Nationaløkonomisk Institut Forfatter: HD 1. del, 4. Semester Pernille Agerskov Krogh Vejleder: Leif M. Sørensen. Afsluttende projekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nationaløkonomisk Institut Forfatter: HD 1. del, 4. Semester Pernille Agerskov Krogh Vejleder: Leif M. Sørensen. Afsluttende projekt"

Transkript

1 NationaløkonomiskInstitut Forfatter: HD1.del,4.Semester PernilleAgerskovKrogh Vejleder: LeifM.Sørensen Afsluttendeprojekt Danmarksnationaløkonomived enafskaffelseafdanskerentetilpasningslån Forår2011

2 Danmarksnationaløkonomivedenafskaffelseafdanskerentetilpasningslån Afsluttendeprojekt,HD1.del,4.semester PernilleAgerskovKrogh Forår Indledning Problemformulering Problemstilling Problemdefinition Afgrænsning Begrebsdefinition Metode Undersøgelsesdesign Dataindsamling BaselIIIForslagene BaselIIIForslageneirelationtildedanskerealkreditinstitutter Finansieringaffastejendom Realkreditlåntyper Rentetilpasningslån Fastforrentedeobligationslån Lånmedrenteloft Lånmedafdragsfrihed Fastforrentetkontantlån Efterspørgselefterrealkreditlånfordeltpålåntyper Efterspørgselefterfastforrentederealkreditlånsamtvariabeltforrentederealkreditlån Efterspørgselefterafdragsfriefastforrentederealkreditlånsamtafdragsfrievariabelt forrentederealkreditlån Renteniveauetsudviklingiperioden1.kvartal2008fremtilidag Obligationslånsomalternativtilrentetilpasningslån Ændringirådighedsbeløbvederstatningafrentetilpasningslånmedobligationslån Enlaverekøbekraftsbetydningfordendanskenationaløkonomi Ejerboligmarkedet...26 Side2af66

3 Danmarksnationaløkonomivedenafskaffelseafdanskerentetilpasningslån Afsluttendeprojekt,HD1.del,4.semester PernilleAgerskovKrogh Forår Prisfastsættelsepåboligmarkedet UdviklingiboligpriseriDanmarkiperioden1.kvartal2008fremtilidag Prisdannelsepåboligmarkedetsetirelationtilrentestigningsomfølgeafafskaffelse afrentetilpasningslån Konklusion Kildefortegnelse/litteraturliste Bøger Artikler Internet Bilag...35 Bilag1 BrevkorrespondancemellemUdenrigsminister,LeneEspersenogEuropa Udvalget,april/maj Bilag2 Uddragaføkonomi ogerhvervsministerbrianmikkelsenstalepåfinansrådets Årsmødeden6.december Bilag3 Efterspørgselfordeltpålåntyper...40 Bilag4 Udviklingihenholdsvisdenkorteogdenlangeobligationsrente...42 siden1.kvartal Bilag5 kurslistenoverkursernepåsamtligeobligationslåntyper...49 Bilag6.1 BeregningafrådighedsbeløbvedX1rentetilpasningslån...50 Bilag6.2 BeregningpåX1rentetilpasningslån...53 Kilde:beregningerselvudarbejdetvedhjælpafTotalkreditssystemer...55 Bilag7.1 Beregningafrådighedsbeløbvedfastforrentet5%obligationslån...56 Bilag7.2 Beregningpåfastforrentet5%obligationslån...59 Bilag8 fordelingoverforbrugafnettoindtægter...62 Bilag9 Boligprisudviklingsiden1.kvartal Side3af66

4 Danmarksnationaløkonomivedenafskaffelseafdanskerentetilpasningslån Afsluttendeprojekt,HD1.del,4.semester PernilleAgerskovKrogh Forår Indledning Detprivateejendomsmarkedspillerenvæsentligrolleidendanskenationaløkonomiog fastejendomerformangemenneskeromdrejningspunktetideresprivatøkonomi. Ændringerirelationtildetprivateejendomsmarkedskalderforskepåbaggrundafenbelysningaf betydningenfordenenkelteboligejersåvelsomfordendanskenationaløkonomisomhelhed. Danmarkerfortsatpåvejudaffinanskrisenogmanhartidligerefrastatenssideværetnødttilatforetage interventionoggøretiltagforathindreendnuenfinanskriseidanmarkiformaff.eks.indførelsenaf hjælpepakkeni Følgevirkningeraffinanskrisensomf.eks.enøgetledighediDanmarkerfortsatenudfordringidenenkelte danskersprivatøkonomisåvelsompåetnationaløkonomiskplan. Deterderforikkemindreuvæsentligtfordendanskenationaløkonomi,hvilkefinansøkonomisketiltag,der bliverimplementeretidanmark. EU KommissionenharnulagtoptiletEU direktiv,hvilketskalværemedtilatøgedenøkonomiske sikkerhedidenfinansiellesektorogbegrænserisikoenitilfældeafbl.a.markanterenteudsving 2. DirektivethørerindunderBaselIIIForslageneogdererformodningerom,atdirektivetidisseBasel forslag kanforsage,atdetikkelængerevilværemuligtattilbydedanskerentetilpasningslån. Realkreditinstitutternefrygterderforenrisikofornedgangstidideressektor.Realkreditsystemetfungerer ved,atrealkreditinstitutterudstederobligationerogsælgerdemtilinvestorerogpengenederfrabrugesså tilatlånetilboligejerne.medenfrygtforatbaseliiiforslagenebegrænserrealkreditsystemetogdermed boligejerne,versererdebattenidanmarkogdedanskerealkreditinstitutterforsøgeratpåvirkeeu Kommissionensplaner.Intetervedtagetendnu doghardebattenmedførtovervejelserom,hvorvidten afskaffelseafrentetilpasningslånkanfåfatalekonsekvenserfordendanskenationaløkonomi.detønskesi detteprojektatgøreredefor,hvorvidtdererholdideformodedekonsekvenservedenimplementeringaf BaselIIIForslagene forslag.html Side4af66

5 Danmarksnationaløkonomivedenafskaffelseafdanskerentetilpasningslån Afsluttendeprojekt,HD1.del,4.semester PernilleAgerskovKrogh Forår Problemformulering Detteafsnitergrundlagetforundersøgelsen.Problemdefinitionenfastlæggesmedudgangspunkti problemstillingenogderopstillesenrækkeundersøgelsesspørgsmålforigennemdisseatbesvare problemdefinitionen.endvideredefineresdecentralebegreber,fordermedatsikreenensartetforståelse afdissebegreber. 2.1.Problemstilling DanmarksøkonomiopleverfortsatefterchokfrafinanskrisenogDanmarkvilgørealt,foratundgåathavne iendnuenkrise.formåletmeddetteprojektatafdække,hvilkenbetydningenimplementeringafdet omtaltedirektivibaseliiiforslagenekanhavefordanmarkudfraetnationaløkonomiskaspekt. Iethistorisklavtrentemarkedharflerehusejerebaseretderesdagligeøkonomipåmulighedenforlav rentejf.rentetilpasningslån.irelationtiletnationaløkonomiskperspektiverdetidenforbindelserelevant atsepåkonsekvensernefordendanskeboligejersøkonomiogdermeddensamledenationaløkonomi,ved enafskaffelseafrentetilpasningslån. 2.2.Problemdefinition Undersøgelsenhartilhensigtatendeudmedenvurderingenaf,hvorvidtdettilrådesatBasel forslagene implementeres.foratafdække,hvilkenbetydningengennemførselafforslageneharfordendanske økonomi,skalderførstogfremmestskeenundersøgelseaf,hvadbaseliiiforslageneindeholderirelation tilrealkreditinstitutterne.endvidereskalderskeenanalyseafdeeventuellekonsekvenser,detkanhave fordendanskenationaløkonomivedenfremtidigafskaffelseafdanskerentetilpasningslån. Hovedspørgsmåletforopgavenerdermed: HvorledespåvirkesdendanskenationaløkonomivedenafskaffelseafrentetilpasningslåniDanmark? Hovedspørgsmålervalgtpåbaggrundafetønskeomatbelysedeøkonomiskevinkler,dererirelationtil dendanskenationaløkonomiudfraetscenario,hvorrentetilpasningslånikkeerenmuligfinansieringsform affastejendom. Detervigtigt,atundersøgelsenbidragertilatbelysedenforventedeudviklingidendanskeøkonomipåen måde,sådepågældendebeslutningstagerefåretgrundlagtilbrugideresovervejelser.detersærligtde nationaløkonomiskekonsekvenser,derskalbelyses,foratdetvilkunnevurderesogdermeddrages konklusionerombetydningenafimplementeringenidanmark. Tilundersøgelseafhovedspørgsmålerderopstilletnogleundersøgelsesspørgsmål,hvilkeskalføretil besvarelsenafhovedspørgsmålet: Side5af66

6 Danmarksnationaløkonomivedenafskaffelseafdanskerentetilpasningslån Afsluttendeprojekt,HD1.del,4.semester PernilleAgerskovKrogh Forår hvadindeholderbaseliiiforslageneiformafdirektiver,derkanhaverelationtildedanske realkreditinstitutter? 2. hvilkenbetydningmenesdissedirektiverathavefordedanskerealkreditinstitutterogderesudbudaf rentetilpasningslån? 3. hvilkealternativerhardanskeprivateboligejeretiletrentetilpasningslåniformaføvrige realkreditlåntyper? 4. Hvorstorerefterspørgslenefterrentetilpasningslåncontraefterspørgslenefterrealkreditlånmedfast rentefraprivate. 5. Hvorledespåvirkesendanskprivatboligejeresøkonomivedenalternativrealkreditlåntypeseti relationtilenfamiliesmånedligerådighedsbeløboghvilkenbetydninghardennepåvirkningforden danskenationaløkonomi? 6. hvilkekonsekvenserharenfremtidigafskaffelseafrentetilpasningslånforprisdannelsenpå boligmarkedetoghvorledespåvirkerdetteudbudogefterspørgselefterfastejendomidanmark? 3.Afgrænsning Derskerudelukkendeanalyseafdedanskeprivateboligejeresalternativertillåntyperiformaf realkreditlånidanskekronerogderinddragesdermedikkeøvrigefinansieringsformerfrabankersomf.eks. boliglån,boligprioritetellerlign.banklåntyper.ejhellerinddrageslåntyperiandenvalutaformsomf.eks. EURO lån. Analysenskermedudgangspunktinuværendeboligejereogderafgrænsesdermedfragrundejeresamt huskøbere,derharkøbtfastejendomefterdataindsamlingtilbrugfordenneopgave. Iogmedatderdelvisskerenanalyseafbetydningenfordenprivateboligejer,erderikkeinddragetdata omfinansieringaffastejendomtilerhvervsdrivende. Derersketafgrænsning,såderiprojektetskeranalyseafudviklingideseneste3årfordermedatskabeet nutidigtbilledeafudviklingenpåbolig ogrentemarkedet. Iogmedatanalysentagerudgangspunktirealkreditområdetsetfraenboligejersperspektiv,inddragesder ikkeanalyseafrealkreditområdetirelationtilenobligationsinvestor. Analysenskerpåbaggrundafdendanskenationaløkonomiogdererderforudelukkendeinddragetdata relaterettildanmark.dogvurderesdet,atøvrigelandemedtilsvarendeproblemstillingmedfordelkan inddragedenneanalysetilbrugforentilsvarendeundersøgelse Side6af66

7 Danmarksnationaløkonomivedenafskaffelseafdanskerentetilpasningslån Afsluttendeprojekt,HD1.del,4.semester PernilleAgerskovKrogh Forår Begrebsdefinition Detønskesheratdefineredecentralebegreberiopgaven,sådeterklart,hvadderentydigtforståsved disseiundersøgelsen: EU Direktiv:enklassisktyperetsakter,somanvendesindenforEU samarbejdet.jf.ef traktaten: Et direktivermedhensyntildettilsigtedemålbindendeforenhvermedlemsstat,somdetrettestil,men overladerdettildenationalemyndigheder,atbestemmeformogmidlerforgennemførelsen. 3 Denfinansiellesektor:ensamletbetegnelseforpengeinstitutter,realkreditinstitutter,ejendomsselskaber, fondsmæglerselskaber,investeringsforvaltning,,forsikringsselskabersamtpensionskasser. Rentetilpasningslån:enrealkreditlåntype,somerbaseretpåkorteobligationerogdermedmedenkort variabelrente,derlæggesfastienperiodepåtypisk1,3,5eller10år.nærmerebeskrivelseafdennesamt deøvrigerealkreditlåntyperforefindesiafsnittetidetteprojektvedrørendefinansieringaffastejendom. Belåningsgrad:denprocentuellebelåningsgrænseformuligetableringafrealkreditlånienbolig.Foralm. Parcelhusogejerlejlighedererbelåningsgradensomudgangspunkt80%.Vedsommer ogfritidshuseer belåningsgraden60%. Rådighedsbeløb:detbeløbenhusstandhardisponibelttilbetalingafmad,tøj,fornøjelser,ferie,gaverosv. Udregningafdetteskerved:Fasteindtægter fasteudgifter=rådighedsbeløb 5.Metode Idetteafsnitvilderredegøresnærmerefor,hvilkenfremgangsmådederbrugesiopgaventilindsamling, analyseogtolkningafdata.undersøgelsesdesignetvælgesmedbaggrundiproblemdefinitionenog undersøgelsesspørgsmåleneforpådenmådeatbesvaredissespørgsmålbedstmulig. 5.1Undersøgelsesdesign Densystematiskefremgangsmåde,derbenyttestilatindsamleogbehandleinformationtilbrugforat besvaredeenkelteunderspørgsmålogdermedbesvarehovedspørgsmåletillustreresifølgende undersøgelsesdesign: 3 oplysningen.dk/dokumenter/traktat/ef/alle/249/ Side7af66

8 Danmarksnationaløkonomivedenafskaffelseafdanskerentetilpasningslån Afsluttendeprojekt,HD1.del,4.semester PernilleAgerskovKrogh Forår Dataindsamling Undersøgelsensformåleratafdække,hvilkenbetydningimplementeringenafdirektivetogdermedet fremtidigtmanglendeudbudafrentetilpasningslånharfordenenkelteboligejersåvelsomdendanske nationaløkonomi.forventningenpåforhånder,dervilværekonsekvenserforbundetmed implementeringenafforslaget. Påbaggrundafdeopstilledeundersøgelsesspørgsmålskaldertildelsforetagesindsamlingafsekundære dataiformafbl.a.artiklerviainternettetoginternettetgenereltvilværedetmediederprimærtvilblive benyttetidetteprojekt. Endviderevilderskulleforetagesudarbejdelseafprimærdataiformafberegninger.Foratskabeoverblik erdataindsamlingtilbrugforbesvarelseafhvertenkelafdeseksundersøgelsesspørgsmålskematiseret nedenfor. 1.indsamlingafsekundærdataiformaffaktaomkringBaselIIIForslageneviaInternettet herunder artiklerhidrørendeemnet. 2.indsamlingafsekundærdataiformafartiklerviaInternettethidrørendeemnet. 3.indsamlingafsekundærdataiformaffaktaomforskelligerealkreditlåntyperviarealkreditinstitutternes hjemmesiderpåinternettet. 4.Indsamlingafkvantitativsekundærdataiformafstatistikkeroverfordelingenafdanskeboligejeremed henholdsvisrentetilpasningslånsamtrealkreditlånmedfastrente. 5.UdarbejdelseafprimærdataiformafberegningerudarbejdetiLån&Sparssystemertilselvsamme formål.indsamlingafsekundærdataiformatstatistikkeroverettypiskforbrugienhusstand. 6.Indsamlingafsekundærdataiformafmaterialevedrørendeprisdannelsepåboligmarkedet. Indsamlingafkvantitativsekundærdataiformafstatistikkeroverrenteudviklingenpårealkreditlån gennemtidcontraprisudviklingenpåejerboligmarkedetgennemtid. Side8af66

9 Danmarksnationaløkonomivedenafskaffelseafdanskerentetilpasningslån Afsluttendeprojekt,HD1.del,4.semester PernilleAgerskovKrogh Forår2011 Iforlængelseafdettevilderbliveanvendtbådeempiri,teoriogforskelligtdatamateriale.Alanvendt datamaterialeerindsamletviadiverselærebøgersamtøkonomi ogerhvervsministeriets,realkreditrådets, Realkreditforeningens,DanmarksStatistikssamtdanskerealkreditforeningershjemmesider.Særskilt kildefortegnelsefremgårsenereidetteprojekt.teorienvilprimærttageudgangspunktiteorieromudbud ogefterspørgselogdettesærligtirelationtilunderspørgsmål4vedrørenderealkreditlånog underspørgsmål6omkringboligpriser.daboligområdeterunderkonstantudvikling,vilderligeledesblive inddragetaktuelleartiklerfradiversedagbladesomf.eks.børsenogpolitiken. 6.BaselIIIForslagene BaselForslageneeretglobaltregelsætoverforbankerneom,atdeskalhavetilstrækkelig kapitallikviditet 4,5,6.RegelsætteneunderBaselForslagenevedtagesafmedlemmerneiBaselKomiteenmed særligtfokuspåovervågningafbanker(bcbs).baselkomiteenhartilformålatforbedrekvalitetenaf banktilsynetiallelandeogbestårafchefernefornationalbankerneidestørrevestligelande 7. Detønskessomførnævntatbegrænserisikoenforyderligerefinanskriserogdenøkonomiskevækstønskes genoprettet.dettredjeafforslagenegårundernavnetbaseliiiogblevudvikletsomfølgevirkningafden manglendereguleringunderfinanskrisen,medhenblikpåatsikreøkonomienfremadrettet.baseliiiblev den19.december2009introduceretmeddetformålatstyrkekapitalbehovetogintroducerenyereglerog kravtilbankernesamtrealkreditinstitutterneslikviditetsåvelsomderesindflydelse.direktivernehartil hensigtatskabeenmererobustfinansielsektorieuropa,usaogasien,såsektorenkanståimod eventuellefremtidigekrisetidermedhenblikpårisikobegrænsning. BASELIIIForslageneindeholderstørrekravenddederpt.erjf.BASELIIregelsættet 8,daderønskesen størregennemsigtighed.dererfremlagtstørrekravtildenfinansiellesektorskapitalreserverirelationtil bådemængdenafkapitalsåvelsomkvalitetenafdennekapital.baseliiiforslageneblevfremlagtog kunnefremtilapril2010kommenteresafregeringer,nationalbanker,myndigheder,brancheorganisationer ogforbrugerorganisationer.påbaggrundafkommentarernekombaselkomiteenmedenrækkejusteringer _Basel_III_og_CRD_IV.aspx 6 boligejernes_oekonomi/html/chapter08.htm 7 (Argentina,Australien,Belgien,Brasilien,Canada,Kina,Frankrig,Tyskland,HongKong,Indien,Indonesien,Italien,Japan, Sydkorea,Luxembourg,Mexico,Holland,Rusland,SaudiArabien,Singapore,Sydafrika,Spanien,Sverige,Schweiz,Storbritannien, TyrkietsamtUSA)jf.www.oem.dk/arbejdsomraader/finansielle forhold/finansiel regulering/finansiel regulering i eu oginternationalt/basel iii 8 Kapitel6,side AndersenTorbenm.fl.(2008) Beskrivendedanskøkonomi Side9af66

10 Danmarksnationaløkonomivedenafskaffelseafdanskerentetilpasningslån Afsluttendeprojekt,HD1.del,4.semester PernilleAgerskovKrogh Forår2011 tildetoprindeligeforslagislutningenafjuli2010.detendeligeforslagtilnyekapitaldæknings og likviditetsreglerblevfremlagtislutningenaf2010ogforventningener,atdenendeligeimplementeringskal skei2019. OECD(ORGANISATIONENFORØKONOMISKSAMARBEJDEOGUDVIKLINGmed30medlemsstater herunderdanmark),kommenteredei2010bl.a.forslagenemedenanalyse,hvordevarnåetfremtil,aten implementeringafbaseliiiforslagenemedstorsandsynlighedvilmedføreetgenereltårligtfaldibnppå 0,05 0,15procentpoint 9.BNPerenudregningafetlandskøbekraftogkommertiludtrykifølgende: BNP=C+G+I+X M 10 C=privatforbrugetilandetidengivneperiode G=detoffentligeforbrug I=investeringer X=Eksport M=Import IsåfaldatOECD sanalysegørsiggældende,understøtterdettedenføromtaltefrygtfor,hvilke konsekvenserdetkanfåfordendanskesamfundsøkonomi. Dervilsenereiafsnit9blivesetnærmerepåudviklingeniprivatforbruget(C)somfølgevirkningafen afskaffelseafrentetilpasningslånsamtbetydningenafdette,fordermedatvurdere,omderkandannes grundlagforoecd skonklusion. 6.1.BaselIIIForslageneirelationtildedanskerealkreditinstitutter RealkreditinstitutternefrygteratBASELIIIForslagenevilsvækkedetdanskerealkreditsystemogsærligt stramningerneirelationtilrealkreditobligationerneiforholdtilrentetilpasningslån,bekymrerden finansiellesektor 11.Stramningerneomhandlerbl.a.klassificeringafrealkreditobligationerhvordeti regelsættetforslås,atdisseskalbehandlessomen"illikvidogrisikobetonet"aktivklasse.kun statsobligationerskalkunnehøreunderbetegnelsen sikreværdipapirer.endvidereomhandlerafsnittet etdirektivomatrealkreditinstitutterneselvskalhaveudstedtobligationerneforatkunnebrugedemi likviditetsberedskabet Kapitel21,side Parkin,PowellogMatthews(2008) Economics 11 _Basel_III_og_CRD_IV.aspx Side10af66

11 Danmarksnationaløkonomivedenafskaffelseafdanskerentetilpasningslån Afsluttendeprojekt,HD1.del,4.semester PernilleAgerskovKrogh Forår2011 BASELIIIForslageneforeskriver,atrealkreditobligationerkunmåudgøre40%afdensamledebeholdning, restenskalsåværestatsobligationer.deteruvist,omdetidetheletagetvilværemuligtfordanmarkat overholdedirektivetogrealkreditrådetsdirektør,anearnthjensenhartidligereudtalt,atdanmarkikke harstatsobligationeridetomfang,derskaltil 12.IDanmarkudgørandelenafrealkreditobligationerenlangt størreandel.idanmarksstørstebankdanskebankudgørrealkreditobligationer90%mensrestener statsobligationer 13.Såfremtdedanskebankerogrealkreditinstitutterunderlæggesatskulleoverholdeen fordelingmedmaksimum40%realkreditobligationer,frygtermanderfor,atefterspørgslenpå realkreditobligationervilfaldeogatprisenpålåndermedvilstige. DervilsenereIafsnittetomfinansieringaffastejendomværeenbeskrivelseafrentetilpasningslånsomen variableforrentetlåntype.irelationtilbaseliiiforslageneerdetdogidennesammenhængvæsentligtat påpege,atdedanskerentetilpasningslånadskillersigfravariableboliglånsomdekendesfraandrelande. Forskellenfindesiformafbalanceprincippet,someruniktfordetdanskerealkreditsystemogsomgælder rentetilpasningslån.balanceprincippetforskriver,atderskalværeendirektekoblingmellemlånpådenene sideogobligationerpådenandenside. Balanceprincippetmedfører,atdervedrentestigningefterenrefinansieringpålæggeslåntagerenogikke låneudbyderenenmeromkostning.sådanerdetikkefordetilsvarendebankfinansieringerirestenafden vestligeverden,hvordeterlåneudbydernederbærerlikviditetsrisikoen.baseliiiforslagenehariden forbindelsetilhensigtatmindskedennelikviditetsrisikoogdertagesidetbreddeperspektivikkehøjdefor, atdennerisikoikkegørsiggældendefordedanskerentetilpasningslån. Regelsættetforskriver,atrealkreditobligationeriallelandemedløbetiderpå1årogderunderikkehører underbetegnelsen"stabilfinansiering"ilikviditetsreglerne. Såfremtderskerenimplementeringafdenneet årsregel,menerrealkreditrådet,atdettruer rentetilpasningslånene.disseersomnævntibegrebsdefinitionenrealkreditlån,hvorderbliverfastsaten nyrentetypiskhvertårvedudstedelseafnyeobligationer.hvisreglenimplementeres,skal realkreditinstitutterneudstedenyeobligationeretårtidligereendidag ogderefterliggeindemedet beløbsvarendetil65pct.aflånet 14.Beløbetskalfungeresomreserve,indtilkundenslånbliver refinansieret.dettevilgørerentetilpasningslånenedyreogdetfrygtes,atderdaikkelængerevilvære efterspørgselefterrentetilpasningslån,somvikenderdemidag _Basel_III_og_CRD_IV.aspx Side11af66

12 Danmarksnationaløkonomivedenafskaffelseafdanskerentetilpasningslån Afsluttendeprojekt,HD1.del,4.semester PernilleAgerskovKrogh Forår2011 DetmanglendehensyntildetdanskerealkreditsystemharfåetFolketingetspartiertilatprotestereimod BASELIIIForslageneogdehåber,atderskerengranskningaf,ometermuligt,atdedanskerealkreditlån alleredeopfylderkraveneirelationtillikviditetsrisikoen 15.Foratmuliggøreeninddragelseafiagttagelserne omkringdanmarksdifferentieringpårealkreditområdet,hardanmarkspolitikeresomnævntprotesteret ogbådedanmarksudenrigsminister,leneespersenogdanmarksøkonomi ogerhvervsminister,brian Mikkelsenharvedfleremeddelt,atdererfokuspå,atDanmarkikkeblotlænersigtilbageogacceptereen implementeringafbaseliiiforslagene 16, 17. Deternubelyst,atenimplementeringaflikviditetsreglernekanfådenkonsekvens,atdetikkelængerevil væremuligtatetablererentetilpasningslån,somvikenderdemidag.indtilderudviklesandrelånetyper medvariabelrentetilatafdækkeefterspørgsleneftertilsvarenderealkreditlån,eralternativetatetablere enafdeøvrigerealkreditlåntyperderudbydes. 7.Finansieringaffastejendom 7.1.Realkreditlåntyper Udoverdetomtalterentetilpasningslånfindesderflerealternativelåntyper.Deforskelligelåntyperfindes hverisærmedvalgfriløbetiditypisk10,20eller30år.uagtetlåntypebetalesderpålånetudoverrenter, administrationsomkostningeriformafbidrag,hvilketkanvarierefrarealkreditinstituttilrealkreditinstitut. Idetteafsnitvildeforskelligerealkreditlåntyperblivebeskrevetmedhenblikpåatgiveetoverblikover alternativernetilrentetilpasningslånsomfinansieringsform Rentetilpasningslån Dennerealkreditlåntypeer,somkortbeskrevetibegrebsdefinitionen,baseretpåkorteobligationeroger dermedenlåntypemedenkortvariabelrente.etsådanlånskalrentetilpassesmedsammeintervalmellem hverrentetilpasningstidspunktogperiodenkanværeoptil10år.detkanf.eks.væreetf1 lånmedenårlig rentetilpasnings,hvormedderéngangårligtskerenfastlåsningafrenten.hvertårskerderenfastlåsning afrentenudfradettildentidgældenderenteniveauogidetårerydelsendermedfast. 15 forsoeger at forhindre eu regulering 16 Bilag1 korrespondancemellemudenrigtsminister,leneespersenogeuropa Udvalget 17 Bilag2 Uddragaføkonomi ogerhvervsministerbrianmikkelsenstalepåfinansrådetsårsmøde 18 Kapitel3(Finansieringafejerbolig),side ,LynggardPeter(2008) Investeringogfinansiering Side12af66

13 Danmarksnationaløkonomivedenafskaffelseafdanskerentetilpasningslån Afsluttendeprojekt,HD1.del,4.semester PernilleAgerskovKrogh Forår2011 Iperiodenmellemrentetilpasningernekanlånetkunindfriesvedopkøbaflånetsbagvedliggende obligationer.kursenpådissekanværeoverkurs100ogdetkandermedværeuhensigtsmæssigtatindfri lånetimellemrentetilpaspasningstidspunkterne.ønskerboligejerenatskiftetilandenlåntypepå rentetilpasningstidspunktet,skerdettedogaltidtilkurs100. Detersomudgangspunktdenlåntype,derhardenlavesterenteogdermedydelse.Derfindestovarianter afrentetilpasningslånmedfastløbetidellermedvariabelløbetid.vedvalgaffastløbetidpåf.eks.30år, falderlånetsydelsevedetrentefaldogomvendtstigerydelsenvedrentestigninger.vedvalgafvariabel løbetidregulereslånetsløbetidvedrenteændringerog ydelsenforbliverdermeddensamme.vedenlåneetableringmedetudgangspunktmedenløbetidpå30 år,hvorforydelsenreguleresjf.renteændringer,vilafviklingskeudfrabestemmelserneforannuitetslån. Ydelsenpåetannuitetslånudgøres,somvisiFIGUR7.A,istartenprimærtafrenter,hvorefterafdraget løbendestigerogudgørenstørredelafydelsen. FIGUR7.A Ydelsesforløboverannuitetslån Figurenviserforløbetoverydelsernepåetannuitetslån.Kilde: InvesteringogFinansiering Fastforrentedeobligationslån Førhenfandtesderkunenrealkreditlåntype,nårmanskulleetablererealkreditlånifastejendom fastforrentedeobligationslån.dennerealkreditlåntypeerimodsætningtilrentetilpasningslånbaseretpå langeobligationerogdermedpåenlangfastrente.vedetfastforrentetobligationslånkendermansom boligejersinydelseihelelånetsløbetidogdenneændrersigikkeundervejs.rentenliggerfastihelelånets løbetid,såydelsenpåvirkesikkeafændringerirenternepålånemarkedet. 19 Kapitel2(Finansieringafejerboliger),side166,LynggardPeter(2008) Investeringogfinansiering Side13af66

14 Danmarksnationaløkonomivedenafskaffelseafdanskerentetilpasningslån Afsluttendeprojekt,HD1.del,4.semester PernilleAgerskovKrogh Forår2011 Låntypenharengodfriværdibeskyttendeegenskab,dalånetsindfrielseskursfalder,nårrenternepå lånemarkedetstiger 20.Kursenerden pris,dererpådebagvedliggendeobligationer.somudgangspunkt ønskesdetsomlåntagerathjemtagelånettilenkurssåtætpåkurs100ogsommuligt.tilsvarendeønskes det,atindfrielsenskertilensålavkurssommuligt,daindfrielsesrestgældendermedminimeres.låneter derforvelegnettilaktivgældspleje,dalånetaltidkanindfriestilmarkedskursenellertilkurs100ogsom boligejererdetmedetfastforrentetobligationslånmuligtatspekulereiop ognedkonverteringermed henblikpåatnedbringesinrestgæld.ydelsenpåetfastforrentetobligationslånbestår,påsammevissom visualiseretifigur7.a,istartenprimærtafrente,hvorefterafdragetløbendestigerogudgørenstørredel afydelsen Lånmedrenteloft Dennelåntypeerpåsammevissomrentetilpasningslånbaseretpåenvariabelrente.Lånmedrenteloft sætterengrænsefor,hvormegetrentenkanstigeiengivenperiode.ydelsenpåetlånmedrentelofter oftebilligereendetfastforrentetlånoglidtdyrereendetrentetilpasningslånmedårligrentetilpasning.der findesflerevariationerafdennelåntypeogeteksempelpådettekanværeetlånmedetrenteloftpå6%i 10eller5år,hvormedrentenidenneperiodeerfast.Nårperiodenpåde5eller10årerudløbet,skal boligejerenpånyforholdesigtil,hvilketrenteloftdettildentidermuligtatetablere.errentenfaldet,kan detevt.væremuligtmedennyrenteloft periodepå5eller10årmedetloftpåmåske5%. Iperiodenmedrentelofterrentenfortsatvariabelogfølgerrenteudviklingenpålånemarkedet.Ved rentefaldgårrentenpålånetmednedogsvarertilniveauetpåetrentetilpasningslånogved rentestigningerfølgerrentenmedopogkanmaksimaltstigetilenrentesvarendetilrenteloftet.ogsåher findesderforskelligevariationeriforholdtilhvorvidtrentenefterathavenåetrenteloftetfaldermedned vedefterfølgenderentefaldsvarendetilniveauetforrentetilpasningslån.alternativtforbliverlånetpået niveausvarendetilrenteloftetogdermedsvarerdetdereftertiletfastforrentetobligationslånirestenaf lånetsløbetid.ydelsesforløbetertilsvarendedettidligereanvisteifigur7.apåbaggrundaf bestemmelserneforetannuitetslån. Ønskermansomboligejeratindfridennelåntypeførudløb,skaldetteskevedopkøbafdebagvedliggende obligationertilmarkedskurs,hvilketkanværeoptilkurs105,hvorfordetkanværeuhensigtsmæssigtat indfriførudløbafløbetid Kapitel1(Finansieringafejerboliger),side ,LynggardPeter(2008) Investeringogfinansiering b003b724d/$FILE/ html Side14af66

15 Danmarksnationaløkonomivedenafskaffelseafdanskerentetilpasningslån Afsluttendeprojekt,HD1.del,4.semester PernilleAgerskovKrogh Forår Lånmedafdragsfrihed Samtligelåntyperkanoprettesmedmulighedforafdragsfrihed.Periodenafafdragsfrihedvariererfrade forskelligerealkreditinstitutter.detharsiden2003væretmuligtatetablerelånmedoptil10års afdragsfrihedmenden23.august2010indførtenordealånmed30årsafdragsfrihedbaseretpåenanden typerealkreditobligationer 22. Dennelåntypeafgrænsersigfradeøvrigeafdragsfrielånvedbl.a.kunatkunneetableresmeden belåningsgradpåoptil75%(noglestederblot70%)ogikkeoptil80%iparcelhuse,rækkehusesamt ejerlejligheder,hvorfordetantageligtprimærtvilværeboligejeremedfriværdi,dervælgerdennetype afdragsfrielån.forførstegangskøberesamtnyereboligejereudenvæsentligfriværdivilvalgetantageligt faldepåenafdragsfriperiodepåoptil10årfremforenperiodemed30årsafdragsfrihedpåbaggrundaf belåningsgraden.deterhosnoglerealkreditinstituttermuligtatetablereafdragsfrihedudfraenløbende til ogfrakoblingafafdrag,hvordethosandrerealkreditinstitutterersammenhængendeperiodepå10år. YdelsesforløbetpåetlånmedafdragsfrihedviltypiskforløbesomanvistiFigur7.Bpåbaggrundaf metodenforafviklingafståendelån. FIGUR7.B Ydelsesforløboverståendelån Figurenviserforløbetoverydelsernepåetståendelån.Kilde: InvesteringogFinansiering Fastforrentetkontantlån Kontantlåneretrealkreditlånmedenfastrenteihelelånetsløbetid.Imodsætningtilfastforrentede obligationslånkandetikkesvaresigatomlæggekontantlåniløbetaflånetsløbetidpga.enbeskatningaf kursgevinstiforbindelsemedindfrielseførudløbaflånetsløbetid. 22 laan er afdragsfrit i 30 aar 23 Kapitel2(Finansieringafejerboliger),side167,LynggardPeter(2008) Investeringogfinansiering Side15af66

16 Danmarksnationaløkonomivedenafskaffelseafdanskerentetilpasningslån Afsluttendeprojekt,HD1.del,4.semester PernilleAgerskovKrogh Forår2011 Imodsætningtildeøvrigelåntypererdetvedkontantlånikkemuligtattilkobleafdragsfrihed.Dettesamt denmanglendekonverteringsmulighedantagesatdannegrundlagforenmanglendeefterspørgselefter dennelåntypeogdeterfåboligejerederidagharkontantlån.ogsåetfastforrentetkontantlånafvikles efterannuitetsprincippetjf.figur7.a 8.Efterspørgselefterrealkreditlånfordeltpålåntyper Medrentetilpasningslånhardetværetmuligtforboligejerneatetablerelånmedenmarkantlavrente, hvorforflereboligejereefterspørgerrentetilpasningslån 24.Jf.BRFvarderidetførstekvartal20109udaf 10boligkøberedervalgteatfinansieredereskøbmedrentetilpasningslån. Detvurderesinteressantatundersøge,omBRF sbetragtninggørsiggældendeforsamtligeboligejerei relationtil,hvorstorendelrentetilpasningslånudgørafsamtligedanskerealkreditlån.derønskesidette afsnitderforatredegøreforfordelingenafefterspørgselefterrealkreditlånmedhenholdsvisvariabelog fastrente. Daundersøgelsentagerudgangspunktihenholdsvisfastforrentedeogvariabeltforrentedelånetablereti ejerboligogfritidshuseogderersketafgrænsningfraøvrigeejendomstyper,erderindhentetdataudfra følgendevariabler: ejendomstype: ejerboligerogfritidshuse låntyper: fastforrentedelån rentetilpasningslånogøvrigevariabeltforrentedelån fastforrentedelånudenafdrag rentetilpasningslånogøvrigevariabeltforrentedelånudenafdrag tidsperiode:fra1.kvartal2008til4.kvartal Side16af66

17 Danmarksnationaløkonomivedenafskaffelseafdanskerentetilpasningslån Afsluttendeprojekt,HD1.del,4.semester PernilleAgerskovKrogh Forår Efterspørgselefterfastforrentederealkreditlånsamtvariabeltforrentede realkreditlån FIGUR8.A Miakr ETerspørgseleTerfasUorrentedelånsamtvariabeltforrentedelån 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt Fastforrentedelån Rentetilpasningslånsamtøvrige variabeltforrentedelån Tid Figurenviserfordelingafefterspørgselpåhenholdsvisfastforrentederealkreditlånogrentetilpasningslån samtøvrigevariabeltforrentederealkreditlån.kilde:selvudarbejdetpba.datafrarealkreditforeningen 25 Udviklingenpåefterspørgselefterfastforrentederealkreditlåncontravariabeltforrentederealkreditlån, herunderrentetilpasningslånerifigur8.aafbilledetiformafdetsenestedataoverdenneudvikling.jf. Figur8.Audgjordesamtligevariabeltforrentederealkreditlån,herunderrentetilpasningslånmedoguden afdragsfrihed45,09% 26 afdedanskeboligejeresrealkreditlåni1.kvartal2008.variabeltforrentedelån beløbsigpåbaggrundafsenestedatafra4.kvartal2010tilsvarendetilmia.kr.898ogudgjordedermeden andelafdesamlederealkreditlånpå64,99% 27.Detteharbetydetenstigningiefterspørgsleneftervariabelt forrentederealkreditlånpå19,90procentpointdesidste3år.dogvarderikkeudelukkendetaleomen genereludviklingide3årtilfordelforvariabeltforrentederealkreditlån. 25 Bilag3jf.www.realkreditforeningen.dk/statistik/udlaan 26 BeregnetudfradataiBilag3:558,5/(558,5+680)*100=45,09% 27 BeregnetudfradateiBilag3:898/( ,8)*100=64,99% Side17af66

18 Danmarksnationaløkonomivedenafskaffelseafdanskerentetilpasningslån Afsluttendeprojekt,HD1.del,4.semester PernilleAgerskovKrogh Forår2011 Side18af66 Ibegyndelsenafperiodenfra1.kvartal2008til2.kvartal2008stegefterspørgslenpåbådefastforrentede såvelsomvariabeltforrentederealkreditlån.særligtstegefterspørgslenpåvariabeltforrentede realkreditlån,hvilketstegmed2,95%.idetnæstekvartalfra2.kvartal2008til3.kvartal2008steg efterspørgslenefterfastforrentederealkreditlånmed1,35%,hvorimodefterspørgsleneftervariabelt forrentedelånfaldtmed0,57%.fremtil4.kvartal2008stegefterspørgslenefterfastforrentede realkreditlånogdisseudgjordefremtil2.kvartal2009størstedelenafdesamlederealkreditlån,hvorefter dersidenersketetløbendefaldiefterspørgslenefterdisseogtilsvarendesketenstigningiefterspørgslen eftervariabeltforrentederealkreditlån.detteindikerer,atdersetovertidersketenudviklingi boligejernesrisikovillighedirelationtilderesrisikopårealkreditlån.flereogflereboligejerevælgerat etablerederesforventeligtstørstegældsforpligtelsepåbaggrundaflånmedrisikoforrentestigning.hvor størstedelenafboligejereførvalgtefastforrentederealkreditlånbl.a.udfraetønskeompåforhåndat kendedenfasteydelseihelelånetsløbetid,harboligejerneidesidste2årprimærtforetrukketvariabelt forrentederealkreditlån.foratundersøgedenneudviklingnærmere,ønskesdetatinddrageudviklingeni afdragsfrierealkreditlånfordeltpålånmedfastogvariabelrente. 8.2.Efterspørgselefterafdragsfriefastforrentederealkreditlånsamtafdragsfrievariabelt forrentederealkreditlån FIGUR8.B Figurenviserfordelingafefterspørgselpåhenholdsvisafdragsfriefastforrentederealkreditlånog rentetilpasningslånsamtøvrigeafdragsfrievariabeltforrentederealkreditlån.kilde:selvudarbejdetpå baggrundafdatafrarealkreditforeningen Bilag3jf.www.realkreditforeningen.dk/statistik/udlaan kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt Mia.kr. Tid ETerspørgseleTerfasUorrentedesamtvariabeltforrentedelånmedafdragsfrihed Fastforrentedelånmedafdragsfrihed Rentetilpasningslånsamtøvrigevariabelt forrentedelånmedafdrags]ihed

19 Danmarksnationaløkonomivedenafskaffelseafdanskerentetilpasningslån Afsluttendeprojekt,HD1.del,4.semester PernilleAgerskovKrogh Forår2011 Vedatsepåudviklingenafafdragsfrielånfordeltpåhenholdsvisfastforrentede kontravariabelt forrentederealkreditlån,belysesudviklingeniefterspørgslenefterrealkreditlåntilfordelforvariabelt forrentederealkreditlånyderligere. Detantages,atdataoverafdragsfrielånudgørsamtligerealkreditlånbaseretpåobligationermedmulighed forafdragsfrihed.idataindgårdermedbådedeafdragsfrierealkreditlånmedreelafdragsfrihedsamt realkreditlånmedafviklingmedmulighedforafdragsfrihed. Jf.Figur8.Budgjordedeafdragsfrievariabeltforrentederealkreditlån,herunderrentetilpasningslåntil sammenligning56,31%afdedanskeboligejeresrealkreditlåni1.kvartal2008.tilsvarendeudgjorde afdragsfrievariabeltforrentedelånpåbaggrundafsenestedatafra4.kvartal2010enandelafdesamlede afdragsfrierealkreditlånpå79,40%.detteafsnitstartedemedenbetragtningfrabrfkreditomkringen fordelingafrealkreditlånmedenovervægtafrentetilpasningslånpå90%irelationtilderesboligkøbere. Denidetteprojektgennemførteanalysetogudgangspunktisamtligeboligejeresamtisamtligevariabelt forrentederealkreditlåntyper.detoresultaterkandermedikkeåbenlystsammenlignes,dapopulationikke densamme. Dogkandetkonkluderes,atderideseneste2årerdersketenmarkantstigningiefterspørgslenefter variabeltforrentederealkreditlånmedogudenafdrag,herunderrentetilpasningslån.tilsvarendeerder sketetfaldiefterspørgslenefterfastforrentederealkreditlånmedogudenafdrag.detfindesinteressantat belyseeventuellesammenhængemellemrenteniveauogefterspørgsleneftervariabeltforrentede realkreditlånideseneste3år.denneanalyseskermedhenblikpåindikationerforbetydningenaf renteniveauetirelationtilefterspørgsleneftervariabeltforrentederealkreditlån. 8.3.Renteniveauetsudviklingiperioden1.kvartal2008fremtilidag Ibegyndelsenaf2008fra1.kvartaltil2.kvartaljf.Figur8.C,hvorefterspørgslenefterrentetilpasningslån stegjf.figur8.a,vartendensen,atdenkorterentei1.kvartalfladedeud,hvorefterdenbegyndteatstige. Hvordenkorterenteislutningenaf1.kvartallåpåetniveaupåca.4,50%,lådenislutningenaf2.kvartal på5,40.islutningenaf3.kvartal2008,hvordersomnævnthavdeværetetfaldiefterspørgslenefter variabeltforrentederealkreditlån,lådenkorterentepåetniveaupåca.5%,hvilketbetødetrentefaldi dettekvartal. Side19af66

20 Danmarksnationaløkonomivedenafskaffelseafdanskerentetilpasningslån Afsluttendeprojekt,HD1.del,4.semester PernilleAgerskovKrogh Forår2011 FIGUR8.C Renteudviklingsiden1.kvartal2008frem[lidag Rentei% kortrente langrente april januar juli januar juli januar juli januar Tid Figurenviserrenteudviklingiperioden1.kvartal2008tilogmedmedioapril2011.Kilde:selvudarbejdet påbaggrundafdatafrarealkreditrådet 29 Detantages,atdenfaldendeefterspørgselfra2.kvartal2008til3.kvartal2008kanskyldesrentestigningen fraca.4,50%tilca.5,40%.såfremtboligejereopleverentendenstilrentestigningpådenkorterente,kan dettepåvirkederesefterspørgseleftervariabeltforrentederealkreditlån,dererbaseredepådennekorte renteogdermedrisikoenforenrentestigning. I4.kvartal2008blevder,somnævntiindledningentildetteprojekt,indførtenhjælpepakketil realkreditmarkedet.idettekvartalvarderjf.figur8.centendenstilrentefaldidenkorterenteognogle mener,atrentefaldetvarenfølgevirkningafindførelsenafhjælpepakken 30.Hvordettidligerehavdeværet tryghedvedenfastrente,dervaraltafgørendeforflereboligejere,opvejesdenstørrerisikofor renteudsvingvedmulighedenforenlavererente.denkorterentefaldthereftermarkantiperiodenfremtil slutningenaf2.kvartal2010,hvordenlaverenteijuni2010varheltnedepå0,87%.denkorterentehar sidendaværetstigendeogsenestedataiskrivendestundvisteetrenteniveaumidtiapril2011påca.2%. Denkorterenteerbl.a.stegetpåbaggrundafenhævningafrentenfraNationalbankenssideistartenaf april2011på0,25procentpoint 31.Nationalbankensatterentenopsomfølgeaf,atDenEuropæiske Centralbanksatterentenopmed0,25%påbaggrundafenstigendeinflationsamtentendensi Euroområdettilenmerepositivøkonomiskudvikling.Renteniveauetidagsvarerjf.Figur8.Ctil renteniveauetistartenaf4.kvartal2009,hvorefterspørgslenefterrentetilpasningslånogøvrigevariabelt forrentederealkreditlånjf.figur8.avarstigende. 29 Bilag4Jf.www.realkreditraadet.dk/Statistikker/Obligationsrente.aspx haever renten/ Side20af66

Bachelorafhandling.. En!teoretisk!og!empirisk!analyse!af!boligmarkedet!

Bachelorafhandling.. En!teoretisk!og!empirisk!analyse!af!boligmarkedet! AARHUS UNIVERSITY BUSINESS & SOCIAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMICS & BUSINESS HATop'up HOLD41'SUPL Bachelorafhandling.. Enteoretiskogempiriskanalyseafboligmarkedet Studerende: SteffenMøllerMellerup Studienummer:201400104

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditudlånet 2.. kvartal 2010 28. juli 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu mia.kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu mia.kr. Realkreditudlånet 1.. kvartal 2010 23. april 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu 2.312 mia.kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Realkreditudlånet 3. kvartal 2009 23. oktober 2009 Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Realkreditinstitutternes udlån steg igen i 3. kvartal

Læs mere

Mia. kr. 2. kvt kvt kvt kvt kvt. 2017

Mia. kr. 2. kvt kvt kvt kvt kvt. 2017 Tabel 1. Realkreditinstitutternes kvartalsvise udlån fordelt på ejendomskategorier Mia. kr. 2. kvt. 216 3. kvt. 216 4. kvt. 216 1. kvt. 217 2. kvt. 217 Brutto- Netto- Brutto- Netto- Brutto- Netto- Brutto-

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr. Realkreditudlånet 4.. kvartal 2011 19. januar 2012 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr.

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. P R E S S E M E D D E L E L S E Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. Realkreditsektorens udlånsstatistik for 1. kvartal 215 viser et nettoudlån til boligejere på hele 7 mia. kr., der tyder på tillægslån

Læs mere

Realkreditudlånet 1. kvartal 2017

Realkreditudlånet 1. kvartal 2017 19. april 217 Realkreditudlånet 1. kvartal 217 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 15,8 mia. kr. i 1. kvartal 217 og udgør nu 2.617,8 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Realkreditudlånet 4. kvartal 2016

Realkreditudlånet 4. kvartal 2016 19. januar 217 Realkreditudlånet 4. kvartal 216 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 9 mia. kr. i 4. kvartal 216 og udgør nu 2.62 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde et

Læs mere

Realkreditudlånet 1. kvartal 2014

Realkreditudlånet 1. kvartal 2014 29. april 2014 Realkreditudlånet 1. kvartal 2014 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 4,9 mia. kr. i 1. kvartal 2014 og udgør nu 2484,0 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 10,8 mia. kr. i 3. kvartal 2011 og udgør nu 2.392,5 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 10,8 mia. kr. i 3. kvartal 2011 og udgør nu 2.392,5 mia. kr. Realkreditudlånet 3. kvartal 2011 25. oktober 2011 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 10,8 mia. kr. i 3. kvartal 2011 og udgør nu 2.392,5 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Realkreditudlånet 3. kvartal 2016

Realkreditudlånet 3. kvartal 2016 27. Oktober 216 Realkreditudlånet 3. kvartal 216 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 11,6 mia. kr. i 3. kvartal 216 og udgør nu 2.593 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Hvad er et afdragsfrit lån? Hos Realkredit Danmark kan du få disse låntyper med afdragsfrihed: fastforrentede lån, FlexGaranti og FlexLån. I de

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 5,6 mia. kr. i 1. kvartal 2011 og udgør nu 2.368,6 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 5,6 mia. kr. i 1. kvartal 2011 og udgør nu 2.368,6 mia. kr. Realkreditudlånet 1. kvartal 2011 28. april 2011 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 5,6 mia. kr. i 1. kvartal 2011 og udgør nu 2.368,6 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Realkreditudlånet 2. kvartal 2015

Realkreditudlånet 2. kvartal 2015 3. juli 215 [Revideret ift. første offentliggørelse] Realkreditudlånet 2. kvartal 215 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 22,1 mia. kr. i 2. kvartal 215 og udgør nu 2.53,8

Læs mere

Realkreditudlånet tilbage på sporet

Realkreditudlånet tilbage på sporet P R E S S E M E D D E L E L S E Realkreditudlånet tilbage på sporet Markant fremgang for fastforrentede lån til boligejerne. Også pæne tal for konverteringsaktiviteten. Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne

Læs mere

Andelsboligforeningernes bidragssatser

Andelsboligforeningernes bidragssatser Andelsboligforeningernes bidragssatser ABF 213 Andelsboligforeningernes bidragssatser Realkreditlån til andelsboligforeninger betragtes som erhvervsudlån. Der findes ingen officielle prislister, og det

Læs mere

Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån

Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån Pressemeddelelse 18. oktober 2007 Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån Realkreditinstitutternes udlån var større i 3. kvartal 2007 end kvartalet før. Låntagere vælger fastforrentede lån og andelen

Læs mere

Realkreditudlånet 3. kvartal 2012

Realkreditudlånet 3. kvartal 2012 23. oktober 2012 Realkreditudlånet 3. kvartal 2012 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 9,3 mia. kr. i 3. kvartal 2012 og udgør nu 2.441 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E t Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne til de danske boligejere blev negativt med 4,1

Læs mere

Flere vælger fastforrentede lån

Flere vælger fastforrentede lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flere vælger fastforrentede lån Fastforrentede lån vinder igen frem, og blandt de boligejere der vælger variabelt forrentede lån, vælger de fleste lån med 3 eller 5 års

Læs mere

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet Ved udgangen af 214 valgte ekstraordinært mange boligejere mere rentesikkerhed ved enten at gå ud af rentekurven til fx F3-lån eller

Læs mere

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde P R E S S E M E D D E L E L S E Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde Boligejerne har i 1. kvartal 2013 indfriet flere afdragsfrie lån, end de har optaget. Det er første gang, at der er noteret

Læs mere

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv NR. 2 FEBRUAR 2011 Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv Sædvanligvis har sælgere og købere et nogenlunde præcist billede af forholdene på boligmarkedet. Ejendomsmæglerne rammer

Læs mere

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægslån

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægslån Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægslån - hovedresultater fra en repræsentativ undersøgelse i 00 foretaget af Synovate side 0 Realkreditrådet har hvert år siden 00 fået gennemført

Læs mere

Mulighederne for at finansiere den fremtidige produktion og bedriftsudvikling

Mulighederne for at finansiere den fremtidige produktion og bedriftsudvikling Mulighederne for at finansiere den fremtidige produktion og bedriftsudvikling Set i lyset af den aktuelle Økonomiske situation og nye regler for finansielle virksomheder Hvad bringer fremtiden? Mere regulering

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente

FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente FlexLån en kort introduktion I Realkredit Danmark kan vi tilbyde FlexLån, hvor ydelsen er lav og valgmulighederne mange. Lånet er et såkaldt rentetilpasningslån,

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse er: 19. april 2017. Lave belåninger og høj grad af afdragsbetaling kendetegner andelsboligforeninger bedst Der har på de senere år været skrevet en del i medierne om gældstyngede andelsboligforeninger, hvilket

Læs mere

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån Nettoudlånet til boligejere steg i 3. kvartal 2010 med 10,7 mia., hvilket dækker over et nettoudlån på 14 mia.

Læs mere

Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005

Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005 Pressemeddelelse nr. 1 19. januar 2006 Rekordhøjt realkreditudlån i 2005 i alt 748 mia. kr. Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005 Realkreditinstitutterne har igen i 2005 ydet

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Fastforrentede tillægslån med afdrag (400.000 kr.)

Fastforrentede tillægslån med afdrag (400.000 kr.) Udgivet af: Prisguiden er opdateret januar 2014 Fastforrentede tillægslån med afdrag (400.000 kr.) for fastforrentet lån med afdrag Obligationslån med afdrag - BRF, Nordea, RD 30 år 3,50 98,86 Obligationslån

Læs mere

Fastforrentede tillægslån med afdrag (400.000 kr.)

Fastforrentede tillægslån med afdrag (400.000 kr.) Udgivet af: Prisguiden er opdateret september 2013 Fastforrentede tillægslån med afdrag (400.000 kr.) for fastforrentet lån med afdrag Obligationslån med afdrag - BRF, Nordea, RD 30 år 3,50 97,93 Obligationslån

Læs mere

Historieopgaven 1. HF

Historieopgaven 1. HF Historieopgaven 1. HF Opgavevejledning til kursister Opgaveaflevering: 14. april, kl. 14.00 på kontoret Historieopgave 1hf 2010-2 1. Generelt om historieopgaven Historieopgaven skrives og afleveres individuelt

Læs mere

Introduktion til international økonomi. Produktion og indkomst. Husholdninger og virksomheder. Danmarks handel og Konkurrenceevne

Introduktion til international økonomi. Produktion og indkomst. Husholdninger og virksomheder. Danmarks handel og Konkurrenceevne Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2016 Institution Handelsgymnasiet Ribe Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold HHX International

Læs mere

En empirisk analyse af kritiske succes faktorer ved implementeringen af et CRM system et studie af AU Alumni og implementeringen af Gerda

En empirisk analyse af kritiske succes faktorer ved implementeringen af et CRM system et studie af AU Alumni og implementeringen af Gerda InstitutforMarketingogorganisation Forfatter: LineBeringKristensen(301075) Vejleder: BjarneR.Schlichter Enempiriskanalyseafkritiskesuccesfaktorerved implementeringenafetcrmsystem etstudieafaualumniogimplementeringenafgerda

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHx Finansiering - C Torkil

Læs mere

Tirsdag den 23. oktober 2012

Tirsdag den 23. oktober 2012 Tirsdag den 23. oktober 2012 Dagsorden Velkommen! Ejendomsinvestering hvorfor investering i fast ejendom? Cheføkonom Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark. Udfordringer & muligheder i det danske

Læs mere

9 ud af 10 vil bevare F1-lånene

9 ud af 10 vil bevare F1-lånene Onsdag d. 27. juni 2012 Pressemeddelelse 9 ud af 10 vil bevare F1-lånene F1-lånene er løbende til debat. 9 ud af 10 låntagere vil bevare lånene og vil have frihed til selv at vælge låntype. Låntagerne

Læs mere

Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft

Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft København, den 31. juli 2008 Pressemeddelelse Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft Realkreditrådets udlånsstatistik for 2. kvartal 2008 viser, at stadig flere låntagere

Læs mere

Et bedre liv, hvor du bor

Et bedre liv, hvor du bor Et bedre liv, hvor du bor Et bedre liv, hvor du bor Man skal bo godt for at have det godt. Men hvad er det egentligt at bo godt? Det ved kun du og din familie. Til gengæld ved vi noget om boliglån. Sammen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni, 2010-2011 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Finansiering C Peter Christensen Hold Hold 50 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper 19. maj 2008 Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper Sammenfatning Realkreditrådet har gennemført en analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie lån

Læs mere

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån Til OMX Den Nordiske Børs, København Luxembourg Stock Exchange og pressen 15. november 2007 Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede obligationer Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Kurators beføjelser ved en SDO-udsteders konkurs

Kurators beføjelser ved en SDO-udsteders konkurs Kurators beføjelser ved en SDO-udsteders konkurs Den Danske Finansanalytikerforening Vicedirektør Jørgen Wohnsen Nykredit Baggrund for nye reguleringer Behov for at imødekomme ønsker om præciseringer af

Læs mere

Bruttoudlån for ejerboliger og fritidshuse fordelt på lånetyper (procentvis fordeling)

Bruttoudlån for ejerboliger og fritidshuse fordelt på lånetyper (procentvis fordeling) København, den 21. april 2008 Pressemeddelelse Flere vælger rentetilpasningslån Realkreditrådets udlånsstatistik for 1. kvartal 2008 viser, at stadig flere låntagere vælger rentetilpasningslån, fordi de

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 4. kvartal 2012

Investorrapport BRFkredit 4. kvartal 2012 Investorrapport BRFkredit 4. kvartal 2012 Side 1 af 19 Indledning Af Investorrapporten fremgår de væsentligste forhold, der relaterer sig til BRFkredits kapital- og risikoeksponeringer. Investorrapporten

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 2012

Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 2012 Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 2012 Side 1 af 20 Indledning Af Investorrapporten fremgår de væsentligste forhold, der relaterer sig til BRFkredits kapital- og risikoeksponeringer. Investorrapporten

Læs mere

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring P R E S S E M E D D E L E L S E Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring "Nettoudlånet til ejerboliger blev på 13 mia. kr. i 2. kvartal. Det er det højeste niveau siden 4. kvartal 2009.

Læs mere

Konsekvensberegning vedr. ejendommen Stationsvej 5, 4760 Vordingborg m.fl.

Konsekvensberegning vedr. ejendommen Stationsvej 5, 4760 Vordingborg m.fl. a/s Klampenborgvej 205 2800 Kongens Lyngby Team Andelsbolig Telefon 45 26 69 16 E-mail: andelsboliger@brf.dk Konsekvensberegning A/B Havnehaven afd. I C/O Lea Ejendomspartner Att. Line Farnov Axeltorv

Læs mere

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente NR. 5 MAJ 2010 40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket

Læs mere

Tre pile i den rigtige retning

Tre pile i den rigtige retning P R E S S E M E D D E L E L S E Tre pile i den rigtige retning Realkreditsektorens udlånsstatistik for 2. kvartal 215 viser, at tre vigtige størrelser bevæger sig i den rigtige retning. Boligmarkedet har

Læs mere

REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE

REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE 26-09-2012 14:47 REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE 2012 26. september 2012 Ingeniørforeningens Mødecenter VELKOMMEN DISPOSITION 1. KRISEN HVOR STÅR VI NU? 2. DANSK REALKREDIT 2011 STATUS 3. UDFORDRINGER - I DANMARK

Læs mere

InvesteringsNyt Den 23. juni 2010

InvesteringsNyt Den 23. juni 2010 InvesteringsNyt Den 23. juni 21 Private sparer mere op, og taget nye typer lån Man skal have det helt store forstørrelsesglas frem for at se nogen stigning i den finansielle sektor udlån. Nationalbankens

Læs mere

Realkredit med i toppen af ny undersøgelse

Realkredit med i toppen af ny undersøgelse NR. 1 SEPTEMBER 2009 Realkredit med i toppen af ny undersøgelse Forbrugerstyrelsen har udsendt den nye Forbrugerredegørelse for 2009. Undersøgelsen vurderer, at forholdene for forbrugerne i FFI (ForbrugerForholdsIndekset)

Læs mere

Værdiansættelse af Djurslands Bank

Værdiansættelse af Djurslands Bank HA6.Semester Bachelorafhandling Forfatter: MartinBøgildPoulsen vejleder: HenningRudJørgensen Institut: Erhvervsøkonomiskinstitut VærdiansættelseafDjurslandsBank AarhusSchoolofBusniessandSocialSciences

Læs mere

Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med faldende popularitet.

Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med faldende popularitet. København, den 22. oktober 2008 Pressemeddelelse Fastforrentede lån mest populære Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med

Læs mere

Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet

Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet P R E S S E M E D D E L E L S E Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet I 2012 optog danske boligejere realkreditlån for i alt 321,5 mia. kr., men nettoudlånet

Læs mere

afsagt den 15. januar 2014 Bidragsforhøjelse. Refinansiering. Aftalt fast ydelse. Sekretariatschef Susanne Nielsen

afsagt den 15. januar 2014 Bidragsforhøjelse. Refinansiering. Aftalt fast ydelse. Sekretariatschef Susanne Nielsen 21306112 Bidragsforhøjelse. Refinansiering. Aftalt fast ydelse. Klageren havde i sin ejendom et kortrentelån F1 på oprindelig 1.495.000 kr. til det indklagede realkreditinstitut. Af det for lånet udstedte

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Dansk realkredit er noget helt specielt I mere end 200 år har danskerne kunnet låne penge på en ganske særlig måde. Muligheden

Læs mere

Vores bolig! Finansiering af andelsboliger. et teksteksempel

Vores bolig! Finansiering af andelsboliger. et teksteksempel Vores bolig! Finansiering af andelsboliger et teksteksempel 2005 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik Direktoratet for Boliger og Infrastruktur

Læs mere

Realkreditlånet vælges med omtanke

Realkreditlånet vælges med omtanke Realkreditlånet vælges med omtanke Størstedelen af de danske boligejere har allerede taget stilling til låntypen inden rådgivning og. Rådgivningen lever op til boligejernes individuelle behov, mens det

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

TALE TIL REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE 2. OKTOBER 2014

TALE TIL REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE 2. OKTOBER 2014 TALE TIL REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE 2. OKTOBER 2014 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] [Indledning] I forgårs kom der nye nationalregnskabstal. De viste, at økonomien alligevel ikke var i bakgear i 2. kvartal, men

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,6 mia. kr. i 3. kvartal 2010 og udgør nu 2.348,9 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,6 mia. kr. i 3. kvartal 2010 og udgør nu 2.348,9 mia. kr. Realkreditudlånet 3.. kvartal 21 28. oktober 21 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,6 mia. kr. i 3. kvartal 21 og udgør nu 2.348,9 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

I dette notat regnes på de samfundsøkonomiske og familieøkonomiske konsekvenser af det øgede rentespænd.

I dette notat regnes på de samfundsøkonomiske og familieøkonomiske konsekvenser af det øgede rentespænd. 30.oktober 2008 Af Mie Dalskov, Signe Hansen og Frederik I. Pedersen, direkte tlf. 33557712 EFFEKT AF HØJERE RENTESPÆND TIL EUROOMRÅDET Det danske rentespænd til euroområdet er udvidet betragteligt i forbindelse

Læs mere

Realkredit: Se om din bank flår dig

Realkredit: Se om din bank flår dig Realkredit: Se om din bank flår dig Nye prisstigninger på realkreditlån flår boligejerne for milliarder - især dem med afdragsfrie flekslån Af Louise Kastberg, september 2012 03 Gebyrbombe under boligejere

Læs mere

Termin nr. Renter, kr. Afdrag, kr. Ydelse, kr. Restgæld, kr.

Termin nr. Renter, kr. Afdrag, kr. Ydelse, kr. Restgæld, kr. 137 15. Finansiering Opgave 15.1. Lån til traktor En landmand låner penge i banken til køb af en ny traktor. Lånebetingelserne: Lånebeløb 480.000 Løbetid 5 år 4 terminer pr. år. Nominel rente 8 % p.a.

Læs mere

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde FINANSIERING OG GARANTISTILLELSE 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-34535 Ansøgningen Kuben Boplan A/S har i brev

Læs mere

International økonomi HH2A&C Undervisningsbeskrivelse

International økonomi HH2A&C Undervisningsbeskrivelse International økonomi HH2A&C Undervisningsbeskrivelse Termin Sommer 2012 Institution ZBC-Vordingborg Uddannelse HHX Fag og niveau International økonomi, B Lærer Torben Jensen Hold International økonomi

Læs mere

Investorernes syn på realkreditobligationer. Den Danske Finansanalytikerforening, 29 marts 2011 Henrik Gade Jepsen, CIO

Investorernes syn på realkreditobligationer. Den Danske Finansanalytikerforening, 29 marts 2011 Henrik Gade Jepsen, CIO Investorernes syn på realkreditobligationer Den Danske Finansanalytikerforening, 29 marts 2011 Henrik Gade Jepsen, CIO Det seneste årti havde fokus på boligejerne Der er udviklet mange nye interessante

Læs mere

Klageren nedlagde ved Nævnet påstand om at instituttet skulle omlægge det indestående lån. Instituttet påstod frifindelse.

Klageren nedlagde ved Nævnet påstand om at instituttet skulle omlægge det indestående lån. Instituttet påstod frifindelse. 21302035 Låneomlægning. Ekspeditionstid. Afslag. Klageren havde i sin ejendom to lån, dels et obligationslån til det indklagede realkreditinstitut 1 med 1. prioritetsret, og dels obligationslån med 2.

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

Udgiver. 5. december 2012. Redaktion Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring

Udgiver. 5. december 2012. Redaktion Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring 5. december 2012. FlexLån og afdragsfrihed drives af høj indkomst Vi hører det så tit alt for mange danskere har FlexLån i forhold til deres risikoprofil. Derudover er der rigtig mange låntagere, der benytter

Læs mere

Restancer på realkreditlån

Restancer på realkreditlån 61 Restancer på realkreditlån Asger Lau Andersen, Økonomisk Afdeling, og Charlotte Duus, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Langt de fleste danske familier med realkreditgæld betaler

Læs mere

Store forskelle i boligejernes syn på afdrag og boliggæld

Store forskelle i boligejernes syn på afdrag og boliggæld 16. november 216 Store forskelle i boligejernes syn på afdrag og boliggæld Vi har i samarbejde med TNS Gallup spurgt et repræsentativt udsnit af boligejerne om deres vurdering af egen økonomi, deres forhold

Læs mere

Traumer En undersøgelse af sammenhængen mellem PTSD og kroniske smerter

Traumer En undersøgelse af sammenhængen mellem PTSD og kroniske smerter Kandidatafhandling,InstitutforPsykologi,Københavnsuniversitet Traumer EnundersøgelseafsammenhængenmellemPTSDog kroniskesmerter Ethvertlevendevæsensøgerstraksfrafødslenlystenog befindersigvelvedden,somdetbedsteafalt,ogskyr

Læs mere

Boligejernes konverteringsgevinster for 4,6 mia. kr. i 2010 bruges mest til at øge opsparing og mindst til at øge forbrug.

Boligejernes konverteringsgevinster for 4,6 mia. kr. i 2010 bruges mest til at øge opsparing og mindst til at øge forbrug. 2010 Boligejernes konverteringsgevinster for 4,6 mia. kr. i 2010 bruges mest til at øge opsparing og mindst til at øge forbrug. Analyse af boligejernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægslån

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Laveste nyudlån til boligejerne siden år 2000

Laveste nyudlån til boligejerne siden år 2000 P R E S S E M E D D E L E L S E Laveste nyudlån til boligejerne siden år 2000 I 2010 er nettoudlånet faldet til blot 38,2 mia. kr., som er det laveste siden år 2000. Det dækker over en stigning i variabelt

Læs mere

Høj udbudspris er gift for salget

Høj udbudspris er gift for salget NR. 5 JUNI 211 Høj udbudspris er gift for salget Det er en rigtig dårlig strategi at sætte udbudsprisen på sin bolig højt og så fire på prisen hen ad vejen. Det viser en analyse, som Realkreditforeningen

Læs mere

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2009

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2009 PRESSEBRIEFING: MANDAG, DEN 28. JUNI 2010 Præsentation af undersøgelse: Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2009 Hovedkonklusioner 190.000 låntagere omlagde og/eller

Læs mere

Afdragsfrihed er oftest midlertidig

Afdragsfrihed er oftest midlertidig NR. 9 DECEMBER 2013 Afdragsfrihed er oftest midlertidig Godt 40 pct. af låntagere med afdragsfrihed planlægger at betale afdrag når 10-årsperioden udløber. Ny undersøgelse foretaget for Realkreditforeningen

Læs mere

Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE

Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt...2 2. Lånetyper...3 2.1. Obligationslån...3 2.2. Kontantlån...3 2.3. Rentetilpasningslån (Flelån)...3 2.4. Lån med renteloft...3 2.5.

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Pressemeddelelse Klausuleret til tirsdag den 28. maj 2013 kl. 12 Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Vismændenes oplæg til mødet i Det Økonomiske Råd

Læs mere

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix Foto: Scanpix Guide Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK INDHOLD: AFDRAGSCHOK Stor boliggyser på vej...4 EU-bombe under boligmarkedet...6

Læs mere

En tilsynsdiamant for realkreditsektoren høringssvar.

En tilsynsdiamant for realkreditsektoren høringssvar. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att. kontorchef Anders Balling e-mail: akb@ftnet.dk En tilsynsdiamant for realkreditsektoren høringssvar. Realkreditforeningen takker for muligheden for at

Læs mere

International økonomi HH3C Torben Jensen Undervisningsbeskrivelse

International økonomi HH3C Torben Jensen Undervisningsbeskrivelse International økonomi HH3C Torben Jensen Undervisningsbeskrivelse Termin 09/12 Institution ZBC-Vordingborg Uddannelse HHX Fag og niveau International økonomi, A Lærere Torben Jensen Hold International

Læs mere

UDLÅNSREDEGØRELSE. Overblik over udviklingen i kreditmulighederne i Danmark

UDLÅNSREDEGØRELSE. Overblik over udviklingen i kreditmulighederne i Danmark UDLÅNSREDEGØRELSE Overblik over udviklingen i kreditmulighederne i Danmark FEBRUAR 217 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 2. Udvikling i samlede udlån... 5 3. Bidragssatser og renter på realkreditlån....

Læs mere

Nykredit Pauselån - Giv din opsparing i boligen en pause

Nykredit Pauselån - Giv din opsparing i boligen en pause Nykredit Pauselån - Giv din opsparing i boligen en pause Hvad er Pauselån? Pauselån giver boligejere mulighed for i kortere eller længere tid at få afdrags- eller ydelsesfrihed. Du kan vælge mellem afdragsfrihed

Læs mere

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne 10. september 2014 Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne Renterne på fastforrentede realkreditlån har aldrig i nyere tid været lavere, og det giver boligejerne gunstige muligheder for at optimere

Læs mere

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2010

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2010 PRESSEBRIEFING: MANDAG, DEN 9. MAJ 2011 Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2010 2 Hovedkonklusioner 239.000 låntagere omlagde og/eller optog tillægslån i 2010 Opsparing,

Læs mere

Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få styr på dit. boliglån. sider. Sådan er dit boliglån skruet sammen

Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få styr på dit. boliglån. sider. Sådan er dit boliglån skruet sammen Foto: Scanpix/Iris Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få styr på dit boliglån 12 sider Sådan er dit boliglån skruet sammen INDHOLD: Få styr på dit boliglån Uvidenhed koster dyrt...4-5

Læs mere

Et indblik i studielivet gennem Instagram

Et indblik i studielivet gennem Instagram KØBENHAVNS UNIVERSITET Et indblik i studielivet gennem Instagram Et casestudie af de studerendes involvering i Københavns Universitets studielivskampagne #BlivStuderendePåKU Ida SøborgMadsen Kristin Siefert

Læs mere