{#il1-dq-ffi. Gauguin Auktionen APS. Udlevering - Kvittering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "{#il1-dq-ffi. Gauguin Auktionen APS. Udlevering - Kvittering"

Transkript

1 Udlevering - Kvittering IT {#il1-dq-ffi /\ Gauguin Auktionen APS Nybrovej 83, 2820 Gentofte Tlf Fax Danske Bank regnr konto nr' cvrnr Kundenr: Fakturanr.: Fakturadato: Hammerslagsdato: :53: :08:20 Beskrivelse Lotnr. DKK Barcelonastol samt ottoman efter Mies van der Rohe (2) Total O Jeg bekrafter hermed ved min underskrift at ovennmvnte vare er unders6gt samt personalet hos Gauguin, p3 min egen opfordring, har informeret mig i relation tilvaren' Dato Kobers underskrift r,.,'!_-. I \\.-/ /., 6' t ' / /'J- / (.a-:- "-r'-'-'..i." \..-,,,..---*.-\^.-_-

2 Faktura - Gauguin.dk n -I t] '\ :-,i,,f^,1'''h..t I A JB. Fl -,.q / 'i# [ i'*oi*11'u6 L= Gauguin Auktioner APS Nybrovej 83, 2820 Gentofte Tlf Fax Danske Bank regnr, 4260 konto nr, cvrnr Kundenr: Fakturanr.: Fa kturadato: Ha mmerslagsdato: Lr :04:00 0i-02' :08:20 Beskrivelse Lotnr. DKK Barcelonastol samt otloman efter Mies van der Rohe (2) Salar Hammerslag Salaer Copy-Dan Forsendelse Total til betaling 648I4 7, ,000

3 ffiasffiffi s sflfi.ernt Lmelerskriver er en repraesenrant for kober henviser jeg til vores betingelser samt nedenstiende udclrag fra elen hammerslags som ksber modtager: Aftalegrundlaget for dit kab er ned. udfeverinq fra fast fottetninqssted' som et- clet showroom hvor varen er kabt. Gauquin har aftafe ned forsketliqe firmaer, der efter anmodninqfradig,kanpakke,sendeef]'ertransporteredinvare. Sdfrent du anmocler Gaugul,n am ax f;i sendt clin vare giwer du hermed feidn^gx til ax Gaclgujrn ma averdrage dj;n vare til pakning og: fcitsendel'se samx at ful&tagxshavet underskriver far modtagelse af varen pa d:lne vegfie ' Eor var in er bexatx og af-henxex (herlfind lr ved f,uldmagt overdtaget til 3' person) er handten ikke endel-j:qx og kober hat 14 dages forxrydelsesret efler TorbrugeraftaleAowen S 17 - E j endr:msretten XiL d,e:t sotqte ovetgat f a.rst LiL kaberen ved k7besutnmens f ufde e r J,egcSe I se. De n soln byde r for en and.en, forpligtet sig cletved som setvskyldnerkautionist' Vi qar opntatksom ed, at all sa-lqes L den stancl, itvori d-et ved hammerslaqet er og foref incles uclen ansvar fot rekvirenten effer csauquin,dk ttd over c)et i k1beloven ang;ivne' trftet hammersfaget henstar det sotqte for kobets regning og risiko'

4 {,/ 1-: -1 From: qenl: 7=. fpbrn-rar= 'fo,'#f)fi*7:3f: : ch ri Eti an Staack Larsen ori qi nal viessaqe qanf.!clar{fn6c,-l:\r' 16hrt la rrl f}l iiii."".i:*;;;;;i i,r["l,ilti "";i?0il6?:08 llvkkp mpd I PM hammers-l aoet ffigf_'4{3 14 \ r/n6- l','^4,, / r\ { c l\uttue \ ti,r!,1,1rrri-,r/j1. i i'r.'.,i,r,i r runijenr. :?7483 :.".'-:!:ti llll f:r Llt 1r ta?:,a :.::: > der nohe (2)") er afsluttet > Hl,11n1l;-:;l;ql!: l>1.::v Drr 2i<l<.7 ("o:l'cc"l cn:,strl slnt r'!:'!:ttlln e ter tt4'i es og du har fiiet hammerslaget. 2C0. I H****r.lag.. DKK > Sa I er {'25% af hamme rs I as). DKK /.La4t L r-rr r/qfutlttu,t..,l\l\ J,UVU > Belsbet bedes indbetalt inden 3 daqe '.. '. l -... ' '. ^ 1. } -... ] 1 t - ' l : i - ' '... 7 tl.at IJu\rvHl >tr\di Lret L ldcgyc> J/b dt ltclllllllel 3l{19}l"ri t:>tlllt >er > over DKK ved varer med beteqnelsen cd eller dds. ttv 5 tjultbl.atiiilt\ill Dette belolr er en > varen er kabt i eentofte afdelinqen oq sl<al betal es ved afhentni ns > eller : ' r.1 t. i -r I! > rlanske Bank rennr^ 4?6CI kqrn"t-{r rrr" 47-6A?A? ',;.t,.i i,r-tt,:ii 'i"'ii fiii,::,.iiij11.,;i-ir.iq i:r:ra-l iic; rtiil tit,iiiti-. ' Retal i nr-rctekst : 7748V/64Fr1 4/1i nr,vind '- i-,; i j1i :i:j1i:i.i.,ri'ii.i'.ii. j',,'q.ti:,:i i-r'i.;.j,, 1,,,1;..,';'il i,,,,.'i 'ii i i';i,r ' : : > seta I r ngs le l(sten skrl ves n#l ag t] g so,m 'roran ansl vet.. > l*edhri nfr venl i gst rlenne mai 1 *t t Ir heta'li nnstekcten rrerj afhentn j nq af > varer. / :,:._,,: r',{ctl Vl r_.,._ ilrtl,.-. 1,.. reqlsll lji tt,_.r--- 1i._-,_.- ljct-rtrlllgellr Kr-1ll VL:ti > nukti oner Gento'f te t'tybrove j 83 - > 7820 Gentofte - _'1 i..- -.,, -l j i!: -..., - -.i-.-- r-:- --,-..- -,: -.- -i - I l(jt >fltr-t!:5 Lt t r-ltlj. treuttttut d.lrll'j,grtu'e ) f.jrj r.:-, , I ri i ur :cigrre r f,q (lr v':i-t:i-. > se gilugrrin. dk 1-or d.bni ngst j der i cje forslce I.! :.^- > irolcier luirir.er onsciag. li ge showroorns. vi sse > Al henvenc{el se angaencle de t'te Lot betles rettet "ti I : > Gailglur n af de ll ile: Gent(]f te > Firraj-l : > -i-l{'.: + (45)'45"35 L1-'1.2 > Beta I in,j f'ra ucll artrjei:: 5'1 [l {:

5 \r/. C t (\ t:t!! il4i.itji.i il, r'il-t,jii'-' l.:,j.i' t. i I l;,i'rl'.q ii'ieii ii tiiirilrti r,.ii':-' > BanK: Danske BanK, Lynqhy tjovedgade JU, lsuu KEs. LynED! > qwtft: DABAI]KKK > lbaru-code: DK r!l , , -- --? /+t*crlr'rrl, br\di tor-ega iirderi ij 'jage f i-a aukiroiteits ;tis iuifiing. Giuilrie t > pl adsnanqel v'il varer, der i kke er > afhentet inden 8 dage, blive palaqt et oqpevarelsesqebyr pa Dl<K 250 pr....:t-.--..,.^j-.,--,,^t^^i ,-..-r".1-.- rfn,t..- 't- c t '(.-.-'..+ ' J..'. - > iki<e refr"rnci*r'i:arc ved i'orrr'yriel se. > t-tvis du ikke selv vil arrangere afhentning og/el-ler transport af kobte..,,,.; I,,.; -.,,..:.-.i,;,..ri j jrrr]i-l.: \!.11 r:t,.! t I y! t!.t - r1ijl I rl -j!"1 > tor dr n regnr ng og rr sr l<o. Det lcoster DKt( 250 tor adml nr stratr on at > forcendel spn on - nakni no - i nkl usi v rtrjni fter > ti I postvasen, fi'aqunafid- el I er I i qnefrde for nri ndre forsendel ser. ved i i L'ili'i'e it:r'sriiila [:ci"' lirri;i: icr', i,i.-r ir.:r' :'Ja. > lysekroner og 1ign.) kan vi arrangere individuel forsende-lse. Prisen > rfhi+nnpr ef q{-arr*rl c^ nn ' * '. 1 / *, y * + L! afc t-1fld. > Gauc,uin.dk kan ikke clrages til ansvar for skader forvoldt pa ksbte varer 2 i.iiiijei i-rii'ir,,i"idi:-l se ri I ei' i'ii;' > forsvunclne forsendelser. > Kontakt os fon at hsre narmere, > rjendomsretten til det solgte overgir farst til koberen ved > krabesuriiriieris > ft rl cte erl ecfl*-1 se - Den gorn l,.rqie r'...{^-,.* -^,.rii +^-^-ii^--.r- -;;,;^.,,,,,.i --.,* -a.itt:-i,,,'ii,*^*r.. 1,,+-i^^a-+ / tvi Cri 4lluillr lui Pi l9lgl Ji!t ul, vqu iuill iurtjiv lulist a\duliullljl"! 3-, > opmarksgm p+,.at a1!.selges] den > stanci, hvor-i det veci hammersl+get er og forefincies ucien ansvar for > rr:!<.vi!"er: l-cr-'! ::l I c r q;.r-.tcl,..t 'i n. dll j n+fir-:n z i- ti1liiy. E'Lei iiriiiriiiei'5 iavet iieii;iai- ']*t SOtLJLe fiii- i(rrijei'i ieyiilily u1j > r1 s] KO l =. - C t -., t f ' q l. - " :. - - l - r c -., - r ,. - r1..,-.r: _.- f -..!-.. J_j-,._ -..-t..4 _!^:, ^ > vi takker for, at du benvtter diq af vores netauktioner oq hiber du > bliver ' ' 1 /- > t'tar rju kcmm*nrar eller forslaq f-il forhe"dringer af vcrres service, er du > vel l<ommen ti I at l(ontakte os, > Uaugu i n. dk 5l (je

6 f'l lll ISIERI Ff FOR FAl'4 lll l:- OG FORBRUGERANLIGCENDER Forbrugerstyrelse n Konsulent Knud Christenser-r Lucernemarken Espergeerde FORB RUCER K LACENzE VN ET 14. marts 2007 Sag l2 JAEMAER "' ', ffifltaffi ) internetauktion Gauguin Auktioner ApS - kgb af stol og skammel via Vi anmoder Dem om at foretage en sagkyndig bed6mmelse af klagers laderstol og ottoman. Kopi af sagens bilag er vedlagt. Besigtigelsen skal foretages pi klagers bopel. for besigtigelsen, da begge skal have lejlighed tet om, at De er udmeldt som sagkyndig. Ved bedpmmelsen bedes De besvare f6lgende spprgsmil: De skal i god tid meddele parterne tidspunktet til at vere til stede. Parteme er herfra underret- Sporgsmil 1: Kan det konstateres at knappeme er betrukket med plast, og ikke lader som resten af stolen og ottoman? SpOrgsnril cles: Kan det konstateres, at knapperne pi sivel stol som ottoman l6sner sig og ryger at', da de ikke er klemt rigtigt pi. Spaendeme der skal fastgore hynder og ryglen til stellet er ringe udf-ort, og hyndeme vil ikke blive siddende ved almindeligt brug? Endvidere har klager pitalt at stol og ottoman er solgt som lederbetrukket, men klager over kvaliteten af laderet, da det er meget tyndt skind, og derrned ikke lever op til prisen for m6blerne. en beskrivelse af det konstaterede. Hvis 1 besvares bekrettende, mi det konstatelede da atttages at skyla) materiale- eller fabrikationsfejl, heruncler eventuelt en uhensigtsmessig konstrr"rktion? D) indklzrgecies eventuelle afhj rlpningsforsgg/repat'atton'? c) almi ncleli g bmgspirvi rknin g? ct) forhold fia klagers sicle, f.eks. uhensigtsmassig brugspivii'l<ning ler veclli geh oldelse, forkerl behandl i ng el ler li gnende'/ andet, cla hvilket? Anragerf rilcclvcj :56 t'li I ls11r,rg 11ql0i_sg Rridgi.iling: rvrvw ll-100 KPbenhevn S liax 32669l 00 i vr--r'scrcnde sager: cllcr hotlini: tll. /0 1'lf i llvtrdrgc rvrvvr. fbrbrrrg.r.lk llverrlage l0 - -forsrlag {rv tt l0 +8 l,l l:z tillige i5-l9

7 Sp6rgsmfrl4: Hviiken betydning har det eventuelt konstaterede tor lredelstolens og ottomanens udseende og bmgsviercli? Spprgsmirl 5: Kan det eventuelt konstaterecle udberdres? I bekrzeftende fald hvorclan, og hvor meget vrl det koste inklusiv moms? Spprgsm.ll 6: Hvorledes er lederstolens og ottomanens vedligeholdelsestilstand? Sp0rgsmil 7: Andre oplysninger af betydning for sagen? Vi anmoder om at modtage Deres om mllligt inden 4 uger. Yi opmarksom pi, at det er vigtigt, at bedgmmelsen s& vidt muligt indeholder en for, hvad der mh antages at v&re lrsagen til det, der klages over. Oplysningerne skal give naevnet mulighed for at afgfire, om varen eller ydelsen er mangelfuld. Da det er n evnet, der trrffer i sagen, fot 'rentes det, at den sagkyndige ikke udtaler sig om sagens udfald. Blanketter til brug for Deres honorarberegning vedlaegges. Med venlis hilsen Jannie Eriksen Fuldrnrgtig. cand.j rrr.

8 1.. / [r c) {,\-r-' FORBRUGERSTYRELSEN Forbrugerklagenavnet Journal nr. 650/ JAER/JAER dato:16. maj2007 xtug"r,- Indklagede: Gauguin Auktioner ApS. Parterne i ovennavnte sag er underrettet om, at 261A3/2007 pd klagers bopel: se af stol og skammel fandt sted den Tilstede ved besigtigelsen var foruden undertegnede, klager onskede, iflg. Troels Olivero ikke at vrere tilstede. indklagede PA baggrund af besigtigelsen kan de af Forbrugerstyrelsen i brev af 14 marts2007 stillede sporgsmal besvares saledes: SporgsmAl 1: Ja, det kan konstateres de "slaede" knapper samt keder er udfort i plast i en beige farve lidt lysere end stolens og skammelens leederbetrukne hynder. SporgsmAl 2: Det kan kun konstateres ai 1 knap er gaet af. De andre sidder efter en afprovning fast. Stropper/ spander bag p& hynder sidder kun lidt lost pd skammelen, men ikke i en sadan grad at moblerne ikke fungerer efter hensigten ved alrnindelig brug. Laderkvaliteten med plastknapper efter min vurdering ok, under hensyntagen til mobeltype. Med hensyn til prisen pa et "kopi mobel" af omtalte type er en pris pa kr.9.000,- acceptabel. Det kan oplyses at i ojeblikket saelges kun stolen til en pris pa mellem ,- og ,- kr, SporgsrnAl 3: Med hensyn til at en knap er gaet af antages det at skyldes materiale- eller fabrikationsfejl da der er for meger polstermateriale knappens hatte. Sporgsmdl 4: Det har mindre beiydning for stolens og skammelens brugsvardi og udseende. SporgsmAl 5: Ja, den "slaede" knap kan genmonteres af en saddelmager. Pris: ca. kr. 500,- incl. moms Sporgsmdl 6: Lrederstolens og sl<amrnelens veclligeholdelsestilstand er ol<. Med venlig hilsen Wmwffi #fuw:&ffiffi#ffi##ffi Lucernemarl<en Espergrerde Tlf: Mobil: Mail:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1712 Klager: Solbjerggaard Ørredfiskeri v/chris og Hanne Kristensen Strølillevej 7 A, Strølille 3320 Skævinge Indklagede: Kent Mossin Storgårdsvej 12, Terslev 4690 Haslev

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 360 sagsnr.: ScanJour sagsnr.: 4/1920-0101-0867 / SEN MRO Klager: BJ 4180 Sorø Indklaget energiselskab: SEAS-NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 v/seas-nve Holding

Læs mere

Hn d, {at*nb,utr, tonieg Mffi.,tl lq h tt

Hn d, {at*nb,utr, tonieg Mffi.,tl lq h tt Hn d, {at*nb,utr, tonieg Mffi.,tl lq h tt pan lago &tlto? HR Peler KnLrdsen leg wi]. ikke lagge s^.j-- 1 -, a, )eg er Deget bekymret pa dine vegne... Du han ].ige ].adet din fgrste chance for at winde

Læs mere

Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1

Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1 Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Udbud generelt... 4 Konkurrencestyrelsens vejledning om tilbudsloven... 6 Firmaets overvejelser... 7 Vejledning til

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /MRO Forbruger: PWC Consult v / Peter Weichel Carlsen Gertrud Rasks Vej 8 9210 Aalborg SØ Indklaget elhandelsselskab: Netselskab: Energileverandør: 1) Energiselskabet

Læs mere

Klageformular. Region Hovedstaden Center for Sundhed Sundhedsjura 3400 Hillerød Kongens Vænge 2 Att: Visitationsudvalget

Klageformular. Region Hovedstaden Center for Sundhed Sundhedsjura 3400 Hillerød Kongens Vænge 2 Att: Visitationsudvalget Region Hovedstaden Center for Sundhed Sundhedsjura 3400 Hillerød Kongens Vænge 2 Att: Visitationsudvalget Tlf.: 3866 5000 E-Mail:regionh@regionh.dk Klageformular Klager over privatpraktiserende tandlæger

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk Klageformular Lånefinansiering Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Denne formular kan udfyldes skriftligt

Læs mere

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde:

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde: Poolmanden.dk Timeløns arbejde: Når Poolmanden.dk arbejder på timeløn a 437,50 kr. på normal timer altså de timer som er fra kl. 8:00 17:00 timer og timer efter kl 17:00 bliver afregnet til 575,00kr /

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

ANSØGNING OM STRAFLEMPELSE DEL I

ANSØGNING OM STRAFLEMPELSE DEL I ANSØGNING OM STRAFLEMPELSE For at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan behandle din ansøgning om straflempelse, skal du oplyse dit navn, adresse, telefonnummer etc. jf. del I nedenfor samt komme med

Læs mere

rer \r,i',1-:'if,,fi'i! Gauguin Auktioner ABS Faktura - Gauguin.dk Nybrovej 83, 2820 Gentofte

rer \r,i',1-:'if,,fi'i! Gauguin Auktioner ABS Faktura - Gauguin.dk Nybrovej 83, 2820 Gentofte ffigl/4ffi1,1 Fktur - Guguin.dk Guguin Auktiner ABS Nybrvej 83, 2820 Gentfte rer t Tlf 45357L L2 - Fx 452500 Lz Dnske Bnk regnr. 420 knt nr, 42020237 Kundenr: Fkturnr,: Fkturdt: Hmmerslgsdt: vrnr. 25 93

Læs mere

Ketteholm. Grundejerfirrenitrg.t

Ketteholm. Grundejerfirrenitrg.t t. Grundejer{trreningeir Ketteholm Hvidovre den 2C. januar i990 Der indkaldels hermed til ordinær general f orsanl l ing f or Grundej erforeningen Kettehol m på Gungehusskol en, I arervære]set TIRSDAG

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter:

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter: Fastnet - Udebleven tekniker (behandlet den 3.11. & 1.12.04) Opkrævning af startgebyr for tekniker på kr. 375,00 i forbindelse med fejlretning, samt dårlig kundeservice. Vedr. nedenstående Sagsforløbet

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Handelsbetingelser. - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk - - - - - Aarhus 4. Juni 2013

Handelsbetingelser. - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk - - - - - Aarhus 4. Juni 2013 Aarhus 4. Juni 2013 Handelsbetingelser iposen ApS Brendstrupgårdsvej 102 DK-8200 Århus N kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk

Læs mere

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer Dette skema benyttes ved klager, som har været behandlet af det certificerede firma. Vejledning: Klageskemaet udfyldes,

Læs mere

o Jacob Larsg perregaard (JALp), Jura Indledning tilknyttes en selvejende institution skal der korrigeres for det. Guiden og frivillighedsbrevet

o Jacob Larsg perregaard (JALp), Jura Indledning tilknyttes en selvejende institution skal der korrigeres for det. Guiden og frivillighedsbrevet En guide til'kom godt igang med frivillige, Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

Arv Kræftens Bekæmpelse. Når Kræftens Bekæmpelse arver

Arv Kræftens Bekæmpelse. Når Kræftens Bekæmpelse arver Når arver Indhold Orden i tingene. Tingene i orden. Hvert år vælger rigtig mange mennesker at testamentere til. Så mange at indtægterne fra arv i dag er den største indtægtskilde overhovedet for foreningen.

Læs mere

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet Få ret til mere rabat kredit frihed Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort det rette supplement til Dankortet 1. Om LO Plus Guldkort generelt 2 2. Brug og betaling 3 3. Om kreditkort 6 4. Ansvarsfuld långivning

Læs mere

..._._er. Københavns Byret. og~ Udskrift af dombogen DOM. afsagt den 26. november 2010 i sag SS 4-5655/2010

..._._er. Københavns Byret. og~ Udskrift af dombogen DOM. afsagt den 26. november 2010 i sag SS 4-5655/2010 Københavns Byret Adv. SØK-912S0-00009-08 Udskrift af dombogen DOM afsagt den 26. november 2010 i sag SS 4-5655/2010 Anklagemyndigheden mod Lise Aagaard Copenhagen NS, CVR nr. 28717024 Toldbodgade 13, 1253

Læs mere

Auktionsbetingelser for onlineauktion (ingen fysisk auktion på stedet)

Auktionsbetingelser for onlineauktion (ingen fysisk auktion på stedet) Auktionsbetingelser for onlineauktion (ingen fysisk auktion på stedet) Alle varer sælges som beset uden nogen form for garanti og reklamationsret. Reklamationer tages ikke til følge. Der kan ikke gøres

Læs mere

Lemvig Kommunalbestyrelse Rådhusgade 2 7620 Lemvig. Kommunal garanti for Harboøre Centrets lån, Lemvig Kommunes journal nr. 04.04.

Lemvig Kommunalbestyrelse Rådhusgade 2 7620 Lemvig. Kommunal garanti for Harboøre Centrets lån, Lemvig Kommunes journal nr. 04.04. Lemvig Kommunalbestyrelse Rådhusgade 2 7620 Lemvig 06-06- 2 0 1 1 T I L S Y N E T Kommunal garanti for Harboøre Centrets lån, Lemvig Kommunes journal nr. 04.04.00P27-005 Lemvig Kommune søgte den 18. maj

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

MOLTKE-LETH. Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. ENDELIGT SKØDE. (købsaftale)

MOLTKE-LETH. Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. ENDELIGT SKØDE. (købsaftale) MOLTKE-LETH ADVOKATER 88 I9 J.nr. 12455 mb/hd Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. Ejerlav og matr. nr.: Vallerød by, Hørsholm, 4 cs Bygning 1 på lejet grund Beliggenhed: Stadionallô 9 2960 Rungsted Kyst

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Til Tilbudsgiverne. Udbud af fodbehandling

Til Tilbudsgiverne. Udbud af fodbehandling Til Tilbudsgiverne Udbud af fodbehandling Den 08.01.2015 Kommunen har modtaget spørgsmål til ovennævnte udbud. Spørgsmålene gengives ordret nedenfor sammen med svarene herpå. Sagsnummer 14/15300 Der gøres

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0018 afsagt den 12. november 2013 ****************************** KLAGER LHKC (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL

Læs mere