TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010"

Transkript

1 TILBUDSINDHENTNING Tjenesteydelse På levering af Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 Svendborg Kommune 2. juni 2009

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Generel beskrivelse af udbuddet Svendborg Kommunes fremtidige rammeaftaler Opgavens omfang Kravsspecifikation Tildeling af konkrete ordrer Udbudsbetingelser Udbudsform Formkrav Sprog Ejendomsret Spørgsmål til udbudsmaterialet Tilbudsfrist Åbning af de indkomne tilbud Vedståelsesfrist for tilbud Aftalegrundlag Alternative bud Konsortier Svendborg Kommunes forbehold Tilbudsgivers forbehold Oplysninger vedrørende skat, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø Udvælgelseskriterier Tildelingskriterium Tilbudsdisposition Rammekontrakt Parterne Kontraktgrundlag Rammekontraktens omfang Kontraktperiode Tildeling af konkrete ordrer Levering og leveringsbetingelser Børneattester Følgeseddel Priser Prisregulering Fakturering Betaling Bonus, gebyrer mv Offentlige påbud Miljø Etik og socialt ansvar Kontakt mellem parterne Statistik Garanti og reklamation Underleverandører Erstatning og forsikring Opfyldelseshindringer, herunder force majeure Misligholdelse Misligholdelsesbeføjelser Lovvalg og afgørelse af tvister Tavshedspligt og offentliggørelse af kontrakten Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer...21 Side 2 af 25

3 37 Kontraktændringer Betingelser Underskrift...22 Bilag Bilag 1 Tro og love erklæring om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige..25 Bilag 2 - Oplysninger vedr. beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt...26 Bilag 3 - Tidsplan...27 Bilag 4 Kost anbefalinger fra Fødevareministeriet xx Bilag 5 Institutionsoversigt Bilag 6 - Tilbudsbilag Side 3 af 25

4 1. Indledning 1.2 Generel beskrivelse af udbuddet Som led i aftalen om finansloven for 2008 blev det aftalt, at alle børn i dagdagtilbuddene hver dag skal have et sundt måltid mad. Senest 1. januar 2010 skal frokostmåltidet være en del af kerneydelsen i dagtilbuddene. Nærværende tilbudsmateriale vedrører levering af et frokostmåltid til førskolebørnene i dagdagtilbuddene i Svendborg Kommune. Tilbudsindhentningen er gældende for både kommunale og selvejende dagtilbud i Svendborg Kommune. 1.2 Svendborg Kommunes fremtidige rammeaftaler Svendborg Kommune forventer, at vælge én leverandør pr. geografisk område, som omfatter mellem 1 og 6 dagtilbud/leveringsadresser. Svendborg Kommune forbeholder sig dog retten til at vælge en leverandør til flere områder eller en totalleverandør til alle områder såfremt det vurderes, at være økonomisk mest fordelagtigt for kommunen og de tilsluttede dagtilbud. Valg af leverandør (leverandøren) er ikke afsluttet, før rammekontrakt er underskrevet af begge parter. 1.3 Opgavens omfang Med virkning fra 1. januar 2010 skal der leveres et sundt frokostmåltid på alle hverdage til alle førskolebørn i Svendborg Kommune. Der bliver tale om levering af et dagligt frokostmåltid svarende til ca portioner pr. år over 236 dage om året. Antallet af portioner angives dog med det forbehold, at antallet af børn på den enkelte institution vil ændres løbende i løbet af året i både opadgående og nedadgående retning. I forbindelse med helligdage og ferieperioder skal leverandøren desuden acceptere, at der sker en nedgang af tilmeldinger eller at institutionen lukker, hvorfor der i disse perioder ikke skal foretages levering. Fælles for dagtilbuddene er at frokost påbegyndes i tidsperioden hvilket skal indgå i forhold til leveringsplanlægningen. Nogle dagtilbud har etableret fuld eller delvis bus- eller skovbørnehave, hvilket har betydning for, hvornår måltidet skal være afleveret. Antallet af og hvilke dagtilbud der forventes at ville indgå i den obligatoriske ordning fremgår af skema med institutionsoversigt, bilag 5. Svendborg Kommune skal dog gøre opmærksom på, at der kan forekomme ændringer i oversigten. Evt. frafald eller tilmeldinger af dagtilbud vil blive fremsendt som et rettelsesblad. Af bilaget vil det fremgå hvilke dagtilbud der har flere leveringsadresser samt hvilke adresser. Derudover vil det også af bilaget fremgå hvilke dagtilbud der er eller har afdelinger med bus- eller skovbørnehave. Enkelte af kommunens dagtilbud har eget køkken og vil derfor ikke indgå i aftalen. Det skal dog være muligt for ikke tilsluttede dagtilbud, at bestille mad fra den/de valgte leverandør(-er) i tilfælde af sygdom el. ferie i deres eget køkken eller i forbindelse med andre forhold, som gør det umuligt for institutionen at fremstille maden. Leverandøren vil her få et minimumsvarsel på 48 timer. Side 4 af 25

5 En del af Svendborg Kommunes dagtilbud har fokus på økologi. Det er derfor en forudsætning for at afgive tilbud, at det tilbudte frokostmåltid i så stor udstrækning som muligt består af økologiske produkter. Det skal af tilbuddet fremgå, i hvilket omfang økologiske fødevarer vil blive benyttet. Den/de leverandører som vælges skal en gang om året i januar måned aflevere dokumentation for brugen af økologiske produkter, se i øvrigt 27 i kontrakten. Tilbudsgiver skal afgive tilbud på levering af et sundt frokostmåltid. Kontraktperiode samt eventuelle optioner på kontraktforlængelse fremgår af tilbudsmaterialets kapitel 4 Rammekontrakt. 1.4 Kravsspecifikation Det overordnede kostgrundlag for frokostordningen i Svendborg Kommunes 0-6 års dagtilbud er følgende: Svendborg har knap indbyggere som er sammenlagt af de tidligere kommuner Egebjerg, Gudme og Svendborg kommuner, i alt 417 km2. På daginstitutionsområdet er der fleksibel normering. Det betyder, at antallet af børn i dagtilbuddene varierer i løbet af året. På bilag 5 med institutionsoversigt er angivet det forventede antal børn i gennemsnit i 2009, samt det aktuelle antal børn, pr Beskrivelse/særlige karakteristika af nuværende køkkenforhold i dagtilbuddene De enkelte dagtilbud er forsynet med godkendte modtagekøkkener. De steder hvor køkkener endnu ikke er godkendt af Fødevarestyrelsen forventes dette at ske i løbet af Der forefindes køle- og afsætningsplads. Særlige forhold på de enkelte leveringssteder fremgår af skema med institutionsoversigt, bilag 5. Svendborg Kommune ønsker tilbud på følgende aktiviteter Frokostordning efter fødevarestyrelsens retningslinjer til 0-1, 1-3 og 3-6 års børn i kommunens dagtilbud og selvejende dagtilbud, i alt i gennemsnit antal kuverter pr. dag i ca. 236 dage pr. år. (Skal rettes til ift hvilke dagtilbud, der selv producerer) Der er lukket i hovedparten af dagtilbuddene i ugerne , og der er desuden et antal lukkedage i løbet af året. Svendborg Kommune ønsker ikke madleverancer i ugerne , samt i dagene op til påske, fredag efter kr. himmelfartsdag samt mellem jul og nytår. I øvrige ferieperioder, inklusiv uge 8 og 42 samt grundlovsdag må forventes et mindre antal måltider. Varsel efter aftale. Krav til næringsindhold og portionsstørrelse Som udgangspunkt skal måltiderne som minimum kunne leve op til gældende retningslinjer fra Fødevarestyrelsen. Svendborg Kommune foretrækker, at måltidet bygges op med afsæt i de 5 fingre, (www.altomkost.dk) men stiller alene som et krav, at måltidet over en periode på en uge opfylder Fødevarestyrelsens retningslinier. Frugt i forbindelse med frokostmåltidet er mindre væsentligt, da der serveres frugt for børnene på andre tidspunkter af dagen. Side 5 af 25

6 Som udgangspunkt forventes kold mad, men gerne med retter, der kan lunes. Der lægges desuden vægt på fiberholdig kost tilpasset barnets alder, såsom groft brød, fuldkornspasta m.v. Salt bør begrænses mest muligt Mad til især aldersgruppen 0-1 år bør ikke indeholde salt og må ikke indeholde rosiner og honning. Årstidens grønt Sukker begrænses mest muligt Kunstige sødestoffer må ikke anvendes i maden Der ønskes anvendt flydende fedtstoffer frem for faste. I øvrigt henvises til fødevarestyrelsens retningslinier for et sundt måltid til de tre aldersgrupper Tilbudsgiver skal i tilbuddet redegøre for forskellene på frokostmåltider til de 3 aldersgrupper. Svendborg Kommune forventer i foråret 2010 at vedtage en Mad- og måltidspolitik for de 0 til 16 årige, hvorefter der ønskes en dialog med den/de valgte leverandør/er. Krav til valgmuligheder minimumskrav Der ønskes ikke mulighed for, at de enkelte børn (og deres forældre) vælger mellem forskellige måltider hver dag alle børn i hver af de tre aldersgrupper skal således have serveret identiske måltider. Krav til emballage - minimumskrav Det er ikke et krav, men et forslag at maden er pakket til buffet, så maden bliver overskuelig for børnene. Emballagen skal være af en sådan udformning, at den kan sættes direkte på bordene i dagtilbuddenes stuer, uden krav om yderligere anretning. Emballagen skal desuden kunne tåle opvarmning i ovn/mikroovn, når der leveres lune retter. Emballagen skal være miljøvenlig og nem at bortskaffe. Dagtilbuddene afskaffer selv affald både resterende mad og éngangsemballage. Leverandøren skal i tilbudsgivningen konkret beskrive sin emballageløsning. Skov- og busbørnehaver skal modtage færdigsmurte madpakker, pakket pr. barn. Der stilles som udgangspunkt ikke krav, der ligger ud over lovgivningen om servering af et sundt frokostmåltid til førskolebørn. Svendborg Kommune ønsker i stedet, at der i de kommende 2 år arbejdes videre med særlige ønsker og krav, som indarbejdes i næste udbudsrunde. 1.5 Tildeling af konkrete ordrer Ordren vil blive tildelt den tilbudsgivere som afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Dog jf. punkt Udbudsbetingelser 2.1 Udbudsform Tilbudsindhentning sker i henhold til annonceringspligten i henhold til Tilbudslovens bestemmelser - LBK nr af 07/12/ a. Ved en offentlig tilbudsindhentning kan alle interesserede leverandører afgive tilbud. Vurderingen af de indkomne tilbud sker i to faser: Udvælgelsesfasen og tildelingsfasen. Side 6 af 25

7 I udvælgelsesfasen foretages en vurdering af den enkelte tilbudsgivers generelle egnethed til at varetage den udbudte opgave. Formålet hermed er at sikre, at konkurrencen om den udbudte opgave kommer til at foregå mellem tilbudsgivere, der er egnede til at varetage opgaven. Egnethedsvurderingen vil ske på baggrund af de efterspurgte oplysninger under pkt I tildelingsfasen foretages en konkret vurdering og sammenligning af de indkomne tilbud og på baggrund heraf besluttes det, hvilken tilbudsgiver der skal have tildelt kontrakten. Tildelingen vil ske på baggrund af de angivne tildelingskriterier jf. punkt Formkrav Tilbud skal fremsendes skriftligt i 2 eksemplarer. Prislister skal dog kun fremsendes skriftligt i ét eksemplar. Ved tilbudsafgivelsen skal tilbudsdispositionen i kapitel 3 følges. Det er vigtigt, at tilbudsgiver besvarer alle punkter i tilbudsdispositionen, da vurderingen vil blive foretaget på grundlag af disse. Evt. manglende oplysninger vil ikke blive indhentet, medmindre der er tale om supplerende oplysninger. Vedlagte tilbudsliste bilag 6 skal benyttes i forbindelse med tilbudsafgivningen i uændret form. Alle forhold i udbudsmaterialet skal være indregnet i tilbuddet. 2.3 Sprog Tilbud samt al kommunikation i tilbuds- og kontraktperioden skal være på dansk. 2.4 Ejendomsret Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som Svendborg Kommunes ejendom og vil ikke blive returneret eller udleveret. Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af tilbudsmateriale. 2.5 Spørgsmål til udbudsmaterialet Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende tilbudsindhentningen skal være skriftlige og rettes til Svendborg Kommune, Indkøbskontoret, Grubbemøllevej 22, 5700 Svendborg, med emnet: "Spørgsmål Tilbud på Madordning i dagtilbud senest den 8. september 2009 kl Vær opmærksom på at der afholdes spørgemøde den 8. september 2009 kl Afholdes på Indkøbskontoret, Grubbemøllevej 22, 5700 Svendborg. Tilmelding skal ske senest d. 7. september Alle spørgsmål og besvarelser vil i anonymiseret form blive tilsendt alle, som har fået udleveret udbudsmaterialet. Spørgsmål og svar vil desuden være at finde på Svendborg Kommunes hjemmeside på adressen 2.6 Tilbudsfrist Tilbuddet skal være mærket: Tilbud Madordning i dagtilbud og Må kun åbnes af Indkøbskontoret. Forsendelsen skal være lukket. Side 7 af 25

8 Tilbuddet skal være Svendborg Kommune i hænde 21. september 2009 kl på følgende adresse: Svendborg Kommune Indkøbskontoret Grubbemøllevej Svendborg eller Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem. 2.7 Åbning af de indkomne tilbud Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene. 2.8 Vedståelsesfrist for tilbud Tilbuddet skal være gældende indtil den 1.november Aftalegrundlag Aftale om levering af de af tilbudsindhentningen omfattede tjenesteydelser og varer indgås på grundlag af vedlagte rammekontrakt. Rammekontrakten fastlægger de forpligtelser og rettigheder, der vil være gældende mellem kontraktparterne i forbindelse med opfyldelse af rammekontrakten Alternative bud Der kan ikke afgives alternative bud Konsortier Såfremt flere tilbudsgivere byder i fællesskab, hæfter disse solidarisk i forhold til ordregiver. Det skal af tilbuddet fremgå, med hvilken tilbudsgiver ordregiver kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for de(n) øvrige tilbudsgiver(e). Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal oplysningerne under tilbudsmaterialets afsnit 2.16 udvælgelseskriterier gives for hver deltager i konsortiet Svendborg Kommunes forbehold Den estimerede omsætning er under forbehold af kommunalbestyrelsens fortsatte bevilling til det pågældende område i kontraktperioden. Ligeledes tages der forbehold for ændringer i antallet af leveringssteder og leveringsadresser, fx som følge af beslutninger om udlicitering, omstruktureringer eller kapacitetstilpasninger. I forbindelse med forberedelsen af nærværende tilbudsindhentning har Svendborg Kommune undersøgt, om der i Svendborg Kommunes afdelinger og dagtilbud forekommer lokalt indgåede aftaler med andre leverandører. Såfremt der indgås obligatorisk(e) aftale(r), vil eventuelle lokale aftaler, som på trods af det forberedende arbejde ikke er identificeret endnu, blive søgt afviklet i et samarbejde mellem Svendborg Kommune og de(n) valgte leverandør(er) på området. Side 8 af 25

9 Svendborg Kommune forbeholder sig ret til at foretage køb til anden side, såfremt et af rammekontrakten omfattet produkt ikke kan dække et særligt behov hos Svendborg Kommune Tilbudsgivers forbehold Eventuelle forbehold skal udtrykkeligt fremgå af tilbuddet. Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i tilbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til tilbudsmaterialet, således at forbehold i videst muligt omfang kan undgås. Det præciseres, at forbehold for grundlæggende elementer i tilbudsmaterialet, herunder rammekontrakten, vil medføre, at Svendborg Kommune har pligt til at se bort fra tilbuddet. Ved forbehold, der vedrører ikke grundlæggende elementer i tilbudsmaterialet, har Svendborg Kommune ret til at se bort fra tilbuddet eller alternativt søge forbeholdet prissat, i det omfang det skønnes muligt. Såfremt et forbehold af økonomisk værdi ikke kan prissættes, har Svendborg Kommune pligt til at se bort fra tilbuddet. Tilbudsgiver bør derfor nøje overveje, om tilbuddet skal indeholde forbehold til tilbudsmaterialet, idet ethvert forbehold indebærer en risiko for, at Svendborg Kommune er berettiget og/eller forpligtet til ikke at lade tilbuddet indgå i tilbudsvurderingen. Faglige forbehold, såsom branche standardforbehold, vil blive behandlet som ethvert andet forbehold Oplysninger vedrørende skat, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø Relevante oplysninger om nationale eller regionale forpligtelser vedrørende skatter og afgifter, miljøbeskyttelse og forpligtelser i henhold til gældende bestemmelser med hensyn til beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt kan fås hos de på bilag 2 oplistede statslige tjenester Udvælgelseskriterier Den nedenfor angivne dokumentation skal vedlægges tilbuddet. Såfremt den krævede dokumentation ikke medsendes, kan tilbuddet ikke tages i betragtning. Økonomisk og finansiel kapacitet: Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997). Fortrykt formular findes som bilag 1. Teknisk kapacitet: Dokumentation for tilladelse fra Fødevaremyndighederne til udførelse af madproduktion samt transport af mad. Dokumentation skal vedlægges. Dokumentation for oprettet egenkontrolprogram skal vedlægges samt kopi af seneste tilsynsrapport fra Fødevaredirektoratet eller anden relevant myndighed Tildelingskriterium Rammeaftale vil blive tildelt de(n) tilbudsgiver(e), der afgiver det for Svendborg Kommune økonomisk mest fordelagtige tilbud, idet følgende delkriterier, med angivelse af vægtning, lægges til grund for tilbudsvurderingen: Side 9 af 25

10 Delkriterium 1. delkriterium, ØKONOMI: Tilbudsgiver skal afgive tilbud på et sundt frokostmåltid. Der vil blive lagt vægt.på pris pr. frokostmåltid. 2. delkriterium, KVALITET. Menuplaner: Der skal vedlægges et oplæg til menuplan for 1 måned med tilhørende ernæringsberegninger. Der vil blive lagt vægt på variation i menuerne. Vægtning i procent % % Levering: Tilbudsgiver skal beskrive leveringshyppighed, indenfor hvilket tidsrum der vil blive foretaget levering samt hvorledes leveringen vil ske til hvert enkelt dagtilbud. Tilbudsgiver skal beskrive hvilke muligheder, herunder tidsfrister for bestilling, der er for at kunne ændre dagtilbuddenes normale bestilling til madpakker i forbindelse med udflugter. Tilbudsgiver skal beskrive hvilke muligheder, herunder tidsfrister for bestilling, for at kunne tilkøbe ekstra portioner i forbindelse med familiedage i de enkelte dagtilbud. Tilbudsgiver skal beskrive hvilke muligheder, herunder tidsfrister for bestilling, dagtilbud, som ikke til daglig er tilsluttet ordningen, har for at kunne tilkøbe sig ydelser for en kortere eks. 1 dag, eller længere periode. Tilbudsgiver skal beskrive hvilke muligheder dagtilbuddene har for at kunne tilkøbe ydelser såsom ekstra måltider, madpakker i forbindelse med udflugter m.m. Pakning af frokostmåltiderne: Beskrivelse af hvorledes frokostmåltiderne vil blive pakket for levering forstået således at det skal beskrives hvorvidt frokostmåltiderne leveres pakket enkeltvis eller om der leveres samlet således, at personalet selv skal sørge for servering på tallerkenerne. Bestillingssystem: Beskrivelse af bestillingssystem herunder om det er muligt at bestille via en webshop ud fra den aftalte menuplan for det enkelte dagtilbud. 3. delkriterium, ERFARING Tilbudsgiver skal beskrive hvilken erfaring de har med fremstilling af frokostmåltider % Tilbuddet skal afgives i danske kr. ekskl. moms, og skal indeholde alle udgifter herunder produktion jf. de opstillede krav i kontrakten, lønomkostninger, husleje, levering m.m. Tilbud skal afgives ved udfyldning af tilbudslisten bilag 6. Tilbud skal afgives i form af nettopriser. Der skal som minimum gives tilbud pr. område. Der må gerne gives tilbud på flere områder. Side 10 af 25

11 3. Tilbudsdisposition Tilbudsdispositionen indeholder en referenceramme for udformningen af tilbud. Ved tilbudsafgivelsen skal tilbudsdispositionen følges. Således skal alle punkter i tilbudsdispositionen besvares. Formålet er at sikre sammenlignelighed i besvarelserne samt, at alle relevante forhold bliver behandlet i tilbuddet. Dispositionen modsvarer de i udbudsmaterialets afsnit 2.16 opstillede udvælgelseskriterier og de i udbudsmaterialets afsnit 2.17 anførte delkriterier. Vedrørende forbehold skal disse samlet oplyses under tilbudsdispositionens afsnit 3. Afsnit Indhold 1 Indledning, herunder angivelse af tilbudsgiverens navn, adresse, CVR-nummer og kontaktperson (herunder og telefonnummer). Det skal fremgå, at tilbuddet vedstås indtil den xxxxxxxx 2 Kort resumé af tilbuddet. Afsnittet skal indeholde en kort beskrivelse af tilbuddets hovedelementer. 3 Eventuelle forbehold. Tilbudsgiver skal klart redegøre for eventuelle forbehold til de i udbudsmaterialet indeholdte krav og ønsker, herunder forbehold til rammekontrakten. Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialets afsnit 2.14 vedrørende retsvirkningerne af forbehold. 4 Udvælgelseskriterier Økonomisk og finansiel kapacitet: Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997). Fortrykt formular findes som bilag 1. Teknisk kapacitet: Dokumentation for tilladelse fra Fødevaremyndighederne til udførelse af madproduktion samt transport af mad. Dokumentation skal vedlægges. Dokumentation for oprettet egenkontrolprogram skal vedlægges samt kopi af seneste tilsynsrapport fra Fødevaredirektoratet eller anden relevant myndighed delkriterium, ØKONOMI: Tilbudsgiver skal afgive tilbud på et sundt frokostmåltid. Der vil blive lagt vægt på pris pr. frokostmåltid delkriterium, KVALITET. Menuplaner: Der skal vedlægges et oplæg til menuplan for 1 måned med tilhørende ernæringsberegninger. Der vil blive lagt vægt på variation i menuerne. Levering: Tilbudsgiver skal beskrive leveringshyppighed, indenfor hvilket tidsrum der vil blive foretaget levering samt hvorledes leveringen vil ske til hvert enkelt dagtilbud. Tilbudsgiver skal beskrive hvilke muligheder, herunder tidsfrister for bestilling, der er for at kunne ændre dagtilbuddenes normale bestilling til madpakker i Side 11 af 25

12 forbindelse med udflugter. Tilbudsgiver skal beskrive hvilke muligheder, herunder tidsfrister for bestilling, for at kunne tilkøbe ekstra portioner i forbindelse med familiedage i de enkelte dagtilbud. Tilbudsgiver skal beskrive hvilke muligheder, herunder tidsfrister for bestilling, dagtilbud, som ikke til daglig er tilsluttet ordningen, har for at kunne tilkøbe sig ydelser for en kortere eks. 1 dag, eller længere periode. Tilbudsgiver skal beskrive hvilke muligheder dagtilbuddene har for at kunne tilkøbe ydelser såsom ekstra måltider, madpakker i forbindelse med udflugter m.m. Pakning af frokostmåltiderne: Beskrivelse af hvorledes frokostmåltiderne vil blive pakket for levering forstået således at det skal beskrives hvorvidt frokostmåltiderne leveres pakket enkeltvis eller om der leveres samlet således, at personalet selv skal sørge for servering på tallerkenerne. Bestillingssystem: Beskrivelse af bestillingssystem herunder om det er muligt at bestille via en webshop ud fra den aftalte menuplan for det enkelte dagtilbud delkriterium, ERFARING Tilbudsgiver skal beskrive hvilken erfaring de har med fremstilling af frokostmåltider. Side 12 af 25

13 4. Rammekontrakt Nærværende rammekontrakt er en integreret del af det samlede tilbudsmateriale. Rammekontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Rammekontrakten udfyldes af Svendborg Kommune i tilfælde af en aftaleindgåelse. (Hvis tilbudsgiver har forbehold for bestemmelserne i rammekontrakten skal dette tydeligt angives i tilbudsgivers tilbud, jf. tilbudsmaterialets afsnit Der henvises i øvrigt til afsnit 2.14 vedrørende retsvirkningerne af forbehold.) Rammekontrakt vedr. levering af et sundt frokostmåltid til Svendborg Kommunes førskolebørn, 1 Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem [Svendborg Kommunes navn] [Evt. afdeling/institution] [Adresse] [Postnr.] [By] (i det følgende kaldet Svendborg Kommune) og [Firma] [Adresse] [Postnr.] [By] (i det følgende kaldet leverandøren). 2 Kontraktgrundlag Nærværende kontrakt er indgået efter afholdt tilbudsindhentning til annonceringspligten i henhold til Tilbudslovens bestemmelser - LBK nr af 07/12/ a. Kontrakten beskriver Svendborg Kommunes og leverandørens forpligtigelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: A. Rammekontrakt mellem leverandøren og Svendborg Kommune B. Tilbudsmateriale med bilag fra Svendborg Kommune af [mm.åååå] C. Leverandørens tilbud af [dd.mm.åååå]. Leverandøren forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte produkter på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. 3 Rammekontraktens omfang Levering af et sundt frokostmåltid til Svendborg Kommunes førskolebørn. Leverancens omfang bestemmes af de ordrer, som Svendborg Kommune løbende afgiver. Side 13 af 25

14 4 Kontraktperiode Kontrakten er gældende fra den 1. januar 2010 og er uopsigelig for begge parter indtil den 31. december 2011 jf. dog 32 vedr. misligholdelse. Svendborg Kommune kan forlænge kontrakten i op til 12 måneder. Forlængelse sker i givet fald på uændrede kontraktvilkår. Meddelelse herom skal gives til leverandøren senest 6 måneder før aftaleudløb, i modsat fald ophører kontrakten uden særskilt opsigelse. Såfremt optionen udnyttes, ophører kontrakten uden særskilt opsigelse ved optionens udløb. 5 Tildeling af konkrete ordrer Rammeaftale vil blive tildelt de(n) tilbudsgiver(e), der afgiver det for Svendborg Kommune økonomisk mest fordelagtige tilbud. 6 Krav til energiindhold. Leverandøren skal leve op til den til enhver tid gældende lovgivning på området. Anbefalingerne fra Fødevareministeriet skal følges se bilag Menuplaner. Leverandøren er forpligtiget til at udarbejde menuplaner til dagtilbuddene. Menuplanen skal udarbejdes for minimum 1 uge af gangen, og den skal afleveres til dagtilbuddet forud for periodens start. 8 Bestilling af varer Bestilling af frokostmåltider skal som minimum kunne ske pr. mail til den valgte leverandør - gerne med fortrykte bestillingssedler. Bestilling skal kunne ske med aftalt varsel for en aftalt periode. 9 Fødevarekontrol: Ved levering af frokostmåltidet skal leverandøren ved hver levering kontrollere, at den leverede mad uanset produktionsform lever op til Fødevarelovgivningens krav om temperatur ved levering. Svendborg Kommune forbeholder sig ret til, at der udføres kvalitetskontrol bl.a. ved registrering af klagesager, brugerundersøgelser, analyser, stikprøvekontrol ved besøg, gennemgang af journaloplysninger, revurderinger mv. 10 Krav til emballage: Alle fødevarer skal være emballeret mindst muligt og helst i genbrugsemballage. Det forventes, at leverandøren tager al pap, plastflasker/dunke retur. Al emballage skal være ren og hygiejnemæssigt i forsvarlig stand. Såfremt der benyttes plastikkasser eller lignende i henhold til en returordning skal disse i alle tilfælde være rengjorte. Side 14 af 25

15 Emballagen der benyttes til indpakning af de enkelte fødevarer SKAL være PVC- og phtalatfri og må i øvrigt ikke indeholde midler, som er optaget på EU s og/eller Miljøstyrelsens lister over uønskede kemikalier og skal til enhver tid leve op til gældende lovgivning. Dokumentation for overholdelse af alle krav skal kunne tilvejebringes såfremt ordregiverne udtrykker ønske herom. Emballage benyttet til indpakning af fødevarer, herunder plastfolie med overfladetryk, metaldåser med lakeret inderside, plastlaminat med metallag m.f., skal overholde kravene beskrevet i Fødevareministeriets Bekendtgørelse nr af 18. december Levering og leveringsbetingelser Der skal kunne foretages levering af frokostmåltid til alle dagtilbud og samtlige afdelinger i hver enkelt institution uanset antallet af leveringsadresser. Leverandøren er ikke forpligtiget til at levere færre end 12 kuverter pr. leveringsadresse. Hvis en leverandør i aftaleperioden leverer produkter som ikke opfylder det enkelte køkkens egenkontrolprogram, har dagtilbuddene ret til at afvise leverancen. En aftale er overholdt ved levering indenfor +/- ½ time i forhold til aftalt tidspunkt. Aflysninger fra leverandørens side må ikke forekomme. Frokostmåltidet er ikke at betragte som leveret, før leverandøren har haft kontakt med personalet på leveringsadressen. Leverandøren skal bære frokostmåltidet ind i dagtilbuddet og placere dette på et nærmere anvist sted. Der kan ikke påregnes nogen form for hjælp fra dagtilbuddenes personale. 12 Krav til leverandøren. Køkkenet og personalet skal leve op til de til enhver tid gældende krav fra Fødevarestyrelsen. Leverandøren er forpligtiget til at have et beredskab, der kan håndtere hændelser som sygdom hos personalet, ferieperioder, personalemangel og lignende, idet Svendborg Kommune ikke acceptere aflysninger fra leverandørens side. Såfremt der er forsinkelser, skal leverandøren orientere dagtilbuddene ved afvigelser i det aftalte leveringstidspunkt udover +/- ½ time. 13 Transport Al transport af maden skal ske i overensstemmelse med Sundhedsministeriets bekendtgørelse om levnedsmiddelhygiejne og egenkontrol nr af 27. november 1996 med senere ændringer samt anden lovgivning gældende for området. Transporten foregår i lukket bil, der til enhver tid som minimum opfylder gældende EU-direktiver og dansk lovgivning, herunder også myndighedskrav m.v. med hensyn til renhed og hygiejne. Hvis bilen svigter før og under kørsel af udbringningen, er leverandøren ansvarlig for, at fremskaffe en anden bil hurtigst muligt, så udbringningen kan fortsætte med så lidt forsinkelse som muligt. Side 15 af 25

16 14. Chaufførerne. Kørslen skal udføres af faste, velkvalificerede og ansvarsfulde chauffører. De skal være velsoignerede og skal kunne legitimere sig. Chaufførerne skal kunne tale og forstå dansk. 15 Børneattester. Byrådet i Svendborg Kommune har vedtaget, at der skal stilles krav om børneattest ikke alene i forbindelse med ansættelse af personale men også i forbindelse med udbud af tjenesteydelser hvor en ekstern leverandør vil komme i kontakt med børn og unge. Kravet er baseret på lov nr. 520 lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. Leverandøren er, i forbindelse med indgåelse af kontrakt, forpligtiget til at sikre den såkaldte børneattest på samtlige medarbejdere som vil blive beskæftiget med kørsel til børne- og ungedagtilbud. Det er leverandørens ansvar, at sikre at der ved nyansættelser også indhentes en børneattest. Såfremt Svendborg kommune konstaterer, at transport foretages af medarbejdere hos leverandøren, som ikke har fremsendt den krævede børneattest, vil dette blive betragtet som misligholdelse se Reklamation og klagesagsbehandling Leverandøren skal anvende et formaliseret system for reklamationer og klagesager. Registrering af disse skal danne grundlag for korrigerende og forebyggende handlinger, således at gentagelsestilfælde undgås. Skriftlige klager fra brugere til hovedleverandøren og/eller en underleverandør vedrørende forhold ved dennes medarbejderes udførelse af den aftalte opgave, besvares af den godkendte hovedleverandør. 17 Følgeseddel Med hver leverance skal der afleveres en følgeseddel. Følgende oplysninger skal som minimum fremgå af følgesedlen: Navn på bestiller, EANlokationsnummer, dato, antal, varenummer og varenavn samt evt. vægt og restordrer. 18 Priser For bestillinger foretaget i henhold til kontrakten gælder de i leverandørens tilbud af [dd.mm.åååå] angivne enhedspriser omfattet af tilbuddet. Priserne kan reguleres i henhold til 19. Prisfald, herunder reduktioner i eventuelle lovgivningsmæssigt fastsatte afgifter knyttet til de af kontrakten omfattede produkter, skal uden ophold komme Svendborg Kommune til gode. 19 Prisregulering Priserne skal være faste de første 12 måneder regnet fra kontraktens start. Herefter kan der ske dokumenterede prisreguleringer 1 gang årligt. Første prisregulering kan ske med virkning fra den Side 16 af 25

17 1. januar 2011, og prisreguleringen kan maksimalt svare til udviklingen i Kommunernes Landsforenings udmeldte løn- og prisindeks for øvrige tjenesteydelser mv. (art. 4.9). Leverandøren kan dog til enhver tid kræve, at lovgivningsmæssigt fastsatte afgifter og afgiftsstigninger, som bliver kendt efter, at kontrakten er indgået, og som bliver pålagt leverandøren i forhold til de af kontrakten omfattede produkter, tillægges de aftalte priser. Prisregulering sker på leverandørens foranledning. Såfremt prisreguleringen vedrører lovgivningsmæssigt fastsatte afgiftsændringer, skal dokumentation for afgiftsændringerne fremsendes. Prisreguleringer skal meddeles Svendborg Kommune senest 30 dage før ikrafttræden. Varsel om prisreguleringer skal sendes til Svendborg Kommune, Indkøbskontoret, Grubbemøllevej 22, 5700 Svendborg, Prisændringers ikrafttræden er betinget af, at en opdateret prisliste fremsendes til Indkøbskontoret inden ændringens ikrafttræden. 20 Fakturering Uanset hvorledes ordrer er afgivet, skal fakturaer fremsendes elektronisk i det fællesoffentlige format OIOXML. Alle fakturaer skal gebyrfrit fremsendes elektronisk, jf. LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. Fakturaer fremsendes til det enkelte forbrugssted på baggrund af det oplyste EANlokationsnummer. Fakturaer skal indeholde følgende oplysninger: EAN-lokationsnummer på den institution hos Svendborg Kommune, som skal modtage fakturaen Ordregiverens ordre-/rekvisitionsnummer Rekvirent Varebetegnelse og kvantum Fakturabeløb Leverandørens CVR-nummer. Elektroniske fakturaer skal udarbejdes i det fællesoffentlige format OIOXML og fremsendes via VANS (Value Added Network Service). Svendborg Kommune er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. Se i øvrigt Økonomistyrelsens hjemmeside 21 Betaling Betalingsbetingelserne er lb måned + 30 dage fra modtagelse af korrekt faktura. 22 Bonus, gebyrer mv. Side 17 af 25

18 Omsætningen som følge af denne kontrakt med Svendborg Kommune må ikke blive genstand for udbetaling af bonus, gebyr, rabatandel eller anden form for godtgørelse til tredjemand. Overtrædelse af denne bestemmelse vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse. Desuden kan Svendborg Kommune i givet fald kræve det udbetalte beløb returneret fra leverandøren i kombination med en bod på 2 % af den samlede kontraktsum. Det samlede krav kan modregnes fuldt ud i enhver fordring mod leverandøren. 23 Offentlige påbud Leverandøren er forpligtet til at overholde alle direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedskrav og regler/påbud gældende for en tilbudt vare og/eller tjenesteydelse såvel på tidspunktet for indgåelse af kontrakten som i kontraktperioden. Sker der i kontraktperioden ændringer i offentlige påbud, der på væsentlige områder ændrer den udbudte opgave, vil parterne kunne anvende reglerne i 34 vedr. afgørelse af tvister til at løse eventuelle tvivlsspørgsmål. Overtrædelser af offentlige påbud vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse. 24 Miljø Leverandøren garanterer, at alt hvad der bliver leveret under nærværende kontrakt opfylder de til en hver tid gældende miljøregler, -love, -bekendtgørelser, EU-direktiver mv. På forlangende skal leverandøren fremsende dokumentation for produkternes miljømæssige egenskaber, således at Svendborg Kommune kan foretage en miljøvurdering af produktet. Leverandørens udgifter i den forbindelse er Svendborg Kommune uvedkommende. 25 Etik og socialt ansvar Svendborg Kommune forudsætter, at leverandøren og dennes underleverandører overholder internationale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder følgende grundlæggende ILOkonventioner: Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105) Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111) Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182) Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) samt Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135), inden for rammerne af gældende lovgivning. Det forudsættes endvidere, at leverandøren og dennes underleverandører respekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Der henvises i øvrigt til de internationale standarder SA8000 og Global Compact Såfremt Svendborg Kommune bliver bekendt med, at leverandøren eller dennes underleverandører ikke lever op til foranstående bestemmelser, er leverandøren forpligtet til at opfylde kontrakten med et tilsvarende produkt, som opfylder kontraktens krav til produktet. Leverandørens eventuelle omkostninger forbundet hermed er Svendborg Kommune uvedkommende. Side 18 af 25

19 Manglende overholdelse af bestemmelser i denne klausul betragtes som væsentlig misligholdelse af kontrakten. 26 Kontakt mellem parterne Parterne udpeger hver især de personer, der varetager den daglige kontakt i relation til kontrakten. Der skal afholdes MIN. 1 årligt møde mellem Svendborg Kommune og den/de valgte leverandører. På disse møder vil også repræsentanter fra de omfattede dagtilbud deltage. På hver af parternes initiativ foretages en fælles evaluering af samarbejdet mellem leverandøren og Svendborg Kommune. Samarbejdet evalueres under alle omstændigheder efter 3 måneder fra kontraktens ikrafttræden. 27 Statistik Leverandøren skal efter anmodning udarbejde og fremsende statistik over omsætningen på aftalen. Medmindre andet er aftalt, skal statistikken indeholde detaljerede oplysninger om salget (i mængde og kr.) på varelinjeniveau, fordelt på varer, varegrupper og bestiller. Statistik skal fremsendes elektronisk i et excel regneark. Den/de leverandører som vælges skal en gang om året i januar måned aflevere dokumentation for brugen af økologiske produkter. 28 Garanti og reklamation Er andet ikke bestemt i kontrakten, gælder Købelovens regler om forbrugerkøb. Hvor intet andet er anført gælder købelovens reklamations- og ansvarsregler. Leverandørens almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i forhold til leverancer foretaget i henhold til nærværende kontrakt. 29 Underleverandører Såfremt leverandøren anvender underleverandører til opfyldelsen af kontrakten, garanterer leverandøren for opfyldelsen af kontrakten i samme omfang, som hvis leverandøren selv havde udført leverancen. 30 Erstatning og forsikring Leverandøren er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for enhver person- og tingskade, herunder også erhvervs- og produktansvar samt hændelige skader, som måtte opstå i forbindelse med de af kontrakten omfattede produkter og sideprodukter. Leverandøren er forpligtet til at tegne professionel produktansvarsforsikring og opretholde sådan forsikring i hele kontraktperioden. Forsikringen skal mindst dække med en samlet årlig forsikringssum på 10 mio. danske kr. Leverandørens eventuelle selvrisiko må ikke overstige danske kr. pr. skade. Leverandørens erstatningsansvar er ikke begrænset til forsikringssummen. Side 19 af 25

20 Leverandøren skal senest 30 kalenderdage efter indgåelsen af nærværende kontrakt, forelægge dokumentation for tegnet produktansvarsforsikring i henhold til ovenstående. Svendborg Kommune er berettiget til på ethvert tidspunkt i kontraktens løbetid at forlange dokumentation for, at forsikringen er i kraft. 31 Opfyldelseshindringer, herunder force majeure I tilfælde af force majeure, hertil regnes kun generalstrejke, naturkatastrofer, krig o. lign., som forhindrer opfyldelse, bortfalder parternes forpligtelser i det omfang og så længe force majeure er til stede. Som force majeure regnes ikke vejrlig, strejke og lockout. Den af parterne, der ønsker at påberåbe sig force majeure skal give den anden part skriftlig meddelelse herom, så snart force majeure kendes eller konstateres, medmindre force majeure i sig selv umuliggør meddelelsen. Meddelelsen skal angive: Årsagen til force majeure situationen Forventet varighed af force majeure situationen Indsats fra leverandørens side for at kunne genoptage leveringen. Er force majeure isoleret til leverandørens virksomhed, eller områder leverandøren bærer risikoen for, kan Svendborg Kommune kontrahere til anden side, så længe force majeure er til stede. 32 Misligholdelse Som misligholdelse betragtes enhver tilsidesættelse af leverandørens forpligtigelser, dvs. en hvilken som helst mangel, forsinkelse, fejlleverance mv. Foreligger der misligholdelse, skal leverandøren uden ugrundet ophold meddele Svendborg Kommune dette samt underrette Svendborg Kommune om, hvad der vil blive gjort for at afhjælpe misligholdelsen og for at undgå tilsvarende misligholdelser i fremtiden. Dersom leverandøren gentagne gange gør sig skyldig i misligholdelse, jf. ovenstående, betragtes dette som væsentlig misligholdelse. Desuden betragtes følgende forhold altid som væsentlig misligholdelse: Manglende overholdelse af bestemmelserne om bonus, gebyrer mv. jf. 22. Manglende overholdelse af bestemmelserne om etik og socialt ansvar jf. 25. Overtrædelse af offentlige påbud jf. 23. Konkurs, betalingsvanskeligheder, insolvens, betalingsstandsning, likvidation, åbning og forhandling om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt Overtrædelse af leverandørens loyalitetsforpligtelser, herunder sin tavshedsforpligtelse jf. 35. Såfremt boet har ret til at indtræde i kontrakten i medfør af konkurslovens bestemmelser, skal boet efter forespørgsel inden 5 arbejdsdage give skriftlig meddelelse om, hvorvidt boet vil indtræde. 33 Misligholdelsesbeføjelser Svendborg Kommune kan stille krav til den måde, hvorpå en konstateret misligholdelse skal bringes til ophør, og de skridt, der skal tages for at undgå tilsvarende misligholdelse fremover. Væsentlig misligholdelse berettiger Svendborg Kommune til at ophæve kontrakten uden varsel. Side 20 af 25

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Nationalt udbud Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Esbjerg Kommune 02.2013 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Indgåelse af aftale... 4 1.3 Opgavens omfang...

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Kontraktudkast. levering af Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune

Kontraktudkast. levering af Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune Bilag 8 Kontraktudkast levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang... 3 4. Kontraktperiode... 4 5. Kontakt

Læs mere

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast EU-UDBUD Specialkørsler i Vesthimmerlands Kommune Bilag 2 - Kontraktudkast Bilag 2 - Kontraktudkast Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang... 3

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb af parkeringsautomater til Fredericia Kommune August 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.: Thilde Bach Hansen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø Tlf. 7248 1000 cv@ucsj.dk www.ucsj.dk/ RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System Bilag E - Kontraktudkast Aftale om Levering af Service, på Phoniro Lock System 1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Silkeborg Kommune Søvej 1 8600, Silkeborg Herefter kaldet kommunen

Læs mere

Udbud af skolekørsel Holsted området

Udbud af skolekørsel Holsted området Vejen Kommune Udbud af skolekørsel Holsted området Udbudsmateriale Udarbejdet af Teknik & Miljø Team projekt Januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser 1.1. Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt 1

Bilag 1 - Kontrakt 1 1 Bilag 1 - Kontrakt 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt. afdeling] [Adresse] [Postnr.] [By] og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v.

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formalia... 3 1. Formalia... 3 1.1. Ordregivende myndighed... 3 1.1.1 Baggrunden for udbudet...

Læs mere

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 2007/S 159-198789 Århus Kommune Juridisk Afdeling Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 24. september 2007 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Juridisk Afdeling Århus Kommune, Juridisk

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE

AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VORDINGBORG

Læs mere