UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM"

Transkript

1 UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. december 1997 af østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Ebbe Christensen, Teilmann Peter Gert Jensen (kst. ). 14. afd. nr S mod Magleby Vandværk. Denne sag vedrører dels lovligheden af og dels størrelsen af et passagebidrag, der i medfør af vandforsyningslovens 53, stk. 2, er blevet pålagt sagsøgerens ejendom, E1, i anledning af udbygningen af sagsøgte Magleby Vandværks ledningsnet. Sagen er oprindelig anlagt af sagsøgeren mod Møn Kommune og Magleby Vandværk med påstand om, at de sagsøgte skulle anerkende, at pålægget af passagebidrag var ugyldigt. Sagen er henvist til landsretten i medfør af retsplejelovens 226, stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 4. Under sagen har sagsøgte Magleby Vandværk nedlagt påstand om betaling af det omhandlede passagebidrag. Sagsøgeren har derefter frafaldet sin anerkendelsespåstand og har hævet sagen over for Møn Kommune, således at de anbringender, der er gjort gældende til støtte for anerkendelsespåstanden, nu gøres gældende til støtte for sagsøgerens

2 frifindelsespåstand. Parternes endelige påstande er: Sagsøgte Magleby Vandværk påstår sagsøgeren S dømt til at betale ,70 kr. med procesrente fra den 31. december Subsidiært påstås betaling af et mindre beløb efter rettens bestemmelse og forrentning fra et senere, af retten fastsat tidspunkt. Sagsøgte har heroverfor påstået frifindelse. Sagens omstændigheder er følgende: Sagsøgte Magleby Vandværk er et privat, alment vandforsyningsanlæg, der er stiftet i 1939 og organiseret som et andelsselskab. I 1979 godkendte Storstrøms Amtskommune en vandforsyningsplan for Møn Kommune. Planen fastlagde forsyningsområderne for de enkelte vandværker. For Magleby Vandværk indebar planen en udvidelse af værkets forsyningsområde, der kom til at omfatte den sydøstlige del af øen, herunder bebyggelsen H, hvor sagsøgerens ejendom, der benyttes som fritidsbolig, er beliggende. Efter vedtagelsen af vandforsyningsplanen orienterede Magleby Vandværk i en rundskrivelse af 20. august 1979 beboerne inden for forsyningsområdet om planen. I skrivelsen oplyses, at alle husstande inden for forsyningsområdet har ret til vand fra et udvidet vandværk i Magleby, og at bestyrelsen er begyndt at arbejde med planer dækkende hele området. Til brug herfor stilles i skrivelsen nogle spørgsmål om den nuværende vandforsyning og om interessen for tilslutning til vandværket. Sagsøgeren, der på daværende tidspunkt var interesseret i en tilslutning, underskrev den 25. marts 1980 en optagelsesbegæring. Tilslutningsafgiften var på daværende tidspunkt ifølge vandværkets takstblad kr. + moms.

3 Ifølge vandforsyningsplanen skulle der ske en etapevis udbygning af vandværkets ledningsnet. Sagsøgerens ejendom ligger i et delområde, som ifølge planen skulle forsynes i I opførte sagsøgte et nyt vandværk. Det gamle vandværk havde ligget i selve Magleby by, mens det nye vandværk blev placeret syd for Magleby by, mellem Magleby og Busemarke. Samtidig blev ledningsnettet udbygget. Der blev ført en ledning til Mandemarke fra den eksisterende vandledning, der går gen-nem Busemarke. Efter at have passeret uden om Mandemarke deler ledningen sig to grene. Den ene - nordlige - gren går i retning mod Busene, men standser før Busene ved gården Ø. Den anden - sydlige - går over Kraneled til H og langs Fyrvej helt ud til Møns Fyr. Forinden denne udbygning havde der være en brevveksling mel-lem kommunen og vandværket. Kommunen havde herunder i 1987 lavet et skitseprojekt for udbygningen af ledningsnettet og et overslag over udgifterne herved. Ifølge kommunens beregninger ville ledningsbidraget blive kr. + moms pr. part. Udbygningen blev vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling i vandværket den 10. august I skrivelse af 14. august 1991 ansøgte vandværket kommunen om tilladelse til at kræve passagebidrag langs det nye ledningsnet, herunder på Fyrvej. Samtidig ansøgtes om tilladelse til at ændre tilslutningsbidraget ifølge det gældende takstblad på kr. til kr. Ansøgningen blev godkendt på et møde i kommunens tekniske udvalg den 26. august I forvaltningens indstilling til teknisk udvalg hedder det bl.a.: ansøges der om tilladelse til at forhøje tilslutningsbidrag til anlæg fra det den 25/ godkendte takstblad på kr. til kr., således at et fuldt tilslutningsbidrag bliver kr_ eksklusive moms. Det god-kendte. ledningsbidrag udgør kr. Et fuldt bidrag vil således blive kr. inklusive moms. Den ønskede forhøjelse fremkommer ved følgende beregning: Nuværende anlægsbidrag kr.

4 Nuværende forbrugere indbetaler

5 Formue før nuværende udvidelse Pr. andelshaver i alt kr. excl. moms. Endvidere ansøges der om tilladelse til at opkræve passag e b i d r a g j f r. bek. nr. 469 af 11/ om pålæg af bi-drag efter vandforsyningslovens 53, stk. 2, hos grund-ejere på følgende veje, såfremt disse ikke umiddelbart ønsker tilslutning til vandværket: Hampelandsvej Fyrvej I henhold til bekendtgørelsen er d e t e n betingelse for pålæg af passagebidrag, at ejendommene helt eller delvis ligger inden for 100 m fra ledningen, og at ledningen fører forbi eller hen over den del af ejendommen, hvor bebyggelsen ligger. Ligeledes kan pålæg om bidrag for ejendomme, der vandforsynes fra en boring, kun pålægges, såfremt vandet ikke opfylder gældende kvalitetskrav. Teknisk forvaltning skal foreslå udvalget at godkende den ønskede ændring af takstbladet hvilket er en forudsætning for den planlagte udvidelse, at tillade opkrævning af passagebidrag f0r de mulige ejendomme på de anførte veje. Udvalget tiltrådte forslaget for såvel takstblad som passagebidrag. Afgørelsen blev meddelt vandværket ved skrivelse af 28. august I skrivelsen anføres bl.a.: Når vandværksbestyrelsen har overblik over, hvilke grundejere der ikke ønsker vandforsyning, når tilslutningsmulighed foreligger, imødeses en liste med navne og adresser, hvorefter der fra udvalgets side vil blive iværksat en undersøgelse af de pågældende ejendommes vandforsyning. De grundejere, hvis ejendomme derefter kan pålægges passagebidrag jfr_ ovennævnte bekendtgørelse, vil efterfølgende blive tilskrevet fra kommunen.

6 I en rundskrivelse af 20. august 1991 havde vandværket orienteret grundejerne inden for forsyningsområdet om vedtagelsen

7 på generalforsamlingen og om muligheden far at opkræve passagebidrag. i skrivelsen indkaldes til et orienteringsmøde på Magleby Kro den 30. august Syv beboere på Hampelandsvej og Fyrvej, herunder sagsøgeren, skrev den 31. au g ust 1991 til vandværket, at man havde vedtaget "kollektivt at afvise tilslutning til Magleby Vandværk på det foreliggende grundlag" og afvise at betale ledningsbidrag. Som begrundelse henvises til, at alle i forvejen har vandforsyning, at det i området er muligt at indvinde brøndvand, som holder sig inden far grænseværdierne, også hvad angår nitrat, og til den økonomiske belastning ved at skulle betale for tilslutning, vandafgift m.m. Endvidere protesteres mod " den manglende åbenhed på mødet den 30. august 1991 omkring budgetterne, der ligger t i l grund for det udarbejdede takstblad. Kopi af skrivelsen blev sendt til Møn Kommune. Sagsøgeren klagede endvidere t i l Miljøstyrelsen over amtskommunens sagsbehandling. Det hedder i klageskrivelsen af 16. september 1991 b l. a.. Jeg (vi) er ikke på noget tidspunkt, udover en henvendelse i 1980 fra Magleby Vandværk (kopi vedlagt) blevet gjort bekendt med overordnede eller detaljerede planer for vandforsyning af området. Af samme grund er jeg ikke blevet gjort bekendt med, at dele af grundlaget kan ankes til Miljøstyrelsen, hvor alternative forslag til vandforsyning af det meget isolerede lokalområde ved Hampelandsvej og Fyrvej kan fremlægges. Det meget høje lednings- og tilslutningsbidrag på kroner, som ikke på nogen måde er dokumenteret, betyder, at de 11 lodsejere omkring Hampelandsvej og Fyrvej (heri ikke medregnet de gårde der efter 100 meter reglen ikke skal tilsluttes) i alt skal bidrage med kroner til en forsyning fra Magleby Vandværk. Det vurderes, at det er muligt at etablere en "lokal" tilfredsstillende ny vandforsyning af de 11 for ca. det halve. Klageskrivelsen blev fremsendt gennem Møn Kommune. Den 24. september 1991 skrev Møns Kommune således til sagsøge-

8 ren: Efter anmodning fra Magleby vandværks bestyrelse har teknisk udvalg på sit møde den 26. august 1991 vedtaget at pålægge Deres ejendom E1 passagebidrag efter Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 459 af 11. juli 1986 om pålæg af bidrag i medfør af vandforsyningslovens 53 stk. 2 (passagebidrag) i forbindelse med vandværkets udvidelse af forsyningsnettet. Da Deres vandforsyning sker fra en brønd er der ingen mulighed for fritagelse for pålæg af passagebidrag. Dette uanset brøndens standard og drikkevandets kvalitet. Til orientering skal anføres, at Bekendtgørelsen alene åbner mulighed for fritagelse, hvis vandforsyning opfylder en af følgende bestemmelser: 1. Vandforsyningen er en boring med tilfredsstillende vandkvalitet. 2. Bebyggelsen, der vandforsynes, ligger mere end 100 m fra vandværkets forsyningsledning. Såfremt De mener, at ovennævnte forhold ikke er korrekte, skal dette meddeles skriftligt til teknisk forvaltning. Forvaltningen vil herefter vurdere sagen. Afgørelser om pålæg af passagebidrag kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Samtidig orienterede kommunen vandværket om, at man havde sendt "et brev til de grundejere, som teknisk forvaltning mener kan pålægges passagebidrag." Der vedlagdes kopi af det fremsendte brev, liste over de grundejere, der havde modtaget brevet, og liste over de grundejere, som forvaltningen ikke mener umiddelbart kan pålægges passagebidrag. Den 5. oktober 1991 skrev vandværket til sagsøgeren (og et stort antal andre grundejere). I skrivelsen redegøres for den igangværende udbygning med opførelse af et nyt vandværk og udvidelse af ledningsnettet. Der redegøres for den afholdte licitation og for økonomien. Afslutningsvis anmodes sagsøgeren om at indbetale ledningsbidrag (passagebidrag) for 1 part med

9 kr. + moms, i alt kr. Sidste rettidige indbetaling angives til 15. november Vandværket rykkede sagsøgeren for betaling i en skrivelse dateret den 30. november I skrivelsen anføres, at indbetaling efter forfaldsdagen den 15. november 1991 tillægges rente på 1,2 % pr. påbegyndt måned. Sagsøgerens ægtefælle, ingeniør A, har noteret på skrivelsen, at den er modtaget den 5. december Miljøstyrelsen besvarede klagen fra sagsøgeren, der var blevet uddybet af klagerens advokat i skrivelse af 15. Oktober 1991, og klager fra en række andre personer ved skrivelse af 21. jaunar I skrivelsen afviser styrelsen at behandle klagen over kommunalbestyrelsens beslutning om p å l æ g af passagebidrag under henvisning til, at en sådan beslutning efter vandforsyningsloven ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed. Samtidig fremsatte styrelsen sine bemærkninger til sagen over for Tilsynsrådet for Storstrøms Amt, der havde anmodet om styrelsens bemærkninger. I skrivelsen til tilsynsrådet udtales bl.a.: De forskellige spørgsmål, sagen giver anledning til, kan systematiseres som sagsbehandlingsspørgsmål i forbindelse med opkrævning af passagebidrag og spørgsmål vedrørende udregning af de på g ældende passagebidrags størrelse. Sagsbehandling Indledningsvis bemærkes, at vurderingen af, om Møn kommune har overholdt forvaltningslovens sagsbehandlingsregler overlades til Tilsynsrådet for Storstrøms amt. Det følger af 1, stk. 3, i bekendtgørelse om pålæg af bidrag efter vandforsyningslovens 53, stk. 2 (passagebidrag), at ledelsen af et privat vandværk i forbindelse med anlæg af en vandforsyningsledning kan pålægge ejere af ejendomme, hvortil der vil kunne leveres vand til almindeligt forbrug, passagebidrag, hvis pålægget er godkendt af kommunalbestyrelsen. Godkendelsen bør, jr. Miljøstyrelsens cirkulære af 11. juli 1986 om forskellige forhold vedrørende vandforsyningsloven, først gives, når det private vandværk har redegjort for, på hvilken måde passagebidragene skal beregnes, på hvilke ejendomme der tænkes lagt passagebidrag, og efter hvilke retningslinier, bidragene tænkes fordelt på ejendomme af forskellig art. Endvidere skal vandværket have foretaget en overslagsvis beregning af bidragenes størrelse. Disse forhold bør anføres i godkendelsen. Det

10 bør endvidere i godkendelsen anføres, hvilke ejendomme med boringer der anses som fritaget for passagebidrag i medfør af reglen i bekendtgørelsens 2, stk. 4. Hvis også andre ejendomme med boringer ønskes friholdt for passagebidrag, fordi ejendommens ejer foretrækker at sætte sit anlæg i tilfredsstillende stand og kommunen vurderer at istandsættelsen vil gøre vandforsyningen til fredsstillende, bør også dette og grundlaget for friholdelsen angives i godkendelsen. Endvidere kan godkendelse af opkrævning af passagebidrag til et privat vandværk kun ske for hvert enkelt ledningsafsnit for sig, idet rimeligheden af passagebidrag kan veksle fra ledningsafsnit til ledningsafsnit, jf. bekendtgørelsen 1, stk. 3. Det bemærkes, at pålæg af passagebidrag ikke er et påbud, der omfattes af vandforsyningslovens 74. Almindeligvis har de pågældende lodsejere ved beboermøder eller drøftelser med vandværket haft mulighed for at udtale sig til sagen, jf. cirkulærets krav om Kommunalbestyrelsen har et detaljeret kendskab til det pågældende ledningsprojekt herunder hvem og hvor meget de enkelte skal betale i passagebidrag. Møn kommunalbestyrelse har imidlertid valgt en anden fremgangsmåde. Kommunalbestyrelsen har, samtidig med godkendelsen af Magleby Vandværk s takstblad, givet vandværkets ledelse en generel tilladelse til opkrævning af passagebidrag for de ejendomme, som i henhold til projekt om lægning af nye forsyningsledninger, fremtidigt vil kunne få leveret vand fra vandværket. Af godkendelsen fremgår, at vandværket skal udarbejde en liste med navne og adresser på de lodsejere, der ikke ønsker tilslutning fra vandværket. Kommunalbestyrelsen vil foretage en undersøgelse af de pågældende ejendommes vandforsyningsforhold. Herefter vil kommunalbestyrelsen underrette de respektive lodsejere, som vil kunne pålægges at betale passagebidrag. Det er således Møn kommunalbestyrelse, der efter anmodning fra vandværkets bestyrelse, har meddelt de respektive lodsejere, at det er besluttet, at der kan opkræves passagebidrag. Samtidig har kommunen oplyst om forudsætningerne for pålæg af passagebidrag, herunder opfordret lodsejerne til skriftligt at meddele kommunen hvis forudsætninger ikke er rigtige. Miljøstyrelsen skal i den anledning bemærke, at Møn kommune ikke har fulgt Miljøstyrelsens cirkulære. Kommunen har i første omgang givet vandværket en tilladelse til at opkræve passagebidrag med kommunens mellemkomst uden at kommunen på dette tidspunkt kendte omfanget af tilladelsen, og i Miljøstyrelsen cirkulære jf. ovenfor stilles der krav om et ret detaljeret kendskab til hvilke ejendomme der i forbindelse med et konkret ledningsprojekt kan pålægges passagebidrag, herunder bidragets størrelse, og hvilke der ikke skal betale passagebidrag.

11 Det kan dog ikke afvises, at Møn kommune, hvis man havde valgt cirkulærets fremgangsmåde, formentlig - med forbehold af nedenstående bemærkninger om passagebidragets størrelse - kunne have truffet en tilsvarende afgørelse. Ti I skrivelse af 25. juni 1993 fra Storstrøms Statsamt, Tilsynsrådet, til Møn Kommune udtales bl.a.: "Advokatfirma Bach -Bruun & Trolle har for klienter med ejendomme på Møn den 25. juni 1992 klaget til tilsynsrådet over Møn Kommune i anledning af p å l æg om betaling af passagebidrag til det private almene vandforsyningsanlæg Magleby Vandværk. Det gøres i klagen gældende, at Møn Kommune ikke har h a f t den fornødne kompetence til at meddele pålægget af 24. september 1991, jf. _ 53, stk. 22 i vandforsyningsloven, at varslingsreglerne i vandforsyningslovens 74 og reglerne om partshøring i forvaltningslovens 19, stk. 2 ikke har værst taget i anvendelse, idet dog en enkelt grundejer er blevet hørt, og derefter fritaget for passagebidrag, at størrelsen a f passagebidragene er uacceptabel, idet det ikke kan udelukkes, at der også e r påli g n e t bidrag t i l vandforsyningens hovedanlæg, hvilket er i strid med lovens 3, stk. 3. Tilsynsrådet har behandlet sagen på sit møde den 24. juni 1993, hver det blev besluttet at udtale følgende: Det tilsyn med kommunerne, som tilsynsrådet udøver, er et retligt tilsyn. Det. betyder, at tilsynsrådet fører tilsyn med, at kommunernes beslutninger er i overensstemmelse med lovgivningen, herunder offentligretlige retsgrundsætninger. Tilsynet omfatter derimod ikke spørgsmål om kommunale beslutningers hensigtsmæssighed eller rimelighed. Vedrørende kompetencen til at pålægge passagebidrag. Ifølge 1, stk. 3 i bekendtgørelse om pålæg af bidrag efter vandforsyningslovens 53, stk. 2 kan et privat alment vandforsvningsanlægs ledelse pålægge passagebidrag, hvis pålægget er godkendt af kommunalbestyrelsen. Det er således Magleby vandværks ledelse, der har kompetencen til at pålægge passagebidrag. Tilsynsrådet finder ikke på det forel iggende grundlag anledning til at anfægte byrådets oplysning om, at denne

12 kompetenceregel er overholdt, og at teknisk udvalgs brev til grundejerne af 24. september 1991 blot var en meddelelse om at vandværkets ansøgning om godkendelse af pålæggelse af passagebidrag var imødekommet. Tilsynsrådet må dog være af den mening, at udvalget har valgt en uheldig formulering af sin meddelelse. Med hensyn til kommunens grundlag for at give den pågældende godkendelse må tilsynsrådet henholde sig til Miljøstyrelsens udtalelse og den deri angivne retsopfattelse. Det er herefter tilsynsrådets opfattelse, at Møn kommune har anvendt en anden fremgangsmåde end den i Miljøstyrelsens cirkulære nævnte. Under henvisning til Miljøstyrelsens udtalelse om, at det ikke kan afvises, at afgørelsen kunne være blevet den samme, hvis cirkulærets fremgangsmåde var fulgt, finder tilsynsrådet ikke anledning til at foretage videre vedrørende dette spørgsmål. _ Tilsynsrådet forventer dog, at byrådet i fremtidige godkendelsessituationer følger Miljøstyrelsens retningslin j er. Vedrørende overholdelse af procedureregler Som nævnt i Miljøstyrelsens udtalelse finder vandforsvningslovens 74 ikke anvendelse ved pålæg af passage b i - drag. Det fremgår af 19, stk. 1 i forvaltningsloven, at hvis en part i en sag ikke kan antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af bestemte oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, må der ikke træffes afgørelse, før myndigheden har gjort parten bekendt med oplysningerne og givet denne lejlighed til at fremkomme med en udtalelse. Efter tilsynsrådets opfattelse er de grundejere, der pålægges passagebidrag, parter i kommunens godkendelsessag, og forvaltningsloven finder derfor anvendelse i den foreliggende sag. Byrådet ses ikke at have udtalt sig om dette spørgsmål i sin skrivelse af marts Tilsynsrådet skal derfor anmode byrådet om en udtalelse også vedrørende denne del af klagen, herunder oplysningen om, at en grundejer er blevet hørt. Møn Kommune besvarede den 6. august 1993 tilsynsrådets hørinng således:

13 I nærværende sag finder byrådet, at parterne er blevet hørt ved teknisk udvalgs skrivelse af 24/9-91, der reelt må betragtes som kommunens meddelelse om at passagebidrag kan pålægges af vandværket. Der er i skrivelsen tale om beslutningsgrundlag ud fra generelle oplysninger til sagen, som kommunen er bekendt med, men f.s.a. oplysninger, som kommunen evt. ikke er i besiddelse af som vedrører den enkelte part, er anført Såfremt de mener, at ovennævnte forhold ikke er korrekte, skal dette meddeles skriftligt til teknisk forvaltning. Forvaltningen vil herefter vurdere sagen. Byrådet finder at denne formulering opfylder forvaltningslovens 10, stk. 1, herunder at der er nævnt, at såfremt parter fremkommer med oplysninger, vil disse indgå i en vurdering af sagen. Parternes eventuelle udtalelse har derfor kunnet indgå ved sagens endelige afgørelse. Med hensyn til det anførte omkring forholdet til at én grundejer er blevet hørt, skal oplyses, at kommunen i forbindelse med den pågældende ledningsudvidelse og godkendelse af passagebidrag har tilskrevet alle berørte ejendomme som ovenfor nævnt. Den anførte påstand om at kommunen kun har hørt en enkelt grundejer er formentlig fremkommet ved at kommunen nogenlunde på samme tid har ført forhandlinger med K omkring ændring af vandforsyningsplanen med henblik på at udtage et delområde af Magleby vandværks forsyningsområde som omfattende en væsentlig del af godet K s ejendomme. Denne sag er indtil videre afsluttet jfr. vedlagte skrivelse af 17/ til K. Tilsynsrådet udtalte derefter i skrivelse af 9. marts 1994 til førnævnte advokatfirma bl.a.: De har kommenteret byrådets udtalelse i brevet af 25. august 1993.

14 De skriver i dette brev: Den høringsprocedure, jeg har begrænset mig til at anfægte over for Tilsynsrådet på vegne af min klient, vedrører den høring eller mangel på samme, som er foretaget af Møn Kommune i forbindelse med selve detailplanlægningen for udbygningen af Magleby Vandværks forsyningsområder. Allerede under selve detailplanlægningen tegner der sig således et billede af i hvilke nye forsyningsområder, grundejerne vil kunne påligne passagebidrag. Tilsynsrådet har behandlet sagen på sit møde den 8. marts 1994, hvor det blev besluttet at udtale følgende: Tilsynsrådet må nu lægge til grund, at Deres klage går på, at deres klienter ikke er blevet hørt i forbindelse med detailplanlægningen af udbygningen af Magleby Vandværks forsyningsområde, og at der er sket en forskelsbehandling, idet én af de berørte grundejere, K, er blevet hørt. Vedrørende spørgsmålet om forskelsbehandling Det fremgår af byrådets udtalelser i sagen, at udbygningen af vandværkets forsyningsområde er foretaget i overensstemmelse med kommunens vandforsyningsplan, og således ikke har nødvendiggjort ændring af denne, og at forhandlingerne med K drejede sig om oprettelse af et selvstændigt forsyningsområde, hvorved godset skulle udgå af Magleby Vandværks forsyningsområde, hvilket ville kræve en ændring af kommunens vandforsyningsplan. Der er således tale om to forskellige sager, og kommunen har efter tilsynsrådets opfattelse ikke tilsidesat lighedsgrundsætningen ved at føre forhandlinger med K om en ændring af vandforsyningsplanen sideløbende med detailplanlægningen for udbygning af vandforsyningen fra Magleby Vandværk. Vedrørende spørgsmålet om tilsidesættelse af høringspligten i forvaltningslovens 19

15 Forvaltningslovens 19, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: Det fremgår ikke klart, forud for hvilken kommunal beslutning i forbindelse med planlægningen af udbygningen af Magleby Vandværks forsyningsområde, De mener, at de berørte grundejere skulle have været hørt. Der ses ikke i vandforsyningsloven eller i bekendtgørelser med hjemmel i loven at være krav om, at et privat vandværks planlægning af udbygning af sit forsyningsområde i overensstemmelse med kommunens vandforsyningsplan i sig selv skal godkendes af kommunen. Ifølge 1, stk. 3, i bekendtgørelse om pålæg af bidrag efter vandforsyningslovens 53, stk. 2 (passagebidrag) skal et privat vandværks pålæg af passagebidrag godkendes af kommunalbestyrelsen. God-kendelsen skal søges særskilt for hvert enkelt ledningsafsnit. Det er ifølge bekendtgørelsens 2 en betingelse for pålæg af bidrag, at ledningen ligger inden for det forsyningsområde, der er fastlagt for vandværket i kommunens vandforsyningsplan, eller at der er truffet beslutning om ledningen ved en konkret afgørelse efter vandforsyningslovens kapitler 4, 6 eller 8. Det fremgår ikke af det til sagen oplyste, at Møn Kommune har truffet afgørelse i forbindelse med selve detailplanlægningen af udbygningen af ledningsnettet. Efter tilsynsrådets opfattelse består der således ikke nogen pligt for kommunen til at foretage høring af de grundejere, som måtte anses for parter, i forbindelse med vandværkets planlægning af udbygningen._ Tilsynsrådet foretager herefter ikke videre i sagen. I det skitseprojekt for ledningsnettet, som kommunen havde udarbejdet i 1987, var vist en vandledning fra Magleby t i l K og forbi godset til nogle syd for dette liggen-de ejendomme.

16 I juli 1991 blev der opnået enighed mellem Møn Kommune, Magleby Vandværk og K om, at K skulle sø-ges overført fra Magleby Vandværks forsyningsområde til et selvstændigt forsyningsområde, der skulle forsynes med vand fra godsets eget vandindvindingsanlæg. Kommunen ansøgte amtet om den hertil fornødne ændring af vandforsyningsplanen. I skrivelse af 17. juli 1992 meddelte kommunen godset, at vand-værkets bestyrelse ikke længere ville arbejde tor, at godset udtages af vandværkets forsyningsområde. Vandforsyningsplanen kunne derfor ikke ændres, eg godset var dermed stadig under Magleby Vandværks forsyningsområde. Vandværkets bestyrelse var imidlertid indstillet på, at godset fortsatte forsyningen fra egen indvinding, så længe dette er muligt. I det nævn t e s k i t s e p r o je k t var ledningen fra Mandemarke mod

17

18 Susene (den nordlige gren) vist som forløbende gennem Susene og videre med forgreninger til ejendomme nord og øst for Busene. I maj 1992 indgik Møn Kommune, Magleby Vandværk og en række grundejere følgende forlig: Undertegnede Møn kommune og Magleby Vandværk tiltræder, at man ikke for tiden agter at føre vandladninger gennem, forbi eller t i l S u s e n e b y. Samtidig erklærer nedenstående lodsejere i Susene by, at de ikke for tiden ønsker vand fra Magleby Vandværk. De udstedte påbud om passagebidrag t i l nedenstående per-soner og disses klager til_ Tilsvnsrådet for Storstrøms amt vedrørende disse påbud anses herved for bortfaldet. " Sagsøgerens ejendom forsynes med vand fra en b r ø n d p å ejendommen. Den 29. marts 1990 tilså kommunen brønden. I skrivelse af 2. april i anledning af t i l s y n e t o p r e gnes en række forhold vedrørende brønden, der efter kommunens opfattelse kunne forbedres. Skrivelsen slutter således: Kommunen henstiller, at disse foranstaltninger bliver truffet inden 5 måneder, hvorefter ny prøve skal udtages til analyse. Sker dette ikke vil kommunen foranledige en prøveudtagning." Sagsøgte Magleby Vandværk har under sagen i svarskrift af 23. august 1993 nedlagt påstand om betaling af det omhandlede passagebidrag med det oprindeligt opkrævede beløb kr. Efter aflæggelse af endeligt regnskab for udbygningen af ledningsnettet i april 1994 er passagebidraget og dermed det påståede beløb i november 1994 nedsat t i l , 5 5 k r. Efter fornyet gennemgang af regnskabsmateriale m. v. og anerkendelse af visse af sagsøgerens indsigelser nedsatte sagsøgte i august 1996 beløbet til ,21 kr., i januar 1997 beløbet til kr. og under domsforhandlingen til det endeligt påståede beløb ,70 kr. Alle de nævnte beløb er inclusive moms. Der er a f g i v e t vidneforklaring af sagsøgerens ægtefælle, ingeniør A, ingeniør G, Møn Kommune, og formanden for Magleby Vandværk F. Sagsøgerens ægtefælle A har blandt andet for-klaret, at han er uddannet bygningsingeniør. Han har i mange år beskæftiget sig med tilsvarende sager som den foreliggende om udbygning a f vandforsyningsnet. Han har således et godt kendskab til både

19 teknik og økonomi i disse sager. Huset på Fyrvej har de haft siden Det var vidnet, der havde underskrevet opgagelsesblanketter til Magleby Vandværk, date-ret 26. marts Baggrunden herfor var, at der i slutningen ar 70'erne var meget tørre år, som medførte, at ejendommens brønd blev forurenet af afløb f r a køkkenet. De ville derfor gerne have vand fra vandværket og prøvede at overtale andre grundejere i området til ligeledes at søge optagelse. De hørte ikke efterfølgende noget fra vandværket, og efter at par år etablerede sagsøgeren selv sin egen vandforsyning, hvilket kostede ca kr. Dette indbefattede indkøb af pumpe, trykbeholder og ledninger. Sagsøgeren rensede i den forbindelse brønden og lavede tiltag, der hindrede forurening i at komme ned i brønden. Disse tiltag var tilsvarende de senere til-tag, som fulgte efter kommunens pålæg ved skrivelse af 2. april Vidnet fik efter at have modtaget skrivelsen for-holdet bragt i orden. Dette kostede ca kr. Vidnet hav-de ikke modtaget skrivelsen af 25. juli 1980 fra Møn Kommune til beboere under Magleby Vandværks forsyningsområde med ind-kaldelse til et møde, som skulle afholdes den 1. august 1980 vedrørende opførelse af et nyt vandværk og den fremtidige vandforsyning. Han havde heller ikke deltaget i noget møde el-ler i nogen arbejdsgruppe i den forbindelse. Vidnet modtog skrivelsen af 20. august 1991 fra bestyrelsen for Magleby Vandværk med indkaldelse af alle grundejere i forsyningsområdet til et orienterende møde den 30. august 1991 på Magleby Kro. Han var til stede på mødet, som havde stor tilslutning, idet 70 lodsejere var mødt op. Der var mange indsigelser og stor utilfredshed med, at man ikke kunne få indsigt i, hvorledes man var kommet frem til beløbsstørrelserne for henholdsvis passagebidraget cg tilslutningsbidraget. Vandværkets formand var ligeledes til stede tillige med teknisk udvalgs formand og en konsulent fra vandværksforeningen. De fremmødte fik at vi-

20 de, at de ikke kunne få indsigt i regnskaberne, når de ikke var medlem af vandværket. Der var i realiteten tale om "hold kæft og betal!". Efter mødet på Magleby kro blev der holdt et nyt møde. Det blev her vedtaget, at man ønskede at protestere, idet man ikke på mødet på Magleby Kro havde fået udleveret noget som helst, som man kunne beslutte si g ud fra. Det eneste, man havde fået at vide, var, at man skulle betale. Man sendte derfor skrivelsen af 31. august 1991 til Magleby Vandværk om, at man havde vedtaget kollektivt at afvise tilslutning til vandværket på det foreliggende grundlag, ligesom man afviste at betale ledningsbidrag. Der kom intet svar på skrivelsen. Hvis man antager, at cirkulæreskrivelsen af 5. oktober 1991 fra vandværket er at anse som et svar, medførte skrive-sen i hvert fald ingen nærmere dialog om spørgsmålet. Sagsøgeren fik selv en aftale med en af de nærboende, som havde en boring om, at de lokal- kunne b l i v forsynet fra denne boring. Vidnet lavede derefter en beregning, som viste, at dette ville blive billigere. Han lavede ikke et egentligt budget, men et overslag. Denne boring forsynede ligeledes de 3 boliger på fyret. Vidnet kan ikke huske, om han har skrevet til kommunen om dette udover, at han i klageskrivelsen af 15. september 1991 har anført, at det vurderedes, at det var muligt lokalt at etablere en tilfredsstillende vandforsyning for ca. det halve af, hvad en tilslutning til Magleby Vandværk kostede. Efter-følgende er en af boligerne nå fyret blevet tilsluttet vand-værkets forsyningsnet. Skrivelsen af 24. september 1991 fra Møn Kommune med meddelelse om pålæg af passagebidrag gav ikke sagsøgeren anledning til at henvende sig til kommunen. Der stod i skrivelsen, at han havde en brønd, og dette var rigtigt. Skrivelsen lagde ikke op til, at han skulle meddele kommunen, at han havde undersøgt andre forsyningsmuligheder, hvilket han for øvrigt havde gjort i brevet, som han skrev t i l kommunen ugen før. Kommunens skrivelse indeholdt således kun oplysninger, som han kendte i forvejen, og gav ham ikke an-ledning til at gøre yderligere. K b l e v i k k e und-taget fra vandforsyningsplanen, men ledningen blev alligevel ikke ført frem. K s vandforsyning er muligvis godkendt, men den er i hvert fald ikke i orden. Der er derfor tale om forskelsbehandling.

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING År 1978 den 25. oktober blev i Odense by- og herredsrets 5. afd. i BS 614/78 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandværk, Nr. Lyndelse, B mod afsagt

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE År 1997, den 18. februar blev i S BS. 226/1996 mod Andelsselskabet Reerslev Vandværk v/formand F afsagt sålydende DOM: Sagsøgeren, S blev i 1983 tilsluttet sagsøgte,

Læs mere

UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M afsagt den 23. november 1998 af Vestre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Lis Sejr, Torben Geneser og Mette Helby (kst.)) i ankesag B-1172-97 I/S Hou Vandværk

Læs mere

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M:

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M: Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart Den 18. januar 2000 blev i sag nr. BS 1-375/1999: K mod Strib Vandværk A.m.b.a. v/formand F afsagt D O M: Under denne sag, der er anlagt den 23. august 1999,

Læs mere

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK.

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. År 1978, onsdag den 16. august kl. 10.00 afsagdes i BS 122/1978. E v/ S mod I/S Yderby Lyng Vandværk, (1310 kr.) sålydende

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 7. september 2015 blev der i sag 287 2014-6184 AA og BB mod CC [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden DD [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 9. september 2014 har AA og BB

Læs mere

Udskrift af dombogen for Retten i Herning. DOM afsagt af retten i Herning, 3. afdeling, den 21. november 2000.

Udskrift af dombogen for Retten i Herning. DOM afsagt af retten i Herning, 3. afdeling, den 21. november 2000. Udskrift af dombogen for Retten i Herning DOM afsagt af retten i Herning, 3. afdeling, den 21. november 2000. BS 3A-553/2000 L mod Engesvang Vandværk I/S Bestyrelsen v/ kassereren G Denne sag drejer sig

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 Sag 312/2013 (2. afdeling) Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning (advokat Jens Jacob Dühr) mod Hasmark Strand Feriepark ApS (advokat Henriette Soja)

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK 1. Selskabet, der er stiftet den 12. november 1904, er et interessentskab. Selskabet har hjemsted i Bramsnæs kommune. 2. Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 19. december 1985 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Ziegler, Per Sørensen og Ida Kjær (kst.)). 3. afdeling nr. 285/1983: 1) Gårdejer A, 2)

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne.

1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Sendt til mail: nst@nst.dk Solrød Strand, den 15. november 2013 Høringssvar til udkast til vejledning om takster for vand Foreningen af Vandværker i Danmark

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

Dommen er udfærdiget i medfør af retsplejelovens 218 a, stk. 2.

Dommen er udfærdiget i medfør af retsplejelovens 218 a, stk. 2. Retten i Århus DOM afsagt den 6. september 2004 af Retten i Århus, 8. afdeling, i sag nr. BS 8-3533/2003: S m o d Hinnerup Vandværk I/S Dommen er udfærdiget i medfør af retsplejelovens 218 a, stk. 2. Under

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Administrationen Dato: 21.08.2009 Init.: lbj R e f e r a t Sagsnr: 2009-41950 Doknr.: 2009-230312 Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Tid Torsdag den 20.08.2009,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens 1 København, den KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 20. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen.

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. juli 2012 12/04174 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. I har klaget over kommunens behandling af sagen vedrørende istandsættelsen

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. mod Andelsselskabet Svallerup Strands Vandværk v/formanden F DOM:

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. mod Andelsselskabet Svallerup Strands Vandværk v/formanden F DOM: UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE Den 13. december 2000 blev i sag nr. BS. 255/2000 S mod Andelsselskabet Svallerup Strands Vandværk v/formanden F afsagt DOM: Under denne sag, der er anlagt den

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Sendes pr. mail til: [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab.

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Advokat P. Højgaard Nielsen Sønderbrogade 3, 2.th. 8700 Horsens J. nr. 16-83870 VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Interessentskabets

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: R E T T E N I H O R S E N S Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: Hovedgaard Vandværk I/S v/formand E Søndervænget 55 8732 Hovedgaard mod J Tvist: Denne sag drejer

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger

Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger Vejledning nr. 102 12/2009 Gammelt nr. 102 Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger Trænger vandværkets gamle vedtægter til et eftersyn, så anbefaler foreningen, at man indsender

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY OG HØM VANDVÆRK 1 VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 16. juni 1955, er et andelsselskab,

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J D 0 M afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J Under denne sag, der er anlagt den 2o.juni 1986, påstår sagsøgeren, P,

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til

Læs mere

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004 Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening Vedtægter 2004 # Redaktionelle ændringer foretaget efter generalforsamling 2010 Side 1 Oversigt 1. Navn hjemsted og værneting 2. Formål 2.a 2.b

Læs mere

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune ikke har handlet ulovligt ved at opkræve det fulde tilslutningsbidrag ved offentlig

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967.

Læs mere

RETTEN I STORE-HEDDINGE

RETTEN I STORE-HEDDINGE RETTEN I STORE-HEDDINGE Udskrift af dombogen Den 16. juli 2002 blev i sag nr. BS 309/2000: Rønnede Vandværk v/f mod S a f s a g t D O M Under denne sag, der er modtaget i retten i Store Heddinge den 3.

Læs mere

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme.

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Runo Østervold 24 8900 Randers og Palle Konggaard Irisvej 7 Assentoft 8900 Randers Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Betalingsreglerne beskriver de anlægsbidrag og øvrige bidrag, som Århus Kommunale Værker opkræver.

Betalingsreglerne beskriver de anlægsbidrag og øvrige bidrag, som Århus Kommunale Værker opkræver. Betalingsregler - Anlægsbidrag og øvrige bidrag 1. Anlægsbidrag 2. Øvrige bidrag 3. Betaling 4. Øvrige bestemmelser 5. Udregning af anlægsbidrag 6. Definitioner Nærværende Betalingsregler er godkendt af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse.

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse. Der indkaldes til Generalforsamling for Ganløse Nordre Vandværk A.m.b.a. (GNV) mandag 31 marts kl 19.00 på Rytterskolen* Dagsorden for den ordinære generalforsamling har følgende punkter: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere.

Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere. Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rødovre Kommunes praksis om,

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Broager Vandværk A.m.b.a.

Broager Vandværk A.m.b.a. Broager Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER for Andelsselskabet Broager Vandværk 1993 Vand er livets kilde / skån miljøet Navn og hjemsted 1. Selskabet, der er stiftet den 16. december 1929, er et andelsselskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

Betalingsregler Verdo Vand A/S

Betalingsregler Verdo Vand A/S Betalingsregler Verdo Vand A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1968 Indholdsfortegnelse 1. Tilslutningsbidrag... 3 1.1 Indledende bestemmelser... 3 1.2

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg FORENINGEN AF MINORITETSAKTIONÆRER I BANKTRELLEBORG Herluf Trolles Tværvej 3-4200 Slagelse - www.btaktier.dk Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg 1. Indledning Den 14. februar 2008 anlagde Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Stubbekøbing Fjernvarmeselskab AmbA af 8. oktober 2004 over Stubbekøbing Kommunes afgørelse af 8. september 2004 forlængelse af tilslutningsfristen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 28. august 2003 er et andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.), hvis navn er Padborg Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159978 TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND 1. INDLEDNING Vordingborg

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. november 2012 (J.nr. 2012-0026847) Afslag på

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER for SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. 1 NAVN OG FORMÅL Selskabet, der er stiftet den 12. november 1963, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn

Læs mere

Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning

Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning 1. Navn og hjemsted. Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Dokkedal By Vandforsyning, og har hjemsted i Aalborg Kommune. 2. Formål. Selskabets formål

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Den 1 0 JUNI 1998. Vejledning om sagsanlæg:

Den 1 0 JUNI 1998. Vejledning om sagsanlæg: LANDSSKATTERETTEN Den 1 0 JUNI 1998 I/S Guldbæk Vandværk v/ Z J.nr.: 661-1637-0001 Under henvisning til Deres klage over opgørelse af den afgiftspligtige mængde i relation til lov om afgift af ledningsført

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Standardvedtægter for private almene Vandforsyninger Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 13. februar 1934, er et andelsselskab, hvis navn

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere