Skæve Sognekommune. Frederikshavn Stadsarkiv Arkivoversigt Den kommunale administration. 10 Kommunalbestyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skæve Sognekommune. Frederikshavn Stadsarkiv Arkivoversigt. 10-19 Den kommunale administration. 10 Kommunalbestyrelsen"

Transkript

1 Skæve Sognekommune Den kommunale administration 10 Kommunalbestyrelsen 10-0 Forhandlingsprotokol for sognerådet , , , , , , , , , , , , , , , Sognerådets kopibog Journalbog over indgående og udgående sager Korrespondance journal , , , , , , Journalsager Sognerådet, opstillet efter Odder, (46 ks.) 13 Kasse- og regnskabsvæsen 13-0 Kasse- og regnskabsudvalgets forhandlingsprotokol Kommuneregnskaber /22, 1922/ /30, 1930/ /38, 1938/ /46, 1946/ /53, 1953/ /59, 1959/ /63, 1963/ /67, 1967/ / Kommuneregnskab, bilag, (12 ks.), Indtægtsbøger , Udgiftsbøger , , , , Hovedbog, (17 ks.), Hovedkassebøger (14 stk.) 13-5 Kassebøger , , , , , , , , , Kassejournaler (10 ks. + 3 læg) 13-5 Kasseopgørelse 1966/ Regnskabskontokort 1952/1953, 1953/1954 1

2 13-5 Regnskabsjournal Revisionsprotokol Kommunale revisorer Valg 15-2 Valgprotokol , Kandidatliste ved valget til kommunalbestyrelsen Folkeregister, statistik og rationering 16-2 Folkeregisteret til og fraflytning Protokol over tilgang til folkeregisteret i Skæve Kommune , Protokol over afgang fra folkeregisteret i Skæve Kommune Indberetning til statistisk departement 1945, Liste til brug ved folkeregisterets indberetning til det statistiske departement , , Folketællingsskema Statistik over kommunens regnskab , , Forsikring 18-1 Forsikring Brand- og bygningsvæsen m.v. 20 Brandkommissionen 20-9 Brandvedtægter 1939, 1944, 1948, Brandmandskab 21-4 Brandfogedprotokol , Udstykninger, mv. 2

3 28-2 Afskrift af den nye matrikel for Skæve sogn Afskrift af 1844-matriklen for Skæve sogn, ajourført Skattevæsen 30 Skatteligning 30-0 Forhandlingsprotokol for ligningsmyndigheden Forhandlingsprotokol for ligningsmyndigheden til brug ved statsskatteansættelser Selvangivelser, (8 ks.), Skattelister, (8 bd.), 1909/ / Skattelister (4 ks.), , , , Skattelister over fælleskommunal indkomst og formueskat (5 bd.) 30-3 Kommuneligning Skatteligning, (8 ks.), 1919/ / Skatteligningslister, (28 bd.), 1918/ / Skattelister over indkomst og formueskat, (40 bd.), , , , Uddrag af fortegnelsen over den foreløbige ansættelse af indkomst og formue Skattelister over samtlige afgifter, (7 bd.), Skatte- og børnetilskudsliste, (12 bd.), 1960/ /68, 1964/65, Tillægsskat til staten, (8 bd.), , , Skatteliste over (mer)indkomst til staten, (8 bd.), , Rettelser af fælleskommunal indkomst- og formueskat 1938/ Mandtalsliste (54 bd.) 1908/ , , , Kombineret mandtals- og ligningsliste 1956/ Beregningsjournaler, (9 bd.), Tillæg til beregningsjournal 1962/ Skattefradrag i henhold til udligningsloven 1937/38 31 Skattebetaling 3

4 31-2 Skatteindbetalingsbog 1940/ Skatteopkrævningsbog, (10 bd.), 1941/ / Afgangs- og tilgangslister af skat Restancelister skat , 1967/ Skatteopgørelser Kirkeskat 32-1 Tiendeliste uden år (ca. 1910) 33 Ejendomsskat og ejendomsvurdering, mv alm. vurdering alm. vurdering, (3 bd. + fremlæggelseskort) alm. vurdering 1950 bind I-II alm. vurdering 1956 bind I-III alm. vurdering 1960 bind I-III alm. vurdering (4 bd.) 1965, (1 bd.), alm. vurdering 1969 bind I-III 33-3 Årsomvurderinger (3 bd.), Omvurdering , Vurdering af fast ejendom Fortegnelse over vurdering af hartkorn og ejendom Fortegnelse over vurdering af ejendoms- og grundskyld Omvurderinger til ejendomsskyld , Ejendomsskattelister, (4 bd.), Ejendomsskyld Ejendoms- og grundskyld Ejerlavsoptælling uden år. 37 Indirekte skatter, forlystelsesskat, m.v. 4

5 37-8 Hundeprotokol, (2 bd.), , Udpantning 38-2 Udpantning, kopibog Udpantningsbøger, (4 bd.), , , , Protokol over bidragspligtige opkrævninger for fremmede kommuner , Protokol over udpantningsbegæringer fra fremmede kommuner , Forskelligt, herunder pligtarbejde 39-1 Pligtkørselsprotokol Socialvæsen 40 Børneforsorg 40-0 Værgerådets forhandlingsprotokol Forhandlingsprotokol for børneværnsudvalg Overværgerådet Protokol for tilsynsmyndigheden med børn Fortegnelse over anmeldelser om børn, født uden for ægteskab , Protokol over anmeldte fødsler , , , Beretning for Skæve Kommunes plejebørn Protokol over anbragte plejebørn Børnebidrag 41-1 Udbetaling af børnebidrag ,

6 41-2 Protokol over alimentanter og alimentationsbidrag Enkebørnsregnskab Offentlig forsorg 42-0 Forhandlingsprotokol fra det sociale udvalg , Socialudvalget journalsager, inddelt efter reg. nr. (23 ks.) 42-2 Personregister O.F. alfabetisk (20 ks.) 42-4 Socialkassebøger, (15 bd.), Social registrantbog, (2 store bd.), uden år 42-4 Registrantnumrene uden år 42-4 Socialregnskab, (7 ks.), 1963/1964, 1968/ Socialregnskabsbilag, (41 ks.), 1935/ /52, 1959/ / Socialregnskab kvitteringer, (3 ks.), 1968/ Socialregnskabskort, (18 ks.), 1951/ / Registreringsprotokol for fattiges faste ejendomme og løsøre Folkeforsikring og sygehjælp 43-0 Dybvad By sygekasses forhandlingsprotokol Dybvad sygekasses forhandlingsprotokol , Forhandlingsprotokol for Skæve sygekasse , , Medlemsfortegnelse sygekasse, (6 bd.), , Indtægtsbog for sygekasse Indtægts- og udgiftsbog for sygekassen Revisionsprotokol sygekasse Sociale pensioner 44-1 Folkepension (5 ks.)

7 44-3 Hovedbog aldersrente Aldersrenteregnskabet 1933/ Fortegnelse over aldersrentenydere Arbejdsløshedsforsikring og arbejdsformidling 45-1 Dagpengebog for lønarbejdere Beskæftigelsesforanstaltninger m.v., 1940/ /52 De fattiges kasse, hjælpekassen 48-0 Protokol til hjælpekassen Hovedbog til hjælpekassen , Regnskabsbog for de fattiges kasse Regnskab for kommunens hjælpekasse (omslag med løsblade) , uden år 48-1 Regnskaber til hjælpekassen 1928/29, 1929/30, 1930/31, 1931/32, 1932/33 og Kassebog til hjælpekassen , , , Diverse papirer og cirkulærer til hjælpekassen uden år Indmeldelsesblanketter Skolevæsenet og kulturelle forhold 50 Kultur- og undervisningsvæsenets bestyrelse 50-1 Skolekommissionens forhandlingsprotokol bind I-II, (2 bd.), , , Skolemøder i Dybvad Forhandlinger med Voer og Hørby sogneråd Forhandlinger med bestyrelsen for Dybvad Private Realskole Sager vedr. Dybvad Private Realskole Skolekommissionens korrespondance ,

8 50-4 Skolestatistik Statistik (skolekort) Regnskabsbog Oversigter over de årlige skoleudgifter Fælleslærerråd og lærerråd Forældreråd Forældremøder Skolekommissionen, valg af medlemmer Oprettelse af 8., 9., 10.-klasser Skole- og undervisningsplaner 51-1 Skoleplan Skoleforbund Skoleforbundsoverenskomst Undervisningsplaner Lærerpersonale 52-2 Sager vedr. lærere Lister vedr. overtimebetaling Honorar for gårdvagt og pasning af samlinger Lærerpersonale Lærerlønninger Skolebygninger og inventar 53-1 Oversigter over udgifter til skolebyggeri i Dybvad Udvidelse af Dybvad skole Vedr. Centralskolen Vedr. Dybvad skole Vedr. Dybvad gl. skole Vedr. Dybvad nye skole ,

9 53-1 Vedr. Hugdrup skole Vedr. Karmisholt skole Vedr. Stagsted skole Tegninger af Dybvad Central skole Tegninger af Dybvad nye skole Tegninger af Dybvad skole tilbygning Tegninger af: Hugdrup skole 1940, Karmisholt skole , Stagsted skole Skoleidrætspladser Tjenesteboliger Skoleinventar Udsmykning Synsprotokol Undervisning, Eksamen og elever 54-7 Stipendier 8., 9. og 10.-klasse Skolemodenhedsprøver Eksamensopgaver Elever i Skæve kommunes skoler fra andre kommuner og visa versa Lejrskoleophold Indkøb af symaskiner til håndgerning Leje af skolefilm Skolernes drift og rengøring, m.v Pedeller Skolerengøring Fritidsundervisning og skoler udenfor folkeskolen 56-1 Aftenskoleundervisning Skæve aftenhøjskole

10 56-1 Højskole Den kommunale ungdomsskole Lejrophold for ungdomsskolen Skrivelser om valgfag uden år 56-3 Ungdomsskolebeviser uden år 56-3 Ansøgning om tilskud Spørgeskema Betaling for valgfag Ansøgning om godkendelse Ungdomsnævnet, valgfag Stidsholt ungdomsskole og efterskole Ungdomsskole Aftenskolenævnets forhandlingsprotokol Ungdomsnævn Privat skoler (Dybvad private mellem og realskole, Østervrå private realskole) 56-6 Ovnstrup friskole Frederikshavn Gymnasium Andre gymnasier Dybvad Handelsskole Arbejdsteknisk skole Dybvad Tekniske Skole Skolens sundhedsforanstaltninger, befordring af elever, forskelligt vedr. skolevæsen Skolelæge Skoletandpleje Skolebuskørsel Kulturelle forhold, biblioteksvæsen 58 Biblioteket

11 60-69 Tekniske forhold, gader og veje 60 Bestyrelsen for tekniske anliggender, gader og veje 60-0 Vejudvalg Åsteds- og ekspropriationsprotokol Gade- og matr. numre Vejvedtægt Kloakvæsen 63-7 Dybvad kloakbidrag Samfundsforhold i øvrigt 71 Retsvæsen 71-2 Forhandlingsprotokol tyendeforligsmægling Hegnsynsprotokol Mark- og vejfredningsprotokol Mark- og vejfredsvurderingsprotokol for Spånheden skoledistrikt Ægteskabsbøger , Ægteskabssager, (2 ks.), Sundhedsvæsen og boligvæsen 72-0 Sundhedskommissionen, forhandlingsprotokol Biograftilsyn 1960 Landbrug, skovbrug og fiskeri 11

12 75-1 Jordboniteringsprotokol Kirkelige anliggender

Torslev Sognekommune. Frederikshavn Stadsarkiv Arkivoversigt Den kommunale administration. 10 Kommunalbestyrelsen

Torslev Sognekommune. Frederikshavn Stadsarkiv Arkivoversigt Den kommunale administration. 10 Kommunalbestyrelsen Torslev Sognekommune 10-19 Den kommunale administration 10 Kommunalbestyrelsen 10-0 Sognerådets forhandlingsprotokol, 1882-1894, 1894-1910, 1910-1928, 1928-1935, 1935-1942, 1942-1950, 1950-1955, 1955-1959,

Læs mere

Frederikshavn Stadsarkiv Arkivoversigt

Frederikshavn Stadsarkiv Arkivoversigt Råbjerg Landkommune 10-19 Den kommunale administration 10 Kommunebestyrelsen 10-0 Sognerådets forhandlingsprotokol 1842 1891, 1892 1899, 1899 1905, 1905 1913, 1913 1926, 1926 1932, 1932 1935, 1935 1938,

Læs mere

Volstrup Sognekommune

Volstrup Sognekommune Volstrup Sognekommune 10-19 Den kommunale administration 10 Kommunalbestyrelsen 10-0 Sognerådets forhandlingsprotokol, 1842-1888, 1888-1906, 1906-1922, 1922-1936, 1936-1954, 1954-1960, 1960-1963, 1963-1966,

Læs mere

Humble kommunale arkiv

Humble kommunale arkiv Humble kommunale arkiv DEN KOMMUNALE ADMINISTRATION 10 Sogneforstanderskabet/rådet 10/1 Sogneforstanderskabets forhandlingsprotokol 1842-53 1 pk. 10/2 Sogneforstanderskabets forhandlingsprotokol 1853-65

Læs mere

1. DEN KOMMUNALE ADMINISTRATION

1. DEN KOMMUNALE ADMINISTRATION 1 LEMVIG 1869-1970 KK 15 1. DEN KOMMUNALE ADMINISTRATION 10 Kommunalbestyrelsen 101/1-28 1861-1970 Forhandlingsprotokoller for Byrådet... 27 bd./1 pk. 101/1 1861-1880 101/2 1881-1891 101/3 1891-1900 101/4

Læs mere

Sæby Købstad. Frederikshavn Stadsarkiv Arkivoversigt. 10-19 Den kommunale administration. 10 Kommunalbestyrelsen

Sæby Købstad. Frederikshavn Stadsarkiv Arkivoversigt. 10-19 Den kommunale administration. 10 Kommunalbestyrelsen Sæby Købstad 10-19 Den kommunale administration 10 Kommunalbestyrelsen 10-0 Realregister til byrådets forhandlingsprotokol, 1882-1897 10-0 Byrådets forhandlingsprotokol, 1839-1850 (kopi), 1850-1861 (kopi),

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Albæk-Voer Sognekommune

Albæk-Voer Sognekommune Albæk-Voer Sognekommune 10-19 Den kommunale administration 10 Kommunalbestyrelsen 10-0 Sogneforstanderskabets forhandlingsprotokol, 1849-1858 10-0 Sognerådets forhandlingsprotokol, 1880-1891, 1900-1907,

Læs mere

Frederikshavn Stadsarkiv Arkivoversigt

Frederikshavn Stadsarkiv Arkivoversigt Skagen Købstad Skagen Folkeregisterkort 1924-1978 Skagen Folkeregisterkort, henlagt efter vejnavne 1924-1978 Folkeregisterkort 10-19 Den kommunale administration 10 Kommune bestyrelsen 10-0 Byrådets forhandlingsprotokol

Læs mere

KOMMUNEARKIVER REGISTRATUR FEJØ FEMØ HORSLUNDE-NORDLUNDE KØ BELEV SANDBY U TTER SLEV VIN D EBY SAMMENLAGT T IL RAVNSBORG KOMMUNE KØBENHAVN

KOMMUNEARKIVER REGISTRATUR FEJØ FEMØ HORSLUNDE-NORDLUNDE KØ BELEV SANDBY U TTER SLEV VIN D EBY SAMMENLAGT T IL RAVNSBORG KOMMUNE KØBENHAVN KOMMUNEARKIVER B IR K ET FEJØ FEMØ H E R R E D SK IR K E -LØ JTO FTE HORSLUNDE-NORDLUNDE KØ BELEV SANDBY U TTER SLEV VIN D EBY 1842-1970 1970 SAMMENLAGT T IL RAVNSBORG KOMMUNE REGISTRATUR LANDSARKIVET

Læs mere

KOMMUNEARKIVER MØN III SUPPLEMENT OG RETTELSER LANDSARKIVET FOR SJÆLLAND, LOLLAND-FALSTER OG BORNHOLM KØBENHAVN

KOMMUNEARKIVER MØN III SUPPLEMENT OG RETTELSER LANDSARKIVET FOR SJÆLLAND, LOLLAND-FALSTER OG BORNHOLM KØBENHAVN KOMMUNEARKIVER MØN III SUPPLEMENT OG RETTELSER LANDSARKIVET FOR SJÆLLAND, LOLLAND-FALSTER OG BORNHOLM KØBENHAVN 1991 KOMMUNEARKIVER MØN III SUPPLEMENT OG RETTELSER LANDSARKIVET FOR SJÆLLAND, LOLLAND-FALSTER

Læs mere

Regêätrant. Tilgængeligt. på følgende ANDEN REFERENCE: PERIODE: 1899-1983 AFLEVERING: TILGÆNGELIGHED: REGISTRERING: '_' -_i' INDHOLD:

Regêätrant. Tilgængeligt. på følgende ANDEN REFERENCE: PERIODE: 1899-1983 AFLEVERING: TILGÆNGELIGHED: REGISTRERING: '_' -_i' INDHOLD: _ AF, Jens Kofoed Pedersen, maj 1990 NAVN; Husligt Arbejder Forbund, Afd. 1 ARK1vNR_; 900 COMPACTNR.: II. 27 A PERIODE: 18991983 OMFANG: 26 kasser AFLEVERING: TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING:

Læs mere

KOMMUNEARKIVER HØNG REGISTRATUR KOMMUNER SAMMENLAGT TIL HØNG KOMMUNE I 1966 LANDSARKIVET FOR SJÆLLAND, LOLLAND-FALSTER OG BORNHOLM KØBENHAVN

KOMMUNEARKIVER HØNG REGISTRATUR KOMMUNER SAMMENLAGT TIL HØNG KOMMUNE I 1966 LANDSARKIVET FOR SJÆLLAND, LOLLAND-FALSTER OG BORNHOLM KØBENHAVN KOMMUNEARKIVER HØNG KOMMUNER SAMMENLAGT TIL HØNG KOMMUNE I 1966 REGISTRATUR LANDSARKIVET FOR SJÆLLAND, LOLLAND-FALSTER OG BORNHOLM KØBENHAVN 1987 KOMMUNEARKIVER HØNG KOMMUNER SAMMENLAGT TIL HØNG KOMMUNE

Læs mere

03-04-2011 Arkivskabers arkivserier

03-04-2011 Arkivskabers arkivserier Ny Søgning Arkivskaber: Baroniet Lehn Fra Til Officielle navne 1920 Lehn Godsarkiv 1781 1930 Baroniet Lehn Arkivnummer: QB046 Arkivinstitution: Landsarkivet for Fyn, Odense Fra Til Arkivserier 1738 1795

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970

Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970 Bekendtgørelse nr. 693 af 7. juli 2003 Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970 I medfør af 5 i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26.

Læs mere

KOMMUNEARKIVER REGISTRATUR HØRSHOLM KOMMUNE LANDSARKIVET FOR SJÆLLAND, LOLLAND-FALSTER OG BORNHOLM KØBENHAVN

KOMMUNEARKIVER REGISTRATUR HØRSHOLM KOMMUNE LANDSARKIVET FOR SJÆLLAND, LOLLAND-FALSTER OG BORNHOLM KØBENHAVN KOMMUNEARKIVER HØRSHOLM KOMMUNE 1842-1940 REGISTRATUR LANDSARKIVET FOR SJÆLLAND, LOLLAND-FALSTER OG BORNHOLM KØBENHAVN 1984 KOMMUNEARKIVER HØRSHOLM KOMMUNE 1842-1940 REGISTRATUR LANDSARKIVET FOR SJÆLLAND,

Læs mere

Kilder til Hernings historie

Kilder til Hernings historie Kilder til Hernings historie Historisk Forening for Herning Kommune Dansk Center for Byhistorie og Brian Wiborg Den digitale udgivelsesrække 3 2005 1 Landsarkivet i Viborg: Denne fortegnelse over kilder

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos København og Frederiksberg kommuner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos København og Frederiksberg kommuner Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos København og Frederiksberg kommuner Indhold Kapitel 1 - Område Kapitel 2 - Bevaring- og kassation Kapitel 3 - Ikrafttrædelse m.v. Bilag Bilag 1

Læs mere

KOMMUNEARKIVER MØN I STEG E K Ø BSTA D STEG E K Ø BSTAD S LA N D D ISTR IK T STEG E LA N D SO GN NYO RD

KOMMUNEARKIVER MØN I STEG E K Ø BSTA D STEG E K Ø BSTAD S LA N D D ISTR IK T STEG E LA N D SO GN NYO RD KOMMUNEARKIVER MØN I STEG E K Ø BSTA D 1869-1968 STEG E K Ø BSTAD S LA N D D ISTR IK T 1873-1962 STEG E LA N D SO GN 1842-1968 NYO RD 1846-1962 1968 IN D G Å ET I M Ø N KOMMUNE REGISTRATUR LA N D SA R

Læs mere

TILGÆNGELIGHED: Håndskomagerel. tilgængeligt. januar 1984. (kasse 76-100) 28/10 8/11 1920. (Kasse 1-75 + 2 bd.) Skotøjsarbejderforbund,

TILGÆNGELIGHED: Håndskomagerel. tilgængeligt. januar 1984. (kasse 76-100) 28/10 8/11 1920. (Kasse 1-75 + 2 bd.) Skotøjsarbejderforbund, 1980 1 7 10 7 8 7 12 7 6 7 3 7 22 4 4 7 28/10 21 4 21 7 28 4 2 1 12012 21 8 AF: Per Askbo, Henning Gre11e januar 1984 NAVN: Dansk Skotøjsarbejderforbund ARKIVNR.:581 COMPACTNR.:lo A ( 175 + 2 bd.) Dansk

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Socialministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Socialministeriet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Socialministeriet I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

Fortegnelse over specialsager (fastnummersager)

Fortegnelse over specialsager (fastnummersager) Fortegnelse over specialsager (fastnummersager) Specialsager er omfangsrige sager, der fortsættes år efter år. Specialsagen beholder samme nummer hvert år, indtil der i nogen tid ikke er sket mere i sagen,

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne Bekendtgørelse nr. 1000 af 28. september 2004 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003

Læs mere

Rådstuearkiver og deres brug Indlæg om rådstuer efter pjece af Ole Degn Statens Arkiver 1994

Rådstuearkiver og deres brug Indlæg om rådstuer efter pjece af Ole Degn Statens Arkiver 1994 Rådstuearkiver og deres brug Indlæg om rådstuer efter pjece af Ole Degn Statens Arkiver 1994 Grundlag for købstaden Fra katolicisme til protestantisme Chr.3 1537 Chr. 4 købstadsforordning 1619 Frederik

Læs mere

Budget NY Nordfyns Friskole Års Resultat Likv. Dec Likv. minimu Likv. Primo Specialelever pr.

Budget NY Nordfyns Friskole Års Resultat Likv. Dec Likv. minimu Likv. Primo Specialelever pr. Budget NY Nordfyns Friskole Års Resultat -1.516 Likv. Dec. -873.36 Likv. minimu -934.173 Likv. Primo -918.364 Specialelever pr. august Revision 14-5-27 Juli Res 13.23 Likv. Juli -871.251 Elevtal 1. og

Læs mere

KOMMUNEARKIVER FENSMARK-RISLEV HOLME OLSTRUP TOKSVÆRD SAMMENLAGT TIL HOLMEGÅRD KOMMUNE REGISTRATUR

KOMMUNEARKIVER FENSMARK-RISLEV HOLME OLSTRUP TOKSVÆRD SAMMENLAGT TIL HOLMEGÅRD KOMMUNE REGISTRATUR KOMMUNEARKIVER FENSMARK-RISLEV 1842-1966 HOLME OLSTRUP 1913-1966 TOKSVÆRD 1842-1970 1970 SAMMENLAGT TIL HOLMEGÅRD KOMMUNE REGISTRATUR LA ND SARKIVET FOR SJÆ LLA N D, LOLLAND-FALSTER OG BORNHOLM KØBENHAVN

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse. som er skabt eller tilvejebragt af Arbejdsskadestyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse. som er skabt eller tilvejebragt af Arbejdsskadestyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier som er skabt eller tilvejebragt af I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970

Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970 Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970 En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 693 af 7. juli 2003 om bevaring og kassation af primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1.

Læs mere

KOMMUNEARKIVER SUSÅ REGISTRATUR KOMMUNER SAMMENLAGT TIL SUSÅ KOMMUNE I 1970 LANDSARKIVET FOR SJÆLLAND, LOLLAND- FALSTER OG BORNHOLM KØBENHAVN

KOMMUNEARKIVER SUSÅ REGISTRATUR KOMMUNER SAMMENLAGT TIL SUSÅ KOMMUNE I 1970 LANDSARKIVET FOR SJÆLLAND, LOLLAND- FALSTER OG BORNHOLM KØBENHAVN KOMMUNEARKIVER SUSÅ KOMMUNER SAMMENLAGT TIL SUSÅ KOMMUNE I 1970 REGISTRATUR LANDSARKIVET FOR SJÆLLAND, LOLLAND- FALSTER OG BORNHOLM KØBENHAVN 1986 KOMMUNEARKIVER SUSÅ KOMMUNER SAMMENLAGT TIL SUSÅ KOMMUNE

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001

Læs mere

wwk>ê%?:%c4wç4å/%v47pa + mz>%z -//V (h)5'g? %W4%?%! u %. %låg? .Hfáiváë (M191) pakåzp $Lp&M&LU bååj&n%%måf FæÅn1nÅ .éøuøa_æ?ë?

wwk>ê%?:%c4wç4å/%v47pa + mz>%z -//V (h)5'g? %W4%?%! u %. %låg? .Hfáiváë (M191) pakåzp $Lp&M&LU bååj&n%%måf FæÅn1nÅ .éøuøa_æ?ë? _ -.... u..... 3...",.,.- ' "W E1: i -...,._=_\ AF; Hanne Rasmussen, feb.85 pakåzp $Lp&M&LU bååj&n%%måf FæÅn1nÅ NAVN= mmm.: 555 OOMPACTNIL: 14 1895-1982 36 PERI0DE= ca 1895-1970 0MFANG:,2Q kasser + é9_88_1

Læs mere

Arkivskabers arkivserier

Arkivskabers arkivserier Ny Søgning Arkivskaber: Brahetrolleborg godsarkiv Fra Til Officielle navne 1672 Baroniet Brahetrolleborg 1661 Brahetrolleborg godsarkiv Fra Til Kaldenavne 1661 Holmekloster 1661 Rantzausholm Arkivnummer:

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt

Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Budget 2013 Resultatopgørelse 87 elever Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Indtægter 476.836 476.836 476.836 476.836 480.836 480.836

Læs mere

FORENINGSARKIVER. Skoleforeningen

FORENINGSARKIVER. Skoleforeningen FORENINGSARKIVER Skoleforeningen Foren i rigsarkiver Skoleforeningen Foreløbige arkivfortegnelser udgivet af Landsarkivet for de sønderjyske Landsdele Åbenrå 1976. Forord: Skoleforeningen oprettedes den

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen VESTBO

Vedtægter for Grundejerforeningen VESTBO Vedtægter 08/02/07 15:23 Side 1 Vedtægter for Grundejerforeningen VESTBO Sværdagergård, Bygaden 47 i Jyllinge, da udstykningen af grundejerforeningens område fandt sted i midten af 1960 erne. Foto: Lokal

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Statsministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Statsministeriet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Statsministeriet I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

Sct. Mariæ Kirke, Nordjylland Regnskab Balance 2008 Side 2 af 7

Sct. Mariæ Kirke, Nordjylland Regnskab Balance 2008 Side 2 af 7 Sct. Mariæ Kirke, Nordjylland Regnskab Balance 2008 Side 2 af 7 Resultatopgørelse for De 4 menigheder samlet Regnskab 2007 Budget 2008 Regnskab 2008 Budget 2009 INDTÆGTER 11050 Kirkeskat i alt (100%) 758.821,37

Læs mere

V E D T Æ G T E R for H V I D E G Å R D S PA R K E N S G R U N D E J E R F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R for H V I D E G Å R D S PA R K E N S G R U N D E J E R F O R E N I N G V E D T Æ G T E R for H V I D E G Å R D S PA R K E N S G R U N D E J E R F O R E N I N G Vedtaget af den stiftende generalforsamling d. 24.4.1961 og ændret på grundejerforeningens generalforsamling den

Læs mere

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde:

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Kasse 1: Materiale År Arkiv Vedrører Ekstra skattemandtal 1627 kasse 1? Duebrødre

Læs mere

SLÆGTSFORSKNING I STADSARKIVET

SLÆGTSFORSKNING I STADSARKIVET SLÆGTSFORSKNING I STADSARKIVET Frederikshavn Stadsarkiv - Kommunens hukommelse 1 2 INDLEDNING 5 HVAD ER PÅ LANDSARKIVET? 5 GODE RÅD/VÆRD AT OVERVEJE 5 STADSARKIVERNES KIRKEBØGER 6 DATABASER OG HJEMMESIDER

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Personalestyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Personalestyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Personalestyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_5-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_5-1933) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_5-1933) Originalt emne Aarhus Museum Aarhus Teater Begravelsesvæsen Begravelsesvæsen i Alm. Belysningsvæsen Bevillingsnævn Biblioteker Boligforeninger Brandkommission

Læs mere

Underskrifter: Sct. Mariæ Kirke Regnskab Balance 2006 Side 1 af 7. Sogn nr. 56. Nordjylland, menighederne i: Aalborg. 1610 København V Thisted

Underskrifter: Sct. Mariæ Kirke Regnskab Balance 2006 Side 1 af 7. Sogn nr. 56. Nordjylland, menighederne i: Aalborg. 1610 København V Thisted Sct. Mariæ Kirke Regnskab Balance 2006 Side 1 af 7 Sogn nr. 56 Nordjylland, menighederne i: Aalborg Til Bispekontoret Frederikshavn Gl. Kongevej 15 Hjørring 1610 København V Thisted Vedlagt fremsendes:

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution. Sportsefterskolen Sjælsølund

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution. Sportsefterskolen Sjælsølund Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Sportsefterskolen Sjælsølund 1. Hjemsted og formål Sportsefterskolen Sjælsølund er en uafhængig og Selvejende undervisningsinstitution. Institutionen

Læs mere

MØNSTERLOVE for afdelinger under Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund. Kapitel I Navn og hjemsted

MØNSTERLOVE for afdelinger under Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund. Kapitel I Navn og hjemsted MØNSTERLOVE for afdelinger under Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Kapitel I Navn og hjemsted Stk. 1 Afdelingens navn er 1 Stk. 2 Afdelingen har hjemsted i kommune. Stk. 3 Særbestemmelser skal i alle

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Arkivmæssige hensyn - generelt

Arkivmæssige hensyn - generelt Arkivmæssige hensyn Arkivloven: 8: Myndighederne skal drage omsorg for varetagelse af arkivmæssige hensyn, herunder at arkivalier opbevares på en betryggende måde. Stk. 2: Myndighederne skal drage omsorg

Læs mere

BUDGET for Egmont Højskolen Villavej 25, Hou, 8300 Odder skolekode

BUDGET for Egmont Højskolen Villavej 25, Hou, 8300 Odder skolekode BUDGET for Egmont Højskolen Villavej 25, Hou, 8300 Odder skolekode 727.302 I samarbejde med BDO ScanRevision Budget for 2012, 2013, 2014 Version 2a 2011-11-11 RESULTATOPGØRELSE 2011-11-11 3 RESULTATBUDGET

Læs mere

Vedtægter. Venø Bugt

Vedtægter. Venø Bugt Vedtægter for Grundejerforeningen Venø Bugt Handbjerg. Udarbejdet af Advokatkontoret, Nørre Snede. Godkendt af byrådet i Vinderup den 2. marts 1978 Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. sept.

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Storstrøms Amtskommune

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Storstrøms Amtskommune Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Storstrøms Amtskommune I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Borgerservice

Sagsbehandlingstider i Borgerservice Sagsbehandlingstider i Borgerservice Skemaet indeholder sagsbehandlingstiden på de enkelte fagområder i Borgerservice. Sagsbehandlingstiden beskriver, hvor lang tid der går fra Borgerservice har modtaget

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Danmarks Fødevareforskning, Lindholm

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Danmarks Fødevareforskning, Lindholm Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Danmarks Fødevareforskning, Lindholm I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Åzäeávüámbt? çnø44q ç.06c ARKIVNR.: III Oplysning og uddannelse. iv. (ophørt, nu under SID)

Åzäeávüámbt? çnø44q ç.06c ARKIVNR.: III Oplysning og uddannelse. iv. (ophørt, nu under SID) ARKIVNR.: l _ 15/11 AF: Praktikant Pia Mark, sommer 1983 NAVN:. Dansk Gartnerforbund (ophørt, nu under SID) under tilsyn af Henning Gr. 562 COPWÅCTNR.: 13 ÅÅ5 Åzäeávüámbt? se çnø44q ç.06c PERIODE: Ca.

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Økonomi- og Erhvervsministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Økonomi- og Erhvervsministeriet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Økonomi- og Erhvervsministeriet I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

Notat om delegation. Generelt om delegation

Notat om delegation. Generelt om delegation Departementet Afdelingen for Grundskole, Ungdoms- og Voksenuddannelser Notat om delegation Dette notat tager udgangspunkt i de beføjelser, der i folkeskoleloven udtrykkeligt er henlagt til kommunalbestyrelsen.

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

Byledelsens arkiv. NB! Det kræver ansøgning at få adgang til byledelsens arkiv. I ansøgningen skal det fremgå, hvilken arkivenhed man ønsker at se.

Byledelsens arkiv. NB! Det kræver ansøgning at få adgang til byledelsens arkiv. I ansøgningen skal det fremgå, hvilken arkivenhed man ønsker at se. Byledelsens arkiv NB! Det kræver ansøgning at få adgang til byledelsens arkiv. I ansøgningen skal det fremgå, hvilken arkivenhed man ønsker at se. (Arkivet er afleveret af Erling Frederiksen, Åsum, der

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune VEDTÆGTER for Kagsåvej 113-133 / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune Navn og formål Foreningens medlemmer 1 2 3 Foreningen er stiftet den 13. januar 1971. Foreningens navn er BRINKEN. Foreningens formål

Læs mere

Fortegnelse over de Mandspersoner, der i Aaret 18 67 til Indførelse i Lægdsrullen ere. Lægdsforstanderen for Amt med flere Lægder

Fortegnelse over de Mandspersoner, der i Aaret 18 67 til Indførelse i Lægdsrullen ere. Lægdsforstanderen for Amt med flere Lægder Når du har fundet en person i lægdsrullerne, så kan det være en fordel at se hvad der er muligt at finde i Retsbetjentens arkiv under Afd. M. Udskrivningsvæsen Her er det muligt at finde flere oplysninger,

Læs mere

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos pastoraterne

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos pastoraterne Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos pastoraterne 2003 Indledning Statens Arkivers generelle kassationsbekendtgørelse Dette er en vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelser

Læs mere

7. Ejendomsbeskatningen

7. Ejendomsbeskatningen 131 7. Ejendomsbeskatningen 7.1 Grundlaget for ejendomsbeskatningen Grundlaget for ejendomsbeskatningen er den senest foretagne offentlige vurdering inden skatteårets begyndelse. Bestemmelserne om vurdering

Læs mere

Vedtægter. for. Rødvig Fiskerihavn

Vedtægter. for. Rødvig Fiskerihavn Vedtægter for Rødvig Fiskerihavn 1. Havnen ejes af Fiskeriforeningen for Rødvig og Omegn, og forvaltes i overensstemmelse med det af ministeriet for offentlige arbejdet under 17. juni 1950 udfærdigede

Læs mere

BEVARING OG KASSATION. HVAD SKAL BEVARES OG HVAD MÅ KASSERES

BEVARING OG KASSATION. HVAD SKAL BEVARES OG HVAD MÅ KASSERES BEVARING OG KASSATION. HVAD SKAL BEVARES OG HVAD MÅ KASSERES INDHOLDSFORTEGNELSE: Hvad skal bevares? 2 Bevaringsbestemmelser for arkivalier hos kommunale forvaltninger 2 Bevaringsbestemmelser for arkivalier

Læs mere

Vedtægter. For 1. udgave: Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene. Dato:

Vedtægter. For 1. udgave: Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene. Dato: Vedtægter Dato: 15.10.2016 For 1. udgave: 18.04.1981 Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene Side: 1 af 5 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemmer 4 Bestyrelse 5 Tegningsret

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra IT- og Telestyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra IT- og Telestyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra IT- og Telestyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Vestervangens Parkbebyggelse

Vestervangens Parkbebyggelse Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter 1 Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dets hjemsted er: Randers Kommune. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II)

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

Velfasrdsstaten i tal. Register. Dansk Velfcerdshistorie. Hans Chr. Johansen og Birgitte Holten

Velfasrdsstaten i tal. Register. Dansk Velfcerdshistorie. Hans Chr. Johansen og Birgitte Holten Velfasrdsstaten i tal Register Dansk Velfcerdshistorie Hans Chr. Johansen og Birgitte Holten Syddansk Universitetsforlag 2015 Indhold Forord 11 Indledning 13 Kapitel 1 Velfaerdsstatens udvikling i tal

Læs mere

KAPITEL 1. FOLKESKOLENS BEGREB OG FORMÅL. 1. Folkeskolen er den kommunale skole, der tilbyder undervisning efter denne lov.

KAPITEL 1. FOLKESKOLENS BEGREB OG FORMÅL. 1. Folkeskolen er den kommunale skole, der tilbyder undervisning efter denne lov. Lov om folkeskolen 26. juni 1975 KAPITEL 1. FOLKESKOLENS BEGREB OG FORMÅL 1. Folkeskolen er den kommunale skole, der tilbyder undervisning efter denne lov. 2. Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene

Læs mere

VEJLEDNING OM AFLEVERING AF PAPIR- ARKIVALIER TIL KØBENHAVNS STADSARKIV. En vejledning til Københavns Kommunes forvaltninger og institutioner

VEJLEDNING OM AFLEVERING AF PAPIR- ARKIVALIER TIL KØBENHAVNS STADSARKIV. En vejledning til Københavns Kommunes forvaltninger og institutioner VEJLEDNING OM AFLEVERING AF PAPIR- ARKIVALIER TIL KØBENHAVNS STADSARKIV En vejledning til Københavns Kommunes forvaltninger og institutioner Københavns Stadsarkiv oktober 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING

Læs mere

Sct. Mariæ Kirke, Nordjylland Regnskab Balance 2011 Side 1 af 7. 23. Februar 2011. Aalborg, den

Sct. Mariæ Kirke, Nordjylland Regnskab Balance 2011 Side 1 af 7. 23. Februar 2011. Aalborg, den Sct. Mariæ Kirke, Nordjylland Regnskab Balance 2011 Side 1 af 7 Sogn nr. 56 Nordjylland, menighederne i: Aalborg Til Bispekontoret Frederikshavn Gl. Kongevej 15 Hjørring 1610 København V Thisted Vedlagt

Læs mere

Et udsnit af Dybvad Skoles historie

Et udsnit af Dybvad Skoles historie Et udsnit af Dybvad Skoles historie - fortalt af Jens Veien, tidligere skoleinspektør Skoleloven fra 1958 betød "købstadsordnede" forhold på alle landets skoler, og dermed også i daværende Skæve kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SØBO 15.01.2008

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SØBO 15.01.2008 J.nr.: 103522 Ejerlav: Bogense Markjorder Matr.nr.: 18 E Ejerlejlighed nr. 1 og 2 Beliggende: ANMELDER: Advokat Søren Olesen Adelgade 79 5400 Bogense 6481 1666 Rolighedsvej 16 5400 Bogense VEDTÆGTER FOR

Læs mere

4 Ikrafttrædelse mv. Bestemmelserne træder i kraft straks. Samtidig ophæves kassationsbestemmelser af 18.4. 1996.

4 Ikrafttrædelse mv. Bestemmelserne træder i kraft straks. Samtidig ophæves kassationsbestemmelser af 18.4. 1996. Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Direktoratet for Folkeoplysning m.m. i varetægt hos Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Vedtægter juni 2005

GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Vedtægter juni 2005 Vedtægter for grundejerforeningen Boeslum Plantage. 1. Navn Foreningens navn er grundejerforeningen Boeslum Plantage. Dens hjemsted er Boeslum, 8400 Ebeltoft. 2. Formål. Foreningen formål er at varetage

Læs mere

Budget 2017 Højskolen på Møn 28 elever

Budget 2017 Højskolen på Møn 28 elever Budget 2017 Højskolen på Møn 28 elever Statstilskud Skolepenge Ø.indtægter Uv. Omkostn. Bygninger Kostafdeling Administration Investeringer Afskrivninger Diverse info. 2017 er højskolens første år, hvor

Læs mere

Velfærdsstaten i tal Register. Dansk Velfærdshistorie

Velfærdsstaten i tal Register. Dansk Velfærdshistorie Velfærdsstaten i tal Register Dansk Velfærdshistorie Velfærdsstaten i tal Register Dansk Velfærdshistorie Hans Chr. Johansen og Birgitte Holten Syddansk Universitetsforlag 2015 Forfatterne og Syddansk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

Supplement til Kures gårdregister på Bornholm

Supplement til Kures gårdregister på Bornholm Supplement til Kures gårdregister på Bornholm Alle, der beskæftiger sig med lokalhistorie eller slægtshistorie på Bornholm, støder på - og værdsætter - det gårdregister, som Kr. Kure har udarbejdet ud

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN G/F Astershaven E-mail: Astershaven@groupcare BESTYRELSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN Smørum den 9. januar 2000 Således godkendt af Ledøje-Smørum kommune den 25. januar 2000. Bestyrelsen

Læs mere

Sct. Mariæ Kirke, Nordjylland Regnskab Balance 2007 Side 1 af 7. 1610 København V Thisted

Sct. Mariæ Kirke, Nordjylland Regnskab Balance 2007 Side 1 af 7. 1610 København V Thisted Sct. Mariæ Kirke, Nordjylland Regnskab Balance 2007 Side 1 af 7 Sogn nr. 56 Nordjylland, menighederne i: Aalborg Til Bispekontoret Frederikshavn Gl. Kongevej 15 Hjørring 1610 København V Thisted Vedlagt

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet 1 stk. 1: Foreningens navn er Foreningen SØNDERSØ ANTENNE & KABELNET. stk. 2: Foreningens hjemsted er Søndersø By. 2 Foreningens formål er at etablere

Læs mere

Bilag 6 Regnskaber og budgetter for almene boliger

Bilag 6 Regnskaber og budgetter for almene boliger Bilag 6 Regnskaber og budgetter for almene boliger For de almene ejendomme gennemgås ejendomme først hver for sig, og derefter udarbejdes et samlet budgetoplæg for hver afdeling. De nuværende budgetter

Læs mere

Dansk Menighedspleje blev opløst per 31/12 1981 og videreført som underafdeling af Dansk Sundhedstjenseste

Dansk Menighedspleje blev opløst per 31/12 1981 og videreført som underafdeling af Dansk Sundhedstjenseste Kirkearkiver Arkiv K 4 Dansk Menighedspleje "Ansgar", Flensborg Afleveret o. 1983 fra kontoret i Toosbüygade 7 arkivfortegnelsen udarbejdet 1989 Dansk Menighedspleje blev opløst per 31/12 1981 og videreført

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SØBO

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SØBO J.nr.: 103522 Ejerlav: Bogense Markjorder Matr.nr.: 18 E Ejerlejlighed nr. 1 og 2 Beliggende: ANMELDER: Advokat Søren Olesen Adelgade 79 5400 Bogense 6481 1666 Rolighedsvej 16 5400 Bogense VEDTÆGTER FOR

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

1. Beskrivelse af forsøget Problemstilling Fredensborg Kommune ønsker at overgå til udelukkende at gøre brug af digitale blanketter.

1. Beskrivelse af forsøget Problemstilling Fredensborg Kommune ønsker at overgå til udelukkende at gøre brug af digitale blanketter. Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Digitale blanketter 100% Dato for ansøgning 1. august 2011 Startdato 1. januar 2012 Slutdato 31. december

Læs mere

Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Kirkeministeriet

Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Kirkeministeriet Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Kirkeministeriet I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

Magistratens 1. afdeling Rekonstrueret journalplan 1966 for gruppe 3-9

Magistratens 1. afdeling Rekonstrueret journalplan 1966 for gruppe 3-9 Insitutioner under 1. afdeling 3 Skolevæsenet 32 Skolevæsenet i almindelighed 320 Love, bekendtgørelser, cirkulærer o.l. 320.1 Arealer, bygninger, lokaler o.1. alfabetisk rækkefølge 320.2 Forespørgsler

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Oplysning Fagområde Specifikation Familieydelser og 4.000 - Anbringelse og hjemgivelse af barn - Forældrepålæg - At uddannelsesplan ikke er overholdt om:

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i Registertilsynets varetægt

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i Registertilsynets varetægt Side 1 Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i Registertilsynets varetægt I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere