Skæve Sognekommune. Frederikshavn Stadsarkiv Arkivoversigt Den kommunale administration. 10 Kommunalbestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skæve Sognekommune. Frederikshavn Stadsarkiv Arkivoversigt. 10-19 Den kommunale administration. 10 Kommunalbestyrelsen"

Transkript

1 Skæve Sognekommune Den kommunale administration 10 Kommunalbestyrelsen 10-0 Forhandlingsprotokol for sognerådet , , , , , , , , , , , , , , , Sognerådets kopibog Journalbog over indgående og udgående sager Korrespondance journal , , , , , , Journalsager Sognerådet, opstillet efter Odder, (46 ks.) 13 Kasse- og regnskabsvæsen 13-0 Kasse- og regnskabsudvalgets forhandlingsprotokol Kommuneregnskaber /22, 1922/ /30, 1930/ /38, 1938/ /46, 1946/ /53, 1953/ /59, 1959/ /63, 1963/ /67, 1967/ / Kommuneregnskab, bilag, (12 ks.), Indtægtsbøger , Udgiftsbøger , , , , Hovedbog, (17 ks.), Hovedkassebøger (14 stk.) 13-5 Kassebøger , , , , , , , , , Kassejournaler (10 ks. + 3 læg) 13-5 Kasseopgørelse 1966/ Regnskabskontokort 1952/1953, 1953/1954 1

2 13-5 Regnskabsjournal Revisionsprotokol Kommunale revisorer Valg 15-2 Valgprotokol , Kandidatliste ved valget til kommunalbestyrelsen Folkeregister, statistik og rationering 16-2 Folkeregisteret til og fraflytning Protokol over tilgang til folkeregisteret i Skæve Kommune , Protokol over afgang fra folkeregisteret i Skæve Kommune Indberetning til statistisk departement 1945, Liste til brug ved folkeregisterets indberetning til det statistiske departement , , Folketællingsskema Statistik over kommunens regnskab , , Forsikring 18-1 Forsikring Brand- og bygningsvæsen m.v. 20 Brandkommissionen 20-9 Brandvedtægter 1939, 1944, 1948, Brandmandskab 21-4 Brandfogedprotokol , Udstykninger, mv. 2

3 28-2 Afskrift af den nye matrikel for Skæve sogn Afskrift af 1844-matriklen for Skæve sogn, ajourført Skattevæsen 30 Skatteligning 30-0 Forhandlingsprotokol for ligningsmyndigheden Forhandlingsprotokol for ligningsmyndigheden til brug ved statsskatteansættelser Selvangivelser, (8 ks.), Skattelister, (8 bd.), 1909/ / Skattelister (4 ks.), , , , Skattelister over fælleskommunal indkomst og formueskat (5 bd.) 30-3 Kommuneligning Skatteligning, (8 ks.), 1919/ / Skatteligningslister, (28 bd.), 1918/ / Skattelister over indkomst og formueskat, (40 bd.), , , , Uddrag af fortegnelsen over den foreløbige ansættelse af indkomst og formue Skattelister over samtlige afgifter, (7 bd.), Skatte- og børnetilskudsliste, (12 bd.), 1960/ /68, 1964/65, Tillægsskat til staten, (8 bd.), , , Skatteliste over (mer)indkomst til staten, (8 bd.), , Rettelser af fælleskommunal indkomst- og formueskat 1938/ Mandtalsliste (54 bd.) 1908/ , , , Kombineret mandtals- og ligningsliste 1956/ Beregningsjournaler, (9 bd.), Tillæg til beregningsjournal 1962/ Skattefradrag i henhold til udligningsloven 1937/38 31 Skattebetaling 3

4 31-2 Skatteindbetalingsbog 1940/ Skatteopkrævningsbog, (10 bd.), 1941/ / Afgangs- og tilgangslister af skat Restancelister skat , 1967/ Skatteopgørelser Kirkeskat 32-1 Tiendeliste uden år (ca. 1910) 33 Ejendomsskat og ejendomsvurdering, mv alm. vurdering alm. vurdering, (3 bd. + fremlæggelseskort) alm. vurdering 1950 bind I-II alm. vurdering 1956 bind I-III alm. vurdering 1960 bind I-III alm. vurdering (4 bd.) 1965, (1 bd.), alm. vurdering 1969 bind I-III 33-3 Årsomvurderinger (3 bd.), Omvurdering , Vurdering af fast ejendom Fortegnelse over vurdering af hartkorn og ejendom Fortegnelse over vurdering af ejendoms- og grundskyld Omvurderinger til ejendomsskyld , Ejendomsskattelister, (4 bd.), Ejendomsskyld Ejendoms- og grundskyld Ejerlavsoptælling uden år. 37 Indirekte skatter, forlystelsesskat, m.v. 4

5 37-8 Hundeprotokol, (2 bd.), , Udpantning 38-2 Udpantning, kopibog Udpantningsbøger, (4 bd.), , , , Protokol over bidragspligtige opkrævninger for fremmede kommuner , Protokol over udpantningsbegæringer fra fremmede kommuner , Forskelligt, herunder pligtarbejde 39-1 Pligtkørselsprotokol Socialvæsen 40 Børneforsorg 40-0 Værgerådets forhandlingsprotokol Forhandlingsprotokol for børneværnsudvalg Overværgerådet Protokol for tilsynsmyndigheden med børn Fortegnelse over anmeldelser om børn, født uden for ægteskab , Protokol over anmeldte fødsler , , , Beretning for Skæve Kommunes plejebørn Protokol over anbragte plejebørn Børnebidrag 41-1 Udbetaling af børnebidrag ,

6 41-2 Protokol over alimentanter og alimentationsbidrag Enkebørnsregnskab Offentlig forsorg 42-0 Forhandlingsprotokol fra det sociale udvalg , Socialudvalget journalsager, inddelt efter reg. nr. (23 ks.) 42-2 Personregister O.F. alfabetisk (20 ks.) 42-4 Socialkassebøger, (15 bd.), Social registrantbog, (2 store bd.), uden år 42-4 Registrantnumrene uden år 42-4 Socialregnskab, (7 ks.), 1963/1964, 1968/ Socialregnskabsbilag, (41 ks.), 1935/ /52, 1959/ / Socialregnskab kvitteringer, (3 ks.), 1968/ Socialregnskabskort, (18 ks.), 1951/ / Registreringsprotokol for fattiges faste ejendomme og løsøre Folkeforsikring og sygehjælp 43-0 Dybvad By sygekasses forhandlingsprotokol Dybvad sygekasses forhandlingsprotokol , Forhandlingsprotokol for Skæve sygekasse , , Medlemsfortegnelse sygekasse, (6 bd.), , Indtægtsbog for sygekasse Indtægts- og udgiftsbog for sygekassen Revisionsprotokol sygekasse Sociale pensioner 44-1 Folkepension (5 ks.)

7 44-3 Hovedbog aldersrente Aldersrenteregnskabet 1933/ Fortegnelse over aldersrentenydere Arbejdsløshedsforsikring og arbejdsformidling 45-1 Dagpengebog for lønarbejdere Beskæftigelsesforanstaltninger m.v., 1940/ /52 De fattiges kasse, hjælpekassen 48-0 Protokol til hjælpekassen Hovedbog til hjælpekassen , Regnskabsbog for de fattiges kasse Regnskab for kommunens hjælpekasse (omslag med løsblade) , uden år 48-1 Regnskaber til hjælpekassen 1928/29, 1929/30, 1930/31, 1931/32, 1932/33 og Kassebog til hjælpekassen , , , Diverse papirer og cirkulærer til hjælpekassen uden år Indmeldelsesblanketter Skolevæsenet og kulturelle forhold 50 Kultur- og undervisningsvæsenets bestyrelse 50-1 Skolekommissionens forhandlingsprotokol bind I-II, (2 bd.), , , Skolemøder i Dybvad Forhandlinger med Voer og Hørby sogneråd Forhandlinger med bestyrelsen for Dybvad Private Realskole Sager vedr. Dybvad Private Realskole Skolekommissionens korrespondance ,

8 50-4 Skolestatistik Statistik (skolekort) Regnskabsbog Oversigter over de årlige skoleudgifter Fælleslærerråd og lærerråd Forældreråd Forældremøder Skolekommissionen, valg af medlemmer Oprettelse af 8., 9., 10.-klasser Skole- og undervisningsplaner 51-1 Skoleplan Skoleforbund Skoleforbundsoverenskomst Undervisningsplaner Lærerpersonale 52-2 Sager vedr. lærere Lister vedr. overtimebetaling Honorar for gårdvagt og pasning af samlinger Lærerpersonale Lærerlønninger Skolebygninger og inventar 53-1 Oversigter over udgifter til skolebyggeri i Dybvad Udvidelse af Dybvad skole Vedr. Centralskolen Vedr. Dybvad skole Vedr. Dybvad gl. skole Vedr. Dybvad nye skole ,

9 53-1 Vedr. Hugdrup skole Vedr. Karmisholt skole Vedr. Stagsted skole Tegninger af Dybvad Central skole Tegninger af Dybvad nye skole Tegninger af Dybvad skole tilbygning Tegninger af: Hugdrup skole 1940, Karmisholt skole , Stagsted skole Skoleidrætspladser Tjenesteboliger Skoleinventar Udsmykning Synsprotokol Undervisning, Eksamen og elever 54-7 Stipendier 8., 9. og 10.-klasse Skolemodenhedsprøver Eksamensopgaver Elever i Skæve kommunes skoler fra andre kommuner og visa versa Lejrskoleophold Indkøb af symaskiner til håndgerning Leje af skolefilm Skolernes drift og rengøring, m.v Pedeller Skolerengøring Fritidsundervisning og skoler udenfor folkeskolen 56-1 Aftenskoleundervisning Skæve aftenhøjskole

10 56-1 Højskole Den kommunale ungdomsskole Lejrophold for ungdomsskolen Skrivelser om valgfag uden år 56-3 Ungdomsskolebeviser uden år 56-3 Ansøgning om tilskud Spørgeskema Betaling for valgfag Ansøgning om godkendelse Ungdomsnævnet, valgfag Stidsholt ungdomsskole og efterskole Ungdomsskole Aftenskolenævnets forhandlingsprotokol Ungdomsnævn Privat skoler (Dybvad private mellem og realskole, Østervrå private realskole) 56-6 Ovnstrup friskole Frederikshavn Gymnasium Andre gymnasier Dybvad Handelsskole Arbejdsteknisk skole Dybvad Tekniske Skole Skolens sundhedsforanstaltninger, befordring af elever, forskelligt vedr. skolevæsen Skolelæge Skoletandpleje Skolebuskørsel Kulturelle forhold, biblioteksvæsen 58 Biblioteket

11 60-69 Tekniske forhold, gader og veje 60 Bestyrelsen for tekniske anliggender, gader og veje 60-0 Vejudvalg Åsteds- og ekspropriationsprotokol Gade- og matr. numre Vejvedtægt Kloakvæsen 63-7 Dybvad kloakbidrag Samfundsforhold i øvrigt 71 Retsvæsen 71-2 Forhandlingsprotokol tyendeforligsmægling Hegnsynsprotokol Mark- og vejfredningsprotokol Mark- og vejfredsvurderingsprotokol for Spånheden skoledistrikt Ægteskabsbøger , Ægteskabssager, (2 ks.), Sundhedsvæsen og boligvæsen 72-0 Sundhedskommissionen, forhandlingsprotokol Biograftilsyn 1960 Landbrug, skovbrug og fiskeri 11

12 75-1 Jordboniteringsprotokol Kirkelige anliggender

Volstrup Sognekommune

Volstrup Sognekommune Volstrup Sognekommune 10-19 Den kommunale administration 10 Kommunalbestyrelsen 10-0 Sognerådets forhandlingsprotokol, 1842-1888, 1888-1906, 1906-1922, 1922-1936, 1936-1954, 1954-1960, 1960-1963, 1963-1966,

Læs mere

Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970

Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970 Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970 En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 693 af 7. juli 2003 om bevaring og kassation af primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970

Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970 Bekendtgørelse nr. 693 af 7. juli 2003 Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970 I medfør af 5 i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26.

Læs mere

DANSK KOMMUNAL DECIMALKLASSIFIKATION. (DK-arkivsystemet)

DANSK KOMMUNAL DECIMALKLASSIFIKATION. (DK-arkivsystemet) DANS OMMUNAL DECIMALLASSIFIATION (D-arkivsystemet) på grundlag af 1962-udgaven forsynet med bevarings- og kassationsanvisninger for journalsager på papir efter 1. april 1970 Statens Arkiver 205.713:336.211.3.851:37.018.32.777.81:628.251.86:355.2

Læs mere

Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning, Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner. STIKORD BEVARES KASSERES Affaldsregulativer

Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning, Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner. STIKORD BEVARES KASSERES Affaldsregulativer Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning Alfabetisk liste med vejledende bevarings- og kassationsbestemmelser for dokumenter vedr. Teknisk Forvaltnings sagsbehandling i ørkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle

Læs mere

BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER

BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER En vejledning til bestemmelserne om bevaring og kassation af papirarkivalier i Københavns Kommune Bevaringsplanen gælder for papirarkivalier skabt i perioden

Læs mere

ADMINISTRATIONSUDVALGET AF 1960

ADMINISTRATIONSUDVALGET AF 1960 ADMINISTRATIONSUDVALGET AF 1960 2. BETÆNKNING ADMINISTRATIONEN AF ARBEJDS- OG SOCIALLOVGIVNINGEN. 1. DEL BETÆNKNING NR. 320 1 962 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE I. Indledning

Læs mere

1 INDLEDNING Indhold

1 INDLEDNING Indhold Budget- og regnskabssystem Dato: 8. november 2005 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets

Læs mere

Vedhæftet er bilag A til godkendt indstilling af 22.04.08 der lister bevarede og kasserede arkivalier. LVC Rigsarkivet 22.

Vedhæftet er bilag A til godkendt indstilling af 22.04.08 der lister bevarede og kasserede arkivalier. LVC Rigsarkivet 22. 1 Dette dokument erstater bk-bestemmelse for Økonomistyrelsen og forgængermyndigheder i forbindelse med aflveringssagen 2006-321-051057 og bevarings- og ssagen 2008-321-05786. Vedhæftet er bilag A til

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2012 Afleveret d. 21-03-2013 10:06

ÅRSREGNSKAB 2012 Afleveret d. 21-03-2013 10:06 ÅRSREGNSKAB Afleveret d. 21-03-2013 10:06 for Storring-Stjær Kirkekasse under Storring-Stjær i i Myndighedskode: 8083 CVR nummer: 21118214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisionspåtegning

Læs mere

Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets

Læs mere

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014.

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014. 1 Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen 2 Kapitel 01: Indholdsfortegnelse. Indhold Kapitel 01: Indholdsfortegnelse.... 2 Kapitel 02: Forord.... 9 Bøger til senere gennemgang:... 11 Initialer og forkortelser...

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Status for lovforslag m.v. samt redegørelser 2011/2012. Februarredegørelsen

Status for lovforslag m.v. samt redegørelser 2011/2012. Februarredegørelsen 1 Status for lovforslag m.v. samt redegørelser 2011/2012 Februarredegørelsen Beskæftigelsesministeren Ændring af lov om arbejdsskadesikring (Forældelse af krav på erstatning ved erhvervssygdomme) Ændring

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Vejlby-Strib-Røjleskov Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7825. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Vejlby-Strib-Røjleskov Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7825. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Vejlby-Strib-Røjleskov Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7825 CVR-nr. 45613119 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

CV - dataliste. 2009, 1. dec. Ansættelse som pædagogisk administrativ konsulent i Jammerbugt Kommune, afdelingen Undervisning og Fritid.

CV - dataliste. 2009, 1. dec. Ansættelse som pædagogisk administrativ konsulent i Jammerbugt Kommune, afdelingen Undervisning og Fritid. CV - dataliste Navn: Henning Josefsen Adresse: Viborgvej 191, 9670 Løgstør Telefon: Mobil tlf. 61 27 71 29 E-mail (privat): henning.josefsen@gmail.com Civilstand: Gift med Hanne siden 1972 Børn/børnebørn:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere