UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM"

Transkript

1 UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. december 1997 af østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Ebbe Christensen, Teilmann Peter Gert Jensen (kst. ). 14. afd. nr S mod Magleby Vandværk. Denne sag vedrører dels lovligheden af og dels størrelsen af et passagebidrag, der i medfør af vandforsyningslovens 53, stk. 2, er blevet pålagt sagsøgerens ejendom, E1, i anledning af udbygningen af sagsøgte Magleby Vandværks ledningsnet. Sagen er oprindelig anlagt af sagsøgeren mod Møn Kommune og Magleby Vandværk med påstand om, at de sagsøgte skulle anerkende, at pålægget af passagebidrag var ugyldigt. Sagen er henvist til landsretten i medfør af retsplejelovens 226, stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 4. Under sagen har sagsøgte Magleby Vandværk nedlagt påstand om betaling af det omhandlede passagebidrag. Sagsøgeren har derefter frafaldet sin anerkendelsespåstand og har hævet sagen over for Møn Kommune, således at de anbringender, der er gjort gældende til støtte for anerkendelsespåstanden, nu gøres gældende til støtte for sagsøgerens

2 frifindelsespåstand. Parternes endelige påstande er: Sagsøgte Magleby Vandværk påstår sagsøgeren S dømt til at betale ,70 kr. med procesrente fra den 31. december Subsidiært påstås betaling af et mindre beløb efter rettens bestemmelse og forrentning fra et senere, af retten fastsat tidspunkt. Sagsøgte har heroverfor påstået frifindelse. Sagens omstændigheder er følgende: Sagsøgte Magleby Vandværk er et privat, alment vandforsyningsanlæg, der er stiftet i 1939 og organiseret som et andelsselskab. I 1979 godkendte Storstrøms Amtskommune en vandforsyningsplan for Møn Kommune. Planen fastlagde forsyningsområderne for de enkelte vandværker. For Magleby Vandværk indebar planen en udvidelse af værkets forsyningsområde, der kom til at omfatte den sydøstlige del af øen, herunder bebyggelsen H, hvor sagsøgerens ejendom, der benyttes som fritidsbolig, er beliggende. Efter vedtagelsen af vandforsyningsplanen orienterede Magleby Vandværk i en rundskrivelse af 20. august 1979 beboerne inden for forsyningsområdet om planen. I skrivelsen oplyses, at alle husstande inden for forsyningsområdet har ret til vand fra et udvidet vandværk i Magleby, og at bestyrelsen er begyndt at arbejde med planer dækkende hele området. Til brug herfor stilles i skrivelsen nogle spørgsmål om den nuværende vandforsyning og om interessen for tilslutning til vandværket. Sagsøgeren, der på daværende tidspunkt var interesseret i en tilslutning, underskrev den 25. marts 1980 en optagelsesbegæring. Tilslutningsafgiften var på daværende tidspunkt ifølge vandværkets takstblad kr. + moms.

3 Ifølge vandforsyningsplanen skulle der ske en etapevis udbygning af vandværkets ledningsnet. Sagsøgerens ejendom ligger i et delområde, som ifølge planen skulle forsynes i I opførte sagsøgte et nyt vandværk. Det gamle vandværk havde ligget i selve Magleby by, mens det nye vandværk blev placeret syd for Magleby by, mellem Magleby og Busemarke. Samtidig blev ledningsnettet udbygget. Der blev ført en ledning til Mandemarke fra den eksisterende vandledning, der går gen-nem Busemarke. Efter at have passeret uden om Mandemarke deler ledningen sig to grene. Den ene - nordlige - gren går i retning mod Busene, men standser før Busene ved gården Ø. Den anden - sydlige - går over Kraneled til H og langs Fyrvej helt ud til Møns Fyr. Forinden denne udbygning havde der være en brevveksling mel-lem kommunen og vandværket. Kommunen havde herunder i 1987 lavet et skitseprojekt for udbygningen af ledningsnettet og et overslag over udgifterne herved. Ifølge kommunens beregninger ville ledningsbidraget blive kr. + moms pr. part. Udbygningen blev vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling i vandværket den 10. august I skrivelse af 14. august 1991 ansøgte vandværket kommunen om tilladelse til at kræve passagebidrag langs det nye ledningsnet, herunder på Fyrvej. Samtidig ansøgtes om tilladelse til at ændre tilslutningsbidraget ifølge det gældende takstblad på kr. til kr. Ansøgningen blev godkendt på et møde i kommunens tekniske udvalg den 26. august I forvaltningens indstilling til teknisk udvalg hedder det bl.a.: ansøges der om tilladelse til at forhøje tilslutningsbidrag til anlæg fra det den 25/ godkendte takstblad på kr. til kr., således at et fuldt tilslutningsbidrag bliver kr_ eksklusive moms. Det god-kendte. ledningsbidrag udgør kr. Et fuldt bidrag vil således blive kr. inklusive moms. Den ønskede forhøjelse fremkommer ved følgende beregning: Nuværende anlægsbidrag kr.

4 Nuværende forbrugere indbetaler

5 Formue før nuværende udvidelse Pr. andelshaver i alt kr. excl. moms. Endvidere ansøges der om tilladelse til at opkræve passag e b i d r a g j f r. bek. nr. 469 af 11/ om pålæg af bi-drag efter vandforsyningslovens 53, stk. 2, hos grund-ejere på følgende veje, såfremt disse ikke umiddelbart ønsker tilslutning til vandværket: Hampelandsvej Fyrvej I henhold til bekendtgørelsen er d e t e n betingelse for pålæg af passagebidrag, at ejendommene helt eller delvis ligger inden for 100 m fra ledningen, og at ledningen fører forbi eller hen over den del af ejendommen, hvor bebyggelsen ligger. Ligeledes kan pålæg om bidrag for ejendomme, der vandforsynes fra en boring, kun pålægges, såfremt vandet ikke opfylder gældende kvalitetskrav. Teknisk forvaltning skal foreslå udvalget at godkende den ønskede ændring af takstbladet hvilket er en forudsætning for den planlagte udvidelse, at tillade opkrævning af passagebidrag f0r de mulige ejendomme på de anførte veje. Udvalget tiltrådte forslaget for såvel takstblad som passagebidrag. Afgørelsen blev meddelt vandværket ved skrivelse af 28. august I skrivelsen anføres bl.a.: Når vandværksbestyrelsen har overblik over, hvilke grundejere der ikke ønsker vandforsyning, når tilslutningsmulighed foreligger, imødeses en liste med navne og adresser, hvorefter der fra udvalgets side vil blive iværksat en undersøgelse af de pågældende ejendommes vandforsyning. De grundejere, hvis ejendomme derefter kan pålægges passagebidrag jfr_ ovennævnte bekendtgørelse, vil efterfølgende blive tilskrevet fra kommunen.

6 I en rundskrivelse af 20. august 1991 havde vandværket orienteret grundejerne inden for forsyningsområdet om vedtagelsen

7 på generalforsamlingen og om muligheden far at opkræve passagebidrag. i skrivelsen indkaldes til et orienteringsmøde på Magleby Kro den 30. august Syv beboere på Hampelandsvej og Fyrvej, herunder sagsøgeren, skrev den 31. au g ust 1991 til vandværket, at man havde vedtaget "kollektivt at afvise tilslutning til Magleby Vandværk på det foreliggende grundlag" og afvise at betale ledningsbidrag. Som begrundelse henvises til, at alle i forvejen har vandforsyning, at det i området er muligt at indvinde brøndvand, som holder sig inden far grænseværdierne, også hvad angår nitrat, og til den økonomiske belastning ved at skulle betale for tilslutning, vandafgift m.m. Endvidere protesteres mod " den manglende åbenhed på mødet den 30. august 1991 omkring budgetterne, der ligger t i l grund for det udarbejdede takstblad. Kopi af skrivelsen blev sendt til Møn Kommune. Sagsøgeren klagede endvidere t i l Miljøstyrelsen over amtskommunens sagsbehandling. Det hedder i klageskrivelsen af 16. september 1991 b l. a.. Jeg (vi) er ikke på noget tidspunkt, udover en henvendelse i 1980 fra Magleby Vandværk (kopi vedlagt) blevet gjort bekendt med overordnede eller detaljerede planer for vandforsyning af området. Af samme grund er jeg ikke blevet gjort bekendt med, at dele af grundlaget kan ankes til Miljøstyrelsen, hvor alternative forslag til vandforsyning af det meget isolerede lokalområde ved Hampelandsvej og Fyrvej kan fremlægges. Det meget høje lednings- og tilslutningsbidrag på kroner, som ikke på nogen måde er dokumenteret, betyder, at de 11 lodsejere omkring Hampelandsvej og Fyrvej (heri ikke medregnet de gårde der efter 100 meter reglen ikke skal tilsluttes) i alt skal bidrage med kroner til en forsyning fra Magleby Vandværk. Det vurderes, at det er muligt at etablere en "lokal" tilfredsstillende ny vandforsyning af de 11 for ca. det halve. Klageskrivelsen blev fremsendt gennem Møn Kommune. Den 24. september 1991 skrev Møns Kommune således til sagsøge-

8 ren: Efter anmodning fra Magleby vandværks bestyrelse har teknisk udvalg på sit møde den 26. august 1991 vedtaget at pålægge Deres ejendom E1 passagebidrag efter Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 459 af 11. juli 1986 om pålæg af bidrag i medfør af vandforsyningslovens 53 stk. 2 (passagebidrag) i forbindelse med vandværkets udvidelse af forsyningsnettet. Da Deres vandforsyning sker fra en brønd er der ingen mulighed for fritagelse for pålæg af passagebidrag. Dette uanset brøndens standard og drikkevandets kvalitet. Til orientering skal anføres, at Bekendtgørelsen alene åbner mulighed for fritagelse, hvis vandforsyning opfylder en af følgende bestemmelser: 1. Vandforsyningen er en boring med tilfredsstillende vandkvalitet. 2. Bebyggelsen, der vandforsynes, ligger mere end 100 m fra vandværkets forsyningsledning. Såfremt De mener, at ovennævnte forhold ikke er korrekte, skal dette meddeles skriftligt til teknisk forvaltning. Forvaltningen vil herefter vurdere sagen. Afgørelser om pålæg af passagebidrag kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Samtidig orienterede kommunen vandværket om, at man havde sendt "et brev til de grundejere, som teknisk forvaltning mener kan pålægges passagebidrag." Der vedlagdes kopi af det fremsendte brev, liste over de grundejere, der havde modtaget brevet, og liste over de grundejere, som forvaltningen ikke mener umiddelbart kan pålægges passagebidrag. Den 5. oktober 1991 skrev vandværket til sagsøgeren (og et stort antal andre grundejere). I skrivelsen redegøres for den igangværende udbygning med opførelse af et nyt vandværk og udvidelse af ledningsnettet. Der redegøres for den afholdte licitation og for økonomien. Afslutningsvis anmodes sagsøgeren om at indbetale ledningsbidrag (passagebidrag) for 1 part med

9 kr. + moms, i alt kr. Sidste rettidige indbetaling angives til 15. november Vandværket rykkede sagsøgeren for betaling i en skrivelse dateret den 30. november I skrivelsen anføres, at indbetaling efter forfaldsdagen den 15. november 1991 tillægges rente på 1,2 % pr. påbegyndt måned. Sagsøgerens ægtefælle, ingeniør A, har noteret på skrivelsen, at den er modtaget den 5. december Miljøstyrelsen besvarede klagen fra sagsøgeren, der var blevet uddybet af klagerens advokat i skrivelse af 15. Oktober 1991, og klager fra en række andre personer ved skrivelse af 21. jaunar I skrivelsen afviser styrelsen at behandle klagen over kommunalbestyrelsens beslutning om p å l æ g af passagebidrag under henvisning til, at en sådan beslutning efter vandforsyningsloven ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed. Samtidig fremsatte styrelsen sine bemærkninger til sagen over for Tilsynsrådet for Storstrøms Amt, der havde anmodet om styrelsens bemærkninger. I skrivelsen til tilsynsrådet udtales bl.a.: De forskellige spørgsmål, sagen giver anledning til, kan systematiseres som sagsbehandlingsspørgsmål i forbindelse med opkrævning af passagebidrag og spørgsmål vedrørende udregning af de på g ældende passagebidrags størrelse. Sagsbehandling Indledningsvis bemærkes, at vurderingen af, om Møn kommune har overholdt forvaltningslovens sagsbehandlingsregler overlades til Tilsynsrådet for Storstrøms amt. Det følger af 1, stk. 3, i bekendtgørelse om pålæg af bidrag efter vandforsyningslovens 53, stk. 2 (passagebidrag), at ledelsen af et privat vandværk i forbindelse med anlæg af en vandforsyningsledning kan pålægge ejere af ejendomme, hvortil der vil kunne leveres vand til almindeligt forbrug, passagebidrag, hvis pålægget er godkendt af kommunalbestyrelsen. Godkendelsen bør, jr. Miljøstyrelsens cirkulære af 11. juli 1986 om forskellige forhold vedrørende vandforsyningsloven, først gives, når det private vandværk har redegjort for, på hvilken måde passagebidragene skal beregnes, på hvilke ejendomme der tænkes lagt passagebidrag, og efter hvilke retningslinier, bidragene tænkes fordelt på ejendomme af forskellig art. Endvidere skal vandværket have foretaget en overslagsvis beregning af bidragenes størrelse. Disse forhold bør anføres i godkendelsen. Det

10 bør endvidere i godkendelsen anføres, hvilke ejendomme med boringer der anses som fritaget for passagebidrag i medfør af reglen i bekendtgørelsens 2, stk. 4. Hvis også andre ejendomme med boringer ønskes friholdt for passagebidrag, fordi ejendommens ejer foretrækker at sætte sit anlæg i tilfredsstillende stand og kommunen vurderer at istandsættelsen vil gøre vandforsyningen til fredsstillende, bør også dette og grundlaget for friholdelsen angives i godkendelsen. Endvidere kan godkendelse af opkrævning af passagebidrag til et privat vandværk kun ske for hvert enkelt ledningsafsnit for sig, idet rimeligheden af passagebidrag kan veksle fra ledningsafsnit til ledningsafsnit, jf. bekendtgørelsen 1, stk. 3. Det bemærkes, at pålæg af passagebidrag ikke er et påbud, der omfattes af vandforsyningslovens 74. Almindeligvis har de pågældende lodsejere ved beboermøder eller drøftelser med vandværket haft mulighed for at udtale sig til sagen, jf. cirkulærets krav om Kommunalbestyrelsen har et detaljeret kendskab til det pågældende ledningsprojekt herunder hvem og hvor meget de enkelte skal betale i passagebidrag. Møn kommunalbestyrelse har imidlertid valgt en anden fremgangsmåde. Kommunalbestyrelsen har, samtidig med godkendelsen af Magleby Vandværk s takstblad, givet vandværkets ledelse en generel tilladelse til opkrævning af passagebidrag for de ejendomme, som i henhold til projekt om lægning af nye forsyningsledninger, fremtidigt vil kunne få leveret vand fra vandværket. Af godkendelsen fremgår, at vandværket skal udarbejde en liste med navne og adresser på de lodsejere, der ikke ønsker tilslutning fra vandværket. Kommunalbestyrelsen vil foretage en undersøgelse af de pågældende ejendommes vandforsyningsforhold. Herefter vil kommunalbestyrelsen underrette de respektive lodsejere, som vil kunne pålægges at betale passagebidrag. Det er således Møn kommunalbestyrelse, der efter anmodning fra vandværkets bestyrelse, har meddelt de respektive lodsejere, at det er besluttet, at der kan opkræves passagebidrag. Samtidig har kommunen oplyst om forudsætningerne for pålæg af passagebidrag, herunder opfordret lodsejerne til skriftligt at meddele kommunen hvis forudsætninger ikke er rigtige. Miljøstyrelsen skal i den anledning bemærke, at Møn kommune ikke har fulgt Miljøstyrelsens cirkulære. Kommunen har i første omgang givet vandværket en tilladelse til at opkræve passagebidrag med kommunens mellemkomst uden at kommunen på dette tidspunkt kendte omfanget af tilladelsen, og i Miljøstyrelsen cirkulære jf. ovenfor stilles der krav om et ret detaljeret kendskab til hvilke ejendomme der i forbindelse med et konkret ledningsprojekt kan pålægges passagebidrag, herunder bidragets størrelse, og hvilke der ikke skal betale passagebidrag.

11 Det kan dog ikke afvises, at Møn kommune, hvis man havde valgt cirkulærets fremgangsmåde, formentlig - med forbehold af nedenstående bemærkninger om passagebidragets størrelse - kunne have truffet en tilsvarende afgørelse. Ti I skrivelse af 25. juni 1993 fra Storstrøms Statsamt, Tilsynsrådet, til Møn Kommune udtales bl.a.: "Advokatfirma Bach -Bruun & Trolle har for klienter med ejendomme på Møn den 25. juni 1992 klaget til tilsynsrådet over Møn Kommune i anledning af p å l æg om betaling af passagebidrag til det private almene vandforsyningsanlæg Magleby Vandværk. Det gøres i klagen gældende, at Møn Kommune ikke har h a f t den fornødne kompetence til at meddele pålægget af 24. september 1991, jf. _ 53, stk. 22 i vandforsyningsloven, at varslingsreglerne i vandforsyningslovens 74 og reglerne om partshøring i forvaltningslovens 19, stk. 2 ikke har værst taget i anvendelse, idet dog en enkelt grundejer er blevet hørt, og derefter fritaget for passagebidrag, at størrelsen a f passagebidragene er uacceptabel, idet det ikke kan udelukkes, at der også e r påli g n e t bidrag t i l vandforsyningens hovedanlæg, hvilket er i strid med lovens 3, stk. 3. Tilsynsrådet har behandlet sagen på sit møde den 24. juni 1993, hver det blev besluttet at udtale følgende: Det tilsyn med kommunerne, som tilsynsrådet udøver, er et retligt tilsyn. Det. betyder, at tilsynsrådet fører tilsyn med, at kommunernes beslutninger er i overensstemmelse med lovgivningen, herunder offentligretlige retsgrundsætninger. Tilsynet omfatter derimod ikke spørgsmål om kommunale beslutningers hensigtsmæssighed eller rimelighed. Vedrørende kompetencen til at pålægge passagebidrag. Ifølge 1, stk. 3 i bekendtgørelse om pålæg af bidrag efter vandforsyningslovens 53, stk. 2 kan et privat alment vandforsvningsanlægs ledelse pålægge passagebidrag, hvis pålægget er godkendt af kommunalbestyrelsen. Det er således Magleby vandværks ledelse, der har kompetencen til at pålægge passagebidrag. Tilsynsrådet finder ikke på det forel iggende grundlag anledning til at anfægte byrådets oplysning om, at denne

12 kompetenceregel er overholdt, og at teknisk udvalgs brev til grundejerne af 24. september 1991 blot var en meddelelse om at vandværkets ansøgning om godkendelse af pålæggelse af passagebidrag var imødekommet. Tilsynsrådet må dog være af den mening, at udvalget har valgt en uheldig formulering af sin meddelelse. Med hensyn til kommunens grundlag for at give den pågældende godkendelse må tilsynsrådet henholde sig til Miljøstyrelsens udtalelse og den deri angivne retsopfattelse. Det er herefter tilsynsrådets opfattelse, at Møn kommune har anvendt en anden fremgangsmåde end den i Miljøstyrelsens cirkulære nævnte. Under henvisning til Miljøstyrelsens udtalelse om, at det ikke kan afvises, at afgørelsen kunne være blevet den samme, hvis cirkulærets fremgangsmåde var fulgt, finder tilsynsrådet ikke anledning til at foretage videre vedrørende dette spørgsmål. _ Tilsynsrådet forventer dog, at byrådet i fremtidige godkendelsessituationer følger Miljøstyrelsens retningslin j er. Vedrørende overholdelse af procedureregler Som nævnt i Miljøstyrelsens udtalelse finder vandforsvningslovens 74 ikke anvendelse ved pålæg af passage b i - drag. Det fremgår af 19, stk. 1 i forvaltningsloven, at hvis en part i en sag ikke kan antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af bestemte oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, må der ikke træffes afgørelse, før myndigheden har gjort parten bekendt med oplysningerne og givet denne lejlighed til at fremkomme med en udtalelse. Efter tilsynsrådets opfattelse er de grundejere, der pålægges passagebidrag, parter i kommunens godkendelsessag, og forvaltningsloven finder derfor anvendelse i den foreliggende sag. Byrådet ses ikke at have udtalt sig om dette spørgsmål i sin skrivelse af marts Tilsynsrådet skal derfor anmode byrådet om en udtalelse også vedrørende denne del af klagen, herunder oplysningen om, at en grundejer er blevet hørt. Møn Kommune besvarede den 6. august 1993 tilsynsrådets hørinng således:

13 I nærværende sag finder byrådet, at parterne er blevet hørt ved teknisk udvalgs skrivelse af 24/9-91, der reelt må betragtes som kommunens meddelelse om at passagebidrag kan pålægges af vandværket. Der er i skrivelsen tale om beslutningsgrundlag ud fra generelle oplysninger til sagen, som kommunen er bekendt med, men f.s.a. oplysninger, som kommunen evt. ikke er i besiddelse af som vedrører den enkelte part, er anført Såfremt de mener, at ovennævnte forhold ikke er korrekte, skal dette meddeles skriftligt til teknisk forvaltning. Forvaltningen vil herefter vurdere sagen. Byrådet finder at denne formulering opfylder forvaltningslovens 10, stk. 1, herunder at der er nævnt, at såfremt parter fremkommer med oplysninger, vil disse indgå i en vurdering af sagen. Parternes eventuelle udtalelse har derfor kunnet indgå ved sagens endelige afgørelse. Med hensyn til det anførte omkring forholdet til at én grundejer er blevet hørt, skal oplyses, at kommunen i forbindelse med den pågældende ledningsudvidelse og godkendelse af passagebidrag har tilskrevet alle berørte ejendomme som ovenfor nævnt. Den anførte påstand om at kommunen kun har hørt en enkelt grundejer er formentlig fremkommet ved at kommunen nogenlunde på samme tid har ført forhandlinger med K omkring ændring af vandforsyningsplanen med henblik på at udtage et delområde af Magleby vandværks forsyningsområde som omfattende en væsentlig del af godet K s ejendomme. Denne sag er indtil videre afsluttet jfr. vedlagte skrivelse af 17/ til K. Tilsynsrådet udtalte derefter i skrivelse af 9. marts 1994 til førnævnte advokatfirma bl.a.: De har kommenteret byrådets udtalelse i brevet af 25. august 1993.

14 De skriver i dette brev: Den høringsprocedure, jeg har begrænset mig til at anfægte over for Tilsynsrådet på vegne af min klient, vedrører den høring eller mangel på samme, som er foretaget af Møn Kommune i forbindelse med selve detailplanlægningen for udbygningen af Magleby Vandværks forsyningsområder. Allerede under selve detailplanlægningen tegner der sig således et billede af i hvilke nye forsyningsområder, grundejerne vil kunne påligne passagebidrag. Tilsynsrådet har behandlet sagen på sit møde den 8. marts 1994, hvor det blev besluttet at udtale følgende: Tilsynsrådet må nu lægge til grund, at Deres klage går på, at deres klienter ikke er blevet hørt i forbindelse med detailplanlægningen af udbygningen af Magleby Vandværks forsyningsområde, og at der er sket en forskelsbehandling, idet én af de berørte grundejere, K, er blevet hørt. Vedrørende spørgsmålet om forskelsbehandling Det fremgår af byrådets udtalelser i sagen, at udbygningen af vandværkets forsyningsområde er foretaget i overensstemmelse med kommunens vandforsyningsplan, og således ikke har nødvendiggjort ændring af denne, og at forhandlingerne med K drejede sig om oprettelse af et selvstændigt forsyningsområde, hvorved godset skulle udgå af Magleby Vandværks forsyningsområde, hvilket ville kræve en ændring af kommunens vandforsyningsplan. Der er således tale om to forskellige sager, og kommunen har efter tilsynsrådets opfattelse ikke tilsidesat lighedsgrundsætningen ved at føre forhandlinger med K om en ændring af vandforsyningsplanen sideløbende med detailplanlægningen for udbygning af vandforsyningen fra Magleby Vandværk. Vedrørende spørgsmålet om tilsidesættelse af høringspligten i forvaltningslovens 19

15 Forvaltningslovens 19, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: Det fremgår ikke klart, forud for hvilken kommunal beslutning i forbindelse med planlægningen af udbygningen af Magleby Vandværks forsyningsområde, De mener, at de berørte grundejere skulle have været hørt. Der ses ikke i vandforsyningsloven eller i bekendtgørelser med hjemmel i loven at være krav om, at et privat vandværks planlægning af udbygning af sit forsyningsområde i overensstemmelse med kommunens vandforsyningsplan i sig selv skal godkendes af kommunen. Ifølge 1, stk. 3, i bekendtgørelse om pålæg af bidrag efter vandforsyningslovens 53, stk. 2 (passagebidrag) skal et privat vandværks pålæg af passagebidrag godkendes af kommunalbestyrelsen. God-kendelsen skal søges særskilt for hvert enkelt ledningsafsnit. Det er ifølge bekendtgørelsens 2 en betingelse for pålæg af bidrag, at ledningen ligger inden for det forsyningsområde, der er fastlagt for vandværket i kommunens vandforsyningsplan, eller at der er truffet beslutning om ledningen ved en konkret afgørelse efter vandforsyningslovens kapitler 4, 6 eller 8. Det fremgår ikke af det til sagen oplyste, at Møn Kommune har truffet afgørelse i forbindelse med selve detailplanlægningen af udbygningen af ledningsnettet. Efter tilsynsrådets opfattelse består der således ikke nogen pligt for kommunen til at foretage høring af de grundejere, som måtte anses for parter, i forbindelse med vandværkets planlægning af udbygningen._ Tilsynsrådet foretager herefter ikke videre i sagen. I det skitseprojekt for ledningsnettet, som kommunen havde udarbejdet i 1987, var vist en vandledning fra Magleby t i l K og forbi godset til nogle syd for dette liggen-de ejendomme.

16 I juli 1991 blev der opnået enighed mellem Møn Kommune, Magleby Vandværk og K om, at K skulle sø-ges overført fra Magleby Vandværks forsyningsområde til et selvstændigt forsyningsområde, der skulle forsynes med vand fra godsets eget vandindvindingsanlæg. Kommunen ansøgte amtet om den hertil fornødne ændring af vandforsyningsplanen. I skrivelse af 17. juli 1992 meddelte kommunen godset, at vand-værkets bestyrelse ikke længere ville arbejde tor, at godset udtages af vandværkets forsyningsområde. Vandforsyningsplanen kunne derfor ikke ændres, eg godset var dermed stadig under Magleby Vandværks forsyningsområde. Vandværkets bestyrelse var imidlertid indstillet på, at godset fortsatte forsyningen fra egen indvinding, så længe dette er muligt. I det nævn t e s k i t s e p r o je k t var ledningen fra Mandemarke mod

17

18 Susene (den nordlige gren) vist som forløbende gennem Susene og videre med forgreninger til ejendomme nord og øst for Busene. I maj 1992 indgik Møn Kommune, Magleby Vandværk og en række grundejere følgende forlig: Undertegnede Møn kommune og Magleby Vandværk tiltræder, at man ikke for tiden agter at føre vandladninger gennem, forbi eller t i l S u s e n e b y. Samtidig erklærer nedenstående lodsejere i Susene by, at de ikke for tiden ønsker vand fra Magleby Vandværk. De udstedte påbud om passagebidrag t i l nedenstående per-soner og disses klager til_ Tilsvnsrådet for Storstrøms amt vedrørende disse påbud anses herved for bortfaldet. " Sagsøgerens ejendom forsynes med vand fra en b r ø n d p å ejendommen. Den 29. marts 1990 tilså kommunen brønden. I skrivelse af 2. april i anledning af t i l s y n e t o p r e gnes en række forhold vedrørende brønden, der efter kommunens opfattelse kunne forbedres. Skrivelsen slutter således: Kommunen henstiller, at disse foranstaltninger bliver truffet inden 5 måneder, hvorefter ny prøve skal udtages til analyse. Sker dette ikke vil kommunen foranledige en prøveudtagning." Sagsøgte Magleby Vandværk har under sagen i svarskrift af 23. august 1993 nedlagt påstand om betaling af det omhandlede passagebidrag med det oprindeligt opkrævede beløb kr. Efter aflæggelse af endeligt regnskab for udbygningen af ledningsnettet i april 1994 er passagebidraget og dermed det påståede beløb i november 1994 nedsat t i l , 5 5 k r. Efter fornyet gennemgang af regnskabsmateriale m. v. og anerkendelse af visse af sagsøgerens indsigelser nedsatte sagsøgte i august 1996 beløbet til ,21 kr., i januar 1997 beløbet til kr. og under domsforhandlingen til det endeligt påståede beløb ,70 kr. Alle de nævnte beløb er inclusive moms. Der er a f g i v e t vidneforklaring af sagsøgerens ægtefælle, ingeniør A, ingeniør G, Møn Kommune, og formanden for Magleby Vandværk F. Sagsøgerens ægtefælle A har blandt andet for-klaret, at han er uddannet bygningsingeniør. Han har i mange år beskæftiget sig med tilsvarende sager som den foreliggende om udbygning a f vandforsyningsnet. Han har således et godt kendskab til både

19 teknik og økonomi i disse sager. Huset på Fyrvej har de haft siden Det var vidnet, der havde underskrevet opgagelsesblanketter til Magleby Vandværk, date-ret 26. marts Baggrunden herfor var, at der i slutningen ar 70'erne var meget tørre år, som medførte, at ejendommens brønd blev forurenet af afløb f r a køkkenet. De ville derfor gerne have vand fra vandværket og prøvede at overtale andre grundejere i området til ligeledes at søge optagelse. De hørte ikke efterfølgende noget fra vandværket, og efter at par år etablerede sagsøgeren selv sin egen vandforsyning, hvilket kostede ca kr. Dette indbefattede indkøb af pumpe, trykbeholder og ledninger. Sagsøgeren rensede i den forbindelse brønden og lavede tiltag, der hindrede forurening i at komme ned i brønden. Disse tiltag var tilsvarende de senere til-tag, som fulgte efter kommunens pålæg ved skrivelse af 2. april Vidnet fik efter at have modtaget skrivelsen for-holdet bragt i orden. Dette kostede ca kr. Vidnet hav-de ikke modtaget skrivelsen af 25. juli 1980 fra Møn Kommune til beboere under Magleby Vandværks forsyningsområde med ind-kaldelse til et møde, som skulle afholdes den 1. august 1980 vedrørende opførelse af et nyt vandværk og den fremtidige vandforsyning. Han havde heller ikke deltaget i noget møde el-ler i nogen arbejdsgruppe i den forbindelse. Vidnet modtog skrivelsen af 20. august 1991 fra bestyrelsen for Magleby Vandværk med indkaldelse af alle grundejere i forsyningsområdet til et orienterende møde den 30. august 1991 på Magleby Kro. Han var til stede på mødet, som havde stor tilslutning, idet 70 lodsejere var mødt op. Der var mange indsigelser og stor utilfredshed med, at man ikke kunne få indsigt i, hvorledes man var kommet frem til beløbsstørrelserne for henholdsvis passagebidraget cg tilslutningsbidraget. Vandværkets formand var ligeledes til stede tillige med teknisk udvalgs formand og en konsulent fra vandværksforeningen. De fremmødte fik at vi-

20 de, at de ikke kunne få indsigt i regnskaberne, når de ikke var medlem af vandværket. Der var i realiteten tale om "hold kæft og betal!". Efter mødet på Magleby kro blev der holdt et nyt møde. Det blev her vedtaget, at man ønskede at protestere, idet man ikke på mødet på Magleby Kro havde fået udleveret noget som helst, som man kunne beslutte si g ud fra. Det eneste, man havde fået at vide, var, at man skulle betale. Man sendte derfor skrivelsen af 31. august 1991 til Magleby Vandværk om, at man havde vedtaget kollektivt at afvise tilslutning til vandværket på det foreliggende grundlag, ligesom man afviste at betale ledningsbidrag. Der kom intet svar på skrivelsen. Hvis man antager, at cirkulæreskrivelsen af 5. oktober 1991 fra vandværket er at anse som et svar, medførte skrive-sen i hvert fald ingen nærmere dialog om spørgsmålet. Sagsøgeren fik selv en aftale med en af de nærboende, som havde en boring om, at de lokal- kunne b l i v forsynet fra denne boring. Vidnet lavede derefter en beregning, som viste, at dette ville blive billigere. Han lavede ikke et egentligt budget, men et overslag. Denne boring forsynede ligeledes de 3 boliger på fyret. Vidnet kan ikke huske, om han har skrevet til kommunen om dette udover, at han i klageskrivelsen af 15. september 1991 har anført, at det vurderedes, at det var muligt lokalt at etablere en tilfredsstillende vandforsyning for ca. det halve af, hvad en tilslutning til Magleby Vandværk kostede. Efter-følgende er en af boligerne nå fyret blevet tilsluttet vand-værkets forsyningsnet. Skrivelsen af 24. september 1991 fra Møn Kommune med meddelelse om pålæg af passagebidrag gav ikke sagsøgeren anledning til at henvende sig til kommunen. Der stod i skrivelsen, at han havde en brønd, og dette var rigtigt. Skrivelsen lagde ikke op til, at han skulle meddele kommunen, at han havde undersøgt andre forsyningsmuligheder, hvilket han for øvrigt havde gjort i brevet, som han skrev t i l kommunen ugen før. Kommunens skrivelse indeholdt således kun oplysninger, som han kendte i forvejen, og gav ham ikke an-ledning til at gøre yderligere. K b l e v i k k e und-taget fra vandforsyningsplanen, men ledningen blev alligevel ikke ført frem. K s vandforsyning er muligvis godkendt, men den er i hvert fald ikke i orden. Der er derfor tale om forskelsbehandling.

Danmarks Private Vandværker Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand

Danmarks Private Vandværker Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand Danmarks Private Vandværker Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand Rørbæk Vandværk I henhold til aftale fremsender jeg vedlagt kopi af Højesteret dom af 22.4.1976 i sagen Rudbjerg Kommune - P. Med venlig

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: R E T T E N I H O R S E N S Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: Hovedgaard Vandværk I/S v/formand E Søndervænget 55 8732 Hovedgaard mod J Tvist: Denne sag drejer

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 15. juni 2012 af Østre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Ulla Langholz, Ole Græsbøll Olesen og Mikael Friis Rasmussen (kst.)). 6. afd. nr. B-727-11:

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Herstedvester Sogns Menighedsråd (hrs. Nebelong) mod Albertslund kommune (tidligere Herstedernes kommune) (lrs. E. Christoffersen).

Herstedvester Sogns Menighedsråd (hrs. Nebelong) mod Albertslund kommune (tidligere Herstedernes kommune) (lrs. E. Christoffersen). H. D. 12. marts 1975 i sag II 161/1973 Herstedvester Sogns Menighedsråd (hrs. Nebelong) mod Albertslund kommune (tidligere Herstedernes kommune) (lrs. E. Christoffersen). Forvaltningsret 123.1 Forvaltningsret

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2000

ÅRSBERETNING for 2000 ÅRSBERETNING for 2000 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2000 København marts 2001 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel:

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel: Kendelse af 26. oktober 2006 (J.nr. 2005-0002561). Livsforsikringsselskab påbudt at bringe de af selskaberne ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer i overensstemmelse med rimelighedsprincippet

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet 2 / 2005 Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Forord Søren Friis, direktør, cand.jur. Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

SORINSKRIVARIN Í FØROYUM

SORINSKRIVARIN Í FØROYUM SORINSKRIVARIN Í FØROYUM DOM Afsagt den 2. februar 2015 i sag nr. BS 1072/2012: A og B mod Lagmandens Kontor Tinganes 100 Tórshavn Sagens baggrund og parternes påstande Sagen, der er anlagt den 3. september

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 13. Finansiering og økonomistyring

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 13. Finansiering og økonomistyring FARUM-KOMMISSIONEN Bind 13 Finansiering og økonomistyring Bind 13 Finansiering og økonomistyring Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz

Læs mere

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen).

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). D O M Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). 5. afd. nr. B-2153-11: TAKS (advokat Djóni Thomassen, (prøve))

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15. Efterforløbet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15. Efterforløbet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15 Efterforløbet Bind 15 Efterforløbet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B450300N - JBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, Linde Jensen og Peter Thønnings). 19. afd. nr. B-4503-12:

Læs mere