljøstyrelsen

Læs mere

Undersøgelser af legepladser Datahåndtering

Undersøgelser af legepladser Datahåndtering Datahåndtering Region Hovedstaden Undersøgelser af legepladser Datahåndtering Udarbejdet af Anne Sivertsen og Helena Hansen, Region Hovedstaden, og Jacqueline Anne Falkenberg, Niras. 2 Indhold 1 2 3 4

Læs mere

Supplerende forureningsundersøgelse i Damhusdalen

Supplerende forureningsundersøgelse i Damhusdalen Damhusdalen 53, 2610 Rødovre Koncern Miljø gion Hovedstaden gion Hovedstaden Koncern Miljø Supplerende forureningsundersøgelse i Damhusdalen Privat bolig Damhusdalen 53, 2610 Rødovre Matr. nr.: 14f Rødovre

Læs mere