!!!! OPFATTELSER!AF! EMPOWERMENT!VIA!SUNDHEDS3IT!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!!!! OPFATTELSER!AF! EMPOWERMENT!VIA!SUNDHEDS3IT!"

Transkript

1 OPFATTELSERAF EMPOWERMENTVIASUNDHEDS3IT "en"teknoantropologisk"undersøgelse"af"borgeres"udbytte"af" adgang"til"personlige"sundhedsdata"via"sundhed.dk" " " " Teknoantropologisk.kandidatspeciale.fra.Aalborg.Universitet. Af#Kristina#Tornbjerg# " " " "

2 2..

3 Titel Rapportensart.. Opfattelserafempowermentgennemsundheds3it "en"teknoantropologisk"undersøgelse"af"borgeres"udbytte"af" adgang"til"personlige"sundhedsdata"via"sundhed.dk" Specialerapport Semester 9.og10.semester,Teknoantropologi Projektperiode ECTS 60ECTS Hovedvejleder September20133juni2014 PernilleBertelsen,InstitutforPlanlægning Bivejleder ChristianNøhr,InstitutforPlanlægning Afleveringsdato KristinaTornbjerg Studienummer Oplag 5stk. Antalsider 80normalsider Appendix 33normalsiderekskl.transskriptioner(forefindespåDVD3rom bagerstiappendix). Institut.for.Læring.og.Filosofi... Sohngaardsholmsvej Aalborg... Tlf.: Aalborg.Universitet.. [Type.the.document.title]. 3.

4 4..

5 ABSTRACT# Technologicalsolutionswiththeintentionstoeasevariousaspectsofpeople severydayand workinglivesareunderrapidandconstantdevelopment.thedesignersoftechnological solutionshavewiderangesofideasandinnovationsthatcontributetocreategrowth opportunities.butthereisonlylittleevaluationofthepioneeringnewtechnology,though. Suchrequiresparametersforassessment whicharedifficulttodevelop,becausetheyare foundinthecomplexintersectionbetweentechnologyandpeople:thereisaneedto understandbothtechnologyanditsusers.forexample,thereismerelylittleevaluationof thenationaldanishe3healthportal,sundhed.dk.oneoftheaimsoftheportalisthatthe citizensmustachieveempowerment(forexamplebyreachingonespersonalhealthdata, throughtheavailableehr)inordertobeabletotakecareofoneshealth.buttheredoesnot seemtobeassessmentsofwhetherthecitizensactuallydogetempoweredbyusing Sundhed.dk. Thistechno3anthropologicalmaster sthesisaimstoexplorethedanishcitizens useofthe nationaldanishe3healthportal,sundhed.dk,inordertoassessiftheiruseiscompatible withoneoftheaimstheorganisationbehindtheportalhassetupforthecitizens use: empowermentofthecitizens. ThebackgroundforthethesiswasaninternationalquestionnairesurveyIdidin collaborationwithdanishcentreforhealthinformaticsandmegafon,aboutthedanes useofe3health.throughthesurveyitbecameclearthatthecitizens notionsof empowermentwerevarious,whichcalledforfurtherinvestigation,donethroughthis techno3anthropologicalmaster sthesis. Inordertomakethingsmoveandgainknowledgeuponthefieldofempowerment,the studydealswithaliteraturereviewoftheconceptofpatient"empowerment,includingthatit takesashiftinhealthcareparadigms,inordertomaketheempowermentapproach possible. Themethodsusedtogaininsightintothecitizens useandoutcomeofe3health,intermsof patientempowerment,wasamixofpersonasandsemi3structuredinterview,inthesetting ofworkshops. Tohaveaframeofreferenceforthecitizens notionofempowerment,besidestheliterature review,aninterviewwiththeorganisationbehindthenationaldanishe3healthportaltook place.herebytheorganisation snotionsofhowcitizenscanachieveempowerment,were elaborated. [Type.the.document.title]. 5.

6 6..

7 Thestudyfoundthatthecitizensandthekeyinformantsfromtheorganisationbehind Sundhed.dkdidnothavethesamenotionofempowerment,butdidhaveidentical conceptionsofhowtoachieveit,comprisingpreparationstophysicalmeetingswiththe healthcaresystem.thisisproblematicthough,sincesomeofthetoolsforpreparationsare unfamiliartothecitizens.whenloggedintotheirehr,citizenscanhaveahardtime understandingthedatatheycanlookat,becauseofthelinguisticdifferencesbetween medicalprofessionalsandcitizens.furthermorethecitizensdonothavethepossibilityto enrichtheirehrwithownpersonalscribbling,wherebytheehrseemsunfamiliarandof minorimportance. Thismaster sthesisarguesthatsomeofthecomplicationsaroundtheempowerment approachpossiblyarecausedbythedifficultiesarisingwhenhavingtoadapttoanewway ofoperatingwithinhealthcare,whichtheempowermentapproachcallsfor.forexample, healthprofessionals willhavetoletgooftheirsupremacyandcooperatewiththecitizens, insteadofkeepinganobsoletedistancetothem,inordertonothindertheempowermentof thecitizens,whichcanbecomplicated. [Type.the.document.title]. 7.

8 # # # # # # # # # # # # # 8..

9 FORORD# Nærliggendespecialeafhandlingerudarbejdetindenforperiodenseptember2013tiljuni 2014,påAalborgUniversitet(AAU).Afhandlingeneretafdepionerendespecialerpå Teknoantropologi,da2014erårethvordeførstekandidaterfrauddannelsen,udklækkes. Minakademiskebaggrundforatvælgeenteknoantropologiskkandidatuddannelseeren B.Sc.iSociologifraAAU.Dajegfikminbachelorgradi2012udbødAAUførførstegangen kandidatuddannelseunderetnytfelt,defærrestevarklarovereksisterede: Teknoantropologi. Atværeenafdeførstestuderendepåennyuddannelseharværetovervældende,afmange årsager. Detharværetfantastiskatkunnesættesitegetprægpåenuddannelsemangeforskellige studerendemedvarierendebaggrundeforhåbentligvilvælgeifremtiden hvilketkunvil kvalificeredetnyefelt. Detharværetskelsættendeatfåoverdragettilstrækkeligtmedansvartil,atkunnemassere egneerfaringerogmeningerindinoget,mangestuderendevilfåglædeaffremadrettet.og detharværetsærdelesopløftendeatværeendelafetmindremiljø,hvorforskereog studerendearbejdertætsammen,udentøven fordiviallevilopnådemestkvalificerede resultaterforbådeegetfeltoguddannelsengenerelt. Mendetharsamtidigværethårdt,atværeenafdeførstestuderendepåennyuddannelse. Ingenhartidligeregåetigennemdekrav,ordningerogrammer,dervarsatopfor Teknoantropologi3kandidaten ingenhavdegennemlevetdefastlagtevisionerpåegen krop,førdenneårgangsprangudidet,iefteråret2012.uddannelsenudbydesbådeafaaui AalborgogKøbenhavn beggestederharfrafaldetværetafenvisstørrelsesorden,mende derblev,harfåetuvurderligeværktøjermedibagagen.ikkealenebesiddervide kompetencerderharværetsigtetmeduddannelsen,menviharværetmedtilatsættevores egetprægpådeelementer,processerogmåluddannelsenråderover netopikraftaf,at væredenførstdimitterendeårgangpåområdet.vihardaogsåværktøjertilatplanlægge, evaluereogadministrere,medfravoresårpåteknoantropologi. Derharværetmangefrustrationer;somstuderendekandetværesværtattageansvarfor læring,nårmåleneherforstikkerimangediverseretninger,hvilketdehargjortpå Teknoantropologi.Baguddannelsenståretvældafdygtigeforskere,derallevilhavederes delafindflydelsenpåfastlæggelsenafhvadvistuderendeskalopnå3oghvordan.tiltider hardetvirketdiffustogviharmåtteklagevornødetpargange,mennårderefterfølgende erkommetafklaring,harjegvidst,atdenneuddannelseharværetrettehyldeformig. [Type.the.document.title]. 9.

10 10..

11 DenførsteårgangpåTeknoantropologiharpåmangemåderlærtatmæglemellem ekspertkulturer,opnåetvidenomorganisationskulturerogforstået,atflereinteressenter måinddrages,hvisetudbyttebådeskalfavnebredtogstadiggivemening,forindivider.det harvigjort,ikraftafatværedétmangevilbetegnesom prøveklude.jegvælgeristedetat betegnedenførsteårgangteknoantropologersompionerer. Sompionerbetrædermanukendtgrund.Inærliggendespecialeharjegbeskæftigetmig meddanskeborgeresudbytteafsundheds3it etuudforsketområdederikkefindesmegen forskningomkring,pånuværendetidspunkt.baggrundenfornærliggendestudieharderfor væretenspørgeskemaundersøgelseafborgeresbrugafsundheds3it,somjegdeltogiat udarbejdeoggennemførefordanskcenterforsundhedsinformatik(dachi),sammenmed MEGAFON,iefteråret2014. Ikraftafminsociologiskebaggrundvarjegistandtilatanalyseredennationale, kvantitativedata,mensminteknoantropologiskekandidatuddannelsetillodmigatbenytte undersøgelsensommotivationfor,atengageremigdybereifeltetomkringborgernes udbytteafsundheds3it;herunderhvorvidtmanbliveristandtilattagehåndomeget helbred,vedbrugafnationalsundheds3it:portalensundhed.dk. GrundetdetomtaltefrafaldpåTeknoantropologivarderfåmidlertilundervisningpå9. semester,hvorveddetvarnærliggendeatlavelangafhandlingogdervedbrugebåde9.og 10.semesterpåatfordybemigispecialet. Undervejsispecialeprocessenharderværetstøtteframangesider,bådeprivatog professionelt.framinsideskallydeetstorttaktilhverogen,samtetsærligttaktil PernilleBertelsen,ChristianNøhrogChristopherHarterforevindeligsparring,samarbejde, støtteogafklaring,nårderharværetbrugfordet. Aalborgd [Type.the.document.title]. 11.

12 INDHOLDSFORTEGNELSE# ABSTRACT...5 FORORD...9 INDLEDNING...14 AFGRÆNSNING...16 INTRODUKTIONTILPROBLEMFELT...16 PROBLEMFELT...17 BORGERNESOPFATTELSEOGANVENDELSEAFSUNDHEDS3IT...17 BORGERNESBRUGAFSUNDHED.DK...20 PROBLEMANALYSE...22 PROBLEMFORMULERING...24 BESKRIVELSEAFCENTRALETEKNOLOGISKEVÆRKTØJER...25 SUNDHEDS3IT...25 SUNDHED.DK...26 E3JOURNAL...27 TEORETISKRAMME: PATIENTEMPOWERMENT...29 INTRODUKTION...29 PARADIGMESKIFT...30 TRADITIONELMODELOGEMPOWERMENT3MODEL...30 SAMARBEJDEMELLEMPATIENTOGPROFESSIONEL...32 EMPOWERMENTSOMLÆRINGSPROCES...33 VÆRKTØJERTILEMPOWERMENT3PROCESSEN...34 DESELVSTÆNDIGEPATIENTERSFÆLLESSKAB ONLINESTØTTEGRUPPER...34 INFORMATIONSSØGNING...35 SUNDHEDS3IT3FORSTÅELSE...36 FORSTÅELSEFORDATA...36 DENEMPOWEREDEPATIENTSINDVIRKNINGPÅKONSULTATION...39 AFRUNDING...39 METODE...29 METODOLOGI...41 INTERVIEWMEDNØGLEINFORMANTERFRAORGANISATIONENBAGSUNDHED.DK41 PERSONAS...42 WORKSHOP...43 PROCES...43 GRUPPEINTERVIEWMEDNØGLEINFORMANTERFRAORGANISATIONENBAG SUNDHED.DK...43 REKRUTTERINGAFWORKSHOPDELTAGERE...44 FORBEREDELSETILWORKSHOP...45 AKTIVITET...46 GRUPPEINTERVIEWMEDNØGLEINFORMANTERFRAORGANISATIONENBAG SUNDHED.DK...46 WORKSHOPSMEDPERSONASSOMOMDREJNINGSPUNKT...47 METODEKRITIK

13 RESULTATER...50 GRUPPEINTERVIEWMEDNØGLEINFORMANTERFRA ORGANISATIONENBAGSUNDHED.DK...50 SUNDHED.DK SOPFATTELSEAFEMPOWERMENT...50 NØGLEINFORMANTERNESOPFATTELSEAFBORGERNESEMPOWERMENT GENNEMSUNDHEDS3IT...51 ADGANGTILINFORMATION...51 AKTIVITET...51 FORBEREDELSE...52 BORGERWORKSHOPSMEDPERSONASSOMOMDREJNINGSPUNKT...54 INMENTE...58 DELTAGERNESOPFATTELSEAFSUNDHED...58 KOST...59 MOTION...59 LIVSSTIL...60 DELTAGERNESOPFATTELSEAFEMPOWERMENT...61 VILJEOGENGAGEMENT...61 SOCIALITET...62 FORHOLDMELLEMBORGEREOGSUNDHEDSPROFESSIONELLE...62 DELTAGERNESOPFATTELSEAFEMPOWERMENTGENNEMSUNDHEDS3IT...63 BRUGAFINTERNET...63 SUNDHEDS3IT3FORDESYGE?...64 PERSONLIGEDATAONLINE...64 SELVMONITORERING...65 FORSTÅELSEFORONLINEINFORMATION...66 FYSISKKONSULTATIONVERSUSE3KONSULTATION...68 KOMMUNIKATION...70 BRUGAFONLINESUNDHEDSINFORMATION...71 DISKUSSION...73 EMPOWERMENTOGOPNÅELSENHERAFIFØLGEUNDERSØGELSENSEMPIRI...73 BORGERNESFORSTÅELSEFORSUNDHEDSDATA...75 MEDFORFATTERSKAB...78 FORBEHOLDOVERFOREMPOWERMENTTILGANGEN...79 KONKLUSION...82 PERSPEKTIVERING...84 REFERENCER...86 APPENDIX...91 # [Type.the.document.title]. 13.

14 INDLEDNING# Danmarkharetsundhedsvæseniverdensklasse,sikretgennemvelfærd,vækstog innovation3ogmedstadigflereældreogkronisksygeborgerederoptagerstoredeleaf sundhedsvæsenetsressourcer,erdernetopbehovforethøjtkvalificeretsundhedsvæsen. Detstigendepresforatsikrekvalitetenidanskernesbehandlingogforebyggelse,nårdet kommertilhelbred,sundhedogsygdom,betyderatdererbehovfornyemåderatdrive sundhedsvæsenpå;viskalhavemerekvalitet,forfærrepenge.enafmåderneatrealisere dettepå,findesiteknologien. Danmarkhareneståendemulighederforatudvikleteknologiskeløsningerderkanassistere ogunderstøtteforebyggelseogbehandling,idenforsundhedsvæsenet.ifølge National strategifordigitaliseringafsundhedsvæsenet [1],udgivetafdentværoffentlige organisationsammenhængendedigitalsundhedidanmark(sdsd),erenaf målsætningernefordigitalsundhed,atborgerneskalhavebedresundhedsservicesog inddragesiforebyggelseogbehandling: " Borgere"og"patienter"skal"inddrages"mere,"og"den"viden,"som"borgere"og"patienter" ofte"er"i"besiddelse"af,"skal"anvendes"som"et"aktiv"i"forbindelse"med"forebyggelse"og" sygdomsbehandling."digitaliseringen"skal"lette"den"enkeltes"adgang"til"at"se"og"afgive" egne"oplysninger,"gå"i"dialog"og"danne"netværk"med"andre"patienter"og" sundhedsprofessionelle"og"i"øvrigt"orientere"sig"om"sundhedsvæsenets"tilbud." Samtidig"skal"digitaliseringen"give"mulighed"for,"at"den"enkelte"kan"deltage"aktivt"og" påvirke"sin"egen"helbredstilstand"[ ] "" [1] Dendigitalesundhedskalmotivereborgernetilaktivtattagedelideresegensundhedog forebyggelseafsygdom,fremforatfralæggesigansvarogplaceredettehosde sundhedsprofessionelle forebyggelseogbehandlingskalsundhedsvæsenetikkeløsefor borgerne,menisamarbejdemedborgerne3hvilketkræveratborgerneerselvhjulpneog hardenfornødneviden. Samarbejdetmellemborgereogsundhedsprofessionelleskalbl.a.skegennemsundheds3it; ittilbrugiforbindelsemedsundhed.europa3kommissionenharpåvistatudbredelsenaf sundheds3itidanmarkerlangtovergennemsnittetpåsamtligeområderogatdanskerne hardenteknologiderskaltil,foratkunnebenyttesundheds3it[2]. Gennemsundheds3itharborgerneadgangtilegnesundhedsdataonlineogkanfølgedisse, uafhængigtafatopsøgebehandlere. IDanmarkfindesadskilligesundheds3it3løsningerogmangevirksomhederog organisationerbeskæftigersigmeddanskernessundhed.sundhed.dkerenenkelt3men væsentlig3aktørindenfordetteområde,isærnårdetdrejersigomatgiveborgerneadgang tilsundhedsvæsenet,dadeterdennevejborgerneskal,nårdevilikontaktmeddet offentligesundhedsvæsen,online.sundhed.dkeretværktøjtilbådesundhedsprofessionelle ogborgere[3]. 14..

15 Ifølge StrategiforSundhed.dk erportalensmissionatværeit3bindeledmellem patienterogsundhedsprofessionelle,betjenedissesamtunderstøttedialogenog samarbejdetmellemdem[4]. Vedatklikkeindpådenfælles3offentligesundhedsportalSundhed.dkerdet,somborger, muligtatfølgemediegenjournal(e3journal)ogdervedhaveadgangtildeleafsamme sygdomshistoriksomdesundhedsprofessionellepåsygehuseogpraktiserendelægehar, fornyrecepter,samtsemedicinordinationer,donorregistreringer,tidligereog igangværendebehandlinger.derudoverkanmanopnåumiddelbarkontakttilegenlæge, genneme3konsultation. Yderligerekanborgeredebatteresundhedmedhinandenidiverseforaog behændigeoplysningeromkringklinikker,priserogkvalitetsvurderingererlettilgængelige online,hvorvedborgerehurtigtkanbliveopdateretpåpraktiskeforhold,når sundhedsprofessionelleskalkonsulteres,fysisk. Måleter,atborgereskalforståsammenhængenidereshelbredssituationfordervedatvære istandtilattagehåndheromogtagekvalificeretmedansvarforegetsundhedsforløb[4]. Midleterbl.a.ovenståendeservices,derertilgængeligeviadenfællesoffentlige sundhedsportal,sundhed.dk[4]. Vedbrugafportalenerderskabtintentionomatborgerneogprofessionellessamarbejde kankvalificeresogkvalitetenafbehandlinger,sundhedsservicesogandreydelser,øges. Eksempelvisere3journalensprimærefunktionatværeetredskabtilkommunikation, sundhedsprofessionelleimellem.ifølge StrategiforSundhed.dk [4]er nøgleordenefordesundhedsprofessionellesanvendelseafportalenoverblik,"videndeling," tilgængelighed,"kommunikation"og"hurtig"adgang,"menssundhed.dkbestræbersigpå følgende,overforborgerne: " Støtte"borgeren"i"at"være"en"ligeværdig"part"i"et"behandlingsforløb"og"samtidig" styrke"patientens"egne"ressourcer"i"forbindelse"med"den"konkrete"sygdomsbehandling" (patient"empowerment). "" " " " [4]"" " " Fokusinærliggendespecialeerborgernesommålgruppefordennationalesundheds3it, inklusivbegrebet"empowerment."det"søgesvurderethvorvidtborgerneopnårdetudbytteaf sundheds3it,somsundhedsvæsenetbeskriver;omdereeltopnårempowermentvedbrugaf denneløsning.. [Type.the.document.title]. 15.

16 AFGRÆNSNING. Nærliggendeafhandlingstudererborgernesforholdtilsundheds3it,derskelmesikkemellem forskelligebefolkningsgrupper.yderligereskelnesejmellemborgereogpatienter,da studietikkeudelukkendeharfokuseretpåpatienter,menborgeregenerelt. Deropereresikkemeddetetableredebegreb patientempowerment,menmedborgernes empowermentiforbindelsemedegensundhedoghelbred,dogmedundtagelseaf afhandlingensteoretiskeramme,idethovedpartenaflitteraturenpåområdetopererermed empowermentafpatienter,dafokusherieratgivepatientermidlertilforebyggelseaf3og bemyndigelsetilathåndtere3egensygdom.vedikkeatskelnemellemborgereogpatienter, tagernærliggendestudieikkehøjdeforkronikere/ikke3kronikere,menbetragterpersoner holistiskogundgåratliggevægtpåenkeltesiderafpersonersliv.dervedskelnesejheller mellemarbejdsløse/arbejdsaktive,uddannelsesniveauogandresocioøkonomiskeaspekter, menbeskæftigersigmedtreforskelligealdersgrupper,foratnåetvistsegmentafborgere. Påtrodsafdetbredtfavnendebegrebborger,tilladerstudietskvalitativtindsamledeempiri atskildredeholdningerogopfattelser,brudstykkerafbefolkningenbesidder.detervitaltat huskepå,atsundhedoghelbredvurderessubjektivt3detderskaltilforat være"sund opfattesforskelligtborgerneimellem,dadissehverkenharsammeidealerellerbehov. Detteopfattesikkesomensvaghedvedstudiet,menderimodsomenforce,dadetervitalt attagehøjdeforforskellighed,nårmanarbejdermedpersonersindividuelleopfattelser. Disseindividuelleopfattelsersøgesbenyttettilatillustreregenerelletendenser,hvilket gøresgennemkoblingerfraeksisterendelitteraturtilindsamletempiri. INTRODUKTION.TIL.PROBLEMFELT.. Iefteråret2013gennemførtejegogPernilleBertelsen,underDanskCenterfor SundhedsinformatikvedAalborgUniversitet(DaCHI)isamarbejdemedMEGAFON,en nationalspørgeskemaundersøgelsemedfokuspåborgeresbrugafsundheds3it.resultatet heraferenudgivetrapportdergiveretbredtfunderet,holistiskindblikidanskernes forholdtilsundheds3it,herunderkendskab,holdningerogforventningertilit,tilgavnfor egethelbredogerdenførstedanskeundersøgelse,afdetteområde. Undermodelleringenafdetnationalespørgeskema,dervaromdrejningspunktfor undersøgelsen,bidrogjegbl.a.medspecifikkespørgsmålomkringborgernesbrugaf Sundhed.dk.Detteforatkunnebenytteborgernessvarherpåsominitierende baggrundsviden,forudforudarbejdelsenafnærliggendespeciale.dakvantitative undersøgelseroftesøgeratafdækkeetfeltibreddenvarundersøgelsenetudemærket udgangspunktfor,atmitspecialedernæstkunneundersøgefeltetidybden. # 16..

17 PROBLEMFELT# DaCHI3undersøgelsesrapportenskaberbasisfornærliggendeproblemfelt,derdanner rammeomkringdennespecialeafhandling. IfølgerapportenharlangtdeflesteborgereadgangtilinternettetsomillustreretiFigur1. Detsammeertilfældetmedmobiltelefon:næsten100%afrespondenterneialderenfra ,ejerensådan.Deterbemærkelsesværdigt,atsåstorendelafdeadspurgteborgerehar deninformationsteknologiogadgangtildeninfrastruktur,dererenforudsætningfor,atder kandrivesetborgernærtsundhedsvæsenvedhjælpafbl.a.it internetn=1034 mobiltelefonn=1045 Smartphonen= Figur 1: Besvarelser fordelt på teknologiske ressourcer Teknologientilsundheds3it3systemermedborgerneicentrumerdapåplads,hvorfordeter tidtilatfokusnurettesmoddetudbytteborgernefårafatbenyttesundheds3it;ikke hvorvidtteknologienfungerer.dervederdetinteressantatsepåborgernesopfattelseog anvendelseafsundheds3it3samtderesholdningtilfeltet. BORGERNES.OPFATTELSE.OG.ANVENDELSE.AF.SUNDHEDS]IT. Næsten80%afundersøgelsensadspurgteborgereerklærersigtilhængereafudviklingafit tilanvendelseisundhedssektoren,mensmindreend10%erklærersigmodstandereheraf (AppendixI,s.12,Fig.8).Deflestetilhængereangiverfølgendeervigtigtfordem: 3 Atoplysningerertilgængeligenårdersøgesefterdem 3 Atkunnefølgebådetidligereogaktuellebehandlingsforløb 3 Atderkansparestidvedbrugafsundheds3it,damanikkebehøveratmøde fysiskop,hosbehandlere (AppendixI,s.13,Fig.9) [Type.the.document.title]. 17.

18 Yderligereharnoglerespondenterkommenteret,atudviklingenafsundheds3itviløge effektiviseringenafsundhedssektoren,giveøkonomiskebesparelsersamt(forhåbentlig) nedbringeventetider(appendixi,s.13,fig.9). Rettes fokus mod modstanderne af sundheds3it, angiver hovedparten at deres modvilje grunderifølgende: 3 Atansigt3til3ansigt3konsultationerforetrækkes 3 Atdetpersonligemødehosbehandlerikkekanerstattesmedfxe3konsultation 3 Atbrugafonlinesundhedsservicesvilmedføremanglerindenforsundheds3 væsenet (AppendixI,s.14,Fig.10) Modstandernefrygteratderesbehandlingerikkeblivergrundige,nårdeikkemøderfysisk ophosbehandler,yderligerekommentererenafrespondenternefølgende: Det"skal"ikke"gå" ud"over"dem,"der"ikke"vil"bruge"itsystemer"(er"for"gamle"til"det) (AppendixI,s.14).Dermedville det være nærliggende at antage, at det overvejende er de ældre borgere, der er modstandereafsundheds3it.somdetfremgåraffigur2,erdettedogikketilfældet. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Tilhænger Modstander Vedikke 20% 10% 0% Figur 2: Tilhænger/modstander fordelt på alder 82% af respondenterne i aldersgruppen fra år er tilhængere af sundheds3it, mens 78%afrespondenterneigruppen70+,erklærersigpositiveoverforudviklingen(Figur2). 9%afdeborgere,derliggerikategorien70+,udtrykker,atdeermodstandere,mensdeter 10%afde183293årige,derermodstandere. Dermederdetikkeovervejendedeældre,derererklæredemodstandereafsundheds3it. 18..

19 Forskellenmellemaldersgrupperneerikkesignifikant,mendetskalalligevelbemærkes,at de årige er den aldersgruppe, der indeholder flest erklærede modstandere af udviklingenafittilbrugisundhedssektoren(10%). Deungesholdningermarkeretskarpereendeksempelvisrespondenterneialdersgruppen år. Under kategorien år er der færrest tilhængere af sundheds3it cirka 10 procentpointfærreenddeandregrupperstilhængergennemsnit. Det kan antages, at borgerne i aldersgruppen år ikke direkte har erklæret sig modstandere ejhellertilhængere3menikkeved,hvordandeskalforholdesigtilemnet. 22% af respondenterne i alderen år angiver da også, at de ikke ved, om de er tilhængere/modstandere. Dettekunnetydepå,atdeikkeharsatsigindi/brugtsundheds3itisammegradsomde årige.Vedatsepåhvilkerespondenter,derharbenyttetitiforbindelsemedderesegen sundhed,sesdetiøvrigt,at67%afde183293årigehargjortdette,mens56%afde årigeharbenyttetmuligheden(figur3). 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Ja Nej Vedikke 10% 0% Figur 3: respondenter der har benytter it i forbindelse med egen sundhed, fordelt på alder Hermedkandetræsonneres,atde603693årigebruger"sundheds3it,menikkeisåhøjgrad somderespondenterialderenfra183293år,hvorveddeyngreantageligvisharhøjere motivationforenskarpholdning,setiforholdtilderespondenterialdersgruppenfra60369 år. Nårborgernebliverspurgtom,hvorvidtdeharanvendtittilatkommunikeremedderes egenlæge,angivermereend60%afrespondenterne,atdeharkommunikeretmedderes praktiserendelæge,gennembrugafit altsåerudviklingenpositiv(appendixi,s.19,fig.16). Rettesblikketmoddenresterendeca.tredjedelderikkeharanvendtittilkommunikation medegenlægeangiverknapenfjerdedeldenprimæregrunder,atlægenikkeudbyder servicesgennemsundheds3itogdermedikkegiverborgernemulighedforatkommunikere medegenlæge,pådennemåde.altsåerborgerneklartilatbenyttesundheds3it,mensde sundhedsprofessionelleikkeomfavnerdetisammegrad,menernogleborgere. [Type.the.document.title]. 19.

20 BORGERNES.BRUG.AF.SUNDHED.DK. Yderligere opererer DaCHI3undersøgelsen med borgernes indgang til det officielle Sundhedsvæsenpånettet,viadenfælles3offentligesundhedsportal,Sundhed.dk. PåSundhed.dkharborgerneforskelligemulighederderkanbenyttesførog"efter"loginmed Nem3ID. Uden log3in benyttes portalen primært som et opslagsværk til at finde svar på faktuellespørgsmål,mensborgerne3nårdeloggerind3primærttilgårderese3journal. Yderligere viser undersøgelsen at 73% af respondenterne der har været logget ind på Sundhed.dk,loggedeindtiloplysningerneafnysgerrighed,mensknaphalvdelenafdemder har været logget ind, har gjort det for at få indsigt i egen helbredssituation. Altså er borgerneinteresseredeisundhed.dk,menpånuværendetidspunktbenyttesportalen,med login,primærttilatstillenysgerrigheden,forundersøgelsensrespondenter. Dettekanmuligvisværegrundentil,atblot14%afrespondenternederharværetloggetind påsundhed.dk,svareratdefølersigempowerede,herefter(figur4). 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ja Nej Vedikke Figur 4: Besvarelser fordelt på hvorvidt man er i stand til at tage bedre hånd om egen sundhed efter at have tilgået personlige data på Sundhed.dk (n=414) Dog er det vigtigt at være opmærksom på, at varetagelsen af egen sundhed bygger på subjektiveopfattelser,daborgerneikkenødvendigvisforstårdetsammevedspørgsmålet. Dererbehovforkonsensusomkring,hvaddetvilsigeatværebedreistandtilattagevare om egen sundhed, før man kan måle effekten nøjagtigt. Fokus i undersøgelsen er på Ja 3 sigerne, hvorved undersøgelsen ikke opnåede dybere indsigt i hvordan borgerne selv definerer at tage bedre hånd om egen sundhed, hvilket søges defineret af borgerne i nærliggendespeciale. Dogerdetinteressantatsepå,hvadderliggerbagbesvarelserne.De14%blevbedtom, kvalitativt,atuddybe,hvordandeføltesigbedreistandtilattagehåndomegensundhed, efterathavesetegnedatapåsundhed.dk. 20..

21 Hovedpartenafrespondenterneangiver,atdefåretbedreoverblik"overderesegensundhed vedatbrugesundhed.dk.konkretformulererde,atdefåroverblikoverhvilkenmedicinde får, hvilke behandlingsforløb de har været igennem samt overblik over deres sundhedsmæssigeværdier.detervigtigtatværeopmærksompå,at overblik kanbetegnes som værende en bred formulering inden for et felt, hvor der søges at generalisere, da overblik er subjektivt og derfor kan være forskelligt fra person til person. Dog kan det antages,atdetgenerelleoverblikmåbaserespåborgernestilgangtildeoplysningerogden information, der ligger tilgængelig, omkring deres egne sundhedsdata samt gennem opslagsværk der giver svar på spørgsmål omkring egen sundhed, sygdom og behandlingsformer. Derudover angiver en respondent at: Der" bliver" [ ]" mere" opmærksomhed"om"sundhed,"når"der"er"hurtig"og"direkte"adgang"til"informationer (AppendixI,s. 32). Enandenårsag til at respondenterne synes, de er i stand til at tage bedre hånd om egen sundheder,atdekangenlæsederesjournalogandreoplysningerogderigennemforberede" sigtilnæstekonsultationhosengivenbehandler,ogdervedværebedreeristandtilattage aktivt"delikonsultationen. Yderligere angiver et par af respondenterne, at de nu kan undgå unødige lægebesøg, da eventuelle tvivlsspørgsmål kan klares online, samt at de føler en større tryghed omkring egen sundhed, når de er i stand til at tilgå egne data via Sundhed.dk. I forlængelse af at kunnetilgåegnedataangivertrerespondenter,atdenukanopnåenformforaktindsigt"i egen situation: Jeg"behøver"ikke"spørge"lægen,"hvilken"medicin"jeg"har"fået"og"kan"også"se," hvornår" jeg" har" været" syg" og" med" hvad " (Appendix I, s. 32). Yderligere angiver 17% af respondenterne, at de opnår en form for kontrol ved at kunne tilgå egne oplysninger/informationerpåsundhed.dk,dadenukanfølgemedi,hvaddernoteresom dem samtkontrollere,hvorvidtderegistrerededataerkorrekte.enrespondentangiver,at vedkommende har opnået en større indsigt i egen sundhed, mens en anden respondent svarer,athunfølersigbedrerustettilmedansvar,nårjournalenkantilgåsonline.denne kontrolbetydersamtidig,atdetbliverlettereatføreensamtalemedlægen: Jeg"kan"lettere" referere," når" jeg" taler" med" lægerne," da" jeg" har" været" indlagt" flere" gange." Man" glemmer" jo" nogen"gange"ting"og"så"er"det"godt"at"få"det"genopfrisket (AppendixI,s.33)."" " Et fåtal af respondenterne har angivet negative følger ved brugen af Sundhed.dk. Et af svarernegårpå,atdermangledeoplysningerivedkommendese3journal,bl.a.omkringhvad egen læge havde foretaget sig (e3journal giver udelukkende indblik i behandlinger" på sygehuse)samtiprøve3oglaboratoriesvar.yderligereangiverenrespondent,atbrugenaf Sundhed.dkkanmedføreforhøjeforventningerombehandlingssystemetsmuligheder." Udafde1.058respondenterderhardeltagetiundersøgelsen,erklærer59%atdemener anvendelsen af sundheds3it vil forbedre kvaliteten af den sundhedsservice de modtager, mens10%menerdetvilforringekvaliteten(appendixi,s.34,fig.30).forventningernetilhvorfor brugen af sundheds3it vil forbedre kvaliteten af sundhedsservices er mange. Overordnet forventerborgerne,atdetvilmedføreøgetkvalitetideresbehandlingafadskilligeårsager: effektivisering og minimering af tidsspild, sikkerhedsmæssige årsager (såsom [Type.the.document.title]. 21.

22 fejlminimering),øgetogletteretilgængelighedafoplysninger,aktindsigt,hurtigereogmere fyldestgørende information fra 3 og kommunikation med sundhedsprofessionelle samt bedrekoordineringafsundhedsindsatser. Den andel af de adspurgte borgere der frygter, sundheds3it vil forringe kvaliteten af den sundhedsservice de modtager, angiver at de forventer forringelser grundet manglende intimitet/nærværmedderesbehandlere.hovedpartenafdisserespondenterangiver,atde foretrækkeransigt3til3ansigt3konsultationogiøvrigtforventer,atdervilgåmeretidmed administration end egentlig behandling og derigennem tage en stor del af de sundhedsprofessionellestid,derellerskunneværebrugtpåkonsultationogbehandling. Yderligere angiver dele af respondenterne, at de forventer tekniske problemer, da der muligviskanværeforhøjetekniskekravtilbrugeren. PROBLEMANALYSE# HovedpartenafborgernederhardeltagetiDaCHI3undersøgelsensomnærliggendespeciale tagersitafsæti,haraltsådenfornødneteknologiderskaltilforatkunnebenyttesundheds3 itihjemmet3ognæsten80%afdeltagerneerklærersigsomtilhængereafudviklingenafit tilanvendelseisundhedssektoren.borgernetænkerpositivtomkringsundheds3itog59%af deltagerneiundersøgelsenangiver,atdeforventeranvendelsenafitiforbindelsemed sundhed,påkortsigt(indenfordenæstetreår)vilforbedrekvalitetenafden sundhedsservicedemodtager(appendixi,s.34). DaCHI3undersøgelsenpegerganskeklartpåatborgernebenytterdeoffentligeløsninger indenforsundheds3it dogviserundersøgelsenogså,atbrugenikkevedkommerdem synderligtogikkefårdemtilattagebedreansvarforegenhelbredstilstand,eksempelvis vedatblot14%afdemderharloggetindpåsundhed.dkangiver,defølersigbedreistand tilattagehåndomegensundhed,efterathavetilgåetpersonligedataviaportalen(appendixi, s.31,fig.29). Yderligereerderstorforskelpåhvilkeformerforsundheds3itborgernebenytter.Figur5 sammenlignerdachi3undersøgelsensrespondentersbrugafsundheds3ittilkommunikation medegenlæge,medandelenafrespondenterderharværetloggetindpåsundhed.dk.af figurenfremgårdet,atdedeltagendeborgereflittigtbenytterittilatkommunikeremed egenlæge menikkealledisseerflittigetilatloggeindogsederesdatapåsundhed.dk. Denfælles3offentligesundhedsportalhargrebetde18349årige,mensde503703årigehar sværerevedatfølgemed.umiddelbartkunnedetantagesataldererenafgørendefaktor3 dogkandetteafkræftes,vedatkasteetblikpåfigur5hvorafdetfremgår,atborgereover 50årbenyttersigafsundheds3itiformafkommunikationmedegenlæge. 22..

23 18329 (n=197) (n=169) (n=196) (n=175) Anvendtittil kommunikationm egenlægen=684 Været logget ind på Sundhed.dk n= (n=166) 703 (n=155) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Figur 5: Besvarelser fordelt på anvendelse af it til kommunikation med egen læge samt logins på Sundhed.dk Borgereover50årbrugerdaitiforbindelsemedegensundhed menikkegennem Sundhed.dk.Dettesynespåfaldende,daenafSundhed.dk serklæredemålsætningerbl.a. lyder Samle"fremtidig"elektronisk"kommunikation"mellem"patienter"og"sundhedsvæsen [5]. Sundhed.dkbørværeenplatformforinteraktionmellemborgerogbehandler,mensomdet fremgårafdachi3undersøgelsen,benytterborgerneprimærtsundhed.dksomopslagsværk (AppendixI,s.28,Fig.26). TilspørgsmåletomkringhvilkemulighederpåSundhed.dkderbenyttes,svarer hovedpartenafborgerneendda,atdeloggerindogserpåderesoplysninger,afren nysgerrighed.deteretfåtalafrespondenternederangiver,atdeloggerindforatfåstøtte tildialogmedforskelligebehandlereogforatfølgeoppålægebesøg altsåforat kommunikeremedbehandlere(appendixi,s.29,fig.28).borgernebrugerdadennationale sundhedsportalpassivt.debesøgersundhed.dk,menblotforattilgådata,skrevetaf sundhedsprofessionelle derharnoteretdataie3journalenmedhenblikpå,atandre sundhedsprofessionelleskallæsedet[7]. Desundheds3it3løsningerogdatadetoffentligestillertilrådighedforborgerne,bliverdaaf informerende,refererendekarakter3ogdendataborgernekanloggeindtilunderstøtter ikkeenaktivdeltagelseiegensundhed,kunatborgernekiggerpå,frasidelinjen[6].det virkerikkestimulerendeatkunnetilgådata,nårdetudbyttedeflesteborgerefårheraf,er atstillenysgerrigheden deterderantageligvisikkemegetsundhedellerempowerment,i [6]. Nårblotetfåtalafdeadspurgteborgereopnårdetønskedeudbytte(empowerment)af besøgpåsundhed.dk,kandetmuligvisgrundei,atforståelsenforempowermenter varierende,parterneimellem:hvisderarbejdesfællesmodetmålderikkeerkonsensus omkring,måinteressekonfliktertilspidses.borgerneogsundhedsvæsenetrisikererat kommetilatsiddefastifrustrerende,komplekseprocesser,hvisikkederfindesfælles forståelse,parterneimellem.selvhvisparternemåttehavesammeopfattelser,erderbehov [Type.the.document.title]. 23.

24 foratdisserespekteresogarbejdesudfra,ipraksis fremforatladesundheds3itbliveet profileringsfænomenvihenterværdi,menikkeopererefter.medetstigendeprespå sundhedsvæsenetogvisionenommerekvalitetforfærrepenge,måfokusværepå menneskeligefaktorerogundersøgelseraf,hvordanparternekanfåetendnubedreudbytte afsundheds3it,enddefåridag. Nærliggendespecialesøgeratafdækkehvorvidtudvalgteaktører(borgereog sundhedsvæsenet)harensartedeopfattelserafempowerment,uafhængigtafroller. Borgernessvarpåhvorvidtdefølersigbedreistandtilattagehåndomegensundhedefter athavebesøgtsundhed.dkerpåfaldende,hvorfordeterinteressantatgåidybdenmed netopdenneproblemstilling:varetagelsenafegensundhedgennemit,tilgavnforeget helbred.nåretfåtalfølersigempoweredeefterathavebenyttetsundhed.dk,kandetundre, hvorvidtdeoffentligeorganisationerogborgerneharenfællesforståelseforvaretagelsenaf egensundhed.hervedopstillesnærliggendestudiesproblemformulering. PROBLEMFORMULERING# Itaktmeddetdanskesundhedsvæsenskaltilbydeborgernehøjerekvalitetforfærre økonomiskemidler,måborgerneaktivttagehåndomegensundhed3ogderigennemopnå empowerment hvilketbl.a.skalrealiseresgennemborgernesbrugafsundheds3it. Empowerment,ogopnåelsenherafgennemsundheds3it,fordreretopgørmedderammer, derhidtilhareksisteretfor,hvordansundhedsvæsenetdrives. Nærliggendespecialesøgeratgiveindsigtihvilkefølger,opgøretmeddentraditionelle tilgangtilsundhedsvæsenethar3herunderhvorvidtborgeresopfattelserafempowerment gennemsundheds3itstemmeroverensmedopfattelsernederfindesisundhedsvæsenet, hvilketrepræsenteresiformsundhed.dk. # # 24..

25 BESKRIVELSE#AF#CENTRALE#TEKNOLOGISKE# VÆRKTØJER# Nærliggendespecialebeskæftigersigmedenrækkekoncepterderercentraleatpræcisere foratsikrelæserensforståelse.detteafsnitidentificererderforsundheds3it,sundhed.dkog e3journal. SUNDHEDS]IT. Sundheds3itkarakteriserersundhedsservicesdererunderstøttetafit. Begrebetkendetegnerenrækkeydelserdermuliggøresgennemteknologiogerbaseretpå InternetogKommunikationsTeknologi(IKT),såsomeksempelviselektronisk patientjournal,elektroniskeopslagsværk,onlinekommunikationmellem sundhedsprofessionelleogborgereetc.;hvilketallemedfører,atsundhedsvæsenetermere borgernærtendnogensinde[8]. Boset"al.[9]definerersundheds3itsomfølgende: [ ]"kombinationen"af"helbredsdata"og" sundhedsinformation"[ ]"gennem"brug"af"ikt,"tilllader"borgeren"at"blive"en"aktiv"og"ansvarlig" del"af"hans/hendes"egen"helbreds"og"sundhedsvej. "[9]. IfølgeOhet"al.[10],derharpubliceretensystematiskgennemgangaf51definitionerpå sundheds3it(ehealth),"repræsenterersundheds3itetnytperspektivpåsundhedsvæsenet. Borgerenerikkelængereenpassivpartderblindtstolerpådesundhedsprofessionelleog overladeraltansvartildisse3gennemsundheds3iterborgernederimodaktiveparter,udi varetagelsenafegethelbred. Dettetilladerenanderledestilgangendhidtiltilmådenhvorpåsundhedsvæsenet praktiseres.dennymådeatdrivesundhedsvæsenpå,tilladeraktøreratarbejdeendnu tætteresammenendtidligereogdervedsikreetmereansvarligtresultat,dertagerhøjde forflereaspekterogdermedkvalificererresultaterne[9].yderligereerkommunikationen mellemsundhedsprofessionelleogborgerneikkelængereafhængigtaftidogrum,menkan findestedhvornårdetskalvære. Sundheds3itskalikkeblotforståssometværktøj,mensometfrøderskalspireogforbedre sundhedsvæsenet.demangeløsningersundheds3itbeståraf,ledertiletstortpotentialefor alleimpliceredeparter: I"en"bredere"ramme"karakteriserer"begrebet"ikke"blot"en"teknologisk" udvikling,"men"en"måde"at"tænke"på,"en"attitude"og"en"forpligtigelse"til"en"netværket,"global" tankevirksomhed,"for"at"forbedre"sundhedsvæsenet"lokalt,"regionalt"og"på"verdensplan,"ved"at" bruge"informations"og"kommunikationsteknologi. [11] Enafdedanskeleverandørerafsundheds3ittilborgernesfordel,erSundhed.dk. [Type.the.document.title]. 25.

26 . SUNDHED.DK. Sundhed.dkerenwebportalderskalageredanskernesindgangtilsundhedsvæsenetpå nettet.enportalgiverbrugereadgangtilressourcer.inærliggendetilfældeopnårman, gennemloginpåsundhed.dk,adgangtilpersonligedata,hentetfraendatabase. Sundhed.dkerengrænsefladederlinkertildatabaserogerdermedikkeendatabaseisig selv,hvorveddetikkeersundhed.dkeradministrererdensundhedsinformationogdata, mansomborgerkantilgåviaportalen disseforvaltesafsundhedsprofessionelle,landet over. PortalenerdetoffentligeDanmarksinternetbaseretservicetilbl.a.delingafinformation mellemborgereogsundhedsprofessionelle. Visionernebagportalenerfølgende: " 3 Samle"fremtidig"elektronisk"kommunikation"mellem"patienter"og" sundhedsvæsen." 3 Fungere"som"kommunikationsredskab"for"sundhedsvæsenets"parter." 3 "Stille"faglig"information"til"rådighed"for"sundhedsvæsenets"professionelle"parter." 3 Give"borgere/patienter"overblik"over"sundhedsvæsenets"organisering"og" informationer"relateret"til"brugen"af"sundhedsvæsenet." [5] Portalentilbyderforskelligemuligheder,afhængigtafhvorvidtbrugerenerborgereller beskæftigetindenforsundhedsvæsenetidanmark. DesundhedsprofessionellekangennemSundhed.dkopnåadgangtilenrække informationerframyndighederne,patientdatasamtadministrativeværktøjer.sundhed.dk tilbyderbl.a.faggrupperneindenforsundhedsvæsenetforskelligemuligheder eksempelvis kandederarbejderindenforalmenpraksistilgåandeninformation,endde sundhedsprofessionellederertilknyttetspeciallægepraksis.yderligereharde sundhedsprofessionellemulighedforatsepatientdata,klinikadministrativeværktøjer, henvisningsvejledninger,fagligeopslag,laboratorieportalen,medicinprofilen,e3journal, fagbiblioteksamtenlangrækkeservicesvedrørendekvalitetisundhedsvæsenet, eksempelvishenvisersundhed.dktilkliniskekvalitetsdatabaser,kronikerdatabaser,det utilsigtedehændelsesregister(uth),diverseakkrediteringssider,samtgivermulighedfor atfåoverblikoverregionernessundhedstilbud. Sundhed.dkerspækketmedmulighederdesundhedsprofessionellekanfordybesigi,efter deerloggetindmedendigitalsignaturforsundhedsfaglige. Påportalenharborgernemulighedforattilgåenrækkeservices bådeudenogmedlogin vianem3id.udenlogin,harborgerenadgangtilopslagsværkoversygdomme (Patienthåndbogen),findeogvælgebehandler,fåoverblikoverorganisationeridetdanske 26..

27 sundhedsvæsen,seventetiderhosspeciallægersamtsesundhedstilbud,kvalitetsdataog patientrettigheder.med"loginerdetmuligtattilgåegne,personligedataoginformation. Sundhed.dktilbyderpånuværendetidspunkt,borgerenatloggeindtileget sundhedsoverblik,sundhedsjournalmede3journalogp3journal,prøve3,laboratoriesvarog værdier,medicinprofilen,medincinkort,overblikoverbehandlingerpåsygehus/hos praktiserendelæge/hosspeciallægesamtsedonorregistrering.yderligeretilbyderportalen atborgerenkantilgåenlog,hvorigennemdetfremgår,hvilkebehandlerederhartilgået vedkommendessundhedsdata. E]JOURNAL. NårborgerenloggerindpåSundhed.dk,harvedkommendemulighedforatvælge Sundhedsjournal,hvorunderderforefindestoforskelligejournaler:e3journalenogp3 journalen.e3journalenerjournalenindeholdendepersonligejournaloplysningerfrade offentligesygehuseidanmark,mensp3journalenersundhedsjournalenspraksisdel,der indeholderudvalgte,personligejournaloplysningerfrapraktiserendelægeogspeciallæger. [12] Fokusidenneafhandlingvildogværepåe3journalenfremforp3journalen,dasidstnævnte endnuikkeersåudbredtsomførstnævnte.e3journalfremstårforborgerensomi skærmbilledet,ibillede1. Billede 1: Skærmbillede fra e-journal Ie3journalenkanborgereogsundhedsprofessionelle(påtværsaflægepraksisoghospitaler) tilgårelevantedataomkringbehandlingogmedicinering. E3journalengiversygehusklinikereadgangtilborgernesdata,menspraktiserendelægerog speciallægerkantilgårelevantedeleafborgernessygehusjournaldata3eksempelvis oplysningeromsygehusafdelingerogafsnitborgerenharværetiberøringmed,samt diagnoser,notaterogepikriserderidenforbindelseerskrevet,omborgeren. [Type.the.document.title]. 27.

28 Dogerdetvigtigtatfastslå,atdetudelukkendeersundhedsprofessionellemedrelationtil borgerensbehandlingderharadgangtilvedkommendese3journal. EfterloginpåSundhed.dkkanborgernedesudentilgåenlog,MinLog,hvoroplysningerne omkringhvilkesundhedsprofessionellederhartilgåetderessundhedsdata,lagres.herved kanborgerense,hvemderharhaftadgangtilatsevedkommendesdataog sundhedsinformationogharmulighedforatreagereherpå.hvisenpersonderikkeer berettigettilattilgådataalligevelharskaffetsigadgang,erdetstrafbart[13]. Vedbrugafe3journalindenforsundhedssektorenkanklinikerealtsåfåadgangtilborgernes data,uafhængigtafsektorogpåtværsafdisse.hervedbørskrækhistorierom papirjournalerderfragtesitaxapga.forældedeit3systemernuværefortid,grundetden fleksiblee3journal[14].patientsikkerhedenøgesdabehandlerehurtigtharmulighedforat fåoverblikoverborgerenssituationogsundhed,itilfældeaf,atenakutnødsituationopstår [12]. Mense3journalengørpatientdataletteretilgængeligtfordesundhedsprofessionelle,kan borgernefåindsigti,hvaddernoteresnedomdem(såsomnoterfrahospitalsafdelinger, procedurer/indgreb,diagnoser,prøveresultaterogoplysningerommedicin),nårdeeri kontaktmedsundhedsvæsenet.dettemuliggøratborgerneøgerbevidsthedenomkring deresegenhelbredstilstandogdermedviltageaktivdelideresegensundhed[15]. E3journalertilgængeligforborgeremedNem3ID,pågældendeskalværefyldt15år,foratfå adgangtilegenjournal.forældrekanmanikkesederesbørnsjournaldatapåsundhed.dk, dogerdetmuligtattilvælgeatkunnesebørnenesvaccinationerogmedicinoplysninger, såfremtmanharforældremyndighedoverbørnene[16]. # # 28..

29 TEORETISK#RAMME:# PATIENT#EMPOWERMENT # Foratvurderelitteraturindenforbegrebet patientempowerment (inærliggende afhandlingblotempowerment)gennemførtesetlitteraturstudie.idetfølgendegennemgås elementerneder,ilitteraturen,ermedvirkendetilatindividerfølersigistandtilattage håndomegensundhed,helbredogsygdom.denrelevantelitteraturerfundetifagtekniske databasersåsomnationalcenterforbiotechnologyinformation(ncbi),usnationallibrary ofmedicine(pubmed),sciencedirect,sagepublicationsetc.,samtgennemenkle googlesøgninger,gennemenrækkesøgetermer,hvilkekansesiappendix(appendix3delii,s.1, A).Følgendepræsentererdenteoretiskerammederskaldanneperspektivpåempiri,i nærliggendespeciale. INTRODUKTION. Begrebet patientempowerment dækkerovermangeelementerogdereksistererethavaf definitionerpåbegrebet,dogkræserdealleom,atborgereneraktivudiatvaretageegen sundhed.empowermenthandlersåledesom,atladeborgeretagekontroloverdereseget helbred,sundhedogbehandling. Denteknologiskeudviklinggørklinikere,sundhedsinformationogjournalerlettere tilgængeligeendnogensindefør.teknologienrummerbl.a.sundheds3itdergiverpatienter mulighedforattageaktivdeliatvedligeholdeegenhelbredstilstand,gennemdenøgede tilgængelighedafsundhedsinformationgennemdiversemedierogkilder,udtrykkerdeto professorerfranottinghamuniversitet,bartlettogcoulson,gennemderesundersøgelseaf empowermentopnåetgennemonlinestøttegrupper[17].internetteterenstorkildetil sundhedsinformation,derkanforbedrepatientersforståelseforderesmedicinsketilstand ogopmuntredemtilattræffegodehelbredsbeslutningerogtalemeddereslæge.ifølgeball oglillis udredningafhvordanlæge3/patientrelationerændresgennemsundheds3it,giver sundheds3itbekvemmelighed,damannukanpassesineaftalermedlægensommanvil,ved brugafinternetogeksempelvisundgåatsiddeiventeværelsetogudfyldeformularer,da dettekangøreshjemmefra[18].yderligereerdermulighedforatkvalitetsvurderelæger onlineogdermedfindedenkliniker,dertiltalerenbedst,menerforskerenballogden sundhedsprofessionellelillis[18].beslutningeromkringhelbredogbehandlingkantræffes kvalificeret,påbaggrundafinformationpatientenharfundetonline,menerdeto.derved ændresforholdetmellempatientogsundhedsprofessionel,dapatientennukanfungeresom lægenssamarbejdspart.yderligereerpatientenekspertiegenkropoglivsstil,menslægen erekspertudidetmedicinske,hvorigennemetsamarbejde antageligvis vilforbedre behandlingeroghøjnekvalitetenafdebeslutningerdertræffes,dadenutræffespået holistiskgrundlag,menerballoglillis[18]. Patientempowermenterprimærtfokuseretpåatimødekommepatientensbehov.Formålet medpatientempowermenterathjælpepatientertilattænkekritiskogtræffebeslutninger påinformeredegrundlag,hvorigennemdeterdesundhedsprofessionellesansvaratsikre, atpatienternehardenvidenogderessourcerdetkræver,attræffebeslutninger,udtrykker AndersonogFunnellideresudredningafmyterogmisforståelseromkringpatient empowerment[19]." [Type.the.document.title]. 29.

30 PARADIGMESKIFT. Patientempowermentperspektivetpåsundhedvarslernyearbejdsgangeognyemåderat praktiseresundhedsvæsenpå dettekanbetegnessomenformforparadigmeskift.attage etnytparadigmetilsigkrævervidenindenforområdet,derforbørbådepatienterog sundhedsprofessionellerustesigtilatagereioverensstemmelsemedempowermentog samarbejdemedhinanden. IfølgeAndersonogFunnellsstudieafdeudfordringeradoptionenafetnytparadigme medfører,hardesundhedsprofessionellesværtvedatafgivesuveræniteten bådeubevidst ogbevidst[20].andersonogfunnellberetteratsundhedsprofessionelledertrorde arbejderudfraenempowermenttilgang,sjældentgørdet.detagerstadigdetfuldeansvar ogbibeholderkontrollen.noglesundhedsprofessionelletrordeskalopgivekontrol ogde serdervedofteempowermentsomenfornærmelseogtrusselmodderesfaglighed.doger denneopgivenafkontrolikketilfældet deskalderimodgiveafkaldpådensuveræne kontrologladepatienternetagedelistyringen[20]. IfølgeAndersonogFunnellsstudieafmyterogmisforståelseromkringpatient empowerment,erdernetopmangemisforståelseromkringempowermentoghvaddetvil sige,atpraktiserepåmåderdererioverensstemmelsemedempowerment3tilgangen fordi mangesundhedsprofessionelleprøveratinkorporereempowerment3mådenideres eksisterenderutinerogpraksisser,fremforatændrederesarbejdsgange,ihenholdtil empowerment3tilgangen[19].detkanværesværtatadoptereetnytparadigme,dadet kræverenradikalændringafalt,hvaddergennemsyrereksempelvisarbejdsgange.en begyndelsepåændringernekanværeatgåfrafølelsenafatværeansvarligforpatienterne, tilathaveetansvaroverforpatienterne,menerandersonogfunnell[19]. Ifølgederesstudieafudfordringerneiatadoptereempowermenttilgangen,harmange sundhedsprofessionelleforventningerom,atdetviltagelangtidatadoptere empowerment3mådenatagerepå dogerdetvigtigtathuskepå,athvismansamarbejder medpatientenogdenneblivermereselvstændigoguafhængig,sparermantidtil konsultationerder(muligvis)ikkeer såvigtige [20]. TRADITIONEL.MODEL.OG.EMPOWERMENT]MODEL.. ChristensenogHwangklassificererpatienternesomforbrugere,dadisseerisituationer hvordefritkanvælgebehandlerogsundhedsydelsertilogfra dereringenbegrænsninger iforholdtilatvælgeogvragemellemdetilbudsundhedsvæsenetudbyder[21]. IfølgeHarvardprofessorenClaytonChristensenogsundhedsprofessionelleJasonHwang adskillersundhedsindustriensigfraandrebrancher,daderesbeskæftigelsesområde omhandlerlivogdød menogsåvedikkeatinddragepatienterne(ideresoptik forbrugerne)isåhøjgrad,somandrebranchergørdet[21].dogkandetteændres,vedat skiftetilgangtilmådenatpraktiseresundhedsvæsenpå.vedatbenytteempowerment3 tilgangenhvorpatienterinkluderesogeraktiveparterudiforebyggelseogbehandling,kan sundhedsvæsenetgøresmereeffektivtogtilstrækkeligt,damanherigennembetror patienterne(forbrugerne)medstørreansvaroggiverdemmulighedforselvatstyrederes behandling.denmådesundhedsvæsenetharfungeretpåiårevis,denbiomedicinskemodel, betragterdensundhedsprofessionellesomenautoritetogekspertudisygdom,behandling, 30..

31 sundhedoghelbred,menerrobertm.anderson,hvilketkommertiludtrykihansartikel omkringempowermenttilgangenogdentraditionelletilgangtilsundhedsvæsenet[22]. IfølgeAndersonfungererdensundhedsprofessionellesomdendereransvarligfor diagnosticeringafsygdom,dendertræfferbeslutningeromkringbehandlingerogsørgerfor atdisseudføres,pårettevis[22].patientenvælgerdaatstolepåden sundhedsprofessionelleogeksempelvisaccepteredengivnebehandling,hvorvedden sundhedsprofessionelleharkontrollen.dennetraditionelle,biomedicinskemodeltillader patientenaffralæggesigbekymringerogangstenderkanopståvedsygdomtilden sundhedsprofessionelle,derdervedskalværedenstærke,kompetentepart[22].den professionellebestemmerbådehvilkelaboratorietestsderskaludføres,hvordan resultaterneherafskalfortolkes,hvadpatientenbørspise,hvilkenmedicinderskal ordineres(herunderhvornår),hvorvidtdererbehovforoperationerogompatientener frisknoktil,atforladehospitalet.herigennemerdensundhedsprofessionelledenaktive, magtfulde,videndeekspert3menspatientenerpassivogacceptererlægensbeslutningerog anbefalinger,berorpåatdensundhedsprofessionellevedbedstogoverdrageransvaretfor egethelbred,tilvedkommende[22].ifølgeandersonerdennemådeatdrive sundhedsvæsenpådenmestdominerendepåverdensplandalæger,alleredemensdeer underuddannelse,fårrollensomansvarligformenneskeliv3hvorvedrollensomautoritær ekspertbliverintuitivfordem.dasamfundetharbetroetdemansvaretforpatienter,falder detmangelægernaturligt,attagekontrollen[22]. Modsatdentraditionellemådeatagerepåindenforsundhedsvæsenet,findespatient empowerment(setabel1). BIOMEDICINSKETILGANG PATIENTEMPOWERMENT3 TILGANG Autoritetstro,tagerimodden Ligeværdigpart,samarbejder PATIENTENSROLLE behandlinglægebeslutterer medbehandlerforatopnå bedst bedstmuligebehandling Autoritærogoverlegen, Ligeværdigpart,samarbejder SUNDHEDSPROFES3 bestemmerpåbaggrundaf medpatientforatopnåbedst SIONELLESROLLE faglighedhvaddererbedst muligebehandling forpatienten Lægesuverængrundetfaglig Ligeligtfordeltdapatienter ANSVARSFORDELING overlegenhed,patient ekspertiegenkropoglæge underkastersiglæge ekspertikroppengenerelt Tabel 1: Oversigt over den traditionelle og den nye tilgang til sundhedsvæsenet Gennempatientempowerment3tilgangenerfokuspå,atpatienterskalopnåbedreevnerudi indflydelsepåegetliv,vedathjælpedemtilatlærehvordandetræfferinformerede beslutningeromkringegethelbred.heroverladerpatientenikkealansvartilde sundhedsprofessionelle,menfungererderimodsomekspert,påligefodmedde sundhedsprofessionelle. [Type.the.document.title]. 31.

32 SAMARBEJDE.MELLEM.PATIENT.OG.PROFESSIONEL. IfølgeAndersonerdesundhedsprofessionelleeksperterindenfordenmedicinskeverden, menspatienterneselv,ereksperterindenformådendeleverderesegetlivpå.anderson menerdenstoreværdiipatientempowerment3modellener,attilvejebringeplejederkan mødedebehovpatienternehar;desundhedsprofessionelleskalikkefralæggesigethvert ansvar,menderimodsamarbejdemedpatienten[22]. Andersonforeslårat forældre3barn 3forholdet(fradentraditionellemodel)erstattesmed et voksen3voksen 3forhold,iempowerment3modellen(SeTabel2). TRADITIONELTILGANG EMPOWERMENT3TILGANG FORHOLDMELLEMLÆGE Forældre3barn 3forhold, Voksen3voksen 3forhold, OGPATIENT lægetagersuveræntansvar lægeogpatientsamarbejder forpatientensbehandling ompatientensbehandling Tabel 2: Oversigt over forhold mellem læge og patient indenfor de to tilgange Voksen3voksen 3forholdeterkarakteriseretafmedfølelse,vedkommenhedogenviljetilat arbejdesammen,foratskabeetholistisk,sammenhængendeforløbogbedreresultat,end determuligtgennemdentraditionelle,biomedicinskemodel[22].herigennembør patienternebetragtessomuafhængigeogligemedlemmerafetsundhedsteam,hvis specielleekspertise(videnomdemselvogderesliv),ercentral,foratkunnemestreeget helbred.patientsrolleogansvarsområdekræver,atvedkommendeindhenterviden omkringsundhedoghelbred,bl.a.foratkunnenavigereiethavafmaterialeogforståden informationderertilgængeligforvedkommende,eksempelvisviainternettet. Medempowerment3tilgangenændresforholdetmellemsundhedsprofessionelogpatient. Dapatienterneogdesundhedsprofessionellenuerpartnere,fungererforholdetikke længeresomenvejskommunikation,mensomentovejskommunikationdererunder konstantudvikling,ifølgetangoglansky,derbeskæftigersigmedatmindskeafstandene deropstårmellempatienterogsundhedsprofessionelle,nårdisseudvekslerinformation [23].DetteillustreresiTabel3. TRADITIONELTILGANG EMPOWERMENTTILGANG FORMÅLMEDKOMMUNIKATION Levereinformation Udveksleinformation KOMMUNIKATIONSMODEL Envejskommunikation Tovejskommunikation Tabel 3: Oversigt over kommunikatoin i den traditionelle og den nye tilgang til sundhedsvæsenet 32..

BORGERNES KENDSKAB, HOLDNINGER OG ERFARINGER MED SUNDHEDS-IT Pernille Bertelsen, DaCHI, Aalborg Universitet

BORGERNES KENDSKAB, HOLDNINGER OG ERFARINGER MED SUNDHEDS-IT Pernille Bertelsen, DaCHI, Aalborg Universitet BORGERNES KENDSKAB, HOLDNINGER OG ERFARINGER MED SUNDHEDS-IT 2017 Pernille Bertelsen, DaCHI, Aalborg Universitet Om undersøgelsen National undersøgelsen opfølgning på 2013 og 2015 + nye spørgsmål Borgere

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af borgernes anvendelse af sundheds-it i 2013 Tornbjerg, Kristina; Bertelsen, Pernille Scholdan

Aalborg Universitet. Undersøgelse af borgernes anvendelse af sundheds-it i 2013 Tornbjerg, Kristina; Bertelsen, Pernille Scholdan Aalborg Universitet Undersøgelse af borgernes anvendelse af sundheds-it i 2013 Tornbjerg, Kristina; Bertelsen, Pernille Scholdan Publication date: 2014 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print

Læs mere

VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK. Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID

VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK. Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID BLIV KLOGERE OG BETJEN DIG SELV Sundhed.dk er den fælles offentlige sundheds portal. Her får du nemt og

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

Sundhed.dk: Anvendelse, tilfredshed og nytteværdi ISSN 1397 9507 V-CHI - Virtuelt Center for Sundhedsinformatik

Sundhed.dk: Anvendelse, tilfredshed og nytteværdi ISSN 1397 9507 V-CHI - Virtuelt Center for Sundhedsinformatik Technical Report No. 08-1 Sundhed.dk: Anvendelse, tilfredshed og nytteværdi ISSN 1397 9507 V-CHI - Virtuelt Center for Sundhedsinformatik Aalborg Universitet, marts 2008 Resultaterne i denne rapport må

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

POPULATION HEALTH MANAGEMENT

POPULATION HEALTH MANAGEMENT POPULATION HEALTH MANAGEMENT DELING AF PATIENTDATA KMD Analyse Briefing August 2017 ANALYSE: LÆGER MANGLER DATA OM DERES PATIENTER (s.2) ANALYSE: LÆGER OG BORGERE KLAR TIL AT DELE SUNDHEDSDATA (s.4) FIGURER

Læs mere

FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL OM PATIENTENS HURTIGE ADGANG TIL EGNE SUNDHEDSDATA FRA D. 9. SEPTEMBER 2015

FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL OM PATIENTENS HURTIGE ADGANG TIL EGNE SUNDHEDSDATA FRA D. 9. SEPTEMBER 2015 VORES SUNDHEDSVÆSEN VERSION 1 DEN 24/8 2015 FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL OM PATIENTENS HURTIGE ADGANG TIL EGNE SUNDHEDSDATA FRA D. 9. SEPTEMBER 2015 Materiale til intern information, videndeling og dialog

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere Netprøver.dk Brugervejledning til Bedømmere 8. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før du skal bedømme skriftlige besvarelser... 3 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk...

Læs mere

STRATEGI FOR SUNDHED.DK 2013-2015

STRATEGI FOR SUNDHED.DK 2013-2015 STRATEGI FOR SUNDHED.DK 2013-2015 indhold FORORD 3 Hvad skal sundhed.dk? 4 Borgerne som målgruppe 5 De sundhedsprofessionelle som målgruppe 6 Tilpasninger til brug af mobile ENHEDER 7 Tilgængelighed og

Læs mere

Til sundhedsfaglige: Hvad kan borgerne i Sundhedsjournalen

Til sundhedsfaglige: Hvad kan borgerne i Sundhedsjournalen Til sundhedsfaglige: Hvad kan borgerne i Sundhedsjournalen Dette ark samler spørgsmål, som borgerne kan have til den nye Sundhedsjournal, og giver bud på, hvad du som sundhedsfaglig kan svare. Budskaberne

Læs mere

Borgernes Sundhedsvæsen - vores sundhedsvæsen

Borgernes Sundhedsvæsen - vores sundhedsvæsen Borgernes Sundhedsvæsen - vores sundhedsvæsen Marlene Würgler, Leder af Enhed for Kvalitet, Danske Regioner Det går jo godt! Eller? Landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser (LUP) Andel svar: Slet

Læs mere

E-ydelser på sundhed.dk. v. Morten Elbæk Petersen Konference 26.11.2008

E-ydelser på sundhed.dk. v. Morten Elbæk Petersen Konference 26.11.2008 E-ydelser på sundhed.dk v. Morten Elbæk Petersen Konference 26.11.2008 Side2 Internettet står centralt i sundhedsvæsenet Nettet på få år er blevet danskernes foretrukne medie til at støtte kontakten med

Læs mere

Seksuel risikoadfærd blandt danske unge - en komparativ analyse

Seksuel risikoadfærd blandt danske unge - en komparativ analyse Seksuel risikoadfærd blandt danske unge - en komparativ analyse School&of&Medicine&and&Health& FredrikBajersVej7 9000Aalborg Telefon99409940 http://hst.aau.dk Titel:Seksuelrisikoadfærdblandtdanske unge

Læs mere

Sammen om velfærd - digitale hjælpemidler og læring en genvejstast til læring på tværs

Sammen om velfærd - digitale hjælpemidler og læring en genvejstast til læring på tværs Sammen om velfærd - digitale hjælpemidler og læring en genvejstast til læring på tværs - v/ cand.cur. og ph.d. Trine Ungermann Fredskild 10/05/2017 Trine Ungermann Fredskild 1 Agenda Lidt tal og den historiske

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

COMPLIANCE SUPPORT SPØRGESKEMA TIL NY MEDICIN

COMPLIANCE SUPPORT SPØRGESKEMA TIL NY MEDICIN Y Brugerindsi Sundhedshus med online fælle COMPLIANCE SUPPORT SPØRGESKEMA TIL NY MEDICIN Brugerindsigter ITU Mødestedet Brugerindsigter K Om Lev Vel FOPI Robotteknologiske træningsf Nordic Walking Sticks

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder/albue sektoren Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Formalia for skriftlige opgavebesvarelser på erhvervsøkonomiske uddannelser

Formalia for skriftlige opgavebesvarelser på erhvervsøkonomiske uddannelser Formalia for skriftlige opgavebesvarelser på erhvervsøkonomiske uddannelser Dette skrift indeholder de gældende retningslinjer til skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform. Retningslinjerne

Læs mere

Problembaseret læring - PBL på Aalborg Universitet. Ole Ravn Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet

Problembaseret læring - PBL på Aalborg Universitet. Ole Ravn Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet Problembaseret læring - PBL på Aalborg Universitet Ole Ravn Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet Agenda Om PBL-modellen Principper Modellen i praksis Udvikling af et PBL-projekt Tre eksempler

Læs mere

Du finder systemet her: www.bygogmiljoe.dk. Log ind med nemid så gemmes dit projekt.

Du finder systemet her: www.bygogmiljoe.dk. Log ind med nemid så gemmes dit projekt. Du finder systemet her: www.bygogmiljoe.dk Log ind med nemid så gemmes dit projekt. Revideret den 28. november 204 Du kan få en introduktion til Byg og Miljø (nr på billedet) Start dit projekt på én af

Læs mere

EN GOD AFSLUTNING PÅ LIVET Stillingtagen til genoplivning i livets sidste fase til patienter uden for sygehusene

EN GOD AFSLUTNING PÅ LIVET Stillingtagen til genoplivning i livets sidste fase til patienter uden for sygehusene EN GOD AFSLUTNING PÅ LIVET Stillingtagen til genoplivning i livets sidste fase til patienter uden for sygehusene EN GOD AFSLUTNING PÅ LIVET Stillingtagen til genoplivning i livets sidste fase til patienter

Læs mere

Gruppebaseret projekteksamen på SUND

Gruppebaseret projekteksamen på SUND Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 Fax 9815 9757 www.sundhedsvidenskab.aau.dk Gruppebaseret projekteksamen på SUND Vejledning til studerende, projektvejledere,

Læs mere

Brugerundersøgelse af e-journal

Brugerundersøgelse af e-journal Når Viden skaber resultater--- Danske Regioner Brugerundersøgelse af e-journal Ledelsesresume Marts 2009 Danske Regioner Brugerundersøgelse af e- journal Ledelsesresume Marts 2009 Version 1.0 Dato 2009-03-12

Læs mere

!Rekruttering!af!borgere!med!lav!!!!!!!mental!sundhed!under!helbredstjek!

!Rekruttering!af!borgere!med!lav!!!!!!!mental!sundhed!under!helbredstjek! Rekrutteringafborgeremedlav mentalsundhedunderhelbredstjek "Etcasestudieietsymbolskinteraktionistiskperspektiv Kandidatspeciale 4.Semester Gruppe1051 StineRoerBolmgren MetteTaarstedSoelberg Vejleder TineMechlenborgKristiansen

Læs mere

Bilag til ansøgning om prækvalificering til udbud af Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis

Bilag til ansøgning om prækvalificering til udbud af Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Bilag 1 Bilag til ansøgning om prækvalificering til udbud af Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Indhold: Institut for Sundhedsfaglig og Teknologisk Efter- og Videreuddannelse Det Sundhedsfaglige og Teknologiske

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL OM PATIENTENS HURTIGE ADGANG TIL EGNE SUNDHEDSDATA FRA D. 9. SEPTEMBER 2015

FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL OM PATIENTENS HURTIGE ADGANG TIL EGNE SUNDHEDSDATA FRA D. 9. SEPTEMBER 2015 VORES SUNDHEDSVÆSEN VERSION DEN 26/8 2015 FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL OM PATIENTENS HURTIGE ADGANG TIL EGNE SUNDHEDSDATA FRA D. 9. SEPTEMBER 2015 Materiale til intern information, videndeling og dialog blandt

Læs mere

Undersøgelse af borgernes perspektiv på sundheds-it i 2015

Undersøgelse af borgernes perspektiv på sundheds-it i 2015 Technical Report No. 16-3 ISSN 1397 9507 Undersøgelse af borgernes perspektiv på sundheds-it i 2015 - en udforskning af danskernes kendskab, holdninger, anvendelse og forhold til it til gavn for eget helbred

Læs mere

10 bud til almen praksis

10 bud til almen praksis 10 bud til almen praksis 10 bud på udviklingsområder for almen praksis på baggrund af resultater fra en undersøgelse besvaret af 4.874 patienter og pårørende DANSKE PATIENTER Baggrund 4,9 millioner danskerne

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

Pårørende efterlyser hænder, senge og specialiserede bosteder og siger nej tak til tvang.

Pårørende efterlyser hænder, senge og specialiserede bosteder og siger nej tak til tvang. 09-06-2016 Pårørende efterlyser hænder, senge og specialiserede bosteder og siger nej tak til tvang. BEDRE PSYKIATRI har på baggrund af den seneste tids tragiske hændelser på bosteder og den tilspidsede

Læs mere

P2 Projektet. P2-vejlederne Redigeret af Kurt Nørmark. Datalogi og Software Første Studieår Aalborg Universitet

P2 Projektet. P2-vejlederne Redigeret af Kurt Nørmark. Datalogi og Software Første Studieår Aalborg Universitet P2 Projektet P2-vejlederne Redigeret af Kurt Nørmark Datalogi og Software Første Studieår Aalborg Universitet Forårssemestret 2015 Introduktion til P2 projektforløbet Til dette P2 projektforløb vil der

Læs mere

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Spørgeskemaet er udsendt til 154 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 163 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 79 % af disse

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 # METODE METODE NEMID 2012 MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 15 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING Dataindsamlingerne

Læs mere

Resultater for LUP 2013

Resultater for LUP 2013 Aarhus Universitetshospital Administrationen Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 auh@rm.dk www.auh.dk Resultater for LUP 2013 18. marts 2014 modtog AUH resultaterne for den Landsdækkende

Læs mere

Erfaringer fra Danmark med elektronisk pasientjournal. pasient på nett

Erfaringer fra Danmark med elektronisk pasientjournal. pasient på nett Erfaringer fra Danmark med elektronisk pasientjournal pasient på nett 3. juni 2010 - Oslo Patientadgang til journaler Finn Klamer Finn Klamer Lægefaglig udviklingsrådgiver Speciallæge i almen medicin 3.

Læs mere

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 214 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober

Læs mere

Det overordnede formål med indsatsområdet sundheds-it og digitale arbejdsgange er:

Det overordnede formål med indsatsområdet sundheds-it og digitale arbejdsgange er: Version 1: er kommenteret på gruppen. Version 2 er drøftet i gruppen samt sendt til orientering i DAS. Version 3 er i høring sommeren 2014 og drøftes på augustmødet i gruppen. (Dette er version 3) Indsatsområde:

Læs mere

TIPS OG TRICKS I PROJEKTSKRIVNING

TIPS OG TRICKS I PROJEKTSKRIVNING TIPS OG TRICKS I PROJEKTSKRIVNING FORMELLE KRAV TIL RAPPORTEN Længde: Bilag: 5-10 sider (med font str. svarende til Times New Roman 12) Hvis det ønskes kan evt. ekstra figurer, specifikke udregninger,

Læs mere

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 72 % af disse svarede

Læs mere

Studieplan Sundhedsøkonomi Semester 3

Studieplan Sundhedsøkonomi Semester 3 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Sundhedsøkonomi Semester 3 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Efterår 2017 Semester 3 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 4 3. Litteraturliste...

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse over 2013

Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Spørgeskema VEU-center Østjyllands tilfredshedsanalyse har til formål at afdække tilfredsheden med kvaliteten af konsulenternes rådgivning og vejledning. 104 virksomheder

Læs mere

Generelle retningslinjer til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle retningslinjer til skriftlige opgavebesvarelser Generelle retningslinjer til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform. Reglerne i skriftet er

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

information der vedrører én patient af patienten selv af anden kilde, dvs. ikke af patienten selv eller en sundhedsprofessionel

information der vedrører én patient af patienten selv af anden kilde, dvs. ikke af patienten selv eller en sundhedsprofessionel NBS - Kommentarskema til diagram [ 20150831 ] - udtræk [ 2015 08 31 11.24 ] Diagramnavn Nr. Oplysningstype (Kommentaren vedrører: term, begreb, synonym, diagram,definition, etc.) Oplysning (begreb, term,

Læs mere

SUNDHEDSAGENDA 2015. DKF 21. oktober 2015

SUNDHEDSAGENDA 2015. DKF 21. oktober 2015 SUNDHEDSAGENDA 2015 DKF 21. oktober 2015 Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er baseret på interview med 1508 repræsentativt udvalgte personer i alderen 18-74 år fra YouGov Panelet i perioden

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

NOTAT Danskernes syn på sundhedsvæsenet

NOTAT Danskernes syn på sundhedsvæsenet Morten Bue Rath Juni 0 NOTAT Danskernes syn på sundhedsvæsenet I tabel ses danskernes vurdering af behandling af seks patientgrupper på de danske hospitaler. Respondenterne har haft mulighed for at svare

Læs mere

Når du har logget på www.mit3f.dk med NemID, så er dette det første billede du kommer frem til.

Når du har logget på www.mit3f.dk med NemID, så er dette det første billede du kommer frem til. Når du har logget på www.mit3f.dk med NemID, så er dette det første billede du kommer frem til. Min profil: Her kan du ændre telefonnummer og mailadresse. Her kan du også vælge at få en SMS eller en mail

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 20.12.2016 Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN... 2 2. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PATIENTER... 4 3. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PERSONALET... 5 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN Hvem kan bruge

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere Netprøver.dk Brugervejledning til Bedømmere 15. maj 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før du skal bedømme skriftlige besvarelser... 3 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk...

Læs mere

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Spørgeskemaet er udsendt til 44 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 73 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Opmærksomhedens-påvirkning-- af-afværgerefleksen-

Opmærksomhedens-påvirkning-- af-afværgerefleksen- Opmærksomhedens-påvirkning-- 5-Et-Repeated-measure-studie-- - af-afværgerefleksen- af-raske-forsøgspersoner-under-gang- Titel:'' Opmærksomhedens-påvirkning-af-afværgerefleksen.-- ' Forside:' ' ' ' ' Abstract:'

Læs mere

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 401 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 52 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 242 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012.

Læs mere

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 117 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 61 % af

Læs mere

Danskernes forhold til sundhedsinformation på internettet Undersøgelse til Sundhedsagenda 2013

Danskernes forhold til sundhedsinformation på internettet Undersøgelse til Sundhedsagenda 2013 Danskernes forhold til sundhedsinformation på internettet Undersøgelse til Sundhedsagenda 2013 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse > Baggrund of formål > Spørgsmål i undersøgelsen > Datagrundlag Del

Læs mere

Guide til oprettelse og håndtering af incidents via ServiceDeskportalen hos EG Data Inform A/S

Guide til oprettelse og håndtering af incidents via ServiceDeskportalen hos EG Data Inform A/S Guide til oprettelse og håndtering af incidents via ServiceDeskportalen hos Dusager 4 8200 Århus N Guide til oprettelse og håndtering af incidents via ServiceDeskPortalen hos INDHOLD Login på ServiceDeskPortalen...

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 22. august til 2. oktober 2011. 67 % af disse

Læs mere

Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers

Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers Undersøgelsen er blandt 410 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

Borgere og pårørendes online adgang til EOJ-data. Analyse af kommunernes tilslutning til Sundhedsjourn a- len/sundhed.dk

Borgere og pårørendes online adgang til EOJ-data. Analyse af kommunernes tilslutning til Sundhedsjourn a- len/sundhed.dk Borgere og pårørendes online adgang til EOJ-data Analyse af kommunernes tilslutning til Sundhedsjourn a- len/sundhed.dk København den 20. maj 2015 Indholdsfortegnelse 1 Ledelsesresumé... 3 2 Baggrund...

Læs mere

Nyreforeningens pårørendeanalyse: inddragelse på sygehusene og medlemskab

Nyreforeningens pårørendeanalyse: inddragelse på sygehusene og medlemskab Nyreforeningens pårørendeanalyse: inddragelse på sygehusene og medlemskab Nyreforeningens pårørendeudvalg vil forbedre informationen mellem sygehus, patient og de pårørende, såvel som de ønsker at udvikle

Læs mere

Samarbejde, Læring og Projektstyring - SLP

Samarbejde, Læring og Projektstyring - SLP Samarbejde, Læring og Projektstyring - SLP Hvilke forventninger har du til dette kursus? (Summemøde) Brug 2-3 minutter på at hilse på din side m/k og fortæl kort hinanden om jeres forventninger til dette

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal

Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal 11. november 2013 TL/PC/NS Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal Udgangspunktet for denne foreløbige oversigt om mulighederne for adgang til elektroniske

Læs mere

Bent Fischer-Nielsen Konference om KS. Odense 07.09.2011 PRØVEN I KS

Bent Fischer-Nielsen Konference om KS. Odense 07.09.2011 PRØVEN I KS Bent Fischer-Nielsen Konference om KS. Odense 07.09.2011 PRØVEN I KS Prøven i KS Prøvematerialer Synopsis Eksamination Bedømmelse Supplerende materiale Mindst 4 fællesfaglige forløb. Strukturen i et forløb:

Læs mere

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 399 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 68

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

Tilbyd kognitiv adfærdsterapeutiske behandlingsprogrammer til børn og unge med socialfobi, separationsangst eller generaliseret angst.

Tilbyd kognitiv adfærdsterapeutiske behandlingsprogrammer til børn og unge med socialfobi, separationsangst eller generaliseret angst. Centrale budskaber Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Kategori: Faglig rådgivning Version: Publiceringsversion Versionsdato: 11.10.2016 Format: PDF ISBN

Læs mere

Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital

Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 51 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Debat. Én hovedindgang til det

Debat. Én hovedindgang til det Debat Kvalitet Kvalitet i i regionerne regionerne Danske Danske Regioner Regioner mener: mener: Én hovedindgang til det Patienten digitaliserede som et sundhedsvæsen aktiv den aktive patient Èn fælles

Læs mere

Prøvebeskrivelse Modul 14 Professionsbachelorprojekt

Prøvebeskrivelse Modul 14 Professionsbachelorprojekt Prøvebeskrivelse Modul 14 Professionsbachelorprojekt Formål Prøven skal give mulighed for at bedømme den studerendes evne til at arbejde selvstændigt og udviklingsorienteret indenfor det bioanalytiske

Læs mere

Produktbeskrivelse for. Min-log service på NSP

Produktbeskrivelse for. Min-log service på NSP Produktbeskrivelse for service på NSP Sundheds professionel Borger Fagsystem / Serviceudbyder Sundhed.dk 1 2 3 (Registreringsservice) (Konsolideringsservice) (Udtræksservice) Indeks Database (oprydning)

Læs mere

PBL-forløb Rad. Patientologi

PBL-forløb Rad. Patientologi RADIOGRAFUDDANNELSEN, UCL PBL-forløb Rad. Patientologi 1. semester August, 2017 Indhold 1. Baggrund i læringsudbytter... 3 2. Forløbets opbygning... 3 3. Problembaseret læring... 3 3.1 Trinvis Problembaseret

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere og Vejledere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere og Vejledere Netprøver.dk Brugervejledning til Bedømmere og Vejledere 15. november 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Rollen som Bedømmer og Vejleder... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før du skal bedømme skriftlige

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet december 2014 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnet

Læs mere

Nyhedsbrev fra Ann Fuglsang

Nyhedsbrev fra Ann Fuglsang Nyhedsbrev fra Ann Fuglsang Januar, februar, marts, april 2014 Industrivej 14, 5762 Vester Skerninge, Sydfyn NYT! Supervision for healere den 26. februar og 30. april, kl. 19-21 På en supervisionsaften

Læs mere

SUNDHEDSAGENDA 2015 - kort version Download den fulde version på: www.yougov.dk/sundhedsagenda2015. DKF 21. oktober 2015

SUNDHEDSAGENDA 2015 - kort version Download den fulde version på: www.yougov.dk/sundhedsagenda2015. DKF 21. oktober 2015 SUNDHEDSAGENDA 2015 - kort version Download den fulde version på: www.yougov.dk/sundhedsagenda2015 DKF 21. oktober 2015 Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er baseret på interview med 1508 repræsentativt

Læs mere

Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen

Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. marts 2006 Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen Baggrund I forbindelse med etableringen af second opinion ordningen blev det besluttet, at

Læs mere

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen KANALSTRATEGI 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 1 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014 Layout ITK Design, Jan Thomassen Tryk og oplag LaserTryk.dk A/S 1.000

Læs mere

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform.

Læs mere

Borgerinddragelse i planlægningen - erfaringer med internettet kontra følgegrupper

Borgerinddragelse i planlægningen - erfaringer med internettet kontra følgegrupper Borgerinddragelse i planlægningen - erfaringer med internettet kontra følgegrupper Civilingeniør Jimmy Valentin Lukassen, VIA TRAFIK Rådgivning ApS Email: jvl@viatrafik.dk I artiklen beskrives erfaringer

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

PULS Den vildeste sveder

PULS Den vildeste sveder PULS Den vildeste sveder ChristinaHaslundJungersen JonasBreumHerlev LeneMøllerChristensen NadiaTindPedersen NicklasHackenbergAndersen Vejleder:StellaKræmer Folkesundhedsvidenskab 2.Semester AalborgUniversitet

Læs mere

Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest

Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 22. august til 2. oktober 2011. 58 % af disse svarede

Læs mere

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Principper... 5 Tværgående mål.... 6 Kanaler... 8 Effektivisering... 10 Implementering...

Læs mere

&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.!

&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.! Big!data! Gruppe7,HusP10 FrederikThordalJørgensen SouphianIramdane ChristofferBolvigThomsen MartinBeckerNilsson NikolajSteffensen RasmusBjørkOlesen! Vejleder:!KennethHansen Studienr.:55889 Studienr.:56140

Læs mere