Strategi og handleplan for demensindsatsen på Bornholm Social- og Sundhedsudvalget, november 2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi og handleplan for demensindsatsen på Bornholm Social- og Sundhedsudvalget, november 2017"

Transkript

1 Strategi og handleplan for demensindsatsen på Bornholm Social- og Sundhedsudvalget, november 2017

2 Strategi og handleplan for demensindsatsen på Bornholm Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens blev godkendt i januar Handleplanen indeholder 3 overordnede mål for den danske demensindsats frem mod 2025: Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner Flere mennesker med demens skal udredes, og 80 pct. Skal have en specifik diagnose En forbedret pleje- og behandlingsindsats skal nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens med 50 pct. frem mod år 2025 En demensvenlig kommune, indebærer et demensvenligt samfund, hvor mennesker med demens og deres pårørende mødes med forståelse og åbenhed, og hvor der i indretningen af det offentlige rum tages hensyn til deres særlige behov. Ældreministeren og sundhedsministeren anbefaler derfor at kommunerne udarbejder en demensstrategi. Den Nationale Demenshandlingsplan bygger på værdier der i høj grad også er at finde i Bornholms Regionskommunes Ældrepolitik en værdig ældrepleje. Det har derfor været naturligt at tage afsæt i Ældrepolitikken en værdig ældrepleje ved udarbejdelse af en lokal strategi og handleplan for Bornholm de næste 3 år. Strategi og handleplan for demensindsatsen på Bornholm 2018 til 2020 indeholder a) fokusområder, b) hvad vil vi nå inden 2020/mål, c) nuværende indsats samt d) handleplan/indsatser for perioden. I prioriteringen af fokusområder har det været væsentligt at dække hele demensforløbet og der er prioriteret følgende fokusområder: Kommunikation og åbenhed Borgere med demenssymptomer opspores og udredes for demens Borgere med demens og deres pårørende får tilbudt den rette støtte og omsorg tidligt i forløbet Borgere med demens, som bor i plejebolig, har et godt og meningsfuldt hverdagsliv i rammer der er indrettet efter deres behov I prioriteringen af indsatser/handleplan på Bornholm er der lagt vægt på at arbejde videre med nuværende indsatser samt at nye indsatser understøtter nuværende indsatser såvel som kendte udfordringer og de nationale demensmål. Ultimo 2020 evalueres Strategi og handleplan for demensindsatsen på Bornholm og sammenholdes med hvor langt kommunen er kommet i forhold til målene i den Nationale Demenshandlingsplan. Evalueringen vil danne grundlag for en ny strategi og handleplan for perioden 2021 til igen med et fokus på de nationale demensmål set i et lokalt perspektiv. I forbindelse med Den Nationale Demenshandlingsplan udbydes der løbende puljemidler og BRK vil løbende vurdere om puljerne understøtter Strategi og handleplan for demensindsatsen på Bornholm.

3 Fokusområder med mål og handleplan Fokusområde 1 Kommunikation og åbenhed Bryde fordomme og tabuisering for at understøtte et demensvenligt samfund Information om demenssygdommene, med fokus på tidlig opsporing og indsats På BRKs hjemmeside findes information om demens, udredning, tilbud m.m. BRK samarbejder med Nationalt Videnscenter for Demens, Alzheimerforeningen m.fl. Samarbejde med lokale medier om artikler, tv-indslag mv. Landsdækkende og lokale demenskampagner understøttes aktivt fra BRKs side BRK fortsætter og udbygger de nuværende 1. Udarbejder en kommunikationsplan for demensområdet, der understøtter at kommunen er proaktiv i samarbejdet med eksterne samarbejdsparter, lokale medier og kampagner. 2. Optimerer BRKs hjemmeside om demens og udbreder viden om siden 3. BRK understøtter at relevante nøglepersoner i organisations- og foreningslivet får viden om demens og demenssymptomer Tidlig opsporing og udredning for demens skal have et særskilt fokus BRKs kommunikationsmedarbejder inddrages i udarbejdelse af kommunikationsplanen Planen skal både udbygge nuværende konstruktive samarbejde med de lokale medier samt udvikle samarbejdet med bl.a. Alzheimerforeningen, der har fået midler til landsdækkende kampagner Handleplanens indsatser iværksættes indenfor eksisterende økonomise rammer. Fokusområde 2 Borgere med demenssymptomer opspores og udredes for demens En forsættelse af BRKs nuværende politiske mål, med fokus på, at en demenssygdom skal opspores tidligt, og flere skal udredes for deres sygdom Begrænse isolation og ensomhed for borgere med demens og deres pårørende Relevante faggrupper får løbende undervisning om demens Demensvejlederne har en koordinerende rolle ved opsporing af demens hos hjemmeboende borgere Demenskoordinator deltager ved offentlige møder, frivillige grupper, yngre læger mfl. Der er et tæt tværfagligt samarbejde mellem BRK, Regionens udredningsenhed og de praktiserende læger BRK fortsætter og udbygger de nuværende 1. BRK udbygger og formaliserer samarbejdet mellem BRK og frivillige organisationer, Alzheimer Foreningen og Ældresagen mfl. 2. Integrerer Tidlig opsporing for demens i De tværfaglige Rehabiliteringsmøder(DTR) i Hjemmeplejen og i Rehabiliteringsteamet i Center for Ældre. Kommunikationsplanen jf. ovenstående understøtter ligeledes indsatser i forhold til tidlig opsporing og nedbrydning af tabu. Handleplanens indsatser iværksættes indenfor eksisterende økonomiske rammer.

4 Fokusområde 3 Borgere med demens og deres pårørende får tilbudt den rette støtte og omsorg tidligt i forløbet Borgerne med demens fastholder og bevarer de sociale, kognitive og fysiske funktionsevne længst muligt Borgere med demens og deres pårørende sikres et aktivt og trygt hverdagsliv tidligt i forløbet, med et særligt fokus på yngre borgere med demens Borgere med demens og deres pårørende får individuel rådgivning og vejledning BRK tilbyder pårørende kursus om demens Ved behov, visiterer BRK bl.a. følgende indsatser: - Dagcenter - Aflastningsophold og afløsning i hjemmet - Hjemmepleje - Sygeplejeydelser Borgere med demens tilbydes en rehabiliterende indsats BRK fortsætter og udbygger de nuværende 1. Understøtter etablering af et mødested for demente og pårørende fx en demenscafé eller netværksgrupper drevet af frivillige 2. Tilpasser BRKs aflastningstilbud for i højere grad at tilgodese pårørendes behov for aflastning. 3. Udvikler og tilbyder et aktivitetstilbud til yngre, fysisk friske borgere med demens, tidligt i forløbet evt. i samarbejde med idrætsorganisationer mv. 4. Implementerer de nationale træningspakker ved omlægning af eksisterende tilbud. 5. Anvender borgernes livshistorie som et aktivt redskab for at øge livskvalitet og trivsel 1. Kommunen kan være behjælpelig med faglige input, lokaler mv. 2. For i højere grad at tilgodese pårørendes behov for aflastning, nedsættes inden udgang af 2017 en arbejdsgruppe med henblik på forslag til tilpasning af BRKs aflastningstilbud. I 2018 søges Sundhedsministeriets pulje til Flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens. I 2018 søges ressourcebehovet afdækket med henblik på en politisk prioritering af indsatsen. 3. BRK har aktuelt ikke et aktivitetstilbud specifikt målrettet yngre friske borgere med demens. Der nedsættes en arbejdsgruppe med henblik på afklaring af tilbuddets art og regi i BRK. 4. Sundhedsstyrelsen har udviklet og formidler træningskoncepter/pakker. Pakkerne er tilpasset relevante målgrupper blandt borgere med demens. 3./4. Kommuner har via bloktilskuddet fået tilført midler i 2018 og 2019 til etablering af flere og bedre tilbud om fysisk træning og aktivitet. Midlerne ( kr. i 2018 og kr. i 2019) kan anvendes til dels at understøtte udvikling af et aktivitetstilbud til yngre friske borgere med demens dels til implementering af de nationale træningspakker. I 2018 og 2019 forventes indsatsen finansieret af bloktilskuddet, mens ressourcebehovet i 2020 skal afdækkes med henblik på en politisk prioritering af indsatsen fremadrettet. 5. BRK har fået bevilget kr. i satspuljemidler på demensområdet til forbedret anvendelse af livshistorie i plejen og omsorgen for mennesker med demens. Det skal bemærkes, at Den Nationale handleplan for demens anbefaler etablering af Rådgivnings- og aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens. Befolkningsgrundlaget på Bornholm vurderes ikke stort nok til at drive et egentligt Rådgivnings- og aktivitetscentre, hvorfor BRK ikke har ansøgt om midler fra den afsatte pulje til etablering af Rådgivnings- og aktivitetscentre. Centrale elementer i Rådgivnings- og aktivitetscentrene vil dog søges etableret/integreret i eksisterende tilbud på Bornholm fx demenscaféer, aktivitetstilbud mv.

5 Fokusområde 4 Borgere med demens, som bor i plejebolig, har et godt og meningsfuldt hverdagsliv i rammer der er indrettet efter deres behov Indrette eksisterende plejecentre demensvenligt for at understøtte en tryg og overskuelig tilværelse, hvor livskvaliteten og trivslen styrkes Plejecentre og omgivelserne skal understøtte, at den demente borger bevarer det fysiske, sociale og psykiske funktionsniveau længst muligt I processen med implementering af den rehabiliterende organisation (DRO) er der fokus på at understøtte en tryg, meningsfuld og overskuelig dagligdag I Centrene arbejdes der løbende med tilpasning af omgivelserne, så beboerne inspireres til nysgerrighed og aktivitet BRK fortsætter og udbygger nuværende 1. En kontinuerlig udvikling af de fysiske aktiviteter på plejecentrene i takt med at der kommer ny viden på området 2. Mærkning af plejeboliger i forhold til deres fysiske egnethed for beboere med demens 3. For at understøtte beboernes interesser og funktionsniveau, skal der arbejdes med optimering af omgivelserne 4. Beboernes livshistorie skal anvendes som et aktivt redskab for at øge livskvalitet og trivsel 1. Der tages afsæt i såvel de nationale træningspakker jf. ovenstående samt i den fortsatte udvikling af den rehabiliterende organisation (DRO) i BRK. 2. Der er udarbejdet bekendtgørelse om mærkning af demensegnede plejeboliger. Formålet er at vise, på hvilke punkter en plejebolig/et plejecenter er demensegnet. Mærkningen belyser udelukkende de fysiske bygningsrelaterede rammer og dermed ikke plejen af demente. 3. Der vil evt. være behov for anlægsmidler til at realisere forslag til optimering af omgivelserne. Det undersøges, om der er mulighed for at søge økonomisk tilskud i 2018 fra en pulje, der sigter på gøre flere eksisterende plejeboliger mere demensegnede. Initiativ 16 i demenshandleplanen. Kompetenceudvikling 4. BRK har fået bevilget kr. i satspuljemidler på demensområdet til forbedret anvendelse af livshistorie i plejen og omsorgen for mennesker med demens. Kompetenceudvikling er et væsentligt element i mange af indsatserne, og der er derfor generelt fokus på kompetenceudvikling indenfor demens på ældre- og sundhedsområdet i BRK. BRK har medio 2017 ansøgt om midler til kompetenceudvikling fra puljen Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner men fik afslag, hvorfor der planlægges at ansøge igen, når puljen udbydes i 2018.

Projektbeskrivelse. Fanø Kommune som demensvenlig kommune

Projektbeskrivelse. Fanø Kommune som demensvenlig kommune Titel på projekt Fanø Kommune som demensvenlig kommune Sagsnr. 2017-3233 Dokument nr. 2018-6601 Udarbejdet af: DL/LA Udarbejdet/revideret d. 17.11.2017 Version nr. 1 Projektleder: Dorthe Lodberg Projektejer:

Læs mere

Handleplan på demensområdet Januar 2018 december 2019

Handleplan på demensområdet Januar 2018 december 2019 Handleplan på demensområdet Januar 2018 december 2019 Indledning Rødovres demenshandleplan afspejler de nye tanker og visioner på området, både lokalt, regionalt og nationalt. Lokalt bygger den på Rødovres

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2017-2025 Baggrund Demenssygdom er en hastigt voksende folkesygdom. Nationalt Videnscenter for Demens har estimeret, at der vil ske en fordobling af antallet af demente frem mod 2040 1.

Læs mere

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan)

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Regeringens initiativer på demensområdet Andre sektorers ansvar Aalborg kommune 1. TIDLIG OPSPORING

Læs mere

Demensstrategi Det gode, værdige og aktive hverdagsliv med demens

Demensstrategi Det gode, værdige og aktive hverdagsliv med demens Demensstrategi 2018-2025 Det gode, værdige og aktive hverdagsliv med demens Udgiver: Social & Sundhed Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk Maj 2018 Ældre & Handicap INDLEDNING En

Læs mere

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder:

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder: BUDGETNOTAT - UDKAST Demenspakke Baggrund Sundheds- og Omsorgsudvalget har i januar 2015 besluttet, at der skal udarbejdes en handleplan for demensindsatsen under den nye ældrepolitik. Dette budgetnotat

Læs mere

Demenspolitik. Lolland Kommune 2017

Demenspolitik. Lolland Kommune 2017 Einer, demensramt: Da jeg fik at vide, at jeg havde demens, gik alt ned i et sort hul, men der er ikke noget at gøre, andet end at komme op på hesten igen og ud Demenspolitik Lolland Kommune 2017 Godkendt

Læs mere

Status på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget

Status på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg NOTAT Status på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget Den 21. maj 2015 godkendte

Læs mere

Strategi-og handleplan på demensområdet

Strategi-og handleplan på demensområdet Strategi-og handleplan på demensområdet. 2017-2019 Indhold Indledning... 2 Den nationale Demenshandleplan 2017-2025... 3 De tre nationale mål... 3 5 nationale fokusområder... 4 Viborg kommunes Strategi

Læs mere

Den nationale demenshandlingsplan Trine Toftgaard Lund Kontorchef Sundheds- og Ældreministeriet

Den nationale demenshandlingsplan Trine Toftgaard Lund Kontorchef Sundheds- og Ældreministeriet Den nationale demenshandlingsplan 2025 Trine Toftgaard Lund Kontorchef Sundheds- og Ældreministeriet Udvikling i artikler om demens fra 2013-2017 Hvad skal vi omkring? Arbejdet med den nationale demenshandlingsplan

Læs mere

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Forslag til: J.nr. 27.00.00.G01-49-12 Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har længe haft fokus på demensområdet. Med visioner og pejlemærker for demensområdet

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere

Et godt liv med demens

Et godt liv med demens Et godt liv med demens Demensstrategi 2019-2023 Den 18. januar 2018 Som borgere møder vi medborgere med demens og deres pårørende alle steder i Roskilde Kommune. Som os andre kommer de på biblioteket,

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2019-2025 Indhold Forord 3 Solrød Kommune - en demensvenlig kommune 3 Indledning 5 En strategi bygget på involvering 5 Fokusområder 6 1. Støtte til mennesker med demens 7 2. Støtte til pårørende

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2016 2020 Baggrund Odder Kommune ønsker med demensstrategien at imødegå de udfordringer, der følger med et stigende antal borgere med demenssygdomme. Samtidig ønsker vi at gøre det med stor

Læs mere

Fanø Kommune en demensvenlig kommune. Fanø Kommunes demensstrategi og demenshandlingsplan 2025

Fanø Kommune en demensvenlig kommune. Fanø Kommunes demensstrategi og demenshandlingsplan 2025 Fanø Kommune en demensvenlig kommune Fanø Kommunes demensstrategi og demenshandlingsplan 2025 1 Fanø En demensvenlig kommune Fanø Kommune vil være en demensvenlig kommune. Det betyder at vi understøtter

Læs mere

Demensstrategi. Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr Sags nr

Demensstrategi. Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr Sags nr Demensstrategi Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr. 480-2016-169551 Sags nr. 480-2015-102393 Indhold Forord...2 Demensvenlig kommune...3 Værdiudsagn i demensindsatsen...4 Handlingsplan...5 Nordfyns

Læs mere

Et godt liv med demens

Et godt liv med demens Et godt liv med demens Som borgere møder vi medborgere med demens og deres pårørende alle steder i Roskilde Kommune. Som os andre kommer de på biblioteket, i butikkerne og i bussen. Derfor skal vi som

Læs mere

HVIDOVRE - en demensvenlig kommune

HVIDOVRE - en demensvenlig kommune 1 HVIDOVRE - en demensvenlig kommune Hvidovre Kommunes Demenshandlingsplan 2025 2 Hvidovre en demensvenlig kommune Borgere med demens og deres pårørende skal leve et trygt og værdigt liv, hvor de mødes

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2018-2022 Ingen står alene med Demens Indledning Demens er en sygdom, der rammer mange mennesker, og som forandre os og vores adfærd rigtigt meget. Derfor påvirker det ikke kun den demente,

Læs mere

DEMENSSTRATEGI I Stevns Kommune skal borgere med demens og deres pårørende leve et værdigt og aktivt liv VISION.

DEMENSSTRATEGI I Stevns Kommune skal borgere med demens og deres pårørende leve et værdigt og aktivt liv VISION. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE DEMENSSTRATEGI 2019 2019-2024 VISION I Stevns Kommune skal borgere med demens og deres pårørende leve et værdigt og aktivt liv sundhed & omsorg INDLEDNING Stevns Kommune

Læs mere

DEMENS POLITIK

DEMENS POLITIK DEMENS POLITIK 2017-2020 1 DEMENSPOLITIKKEN Politikken omhandler 5 fokusområder med tilhørende mål og indsatser: Bedre sygdomsforløb for mennesker med demens Bedre støtte til pårørende Flere demensindrettede

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

Udmøntning af midler på ældreområdet

Udmøntning af midler på ældreområdet Sundheds- og Ældreministeriet Udmøntning af midler på ældreområdet Chefkonsulent Søren Svane Kristensen Ældreområdet og det Nære, Sammenhængende Sundhedsvæsen Disposition Fakta om ældreområdet Hvor kommer

Læs mere

Demensstrategi Holstebro Kommune efterår 2017

Demensstrategi Holstebro Kommune efterår 2017 Demensstrategi Holstebro Kommune efterår 2017 Holstebro Kommunes målsætning på demensområdet er at bidrage til for den demensramte og for pårørende og netværk omkring den demensramte 15 02 2018 2 Hvorfor?

Læs mere

Oplæg til Demensstrategi Indhold

Oplæg til Demensstrategi Indhold Oplæg til Demensstrategi Indhold Oplæg til Demensstrategi... 0 FORORD... 1 INDLEDNING... 2 I LEMVIG KOMMUNE OPFATTES DEMENS SÅLEDES... 3 LEMVIG KOMMUNES VISION... 3 LEMVIG KOMMUNE FOKUSERER DERFOR PÅ...

Læs mere

Målsætninger for demensindsatsen i Assens Kommune. Oplæg Social og Sundhedsudvalget den 2. november

Målsætninger for demensindsatsen i Assens Kommune. Oplæg Social og Sundhedsudvalget den 2. november Målsætninger for demensindsatsen i Assens Kommune Oplæg Social og Sundhedsudvalget den 2. november Program 1 Introduktion til Marselisborg og dagens program 2 Udvikling af en demensstrategi hvorfor og

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2016-2021 Baggrund Demensstrategien består af 12 målsætninger for de kommunale indsatser på demensområdet. Målsætningerne skal tilsammen medvirke til, at borgere med demens i Herning Kommune

Læs mere

Status på udmøntning af Demenspolitikken i Tønder Kommune

Status på udmøntning af Demenspolitikken i Tønder Kommune Status på udmøntning af Demenspolitikken i Tønder Kommune Indledning I 2015 godkendte Kommunalbestyrelsen demenspolitikken Et værdigt liv med Demens. Demenspolitikken beskriver den overordnede ramme for,

Læs mere

- et værdigt liv med demens

- et værdigt liv med demens DEMENSSTRATEGIEN 2019-2022 Sund hele vejen - et værdigt liv med demens Indholdsfortegnelse Demensstrategien "Sund hele vejen et værdigt liv med demens" 2019-2022... 4 Personen kommer i første række...

Læs mere

DEMENSSTRATEGI. Gribskov Kommune Februar Rapportnavn måned år 1

DEMENSSTRATEGI. Gribskov Kommune Februar Rapportnavn måned år 1 DEMENSSTRATEGI Gribskov Kommune 2019-2022 Februar 2019 Rapportnavn måned år 1 Indholdsfortegnelse DEMENSSTRATEGI... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Formål... 4 Hvorfor en demensstrategi?... 4 Værdier...

Læs mere

1 INDLEDNING 3 VI ER FÆLLES OM DEMENS KORT FORTALT 3 RELATION TIL ANDRE POLITIKKER OG HANDLINGSPLANER 4 2 VI ER FÆLLES OM DEMENS 6

1 INDLEDNING 3 VI ER FÆLLES OM DEMENS KORT FORTALT 3 RELATION TIL ANDRE POLITIKKER OG HANDLINGSPLANER 4 2 VI ER FÆLLES OM DEMENS 6 1 INDLEDNING 3 VI ER FÆLLES OM DEMENS KORT FORTALT 3 RELATION TIL ANDRE POLITIKKER OG HANDLINGSPLANER 4 2 VI ER FÆLLES OM DEMENS 6 INKLUDERENDE SAMFUND 6 SPOTTE OG OPSPORE DEMENS 7 SAMMENHÆNGENDE FORLØB

Læs mere

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l Styringsområde

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l Styringsområde BUSINESS CASE Smarte investeringer i velfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: En tidlig indsats for borgere med demens En målrettet indsats tidligt i borgerens

Læs mere

INDHOLD FORORD... 3 INDLEDNING... 4 I LEMVIG KOMMUNE OPFATTES DEMENS SÅLEDES... 5 VISION FOR DEMENSOMRÅDET... 5 LEMVIG KOMMUNE FOKUSERER DERFOR PÅ...

INDHOLD FORORD... 3 INDLEDNING... 4 I LEMVIG KOMMUNE OPFATTES DEMENS SÅLEDES... 5 VISION FOR DEMENSOMRÅDET... 5 LEMVIG KOMMUNE FOKUSERER DERFOR PÅ... PLAN INDHOLD FORORD... 3 INDLEDNING.... 4 I LEMVIG KOMMUNE OPFATTES DEMENS SÅLEDES... 5 VISION FOR DEMENSOMRÅDET.... 5 LEMVIG KOMMUNE FOKUSERER DERFOR PÅ... 6 Demensplanens opbygning... 7 1. Tidlig opsporing

Læs mere

Værdighedspolitik En værdig ældrepleje

Værdighedspolitik En værdig ældrepleje Værdighedspolitik 2018 En værdig ældrepleje Livskvalitet og selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng Mad og ernæring En værdig død Pårørende Ny værdighedspolitik Værdighedspolitik Kommunerne

Læs mere

DEMENSPOLITIK 2016-17

DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK THISTED KOMMUNE 2016-2017 Indledning... 2 Generel information omkring demens... 2 Vision... 4 Fokusområder... 6 Tidlig opsporing, udredning og afklaring... 6 Pleje-

Læs mere

emens Demensstrategi Ingen står alene med Demens

emens Demensstrategi Ingen står alene med Demens emens Ingen står alene med Demens Demensstrategi 2018-2022 Indledning Demens er en sygdom, der rammer mange mennesker, og som forandre os og vores adfærd rigtigt meget. Derfor påvirker det ikke kun den

Læs mere

DYNAMIK HJERTERUM PÅLIDELIGHED Demensstrategi [1]

DYNAMIK HJERTERUM PÅLIDELIGHED Demensstrategi [1] DYNAMIK HJERTERUM PÅLIDELIGHED Demensstrategi 2017-2021 [1] INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund 3 Vision 5 Strategi 5 Fokusområder 6 1. Forebyggelse og tidlig opsporing 6 2. Information samt nedbrydelse af tabu

Læs mere

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi Demensstrategi 2017-2020 Ældre og Sundhed Demenstrategi Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune. For at fremtidssikre vores demensindsats, har

Læs mere

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi Demensstrategi 2017-2020 Ældre og Sundhed Demenstrategi Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune. For at fremtidssikre vores demensindsats, har

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Et værdigt liv med demens

Et værdigt liv med demens Et værdigt liv med demens DEMENSSTRATEGIEN 2015-2018 Demensstrategien - Et værdigt liv med demens 2015 2018 I 2010 blev en national handlingsplan for demensindsatsen offentliggjort. Handlingsplanen peger

Læs mere

DEMENS STRATEGI I ODENSE KOMMUNE

DEMENS STRATEGI I ODENSE KOMMUNE DEMENS STRATEGI I ODENSE KOMMUNE INDLED NING I det følgende beskrives Odense Kommunes strategi for demensområdets forskellige tiltag og indsatser. Ældre- og Handicapudvalget besluttede i efteråret 2015

Læs mere

I Varde Kommunes værdighedspolitik indgår herudover følgende områder: 8) Værdighed også for demensramte 9) Oplevelser i naturen.

I Varde Kommunes værdighedspolitik indgår herudover følgende områder: 8) Værdighed også for demensramte 9) Oplevelser i naturen. Dato 02.aug.2018 Dok.nr. 116912/18 Sagsnr. 18-4735 Ref. chzo Værdighedspolitik Kommunerne skal i hver byrådsperiode udarbejde en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Politikken vedtages i byrådet.

Læs mere

DEMENSSTRATEGI I HOLBÆK KOMMUNE SAMMEN OM DEMENS

DEMENSSTRATEGI I HOLBÆK KOMMUNE SAMMEN OM DEMENS DEMENSSTRATEGI I HOLBÆK KOMMUNE 2019-2023 SAMMEN OM DEMENS 2 Forord Den strategi, som du sidder med i hænderne her, er resultatet af et grundigt arbejde. Strategien tager sit udgangspunkt i Holbæk Kommunes

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse

Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Demenspolitik 2012 Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Generel information omkring demens... 2 Vision... 3 Fokusområder... 5 Udredning og afklaring... 5 Pleje- og omsorgstilbud...

Læs mere

DEMENS STRATEGI I ODENSE KOMMUNE

DEMENS STRATEGI I ODENSE KOMMUNE DEMENS STRATEGI I ODENSE KOMMUNE INDLED NING I det følgende beskrives Odense Kommunes strategi for demensområdets forskellige tiltag og indsatser. Ældre- og Handicapudvalget besluttede i efteråret 2015

Læs mere

INDLEDNING. Strategiens afsender og kompetenceområde: Strategiens anvendelse og målgruppe: Læsevejledning: Gyldighed:

INDLEDNING. Strategiens afsender og kompetenceområde: Strategiens anvendelse og målgruppe: Læsevejledning: Gyldighed: DEMENSSTRATEGI 1 INDLEDNING I Thisted Kommune udarbejdes styringsdokumenter ud fra dette begrebshierarki: Hvad er en strategi? Strategien fastsætter hvad der i Thisted Kommune vil blive gjort for at indfri

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2017-2020 Skønnet antal borgere med demens i Faxe Kommune Fordeling af demensdiagnoser Procentvis forekomst af demens hos +60 årige Den Nationale Handlingsplan for demens Ny national handlingsplan

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 l i v s k v a l i t et a fl a stn i n g a f på r ø r e n d e d e m e n s fa g l i g s p e c i a l e n h e d ko o r d i n e r et i n d s ats u n d e r s t ø tt

Læs mere

Demensvenlig Vejen. Demensstrategi Vejen Kommune

Demensvenlig Vejen. Demensstrategi Vejen Kommune Demensvenlig Vejen Demensstrategi Vejen Kommune Indledning Demens er betegnelsen for en gruppe sygdomme, der udvikler sig i en række faser med forskellige symptomer og forskellige behov. Demens er en sygdom,

Læs mere

Udkast til. Demensstrategi for Ringsted Kommune

Udkast til. Demensstrategi for Ringsted Kommune Udkast til Demensstrategi for Ringsted Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Nationalt fokus på demens... 3 Demensstrategiens formål og målgruppe... 3 Vision... 4 Temaer... 4 1 Tidlig opsporing og kvalitet

Læs mere

Værdighedspolitik Visionen i politik for seniorliv

Værdighedspolitik Visionen i politik for seniorliv Værdighedspolitik 2016 Visionen i politik for seniorliv Et aktivt, værdigt, meningsfyldt og trygt seniorliv. Et værdigt liv er altså et af de fem pejlemærker i Varde Kommunes politik for seniorliv. Ny

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

fælles demens om livet med I Brønderslev Kommune er vi Brønderslev Kommunes demensstrategi

fælles demens om livet med I Brønderslev Kommune er vi Brønderslev Kommunes demensstrategi I Brønderslev Kommune er vi fælles om livet med demens Brønderslev Kommunes demensstrategi 2018-2025 Indledning De sidste års massive nationale fokus på demens, med blandt andet udgivelsen af Den Nationale

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Demenspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 31. januar 2008 1

Demenspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 31. januar 2008 1 Demenspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 31. januar 28 1 Vision, Målsætning og Handlinger Vision I Stevns Kommune skal borgere med demens og deres pårørende have et værdigt liv. Målsætning

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune Ældre og Sundhed 3450 Allerød

NOTAT. Allerød Kommune Ældre og Sundhed 3450 Allerød NOTAT Allerød Kommune Ældre og Sundhed 3450 Allerød http://www.alleroed.dk Dato: 19. februar 2019 Notat vedrørende Den Nationale Demenshandlingsplan De 8 kommuner i Nordklyngen (Allerød, Fredensborg, Frederikssund,

Læs mere

2015-2018 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg

2015-2018 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg Handleplan for demensområdet 2015-2018???? Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med afsæt i et stærkt borgerperspektiv at være på forkant med de bedst mulige

Læs mere

Demensvenlige kommuner hvordan går det?

Demensvenlige kommuner hvordan går det? 26. januar 19 Demensvenlige kommuner hvordan går det? Statusnotat om kommunernes demenspolitikker og strategier Den 26. januar 17 præsenterede sundhedsminister Ellen Trane Nørby og ældreminister Thyra

Læs mere

Plan for udmøntning af den nationale demenshandlingsplan 2025.

Plan for udmøntning af den nationale demenshandlingsplan 2025. Plan for udmøntning af den nationale demenshandlingsplan 2025. 1. Indledning Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) har sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet,

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Assens Tilskud en værdig ældrepleje 2019: 8.832.000 kr. Tilskud bedre

Læs mere

Mål 2017 Demensområdet

Mål 2017 Demensområdet Mål Demensområdet Indsatsområder: Sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Kompetenceudvikling og kvalitetsløft Tilbud til borgere med demens og deres pårørende Frivillige Teknologi Den samlede strategiplan

Læs mere

Demenshandleplan - Sammen skaber vi trygheden

Demenshandleplan - Sammen skaber vi trygheden Demenshandleplan - Sammen skaber vi trygheden Forord Ole Bollesen Udvalgsformand i Udvalget for Sundhed, ældre og social. 1 HANDLEPLAN FOR DEMENSINDSATSEN I SYDDJURS KOMMUNE 2017-2021 Med Syddjurs Kommunes

Læs mere

Notat vedrørende den nationale demenshandlingsplan

Notat vedrørende den nationale demenshandlingsplan Notat vedrørende den nationale demenshandlingsplan De 8 kommuner i Nordklyngen (Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm) har i fællesskab afdækket de udfordringer

Læs mere

Ældrestrategi

Ældrestrategi 1 # 6 1 0 /2 1 1 / 29 Ældrestrategi 2017-2021 Forord forord 03 forord Lyngby-Taarbæk Kommune har en vigtig rolle i forhold til at bidrage til det gode og aktive liv som ældre. Vi ønsker som kommune at

Læs mere

Strategi- og handleplan for demens i Sorø Kommune

Strategi- og handleplan for demens i Sorø Kommune Strategi- og handleplan for demens i Sorø Kommune 2018-2025 Sorø Kommune Marts 2018 Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget på møde den 9. april 2018 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Lokal proces i

Læs mere

Tallene er baseret på prævalensrater fra Nationalt Videnscenter for Demens og Danmarks Statistik

Tallene er baseret på prævalensrater fra Nationalt Videnscenter for Demens og Danmarks Statistik KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Innovation og Digitalisering NOTAT Status på demensområdet i Københavns Kommune 2018 Demens er en kronisk fremadskridende hjernesygdom, som

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Assens Kommune. Tilskud 2018:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Assens Kommune. Tilskud 2018: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2018 Kommune: Assens Kommune Tilskud 2018: Tabel 1. Budget for 2018 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet 2.116.00

Læs mere

Opfølgning tur til Nederlandene.

Opfølgning tur til Nederlandene. Opfølgning tur til Nederlandene. På baggrund af Social- og Sundhedsudvalgets studiebesøg i Nederlandene den 3. 6. November 2015, blev der igangsat et omfattende arbejde i forhold til tilgang og opgavevaretagelse

Læs mere

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017 Varde kommune Demensstrategi 2013-2017 13/749 5686/13 Indholdsfortegnelse Demensstrategi 2013-2017... 2 Baggrund:... 2 Vision for demensstrategien i Varde Kommune... 3 Målgruppen:... 3 Vision:... 3 Demensstrategien

Læs mere

Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018

Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 Indledning Med Københavns Kommunes Ældrepolitik 2015-2018; Lev stærk hele livet, ønsker vi, at københavnerne skal leve et godt liv, hvor følelsen

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2019-2023 Indledning Varde Kommune er en demensvenlig kommune. Det er vi for at skabe det bedst mulige liv for de, som rammes af demens og deres pårørende. Demens er en samlebetegnelse for

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Hvidovre Kommune Tilskud en værdig ældrepleje 2019: 8.880.000 kr. Tilskud

Læs mere

Borgere med demens NOTAT

Borgere med demens NOTAT Borgere med demens I Handleplan for Ældre 2011-2015 præsenteres seks temaer, som alle skal understøtte den overordnende vision for ældreområdet om et aktivt og sundt (ældre) liv med muligheder og ansvar.

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Til sundhedsministeriet. The Danish Nurses Organization. Høringssvar vedr. Den nationale demenshandlingsplan 2025

Til sundhedsministeriet. The Danish Nurses Organization. Høringssvar vedr. Den nationale demenshandlingsplan 2025 Til sundhedsministeriet Den 13. oktober 2016 The Danish Nurses Organization Sankt Annæ Plads 30 DK-1250 København K Høringssvar vedr. Den nationale demenshandlingsplan 2025 Tak for muligheden for at indgive

Læs mere

Referat. Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ)

Referat. Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) Referat Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) Udvalgsmøde SÆ Onsdag den 7. marts 2018 Kl. 14:00 Jysk Park, Radisson Blu, Ansvej 108, 8600 Silkeborg Medlemmer Jan Fischer (A) Michael Aakjær (A) Helle

Læs mere

Demenshandleplan - Sammen skaber vi trygheden

Demenshandleplan - Sammen skaber vi trygheden Demenshandleplan - Sammen skaber vi trygheden Forord Ole Bollesen Udvalgsformand i Udvalget for Sundhed, ældre og social. Mange af os har oplevet at have demens helt tæt på. Det rammer hårdt, når ens elskede

Læs mere

? Tilbud og indsatser på demensområdet. Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg

? Tilbud og indsatser på demensområdet. Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg ??? Tilbud og indsatser på demensområdet Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg? Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg Toftebæksvej 12, 2800 Kgs. Lyngby Fotos: Stockbyte/Getty

Læs mere

ANNO 2018 OG 2019 LISBETH GRØNDAHL, ÆLDREPOLITISK KONSULENT

ANNO 2018 OG 2019 LISBETH GRØNDAHL, ÆLDREPOLITISK KONSULENT AKTUELLE ÆLDREPOLITISKE INITIATIVER OG - ØKONOMI ANNO 2018 OG 2019 LISBETH GRØNDAHL, ÆLDREPOLITISK KONSULENT ØKONOMI PÅ ÆLDREOMRÅDET FAKTA OM ÆLDREOMRÅDET FINANSLOVS - OG SATSPULJEBEVILLINGER PÅ ÆLDREOMRÅDET

Læs mere

ÆLDREPOLITIK en værdig ældrepleje

ÆLDREPOLITIK en værdig ældrepleje ÆLDREPOLITIK en værdig ældrepleje Forord til ældrepolitikken en værdig ældrepleje Vision: Et godt og aktivt liv Ældrepolitikken blev vedtaget 1. gang i september 2013, og blev til i et godt samarbejde

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Fredericia Kommune Tilskud en værdig ældrepleje 2019: Tilskud bedre bemanding

Læs mere

UDKAST Strategi- og handleplan for demens i Sorø Kommune

UDKAST Strategi- og handleplan for demens i Sorø Kommune UDKAST Strategi- og handleplan for demens i Sorø Kommune 2018-2025 Sorø Kommune Januar 2018 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Lokal proces i Sorø Kommune... 6 Aktuelle tilbud og indsatser i Sorø... 6

Læs mere

ANNO 2018 OG 2019 LISBETH GRØNDAHL, ÆLDREPOLITISK KONSULENT

ANNO 2018 OG 2019 LISBETH GRØNDAHL, ÆLDREPOLITISK KONSULENT AKTUELLE ÆLDREPOLITISKE INITIATIVER OG - ØKONOMI ANNO 2018 OG 2019 LISBETH GRØNDAHL, ÆLDREPOLITISK KONSULENT ØKONOMI PÅ ÆLDREOMRÅDET FAKTA OM ÆLDREOMRÅDET! FINANSLOVS - OG SATSPULJEBEVILLINGER! HVOR KOMMER

Læs mere

Strategi for demensområdet

Strategi for demensområdet Velfærd og Sundhed Sagsnr. 27.00.00-P05-6-14 Sagsbe. TC/SR/MSJ Dato:03.09.2015 Strategi for demensområdet 2015-2019 Håndterbarhed Begribelighed Meningsfuldhed Oplevelse af sammenhæng 1 Formål Horsens Kommune

Læs mere

Et trygt og værdigt liv Demenshandlingsplan for Hillerød Kommune

Et trygt og værdigt liv Demenshandlingsplan for Hillerød Kommune Et trygt og værdigt liv Demenshandlingsplan for Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse Et trygt og værdigt liv med demens Demenshandleplan Hillerød Kommune 2018-21...2 Handleplanens mål...3 Handleplanen

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019.

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019. Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Favrskov Tilskud en værdig ældrepleje 2019: 8.004.000 kr. Tilskud bedre

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune 2016-2018 Indledning Aldringsprocessen er forskellig fra borger til borger bl.a. på grund af forskelle i levevis og helbredstilstand. Der er derfor mange

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 30. maj 2018 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 30. maj 208 godkendt Syddjurs Kommunes værdighedspolitik 2016-2020. Værdighed er en forudsætning

Læs mere