Aktivitetsberetning. Årsberetning Del 1. D e n E u r o p æ i s k e I n v e s t e r i n g s b a n k - G r u p p e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivitetsberetning. Årsberetning 2005. Del 1. D e n E u r o p æ i s k e I n v e s t e r i n g s b a n k - G r u p p e"

Transkript

1 Årsberetning 2005 Del 1 Aktivitetsberetning EIB-Gruppens årsberetning 2005 består af tre separate dele: Aktivitetsberetningen, der præsenterer EIB-Gruppens aktivitet i det forløbne år og udsigterne for fremtiden; Den finansielle beretning, der indeholder EIB-Gruppens, EIB s, Investeringsfacilitetens, FEMIP-trustfondens og EIF s årsregnskaber med forklarende bilag; Den statistiske beretning med fortegnelsen over de EIB-finansierede projekter og EIB s låntagning i 2005 samt fortegnelsen over EIF s projekter. Dertil kommer oversigtstabeller for regnskabsåret og de fem seneste år. Den cd-rom, der er vedlagt denne beretning, indeholder oplysninger fra alle tre dele samt elektroniske udgaver deraf på de foreliggende sprog. Årsberetningen foreligger ligeledes på Bankens netsted D e n E u r o p æ i s k e I n v e s t e r i n g s b a n k - G r u p p e

2

3 Aktivitetsberetning 2005 EIB-Gruppen Indhold EIB-Gruppen: Nøgletal 4 EIB-Gruppen: Sammendraget balance 5 Meddelelse fra formanden 6 Den Europæiske Investeringsbank-Gruppe i Forretningsplanen EIB-Gruppens aktivitet i Afbalanceret udvikling i hele EU 17 Innovation 2010-initiativet 22 Miljøbeskyttelse 28 Udvikling af transeuropæiske net 32 Støtte til mindre og mellemstore virksomheder blev et overordnet mål i FEMIP: Støtte til partnerlandene i Middelhavsområdet 40 Samarbejde med andre partnerlande 44 En førende international emittent 50 Virksomhedsledelse 54 EU-institutionernes og udviklingsinstitutionernes partner 55 Transparens og ansvarlighed 60 EIB-Gruppens administration og personale 64 EIB s vedtægtsmæssige organer 66 EIB s direktion 68 EIB s organigram 69 EIF s vedtægtsmæssige organer 72 EIB-Gruppen: Finansierbare projekter 73 EIB-Gruppens adresser 74

4 EIB-Gruppen 4 Aktivitetsberetning 2005 EIB-Gruppen: Nøgletal Den Europæiske Investeringsbank Aktiviteten i 2005 Mio EUR Indgåede aftaler I Unionen I partnerlandene Godkendte projekter I Unionen I partnerlandene Udbetalinger Af Bankens midler Af budgetmidler 197 Heraf Investeringsfaciliteten 114 Tilvejebragte midler (efter swaps) (*) I EU-valutaer I andre valutaer Stilling pr Udestående Udlån af Bankens midler Ydede garantier 135 Finansieringsbidrag af budgetmidler Kort-, mellem- og langfristet låntagning Egne midler Balancesum Regnskabsårets nettoresultat Tegnet kapital Heraf indbetalt Den Europæiske Investeringsfond Aktiviteten i 2005 Indgåede aftaler Venturekapital (21 fonde) 368 Garantier (35 forretninger) Forpligtelser Venturekapital (24 fonde) 468 Garantier (35 forretninger) (*) Heraf blev 49,8 mia tilvejebragt ifølge den samlede låntagningsbemyndigelse for 2005 på 50 mia EUR, medens 2,9 mia indgår i låntagningsprogrammet for Stilling pr Venturekapital (217 fonde) Garantier (164 forretninger) Tegnet kapital Heraf indbetalt 400 Regnskabsårets nettoresultat 43 Reserver og hensættelser 212

5 Aktivitetsberetning EIB-Gruppen EIB-Gruppen Sammendraget balance pr. 31. december 2005 (i tusinde EUR) Den finansielle beretning 2005 AKTIVER Kassebeholdning, tilgodehavender hos centralbanker samt indestående på postgirokonti Gældsbeviser udstedt af det offentlige, der kan refinansieres i centralbanker Udlån og forskud til kreditinstitutter a) På anfordring b) Andre tilgodehavender c) Udlån Udlån og forskud til kunder a) Udlån b) Særlige hensættelser Obligationer og andre værdipapirer med fast afkast a) Udstedt af det offentlige b) Udstedt af andre emittenter Aktier og andre værdipapirer med variabelt afkast Immaterielle aktiver Ejendomme, inventar og driftsmidler Andre aktiver a) Diverse debitorer b) Positive erstatningsværdier Tegnet kapital og tilgodehavende reserver, indkaldt, men ikke indbetalt Periodeafgrænsningsposter PASSIVER Gæld til kreditinstitutter a) Med aftalt løbetid eller på opsigelse Gæld stiftet ved udstedelse af værdipapirer a) Udstedte obligationer b) Andre Andre passiver a) Forudmodtagne rentegodtgørelser b) Diverse kreditorer c) Diverse d) Negative erstatningsværdier Periodeafgrænsningsposter Hensættelser til omkostninger, herunder uforudsete udgifter a) Personalets pensionsfond b) Hensættelse til garantier for lån ydet af tredjemand 0 c) Hensættelse til garantier for venturekapitalforretninger Kapital Tegnet Ikke indkaldt Konsoliderede reserver a) Reservefond b) Supplerende reserve Midler til ordningen for struktureret finansiering Midler til venturekapitalforretninger Hensættelse til generelle bankrisici efter fordeling Regnskabsårets resultat Inden overførsel fra hensættelsen til generelle bankrisici Årets overførsel fra hensættelsen til generelle bankrisici Regnskabsårets resultat til fordeling

6 EIB-Gruppen 6 Aktivitetsberetning 2005 Meddelelse fra formanden Det Europæiske Råd udtrykte det klart på mødet i Lissabon: Det overordnede mål for den økonomiske politik i Europa må være styrkelse af den europæiske økonomis vækstmuligheder. Uden en stærkere og mere stabil vækst vil det være umuligt at reducere underbeskæftigelsen og sikre en tilstrækkelig social beskyttelse. Lissabonstrategien opridser nogle hovedlinjer for, hvordan vækstmulighederne kan styrkes: Fuldendelse af enhedsmarkedet, især gennem stimulering af konkurrencen på markederne for varer og tjenester; forhøjelse af beskæftigelsesprocenten, især gennem fremme af de mindre og mellemstore virksomheders udvikling og smidiggørelse af arbejdsmarkedets funktion; favorisering af de produktive investeringer, især gennem tilpasning af skatteinstrumenterne og fremme af venturekapital, samt stimulering af innovationsevnen ved at investere mere og bedre i uddannelse og forskning. I Lissabon i marts 2000 og gentagne gange siden har Det Europæiske Råd anmodet Banken om at bidrage til virkeliggørelsen af denne strategi, hvilket fik den til at udbygge sin aktivitet i hovedsagelig tre retninger, nemlig finansiering af transeuropæiske net for energioverførsel, der er et uundværligt supplement til enhedsmarkedet (jf. s. 32); finansiering af infrastrukturer og programmer for forskning og uddannelse via innovation 2010-initiativet (jf. s. 22) samt fremme af mindre og mellemstore virksomheder via et fornyet partnerskab med banksektoren og via Bankens filial Den Europæiske Investeringsfond (jf. s. 36). Denne udbygning af Bankens aktivitet på de områder, som dens ejere prioriterer højt, går hånd i hånd med en diversificering af finansieringsordningerne med henblik på en kontrolleret forøgelse af risikotagningen. Jeg skal især nævne to initiativer i denne sammenhæng, der er indledt i samarbejde med Europa-Kommissionen og godkendt af Rådet og Europa-Parlamentet, nemlig dels en finansieringsordning med risikodeling til fordel for forskning, der vil sætte Banken i stand til at yde flere finansieringsbidrag til forskning og udvikling med en højere grad af risiko, dels en fællesskabsgarantiordning for transeuropæiske transportnet, der dækker visse særlige risici, som den private sektor bærer i de første år af et infrastrukturprojekts drift. Målet med begge ordninger er at skabe en løftestangsvirkning, dvs. at gøre det muligt at mobilisere midler af et langt større omfang end det oprindelige indskud fra det europæiske budget. Da EIB er EU-landenes bank, er det en selvfølge, at hovedparten af dens finansieringsbidrag går til projekter i EU (lån på 42 mia EUR af i alt 47 mia i 2005). Det vil også være tilfældet fremover, især fordi vi regner med en endnu større vækst i vore forretninger i de nye medlemslande. I tidens løb er EIB imidlertid blevet anmodet om at finansiere projekter også uden for EU, nemlig på grundlag af mandater fra Rådet, på forslag fra Europa-Kommissionen, eller fra medlemsstaterne (i de forskellige konventioner og aftaler med AVS-staterne). Disse mandater, der er blevet overdraget Banken på forskellige tidspunkter og af forskellige grunde, er langt fra ensartede. Deres størrelse, anvendelsesområde og detaljer

7 Aktivitetsberetning EIB-Gruppen er væsensforskellige. I visse tilfælde, især i Middelhavsområdet og AVS-landene, er der ikke længere tale om blot projektfinansiering, men om et sandt udviklingsmandat, hvilket skaber behov for en strategi, finansieringsordninger og vilkår af en helt anden art end i EU. Denne udvikling har gjort det nødvendigt for EIB at styrke sine menneskelige ressourcer og diversificere sin indsats, især for så vidt angår FEMIP (jf. s. 40) og Cotonouinvesteringsfaciliteten (jf. s. 46). Den kræver desuden nye samarbejdsformer med såvel Europa-Kommissionen som andre internationale finansielle institutioner. Inden udgangen af 2006 skal Rådet tage stilling til fornyelsen af Bankens eksterne mandater for tidsrummet Det er en god lejlighed til at gøre status over denne udvikling, fastlægge retningslinjer for fremtiden og sandsynligvis bekræfte Bankens rolle som udviklingsbank i visse regioner, som EU har valgt at opretholde et privilegeret partnerskab med. Transparens over for borgerne. Under overholdelse af de regler om fortrolighed, der er uundværlige i forretningsverdenen, har EIB i høj grad udvidet offentlighedens adgang til information vedrørende sin aktivitet (jf. s. 60). Den er således overbevist om, at øget transparens omkring dens beslutninger og funktion kun kan styrke dens troværdighed. Philippe Maystadt Formand for EIB-Gruppen Udviklingen af Bankens aktivitet skal ske på sammenhængende og transparent vis. Sammenhæng med de øvrige europæiske institutioner. EIB er ikke blot en bank, men også en europæisk institution, der blev oprettet ved Romtraktaten samtidig med de øvrige EU-institutioner. Det er derfor vigtigt, at den opretholder en regelmæssig og operationel dialog med de øvrige EU-institutioner og derved naturligvis respekterer hver enkelts autonomi og særlige kendetegn (jf. s. 55).

8 EIB-Gruppen 8 Aktivitetsberetning 2005 Den Europæiske Investeringsbank- Gruppe i 2005 I 2005 udlånte Den Europæiske Investeringsbank 47,4 mia EUR (43,2 mia i 2004) til projekter, der fremmer virkeliggørelsen af EU s politiske mål. Finansieringsbidragene i EU-25 beløb sig til 42,3 mia EUR, deraf 5,8 mia i de ti nye medlemslande. Hertil kommer 5,1 mia i tredjelande, deraf 2 mia i de tiltrædende lande (Bulgarien og Rumænien) og tiltrædelseslandene (Kroatien og Tyrkiet). I 2005 investerede Den Europæiske Investeringsfond (EIF) EIB-Gruppens særlige organ for venturekapital og garantier 368 mio EUR i venturekapitalfonde, hvilket øgede dens samlede portefølje til 3,1 mia EUR, ligesom den stillede 1,7 mia EUR til rådighed i form af garantier for finansielle formidleres porteføljer af lån til mindre og mellemstore virksomheder. Med henblik på finansiering af sin långivning rejste EIB 49,8 mia EUR på de internationale kapitalmarkeder i form af 330 obligationsemissioner i 15 valutaer. Pr. 31. december 2005 beløb EIB s samlede udestående på udlån sig til 294,2 mia EUR, medens det samlede udestående på optagne lån udgjorde 248,3 mia. Hovedaktivitetsområder Bankens långivning var i 2005 koncentreret om fem hovedaktivitetsområder, nemlig økonomisk og social samhørighed, innovation 2010-initiativet, miljøbeskyttelse, etablering af transeuropæiske net og fremme af EU s udviklings- og samarbejdspolitikker. Indsatsen på disse områder er beskrevet i separate afsnit i aktivitetsberetningens hoveddel tilligemed støtten til mindre og mellemstore virksomheder, som styrelsesrådet gjorde til et overordnet mål i juni 2005, og emner i forbindelse med virksomhedsledelse. Herefter følger et sammendrag af EIB s nøgletal og hovedtrækkene i dens aktivitet i Økonomisk og social samhørighed i det udvidede EU (34 mia EUR) I EU-25 bevilgede EIB individuelle lån (lån til individuelle projekter efter egen projektbedømmelse) på 28 mia EUR i 2005, nemlig til investeringer, der bidrager til at styrke regionernes økonomiske formåen. Hertil kommer 6 mia EUR i form af kreditlinjer (globallån) til partnerbanker med henblik på finansiering af mindre og mellemstore virksomheder samt mindre, offentlige investeringer. Lånene på 34 mia EUR til regionudvikling repræsenterede ca. 80% af EIB s samlede långivning i EU-25. Samarbejdet med Europa-Kommissionens generaldirektorat for regionalpolitik blev styrket yderligere. Der blev taget to nye initiativer. For det første sigter JASPERS mod at yde teknisk bistand til lande og regioner til sikring af, at Samhørighedsfondens midler for perioden går til de investeringer, der er bedst egnede til at fremme økonomisk vækst og skabe beskæftigelse. JASPERS forvaltes af EIB, og sagkyndige fra EIB, Europa-Kommissionen og EBGU vil i fællesskab bistå myndighederne i modtagerlandene ved udformningen og gennemførelsen af investeringsprojekter, der er egnede til samfinansiering med tilskud fra Europa-Kommissionen. For det andet skal JEREMIE, der forvaltes af Den Europæ-

9 Aktivitetsberetning EIB-Gruppen Den Europæiske Investeringsbank-Gruppe i 2005 Sydøsteuropa (2,1%) Partnerlandene i Middelhavsområdet (4,5%) Afrika, Vestindien og Stillehavet, OLT og Sydafrika (1,4%) Asien og Latinamerika (1%) EU (91%) Indgåede låneaftaler i 2005 fordelt på områder iske Investeringsfond, anvende midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, der frivilligt stilles til rådighed af modtagerlandene, til nye finansielle produkter, såsom regionale venturekapitalfonde, garantier for porteføljer af lån til mindre og mellemstore virksomheder eller globallån til mikrofinansieringsinstitutioner med sigte på at forbedre adgangen til finansiering for sådanne mindre og mellemstore virksomheder i udviklingsområder. 2) uddannelse og oplæring for at øge beskæftigelsesegnetheden, hvorved hovedparten af Bankens finansieringsbidrag går til forbedring og teknisk modernisering af højere uddannelsesfaciliteter (30%), og 3) udvikling af informations- og kommunikationsteknologi samt -net, såsom bredbånd, og udbredelse af deres anvendelse overalt i samfundet (25%). EIB har bestræbt sig på at fordele sin finansiering af projekter via innovation 2010-initiativet på hele EU-25. Ca. to tredjedele af disse finansieringsbidrag er hidtil gået til udviklingsområder for at delagtiggøre disse mindre udviklede regioner i den videnbaserede økonomi. Den Europæiske Investeringsfond (EIF) støtter i høj grad innovation 2010-initiativet, overvejende ved at erhverve kapitalandele i venturekapitalfonde. I 2005 investerede EIF 368 mio EUR i venturekapitalfonde (358 mio i 2004) og udvidede derved sin portefølje af kapitalandele til 3,1 mia En innovativ og videnbaseret europæisk økonomi (10,7 mia EUR) EIB s udbetalinger, indgåede aftaler og lånetilsagn ( ) Gennem sit innovation 2010-initiativ fremmer EIB virkeliggørelsen af EU s Lissabonstrategi for en informations- og videnbaseret økonomi. EIB s mål er at tilvejebringe 50 mia EUR frem til udgangen af dette årti med henblik på at styrke EU s innovative formåen og langsigtede konkurrenceevne. Mia EUR Siden innovation 2010-initiativet blev iværksat i 2000, har EIB ydet lån til innovative investeringer på 34,8 mia EUR, deraf 10,7 mia alene i Dens långivning er koncentreret på tre hovedområder, nemlig 1) forskning, udvikling og innovation, hvor projekterne spænder fra grundlagsforskning ved universiteter/forskningscentre til anvendt forskning, der hovedsagelig udføres af private virksomheder (45% af de individuelle lån siden 2000), Udbetalinger Indgåede låneaftaler Lånetilsagn Medmindre andet er nævnt, er alle beløb i denne beretning i EUR.

10 EIB-Gruppen 10 Aktivitetsberetning 2005 Den Europæiske Investeringsbank-Gruppe i 2005 EUR, fordelt på ca. 217 fonde, der er aktive i EU-25. EIF virker som en fond for fonde med hovedvægten (to tredjedele af sin portefølje) på fonde, der har specialiseret sig i finansiering af virksomhedernes startfase (især informations- og kommunikationsteknologi samt biovidenskaber). Den er nu en af Europas største kilder til venturekapital på dette delmarked. Sidste år udvidede EIF sin investeringspolitik yderligere, nemlig med midler til mellemfasen og senere. ca. 15 til 50% inden I 2005 udgjorde denne andel 64%. Til støtte for EU s Lissabondagsorden er EIB desuden begyndt at finansiere projekter for vedvarende energi, hvori der indgår ny og innovativ teknologi selvom de ikke opfylder Bankens standardkriterier for økonomisk bæredygtighed hvis det kan godtgøres, at de har mulighed for at blive økonomisk bæredygtige inden for en rimelig tidsfrist. Miljøbeskyttelse (12,3 mia EUR) I 2005 indgik EIB aftaler om individuelle lån til miljøprojekter på i alt 12,3 mia EUR, deraf 1,4 mia uden for EU-25. EIB s mål om at stille 30-35% af sine individuelle lån i EU-25 til rådighed for projekter for beskyttelse eller forbedring af det naturlige miljø eller bymiljøet blev dermed nået. Over 60% af denne långivning i EU-25 gik til forbedring af bymiljøet (dvs. kollektiv transport og byfornyelse), og 20% til projekter for vandforsyning og kloakering eller bekæmpelse af industriforurening. Hovedparten af de resterende 20% kom investeringer i effektiv energiudnyttelse og vedvarende energi til gode. I 2004 forpligtede EIB sig til at øge den vedvarende energis andel af den samlede nye kapacitet for elproduktion, som Banken finansierer i EU, fra Transeuropæiske net (8,2 mia EUR) Effektive net for transport og energioverførsel er af vital betydning for den økonomiske integration i det udvidede EU og for forsyningssikkerheden med hensyn til energi. Derfor er transeuropæiske net et hovedaktivitetsområde for EIB. I 2005 blev der indgået aftaler om lån til transeuropæiske netprojekter i EU-25 på i alt 7,7 mia EUR, hvortil kommer andre 550 mio i Rumænien. For at øge sin støtte til transeuropæiske net indførte EIB desuden nye finansieringsordninger, såsom ordningen for struktureret finansiering for fremme af transeuropæiske netprojekter med højere risiko, ligesom den foreslog en garantiordning for lån til transeuropæiske transportprojekter i EU, der er under overvejelse, med henblik på at dække risikoen i projekternes første år, hvor indtægterne måske ikke helt svarer til forventningerne. Fremme af EU s udviklings- og samarbejdspolitikker (3,6 mia EUR) FEMIP sigter mod at styrke den private sektor samt den sociale og økonomiske infrastruktur i partnerlandene i Middelhavsområdet. I 2005 beløb långivningen inden for rammerne af FEMIP sig til i alt 2,2 mia EUR, fordelt på fire hovedområder, nemlig den private sektor (49%), infrastruk-

11 Aktivitetsberetning EIB-Gruppen Den Europæiske Investeringsbank-Gruppe i 2005 Den statistiske beretning 2005 turer for transport (34%), energi (13%) og miljø (4%). FEMIP giver de regionale erhvervsliv (herunder udenlandske investorer) adgang til finansielle produkter, der ikke er let tilgængelige i området (langfristede lån, finansieringsbidrag med risikodeling, risikovillig kapital og finansiering af teknisk bistand). Desuden var 2005 FEMIPtrustfondens første aktivitetsår. Den fokuserer på opstrøms teknisk bistand og risikovillig kapital i partnerlandene i Middelhavsområdet. I EU s partnerlande i Afrika, Vestindien og Stillehavet, der er omfattet af Cotonouaftalen, er EIB bemyndiget til i perioden at yde lån af egne midler på indtil 1,7 mia EUR og forvalte en investeringsfacilitet på 2 mia EUR. Sidstnævnte er en revolverende fond, idet tilbagebetalingerne investeres i nye projekter. I 2005 hæmmede politiske problemer eller vanskelige økonomiske forhold i nogle lande og den deraf følgende afmatning i de direkte udenlandske investeringer EIB s aktivitet. Lånene af EIB s og Investeringsfacilitetens midler beløb sig til i alt 540 mio EUR, hvorved hovedvægten lå på industri- og infrastrukturprojekter samt fremme af mindre og mellemstore virksomheder via lokale banker. Nyt hovedaktivitetsområde: Mindre og mellemstore virksomheder I 2005 beløb globallånene til finansielle formidlere, der genudlåner midlerne til mindre investeringer, sig til 9 mia EUR, hvoraf 4,2 mia gik til ca mindre og mellemstore virksomheder. Låntagningen i 2005 Inden for rammerne af låntagningsprogrammet for 2005 tilvejebragte Banken 49,8 mia EUR i form af 330 forretninger fordelt på 15 valutaer. Medens det samlede omfang svarede tilnærmelsesvis til 2004, afveg middeltilvejebringelsens sammensætning markant som følge af de ændrede markedsvilkår. Til de nævneværdige vækstområder hører langfristede emissioner (løbetider på 10 år eller mere), især EUR-benchmarks, og strukturerede emissioner i EUR. De langfristede emissioner repræsenterede omregnet over 23 mia EUR eller det dobbelte af sidste års emissioner med tilsvarende løbetider. EUR-emissionerne (39%) udgjorde hovedparten, efterfulgt af USD (29%) og GBP (20%). Spredningen på valutaer øgedes fortsat, idet der blev emitteret lån i yderligere 12 valutaer (12%). Det afspejler Bankens løbende bidrag til kapitalmarkedernes udvikling i de nye medlemsstaters valutaer såvel som i de tiltrædende landes og tiltrædelseslandenes. I disse lande fremmer emissioner i lokal valuta desuden udviklingen i EIB s udlånsaktivitet. På årsmødet i 2005 besluttede EIB s styrelsesråd at optage mindre og mellemstore virksomheder blandt Bankens hovedaktivitetsområder. Som følge deraf undersøger Banken nye måder at samarbejde med banksektoren på. Desuden agter EIB og EIF med forenede kræfter at udvikle finansielle produkter, som er skræddersyede til de særlige behov i mindre og mellemstore virksomheder, der er aktive på de forskellige nationale og regionale markeder.

12 EIB-Gruppen 12 Aktivitetsberetning 2005 Forretningsplanen Forretningsplanen beskriver, hvordan EIB agter at bidrage til virkeliggørelsen af EIB- Gruppens strategiske mål og dermed dens formål. Forretningsplanen omsætter den nye strategi, som styrelsesrådet vedtog i juni 2005, til prioriteringer, indsatser og initiativer. Innovation, kvalitet, nye mandater og udviklingsfremme EIB-Gruppen vil fortsat styrke væksten og beskæftigelsen i EU og fremme virkeliggørelsen af Lissabondagsordenen. I Europa vil forretningerne blive koncentreret om innovation og kvalitet. Innovation indebærer, at EIB-Gruppen vil udvikle nye finansielle instrumenter, også i samarbejde med Europa-Kommissionen, og søge nye og bedre måder at samarbejde med banksektoren på, især for at øge EIB s støtte til mindre og mellemstore virksomheder, der siden styrelsesrådets beslutning indgår i EIB-Gruppens hovedaktivitetsområder (de øvrige er økonomisk og social samhørighed, innovation 2010-initiativet, miljøbeskyttelse og -forbedring, etablering af transeuropæiske net samt støtte til EU s udviklingspolitik i partnerlandene). Som følge af denne nye overordnede status ventes globallånene til mindre og mellemstore virksomheder at ville udgøre over 50% af de samlede globallån i Fokuseringen på kvalitet kræver en yderligere styrkelse af forretningernes merværdiskabelse, herunder en gradvis forøgelse af Bankens kreditrisikotagning for at styrke den finansielle merværdiskabelse. I dette øjemed har Banken omlagt sin politik for kreditrisiko og dels sænket minimumsgrænserne for kreditvurderinger, dels videreudviklet sin ordning for struktureret finansiering, der åbner mulighed for udlåning til låntagere og projekter med lav investeringsvurdering eller derunder, nemlig i form af mezzaninlån og underordnede lån, derivater og kvasikapitalinstrumenter. Banken har fordelen af en solid risikovurderings- og styringsstruktur, men også af sin udlånsporteføljes kvalitet. I de seneste år har kvaliteten af EIB s udlånsportefølje været fremragende, idet de bedste kreditrisici ifølge Bankens egen klassifikation udgør 96% af porteføljen, hvilket giver tilstrækkelig mulighed for at absorbere et antal forretninger med højere risikoprofil. Uden for EU arbejder Banken inden for rammerne af Det Europæiske Råds udlånsmandater. De løbende mandater i udvidelseslandene og de østlige nabolande, partnerlandene i Middelhavsområdet, Sydafrika samt Asien og Latinamerika udløber i 2007, og der vil skulle vedtages nye mandater for perioden fra januar 2007 til Da de disponible midler ifølge det løbende andet euro-middelhavsmandat var næsten opbrugt ultimo 2005, har EIB besluttet at ville yde lån for egen risiko i partnerlandene i Middelhavsområdet i Inden for rammerne af Cotonouaftalen agter Banken at udbygge sin udlånsaktivitet yderligere i landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet i form af dels nye instrumenter til fordel for AVS-landene f.eks. garantier dels en øget geografisk og sektoral spredning. Der vil blive lagt særlig vægt på forretningernes udviklingsfremmende virkninger. Øget rådgivning EIB-Gruppen agter også at øge sin rådgivning, hvor dens tekniske sagkundskab kan fremme virkeliggørelsen af EU s politikker. Især i forbindelse

13 Aktivitetsberetning EIB-Gruppen Forretningsplanen EIB s bestyrelse med infrastrukturer for transport har medlemsstaterne og de lokale myndigheder talrige gange anmodet Banken om at spille en rådgivende rolle ved udviklingen af nye finansieringsstrukturer til støtte for etableringen af højt prioriterede transeuropæiske net. Desuden fremmer Banken EU s overordnede mål om miljøbeskyttelse og -forbedring ifølge Kyotoprotokollen, nemlig gennem iværksættelsen af ordningen for teknisk bistand vedrørende klimaforandringer. Gennem denne ordning kan der ydes forhåndsfinansiering med sigte på at sætte initiativtagere i stand til at udnytte deres aktiviteters muligheder for karbonreduktion og maksimere skabelsen af karbonkreditter, der kan handles inden for rammerne af EU s ordning for emissionshandel og derved hjælpe medlemsstaterne med at opfylde deres forpligtelser ifølge Kyotoprotokollerne. Også EIF har udviklet rådgivningstjenester på grundlag af sin sagkundskab inden for venturekapital og porteføljegarantier til fordel for regionale og finansielle organisationer gennem skabelse af gunstigere vilkår og øget adgang til finansiering for mindre og mellemstore virksomheder. Samarbejde med Europa-kommissionen Samarbejdet mellem og den fælles produktudvikling for EIB og Europa-Kommissionen vil blive styrket yderligere. Inden for rammerne af den europæiske indsats for vækst vil EIB blive

14 EIB-Gruppen 14 Aktivitetsberetning 2005 Forretningsplanen inddraget i løsningen af projektanliggender opstrøms, men også i udformningen af særlige finansielle instrumenter, der mobiliserer budgetmidler i programmeringsperioden Europa-Kommissionens skabelse af nye instrumenter, der skal forvaltes af Banken, vil bidrage til en gearing af tilskud med EIB-lån samt teknisk og markedsmæssig sagkundskab. På denne baggrund er direktoratet for långivning i Europa blevet omorganiseret fra 1. januar 2006, idet der er blevet oprettet en ny horisontal hovedafdeling for fremme af vækstinstrumenter. Den nye hovedafdeling er ansvarlig for alle strukturerede finansieringsforretninger (lån med risikodeling) til fordel for transeuropæiske net og innovation 2010-initiativet, der er de to hovedbestanddele af den europæiske indsats for vækst, som Det Europæiske Råd iværksatte i Den leder desuden direktoratets videncentre om innovation 2010-initiativet, transeuropæiske net/offentlig-private partnerskaber og miljøbeskyttelse, ligesom den koordinerer direktoratets rådgivning. Denne hovedafdeling vil bidrage til at sikre et konsistent og konsekvent samarbejde med Europa-Kommissionen og udviklingen af fælles finansielle instrumenter for vækst. Ansvarlighed gennem transparens I forretningsplanens anvendelsesperiode vil EIB fortsat styrke sin transparens ved at give mere information om sin aktivitet. Det indebærer udvekslinger med nyhedsmedierne, afholdelse af og deltagelse i offentlige arrangementer samt udbygning af Bankens netsted, publikationer og dialog med civilsamfundet. EIB s netsted er et centralt værktøj for Bankens transparens. Banken vil derfor arbejde videre med sit årligt rullende program for styrkelse og forbedring af sit netsteds indhold og brugervenlighed gennem ibrugtagning af et nyt indholdsstyringssystem. I 2005 blev der afholdt et offentligt samråd om Bankens offentliggørelsespolitik. Det var første gang, EIB rådspurgte offentligheden om en EIB-politik. Den nye offentliggørelsespolitik, der trådte i kraft med året 2006, vil blive baseret på princippet om offentliggørelse. Banken vil overveje offentlige samråd om andre EIB-politikker. EIB og Europa-Kommissionen har ligeledes besluttet en væsentlig udvidelse af de gældende rammer for samarbejde med strukturfondene i programmeringsperioden Inden for rammerne af JASPERS (Joint Assistance in Supporting Projects for European Regions) vil modtagerlandene kunne opnå teknisk bistand fra Banken til sikring af projekternes og deres gennemførelses kvalitet. Således vil en særlig task force bestående af ca. 50 sagkyndige fra Europa-Kommissionen, EBGU og EIB arbejde dels fra Bankens hovedsæde i Luxembourg, dels i marken.

15 Aktivitetsberetning EIB-Gruppen Forretningsplanen INSTITUTIONAL The mission of the EIB Group is to contribute, by financing sound investment, to the policy objectives of the European Union as laid down in its statutes and in decisions of the European Council. PILLAR 1 - Priority Lending: Economic and Social Cohesion and Regional Development in the enlarged EU Implementation of the i2i initiative Development of Trans-European and Access Networks Environmental Protection and Improvement Support for EU Development and Cooperation Policies with Partner Countries SME Financing Human Capital VALUE ADDED Pillar 1 Consistency between Operations and the Priority Objectives of the EU (Council - Commission - Parliament) Pillar 2 Quality and Soundness of each Project Contribute to EU Policy Goals Pillar 3 Particular Financial Benefits obtained by the use of EIB Funds Transparency / Accountability / External Communication How do we satisfy our stakeholders? CUSTOMER Develop Innovative Fields & Products Meet Expectations (Promoter and Borrower) Provide Attractive Financial Terms Partnership with Financial Institutions (MFIs/IFIs and other Banks) Combine with Grants/ Subsidies Partnership with the Commission How do we satisfy our customers needs? FINANCIAL Optimise Cost of Funding Generate FinancialSurplus Ensure Long-Term Financial Sustainability Manage Risk Credit Financial Operational Legal and Reputational How do we manage finance? INTERNAL Improve Resources Allocation Prioritise Budget Allocation Prioritise Surplus Allocation Develop Best Practice (Continuous Improvement of Key Processes) Central / Support Functions Lending Treasury / Borrowing Improve Effectiveness of Project Identification & Appraisal Enhance Project Monitoring and Ex-post Evaluation Develop Policy / Programme / Project Analysis How do we perform key internal processes? STAFF LEARNING AND GROWTH Upgrade Infrastructure Buildings Enhance IT Systems Develop Technical Skills / Learning Attract, Develop and Motivate High Quality Staff Staff the Organisation Optimise Staff Contribution and Satisfaction Assist in Developing Organisational Capabilities Increase Effectiveness of Internal Communication How do we sustain innovation, change and improvement? Dette strategikort er en visuel fremstilling af EIB s strategi samt af de processer og systemer, der er nødvendige for at kunne virkeliggøre denne strategi. Det viser de ansatte, hvordan deres jobs hænger sammen med Bankens overordnede mål.

16 EIB-Gruppen 16 Aktivitetsberetning 2005 EIB-Gruppens aktivitet i 2005

17 Aktivitetsberetning EIB-Gruppen Afbalanceret udvikling i hele EU Styrkelse af den økonomiske og sociale samhørighed i EU er EIB s hovedsigte og et overordnet mål for långivningen. Regionudvikling med sigte på at reducere ubalancerne mellem regionerne er en væsentlig bestanddel af dette mål. Skabelse af økonomisk og social samhørighed i de mindre begunstigede regioner er Bankens fornemste opgave ifølge traktaterne. I lyset af de udfordringer, som udvidelsen og de fortsatte uligheder inden for de enkelte medlemslande repræsenterer, bekræftede EIB s styrelsesråd i forbindelse med gennemgangen af Bankens strategi i 2005 på ny, at økonomisk og social samhørighed skulle forblive dens topprioritet. Det udvidede EU og den kommende samhørighedspolitik for perioden placerer økonomisk og social samhørighed højt på EU s dagsorden. Lissabonstrategien tillægger dette mål yderligere betydning gennem sin fokusering på investeringer i uddannelse, forskning og innovation som vejen til varig økonomisk vækst og beskæftigelse. 34 mia EUR til regionerne I 2005 ydede Banken lån på knap 28 mia EUR i EU- 25 til projekter for ophjælpning af økonomisk tilbagestående regioner (mål nr. 1) og/eller regioner med strukturelle vanskeligheder (mål nr. 2), hvilket repræsenterer 84% af de samlede individuelle lån i EU. Globallånene til finansielle formidlere med henblik på genudlåning til mindre og mellemstore investeringer i udviklingsområder beløb sig til 5,9 mia EUR, hvilket bringer den samlede långivning til økonomisk og social samhørighed op på ca. 34 mia i 2005 eller 80% de samlede lån i EU sidste år. Også i 2006 agter Banken at koncentrere mindst to tredjedele af sine individuelle lån og halvdelen af sine globallån om projekter, der fremmer økonomisk og social samhørighed. Regionudvikling i EU Individuelle lån i 2005: 28,1 mia EUR Mio EUR Långivningen i de nye medlemslande afspejler den betydelige vægt, der lægges på at udvikle EIB s aktivitet i området, og var derfor særlig omfattende, nemlig 4,9 mia EUR. Det skyldes til dels en markant stigning i långivningen ifølge strukturprogrammerne, hvorunder EIB samfinansierer programmer, der fremmes via EU s struktur- og samhørighedsfonde. Långivningen Mål nr. 1 Mål nr. 2 Multiregionale lån

18 EIB-Gruppen 18 Aktivitetsberetning 2005 Afbalanceret udvikling i hele EU Regionudvikling i EU Individuelle lån fordelt på sektorer i 2005 Mio EUR Beløb % Energi Kommunikation Vand og kloakering Byforbedring Industri og landbrug Uddannelse og sundhed Andre tjenester Individuelle lån i alt Globallån ifølge strukturprogrammerne indledtes i Italien og Spanien i 2001 og er med årene blevet udvidet til andre EU-lande. Den er nu blevet et almindelig brugt instrument i de nye medlemslande. Støtten til investeringer i udviklingsområder var ligeledes omfattende i Spanien (6,1 mia EUR), Tyskland (4,8 mia EUR), Italien (3,9 mia EUR) og Det Forenede Kongerige (2,9 mia EUR). Fremover ventes udlånsvæksten især at komme fra projekter i de nye medlemslande, de tiltrædende lande og tiltrædelseslandene. Samarbejde med Europa-Kommissionen Det forretningsmæssige samarbejde med Europa- Kommissionen blev styrket i 2005 som et led i forberedelserne til programmeringsperioden for at udvikle ny synergi og komplementaritet mellem Bankens og Europa-Kommissionens forretninger til fordel for økonomisk og social samhørighed samt for at maksimere EIB s aktiviteters merværdiskabelse på dette område. Den væsentligste udvikling i denne sammenhæng er JASPERS (jf. rammen), et ambitiøst partnerskab for teknisk bistand mellem Europa-Kommissionens generaldirektorat for regionaludvikling, EIB og EBGU, der bidrager til en positiv udmøntning af EU s kommende politik for samhørighed. EIB s lån kom alle økonomiske sektorer til gode, hvoraf de vigtigste i 2005 var kommunikation (46%), industri (22%) samt uddannelse og sundhed (9%). En stor del af långivningen til økonomisk og social samhørighed fremmede desuden andre overordnede EU-mål. Således kom 79% af långivningen til transeuropæiske net og andre omfattende europæiske net herunder for energioverførsel udviklingsområder til gode. Det gælder ligeledes 82% af Bankens lån til miljøforbedring og 84% af lånene til støtte for Lissabonstrategien.

19 Aktivitetsberetning EIB-Gruppen Afbalanceret udvikling i hele EU JASPERS: Øget samarbejde mellem EIB og Europa-Kommissionen til gavn for regionerne I 2005 styrkede EIB og Europa-Kommissionens generaldirektorat for regionalpolitik deres koordinerede tilgang til fastlæggelse af politikker og forretningsaktiviteter med henblik på iværksættelsen af en ny politik for perioden I oktober 2005 præsenterede Europa-Kommissionen, EIB og EBGU deres initiativ for fælles bistand til fremme af projekter i de europæiske regioner (JASPERS) for medlemsstaterne og tiltrædelseslandene. Formålet med JASPERS er at hjælpe modtagerlandene med at absorbere struktur- og samhørighedsfondsmidler til finansiering af hårdt tiltrængte investeringer i EU s kommende budgetprogrammeringsperiode og samtidig sikre, at midlerne anvendes rettidigt og til størst mulig samfundsøkonomisk gavn i form af vækst og beskæftigelse. JASPERS vigtigste rolle bliver at stille opstrøms teknisk sagkundskab til rådighed om programmering og projektforberedelse, men også i forbindelse med projektbedømmelse. Derfor vil der blive tilbudt bistand fra begyndelsen af projekternes udformning med en omfattende sektoral og geografisk dækning som mål. Hovedmålene for den tekniske bistand via JASPERS er de områder, hvor de deltagende partneres sagkundskab skattes højt, nemlig transeuropæiske net, transportsektoren bortset fra transeuropæiske net, herunder jernbane-, flod- og søtransport, kombitransportsystemer og deres samfunktion, styring af vej- og lufttrafik samt ren bytransport og kollektiv transport. Miljøbeskyttelse indtager ligeledes en fremtrædende plads med særlig fokus på vand herunder effektiv energiudnyttelse og vedvarende energi. JASPERS vil blive forvaltet fra EIB s hovedsæde i Luxembourg. Det vil kunne trække på ca. 50 sagkyndige inden for teknisk, økonomisk og finansiel analyse. Mange af disse sagkyndige vil blive udsendt for at yde teknisk bistand til medlemsstaterne og regionerne, specielt i de nye medlemslande, i forbindelse med forberedelsen af investeringsprojekter. Efter behov vil de sagkyndige indgå i et nært samarbejde med andre internationale partnerinstitutioner for finansiering, især EBGU, der bliver fuldt medlem af teamet sammen med EIB og Europa-Kommissionen. JASPERS bliver et supplement til det projektforberedende arbejde, der udføres af de nationale og lokale myndigheder, og lande, der anmoder om bistand, vil ikke være forpligtede til at optage lån i EIB eller EBGU.

20 EIB-Gruppen 20 Aktivitetsberetning 2005 Afbalanceret udvikling i hele EU Strukturfondene : Områder omfattet af mål nr. 1 og 2 De Kanariske Øer (ES) Guadeloupe Martinique La Reunion Guyana (FR) Acorerne (PT) Madeira Mål nr. 1 Mål nr. 1 Udfaset (pr ) Udfasning (til ) Særligt program Mål nr. 2 Mål nr. 2 Mål nr. 2 (delvis) Udfaset (pr ) Udfaset (delvis) (pr )

21 Aktivitetsberetning EIB-Gruppen Afbalanceret udvikling i hele EU Regionudvikling fordelt på mål i 2005 Lande Mål nr. 1 Mål nr. 2 Udelelige multiregionale lån/andre I mio EUR I alt Belgien Cypern Det Forenede Kongerige Estland 5 5 Finland Frankrig Grækenland Irland Italien Letland Litauen 5 5 Malta Nederlandene Polen Portugal Slovakiet Slovenien Spanien Sverige Tjekkiet Tyskland Ungarn Østrig I alt % 44% 41% 14% 100%

22 EIB-Gruppen 22 Aktivitetsberetning 2005 Innovation 2010-initiativet På Det Europæiske Råds møde i Lissabon i marts 2000 satte EU sig det strategiske mål at oprette en konkurrencedygtig, videnbaseret økonomi, der kan skabe varig vækst med flere og bedre arbejdspladser samt større social samhørighed inden Kort efter dette møde oprettede EIB en særlig udlånsordning, innovation 2010-initiativet, med det sigte at støtte EU s innovationsbestræbelser med Bankens finansielle midler. Siden EIB iværksatte innovation 2010-initiativet i 2000, har den stillet lån til rådighed for innovative investeringsprojekter på 34,8 mia EUR, deraf 10,4 mia alene i Udtrykt i tal er det samlede mål at udlåne mindst 50 mia EUR inden for rammerne af innovation 2010-initiativet i indeværende årti. EIB s långivning er koncentreret om tre hovedområder, nemlig forskning, udvikling og innovation private og offentlige investeringer i forskning, udvikling af videncentre og akademiske forskningscentre samt følgeinvesteringer (produkter og processer), især i den private sektor uddannelse og videreuddannelse støtte til universitetsuddannelse gennem forbedret adgang til uddannelsesmuligheder og livslang læring, integration af forskning i den tertiære sektors uddannelsesprojekter, bidrag til finansiering af moderniseringer af tilknyttede IT-infrastrukturer, informatikkundskaber og e-læring samt folkeskole- og gymnasieuddannelse spredning af teknologi og udvikling af informations- og kommunikationsteknologi herunder udrulning af faste og mobile bredbåndsnet og tilhørende adgangsteknologier, etablering af kommunikationsnet i en række sektorer (f.eks. sundhed og transport) samt udvikling af platforme for elektronisk handel. Den Europæiske Investeringsfond, der er et datterselskab af EIB, spiller ligeledes en vigtig rolle i forbindelse med virkeliggørelsen af Lissabonstrategien. Den fremmer iværksætterånd gennem investeringer i venturekapitalfonde, der forsyner innovative mindre og mellemstore virksomheder med egenkapital. I 2005 indgik EIF aftaler om 468 mio EUR til 24 venturekapitalfonde, hvilket bringer EIF s samlede forpligtelser op på 3,2 mia EUR, der er investeret i 217 fonde. Disse investeringer indgår ikke i Bankens udlånstal for innovation 2010-initiativet, men skal lægges til. Forskning, udvikling og innovation EIB-Gruppen foretrækker projekter, der fremmer eller er et resultat af synergi mellem den offentlige og den private sektor, da en mobilisering af begge er en afgørende forudsætning for at kunne nå det ambitiøse mål om investeringer i forskning, udvikling og innovation på 3% af Europas BNP inden 2010, som Det Europæiske Råd opstillede på mødet i Lissabon i marts Med 44 lån på over 6,1 mia EUR i 2005 (4,1 mia i 2004) tegnede investeringer i forskning, udvikling og innovation under innovation 2010-initiativet sig for hovedparten af EIB s långivning til investeringer. Investeringerne i Tyskland spillede en vigtig rolle, idet de tiltrak sig knap 3,2 mia EUR, der bl.a. gik til grundforskning og anvendt forskning i uafhængige nationale forskningsinstitutioner såsom Max Planck Gesellschaft og Fraunhofer-Gesellschaft forskningsaktiviteter i tre førende videnskabscentre i Bayern, opførelsen af et forsknings-, udviklings- og produktionsanlæg for halvledere i Dresden samt

23 Aktivitetsberetning EIB-Gruppen Innovation 2010-initiativet Mio EUR Indgåede aftaler inden for rammerne af innovation 2010-initiativet ( ) EIB s långivning inden for rammerne af innovation 2010-initiativet Informations- og kommunikationsteknologi Uddannelse/videreuddannelse Forskning og udvikling Antal projekter Oslo Stockholm Helsinki St Petersburg Tallinn Belfast 2 1 Dublin Cork Edinburgh Amsterdam København Hamburg Berlin Warszawa Riga 1 1 Vilnius Minsk Moskva GUYANA London Bruxelles Luxembourg Paris Frankfurt München Praha Wien 1 Bratislava Kiyev Lyon 1 Milano Ljubljana 3 Budapest Zagreb Sarajevo Belgrade Kishinev 2 Bucuresti Odessa Niksic ^ 1 Sofia Porto 3 18 Madrid 7 9 Barcelona Roma Skopje Tiranë Istanbul Ankara Lisboa Athinai Islas Canarias Nicosia 1 2

24 EIB-Gruppen 24 Aktivitetsberetning 2005 Innovation 2010-initiativet forskningsaktiviteter ved universiteter og tekniske højskoler i Niedersachsen. Andre 650 mio EUR gik til forsknings- og udviklingsdrevne investeringer i automobilsektoren i Tjekkiet og Slovakiet. Øget adgang til uddannelse EIB ydede et lån på 100 mio EUR til Diákhitel Központ, Ungarns kilde til studielån, der genudlåner midlerne til studerende ved højere læreanstalter på gunstige vilkår. Studielånsordningen dækker behovet hos støtteværdige studerende med eller uden universitetseksamen uanset deres sociale eller uddannelsesmæssige baggrund. Ungarns højere uddannelsessystem har gennemgået en massiv omlægning i de senere år. Antallet af studerende med eller uden universitetseksamen er blevet mere end fordoblet i det seneste tiår, hvilket afspejler en overgang til et mere åbent uddannelsessystem. Længere opstrøms fremmede EIB ibrugtagningen af teknologiplatforme og deres drift. Disse platforme, som Europa-Kommissionens generaldirektorat for forskning har taget initiativet til, tjener som forum for sammenkobling af interessenter i innovative teknologisektorer, der er vigtige for den europæiske industris fremtid. Et grundlæggende mål er at udvikle en fælles vision og strategi for teknologien. Ultimo 2005 var der oprettet over 20 platforme, hvoraf de mere avancerede (f.eks. vedrørende brint- og brændselscelleteknologi, nanoelektronik, solceller samt vandforsynings- og kloakteknologi) tilskynder til oprettelsen af såkaldte fælles teknologiinitiativer, hvis sigte er at fremme højt prioriterede projekter med store finansieringsbehov. Uddannelse og videreuddannelse I 2005 beløb de 30 lån til investeringer i uddannelse og videreuddannelse inden for rammerne af innovation 2010-initiativet sig til knap 2,2 mia EUR (1,7 mia i 2004). I Det Forenede Kongerige tegnede projekter for opførelse, istandsættelse og vedligeholdelse af folke- og gymnasieskoler sig for en væsentlig del af Bankens långivning. I North Lanarkshire i Skotland vil der blive opført eller vedligeholdt 21 folke- og gymnasieskoler, hvortil kommer 28 skoler i Argyll og Bute, begge af offentlig-private partnerskaber. I Finland modtog skoler, socialforsorgscentre og højere uddannelsesfaciliteter i alt 255 mio EUR i EIB-lån, medens 320 mio EUR gik til istandsættelse og modernisering af højere uddannelsesfaciliteter i Nordrhein- Westfalen i Tyskland. Informations- og kommunikationsteknologinet Informations- og kommunikationsteknologinet, der er af væsentlig betydning for spredning af information og fælles adgang til data, modtog knap 1,9 mia EUR i 2005 (1,6 mia i 2004). Sådanne net er per definition omfattende projekter med

25 Aktivitetsberetning EIB-Gruppen Innovation 2010-initiativet Ibrugtagning af ny teknologi Et EIB-lån på 121 mio EUR gik til Arianespace med henblik på et projekt for opførelse af en ny affyringsrampe i Guyana Space Centre i Kourou til Soyuz ST-løfteraketter. Arianespace- Soyuz-programmet vil blive anvendt til en række videnskabelige EU-programmer, såsom satellitnavigationssystemet Galileo, og GMES-projekter (Global Monitoring for Environment and Security) og vil give anledning til udvikling af andre nye teknologier. betydelige finansieringsbehov. Således fremmede Banken udrulningen af bredbåndsadgangsnet i Østrig med 180 mio EUR, Spanien med knap 400 mio, Syditalien med 350 mio og Østtyskland med 500 mio. Mindre lån inden for rammerne af ordningen for struktureret finansiering gik til film og tv med henblik på at styrke denne industris internationale konkurrenceevne. Siden innovation initiativet blev iværksat, har EIB samfinansieret 70 film- eller tv-produktioner med lån på i alt 105 mio. Det samlede produktionsbudget for disse 70 projekter beløber sig til knap 800 mio EUR. Nye finansielle værktøjer For at fremskynde investeringerne frem til 2010 har EIB udviklet en værktøjskasse af finansieringstekniske løsninger, der er afpasset investorernes behov og forventninger. Kombinationen af tilskud fra Europa-Kommissionen og lån fra Banken spiller en vigtig rolle i denne forbindelse. EIB har desuden oprettet et særligt vindue for Mid- Cap-virksomheder, dvs. mellemstore virksomheder, der ofte i høj grad skaber innovation. Dette vindue sigter mod finansiering af investeringer på indtil 50 mio EUR, særlig i sektorer, der er omfattet af innovation 2010-initiativet. F.eks. blev der indgået aftale om et lån på 30 mio EUR med Investkredit med henblik på finansiering af innovative MidCap-virksomheder i Polen i For at øge sin merværdiskabelse yderligere er EIB begyndt at acceptere højere kreditrisici for projekter inden for rammerne af innovation 2010-initiativet ved at udvide sin ordning for struktureret finansiering, der blev oprettet i Den anvendes til at fremme højt prioriterede projekter og initiativtagere, der er under investeringsklasse, gennem dækning af den dermed forbundne højere kreditrisiko ved øremærkning af en del af Bankens overskud dertil. Det nuværende disponible beløb under ordningen for struktureret finansiering på 500 mio EUR (deraf 100 mio til investeringer i Middelhavsområdet inden for rammerne af FEMIP) er næsten udtømt, og Banken vil foreslå sine vedtægtsmæssige organer en forhøjelse i Samarbejde med Europa-Kommissionen For at fremme investeringerne i innovation samarbejder EIB nært med Europa-Kommissionen. Dette samarbejde ses klarest i koordinationen og samfinansieringerne via EU s løbende rammeprogram for forskning og de intense forberedelser

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

Tale holdt af formanden for Banken Philippe Maystadt på styrelsesrådets årsmøde i Luxembourg den 3. juni 2003

Tale holdt af formanden for Banken Philippe Maystadt på styrelsesrådets årsmøde i Luxembourg den 3. juni 2003 FORELØBIG TEKST TALEN SOM OPTAGET I MØDEREFERATET ERSTATTER MANUSKRIPTET. Tale holdt af formanden for Banken Philippe Maystadt på styrelsesrådets årsmøde i Luxembourg den 3. juni 2003 Mine damer og herrer

Læs mere

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Samhørighedsfonden Finansieringsinstrumenter

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Samhørighedsfonden Finansieringsinstrumenter fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Samhørighedsfonden 2 , medfinansieret af Samhørighedsfonden, er en bæredygtig og effektiv måde at investere i at styrke den økonomiske, sociale og territoriale

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Hvad kan man købe for 10 euro? To cd-singler? Eller måske sit yndlingsugeblad hver uge i en måned? Har du nogen sinde tænkt over, hvordan

Læs mere

Tale holdt af formanden for Banken Philippe Maystadt på styrelsesrådets årsmøde i Luxembourg den 4. juni 2002

Tale holdt af formanden for Banken Philippe Maystadt på styrelsesrådets årsmøde i Luxembourg den 4. juni 2002 Tale holdt af formanden for Banken Philippe Maystadt på styrelsesrådets årsmøde i Luxembourg den 4. juni 2002 Mine damer og herrer styrelsesrådsmedlemmer Velkommen til styrelsesrådet for Den Europæiske

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2014 COM(2014) 674 final ANNEX 1 BILAG Endelig rapport om gennemførelse af afgørelse nr. 1080/2011/EU af 25. oktober 2011, der dækker EIB-finansieringstransaktioner

Læs mere

DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK

DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Den Europæiske Investeringsbank (EIB) tilbyder langsigtet finansiering af projekter med henblik på at fremme EU's mål. Den støtter projekter både i og uden for EU. Dens

Læs mere

Aktivitetsberetning. Årsberetning 2006. Del 1. D e n E u r o p æ i s k e I n v e s t e r i n g s b a n k - G r u p p e

Aktivitetsberetning. Årsberetning 2006. Del 1. D e n E u r o p æ i s k e I n v e s t e r i n g s b a n k - G r u p p e Årsberetning 2006 Del 1 Aktivitetsberetning EIB-Gruppens årsberetning 2006 består af tre separate dele: Ativitetsberetningen, der præsenterer EIB-Gruppens aktivitet i det forløbne år og udsigterne for

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Europas Hovedstæder. Rom. Estland. Tjekkiet. Stockholm. Italien. Wien. Tallinn. Letland. Polen. Moskva. Island. Tirane. Østrig. Warszawa.

Europas Hovedstæder. Rom. Estland. Tjekkiet. Stockholm. Italien. Wien. Tallinn. Letland. Polen. Moskva. Island. Tirane. Østrig. Warszawa. Estland Rom Tjekkiet Stockholm Italien Wien Tallinn Polen Moskva Island Tirane Østrig Warszawa Albanien Reykjavik Sverige Prag Rusland Materiale ID: VEN.581.1.1.da Albanien Tirane Moldova Rom Polen Valletta

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Forbind de 6 lande med de 6 hovedstæder. Schweiz. Tallinn. Italien. Bern. Dublin. Irland. Estland. Rom. Cypern. Stockholm. Nicosia.

Forbind de 6 lande med de 6 hovedstæder. Schweiz. Tallinn. Italien. Bern. Dublin. Irland. Estland. Rom. Cypern. Stockholm. Nicosia. Navn: Klasse: Schweiz Tallinn Italien Bern Irland Dublin Estland Rom Cypern Stockholm Sverige Nicosia Materiale ID: VEN.580.1.1.da Navn: Klasse: Estland Warszawa Tjekkiet Riga Italien Reykjavik Letland

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. december 2014 (OR. en) 15007/14 ADD 2 ECOFIN 1007 FIN 808 RELEX 887 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 30. december 2014 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPÆISKE STRUKTUR- OG INVESTERINGSFONDE (ESI) OG DEN EUROPÆISKE FOND FOR STRATEGISKE INVESTERINGER (EFSI) SIKRING AF KOORDINATION, SYNERGIER OG KOMPLEMENTARITET

Læs mere

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Socialfond Finansieringsinstrumenter

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Socialfond Finansieringsinstrumenter fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Socialfond , medfinansieret af Den Europæiske Socialfond, er en bæredygtig og effektiv måde at investere i vækst og udvikling af mennesker og

Læs mere

EIB-Gruppen Aktivitetsberetning 2002

EIB-Gruppen Aktivitetsberetning 2002 EIB-Gruppen Aktivitetsberetning 2002 Nøgletal for EIB-Gruppen Mio EUR Den Europæiske Investeringsbank Aktiviteten i 2002 Indgåede aftaler I Unionen I ansøgerlandene I partnerlandene Lånetilsagn I Unionen

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontroludvalget 15.10.2014 2014/...(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

1999 Årsberetning. Den Europæiske Investeringsbank

1999 Årsberetning. Den Europæiske Investeringsbank 1999 Årsberetning Den Europæiske Investeringsbank Nøgletal I millioner euroer 1999 1998 Indgåede låneaftaler 31 800 29 526 I Unionen 27 765 25 116 Uden for Unionen 4 035 4 410 Ansøgerlandene 2 373 2 375

Læs mere

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ?

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Investeringsplanen for Europa er en pakke med foranstaltninger, der skal sætte gang i offentlige og private investeringer i realøkonomien på mindst 315 mia.

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf?

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? EU kommissionen har afsat penge til risikovillige lån og egenkapital for ialt 187 mia. DKK til vækst og innovation i erhvervslivet. Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? Egil Rindorf Specialkonsulent

Læs mere

Slovakiet Tyskland Irland. Østrig Storbritannien Hviderusland. Bratislava Berlin Dublin. Wien London Minsk

Slovakiet Tyskland Irland. Østrig Storbritannien Hviderusland. Bratislava Berlin Dublin. Wien London Minsk Slovakiet Tyskland Irland Østrig Storbritannien Hviderusland Bratislava Berlin Dublin Wien London Minsk Materiale ID: VEN.579.1.1.da Schweiz Italien Irland Estland Cypern Sverige Bern Rom Dublin Tallinn

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.05.2004 KOM(2004)385 endelig 2004/0121(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab

Læs mere

Nøgletal. (I millioner euroer) 2000 1999. Indgåede aftaler 36 033 31 800. I Unionen 30 644 27 765

Nøgletal. (I millioner euroer) 2000 1999. Indgåede aftaler 36 033 31 800. I Unionen 30 644 27 765 EIB-Gruppen i 2000 Nøgletal (I millioner euroer) 2000 1999 Indgåede aftaler 36 033 31 800 I Unionen 30 644 27 765 Ansøgerlandene 2 948 2 373 (heraf bistanden inden tiltrædelsen) (1 618) (1 467) Partnerlandene

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udenrigsudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0151(COD) 19.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9 Side 37 Tabel 1.1 Økonomiske nøgletal Saldo på statsfinanser (% af BNP) Saldo på betalingsbalancens løbende poster (% af BNP) Arbejdsløshed (% af arbejdsstyrke) Inflation (årlig stigning i forbrugerprisindeks

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2016 COM(2016) 414 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET med en vurdering som krævet i artikel 24, stk. 3, og artikel 120, stk. 3, tredje

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

5776/17 dr/la/ef 1 DG G 3 C

5776/17 dr/la/ef 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) 5776/17 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Vedr.: Forberedelse

Læs mere

EIB-Gruppen Aktivitetsberetning 2001

EIB-Gruppen Aktivitetsberetning 2001 EIB-Gruppen Aktivitetsberetning 2001 Nøgletal for EIB-Gruppen Den Europæiske Investeringsbank Mio EUR Aktiviteten i 2001 Indgåede aftaler I Unionen I ansøgerlandene I partnerlandene Lånetilsagn I Unionen

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Finansieringsinstrumenter

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Finansieringsinstrumenter fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Fond for Regionaludvikling medfinansieret via Den Europæiske Fond for Regional Udvikling er en bæredygtig og effektiv måde at investere i vækst

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Den Europæiske. Adam Bruun og Max Jensen

Den Europæiske. Adam Bruun og Max Jensen Finansiering af MEGA infrastrukturprojekter Den Europæiske Investeringsbank (EIB) Adam Bruun og Max Jensen København 11. maj 2011 Den Europæiske Investeringsbank EU s finansieringsinstitution... Grundlagt

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 15.9.2010 ARBEJDSDOKUMENT om EIB's eksterne mandat Budgetudvalget Ordfører: Ivailo Kalfin DT\830408.doc PE448.826v01-00 Forenet i mangfoldighed Perspektiv og

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.1.2005 KOM(2004) 858 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN om implementeringen af Rådets rammeafgørelse

Læs mere

Kort vejledning om euroen

Kort vejledning om euroen Kort vejledning om euroen Økonomiske og finansielle anliggender Om euroen Euroen kom til verden i 1999. Den optrådte først på lønsedler og regninger. Den 1. januar 2002 fandt eurosedler og euromønter vej

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Finansieringsinstrumenter

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Finansieringsinstrumenter fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne , medfinansieret af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, er en bæredygtig

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

Eksport Kredit Fonden

Eksport Kredit Fonden Eksport Kredit Fonden - garantier og finansiering i en international krisetid Dansk Industri, den 21. april 2009 Henrik G. Welch, Afdelingsdirektør Agenda Eksport Kredit Fonden Mission, nøgletal og hvad

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 25. juni 2003 PE 323.186/1-17 ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Udkast til udtalelse (PE 323.186) Miquel Mayol i Raynal om Kommissionens meddelelse

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014" økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 15. september 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 6 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 23. september 2015 til: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2000D /01/2004. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2000D /01/2004. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG DA Konsolideret TEKST fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer CONSLEG: 2000D0014 01/01/2004 Antal sider: 6 < Kontoret for De Europæiske

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 FINANSIELLE INSTRUMENTER I SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 Rådet for Den Europæiske Union godkendte formelt de nye regler og den nye lovgivning vedrørende næste runde af EU

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.4.2001 KOM(2001) 210 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af Fællesskabets holdning i AVS-EF-Ministerrådet vedrørende afvikling

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

EIB-Gruppen Aktivitetsberetning 2003

EIB-Gruppen Aktivitetsberetning 2003 EIB-Gruppen Aktivitetsberetning 2003 EIB-Gruppen: Nøgletal Den Europæiske Investeringsbank Aktiviteten i 2003 Mio EUR Indgåede aftaler 42 332 I Unionen 34 187 I de tiltrædende lande og tiltrædelseslandene

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 56 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 56 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 56 Offentligt Europaudvalget, Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget og Miljø- og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer Den 12.

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget EU-Oplysningen & Den Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. august 2015 Den nye lånepakke

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) 8545/16 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER

Læs mere

)RUVODJ WLO GLUHNWLY RP DUEHMGVPDUNHGVRULHQWHUHGH SHQVLRQVNDVVHUVS UJVPnOGHURIWHVWLOOHV (se også IP/00/1141)

)RUVODJ WLO GLUHNWLY RP DUEHMGVPDUNHGVRULHQWHUHGH SHQVLRQVNDVVHUVS UJVPnOGHURIWHVWLOOHV (se også IP/00/1141) 0(02 Bruxelles, den 11. oktober 2000 )RUVODJ WLO GLUHNWLY RP DUEHMGVPDUNHGVRULHQWHUHGH SHQVLRQVNDVVHUVS UJVPnOGHURIWHVWLOOHV (se også IP/00/1141) )nu GHWWH GLUHNWLYIRUVODJ LQGIO\GHOVH Sn KYRUGDQ PHGOHPVVWDWHUQH

Læs mere

Aktivitetsberetning og beretning om virksomhedsansvar

Aktivitetsberetning og beretning om virksomhedsansvar Årsberetning 2007 Den Europæiske Investeringsbank-Gruppe Den Europæiske Investeringsbank-Gruppe Den Europæiske Investeringsbank-Gruppe Del1 Aktivitetsberetning og beretning om virksomhedsansvar Årsberetning

Læs mere

Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt turisme

Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt turisme 12664/97 (Presse 358) C/97/358 2049. samling i Rådet - TURISME - den 26. november 1997 i Bruxelles Formand: Fernand BODEN Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) 5908/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 1. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CLIMA 22 ENV 97 ENER 37 IND 25 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler BEK nr 325 af 29/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Videncenter for Økonomi og Finans Horsens d. 13. marts 2012 V. Niels Storm Stenbæk Punkter Danske bankers situation pt. Udfordringer Funding Presset

Læs mere

Hvad er Den Europæiske Union?

Hvad er Den Europæiske Union? Hvad er Den Europæiske Union? Den er europæisk fordi den ligger i Europa Den er en union fordi den forener lande og folk Lad os se nærmere på: Hvad har europæerne tilfælles? Hvordan opstod EU? Hvad laver

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 30. marts 2015 Kapitalmarkedsunion skal

Læs mere