Nationaløkonomisk Institut Forfatter: HD 1. del, 4. Semester Pernille Agerskov Krogh Vejleder: Leif M. Sørensen. Afsluttende projekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nationaløkonomisk Institut Forfatter: HD 1. del, 4. Semester Pernille Agerskov Krogh Vejleder: Leif M. Sørensen. Afsluttende projekt"

Transkript

1 NationaløkonomiskInstitut Forfatter: HD1.del,4.Semester PernilleAgerskovKrogh Vejleder: LeifM.Sørensen Afsluttendeprojekt Danmarksnationaløkonomived enafskaffelseafdanskerentetilpasningslån Forår2011

2 Danmarksnationaløkonomivedenafskaffelseafdanskerentetilpasningslån Afsluttendeprojekt,HD1.del,4.semester PernilleAgerskovKrogh Forår Indledning Problemformulering Problemstilling Problemdefinition Afgrænsning Begrebsdefinition Metode Undersøgelsesdesign Dataindsamling BaselIIIForslagene BaselIIIForslageneirelationtildedanskerealkreditinstitutter Finansieringaffastejendom Realkreditlåntyper Rentetilpasningslån Fastforrentedeobligationslån Lånmedrenteloft Lånmedafdragsfrihed Fastforrentetkontantlån Efterspørgselefterrealkreditlånfordeltpålåntyper Efterspørgselefterfastforrentederealkreditlånsamtvariabeltforrentederealkreditlån Efterspørgselefterafdragsfriefastforrentederealkreditlånsamtafdragsfrievariabelt forrentederealkreditlån Renteniveauetsudviklingiperioden1.kvartal2008fremtilidag Obligationslånsomalternativtilrentetilpasningslån Ændringirådighedsbeløbvederstatningafrentetilpasningslånmedobligationslån Enlaverekøbekraftsbetydningfordendanskenationaløkonomi Ejerboligmarkedet...26 Side2af66

3 Danmarksnationaløkonomivedenafskaffelseafdanskerentetilpasningslån Afsluttendeprojekt,HD1.del,4.semester PernilleAgerskovKrogh Forår Prisfastsættelsepåboligmarkedet UdviklingiboligpriseriDanmarkiperioden1.kvartal2008fremtilidag Prisdannelsepåboligmarkedetsetirelationtilrentestigningsomfølgeafafskaffelse afrentetilpasningslån Konklusion Kildefortegnelse/litteraturliste Bøger Artikler Internet Bilag...35 Bilag1 BrevkorrespondancemellemUdenrigsminister,LeneEspersenogEuropa Udvalget,april/maj Bilag2 Uddragaføkonomi ogerhvervsministerbrianmikkelsenstalepåfinansrådets Årsmødeden6.december Bilag3 Efterspørgselfordeltpålåntyper...40 Bilag4 Udviklingihenholdsvisdenkorteogdenlangeobligationsrente...42 siden1.kvartal Bilag5 kurslistenoverkursernepåsamtligeobligationslåntyper...49 Bilag6.1 BeregningafrådighedsbeløbvedX1rentetilpasningslån...50 Bilag6.2 BeregningpåX1rentetilpasningslån...53 Kilde:beregningerselvudarbejdetvedhjælpafTotalkreditssystemer...55 Bilag7.1 Beregningafrådighedsbeløbvedfastforrentet5%obligationslån...56 Bilag7.2 Beregningpåfastforrentet5%obligationslån...59 Bilag8 fordelingoverforbrugafnettoindtægter...62 Bilag9 Boligprisudviklingsiden1.kvartal Side3af66

4 Danmarksnationaløkonomivedenafskaffelseafdanskerentetilpasningslån Afsluttendeprojekt,HD1.del,4.semester PernilleAgerskovKrogh Forår Indledning Detprivateejendomsmarkedspillerenvæsentligrolleidendanskenationaløkonomiog fastejendomerformangemenneskeromdrejningspunktetideresprivatøkonomi. Ændringerirelationtildetprivateejendomsmarkedskalderforskepåbaggrundafenbelysningaf betydningenfordenenkelteboligejersåvelsomfordendanskenationaløkonomisomhelhed. Danmarkerfortsatpåvejudaffinanskrisenogmanhartidligerefrastatenssideværetnødttilatforetage interventionoggøretiltagforathindreendnuenfinanskriseidanmarkiformaff.eks.indførelsenaf hjælpepakkeni Følgevirkningeraffinanskrisensomf.eks.enøgetledighediDanmarkerfortsatenudfordringidenenkelte danskersprivatøkonomisåvelsompåetnationaløkonomiskplan. Deterderforikkemindreuvæsentligtfordendanskenationaløkonomi,hvilkefinansøkonomisketiltag,der bliverimplementeretidanmark. EU KommissionenharnulagtoptiletEU direktiv,hvilketskalværemedtilatøgedenøkonomiske sikkerhedidenfinansiellesektorogbegrænserisikoenitilfældeafbl.a.markanterenteudsving 2. DirektivethørerindunderBaselIIIForslageneogdererformodningerom,atdirektivetidisseBasel forslag kanforsage,atdetikkelængerevilværemuligtattilbydedanskerentetilpasningslån. Realkreditinstitutternefrygterderforenrisikofornedgangstidideressektor.Realkreditsystemetfungerer ved,atrealkreditinstitutterudstederobligationerogsælgerdemtilinvestorerogpengenederfrabrugesså tilatlånetilboligejerne.medenfrygtforatbaseliiiforslagenebegrænserrealkreditsystemetogdermed boligejerne,versererdebattenidanmarkogdedanskerealkreditinstitutterforsøgeratpåvirkeeu Kommissionensplaner.Intetervedtagetendnu doghardebattenmedførtovervejelserom,hvorvidten afskaffelseafrentetilpasningslånkanfåfatalekonsekvenserfordendanskenationaløkonomi.detønskesi detteprojektatgøreredefor,hvorvidtdererholdideformodedekonsekvenservedenimplementeringaf BaselIIIForslagene forslag.html Side4af66

5 Danmarksnationaløkonomivedenafskaffelseafdanskerentetilpasningslån Afsluttendeprojekt,HD1.del,4.semester PernilleAgerskovKrogh Forår Problemformulering Detteafsnitergrundlagetforundersøgelsen.Problemdefinitionenfastlæggesmedudgangspunkti problemstillingenogderopstillesenrækkeundersøgelsesspørgsmålforigennemdisseatbesvare problemdefinitionen.endvideredefineresdecentralebegreber,fordermedatsikreenensartetforståelse afdissebegreber. 2.1.Problemstilling DanmarksøkonomiopleverfortsatefterchokfrafinanskrisenogDanmarkvilgørealt,foratundgåathavne iendnuenkrise.formåletmeddetteprojektatafdække,hvilkenbetydningenimplementeringafdet omtaltedirektivibaseliiiforslagenekanhavefordanmarkudfraetnationaløkonomiskaspekt. Iethistorisklavtrentemarkedharflerehusejerebaseretderesdagligeøkonomipåmulighedenforlav rentejf.rentetilpasningslån.irelationtiletnationaløkonomiskperspektiverdetidenforbindelserelevant atsepåkonsekvensernefordendanskeboligejersøkonomiogdermeddensamledenationaløkonomi,ved enafskaffelseafrentetilpasningslån. 2.2.Problemdefinition Undersøgelsenhartilhensigtatendeudmedenvurderingenaf,hvorvidtdettilrådesatBasel forslagene implementeres.foratafdække,hvilkenbetydningengennemførselafforslageneharfordendanske økonomi,skalderførstogfremmestskeenundersøgelseaf,hvadbaseliiiforslageneindeholderirelation tilrealkreditinstitutterne.endvidereskalderskeenanalyseafdeeventuellekonsekvenser,detkanhave fordendanskenationaløkonomivedenfremtidigafskaffelseafdanskerentetilpasningslån. Hovedspørgsmåletforopgavenerdermed: HvorledespåvirkesdendanskenationaløkonomivedenafskaffelseafrentetilpasningslåniDanmark? Hovedspørgsmålervalgtpåbaggrundafetønskeomatbelysedeøkonomiskevinkler,dererirelationtil dendanskenationaløkonomiudfraetscenario,hvorrentetilpasningslånikkeerenmuligfinansieringsform affastejendom. Detervigtigt,atundersøgelsenbidragertilatbelysedenforventedeudviklingidendanskeøkonomipåen måde,sådepågældendebeslutningstagerefåretgrundlagtilbrugideresovervejelser.detersærligtde nationaløkonomiskekonsekvenser,derskalbelyses,foratdetvilkunnevurderesogdermeddrages konklusionerombetydningenafimplementeringenidanmark. Tilundersøgelseafhovedspørgsmålerderopstilletnogleundersøgelsesspørgsmål,hvilkeskalføretil besvarelsenafhovedspørgsmålet: Side5af66

6 Danmarksnationaløkonomivedenafskaffelseafdanskerentetilpasningslån Afsluttendeprojekt,HD1.del,4.semester PernilleAgerskovKrogh Forår hvadindeholderbaseliiiforslageneiformafdirektiver,derkanhaverelationtildedanske realkreditinstitutter? 2. hvilkenbetydningmenesdissedirektiverathavefordedanskerealkreditinstitutterogderesudbudaf rentetilpasningslån? 3. hvilkealternativerhardanskeprivateboligejeretiletrentetilpasningslåniformaføvrige realkreditlåntyper? 4. Hvorstorerefterspørgslenefterrentetilpasningslåncontraefterspørgslenefterrealkreditlånmedfast rentefraprivate. 5. Hvorledespåvirkesendanskprivatboligejeresøkonomivedenalternativrealkreditlåntypeseti relationtilenfamiliesmånedligerådighedsbeløboghvilkenbetydninghardennepåvirkningforden danskenationaløkonomi? 6. hvilkekonsekvenserharenfremtidigafskaffelseafrentetilpasningslånforprisdannelsenpå boligmarkedetoghvorledespåvirkerdetteudbudogefterspørgselefterfastejendomidanmark? 3.Afgrænsning Derskerudelukkendeanalyseafdedanskeprivateboligejeresalternativertillåntyperiformaf realkreditlånidanskekronerogderinddragesdermedikkeøvrigefinansieringsformerfrabankersomf.eks. boliglån,boligprioritetellerlign.banklåntyper.ejhellerinddrageslåntyperiandenvalutaformsomf.eks. EURO lån. Analysenskermedudgangspunktinuværendeboligejereogderafgrænsesdermedfragrundejeresamt huskøbere,derharkøbtfastejendomefterdataindsamlingtilbrugfordenneopgave. Iogmedatderdelvisskerenanalyseafbetydningenfordenprivateboligejer,erderikkeinddragetdata omfinansieringaffastejendomtilerhvervsdrivende. Derersketafgrænsning,såderiprojektetskeranalyseafudviklingideseneste3årfordermedatskabeet nutidigtbilledeafudviklingenpåbolig ogrentemarkedet. Iogmedatanalysentagerudgangspunktirealkreditområdetsetfraenboligejersperspektiv,inddragesder ikkeanalyseafrealkreditområdetirelationtilenobligationsinvestor. Analysenskerpåbaggrundafdendanskenationaløkonomiogdererderforudelukkendeinddragetdata relaterettildanmark.dogvurderesdet,atøvrigelandemedtilsvarendeproblemstillingmedfordelkan inddragedenneanalysetilbrugforentilsvarendeundersøgelse Side6af66

7 Danmarksnationaløkonomivedenafskaffelseafdanskerentetilpasningslån Afsluttendeprojekt,HD1.del,4.semester PernilleAgerskovKrogh Forår Begrebsdefinition Detønskesheratdefineredecentralebegreberiopgaven,sådeterklart,hvadderentydigtforståsved disseiundersøgelsen: EU Direktiv:enklassisktyperetsakter,somanvendesindenforEU samarbejdet.jf.ef traktaten: Et direktivermedhensyntildettilsigtedemålbindendeforenhvermedlemsstat,somdetrettestil,men overladerdettildenationalemyndigheder,atbestemmeformogmidlerforgennemførelsen. 3 Denfinansiellesektor:ensamletbetegnelseforpengeinstitutter,realkreditinstitutter,ejendomsselskaber, fondsmæglerselskaber,investeringsforvaltning,,forsikringsselskabersamtpensionskasser. Rentetilpasningslån:enrealkreditlåntype,somerbaseretpåkorteobligationerogdermedmedenkort variabelrente,derlæggesfastienperiodepåtypisk1,3,5eller10år.nærmerebeskrivelseafdennesamt deøvrigerealkreditlåntyperforefindesiafsnittetidetteprojektvedrørendefinansieringaffastejendom. Belåningsgrad:denprocentuellebelåningsgrænseformuligetableringafrealkreditlånienbolig.Foralm. Parcelhusogejerlejlighedererbelåningsgradensomudgangspunkt80%.Vedsommer ogfritidshuseer belåningsgraden60%. Rådighedsbeløb:detbeløbenhusstandhardisponibelttilbetalingafmad,tøj,fornøjelser,ferie,gaverosv. Udregningafdetteskerved:Fasteindtægter fasteudgifter=rådighedsbeløb 5.Metode Idetteafsnitvilderredegøresnærmerefor,hvilkenfremgangsmådederbrugesiopgaventilindsamling, analyseogtolkningafdata.undersøgelsesdesignetvælgesmedbaggrundiproblemdefinitionenog undersøgelsesspørgsmåleneforpådenmådeatbesvaredissespørgsmålbedstmulig. 5.1Undersøgelsesdesign Densystematiskefremgangsmåde,derbenyttestilatindsamleogbehandleinformationtilbrugforat besvaredeenkelteunderspørgsmålogdermedbesvarehovedspørgsmåletillustreresifølgende undersøgelsesdesign: 3 oplysningen.dk/dokumenter/traktat/ef/alle/249/ Side7af66

8 Danmarksnationaløkonomivedenafskaffelseafdanskerentetilpasningslån Afsluttendeprojekt,HD1.del,4.semester PernilleAgerskovKrogh Forår Dataindsamling Undersøgelsensformåleratafdække,hvilkenbetydningimplementeringenafdirektivetogdermedet fremtidigtmanglendeudbudafrentetilpasningslånharfordenenkelteboligejersåvelsomdendanske nationaløkonomi.forventningenpåforhånder,dervilværekonsekvenserforbundetmed implementeringenafforslaget. Påbaggrundafdeopstilledeundersøgelsesspørgsmålskaldertildelsforetagesindsamlingafsekundære dataiformafbl.a.artiklerviainternettetoginternettetgenereltvilværedetmediederprimærtvilblive benyttetidetteprojekt. Endviderevilderskulleforetagesudarbejdelseafprimærdataiformafberegninger.Foratskabeoverblik erdataindsamlingtilbrugforbesvarelseafhvertenkelafdeseksundersøgelsesspørgsmålskematiseret nedenfor. 1.indsamlingafsekundærdataiformaffaktaomkringBaselIIIForslageneviaInternettet herunder artiklerhidrørendeemnet. 2.indsamlingafsekundærdataiformafartiklerviaInternettethidrørendeemnet. 3.indsamlingafsekundærdataiformaffaktaomforskelligerealkreditlåntyperviarealkreditinstitutternes hjemmesiderpåinternettet. 4.Indsamlingafkvantitativsekundærdataiformafstatistikkeroverfordelingenafdanskeboligejeremed henholdsvisrentetilpasningslånsamtrealkreditlånmedfastrente. 5.UdarbejdelseafprimærdataiformafberegningerudarbejdetiLån&Sparssystemertilselvsamme formål.indsamlingafsekundærdataiformatstatistikkeroverettypiskforbrugienhusstand. 6.Indsamlingafsekundærdataiformafmaterialevedrørendeprisdannelsepåboligmarkedet. Indsamlingafkvantitativsekundærdataiformafstatistikkeroverrenteudviklingenpårealkreditlån gennemtidcontraprisudviklingenpåejerboligmarkedetgennemtid. Side8af66

9 Danmarksnationaløkonomivedenafskaffelseafdanskerentetilpasningslån Afsluttendeprojekt,HD1.del,4.semester PernilleAgerskovKrogh Forår2011 Iforlængelseafdettevilderbliveanvendtbådeempiri,teoriogforskelligtdatamateriale.Alanvendt datamaterialeerindsamletviadiverselærebøgersamtøkonomi ogerhvervsministeriets,realkreditrådets, Realkreditforeningens,DanmarksStatistikssamtdanskerealkreditforeningershjemmesider.Særskilt kildefortegnelsefremgårsenereidetteprojekt.teorienvilprimærttageudgangspunktiteorieromudbud ogefterspørgselogdettesærligtirelationtilunderspørgsmål4vedrørenderealkreditlånog underspørgsmål6omkringboligpriser.daboligområdeterunderkonstantudvikling,vilderligeledesblive inddragetaktuelleartiklerfradiversedagbladesomf.eks.børsenogpolitiken. 6.BaselIIIForslagene BaselForslageneeretglobaltregelsætoverforbankerneom,atdeskalhavetilstrækkelig kapitallikviditet 4,5,6.RegelsætteneunderBaselForslagenevedtagesafmedlemmerneiBaselKomiteenmed særligtfokuspåovervågningafbanker(bcbs).baselkomiteenhartilformålatforbedrekvalitetenaf banktilsynetiallelandeogbestårafchefernefornationalbankerneidestørrevestligelande 7. Detønskessomførnævntatbegrænserisikoenforyderligerefinanskriserogdenøkonomiskevækstønskes genoprettet.dettredjeafforslagenegårundernavnetbaseliiiogblevudvikletsomfølgevirkningafden manglendereguleringunderfinanskrisen,medhenblikpåatsikreøkonomienfremadrettet.baseliiiblev den19.december2009introduceretmeddetformålatstyrkekapitalbehovetogintroducerenyereglerog kravtilbankernesamtrealkreditinstitutterneslikviditetsåvelsomderesindflydelse.direktivernehartil hensigtatskabeenmererobustfinansielsektorieuropa,usaogasien,såsektorenkanståimod eventuellefremtidigekrisetidermedhenblikpårisikobegrænsning. BASELIIIForslageneindeholderstørrekravenddederpt.erjf.BASELIIregelsættet 8,daderønskesen størregennemsigtighed.dererfremlagtstørrekravtildenfinansiellesektorskapitalreserverirelationtil bådemængdenafkapitalsåvelsomkvalitetenafdennekapital.baseliiiforslageneblevfremlagtog kunnefremtilapril2010kommenteresafregeringer,nationalbanker,myndigheder,brancheorganisationer ogforbrugerorganisationer.påbaggrundafkommentarernekombaselkomiteenmedenrækkejusteringer _Basel_III_og_CRD_IV.aspx 6 boligejernes_oekonomi/html/chapter08.htm 7 (Argentina,Australien,Belgien,Brasilien,Canada,Kina,Frankrig,Tyskland,HongKong,Indien,Indonesien,Italien,Japan, Sydkorea,Luxembourg,Mexico,Holland,Rusland,SaudiArabien,Singapore,Sydafrika,Spanien,Sverige,Schweiz,Storbritannien, TyrkietsamtUSA)jf.www.oem.dk/arbejdsomraader/finansielle forhold/finansiel regulering/finansiel regulering i eu oginternationalt/basel iii 8 Kapitel6,side AndersenTorbenm.fl.(2008) Beskrivendedanskøkonomi Side9af66

10 Danmarksnationaløkonomivedenafskaffelseafdanskerentetilpasningslån Afsluttendeprojekt,HD1.del,4.semester PernilleAgerskovKrogh Forår2011 tildetoprindeligeforslagislutningenafjuli2010.detendeligeforslagtilnyekapitaldæknings og likviditetsreglerblevfremlagtislutningenaf2010ogforventningener,atdenendeligeimplementeringskal skei2019. OECD(ORGANISATIONENFORØKONOMISKSAMARBEJDEOGUDVIKLINGmed30medlemsstater herunderdanmark),kommenteredei2010bl.a.forslagenemedenanalyse,hvordevarnåetfremtil,aten implementeringafbaseliiiforslagenemedstorsandsynlighedvilmedføreetgenereltårligtfaldibnppå 0,05 0,15procentpoint 9.BNPerenudregningafetlandskøbekraftogkommertiludtrykifølgende: BNP=C+G+I+X M 10 C=privatforbrugetilandetidengivneperiode G=detoffentligeforbrug I=investeringer X=Eksport M=Import IsåfaldatOECD sanalysegørsiggældende,understøtterdettedenføromtaltefrygtfor,hvilke konsekvenserdetkanfåfordendanskesamfundsøkonomi. Dervilsenereiafsnit9blivesetnærmerepåudviklingeniprivatforbruget(C)somfølgevirkningafen afskaffelseafrentetilpasningslånsamtbetydningenafdette,fordermedatvurdere,omderkandannes grundlagforoecd skonklusion. 6.1.BaselIIIForslageneirelationtildedanskerealkreditinstitutter RealkreditinstitutternefrygteratBASELIIIForslagenevilsvækkedetdanskerealkreditsystemogsærligt stramningerneirelationtilrealkreditobligationerneiforholdtilrentetilpasningslån,bekymrerden finansiellesektor 11.Stramningerneomhandlerbl.a.klassificeringafrealkreditobligationerhvordeti regelsættetforslås,atdisseskalbehandlessomen"illikvidogrisikobetonet"aktivklasse.kun statsobligationerskalkunnehøreunderbetegnelsen sikreværdipapirer.endvidereomhandlerafsnittet etdirektivomatrealkreditinstitutterneselvskalhaveudstedtobligationerneforatkunnebrugedemi likviditetsberedskabet Kapitel21,side Parkin,PowellogMatthews(2008) Economics 11 _Basel_III_og_CRD_IV.aspx Side10af66

11 Danmarksnationaløkonomivedenafskaffelseafdanskerentetilpasningslån Afsluttendeprojekt,HD1.del,4.semester PernilleAgerskovKrogh Forår2011 BASELIIIForslageneforeskriver,atrealkreditobligationerkunmåudgøre40%afdensamledebeholdning, restenskalsåværestatsobligationer.deteruvist,omdetidetheletagetvilværemuligtfordanmarkat overholdedirektivetogrealkreditrådetsdirektør,anearnthjensenhartidligereudtalt,atdanmarkikke harstatsobligationeridetomfang,derskaltil 12.IDanmarkudgørandelenafrealkreditobligationerenlangt størreandel.idanmarksstørstebankdanskebankudgørrealkreditobligationer90%mensrestener statsobligationer 13.Såfremtdedanskebankerogrealkreditinstitutterunderlæggesatskulleoverholdeen fordelingmedmaksimum40%realkreditobligationer,frygtermanderfor,atefterspørgslenpå realkreditobligationervilfaldeogatprisenpålåndermedvilstige. DervilsenereIafsnittetomfinansieringaffastejendomværeenbeskrivelseafrentetilpasningslånsomen variableforrentetlåntype.irelationtilbaseliiiforslageneerdetdogidennesammenhængvæsentligtat påpege,atdedanskerentetilpasningslånadskillersigfravariableboliglånsomdekendesfraandrelande. Forskellenfindesiformafbalanceprincippet,someruniktfordetdanskerealkreditsystemogsomgælder rentetilpasningslån.balanceprincippetforskriver,atderskalværeendirektekoblingmellemlånpådenene sideogobligationerpådenandenside. Balanceprincippetmedfører,atdervedrentestigningefterenrefinansieringpålæggeslåntagerenogikke låneudbyderenenmeromkostning.sådanerdetikkefordetilsvarendebankfinansieringerirestenafden vestligeverden,hvordeterlåneudbydernederbærerlikviditetsrisikoen.baseliiiforslagenehariden forbindelsetilhensigtatmindskedennelikviditetsrisikoogdertagesidetbreddeperspektivikkehøjdefor, atdennerisikoikkegørsiggældendefordedanskerentetilpasningslån. Regelsættetforskriver,atrealkreditobligationeriallelandemedløbetiderpå1årogderunderikkehører underbetegnelsen"stabilfinansiering"ilikviditetsreglerne. Såfremtderskerenimplementeringafdenneet årsregel,menerrealkreditrådet,atdettruer rentetilpasningslånene.disseersomnævntibegrebsdefinitionenrealkreditlån,hvorderbliverfastsaten nyrentetypiskhvertårvedudstedelseafnyeobligationer.hvisreglenimplementeres,skal realkreditinstitutterneudstedenyeobligationeretårtidligereendidag ogderefterliggeindemedet beløbsvarendetil65pct.aflånet 14.Beløbetskalfungeresomreserve,indtilkundenslånbliver refinansieret.dettevilgørerentetilpasningslånenedyreogdetfrygtes,atderdaikkelængerevilvære efterspørgselefterrentetilpasningslån,somvikenderdemidag _Basel_III_og_CRD_IV.aspx Side11af66

12 Danmarksnationaløkonomivedenafskaffelseafdanskerentetilpasningslån Afsluttendeprojekt,HD1.del,4.semester PernilleAgerskovKrogh Forår2011 DetmanglendehensyntildetdanskerealkreditsystemharfåetFolketingetspartiertilatprotestereimod BASELIIIForslageneogdehåber,atderskerengranskningaf,ometermuligt,atdedanskerealkreditlån alleredeopfylderkraveneirelationtillikviditetsrisikoen 15.Foratmuliggøreeninddragelseafiagttagelserne omkringdanmarksdifferentieringpårealkreditområdet,hardanmarkspolitikeresomnævntprotesteret ogbådedanmarksudenrigsminister,leneespersenogdanmarksøkonomi ogerhvervsminister,brian Mikkelsenharvedfleremeddelt,atdererfokuspå,atDanmarkikkeblotlænersigtilbageogacceptereen implementeringafbaseliiiforslagene 16, 17. Deternubelyst,atenimplementeringaflikviditetsreglernekanfådenkonsekvens,atdetikkelængerevil væremuligtatetablererentetilpasningslån,somvikenderdemidag.indtilderudviklesandrelånetyper medvariabelrentetilatafdækkeefterspørgsleneftertilsvarenderealkreditlån,eralternativetatetablere enafdeøvrigerealkreditlåntyperderudbydes. 7.Finansieringaffastejendom 7.1.Realkreditlåntyper Udoverdetomtalterentetilpasningslånfindesderflerealternativelåntyper.Deforskelligelåntyperfindes hverisærmedvalgfriløbetiditypisk10,20eller30år.uagtetlåntypebetalesderpålånetudoverrenter, administrationsomkostningeriformafbidrag,hvilketkanvarierefrarealkreditinstituttilrealkreditinstitut. Idetteafsnitvildeforskelligerealkreditlåntyperblivebeskrevetmedhenblikpåatgiveetoverblikover alternativernetilrentetilpasningslånsomfinansieringsform Rentetilpasningslån Dennerealkreditlåntypeer,somkortbeskrevetibegrebsdefinitionen,baseretpåkorteobligationeroger dermedenlåntypemedenkortvariabelrente.etsådanlånskalrentetilpassesmedsammeintervalmellem hverrentetilpasningstidspunktogperiodenkanværeoptil10år.detkanf.eks.væreetf1 lånmedenårlig rentetilpasnings,hvormedderéngangårligtskerenfastlåsningafrenten.hvertårskerderenfastlåsning afrentenudfradettildentidgældenderenteniveauogidetårerydelsendermedfast. 15 forsoeger at forhindre eu regulering 16 Bilag1 korrespondancemellemudenrigtsminister,leneespersenogeuropa Udvalget 17 Bilag2 Uddragaføkonomi ogerhvervsministerbrianmikkelsenstalepåfinansrådetsårsmøde 18 Kapitel3(Finansieringafejerbolig),side ,LynggardPeter(2008) Investeringogfinansiering Side12af66

13 Danmarksnationaløkonomivedenafskaffelseafdanskerentetilpasningslån Afsluttendeprojekt,HD1.del,4.semester PernilleAgerskovKrogh Forår2011 Iperiodenmellemrentetilpasningernekanlånetkunindfriesvedopkøbaflånetsbagvedliggende obligationer.kursenpådissekanværeoverkurs100ogdetkandermedværeuhensigtsmæssigtatindfri lånetimellemrentetilpaspasningstidspunkterne.ønskerboligejerenatskiftetilandenlåntypepå rentetilpasningstidspunktet,skerdettedogaltidtilkurs100. Detersomudgangspunktdenlåntype,derhardenlavesterenteogdermedydelse.Derfindestovarianter afrentetilpasningslånmedfastløbetidellermedvariabelløbetid.vedvalgaffastløbetidpåf.eks.30år, falderlånetsydelsevedetrentefaldogomvendtstigerydelsenvedrentestigninger.vedvalgafvariabel løbetidregulereslånetsløbetidvedrenteændringerog ydelsenforbliverdermeddensamme.vedenlåneetableringmedetudgangspunktmedenløbetidpå30 år,hvorforydelsenreguleresjf.renteændringer,vilafviklingskeudfrabestemmelserneforannuitetslån. Ydelsenpåetannuitetslånudgøres,somvisiFIGUR7.A,istartenprimærtafrenter,hvorefterafdraget løbendestigerogudgørenstørredelafydelsen. FIGUR7.A Ydelsesforløboverannuitetslån Figurenviserforløbetoverydelsernepåetannuitetslån.Kilde: InvesteringogFinansiering Fastforrentedeobligationslån Førhenfandtesderkunenrealkreditlåntype,nårmanskulleetablererealkreditlånifastejendom fastforrentedeobligationslån.dennerealkreditlåntypeerimodsætningtilrentetilpasningslånbaseretpå langeobligationerogdermedpåenlangfastrente.vedetfastforrentetobligationslånkendermansom boligejersinydelseihelelånetsløbetidogdenneændrersigikkeundervejs.rentenliggerfastihelelånets løbetid,såydelsenpåvirkesikkeafændringerirenternepålånemarkedet. 19 Kapitel2(Finansieringafejerboliger),side166,LynggardPeter(2008) Investeringogfinansiering Side13af66

14 Danmarksnationaløkonomivedenafskaffelseafdanskerentetilpasningslån Afsluttendeprojekt,HD1.del,4.semester PernilleAgerskovKrogh Forår2011 Låntypenharengodfriværdibeskyttendeegenskab,dalånetsindfrielseskursfalder,nårrenternepå lånemarkedetstiger 20.Kursenerden pris,dererpådebagvedliggendeobligationer.somudgangspunkt ønskesdetsomlåntagerathjemtagelånettilenkurssåtætpåkurs100ogsommuligt.tilsvarendeønskes det,atindfrielsenskertilensålavkurssommuligt,daindfrielsesrestgældendermedminimeres.låneter derforvelegnettilaktivgældspleje,dalånetaltidkanindfriestilmarkedskursenellertilkurs100ogsom boligejererdetmedetfastforrentetobligationslånmuligtatspekulereiop ognedkonverteringermed henblikpåatnedbringesinrestgæld.ydelsenpåetfastforrentetobligationslånbestår,påsammevissom visualiseretifigur7.a,istartenprimærtafrente,hvorefterafdragetløbendestigerogudgørenstørredel afydelsen Lånmedrenteloft Dennelåntypeerpåsammevissomrentetilpasningslånbaseretpåenvariabelrente.Lånmedrenteloft sætterengrænsefor,hvormegetrentenkanstigeiengivenperiode.ydelsenpåetlånmedrentelofter oftebilligereendetfastforrentetlånoglidtdyrereendetrentetilpasningslånmedårligrentetilpasning.der findesflerevariationerafdennelåntypeogeteksempelpådettekanværeetlånmedetrenteloftpå6%i 10eller5år,hvormedrentenidenneperiodeerfast.Nårperiodenpåde5eller10årerudløbet,skal boligejerenpånyforholdesigtil,hvilketrenteloftdettildentidermuligtatetablere.errentenfaldet,kan detevt.væremuligtmedennyrenteloft periodepå5eller10årmedetloftpåmåske5%. Iperiodenmedrentelofterrentenfortsatvariabelogfølgerrenteudviklingenpålånemarkedet.Ved rentefaldgårrentenpålånetmednedogsvarertilniveauetpåetrentetilpasningslånogved rentestigningerfølgerrentenmedopogkanmaksimaltstigetilenrentesvarendetilrenteloftet.ogsåher findesderforskelligevariationeriforholdtilhvorvidtrentenefterathavenåetrenteloftetfaldermedned vedefterfølgenderentefaldsvarendetilniveauetforrentetilpasningslån.alternativtforbliverlånetpået niveausvarendetilrenteloftetogdermedsvarerdetdereftertiletfastforrentetobligationslånirestenaf lånetsløbetid.ydelsesforløbetertilsvarendedettidligereanvisteifigur7.apåbaggrundaf bestemmelserneforetannuitetslån. Ønskermansomboligejeratindfridennelåntypeførudløb,skaldetteskevedopkøbafdebagvedliggende obligationertilmarkedskurs,hvilketkanværeoptilkurs105,hvorfordetkanværeuhensigtsmæssigtat indfriførudløbafløbetid Kapitel1(Finansieringafejerboliger),side ,LynggardPeter(2008) Investeringogfinansiering b003b724d/$FILE/ html Side14af66

15 Danmarksnationaløkonomivedenafskaffelseafdanskerentetilpasningslån Afsluttendeprojekt,HD1.del,4.semester PernilleAgerskovKrogh Forår Lånmedafdragsfrihed Samtligelåntyperkanoprettesmedmulighedforafdragsfrihed.Periodenafafdragsfrihedvariererfrade forskelligerealkreditinstitutter.detharsiden2003væretmuligtatetablerelånmedoptil10års afdragsfrihedmenden23.august2010indførtenordealånmed30årsafdragsfrihedbaseretpåenanden typerealkreditobligationer 22. Dennelåntypeafgrænsersigfradeøvrigeafdragsfrielånvedbl.a.kunatkunneetableresmeden belåningsgradpåoptil75%(noglestederblot70%)ogikkeoptil80%iparcelhuse,rækkehusesamt ejerlejligheder,hvorfordetantageligtprimærtvilværeboligejeremedfriværdi,dervælgerdennetype afdragsfrielån.forførstegangskøberesamtnyereboligejereudenvæsentligfriværdivilvalgetantageligt faldepåenafdragsfriperiodepåoptil10årfremforenperiodemed30årsafdragsfrihedpåbaggrundaf belåningsgraden.deterhosnoglerealkreditinstituttermuligtatetablereafdragsfrihedudfraenløbende til ogfrakoblingafafdrag,hvordethosandrerealkreditinstitutterersammenhængendeperiodepå10år. YdelsesforløbetpåetlånmedafdragsfrihedviltypiskforløbesomanvistiFigur7.Bpåbaggrundaf metodenforafviklingafståendelån. FIGUR7.B Ydelsesforløboverståendelån Figurenviserforløbetoverydelsernepåetståendelån.Kilde: InvesteringogFinansiering Fastforrentetkontantlån Kontantlåneretrealkreditlånmedenfastrenteihelelånetsløbetid.Imodsætningtilfastforrentede obligationslånkandetikkesvaresigatomlæggekontantlåniløbetaflånetsløbetidpga.enbeskatningaf kursgevinstiforbindelsemedindfrielseførudløbaflånetsløbetid. 22 laan er afdragsfrit i 30 aar 23 Kapitel2(Finansieringafejerboliger),side167,LynggardPeter(2008) Investeringogfinansiering Side15af66

16 Danmarksnationaløkonomivedenafskaffelseafdanskerentetilpasningslån Afsluttendeprojekt,HD1.del,4.semester PernilleAgerskovKrogh Forår2011 Imodsætningtildeøvrigelåntypererdetvedkontantlånikkemuligtattilkobleafdragsfrihed.Dettesamt denmanglendekonverteringsmulighedantagesatdannegrundlagforenmanglendeefterspørgselefter dennelåntypeogdeterfåboligejerederidagharkontantlån.ogsåetfastforrentetkontantlånafvikles efterannuitetsprincippetjf.figur7.a 8.Efterspørgselefterrealkreditlånfordeltpålåntyper Medrentetilpasningslånhardetværetmuligtforboligejerneatetablerelånmedenmarkantlavrente, hvorforflereboligejereefterspørgerrentetilpasningslån 24.Jf.BRFvarderidetførstekvartal20109udaf 10boligkøberedervalgteatfinansieredereskøbmedrentetilpasningslån. Detvurderesinteressantatundersøge,omBRF sbetragtninggørsiggældendeforsamtligeboligejerei relationtil,hvorstorendelrentetilpasningslånudgørafsamtligedanskerealkreditlån.derønskesidette afsnitderforatredegøreforfordelingenafefterspørgselefterrealkreditlånmedhenholdsvisvariabelog fastrente. Daundersøgelsentagerudgangspunktihenholdsvisfastforrentedeogvariabeltforrentedelånetablereti ejerboligogfritidshuseogderersketafgrænsningfraøvrigeejendomstyper,erderindhentetdataudfra følgendevariabler: ejendomstype: ejerboligerogfritidshuse låntyper: fastforrentedelån rentetilpasningslånogøvrigevariabeltforrentedelån fastforrentedelånudenafdrag rentetilpasningslånogøvrigevariabeltforrentedelånudenafdrag tidsperiode:fra1.kvartal2008til4.kvartal Side16af66

U d f o r d r i n g e r i d e n d a n s k e r e a l k r e d i t

U d f o r d r i n g e r i d e n d a n s k e r e a l k r e d i t U d f o r d r i n g e r i d e n d a n s k e r e a l k r e d i t Forberedt til: Specialeopgave HDFR 2014 Aalborg Universitet Udarbejdet af: Annebeth Mortensen Dato: 30. April 2014 Studienummer: 20126494

Læs mere

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr.

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. P R E S S E M E D D E L E L S E Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. Realkreditsektorens udlånsstatistik for 1. kvartal 215 viser et nettoudlån til boligejere på hele 7 mia. kr., der tyder på tillægslån

Læs mere

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere

Tvangsauktioner i Danmark

Tvangsauktioner i Danmark Tvangsauktioner i Danmark Rapporten er udarbejdet af Camilla Riise Finansøkonomuddannelsen 4. semester 2012 Hovedopgave Tvangsauktioner i Danmark Rapporten er udarbejdet af: Camilla Riise 4fib0212, Underskrift:

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Hvad er et afdragsfrit lån? Hos Realkredit Danmark kan du få disse låntyper med afdragsfrihed: fastforrentede lån, FlexGaranti og FlexLån. I de

Læs mere

Tirsdag den 23. oktober 2012

Tirsdag den 23. oktober 2012 Tirsdag den 23. oktober 2012 Dagsorden Velkommen! Ejendomsinvestering hvorfor investering i fast ejendom? Cheføkonom Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark. Udfordringer & muligheder i det danske

Læs mere

Det danske realkreditsystems fremtid

Det danske realkreditsystems fremtid H.D.-studiet i Finansiering Afgangsprojekt foråret 2012. Opgaveløser: Lasse Bille Jakobsen Vejleder: Karsten Poul Jørgensen Det danske realkreditsystems fremtid Afgangsprojekt, HD Finansiering Forår 2012

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet Ved udgangen af 214 valgte ekstraordinært mange boligejere mere rentesikkerhed ved enten at gå ud af rentekurven til fx F3-lån eller

Læs mere

FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente

FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente FlexLån en kort introduktion I Realkredit Danmark kan vi tilbyde FlexLån, hvor ydelsen er lav og valgmulighederne mange. Lånet er et såkaldt rentetilpasningslån,

Læs mere

Flere vælger fastforrentede lån

Flere vælger fastforrentede lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flere vælger fastforrentede lån Fastforrentede lån vinder igen frem, og blandt de boligejere der vælger variabelt forrentede lån, vælger de fleste lån med 3 eller 5 års

Læs mere

Laveste nyudlån til boligejerne siden år 2000

Laveste nyudlån til boligejerne siden år 2000 P R E S S E M E D D E L E L S E Laveste nyudlån til boligejerne siden år 2000 I 2010 er nettoudlånet faldet til blot 38,2 mia. kr., som er det laveste siden år 2000. Det dækker over en stigning i variabelt

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

God skik for juridisk rådgivning. - en retlig standard

God skik for juridisk rådgivning. - en retlig standard Marie Sørensen God skik for juridisk rådgivning - en retlig standard Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 DEL I. Indledning Kapitel 1. Indledning 15 Kapitel 2. Problemformulering 19 1. Formål 19 2.

Læs mere

Uigennemsigtighed!på!andelsboligmarkedet!

Uigennemsigtighed!på!andelsboligmarkedet! HD-studiet i Finansiel rådgivning Afgangsprojekt forår 2013 Uigennemsigtighedpåandelsboligmarkedet Udarbejdet af: Ina Nørlund Pedersen Vejleder: Karsten Jørgensen Copenhagen Business School 1 HDAfgangsprojekt2013,uigennemsigtighedpåandelsboligmarkedet,InaNørlundPedersen

Læs mere

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Undertitel: Hvilke økonomiske parametre burde fra et købersynspunkt være relevante at inddrage i prisfastsættelsen af andelsboliger og kan en empirisk undersøgelse

Læs mere

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1 Skattepjece 1 Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for personers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om hvordan du fratrækker renteudgifter de skattemæssige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHx Finansiering - C Torkil

Læs mere

Realkreditrådgivning,

Realkreditrådgivning, Realkreditrådgivning, god skik og afdragsfrie lån 4 FORFATTER Lektor ph.d. Svend Jakobsen Handelshøjskolen i Århus E-mail: skj@asb.dk Figur 1 Udvikling i resultat før skat for realkreditinstitutterne,

Læs mere

Opgave nr. 29. Forældrekøb Muligheder og Risici

Opgave nr. 29. Forældrekøb Muligheder og Risici H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - forår 2009 Opgaveløser: Vejleder: Jeppe la Cour Jens Lunde Opgave nr. 29 Forældrekøb Muligheder og Risici Handelshøjskolen i København Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering Standardforside til projekter og specialer Projekt- eller specialetitel: En analyse af økonomiske modeller på boligmarkedet Projektseminar/værkstedsseminar:

Læs mere

Beskatning af gæld. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet 2007 Kandidatafhandling

Beskatning af gæld. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet 2007 Kandidatafhandling Beskatning af gæld Cand.merc.aud. Aalborg Universitet 2007 Kandidatafhandling Aalborg Universitet Kandidatafhandling Cand.merc.aud. studiet Fibigerstræde 4 9220 Aalborg Øst Beskatning af gæld Inge Steensgaard

Læs mere

Andelsboligforeningernes bidragssatser

Andelsboligforeningernes bidragssatser Andelsboligforeningernes bidragssatser ABF 213 Andelsboligforeningernes bidragssatser Realkreditlån til andelsboligforeninger betragtes som erhvervsudlån. Der findes ingen officielle prislister, og det

Læs mere

Udviklingsmuligheder for variabelt forrentede lån med renteloft

Udviklingsmuligheder for variabelt forrentede lån med renteloft Cand. Merc. i finansiering Skrevet af: Vejleder: Svend Jakobsen Udviklingsmuligheder for variabelt forrentede lån med renteloft - med inspiration fra Adjustable Rate Mortgages Institut for Regnskab, Finansiering

Læs mere

Et bedre liv, hvor du bor

Et bedre liv, hvor du bor Et bedre liv, hvor du bor Et bedre liv, hvor du bor Man skal bo godt for at have det godt. Men hvad er det egentligt at bo godt? Det ved kun du og din familie. Til gengæld ved vi noget om boliglån. Sammen

Læs mere

En analyse af de danske familiers gældsætning og finansielle sårbarhed

En analyse af de danske familiers gældsætning og finansielle sårbarhed En analyse af de danske familiers gældsætning og finansielle sårbarhed Risiciene ved høj husholdningsgæld er knyttet til dem, der har gælden. Det er derfor frugtbart at analysere familiernes formuesituation,

Læs mere

ESTIMERING AF EFFEKTEN VED KØB AF

ESTIMERING AF EFFEKTEN VED KØB AF MSC. INTERNATIONAL ECONOMIC CONSULTING FORFATTER: PAUL HJORTSHØJ BUHR VEJLEDER: ANNA PIIL DAMM ESTIMERING AF EFFEKTEN VED KØB AF FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION - EN HEDONISK TILGANG AARHUS UNIVERSITY BUSINESS

Læs mere

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente NR. 5 MAJ 2010 40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket

Læs mere

Rentefradragsbegrænsningsreglerne i selskabsskatteloven 11, 11 B og 11 C

Rentefradragsbegrænsningsreglerne i selskabsskatteloven 11, 11 B og 11 C Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.aud.-studiet Kandidatafhandling Rentefradragsbegrænsningsreglerne i selskabsskatteloven 11, 11 B og 11 C Analyse af fremførselsreglerne i rentefradragsbegrænsningsreglerne

Læs mere