Frivillighedspolitik For foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde i Aabenraa Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivillighedspolitik For foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde i Aabenraa Kommune"

Transkript

1 Frivillighedspolitik For foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde i Aabenraa Kommune

2 Frivillighedspolitik Støtte og opbakning til det frivillige sociale arbejde i foreningerne Svend Hansen Tarp formand for Socialudvalget Det frivillige arbejde skaber værdi - både for det enkelte menneske og for samfundet. Frivilligt socialt arbejde kan og må aldrig erstatte kommunens kerneopgaver, men skal betragtes som et supplement, der gør vores samfund rigere og bedre. I Aabenraa Kommune prioriteres det frivillige arbejde højt, og ved et gensidigt samarbejde opnås en synergieffekt. Det betyder, at kommunens og de frivilliges ressourcer udnyttes bedst muligt til gavn for borgere, der har brug for særlig støtte, og som har svært ved at finde fodfæste i vores samfund. For at styrke samarbejdet og sikre dialogen og koordinationen mellem Aabenraa Kommune og det frivillige sociale arbejde har Socialudvalget nedsat et Frivillighedsråd. Derudover inviteres alle foreninger og organisationer, der udøver frivilligt socialt arbejde til et årligt dialogmøde med Socialudvalget. Socialudvalget sætter meget stor pris på de frivilliges indsats og har et ønske om at udvikle dette samarbejde. Socialudvalget afsætter årligt en pulje, som uddeles til frivilligt socialt arbejde. To gange årligt har foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde, mulighed for at søge om et økonomisk tilskud til aktiviteter eller projekter. Aabenraa Kommune stiller faciliteterne i Bjerggadehuset gratis til rådighed til foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde i Aabenraa Kommune. Her er der mulighed for at holde møder eller mindre arrangementer i lokalerne. Denne Frivillighedspolitik skal betragtes som rammen for Socialudvalgets støtte og opbakning til de manges frivilliges store sociale arbejde. Den skal også gerne afspejle den udvikling, der er i Aabenraa kommune og dermed danne et solidt grundlag for det videre samarbejde. Venlig hilsen Svend Hansen Tarp formand for Socialudvalget 2

3 Frivilligt socialt arbejde skaber værdi Frivilligt socialt arbejde er en vigtig ressource i samfundet, som er båret af lyst og engagement. De frivillige ildsjæle og foreninger skaber rum og netværk, hvor der er plads til alle mennesker. De støtter og medvirker til, at der skabes de bedst mulige betingelser for borgere, som har brug for særlig støtte og har svært ved at finde fodfæste i vores samfund. Aabenraa Kommune anser det frivillige sociale arbejde for at være en vigtig ressource. Det er dog vigtigt at understrege, at frivilligt socialt arbejde ikke erstatter de kommunale myndighedsopgaver, der er defineret i lovgivningen. Frivilligt socialt arbejde skal derimod betragtes som et værdifuldt supplement til den offentlige indsats i Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune ønsker samspil med de frivillige og at styrke og udvikle det frivillige sociale arbejde, så det giver de bedst mulige betingelser for den frivillige indsats. Frivillighedspolitikkens formål er: At synliggøre værdien af frivillighed At styrke og skabe rammer for etablering af gode nye sociale netværk At understøtte vilkårene for den frivillige indsats At engagere flere borgere i frivilligt socialt arbejde Definition på frivilligt socialt arbejde Frivilligt socialt arbejde er en samlet betegnelse for de sociale aktiviteter, som udføres af frivillige organisationer eller foreninger inden for det sociale område. Frivilligt socialt arbejde er en indsats der: Er frivillig uden retslig eller økonomisk tvang Er ulønnet Udføres for andre end familie og slægt Har en formel karakter, som betyder, at den foregår inden for rammer af en forening eller en anden form for organisation 3

4 En frivillig forening eller organisation kendetegnes ved: Et frivilligt grundlag, som ikke er fastsat i lovgivningen, og som skal kunne beslutte at nedlægge sig selv Et almennyttigt (non-profit) formål, dvs, at et eventuelt overskud ikke må udloddes til organisationens stiftere, medlemmer eller andre At den frivillige indsats er en væsentlig del af organisationens grundlag. Mindstekravet er, at bestyrelsesarbejdet er en ulønnet, frivillig indsats Principper for støtte til frivilligt socialt arbejde Aabenraa Kommune giver økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter Lov om Social Service 18. Målgruppen i det frivillige sociale arbejde omfatter: Børn, unge og familier med personlige og sociale problemer Ensomme og syge Svage ældre Handicappede Misbrugere og sindslidende Flygtninge/indvandrere/mindretal Særligt udsatte grupper Støtten fordeles efter følgende principper: Støtten skal gå til aktiviteter, som kommer kommunens borgere til gavn Indsatsen skal komme socialt udsatte og svage grupper til gavn Støtten skal gå til foreninger eller organisationer, som har hjemsted i eller en væsentlig tilknytning til kommunen Støtten skal gå til selve det frivillige arbejde og de dermed forbundne udgifter Støtten tildeles for ét år ad gangen Der gives ikke økonomisk støtte til: Udflugter Driftsunderskud af allerede afholdte aktiviteter Dækning af kørselsudgifter Ansøgning og beslutningsprocedure Aabenraa kommune fordeler 18-midlerne ved to årlige ansøgningsrunder med ansøgningsfrist den 1. november og 1. juni. Annoncering Der annonceres på Aabenraa Kommunes hjemmeside, i den lokale ugeavis og i lydavisen senest 14 dage før ansøgningsfristen. Ansøgningsskemaet er tilgængeligt på Aabenraa Kommunes hjemmeside: under Borger/Sociale ydelser/frivilligt socialt arbejde Ansøgningerne sendes til i Social & Sundhed, Ledelsessekretariatet. Beslutning Frivillighedsrådet gennemgår ansøgningerne og sender sine anbefalinger til Social- & Sundhedsudvalget i Aabenraa Kommune. Social- og Sundhedsudvalget har den endelige kompetence til at træffe afgørelserne om økonomisk støtte. Ansøgerne får skriftlig besked hurtigst muligt efter Social- & Sundhedsudvalgets beslutning. Bevillingen vil blive indbetalt på foreningens/organisationens Nemkonto i pengeinstitut. Foreningerne må ikke basere deres økonomi på tilskud fra 18-midlerne. 4

5 Afslag og Klager Afslag gives skriftligt og indeholder en begrundelse. Social- & Sundhedsudvalgets afslag på tildeling af 18-støtte kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Regnskab og revision Det skal fremgå af ansøgningsskemaet, hvad der konkret søges økonomisk støtte til. Ved tildeling af tilskud på kr. eller derunder skal modtagerne indsende en bekræftelse på, at støtten er brugt til det ansøgte formål. Ved tilskud mellem kr. og kr. skal der udarbejdes et deltaljeret regnskab, hvoraf det fremgår, at støtten er brugt til det bevilgede formål. Regnskabet skal være revideret af foreningens valgte revisor, som med sin underskrift bekræfter, at regnskabet er gennemgået og godkendt. Ved tilskud på kr. og derover skal regnskabet være revideret og godkendt af en registreret/statsautoriseret revisor. Regnskab skal sendes til Social & Sundhed, Ledelsessekretariatet senest 1. april året efter bevillingen. Et eventuelt overskud skal fremgå af regnskabet og vil kunne overføres til næste år efter en konkret vurdering af Ledelsessekretariatet i Social & Sundhed. Tilbagebetaling af modtaget tilskud Hvis der er bevilget tilskud til aktiviteter, som ikke gennemføres, skal beløbet betales tilbage. Samarbejdet kan have en løs struktur, men der kan også være tale om partnerskaber ud fra konkrete projekter. Det er dog vigtigt, at frivillige forbliver frivillige uden en organisatorisk indblanding fra kommunen. Social- & Sundhedsudvalget vil i en løbende dialog med Frivillighedsrådet drøfte og udvikle kommunens samarbejde med de frivillige foreninger. Årligt dialogmøde Social- & Sundhedsudvalget og Frivillighedsrådet vil hvert år invitere alle frivillige foreninger og organisationer, der udfører frivilligt socialt arbejde i kommunen, til et dialogmøde. Dialogmødet planlægges holdt i første kvartal. Formålet med dialogmødet er, at der sikres en gensidig forståelse for hinanden. Social- & Sundhedsudvalget mener også, at et godt samarbejde med de frivillige sker gennem dialog, idéudvikling og udveksling af erfaringer. Dialogmødet skal derfor også ses som en debat om, hvordan kommunens og de frivilliges ressourcer udnyttes bedst muligt til gavn for borgerne. Bjerggadehuset Bjerggadehuset tilbyder de frivillige sociale foreninger og organisationer i Aabenraa Kommune nogle uformelle og anderledes mødefaciliteter. Det er gratis at låne lokalerne i Bjerggadehuset, hvor der stilles et mødelokale til maks. 10 personer og en dagligstue til rådighed. Samarbejdet mellem Aabenraa Kommune og de frivillige Det er vigtigt, at der er et godt samarbejde mellem Aabenraa Kommune og de frivillige. Efter behov, er der mulighed for at lave en samarbejdsaftale med den enkelte frivillige forening eller organisation. For yderligere information se hjemmesiden for Bjerggadehuset 5

6 Administrativ organisering Den administrative organiseringg ligger i afdelingen Ledelse & Udvikling i Social & Sundhed. Her har Ledelsessekretariatet ansvaret for, at der sker en smidig og effektiv opgaveløsning for de frivillige, Frivillighedsrådet og Social- & Sundhedsudvalget. Frivillighedsrådet Social- & Sundhedsudvalget lægger vægt på, at Frivillighedsrådet består af medlemmer inden for følgende syv grupper: Misbrug Børn og Unge Ældre Sundhed, sygdom og handicappede Flygtninge, etniske og indvandrere Humanitært arbejde Vennekredse og frivillige ved plejecentre Arrangerer et årlig dialogmøde for de frivillige foreninger/organisationer sammen med Social- & Sundhedsudvalget Frivillighedsrådets medlemmer og kontaktoplysninger kan ses på Aabenraa Kommunes hjemmeside: under Borger/Sociale ydelser/frivilligt socialt arbejde - 18 Valg til Frivillighedsrådet holdes i marts måned året efter kommunalvalget. Frivillighedsrådet vælges for fire år ad gangen. Frivillighedsrådet udarbejder en forretningsorden for sit virke, som skal godkendes af Social- & Sundhedsudvalget. Frivillighedsrådet fungerer som talerør for de frivillige og anses for at være sparringspartner til Social- & Sundhedsudvalget. Frivillighedsrådet spiller en væsentlige rolle i udviklingen af det sociale arbejde i Aabenraa Kommune. Det kommer til udtryk ved, at Frivillighedsrådet: Udvikler, afprøver og evaluerer nye initiativer på området Styrker det forebyggende arbejde gennem nye former for netværk Fungerer som et supplement til den offentlige myndighed Fungerer som høringsorgan i spørgsmål om frivilligt socialt arbejde Er i dialog og kontakt med de frivillige Løser diverse formidlingsopgaver Gennemgår indkomne ansøgninger og udarbejder anbefalinger til Social- & Sundhedsudvalget Snitflader til politikker Frivillighedspolitikken indgår i samspil med kommunes andre politikker, herunder 79 i Lov om Social Service, som omhandler Støtte til forebyggendee og aktiverende tilbud til ældre. Regler om tilskud efter 79 varetages og administreres af Social- & Sundhedsudvalget. Høring andre Udkast til en ny Frivillighedspolitik sendes til høring i Frivillighedsrådet. Frivillighedspolitikken for er godkendt af Aabenraa Byråd den

7 Frivillighedspolitik For foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde i Aabenraa Kommune

8 Frivillighedspolitik Støtte og opbakning til det frivillige sociale arbejde i foreningerne Svend Hansen Tarp formand for Socialudvalget Det frivillige arbejde skaber værdi - både for det enkelte menneske og for samfundet. Frivilligt socialt arbejde kan og må aldrig erstatte kommunens kerneopgaver, men skal betragtes som et supplement, der gør vores samfund rigere og bedre. I Aabenraa Kommune prioriteres det frivillige arbejde højt, og ved et gensidigt samarbejde opnås en synergieffekt. Det betyder, at kommunens og de frivilliges ressourcer udnyttes bedst muligt til gavn for borgere, der har brug for særlig støtte, og som har svært ved at finde fodfæste i vores samfund. For at styrke samarbejdet og sikre dialogen og koordinationen mellem Aabenraa Kommune og det frivillige sociale arbejde har Socialudvalget nedsat et Frivillighedsråd. Derudover inviteres alle foreninger og organisationer, der udøver frivilligt socialt arbejde til et årligt dialogmøde med Socialudvalget. Socialudvalget sætter meget stor pris på de frivilliges indsats og har et ønske om at udvikle dette samarbejde. Socialudvalget afsætter årligt en pulje, som uddeles til frivilligt socialt arbejde. To gange årligt har foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde, mulighed for at søge om et økonomisk tilskud til aktiviteter eller projekter. Aabenraa Kommune stiller faciliteterne i Bjerggadehuset gratis til rådighed til foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde i Aabenraa Kommune. Her er der mulighed for at holde møder eller mindre arrangementer i lokalerne. Denne Frivillighedspolitik skal betragtes som rammen for Socialudvalgets støtte og opbakning til de manges frivilliges store sociale arbejde. Den skal også gerne afspejle den udvikling, der er i Aabenraa kommune og dermed danne et solidt grundlag for det videre samarbejde. Venlig hilsen Svend Hansen Tarp formand for Socialudvalget 2

9 Frivilligt socialt arbejde skaber værdi Frivilligt socialt arbejde er en vigtig ressource i samfundet, som er båret af lyst og engagement. De frivillige ildsjæle og foreninger skaber rum og netværk, hvor der er plads til alle mennesker. De støtter og medvirker til, at der skabes de bedst mulige betingelser for borgere, som har brug for særlig støtte og har svært ved at finde fodfæste i vores samfund. Aabenraa Kommune anser det frivillige sociale arbejde for at være en vigtig ressource. Det er dog vigtigt at understrege, at frivilligt socialt arbejde ikke erstatter de kommunale myndighedsopgaver, der er defineret i lovgivningen. Frivilligt socialt arbejde skal derimod betragtes som et værdifuldt supplement til den offentlige indsats i Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune ønsker samspil med de frivillige og at styrke og udvikle det frivillige sociale arbejde, så det giver de bedst mulige betingelser for den frivillige indsats. Frivillighedspolitikkens formål er: At synliggøre værdien af frivillighed At styrke og skabe rammer for etablering af gode nye sociale netværk At understøtte vilkårene for den frivillige indsats At engagere flere borgere i frivilligt socialt arbejde Definition på frivilligt socialt arbejde Frivilligt socialt arbejde er en samlet betegnelse for de sociale aktiviteter, som udføres af frivillige organisationer eller foreninger inden for det sociale område. Frivilligt socialt arbejde er en indsats der: Er frivillig uden retslig eller økonomisk tvang Er ulønnet Udføres for andre end familie og slægt Har en formel karakter, som betyder, at den foregår inden for rammer af en forening eller en anden form for organisation 3

10 En frivillig forening eller organisation kendetegnes ved: Et frivilligt grundlag, som ikke er fastsat i lovgivningen, og som skal kunne beslutte at nedlægge sig selv Et almennyttigt (non-profit) formål, dvs, at et eventuelt overskud ikke må udloddes til organisationens stiftere, medlemmer eller andre At den frivillige indsats er en væsentlig del af organisationens grundlag. Mindstekravet er, at bestyrelsesarbejdet er en ulønnet, frivillig indsats Principper for støtte til frivilligt socialt arbejde Aabenraa Kommune giver økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter Lov om Social Service 18. Målgruppen i det frivillige sociale arbejde omfatter: Børn, unge og familier med personlige og sociale problemer Ensomme og syge Svage ældre Handicappede Misbrugere og sindslidende Flygtninge/indvandrere/mindretal Særligt udsatte grupper Støtten fordeles efter følgende principper: Støtten skal gå til aktiviteter, som kommer kommunens borgere til gavn Indsatsen skal komme socialt udsatte og svage grupper til gavn Støtten skal gå til foreninger eller organisationer, som har hjemsted i eller en væsentlig tilknytning til kommunen Støtten skal gå til selve det frivillige arbejde og de dermed forbundne udgifter Støtten tildeles for ét år ad gangen Der gives ikke økonomisk støtte til: Udflugter Driftsunderskud af allerede afholdte aktiviteter Dækning af kørselsudgifter Ansøgning og beslutningsprocedure Aabenraa kommune fordeler 18-midlerne ved to årlige ansøgningsrunder med ansøgningsfrist den 1. november og 1. juni. Annoncering Der annonceres på Aabenraa Kommunes hjemmeside, i den lokale ugeavis og i lydavisen senest 14 dage før ansøgningsfristen. Ansøgningsskemaet er tilgængeligt på Aabenraa Kommunes hjemmeside: under Borger/Sociale ydelser/frivilligt socialt arbejde Ansøgningerne sendes til i Social & Sundhed, Ledelsessekretariatet. Beslutning Frivillighedsrådet gennemgår ansøgningerne og sender sine anbefalinger til Social- & Sundhedsudvalget i Aabenraa Kommune. Social- og Sundhedsudvalget har den endelige kompetence til at træffe afgørelserne om økonomisk støtte. Ansøgerne får skriftlig besked hurtigst muligt efter Social- & Sundhedsudvalgets beslutning. Bevillingen vil blive indbetalt på foreningens/organisationens Nemkonto i pengeinstitut. Foreningerne må ikke basere deres økonomi på tilskud fra 18-midlerne. 4

11 Afslag og Klager Afslag gives skriftligt og indeholder en begrundelse. Social- & Sundhedsudvalgets afslag på tildeling af 18-støtte kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Regnskab og revision Det skal fremgå af ansøgningsskemaet, hvad der konkret søges økonomisk støtte til. Ved tildeling af tilskud på kr. eller derunder skal modtagerne indsende en bekræftelse på, at støtten er brugt til det ansøgte formål. Ved tilskud mellem kr. og kr. skal der udarbejdes et deltaljeret regnskab, hvoraf det fremgår, at støtten er brugt til det bevilgede formål. Regnskabet skal være revideret af foreningens valgte revisor, som med sin underskrift bekræfter, at regnskabet er gennemgået og godkendt. Ved tilskud på kr. og derover skal regnskabet være revideret og godkendt af en registreret/statsautoriseret revisor. Regnskab skal sendes til Social & Sundhed, Ledelsessekretariatet senest 1. april året efter bevillingen. Et eventuelt overskud skal fremgå af regnskabet og vil kunne overføres til næste år efter en konkret vurdering af Ledelsessekretariatet i Social & Sundhed. Tilbagebetaling af modtaget tilskud Hvis der er bevilget tilskud til aktiviteter, som ikke gennemføres, skal beløbet betales tilbage. Samarbejdet kan have en løs struktur, men der kan også være tale om partnerskaber ud fra konkrete projekter. Det er dog vigtigt, at frivillige forbliver frivillige uden en organisatorisk indblanding fra kommunen. Social- & Sundhedsudvalget vil i en løbende dialog med Frivillighedsrådet drøfte og udvikle kommunens samarbejde med de frivillige foreninger. Årligt dialogmøde Social- & Sundhedsudvalget og Frivillighedsrådet vil hvert år invitere alle frivillige foreninger og organisationer, der udfører frivilligt socialt arbejde i kommunen, til et dialogmøde. Dialogmødet planlægges holdt i første kvartal. Formålet med dialogmødet er, at der sikres en gensidig forståelse for hinanden. Social- & Sundhedsudvalget mener også, at et godt samarbejde med de frivillige sker gennem dialog, idéudvikling og udveksling af erfaringer. Dialogmødet skal derfor også ses som en debat om, hvordan kommunens og de frivilliges ressourcer udnyttes bedst muligt til gavn for borgerne. Bjerggadehuset Bjerggadehuset tilbyder de frivillige sociale foreninger og organisationer i Aabenraa Kommune nogle uformelle og anderledes mødefaciliteter. Det er gratis at låne lokalerne i Bjerggadehuset, hvor der stilles et mødelokale til maks. 10 personer og en dagligstue til rådighed. Samarbejdet mellem Aabenraa Kommune og de frivillige Det er vigtigt, at der er et godt samarbejde mellem Aabenraa Kommune og de frivillige. Efter behov, er der mulighed for at lave en samarbejdsaftale med den enkelte frivillige forening eller organisation. For yderligere information se hjemmesiden for Bjerggadehuset 5

12 Administrativ organisering Den administrative organiseringg ligger i afdelingen Ledelse & Udvikling i Social & Sundhed. Her har Ledelsessekretariatet ansvaret for, at der sker en smidig og effektiv opgaveløsning for de frivillige, Frivillighedsrådet og Social- & Sundhedsudvalget. Frivillighedsrådet Social- & Sundhedsudvalget lægger vægt på, at Frivillighedsrådet består af medlemmer inden for følgende syv grupper: Misbrug Børn og Unge Ældre Sundhed, sygdom og handicappede Flygtninge, etniske og indvandrere Humanitært arbejde Vennekredse og frivillige ved plejecentre Arrangerer et årlig dialogmøde for de frivillige foreninger/organisationer sammen med Social- & Sundhedsudvalget Frivillighedsrådets medlemmer og kontaktoplysninger kan ses på Aabenraa Kommunes hjemmeside: under Borger/Sociale ydelser/frivilligt socialt arbejde - 18 Valg til Frivillighedsrådet holdes i marts måned året efter kommunalvalget. Frivillighedsrådet vælges for fire år ad gangen. Frivillighedsrådet udarbejder en forretningsorden for sit virke, som skal godkendes af Social- & Sundhedsudvalget. Frivillighedsrådet fungerer som talerør for de frivillige og anses for at være sparringspartner til Social- & Sundhedsudvalget. Frivillighedsrådet spiller en væsentlige rolle i udviklingen af det sociale arbejde i Aabenraa Kommune. Det kommer til udtryk ved, at Frivillighedsrådet: Udvikler, afprøver og evaluerer nye initiativer på området Styrker det forebyggende arbejde gennem nye former for netværk Fungerer som et supplement til den offentlige myndighed Fungerer som høringsorgan i spørgsmål om frivilligt socialt arbejde Er i dialog og kontakt med de frivillige Løser diverse formidlingsopgaver Gennemgår indkomne ansøgninger og udarbejder anbefalinger til Social- & Sundhedsudvalget Snitflader til politikker Frivillighedspolitikken indgår i samspil med kommunes andre politikker, herunder 79 i Lov om Social Service, som omhandler Støtte til forebyggendee og aktiverende tilbud til ældre. Regler om tilskud efter 79 varetages og administreres af Social- & Sundhedsudvalget. Høring andre Udkast til en ny Frivillighedspolitik sendes til høring i Frivillighedsrådet. Frivillighedspolitikken for er godkendt af Aabenraa Byråd den

13 Frivillighedspolitik For foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde i Aabenraa Kommune

14 Frivillighedspolitik Støtte og opbakning til det frivillige sociale arbejde i foreningerne Svend Hansen Tarp formand for Socialudvalget Det frivillige arbejde skaber værdi - både for det enkelte menneske og for samfundet. Frivilligt socialt arbejde kan og må aldrig erstatte kommunens kerneopgaver, men skal betragtes som et supplement, der gør vores samfund rigere og bedre. I Aabenraa Kommune prioriteres det frivillige arbejde højt, og ved et gensidigt samarbejde opnås en synergieffekt. Det betyder, at kommunens og de frivilliges ressourcer udnyttes bedst muligt til gavn for borgere, der har brug for særlig støtte, og som har svært ved at finde fodfæste i vores samfund. For at styrke samarbejdet og sikre dialogen og koordinationen mellem Aabenraa Kommune og det frivillige sociale arbejde har Socialudvalget nedsat et Frivillighedsråd. Derudover inviteres alle foreninger og organisationer, der udøver frivilligt socialt arbejde til et årligt dialogmøde med Socialudvalget. Socialudvalget sætter meget stor pris på de frivilliges indsats og har et ønske om at udvikle dette samarbejde. Socialudvalget afsætter årligt en pulje, som uddeles til frivilligt socialt arbejde. To gange årligt har foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde, mulighed for at søge om et økonomisk tilskud til aktiviteter eller projekter. Aabenraa Kommune stiller faciliteterne i Bjerggadehuset gratis til rådighed til foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde i Aabenraa Kommune. Her er der mulighed for at holde møder eller mindre arrangementer i lokalerne. Denne Frivillighedspolitik skal betragtes som rammen for Socialudvalgets støtte og opbakning til de manges frivilliges store sociale arbejde. Den skal også gerne afspejle den udvikling, der er i Aabenraa kommune og dermed danne et solidt grundlag for det videre samarbejde. Venlig hilsen Svend Hansen Tarp formand for Socialudvalget 2

15 Frivilligt socialt arbejde skaber værdi Frivilligt socialt arbejde er en vigtig ressource i samfundet, som er båret af lyst og engagement. De frivillige ildsjæle og foreninger skaber rum og netværk, hvor der er plads til alle mennesker. De støtter og medvirker til, at der skabes de bedst mulige betingelser for borgere, som har brug for særlig støtte og har svært ved at finde fodfæste i vores samfund. Aabenraa Kommune anser det frivillige sociale arbejde for at være en vigtig ressource. Det er dog vigtigt at understrege, at frivilligt socialt arbejde ikke erstatter de kommunale myndighedsopgaver, der er defineret i lovgivningen. Frivilligt socialt arbejde skal derimod betragtes som et værdifuldt supplement til den offentlige indsats i Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune ønsker samspil med de frivillige og at styrke og udvikle det frivillige sociale arbejde, så det giver de bedst mulige betingelser for den frivillige indsats. Frivillighedspolitikkens formål er: At synliggøre værdien af frivillighed At styrke og skabe rammer for etablering af gode nye sociale netværk At understøtte vilkårene for den frivillige indsats At engagere flere borgere i frivilligt socialt arbejde Definition på frivilligt socialt arbejde Frivilligt socialt arbejde er en samlet betegnelse for de sociale aktiviteter, som udføres af frivillige organisationer eller foreninger inden for det sociale område. Frivilligt socialt arbejde er en indsats der: Er frivillig uden retslig eller økonomisk tvang Er ulønnet Udføres for andre end familie og slægt Har en formel karakter, som betyder, at den foregår inden for rammer af en forening eller en anden form for organisation 3

16 En frivillig forening eller organisation kendetegnes ved: Et frivilligt grundlag, som ikke er fastsat i lovgivningen, og som skal kunne beslutte at nedlægge sig selv Et almennyttigt (non-profit) formål, dvs, at et eventuelt overskud ikke må udloddes til organisationens stiftere, medlemmer eller andre At den frivillige indsats er en væsentlig del af organisationens grundlag. Mindstekravet er, at bestyrelsesarbejdet er en ulønnet, frivillig indsats Principper for støtte til frivilligt socialt arbejde Aabenraa Kommune giver økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter Lov om Social Service 18. Målgruppen i det frivillige sociale arbejde omfatter: Børn, unge og familier med personlige og sociale problemer Ensomme og syge Svage ældre Handicappede Misbrugere og sindslidende Flygtninge/indvandrere/mindretal Særligt udsatte grupper Støtten fordeles efter følgende principper: Støtten skal gå til aktiviteter, som kommer kommunens borgere til gavn Indsatsen skal komme socialt udsatte og svage grupper til gavn Støtten skal gå til foreninger eller organisationer, som har hjemsted i eller en væsentlig tilknytning til kommunen Støtten skal gå til selve det frivillige arbejde og de dermed forbundne udgifter Støtten tildeles for ét år ad gangen Der gives ikke økonomisk støtte til: Udflugter Driftsunderskud af allerede afholdte aktiviteter Dækning af kørselsudgifter Ansøgning og beslutningsprocedure Aabenraa kommune fordeler 18-midlerne ved to årlige ansøgningsrunder med ansøgningsfrist den 1. november og 1. juni. Annoncering Der annonceres på Aabenraa Kommunes hjemmeside, i den lokale ugeavis og i lydavisen senest 14 dage før ansøgningsfristen. Ansøgningsskemaet er tilgængeligt på Aabenraa Kommunes hjemmeside: under Borger/Sociale ydelser/frivilligt socialt arbejde Ansøgningerne sendes til i Social & Sundhed, Ledelsessekretariatet. Beslutning Frivillighedsrådet gennemgår ansøgningerne og sender sine anbefalinger til Social- & Sundhedsudvalget i Aabenraa Kommune. Social- og Sundhedsudvalget har den endelige kompetence til at træffe afgørelserne om økonomisk støtte. Ansøgerne får skriftlig besked hurtigst muligt efter Social- & Sundhedsudvalgets beslutning. Bevillingen vil blive indbetalt på foreningens/organisationens Nemkonto i pengeinstitut. Foreningerne må ikke basere deres økonomi på tilskud fra 18-midlerne. 4

17 Afslag og Klager Afslag gives skriftligt og indeholder en begrundelse. Social- & Sundhedsudvalgets afslag på tildeling af 18-støtte kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Regnskab og revision Det skal fremgå af ansøgningsskemaet, hvad der konkret søges økonomisk støtte til. Ved tildeling af tilskud på kr. eller derunder skal modtagerne indsende en bekræftelse på, at støtten er brugt til det ansøgte formål. Ved tilskud mellem kr. og kr. skal der udarbejdes et deltaljeret regnskab, hvoraf det fremgår, at støtten er brugt til det bevilgede formål. Regnskabet skal være revideret af foreningens valgte revisor, som med sin underskrift bekræfter, at regnskabet er gennemgået og godkendt. Ved tilskud på kr. og derover skal regnskabet være revideret og godkendt af en registreret/statsautoriseret revisor. Regnskab skal sendes til Social & Sundhed, Ledelsessekretariatet senest 1. april året efter bevillingen. Et eventuelt overskud skal fremgå af regnskabet og vil kunne overføres til næste år efter en konkret vurdering af Ledelsessekretariatet i Social & Sundhed. Tilbagebetaling af modtaget tilskud Hvis der er bevilget tilskud til aktiviteter, som ikke gennemføres, skal beløbet betales tilbage. Samarbejdet kan have en løs struktur, men der kan også være tale om partnerskaber ud fra konkrete projekter. Det er dog vigtigt, at frivillige forbliver frivillige uden en organisatorisk indblanding fra kommunen. Social- & Sundhedsudvalget vil i en løbende dialog med Frivillighedsrådet drøfte og udvikle kommunens samarbejde med de frivillige foreninger. Årligt dialogmøde Social- & Sundhedsudvalget og Frivillighedsrådet vil hvert år invitere alle frivillige foreninger og organisationer, der udfører frivilligt socialt arbejde i kommunen, til et dialogmøde. Dialogmødet planlægges holdt i første kvartal. Formålet med dialogmødet er, at der sikres en gensidig forståelse for hinanden. Social- & Sundhedsudvalget mener også, at et godt samarbejde med de frivillige sker gennem dialog, idéudvikling og udveksling af erfaringer. Dialogmødet skal derfor også ses som en debat om, hvordan kommunens og de frivilliges ressourcer udnyttes bedst muligt til gavn for borgerne. Bjerggadehuset Bjerggadehuset tilbyder de frivillige sociale foreninger og organisationer i Aabenraa Kommune nogle uformelle og anderledes mødefaciliteter. Det er gratis at låne lokalerne i Bjerggadehuset, hvor der stilles et mødelokale til maks. 10 personer og en dagligstue til rådighed. Samarbejdet mellem Aabenraa Kommune og de frivillige Det er vigtigt, at der er et godt samarbejde mellem Aabenraa Kommune og de frivillige. Efter behov, er der mulighed for at lave en samarbejdsaftale med den enkelte frivillige forening eller organisation. For yderligere information se hjemmesiden for Bjerggadehuset 5

18 Administrativ organisering Den administrative organiseringg ligger i afdelingen Ledelse & Udvikling i Social & Sundhed. Her har Ledelsessekretariatet ansvaret for, at der sker en smidig og effektiv opgaveløsning for de frivillige, Frivillighedsrådet og Social- & Sundhedsudvalget. Frivillighedsrådet Social- & Sundhedsudvalget lægger vægt på, at Frivillighedsrådet består af medlemmer inden for følgende syv grupper: Misbrug Børn og Unge Ældre Sundhed, sygdom og handicappede Flygtninge, etniske og indvandrere Humanitært arbejde Vennekredse og frivillige ved plejecentre Arrangerer et årlig dialogmøde for de frivillige foreninger/organisationer sammen med Social- & Sundhedsudvalget Frivillighedsrådets medlemmer og kontaktoplysninger kan ses på Aabenraa Kommunes hjemmeside: under Borger/Sociale ydelser/frivilligt socialt arbejde - 18 Valg til Frivillighedsrådet holdes i marts måned året efter kommunalvalget. Frivillighedsrådet vælges for fire år ad gangen. Frivillighedsrådet udarbejder en forretningsorden for sit virke, som skal godkendes af Social- & Sundhedsudvalget. Frivillighedsrådet fungerer som talerør for de frivillige og anses for at være sparringspartner til Social- & Sundhedsudvalget. Frivillighedsrådet spiller en væsentlige rolle i udviklingen af det sociale arbejde i Aabenraa Kommune. Det kommer til udtryk ved, at Frivillighedsrådet: Udvikler, afprøver og evaluerer nye initiativer på området Styrker det forebyggende arbejde gennem nye former for netværk Fungerer som et supplement til den offentlige myndighed Fungerer som høringsorgan i spørgsmål om frivilligt socialt arbejde Er i dialog og kontakt med de frivillige Løser diverse formidlingsopgaver Gennemgår indkomne ansøgninger og udarbejder anbefalinger til Social- & Sundhedsudvalget Snitflader til politikker Frivillighedspolitikken indgår i samspil med kommunes andre politikker, herunder 79 i Lov om Social Service, som omhandler Støtte til forebyggendee og aktiverende tilbud til ældre. Regler om tilskud efter 79 varetages og administreres af Social- & Sundhedsudvalget. Høring andre Udkast til en ny Frivillighedspolitik sendes til høring i Frivillighedsrådet. Frivillighedspolitikken for er godkendt af Aabenraa Byråd den

19 Frivillighedspolitik For foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde i Aabenraa Kommune

20 Frivillighedspolitik Støtte og opbakning til det frivillige sociale arbejde i foreningerne Svend Hansen Tarp formand for Socialudvalget Det frivillige arbejde skaber værdi - både for det enkelte menneske og for samfundet. Frivilligt socialt arbejde kan og må aldrig erstatte kommunens kerneopgaver, men skal betragtes som et supplement, der gør vores samfund rigere og bedre. I Aabenraa Kommune prioriteres det frivillige arbejde højt, og ved et gensidigt samarbejde opnås en synergieffekt. Det betyder, at kommunens og de frivilliges ressourcer udnyttes bedst muligt til gavn for borgere, der har brug for særlig støtte, og som har svært ved at finde fodfæste i vores samfund. For at styrke samarbejdet og sikre dialogen og koordinationen mellem Aabenraa Kommune og det frivillige sociale arbejde har Socialudvalget nedsat et Frivillighedsråd. Derudover inviteres alle foreninger og organisationer, der udøver frivilligt socialt arbejde til et årligt dialogmøde med Socialudvalget. Socialudvalget sætter meget stor pris på de frivilliges indsats og har et ønske om at udvikle dette samarbejde. Socialudvalget afsætter årligt en pulje, som uddeles til frivilligt socialt arbejde. To gange årligt har foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde, mulighed for at søge om et økonomisk tilskud til aktiviteter eller projekter. Aabenraa Kommune stiller faciliteterne i Bjerggadehuset gratis til rådighed til foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde i Aabenraa Kommune. Her er der mulighed for at holde møder eller mindre arrangementer i lokalerne. Denne Frivillighedspolitik skal betragtes som rammen for Socialudvalgets støtte og opbakning til de manges frivilliges store sociale arbejde. Den skal også gerne afspejle den udvikling, der er i Aabenraa kommune og dermed danne et solidt grundlag for det videre samarbejde. Venlig hilsen Svend Hansen Tarp formand for Socialudvalget 2

21 Frivilligt socialt arbejde skaber værdi Frivilligt socialt arbejde er en vigtig ressource i samfundet, som er båret af lyst og engagement. De frivillige ildsjæle og foreninger skaber rum og netværk, hvor der er plads til alle mennesker. De støtter og medvirker til, at der skabes de bedst mulige betingelser for borgere, som har brug for særlig støtte og har svært ved at finde fodfæste i vores samfund. Aabenraa Kommune anser det frivillige sociale arbejde for at være en vigtig ressource. Det er dog vigtigt at understrege, at frivilligt socialt arbejde ikke erstatter de kommunale myndighedsopgaver, der er defineret i lovgivningen. Frivilligt socialt arbejde skal derimod betragtes som et værdifuldt supplement til den offentlige indsats i Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune ønsker samspil med de frivillige og at styrke og udvikle det frivillige sociale arbejde, så det giver de bedst mulige betingelser for den frivillige indsats. Frivillighedspolitikkens formål er: At synliggøre værdien af frivillighed At styrke og skabe rammer for etablering af gode nye sociale netværk At understøtte vilkårene for den frivillige indsats At engagere flere borgere i frivilligt socialt arbejde Definition på frivilligt socialt arbejde Frivilligt socialt arbejde er en samlet betegnelse for de sociale aktiviteter, som udføres af frivillige organisationer eller foreninger inden for det sociale område. Frivilligt socialt arbejde er en indsats der: Er frivillig uden retslig eller økonomisk tvang Er ulønnet Udføres for andre end familie og slægt Har en formel karakter, som betyder, at den foregår inden for rammer af en forening eller en anden form for organisation 3

22 En frivillig forening eller organisation kendetegnes ved: Et frivilligt grundlag, som ikke er fastsat i lovgivningen, og som skal kunne beslutte at nedlægge sig selv Et almennyttigt (non-profit) formål, dvs, at et eventuelt overskud ikke må udloddes til organisationens stiftere, medlemmer eller andre At den frivillige indsats er en væsentlig del af organisationens grundlag. Mindstekravet er, at bestyrelsesarbejdet er en ulønnet, frivillig indsats Principper for støtte til frivilligt socialt arbejde Aabenraa Kommune giver økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter Lov om Social Service 18. Målgruppen i det frivillige sociale arbejde omfatter: Børn, unge og familier med personlige og sociale problemer Ensomme og syge Svage ældre Handicappede Misbrugere og sindslidende Flygtninge/indvandrere/mindretal Særligt udsatte grupper Støtten fordeles efter følgende principper: Støtten skal gå til aktiviteter, som kommer kommunens borgere til gavn Indsatsen skal komme socialt udsatte og svage grupper til gavn Støtten skal gå til foreninger eller organisationer, som har hjemsted i eller en væsentlig tilknytning til kommunen Støtten skal gå til selve det frivillige arbejde og de dermed forbundne udgifter Støtten tildeles for ét år ad gangen Der gives ikke økonomisk støtte til: Udflugter Driftsunderskud af allerede afholdte aktiviteter Dækning af kørselsudgifter Ansøgning og beslutningsprocedure Aabenraa kommune fordeler 18-midlerne ved to årlige ansøgningsrunder med ansøgningsfrist den 1. november og 1. juni. Annoncering Der annonceres på Aabenraa Kommunes hjemmeside, i den lokale ugeavis og i lydavisen senest 14 dage før ansøgningsfristen. Ansøgningsskemaet er tilgængeligt på Aabenraa Kommunes hjemmeside: under Borger/Sociale ydelser/frivilligt socialt arbejde Ansøgningerne sendes til i Social & Sundhed, Ledelsessekretariatet. Beslutning Frivillighedsrådet gennemgår ansøgningerne og sender sine anbefalinger til Social- & Sundhedsudvalget i Aabenraa Kommune. Social- og Sundhedsudvalget har den endelige kompetence til at træffe afgørelserne om økonomisk støtte. Ansøgerne får skriftlig besked hurtigst muligt efter Social- & Sundhedsudvalgets beslutning. Bevillingen vil blive indbetalt på foreningens/organisationens Nemkonto i pengeinstitut. Foreningerne må ikke basere deres økonomi på tilskud fra 18-midlerne. 4

23 Afslag og Klager Afslag gives skriftligt og indeholder en begrundelse. Social- & Sundhedsudvalgets afslag på tildeling af 18-støtte kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Regnskab og revision Det skal fremgå af ansøgningsskemaet, hvad der konkret søges økonomisk støtte til. Ved tildeling af tilskud på kr. eller derunder skal modtagerne indsende en bekræftelse på, at støtten er brugt til det ansøgte formål. Ved tilskud mellem kr. og kr. skal der udarbejdes et deltaljeret regnskab, hvoraf det fremgår, at støtten er brugt til det bevilgede formål. Regnskabet skal være revideret af foreningens valgte revisor, som med sin underskrift bekræfter, at regnskabet er gennemgået og godkendt. Ved tilskud på kr. og derover skal regnskabet være revideret og godkendt af en registreret/statsautoriseret revisor. Regnskab skal sendes til Social & Sundhed, Ledelsessekretariatet senest 1. april året efter bevillingen. Et eventuelt overskud skal fremgå af regnskabet og vil kunne overføres til næste år efter en konkret vurdering af Ledelsessekretariatet i Social & Sundhed. Tilbagebetaling af modtaget tilskud Hvis der er bevilget tilskud til aktiviteter, som ikke gennemføres, skal beløbet betales tilbage. Samarbejdet kan have en løs struktur, men der kan også være tale om partnerskaber ud fra konkrete projekter. Det er dog vigtigt, at frivillige forbliver frivillige uden en organisatorisk indblanding fra kommunen. Social- & Sundhedsudvalget vil i en løbende dialog med Frivillighedsrådet drøfte og udvikle kommunens samarbejde med de frivillige foreninger. Årligt dialogmøde Social- & Sundhedsudvalget og Frivillighedsrådet vil hvert år invitere alle frivillige foreninger og organisationer, der udfører frivilligt socialt arbejde i kommunen, til et dialogmøde. Dialogmødet planlægges holdt i første kvartal. Formålet med dialogmødet er, at der sikres en gensidig forståelse for hinanden. Social- & Sundhedsudvalget mener også, at et godt samarbejde med de frivillige sker gennem dialog, idéudvikling og udveksling af erfaringer. Dialogmødet skal derfor også ses som en debat om, hvordan kommunens og de frivilliges ressourcer udnyttes bedst muligt til gavn for borgerne. Bjerggadehuset Bjerggadehuset tilbyder de frivillige sociale foreninger og organisationer i Aabenraa Kommune nogle uformelle og anderledes mødefaciliteter. Det er gratis at låne lokalerne i Bjerggadehuset, hvor der stilles et mødelokale til maks. 10 personer og en dagligstue til rådighed. Samarbejdet mellem Aabenraa Kommune og de frivillige Det er vigtigt, at der er et godt samarbejde mellem Aabenraa Kommune og de frivillige. Efter behov, er der mulighed for at lave en samarbejdsaftale med den enkelte frivillige forening eller organisation. For yderligere information se hjemmesiden for Bjerggadehuset 5

24 Administrativ organisering Den administrative organiseringg ligger i afdelingen Ledelse & Udvikling i Social & Sundhed. Her har Ledelsessekretariatet ansvaret for, at der sker en smidig og effektiv opgaveløsning for de frivillige, Frivillighedsrådet og Social- & Sundhedsudvalget. Frivillighedsrådet Social- & Sundhedsudvalget lægger vægt på, at Frivillighedsrådet består af medlemmer inden for følgende syv grupper: Misbrug Børn og Unge Ældre Sundhed, sygdom og handicappede Flygtninge, etniske og indvandrere Humanitært arbejde Vennekredse og frivillige ved plejecentre Arrangerer et årlig dialogmøde for de frivillige foreninger/organisationer sammen med Social- & Sundhedsudvalget Frivillighedsrådets medlemmer og kontaktoplysninger kan ses på Aabenraa Kommunes hjemmeside: under Borger/Sociale ydelser/frivilligt socialt arbejde - 18 Valg til Frivillighedsrådet holdes i marts måned året efter kommunalvalget. Frivillighedsrådet vælges for fire år ad gangen. Frivillighedsrådet udarbejder en forretningsorden for sit virke, som skal godkendes af Social- & Sundhedsudvalget. Frivillighedsrådet fungerer som talerør for de frivillige og anses for at være sparringspartner til Social- & Sundhedsudvalget. Frivillighedsrådet spiller en væsentlige rolle i udviklingen af det sociale arbejde i Aabenraa Kommune. Det kommer til udtryk ved, at Frivillighedsrådet: Udvikler, afprøver og evaluerer nye initiativer på området Styrker det forebyggende arbejde gennem nye former for netværk Fungerer som et supplement til den offentlige myndighed Fungerer som høringsorgan i spørgsmål om frivilligt socialt arbejde Er i dialog og kontakt med de frivillige Løser diverse formidlingsopgaver Gennemgår indkomne ansøgninger og udarbejder anbefalinger til Social- & Sundhedsudvalget Snitflader til politikker Frivillighedspolitikken indgår i samspil med kommunes andre politikker, herunder 79 i Lov om Social Service, som omhandler Støtte til forebyggendee og aktiverende tilbud til ældre. Regler om tilskud efter 79 varetages og administreres af Social- & Sundhedsudvalget. Høring andre Udkast til en ny Frivillighedspolitik sendes til høring i Frivillighedsrådet. Frivillighedspolitikken for er godkendt af Aabenraa Byråd den

Frivillighedspolitik 2013 2016. For foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde i Aabenraa Kommune

Frivillighedspolitik 2013 2016. For foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde i Aabenraa Kommune Frivillighedspolitik 2013 2016 For foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde i Aabenraa Kommune Frivillighedspolitik 2013 2016 Støtte og opbakning til det frivillige sociale

Læs mere

Retningslinjer for støtte til frivilligt socialt arbejde

Retningslinjer for støtte til frivilligt socialt arbejde Retningslinjer for støtte til frivilligt socialt arbejde Aabenraa Kommune afsætter hvert år et beløb til det lokale frivillige sociale arbejde. Midlerne er afsat i henhold til 18 i lov om social service.

Læs mere

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 1.1. Lovmæssigt grundlag... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 2.

Læs mere

Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde)

Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde) Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde) Godkendt af: Økonomiudvalget den 1. december 2008 Byrådet den 15. december 2008 Borger- & Sundhedsudvalget den. 17. november

Læs mere

Frivillighedspolitik For frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger i Sønderborg Kommune

Frivillighedspolitik For frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger i Sønderborg Kommune Frivillighedspolitik 2011-2013 For frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger i Sønderborg Kommune Godkendt af Sønderborg Byråd den 13. april 2011 Frivillighedspolitik 2011-2013 For frivillige

Læs mere

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Social og Sundhed Frivillighedspolitik for Assens Kommune Indledning...3 Lovgrundlag...3 Definition på frivilligt socialt arbejde...3 Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Eksempler på frivillighedsarbejde:...4

Læs mere

Frivillighedspolitik 2016 2019. For frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger i Sønderborg Kommune

Frivillighedspolitik 2016 2019. For frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger i Sønderborg Kommune Frivillighedspolitik 2016 2019 For frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger i Sønderborg Kommune Frivillighedspolitik 2016 2019 Helge Larsen, Formand for Sundhedsudvalget Frivillighedspolitikken

Læs mere

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes STRUER KOMMUNE Bestillerenheden Frivillighedspolitik. Hvad er frivillighedspolitik? En frivillighedspolitik er nogle rammer og retningslinier for et samarbejde mellem det offentlige og de frivillige om

Læs mere

Frivillighedspolitik For frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger i Sønderborg Kommune

Frivillighedspolitik For frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger i Sønderborg Kommune Frivillighedspolitik 2016 2019 For frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger i Sønderborg Kommune Indhold Forord... 3 Værdigrundlag... 4 Definition... 6 Målgruppen... 7 Målsætninger... 8 Særlige

Læs mere

Notat til drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget med afsæt i nuværende Rammer for det frivillige sociale arbejde

Notat til drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget med afsæt i nuværende Rammer for det frivillige sociale arbejde Tekst markeret med blå - Nuværende rammebetingelser for 2019 Tekst markeret med rød - En evaluering af 18 puljen fra 2017-2019 Tekst markeret med grøn - Forslag til drøftelse for justering gældende fra

Læs mere

Den offentlige sociale indsats udspringer typisk af lovgivningen, hvor kommunerne både har pligt til og ansvar for at varetage opgaverne.

Den offentlige sociale indsats udspringer typisk af lovgivningen, hvor kommunerne både har pligt til og ansvar for at varetage opgaverne. Frivillighedspolitik vedtaget 11. december 2012 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning Lovgrundlag Formål Centrale begreber Frivillig indsat Frivillig organisation Frivilligt socialt arbejde Visioner

Læs mere

Politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre

Politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre Politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Baggrund... 3 Lovmæssigt grundlag... 3 Samspil med andre politikker... 3 Hvad er et forebyggende

Læs mere

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Formål og mål Odense Byråd ønsker med formuleringen af en overordnet og fælles frivillighedspolitik at styrke, synliggøre, forbedre samt koordinere

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2012.12.05 og Kommunalbestyrelsen 2012.12.19 Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Hensigten med servicelovens 18

Læs mere

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 FRIVILLIGPOLITIK August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 Indledning Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18

Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18 Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18 18-puljen 18 i Lov om Social Service har til formål at sikre et samarbejde mellem kommunen og den frivillige sociale indsats,

Læs mere

Slagelse kommunes Frivilligpolitik

Slagelse kommunes Frivilligpolitik April 2011 Slagelse kommunes Frivilligpolitik Frivilligt Socialt Arbejde 1 1 Indholdsfortegnelse Frivilligpolitik for Slagelse kommune 2 Formål med Frivilligpolitikken 2 Mål for tildeling af midler til

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. Servicelovens 18.

Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. Servicelovens 18. Initialer: bhh Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2019-14252 Oprettet: 9. januar 2019 Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde jf.. Principper og holdninger bag frivillighedspolitikken. Styrken

Læs mere

Frivillighedspolitik i Thisted Kommune

Frivillighedspolitik i Thisted Kommune Frivillighedspolitik i Thisted Kommune Formålserklæring Thisted Kommune ønsker med baggrund i Servicelovens paragraf 18 at fremme det frivillige sociale arbejde i kommunen i gensidig respekt mellem det

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Revideret og vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Hvornår skal der søges om midler

Læs mere

frivillig politik frivillighedspolitik for det sociale område godkendt i byrådet den 23. august 2012

frivillig politik frivillighedspolitik for det sociale område godkendt i byrådet den 23. august 2012 frivillig politik frivillighedspolitik for det sociale område godkendt i byrådet den 23. august 2012 1 2 Frivilligpolitik for det sociale område Definition Den frivillige sociale indsats er en samlet betegnelse

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde

Frivilligt socialt arbejde Frivilligt socialt arbejde Esbjerg Kommune 2010 [VEJLEDNING TIL ANSØGNING AF 18 MIDLER] Vejledningen beskriver ansøgningsprocedure og kriterier for tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde i

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR 18-MIDLER TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE. i Thisted Kommune

RETNINGSLINJER FOR 18-MIDLER TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE. i Thisted Kommune RETNINGSLINJER FOR 18-MIDLER TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE i Thisted Kommune Formålserklæring Thisted Kommune ønsker med baggrund i Servicelovens 18 at fremme det frivillige sociale arbejde i kommunen

Læs mere

Retningslinjer og vejledninger

Retningslinjer og vejledninger Click here to enter text. Retninger og vejledni ng «ed ocaddressci vilcode» Retningslinjer og vejledninger Tildeling af økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kriterier for tildeling af 18 tilskud (frivilligt socialt arbejde)

Kriterier for tildeling af 18 tilskud (frivilligt socialt arbejde) Kriterier for tildeling af 18 tilskud (frivilligt socialt arbejde) Holdninger der danner grundlag for tildelingen af tilskud - Jammerbugt Kommune stiller så vidt muligt lokaler gratis til rådighed for

Læs mere

Varde Kommunes frivillighedspolitik.

Varde Kommunes frivillighedspolitik. Varde Kommunes frivillighedspolitik. Varde Kommune ser det frivillige sociale arbejde som et vigtigt supplement til den kommunale forvaltnings service og tilbud til kommunens borgere. Derfor betragter

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015. Sidst revideret marts 2018 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Hvornår skal der søges

Læs mere

Guide. Ansøgning om tilskud til frivilligt socialt arbejde ( 18-midl er)

Guide. Ansøgning om tilskud til frivilligt socialt arbejde ( 18-midl er) Guide Ansøgning om tilskud til frivilligt socialt arbejde ( 18-midl er) Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kriterier for tildeling... 3 Hvem kan søge?... 3 Målgruppe... 3 Hvad kan du søge tilskud til?...

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG for tildeling af 18-midler til frivilligt socialt arbejde

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG for tildeling af 18-midler til frivilligt socialt arbejde ADMINISTRATIONSGRUNDLAG for tildeling af 18-midler til frivilligt socialt arbejde 18-puljen I Servicelovens 18 pålægges kommunen at yde økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde. Hjørring Kommune

Læs mere

Strategi for implementering af frivilligpolitikken

Strategi for implementering af frivilligpolitikken Strategi for implementering af frivilligpolitikken Social- og sundhedsområdet udenfor ældrecentrene Indledning Byrådet vedtog den 29. august 2013 en frivilligpolitik for Rebild Kommune. Samtidig vedtog

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Bornholms Regionskommune

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Bornholms Regionskommune RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. LOVGRUNDLAGET... 2 2. PULJENS FORMÅL... 2 3. HVEM KAN SØGE... 2 4. HVILKE MÅLGRUPPER RETTER STØTTEN SIG TIL...

Læs mere

Beskrivelse af processen i forbindelse med tildeling af 18- midlerne

Beskrivelse af processen i forbindelse med tildeling af 18- midlerne KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Kriterier for fordeling af 18-midler 2018 Formålet med notatet er at tydeliggøre sammenhængen mellem tildelingen af 18-midlerne, samarbejdsaftalerne og opfølgningen

Læs mere

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde.

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Retningslinjer for tildeling af 18 midler i Struer Kommune Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold

Læs mere

Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013

Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013 Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013 Indhold Fokus i det frivillige sociale arbejde... 4 Samarbejdet om det frivillige sociale arbejde... 5 Tilskudsfordeling... 8 Ansøgning om midler

Læs mere

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015 www.skive.dk Frivillighedspolitik for Skive Kommune Indholdsfortegnelse: Forord 3 Formål 4 Grundlaget for samarbejdet 4 Mål og handlinger 6 Revision

Læs mere

Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper

Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper Tidligere retningslinjer Foreslåede retningslinjer Det nye er Forenkling i overskrifter, der

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service

Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service RETNINGSLINJER September 2011 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Støtte til. og meget meget mere

Støtte til. og meget meget mere Støtte til Besøgstjenester Rådgivningstjenester Frivilligcentre Kontaktsteder Frivillige ledsagerordninger Selvhjælpsgrupper Aflastningsgrupper Sociale caféer eller aktiviteter Krisecentre Væresteder Samværsaktiviteter

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18-midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er

Læs mere

Frivillighedspolitik på det sociale område i Vejen Kommune Social & Ældre. Frivillighedspolitik På det sociale område i Vejen Kommune

Frivillighedspolitik på det sociale område i Vejen Kommune Social & Ældre. Frivillighedspolitik På det sociale område i Vejen Kommune Frivillighedspolitik På det sociale område i Vejen Kommune Lov om social service 18 Godkendt af Sammenlægningsudvalget Den 25. oktober 2006 Godkendt i Udvalget for den 7. oktober 2009 Godkendt i Byrådet

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 09:00-12:00

Referat. Ældrerådet. Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 09:00-12:00 Referat Møde nr.: Mødedato: torsdag den 13-03-2008 Mødetidspunkt: 09:00-12:00 Mødested: Andersen Medlemmer Anker Hvidesten Hansen Inge Jørgensen Birgit Thomsen Anne Margrethe Hermansen Ejgil Risager Kirsten

Læs mere

Ansøgningsskema 2014 om støtte til frivilligt, socialt arbejde

Ansøgningsskema 2014 om støtte til frivilligt, socialt arbejde Aalborg Kommune giver tilskud til frivilligt, socialt arbejde jf. Servicelovens 18 og Aalborg Kommunes retningslinjer. Der kan søges to gange om året: Den 15. oktober og den 15. april. Foreninger, der

Læs mere

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Frivilligpolitikken et tilbud til den frivillige verden om støtte og samarbejde skal kommunen samarbejde med frivillige sociale organisationer eller foreninger. Hjørring

Læs mere

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Frivilligpolitikken et tilbud til den frivillige verden om støtte og samarbejde skal kommunen samarbejde med frivillige sociale organisationer eller foreninger. Hjørring

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune 090715 Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune Fokus på frivilligt socialt arbejde I Sundhed og Omsorg At udvikle samarbejdet med frivillige foreninger er en hjørnesten

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Lokalforeningspuljen

Vejledning til ansøgning om støtte fra Lokalforeningspuljen Vejledning til ansøgning om støtte fra Lokalforeningspuljen Dette dokument beskriver retningslinjerne for Lokalpuljen for friluftsforeninger. Den seneste version af retningslinjerne vil altid være at finde

Læs mere

Forslag til administrativ opdatering af Hjørring Kommunes Frivilligpolitik

Forslag til administrativ opdatering af Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Forslag til administrativ opdatering af Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Nuværende udgave, 2009: Ændringsforslag, 2015: Frivilligpolitik Hjørring Kommunes Frivilligpolitik (Observationspunkt nr. 1),

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet. En guide til ansøgning af 79-midler

Tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet. En guide til ansøgning af 79-midler Tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet En guide til ansøgning af 79-midler Kriterier for fordeling af 79-puljen til frivilligt arbejde på ældreområdet I det følgende kan du læse mere om 79-midler,

Læs mere

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 Punkt 3. Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 2014-34040 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender at foreninger m.v. der har ansøgt om økonomisk

Læs mere

Retningslinjer for Friluftsrådets Lokalforeningspulje (spillehalsmidler)

Retningslinjer for Friluftsrådets Lokalforeningspulje (spillehalsmidler) Retningslinjer for Friluftsrådets Lokalforeningspulje (spillehalsmidler) Dette dokument beskriver retningslinjerne for Lokalpuljen for friluftsforeninger. Den seneste version af retningslinjerne vil altid

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR 18-MIDLER TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE. i Thisted Kommune

RETNINGSLINJER FOR 18-MIDLER TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE. i Thisted Kommune RETNINGSLINJER FOR 18-MIDLER TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE i Thisted Kommune FORMÅLSERKLÆRING Thisted Kommune ønsker med baggrund i Servicelovens 18 samt Vejledning om det frivillige område efter serviceloven

Læs mere

REFERAT SOCIALUDVALGET. den på Ribelund, Kastanie Alle 7, 6760 Ribe

REFERAT SOCIALUDVALGET. den på Ribelund, Kastanie Alle 7, 6760 Ribe REFERAT SOCIALUDVALGET den 04.05.2010 på Ribelund, Kastanie Alle 7, 6760 Ribe SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Besøg på Ribelund... 4 3 Arken. Genbehandling af ansøgning om 18 midler til

Læs mere

Retningslinjer for 18 puljen

Retningslinjer for 18 puljen Retningslinjer for 18 puljen Revisionsoplæg, juni 2015 Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen 1 Indholdsfortegnelse Puljens formål... 3 Ansøgningsfrist...

Læs mere

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune 2 Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Indhold Indledning og baggrund 4-5 Det frivillige sociale arbejde 6-7 Værdier 8-9 Samarbejde

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune Frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune FRIVILLIGPOLITIK November 2010 Revideret i henhold til Voksen- og Plejeudvalgets beslutning i møde den 11. november 2010. Godkendt i Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Handlingsorienteret frivillighedsstrategi

Handlingsorienteret frivillighedsstrategi Handlingsorienteret frivillighedsstrategi Indledning Aalborg Kommune forventes i løbet af 2015 at præsentere en samlet Frivillighedsstrategi dækkende for al samarbejde med frivillige i Aalborg kommune.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen En frivilligt social indsats er, når der ydes en ulønnet og utvungen indsats med et socialt sigte, og når indsatsen

Læs mere

Referat. Frivilligrådet. Frivilligrådet Onsdag den 3. februar 2016 Kl. 14:30 Helle Pedersen Skarresøvej 3, 8550 Ryomgård. Medlemmer.

Referat. Frivilligrådet. Frivilligrådet Onsdag den 3. februar 2016 Kl. 14:30 Helle Pedersen Skarresøvej 3, 8550 Ryomgård. Medlemmer. 1 of 9 Referat Frivilligrådet Frivilligrådet Onsdag den 3. februar 2016 Kl. 14:30 Helle Pedersen Skarresøvej 3, 8550 Ryomgård Medlemmer Molly Thomsen Helle Pedersen Erik Møller Anna Jørgensen Lene Jensen

Læs mere

GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I

GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 26.10.17 og revideres i 2019. Forord I Tønder Kommune er vi priviligerede. Vi har et alsidigt

Læs mere

Frivillighedspuljen og 79

Frivillighedspuljen og 79 Frivillighedspuljen 2017-18 og 79 Her kan du se, hvilke spørgsmål der skal besvares i det elektroniske ansøgningsskema. Hvilken pulje søges der om midler fra? 18: Støtte frivilligt socialt arbejde, der

Læs mere

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud 18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Frivillighedspolitikken rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik, der har til formål

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Retningslinjer og vejledning

Retningslinjer og vejledning Retningslinjer og vejledning Tildeling af økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune Juni 2011 Indhold: 1. Hvad er frivilligt socialt arbejde..s.3 2. Tilskudsmuligheder..s.5 3. Retningslinjer

Læs mere

Retningslinjerne er udviklet i fællesskab mellem Morsø Kommune, Social og Sundhed og Det Frivillige Samråd på Mors.

Retningslinjerne er udviklet i fællesskab mellem Morsø Kommune, Social og Sundhed og Det Frivillige Samråd på Mors. Retningslinjer for Frivillige foreninger pa Mors 1 Morsø Kommune Social og Sundhed, marts 2014. Retningslinjerne er udviklet i fællesskab mellem Morsø Kommune, Social og Sundhed og Det Frivillige Samråd

Læs mere

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Afbud: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 36 Budget / Regnskab 1 37 Store Gå Dag 1 38 Struer Fjerkræklub 2 39 Lokalforeningen

Læs mere

Frivillighedspolitik for ældreområdet

Frivillighedspolitik for ældreområdet Frivillighedspolitik for ældreområdet Syddjurs Kommune og civilsamfundet - med borgervelfærden i centrum 2011 Godkendt i byrådet d. 22. september 2011 FORORD Ældreområdet har en årelang tradition for et

Læs mere

Søg midler til den frivillige sociale indsats

Søg midler til den frivillige sociale indsats Søg midler til den frivillige sociale indsats Guide til ansøgning Oplæg hos Frivillighuset Vindrosen 23. august 2018 Borger & Arbejdsmarked Program Mål: At I kan skrive en ansøgning om støtte til frivilligt

Læs mere

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2020 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2020 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud 18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2020 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Opdateret 25.09.2019 Frivillighedspolitikken rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik,

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgningsfrist: 1. november Svar på ansøgning: Ultimo december Ansøgningsskema sendes til:

Læs mere

Foreningen Frivillighedens Hus i Sønderborg Kommune

Foreningen Frivillighedens Hus i Sønderborg Kommune Foreningen Frivillighedens Hus i Sønderborg Kommune. 1 Navn og hjemsted Navn: Hjemsted: Foreningen Frivillighedens Hus i Sønderborg Kommune Frivillighedens Hus, Perlegade 50, 6400 Sønderborg 2 Formål Foreningen

Læs mere

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2019 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2019 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud 18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2019 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Opdateret 24.09.2018 Frivillighedspolitikken rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik,

Læs mere

Godkendelse af indstilling til støtte til frivilligt socialt arbejde 2017

Godkendelse af indstilling til støtte til frivilligt socialt arbejde 2017 Punkt 9. Godkendelse af indstilling til støtte til frivilligt socialt arbejde 2017 2016-017582 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at at at foreninger

Læs mere

Vedtægter for Frivilligrådet i Køge Kommune

Vedtægter for Frivilligrådet i Køge Kommune Vedtægter for Frivilligrådet i Køge Kommune Frivilligrådet i Køge Kommune er uafhængigt af partipolitiske interesser. 1 Navn og hjemsted Navnet er Frivilligrådet i Køge Kommune, og hjemstedet er Køge Kommunes

Læs mere

Forslag til etablering af Udsatteråd/forum i Kolding Kommune

Forslag til etablering af Udsatteråd/forum i Kolding Kommune Forslag til etablering af Udsatteråd/forum i Kolding Kommune Indledning Kolding kommunes Udsattepolitik indeholder et helhedssyn, hvor Kolding kommune ønsker: At tilbuddene til udsatte borgere i Kolding

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune Notat Side 1 af 5 Til Til Det konservative folkepartis byrådsgruppe/marc Perera Christensen Orientering Svar på 10-dages forespørgsel fra Det konservative folkepartis byrådsgruppe om fordeling af 18 midler

Læs mere

Referat tillægsdagsorden Ældrerådet 06.12.2012 kl. 09:30 Restaurant Nordstjernen, i Blokhus Jammerbugt Kommune

Referat tillægsdagsorden Ældrerådet 06.12.2012 kl. 09:30 Restaurant Nordstjernen, i Blokhus Jammerbugt Kommune Referat tillægsdagsorden Ældrerådet kl. 09:30 Restaurant Nordstjernen, i Blokhus Jammerbugt Kommune Ældrerådet Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 229. Tildelingskriterier 2013 for frivilligt socialt

Læs mere

Frivillighedspuljen og 79

Frivillighedspuljen og 79 Frivillighedspuljen 2016 18 og 79 Ansøger (forening, organisation, gruppe) I det videre skema anvendes betegnelsen "forening" om ansøger Foreningens navn Kontaktperson Adresse Telefon E-mail Gentag e-mail

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud 17.01.2018 INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber

Læs mere

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen En frivilligt social indsats er, når der ydes en ulønnet og utvungen indsats med et socialt sigte, og når indsatsen

Læs mere

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Politik for det frivillige sociale arbejde MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord SIDE 2 Marts 2010 Eike Albrechtsen, formand for Socialudvalget Uanset, hvor mange paragraffer, der skrives

Læs mere

Frivilligpolitik for Seniorområdet. Frivilligpolitik. for Seniorområdet i Hedensted Kommune

Frivilligpolitik for Seniorområdet. Frivilligpolitik. for Seniorområdet i Hedensted Kommune Frivilligpolitik for Seniorområdet i Hedensted Kommune 1 2 Definition af en frivillig indsats Frivilligt socialt arbejde er en ulønnet indsats, som udføres af egen fri vilje for andre end én selv, familie

Læs mere

Rapport vedrørende fremtidige fysiske rammer for frivilligheden i Rebild Kommune

Rapport vedrørende fremtidige fysiske rammer for frivilligheden i Rebild Kommune April 2018 Rapport vedrørende fremtidige fysiske rammer for frivilligheden i Rebild Kommune Udarbejdet af arbejdsgruppen bestående af repræsentanter fra forskellige frivilligområder samt fra Center Sundhed,

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2017 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2017 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud 18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2017 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Opdateret 22.9.2017 Frivillighedspolitikken rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik,

Læs mere

En pulje (Århus, Ålborg, København, Randers, Vejle og Kolding) En hovedpulje og en udviklingspulje (Odense og Esbjerg)

En pulje (Århus, Ålborg, København, Randers, Vejle og Kolding) En hovedpulje og en udviklingspulje (Odense og Esbjerg) Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 31. januar 2012 Notat Sagsbehandler Margrethe Cæsar Bjerg Telefon direkte 21 78 22 33 Sagsid 2011-26242 E-mail mcb@esbjergkommune.dk Undersøgelse af 18 i andre kommuner.

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedspolitik på det sociale område

Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedspolitik på det sociale område Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedspolitik på det sociale område Fagsekretariatet for Sundhed og Handicap Oktober 2010 1 Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedspolitik på det sociale område Indholdsfortegnelse

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik I Jammerbugt Kommune findes der over hundrede frivillige foreninger, organisationer og grupper, der arbejder frivilligt for at hjælpe andre og gøre hverdagen lettere

Læs mere

Gladsaxe Kommunes redegørelse om samarbejde og økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 115 i Lov om social service

Gladsaxe Kommunes redegørelse om samarbejde og økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 115 i Lov om social service Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Pleje- og omsorgsafdelingen, maj 2001 Gladsaxe Kommunes redegørelse om samarbejde og økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 115 i Lov om social

Læs mere

Vejledende serviceniveau for. ældreboliger i Aabenraa Kommune 2018/19

Vejledende serviceniveau for. ældreboliger i Aabenraa Kommune 2018/19 Vejledende serviceniveau for ældreboliger i Aabenraa Kommune 2018/19 Administrativ godkendt den 05.11.2018 1 Indholdsfortegnelse Vejledende serviceniveau for ældreboliger... 3 Hvad er en ældrebolig?...

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2007 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. september 2007 Start kl. : 12.00 Slut kl. : Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand)

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik Økonomiudvalget 02.10.2012 Punkt nr. 247-1 04.09.2012 UDKAST Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 16.01.2013. På vegne af Byrådet,

Læs mere