UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM"

Transkript

1 UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. december 1997 af østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Ebbe Christensen, Teilmann Peter Gert Jensen (kst. ). 14. afd. nr S mod Magleby Vandværk. Denne sag vedrører dels lovligheden af og dels størrelsen af et passagebidrag, der i medfør af vandforsyningslovens 53, stk. 2, er blevet pålagt sagsøgerens ejendom, E1, i anledning af udbygningen af sagsøgte Magleby Vandværks ledningsnet. Sagen er oprindelig anlagt af sagsøgeren mod Møn Kommune og Magleby Vandværk med påstand om, at de sagsøgte skulle anerkende, at pålægget af passagebidrag var ugyldigt. Sagen er henvist til landsretten i medfør af retsplejelovens 226, stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 4. Under sagen har sagsøgte Magleby Vandværk nedlagt påstand om betaling af det omhandlede passagebidrag. Sagsøgeren har derefter frafaldet sin anerkendelsespåstand og har hævet sagen over for Møn Kommune, således at de anbringender, der er gjort gældende til støtte for anerkendelsespåstanden, nu gøres gældende til støtte for sagsøgerens

2 frifindelsespåstand. Parternes endelige påstande er: Sagsøgte Magleby Vandværk påstår sagsøgeren S dømt til at betale ,70 kr. med procesrente fra den 31. december Subsidiært påstås betaling af et mindre beløb efter rettens bestemmelse og forrentning fra et senere, af retten fastsat tidspunkt. Sagsøgte har heroverfor påstået frifindelse. Sagens omstændigheder er følgende: Sagsøgte Magleby Vandværk er et privat, alment vandforsyningsanlæg, der er stiftet i 1939 og organiseret som et andelsselskab. I 1979 godkendte Storstrøms Amtskommune en vandforsyningsplan for Møn Kommune. Planen fastlagde forsyningsområderne for de enkelte vandværker. For Magleby Vandværk indebar planen en udvidelse af værkets forsyningsområde, der kom til at omfatte den sydøstlige del af øen, herunder bebyggelsen H, hvor sagsøgerens ejendom, der benyttes som fritidsbolig, er beliggende. Efter vedtagelsen af vandforsyningsplanen orienterede Magleby Vandværk i en rundskrivelse af 20. august 1979 beboerne inden for forsyningsområdet om planen. I skrivelsen oplyses, at alle husstande inden for forsyningsområdet har ret til vand fra et udvidet vandværk i Magleby, og at bestyrelsen er begyndt at arbejde med planer dækkende hele området. Til brug herfor stilles i skrivelsen nogle spørgsmål om den nuværende vandforsyning og om interessen for tilslutning til vandværket. Sagsøgeren, der på daværende tidspunkt var interesseret i en tilslutning, underskrev den 25. marts 1980 en optagelsesbegæring. Tilslutningsafgiften var på daværende tidspunkt ifølge vandværkets takstblad kr. + moms.

3 Ifølge vandforsyningsplanen skulle der ske en etapevis udbygning af vandværkets ledningsnet. Sagsøgerens ejendom ligger i et delområde, som ifølge planen skulle forsynes i I opførte sagsøgte et nyt vandværk. Det gamle vandværk havde ligget i selve Magleby by, mens det nye vandværk blev placeret syd for Magleby by, mellem Magleby og Busemarke. Samtidig blev ledningsnettet udbygget. Der blev ført en ledning til Mandemarke fra den eksisterende vandledning, der går gen-nem Busemarke. Efter at have passeret uden om Mandemarke deler ledningen sig to grene. Den ene - nordlige - gren går i retning mod Busene, men standser før Busene ved gården Ø. Den anden - sydlige - går over Kraneled til H og langs Fyrvej helt ud til Møns Fyr. Forinden denne udbygning havde der være en brevveksling mel-lem kommunen og vandværket. Kommunen havde herunder i 1987 lavet et skitseprojekt for udbygningen af ledningsnettet og et overslag over udgifterne herved. Ifølge kommunens beregninger ville ledningsbidraget blive kr. + moms pr. part. Udbygningen blev vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling i vandværket den 10. august I skrivelse af 14. august 1991 ansøgte vandværket kommunen om tilladelse til at kræve passagebidrag langs det nye ledningsnet, herunder på Fyrvej. Samtidig ansøgtes om tilladelse til at ændre tilslutningsbidraget ifølge det gældende takstblad på kr. til kr. Ansøgningen blev godkendt på et møde i kommunens tekniske udvalg den 26. august I forvaltningens indstilling til teknisk udvalg hedder det bl.a.: ansøges der om tilladelse til at forhøje tilslutningsbidrag til anlæg fra det den 25/ godkendte takstblad på kr. til kr., således at et fuldt tilslutningsbidrag bliver kr_ eksklusive moms. Det god-kendte. ledningsbidrag udgør kr. Et fuldt bidrag vil således blive kr. inklusive moms. Den ønskede forhøjelse fremkommer ved følgende beregning: Nuværende anlægsbidrag kr.

4 Nuværende forbrugere indbetaler

5 Formue før nuværende udvidelse Pr. andelshaver i alt kr. excl. moms. Endvidere ansøges der om tilladelse til at opkræve passag e b i d r a g j f r. bek. nr. 469 af 11/ om pålæg af bi-drag efter vandforsyningslovens 53, stk. 2, hos grund-ejere på følgende veje, såfremt disse ikke umiddelbart ønsker tilslutning til vandværket: Hampelandsvej Fyrvej I henhold til bekendtgørelsen er d e t e n betingelse for pålæg af passagebidrag, at ejendommene helt eller delvis ligger inden for 100 m fra ledningen, og at ledningen fører forbi eller hen over den del af ejendommen, hvor bebyggelsen ligger. Ligeledes kan pålæg om bidrag for ejendomme, der vandforsynes fra en boring, kun pålægges, såfremt vandet ikke opfylder gældende kvalitetskrav. Teknisk forvaltning skal foreslå udvalget at godkende den ønskede ændring af takstbladet hvilket er en forudsætning for den planlagte udvidelse, at tillade opkrævning af passagebidrag f0r de mulige ejendomme på de anførte veje. Udvalget tiltrådte forslaget for såvel takstblad som passagebidrag. Afgørelsen blev meddelt vandværket ved skrivelse af 28. august I skrivelsen anføres bl.a.: Når vandværksbestyrelsen har overblik over, hvilke grundejere der ikke ønsker vandforsyning, når tilslutningsmulighed foreligger, imødeses en liste med navne og adresser, hvorefter der fra udvalgets side vil blive iværksat en undersøgelse af de pågældende ejendommes vandforsyning. De grundejere, hvis ejendomme derefter kan pålægges passagebidrag jfr_ ovennævnte bekendtgørelse, vil efterfølgende blive tilskrevet fra kommunen.

6 I en rundskrivelse af 20. august 1991 havde vandværket orienteret grundejerne inden for forsyningsområdet om vedtagelsen

7 på generalforsamlingen og om muligheden far at opkræve passagebidrag. i skrivelsen indkaldes til et orienteringsmøde på Magleby Kro den 30. august Syv beboere på Hampelandsvej og Fyrvej, herunder sagsøgeren, skrev den 31. au g ust 1991 til vandværket, at man havde vedtaget "kollektivt at afvise tilslutning til Magleby Vandværk på det foreliggende grundlag" og afvise at betale ledningsbidrag. Som begrundelse henvises til, at alle i forvejen har vandforsyning, at det i området er muligt at indvinde brøndvand, som holder sig inden far grænseværdierne, også hvad angår nitrat, og til den økonomiske belastning ved at skulle betale for tilslutning, vandafgift m.m. Endvidere protesteres mod " den manglende åbenhed på mødet den 30. august 1991 omkring budgetterne, der ligger t i l grund for det udarbejdede takstblad. Kopi af skrivelsen blev sendt til Møn Kommune. Sagsøgeren klagede endvidere t i l Miljøstyrelsen over amtskommunens sagsbehandling. Det hedder i klageskrivelsen af 16. september 1991 b l. a.. Jeg (vi) er ikke på noget tidspunkt, udover en henvendelse i 1980 fra Magleby Vandværk (kopi vedlagt) blevet gjort bekendt med overordnede eller detaljerede planer for vandforsyning af området. Af samme grund er jeg ikke blevet gjort bekendt med, at dele af grundlaget kan ankes til Miljøstyrelsen, hvor alternative forslag til vandforsyning af det meget isolerede lokalområde ved Hampelandsvej og Fyrvej kan fremlægges. Det meget høje lednings- og tilslutningsbidrag på kroner, som ikke på nogen måde er dokumenteret, betyder, at de 11 lodsejere omkring Hampelandsvej og Fyrvej (heri ikke medregnet de gårde der efter 100 meter reglen ikke skal tilsluttes) i alt skal bidrage med kroner til en forsyning fra Magleby Vandværk. Det vurderes, at det er muligt at etablere en "lokal" tilfredsstillende ny vandforsyning af de 11 for ca. det halve. Klageskrivelsen blev fremsendt gennem Møn Kommune. Den 24. september 1991 skrev Møns Kommune således til sagsøge-

8 ren: Efter anmodning fra Magleby vandværks bestyrelse har teknisk udvalg på sit møde den 26. august 1991 vedtaget at pålægge Deres ejendom E1 passagebidrag efter Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 459 af 11. juli 1986 om pålæg af bidrag i medfør af vandforsyningslovens 53 stk. 2 (passagebidrag) i forbindelse med vandværkets udvidelse af forsyningsnettet. Da Deres vandforsyning sker fra en brønd er der ingen mulighed for fritagelse for pålæg af passagebidrag. Dette uanset brøndens standard og drikkevandets kvalitet. Til orientering skal anføres, at Bekendtgørelsen alene åbner mulighed for fritagelse, hvis vandforsyning opfylder en af følgende bestemmelser: 1. Vandforsyningen er en boring med tilfredsstillende vandkvalitet. 2. Bebyggelsen, der vandforsynes, ligger mere end 100 m fra vandværkets forsyningsledning. Såfremt De mener, at ovennævnte forhold ikke er korrekte, skal dette meddeles skriftligt til teknisk forvaltning. Forvaltningen vil herefter vurdere sagen. Afgørelser om pålæg af passagebidrag kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Samtidig orienterede kommunen vandværket om, at man havde sendt "et brev til de grundejere, som teknisk forvaltning mener kan pålægges passagebidrag." Der vedlagdes kopi af det fremsendte brev, liste over de grundejere, der havde modtaget brevet, og liste over de grundejere, som forvaltningen ikke mener umiddelbart kan pålægges passagebidrag. Den 5. oktober 1991 skrev vandværket til sagsøgeren (og et stort antal andre grundejere). I skrivelsen redegøres for den igangværende udbygning med opførelse af et nyt vandværk og udvidelse af ledningsnettet. Der redegøres for den afholdte licitation og for økonomien. Afslutningsvis anmodes sagsøgeren om at indbetale ledningsbidrag (passagebidrag) for 1 part med

9 kr. + moms, i alt kr. Sidste rettidige indbetaling angives til 15. november Vandværket rykkede sagsøgeren for betaling i en skrivelse dateret den 30. november I skrivelsen anføres, at indbetaling efter forfaldsdagen den 15. november 1991 tillægges rente på 1,2 % pr. påbegyndt måned. Sagsøgerens ægtefælle, ingeniør A, har noteret på skrivelsen, at den er modtaget den 5. december Miljøstyrelsen besvarede klagen fra sagsøgeren, der var blevet uddybet af klagerens advokat i skrivelse af 15. Oktober 1991, og klager fra en række andre personer ved skrivelse af 21. jaunar I skrivelsen afviser styrelsen at behandle klagen over kommunalbestyrelsens beslutning om p å l æ g af passagebidrag under henvisning til, at en sådan beslutning efter vandforsyningsloven ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed. Samtidig fremsatte styrelsen sine bemærkninger til sagen over for Tilsynsrådet for Storstrøms Amt, der havde anmodet om styrelsens bemærkninger. I skrivelsen til tilsynsrådet udtales bl.a.: De forskellige spørgsmål, sagen giver anledning til, kan systematiseres som sagsbehandlingsspørgsmål i forbindelse med opkrævning af passagebidrag og spørgsmål vedrørende udregning af de på g ældende passagebidrags størrelse. Sagsbehandling Indledningsvis bemærkes, at vurderingen af, om Møn kommune har overholdt forvaltningslovens sagsbehandlingsregler overlades til Tilsynsrådet for Storstrøms amt. Det følger af 1, stk. 3, i bekendtgørelse om pålæg af bidrag efter vandforsyningslovens 53, stk. 2 (passagebidrag), at ledelsen af et privat vandværk i forbindelse med anlæg af en vandforsyningsledning kan pålægge ejere af ejendomme, hvortil der vil kunne leveres vand til almindeligt forbrug, passagebidrag, hvis pålægget er godkendt af kommunalbestyrelsen. Godkendelsen bør, jr. Miljøstyrelsens cirkulære af 11. juli 1986 om forskellige forhold vedrørende vandforsyningsloven, først gives, når det private vandværk har redegjort for, på hvilken måde passagebidragene skal beregnes, på hvilke ejendomme der tænkes lagt passagebidrag, og efter hvilke retningslinier, bidragene tænkes fordelt på ejendomme af forskellig art. Endvidere skal vandværket have foretaget en overslagsvis beregning af bidragenes størrelse. Disse forhold bør anføres i godkendelsen. Det

10 bør endvidere i godkendelsen anføres, hvilke ejendomme med boringer der anses som fritaget for passagebidrag i medfør af reglen i bekendtgørelsens 2, stk. 4. Hvis også andre ejendomme med boringer ønskes friholdt for passagebidrag, fordi ejendommens ejer foretrækker at sætte sit anlæg i tilfredsstillende stand og kommunen vurderer at istandsættelsen vil gøre vandforsyningen til fredsstillende, bør også dette og grundlaget for friholdelsen angives i godkendelsen. Endvidere kan godkendelse af opkrævning af passagebidrag til et privat vandværk kun ske for hvert enkelt ledningsafsnit for sig, idet rimeligheden af passagebidrag kan veksle fra ledningsafsnit til ledningsafsnit, jf. bekendtgørelsen 1, stk. 3. Det bemærkes, at pålæg af passagebidrag ikke er et påbud, der omfattes af vandforsyningslovens 74. Almindeligvis har de pågældende lodsejere ved beboermøder eller drøftelser med vandværket haft mulighed for at udtale sig til sagen, jf. cirkulærets krav om Kommunalbestyrelsen har et detaljeret kendskab til det pågældende ledningsprojekt herunder hvem og hvor meget de enkelte skal betale i passagebidrag. Møn kommunalbestyrelse har imidlertid valgt en anden fremgangsmåde. Kommunalbestyrelsen har, samtidig med godkendelsen af Magleby Vandværk s takstblad, givet vandværkets ledelse en generel tilladelse til opkrævning af passagebidrag for de ejendomme, som i henhold til projekt om lægning af nye forsyningsledninger, fremtidigt vil kunne få leveret vand fra vandværket. Af godkendelsen fremgår, at vandværket skal udarbejde en liste med navne og adresser på de lodsejere, der ikke ønsker tilslutning fra vandværket. Kommunalbestyrelsen vil foretage en undersøgelse af de pågældende ejendommes vandforsyningsforhold. Herefter vil kommunalbestyrelsen underrette de respektive lodsejere, som vil kunne pålægges at betale passagebidrag. Det er således Møn kommunalbestyrelse, der efter anmodning fra vandværkets bestyrelse, har meddelt de respektive lodsejere, at det er besluttet, at der kan opkræves passagebidrag. Samtidig har kommunen oplyst om forudsætningerne for pålæg af passagebidrag, herunder opfordret lodsejerne til skriftligt at meddele kommunen hvis forudsætninger ikke er rigtige. Miljøstyrelsen skal i den anledning bemærke, at Møn kommune ikke har fulgt Miljøstyrelsens cirkulære. Kommunen har i første omgang givet vandværket en tilladelse til at opkræve passagebidrag med kommunens mellemkomst uden at kommunen på dette tidspunkt kendte omfanget af tilladelsen, og i Miljøstyrelsen cirkulære jf. ovenfor stilles der krav om et ret detaljeret kendskab til hvilke ejendomme der i forbindelse med et konkret ledningsprojekt kan pålægges passagebidrag, herunder bidragets størrelse, og hvilke der ikke skal betale passagebidrag.

11 Det kan dog ikke afvises, at Møn kommune, hvis man havde valgt cirkulærets fremgangsmåde, formentlig - med forbehold af nedenstående bemærkninger om passagebidragets størrelse - kunne have truffet en tilsvarende afgørelse. Ti I skrivelse af 25. juni 1993 fra Storstrøms Statsamt, Tilsynsrådet, til Møn Kommune udtales bl.a.: "Advokatfirma Bach -Bruun & Trolle har for klienter med ejendomme på Møn den 25. juni 1992 klaget til tilsynsrådet over Møn Kommune i anledning af p å l æg om betaling af passagebidrag til det private almene vandforsyningsanlæg Magleby Vandværk. Det gøres i klagen gældende, at Møn Kommune ikke har h a f t den fornødne kompetence til at meddele pålægget af 24. september 1991, jf. _ 53, stk. 22 i vandforsyningsloven, at varslingsreglerne i vandforsyningslovens 74 og reglerne om partshøring i forvaltningslovens 19, stk. 2 ikke har værst taget i anvendelse, idet dog en enkelt grundejer er blevet hørt, og derefter fritaget for passagebidrag, at størrelsen a f passagebidragene er uacceptabel, idet det ikke kan udelukkes, at der også e r påli g n e t bidrag t i l vandforsyningens hovedanlæg, hvilket er i strid med lovens 3, stk. 3. Tilsynsrådet har behandlet sagen på sit møde den 24. juni 1993, hver det blev besluttet at udtale følgende: Det tilsyn med kommunerne, som tilsynsrådet udøver, er et retligt tilsyn. Det. betyder, at tilsynsrådet fører tilsyn med, at kommunernes beslutninger er i overensstemmelse med lovgivningen, herunder offentligretlige retsgrundsætninger. Tilsynet omfatter derimod ikke spørgsmål om kommunale beslutningers hensigtsmæssighed eller rimelighed. Vedrørende kompetencen til at pålægge passagebidrag. Ifølge 1, stk. 3 i bekendtgørelse om pålæg af bidrag efter vandforsyningslovens 53, stk. 2 kan et privat alment vandforsvningsanlægs ledelse pålægge passagebidrag, hvis pålægget er godkendt af kommunalbestyrelsen. Det er således Magleby vandværks ledelse, der har kompetencen til at pålægge passagebidrag. Tilsynsrådet finder ikke på det forel iggende grundlag anledning til at anfægte byrådets oplysning om, at denne

12 kompetenceregel er overholdt, og at teknisk udvalgs brev til grundejerne af 24. september 1991 blot var en meddelelse om at vandværkets ansøgning om godkendelse af pålæggelse af passagebidrag var imødekommet. Tilsynsrådet må dog være af den mening, at udvalget har valgt en uheldig formulering af sin meddelelse. Med hensyn til kommunens grundlag for at give den pågældende godkendelse må tilsynsrådet henholde sig til Miljøstyrelsens udtalelse og den deri angivne retsopfattelse. Det er herefter tilsynsrådets opfattelse, at Møn kommune har anvendt en anden fremgangsmåde end den i Miljøstyrelsens cirkulære nævnte. Under henvisning til Miljøstyrelsens udtalelse om, at det ikke kan afvises, at afgørelsen kunne være blevet den samme, hvis cirkulærets fremgangsmåde var fulgt, finder tilsynsrådet ikke anledning til at foretage videre vedrørende dette spørgsmål. _ Tilsynsrådet forventer dog, at byrådet i fremtidige godkendelsessituationer følger Miljøstyrelsens retningslin j er. Vedrørende overholdelse af procedureregler Som nævnt i Miljøstyrelsens udtalelse finder vandforsvningslovens 74 ikke anvendelse ved pålæg af passage b i - drag. Det fremgår af 19, stk. 1 i forvaltningsloven, at hvis en part i en sag ikke kan antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af bestemte oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, må der ikke træffes afgørelse, før myndigheden har gjort parten bekendt med oplysningerne og givet denne lejlighed til at fremkomme med en udtalelse. Efter tilsynsrådets opfattelse er de grundejere, der pålægges passagebidrag, parter i kommunens godkendelsessag, og forvaltningsloven finder derfor anvendelse i den foreliggende sag. Byrådet ses ikke at have udtalt sig om dette spørgsmål i sin skrivelse af marts Tilsynsrådet skal derfor anmode byrådet om en udtalelse også vedrørende denne del af klagen, herunder oplysningen om, at en grundejer er blevet hørt. Møn Kommune besvarede den 6. august 1993 tilsynsrådets hørinng således:

13 I nærværende sag finder byrådet, at parterne er blevet hørt ved teknisk udvalgs skrivelse af 24/9-91, der reelt må betragtes som kommunens meddelelse om at passagebidrag kan pålægges af vandværket. Der er i skrivelsen tale om beslutningsgrundlag ud fra generelle oplysninger til sagen, som kommunen er bekendt med, men f.s.a. oplysninger, som kommunen evt. ikke er i besiddelse af som vedrører den enkelte part, er anført Såfremt de mener, at ovennævnte forhold ikke er korrekte, skal dette meddeles skriftligt til teknisk forvaltning. Forvaltningen vil herefter vurdere sagen. Byrådet finder at denne formulering opfylder forvaltningslovens 10, stk. 1, herunder at der er nævnt, at såfremt parter fremkommer med oplysninger, vil disse indgå i en vurdering af sagen. Parternes eventuelle udtalelse har derfor kunnet indgå ved sagens endelige afgørelse. Med hensyn til det anførte omkring forholdet til at én grundejer er blevet hørt, skal oplyses, at kommunen i forbindelse med den pågældende ledningsudvidelse og godkendelse af passagebidrag har tilskrevet alle berørte ejendomme som ovenfor nævnt. Den anførte påstand om at kommunen kun har hørt en enkelt grundejer er formentlig fremkommet ved at kommunen nogenlunde på samme tid har ført forhandlinger med K omkring ændring af vandforsyningsplanen med henblik på at udtage et delområde af Magleby vandværks forsyningsområde som omfattende en væsentlig del af godet K s ejendomme. Denne sag er indtil videre afsluttet jfr. vedlagte skrivelse af 17/ til K. Tilsynsrådet udtalte derefter i skrivelse af 9. marts 1994 til førnævnte advokatfirma bl.a.: De har kommenteret byrådets udtalelse i brevet af 25. august 1993.

14 De skriver i dette brev: Den høringsprocedure, jeg har begrænset mig til at anfægte over for Tilsynsrådet på vegne af min klient, vedrører den høring eller mangel på samme, som er foretaget af Møn Kommune i forbindelse med selve detailplanlægningen for udbygningen af Magleby Vandværks forsyningsområder. Allerede under selve detailplanlægningen tegner der sig således et billede af i hvilke nye forsyningsområder, grundejerne vil kunne påligne passagebidrag. Tilsynsrådet har behandlet sagen på sit møde den 8. marts 1994, hvor det blev besluttet at udtale følgende: Tilsynsrådet må nu lægge til grund, at Deres klage går på, at deres klienter ikke er blevet hørt i forbindelse med detailplanlægningen af udbygningen af Magleby Vandværks forsyningsområde, og at der er sket en forskelsbehandling, idet én af de berørte grundejere, K, er blevet hørt. Vedrørende spørgsmålet om forskelsbehandling Det fremgår af byrådets udtalelser i sagen, at udbygningen af vandværkets forsyningsområde er foretaget i overensstemmelse med kommunens vandforsyningsplan, og således ikke har nødvendiggjort ændring af denne, og at forhandlingerne med K drejede sig om oprettelse af et selvstændigt forsyningsområde, hvorved godset skulle udgå af Magleby Vandværks forsyningsområde, hvilket ville kræve en ændring af kommunens vandforsyningsplan. Der er således tale om to forskellige sager, og kommunen har efter tilsynsrådets opfattelse ikke tilsidesat lighedsgrundsætningen ved at føre forhandlinger med K om en ændring af vandforsyningsplanen sideløbende med detailplanlægningen for udbygning af vandforsyningen fra Magleby Vandværk. Vedrørende spørgsmålet om tilsidesættelse af høringspligten i forvaltningslovens 19

15 Forvaltningslovens 19, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: Det fremgår ikke klart, forud for hvilken kommunal beslutning i forbindelse med planlægningen af udbygningen af Magleby Vandværks forsyningsområde, De mener, at de berørte grundejere skulle have været hørt. Der ses ikke i vandforsyningsloven eller i bekendtgørelser med hjemmel i loven at være krav om, at et privat vandværks planlægning af udbygning af sit forsyningsområde i overensstemmelse med kommunens vandforsyningsplan i sig selv skal godkendes af kommunen. Ifølge 1, stk. 3, i bekendtgørelse om pålæg af bidrag efter vandforsyningslovens 53, stk. 2 (passagebidrag) skal et privat vandværks pålæg af passagebidrag godkendes af kommunalbestyrelsen. God-kendelsen skal søges særskilt for hvert enkelt ledningsafsnit. Det er ifølge bekendtgørelsens 2 en betingelse for pålæg af bidrag, at ledningen ligger inden for det forsyningsområde, der er fastlagt for vandværket i kommunens vandforsyningsplan, eller at der er truffet beslutning om ledningen ved en konkret afgørelse efter vandforsyningslovens kapitler 4, 6 eller 8. Det fremgår ikke af det til sagen oplyste, at Møn Kommune har truffet afgørelse i forbindelse med selve detailplanlægningen af udbygningen af ledningsnettet. Efter tilsynsrådets opfattelse består der således ikke nogen pligt for kommunen til at foretage høring af de grundejere, som måtte anses for parter, i forbindelse med vandværkets planlægning af udbygningen._ Tilsynsrådet foretager herefter ikke videre i sagen. I det skitseprojekt for ledningsnettet, som kommunen havde udarbejdet i 1987, var vist en vandledning fra Magleby t i l K og forbi godset til nogle syd for dette liggen-de ejendomme.

16 I juli 1991 blev der opnået enighed mellem Møn Kommune, Magleby Vandværk og K om, at K skulle sø-ges overført fra Magleby Vandværks forsyningsområde til et selvstændigt forsyningsområde, der skulle forsynes med vand fra godsets eget vandindvindingsanlæg. Kommunen ansøgte amtet om den hertil fornødne ændring af vandforsyningsplanen. I skrivelse af 17. juli 1992 meddelte kommunen godset, at vand-værkets bestyrelse ikke længere ville arbejde tor, at godset udtages af vandværkets forsyningsområde. Vandforsyningsplanen kunne derfor ikke ændres, eg godset var dermed stadig under Magleby Vandværks forsyningsområde. Vandværkets bestyrelse var imidlertid indstillet på, at godset fortsatte forsyningen fra egen indvinding, så længe dette er muligt. I det nævn t e s k i t s e p r o je k t var ledningen fra Mandemarke mod

17

18 Susene (den nordlige gren) vist som forløbende gennem Susene og videre med forgreninger til ejendomme nord og øst for Busene. I maj 1992 indgik Møn Kommune, Magleby Vandværk og en række grundejere følgende forlig: Undertegnede Møn kommune og Magleby Vandværk tiltræder, at man ikke for tiden agter at føre vandladninger gennem, forbi eller t i l S u s e n e b y. Samtidig erklærer nedenstående lodsejere i Susene by, at de ikke for tiden ønsker vand fra Magleby Vandværk. De udstedte påbud om passagebidrag t i l nedenstående per-soner og disses klager til_ Tilsvnsrådet for Storstrøms amt vedrørende disse påbud anses herved for bortfaldet. " Sagsøgerens ejendom forsynes med vand fra en b r ø n d p å ejendommen. Den 29. marts 1990 tilså kommunen brønden. I skrivelse af 2. april i anledning af t i l s y n e t o p r e gnes en række forhold vedrørende brønden, der efter kommunens opfattelse kunne forbedres. Skrivelsen slutter således: Kommunen henstiller, at disse foranstaltninger bliver truffet inden 5 måneder, hvorefter ny prøve skal udtages til analyse. Sker dette ikke vil kommunen foranledige en prøveudtagning." Sagsøgte Magleby Vandværk har under sagen i svarskrift af 23. august 1993 nedlagt påstand om betaling af det omhandlede passagebidrag med det oprindeligt opkrævede beløb kr. Efter aflæggelse af endeligt regnskab for udbygningen af ledningsnettet i april 1994 er passagebidraget og dermed det påståede beløb i november 1994 nedsat t i l , 5 5 k r. Efter fornyet gennemgang af regnskabsmateriale m. v. og anerkendelse af visse af sagsøgerens indsigelser nedsatte sagsøgte i august 1996 beløbet til ,21 kr., i januar 1997 beløbet til kr. og under domsforhandlingen til det endeligt påståede beløb ,70 kr. Alle de nævnte beløb er inclusive moms. Der er a f g i v e t vidneforklaring af sagsøgerens ægtefælle, ingeniør A, ingeniør G, Møn Kommune, og formanden for Magleby Vandværk F. Sagsøgerens ægtefælle A har blandt andet for-klaret, at han er uddannet bygningsingeniør. Han har i mange år beskæftiget sig med tilsvarende sager som den foreliggende om udbygning a f vandforsyningsnet. Han har således et godt kendskab til både

19 teknik og økonomi i disse sager. Huset på Fyrvej har de haft siden Det var vidnet, der havde underskrevet opgagelsesblanketter til Magleby Vandværk, date-ret 26. marts Baggrunden herfor var, at der i slutningen ar 70'erne var meget tørre år, som medførte, at ejendommens brønd blev forurenet af afløb f r a køkkenet. De ville derfor gerne have vand fra vandværket og prøvede at overtale andre grundejere i området til ligeledes at søge optagelse. De hørte ikke efterfølgende noget fra vandværket, og efter at par år etablerede sagsøgeren selv sin egen vandforsyning, hvilket kostede ca kr. Dette indbefattede indkøb af pumpe, trykbeholder og ledninger. Sagsøgeren rensede i den forbindelse brønden og lavede tiltag, der hindrede forurening i at komme ned i brønden. Disse tiltag var tilsvarende de senere til-tag, som fulgte efter kommunens pålæg ved skrivelse af 2. april Vidnet fik efter at have modtaget skrivelsen for-holdet bragt i orden. Dette kostede ca kr. Vidnet hav-de ikke modtaget skrivelsen af 25. juli 1980 fra Møn Kommune til beboere under Magleby Vandværks forsyningsområde med ind-kaldelse til et møde, som skulle afholdes den 1. august 1980 vedrørende opførelse af et nyt vandværk og den fremtidige vandforsyning. Han havde heller ikke deltaget i noget møde el-ler i nogen arbejdsgruppe i den forbindelse. Vidnet modtog skrivelsen af 20. august 1991 fra bestyrelsen for Magleby Vandværk med indkaldelse af alle grundejere i forsyningsområdet til et orienterende møde den 30. august 1991 på Magleby Kro. Han var til stede på mødet, som havde stor tilslutning, idet 70 lodsejere var mødt op. Der var mange indsigelser og stor utilfredshed med, at man ikke kunne få indsigt i, hvorledes man var kommet frem til beløbsstørrelserne for henholdsvis passagebidraget cg tilslutningsbidraget. Vandværkets formand var ligeledes til stede tillige med teknisk udvalgs formand og en konsulent fra vandværksforeningen. De fremmødte fik at vi-

20 de, at de ikke kunne få indsigt i regnskaberne, når de ikke var medlem af vandværket. Der var i realiteten tale om "hold kæft og betal!". Efter mødet på Magleby kro blev der holdt et nyt møde. Det blev her vedtaget, at man ønskede at protestere, idet man ikke på mødet på Magleby Kro havde fået udleveret noget som helst, som man kunne beslutte si g ud fra. Det eneste, man havde fået at vide, var, at man skulle betale. Man sendte derfor skrivelsen af 31. august 1991 til Magleby Vandværk om, at man havde vedtaget kollektivt at afvise tilslutning til vandværket på det foreliggende grundlag, ligesom man afviste at betale ledningsbidrag. Der kom intet svar på skrivelsen. Hvis man antager, at cirkulæreskrivelsen af 5. oktober 1991 fra vandværket er at anse som et svar, medførte skrive-sen i hvert fald ingen nærmere dialog om spørgsmålet. Sagsøgeren fik selv en aftale med en af de nærboende, som havde en boring om, at de lokal- kunne b l i v forsynet fra denne boring. Vidnet lavede derefter en beregning, som viste, at dette ville blive billigere. Han lavede ikke et egentligt budget, men et overslag. Denne boring forsynede ligeledes de 3 boliger på fyret. Vidnet kan ikke huske, om han har skrevet til kommunen om dette udover, at han i klageskrivelsen af 15. september 1991 har anført, at det vurderedes, at det var muligt lokalt at etablere en tilfredsstillende vandforsyning for ca. det halve af, hvad en tilslutning til Magleby Vandværk kostede. Efter-følgende er en af boligerne nå fyret blevet tilsluttet vand-værkets forsyningsnet. Skrivelsen af 24. september 1991 fra Møn Kommune med meddelelse om pålæg af passagebidrag gav ikke sagsøgeren anledning til at henvende sig til kommunen. Der stod i skrivelsen, at han havde en brønd, og dette var rigtigt. Skrivelsen lagde ikke op til, at han skulle meddele kommunen, at han havde undersøgt andre forsyningsmuligheder, hvilket han for øvrigt havde gjort i brevet, som han skrev t i l kommunen ugen før. Kommunens skrivelse indeholdt således kun oplysninger, som han kendte i forvejen, og gav ham ikke an-ledning til at gøre yderligere. K b l e v i k k e und-taget fra vandforsyningsplanen, men ledningen blev alligevel ikke ført frem. K s vandforsyning er muligvis godkendt, men den er i hvert fald ikke i orden. Der er derfor tale om forskelsbehandling.

UDSKRIFT AF DOMSBOGEN FOR RETTEN I TERNDRUP DOM:

UDSKRIFT AF DOMSBOGEN FOR RETTEN I TERNDRUP DOM: UDSKRIFT AF DOMSBOGEN FOR RETTEN I TERNDRUP DOM: BS 107/96 I/S Mou Vandværk mod S Afsagt den 28. april 1998. I 1986-87 lod sagsøgte S sin ejendom, beliggende Fjordhaven i Mou, udstykke i 32 grunde, som

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE År 1997, den 18. februar blev i S BS. 226/1996 mod Andelsselskabet Reerslev Vandværk v/formand F afsagt sålydende DOM: Sagsøgeren, S blev i 1983 tilsluttet sagsøgte,

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING År 1978 den 25. oktober blev i Odense by- og herredsrets 5. afd. i BS 614/78 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandværk, Nr. Lyndelse, B mod afsagt

Læs mere

U D S K R I F T A F D O M B O G E N

U D S K R I F T A F D O M B O G E N U D S K R I F T A F D O M B O G E N F O R R E T T E N I K j e l l e r u p Den 24. september 1 999 blev i sag nr. BS 1-138/1999: C mod Hjorthede Vandværk afsagt D O M: I 1 988 blev det muligt for ejendommene

Læs mere

U D S K R F T af. dombogen for borgerlige sager D O M :

U D S K R F T af. dombogen for borgerlige sager D O M : c: c R E T T E N I Å R H U S U D S K R F T af dombogen for borgerlige sager D O M : afsagt den 13. januar 1993 af Retten i Århus, 4. afdeling, i sag BS 92 02413-4 Galten Vandværk v/f mod S Under denne

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NYBORG

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NYBORG UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NYBORG Retten i Nyborg Den 20. september 2002 blev i sag nr. BS 1-434/2001: C og S mod Andelsselskabet Aunslev Vandværk v/formand F afsagt DOM: Under denne sag er der

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 25. juni 2008 til en borger: Vedr.: Opkrævning af vandtilslutningsbidrag:

Statsforvaltningens skrivelse af 25. juni 2008 til en borger: Vedr.: Opkrævning af vandtilslutningsbidrag: Statsforvaltningens skrivelse af 25. juni 2008 til en borger: 25-06- 2008 Vedr.: Opkrævning af vandtilslutningsbidrag: De har telefonisk såvel som skriftligt klaget til Statsforvaltningen Syddanmark over,

Læs mere

Udskrift af dombogen

Udskrift af dombogen Udskrift af dombogen for Retten på Frederiksberg 3. afdeling I 1982 den 9. juni blev i Bs. 2604/1981 Andelsselskabet Kongepartens Vandværk mod 1) E 2) J afsagt sålydende dom: De sagsøgte 1) E og 2) J,

Læs mere

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK.

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. År 1978, onsdag den 16. august kl. 10.00 afsagdes i BS 122/1978. E v/ S mod I/S Yderby Lyng Vandværk, (1310 kr.) sålydende

Læs mere

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt.

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt. [XXX] Fremsendes pr. alm. post og pr. e-mail til [XXX] samt [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 19. september 2016 Sagsnr. 2016-1076/MKJ 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. København, den 23. maj 2014 Sagsnr. 2013-3404/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. Sagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

6100 Haderslev. S T Æ V N I N G

6100 Haderslev.  S T Æ V N I N G Ret & Råd Advokaterne Gram&Witt I/S Advokat Claus Witt Laurids Skaus Gade 14 www.ret-raad.dk Tlf. (+45) 73 20 20 00 fax: (+45) 74 53 37 01 Journalnummer 305-16415-SHA S T Æ V N I N G Som advokat for Provas-Haderslev

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 7. september 2015 blev der i sag 287 2014-6184 AA og BB mod CC [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden DD [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 9. september 2014 har AA og BB

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. København, den 16. december 2015 Sagsnr. 2015 1915 og 2015-1917/LIH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. Klagens

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 9. januar 2015 Sagsnr. 2014-2819/HCH 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: [X] har

Læs mere

Manglende høring og aktindsigt under behandling af klagesag

Manglende høring og aktindsigt under behandling af klagesag Manglende høring og aktindsigt under behandling af klagesag Miljøstyrelsen stadfæstede en kommunes påbud om en ejendoms tilslutning til et vandværk, men med rettelse af hjemmelsgrundlaget. Udtalt, at jeg

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M:

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M: Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart Den 18. januar 2000 blev i sag nr. BS 1-375/1999: K mod Strib Vandværk A.m.b.a. v/formand F afsagt D O M: Under denne sag, der er anlagt den 23. august 1999,

Læs mere

Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms.

Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms. København, den 1. juli 2013 Sagsnr. 2011-4711/SAF/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager, der havde en betydelig skattegæld

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M afsagt den 23. november 1998 af Vestre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Lis Sejr, Torben Geneser og Mette Helby (kst.)) i ankesag B-1172-97 I/S Hou Vandværk

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Retten i Nykøbing F. Udskrift af dombogen. Den 3. september 2002 blev i sag nr. BS 917/2001: Andelsselsk. Nyskole Vandværk v/formand F. mod.

Retten i Nykøbing F. Udskrift af dombogen. Den 3. september 2002 blev i sag nr. BS 917/2001: Andelsselsk. Nyskole Vandværk v/formand F. mod. Retten i Nykøbing F. Udskrift af dombogen Den 3. september 2002 blev i sag nr. BS 917/2001: L Andelsselsk. Nyskole Vandværk v/formand F mod N afsagt DOM: Parternes påstande: Under denne sag, der er anlagt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. september 2012 (J.nr. 2012-0026849). Afgift

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede). København, den 12. januar 2010 J. nr. 2009-01-0663 MRY/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

Læs mere

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret.

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Faaborg Kommunes afgørelse af 29. november 2006 om afslag på projektforslag for halmvarme i Horne Energiklagenævnet modtog den 15. januar 2007 fra

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. december 2014.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. december 2014. København, den 24. september 2015 Sagsnr. 2014-3886/3KR/HCH 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: SKAT har klaget over [indklagedes]

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 Sag 101/2012 (2. afdeling) Tommy Lund, Anna Fuhlendorf og Palle Kløve Pedersen (advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel for alle) mod Randers Kommune (advokat Per

Læs mere

Vedtægter for Lohals Vandværk

Vedtægter for Lohals Vandværk Vedtægter for Lohals Vandværk Navn 1 Selskabet, der er stiftet den 21. december 1932, er et andelsselskab, hvis navn er Lohals Vandværk. Selskabet har hjemsted i Lohals i Langeland Kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. februar 2011 (J.nr. 2010-0022509)

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 5. december 2002 klaget til

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

Denne dom er udfærdiget i medfør af retsplejelovens 218a, stk. 2., dog med gengivelse af afgivne forklaringer.

Denne dom er udfærdiget i medfør af retsplejelovens 218a, stk. 2., dog med gengivelse af afgivne forklaringer. RETTEN I RØNNE Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 23. december 2005 i sag nr. BS 59/2005: B c/o H mod Tejn Vandværk v/ F Under denne sag, der er anlagt den 25. februar 2005, er hovedspørgsmålet, om sagsøgeren

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

Med henvisning til 21 i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 (tilslutningsbekendtgørelsen)

Med henvisning til 21 i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 (tilslutningsbekendtgørelsen) AdvokatHuset Att. Erik Turley Slotsgade 48 3400 Hillerød Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Helsinge Kommunes afgørelse af 19. august 2004 vedrørende afslag på ansøgning om fritagelse

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter vandforsyningslovens 1 75, jf. 20.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter vandforsyningslovens 1 75, jf. 20. Toldboden 2 8800 Viborg Telefon: 72 40 56 00 nmkn@naevneneshus.dk www.nmkn.dk 18. januar 2017 J.nr.: NMK-42-00504 KlageID: 85133 Ref.: SANDR-NMKN AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes afgørelse om afslag

Læs mere

Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug

Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug Saxo Advokater Advokat Bjarne Aarup Håndværkervej 1 7120 Vejle Ø Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug 13. januar 2010 De har som advokat for Finn Franzen, Jesper Hyldenbrandt,

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms i sagen.

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms i sagen. København, den 19. februar 2013 Sagsnr. 2011 2893/HCH/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen.

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. juli 2012 12/04174 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. I har klaget over kommunens behandling af sagen vedrørende istandsættelsen

Læs mere

Redegørelse vedr. vandforsyningsmuligheder på Hjortø og Hjelmshoved

Redegørelse vedr. vandforsyningsmuligheder på Hjortø og Hjelmshoved Redegørelse vedr. vandforsyningsmuligheder på Hjortø og Hjelmshoved Sagsresume Ejendomme Der er 14 ejendomme på Hjortø og 2 på Hjelmshoved. Enkelte ejendomme er i dag uden vandforsyning. Der er en toiletbygning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

Vandforsyningsplanlægning - tilslutning til almen vandforsyning, Egholm 55, 9000 Aalborg.

Vandforsyningsplanlægning - tilslutning til almen vandforsyning, Egholm 55, 9000 Aalborg. Punkt 7. Vandforsyningsplanlægning - tilslutning til almen vandforsyning, Egholm 55, 9000 Aalborg. 2008-16762. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at det påbydes, at drikkevandskvaliteten

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 16. juni 2003 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Lyngesen, Sanne Kolmos og Lars Økjær Jørgensen (kst.)). 24. afd. a.s. nr. B-932-00: S (advokat

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 Sag 312/2013 (2. afdeling) Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning (advokat Jens Jacob Dühr) mod Hasmark Strand Feriepark ApS (advokat Henriette Soja)

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. København, den 28. marts 2012 Sagsnr. 2010 634/VTA/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: Klagen vedrører advokat As adfærd og salær på

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen).

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). D O M Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). 5. afd. nr. B-226-12: Gudmund Skæling (advokat Christian Fribjart

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 19. december 1985 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Ziegler, Per Sørensen og Ida Kjær (kst.)). 3. afdeling nr. 285/1983: 1) Gårdejer A, 2)

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over indklagede og advokatfirma K, [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over indklagede og advokatfirma K, [bynavn]. København, den 9. februar 2015 Sagsnr. 2014-3363/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over indklagede og advokatfirma K, [bynavn]. Sagens

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk Vedtægter for Andelsselskabet Ejby Vandværk 2 1. Selskabet, der er stiftet den 8. marts 1965, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Ejby Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skovbo kommune. 2.

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 21. juni 1934, er et andelsselskab, hvis navn er Brobyværk Andelsvandværk. Selskabet har hjemsted i Broby Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Fensmark Vandværk A.m.b.a. ============================

VEDTÆGTER FOR Fensmark Vandværk A.m.b.a. ============================ VEDTÆGTER FOR Fensmark Vandværk A.m.b.a. ============================ Selskabet er stiftet den 17. maj 1938 som et interessentskab og i 2010 omdannet til et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. København, den 10. december 2012 Sagsnr. 2012-2470/HCH/JML 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X, der ved dom af 16. september 2011 afsagt

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NAKSKOV DOM:

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NAKSKOV DOM: UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NAKSKOV B.s. 222/1996 Boligforeningen B mod Andelsselskabet Søllested Vandforsyning Afsagt den 4. marts 1998. DOM: Under denne sag, der er anlagt den 7. juni 1996, og

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk.

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk. Udskrift af dombogen Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: S mod Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk afsagt DOM Denne sag drejer sig om, hvorvidt sagsøgte var berettiget til at afbryde

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

VEDTÆGT BOGØ VANDVÆRK

VEDTÆGT BOGØ VANDVÆRK LF Trykteam a s Telefon 54 60 13 87 VEDTÆGT for ANDELSSELSKABET BOGØ VANDVÆRK Regnskabet 15 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Det årlige overskud, der måtte fremkomme

Læs mere

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Ikke fundet grundlag for at kritisere, at statens jordlovsudvalg i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om erhvervelsestilladelse

Læs mere

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede].

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-3592/HCH 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede],

Læs mere

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W.

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W. København, den 12. september 2012 Sagsnr. 2011-0287/SAF/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne klager klaget over advokat B. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst

Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst Ikke fundet grundlag for at kritisere, at en socialindkomst (0 kr.) ikke blev lagt til grund ved beregningen af egenbetalingen for et

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Statsforvaltningens udtalelse til en borger 2014-1 7 5 2 9 1 Dato: 23-06-2016 Tilsynet Sagen vedrørende Haderslev kommunes tilsyn med X Statsforvaltningen har i forlængelse af vores udtalelse af 30. juni

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne,

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

DOM. Sagsøgeren, V, er et alment vandforsyningsanlæg. Forsyningsområdet. Sagen drejer sig om sagsøgerens eventuelle ret til at have fem vandledninger,

DOM. Sagsøgeren, V, er et alment vandforsyningsanlæg. Forsyningsområdet. Sagen drejer sig om sagsøgerens eventuelle ret til at have fem vandledninger, RETTEN I SKANDERBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 19. februar 2003 i sag nr. BS 1-508/2000: Vandværket V (sagsøger) mod Forbruger F (sagsøgte) MODTAGET l 2003 Sagsøgeren, V, er et alment vandforsyningsanlæg.

Læs mere

VEDTÆGTER. Indholdsfortegnelse. Side.

VEDTÆGTER. Indholdsfortegnelse. Side. 1 Indholdsfortegnelse. Side. ' 01 Navn og hjemsted... 2 ' 02 Formål... 2 ' 03 Medlemmer... 2 ' 04 Medlemmernes rettigheder... 2 ' 05 Medlemmernes forpligtigelser.. 2 ' 06 Udtræden af selskabet... 3 ' 07

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Hvalsø Kommunes afgørelse af 17. august 2006 om afslag på ansøgning om fritagelse for tilslutning til kollektiv varmeforsyning for ejendommen [...].

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet. Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a.

Vedtægter for. Andelsselskabet. Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. Vedtægter for Andelsselskabet Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. Vedtægter for Andelsselskabet Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. Indhold 1 Navn og hjemsted side 2 2 Formål side 2 3 Medlemmer side 2 4 Medlemmernes

Læs mere

2008-02-20. Gribskov Kommune. Tilslutningsbidrag til kloakanlæg

2008-02-20. Gribskov Kommune. Tilslutningsbidrag til kloakanlæg 2008-02-20. Gribskov Kommune. Tilslutningsbidrag til kloakanlæg Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at kommunen havde handlet i strid med de gældende regler om opkrævning af tilslutningsbidrag til kloakanlæg.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2014-569/HCH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede, der bistod

Læs mere

K E N D E L S E. [Klager] har endvidere klaget over advokat [advokat A s] salær på inkl. moms.

K E N D E L S E. [Klager] har endvidere klaget over advokat [advokat A s] salær på inkl. moms. København, den 11. september 2014 Sagsnr. 2013-3282/VTA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [advokat A]. Sagens tema: [Klager], der sammen med sin

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M afsagt den 11. maj 1998 af Vestre Landsrets 9. afdeling i ankesag S-0632-98 Anklagemyndigheden mod T (advokat Sv. E. Albrechtsen, Skive). Den indankede dom

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 Sag 20/2017 Anklagemyndigheden mod T (advokat Stig Lynghøj Nielsen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 3. afdeling

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 18. marts 2009 blev der i sag nr. 33/2008-S B A/S C ApS samt D ApS mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om klager har krav på at få forrentet indklagedes afregningsbeløb, når indklagede ikke straks

Læs mere

Temalørdag. Lørdag den 2. november 2013. Roskilde

Temalørdag. Lørdag den 2. november 2013. Roskilde Temalørdag Lørdag den 2. november 2013 Roskilde Tema Hvad gør vi med de dårlige betalere Retsgrundlaget, almene vandværker Manglende betaling Reaktionsmuligheder Tvangsauktioner Dødsboer Skattemæssige

Læs mere