Nordjysk Lånefond Generelle lånevilkår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordjysk Lånefond Generelle lånevilkår"

Transkript

1 (c) marts docx Side: 1 af 7 for lån via Version 506 gældende pr. 11. februar 2014 Låneberettigede omkostninger 1. Det forudsættes, at budgettet alene omfatter låneberettigede omkostninger. a. Omkostninger / investeringer afholdt før har bekræftet modtagelse af låneansøgning er IKKE låneberettiget. b. Nye budgetposter, der ikke på forhånd er skriftligt godkendt af, vil ikke kunne påregnes medtaget i beregningsgrundlaget ved udbetaling af lån. c. Det samme gælder for overskridelse af allerede godkendte poster. 2. Følgende typer af omkostninger kan IKKE belånes og kan dermed IKKE indregnes i låneberettigede omkostninger. a. Renteudgifter b. Afskrivninger c. Tinglysningsafgifter og stempel d. Refunderbar moms 3. Låneberettigede lønomkostninger opgøres som faktisk løn tillagt feriepenge eller ferieforpligtelse, pension og sociale ydelser. a. For at være låneberettiget skal lønomkostninger kunne medregnes ved eventuel regnskabsmæssig aktivering af udviklingsomkostningerne. b. De låneberettigede lønomkostninger må ikke indeholde flere lønomkostninger end gennemførelsen fordrer. Dette gælder såvel tidsmæssigt som lønmæssigt. Lønniveauet må højst svare til niveauet for ydelser af den konkrete art. c. Lønnen skal såvel være afholdt og betalt. Betaling dokumenteres via lønafregning. d. Ved opgørelse af låneberettigede lønomkostninger accepteres, at ikke forfalden A-skat, pension, feriepenge/ferieforpligtelse og sociale udgifter ikke er betalte. e. I rimeligt omfang kan ikke effektiv tid medregnes f.eks. afholdelse af interne møder. f. Såfremt ejerløn indgår i de låneberettigede lønomkostninger, må lønomkostningen til ejer højst udgøre almindelig lønniveau for ydelser af den leverede art, dog højst 325 kr. pr. time. Lønomkostningen skal være afholdt og udbetalt til ejeren. 4. Til dækning af husleje, el, vand, varme, kontorartikler, porto, telefon, internet, rengøring, pedel, vicevært, reception, reparation og vedligehold, it-service, annoncering, rejser/kost/logi/fortæring (inkl. interne kantineudgifter), afskrivninger, leje/leasing, materialer og forbrugsartikler, ikkerefunderbar moms, bankudgifter, andre finansielle udgifter, forsikringer accepteres et udokumenteret overhead på op til 18 % af låneberettigede lønomkostninger. Omkostninger dækket af overhead kan dermed ikke medregnes som direkte låneberettigede omkostninger. Prissætning 5. I forbindelse med projektets gennemførelse, skal det generelt kunne dokumenteres, at der er udvist en sund finansforvaltning, herunder udvist økonomisk sparsommelighed. 6. Prisen for en given ydelse, må ikke være bestemt af f.eks. sammenfald af interesser mellem sælger og køber. a. Et sådant sammenfald af interesser kan eksempelvis være Tætte personlige relationer Tætte ledelsesmæssige sammenhænge Familiemæssige forhold Økonomiske relationer mellem selskaber, institutioner og personer, herunder medfinansiering af projektet

2 (c) marts docx Side: 2 af 7 b. I så fald, der er sammenfaldende interesser mellem sælger og køber, er udgifterne omfattet af samme regler, som hvis ydelsen var afholdt og betalt direkte af låntager herunder: Låntager skal have afholdt og betalt omkostningen til den interesseforbundne part. Den interesseforbundne part skal tilsvarende have afholdt og betalt omkostningen. Eventuel avance til den interesseforbundne part, må IKKE indgå i låneberettigede omkostninger. Revisionspligt omfatter den interesseforbundne part. 7. I tilfælde, hvor en prisfastsættelse ikke finder sted ved offentligt udbud, skal det på anden vis kunne dokumenteres, at betingelserne for indgående aftaler og lignende er udtryk for markedets vilkår. For at dokumentere, at der udvises økonomisk sparsommelighed, skal bevillingshaver derfor i relevant omfang indhente tilbud på de ydelser, der anvendes i projektet. For nærmere oplysninger henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Tilladelser og social ansvarlighed 8. Låntager skal sikre, at alle nødvendige tilladelser i henhold til eksempelvis byggeplan- miljøbeskyttelses- og naturbeskyttelseslovgivningen foreligger inden projektet påbegyndes. 9. Låntager skal i videst muligt omfang i forbindelse med projektet medvirke til at skabe større rummelighed på arbejdsmarkedet Statsstøtte 10. Låntager er forpligtet til at udfylde en de minimis erklæring. Erklæringen skal indeholde de oplysninger, der er nævnt i den erklæring som findes på a. De minimis erklæringen skal være dateret og underskrevet inden låntager kan igangsætte projektet. b. Låntager er forpligtet til skriftligt, at oplyse om værdien af den de minimis støtte, virksomheden modtager i forbindelse med projektet. c. Såfremt låntager tidligere har modtaget lån via eller tilsvarende ordning, skal eventuel opnået rentefordel medregnes ved opgørelsen af statsstøtten. e. Opgørelsen af statsstøtte foretages på selskabsniveau og omfatter alle former for offentlig støtte herunder såvel EU, Stat, Region og Kommune. f. De registrerede oplysninger (i de minimis erklæringen) skal opbevares i 10 år fra det tidspunkt, hvor der sidst blev udbetalt støtte i henhold til denne bevillingsskrivelse. 11. Såfremt lånet er ydet med statsstøtte virkning og låntager i lånets løbetid søger statsstøtte, skal låntager ved udfyldelse af de minimis erklæring, medregne værdien af den opnåede statsstøtte. a. Statsstøtten i lånet svarer til rentefordelen, der beregnes som opnået besparelse mellem lånerenten og renten, hvis lånet var ydet uden støttevirkning. b. I forbindelse med lånetilbud oplyser samlet estimeret statsstøtte i forbindelse med det tilbudte lån. Lånets størrelse 12. Lånet kan højest udgøre et beløb, der svarer til forholdet mellem de godkendte låneberettigede omkostninger og det bevilgede lån, dog maksimum 50 % af det eksterne finansieringsbehov. 13. Lånets hovedstol er beregnet af de godkendte låneberettigede udgifter. a. I tilfælde af, at de låneberettigede udgifter reduceres, reduceres lånebeløbet forholdsmæssigt. b. Dette gælder også, hvis det bevilgede lån udgør mindre end 50 % af de låneberettigede omkostninger.

3 (c) marts docx Side: 3 af Hvis der ydes offentlige tilskud, offentlige lån eller anden offentlig støtte til projektet, ud over hvad der allerede fremgår af låneansøgningen, skal dette oplyses til. kan i så fald beslutte at nedsætte lånebeløbet. Projektets gennemførelse 15. Projektet skal gennemføres indenfor den fastsatte frist og i overensstemmelse med det, der er oplyst i låneansøgningen om projektets indhold og formål, samt i overensstemmelse med det godkendte projekt budget. 16. Projektet må tidligst være påbegyndt, når har bekræftet modtagelse af låneansøgning. a. Meddelelse om projektets påbegyndelse skal sendes til. b. I forbindelse med projektets påbegyndelse er låntager forpligtet til at levere en kort beskrivelse, gerne med billeder, af det projekt, der er opnået lån til beregnet til offentliggørelse på internettet og til pressen. 17. Så længe projektet ikke er afsluttet, skal låntager én gang årligt indsende en statusrapport for projektet til. a. Statusrapporten skal indeholde en redegørelse for projektets fremdrift, og om låntager forudser vanskeligheder med den ratevise tilbagebetaling. b. Statusrapporten skal opgøres ultimo december hvert år og indsendes til senest 21. dage herefter. 18. Ved projektet afslutning skal der udarbejdes en projektrapport. Rapporten skal beskrive og vurdere udviklingen af projektforløbet, opfyldelsen af projektets resultatmål og redegøre for, på hvilken måde projektet videreføres efter låneperioden er afsluttet. 19. Senest 2 måneder efter projektets afslutning, skal låntager over for dokumentere, at projektet er gennemført ved, at der i overensstemmelse med reglerne om regnskab og revision indsendes: a. Endeligt projektregnskab, som er påtegnet af den tilsynsførende revisor. b. Revisionsberetning/-protokollat med revisors vurdering og konklusion vedrørende den udførte revision. c. Effektvurderingsskema, hvor det oplyses, i hvilken grad de forventede mål og resultater for projektet er opnået. Udbetaling af lån 20. Lånet skal, være udbetalt indenfor den fastsatte frist. 21. Lånet udbetales bagud, i takt med projektets gennemførelse. 22. Lånet udbetales i en eller flere rater. Såfremt udbetaling skal ske i flere rater, skal der senest ved låneaccept, foreligge en udbetalingsplan, der beskriver de enkelte faser, herunder fasens: a. Aktiviteter, b. Kvantitative mål, c. Budgetterede låneberettigede omkostninger og d. Forventede gennemførelsestidspunkt. 23. Udbetaling sker altid med udgangspunkt i afholdte og betalte låneberettigede omkostninger. a. Ejendomsretten til det betalte skal være låntagers. b. Der må ikke være tale om forudbetalinger. 24. Såfremt afholdte og betalte låneberettigede omkostninger overstiger budgetterede låneberettigede omkostninger, foretages udbetaling med basis i budgetterede låneberettiget omkostning.

4 (c) marts docx Side: 4 af Før første udbetaling kan finde sted, skal følgende være opfyldt: a. Lånetilbuddet skal være accepteret af låntager b. Lånetilbuddet skal være tiltrådt af revisor c. De minimis erklæring skal være underskrevet af låntager og godkendt af d. Eventuel sikkerhed skal være etableret og tinglyst. Låntager varetager etableringen og afholder omkostningerne hertil. e. Eventuelle kautionserklæringer skal være underskrevet. f. Eventuelle tilbagetrædelseserklæringer skal være underskrevet. g. Der skal foreligge dokumentation for tilsagn om projektets øvrige finansiering. h. Der skal foreligge en, af godkendt, udbetalingsplan i. Alle lånevilkår skal være opfyldt. 26. I forhold til den enkelte udbetaling skal låntager indsende revisorattesteret udbetalingsanmodning indeholdende: a. Beskrivelse af opnåede fremskridt og eventuelle afvigelser i forhold til planlagte aktiviteter og resultater. b. Projektregnskab der dokumenterer afholdte og betalte låneberettigede omkostninger. c. Erklæring om, at planlagte aktiviteter er gennemført og at planlagte mål er nået. d. Erklæring om, at projektet fortsat vurderes at kunne gennemføres. e. Erklæring om, at øvrig ekstern finansiering, svarende til anmodet udbetalingsbeløb er indbetalt. f. Erklæring om, at der ikke er sket væsentlige ændringer i låntagers økonomiske forhold og at låntager fortsat vurderer sig i stand til at forrente og afdrage lånet. g. Oplysning om bankkonto hvortil rate skal udbetales. Bankkontoen skal tilhøre låntager. 27. For hver udbetaling udsteder et gældsbrev, der underskrives og returneres af låntager. Når gældsbrevet er modtaget og godkendt af, overføres udbetalingen til låntagers bankkonto. 28. s dokumentation for overførslen er dokumentation for låntagers modtagelse af lånebeløbet. Ydelsesopkrævning 29. Ydelsesopkrævning omfatter såvel renter og eventuelt afdrag. a. Rente tilskrives og lånet afdrages halvårligt. Såfremt afdragsperioden er 3 år, eller derunder, sker dette kvartårligt. b. Renten beregnes fra og med udbetalingsdagen for de enkelte rater, og til og med tilbagebetalingsdagen 30. Såfremt ydelse ikke betales rettidigt opkræves: a. Rykkergebyr, jf. gældende lovgivning. b. Morarenter indtil betalingen af ydelsen har fundet sted. Morarenterne beregnes fra forfaldsdatoen med en rentesats, der fastsættes i henhold til Rentelovens 5, stk. 1. Indfrielse af lånet 31. Låntager skal straks underrette, hvis der sker væsentlige ændringer i de forudsætninger, der lå til grund for lånetilbuddet og/eller hvis de vilkår, hvorpå lånet er givet i øvrigt ikke vil kunne overholdes.

5 (c) marts docx Side: 5 af Der er bl.a. tale om væsentlige ændringer, hvis: a. Projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med: Fremlagt låneansøgning inklusiv bilag, herunder projektbeskrivelse Anførte faser og tidsplan Dette såvel, hvis det viser sig, at oplysninger var ukorrekte eller misvisende b. De gældende regler ikke overholdes, såvel med hensyn til: Individuelle og generelle lånevilkår Bekendtgørelser, lovgivning og EU-bestemmelser c. Forudsætningerne for bevillingen af lånet ændres væsentligt, herunder at: Lånebeløbet anvendes til andet formål end det forudsatte. Den socioøkonomiske effekt af projektet ikke realiseres i Region Nordjylland Låntager ikke vurderes at kunne opfylde sine forpligtelser i forhold til lånet Der foretages udlæg eller arrest hos låntager Låntager indleder forhandlinger om tvangsakkord Låntager indleder rekonstruktion eller træder i betalingsstandsning Låntager går konkurs eller likvideres d. Rente og afdrag ikke betales ved forfaldstidspunktet, og indbetaling ikke er foretaget 8 dage efter, at der er udsendt rykkerbrev. e. Låntager, dvs. virksomheden, hvortil lånet er ydet: Helt eller delvis afhændes, herunder at selskabskapitalen skifter ejer Helt eller delvis flyttes til en adresse udenfor Region Nordjylland Ophører f. Aktiv eller aktiver, hvortil lånet er ydet: Helt eller delvis afhændes Helt eller delvis flyttes til en adresse udenfor Region Nordjylland Udlejes eller Skrottes 33. Ved væsentlige ændringer, bortfalder lånetilbuddet og allerede udbetalt lånebeløb forfalder til omgående indfrielse. kan beslutte, at lånet helt eller delvis kan videreføres, eventuelt med ændrede lånevilkår. 34. I tilfælde af, at lånet forfalder til omgående indfrielse, beregnes almindelig rente frem til forfaldsdagen. a. Såfremt indbetaling ikke sker på forfaldsdagen, beregnes herefter morarente med en rentesats, der fastsættes i henhold til Rentelovens 5, stk. 1. b. Såfremt der opstår behov for inddrivelse, afholder låntager jævnfør gældende lovgivning inddrivelsesomkostninger herunder advokatomkostninger, retsgebyrer osv. 35. Låntager kan til enhver tid, helt eller delvis, indfri lånet, mod betaling af restgæld og renter frem til indfrielsesdagen. Indsendelse af årsregnskaber 36. Så længe lånet ikke er indfriet, skal låntager én gang årligt fremsende selskabets årsregnskaber til. Dette skal senest ske senest 14 dage efter, at årsregnskabet er udarbejdet og senest 5 måneder efter udløbet af regnskabsåret.

6 (c) marts docx Side: 6 af 7 Fortrolighed 37., og dennes repræsentanter, har tavshedspligt i forhold til forretningskritiske informationer stillet til rådighed af låneansøgere og låntagere. a. Fortroligheden dækker såvel: Dokumentationsmateriale om enkeltpersoners eller selskabers økonomiske, personlige eller interne forhold, herunder oplysninger om tekniske indretninger, om fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold. Oplysninger som det er nødvendigt at hemmeligholde for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser. b. Fortroligheden gælder, uanset om har modtaget informationen mundtligt eller skriftligt. c. Fortroligheden gælder ikke allerede offentlig kendt information d. indgår ikke individuelle fortrolighedsaftaler 38. kan offentliggøre nøgleoplysninger om a. Låneansøgere og låntager, herunder navn, adresse og CVR-nummer b. Ansøgte og bevilgede lån, herunder projektets titel, projektbeskrivelse, projektperiode, lånebeløbets størrelse, låneberettigede omkostninger, lånevilkår mm. 39. er underlagt Lov om offentlighed i forvaltningen, dvs. Offentlighedsloven, hvorfor offentliggørelse og aktindsigt ifølge dennes regler og bekendtgørelser kan forekomme. De skattemæssige konsekvenser 40. Lånet behandles skattemæssigt i overensstemmelse med gældende lovgivning. 41. foretager ikke indberetning af renteudgifter og gæld til Skat. Kontrol- og dokumentationskrav 42. Låntager kan frit vælge revisor (som dog ikke må være interesseforbundet med ansøger). Det er en forudsætning for lånetilbuddet, at revisor vurderer, at støttemodtagers forretningsgange og registreringssystemer er tilrettelagt forsvarligt. 43. Låntager skal tilrettelægge forretningsgange, der effektivt sikrer, at projektdokumentation, bilag, regnskaber m.m. opbevares i henhold til gældende bekendtgørelser. 44. Alle regnskabsbilag mv. skal opbevares indtil udgangen af 2020, så EU-Kommissionen, Erhvervsstyrelsen samt repræsentanter for, kan kontrollere alle relevante oplysninger om projektet, på stedet. Kun udgifter, der i forbindelse med et kontrolbesøg kan dokumenteres med originale bilag, vil blive anerkendt som låneberettigede. Der kan foretages kontrolbesøg indtil udgangen af år Repræsentanter for skal under og efter gennemførelsen af projektet have adgang til at indhente alle relevante oplysninger, herunder evaluerings oplysninger hos låntager. 46. På s anfordring skal låntager fremsende fuld dokumentation for afholdte og betalte låneberettigede udgifter. Dette skal i så fald være i form af kopi af originale bilag så som fakturaer, regninger og lignende.

7 (c) marts docx Side: 7 af 7 Tvister 47. Uanset om lånetilbud, lånedokumenter, regler og vilkår oversættes til andet sprog, afgøres tvister med basis i dansk udgave. 48. Eventuelle tvister, for så vidt angår bevillingsretslige forhold, kan påklages til Erhvervsstyrelsen, Vejlsøvej 29, 8600 Silkeborg. 49. Eventuelle øvrige tvister, der måtte opstå i forbindelse med lånet, afgøres med Retten i Aalborg som aftalt værneting og afgøres i henhold til dansk ret.

1. Nordjysk Lånefond tilbyder attraktive lån til nordjyske iværksættere og virksomheder med betydeligt udviklingspotentiale.

1. Nordjysk Lånefond tilbyder attraktive lån til nordjyske iværksættere og virksomheder med betydeligt udviklingspotentiale. Side: 1 af 13 for lån via Version 505 gældende pr. 6. december 2013 Formål 1. tilbyder attraktive lån til nordjyske iværksættere og virksomheder med betydeligt udviklingspotentiale. 2. Formålet er at fremme

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 7 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Registrerings-

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om tilskud fra Den Europæiske Socialfond BEK nr 133 af 01/03/2001 (Gældende) LOV Nr. 254 af 12/04/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Her finder du Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 (støtteberettigelsesreglerne). De gælder for alle projekter, der gennemføres med tilskud fra EU s strukturfonde

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser December 2014 J.nr. ED-004-1 Nærværende bestemmelser gælder pr. 8. december 2014 og erstatter generelle bestemmelser af oktober 2014. Højteknologifonden er pr. den 1. april 2014 blevet fusioneret med Det

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 STØTTEMODTAGERE

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon investeringer i

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Retningslinjer. for. strukturfondsfinansierede projekter 2007-2013

Retningslinjer. for. strukturfondsfinansierede projekter 2007-2013 Retningslinjer for strukturfondsfinansierede projekter 2007-2013 6. JULI 2007 I. INDLEDNING...4 Internationalt samarbejde under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse...5 II. GENERELLE PRINCIPPER...6

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Bæredygtig udvikling af fiskeriområder Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e): Center

Læs mere

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN 1 Lånets formål 1.1 Lånet må alene anvendes af Låntager til finansiering af Låntages virksomhed i overensstemmelse med forretningsplanen som Låntager har fremlagt for Vækstfonden

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Leasingaftale nr. K-320 A27138 vedrørende 28 Peugeot 208 Active 1,0 5d Vi har hermed fornøjelsen at fremsende dokumenterne

Læs mere

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau Udgave af 22. juni 1999 1 CEC Research DG-F1: HM\rm\HPConf\ModelContractV1: 09-11-1999 Kontrakt nr. Det Europæiske Fællesskab (i det følgende

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Norddjurs Kommune Att.: Beredskabschef Leif Bang Fælleskommunalt Beredskab for Norddjurs- og Syddjurs N.P. Josiassens Vej 1 8500 Grenaa

Norddjurs Kommune Att.: Beredskabschef Leif Bang Fælleskommunalt Beredskab for Norddjurs- og Syddjurs N.P. Josiassens Vej 1 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Att.: Beredskabschef Leif Bang Fælleskommunalt Beredskab for Norddjurs- og Syddjurs N.P. Josiassens Vej 1 8500 Grenaa Leasingaftale nr. K-707 A21645 vedrørende Frigørelsesværktøj Vi har

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 14 Gældende fra den 1. maj 2015.. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere