Beskatning af forfattere m.fl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskatning af forfattere m.fl."

Transkript

1 Beskatning af forfattere m.fl. Denne publikation beskriver på overordnet ni veau de forskellige regelsæt, som forfattere og oversættere m.fl. kan beskattes efter, når akti viteten udøves i personligt regi. Beskatning og problemstillinger ved drift i selskabsregi berøres ikke Vi har i det følgende beskrevet de væsentligste skatte forhold for forfattere og oversættere m.fl. under følg ende overskrifter: 1. Beskatningssituationer 2. Indtægter Som udgangspunkt gælder der samme regler for forfat tere m.fl. som for øvrige skattepligtige personer, når der er tale om et almindeligt lønmodtagerforhold. Forfattere og oversættere m.fl. kan også drive virksomhed som selvstændigt erhvervsdrivende. 3. Udgifter 4. Øvrige forhold For honorarmodtagere og for selvstændigt erhvervs drivende findes der visse særregler, der giver mulighed for at udjævne indkomsten over flere år (specielt i rela tion til store engangsindtægter). Hvis man har haft store engangsindtægter tidligere år og ikke har anvendt de særlige regler, som gennemgås nedenfor vil der være mulighed for genoptagelse tre år tilbage. Det er afgørende for beskatningen af indtægter og muligheden for fradrag for udgifter, at man ved, hvilken beskatningssituation man befinder sig i. Vi anbefaler, at der i hver enkelt situation søges konkret rådgivning. 1

2 1. Beskatningssituationer NEJ Risikerer du at tabe penge i forbindelse med arbejdet? Dvs. er der tale om en aktivitet med økonomisk risiko. JA Er du i et ansættelsesforhold? Se konsekvenserne nedenfor om du er lønmodtager, honorarmod tager eller driver virksomhed. Driver du virksomheden intenst og seriøst? Jo mere intenst og seriøs virksom heden drives, desto mere peger det i retning af reel erhvervsvirksomhed. JA JA NEJ NEJ NEJ Giver virksomheden overskud, eller har den udsigt til at gøre det? Aktiviteter uden udsigt til økonomisk gevinst vil have karakter af hobbyvirksomhed. JA Du er lønmodtager Du er honorarmodtager Din virksomhed er ikke erhvervsmæssig Din virksomhed er erhvervsmæssig se afsnit 1.1 se afsnit 1.2 se afsnit 1.3 se afsnit 1.4 Selvstændig virksomhed 1.1 Lønindkomst i ansættelsesforhold Hvis der er tale om et egentligt ansættelsesforhold, vil lønnen blive udbetalt som almindelig A-indkomst, og der vil være indeholdt såvel AM-bidrag som A-skat, og indkomsten kommer som hovedregel til beskatning på udbetalingstidspunktet. Udgifter vil efter en konkret vurdering evt. kunne fratrækkes i selvangivelsesrubrikken øvrige lønmodtagerudgifter, dvs. som ligningsmæssigt fradrag ud over bundfradrag (5.500 kr. for 2009 og 2010). 1.2 Honorarindtægter optjent uden for tjenesteforhold Når der udbetales engangsvederlag, forfatterhonorarer mv. til personer, der ikke er i et ansættelsesforhold, bliver forfatteren normalt anset for at være honorarmodtager og den, der udbetaler honoraret har pligt til at ind berette beløbet som B-indkomst, når afregningen sker uden moms (uanset om der udstedes en faktura eller ej). Der skal også betales AM-bidrag af honorarer, der er B-indkomst. Hvis honoraret skal beskattes efter særlige regler (jf. nedenfor), skal forfatteren selv gøre SKAT opmærksom på dette i forbindelse med selvangivelsen. Så selvom indtægten kvalificerer til en lempeligere beskatning efter Ligningslovens 7 O, er det forfatteren selv, der skal gøre SKAT opmærksom på dette. Udgangspunktet er derfor, at der sker almindelig beskatning, medmindre SKAT efter henvendelse fra forfatteren vurderer, at reglerne i Ligningslovens 7 O kan benyttes. Der skal i alle tilfælde betales AM-bidrag af det fulde honorar. Også beløb, der er ydet som godtgørelse for afholdte udgifter (ved indkomsterhvervelsen) til f.eks. rejser og befordring eller ophold, skal indberettes som B-indkomst, og man skal som forfatter selv huske at tage tilsvarende fradrag. Kørselsgodtgørelse (for erhvervsmæssig kørsel i egen bil), beregnet efter statens takster, indberettes dog særskilt som B-indkomst uden AMbidrag. Udlæg, som refunderes mod aflevering af original dokumentation/bilag, kan udbetales skattefrit (og 2

3 skal ikke indberettes af den, der refunderer udgifterne), og modtageren skal heller ikke foretage sig yderligere. 1.3 Indkomst ved hobbyvirksomhed Egentlig forfattervirksomhed betragtes som selvstændig virksomhed. Men der kan være tilfælde, hvor der er tale om bivirksomhed af så beskedent omfang, at det ikke kan karakteriseres som indkomst ved selvstændig virksomhed, men betragtes som hobby-virksomhed. Eventuelle udgifter, som er afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, kan fratrækkes direkte i indkomsten, således at det kun er nettooverskuddet, som kommer til beskatning. Der accepteres ikke fradrag i anden indkomst for underskud ved hobbyvirksomhed, ligesom underskuddet ikke kan fremføres og fratrækkes i efterfølgende års eventuelle overskud. 1.4 Selvstændigt erhvervsdrivende Resultat af selvstændig erhvervsvirksomhed kan opgøres og beskattes efter personskattelovens almindelige regler, hvilket betyder, at nettoresultatet beskattes som personlig indkomst. Når man er selvstændigt erhvervsdrivende, skal der ikke indeholdes skat eller ske indberetning på oplysningssedlen, hvis udbetalingen sker til forfatteren på grundlag af udstedt faktura inkl. moms Virksomhedsordningen En forfatter, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, kan anvende virksomhedsordningen. Der er en række forudsætninger og regnskabskrav, som skal være opfyldt for at kunne anvende ordningen. Den andel af overskuddet, der ikke hæves, kan blive stående i virksomheden, som opsparet overskud og beskattes med en foreløbig virksomhedsskat på 25 %. Først når beløbet hæves til privatsfæren, vil der ske en endelig beskatning. På denne måde er der mulighed for at fordele indkomsten og beskatningen, i takt med at overskuddet hæves. I det år, overskuddet hæves, beskattes det som personlig indkomst Kapitalafkastordningen og konjunkturudligning Kapitalafkastordningen går ud på, at en del af virksomhedens overskud beskattes som kapitalafkast (dvs. som kapitalindkomst), og afkastet beregnes som en procent af virksomhedens aktiver. Der gælder også visse særlige regnskabskrav ved denne ordning. Herudover kan der foretages henlæggelse til en konjunkturudligning. Der kan (med fradrag i den personlige indkomst) opspares højst 25 % af overskuddet fra virksomheden mod at betale en foreløbig skat på 25 % (som opsparet overskud under virksomhedsordningen). Det opsparede beløb skal være på mindst kr. og skal efter fradrag af skatten indsættes på en bunden konto i et pengeinstitut. Det skal fremgå af kontoen, at der er tale om en konjunkturudligningskonto, og indestående på kontoen må kun omfatte indskud. Det enkelte års indskud skal hæves senest efter 10 år. 2. Indtægter Som hovedregel er alle indtægter samt løbende økonomiske fordele/goder skattepligtige. Dette gælder også forfattere store som små indtægter samt f.eks. gaver og legater. Ud over penge er man også skattepligtig af f.eks. personalegoder. Ved et legat forstås en gaveydelse modtaget fra en fond, en institution eller fra det offentlige. Legater er skattepligtige og beskattes som personlig indkomst. Legater med understøttelsesformål er ligeledes indkomstskattepligtige, medmindre legatet positivt er gjort skattefrit efter bestemmelserne i Ligningslovens Hæderslegater og gavebeløb Legater og gaver, der ydes én gang for alle af offentlige midler, legater, kulturelle fonde eller lignende her i landet eller udlandet beskattes efter en særlig regel i Ligningslovens 7 O, når gaven eller legatbeløbet udelukkende har karakter af en anerkendelse af modtagerens fortjenester. Har legatet udelukkende karakter af en anerkendelse af modtagerens kunstneriske fortjenester, gælder der i visse tilfælde skattefrihed, se i det følgende under Hæderspriser. Efter denne særlige regel (LL 7 O) medregnes kun 85 % af de modtagne gave- eller legatbeløb til den skattepligtige personlige indkomst og i øvrigt kun den del af de modtagne beløb, der overstiger et grundbeløb på kr. (2009) og kr. (2010). Dette betyder, at gaver eller legatbeløb op til grundbeløbet er helt skattefrie. Reglen gælder under ét for alle hæderslegater, der er modtaget i løbet af året. Er legatet ydet for et specielt værk, er legatbeløbet derimod fuldt ud skattepligtigt. Forfattere, der modtager et legatbeløb for et bestemt værk eller ydelse, kan således ikke anvende den lempelige beskatningsregel. 3

4 Udbetaling af flerårlige legater fra Statens Kunstfond til støtte af forfattere og kunstnere som anerkendelse af værker, hvor det økonomiske udbytte ikke står i rimeligt forhold til den kunstneriske indsats, er fuldt ud skattepligtige. Legater, der udbetales som engangsbeløb efter ansøgning, er formentlig ligeledes indberettet som skattepligtige men vil formentlig være omfattet af den lempelige beskatning, jf. Ligningslovens 7 O (hvis det ikke er vederlag for et bestemt værk, men uddeles på grundlag af modtagernes kunstneriske kvaliteter). 2.2 Ekstraordinære store indtægter Særlige store engangsindtægter fra forfatteres salg af bøger kan beskattes efter de samme regler, som gælder for hæderslegater, hvorefter 85 % af de beløb, der overstiger et skattefrit grundbeløb på kr. (2009) og kr. (2010), medregnes til den skattepligtige indkomst. Det er alene den skabende kunstner (som selv har udført arbejdet), der kan benytte den lempelige beskatning. Der er også mulighed for, at en del af årets skattepligtige indkomst ( fra et af den skattepligtige udført arbejde af litterær eller skabende kunstnerisk karakter ) kan nedsættes. Arbejdet må ikke være udført i ansættelsesforhold, og indkomsten må ikke komme fra stipendier eller legater. Der skal ikke nødvendigvis være tale om et engangsbeløb, men indtægter, der er omfattet af lempelsesreglerne må ikke have en varig og fast karakter. Der kan således ikke ske regelmæssig beskatning efter de særlige lempelsesregler, idet der således ikke længere vil være tale om en ekstraordinær stor indtægt. Eksempel på særlig nedsættelse efter Ligningslovens 7 O, nr. 4: For en forfatter, der ud over sin normale indkomst på kr. har haft en ekstraordinær honorarindtægt på kr., kan den skattepligtige indkomst med det særlige nedslag - for den ekstraordinære andel opgøres som vist nedenfor. Normal indkomsten, der anvendes som sammenligningsbeløb, opgøres på baggrund af en gennemsnitsberegning over de sidste tre års faktiske indkomst. Ekstraordinær honorarindtægt AM-bidrag, 8 % (8.000) Normal indkomst er opgjort til kr. 25 % heraf (62.500) Til rest Bundfradrag ( kr. for 2010) (25.000) Rest (til lavere beskatning) Heraf medregnes 85 % til den personlige indkomst Personlig indkomst udgør herefter Beskatning fuldt ud (25 % af normalindtægten) Særlig beskatning (8 5% ud over bundfradrag) Hæderspriser Visse hæderspriser, der udbetales som en anerkendelse af modtagerens fortjeneste eller kunstneriske virke generelt, er skattefri. Det er en betingelse for skattefriheden, at der er tale om et uansøgt engangsbeløb. Prisen må således ikke have karakter af betaling for en ydelse, som forfattere m.fl. har præsteret, f.eks. en prisopgave eller lignende. Der kan være tale om f.eks.: En pris, der udbetales i henhold til Nobelstiftelsens Grundstadgar, samt hæderspriser ydet som uansøgt engangsbeløb af mellemstatslige organisationer og institutioner, hvori Danmark deltager eller er medlem, når hædersprisen udelukkende har karakter af en anerkendelse af modtagerens fortjenester, En pris, som gives af offentlige midler, legater samt kulturelle fonde eller lignende, uanset om der er tale om en dansk eller udenlandsk hæderspris, samt Gaver, der stammer fra indsamlede bidrag, hvis det alene er for at anerkende modtagerens fortjeneste. kr. 4

5 2.4 Studierejselegater Legatbeløb, der er ydet til studierejser i udlandet, Færøerne eller Grønland, er skattefrie i det omgang legatbeløbene anvendes til dækning af: 1. Dokumenterede sædvanlige rejseudgifter afholdt til rejser mellem Danmark og studiestedet. Hvis man anvender egen bil eller motorcykel, anvendes standardsatsen for kørsel mellem hjem og arbejde 1,90 kr. (2009 og 2010). 2. Dokumenterede sædvanlige udgifter til kost, logi og småfornødenheder på studiestedet. I stedet for de dokumenterede udgifter kan man anvende standardsatser, der for logi udgør 195 kr. (2009 og 2010) og for kost og småfornødenheder 455 kr. (2009 og 2010) pr. døgn. Standardsatsen til dækning af omkostninger til kost og småfornødenheder kan kun benyttes i de første 12 måneder af opholdet på studiestedet. Herefter kan alene de dokumenterede faktiske udgifter anvendes. Logi-satsen kan anvendes uden tidsbegrænsning. 3. Dokumenterede udgifter til undervisning, udgifter til kurser i studielandets sprog samt deltagerbetaling m.m. Det er en betingelse for skattefrihed, at der er tale om en studierejse, hvor det primære formål skal være studier af emner eller uddannelse. Turistrejser kan ikke henføres til studierejser. Der er ikke fradrag for udgifter, der dækkes af et skattefrit studierejselegat. Hvis legatet ikke dækker alle udgifter, kan der eventuelt opnås fradrag for det overskydende beløb. 2.5 Uddannelseslegater Legatbeløb, der ydes som hjælp til gennemførelse af uddannelse, er skattepligtige. Det forhold, at legatbeløbet er bundet til en bestemt anvendelse, f.eks. bogindkøb, medfører ikke, at legatbeløbet er skattefrit. 2.6 Sociale legater Gaver og legatbeløb, der modtages fra fonde, foreninger eller stiftelser, der har til formål at støtte socialt eller sygdomsbekæmpende arbejde, og som er godkendt af socialministeren, er skattefrie med beløb op til kr. (jf. Ligningslovens 7, stk. 1, nr. 22). Den skattefrie beløbsgrænse gælder for hver enkelt gave- eller legatyder. Overstiger beløbet den skattefri beløbsgrænse, skal det beløb, der overstiger beløbsgrænsen, medregnes til den skattepligtige indkomst. 3. Udgifter Forfattere og oversættere har skattemæssigt fradrag for udgifter, der i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde den løbende indkomst ud fra samme kriterier og bedømmelse, som foretages for andre grupper af skattepligtige. Honorarmodtagere og personer med hobbyvirksomhed kan som udgangspunkt ikke fratrække udgifter til en aktivitet, der overstiger indtægten fra samme aktivitet (nettoindkomstprincippet). Hvis man udøver flere aktiviteter, vurderes de hver for sig. Man kan således godt være lønmodtager med én aktivitet og samtidig honorarmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende med andre aktiviteter. Der skal altid kunne fremlægges bilag og kvitteringer som dokumentation ved fradrag for afholdte udgifter. Honorarmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende (B-indkomst) har som hovedregel fradrag for erhvervsmæssige udgifter, som kan fratrækkes direkte i honorarindtægten. Lønmodtagere (A-indkomst) har kun fradrag for erhvervsmæssige udgifter, der overstiger et bundfradrag på kr. (2009 og 2010), og fradraget er et ligningsmæssigt fradrag. Nedenfor er gældende regler og praksis for en række relevante fradrag gengivet. 3.1 Faglitteratur Indkøb af bøger, herunder faglitteratur, der foretages løbende for at sikre og vedligeholde den løbende indkomsterhvervelse, kan fratrækkes som driftsudgifter, hvis det er nødvendigt for at udføre arbejdet. Populærvidenskabelige værker kan normalt ikke anses for at være egentlig faglitteratur. Der skal foreligge bilag, som dokumenterer de afholdte udgifter. 3.2 Efteruddannelse Udgifter til efteruddannelse kan fratrækkes som driftsudgift. Derimod er der ikke fradragsret for udgifter til videreuddannelse. Efteruddannelse er karakteriseret som vedligeholdelse af allerede erhvervede nødvendige specielle færdigheder, som sikrer den løbende indkomsterhvervelse. 5

6 3.3 Arbejdsværelse i hjemmet Udgifter til arbejdsværelse i den private bolig kan kun fratrækkes i særlige tilfælde, og det er ikke tilstrækkeligt, at værelset er indrettet med kontormøbler m.m. Hvis der overhovedet er mulighed for, at et arbejdsværelse også kan anvendes privat vil der ikke være fradrag for udgifter hertil, selvom værelset udelukkende benyttes som arbejdsværelse. Fradrag for udgifter til arbejdsværelse kræver, at værelset ikke kan anvendes privat pga. arbejdets karakter. I praksis ses en tendens til en udvikling, hvor udgifter til arbejdsværelse accepteres, hvis skatteyderen ikke har kontor eller arbejdsværelse til rådighed andre steder, eller hvis værelset har skiftet karakter, således at det ikke længere kan anses for anvendeligt som opholdsrum, men gennem møblering, udstyr og adgangsforhold mv. er blevet omdannet til et værksted, atelier, tegnestue eller lignende. Udgifter til arbejdsværelse omfatter en forholdsmæssig del af udgifter til husleje, varme og el. Der opnås endvidere fradrag for en forholdsmæssig andel af ejendomsskatter, hvis arbejdsværelset udgør minimum 10 % af ejendommen. Godkendes fradrag for udgifter til arbejdsværelse i ejerbolig, opnås herudover et forholdsmæssigt nedslag i ejendomsværdiskatten. 3.4 Multimedier (f.eks. computer og tilbehør samt telefoni mv.) Udgifter til software er fradragsberettiget fuldt ud. Mindre nyanskaffelser med en anskaffelsessum under kr. (2009 og 2010) er ligeledes fradragsberettigede. Hvis anskaffelsessummen overstiger de anførte grænser, skal it-udstyret aktiveres. Der kan foretages skattemæssige afskrivninger med op til 25 % årligt af den afskrivningsberettigede saldo. Bemærk, at it-udstyr, der er bestemt til at fungere samlet, eller fungerer sammen med det allerede anskaffede udstyr, anses for ét aktiv og kan kun straksafskrives, hvis den samlede anskaffelsessum ikke overstiger kr. (2009 og 2010). 2009: It-udstyrets karakter og anbringelse afgør, om der er tale om driftsmidler, der anvendes fuldt ud erhvervsmæssigt, eller om der er tale om driftsmiddel med blandet benyttelse. It-udstyr, der anvendes fuldt ud erhvervsmæssigt, kan afskrives med 25 % af saldoværdien. Delvis erhvervsmæssig anvendelse kommer oftest på tale, når it-udstyret er anbragt i hjemmet. It-udstyr, der anvendes delvist erhvervsmæssigt, kan afskrives med 25 % af den forholdsmæssige del af anskaffelsessummen, der kan anses for erhvervsmæssig. Til og med 2009 gælder der et særligt regelsæt for beskatning af fri telefon for selvstændigt erhvervsdrivende. Udgifter til telefoni mv. kan fratrækkes fuldt ud, men til gengæld skal den erhvervsdrivende lade sig beskatte af fri telefon med en særlig sats for den private andel på kr. ekskl. moms tillagt abonnementsudgifterne. For lønmodtagere gælder de almindelige regler for beskatning af fri telefon med kr. årligt. Beløbet kan dog reduceres med husstandens egne udgifter til telefoni m.m. (Se publikationen Skatten 2009/2010 med gældende satser på : Pr. 1. januar 2010 er der indført en multimediebeskatning, som omfatter rådighed over telefoni, datakommunikation og computere med tilbehør. Reglerne gælder både lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende. Det er noget nyt, at selvstændigt erhvervsdrivende kan anvende samme regler og lade sig multimediebeskatte af kr. årligt, mens der i virksomheden tages fradrag for de fulde faktiske udgifter. Dette er en betydelig forenkling i forhold til reglerne om skat af telefon (til og med 2009). Det er altså ikke længere kun den erhvervsmæssige andel af udstyrets værdi, der kan fratrækkes/afskrives, men den faktiske udgift til henholdsvis anskaffelse af udstyret, udgifter til forbrug samt oprettelsesafgifter mv. De eneste krav, der skal være opfyldt, er, at udstyret anvendes helt eller delvist erhvervsmæssigt, samt at den erhvervsdrivende lader sig multimediebeskatte (3.000 kr. i 2010). (Se publikation om multimedieskatten på 6

7 3.5 Rejse- og befordringsudgifter Fradrag for rejseudgifter forudsætter, at rejsen har konkret og direkte sammenhæng med den løbende indkomsterhvervelse eller har til formål at sælge værker eller ydelser i indkomståret eller senere indkomstår. For forfattere og oversættere kan det i forhold til visse andre erhvervsgrupper imidlertid være svært at opnå fradrag. Hvis rejsen er af mere generel karakter, dog med fagligt indhold og uden nogen form for turist- eller feriekarakter, er rejseudgifterne normalt ikke fradragsberettigede. Der skal kunne påvises en direkte sammenhæng mellem rejsen og den løbende indkomsterhvervelse/indkomstskabende aktivitet. Fradrag for rejseudgifter kan opgøres enten som faktiske afholdte udgifter efter bilag, eller efter de standardsatser, der gælder for lønmodtagere. (Se publikation om Rejseudgifter på Lønmodtagere (der modtager A-indkomst) kan få udbetalt skattefri befordringsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel i egen bil, når godtgørelsen ikke overstiger Skatterådets satser, og når der foreligger fyldestgørende dokumentation og kontrol heraf. Kørsel indtil km pr. år kan udbetales med op til 3,56 kr. pr. km (2009 og 2010) Kørsel udover km pr. år kan udbetales med op til 1,90 kr. pr. km. Honorarmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende kan ikke få udbetalt skattefri befordrings-godtgørelse, men der kan tages fradrag for erhvervsmæssig kørsel efter eget valg med de faktiske udgifter eller med Skatterådet satser. Loft på kr. over rejsefradrag (fra og med 2010) Der er med skattereformen indført et loft på kr. over fradrag for rejseomkostninger ved fradag efter standardsatserne og faktiske udgifter og loftet gælder både for lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende. 3.6 Revisorbistand Honorar for revisorbistand, som omfatter udarbejdelse af regnskab for selvstændigt erhvervsdrivende forfattere og oversættere, er fradragsberettiget. Honorar for revisorbistand, som omfatter udfærdigelse af selve selvangivelsen, er som udgangspunkt ikke fradragsberettiget, medmindre der sker en klar sondring mellem personlig del og den erhvervsmæssige del. 4 Øvrige forhold 4.1 Indkomstudligningsordning for kunstnere Tilbage i 2003 blev der indført en særlig udligningsordning for kunstnere. Ordningen giver mulighed for skattemæssig udligning af svingende indkomst fra litterært og kunstnerisk arbejde. Der kan således foretages henlæggelse af f.eks. biblioteksafgifter til forfattere og royalty til komponister. Derimod kan indtægter fra legater, stipendier, tilskud, priser mv. ikke danne baggrund for henlæggelser. Ordningen kan anvendes af personer, der har indtægt fra udført arbejde af litterær eller skabende kunstnerisk karakter og som ikke anvender virksomhedsordningen eller konjunkturudlignings-ordningen. Arbejdet må ikke være udført i ansættelsesforhold. Det er kun den del af indkomsten, der overstiger kr. (2009 og 2010), der kan henlægges. Men har forfatteren m.fl. anden indkomst, medregnes denne hertil. Udgør den skattepligtige indkomst i 2009 eksempelvis kr., hvoraf kr. berettiger til henlæggelse, kan der henlægges op til kr. Årets henlæggelse skal minimum udgøre kr. og kan maksimalt udgøre kr. (2009 og 2010). Af henlæggelsen skal der betales en foreløbig skat på 25 %, og de resterende 75 % skal indskydes på en bunden konto i et pengeinstitut. De samlede indskud på kontoen kan maksimalt udgøre kr. (2009 og 2010). Henlæggelserne skal indtægtsføres i takt med, at der hæves fra kontoen i pengeinstituttet. Ved skatteberegningen godskrives den foreløbige betalte skat på 25 %. Et henlagt beløb skal hæves senest 10 år efter, at det er foretaget. 7

8 4.2 Arbejdsmarkedsbidrag AM-bidraget på 8 % betales af lønindtægter, honorarindtægter og indtægter ved selvstændig virksomhed. Der skal ikke betales bidrag af hædersgaver og legater, medmindre disse legater og hædersgaver går til selvstændigt erhvervsdrivende forfattere, som skal medregne disse indtægter til virksomhedens indtægter, hvorved beløbene bliver bidragspligtige. Forbehold Der er alene tale om en publikation, som beskriver generelle forhold, og anvendelse af denne publikation kan ikke erstatte konkret rådgivning. Vi påtager os intet rådgiveransvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner i forhold til den konkrete situation. Rettighedsindtægter (ophavsretlige vederlag og royalties, som f.eks. KODA, Gramex, NCB og Copydan) samt biblioteksafgifter er tilsvarende ikke bidragspligtige, medmindre disse vederlag går til forfattere, der er selvstændigt erhvervsdrivende, der skal medtage disse vederlag til virksomhedens indtægter, hvorved beløbene bliver bidragspligtige. Er modtageren selvstændig erhvervsdrivende med beskatning under virksomhedsordningen, indgår bibliotekspenge som resultat af selvstændig virksomhed. Forfatteren vil til gengæld modtage en godtgørelse svarende til det opkrævede AM-bidrag, som vil indgå som en betalt skat for året. Herved sker der en ligestilling af bibliotekspengene i forhold til AM-bidrag uanset om forfatteren anses for selvstændigt erhvervsdrivende, ikke-erhvervsdrivende eller honorarmodtager. Forfattere, der driver selvstændig virksomhed, skal beregne arbejdsmarkedsbidrag af virksomhedens overskud før renter. Hvis forfatteren anvender virksomhedsbeskatningsordningen (VO), beregnes AM-bidrag af det beløb, som indehaveren hæver fra virksomheden for året (egen aflønning, hævet privat). Reglerne om AM-bidrag er ændret fra og med 2011, hvorefter der generelt skal betales AM-bidrag af ophavsretlige vederlag og royalties. Der gælder særlige regler for indtægter fra udlandet. 8

9 Kontaktpersoner Niels Sonne Director Tlf Susanne Arnfred Partner Tlf

10 Om Deloitte Deloitte leverer ydelser inden for Revision, Skat, Consulting og Financial Advisory til både offentlige og private kunder i en lang række brancher. Vores globale netværk med medlemsfirmaer i mere end 140 lande sikrer, at vi kan trække på stærke kompetencer foruden en dybtgående lokal indsigt, når vi skal hjælpe vores kunder overalt i verden. Deloittes mere end medarbejdere arbejder målrettet efter at sætte den højeste standard. Deloittes medarbejdere understøttes af en virksomhedskultur, der fremmer integritet og merværdi til kunderne, en forpligtelse over for hinanden og en styrke gennem forskellighed. De arbejder i et miljø præget af konstant udvikling, udfordrende oplevelser og berigende karrieremuligheder. Deloittes medarbejdere arbejder målrettet på at styrke ansvarlighed, opbygge tillid og sikre positiv indflydelse i deres lokalsamfund. Deloitte Touche Tohmatsu Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu, der er en schweizisk organisation (Verein), og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu og dets medlemsfirmaer Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af indkomsten.

Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af indkomsten. LEGATER Skattemæssigt er der 3 muligheder i relation til skat af legater: Udgangspunktet er, at et legat er almindelig skattepligtig indkomst, der beskattes som personlig indkomst. Udgangspunktet er tillige,

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

L 23 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater). Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 1 af 2. november 2009.

L 23 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater). Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 1 af 2. november 2009. Skatteudvalget 2009-10 L 23 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt J.nr. 2009-311-0034 Dato: 26. november 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 23 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Skattefrie hæderspriser og medaljer

Skattefrie hæderspriser og medaljer - 1 Skattefrie hæderspriser og medaljer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med mellemrum markerer danskere sig på forskellig vis i sportslige, videnskabelige, medicinske, kunstneriske, litterære,

Læs mere

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor Folderen er udgivet i januar 2007 1 Journalistforbundet har i samarbejde med

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017

esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017 esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017 1 Indhold 1. Hvor skal du beskattes?... 4 1.1. Fuld skattepligt...

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Sammen med årsopgørelsen vedlægges indbetalingskort til restskat, mens overskydende skat automatisk vil blive indsat på din Nemkonto.

Sammen med årsopgørelsen vedlægges indbetalingskort til restskat, mens overskydende skat automatisk vil blive indsat på din Nemkonto. Selvangivelsen 2007 Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til Skat. Nedenfor finder du en kort gennemgang af de væsentligste forhold omkring selvangivelsen for

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Indstik til selvangivelsen for 2010

Indstik til selvangivelsen for 2010 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Rejseudgifter. Skat 2015

Rejseudgifter. Skat 2015 Rejseudgifter Skat 2015 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2016

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2016 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2016 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013 Sag 78/2012 (2. afdeling) A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) og Sag 79/2012 B (advokat

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg Investering i solceller Faktablad om investering i solcelleanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SOLCELLEANLÆG... 3 Nettomåleordningen... 3 Salg af strøm... 3 Registrering og ejerskab... 4 Aflæsning af måler...

Læs mere

Skattenyt. Årsopgørelsen/selvangivelsen 2009

Skattenyt. Årsopgørelsen/selvangivelsen 2009 Skattenyt Årsopgørelsen/selvangivelsen 2009 Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor årsopgørelsen modtages fra SKAT. Nedenfor finder du en kort gennemgang af de væsentligste forhold for 2009. Det skal i

Læs mere

Kapitel VII: Personlig indkomst

Kapitel VII: Personlig indkomst HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET Kapitel VII: Personlig indkomst Valdemar Nygaard Personlig indkomst (kapitel VII): Arbejdsindkomst: Lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende: Sondringen har betydning

Læs mere

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER KUNSTNERNES BESKATNING 2014 GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER 1 FORORD Kunstnernes Beskatning er siden 2002 udgivet af Dansk Kunstnerråd med årlige opdateringer. 2014-udgaven foreligger her i en digital version,

Læs mere

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor:

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor: Hovedsponsor: SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE 1 INDHOLD FORORD 3 PERSONGRUPPER 4 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL LØNNEDE MEDARBEJDERE 6 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL ULØNNEDE MEDARBEJDERE 8 SKATTEPLIGTIGE

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning Direktionssekretariatet Notat Multimediebeskatning Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.... 1 2. De hidtidige regler... 1 2.1. Fri telefon (ligningslovens 16, stk. 3, nr. 3)... 1 2.2. Datakommunikation m.v.

Læs mere

ectrl Modtagelse af elektroniske

ectrl Modtagelse af elektroniske ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer. ectrl vejledning 1 ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer Modtagelse af elektroniske fakturaer OBS: Dette dokument opdateres løbende med nye funktioner efterhånden

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til SKAT.

Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til SKAT. SELVANGIVELSEN 2006 Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til SKAT. 1. LØNMODTAGERE Du vil, som de fleste andre lønmodtagere, i løbet af marts og april måned 2006

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Der er kun få ændringer i selvangivelsens punkter i forhold til sidste år.

Der er kun få ændringer i selvangivelsens punkter i forhold til sidste år. Til Medlemmerne af Dansk Komponist Forening Lautrupgade 9, 5. 2100 København K SELVANGIVELSEN FOR 2014 Der er kun få ændringer i selvangivelsens punkter i forhold til sidste år. Til skatteydere, der ikke

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Kunstnernes Beskatning 2010

Kunstnernes Beskatning 2010 Kunstnernes Beskatning 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 5 INDLEDNING 7 KRITERIER FOR BESKATNING 9 Kriterier for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende Erhvervsmæssig/Ikke erhvervsmæssig virksomhed

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat Tax

Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat Tax Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2017 Tax 2 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Indhold 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

PwC services for AU-ansatte 14. april 2016 Revision. Skat. Rådgivning.

PwC services for AU-ansatte 14. april 2016 Revision. Skat. Rådgivning. www.pwc.dk services for AU-ansatte Revision. Skat. Rådgivning. Kontaktpersoner ved Janni Henriksen Manager +45 8932 0051 jhe@pwc.dk Diana Østgård Assistant Manager +45 8932 0016 ddo@pwc.dk Jette Øvlisen

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes kommentar til henvendelsen af 14. december 2005 fra Foreningen Registrerede Revisorer og Skatterevisorforeningen

Læs mere

Fradrag for arbejdsværelse i hjemmet

Fradrag for arbejdsværelse i hjemmet - 1 Fradrag for arbejdsværelse i hjemmet Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En del lønmodtagere har enten hjemmearbejdsplads eller har udover en arbejdsplads hos arbejdsgiveren etableret en

Læs mere

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw.

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw. Kunstnernes Beskatning 2015 ISSN: 1604-1291 Forside: Zven Balslev Grafisk produktion: ID Tryk ApS Udgivet marts 2015 Dansk Kunstnerråd Kronprinsessegade 34 B, 2 1306 København K tlf. 35384401 dkr@danskkunstnerraad.dk

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Kunstnernes Beskatning 2011

Kunstnernes Beskatning 2011 Kunstnernes Beskatning 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 6 INDLEDNING 7 KRITERIER FOR BESKATNING 9 Kriterier for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende Erhvervsmæssig/Ikke erhvervsmæssig virksomhed

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2016

Forskerordningen. Skat 2016 Forskerordningen Skat 2016 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

AF GITTE SKOUBY OG TORBEN JUNCKER

AF GITTE SKOUBY OG TORBEN JUNCKER AF GITTE SKOUBY OG TORBEN JUNCKER Kunstnernes Beskatning 2006 ISSN: 1604-1291 Omslagsillustration: Orsolya Bagala Larsen Grafisk produktion: Nørrebros Bogtryk Udgivet: Marts 2006 Pris: Kr. 85,00 inkl.

Læs mere

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre?

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Danmarks Skatteadvokater Grænseområdet mellem ansættelsesret og skatteret den 27. og 28. november 2012 v/advokat David Munch davidmunch.dk,

Læs mere

Skat 2012. It-beskatning.

Skat 2012. It-beskatning. Skat 2012 It-beskatning. Regler for beskatning af fri telefon, datakommunikation og computer med tilbehør Reglerne for beskatning af itudstyr (telefoni, bredbånd og computere) er ændret. Multimediebeskatningen

Læs mere

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007 240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Opgave 1 Opgave 1.1 I henhold til momslovens 4 skal der betales afgift(moms) af varer og ydelser der leveres mod vederlag her i landet. Dette gælder også medarbejdernes

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

I mange tilfælde er det skatteretligt mest lukrativt at opnå betegnelsen selvstændig erhvervsdrivende.

I mange tilfælde er det skatteretligt mest lukrativt at opnå betegnelsen selvstændig erhvervsdrivende. - 1 Læger lønmodtager eller egen virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) For beskatningen af personer har det meget stor betydning, om en skatteyder driver egen virksomhed eller er lønansat.

Læs mere

Artikler. Honorarmodtager fik rejsefradrag efter standardsatser. Honorarmodtagere SKAT har gennem en årrække fastholdt, at der inden

Artikler. Honorarmodtager fik rejsefradrag efter standardsatser. Honorarmodtagere SKAT har gennem en årrække fastholdt, at der inden 2674 Artikler 385 Honorarmodtager fik rejsefradrag efter standardsatser Af advokat Gitte Skouby, Skouby & Sigetty Skatteadvokater/Homann Advokater Landsskatteretten har i kendelsen TfS 2015, 395 afgjort,

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Kunstnernes Beskatning 2012

Kunstnernes Beskatning 2012 Gitte Skouby og Torben Juncker Kunstnernes Beskatning 2012 Dansk Kunstnerråd FORORD Kunstnernes Beskatning er siden 2002 udgivet af Dansk Kunstnerråd med årlige opdateringer. Kunstnernes Beskatning 2012

Læs mere

Skattefri rejse 2017

Skattefri rejse 2017 Skattefri rejse 2017 København Skagensgade 1 2630 Taastrup T: 4350 5050 kbhn@ri.dk Odense Magnoliavej 12A 5250 Odense SV T: 4350 5050 odense@ri.dk Aarhus Stenvej 21B, 1. 8270 Højbjerg T: 4350 5050 aarhus@ri.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

KUNSTNERNES BESKATNING

KUNSTNERNES BESKATNING KUNSTNERNES BESKATNING 2016 GITTE SKOUBY Dansk Kunstnerråd FORORD Kunstnere er en mangfoldig og mangefacetteret gruppe, som ikke sjældent kommer på tværs af skattelovgivningens standarder og som derfor

Læs mere

Bogen om skat for selvstændige

Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige af Søren Revsbæk Regnskabsskolen ApS 2011 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 Redaktion: Anette Sand regnskabsskolen.dk

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2015

Fleksible lønpakker. Skat 2015 Fleksible lønpakker Skat 2015 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013 Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte Udstationering af medarbejdere Juni 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ydelser og honorar... 4 Deloittes metode ved udstationering... 6 Deloittes-team...

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7)

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Beskrivelse af rapporten: Dette regnskab anvendes til at udarbejde den private indkomst- og formueopgørelse for personer. Virksomhedens resultat beskattes

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb FORÆLDREKØB - et sikkert køb INDHOLD 5 5 5 5/6 6 Forældrekøb Køb af lejlighed Udlejning Boligsikring Den unges skatteforhold Forældrenes skatteforhold Virksomhedsskatteordningen Kapitalafkastordningen

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen ophørsbeskatning investering i skov

Virksomhedsskatteordningen ophørsbeskatning investering i skov - 1 Virksomhedsskatteordningen ophørsbeskatning investering i skov Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Det danske skattesystem har som grundlag det princip, at de bredeste skuldre skal bære

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Beskatning af børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Beskatning af børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Beskatning af børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte fremkommer der spørgsmål om, hvilke konsekvenser, der udløses som følge af overdragelse af aktiver til børn, herunder penge. Spørgsmålene

Læs mere

af Gitte Skouby og Torben Juncker DANSK KUNSTNERRÅD

af Gitte Skouby og Torben Juncker DANSK KUNSTNERRÅD 12:06 DANSK KUNSTNERRÅD af Gitte Skouby og Torben Juncker 13-03-2009 KUNSTNERNES BESKATNING 2009 KB_Indhold.qxp Side 101 Kunstnernes Beskatning 2009 Gitte Skouby og Torben Juncker ISSN 1604-1291 i samarbejde

Læs mere

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE MEDLEMSGODER 2010 Revisionsinstituttet I I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...1 INDLEDNING...1 ALKOHOLAFVÆNNING...2 BEGRAVELSESHJÆLP...2 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...2 FRI BIL...3 FRI BOLIG - SOMMER...4

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Personaleforeninger. Skat 2015

Personaleforeninger. Skat 2015 Personaleforeninger Skat 2015 Der har siden 1. januar 2010 været stor fokus på beskatning og indberetning af personalegoder som følge af skærpede regler for indberetning, som alle ar bejds givere nu er

Læs mere

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 KPMG er et globalt netværk af revisions- og rådgivningsfirmaer. Vi leverer ydelser inden for revision, skat og rådgivning. KPMG har knap 100.000 medarbejdere

Læs mere

Orientering om Seniornedslag

Orientering om Seniornedslag Orientering om Seniornedslag Ulla Josta Rishøj 210147-1104 Opgjort pr. 26/06-12 Seniornedslaget gælder for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1946 til den 31. december 1952, som er i arbejde,

Læs mere