Sept dec 11 Maj 12 Sept. 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sept. 11 31. dec 11 Maj 12 Sept. 12"

Transkript

1 Indledning Siden september 2011, hvor DjH s bestyrelse på strategiseminar lagde grunden til DjH2016, er der blevet arbejdet på et delprojekt, der omhandler en mere konkret beskrivelse af, hvad det er DjH står for. Da arbejdet med Ny Nordisk Skole på det tidspunkt så småt var ved at tage form, blev det også besluttet at formen godt måtte tangere dogmekonceptet, i form af en erklæring, som det er kendt fra både film- og madverdenen. Processen er forløbet over 8 måneder for at sikre en holdbar og handlingsorienteret substans, der bygger på vore 3 kerneværdier: Engagement. Sept dec 11 Maj 12 Sept. 12 Bestyrelsesseminar Bearbejdning i bl.a. EUX-fora Præsentation i områderne Opsamling af kerneelementer Fastlæggelse af form Vedtaget i bestyrelsen I maj/juni var fokus på, hvorledes formen kunne understøtte indholdet, samtidig med den tangerer dogme-/erklæringsudformningen. Det var derfor naturligt at tage udgangspunkt i udviklingen af de mest bæredygtige erklæringer, der endnu er set i historien; nemlig erklæringer om menneskets rettigheder. Der går en klar rød tråd gennem udviklingen af: Kyros rullen 539 f.v.t. Magna Charta 1215 Bill of Rights 1689 USA s uafhængighedserklæring 1776 Borgernes rettigheder 1789 Verdenserklæringen 1948 Hvor Verdenserklæringen er en essens af de samlede erfaringer på godt og ondt med denne type erklæringer. Selv med mere end 60 år på bagen i en turbulent verden holder formen i Verdenserklæringen stadig, og er derfor anvendt som skabelon for DjH s erklæring om den gode erhvervsskole! Som det også fremgår af tidslinjen, er der i diverse EUX-fora blevet arbejdet med en konkretisering af principper for vores håndtering af EUX. Der foreligger derfor også principper og udmøntning af disse på DjH-EUX, der tager afsæt i den overordnede erklæring. Vi står derfor i dag med en tydeliggørelse af, hvad det er vi vil, og hvordan vi udmønter det. Det vil komme os til gode i det daglige arbejde, samtidig med at det kan anvendes i udviklingen af DjH, herunder i arbejdet med Ny Nordisk Skole. I forbindelse med Ny Nordisk Skole arbejder vi på at finde et par netværkspartnere, der har samme værdimæssige udgangspunkt som os, og som samtidig er kostskoleorienterede. side 1 af 4

2 Erklæring om Den gode Erhvervsskole Da det danske samfund bygger på velfærd via vækst, og det er essentielt at erhvervsskolerne yder et optimalt bidrag til dette, både i form af individuel kompetenceudvikling og via generel vidensdeling, hvor innovation, iværksætteri og produktion er symbiotiske elementer grundlæggende for fremtidig vækst og velfærd, og da kompetenceudvikling tager udgangspunkt og afsæt i det hele menneske, og erhvervsskolernes fokus derfor også bør være det enkelte menneske, hvor det tilstræbes at gøre det yderste for, at individet når sit mål og udnytter sit potentiale til gavn for den enkelte og samfundet, har vi udarbejdet denne Erklæring om den gode erhvervsskole, som et fælles mål for alle på Den jydske Haandværkerskole, med det formål at alle stedse gennem tanke, handling og adfærd anerkender, overholder og fremmer respekten for disse principper. Overordnet gælder: Den jydske Haandværkerskoles værdier genkendes i alt vi foretager os ENGAGE- MENT STOLTHED SAMARBEJDE, DjH s kulturelle værdier er synlige i hverdagen, hvor et holistisk menneskesyn medfører, at døgnet opfattes som en helhed, der ikke er faseopdelt, og hvor udfordring, læring, og socialisering sker, når det giver mening, hvorved der skabes et unikt læringsmiljø, der værdsættes, Nærvær, tillid og respekt overfor individet skaber læringslyst og motivation, og medvirker til fastholdelse og gennemførelse af et uddannelsesforløb, Derfor er respekt for individet og faget, herunder et højt niveau i fysiske rammer og udstyr, en hjørnesten i al læringsaktivitet og øvrig adfærd, Mulighed for at udvise kreativitet, selvstændighed og innovation er altid til stede, da pædagogik, fysiske rammer og udstyr animerer og bidrager til, at den enkelte ønsker at udnytte sit talent maksimalt, Vi forventerat vore elever kan gennemføre vore uddannelser på normeret tid, ønsker at blive udfordret fagligt og personligt, er motiverede og påtager sig et ansvar, for efterfølgende at være attraktive på arbejdsmarkedet, Løbende samspil med virksomhederne er obligatorisk, herunder virksomhedskontakt når lærlinge er på skoleforløb. DjH er, i kraft af sin position som formidler og uddannelsesinstitution, basen, hvor virksomheder naturligt mødes om nyeste teknologiske viden på markedet. DjH er, på tværs af udbudte uddannelser, aktiv i udviklings- og formidlingsprojekter sammen med virksomheder og andre organisationer, t med grundskole, produktionsskole, den frie fagskole, højskole og gymnasieskole er væsentligt, hvorfor DjH altid er positivt indstillet overfor tiltag, der kan sikre en god uddannelsesovergang eller fastholdelse af elever i uddannelsessystemet. side 2 af 4

3 Hvilket medfører: 1. Der er fri adgang til lokaler og udstyr teori og praktik 24 timer i døgnet, da det er en forudsætning for optimale og frie rammer for læring, kreativitet og innovation. 2. Der udbydes aktiviteter af både faglig og fritidsmæssig karakter i tiden efter 15.30, da døgnet opfattes som værende en helhed uden begrænsende rammer for tidspunkt for læring og udvikling. 3. Specialer, spor og linjer gennemføres i ren form, hvor samarbejde med øvrige specialer, spor og linjer er bestemt af pædagogiske overvejelser i temaer og projekter. 4. Der ydes fuld lærerdækning i det berammede antal uger, og i antal timer pr. uge, herunder kompenseres der for aflyst undervisning. 5. Learning Center med lektie- og studievejleder og tutorer 1 er åbent alle dage efter normal undervisningstid. 6. Personlig og faglig udvikling er i fokus, og derfor skal eleven udfordres i begge felter. Det at være virksom i flere arenaer, som 24-timersskolen giver mulighed for, ses som et nøglepunkt i forhold til elevens personlige og faglige udvikling. 24-timersskolen og Learning-/Viden Center ses som et aktivt stimulerende og udfordrende miljø, hvor grænserne mellem skole og fritidsaktiviteter overlapper hinanden til glæde for både den stærke og svage elev. Alle bidrager derfor til, at disse elementer anvendes og udvikles. 7. og respekt for sit fag er grundlæggende for opnåelse af et højt kvalitetsniveau. De håndværksmæssige traditioner og muligheder er derfor centrale i vore uddannelser, hvor et højt kvalitetsniveau med maksimal læring, hvor den enkelte udfordres på sit niveau, er den røde tråd gennem uddannelsen. 8. Selvstændighed og kreativitet skaber nysgerrighed, læringslyst og forpligtelse. For at stimulere selvstændighed og kreativitet skal der være en indholdsmæssig klarhed. Derved åbnes mulighed for selvstændige og kreative løsninger gennem en faglig prioritering af til-/fravalg. 9. Indflydelse og optimal koordinering er grundlæggende elementer, så samarbejde i form af elevmøder, fællesmøder og lærermøder er obligatoriske. 10. Det er et fælles ansvar at skabe et læringsfremmende arbejdsklima, der stimulerer lysten til den faglige og almene dannelse, hvor eleverne føler sig trygge og animerede til at yde det optimale. 11. Arbejdsglæde er en forudsætning for kreativitet og innovation, hvilket kræver et fysisk og mentalt overskud. Derfor er sundhed, kost, motion og livsstil væsentlige elementer for succes. 1 En tutor er elev på skolen, på en af de ældste årgange, der med lethed genkender spørgsmål og problemstillinger fordi han eller hun for nylig har været igennem det samme uddannelsestrin. En tutor spiller en væsentlig rolle i forbindelse med erfaringsudveksling, vejledning og relationer og venskaber på tværs både vandret og lodret. side 3 af 4

4 12. Innovativ pædagogisk praksis, der tilgodeser en mangfoldighed af læringsmetoder, er gældende i al undervisning. 13. Der arbejdes med begrebet Ægte læringstid, hvor tiden bruges på aktiviteter, der er læringsmæssigt relevante. Derfor har vi et miljø, hvor også almindelig adfærd understøtter dette. 14. Potentiale og rammer udnyttes for at fastholde et højt kvalitetsniveau. Derigennem sikres intelligent træning, refleksion og individuelle hensyn. Der skal være krav, aktiviteter, materialer og udstyr tilpasset elevernes forskelighed, så alle får udfordringer på et passende niveau. Uanset niveau skal eleven kunne se værdien i at anstrenge sig. 15. Det fremmer elevernes læring og ansvarlighed, at der er synlige og forståelige krav og forventninger. Det skal være muligt at leve op til kravene, og eleverne skal undervejs have feedback, så de kan målrette deres indsats. Dette fremmes også ved en bevidst og åben planlægning, der udnytter værdien af samarbejdende adfærd for at tage hånd om individuelle styrker og svagheder. 16. Arbejdsudvikling og innovation sker gennem udvikling og afprøvning af nye ideer. Den pædagogiske praksis, og rammerne omkring denne, skal understøtte de innovative processer, herunder sikre et tæt virksomhedssamarbejde. 17. Tematiseret undervisning skaber koncentration i læringsbilledet, og hjælper derved eleven med at fokusere. Derfor er det essentielt, at al undervisning afspejler og relaterer sig til det tema, der arbejdes med. Indlevelse og rummelighed er vigtig både i en social og faglig kontekst, udtrykt gennem tolerance og innovation. Tematiseret undervisning, indlevelse og rummelighed sikres gennem løbende evalueringsprocesser. Initieret på DjH bestyrelsesseminar september side 4 af 4

5 STOLTHED DjH VÆRDIER PRINCIPPER EUX UNDERVISNINGSPRINCIPPER NÆRVÆR Ægte læretid, hvor tiden bruges på aktiviteter der er læringsmæssigt relevante. Alle ugens skemaaktiviteter har fuld læredækning, der tilbydes kompensationsundervisning for aflyste aktivite- ter. Lærersamarbejde i EUX- afdelingen er vigtig. Det gælder i planlægning, i udførel- se og i evaluering af undervisningsaktiviteten. PARTNERSKAB og respekt for sit fag. De håndværksmæssige traditioner og muligheder er centrale i uddannelsen, hvor et højt kvalitetsniveau er den røde tråd gennem uddannelsen. Der arbejdes igennem hele uddannelsen på at opøve eleverne i projektarbejds- formen, herunder præsentationsteknik og skriftlig/mundtlig kommunikation. Eleverne er en del af et fagligt miljø, der giver mulighed for udstilling og frem- visning af resultater. KOMMUNIKATION ÅBEN PRIORITERING a) Forståelsesfremmende kommunikation baseret på dialog mellem lærer og elev. b) Læreren tilstræber en innovativ pædagogisk praksis, der tilgodeser en mangfoldighed af metoder. Selvstændighed og kreativitet skaber lyst og forpligtel- se. For at stimulere selvstændighed og kreativitet skal der være en indholdsmæssig klarhed. a) Eleverne er aktivt med til at udvikle en forståelse af undervisningens emne, så læreren får kendskab til hvad eleven ved og ikke ved. b) Tilbud om forskellige aktiviteter med forskellige relevante læringsmetoder skaber variation og hæmmer kedsomhed. Det skal være klart for eleverne, hvad de opgaver de skal løse, går ud på, og læreren skal kunne fremstille indholdet, så det er forståeligt. Derved åbnes mulighed for selvstændige og kreative løsninger, gennem en faglig prioritering af til/fravalg.

6 ENGAGEMENT DjH VÆRDIER PRINCIPPER EUX UNDERVISNINGSPRINCIPPER ANSVAR INDFLYDELSE PERSONLIG/FAGLIG UDVIKLING MEDVIRKENDE TIL LØBENDE ARBEJDS- UDVIKLING Det er et fælles ansvar at skabe et læringsfremmende arbejdsklima, der stimulerer den faglige og almene dannelse. a) Elevråd og fællesmøder. Der udpeges repræsentanter til DjH Elevråd på tværs af EUX- holdene. b) Der afholdes fælles lærermøder mellem de 2 EUX- retninger, minimum 1 gang i kvartalet og altid før op- start af ny temaperiode. a) Det at være virksom i flere arenaer, som 24- timersskolen som helhed giver mulighed for, ses som et nøglepunkt i forhold til elevens personlige og fagli- ge udvikling. b) Integration mellem EUX- elever og EUD- elever på DjH vægtes højt, for at stimulere den faglige og personlige udvikling. Innovation nye ideer udvikles og afprøves. Vi har et trygt miljø, hvor eleverne føler sig trygge og ikke er bange for at afslø- re eventuelle problemer og forståelsesvanskeligheder. Det er ikke nok at klimaet er hyggeligt og afslappet, det skal være arbejds- og læringsorienteret under gensidigt hensyn til alle. Dette vægtes gennem samar- bejde, dialog, argumentation og beslutning. a) Til DjH elevråd vælges en repræsentant fra begge EUX- retninger. Det tilstræ- bes, at EUX- repræsentanterne i DjH Elevråd udskiftes i intervaller, som afspej- ler de øvrige EUD- afdelingers udskiftning af repræsentanter. b) Lærermøderne skal sikre en optimal koordinering af ressourcer, fagintegrati- on, logistik for elever, lærere og lokaler, samt give mulighed for erfaringsud- veksling og samarbejde i øvrigt. a) 24- timersskolen og Learning- /Viden Center ses som et aktiv, hvor grænserne mellem skole og fritidsaktiviteter overlapper hinanden med et stimulerende miljø, der giver støtte og udfordringer. b) Det er vigtigt, at EUX- eleverne bliver en integreret del af elevgruppen på DjH. Derfor bør deltagelse af arrangementer på tværs af uddannelserne vægtes højt. Identitetsskabende input af faglig såvel som social karakter, er vigtige. Mulighed for virksomhedspraktik ind/udland. med virksomheder så vi i fællesskab kan styrke EUX- uddannelses temaer og projekter.

7 DjH VÆRDIER UDSTRÅLER ARBEJDS- GLÆDE SYNLIGHED HØJT KVALI- TETSNIVEAU ER I ANDRES FOKUS SAMARBEJDE PRINCIPPER Arbejdsglæde er forudsætning for kreativitet og innova- tion, hvilket kræver et fysisk og mentalt overskud. Fy- sisk aktivitet og god kost er grundlæggende elementer for succes. Gennemsigtige forventninger betyder i forhold til un- dervisning, at alle er bevidste om, hvad de laver, og hvorfor de laver det. Alle er bevidste om, og udnytter værdien af samarbej- dende adfærd, der udnytter individuelle styrker, for at tage hånd om individuelle svagheder. Potentiale og rammer udnyttes for at fastholde et højt kvalitetsniveau. Derigennem sikres intelligent træning, refleksion og individuelle hensyn. Tematiseret undervisning, indlevelse og rummelighed sikres gennem løbende evalueringsprocesser. EUX UNDERVISNINGSPRINCIPPER Fysisk aktivitet er vigtig. Skolen har sund og varieret kost som høj prioritet. Der arbejdes på holdninger/værdier omkring sund livsstil (måltider, motion, søvn m.m.) Det fremmer elevernes læring, at der er krav og forventninger til dem. Kravene skal være for- ståelige for eleverne. Det skal være muligt, at leve op til kravene, og eleverne skal undervejs have feedback, så de kan målrette deres indsats. Læreren er bevidst og åben i en planlægning, der tilgodeser elevernes samarbejde og individuel- le styrker/svagheder. Undervisningsindholdet kræver ofte, at der skal trænes hyppigt med passende udfordringer til og med støtte og feedback fra underviseren. Der skal medtænkes individuelle hensyn forstået som undervisningsdifferentiering. Der skal være krav, materialer og aktiviteter, der er tilpasset elevernes forskelighed, så alle får udfor- dringer på et passende niveau. På EUX DjH er undervisningen tematiseret. Et tema forstås som en rød tråd igennem et afgræn- set pensum og periode. Temaer kan variere i varighed; det er vigtigt at temaernes varighed afspejler temaets intention, og at temaets intention ikke bliver begrænset af skabelon tænkning. Derfor er det essentielt, at al undervisning afspejler og relaterer sig til det tema, der arbejdes med. Tematiseret undervisningsforløb dikterer ikke en bestemt undervisningsform. Eksempelvis er et tema ikke det samme som et projekt. Indlevelse og rummelighed er vigtig både i en social og faglig kontekst, udtrykt gennem toleran- ce og innovation. Gensidig evaluering mellem lærer og elev er en gennemgående proces under hele EUX- forløbet.

8 DJH VÆRDIER GF 1 Principper GF 1 Undervisnings principper NÆRVÆR Ægte læretid, hvor tiden bruges på aktiviteter der er læringsmæssigt relevante. Alle ugens skemaaktiviteter har fuld lærer dækning, der tilbydes kompensationsundervisning for aflyste aktiviteter. Lærersamarbejdet på GF 1 er vigtigt, det gælder i udvikling, planlægning, udførelse og evaluering af undervisningsaktiviteten. PARTNERSKAB og respekt for fagene. De håndværksmæssige traditioner og muligheder samt præsentationen af disse er centrale på GF 1. Et højt kvalitets niveau er den røde tråd i de opgaver eleverne møder på GF 1. Gruppearbejde er en central arbejdsform på GF1. Fremvisning og udstilling af elevernes resultater er centrale i det faglige miljø, der ønskes på GF 1. KOMMUNIKATION a) Forståelsesfremmende kommunikation baseret på dialog mellem lærer og elev. b) Der tilstræbes en progressiv pædagogik, der understøtter og respekterer målgruppen. a) Den opsøgende nysgerrige og faglig dialog med eleverne om deres arbejde og produkt er central i undervisningen. b) Undervisningen på GF 1 afspejler virkeligheden på en erhvervsskole, hvor eleven er aktivt deltagende og undervisningen rummer mulighed for dette. ÅBEN PRIORITERING Selvstændighed og kreativitet skaber lyst og forpligtigelse. For at stimulere dette skal der være indholdsmæssig klarhed og tydelighed. Det skal være klart og tydeligt for eleverne, hvad de opgaver de skal løse, går ud på, og læreren skal kunne fremstille indholdet, så det er forståeligt. Derved åbnes mulighed for selvstændige og kreative løsninger indenfor opgavens rammer igennem en faglig prioritering af til/fra valg.

9 DJH VÆRDIER GF 1 Principper GF 1 Undervisnings principper ANSVAR Det er et fælles ansvar for alle undervisere at skabe et trygt og læringsfremmende arbejdsklima, der stimulerer den faglige og almene dannelse for alle. Den enkelte underviser er ansvarlig og opmærksom på tværfagligt samarbejde, blandt det almene og det håndværksfaglige, med respekt for de enkelte fags særlige identiteter og interesser. På GF1 kender alle deres klasselærer. På GF1 er der et trygt miljø, hvor eleverne føler sig trygge og ikke er bange for at sige til og fra i forbindelse med forståelsesvanskeligheder eller problemer Miljøet på GF1 stræber efter at sikre en personlig udvikling hos den enkelte. Eleverne oplever undervisningen, som tværfaglig og helheds orienteret. INDFLYDELSE a) Elevråd: Der skal udpeges 1 elev fra hver GF1 hold / klasse b) Lærersamarbejdet er vigtigt for succes med GF1. Den leder, der har det overordnede ansvar for GF 1 har ansvaret for, at der initieres møder med den samlede lærergruppe med passende intervaller. a) Det er vigtigt at støtte op om den demokratiske dannelse, der ligger i deltagelse i elevråd m.m. Derfor er det meget vigtigt at der blandt lærerne bakkes op om deltagelse og forberedelse af elevråds aktivitet. b) Lærermøderne skal sikre en optimal koordinering af ressourcer, tværfaglige initiativer, logisti k, lokaler, samarbejde m.m. samt erfaringsudveksle og lave status evaluering.

10 DJH VÆRDIER GF 1 Principper GF 1 Undervisnings principper PERSONLIG / FAGLIG UDVIKLING a) Det at være virksom i flere arenaer, som 24 timersskolen som helhed giver mulighed for, ses som et nøglepunkt i forhold til elevens personlige og faglige udvikling. b) Det er vigtigt at være opmærksom på, at en stor del af GF1 elever muligvis ikke bor på DjH, derfor er det en vigtig opgave at synlig gøre for dem, at 24 timers skolen og dens tilbud gælder for alle GF 1 elever, integration mellem GF1 elever og andre EUD/EUX elever vægtes højt. a) 24 timers skolen og Learning center ses som et aktiv, hvor grænserne mellem skole og fritids- aktiviteter overlapper hinanden; som et stimulerende miljø, der giver støtte og udfordringer. Som Introduktion til disse arenaer tilstræbes en didaktik hvor disse arenaer er en naturlig del af at gå på GF 1. b) Det er vigtigt i dagligdagen at underviserne på GF1 holder sig orienteret om aktiviteter, ønsker og tiltag i tilknytning til 24 timersskolen så der aktivt foregår kommunikation begge veje mellem elev og skole, samt støtter op og opmuntrer til deltagelse i aktiviteter som også involverer elever, der ikke går på GF1 MEDVIRKENDE TIL LØBENDE ARBEJDSUDVIKLING. Feltarbejde og virksomhedsbesøg eller besøg fra virksomheder på GF 1, er essentielt for at forberede eleverne på den verden de skal agere i. Innovation og kreativitet ønskes stimuleret hos alle elever. Der tilstræbes at udfordre den enkelte elev, der hvor elevens udgangspunkt er, på disse 2 nøgle områder. Ved at deltage i relevante ekskursioner, besøg og foredrag m.m. tilstræbes det, at eleven danner sig et indtryk af, og et indblik i, arbejdspladskultur det at gå på arbejde, som en forberedelse på kommende praktik uddannelse. Underviseren ser positivt på kreative tilføjelser fra eleverne, og stimulerer en kultur, hvor elevønskede kreative tilføjelser til opgaver vurderes positivt.

11 DJH VÆRDIER GF 1 Principper GF 1 Undervisnings principper UDSTRÅLER ARBEJDSGLÆDE Det anses på GF1 at fysisk aktivitet og god kost bidrager til gode skole resultater. I det omfang det er muligt tilstræbes det, at fysisk aktivitet integreres i undervisning evt. arrangeres en motionsdag. SYNLIGHED Der er på GF1 tydelige og synlige forventninger til det arbejde, der udføres. Underviseren har sit udelte fokus på klassen eller den gruppe af elever, der er målgruppen i den tilrettelagte undervisning. Forventningerne til eleverne på GF 1 skal være forståelige og meningsfulde, Der skal være mulighed for at den enkelte kan nå de opstillede krav. Tydelig feedback fra underviserne til den enkelte elev er en del af vejen til målet. Lærerens interesse for eleverne og deres arbejde er en vigtig katalysator for produktivitet, derfor er det vigtigt at læreren er tilstedeværende også når eleverne måske ikke savner ham/hende. HØJT KVALITETSNIVEAU Potentiale og rammer udnyttes for at fastholde et højt kvalitetsniveau, derigennem tilstræbes der et højt niveau af intelligent træning, refleksion og individuelle hensyn. Undervisningsdifferentiering medtænkes som en naturlig mulighed for at udfordre og støtte den enkelte elev i de enkelte opgaver. Skolens rammer, heri også 24 timers skolen, ses som et potentiale til at udvikle og løfte den enkeltes niveau. ER I ANDRES FOKUS Alle er bevidste om og udnytter værdien af samarbejdende adfærd. Refleksive evalueringer bruges aktivt som værktøj, og resultaterne af disse formidles og synliggøres. Alle bidrager aktivt til samarbejdet imellem alle interessenter ved GF1 For at sikre den fulde værdi af refleksive evalueringer er det vigtigt at intention og resultater / fokus områder formidles tydeligt for eleverne, samt at lærergruppen afsætter den nødvendige tid til forarbejde og efterbehandling af refleksiv evaluering.

Sept dec 11 Maj 12 Sept. 12

Sept dec 11 Maj 12 Sept. 12 Indledning Siden september 2011, hvor DjH s bestyrelse på strategiseminar lagde grunden til DjH2016, er der blevet arbejdet på et delprojekt, der omhandler en mere konkret beskrivelse af, hvad det er DjH

Læs mere

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring?

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faaborgegnens Efterskole www.faae.dk 2011 Pædagogikkens to stadier: I skolen terper man de små tabeller

Læs mere

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning Pædagogisk ledelse Målsætning 1 Team Målsætning 2 Kvalitet Elev Undervisning Differentiering Målsætning 3 Undervisningsmiljø Målsætning 4 De 4 målsætninger: I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Læs mere

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; )

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; ) Værdier og pædagogisk metode i Introduktion Undervisningen af unge i skal gøre en forskel for den enkelte unge. Eller sagt på en anden måde skal vi levere en høj kvalitet i undervisningen. Derfor er det

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE PÆDAGOGISK-DIDAKTISK GRUNDLAG

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE PÆDAGOGISK-DIDAKTISK GRUNDLAG SYDDANSK ERHVERVSSKOLE PÆDAGOGISK-DIDAKTISK GRUNDLAG Pædagogisk-didaktisk grundlag øget anvendelse af IKT og medier eleven i centrum social ansvarlighed et attraktivt læringsmiljø styrket differentiering

Læs mere

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Vision Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Værdigrundlag Forskellighed er en styrke vi respekterer, anerkender og udvikles i forskelligheden Den glade

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

Strategi faglighed, fornyelse og fællesskab

Strategi faglighed, fornyelse og fællesskab Strategi 2016-2020 faglighed, fornyelse og fællesskab Strategi 2016-2020 strategi Strategigruppens arbejde med de indkomne forslag fra strategidagen Vores vision er, at vi vil sende ansvarlige, nysgerrige

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune Børne- og læringssyn i Allerød Kommune April 2017 1 ALLERØD KOMMUNES FÆLLES BØRNE- OG LÆRINGSSYN I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

Kompetenceudvikling EUD reform workshop

Kompetenceudvikling EUD reform workshop Kompetenceudvikling EUD reform workshop Susanne Gottlieb Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 9.2.2. Markant løft af lærernes pædagogiske kompetencer alle lærere [skal] inden 2020 have

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Juni 2017 1 I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med vores børne- og læringssyn at sætte

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

FORMÅL : 1. AT KENDE VÆRKTØJET 2. AT FÅ EN INTRO TIL AT UDVIKLE ET UNDERVISNINGSFORLØB

FORMÅL : 1. AT KENDE VÆRKTØJET 2. AT FÅ EN INTRO TIL AT UDVIKLE ET UNDERVISNINGSFORLØB FORMÅL : 1. AT KENDE VÆRKTØJET 2. AT FÅ EN INTRO TIL AT UDVIKLE ET UNDERVISNINGSFORLØB HVAD ER 100 KORT ELLER SIH SAMARBEJDE, INNOVATION OG HANDLING ER ET PROCESREDSKAB ELLER ET LÆRINGSREDSKAB TIL AT KUNNE

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Tranegårdskolens vision og værdigrundlag

Tranegårdskolens vision og værdigrundlag Tranegårdskolens vision og værdigrundlag Visionen Tranegård vil både i skole og fritid danne og uddanne hele mennesker, som både har et højt selvværd og et højt fagligt niveau. Mennesker, som kender sig

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser :

Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser : Livstrampolinen. Hellerup Skoles værdigrundlag Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser : Børn og unge lærer uden grænser - de udnytter og udvikler deres ressourcer

Læs mere

Kvalitetssikring af undervisningen på Vester Mariendal skole

Kvalitetssikring af undervisningen på Vester Mariendal skole Kvalitetssikring af undervisningen på Vester Mariendal skole Lærergruppen Vester Mariendal skole har med udgangspunkt i Oldenburg Dekalogen i opstillet 10 kendetegn ved god undervisning. Forskerne ved

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 0 Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse 2 Kommunalt formål 3 Fritidspædagogikken og læring i SFO 4 Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 5 Mål A: Børnenes personlighedsudvikling 6 Fire delmål Mål

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

VELKOMMEN TIL DjH. Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2.

VELKOMMEN TIL DjH. Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2. VELKOMMEN TIL DjH Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2.000 Omsætning: 101.000.000 Etageareal: 32.000 m 2 Måltider

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole Grundlag for arbejdet på Buddinge Skole I august 2004 iværksatte Buddinge Skoles ledelse og bestyrelse arbejdet med skolens vision. Udgangspunktet var udviklingen af en skole, som alle kan være glade for

Læs mere

Brugerdrevet innovation i erhvervsskolerne.

Brugerdrevet innovation i erhvervsskolerne. Brugerdrevet innovation i erhvervsskolerne. Hvor brugerdrevet innovation er forholdsvis nyt begreb for erhvervsskolerne, så er det noget danske virksomheder har benyttet sig af gennem længere tid. Et godt

Læs mere

Vision for læring og dannelse

Vision for læring og dannelse 13-32036 / April 2014 Børn og Unge Svendborg Kommune Indledning Udvalget for Børn og Unge har beskrevet deres vision for læring og dannelse i Svendborg Kommune. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet

Læs mere

Levendegørelse af. Pædagogisk grundlag for Selandia. i form af Den Gode Erhvervsskole

Levendegørelse af. Pædagogisk grundlag for Selandia. i form af Den Gode Erhvervsskole Levendegørelse af Pædagogisk grundlag for Selandia i form af Den Gode Erhvervsskole FKHA 02122014 FORKLARING - Dette materiale er udarbejdet af uddannelseslederne d. 1.12.2014 og er tænkt som et bidrag

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen.

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Skolebakken 166-168, 6705 Esbjerg Ø Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Ved Cosmosskolen medvirker de etablerede fritidstilbud til udmøntning af Esbjerg kommunes sammenhængende

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Sundhed, krop og stil November 2014 Indledning Faget Sundhed, krop og stil som valgfag, er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse. Eleverne

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune

Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune Indledning Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune Det er vigtigt, at vi altid husker, at vi driver skole for børnenes skyld. Det er fordi, vi vil motivere til og understøtte den maksimale udvikling

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Innovationskompetence

Innovationskompetence Innovationskompetence Innovation i skolen Når vi arbejder med innovation i grundskolen handler det om at tilrette en pædagogisk praksis, der kvalificerer eleverne til at skabe og omsætte nye idéer, handle

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Pædagogisk Strategi Mercantec 2016 Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Vores pædagogiske mål er at udvikle unge og voksne mennesker fagligt, personligt og socialt,

Læs mere

Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Visionens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Vision for alle børn og unges læring, udvikling

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Pædagogisk grundlag for 10.klasse og GFU Silkeborg Ungdomsskole

Pædagogisk grundlag for 10.klasse og GFU Silkeborg Ungdomsskole Pædagogisk grundlag for 10.klasse og GFU Silkeborg Ungdomsskole Vision og mission for Silkeborg Ungdomsskole Silkeborg Ungdomsskole skal være kraft- og videnscenter for og om de 14-18-årige i Silkeborg

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL

SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL Linjeklasser Lind Skole skoleåret 2013-14 nye veje for skolens ældste elever Motivation Engagement Læring Skolevænget 17 7400 Herning Tlf. 9628 7510 lind-skole@herning.dk

Læs mere

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg Læreplan for Børnehaven Augusta 2016-2019 Børnehaven Augusta Primulavej 2-4 6440 Augustenborg 74 47 17 10 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner i Børnehaven Augusta skal som minimum omfatte 7 temaer:

Læs mere

Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag

Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag BRUUNBIZ idérig kommunikation 2016 Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag sosusilkeborg.dk Billedunivers i Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag er skabt af fotograf Lisbeth Barfoed Skolens pædagogiske

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

1. Tilbuds-beskrivelse

1. Tilbuds-beskrivelse Bilag 1. Ungesporet forbedring af og øget sammenhæng mellem udskoling og ungdomsuddannelser så flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Introduktion. 1. Tilbuds-beskrivelse Gladsaxe Kommune og Gentofte

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være:

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være: Glamsbjergskolen sammen om at lære Med udgangspunkt i folkeskoleloven og de overordnede visioner der gælder for Assens Kommune ønsker vi at give vores elever de bedst mulige forudsætninger for at klare

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Målet med at oprette en profil eller faglige linjer kan tage afsæt i flere ønsker:

Målet med at oprette en profil eller faglige linjer kan tage afsæt i flere ønsker: Indledning At oprette en profil eller faglige linjer betyder, at ledelsen og skolebestyrelsen skal beslutte, hvilke faglige og værdimæssige prioriteringer man ønsker på skolen. Profiler og faglige linjer

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Motivation. Læring. Lind Skole. Linjeklasser Lind Skole 2012-13. nye veje for skolens ældste elever. Science Innovativ International

Motivation. Læring. Lind Skole. Linjeklasser Lind Skole 2012-13. nye veje for skolens ældste elever. Science Innovativ International Motivation Engagement Læring Linjeklasser Lind Skole 2012-13 nye veje for skolens ældste elever Science Innovativ International Lind Skole Skolevænget 17 7400 Herning Tlf. 9626 6610 lind-skole@herning.dk

Læs mere

Innovation i praksis 19-01-2010. Indhold. Præsentation. Undervisning på Rørkjær skole

Innovation i praksis 19-01-2010. Indhold. Præsentation. Undervisning på Rørkjær skole Innovation i praksis Indhold Kort præsentation Business Class på Rørkjær skole Edison og camp-tanken Den innovative skole Afrunding Præsentation Læreruddannet fra Ribe Seminarium Lærer på Rørkjær skole

Læs mere

Forslag til mål og indholdsbeskrivelser i Faxe Kommens skolefritidsordninger

Forslag til mål og indholdsbeskrivelser i Faxe Kommens skolefritidsordninger Folkeskolens overordnede formål er fastsat i 1 i lovbekendtgørelse nr. 593 af den 24. juni 2009. Folkeskolens overordnede formål er, i samarbejde med forældrene, at give eleverne kundskaber og færdigheder,

Læs mere

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå,

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå, Samfundsfag B 1. Fagets rolle Samfundsfag omhandler grønlandske, danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter der

Læs mere

EUD 10. Norddjurs. September 2014

EUD 10. Norddjurs. September 2014 September 2014 EUD 10 Norddjurs Billeder og illustrationer: Colourbox.dk Et samarbejde mellem 10. Klasse-Center Djursland, Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen Formål,

Læs mere