Servicehåndtering i Watergroup A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Servicehåndtering i Watergroup A/S"

Transkript

1 Casper Skovgaard s Kongens Lyngby, IMM.B.ENG

2 DTU Vejleder: Mads Nyborg Danmarks Tekniske Universitet Institut for Information og Matematisk Modellering Byg. 321, 2800 Kgs. Lyngby, Danmark Side 2 af 45

3 1 Resumé Dette afgangsprojekt har til formål, at jeg som konsulent for virksomheden Watergroup A/S, skulle finde frem til punkter hvorpå de kunne forbedre sig ITmæssigt. Jeg fandt frem til, at det kunne være en god ide at optimere deres servicehåndtering. Varetagelse af konsulentrollen har derfor resulteret i denne rapport, som kan siges at være en gennemarbejdet vejledning med gode råd, til hvordan Watergroup A/S anskaffer sig et IT-system til håndtering af deres service. Rapporten tager et juridisk udgangspunkt for servicesystemet, for derefter at komme rundt om behov og krav til sådan et IT-system. Disse belyses af metoder og modeller fra objektorienteret analyse, herunder Unified Process, hvilket gerne skulle skabe en fornemmelse af servicesystemet, samt en forståelse af interaktionen mellem aktører og servicesystem. Arkitektur og design af servicesystemet bliver også berørt. Rapporten indeholder til sidst et forslag til hvordan service, som et produkt kan udvide sit forretningspotentiale hos Watergroup A/S. Rapporten rundes af med at konkluderer på, om servicesystemet er en god løsning til håndtering af service hos Watergroup A/S, samt hvordan sådan en anskaffelse og implementering bedst opnås. Side 3 af 45

4 2 Summary The purpose of this final project is that I as a consultant for the company Watergroup A/S have to identify points on which they could improve IT-wise. I found that it could be a good idea to optimize their service management. The consultant role has therefore resulted in this report, that is a worked through guidance with advice in how Watergroup A/S acquires an IT system for managing their service. The report takes a legal basis for the service system to get around the needs and demands for such an IT system. This is illustrated by methods and models from object oriented analysis including the Unified Process, which should create a sense of the service system and an understanding of the interaction between actors and service system. Architecture and design of the service system will also be touched. Finally the report includes a proposal for how Watergroup A/S can grow their business potential of the product services. The report closes with the conclusion on whether the service system is a good solution to handle service at Watergroup A/S, furthermore how such an acquisition and implementation is best achieved. Side 4 af 45

5 4 Indholdsfortegnelse 1 Resumé Summary Indholdsfortegnelse Problemformulering Problemstilling Målgruppe Begrundelse og baggrund for afgangsprojekt Watergroup A/S Afgangsprojektets setup IT-orienteret betragtning af Watergroup A/S Hjemmesiden Arbejdsprocedurer - service Rapportens afgrænsning Det juridiske IT-kontrakter Hvad skal leveres? Hvordan skal det leveres? Hvad og hvornår skal der betales? Andre kommercielle forhold Generelle anbefalinger ved kontraktforhandlinger Servicesystem IT-projekt Risici Systemudvikling Systemfastlæggelse og -afgrænsning Nuværende servicehåndtering Funktionelle krav Aktører Non funktionelle krav Brugervenlighed (Usability) Pålidelighed (Reliability) Side 5 af 45

6 Præsterer (Performance) Skalerbarhed Use case diagram Use case beskrivelser Use case 1: Opret kundeprofil / serviceaftale Arkitektur og design Domænemodel Systemsekvensdiagram Use case 1: Opret kundeprofil / serviceaftale Arkitekturmodeller Screen mock-ups Prototype Udvidet forretningspotentiale Fjernovervågning og styring Konklusion Appendiks A Screen mock-ups: Use case Litteraturliste Side 6 af 45

7 5 Problemformulering Hvordan kan servicehåndteringen hos Watergroup A/S forbedres? Kan et IT-system være løsningen? I så fald hvordan varetages en IT-løsning og hvad skal der tages højde for? 5.1 Problemstilling Jeg vil med baggrund i mit studie, diplomingeniørretningen Internetteknologi og økonomi ved Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business School, varetage en konsulentrolle hos firmaet Watergroup A/S, i forhold til at optimere deres servicehåndtering. Jeg ønsker derfor via denne rapport, at vise de færdigheder og nøglekompetencer jeg har tilegnet mig på mit studie. Derfor har jeg taget udfordringen op og vil vise, at jeg kan fungere som konsulent en rådgiver der har 360-graders forståelse for IT-orienterede problemstillinger i virksomheder [1]. Kan jeg via denne rapport koble de forretningsmæssige og juridiske aspekter, i forhold til IT-orienterede produkter og løsninger, som tværfagligheden i mit studie har lagt op til. Så jeg kan bidrage med fornuftig og brugbar rådgivning og vejledning, i hvordan Watergroup A/S kan optimere deres servicehåndtering. 6 Målgruppe Denne rapport er skrevet med henblik på, at læseren har kendskab til de emner, der berøres i problemstillingen, svarende til at vedkommende har taget diplomingeniørretningen Internetteknologi og økonomi ved Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business School. Der tages derfor ikke hensyn til at personer, der ikke har dette, muligvis ikke vil være i stand til at læse og forstå indholdet af rapporten. Det kan eksempelvis være på grund af fagsprog eller en tværfaglige tilgang til opgaven. Det er hensigten, at programmører eller andre ITstuderende skal kunne læse afsnittene, der er IT-orienterede og umiddelbart derefter være i stand til, at arbejde videre med de foreslåede produkter eller løsninger svarende til en agil arbejdsmetode. Forretningsmæssig er målgruppen for rapporten Watergroup A/S. Side 7 af 45

8 7 Begrundelse og baggrund for afgangsprojekt Jeg synes det er spændende, at analysere virksomheder og hjælpe dem med at være innovative og visionære i forhold til forretning, produkter og drift med videre. Det vil jeg gerne være god til og derfor er jeg ikke i tvivl om, at jeg gerne vil afprøve mig selv i rollen som konsulent. Jeg vil se om jeg kan skabe værdi for en virksomhed og gøre den mere konkurrencedygtig. Min indstilling og hvad jeg kommer med af løsning, skal endvidere også gerne være noget, virksomheden finder yderst interessant og brugbart. Så der er en gensidig forståelse og nytteværdi af et samarbejde omkring mit afgangsprojekt om virksomheden, som bliver nød til at sætte noget tid og andre ressourcer af til, at det kan omhandle dem. Min baggrund for at skrive dette afgangsprojekt, er de færdigheder og nøglekompetencer, jeg har tilegnet mig under mit studie som diplomingeniør på retningen Internetteknologi og økonomi ved Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business School. Virksomheden, mit afgangsprojekt bliver henvendt til, er Watergroup A/S. Jeg har været i praktik et semester hos Watergroup A/S og derfor, er det oplagt at jeg skriver mit afgangsprojekt i samarbejde med dem, da jeg har lært dem at kende og de har lært mig at kende. 7.1 Watergroup A/S Watergroup A/S er en lille virksomhed med fem ansatte, der består af ingeniører og servicepersonale og holder til i Birkerød. Watergroup A/S sælger primært mekaniskudstyr for vand- og slambehandling. Watergroup A/S påtager sig dog også design, implementering og indkøring, samt service af dette udstyr og har oparbejdet en stor erfaring omkring dette. Virksomheden er en viden baseret og projektstyret organisation, der løser opgaver i samarbejde med kunder og/eller totalentreprenører og rådgivere [2]. Derfor har Watergroup A/S tit gang i nye og til tider større projekter, for hele tiden at tilegne sig ny viden og udnytte virksomhedens potentiale fuldt ud. Side 8 af 45

9 7.2 Afgangsprojektets setup Grundet størrelsen af Watergroup A/S har de ingen IT-afdeling, så når deres IT driller, hyre de eller trækker de på ekstern ekspertise. Erik, adm. direktør for Watergroup A/S, mener, at Watergroup A/S kan trænge til et løft på IT-området. Det gør han fordi, at samfundet bliver mere og mere digitaliseret, samt han synes at have en fornemmelse af, at nogle ting kan gøres bedre og lettere ved hjælp af IT i Watergroup A/S. Her kommer jeg ind i billedet og bliver hyret som konsulent i forbindelse med, at jeg skal lave mit afgangsprojekt. Betingelsen for afgangsprojekt fra Watergroup A/S side, er at jeg finder frem til nogle centrale og relevante punkter, der kan forbedres i Watergroup A/S ved hjælp af IT. For derefter at komme med en komplet vejleding og begrundelse for hvorfor og hvordan de skal håndtere en eller flere af de punkter, jeg måtte finde. Dette har jeg sagt ja til og accepteret, da det fyldestgøre det afgangsprojekt jeg gerne vil lave. 8 IT-orienteret betragtning af Watergroup A/S For at finde frem til centrale og relevante punkter der kan tages hånd om IT-mæssigt i Watergroup A/S, har jeg lavet følgende betragtninger på baggrund af, hvad jeg har set og oplevet i Watergroup A/S, samt samtaler jeg har haft med de ansatte. Organisatorisk set betyder størrelsen af Watergroup A/S meget, da den har stor indflydelse på arbejdsgangene i virksomheden. De ansatte har som udgangspunkt nogle fast ansvarsområder, men skal være omstillingsklare og fleksible, da de skal kunne træde til hvor, det er nødvendigt, når det er nødvendigt. Desuden er den arbejdsmæssige struktur i Watergroup A/S mere eller mindre flad, så alle arbejder og snakker sammen. Derfor har organisationen i Watergroup A/S ikke brug for en større IT-strategi, komplekse systemer, automatiske arkiver eller et intranet at kommunikere sammen på. Det vil være spild af ressourcer, da der ikke er kapacitet eller fordel i at benytte disse IT-mæssige muligheder på et højere niveau, end hvad der passer til deres type og størrelse af virksomhed. Watergroup A/S er generelt opdateret med de ITløsninger, som passer til deres virksomhed. Side 9 af 45

10 8.1 Hjemmesiden Et punkt der derimod kunne ses nærmere på, er hjemmesiden for Watergroup A/S. De har ganske vist en hjemmeside, men den kunne indholdsmæssigt og enkelte steder layoutmæssigt godt forbedres [3]. Endvidere er den engelske version af hjemmesiden langt fra brugbar. En hurtig søgning på Google.dk viser desuden at Watergroup A/S langtfra dukker op øverst, når der søges på deres produkter. Dette taget i betragtning, samt at alle i samfundet bruger internettet og Google enormt, kunne det være en ide at have en rigtig god hjemmeside. En hjemmeside, der er pænt præsenteret og har alt relevant indhold, samt kommer højt på søgning af nøgleord hos eksempelvis Google. En hypotese, som kan opstilles, er, at dette vil synliggøre og øge tilfredsheden hos kunderne og øge rekrutteringen af nye kunder til Watergroup A/S. Dette til trods for at enkelte ansatte i Watergroup A/S mener, at kunder i denne branche primært skaffes gennem netværk. 8.2 Arbejdsprocedurer - service IT-mæssigt kunne der også kigges på de generelle projektorienterede- eller små arbejdsprocedurer, der er i virksomheden. De forekommer mere eller mindre fast i Watergroup A/S og kan derfor eventuelt overtages eller forbedres via IT-systemer. Specielt serviceområdet kunne være interessant at arbejde med. Her ligger arbejdsprocedurerne fast fra gang til gang, samt serviceområdet er et vigtigt grundelement i forretningen Watergroup A/S. Det at udføre service svinger nemlig ikke ligeså meget i efterspørgsel eller er nær så risikabelt, som det for eksempel er at lave projekter. At lave service er derfor en forholdsvis stabil forretning, der sørger for nogle faste indtægter til Watergroup A/S. Det har Watergroup A/S fundet ud af og ønsker derfor at gøre mere ud af dette område, samt gøre det til en endnu mere stabil forretning for dem selv. Derfor har Watergroup A/S lavet et nyt produkt, kaldet serviceaftaler, som de ønsker at indgå med alle de kunder, de tidligere har lavet service hos. Watergroup A/S prøver derfor, at finde en måde de bedst muligt kan håndtere deres service og de nye serviceaftaler på. Hvilket passende kunne prøves at løses med et IT-system. Det skal være et IT-system, der kan håndtere dele eller hele processen omkring at lave service. Det vil sige IT-systemet eventuelt skal kunne håndtere alt fra orientering og koordinering om hvor og hvornår, der skal laves service, samt hvilken service der skal laves, hvilke reservedele der er brug for med videre. Forretningsmæssigt skal sådan et IT-system begrundes i, at det vil effektivisere den nuværende og fremtidige servicehåndteringen hos Watergroup A/S, så de spare tid, penge og andre ressourcer, samt giver muligheder for udvikling af produktet service, der både vil være til gavn for kunderne og Watergroup A/S. Side 10 af 45

11 9 Rapportens afgrænsning På baggrund af ovenstående betragtninger findes serviceområdet som et relevant og interessant punkt at kigge nærmere på IT-mæssigt. Derfor vil denne rapport fremadrettet rådgive og vejlede Watergroup A/S, i hvordan en IT-støttet servicehåndteringen kan gribes an og implementeres. Løsningen til en IT-støttet servicehåndtering tænkes at være et servicesystem, der kan forenkle og gøre arbejdsgangene lettere i forbindelse med at håndtere service. Fordele som sådan et servicesystem vil medføre er, at der spares meget tid på planlægning af arbejdet og de administrative rutiner, samt en højere effektivitet hos medarbejderen, der får et bedre overblik over kunder, opgaver og tid. Kunderne vil også opleve fordele i form af hurtigere svar og eksakte informationer om arbejdets udførelse. Derfor indeholder denne rapport, et forslag til et servicesystem der bliver tilpasset behovene hos Watergroup A/S. Det vil sige et system der kan tage hånd om kommunikationen mellem kontoret og servicemedarbejderen. Det kan håndtere servicebesøg som ordre i en kalender og desuden indeholde funktioner som indkøb, lagerstyring, fakturering, økonomistyring og statistik. Servicesystemet vil i denne rapport blive belyst i form af teori og modeller, der hjælper med at klarlægge systemets omfang og relevante funktioner. Der vil ved hjælp af teori blive lavet en systemfastlæggelse og -afgrænsning, samt beskrevet noget arkitektur og design af servicesystemet. Mens der via modeller, som use case diagram, use case beskrivelser og domænemodel vil blive forklaret funktionaliteten af servicesystemet i forhold til aktører, deres relationer med systemet og de handlinger de skal kunne foretage sig med systemet. Denne gennemgang af servicesystemet skulle gerne gøre Watergroup A/S i stand til at finde en IT-leverandør, der på baggrund af specifikationerne og en dialog med Watergroup A/S om tilpasninger kan lave og levere servicesystemet. Rapporten vil derfor også indeholde en juridisk vejledning og begrundelse for hvordan Watergroup A/S bør finde deres leverandør og behandle forhandlingerne om levering af sådan et IT-system. Der vil ligeledes blive gjort nogle forretnings- og produktmæssige overvejelser omkring dette og service generelt. Side 11 af 45

12 10 Det juridiske For at disponere optimalt og imødekomme de problemer der måtte opstå i forbindelse med at få lavet og leveret et servicesystem, er det en god ide at have styr på reglerne omring dette. Derfor er erhvervsjuraen et godt sted at tage udgangspunkt. Erhvervsvirksomhed er fremadrettet, internationalt orienteret, udøves ved problemløsning, forhandlingsprocesser og en integreret hensyntagen til økonomi, samfundsforhold og almene retsprincipper. Udførelsen af erhvervsjuraen er modsatrettet den traditionelle juridiske metode, der bruger juraen bagudrettet som middel til at håndtere tvister/konfliktløsning ved domstole. Altså er erhvervsjuraen en præventiv anvendelse af juraen til forebyggelse af konflikter og indgreb for at nå en optimal disponering [4]. Det er en god ide at have erhvervsjuraen integreret som en del af virksomhedens styrings- og ledelsesredskaber. De love og regler Watergroup A/S skal tage højde for findes i privatretten, også kaldet formueretten, da Watergroup A/S er en privatejet virksomhed. Privatretten kan deles i to kategorier, hvor af den ene er obligationsretten. I obligationsrettens almindelige del findes for eksempel fordringsretten, køberetten, erstatningsretten og aftaleretten, som indeholder centrale regler og love, når man driver virksomhed IT-kontrakter I forbindelse med at indgå aftale med en IT-leverandør er der visse ting, man skal være påpasselig med. Generelt i en aftalerelation er det vigtigt, at få præciseret hvad der skal leveres, hvor det skal leveres og hvornår det skal leveres. Opfyldes dette ikke kan det give anledning til tvister og derved alvorlige konsekvenser for begge parter, da en kontrakt er bindende. Det kan være økonomiske konsekvenser, som konsekvenser hvor på opgaven bliver løst, så en kontrakt må ikke tages forgivet og anses som en formalitet. I IT-kontrakter er det derfor vigtigt at være omhyggelig og påpasselig med formuleringerne, beskrive detaljer tilstrækkeligt og generelt være nøjagtigt og systematisk omkring afgrænsning med videre. Det er derfor en god ide, at få ITkontrakten hurtigt på banen, da følgende centrale emner kan tage tid at få på plads Hvad skal leveres? Det er vigtigt at få afklaret, hvad det præcist er der skal leveres. Så i dette tilfælde hvad er behovene og kravene til servicesystemet. Det vil til dels blive beskrevet senere i rapporten via afsnittende Servicesystem, Use case diagram, Use case beskrivelser og Arkitektur og design. Disse beskrivelser skal så være genstand for en forventningsafstemning med leverandøren for, at opnå enighed om hvad servicesystemet skal opfylde. Side 12 af 45

13 Det skal desuden overvejes om der købes en samlet IT-løsning, om man køber hardware, software og konsulentydelser herunder om der er tale om totalleverancekontrakt eller om man sammenstykker løsningen af enkelte komponenter [5] Hvordan skal det leveres? Når der er opnået enighed om hvordan servicesystemet skal se ud, skal det aftales, hvordan der skal leveres. Da Watergroup A/S er en privat virksomhed, er de ikke underlagt udbudsregler, som de offentlige virksomheder er. Derfor kan Watergroup A/S indhente tilbud, som de har lyst til og af hvem de har lyst til. Flere offentlige ITprojekter er skredet i både tid og pris, som af flere menes at være fordi det offentlige køre IT-projekterne stramt efter vandfaldsmodellen [6]. Levering efter vandfaldsmodellen betyder, at der ved kontraktunderskrift er opnået enighed omkring IT-løsningen. Fra erfaringer har det vist sig, at disse fastprisløsninger sjældent holder, da softwareudvikling er et domæne af høje forandringer og ustabilitet softwareudvikling er med andre ord ofte udvikling af nye produkter [7]. Så det vil anbefales Watergroup A/S at aftale en agil/iterativ levering, hvor der løbende opnås enighed om kravene til løsningen, mens projektet er i gang Hvad og hvornår skal der betales? Dernæst skal der aftales, hvad der skal betales og hvornår der skal betales. Dette er relevant i forhold til hvem, der hæfter for eventuelle fejl og mangler. Udgangspunktet er det aftalte og der hvor juraen kommer ind i billedet, er hvis intet er aftalt. Som udgangspunkt skal der ske opfyldelse på realdebitors (købers) sted (bopæl eller forretningssted), jf. princippet i Købeloven [8] (KBL) 9 (afhentnings køb), samt at opfyldelse skal ske efter påkrav fra realkreditor (køber), jf. princippet i KBL 12. Det følger af gensidighedsprincippet jf. principperne i KBL at de respektive ydelser skal præsteres samtidig, det vil sige, at betaling modtages ved levering. I forbindelse med IT-aftaler er det normalt at aftale aflevering, hyppigst betegnet som "overtagelsesprøve", hvilket er en aftale om tidspunktet for risikoens overgang, der ligger senere i tid end levering, som er det tidspunkt køber modtager det aftalte. Denne form for aftale om betaling ligger fint i tråd med den agile/iterative levering, da det giver køber mulighed for at teste løsningen i sin helhed og kan gøre indsigelser for eventuelle fejl og mangler, inden risikoen for det aftalte, endeligt overgår til køber. Kodeordet her er tidspunktet for risikoens overgang og gøres som beskrevet, bevares incitamentet for at leverandøren levere en ordentlig løsning. Derfor anbefales det at Watergroup A/S aftaler denne form for betaling. Side 13 af 45

14 Andre kommercielle forhold Udover ovenstående omfatter en IT-kontrakt også andre kommercielle forhold, såsom sanktioner eller dagbod køber skal have ved misligholdelse, som forsinkelser og lignende. Det er derfor vigtigt, at kontrakten udarbejdes, så den passer på det konkrete projekt og en standard konkrakt kan derfor ikke anbefales. Ved agil/iterativ levering kan en standard kontrakt heller ikke anvendes, da disse kræver en klar kravspecifikation fra begyndelsen og derfor ofte er bygget op omkring vandfaldsmodellen. Det er ligeledes vigtigt at overveje magtforholdet i forhold til sin leverandør, da det har betydning for den indflydelse, man kan få på kontraktens vilkår. Kan køber desuden få givet nogle garantier, vil det være godt. Garantier er dog nok svære at få, da leverandør skal leve hundrede procent op til garantien, hvis det ikke skal kunne anses som misligholdelse og køber derved kan gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, som for eksempel genlevering, forholdsmæssigt afslag med videre og i sidste ende muligvis ophæve aftalen. Så hvis Watergroup A/S kan få givet nogle garantier, er det ganske fint, men nok usandsynligt. Andre aspekter der bør overvejes ved en IT-kontrakt [9]: Overholdelse af konkurrenceloven Placering og rækkeviden af projektlederansvaret Omfanget af kundes medvirken og regulering - hvis kunden ikke medvirker Ansvar for uafdækkede forhold og grænseflader til andre systemer Hvordan skal afprøvning foregå og hvad skal der ske, hvis prøverne ikke godkendes Fejl og mangler ved standard software Side 14 af 45

15 Generelle anbefalinger ved kontraktforhandlinger Følgende anbefalinger bør Watergroup A/S benytte sig af ved kontraktforhandlinger [10]. Aftal fra start af med modsat part at den ene udarbejder et udkast til aftalen, som der så kan forhandles ud fra. Har man ikke noget at forhandle ud fra, er det svært at forhandle og derved blive enige om en kontrakt. Inden man sætter sig til forhandlingsbordet, skal parten der ikke har lavet kontraktudkastet, have lejlighed til at gennemgå og kommenterer på den. Når man kommenterer en kontrakt, skal der kommes med konkrete ændringsforslag, da det ikke er nok at skrive uacceptabelt. Kommentarer kan ikke bruges til noget, hvis der ikke forklares hvad det er, der er uacceptabelt. Desuden skal det gøres tydeligt, hvad man ønsker der skal ændres, hvortil man altid bør bruge ændringsmarkering. Når ovenstående er foretaget, burde begge parter være klar til at begynde kontraktforhandlingerne, som er en god ide at sætte god tid af til. Vær desuden sikker på at begge parter er repræsenteret af kompetente personer og personer, der har kompetencer til at træffe beslutninger på både det tekniske og det kommercielle plan. I denne forbindelse kan det være en god ide, at alliere sig med en advokat til at læse kontrakten efter forhandlingerne og sørge for at man ikke bliver bundet, af noget man ikke har lyst til at bindes af. Advokaten kan også være tilstede under kontraktforhandlingerne, så juridiske spørgsmål løbende kan afklares mellem parterne. Ved notering af ændringer kan det være en god ide, at en af parterne sidder med kontrakten og retter i den med den andens accept efterhånden som der opnås enighed. For det kan trække forhandlingerne ud og give anledning til mange misforståelser, hvis begge parter sidder og tager noter, for efterfølgende hver især at gå hjem for at rette kontrakten til efter hvad de troede, man er blevet enig om. Side 15 af 45

16 11 Servicesystem Som det tidligere er nævnt, kan processen for softwareudvikling ligestilles med processen for at udvikle nye produkter, da processen er præget af stor usikkerhed og man derfor skal være omstillingsklar til at kunne ændre kurs. Derfor kaldes alt softwareudvikling, som i dette tilfælde er udviklingen af et system, næsten også altid for et projekt IT-projekt Et projekt er nemlig betegnet ved at være en arbejdsform, der bruges når udgangspunktet for en opgave er kompliceret og uoverskuelig, da man ikke har den nødvendige viden for at gå i gang med opgaven. Et projekt er typisk en engangsopgave, der er unik, da arbejdet omkring et projekt og resultatet heraf aldrig er set før [11]. Når endvidere at systemudvikling ofte betragtes som en projekttype for sig selv, er det fordi [12]: IT-sektoren er meget ung rent faglig og projektmæssigt. Det har medført, at der ikke er den samme projektkultur som i udviklings- og leveranceprojekter. Systemudvikling foregår ofte i et meget tæt samarbejde med kunden i en fælles læringsproces, som ikke ses i udviklings- og leveranceprojekter. IT- og systemudviklingsprojekter gennemføres meget iterativt og der er modstand imod skarpe faseopdelinger og vandfaldsmodellen. Et typisk IT-projekt omfatter en række IT problemstillinger med databaser, netværk og distribution af data og servicesystemet er ingen undtagelse. Et IT-projekt anbefales at foregå i tæt samarbejde med kunden, da det er en læringsproces, hvor systemet skal tilpasses kundes arbejdsgange, problemstillinger og systemer. Watergroup A/S anbefales at sikre sig dette samarbejde omkring servicesystemet og derfor være involveret i projektarbejdet, så projektet får den rigtige målsætning og problemformulering, der bliver udviklet og detaljeret hen gennem forløbet. Watergroup A/S skal sikre sig, at de får anskueliggjort servicesystemet og lavet tests af løsningsforslagene, så de bliver tilfredse med det servicesystem, de ender op med. Overtagelsen af servicesystemet vil endvidere også blive lettere ved deltagelse i projektet, da de ansatte hos Watergroup A/S løbende vil få kendskab og færdigheder til at bruge det færdige servicesystem. Side 16 af 45

17 Følgende arbejdsmetode kan derfor anbefales ved systemudvikling: Design/coding Test Design/coding Test Design/coding Test Figuren viser en iterativ arbejdsmetode for systemudvikling [13] Denne arbejdsmetode er iterativ og vil sikre at servicesystemet hele tiden bliver tilpasset ønsker og behov af Watergroup A/S. Endvidere håndterer denne arbejdsmetode usikkerheden og den manglende viden, illustreret af nedenstående figur, i et IT-projekt godt. Da systemudviklingen derved hele tiden føler sig stille og roligt frem, så man bedre kan bevare styringen økonomisk og retningsmæssigt af projektet og bevare derfor muligheden for at ændre kurs eller stoppe det, før projektet løber løbsk og risikere at blive en fiasko. Den iterative arbejdsmetode bør suppleres af actionlister, hvor problemer listes, når de dukker op. Actionlister hjælper ligeledes med at bevare styringen og overblikket af projektet, da problemerne bliver rubriceret og det angives, om de kan vente, er i gang eller er løst og testet. Typisk projektforløb Usikkerhed mht. mål og midler Viden og erkendelser Tiden Figuren viser at usikkerheden i projektopgaven er faldende hen gennem forløbet som konsekvens af, at viden om det pågældende emne er voksende, efterhånden som projektdeltagerne får flere erkendelser gennem projektet [14] Side 17 af 45

18 11.2 Risici I forbindelse med et IT-projekt, i dette tilfælde systemudvikling af servicesystemet, vil der altid være en række risici. Disse risici er gode at identificere allerede fra begyndelsen af projektet. Når alle risici er identificerede, skal det vurderes hvor alvorlige de er og på den baggrund skal man vælge hvad man vil foretage sig. Til dette kan anbefales at lave en risikoanalyse, der kan hjælpe en med at prioritere de største risici, prioritere indsatsen og hjælpe med at give indsigt i projektet og de kritiske elementer. En risikoanalyse vil også hjælpe til at forventningsafstemme projektet½ og på baggrund af den, kan vurderes om projektet skal oprettes, forsættes som hidtil eller ændre retning ved, at man eventuel prøver på at afhjælpe eller nedbringe de alvorlige risici, der måtte være. Watergroup A/S skal derfor grundigt vurdere de risici, et IT-projekt omkring servicesystemet måtte være belastet af. Først og fremmest skal de vurdere, om de kan have nyttet af servicesystemet, som det foreslås her i rapporten eller om skal det ændres, så det kan noget mere eller noget mindre. Dernæst skal de via de juridiske aspekter, der er klarlagt tidligere i rapporten omkring IT-kontrakter, få afklaret en masse kommercielle risici der er forbundet med at sætte projektet i søen. Helt centralt er det vigtigt at vurdere om servicesystemet vil være mere værd end den tid, de penge og ressourcer, det vil koste at få lavet og implementerer servicesystemet i Watergroup A/S. Vurderes servicesystemet til at være alle pengene værd, er det vigtigt at huske aspekter, som oplæringen og overdragelsen af systemet til de medarbejder, der skal bruge det. Det er vigtigt at tænke på, og der skal sættes nok tid og hjælp af til dette, så medarbejderne bliver dus med servicesystemet og ikke irriteres over det, så de ikke vil eller kan bruge det, når der er brugt tid og penge på at lave servicesystemet Systemudvikling I forbindelse med udviklingen af selve servicesystemet, er der også en del risici. Det vil være risici som, at få styr på de non funktionelle og funktionelle krav, databasen, sammenspillet mellem aktører og servicesystem brugergrænsefladen med videre. Alle de risici der måtte findes omkring udviklingen af servicesystem, kan behandles af føromtalte iterative arbejdsmetode. Denne form for arbejdsmetode bliver præsenteret og gennemgået detaljeret, hvis man tager udgangspunkt i Unified Process. Side 18 af 45

19 Unified Process er netop en iterativ metode, som benyttes i forbindelse med systemudvikling og består af fire faser [15]: Inception forberedelsesfase, hvor der skabes overblik over hvilke krav, der er til systemet. Elaboration etableringsfase, hvor centrale dele af systemet udvikles og programmeres. Construction konstruktionsfase, hvor systemet gøres robust, og resterende dele af systemet færdigudvikles. Transition afslutningsfase, hvor formålet er at rette eventuelle fejl i systemet og videregive det til drift. Det anbefales at udviklingen af servicesystemet sker efter denne metode. Denne rapport vil starte på metoden og forsøge at klarlægge servicesystemets brugerkrav, sammenspillet med aktører og andre aspekter for en leverandør, så det skulle være mulig for Watergroup A/S i et samarbejde med leverandøren at udvikle og implementerer servicesystemet. Rapporten vil præsentere Inception fasen, ved at identificere og tage udgangspunkt i nogle kritiske use cases, som skal udvikles først. For at bevare den iterative tankegang, er finten så at man udviklingsmæssigt i Elaboration fasen, går i dybden med én eller to use cases og får afprøvet alle aspekter, det vil sige arkitekturen, lidt GUI samt de non funktionelle krav. Hvis det så viser sig, at enkelte risici er blevet fejlvurderet og de kritiske use cases ikke kan implementeres ordentligt, så kan projektet stadig stoppes inden det går rigtig galt og bliver for dyrt. Side 19 af 45

20 12 Systemfastlæggelse og -afgrænsning Resten af rapporten vil handle om selve produktet service og indeholde en beskrivelse af servicesystemet på baggrund af Inception fasen fra Unified Process. Til at starte med skal servicesystemet fastlægges og afgrænses. For at gøre dette tages der udgangspunkt i hvordan håndteringen af service foregår på nuværende tidspunkt. Derefter kigges der på hvad der kan gøres bedre og hvilke funktioner et servicesystem skal kunne klare for Watergroup A/S, samt hvilke ønsker de måtte have til et servicesystem. Her følger en beskrivelse af hvordan service håndteres på nuværende tidspunkt i Watergroup A/S Nuværende servicehåndtering Serviceaftalerne er et forholdsvist nyt produkt som Watergroup A/S tilbyder og er en kontrakt der skrives mellem Watergroup A/S og en kunde, om at Watergroup A/S varetager service på kundens anlæg i Danmark. På nuværende tidspunkt har Watergroup A/S fem serviceaftaler, indeholdende fire til syv anlæg pr. serviceaftale, da det er lettere og billigere at samle flere anlæg pr. serviceaftale, frem for at lave en serviceaftale pr. anlæg. Som standard laves der almindelig service én gang årligt, for enkelte serviceaftaler laves der almindelig service hvert halve år. Akut service og ekstra reservedele med videre indgår som udgangspunkt ikke i serviceaftalerne og koster derfor kunden ekstra. Alle serviceaftaler administreres fra Watergroups kontor af den serviceansvarlige medarbejder Katrine. Hun holder styr på samtlige serviceaftaler i sin Outlook-kalender, hvor hun har lavet følgende kategorisering af kunder, der henvender sig til Watergroup A/S for at få varetaget service: Serviceaftaler Watergroup A/S har skrevet kontrakt omkring fast service med kunden. Mulige serviceaftaler Alle de kunder Watergroup A/S har lavet service hos sidste år og vil prøve at få lavet en serviceaftale med. Ekstra service Til de kunder der har behov for ekstra service udover serviceaftalen. Andet Fx montering af nye dele med videre. Almindelig service En kunde, der ikke har en serviceaftale, ringer og bestiller service. Side 20 af 45

21 I marken har Watergroup A/S deres servicemedarbejder Lars, der foretager al service. Det gør han fra mandag til torsdag. Servicebesøg hos kunderne koordineres indbyrdes mellem Katrine og Lars ved at de ringer sammen. Ting der tages højde for er, at Lars skal kunne nå så mange anlæg som mulig, specielt hvis han skal til Jylland, da det tager længere tid og koster flere penge, at sende ham over broen til den anden side af Storebælt. Ligeledes har Lars også ret til nogle fridage, som skal passes ind. Katrine ringer også til kunden og koordinere at servicebesøget passer med dem og om anlægget er bemandet, hvis Lars skulle have brug for hjælp til noget. Efter overstået service ringer Lars til Katrine og indberetter alle nødvendige oplysninger omkring den foretagende service, som for eksempel timeforbrug, kørsel, brug af reservedele og om anlægget har brug for nye reservedele, som så skal bestilles. På kontoret samler Katrine oplysningerne om timeforbrug, kørsel, reservedele med videre. At indhente oplysninger på reservedelene er besværligt, da hun skal vide den præcise maskintype før hun kan finde en pris, der desuden skal stå i forhold til det Watergroup A/S har givet for den hos sin leverandør. På standard reservedele er der en fast pris. Alle informationer om reservedele har Watergroup A/S placeret i mapper på kontoret. Ovenstående oplysninger indsamles for at kunne udregne en pris på servicebesøget eller eventuelle ekstra udgifter ved et serviceaftalebesøg. For at holde styr på forløbet noteres følgende i en ordrebog: 1. Skriver ordre ind når den er aftalt 2. Skriver beløb ind når faktura er sendt 3. Skriver når faktura er betalt, som tjekkes ved at kigge på de noterede fakturabeløb i ordrebogen og en kontoudskrift fra bankkonti Side 21 af 45

22 12.2 Funktionelle krav Ud fra ovenstående beskrivelse af den nuværende håndtering af service i Watergroup A/S, samt deres ønsker til et servicesystem, er følgende funktionelle krav identificeret. Kravene er listet uvilkårligt. Altså skal systemet kunne: Oprette, redigere og slette en kundeprofil, indeholdende eventuel serviceaftale mellem Watergroup A/S og kunden. Kundeprofil og serviceaftale skal tilsammen indeholde oplysninger om anlæg, maskiner, reservedele, servicebesøg, serviceaftale pr. halve eller hele år med videre. Administrer forskellige typer af servicebesøg, samt data om tidligere og fremtidig servicebesøg. Oprette, redigere og slette servicebesøg for hver enkelt kunde. Lave en kundedatabase, hvor kundeprofil, serviceaftaler og data om servicebesøg for hver kunde kan opbevares. Administrerer og koordinere aftalte servicebesøg med påmindelser, samt hvor og hvornår det er tid til service igen jf. serviceaftalerne (i en kalender). Administrerer dage Lars ikke kan lave service (i en kalender). Lave en online indberetning, som Lars kan foretage på anlægget efter endt service, af alle de nødvendige oplysninger, som fx timeforbrug, kørsel, brug af reservedele og bestilling af manglende reservedele, yderligere kommentarer med videre. Administrerer og påminde om at få bestilt manglende reservedele til et bestemt anlæg inden næste servicebesøg. Snakke med en maskindatabase, for at kunne hente information om samtlige typer af maskiner og reservedele. Bruges til at udregne en pris for et servicebesøg eller ekstra service. Snakke sammen med bogholderisystemet for at kunne lave fakturaer og sende dem elektronisk. Bruges som (mere eller mindre automatisk) ordrebog i henhold til service. Side 22 af 45

23 12.3 Aktører Kendetegnet ved en aktør er, at aktøren integrerer direkte med servicesystemet. Aktørerne kan deles op i kategorier, nemlig som Primary actor, Supporting actor og Offstage actor [16]. Af aktører til servicesystemet er der primært fundet mennesker, som vil være Primary actor, mens to systemer til agerer som Supporting actor. Navn: Katrine (Servicekoordinater) Ansvar og færdigheder i forhold til servicesystemet: Katrine skal kunne bruge servicesystemet til at oprette, redigere og slette kundeprofiler og serviceaftaler. Hun skal kunne administrere servicebesøg, ved at oprette, redigere og slette disse. Hun skal kunne finde information ud om kunderne og deres servicebesøg. Endvidere skal hun via en kalender kunne koordinere servicebesøg, samt blive mindet om når servicebesøgene forestår. Katrine skal kunne bruge servicesystemet til at beregne priser for servicebesøg. Derfor skal hun også kunne finde informationer og priser fra indberetningen på service, samt på forskellige typer af maskiner og reservedele. Hun skal kunne få lavet og sendt fakturaer. Sidst men ikke mindst skal hun kunne bruge servicesystemet som ordrebog. Navn: Lars (Servicemand) Ansvar og færdigheder i forhold til servicesystemet: Lars skal kunne finde information om kunderne og deres servicebesøg. Han skal via en kalender kunne se hvor og hvornår han skal på servicebesøg, samt blive mindet om når servicebesøgene forestår. Han skal kunne oplyse hvornår han ikke kan lave service i kalenderen. Lars skal kunne bruge servicesystemet til at lave en online indrapportering på timeforbrug, kørsel, reservedele med videre, efter at han er færdige med at foretage service hos kunden. Derfor skal han kunne finde informationer og priser på forskellige typer af maskiner og reservedele i servicesystemet. Side 23 af 45

24 Navn: Watergroup A/S ansatte Ansvar og færdigheder i forhold til servicesystemet: Andre Watergroup A/S ansatte skal kunne finde information om kunderne og deres servicebesøg. De skal via en kalender kunne se hvor og hvornår Watergroup A/S skal lave servicebesøg. De skal kunne finde informationer og priser på forskellige typer af maskiner og reservedele. Samt medarbejderen, der laver bogholderi, skal kunne bruge servicesystemets ordrebog og tjekke at den stemmer overens med bogholderiet, for derved at kunne godkende ordrerne i ordrebogen. Navn: Maskindatabase Ansvar og færdigheder i forhold til servicesystemet: Maskindatabasen skal kunne snakke sammen med servicesystemet, så servicesystemet kan finde og hente informationer og priser på forskellige typer af maskiner og reservedele hos maskindatabasen. Navn: Bogholderisystem Ansvar og færdigheder i forhold til systemet: Bogholderisystemet skal kunne snakke sammen med servicesystemet, så fakturaer kan blive skrevet og sendt elektronisk. Side 24 af 45

25 12.4 Non funktionelle krav De non funktionelle krav er særdeles vigtige for servicesystemet, da hele Watergroups setup omkring deres service mere eller mindre vil komme til at afhænge af servicesystemet. Da service er et vigtigt grundelement i Watergroups forretning, bliver servicesystemet også en vigtig brik i Watergroups forretning. Derfor er det vigtigt at de non funktionelle krav er opfyldt til Watergroups tilfredshed og servicesystemet begår så få fejl som muligt Brugervenlighed (Usability) Servicesystemet er udviklet med henblik på benyttelse af én bestemt virksomhed, derfor kan brugervenligheden tilpasse Watergroup A/S lige som de vil have det. Brugervenlighed er betegnelsen for at systemet agere og gør som brugeren tænker det og vil have det. Derfor er det vigtigt at servicesystemet tilpasses så de forskellige aktører af servicesystemet kan benytte det på den bedste, letteste og mest hensigtsmæssige måde. Dette opnås ved at Watergroup A/S og aktørerne bliver inddraget i udviklingen af servicesystemet, samt at aktørerne får læring i servicesystemet når det overdrages og altid har en mulighed for at få hjælp til systemet. For at komme godt rundt om brugervenligheden kan man tage udgangspunkt i den traditionelle og alment udbredte definition på et brugervenligt system. Denne definition indeholder fem hovedkriterier, som er listet herunder [17]: Let at lære Let at huske Effektivt at bruge Forståelig Tilfredsstillende / rart at bruge Side 25 af 45

26 Pålidelighed (Reliability) Watergroups håndtering af deres service bliver som sagt hængt op på servicesystemet ved implementering. Servicesystemet vil indeholde mange vigtige data i forhold til at lave service, samt det er systemet, der skal anskueliggøre og påminde om hvornår de forskellige servicebesøg skal foretages. Derfor skal systemet have en høj pålidelighed, der betyder at det skal have stor driftsikkerhed med et minimum af fejl og reparationer. Altså skal der for eksempel kunne stoles på, at når systemet gives et retmæssigt input, så bliver dette input behandlet rigtigt, med stor forudsigelighed for hvordan systemet håndtere dette input. Pålidelighed kan beskrives ved parameter som for eksempel fejlhyppighed og middeltid mellem fejl. Specielt ved et nyt system som dette, kan det være svært at opnå den ønskede pålidelighed, da nye systemer ofte har en del børnesygdomme i starten, før de virker stabilt. Dette skal der selvfølgelig tages højde for og tænkes på i projektet og i udviklingen af systemet, samt at systemet senere hen bliver holdt opdateret, for at undgå driftssvigt. En foranstaltning man kunne foretage for at øge pålideligheden er, at gøre enkelte systemdele redundante, det vil for eksempel sige at der kunne gemmes to kundedatabaser, hvilket kan sikrer fortsat drift, hvis en af dem går ned. Sikkerhedsmæssigt, for at undgå misbrug af servicesystemet, kan der laves en form for adgangskontrol. Dette kunne for eksempel være et brugernavn og password, hvis det ønskes at det kun er de enkelte aktører der må have adgang til de forskellige dele af servicesystemet, som de skal bruge. Det vil være en let og god foranstaltning at tage, så uvedkommende ikke kan lave rav i systemet. Side 26 af 45

27 Præsterer (Performance) Det er vigtigt at servicesystemet kører så robust som muligt, så det kan åbnes hver gang og ej hellere pludselig går ned, når det er åbent. Det er også vigtigt at servicesystemet leverer informationer relativt hurtigt og præcist, både for at brugeroplevelsen er god, men også fordi at de informationer der trækkes ud af servicesystemet, er nogle informationer aktøren har brug for at vide nu og ikke fem minutter efter. Parameter der derfor skal tages højde for, når systemet skal kunne præsterer, er [18]: Responstid Kapacitet Nøjagtighed Tilgængelighed Ressourceforbrug Tilgængelighed er for eksempel vigtigt at overveje i forbindelse med den online indberetning servicemanden Lars skal lave fra anlæggene. Skal servicesystemet kunne køre uden internetforbindelse, eller skal Lars i tilfælde af manglende forbindelse ringe til kontoret og indberette sine data. I denne rapport anbefales det at Lars til enhver tid helst skal kunne indberette sine data via servicesystemet, da at ringe og indberette data er det Watergroup A/S gør i dag. Det vil sige at servicesystemet derved mister sin hensigt med at lette arbejdsgangene, da telefonisk indberetning af data beskæftiger to ansatte i stedet for at systemet kunne nøjes med at beskæftige én. Dette valg har selvfølgelig indflydelse på hvilken teknologi der kan overvejes og benyttes til implementering af systemet Skalerbarhed Da Watergroup A/S håber på en kundeudvidelse og ikke er bange for at snakke om virksomhedsudvidelse, måske med dertil nye serviceområder. Er det vigtigt at der tages højde for, at aktørerne og servicesystemet kan bakke op om og følge med de udfordringer og udvidelser Watergroup A/S måtte stå overfor. Side 27 af 45

28 13 Use case diagram Ud fra ovenstående afsnit Systemfastlæggelse og -afgrænsning er der lavet et use case diagram for servicesystemet. Use case diagrammet giver et godt overblik over hvilke use cases, der er relevante for den enkelte aktør i systemet. I nedenstående diagram er det antaget at en implementering af servicesystemet, ligeledes vil betyde en oprettelse af maskindatabasen med tilhørende system, der kan håndtere information og priser fra leverandører på deres maskiner og reservedele. Et begrænset bogholderisystem findes allerede i Watergroup A/S, hvorfra de opretter og sender elektroniske fakturaer. Figuren viser et use case diagram for servicesystemet Side 28 af 45

29 14 Use case beskrivelser For at bevare den iterative tankegang vil der her blive gået i dybden med én eller to kritiske use cases. Kritisk forstået på den måde at use casen har høje risici, ved at være kompleks eller omfangsrig og derved er central for at servicesystemet kan komme til at virke efter hensigten. Sådan en use case er derfor bedst at starte med og teste i den iterative arbejdsmetode, for kan den use case lade sig gøre at implementere, kan resten af systemet med stor sandsynlighed også implementeres. Derfra er det bare om at få lavet de resterende use cases og implementere dem. I en use case klarlægges det og bliver der givet et detaljeret billede af hvordan de forskellige aktører og servicesystemet integrerer. Use cases er derfor med til at anskueliggøre hvordan systemet skal opføre sig. Derfor kan det betegnes som en beskrivelse af hvordan arbejdsgangene i Watergroup A/S gerne skulle blive med servicesystemet. Det skal dog nævnes at brugeroplevelse af et færdigt servicesystem muligvis ikke ordret kan kopiers til de skrevne use cases. Dette skyldes at use cases kun er en rettesnor når implementeringen går i gang og da man er uvidende i starten af et ITprojekt, kan det vise sig, at det skal implementeres på en anden måde og forhåbentlig oftest til det bedre. For servicesystemet vil følgende use cases betegnes som kritiske: Use case 1: Opret kundeprofil / serviceaftale o Begrundelse: Use casen beskriver en central funktionalitet af servicesystemet, da der uden oprettelse af kundeprofil, serviceaftaler og servicebesøg ikke vil kunne laves servicesystemet. Use case 5: Online indberetning o Begrundelse: Use casen indeholder den kritiske problemstilling om hvordan Lars får lavet en online indberetning, der er en af servicesystemets nøglefunktioner. Use case 7: Betal servicebesøg o Begrundelse: Use casen beskriver en nøglefunktion hvor både Primary actor og Supporting actor skal kunne integrere med servicesystemet samtidig. Side 29 af 45

30 Det er valgt at lave en use case beskrivelse af Use case 1, som derved kommer til at udgøre endnu et lag af requirement capture her i rapporten, primært ved funktionsog adfærdsmæssige krav. Use casen vil blive lavet så grundigt, at den gerne skulle være detaljeret og kompleks nok til, at man kan opfange mange af de krav der er forbundet med funktionalitet af Use case 1. Use case beskrivelsen er lavet med udgangspunkt fra et eksempel i Greag Larmans bog APPLYING UML AND PATTERNS [19]. Det anbefales, når de resterende use cases skal laves, at benytte dette eksempel og lave use case beskrivelser på følgende måde: 14.1 Use case 1: Opret kundeprofil / serviceaftale Scope: Level: Primary Actor: Servicesystem Brugerens mål (User goal) Katrine (Servicekoordinator) Stakeholders and Interests: - Katrine (Servicekoordinator): Vil have at det er let og hurtigt at oprette en kundeprofil, uden nogle systemfejl. - Kunde: Vil have ordentlig servicehåndtering. - Watergroup A/S: Vil have styr på sine kunder via kundeprofiler og dertilhørende historik for service. Vil tilfredsstille sine kunders servicebehov og tjene penge. - Erik (Adm. Direktør): Vil sikre sig at servicen håndteres rigtigt. Vil analyser servicehåndteringen, for på den baggrund at kunne tage fornuftige beslutninger. Side 30 af 45

31 Main Succes Scenario: 1. Katrine åbner servicesystemet. 2. Servicesystemet viser startsiden. 3. Katrine vælger at oprette en kundeprofil. 4. Servicesystemet viser en tom kundeprofilsblanket. 5. Katrine udfylder og gemmer kundeprofilsblanket. 6. Servicesystemet opretter og viser kundeprofil, samt gemmer kundeprofilsblanket. 7. Katrine vælger at oprette en serviceaftale for kunden. 8. Servicesystemet viser Watergroups standard serviceaftale allerede udfyldt med noget information fra kundeprofilen. 9. Katrine udfylder resten og gemmer serviceaftalen. 10. Servicesystemet gemmer serviceaftalen og dertilhørende servicebesøg som vedhæftet til kundeprofilen. Dernæst oprettes servicebesøg jf. serviceaftalen i systemets kalender. 11. Katrine udskriver to eksemplarer af serviceaftalen og lukker den. 12. Servicesystemet udskriver to eksemplarer og lukker serviceaftalen. Dernæst vises kundeprofilen med serviceaftalen og de dertilhørende servicebesøg vedhæftet. 13. Katrine vælger at oprette endnu et servicebesøg for kunden. 14. Servicesystemet viser en blanket allerede udfyldt med information fra kundeprofilen. 15. Katrine udfylder resten, gemmer og lukker blanketten. 16. Servicesystemet gemmer blanketten vedhæftet til kundeprofilen og opretter servicebesøget i systemets kalender. Dernæst lukkes blanketten og kundeprofilen vedhæftet med serviceaftalen og de dertilhørende servicebesøg vises. 17. Katrine vælger at gå til forsiden og lukke servicesystemet. 18. Servicesystemet viser startsiden og lukker ned. Side 31 af 45

32 Extensions: a. På hvilket som helst tidspunkt hvor servicesystemet går i fejl: For genoprettelse og korrekt datahåndtering, gør det da muligt at alt data og hændelser kan genskabes fra alle trin i use casen. 1. Katrine genstarter systemet og beder om genskabelse af tidligere tilstand. 2. Systemet genskaber tidligere tilstand: a. Systemet registrerer at afvigelser forhindrer genskabelse. i. Systemet bringer en fejlmeddelelse til Katrine, notere fejlen, og går til en ren tilstand. ii. Katrine opretter en ny kundeprofil. b. På hvilket som helst tidspunkt hvor Katrine begår en brugerfejl: 1. Servicesystemets låses, fejlen påpeges og bedes at blive rettet. 2. Katrine retter fejlen. 3. Servicesystemet låses op igen. 1a. Servicesystemet kan ikke starte. 2a. Servicesystemet kan ikke vise startsiden og går i fejl. 3a. Servicesystemet opdager fejl ved navigation til kundeprofilsblanket. 1. Systemet viser en fejlmeddelelse og anbefaler at hente blanketten igen og tjekke at den bliver hentet det rigtige sted af systemet. 4a. Servicesystemet opdager en fejl og kan ikke udfylde kundeprofilsblanketten. 2. Systemet viser en fejlmeddelelse og anbefaler at hente blanketten igen og tjekke at den bliver hentet det rigtige sted af systemet. 5b. Katrine udfylder kundeprofilsblanketten forkert. 6a. Servicesystemet kan ikke oprette kundeprofilen. 1. Servicesystemet beder om manglende oplysninger for at oprette kundeprofilen. 2. Katrine indtaster de manglende oplysninger. 3. Servicesystemet opretter kundeprofilen. Side 32 af 45

33 6b. Katrine kan ikke gemme kundeprofilen. 1. Servicesystemet beder om pladsfrigørelse, så der er nok plads til at gennem kundeprofilen. 2. Katrine frigør eller skaffer mere plads. 3. Servicesystemet gemmer kundeprofilen. 7a. Servicesystemet opdager fejl ved navigation til Watergroups standard serviceaftale. 1. Systemet viser en fejlmeddelelse og anbefaler at hente serviceaftalen igen og tjekke at den bliver hentet det rigtige sted af systemet. 8a. Servicesystemet opdager en fejl og kan ikke udfylde Watergroups standard serviceaftale. 1. Systemet viser en fejlmeddelelse og anbefaler at hente serviceaftalen igen og tjekke at den bliver hentet det rigtige sted af systemet. 2. Servicesystemet kan ikke automatisk udfylde serviceaftalen med information fra kundeprofilen. a. Katrine indtaster selv alt information. 9b. Katrine udfylder serviceaftalen forkert. 9c. Katrine kan ikke gemme serviceaftalen. 1. Servicesystemet beder om pladsfrigørelse, så der er nok plads til at gennem serviceaftalen. 2. Katrine frigør eller skaffer mere plads. 3. Servicesystemet gemmer serviceaftalen. 10a. Servicesystemet kan ikke oprette servicebesøg jf. serviceaftalen i systemets kalender. 1. Systemet meddeler at datoerne for servicebesøg er ugyldige. 2. Katrine giver servicebesøgene en ny dato. 3. Systemet opretter servicebesøgene i kalenderen. 11b. Katrine kan ikke udskrive serviceaftalen. 1. Servicesystemet meddeler at den ikke kan få kontakt til printeren. 2. Katrine får skabt kontakt til printeren. 3. Servicesystemet udskriver serviceaftalen. Side 33 af 45

34 13a. Servicesystemet opdager fejl ved navigation til blanketten for servicebesøg. 1. Systemet viser en fejlmeddelelse og anbefaler at hente blanketten igen og tjekke at den bliver hentet det rigtige sted af systemet. 14a. Servicesystemet opdager en fejl og kan ikke udfylde blanketten for servicebesøg. 1. Systemet viser en fejlmeddelelse og anbefaler at hente blanketten igen og tjekke at den bliver hentet det rigtige sted af systemet. 2. Servicesystemet kan ikke automatisk udfylde blanketten med information fra kundeprofilen. a. Katrine indtaster selv alt information. 15b. Katrine udfylder blanketten for servicebesøg forkert. 15c. Katrine kan ikke gemme blanketten for servicebesøg. 1. Servicesystemet beder om pladsfrigørelse, så der er nok plads til at gennem blanketten. 2. Katrine frigør eller skaffer mere plads. 3. Servicesystemet gemmer serviceaftalen. 16a. Servicesystemet kan ikke oprette servicebesøget i systemets kalender. 1. Systemet meddeler at datoen for servicebesøget er ugyldigt. 2. Katrine giver servicebesøget en ny dato. 3. Systemet opretter servicebesøget i kalenderen. 17a. Servicesystemet kan ikke navigere til startsiden og går i fejl. Special Requirements: - Effektiv computer med en skærm af en vis størrelse. - Database. - Hurtig responstid. - Technology and Data Variations List: Open Issues: b. Katrine skal bruge systemet på en PC. - Hvilke input er det præcist servicesystemet skal kunne håndterer? - Hvilke ændringer er nødvendige for at bruge servicesystemet til anden service? Side 34 af 45

35 15 Arkitektur og design Systemets arkitektur, som her i afsnittet søges klarlagt, beskriver den grundlæggende organisering af systemet. Herunder principper for systemets design og udvikling, som bruges til kodningen af systemet Domænemodel Formålet med domænemodellen er at danne et overblik over de konceptuelle klasser, der er tænkt i forhold til systemets opbygning, samt at give en forståelse af klassernes indbyrdes sammenhæng. Domænemodellen er en repræsentation af begrebsmæssige klasser hentet fra den virkelige verden, og er derfor en god inspirationskilde til objekter og navne i systemudviklingen. Hvilket mindsker den repræsentative afstand mellem system og de begreber vi normalt kender til. Figuren viser en domænemodel for servicesystemet Side 35 af 45

36 Til Domænemodellen kan knyttes følgende kommentarer. De værdier som er angivet ved hver klasser, viser hvor mange forekomster, af for eksempel klassen Calendar der kan være forbundet med en instans af klassen Service og omvendt. Det er en værdi, som er et udtrykt for øjeblikket frem for en længere periode. For eksempel laver Lars mange services på et år, men han laver kun en service ad gangen. Symbolet stjernen (*) betyder nul eller flere og det er for eksempel givet ved klassen Service i forbindelsen med klassen Calendar, da kalenderen kan indeholde mange servicebesøg, men omvendt er servicebesøgende kun at finde i en kalender og derfor er Calendar angivet med værdien en (1). Det er tænkt at klassen ServiceDescription indeholder data, timeforbruget for servicen, kørselsforbruget i forbindelse med servicen, forbruget af reservedele, samt om der eventuelt skal bestilles nye reservedele hjem akut eller til næste servicebesøg med videre. Ligeledes er det tænkt at klassen CustormerProfile indeholder data om tidlige servicebesøg, så det kan ses hvad, der er blevet lavet af service og hvad der bør blive kigget på ved næste servicebesøg. Klassen skal også indeholde information om en eventuel indgået serviceaftale og praktiske oplysninger, som adresser, kontaktpersoner med videre. Side 36 af 45

37 15.2 Systemsekvensdiagram Der er lavet et systemsekvensdiagram for Use case 1. Et systemsekvensdiagram illustrerer input- og outputhændelser mellem aktør og system og bruges som vejledning under implementeringen af systemet Use case 1: Opret kundeprofil / serviceaftale Side 37 af 45

38 15.3 I dette afsnit vil diagrammer for at beskrive arkitekturen af servicesystemet. Den første model viser alle overordnede komponenter på et fysiskniveau. Altså er der en server på Watergroups kontor, hvor Katrine også sidder med klienten, som er browserbaseret, på en PC. Der er et Local Area Network (LAN) imellem PC og Server. Lars har et mobile-device (Laptop, Smartphone, ipad, etc.) hvor hans version af klienten kører. Imellem det mobile-device og serveren er Internettet, hvilket gør at klienten skal være browserbaseret, for at det kan lade sig gøre. Altså ser et fysiske diagram, således ud: Watergroups kontor Klient: PC Klient: Mobiledevice LAN Server Internet Fysisk diagram af servicesystemet Det næste diagram viser hvordan servicesystemet er bygget op af komponenterne klient, server og database. Her er det værd at bemærke at der kun er én klient. Altså skal klienten kunne køre både på en PC og et mobile-device, illusteret ved figuren ovenfor, hvilket kan lade sig gøre via en browser. Klient Server Database Figuren viser servicesystemets opbygning Side 38 af 45

39 Servicesystemet anbefales at blive bygget op af lag, en såkaldt flerlaget arkitektur. Lagene i sådan en arkitektur indeholder [20]: User Interface Application Logic and Domain Objects Technical Services Fordelene ved at bygge systemet op ad lag er, at der er en adskillelse af højniveau ydelser fra lavniveau ydelser, samt en adskillelse af specifikke og generelle ydelser. Dette reducerer koblingen og afhængigheder i systemet, forbedrer samhørigheden af systemet, øger muligheden for at genbruge dele af systemet og øger klarheden af systemet. Man kan lave en detaljeret modellering af lagene for Application Logic and Domain Objects ved at beskriv domæne modellen yderligere, så den derved kommer til at udgøre objektmodellen (Design Class Diagram). Efterfølgende kan der så laves designsekvensdiagrammer, der viser et detaljeret billede af systemets sammenhæng. Desuden kan det være en god ide, at tænke over hvordan man vil designe koden, hvilket designmønster (Design Pattern) vil man opbygge kodningen af servicesystemet efter. Ydermere kan et E/R diagram laves, som vil resultere i den relationelle database, som skal tilgås i Technical Services laget. E/R diagrammet vil komme til at minde om domænemodellen, men har primærnøgler og fremmednøgler og specielt en-til-mange eller mange-til-mange relationer der skal modelleres anderledes, hvilket kan resultere i flere entiteter. Desuden skal entiteterne også normaliseres hvilket også kan resultere i flere Screen mock-ups I arbejdet af designet kan laves screen mock-ups, det vil sige nogle skærmbilleder af hvordan servicesystemet udseendemæssigt vil tage sig ud. Det kan der bruges avancerede tegneprogrammer til, som for eksempel PhotoShop, men mindre skulle også kunne gøre det. I Appendiks A er findes screen mock-ups af servicesystemet. Screen mock-ups kan siges at være staten på en horisontal prototype af systemet, hvor det illustreres, hvad systemet skal indeholde. Denne form for prototype er en rigtig god måde at få en mere detaljeret dialog med brugerne omkring krav til systemet. Side 39 af 45

40 15.5 Prototype Som et led i den iterative arbejdsmetode ved systemudvikling, bør de kritiske use cases efter at have arbejdet med arkitekturen og designet af systemet, laves som rigtige prototyper. En prototype kan være en testklasse, som tester use casen via hard-code. På denne måde sker forudgående test og efterfølgende implementeringen af systemet med et skridt af gangen. Derved kan der følges med i, at det man gerne vil implementere faktisk virker efter hensigten. Dette er i stedet for at bygge hele systemet på engang, og derefter eventuelt at skulle lave en masse svær fejlfinding. Som tidligere nævnt giver det også mulighed for at analysere implementeringen undervejs, så et retningsskifte for implementeringen ville kunne finde sted. 16 Udvidet forretningspotentiale Der er nogle muligheder Watergroup A/S kan gøre for at udvikle og dyrke et eventuelt ekstra forretningspotentiale for produktet service. I selve servicesystemet kunne kunden inddrages som en aktør til sin egen del af systemet. Hvis sådan en inddragelse håndteres rigtigt og omgivelserne er parat til det, kan det øge tilfredshed hos kunden. Watergroup A/S kunne derved præsentere et mere helstøbt produkt, der selv kunne give kunden mulighed for at holde styr og se information på den service de får lavet, lave selvbetjening i forhold til at bestille servicebesøg, men samtidig få en bedre og hurtigere korrespondance med Watergroup A/S omkring service Fjernovervågning og styring Det største forretningspotentiale omkring service i Watergroup A/S omhandler fjernovervågning og styring af udstyr. I dag findes der mange muligheder for fjernovervågning og styring som kan integreres i et produkt som service. Dette giver en række muligheder både for kunden og Watergroup A/S. Fjernovervågning eller fjernstyring kan ske via Internettet, via mobiltelefon eller radiokommunikation. De samme funktioner som betjenes umiddelbart på selve maskinen gøres derved tilgængelige over afstand. Så ved indarbejdelse af fjern-styring og/eller en fjernovervågning af udstyr, giver det en række nye muligheder. Ved fjernovervågning opnås: Driftsstatus på maskiner Automatisk fejltilkald Status på forbrugsstoffer Visuel overvågning (webcam) Side 40 af 45

41 Ved fjern-styring kan opnås: Fjernstyring af maskiner Tilkobling, frakobling og regulering Disse muligheder vil gøre Watergroup A/S i stand til, at kunne tilbyde sine kunder et helstøbt produkt hvad angår service. Watergroup A/S kan fuldstændigt overtage vedligeholdelsen af maskinen på baggrund af hvor meget den rent faktisk bliver slidt. Det vil ikke koste Watergroup A/S meget at forsøge sig med dette forretningspotentiale, da nye forholdsvis billige løsninger findes på markedet. Det vurderes at det vil koste Watergroup A/S omkring tusind kroner i installation af fjernovervågning og dataforbrug for en kunde pr. år, som ønsker denne fuldkomne serviceløsning. På den baggrund vurderes det til at være et forretningspotentiale der sagtens kan få succes, da de primære kunder af service fra Watergroup A/S er offentlige rensningsanlæg. Det er bekendt at det offentlige skal spare, således også i spildevandsbranchen og derfor kunne en udlicitering af deres vedligeholdelse falde i god jord, så der kun vedligeholdes når der er brug for det og derved kan spare ressourcer. Optimistisk og visionært med denne service kunne det også tænkes, at simple dele af kunders drift kunne overtages. Side 41 af 45

42 17 Konklusion Via konsulentrollen hos Watergroup A/S er der i denne rapport lavet betragtninger omkring relevante IT-mæssigt indsatsområder i Watergroup A/S. På den baggrund blev servicehåndteringen set som et område, der kunne sættes ind på og derved forbedrer såvel forretning som arbejdsgange. Altså kan servicehåndteringen forbedres via et servicesystem, der tilgodeser de behov og krav Watergroup A/S måtte have. I forbindelse med anskaffelse af sådan et system, vejledes der i hvordan der tages højde for juridiske og kommercielle aspekter. Kontraktforhandlinger er vigtige at tage seriøst, så der opnås en fælles forståelse af forventningerne omkring en levering og implementering af servicesystemet. Rapporten beskriver et internt servicesystem for Watergroup A/S hvor funktionalitet, brugervenlighed, pålidelighed og præstationsevne er nøgleord. Desuden foreslås det hvordan servicesystemet skal tage sig ud, samt hvordan systemudviklingen bedst varetages med en iterativ arbejdsmetode. Disse aspekter bliver belyst via en systemfastlæggelse og -afgrænsning herunder funktionelle og non funktionelle krav, use cases, samt arkitektur og design herunder domænemodel, komponenterne i servicesystemet og prototyper. Til sidst i rapporten forslås det, at det kan være en god ide at udvide forretningspotentialet for service med implementering af fjernovervågning, som en del af produktet Watergroup A/S tilbyder. Side 42 af 45

43 18 Appendiks A Screen mock-ups: Use case 1 Side 43 af 45

Customer-Relationship Management System til Teknologisk Institut

Customer-Relationship Management System til Teknologisk Institut Customer-Relationship Management System til Teknologisk Institut Maria Miland Elmvang, s991112 31 marts, 2005 Polyteknisk eksamensprojekt Institut for Matematisk Modellering Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 Indholdsfortegnelse Synopsis ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Abstract -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering. IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP.

Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering. IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP. Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP Skrevet af: Naqae Ahmad Halil Sertdemir IMM-B.Eng-2007-74 Eksamensprojekt

Læs mere

TN Transport og Spedition PROJEKT

TN Transport og Spedition PROJEKT 1 TN Transport og Spedition PROJEKT TN Transport og Spedition PROJEKT 2 semesters projekt på datamatiker uddannelsen på UCN. Skrevet efteråret 2009. DM67 gruppe : Jeanette Nielsen 21-12-2009 Side 1 2 TN

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

ETABLERING AF WIRELESS LAN

ETABLERING AF WIRELESS LAN ETABLERING AF WIRELESS LAN Anders Ørskov Christensen Kongens Lyngby, februar 2009 IMM-B.Eng-2008-45 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

Implementering af CRM

Implementering af CRM Implementering af CRM Via university college i Horsens Stephan Duedahl Den 3.1-12 1 Implementeringen af CRM Hvordan er implementeringen af CRM i DHL, Danske Fragtmænd og Sanistål? 2 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Mink Farm Rapport. Faith, Høgni, Kaj, Søren & Jakob - DM79 Projekt Gruppe 3

Mink Farm Rapport. Faith, Høgni, Kaj, Søren & Jakob - DM79 Projekt Gruppe 3 Mink Farm Rapport Faith, Høgni, Kaj, Søren & Jakob - DM79 Projekt Gruppe 3 U n i v e r s i t y C o l l e g e N o r d j y l l a n d S o f i e n d a l s v e j 6 0 9000 - A a l b o r g Denne rapport dokumenterer

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere

nøglen til vellykkede edb-projekter Forfattere: Andreas Munk-Madsen, Metodica Malthe Jacobsen, CRI Niels Erik Andersen, Datacentralen

nøglen til vellykkede edb-projekter Forfattere: Andreas Munk-Madsen, Metodica Malthe Jacobsen, CRI Niels Erik Andersen, Datacentralen V EJLEDNING I K ONTRAKTSTYRING nøglen til vellykkede edb-projekter Forfattere: Andreas Munk-Madsen, Metodica Malthe Jacobsen, CRI Niels Erik Andersen, Datacentralen Dette er en foreløbig arbejdskopi, som

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

Design og implementering af et lagersystem

Design og implementering af et lagersystem Design og implementering af et lagersystem Martin Skytte Sørensen Kongen Lyngby 2013 IMM-B.Eng-2013-32 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modeling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Titelblad Titel: Bygnings Informations Modellering

Læs mere

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen 42252 Projektledelse i Byggeri 07-25 Juni 2010 Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen Daniel G. R. Nordklint s072367 Danjal P. Olsen s101671 Deniz Yilmaz s071988 Line Mathiassen s061917 Pernille

Læs mere

IT understøttelse af Tiltman ApS med udgangspunkt i MUST metoden

IT understøttelse af Tiltman ApS med udgangspunkt i MUST metoden AARHUS UNIVERSITET SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES INSTITUT FOR MARKETING OG ORGANISATION IT understøttelse af Tiltman ApS med udgangspunkt i MUST metoden Skrevet af: MADS MELBALLE (412386), HA.IT

Læs mere

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy Dette er procesrapporten til Bacheloropgaven på University College Nordjylland, omhandlende udviklingen af et Administrationssystem til Driving Academy. Opgaven indeholder alt information og dokumentation

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG PERFEKTE PROCESSER RUNE JOSEFSEN KRISTIAN STEEN HOLME JOAKIM BÆKGAARD PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG Perfekte processer 2014 Praktisk Forlag 1. Udgave, reviderede udgave 2014 Omslag: Marta Podolska

Læs mere

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester - I samarbejde med DSB Fjern- & Regionaltog Fag: Integrations / DIS Vejleder: Peter Stæhrmose Underviser: Lene Pries-Heje Eksamenstermin: Sommer 2010 Udarbejdet

Læs mere

Synopsis: Tema: Design og vurdering af et edbsystem i samarbejde med brugere

Synopsis: Tema: Design og vurdering af et edbsystem i samarbejde med brugere 15pt0pt Department of Computer Science Informatik Fredrik Bajers Vej 7E DK-9220 Aalborg Øst http://www.cs.aau.dk Titel: Workout & Fitnesss Tema: Design og vurdering af et edbsystem i samarbejde med brugere

Læs mere

Management Forandringsledelse Daka Randers. 04-06-2013 Kristian Madsen

Management Forandringsledelse Daka Randers. 04-06-2013 Kristian Madsen Management 04-06-2013 Kristian Madsen Titelblad Forfatter: Kristian Madsen (A10060) Titel: Forandringsledelse Uddannelse: Maskinmester Uddannelsessted: Aarhus Maskinmesterskole Vejleder: Niels Ole Birkelund

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

Projektværktøj. Mikkel Schneider Larsen. Kongens Lyngby 2005 IMM-B.Eng.-2005-50

Projektværktøj. Mikkel Schneider Larsen. Kongens Lyngby 2005 IMM-B.Eng.-2005-50 Projektværktøj Mikkel Schneider Larsen Kongens Lyngby 2005 IMM-B.Eng.-2005-50 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark Phone

Læs mere

Eksamensopgave. 4. semester New ways of doing business for BBB finance group. BA Business Economics and IT Københavns Erhvervsakademi

Eksamensopgave. 4. semester New ways of doing business for BBB finance group. BA Business Economics and IT Københavns Erhvervsakademi Eksamensopgave New ways of doing business for BBB finance group BA Business Economics and IT Københavns Erhvervsakademi Anslag med mellemrum: 95.189 = 39,7 sider John Shin Truong Christian Stenholt Øelund

Læs mere

Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer

Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer Afgangsprojekt ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i samarbejde med DFE Meincke A/S i Skovlunde Afleveringsdato: 23. januar 2009 20 ETCS point

Læs mere

Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering. Kandidatspeciale

Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering. Kandidatspeciale Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering Kandidatspeciale af Palle Bisgaard 12-01-2012 TITELBLAD Speciale af Palle Bisgaard ved Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg, med speciale

Læs mere