KANO- OG KAJAKKLUBBEN GUDENAA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KANO- OG KAJAKKLUBBEN GUDENAA"

Transkript

1 Gudenå Glimt Medlemsblad for Kano- og Kajakklubben Gudenaa SÆRNUMMER Indkaldelse til GENERALFORSAMLING KANO- OG KAJAKKLUBBEN GUDENAA Lørdag d. 27. februar 2010 kl Indhold Side Indkaldelse og dagsorden 3 Vedtægter 4 Årsregnskab 10 Godt at vide som klubmedlem 20-31

2 Kano- og Kajakklubben Gudenaa Gudenåvej, 8900 Randers. - Tlf Telefon Bestyrelsen Formand (klubbens postadresse) Tommy Kjær Vestergårdsvej 9, Hadbjerg 8370 Hadsten Næstformand Esben Kjær Kristensen Tulipanvej Randers NV Kasserer Jens Binow Lassen Rønnebærvej 28A 8920 Randers NV Telefon Suppleanter Jarl Udsen Hobrovej 21, st. th 8900 Randers C Maria Møller Kærparken Randers SV KONTAKTPERSONER Begyndere Jette Jansson Børneroning Niels-Ulrik Teisner BESTYRELSESMEDLEMMER Annemette Bering Lærkevej Randers NØ Jeanett Nielsen Rebslagervej 16, st. mf Randers C Deadline næste nummer: mandag d. 8. marts 2010 Oplag: 250 eksemplarer Tryk: Hvid Grafisk, Søndergade 1, 8900 Randers C Annoncepriser (pr. år: min. 4 numre) 1/1 side: kr. 1000,- 1/2 side: kr. 700,- 1/4 side: kr. 500,- Bankforbindelse : Sparekassen Kronjylland Regnr: 9335 Kontonr: CVR Nr Husansvarlig Dennis Kristensen Indkøbschef Hans Jensen Livredder Lars Toft Materialeudvalg Jarl Udsen Miljøkontakt Aase Holm Stævneudvalg Jørgen Lanng Ungdomsroere Dennis Kristensen Webmaster Henrik Sørensen Glimt Anne Birgitte Nørgaard

3 Indkaldelse til Generalforsamling 27. februar 2010, kl. 14 i Klubhuset Gule ærter kl. 13 Dagsorden ifølge klubbens vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Eventuelle beretninger fra udvalg 4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab for godkendelse, og derefter budgettet for indeværende år 5. Rettidigt indkomne forslag 6. Fastsættelse af kontingent 7. Valg af formand 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 9. Valg af 2 suppleanter 10. Valg af revisorer 11. Eventuelt På valg til bestyrelsen er: Tommy Kjær (formand) - modtager genvalg Jens Binow (kasserer) - modtager ikke genvalg Jarl Udsen (suppleant) - modtager ikke genvalg Maria Møller (suppleant) - modtager genvalg GLIMT #Særnummer februar

4 Vedtægter for Kano- og Kajakklubben GUDENAA Stiftet 16. august Formål 1.1. Klubbens navn er Kano- og Kajakklubben Gudenaa. Klubben er hjemmehørende i Randers Kommune. Dens stander er mellemgrøn med et hvidt G i en hvid ring. 2. Formål 2.1. Klubbens formål er, at fremme interessen for kano- og kajaksporten og drive denne under betryggende sikkerhedsforhold iflg. gældende sikkerhedsregler. Klubben er medlem af Dansk Kano- og Kajakforbund (DKF) og underlagt forbundets sikkerhedsbestemmelser At skaffe kano- og kajakroerne husrum til både, at træne og afholde konkurrencer indbyrdes og med andre klubber, at skabe mulighed for samvær med andre ligesindede samt arrangere fællesture og lign. 3. Medlemmer 3.1. Som aktive medlemmer kan optages enkeltmedlemmer der kan tilslutte sig klubbens formål. Alle medlemmer indmeldes individuelt og registre res med navn, adresse, fødselsdag og -år Som æresmedlem kan bestyrelsen indstille til general forsamlingen at udnævne en person, som gennem sit medlemskab har ydet en indsats af stor sportslig eller arbejdsmæssig betydning for klubben. Et æresmedlem betragtes som aktivt medlem på alle måder og er endvidere kontingentfrit Som passivt medlem kan optages enhver person, som gennem medlemskab ønsker at støtte klubben. Passive medlemmer har ikke stemmeret på klubbens generalforsamling Alle medlemmer forpligter sig ved indmeldelsen til at overholde klubbens vedtægter, ordens- og sikkerhedsregler. 4. Kontingent 4.1. Kontingent for den forestående sæson fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet dækker for perioden 1. januar til 31. december og giroindbetales een gang årligt inden 1 april. Ved indmeldelse efter 1. august betales et halvt års kontingent. 4 GLIMT #Særnummer februar 2010

5 5. Udmeldelse 5.1. Udmeldelse af foreningen skal ske ved skriftlig henvendelse til kassereren. 5.2 Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer p.g.a. kontingentrestance eller aktiviteter der skønnes at modarbejde klubbens formål og interesser, herunder brug af stoffer der er opført på DIF s dopingliste. Et ekskluderet medlem har ret til at få sin eksklusion prøvet ved en generalforsamling. 6. Generalforsamling 6.1. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed Kun Generalforsamlingen kan give, forandre eller ophæve klubbens vedtægter Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel, ved opslag i klubhuset samt ved brev til medlemmerne Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen Dagsordenen til generalforsamlingen skal bestå af følgende punkter: Valg af dirigent Formandens beretning Eventuelle beretninger fra udvalg Kassereren forelægger det reviderede regnskab for godkendelse, og derefter budgettet for indeværende år. Rettidigt indkomne forslag Fastsættelse af kontingent Valg af formand. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer Valg af 2 suppleanter Valg af revisorer. Eventuelt Stemmeret på generalforsamlingen har aktive medlemmer over 12 år Stemmeafgivning sker i almindelighed ved håndsop rækning. Skriftlig afstemning kan dog påbydes af dirigenten og skal foretages, når 1 stemmeberettiget fremsætter begæring herom Personvalg foregår altid ved skriftlig afstemning. Er det medlem, der er på valg, ikke tilstede på generalforsamlingen må skriftlig accept fra vedkommende vedlægges Generalforsamlingen vælger en formand samt en bestyrelse på 4 medlemmer. GLIMT #Særnummer februar

6 6.11. Formanden er på valg hvert år. 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år og de 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. Desuden vælges 2 suppleanter. 2 revisorer vælges for 1 år ad gangen blandt alle klubmedlemmer Ændringer af vedtægterne kræver mindst 2/3 majoritet af fremmødte, stemmeberettigede medlemmer. 7. Bestyrelse 7.1. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær. Det tilstræbes at suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne Hvis et bestyrelsesmedlem uden afbud udebliver fra 3 bestyrelsesmøder indtræder suppleanten Efter behov nedsætter bestyrelsen udvalg og koordinerer disses aktiviteter Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlingen, bestyrelsesmøder og andre vigtige begivenheder indenfor klubben Bestyrelsen udarbejder ordens- og sikkerhedsregler til godkendelse på generalforsamlingen. Hvis medlemmer ønsker ændringer i ordens- eller sikkerhedsreglerne, henvender man sig til bestyrelsens medlemmer, som tager stilling til forslaget. På den måde kan disse regler løbende ændres, når der er behov for det. 8. Regnskab 8.1. Klubbens regnskabsår løber fra 1. januar til 31 december Kassereren fører regnskabet, så bestyrelsen til enhver tid har overblik over klubbens økonomiske situation. 9. Ekstraordinær Generalforsamling 9.1 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller hvis 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter anmodning herom. 10. Ansvar Klubben tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf en skal være formand eller kasserer Klubben hæfter alene overfor 3. mand ved sin formue. Ingen bestyrelsesmedlemmer eller medlemmer hæfter personligt Forpligtelser og lånoptagelser der overstiger 50% af de budgetterede årlige kontingentindtægter skal godkendes på generalforsamlingen Klubben er ikke ansvarlig for de af medlemmernes ejendele, der befinder sig på klubbens område. 6 GLIMT #Særnummer februar 2010

7 10.5. Ansvar for skader på andres materiel, såvel i klubben som udenfor, påhviler skadevolderen personligt. 11. Opløsning Klubben kan opløses, når det vedtages på to generalforsamlinger med mindst en måneds mellemrum, og med 2/3 majoritet af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder dens midler en nystiftet fond, hvis opgave bliver at yde støtte til en senere stiftet kano- og kajakklub i Randers Kommune. /Bestyrelsen Eventyr & Udvikling Foskajak Havkajak Kano Klatring Vandreture Teambuilding Samarbejde Sammenhold Selvindsigt Respekt Tolerance Begyndere og øvede Små grupper 1-8 dage Professionelle guider Norge og Danmark Siden 1995 GLIMT #Særnummer februar

8 8 GLIMT #Særnummer februar 2010

9 GLIMT #Særnummer februar

10 Årsregnskab 2009 Kano- og Kajakklubben Gudenaa KONTINGENT Voksen - 18 år og derover Børn og unge under 18 år INDTÆGTER Realiseret Budget Realiseret Budget Familie Passive og støttemedlemmer Gæstemedlemmer Kontingent i alt TILSKUD FRA KOMMUNEN Lokaletilskud Medlemstilskud Kursustilskud Øvrige tilskud Opgørelse tidligere år Tilskud fra Kommunen i alt BEGYNDERKURSER Kursusgebyr begyndere Omkostninger begynderkurser Begynderkurser ialt GLIMT #Særnummer februar 2010

11 ØVRIGE INDTÆGTER Realiseret 2008 Budget 2009 Realiseret 2009 Budget 2010 Egne stævner Annoncer i klubblad Gaver Diverse indtægter Øvrige indtægter i alt INDTÆGTER I ALT BYGNINGER UDGIFTER El og afgift Vand og afgift Rengøring Vedligeholdelse udvendig Vedligeholdelse indvendig Bygningsforsikring Indbo- og transportforsikring Inventar Prioritetsrenter Ejendomsskat Nøglesystem Diverse bygningsudgifter Klubhus ialt GLIMT #Særnummer februar

12 KAJAKKER OG REKVISITTER Realiseret 2008 Budget 2009 Realiseret 2009 Budget 2010 Køb af kajakker Vedligeholdelse af kajakker Pagajer og veste Andet tilbehør til kajakker Kanoer og tilbehør Anskaffelser ifm. polokajak Kajakker i alt INVENTAR Møbler Inventar til træningsrum Inventar til båderum Inventar til værksted Værktøj Reparation Andet inventar Inventar i alt GLIMT #Særnummer februar 2010

13 AKTIVITETER Realiseret 2008 Budget 2009 Realiseret 2009 Budget 2010 Stævner - startpenge Tour De Gudenaa Kørsel til stævner Omkostninger ifm. Polokajak Udgifter ifm. ungdomsroningm Egne aktiviteter Fortæring onsdagsroning Randers Marathon Havneræs Træner Kursusdeltagelse Pokaler Halleje - svømmehal Aktiviteter i alt KLUBDRIFT Kaffe og the Øl og vand + flaskepant Udgifter ifm. diverse arrangementer Fortæring ifm. arbejdsdage mv Småanskaffelser GLIMT #Særnummer februar

14 Realiseret 2008 Budget 2009 Realiseret 2009 Budget 2010 Bøger og tidsskrifter Kontingenter, DSR Radio-/TV-licens Annonceindtægter Glimt Klubblad - Glimt Internet og webhotel Gaver Diverse driftsudgifter Klubdrift ialt ADMINISTRATION Porto Gebyrer PBS Gebyrer kassekredit Gebyrer girokonto (lukket) Møder (bestyrelsesmøder) Møder i DKF Kørsel til møder Kontorartikler Telefon i klubhus Telefontilskud Diverse administration Administration ialt UDGIFTER IALT GLIMT #Særnummer februar 2010

15 RESULTAT FØR RENTER OG AF- SKRIVNINGER Realiseret 2008 Budget 2009 Realiseret 2009 Budget RENTEINDTÆGTER/ RENTEUDGIFTER Renteindtægter Renteudgifter Ekstraordinære indtægter Renter + ekstraordinære ialt AFSKRIVNINGER Afskrivning - broer Afskrivning - inventar Afskrivninger ialt ÅRETS RESULTAT GLIMT #Særnummer februar

16 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Klubhus Byggeri 2007, ny havn (1) Afskrivning før Afskrivning 2009 (2) Kajakker og kanoer Pagajer og padler Svømmeveste Bådtrailer Inventar, træningsrum 0 0 Inventar, værktøj 0 0 Inventar, møbler m.v. 0 0 Klubbutik 0 0 Bygninger og inventar ialt Bank Trækningsret kassekredit 0 0 Giro Kasse Likvide beholdninger AKTIVER IALT GLIMT #Særnummer februar 2010

17 PASSIVER EGENKAPITAL Egenkapital Overført fra tidligere år Årets resultat Egenkapital ialt GÆLD Skyldige omkostninger 0 0 Huslån Gæld ialt PASSIVER IALT ) Klubben modtog i 2007 kr fra Randers Kommune i tilskud til etablering af det nye landanlæg og indkøb af broer. Den samlede etableringsudgift udgjorde kr Da lejekontrakten med Randers Kommune for området udløber 1. maj 2021, er det vurderet, at investeringen skal være afskrevet til dette tidspunkt. 2) Klubben afskriver pr. år kr Regnskabet er endnu ikke forelagt klubbens revisorer. Derfor kan der forekomme mindre ændringer. GLIMT #Særnummer februar

18 Godt at vide Godt at vide som klubmedlem Emne Side Kontingent 21 Kajaktyper 21 Redningsvest 21 Efter roturen 21 Registrering af km 22 Bådlån 22 Svømning 22 Rygning 22 Klubrengøring 23 Klubblad 23 Sponsering 23 Ordensreglement 24 Lån af både og andet grej 25 Refusion ved kørsel 26 Regler vedrørende kajakpolo 27 Sikkerhed 28 Samværsregler - børnepolitik GLIMT #Særnummer februar 2010

19 Godt at vide Kontingent Har du deltaget på begynderkursus i forårssæsonen betaler du fuldt kontingent. Har du deltaget efter sommerferien betaler du halvt kontingent. Kontingentsatserne for 2009 Junior, indtil 18 år 750 kr. Senior kr. Familie kr. Passiv 300 kr. Gæstemedlem 700 kr. Familiekontingent dækker alle personer med samme postadresse, uanset alder. Kajaktyper Kajakkerne er opdelt efter sværhedsgrad og skrøbelighed: Grøn begynderkajakker, stabile og robuste kajakker, der må benyttes af alle Rød må anvendes når du har roet mindst 200 km. Kræver bedre balance og omhyggelig behandling for at undgå skader Sort kapkajakker og letvægtsbåde, som må anvendes når du har roet mindst 500 km. eller med tilladelse fra træner eller bestyrelse 2-er kajak og 4-er kajak må kun anvendes sammen med erfarne roere Redningsvest Redningsvest skal altid anvendes indtil du har roet 200 km. og altid af børn under 12 år. I perioden 1.oktober til 1. maj skal alle bære redningsvest. Redningsvesten skal dog altid være i båden. Fjordsejlads må kun ske sammen med en erfaren roer indtil du har roet 500 km. En erfaren roer har selv roet mindst 500 km. Generelt må du højst ro 600 meter fra land, svarende til kravet til svømmeprøven. Den regel er ikke særlig relevant på åen, men kan hurtigt blive det ved kystture og på søer. Efter roturen Tør kajakken og pagajen af og læg dem begge på plads Ryd op efter dig selv Lås portene, hvis ikke andre roere forbereder sig til udtagning eller indsætning af kajakker Vis hensyn ved kajakstativerne, læg evt. kajakken i stedet i græsset med bunden op GLIMT #Særnummer februar

20 Godt at vide Registrering af km Før en rotur registrerer du den forventede tur samt valg af båd. Når du kommer hjem registreres din tur med km angivelse. Er du ikke registeret i computeren ligger der anvisning på hvordan du gør ved computeren. Det er væsentligt at du registrerer når du går på vandet også for din egen sikkerhed, så andre kan se hvem der er på vandet. I opholdsstuen hænger en liste over tur -returdistancer, som du kan bruge når roturen skal ajourføres. Hvert nytår aflæses kilometerstatistikken, der offentliggøres i klubbladet Glimt. Årets kilometerpokaler uddeles ved standerhejsning til de medlemmer der har roet flest kilometer i perioden 1/1-31/12. Der uddeles kilometerpokal til herrer, damer, ungdom og børneroere. Bådlån Medlemmerne kan frit låne klubbens kajakker, redningsveste, pagajer og overtræk til roture. Ved lån af grønmærkede kajakker eller kanoer til længere ture, dvs. hvor roturen ikke starter i klubben, skal du have været medlem i mindst 1 år og have roet 200 km. Ved lån i flere dage eller af rød- og sortmærkede kajakker skal man have et bestyrelsesmedlems godkendelse. Få tilladelse til lånet god tid i forvejen. Skriv dig i kajak-låne-kalenderen i opholdsstuen under den/de relevante datoer med anførelse af kajaknummer, navn og årsag til lånet. Låneren har ansvaret for kajakken/kanoen. Svømning Ved indmeldelse i klubben skriver du under på, at du kan svømme 600 meter. Medlemmerne anbefales at teste deres svømmefærdigheder hvert år ved svømmetræningen i vintersæsonen. For børn og unge gælder særlige regler. Rygning Rygning er ikke tilladt i klubhuset. 20 GLIMT #Særnummer februar 2010

21 Godt at vide Klubhusrengøring Hver sæson udformes en rengøringsliste. Den bringes i klubbladet samt på hjemmesiden og opsættes på opslagstavlen i opholdsstuen. Af listen fremgår det, hvem du skal gøre rent sammen med og hvad der skal gøres. Hvis du er forhindret på det planlagte rengøringstidspunkt skal du selv bytte tid med en anden på listen. Klubbladet Klubbladet hedder Gudenaa Glimt og udkommer 4 gange om året. Redaktionen modtager meget gerne indlæg og billeder. Sponsering *** Vi er en veldrevet klub, som naturligt ønsker at søsætte nye projekter, samt fremme kajaksporten i Randers inden for de rammer, der er i klubben. Ønsker du at sponsere klubben er vi på nuværende tidspunkt ved at søge sponsorkroner til følgende: Ny kajaktrailer til ca kr. Kajakpoloudstyr Præmiegaver til diverse arrangementer Børne- og ungdomsarbejdet Udgivelse af bladet Glimt Generelt for sponsering Vi er ofte ude at søge sponsorkroner til diverse formål i klubben. For at gøre dette lidt mere ensartet er følgende retningslinjer fastlagt: For at vi i bestyrelsen har et overblik over de steder, vi har søgt samt en vis ensartet tilgang til problemstillingen, skal alle ansøgninger gennemlæses af et bestyrelsesmedlem og påføres den interne liste over søgte fonde og virksomheder, som pt. er hos Esben. Ved sponsering af klubben skal der tages hensyn til DKF s regler på området. Ved tildeling af præmiegaver til klubben ved arrangementer, vil vi på dagen gøre reklame for virksomheden samt i næstkommende klubblad. Priser: Streamer på kajak: pris 2000 kr. Ved sponsering af kajak, kan man navngive kajakken samt bestemme reklame på denne, hertil tilbyder klubben at annoncere i klubbladet det næste år. Annoncepriser pr. år for Glimt: 1 side 1000 kr. ½ side 700 kr. ¼ side 500 kr. GLIMT #Særnummer februar

22 Godt at vide Ordensreglement Regler for brug af klubhuset OPHOLDSRUM Ryd op på borde og i køkken efter brug, og vask op efter dig selv. Madaffald skal lægges i affaldspose, der bindes for og lægges ud i affaldscontaineren bag huset. Når du har læst tidsskrifter, eller andet materiale, bedes du lægge dem tilbage på hylden. Hold rummet pænt og ryddeligt. OMKLÆDNINGSRUM Efter bad aftørres gulvet, og risten tømmes for blade, græs, hår og lignende. Når omklædningsrummet forlades må der kun efterlades rosko, og de skal befinde sig på den dertil indrettede hylde. Alt andet end rosko bliver lagt i tøjkurven af rengøringsholdet. Alt uafhentet tøj smides ud ved forårsoprydningen i marts. BÅDRUM Private redningsveste, overtræk og pagajer skal mærkes med navn Den plads (krog) hvor du hænger dine private ting skal ligeledes mærkes med navn. Du må ikke opbevare andre private ting i kajakklubben. Der må ikke være cykler i klubhuset. STYRKETRÆNINGSRUM Når du har anvendt styrketræningsrummet, skal du rydde op og støvsuge/gøre rent. RENGØRING Se også rengøringsanvisningen på rengøringsvognen. Vindueskarme, borde og hylder tørres af. Gulvene vaskes. Håndvaske og toilet rengøres. Viskestykker, karklude, gulvklude og håndklæder vaskes (toilet og køkken). Glemt tøj i omklædningsrummene lægges i tøjkurvene. Affaldsposer og affaldssække tømmes i containeren bag klubhuset. I saunaen tørres træet over med en våd klud og gulvet vaskes. 22 GLIMT #Særnummer februar 2010

23 Godt at vide OPBEVARING AF PRIVATEJEDE BÅDE Et aktivt medlem har ret til 1 anvist bådplads. Ved mangel på bådpladser disponerer bestyrelsen over de til rådighed værende pladser, således at ekstra, eller meget sjældent benyttede kajakker, flyttes til mindre bekvemme pladser. Besiddelse af egen båd fritager ikke medlemmet fra at følge klubbens sikkerhedsregler og husorden. Bestyrelsen, 2009 Bådlån *** Medlemmerne kan frit låne klubbens grønmærkede kajakker, havkajakker og kano, redningsveste, pagajer, overtræk til dagsture. Lån af rød- og sortmærkede kajakker til ture som ikke udgår fra klubben skal godkendes af et bestyrelsesmedlem, send evt. i god tid. Ved lån af udstyr til længere ture Du skal have været medlem af klubben i mindst 1 år og have roet 200 km. Du skal have tilladelse til lånet fra et bestyrelsesmedlem. Kontakt et bestyrelsesmedlem og få tilladelse til lånet i god tid i forvejen. Trailerlån Trailerlån skal godkendes af et bestyrelsesmedlem. Generelt for lån af udstyr Skriv dig i kajak-låne-kalenderen i opholdsstuen under den/de relevante datoer med anførelse af kajaknummer, navn, tlf. og årsag til lånet. Er der arrangementer eller stævner kan dette hindre lån af kajakker og trailer da disse i princippet har førsteret til udstyret. Låneren har ansvaret for kajakken/kanoen, så tag hensyn til bådens egenskaber og egne færdigheder. Du skal selv sørge for at udstyret bliver bragt tilbage til klubben. Lån af kajakker til stævner skal ligeledes skrives i kalenderen. GLIMT #Særnummer februar

24 24 GLIMT #Særnummer februar 2010

25 Holdninger til udlån af udstyr Godt at vide Sortmærkede kajakker egner sig ikke til ture uden for klubben Egenskaber og vand skal passe sammen, man tager fx ikke en kapkajak med på havet Stævner, børn/ungdom og begynderhold har førsteret til udstyr Ved groft uansvarlig behandling af udstyr kan betaling forekomme *** Refusion ved kørsel til stævner m.m.: Refusion til stævner og arrangementer gives efter følgende retningslinier vedtaget på bestyrelsesmøde i Klubben giver som hovedregel kun refusion til stævnerne DM og JM arrangeret af DKF, øvrige arrangementer som der ønskes refusion til, skal godkendes af bestyrelsen. Startgebyr til DM og JM refunderes af klubben under forudsætning af at deltagelse gennemføres. Der refunderes ikke startgebyr til øvrige stævner. Der ydes kørselsgodtgørelse for deltagere og holdledere til disse arrangementer med 1,50 kr. pr. kørt kilometer. Kørsel med klubbens trailer refunderes med 2,00 kr. pr. kørt kilometer. Det er en betingelse at deltagerne fordeles på så få biler som muligt. Ved kørsel til Sjælland/Øerne refunderes tillige brobillet eller færgebillet, dog således at der maksimalt refunderes for billigste alternativ (Hvis kørsel og færgebillet er dyrere end kørsel og brobillet refunderes kun for kørsel og brobillet). Der ydes kørselsgodtgørelse til holdledere for Tour de Gudenaa. Kørsel i forbindelse med klubbens arrangementer, herunder begynderkurserne, refunderes med ovennævnte takster. Bestyrelsen kan bevilge kørselsgodtgørelse til andre arrangementer efter godkendelse på et ordinært bestyrelsesmøde. Når samkørsel arrangeres med betaling i klubregi, kan ovennævnte takster anvendes. GLIMT #Særnummer februar

26 Godt at vide Sikkerhedsbestemmelser Alle medlemmer er ansvarlige for egen såvel som for andres sikkerhed. Det er ikke tilladt at handle således, at eget eller andres liv sættes på spil. Aktive medlemmer må ikke lide af sygdomme, i kraft af hvilke de kan få lammelser eller miste bevidstheden (f.eks. epilepsi). Aktive voksne medlemmer skal kunne svømme 600 m uden ophold og uden hjælpemidler. For medlemmer under 12 år er svømmekravet 350 m. Medlemmer mellem 8 og 18 år skal aflægge svømmeprøve en gang årligt, eller på anden måde dokumentere deres svømmeevne. Under roning i perioden fra 1. oktober til 1. maj skal alle være iført CE-mærket redningsvest.***) Aktive roere skal være fyldt 8 år. Roning indtil det fyldte 12 år skal dog foregå sammen med instruktør eller forældre. Roere under 12 år skal altid bære CE-mærket redningsvest. Nye medlemmer skal gennemføre begynderkursus eller overfor bestyrelsen dokumentere at tilsvarende færdigheder er opnået f.eks. under medlemskab af anden klub under DKF. Aktive roere skal have kendskab til Søvejsreglerne som beskrevet i Lov og ret på vandet fra Søsportens Sikkerhedsråd. Alle både skal medføre en CE-mærket svømme- eller redningsvest pr. ombordværende**. Besiddelse af egen båd fritager ikke medlemmet for at følge klubbens sikkerhedsregler. Øvrige regler fremgår af nedenstående skema. Kommentarer til skema: *) Ved åbent vand forstås havet, Randers Fjord (øst for Randers Bro), samt søer. **) Dog undtaget visse former for kunkurrencer jf. DKF s sikkerhedsregler 8. ***) Børn under 12 år skal altid være iført redningsvest. Se pkt GLIMT #Særnummer februar 2010

27 OVERSIGT OVER HVOR, HVORNÅR OG I HVILKE BÅDE DET ER TILLADT AT RO EFTER KLUBBENS SIKKERHEDSBESTEMMELSER Medlemstype/roere Turkano med frigivne roere Med erfaren roer i både mærket Grøn Alene i klubbåde mærket Grøn I både mærket Rød I både mærket Sort Alene på åbent vand* Med erfaren roer 1/10-1/5 Alene 1/10-1/5 Uden redningsvest 1/5-1/10 *** Alle X Børn over 8 og under 12 år X X Har gennemført begynderkursus (prøvetur) X X Har gennemført begynderkursus (Frigivne roere) X X X X Øvede roere (>200 km) X X X X X X Erfarne roere (> 500 km) X X X X X X X X X Med særlig tilladelse fra bestyrelse eller træner X X X X X X X X X GLIMT #Særnummer februar

28 Godt at vide Samværsregler - børnepolitik Generelt Formålet med samværsregler og børnepolitikken er at forebygge overgreb på børn, og at opretholde trygge rammer for såvel børn som voksne ledere, trænere og hjælpere i ungdomsarbejdet. Forespørgsler i Det Centrale Kriminalregister Når nye medlemmer indgår i arbejdet med børn og unge, vil Kano- og Kajakklubben Gudenaa foretage forespørgsel til Det Centrale Kriminalregister. Der er som udgangspunkt tale om medlemmer der arbejder med klubbens ungdomsarbejde, og på de instruktører, trænere, hjælpere, livreddere og forældre, der indgår som en fast stab i omgangen med ungdomsroerne under 15 år. Kano- og Kajakklubben Gudenaa foretager forud for planlagte rolangture, lejrture, stævner og lignende med deltagelse af ungdomsroere under 15 år, en supplerende forespørgsel på de evt. voksne deltagere, der indgår som trænere eller har en ledende rolle på turen, og som IKKE tidligere har været medtaget i en forespørgsel. Forespørgslerne forudsætter samtykke fra hver enkelt, men man kan ikke indgå i ungdomsudvalget, bestyrelsen og på de anførte poster, hvis der ikke gives samtykke. Besvarelser fra Det Centrale Kriminalregister De ikke-belastende svar fra Det Centrale Kriminalregister gives til formanden, der opbevarer besvarelsen. Eventuelle belastende børneattester sendes direkte fra Det Centrale Kriminalregister til Danmarks Idræts-Forbund, der herefter rådgiver Kano- og Kajakklubben Gudenaa om de opfølgende tiltag. Art af forbrydelser Ingen person, der er dømt eller på anden måde straffet for : Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år kan være beskæftiget i ungdomsarbejdet og omgangen med børn og unge i Kanoog Kajakklubben Gudenaa. Følelser, samvær, kropskontakt og mistanke om overgreb For at fremme forståelsen og samtidig minimere risikoen for misforståelse oplistes her en positiv- og en negativliste i omgangen med børn og unge i regi under Kanoog Kajakklubben Gudenaa. 28 GLIMT #Særnummer februar 2010

29 Godt at vide Positivliste Det kan være naturligt at give et opmuntrende klap på skulderen. Det er i orden at give en hjælpende eller støttende hånd under håndtering af bådene og lignende. Det kan være naturligt at give et sejrsknus efter en dyst eller trøstende omfavnelse ved et nederlag, eller hvis barnet er ked af det. Voksne bør tænke sig om, og om muligt sørge for at være mindst to sammen i omklædnings- og badesituationer, i soverum og under andre sammenlignelige forhold. Negativliste Det er ikke i orden at voksne kysser barnet på munden. Det er ikke i orden at voksne berører børn og unge på brystet og i skridtet. Det er ikke i orden at voksne går ind i omklædningsrummet for det modsatte køn. Det er ikke i orden at komme med sjofle bemærkninger. Det er ikke i orden at kommentere barnets eller den unges krop og udseende. Det er ikke hensigtsmæssigt, at f.eks. en voksen inviterer et barn med sig hjem. Mistanke om overgreb Betegnelsen overgreb dækker her bredt over blufærdighedskrænkelse, fysisk magtanvendelse, trusler, mobning, sexuel chikane, sexuel berøring, sexuel aktivitet og voldtægt. I relation til sådan vanrøgt af børn og unge under 18 år har alle en formel pligt til at underrette socialforvaltningen. Klubbens ledelse har pligt til at reagere på mistanke om overgreb på klubbens børn og unge og kan i den forbindelse søge rådgivning gennem Danmarks Idræts- Forbund. Ved mistanke om overgreb af den nævnte karakter skal klubbens ledelse (formanden) kontaktes. Ved akutte alvorlige overgreb må de tilstedeværende reagere ud fra omstændighederne og foretage underretning/tilkald af forældre, læge, socialforvaltning eller politi. GLIMT #Særnummer februar

1. Klubbens navn er Roskilde Fjords Kajakklub og dens hjemsted er Roskilde kommune.

1. Klubbens navn er Roskilde Fjords Kajakklub og dens hjemsted er Roskilde kommune. Love for Roskilde Fjords Kajakklub stiftet d. 6. november 1976 Tilsluttet: Sjælland-Lolland Falster Kajakkreds Dansk Kano- og Kajakforbund Dansk Idrætsforbund Roskilde Idrætsunion 1. Klubbens navn er Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Nivå Kajakklub

Vedtægter for Nivå Kajakklub Vedtægter for Nivå Kajakklub Nuværende 1 Navn og hjemsted. Nivå Kajakklub, der har hjemsted i Karlebo Kommune, er stiftet d. 27. Maj 2002. 2 Formål. Foreningens formål er at dyrke kajakroning, og med udgangspunkt

Læs mere

Børnepolitik i Solrød Gymnastikforening

Børnepolitik i Solrød Gymnastikforening Børnepolitik i Solrød Gymnastikforening Det primære mål for børnepolitikken i SGF er børnenes trivsel og udvikling, både motorisk, socialt og personligt. Fællesskab i foreningen er umådelig vigtigt både

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Love for HvK Vedtaget på generalforsamlingen 31-10-2012

Love for HvK Vedtaget på generalforsamlingen 31-10-2012 Love for HvK Vedtaget på generalforsamlingen 31-10-2012 Love for Hvidovre kajakklub 1. Klubbens navn er Hvidovre Kajakklub - HvK. Dens hjemsted er Hvidovre. Klubben er medlem af Dansk Kano og Kajak Forbund,

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Kano og Kajakklubben Vejle Å (KKVÅ). Hjemsted er Vejle Kommune. Klubben er stiftet den 5. september 2011 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Vedtægter for Ribe Roklub

Vedtægter for Ribe Roklub Vedtægter for Ribe Roklub Ændret 12/11 2013 1 Klubbens navn er Ribe Roklub og klubben er hjemmehørende i Ribe i Esbjerg Kommune. Klubbens formål er rosportens fremme under Dansk Forening for Rosport (DFfR)

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub 1 Klubbens navn Klubbens navn er SKANDERBORG KANO- OG KAJAKKLUB. Dens hjemsted er Skanderborg Kommune. 2 Klubbens formål Klubbens formål er at fremme kano- og

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

9. Det er ethvert medlems pligt at overholde klubbens love, ordensreglement samt de regler klubbens medlemskab af andre organisationer medfører.

9. Det er ethvert medlems pligt at overholde klubbens love, ordensreglement samt de regler klubbens medlemskab af andre organisationer medfører. Love LOVE FOR KAJAKKLUBBEN PAGAJ (Stiftet den 21. juni 1938) Medlem af: Jyllandskredsen under Dansk Kano & Kajakforbund International Canoe Federation Holstebro Idrætssamvirke 1. Klubbens navn er Kajakklubben

Læs mere

LOVE. Love for Holbæk Kajak Klub, vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 27.februar 2011.

LOVE. Love for Holbæk Kajak Klub, vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 27.februar 2011. LOVE Love for Holbæk Kajak Klub, vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 27.februar 2011. 1. Hjem og hjemsted. Klubbens navn er Holbæk Kajak Klub, forkortes HKK. Klubbens hjemsted er Holbæk Kommune.

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING

VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING 1. Navn og tilhørsforhold Foreningens navn er E.I.F. SVØMMEAFDELING, hjemhørende i Syddjurs Kommune. Klubben er stiftet torsdag den 28. august 1980. Formål 2. Foreningens

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 1. NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er kajakklubben Nova, og dens hjemsted er Gentofte. 2. FORMÅL Klubbens formål er at dyrke kajaksporten under betryggende

Læs mere

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål Stiftet den 25. januar 1978 Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2010 Navn og formål Klubbens navn er KANOKLUBBEN PUST, hjemsted er radiobugten ved

Læs mere

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 7. maj Klubbens navn, hjemsted og formål

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 7. maj Klubbens navn, hjemsted og formål LOVE for Helsingør Roklub Stiftet 7. maj 1883 1 Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Helsingør Roklub" og dens hjemsted er Helsingør. Klubbens formål er at samle dyrkere og yndere af rosporten,

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Vedtægter for Holbæk klatreklub

Vedtægter for Holbæk klatreklub Vedtægter for Holbæk klatreklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Holbaek Klatreklub der har hjemsted i Holbæk kommune, er stiftet den 26.04.2008. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund. 2 Formål Foreningens

Læs mere

Ringsted Ro- og Kajakklub

Ringsted Ro- og Kajakklub 1 Navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Ringsted Ro- og, og dens hjemsted er Ringsted Kommune. Klubbens formål er roning og kajakroning. Klubben er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og Dansk

Læs mere

Børne- og samværspolitik opdateret august 2012

Børne- og samværspolitik opdateret august 2012 Børne- og samværspolitik opdateret august 2012 Det primære mål for børnepolitikken i SGF er børnenes trivsel og udvikling, både motorisk, socialt og personligt. Fællesskab i foreningen er umådelig vigtigt

Læs mere

I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til. Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2015

I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til. Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2015 I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2015 som afholdes i klubben tirsdag d. 24. marts 2015 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningen København Karateklub er stiftet i 1985 og har hjemsted i Frederiksberg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Karate Forbund, Frederiksberg Idræts-Union, Landsforeningen

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Korsør Roklub er medlem af: Ø Danmarks idrætsforbund (DIF) Ø Dansk Forening for Rosport (DFfR) Ø Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) Klubbens stander.

Korsør Roklub er medlem af: Ø Danmarks idrætsforbund (DIF) Ø Dansk Forening for Rosport (DFfR) Ø Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) Klubbens stander. Vedtægter 1 Navn og formål. Klubbens navn er: 'Korsør Roklub". Klubben har hjemsted i Korsør by, Slagelse Kommune. Dens formål er at give de aktive medlemmer lejlighed til sund motion og legemlig udvikling,

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Frederiksværk Ro- og Kajakklub

Vedtægter for Frederiksværk Ro- og Kajakklub Vedtægter for Frederiksværk Ro- og Kajakklub 1 Klubbens navn er Frederiksværk Ro- og Kajakklub. Klubben har hjemsted i Halsnæs kommune. Klubbens stander er hvid med blå kant. Inden for den blå kant er

Læs mere

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Syddjurs Sportsrideklub Møllevej 6 8420 knebel info@syddjurssportsrideklub.dk 1 Foreningen Syddjurs Sportsrideklub er stiftet den 18. oktober 2006. og har hjemsted

Læs mere

Kano- og Kajakklubben Gudenaa

Kano- og Kajakklubben Gudenaa Kano- og Kajakklubben Gudenaa Information til nye medlemmer 2015 1 Velkommen i Gudenaa I dette hæfte vil vi give dig en introduktion til begynderkurset samt klubbens love og regler. På side 4 finder du

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for Motorbådsklubben af 1943

Vedtægter for Motorbådsklubben af 1943 Vedtægter for Motorbådsklubben af 1943 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Motorbådsklubben af 1943, med hjemsted på Bådevænget 14, 8930 Randers NØ. Klubbens bomærke og stander er en skrue indeni en redningskrans,

Læs mere

Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål. Medlemmer

Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål. Medlemmer 1 Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål 1 Klubbens navn er Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) stiftet den 26. Maj 1976. Klubbens hjemsted er Vestamager Idrætscenter,

Læs mere

Vedtægter for B NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMMER

Vedtægter for B NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMMER Vedtægter for B1950 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Boldklubben af 1950 og hjemsted er Ryparkens Idrætsanlæg, Lyngbyvej 110, 2100 København Ø. Klubben er stiftet d. 19. januar 1950 på Nørrebro. Boldklubben

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Kajakklub 19. februar 2014

Vedtægter for Bornholms Kajakklub 19. februar 2014 Vedtægter for Bornholms Kajakklub 19. februar 2014 1 Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Bornholms Kajakklub, forkortet til BK. Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune, Hasle havn

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Vedtægter for Bryggens Kajak Club (BKC)

Vedtægter for Bryggens Kajak Club (BKC) Bilag 3 Vedtægter for Bryggens Kajak Club (BKC) Forslag til ændringer af vedtægterne stillet af bestyrelsen. Begrundelse: Ændringsforslagene er stillet for at klubben kan opnå godkendelse som en folkeoplysende

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtægter for Trinord

Vedtægter for Trinord Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 27-11-2011 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Hvidovre Bordtennis.

Hvidovre Bordtennis. VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Hvidovre Bordtennis sædvanligvis forkortet Hvidovre BT. Hjemsted: Hvidovre Kommune. Foreningen blev stiftet den 31. august 2007 som en fusion mellem bordtennisklubberne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KAJAKKLUBBEN PAGAJ (Stiftet den 21. juni 1938) Medlem af: Dansk Kano- og Kajakforbund (DKF) og Holstebro Idrætssamvirke.

VEDTÆGTER FOR KAJAKKLUBBEN PAGAJ (Stiftet den 21. juni 1938) Medlem af: Dansk Kano- og Kajakforbund (DKF) og Holstebro Idrætssamvirke. VEDTÆGTER FOR KAJAKKLUBBEN PAGAJ (Stiftet den 21. juni 1938) Medlem af: Dansk Kano- og Kajakforbund (DKF) og Holstebro Idrætssamvirke. 1. Klubbens navn er Kajakklubben PAGAJ og dens hjemsted er Holstebro

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune.

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB 1. Foreningens navn Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Formål Foreningens formål er at tilbyde

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune.

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. LOVE FOR DRAGØR HÅNDBOLD KLUB (Stiftet 14. september 1979) 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. 2 - Formål Foreningens formål er at give medlemmerne

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Motorbådsklubben >>Guldborgsund<<

Motorbådsklubben >>Guldborgsund<< 1. Navn og formål Klubbens navn er Motorbådsklubben Guldborgsund, hvis formål er at danne samlingssted for sejlog motorbådssportens udøvere. Klubben varetager medlemmernes interesser over for myndighederne,

Læs mere

Vedtægter for F.C Hjallese

Vedtægter for F.C Hjallese Vedtægter for F.C Hjallese 1 Navn og hjemsted Forenings navn er F.C Hjallese 2003. Foreningen er stiftet den 18-12 2002. Foreningens hjemsted er i Hjallese sogn, Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Love for Ebeltoft judo klub

Love for Ebeltoft judo klub Love for Ebeltoft judo klub 1 Navn og hjemsted: Klubbens navn er Ebeltoft judo klub, stiftet 1. november 1969, forkortet EJK. Klubbens hjemsted er i Ebeltoft. 2 Formål: Klubben har til formål at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub:

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev Tennisklub (BTK), som er stiftet den 2. maj 1897 og har hjemsted i Brønderslev Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening Forslag til nye vedtægter Vedtægter for Farum Gymnastikforening Nedenstående er bestyrelsens forslag til nye vedtægter. De gamle vedtægter er fra 1986. I forbindelse med kommunesammenlægningen og kommunens

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

Brydeklubben THOR Vejgaard

Brydeklubben THOR Vejgaard Vedtægter For Brydeklubben THOR Vejgaard Vedtægter, vedtaget på generalforsamlingen 29 januar 2014. Side 2/9 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er: Brydeklubben Thor Vejgaard. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Ballerup Skytteforening

Vedtægter for Ballerup Skytteforening Vedtægter for Ballerup Skytteforening 1 Navn og hjemsted Ballerup Skytteforening er stiftet den 24. maj 1948 og har hjemsted i Ballerup Kommune. Foreningen er tilsluttet Københavns Skytteforbund og herigennem

Læs mere

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub 1 Klubbens Navn og hjemsted: Klubben er stiftet den 16. oktober 1935 under navnet Industriforeningens Billard Klub Klubben har den 10. juni 1988 skiftet navn

Læs mere

VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939

VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939 VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Vallensbæk Idrætsforening af 1939 Fodbold, i forkortelse: Vallensbæk IF Fodbold eller VI 39 Fodbold,

Læs mere

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel 1 Navn og hjemsted: Bowlingklubben Triominos, der har hjemsted i Rødovre Kommune, er stiftet den 11. januar 2003. Klubben er tilsluttet Danmarks Bowling Forbund / Københavns Bowling Union under Danmarks

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål 1 Navn og hjemsted Foreningen Ulsted Klatreklub er stiftet den 30/9-2011 og har hjemsted på houvej 198, 9370, Hals, Aalborg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport Som ønsket på generalforsamlingen i 2015, så har bestyrelsen gennemgået vedtægter for Aarhus Automobil Sport. Mange af ændringerne er foretaget med udgangspunkt i DIF s standardvedtægter. Tekster, som

Læs mere

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT Kommentar [n1]: Marts 2011 VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Vedtægter. for. (bc37)

Vedtægter. for. (bc37) Vedtægter for Badmintonclubben af 19 (bc) 1 Navn, hjemsted og formål 11 Klubbens navn er (BC) Dens hjemsted er Københavns Kommune, og dens postadresse er, 2300 København S 12 Klubben er gennem Københavns

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området.

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. Vedtægter for Værløse Svømmeklub 1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. 2 Formål Foreningens formål er under inspirerende

Læs mere

Love. for. Dragør Kajak Klub

Love. for. Dragør Kajak Klub Love for Dragør Kajak Klub Marts 2007 GENERALFORSAMLING Alle medlemmer indkaldes. Her vedtages lovændringer og bestyrelsen vælges. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed BESTYRELSEN Er på syv

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

L O L L A N D F A L S T E R S V Æ V E F L Y V E K L U B

L O L L A N D F A L S T E R S V Æ V E F L Y V E K L U B L O L L A N D F A L S T E R S V Æ V E F L Y V E K L U B LOVE 1 Klubbens navn er Lolland Falster Svæveflyveklub, tilsluttet Dansk Svæveflyver Union og Kongelig Dansk Aeroklub, samt medlem af Dansk Idræts

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

lørdag den 6. februar 2016 kl. 14.00

lørdag den 6. februar 2016 kl. 14.00 Indbydelse til generalforsamling i Kano- og Kajakklubben Gudenå lørdag den 6. februar 2016 kl. 14.00 i klubhuset Fællesningen er rykket til kl. 11.00 og der er gule ærter kl. 13.00 Dagsorden i henhold

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FJERRITSLEV SVØMMEKLUB FSK

VEDTÆGTER FOR FJERRITSLEV SVØMMEKLUB FSK VEDTÆGTER FOR FJERRITSLEV SVØMMEKLUB FSK VEDTÆGTER 1. Klubbens navn er FJERRITSLEV SVØMMEKLUB (FSK). Klubben er hjemmehørende i Jammerbugt kommune. 2. Formålet er i fællesskab at fremme kendskabet til

Læs mere

Vedtægter. For. Brydeklubben. THOR Vejgaard. Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005

Vedtægter. For. Brydeklubben. THOR Vejgaard. Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005 Vedtægter For Brydeklubben THOR Vejgaard Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005 side 10/10 15. Foreningens opløsning. Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet at samtlige foreningens

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue.

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue. Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere