E-handel og sundhedssektoren Status og analyse af muligheder for indførelse af e-handel i sundhedssektoren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E-handel og sundhedssektoren Status og analyse af muligheder for indførelse af e-handel i sundhedssektoren"

Transkript

1 Marts 2001 E-handel og sundhedssektoren Status og analyse af muligheder for indførelse af e-handel i sundhedssektoren Når viden skaber resultater

2 E-handel og sundhedssektoren Status og analyse af muligheder for indførelse af e-handel i sundhedssektoren Marts 2001

3 Indhold Side 1. Indledning Resume... 5 Samarbejde i sundhedssektoren om e-handel... 5 Stort set ingen e-handel i dag... 5 e-handelsformer... 5 IT 6 Købersiden... 6 Sælgersiden... 7 Fremtiden Metode og indhold Beskrivelse og definition af de enkelte elementer i e-handel Varianter af e-handel e-procurement Generisk model EU-mål og EU-regler, som har betydning for udviklingen af e- handel EU-regulering af offentlige udbud EU-mål og planer inden for e-handel Juridiske problemstillinger i relation til e- handel Kontrahering Lovvalg og værneting Udvalg af løsninger på europæisk og internationalt plan ehospital Systems Vurdering af ehospital Systems Vamedis Vurdering af Vamedis Global Healthcare Exchange Vurdering af Global Healthcare Exchange Commercior E-handel og sundhedssektoren

4 7.4.1 Vurdering af Commercior Planet Medica Vurdering af Planet Medica Samlet vurdering Vurdering af generelle e-procurement-systemer på det danske marked Indledning Generisk model for et e-procurement-system Best-of-breed funktioner ved e-procurement-systemer Katalog Proces Administration Ekstra features e-procurement-systemerne i forhold til sygehusene IT-systemer Struktur og organisation Vurdering E-handel i sundhedssektoren købersiden Organisering af indkøb i amterne i dag Initiativer på e-procurementområdet Intern e-bestilling E-handel (mod leverandøren) Elektronisk håndtering af fakturadata mellem leverandører og amter Intern elektronisk håndtering af fakturaer Overblik over iværksatte initiativer og anvendte systemer Mål/forventninger til indførelse af e-procurement i amterne Barrierer for indførelse af e-procurement i amterne Opsummering E-handel i sundhedssektoren - sælgersiden Indledning Nuværende anvendelse Fremtidig anvendelse Forventede effekter af e-handel Tidshorisont E-handel og sundhedssektoren

5 10.4 Barrierer Anvendelse af e-handel generelt Opsummering E-handel i sundhedssektoren i de kommende år Mulige scenarier for en elektronisk platform Indførelse af e-handel uden ændringer i de bagvedliggende strukturer Hvor leder amternes nuværende e-handelsstrategi hen? Forslag til aktiviteter der kan fremme udviklingen af e- handel i sundhedssektoren E-handel og sundhedssektoren

6 1. Indledning Dansk Forening for Medicinsk Udstyr (DMDA) og Sygehusindkøbernes Erfa-gruppe (Sinerfa) anmodede i december 2000 PLS RAM- BØLL Management om at udarbejde en rapport om e-handel i sundhedssektoren. Rapporten skulle analysere hvor langt udviklingen på europæisk og nationalt plan var kommet med hensyn til e-handel. Desuden skulle rapporten beskrive, hvor langt man var kommet med forsøg i den danske sundhedssektor, hvilke mål man havde sat sig, og hvilke barrierer der var for en yderligere udvikling af e-handlen. Projektet er finansieret af Finansministeriet via en bevilling fra projektet: Service og Velfærd. Afslutningsvis skal rapporten vurdere forholdet mellem e-handelssystemernes funktionalitet og brugernes ønsker og mål. Ligeledes skal det vurderes hvilke implikationer indførelse af e-handel/e-procurement bør få på organisation, logistikstruktur, leverancestruktur og aftalestruktur, og endelig hvilken effekt disse ændringer ville få på leverandørsiden. PLS udarbejdede ultimo november et oplæg til analyseindhold, som blev godkendt den 5. December i arbejdsgruppen vedrørende e- handel og logistik. Der er i januar 2001 holdt et yderligere møde i arbejdsgruppen, hvor fremdriften i projektet blev drøftet. Rapporten blev fremlagt på DMDA/Sinerfa seminaret i Vejle den 30. januar Rapporten er udarbejdet af Thomas Schmidt, Berit Uhre Christiansen, Morten Aaby Jørgensen, Søren Staugaard Nielsen og Manager Jesper Andersen, som har været projektleder på opgaven. 4 E-handel og sundhedssektoren

7 2. Resume Sygehus Indkøbernes Erfagruppe (Sinerfa), Dansk Forening for Medicinsk Udstyr (DMDA) og Amtsrådsforeningen har i januar 2001 initieret en analyse af e-handel i sundhedssektoren. Analysen fastslår omfanget af den nuværende e-handel, barrierer til hinder for udbredelsen og udfordringer, der skal overvindes. Samarbejde i sundhedssektoren om e-handel I løbet af det sidste ¾ år har Sinerfa og DMDA arbejdet sammen med henblik på at belyse mulighederne for e-handel i sundhedssektoren. Samarbejdet har betydet, at de to parter i stigende grad udveksler erfaringer om den nuværende vareforsyning samt idéer og visioner til det fremtidige samarbejde mellem leverandører og sundhedssektoren. Undersøgelsen e-handel i sundhedssektoren er igangsat af de to parter, og er det første resultat af samarbejdet vedrørende e-handel. Dette samarbejde er en meget vigtig forudsætning for at opnå resultater med etablering af e-handel i sundhedssektoren. Stort set ingen e-handel i dag Analysen har vist, at der reelt ikke finder nogen form for e-handel sted mellem sygehussektoren og producenterne af medicinsk udstyr. Handlen foregår stort set udelukkende vha. fax eller papir, hvorfor der vurderes at være et ikke ubetydeligt besparelsespotentiale ved etablering af e-handel i form af: Øget opbakning til indgåede amtsaftaler Etablering af elektroniske varekataloger Automatisering af interne processer Rationalisering af organisationen Besparelser skal således hentes ved kapitalisering af interne forbedringer og rationaliseringer. e-handelsformer I rapporten behandles to væsentlige e-handelsformer, som ventes at være aktuelle til anvendelse i sygehusvæsenet: 5 E-handel og sundhedssektoren

8 e-indkøb e-markedspladser Den beskrevne e-indkøbsmodel er baseret på anvendelsen af et e- procurementsystem til håndtering af decentrale indkøb og bestillinger fra afdelinger. e-indkøb forventes derfor at ville udgøre et godt supplement til amternes stregkodesystemer og vil være en god erstatning for manuelle udfyldninger af papirrekvisitioner. Der sås derimod tvivl om anvendelsen af e-markedspladser (herunder bl.a. e-auktioner) i forbindelse med indkøb for sygehussektoren. På trods af et større produkt- og leverandørudvalg vil e- markedspladserne som de ser ud i dag kun være relevante for en meget begrænset del af handlen indenfor sygehussektoren. Ulemperne ved at anvende e-markedspladser er blandt andet, at brugen af e-markedspladser ikke vil give procesmæssige besparelser hos køberen og at de især er anvendelige ved ikkestrategiske varer som fx toiletpapir og kontorartikler. e- markedspladser kan ikke anvendes ved indkøb, der er underlagt EU s indkøbsdirektiv. IT I modsætning til hvad der var ventet, så er IT-mæssige problemer ikke umiddelbart den største hindring for e-handel i sygehusvæsenet. Både producenter og amter vurderes at være forholdsvis langt fremme med back-office systemer til understøtning af en kommende e-handelsplatform. Endvidere er flere amter relativt langt fremme med pilotprojekter i forbindelse med e-handel. Disse pilotprojekter har fokus på dele af e-indkøbssystemet, bl.a. fakturasiden og de interne indkøbsprocesser. Købersiden På købersiden er der foretaget en række interview med indkøbs- og økonomimedarbejdere i amter samt på Hovedstadens Sygehusfællesskab. Generelt er der stor forskel på de enkelte amters indkøbspolitik og hvorledes de har organiseret sig. Blandt andet bruges der en række forskellige økonomi- og indkøbs/lager-systemer 6 E-handel og sundhedssektoren

9 På købersiden kan det konstateres, at der ikke primo 2001 er egentlige e-handelsløsninger, men at der er igangsat en række pilotprojekter. Pilotprojekterne har været nogle afgrænsede forsøg, der har skulle give hurtige gevinster og erfaringer, og har været af meget forskellig karakter. Interviewene med medarbejdere i amterne har skulle afdække hvilke forventninger købersiden har til indførelse af e-handel. Det mest gennemgående mål for e-handel er intern rationalisering, hvor der på sigt forventes at kunne opnås store besparelser. Som i mange andre organisationer med decentrale indkøb kæmper amterne for at begrænse omfanget af Maverick Buying (indkøb uden for rammeaftaler). Denne form for indkøb betyder, at produkterne ofte indkøbes til for høje priser på grund af manglende udnyttelse af eksisterende aftaler om volumenrabat og at indkøbsprocessen er præget af manuelle arbejdsgange som følge af manglende kendskab til leverandøren. Ved etablering af elektroniske varekataloger er der en forventning til, at man i højere grad kan få brugerne til at anvende de indgåede aftaler. Dette vil give indirekte besparelser både ved den øgede brug af rammeaftalerne og i forbindelse med de interne procesomkostninger. Amterne er blevet spurgt om, hvilke barrierer de forventer som følge af e-indkøb. Svarerne varierer meget, både mellem amter og indenfor de enkelte amter. Nogle af de barrierer, der blev peget på, er: Investeringer i hardware og software, uddannelsesbehov på afdelingerne, decentraliseringen af den økonomiske selvbestemmelsesret til afdelingerne og krav om lokale indkøb. Derimod bakker de fleste blandt personalet op omkring indførelse af e-handelssystemer. Sælgersiden Analysen viser, at producenterne af medicinsk udstyr indtil videre kun i meget begrænset omfang anvender e-handel. Figuren herunder viser, hvor stor en del af de adspurgte virksomheder på sælgersiden (alle medlemmer af DMDA eller Kirumed) der anvender de forskellige former for e-handel. 7 E-handel og sundhedssektoren

10 Salg via e- markedspladser Salg via hjemmeside Elektronisk fakturering Elektronisk ordrebekræftelse Modtagelse af ordrer via % Det er overraskende, at kun 47% modtager ordrer via og mindre end 5% kan håndtere elektronisk fakturering. Dette skal især ses i lyset af, at undersøgelsen også viser, at ca. 75% af virksomhederne forventer at e-handel vil give forbedret kundeservice og 68% forventer at e-handel vil medføre effektiviseringer af forretningsprocesser. Udsigten til besparelser hos sælgersiden forventes dog ikke at få væsentlig effekt på produktpriserne. Kundernes gevinst ved e-handel forventes af 86% af virksomhederne at ligge i interne effektiviseringer hos kunden. Endvidere viser analysen, at der på sælgersiden hersker en udpræget opfattelse af, at initiativet til igangsættelse af e-handel bør komme fra amterne. Sælgersiden forventer dog at kunne igangsætte et e- handelssamarbejde inden for ganske kort tid. Med andre ord skal amternes besparelser på e-handel ifølge sælgersiden hentes ved kapitalisering af interne forbedringer og rationalisering. Fremtiden I arbejdet med at etablere en e-handelsløsning i sundhedssektoren er der fire overordnede områder, der som minimum bør inddrages: Afgivelse og modtagelse af ordrer Afgivelse og modtagelse af ordrebekræftelse 8 E-handel og sundhedssektoren

11 Afgivelse og modtagelse af faktura Adgang til løbende opdateret katalog Derudover skal man overveje, om man skal anvende en fælles platform som et elektronisk fagligt forum for produktdata, uddannelse mm. Der skal i videst mulig omfang opnås konsensus om et fælles-format til håndtering af de fire ovenstående opgaver. En mulighed er oprettelse af en fælles platform, hvorigennem kommunikation mellem købere og sælgere passerer gennem et fælles regelsæt. Det vil være vanskeligt at oprette en fælles platform med samtlige vareområder tilknyttet og derfor kunne en model for en platform se således ud: Sygeplejeartikler Køber Apparatur Kliniske produkter Sælger Kost/ernæring Rengøringsartikler Kontorartikler Figuren illustrerer en fælles platform for sygehusartikler (sygeplejeartikler, apparatur og kliniske produkter). Øvrige vareområder skal tilkoble sig platformen for sygehusartikler, og ikke gå direkte til køber. Hvis der oprettes en fælles platform vil (kommende) leverandører til amterne blot skulle tilkoble sig én platform og sikre at de interne systemer understøtter det fælles platform-format. Amternes fordel ved denne konstruktion vil blandt andet være, at der kun skal kobles op til en platform, der indeholder kataloger for alle leverandørerne, og ikke til flere forskellige platforme. At parterne allerede har sat sig sammen og samarbejder om at finde en struktur for e-handel er meget positivt og en vigtig forudsætning for det videre arbejde. I det videre arbejde med e-handel skal følgende punkter inddrages i debatten: 9 E-handel og sundhedssektoren

12 Der skal være en dialog om de interne systemer på købersiden for at undgå etablering af for mange forskellige systemer Dialogen om den elektroniske platform skal iværksættes mellem sælger- og købersiden for at opnå fodslag omkring en fælles udvikling Identifikation af det faktiske potentiale ved e-handel for både køber- og sælgersiden Etablering af e-handelsløsninger vil give nogle umiddelbare besparelser på ordre-, faktura- og katalogprocesser. Imidlertid bør både køber- og sælgersiden samtidigt gennemføre ændringer af de bagvedliggende strukturer såsom en ændring af logistiksystemerne (både i forhold til en rationalisering af lagring og transport på leverandørsiden og en rationalisering af de interne logistikprocesser på købersiden). Desuden bør man på købersiden udvikle aftalestrukturen i retning af etablering af flere rammeaftaler, ligesom man bør se på strukturen i den samlede indkøbsorganisation. Til at komme videre med arbejdet mod en e-handelsløsning, er der givet en række forslag til aktiviteter, der kan fremme udviklingen af e- handel i sundhedssektoren. Det drejer sig om følgende forslag: De interne systemer først. Købere og sælgere skal have styr på deres eget datagrundlag før data kobles sammen Dialog om den elektroniske platform. Dialogen mellem køberog sælgersiden skal omhandle de konkrete krav til udformning af platformen Kritisk masse. Så mange som muligt skal deltage i projektet køber- og sælgersiden skal tidligt i forløbet forpligte hinanden Identifikation af det faktiske potentiale. For at få afstemt forventningerne blandt købere, sælgere og politikere skal det faktiske potentiale for effektiviseringer og serviceforbedringer identificeres Udbredelse af eksisterende løsninger. Tilpasning af eksisterende løsninger til sundhedssektoren, så der bliver adgang til etablerede og gennemprøvede løsninger 10 E-handel og sundhedssektoren

13 Think big start small. Der skal fastlægges overordnede rammer og mål for fremtidig brug af e-handel, men samtidig skal små lokale initiativer støttes, så der samles erfaringer 11 E-handel og sundhedssektoren

14 3. Metode og indhold Analysen af e-handel i sundhedssektoren er baseret på en række forskelligartede erfaringer, som PLS har gjort gennem projektarbejde inden for de sidste to år. Derudover er der gennemført en desk research i forbindelse med dette projekt især med henblik på at finde frem til nogle internationalt anerkendte definitioner vedrørende e- handel. Endelig er der gennemført en dataindsamling i form af personlige dybdeinterview og i form af telefoninterview. Erfaringerne fra projektarbejde bygger bl.a. på det arbejde, vi har udført for EU Kommissionen vedrørende en undersøgelse af: Electronic Procurement projects in EU. Viden omkring eksisterende e-procurement systemer i Danmark har PLS erhvervet gennem en analyse af seks generelle e-procurement systemer. Derudover har vi trukket på viden om generelle indkøbsforhold, som vi har erhvervet gennem udarbejdelse af indkøbsanalyser for institutioner og virksomheder i og uden for sundhedssektoren. Desk research er baseret på informationsdatabasen hos det anerkendte amerikanske analysefirma Gartner Group. Dataindsamlingen omkring stadet for e-handel på købersiden (amterne) er udført dels gennem personlige interview i seks amter plus H:S og desuden gennem telefoninterview med hovedparten af de øvrige amter. Dataindsamlingen på sælgersiden (leverandørerne) er sket gennem personlige interview med seks leverandører og telefoninterview med 27 leverandører, som enten er medlem af DMDA eller medlem af Kiromed. Herunder gives en kort introduktion til de enkelte kapitler. Kapitel 2 indeholder et resume af rapporten, der kort refererer hovedkonklusionerne. Rapporten indeholder i Kapitel 3 beskrivelser og definitioner på de enkelte elementer i e-handel. E-handelsbegrebet behandles både generelt og i relation til sygehussektoren. 12 E-handel og sundhedssektoren

15 Kapitel 4 beskriver de EU-mål og EU-regler, som har betydning for udviklingen af e-handel. Kapitel 5 vurderer de juridiske problemstillinger, der er i relation til e- handel. I Kapitel 6 beskrives fem udvalgte portal-løsninger på europæisk og internationalt plan. Desuden beskrives e-fulfillment-centre. I Kapitel 7 gives en vurdering af generelle e-procurement-systemer på det danske marked. Endvidere vurderes e-procurementsystemerne i forhold til anvendelse på sygehusene. E-handel i sundhedssektoren vurderes i kapitel 8 og kapitel 9. Kapitel 8 indeholder en beskrivelse af købersiden, med fokus på organisering af indkøb i amterne i dag, initiativer på e-procurement-området og mål og forventninger til indførelse af e-procurement. Sælgersiden behandles i kapitel 9, hvor de nuværende og fremtidige forventninger til anvendelse af forskellige former for e-handel vurderes. Slutteligt sættes der i kapitel 10 fokus på e-handel i sundhedssektoren i de kommende år. Mulige scenarier opridses og der gives forslag til aktiviteter, der kan fremme udviklingen af e-handel i sundhedssektoren. 13 E-handel og sundhedssektoren

16 4. Beskrivelse og definition af de enkelte elementer i e- handel I dette kapitel behandles e-handelsbegrebet generelt og i relation til sygehussektoren. Da e-handel reelt er en paraplybetegnelse for en række forskellige elektroniske handelsmetoder, beskrives disse varianter kortfattet, mens de umiddelbare fordele og ulemper i relation til sundhedssektoren vurderes. Endvidere skitseres en generisk e-procurement model til anvendelse i samarbejdet mellem sygehusvæsenet og producenterne. Modellen skal ikke betragtes som en egentlig løsning, men derimod som en beskrivelse af de problemstillinger, der bør inddrages og overvejes i forbindelse med etableringen af e-handel. 4.1 Varianter af e-handel I forbindelse med den stadig stigende fokus på e-handel mellem virksomheder (B2B) er der kommet en lang række forskellige definitioner og afarter af e-handel frem. Dette kapitel behandler kort de forskellige definitioner og fastlægger desuden en afgrænsningen mellem de eksisterende varianter af e-handel. På trods af flere års behandling af både universiteter og virksomheder er der stadig ikke konsensus omkring definitionen af e-handel. En meget brugt definition er, at e-handel er en fællesbetegnelse for handel via Internettet, herunder også handel via . Denne betegnelse kan muligvis benyttes på konsumentmarkedet, men har dog det væsentlige problem på det industrielle marked, at den reelt afskærer den del af f.eks. EDI, der kører via separate telefonlinier. I denne rapport beskrives e-handel derfor som følgende: Handel mellem to virksomheder/organisationer baseret på elektronisk kommunikation fra computer til computer. 14 E-handel og sundhedssektoren

17 Det væsentligste er altså, at køber afgiver ordren elektronisk, og at sælger modtager elektronisk. Af underliggende varianter af e-handel kan følgende betegnes som de mest udbredte: e-markedsplads e-shop e-mall e-auktion e-indkøb systemintegration De forskellige handelstyper adskiller sig så væsentligt fra hinanden, at de fremtidigt næppe vil kunne bevares samlet under betegnelsen e-handel. Dels fordi e-handel er en meget begrænset fællesnævner for så forskellige handelsformer, og dels fordi e-handel inden for en ganske kort årrække vil blive så udbredt, at begrebet reelt flyder sammen med handel. Figur 4.1 Varianter af e-handel kategoriseret efter egnethed til forskellige indkøbstyper. I de fire kvadrater er der fremhævet, hvilke produkttyper der typisk findes inden for kategorien. Høj Produktkompleksitet Fx. apparater og teknisk udstyr e-markedsplads e-shop e-mall Fx. reservedele til proteser Værdikædeintegration e-indkøb Lav e-auktion Fx. kontorinventar Lav Indkøbsfrekvens Fx. papir og drikkevarer Høj 15 E-handel og sundhedssektoren

18 Af matrixen fremgår de forskellige e-handelstypers egnethed til forskellige indkøbsformer differentieret på produktets kompleksitet og indkøbshyppighed. Ved at illustrere e-handelstyperne på denne måde fremgår det desuden af figuren, at det næppe er muligt at samle alle indkøb fra en virksomhed eller organisation i et system. Således vil produkternes karakteristika typisk variere på begge akser af figuren, hvilket betyder, at visse produkter vil være bedst egnede til én type system, mens andre produkter bedst egner sig til et andet system. Denne kompleksitet betyder, at en e-handelsløsning næppe vil begrænse sig til én e-handelsform, men derimod vil være en kombination af forskellige indkøbstyper, fastlagt af produkternes respektive karakteristika. Problematikken forstærkes yderligere af, at flere af ovenstående e-handelsformer primært kan karakteriseres som elektronisk kommunikation til erstatning af fax, telefon eller brev, mens andre omfatter ændringer af forretningsgange, leverandørrelationer og indkøbsregler. De forskellige e-handelsformer vil blive beskrevet kort nedenfor og vurderet i relation til den nuværende handelsform inden for det danske sygehusvæsen (brev, fax eller telefon). Handel, hvor indkøber afgiver sin ordre via til sælger. Afgivelse af tilbud og korrespondancen efter ordreafgivelsen vil i mange tilfælde forløbe via almindelig brev eller fax. Modtagelsen af kan dog automatiseres sådan, at mailen læses og viderebehandles automatisk har i sådanne tilfælde nærmere karakter af et forsendelsesmiddel. Fordele Når data først er født én gang kan de i mange tilfælde genbruges, hvorfor en eller flere dataindtastninger kan undgås Ulemper Anvendelsen af er ikke meget forskellig fra fax eller brev. Derfor vil de interne forbedringsmuligheder hos både sælger og køber være stærkt reduceret 16 E-handel og sundhedssektoren

19 e-shop En e-shop er kendetegnet ved, at sælger har erstattet/suppleret sine trykte kataloger med et online katalog, hvor køber kan få adgang til sælgers varekatalog og afgive sin ordre via hjemmesiden. Den efterfølgende korrespondance kan som udgangspunkt forløbe via almindelig brev eller fax, men vil i mange tilfælde foregå elektronisk via eller anden elektronisk fakturering. Kontornet.dk og Barfod er eksempler på virksomheder, der baserer større eller mindre dele af salget på et online katalog. Fordele Søgning efter produkter inden for en e-shop er typisk nemmere end søgning i traditionelle produktkataloger Alle arbejdspladser i en organisation med adgang til Internet kan få adgang til e-shops Leverandøren sparer ressourcer i kraft af automatisk ordremodtagelse Ulemper Medmindre der udelukkende anvendes leverandører med meget brede produktprogrammer, vil der hurtigt blive anvendt megen tid på at skifte mellem forskellig e-shops Køber vil normalt fortsat skulle håndtere faktura, ordreoprettelse osv. manuelt Vil ikke resultere i procesmæssige besparelser hos køber e-markedsplads En e-markedsplads består af en Internet-side, hvor sælgere og indkøbere af produkter mødes. Ved at søge på en bestemt produktkategori eller et specifikt produkt kan den købende part få en liste over virksomheder, der er repræsenteret med den pågældende type af produkter samt deres respektive priser, leveringsbetingelser osv. På flere e-markedspladser er det endvidere muligt at afgive både udbud og tilbud blandt de deltagende virksomheder, hvilket minder meget om e-auktioner, der dog udelukkende er dedikeret til dette. 17 E-handel og sundhedssektoren

20 e-markedspladserne kan overordnet inddeles i horisontale og vertikale portaler. De horisontale e-markedspladser retter sig primært imod MRO 1 produkter og har normalt både købere og sælgere inden for mange forskellig forsyningskæder (f.eks. MRO.com). Vertikale e-markedspladser er derimod koncentreret inden for én industri og har i langt højere grad branchespecifikke og komplekse produkter rettet imod en afgrænset industris strategiske indkøb (f.eks. automobilbranchens indkøbsportaler). Nedenstående figur illustrerer forskellige e-markedspladser i relation til produkt- og indkøbstype. Figur 4.1 Produkter Inddireke Strategiske (Horisontale markedspladser) (Vertikale markedspladser) Indkøbsmetode Systematisk sourcing MRO Hubs -Kontorartikler -Drikkevarer -IT udstyr Catalog Hubs -Forbindstoffer -Medicin -Sutur Spot sourcing Yield Managers -Reklame -Serviceydelser -Produktsionkapacitet -Personale Exchanges -Energi -(Stål) -(Papir) Af de fire forskellige e-markedspladstyper er det primært MRO Hubs og Catalog Hubs, der har interesse for samarbejdet mellem sygehussektoren og producenterne. De to øvrige markedspladstyper er primært rettet imod spot-indkøb, og kan kun i meget begrænset omfang anvendes i det omtalte samarbejde. 1 MRO (Maintenance, repair and operations) er en fællesbetegnelse for ikke strategiske produkter såsom kontorartikler. 18 E-handel og sundhedssektoren

21 Der er i løbet af de seneste par år blevet etableret adskillige nye markedspladser. Tendensen er dog, at kun de færreste af dem nogensinde opnår at generere et overskud på driften, hvorfor de fleste markedspladser lukker kort tid efter igangsætningen. Alligevel er der ingen tvivl om, at e-markedspladserne er kommet for at blive og i stadig højere grad vil blive benyttet til køb og salg af visse typer af industrielle produkter. Dette understreges af de store bilfabrikanters e-markedspladser, hvor de i fællesskab indkøber produkter fra leverandører over hele verden. De stærkeste e-markedspladser ser umiddelbart ud til at være dem, der drives af channel masters (ledende virksomheder i en forsyningskæde (f.eks. Ford), der alle har en eller anden interesse i forsyningskæderne, som omfattes af markedspladsernes produktområder). Channel Masters kan som udgangspunkt have tre årsager til etableringen af en e-handelsplads: Besparelser på pris og proces Styrket position i forsyningskæden Indtægter ved transaktioner (gebyr af handler). Fordele Sælger kan i kraft af eksponering via e- markedspladsen reducere det salgsopsøgende arbejde Sælger kan anvende e- markedspladsen som et eksternt katalog, hvor købere kan hente opdateret information om eksisterende og kommende produkter Køber har adgang til et bredere produktprogram, flere leverandører og et marked med større konkurrence Ulemper Arbejdet med at hente information på e- markedspladser betyder, at indkøb via e-markedspladser primært er anvendeligt for MROprodukter (ikke strategiske varer som f.eks. kontorartikler, servietter, bakker osv.) Vil ikke resultere i procesmæssige besparelser hos køber e-auktion 19 E-handel og sundhedssektoren

22 I modsætning til e-markedspladser, der både handler om virksomhedsrelationer og udveksling af varer, er e-auktionen udelukkende fokuseret på selve produktet. Det vil sige, at e-auktionen åbner mulige for at udbyde varer eller byde på udbudte varer. De mere langsigtede relationer er derimod ikke egnede til denne type handelsplads. Mens e-markedspladserne ofte er drevet af en part i forsyningskæden, så er e-auktionen næsten altid drevet af en tredjepart uden egentlig interesse i de handlede produkter. Dette understreges af, at både køber og sælger som regel er anonyme, indtil auktionen er afsluttet. På grund af usikkerhederne forbundet med e-auktion (prisen, fragtbetingelser, risiko for ikke at vinde osv.) er denne type e-handel stort set kun aktuel i forbindelse med lavteknologi-/lavkompleksitet-produkter. Fordele Sælger kan afhænde overskudsproduktion til bedste bud på en global markedsplads Mindre indkøbsorganisationer kan byde med samme købekraft som større indkøbsorganisationer (ens buying power) Ulemper Vanskeligt at forudse den reelle pris pga. usikkerhed om fragtbetingelser, leveringstid, betalingsbetingelser, tidsforbrug i forbindelse med budprocessen osv. Usikkert om resultatet om budprocessen reelt resulterer i et køb Vil ikke resultere i procesmæssige besparelser hos køber Større auktionskøb vil være i konflikt med EU s udbudsregler e-mall Et e-mall er en slags on-line indkøbscenter, hvor flere leverandører har etableret selvstændige e-shops til servicering af kunder. Den afgørende forskel på e-malls og e-markedspladser er derfor, at en e- mall består af en samling af selvstændige e-shops, der via hver sin brugerflade sælger produkter eller serviceydelser. 20 E-handel og sundhedssektoren

23 e-malls anvendes stort set kun på konsumentvaremarkedet, hvor der i dag er flere tusinde e-malls med en blanding af forretninger, der forhandler alt fra tøj til ejendomme. Fordele Adgang for sælger til en højtrafikeret side på Internet Let adgang for køber til mange forskellige e- shops og deres produkter eller serviceydelser Ulemper Er stort set kun anvendeligt på engangsindkøb af MRO-produkter, der ikke er omfattet af nogen eksisterende rammeaftale Næsten alle e-malls er rettet imod konsumentvaremarkedet e-procurement (e-indkøb) I daglig tale er e-procurement den mest omtalte form for e-handel inden for B2B. Fundamentet for e-procurement er som hovedregel et intranetbaseret system, hvor disponenter fra den købende part kan bestille varer inden for et eller flere foruddefinerede katalog(er). De elektroniske kataloger kan enten være placeret hos køber, sælger eller en tredjepart og indeholder typisk information om produkter, priser, leveringstid osv. e-procurementsystemet er som regel en stand-alone løsning, der dog til en vis grad er integreret i virksomhedens økonomisystem. Derfor anvendes betegnelsen Buy Side Applikation (BSA) ofte som en fællesbetegnelse for e-procurementsystemerne. Anvendelsen af et e-procurementsystem består som hovedregel af følgende enkeltelementer, der hver især er forbundet med en række problemstillinger: Proces (valg af produkter, antal, leveringstid mv.) Katalog (opdatering og vedligeholdelse af katalog) Transaktion (afsendelse af ordre, ordrebekræftelse og faktura mellem køber til sælger) Etablering af prokura-regler (fastlæggelse af godkendeniveau, regler for indkøb uden for rammeaftaler osv.). 21 E-handel og sundhedssektoren

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG INDKØBSPOLITIK HANSENBERG revideret den 19. februar 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik... 3 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 4 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 4 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik...2 Indkøbspolitikkens overordnede formål...3 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...3 Indkøbspolitikkens

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Struer Kommunes Indkøbspolitik

Struer Kommunes Indkøbspolitik Struer Kommunes Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Struer Kommunes Indkøbspolitik er at skabe rammerne for: at Struer Kommune som helhed kan købe sine varer og tjenesteydelser på de økonomisk

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Indhold 1 Baggrund og formål 3 2 Ordreafsendelse og -modtagelse 5 2.1 Krav til den ordreafgivende myndighed - indhold af ordren 5 2.2 Myndighedens

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

UDKAST v.2. Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring)

UDKAST v.2. Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring) Sektorstandardiseringsudvalget for ehandel Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring) UDKAST v.2. Høring over vision, pejlemærker og forretningskrav til ehandel mellem den offentlige

Læs mere

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler.

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler. DataHub I sommeren 2009 startede vi på baggrund af Klima- og Energiminsiterens beslutning projektet i samarbejde med repræsentativt udvalgte aktører fra det danske elmarked. I April 2012 er det planen,

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL?

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Industrigruppe Finans Er du klar til digital indrapportering af finansielle data? Finansielle

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

R A M M E A F T A L E. Mellem. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (herefter DRRB)

R A M M E A F T A L E. Mellem. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (herefter DRRB) R A M M E A F T A L E Mellem Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (herefter DRRB) Og Foreningen af Danske Internetmedier (herefter FDIM) (herefter i det samlede benævnt Parterne ) 1. Aftalens

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

ODIN. eshop for IT-forhandlere

ODIN. eshop for IT-forhandlere ODIN eshop for IT-forhandlere Når vi snakker om løsninger indenfor IT branchen så er det svært at komme udenom Emini. Vi har arbejdet sammen med dem i flere år og for Scribona har vores webløsning været

Læs mere

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis Analyse Offentlige indkøbsfunktioner - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis 2013 Offentlige indkøbsfunktioner Effekter af oprustning og eksempler på god praksis On-line ISBN 978-87-7029-552-9

Læs mere

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Uddannelsescenter Holstebro i tal 3 Uddannelsescenter Holstebros indkøbspolitik 4 Indkøbspolitikkens formål og mål 5 Indkøbspolitikkens

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE Kort om Mariager Høj- & Efterskole Mariager Høj- & Efterskole driver højskole og efterskole under lovgivningen for frie skoler. Skolen har et årselevtal på ca. 200, ca. 45 medarbejdere og en årlig omsætning

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm. indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.dk Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Formål Side 3 Organisering

Læs mere

INDKØBSINSTRUKTION Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune

INDKØBSINSTRUKTION Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune BRUG AF SØNDERBORG KOMMUNES RAMMEAFTALER... 3 1. HVEM KØBER JEG IND FOR?... 3 2. HVAD SKER DER, HVIS JEG IKKE FØLGER INDKØBSVEJLEDNINGEN OG INDKØBSPOLITIKKEN?...

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE BILAG 1 INTERVIEWGUIDE VAKKS-undersøgelse af Konkurrencepakken (lovforslag) I de indledende faser af VAKKS-undersøgelsen af lovforslaget har vi haft drøftelser med en lovansvarlig fra Konkurrencestyrelsen

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Indkøbspolitikkens formål 3. Indkøbspolitikkens omfang 4. Indkøbspolitikkens indhold 5. Indkøbsaftaler 6. Organisering 7. Grønne

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub.

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2006

Danske virksomheders brug af it 2006 Bedes indsendt til Danmarks Statistik senest CVR-nr. Danske virksomheders brug af it 2006 Spørgsmålene skal besvares ud fra virksomhedens it-anvendelse i januar 2006, hvis intet andet fremgår. Generel

Læs mere

1B Status på e-fakturaområdet

1B Status på e-fakturaområdet Fakturahåndtering 1B Status på e-fakturaområdet Helle Schade-Sørensen IT-Telestyrelsen Status på efaktura Udfordringer og muligheder Helle Schade-Sørensen Dagens tekst De nye krav til elektronisk fakturering

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse Hvad er omfattet... 3 Hvem er omfattet... 3 Forretningsmæssige kriterier... 3 Obligatoriske aftaler... 4 Digitalisering via Indkøbsportalen... 5

Læs mere

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud Projekt Transparense EPC processen Overblik over hovedfaser Klient Beslutning om EPC Kontrakt Implementering af andre foranstaltninger

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

Generelt deler vi visionen om elektronisk handel, også til offentlige virksomheder.

Generelt deler vi visionen om elektronisk handel, også til offentlige virksomheder. Helle Schade-Sørensen IT - og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø hss@itst.dk Hellerup, den 12. september 2007 Høringssvar til Høring af Revisions- og opdateringsstrategi for OIOUBL Med økonomistyringssystemerne

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 K E N D E L S E EF Sikring A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

Internet-baseret indkøb

Internet-baseret indkøb Internet-baseret indkøb Et overset emne Agenda Definitoner Nye organisatoriske processer og den nye virkelighed i indkøb Søgning og evaluering af leverandører Operationelle integration af leverandører

Læs mere

Særnummer Konkurrenceret

Særnummer Konkurrenceret SÆRNUMMER om forslag til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. - forkortelse af klagefrister og begrænsning af mulighederne for at erklære kontrakter for uden virkning Forslag til ændring

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. april til 30. april 2013 og behandler de vigtigste domme og kendelser i perioden.

Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. april til 30. april 2013 og behandler de vigtigste domme og kendelser i perioden. April 2013 Nyhedsbrev Udbudsret Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. april til 30. april 2013 og behandler de vigtigste domme og kendelser i perioden. Indhold af begrundelse til tabende tilbudsgiver I Rettens

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

Tema den effektive indkøbsorganisation

Tema den effektive indkøbsorganisation Årsdage for offentlig indkøb Tema den effektive indkøbsorganisation Spor 3 indkøb i praksis 11.30-12.30 Compliance Tina Bjørnholt Udbuds- og indkøbschef, Viborg Kommune Oplæg om compliance Hvorfor er compliance

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

LICENSMODELLER ÆNDRINGER OG RETLIGE UDFORDRINGER ÆNDREDE LICENSMODELLER - RETLIGE UDFORDRINGER 29. FEBRUAR 2015

LICENSMODELLER ÆNDRINGER OG RETLIGE UDFORDRINGER ÆNDREDE LICENSMODELLER - RETLIGE UDFORDRINGER 29. FEBRUAR 2015 LICENSMODELLER ÆNDRINGER OG RETLIGE UDFORDRINGER DAGSORDEN 1. Markedsudviklingen 2. Licensmodellernes udvikling i hovedtræk 3. SaaS det økonomiske fundament 4. SaaS - udvalgte eksempler på udfordringer

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2 6 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 contract management del 2 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 2: Forankring og overblik Contract Management kan være et centralt

Læs mere

Det strategiske aspekt:

Det strategiske aspekt: 1 af 1 sider Det strategiske aspekt: I forbindelse med opstart af internetbutik er der mange overvejelser der skal foretages: 1. Strategisk analyse: Eksterne faktorer o Er der økonomiske forhold der gør

Læs mere

Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune

Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune Notat Emne Til Direktøren Kopi til Den 28. august 2006 Det skal indledningsvis bemærkes, at der i revisionsberetningen ikke er forhold vedr. Magistratens 5. afdeling, som Byrådet skal tage stilling til,

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation med DataHub'en i elmarkedet 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal i følge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20.

Læs mere

PaperlinX A/S Bastrupgaardvej 8-10 7500 Holstebro Telefon: 70 10 33 66 Info.dk@paperlinx.com www.paperlinx.dk

PaperlinX A/S Bastrupgaardvej 8-10 7500 Holstebro Telefon: 70 10 33 66 Info.dk@paperlinx.com www.paperlinx.dk Om os PaperlinX blev grundlagt i Holstebro i 1918, dengang under navnet Christian Christensen & Co., eller kort og godt: CC&CO. Vi har altid været en handelsvirksomhed med et meget bredt produktsortiment

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Sagens faktiske omstændigheder Rammeaftale 02.18 er udbudt ved udbudsbekendtgørelse nr. 2008/S 9-010105 af 15. januar 2008.

Sagens faktiske omstændigheder Rammeaftale 02.18 er udbudt ved udbudsbekendtgørelse nr. 2008/S 9-010105 af 15. januar 2008. Region Midtjylland Att. Peter Nielsen Skottenborg 26 8800 Viborg 28. april 2010 Sag 4/0420-0100-0160 / KBN Deres ref. Henvendelse vedrørende SKIs anvendelse af rammeaftale 02.18 i relation til en konkret

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 K E N D E L S E ScanPipe A/S (selv) mod Nordvand A/S (advokat Thomas Grønkjær, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

02.03 Servere og Storage Vejledning i anvendelse af rammeaftalen. Læs mere på ski.dk

02.03 Servere og Storage Vejledning i anvendelse af rammeaftalen. Læs mere på ski.dk 02.03 Servere og Storage Vejledning i anvendelse af rammeaftalen Læs mere på ski.dk Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige kunder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet

Læs mere

Formål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller

Formål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller Inspirationsdag Uni-C 4/6-2012 Formål med IndFak Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller Ind: Mål om at der i stor

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14.

annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14. Ordregivers evaluering af tilbud og annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14. september 2009 Ordregivers evaluering og annullation

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 2 Oprettelse af konto... 2 Køb af ydelser... 2 Priser og betaling... 3 Abonnements betingelser... 3 Webshipr s ydelser... 3 Kriterier...

Læs mere

Indkøbspolitik. for. Integrationsministeriet

Indkøbspolitik. for. Integrationsministeriet Indkøbspolitik for Integrationsministeriet Indhold 1. Baggrund og sammenfatning... 3 2. Generelle retningslinier... 4 2.1 Regelgrundlag... 4 2.1.1 Udbudsreglerne... 4 2.1.2 Indkøbscirkulæret... 4 2.1.3

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Optimering af studieadministrative processer

Optimering af studieadministrative processer www.pwc.dk Optimering af studieadministrative processer December 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Indhold Baggrund og typiske årsager til procesoptimering Formål med analysen Udbytte af analysen Et typisk

Læs mere

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Internet Komplet featureliste Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Aesiras Internet gør det let at komme i gang med en professionel hjemmeside og webshop. Som standard medfølger et grafisk

Læs mere

E-handel anno 2007. Kåre Petersen, partner i EasyFlow kgp@easyflow.dk

E-handel anno 2007. Kåre Petersen, partner i EasyFlow kgp@easyflow.dk E-handel anno 2007 Kåre Petersen, partner i EasyFlow kgp@easyflow.dk Danmark blandt Europas bedste til e- handel I gennemsnit har danskerne brugt for 9.917 kroner på nettet i løbet af seks måneder i 2006

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Faxe Kommunes opgave er at skabe fælles løsninger for kommunens borgere, at yde service og sikre velfærd, trivsel og fremgang. For at løse de mange opgaver er det nødvendigt

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver Udbud af bygge- og anlægsopgaver Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Tina Braad Projektkonkurrencer 2 3 Projektkonkurrencer Definitioner: - Projektkonkurrencer er i udbudsdirektivets

Læs mere

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og Med Microsoft Navision Axapta Product Builder kan produktionsmedarbejdere, sælgere og kunder konfigurere komplekse produkter ved hjælp af en Windows-klient eller internettet. Product Builder Produktionsvirksomheder

Læs mere

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift.

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift. Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. typosquatting Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 13. april 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling,

Læs mere

2A Connectivity for Procurement

2A Connectivity for Procurement Indkøb 2A Connectivity for Procurement Morten Høegh-Guldberg DTU e-handel Basware brugerforum d. 12. oktober 2011 Morten Høegh-Guldberg e-handelskoordinator Afdelingen for Økonomi og Regnskab Anker Engelundsvej

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008:

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008: Løsningen dækker Nullutat Suscips Blalit lanse Amconsendit Praestrud Kommunal netværkskonference 2008: Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster Hvis der med én Færre penge og behovet for mere

Læs mere

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan Gør tanke til handling VIA University College Formål I dette notat findes anbefalinger til den samlede kreds af ansvarlige for indkøb på de 7 University Colleges

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere