Til Folketinget Skatteudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Folketinget Skatteudvalget"

Transkript

1 Skatteudvalget L 114 Bilag 9 Offentligt 16. januar 2019 J.nr Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love (Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder, for opsparing i investeringsinstitutter og for tiltrækning af kapital til danske investeringsinstitutter). Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Karsten Lauritzen / Lise Bo Nielsen

2 Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love (Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder, for opsparing i investeringsinstitutter og for tiltrækning af kapital til danske investeringsinstitutter) (L 114) Til 1 1) I det under nr. 23 foreslåede 33, stk. 1, 2. og 3. pkt., ændres i 3. pkt. det kalenderår, der følger efter det kalenderår, hvori der er sket skift af skattemæssig status til: den 1. januar i året efter det kalenderår, hvori den handling, som indebærer, at selskabet skifter skattemæssig status, er indtrådt. [Præcisering af, hvilket kalenderår et skattemæssigt statusskift har virkning fra] Ny paragraf 2) Efter 1 indsættes som ny paragraf: 01 I aktiesparekontoloven, lov nr af 5. december 2018, foretages følgende ændringer: 1. I 5, stk. 1, nr. 2, 2. pkt., ændres 19 til: 19 C. [Konsekvensændring som følge af lovforslagets 1, nr. 15] 2. I 5, stk. 1, nr. 3, indsættes efter 21: og omsættelige investeringsbeviser omfattet af aktieavancebeskatningslovens 19 B. [Konsekvensændring som følge af lovforslagets 1, nr. 15] Til 3 3) I de under nr. 1 foreslåede 2, stk. 1, nr. 6, pkt., affattes 3. og 4. pkt., således: Side 2 af 14

3 2. pkt. omfatter ikke udbytte af egne aktier, udbytte af aktier i investeringsselskabets henholdsvis investeringsinstituttets administrationsselskab, udbytte fra et investeringsselskab, jf. selskabsskattelovens 3, stk. 1, nr. 19, og udbytte fra et investeringsinstitut med minimumsbeskatning, jf. selskabsskattelovens 1, stk. 1, nr. 5 c, hvis dette har valgt beskatning af udbytter eller efter vedtægterne ikke kan investere i aktier eller andele i selskaber m.v., der er hjemmehørende her i landet. Uanset 3. pkt. må investeringsinstituttet eje aktier i det administrationsselskab, som forestår instituttets administration. [Justering af kravene til de vedtægter, som danske investeringsselskaber skal have, således at der gives mulighed for investering i danske aktier] 4) Efter nr. 1 indsættes som nyt nummer: 01. I 2, stk. 1, nr. 6, 7. pkt., der bliver 9. pkt., ændres pkt. til: pkt., og i stk. 1, nr. 6, 8. pkt., der bliver 10. pkt., ændres 3. pkt. til 5. pkt. [Indsættelse af manglende konsekvensændring som følge af lovforslagets 3, nr. 1] 5) Nr. 10 affattes således: Til C, stk. 1, 1. pkt., ophæves og i stedet indsættes: Ved et investeringsinstitut med minimumsbeskatning forstås et institut, hvis aktivmasse udelukkende er placeret i værdipapirer m.v. og instituttets administrationsbygning, der udsteder omsættelige beviser for deltagernes indskud, og som har valgt, at instituttets indkomst skal beskattes hos deltagerne. Et investeringsinstitut, som nævnt i 1. pkt., der er hjemmehørende her i landet, kan vælge, at instituttet skal beskattes af udbytter, jf. 16 A, stk. 1 og 2, der modtages fra selskaber m.v., der er hjemmehørende her i landet. Valget efter 2. pkt. skal træffes, samtidig med at der vælges skattemæssig status som investeringsinstitut med minimumsbeskatning. Hvis instituttet vælger at blive beskattet af udbytter, jf. 2. pkt., er valget bindende. [Adgang for minimumsbeskattede investeringsinstitutter til at vælge 15 pct. skat i forhold til danske aktieudbytter] 6) Nr. 2 affattes således: Til 7 Side 3 af 14

4 2. I 1, stk. 1, nr. 5 c, indsættes som pkt.: Udbytte omfattet af ligningslovens 16 A, stk. 1 og 2, som et investeringsinstitut, der er omfattet af 1. pkt., modtager fra et selskab m.v., der er hjemmehørende her i landet, beskattes dog med 15 pct., hvis investeringsinstituttet efter ligningslovens 16 C, stk. 1, 2. pkt., har valgt en sådan beskatning. 2. pkt. omfatter ikke udbytte af egne aktier, udbytte af aktier i investeringsinstituttets administrationsselskab, udbytte fra et investeringsselskab, jf. 3, stk. 1, nr. 19, og udbytte fra et andet investeringsinstitut, jf. 1. pkt., hvis dette har valgt beskatning af udbytter eller efter vedtægterne ikke kan investere i aktier eller andele i selskaber m.v., der er hjemmehørende her i landet. Uanset 3. pkt. må investeringsinstituttet eje aktier i det administrationsselskab, som forestår instituttets administration,. [Kravet om betaling af skat på 15 pct. af danske aktieudbytter gælder kun, hvis instituttet har tilvalgt beskatning] 7) I de under nr. 4 foreslåede 2, stk. 1, litra c, pkt., affattes 3. og 4. pkt., således: 2. pkt. omfatter ikke udbytte af egne aktier, udbytte af aktier i investeringsselskabets henholdsvis investeringsinstituttets administrationsselskab, udbytte fra et investeringsselskab, jf. 3, stk. 1, nr. 19, og udbytte fra et investeringsinstitut med minimumsbeskatning, jf. 1, stk. 1, nr. 5 c, hvis dette har valgt beskatning af udbytter eller efter vedtægterne ikke kan investere i aktier eller andele i selskaber m.v., der er hjemmehørende her i landet. Uanset 3. pkt. må investeringsinstituttet eje aktier i det administrationsselskab, som forestår instituttets administration. [Justering af kravene til de vedtægter, som danske investeringsselskaber skal have, således at der gives mulighed for investering i danske aktier] 8) Efter nr. 5 indsættes som nyt nummer: 01. 3, stk. 1, nr. 19, pkt., affattes således: Udbytte omfattet af ligningslovens 16 A, stk. 1 og 2, som et selskab, der er omfattet af 1. pkt., modtager fra et selskab, der er hjemmehørende her i landet, beskattes dog med 15 pct. 2. pkt. omfatter ikke udbytte af egne aktier, udbytte af aktier i investeringsselskabets administrationsselskab, udbytte fra et andet investeringsselskab, jf. 3, stk. 1, nr. 19, og udbytte fra et investeringsinstitut med minimumsbeskatning, jf. 1, stk. 1, nr. 5 c, hvis dette har valgt beskatning af udbytter eller efter vedtægterne ikke kan investere i aktier eller andele i selskaber m.v., der er hjemmehørende her i landet. Uanset 3. pkt. må investeringsinstituttet eje aktier i det administrationsselskab, som forestår instituttets administration. Side 4 af 14

5 [Justering af kravene til de vedtægter, som danske investeringsselskaber skal have, således at der gives mulighed for investering i danske aktier] 9) Nr. 1 udgår. Til 8 [Konsekvensændring udgår, da bestemmelsen, der ændres i, endnu ikke er trådt i kraft] Til 10 10) I stk. 3 indsættes efter 19-31, : 01,. [Virkningstidspunkt for ændring af aktiesparekontoloven] 11) I stk. 4 ændres lovens ikrafttræden til: det tidspunkt, som skatteministerens fastsætter for ikrafttræden af lovens 5, nr. 1-7 og 13, jf. stk. 2. [Tydeliggørelse af virkningstidspunkt for ændring af regler om medarbejderaktier] Side 5 af 14

6 Bemærkninger Til nr. 1 Aktieavancebeskatningslovens 33, stk. 1, omhandler den situation, hvor et investeringsinstitut m.v. skifter skattemæssig status, uden at instituttet opløses, idet bestemmelsen regulerer konsekvenserne heraf for deltagerne i investeringsinstituttet. I det omfang statusskiftet har konsekvenser for deltagerne, tages der udgangspunkt i det tidspunkt, hvor ændringen af instituttets status har virkning for investeringsinstituttet. Ved 1, nr. 23, i lovforslaget er foreslået en ændring af aktieavancebeskatningslovens 33, stk. 1, hvorefter det fastslås, at virkningstidspunktet for udenlandske investeringsinstitutter er det kalenderår, der følger efter det kalenderår, hvori statusskiftet er sket. Hensigten har været, at hvis den begivenhed, som betyder, at det udenlandske investeringsselskab m.v. får en anden skattemæssig status, f.eks. indtræder i 2019, så skal ændringen have virkning fra den 1. januar Imidlertid kan forslaget læses således, at virkningstidspunktet indtræder et år senere. Det vil i eksemplet sige den 1. januar 2021 og ikke den 1. januar Der foreslås derfor en omformulering, således at det bliver klarere, at virkningstidspunktet for den ændrede skattemæssige status er den 1. januar i året efter det år, hvor den handling, som indebærer, at investeringsselskabet m.v. ændrer skattemæssig status, er indtrådt. Til nr. 2 På en aktiesparekonto kan indgå aktier m.v. omfattet af aktieavancebeskatningsloven, som er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, jf. aktiesparekontolovens 5, stk. 1, nr. 2. Endvidere kan indgå omsættelige investeringsbeviser i akkumulerende investeringsforeninger og omsættelige investeringsbeviser i aktiebaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning, selv om beviserne ikke er optaget til handel, jf. aktiesparekontolovens 5, stk. 1, nr. 3. Disse investeringsbeviser anses dog efter aktieavancebeskatningslovens 3 altid for optaget til handel på et reguleret marked. Fælles for de aktier m.v., der kan indgå på en aktiesparekonto, er, at der er tale om aktier m.v., hvor afkast efter de almindelige regler uden for aktiesparekontoloven beskattes som aktieindkomst. Side 6 af 14

7 Det følger derfor af aktiesparekontolovens 5, stk. 1, nr. 2, 2. pkt., at en række nærmere opregnede aktier m.v. ikke kan indgå på en aktiesparekonto, idet de beskattes som kapitalindkomst. Det gælder bl.a. aktier m.v. omfattet af aktieavancebeskatningslovens 19, dvs. aktier m.v. i investeringsselskaber. Ved 1, nr. 15, i lovforslaget foreslås en opdeling af aktieavancebeskatningslovens 19 i fire paragraffer. Definitionen af investeringsselskab bibeholdes i 19, mens reglerne om beskatning ved investering i et investeringsselskab opdeles i 19 A for selskaber og 19 B og 19 C for personer. 19 B omhandler beskatning ved investering i aktiebaserede investeringsselskaber, hvor afkastet foreslås beskattet som aktieindkomst. 19 C omhandler beskatning ved investering i obligationsbaserede investeringsselskaber, hvor afkastet fortsat beskattes som kapitalindkomst. Som følge af den foreslåede opdeling af aktieavancebeskatningslovens 19 foreslås det at ændre henvisningen i aktiesparekontolovens 5, stk. 1, nr. 2, fra en henvisning til aktieavancebeskatningslovens 19 til en henvisning til aktieavancebeskatningslovens 19 C. Ændringen betyder, at aktier m.v. omfattet af aktieavancebeskatningslovens 19 B, dvs. aktier m.v. i aktiebaserede investeringsselskaber, vil kunne indgå på en aktiesparekonto, mens aktier m.v. omfattet af aktieavancebeskatningslovens 19 C, dvs. aktier m.v. i obligationsbaserede investeringsselskaber, fortsat ikke vil kunne indgå på en aktiesparekonto. Endvidere foreslås en ændring af aktiesparekontolovens 5, stk. 1, nr. 3, således at det udtrykkeligt kommer til at fremgå, at omsættelige investeringsbeviser i aktiebaserede investeringsselskaber kan indgå på en aktiesparekonto. Dette selv om beviserne ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet. Baggrunden er, at der for omsættelige investeringsbeviser løbende fastsættes en værdi, som gør det muligt for pengeinstitutterne at opgøre afkastet og skatten på aktiesparekontoen. For omsættelige investeringsbeviser i aktiebaserede investeringsselskaber vil det desuden gælde, at de efter aktieavancebeskatningslovens 3 altid vil blive anset for optaget til handel på et reguleret marked. Til nr. 3 Ved 3, nr. 1, i lovforslaget er det foreslået, at udenlandske personer fritages for dansk beskatning af udbytter, der modtages fra danske investeringsselskaber og danske investeringsinstitutter med minimumsbeskatning, forudsat at det danske investeringsselskab henholdsvis det danske investeringsinstitut med minimumsbeskatning har betalt en skat på 15 pct. af udbytter modtaget ved investering i aktier i danske selskaber. Side 7 af 14

8 Kravet om betaling af en skat på 15 pct. gælder dog ikke en række nærmere opregnede udbyttekategorier, herunder udbytter som investeringsselskabet henholdsvis det minimumsbeskattede investeringsinstitut modtager fra et andet dansk investeringsselskab eller et andet dansk minimumsbeskattet investeringsinstitut. Det er en betingelse, at det sidstnævnte investeringsselskab/minimumsbeskattede investeringsinstitut efter investeringsselskabets/investeringsinstituttets vedtægter ikke kan investere i aktier i danske selskaber. Det foreslås, at betingelsen om, at der efter vedtægterne ikke kan investeres i aktier i danske selskaber, alene skal gælde i forhold til investeringsinstitutter med minimumsbeskatning. Danske investeringsselskaber skal efter selskabsskattelovens 3, stk. 1, nr. 19, betale en skat på 15 pct. af udbytter, der modtages ved investering i aktier i danske selskaber. Der er således ikke behov for at stille krav til indholdet af investeringsselskabets vedtægter, idet der vil være betalt 15 pct. i skat af udbytte fra de danske aktier. Efter forslaget vil et dansk investeringsselskab A kunne investere i danske aktier gennem et andet dansk investeringsselskab B, uden at der er krav om betaling af skatten på 15 pct. mere end én gang. Investeringsselskab B, der har investereret i aktier i et dansk selskab, der ikke er et investeringsselskab, skal betale 15 pct. i skat af udbytte af denne investering. Modtager investeringsselskab A udbytte af sin investering i investeringsselskab B, er det ikke en betingelse for den udenlandske persons fritagelse for udbytteskat af udbytte fra investeringsselskab A, at investeringsselskab A har betalt 15 pct. i skat af det modtagne udbytte fra investeringsselskab B. Det bemærkes, at skattepligtsbestemmelsen for danske investeringsselskaber foreslås ændret tilsvarende, således at det også heraf kommer til at fremgå, at investeringsselskab A ikke vil skulle betale 15 pct. i skat af det modtagne udbytte fra investeringsselskab B. Se ændringsforslag nr. 8 og bemærkningerne hertil. Ændringsforslag nr. 5 indeholder et forslag om ændring af definitionen af investeringsinstitutter med minimumsbeskatning. Det foreslås således, at et investeringsinstitut, der ønsker at være et investeringsinstitut med minimumsbeskatning, samtidig hermed skal vælge beskatning af udbytter af danske aktier, hvis det ønsker at blive omfattet af en sådan beskatning. Investeringsinstitutter med minimumsbeskatning, der samtidig har tilvalgt beskatning af udbytter af danske aktier, kan sidestilles med danske investeringsselskaber, der efter selskabsskattelovens 3, stk. 1, nr. 19, beskattes af udbytter af danske aktier. Det foreslås derfor, at kravet om betaling af en skat på 15 pct. heller ikke skal gælde i forhold til udbytte, der modtages fra et investeringsinstitut med minimumsbeskatning, der har tilvalgt beskatning af udbytter af danske aktier. Side 8 af 14

9 Betingelsen om, at der efter vedtægterne ikke kan investeres i aktier i danske selskaber, foreslås bibeholdt. Betingelsen er fortsat relevant, da der i dag er investeringsinstitutter med minimumsbeskatning med frikort, der ikke investerer i aktier i danske selskaber, og da det fortsat vil være muligt at oprette sådanne investeringsinstitutter. Til nr. 4 Ved lovforslagets 3, nr. 1, er foreslået en ophævelse af kildeskattelovens 2, stk. 1, nr. 6, 2. pkt., idet der samtidig foreslås, at dette 2. pkt. erstattes af tre nye punktummer. Denne udbygning med to ekstra punktummer betyder, at henvisningerne i kildeskattelovens 2, stk. 1, nr. 6, 7. og 8. pkt., til andre punktummer i bestemmelsen skal konsekvensændres for fortsat at være korrekte. Der indgår ikke et sådant konsekvensændringsforslag i det fremsatte lovforslag. Med ændringsforslaget rettes der op på denne fejl. Til nr. 5 I forhold til den ved lovforslagets 5, nr. 10, foreslåede ændring af definitionen af investeringsinstitutter med minimumsbeskatning foreslås en yderligere ændring af definitionen. Det foreslås, at et dansk investeringsinstitut, der ønsker at være et investeringsinstitut med minimumsbeskatning, samtidig med at der træffes valg herom, kan vælge, at instituttet skal beskattes af udbytter, der modtages ved investering i aktier i danske selskaber. Det kræver således et aktivt tilvalg, hvis der skal ske en beskatning hos instituttet af udbytter af danske aktier. Kravet om samtidighed betyder, at et allerede etableret investeringsinstitut med minimumsbeskatning ikke efterfølgende kan vælge, at instituttet skal have status som institut med beskatning af udbytter af danske aktier. Begrundelsen herfor er, at en adgang til et sådant omvalg ville kunne betyde en skærpelse for danske deltagere i instituttet. De danske deltagere må formodes at have foretaget deres investering ud fra en forventning om, at de ikke vil få deres afkast reduceret med en skat betalt af instituttet, når de i øvrigt bliver beskattet af deres andel af årets opgjorte minimumsindkomst. For et dansk investeringsinstitut med minimumsbeskatning, som vælger beskatning af udbytter af danske aktier, er valget bindende. Efter forslaget er der således ikke adgang til efterfølgende at ændre dette valg. I givet fald må følges en model med ophør og etablering af et nyt institut. Et dansk investeringsinstitut med mini- Side 9 af 14

10 mumsbeskatning, som har valgt beskatning af udbytter af danske aktier, kan derimod efterfølgende ændre status til investeringsselskab. Et sådant statusskift vil således ikke ændre på det forhold, at instituttet også efter statusskiftet beskattes af udbytter af danske aktier. Reglerne i ligningslovens 16 C om investeringsinstitutter med minimumsbeskatning gælder for instituttet som sådan eller afdelinger heri. Den foreslåede nye regel om adgang til at vælge beskatning af modtagne udbytter af danske aktier gælder tilsvarende også på afdelingsniveau. Det kan således samtidig med oprettelse af en afdeling med minimumsbeskatning vælges, at denne afdeling skal være med beskatning af modtagne udbytter af danske aktier. Til nr. 6 Ved 7, nr. 2, i lovforslaget er det foreslået, at danske investeringsinstitutter med minimumsbeskatning skal betale en skat på 15 pct. af udbytter af danske aktier m.v. Kravet om betaling af en skat på 15 pct. gælder dog ikke, hvis instituttet har danske medlemmer. Forslaget betyder, at hvis der er danske medlemmer, så vil udenlandske medlemmer af et dansk investeringsinstitut med investering i aktier i danske selskaber ikke være fritaget for betaling af dansk udbytteskat af det udenlandske medlems andel af årets opgjorte minimumsindkomst. Begrundelsen er, at investeringsinstituttet ikke har betalt skat af modtagne udbytter af danske aktier. Det foreslås at ændre reglen vedrørende betaling af en skat på 15 pct. af udbytter af danske aktier. Efter forslaget vil investeringsinstituttet skulle betale en skat på 15 pct. af udbytter af danske aktier, når investeringsinstituttet samtidig med valg af status som minimumsbeskattet investeringsinstitut har valgt at skulle beskattes af modtagne udbytter af danske aktier. Se ændringsforslag nr. 5 og bemærkningerne hertil. Ved 7, nr. 2, i lovforslaget er det tillige foreslået, at kravet om betaling af en skat på 15 pct. ikke gælder en række nærmere opregnede udbyttekategorier, herunder udbytter som det minimumsbeskattede investeringsinstitut modtager fra et dansk investeringsselskab eller et andet dansk minimumsbeskattet investeringsinstitut. Det er en betingelse, at det sidstnævnte investeringsselskab/minimumsbeskattede investeringsinstitut efter investeringsselskabets/investeringsinstituttets vedtægter ikke kan investere i aktier i danske selskaber. Det foreslås, at betingelsen om, at der efter vedtægterne ikke kan investeres i aktier i danske selskaber, alene skal gælde for til investeringsinstitutter med minimumsbeskatning. Danske investeringsselskaber skal efter selskabsskattelovens 3, stk. 1, nr. 19, betale en skat på 15 pct. af udbytter, der modtages ved investering i aktier i danske selskaber. Der er således ikke behov for at stille krav til indholdet Side 10 af 14

11 af investeringsselskabets vedtægter, idet der vil være betalt 15 pct. i skat, hvis der investeres i aktier i danske selskaber. Det foreslås endvidere, at kravet om betaling af en skat på 15 pct. ikke skal gælde for udbytte, som et investeringsinstitut med minimumsbeskatning modtager fra et andet investeringsinstitut med minimumsbeskatning, når dette andet investeringsinstitut har tilvalgt beskatning af udbytter af danske aktier. Betingelsen om, at der efter vedtægterne ikke kan investeres i aktier i danske selskaber, foreslås bibeholdt. Betingelsen er fortsat relevant, da der i dag er investeringsinstitutter med minimumsbeskatning med frikort, der ikke investerer i aktier i danske selskaber, og da det fortsat vil være muligt at oprette sådanne investeringsinstitutter. Der kan yderligere henvises til bemærkningerne til ændringsforslag nr. 3 og 7. Til nr. 7 Ved 7, nr. 4, i lovforslaget er det foreslået, at udenlandske selskaber fritages for dansk beskatning af udbytter, der modtages fra danske investeringsselskaber og danske investeringsinstitutter med minimumsbeskatning, forudsat at det danske investeringsselskab henholdsvis det danske investeringsinstitut med minimumsbeskatning har betalt en skat på 15 pct. af udbytter modtaget ved investering i aktier i danske selskaber. Kravet om betaling af en skat på 15 pct. gælder dog ikke en række nærmere opregnede udbyttekategorier, herunder udbytter som investeringsselskabet henholdsvis det minimumsbeskattede investeringsinstitut modtager fra et dansk investeringsselskab eller et dansk minimumsbeskattet investeringsinstitut. Det er en betingelse, at det sidstnævnte investeringsselskab/minimumsbeskattede investeringsinstitut efter investeringsselskabets/investeringsinstituttets vedtægter ikke kan investere i aktier i danske selskaber. Det foreslås, at betingelsen om, at der efter vedtægterne ikke kan investeres i aktier i danske selskaber, alene skal gælde for investeringsinstitutter med minimumsbeskatning. Danske investeringsselskaber skal efter selskabsskattelovens 3, stk. 1, nr. 19, betale en skat på 15 pct. af udbytter, der modtages ved investering i aktier i danske selskaber. Der er således ikke behov for at stille krav til indholdet af investeringsselskabets vedtægter, idet der vil være betalt 15 pct. i skat, hvis der investeres i aktier i danske selskaber. Efter forslaget vil et dansk investeringsselskab A kunne investere i danske aktier gennem et andet dansk investeringsselskab B, uden at der er krav om betaling af skatten på 15 pct. mere end én gang. Investeringsselskab B, der har investereret i Side 11 af 14

12 aktier i et dansk selskab, der ikke er et investeringsselskab, skal betale 15 pct. i skat af udbytte af denne investering. Modtager investeringsselskab A udbytte af sin investering i investeringsselskab B, er det ikke en betingelse for det udenlandske selskabs fritagelse for udbytteskat af udbytte fra investeringsselskab A, at investeringsselskab A har betalt 15 pct. i skat af det modtagne udbytte fra investeringsselskab B. Det skal bemærkes, at skattepligtsbestemmelsen for danske investeringsselskaber foreslås ændret tilsvarende, således at det også heraf kommer til at fremgå, at investeringsselskab A ikke vil skulle betale 15 pct. i skat af det modtagne udbytte fra investeringsselskab B. Se ændringsforslag nr. 8 og bemærkningerne hertil. Det foreslås endvidere, at kravet om betaling af en skat på 15 pct. ikke skal gælde for til udbytte, som modtages fra et investeringsinstitut med minimumsbeskatning, når dette investeringsinstitut har tilvalgt beskatning af danske aktieudbytter. Betingelsen om, at der efter vedtægterne ikke kan investeres i aktier i danske aktier, foreslås bibeholdt. Betingelsen er fortsat relevant, da der i dag er investeringsinstitutter med minimumsbeskatning med frikort, der ikke investerer i danske aktier, og da det fortsat vil være muligt at oprette sådanne investeringsinstitutter. Der kan yderligere henvises til bemærkningerne til ændringsforslag nr. 3. Til nr. 8 Danske investeringsselskaber er som udgangspunkt skattefri, men skal dog betale en skat på 15 pct. af udbytte, der modtages af aktier i et dansk selskab, jf. selskabsskattelovens 3, stk. 1, nr. 19. Kravet om betaling af en skat på 15 pct. gælder dog ikke en række nærmere opregnede udbyttekategorier. Det drejer sig om udbytte af investeringsselskabets egne aktier, udbytte, der modtages fra et dansk investeringsinstitut med minimumsbeskatning, der udelukkende investerer i fordringer omfattet af kursgevinstloven og i afledte instrumenter efter Finanstilsynets regler herom, og endelig om udbytter, som investeringsselskabet modtager fra et dansk minimumsbeskattet investeringsinstitut eller et andet dansk investeringsselskab, hvis det minimumsbeskattede investeringsinstitut/investeringsselskabet efter investeringsinstituttets/investeringsselskabets vedtægter ikke kan investere i aktier m.v. i danske selskaber m.v. Det foreslås, at betingelsen om, at der efter vedtægterne ikke kan investeres i aktier i danske selskaber, alene skal gælde for investeringsinstitutter med minimumsbeskatning. Danske investeringsselskaber skal som nævnt efter selskabsskattelovens 3, stk. 1, nr. 19, betale en skat på 15 pct. af udbytter, der modtages ved investering i aktier i danske selskaber. Der er således ikke behov for at stille krav til Side 12 af 14

13 indholdet af investeringsselskabets vedtægter, idet der vil være betalt 15 pct. i skat, hvis der investeres i danske aktier. Forslaget betyder, at et dansk investeringsselskab A vil kunne investere i danske aktier gennem et andet dansk investeringsselskab B, uden at der er krav om betaling af skatten på 15 pct. mere end én gang. Investeringsselskab B, der har investereret i aktier i et dansk selskab, der ikke er et investeringsselskab, skal betale 15 pct. i skat af udbytte af denne investering. Modtager investeringsselskab A udbytte af sin investering i investeringsselskab B, skal investeringsselskab A således ikke betale 15 pct. i skat af det modtagne udbytte fra investeringsselskab B. Det er ved den foreslåede omformulering udeladt udtrykkeligt at nævne udbytte, der modtages fra et investeringsinstitut med minimumsbeskatning, der udelukkende investerer i fordringer omfattet af kursgevinstloven og i afledte instrumenter efter Finanstilsynets regler herom. Begrundelsen herfor er, at det ikke anses for nødvendigt at omtale denne kategori af udbytte, da disse udbytter er indeholdt i reglen om, at der ikke skal en skat på 15 pct. af udbytte, der modtages fra et dansk minimumsbeskattet investeringsinstitut, som efter instituttets vedtægter ikke kan investere i aktier i danske selskaber. Udeladelsen indebærer således ikke nogen realitetsændring. Det foreslås endvidere, at kravet om betaling af en skat på 15 pct. ikke skal gældei for udbytte, som modtages fra et investeringsinstitut med minimumsbeskatning, når dette investeringsinstitut har tilvalgt beskatning af udbytter af danske aktier. Betingelsen om, at der efter vedtægterne ikke kan investeres i aktier i danske selskaber, foreslås bibeholdt. Betingelsen er fortsat relevant, da der i dag er investeringsinstitutter med minimumsbeskatning med frikort, der ikke investerer i danske aktier, og da det fortsat vil være muligt at oprette sådanne investeringsinstitutter. Der kan yderligere henvises til bemærkningerne til ændringsforslag nr. 3. Til nr. 9 Skatteindberetningslovens 15 a blev indført ved lov nr af 11. september 2018, idet det samtidig var fastsat, at skatteministeren fastsætter tidspunktet for bestemmelsens ikrafttrædelse. Bestemmelsen er på nuværende tidspunkt endnu ikke sat i kraft. Idet det findes mest hensigtsmæssigt at afvente bestemmelsens ikrafttrædelse, foreslås det, at den foreslåede konsekvensændring udgår af nærværende lovforslag. Hensigten er at genfremsætte konsekvensændringen, når skatteindberetningslovens 15 a er blevet sat i kraft. Til nr. 10 Side 13 af 14

14 Det foreslås, at konsekvensændringerne i aktiesparekontolovens 5, stk. 1, nr. 2 og 3, jf. ændringsforslag nr. 2, skal have virkning fra og med indkomståret Konsekvensændringen får dermed samme virkningstidspunkt som den foreslåede opdeling af aktieavancebeskatningslovens 19. Til nr. 11 Det foreslås at tydeliggøre, at de foreslåede regler for aftaler om tildeling af aktier, køberetter til aktier og tegningsretter til aktier tillægges virkning for aftaler, der indgås efter det tidspunkt, som skatteministeren fastsætter for ikrafttræden af lovens 5, nr. 1-7 og 13, jf. lovforslagets 10, stk. 2. De øvrige dele af loven træder i kraft den 1. marts Der er med ændringsforslaget ikke tilsigtet indholdsmæssig ændring af tidspunktet for, hvornår de foreslåede regler om aktieløn kan benyttes, men alene en tydeliggørelse af, at virkningstidspunktet beror på skatteministerens fastsættelse af disse bestemmelsers ikrafttræden. Side 14 af 14

3. udkast. Betænkning

3. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2018-19 L 114 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 114 Folketinget 2018-19 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. januar 2019 3. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 114 Folketinget 2018-19 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 17. januar 2019 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 114 Folketinget 2018-19 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. januar 2019 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 114 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt 16. januar 2019 J.nr. 2017-5308 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 114 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love LOV nr 84 af 30/01/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 10. maj 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2017-5308 Senere ændringer til forskriften LBK nr 426 af 28/03/2019 Lov om

Læs mere

Lovforslag om bedre vilkår for opsparing. for opsparing i investeringsinstitutter og for tiltrækning af kapital til danske investeringsinstitutter.

Lovforslag om bedre vilkår for opsparing. for opsparing i investeringsinstitutter og for tiltrækning af kapital til danske investeringsinstitutter. Skatteudvalget 2018-19 L 114 Bilag 3 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Lovforslag om bedre vilkår for opsparing i investeringsinstitutter og for tiltrækning af kapital til danske investeringsinstitutter

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Skatteudvalget L 71 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 71 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 71 Bilag 15 Offentligt 14. december 2015 J.nr. 15-3151455 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 71 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om indkomstbeskatning

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 28 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 28 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 28 Offentligt 30. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 123 - Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Udkast 2 September 2018

Skatteministeriet J. nr Udkast 2 September 2018 Skatteudvalget 2017-18 SAU Alm.del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2017-5308 Udkast 2 September 2018 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 27 Bilag 5 Offentligt 30. november 2018 J.nr. 2018-2528 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven og ligningsloven (Mere

Læs mere

Skatteudvalget L 71 Bilag 22 Offentligt

Skatteudvalget L 71 Bilag 22 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 71 Bilag 22 Offentligt 25. maj 2016 J.nr. 15-3151455 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 71 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om indkomstbeskatning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2018-19 Fremsat den 20. november 2018 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg

Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget L 78 - Bilag 13 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 12 af 16. november Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 12 af 16. november Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF). Skatteudvalget 2018-19 L 26 endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt 21. november 2018 J.nr. 2018-6527 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 26 - Forslag til Aktiesparekontolov. Hermed sendes svar

Læs mere

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 27 Bilag 8 Offentligt 7. december 2016 J.nr. 15-2962964 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 7 Offentligt 8. december 2015 J.nr. 15-2867432 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 45 - Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 1. december 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2017-18 L 237 Bilag 15, L 237 A Bilag 15, L 237 B Bilag 15 Offentligt 22. maj 2018 J.nr. 2017-1675 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 237 - Forslag

Læs mere

Skatteudvalget L 98 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 98 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 98 Bilag 4 Offentligt 5. februar 2015 J.nr. 14-0660343 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 98 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Udkast. Forslag. til

Skatteministeriet J. nr Udkast. Forslag. til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 282 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Udkast Den 24. august 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 16 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 16 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 16 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 123 - Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 30 af 23. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 30 af 23. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF). Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2017-18 L 237, L 237 A, L 237 B Offentligt 24. maj 2018 J.nr. 2017-1675 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 237 - Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 36 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 6 Offentligt J.nr. 12-0173537 Dato: 5. december 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 67 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille uden for betænkningen til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille uden for betænkningen til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2018-19 L 115 Bilag 8 Offentligt 17. december 2018 J.nr. 2018-1147 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 115 - Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige

Læs mere

Skatteudvalget L 123 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

Skatteudvalget L 123 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 123 - Lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt København, den 30. november 2005 InvesteringsForeningsRådets spørgsmål og kommentarer til høringsskema vedrørende L 78: Lovudkast til ny aktieavancebeskatningslov

Læs mere

Skatteudvalget L 16 Bilag 13 Offentligt

Skatteudvalget L 16 Bilag 13 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 L 16 Bilag 13 Offentligt 13. december 2017 J.nr. 2017-3261 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 16 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Teknisk gennemgang af L 123

Teknisk gennemgang af L 123 Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Teknisk gennemgang af L 123 Folketingets Skatteudvalg, den 12. maj 2016 2.1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om genbeskatning

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Skatteudvalget L 78 - Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 78 - Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget L 78 - Bilag 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78- Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt 15. december 2014 J.nr. 14-4371532 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 55 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt Skatteudvalget L 110 - Bilag 24 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 110- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 13 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 3. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 76 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Forslag. Aktiesparekontolov

Forslag. Aktiesparekontolov Til lovforslag nr. L 26 Folketinget 2018-19 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. november 2018 Forslag til Aktiesparekontolov Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Personkreds m.v. 1. Personer,

Læs mere

Skatteudvalget L 23 - Bilag 39 Offentligt. Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2008

Skatteudvalget L 23 - Bilag 39 Offentligt. Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2008 Skatteudvalget L 23 - Bilag 39 Offentligt Til lovforslag nr. L 23 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Tillægsbetænkning

Læs mere

Bemærkninger til forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, og forskellige andre love. Høringssvar

Bemærkninger til forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, og forskellige andre love. Høringssvar lovgivningogoekonomi@skm.dk Journal nr. 2017-5308 Bemærkninger til forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love Baggrund Finans Danmark

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 123 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni til

Forslag. Til lovforslag nr. L 123 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni til Til lovforslag nr. L 123 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Analyse af beskatningen af investeringsinstitutter og deres investorer

Analyse af beskatningen af investeringsinstitutter og deres investorer objekter lpelinjer skærmen r til gitter Vælg OK Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 179 Offentligt sbillede onet midt på slidet et bagud din tekst lg layout r dit slide t fra

Læs mere

Umiddelbart mindreprovenu

Umiddelbart mindreprovenu Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 139 Offentligt Notat 15. december 2015 J.nr. 15-3244828 Selskab, Aktionær og Erhverv Provenunotat Notatet beskriver de overordnede beregningsmæssige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes supplerende ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes supplerende ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 19 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: den 21. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 27 Bilag 2 Offentligt 12. november 2018 J.nr. 2018-2528. Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: 22. august 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 187 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven (Fraflytterbeskatning

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

Skatteudvalget L 14 Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget L 14 Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 L 14 Bilag 5 Offentligt 13. november 2017 J.nr. 2017-3261 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 14 - Forslag til skatteindberetningslov. Hermed sendes ændringsforslag, som

Læs mere

Skatteudvalget L 103 Bilag 13 Offentligt

Skatteudvalget L 103 Bilag 13 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 103 Bilag 13 Offentligt 27. april 2017 J.nr. 2017-610 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed ændringsforslag til L 103 - Forslag til lov om

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 28 Bilag 13 Offentligt 10. december 2018 J.nr. 2017-1461 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 28 - Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Skatteudvalget L 16 Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget L 16 Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 L 16 Bilag 5 Offentligt 6. november 2017 J.nr. 2017-3772 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 16 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr. 2007-511-0002 Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring

Læs mere

LOV nr 1429 af 05/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 14. august Aktiesparekontolov

LOV nr 1429 af 05/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 14. august Aktiesparekontolov LOV nr 1429 af 05/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 14. august 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2018-209 Senere ændringer til forskriften LOV nr 84 af 30/01/2019 LBK

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-321-0010 Dato: 25. november 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 41 - Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven pensionsbeskatningsloven. (Ny valgfri metode for opgørelse

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 145 Bilag 5 Offentligt 26. februar 2019 J.nr. 2018-8276 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 145 - Forslag til lov om ophævelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 11 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 7. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 L 144 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 L 144 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 L 144 Bilag 4 Offentligt 28. april 2014 J.nr. 13-0110541 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 144 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt 22. maj 2017 J.nr. 2017-531 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 194 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Kvalifikation

Læs mere

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeren har den 27. januar 2010 fremsat lovforslag

Læs mere

Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt

Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt J.nr. 2009-311-0027 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 195 - Forslag til lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love. (Forårspakke

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 29 Offentligt Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 2. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Skatteudvalget L 4 Bilag 21 Offentligt

Skatteudvalget L 4 Bilag 21 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 L 4 Bilag 21 Offentligt 30. oktober 2017 J.nr. 2017-5154 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 4 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Skatteudvalget L 103 Bilag 21 Offentligt

Skatteudvalget L 103 Bilag 21 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 103 Bilag 21 Offentligt 11. maj 2017 J.nr. 2017-610 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 103 - Forslag til lov om ændring af personskatteloven og virksomhedsskatteloven

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 121 Bilag 6 Offentligt J.nr. 2010-411-0032 Dato: den 21. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 121 Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt 8. december 2014 J.nr. 14-4371532 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 55 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love (Harmonisering af beskatningen

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 84 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Læs mere

Forslag. Investorfradragslov

Forslag. Investorfradragslov Til lovforslag nr. L 101 Folketinget 2018-19 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 18. december 2018 Forslag til Investorfradragslov Lovens anvendelsesområde 1. Personer, der er skattepligtige

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 18. februar 2019

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 18. februar 2019 Investeringsforeningen C WorldWide Beskatning af investeringsbeviser 18. februar 2019 C WorldWide Investeringsforeningen C WorldWide Dampfærgevej 26, 2100 København Skatteguide for investering i Investeringsforeningen

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2017

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2017 Januar 2018 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2017 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

Lov om investeringsforeninger 22, stk. 2, og 23, stk. 3, jf. EØF-direktiv 85/611 af 20. december 1985 (investeringsdirektivet).

Lov om investeringsforeninger 22, stk. 2, og 23, stk. 3, jf. EØF-direktiv 85/611 af 20. december 1985 (investeringsdirektivet). Kendelse af 14. december 1993. 93-47.563. Tiltrådt, at Finanstilsynet havde betinget en tilladelse - til at en investeringsforening kunne foretage indskud i en anden investeringsforening - af, at investeringen

Læs mere

L 123 de mest nødvendige justeringer for at undgå lovforslagets væsentligste skadevirkninger for danske opsparere og dansk konkurrenceevne

L 123 de mest nødvendige justeringer for at undgå lovforslagets væsentligste skadevirkninger for danske opsparere og dansk konkurrenceevne Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 13 Offentligt Notat København, 10. maj 2016 L 123 de mest nødvendige justeringer for at undgå lovforslagets væsentligste skadevirkninger for danske opsparere og dansk

Læs mere

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier - 1 - Nye skatteregler for medarbejderaktier Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen omfatter både de generelle ordninger

Læs mere

Skatteudvalget L 212 Bilag 9 Offentligt

Skatteudvalget L 212 Bilag 9 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 212 Bilag 9 Offentligt 23. maj 2017 J.nr. 2017-1440 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 212 - Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om kommunal ejendomsskat,

Læs mere

Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 115 Folketinget

Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 115 Folketinget Til lovforslag nr. L 115 Folketinget 2018-19 Ændringsforslag stillet den 17. december 2018 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven

Læs mere

Lovforslaget blev sendt i høring den 10. september 2018 med frist til og med den 8. oktober 2018 for afgivelse af høringssvar.

Lovforslaget blev sendt i høring den 10. september 2018 med frist til og med den 8. oktober 2018 for afgivelse af høringssvar. Skatteudvalget 2018-19 L 114 Bilag 1 Offentligt 21. november 2018 J.nr. 2017-5308. Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012 Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 8 Offentligt L 10 teknisk gennemgang i Folketingets Skatteudvalg den 28. november 2012 Lovforslaget indeholder 3 elementer: 1. Omgåelse af udbyttebeskatning 2. Gennemstrømningsselskaber

Læs mere