Maskiner og planteavl nr FarmTest. Stokerfyring med pilleflis i små pillefyr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maskiner og planteavl nr. 102 2009. FarmTest. Stokerfyring med pilleflis i små pillefyr"

Transkript

1 Maskiner og planteavl nr FarmTest Stokerfyring med pilleflis i små pillefyr

2 Titel: Stokerfyring med pilleflis i små pillefyr Forfatter: Konsulent Jørgen Pedersen, AgroTech Review: Landskonsulent Jens Johnsen Høy, AgroTech Layout: Gitte Bomholt, AgroTech Tryk: Dansk Landbrugsrådgivning Udgave: 1. udgave, april 2009 Oplag: 20 stk. Udgiver: Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Udkærsvej 15, Skejby 8200 Århus N Telefon Fax ISSN

3 Stokerfyring med pilleflis i små pillefyr Af konsulent Jørgen Pedersen, AgroTech

4 INDHOLD 1. RESUME BAGGRUND OG FORMÅL... 6 Indledning... 6 Formål FARMTESTENS GENNEMFØRELSE... 7 Materiale og metode RESULTATER Casebeskrivelser Case 1 Parca Norrahammer fyr med Pell X pillestoker Case 2 Salamanderfyr med Iwaho pillestoker Case 3 Dor kedel med Scotte pillestoker Case 4 Salamander kedel med Manna stoker Case 5 Tasso B3 kedel med JA stoker Case 6 Tasso US3 kedel med JM stoker Case 7 MB Solo kedel med DanTrim stoker Fortesten Samlet vurdering af test af pilleflis på de syv anlæg Analyser ØKONOMIBEREGNINGER KONKLUSION OG ANBEFALINGER BILAG Bilag Bilag Bilag Stokerfyring med pilleflis i små pillefyr

5 1. RESUME Der er i november-december 2008 gennemført en undersøgelse af fyring med såkaldt pilleflis i pillefyr på syv ejendomme. Pilleflis er træflis med en lille og relativt ensartet partikelstørrelse, noget i retning af træpiller. Hensigten med undersøgelsen har været at afdække, om stokeren på pillefyret kan håndtere pilleflis. Følgende resultater fra undersøgelsen skal her fremhæves: To typer af stokere er undersøgt se billederne nedenfor: o Stoker med mere eller mindre vandret indmadning af brændslet. o Stoker med dropfald. Undersøgelsen viste: o At stokere med vandret indmadning kan håndtere pilleflis lige så godt som træpiller. o At stokere med dropfald ikke kan håndtere pilleflis. Ved at iblande pilleflisen fra % træpiller kunne stokere med dropfald fungere næsten uden problemer, dog er der tendens til at pilleflis og træpiller afblander. Pilleflis danner bro i magasin uden omrører. Pilleflis har efter alt at dømme forbrændingsegenskaber på linje med træpiller. Pilleflis har i reglen et højere vandindhold end træpiller og som følge heraf typisk en lavere brændværdi. Pilleflis kan uproblematisk tændes med fyrets egen eltænding. For hvert kg træpiller der erstattes med pilleflis, vil der typisk kunne spares ca. 50 øre i direkte brændselsomkostninger. Stoker me d ligge nde snegl. Stoker me d dropfald. Stokerfyring med pilleflis i små pillefyr

6 2. BAGGRUND OG FORMÅL Indledning Træpiller er normalt dyrere end flis. Til gengæld er flisfyr markant dyrere end træpillefyr. Mange vælger derfor at investere i et træpillefyr eller at sætte en pillestoker på en ældre kedel eller på en ny, billig kedel, som stokeren forholdsvist nemt kan eftermonteres på. Et biobrændsels-pillefyr eller en pillestoker anses normalt ikke for egnet til almindelig flis. Almindelig flis kan eksempelvis ikke som træpiller skæres over af vindingerne på stokersneglen. Store flisstykker kiles derimod fast og stopper stokeren og dermed fyret. Egentlige flisfyr er konstrueret til at kunne håndtere flis med et indhold af relativt store flisstykker, stikkere (relativt lange stykker af grene/ kviste) og klumper. Stokeren er robust, og dens dimensioner er store sammenlignet med stokeren i et biobrændselsfyr til træpiller eller andre typer af pillebrændsel. På Agromek i januar 2008 præsenterede firmaet PC Stål ApS en ny type flishugger (benævnt pilleflishugger i firmaets egen terminologi). Den er udstyret med et sold, som alle flispartikler skal passere igennem for at kunne forlade flishuggeren. Formålet med soldet er at minimere indholdet af store flispartikler og stikkere i flisen. Maskestørrelsen i soldet bestemmer størrelsen af de største flispartikler i flisen. Flisen fra den pågældende flishugger er blevet sammenlignet med træpiller og benævnes ofte pilleflis. Ordet pilleflis er ikke varemærkebeskyttet. Ligheden med træpiller åbner op for muligheden for at erstatte træpiller med pilleflis i pillefyr, der normalt ikke kan håndtere flis, men kun pillebrændsel. Pilleflis besidder imidlertid nogle andre fysiske egenskaber end træpiller, som kan vanskeliggøre indfyring. Nogle pillefyr kan relativt enkelt ændres fra pillebrændsel til flis, andre kan derimod ikke omstilles. For en almindelig husejer, som baserer sin opvarmning på træpiller, vil der kunne spares penge ved anvendelse af pilleflis i stedet for træpiller. Det er således aktuelt af få klarlagt om pilleflis kan erstatte træpiller i små pillefyr, der består af en kedel med en pillestoker. Formål At undersøge om stokeren på pillefyr under normale driftsforhold (fyring) kan indfyre pilleflis til kedlen. Stokerfyring med pilleflis i små pillefyr

7 3. FARMTESTENS GENNEMFØRELSE Materiale og metode Fyring med pilleflis er undersøgt på syv pillefyr under praktiske forhold på de ejendomme, hvor fyrene er opstillede. Hvert fyr er afprøvet med to typer af pilleflis, nemlig: Pilleflis lavet af almindelig, lufttørret træ. Pilleflis lavet af ovntørret træ. Hver forsøgsvært har fået to m 3 af hver af de to typer af pilleflis. Flisen blev leveret i storsække (bigbag s) med én m 3 flis i hver. Forsøgsværterne har i forbindelse med testen af pilleflisen fået udleveret to registreringsskemaer et til hver de to typer af flis. I skemaerne kunne der føres dagbog over driften af fyret under testen. Et eksempel på et registreringsskema kan ses i bilag 1. Flisen er hugget med en flishugger fra PC Stål ApS. Flishuggeren var udstyret med et sold med runde huller med en diameter på 30 mm. Flisen er produceret af firmaet Normik (www.flispiller.dk) og fragtet ud til forsøgsværterne med vognmand. Der er lavet analyse af de to typer flis' partikelstørrelsesfordeling. Analysen er gennemført af Center for Skov og Landskab. Flisen er soldet i en maskine med roterende solde. Størrelsesfordelingen af flispartiklerne er foretaget efter en standard defineret i Ny godkendt kvalitetsbeskrivelse for brændselsflis (Videnblad nr Videncenter for Halm- og Flisfyring). For hver type af pilleflis er der lavet tre analyser Pilleflisens brændværdi, vandindhold mv. er målt af Force Technology. Udvælgelsen af forsøgsværterne er sket med hjælp fra Pilleklubben (www.pilleklub.dk). På hjemmesiden blev der på forsiden orienteret om den planlagte undersøgelse og dens formål, og samtidig blev der efterlyst værter til testen af pilleflisen. I en perioder på nogle uger indkom der en række henvendelser fra interesserede. Egnede fyr til testen blev udvalgt på baggrund af to ønsker: De testede fyr skulle repræsentere hyppigt forekommende fabrikater og modeller. Afstanden fra Århus til forsøgsværten måtte ikke være meget stor. Desuden var det afgørende at sikre, at grundforskellige stokertyper indgik i undersøgelsen. Som nævnt nedenfor, er der testet to grundtyper. I alt blev der som udgangspunkt udvalgt ni pillefyr til testen. En fortest med en mindre portion pilleflis hos en af de udvalgte forsøgsværter medførte, at denne ikke ønskede at deltage i den egentlige test. Desuden sprang yderligere en forsøgsvært fra, inden testen kom i gang. Der er således gennemført test af pilleflis på syv forskellige pillefyr. Resultatet af fortesten er kort omtalt i resultatafsnittet under casebeskrivelser. Alle forsøgsværter er besøgt én gang og de pågældende pillefyr besigtiget. Stokerfyring med pilleflis i små pillefyr

8 Pilleklubben er en internetportal, hvor der udveksles viden og synspunkter om brændsler, fyrtyper mv.; endvidere informeres der om testresultater, og det er også muligt at linke til hjemmesider, hvor der kan købes træpiller mv. De undersøgte pillestokere kan opdeles i to grundtyper: 1. Passiv brændselsindføring, dvs. indløb ved frit fald, i det følgende benævnt dropfaldsstokere. 2. Aktiv brændselsindføring, dvs. mere eller mindre vandret stokerindføring af brændsel i kedlen. Ved type 1 løftes brændslet af en skråtstillet snegl, hvorefter det via et ligeledes skråtstillet faldrør falder ned til brænderhovedet på kedlen. Selve sneglen består alene af sneglespiral uden centeraksel/rør. Faldrøret er ofte et flexrør med forstærkende spiralvindinger i rørsiden. Et sådant rør er glat indvendig, men noget ujævn. Alternativt kan det være et ret rør af metal eller plast. Selve brænderhovedet kan være udformet på to måder: Brændslet fra faldrøret rammer en skråtstillet plade, så det triller ind til ildstedet i kedlen. En kort stokersnegl i brændehovedet fører brændslet fra faldrøret videre ind til ildstedet i kedlen. Det fleksible faldrør benævnes også smelterøret. Røret tjener nemlig som en sikring mod tilbagebrænding til brændselsmagasinet. Når røret smelter over, afbrydes forbindelsen til stokersneglen og dermed brændselsmagasinet. Ved type 2 føres brændslet aktivt af stokersneglen enten vandret eller let skråt ind i brændehovedet. Der eksisterer andre typer af stokere til pillefyr. Eksempelvis en type, hvor brændslet skubbes ind i kedlen. Denne type er ikke undersøgt i Farmtesten I tabel 1 er fabrikat og størrelse for de testede fyr og stokere samlet. Tabel 1. Følgen de fabrikate r af pille stoker og ke del er u ndersøgt. Stoker Kedel Nr. Type Fabrikat Maks. ydelse Fabrikat Maks. ydelse 1 1 Pell X 20 kw Parca Norrahammer kw* 2 1 Iwaho 21 kw Salamander 3 1 Scotte 16 kw Dor 16 kw 4 2 Manna 30 kw Salamander kw* 5 2 JA 30 kw Tasso B3 30 kw 6 2 JM 30 kw Tasso US3 30 kw 7 2 DanTrim 26 kw MB Solo 26 kw *: Afhængig af brændsel. Stokerfyring med pilleflis i små pillefyr

9 Fyrene er indrettet med brændselsmagasin, hvorfra stokeren tager brændslet. Inden testen af pilleflis er påbegyndt er brændselsmagasinet kørt helt tom, så der ikke er sket en blanding med andre typer af brændsler. Forsøgsværterne er bedt om at starte testen med den ovntørrede pilleflis. Undersøgelsen er gennemført i november og december Stokerfyring med pilleflis i små pillefyr

10 4. RESULTATER Resultaterne er delt i tre dele. Først beskrives de anvendte fyr til testen og de rapporterede driftserfaringer fra forsøgsværterne. Hvert fyr handles som en case. Dernæst følger resultaterne fra analyserne af pilleflisen. Tilslut beregnes omkostningerne ved at fyre med pilleflis sammenlignet med situationen ved at anvende andre brændselstyper. Casebeskrivelser Beskrivelserne af de anvendte biobrændselsfyr følger rækkefølgen angivet i tabel 1 på side 8. Stokerfyring med pilleflis i små pillefyr

11 Case 1 Parca Norrahammer fyr med Pell X pillestoker Stokeren er af type 1 (dropfaldsstoker), hvor brændslet løftes af en spiralformet snegl, for derefter at falde gennem et fleksibelt plastrør ned til brænderen, som er monteret på kedellågen på fyret. I brænderen rammer brændslet efter faldet en skråtstillet plade, hvilket får træpiller til at rulle/trille ind og lægge sig inde i brænderens tilslutningsrør, som rager et stykke ind i kedlen. Brænderen er forsynet med elektrisk tænder og blæser. Stokersneglen tager brændslet fra en Mefa tank, og sneglen går gennem en mur, så kedel og brændselsmagasin er adskilt. Ejerens erfaringer: Hullet i bunden af Mefa tanken var for lille til pilleflis og begrænsede stokersneglens kapacitet. Pilleflisen dannede ret hurtig bro i tanken, med det resultat at der slet ikke kom flis ned til sneglen. Pilleflisen blev derfor vibreret ned til sneglen. Resultat: Sneglen forspiste sig og sneglemotoren var ved at brænde af. Sneglen havde meget lav kapacitet og kunne ikke bringe den nødvendige mængde pilleflis op til fyret. Sneglen havde desuden en tendens til at findele pilleflisen på grund af flisens lange opholdstid i sneglen. Ved at blande pilleflisen med træpiller i forholdet maks. 20 % pilleflis med 80 % træpiller kunne der opnås en nogenlunde stabil drift af stoker og fyr. Dog var det nødvendigt at øge driftstiden på stokersneglen væsentligt for at få nok brændsel op til fyret. Blandingen afblandede dog, med det resultat at der skiftevis kom for meget (kun træpiller) henholdsvis for lidt (kun pilleflis) brændsel ind i brændkammeret. Når der kom for meget brændsel i brændkammeret, blev varmen for kraftig og varmesikringen slog fyret fra. Ejeren konstaterede at pilleflisen brændte fint i kedlen. Stokerfyring med pilleflis i små pillefyr

12 Pell X pille stoker (dropfaldsstoke r) på fyr. Mefa tank til træpille r. Case 2 Salamanderfyr med Iwaho pillestoker Pillestokeren er af type 1(dropfaldsstoker) og har principielt set samme opbygning som Pell X (jf. case 1). Fyret er den velkendte Salamander støbejernskedel. En affaldscontainer af glasfiber er indrettet som brændselsmagasin. Stokersneglen består af en spiral inde i et plastrør, der er stukket ned gennem et hul i siden af affaldscontaineren. Ejeren opgav ret hurtigt at fyre med pilleflis, da stokersneglen ikke kunne løfte pilleflisen op. Årsagen var, at spiralsneglen ikke kunne trække flisen med op i sneglerøret. Ejeren prøvede derfor manuelt at hælde flisen ned gennem dropfaldsrøret (smelterøret), for at få noget brændsel ned til kedlen. Men flisen ville ikke skride ned gennem røret. En løsning på dette problem kunne være at øge faldrørets hældning mere mod lodret. Men samtidig vil røret med spiralsneglen også komme til at stå mere lodret, hvilket blot vil øge vanskelighederne med at løfte flisen op med sneglen. Ejeren konstaterede, at den automatiske tænding af flisen med eltændingsmekanismen fungerede tilfredsstillende. Stokerfyring med pilleflis i små pillefyr

13 Iwah o pille stoker (dropfaldsstoker) på Salaman der fyr. Skråplade i Iwaho -bræn dh ovedet, h vor brændsle t triller ind i kedlen. Et kig ned til træpiller i container - brændselsmagasinet. Stokerfyring med pilleflis i små pillefyr

14 Case 3 Dor kedel med Scotte pillestoker Brændehovedet på denne pillestoker af type 1 (dropfaldsstoker) er med intern snegl. Det vil sige, at der i selve brændehovedet sidder en lille snegl, som fører brændslet ind i kedlen. Brændselsmagasinet er en hjemmebygget kasse af spånplade. Fyret er en pladejernskedel. Ejeren opgør sine erfaringer med pilleflisen med følgende: Stokersneglens kapacitet er for lav til at kunne holde fyret kørende på pilleflis. Pilleflisen pakker sammen i magasinet og danner i løbet af et par timer bro over sneglen. Sneglen kan køre fast, hvis der kommer en stor klump pilleflis ned på en gang. Fyret og stokeren fungerede fint på en blanding af ½ pilleflis og ½ træpiller, dog kunne der stadigvæk dannes bro i brændselsmagasinet i løbet af en til to dage. De to typer pilleflis ("våd" og "ovntørret") fungerede lige godt. Scotte pille stoker (dropfaldsstoker) på Dor fyr. Stokersne glen, be mærk det genne msigtige og brændselsfyldte ple xiglas -sn eglerør. Stokerfyring med pilleflis i små pillefyr

15 Case 4 Salamander kedel med Manna stoker Manna stokeren er en type 2 stoker (vandret stokersnegl), det vil sige med stokersnegl direkte fra brændselsmagasin til kedel. Stokerenheden består af brændselsmagasin med stokersnegel og motor hertil. Desuden sidder der en blæser på sneglerøret. I brændselsmagasinet er der omrører, hvilket gør magasinet velegnet til brændsler, der vil pakke og danne bro, eksempelvis flis. Ejeren var generelt godt tilfreds med pilleflisen. Det brændte godt, og såvel stoker som fyr kunne håndtere flisen. Dog forekom der undervejs i testforløbet enkelte tilfælde af tilbagebrænding med den ovntørrede pilleflis. Årsagen hertil angives at være en ikke helt tætsluttende lågepakning på brændselsmagasinet. Problemet blev dog løst ved at justere låget. Ejeren byggede et stativ af paller til storsækkene. Med en truck løftedes en storsæk op på stativet. Herefter kunne flisen tappes nedenud gennem snøvsen ned i en spand. Metoden kan ikke anbefales med mindre stativet er solidt og godkendt til belastningen. Ellers er det forbundet med stor fare at kravle ind under en storsæk, der vejer flere hundrede kg. Ejeren vurderer, at askemængden er større ved fyring med pilleflis end med træpiller. Mannastoke r på Salaman der kedel. Bemærk omrører i bræn dse lsmagasin. Stokerfyring med pilleflis i små pillefyr

16 Case 5 Tasso B3 kedel med JA stoker JA stokeren er af type 2 med vandret stokersnegl. Den er forsynet med en mindre brændselsbeholder, som via en flexsnegl løbende fyldes med brændsel fra en større silo. Tasso B3 kedlen er en støbejernskedel, som er efterisoleret. Der fyres blandt andet med høvlspåner. Ejeren oplevede flere gange, at stokersneglen kørte fast pilleflisen kiledes simpelthen fast inde i sneglerøret. Måske ville det hjælpe at anvende et firkantet rør med en god, stærk motor på sneglen, udtænker ejeren. Der var ellers tilfredshed med brændslet, - det brændte godt, forlyder det. Ejeren har med varmemåler registreret en varmeproduktion på 4,1 kwh pr. kg pilleflis (ovntørret). Kedlens virkningsgrad vurderer ejeren til at være %. Tasso B3 ke del stokeren anes til h øjre. JA stoker - slan ge fra flexsn egl. Stokerfyring med pilleflis i små pillefyr

17 Case 6 Tasso US3 kedel med JM stoker JM stokeren (type 2) er todelt. Første del fører brændslet vandret ud fra brændselsmagasinet til et lodretstående rør. Her falder brændslet ned til selve stokersneglen, som fører brændslet skråt opad ind i kedlen. Brandsikringen består i at stokersneglen er skrå samt i overgangen ved det lodretstående rør. Hele fyringsanlægget bærer præg af at være velholdt med gode og rene omgivelser. Ejeren erfarede hurtigt at forbrændingsblæseren blæste uforbrændte flager af pilleflis bort fra brændehovedet. Der blev derfor foretaget en justering af blæserens ydelse og den indfyrede mængde. Pilleflisen havde en tendens til at pakke i brændselsmagasinet, men det gav ikke anledning til nævneværdige problemer. Den fugtige flisfraktion var klumpet lidt sammen i storsækken, hvilket besværliggjorde udtagningen af flisen fra sækken, beretter ejeren. Ejeren angiver, at der var 2-3 gange så meget aske som ved fyring med træpiller. Muligvis har der været uforbrændte flispartikler i asken. Ejeren vurderer, at et brændehoved af ildfaste sten vil kunne reducere askemængden, da stenene sikrer en meget høj temperatur i brændehovedet. Tasso US 3 kede l med JM stoker. Do. Stokerfyring med pilleflis i små pillefyr

18 Case 7 MB Solo kedel med DanTrim stoker Dantrim-stokeren er en type 2 stoker med vandret indføring af brændslet. Afstanden mellem brændselsmagasin og kedel er relativ lille, hvilket er med til at begrænse pladsbehovet til fyringsanlægget. Ejeren beretter at det gennemgående problem er brodannelse i flisen i magasinet. Stokersneglen danner hurtigt en tunnel i flisen og så kommer der ikke mere flis ind til kedlen. Ejeren indser derfor, at det vil være nødvendigt med omrører i magasinet, hvis brodannelse skal undgås. Med hensyn til brændselsegenskaberne var ejeren tilfreds. Det var let at tænde op og det brændte meget godt, forlyder det. MB Solo ke del me d DanTrim stoker. Bemærk den korte afstand melle m magasin og fyr. Stokerfyring med pilleflis i små pillefyr

19 Fortesten Der blev i foråret 2008 gennemført en fortest af pilleflis på en Salamander kedel påmonteret en TB mini pillestoker; denne stoker er en type 1 stoker (dropfaldsstoker). Efter faldet gennem slangen rammer brændslet en skråtstillet plade, som leder det ind i kedlen. Denne anordning egner sig til træpiller, der nærmest kan rulle videre af sig selv og helt ind i kedlen. Den anvendte pilleflis havde en anden oprindelse end den pilleflis, som blev anvendt i testen på de syv pillefyr beskrevet ovenfor. Vandindholdet i pilleflisen var %. Ejeren oplevede at smelteslangen på stokeren brændte over! Årsagen hertil var, at flisen ikke ville skride ordentlig ind i kedlen. Ilden løb derfor tilbage og smeltede flammeindikatoren og brændte som nævnt slangen over. Den automatiske tænding kunne fint tænde brændslet, og det brændte også tilfredsstillende i kedlen. Ejeren ønskede efter fortesten ikke at deltage i den egentlige test. Anlæg an ven dt til forte st af pille flis: Salaman der ke del me d TB mini dropfaldsstoker. Samlet vurdering af test af pilleflis på de syv anlæg Dropfaldstokere (type 1 stokere) kan ikke indfyre pilleflis til kedlen hverken den tørrede eller den fugtige udgave. Der er flere problemer: Den skråtstillede løftesnegl har vanskeligt ved at løfte pilleflisen op fra magasinet og op til toppen af sneglen, hvorfra det skal falde ned gennem dropfaldsrøret (smelterøret) ned til brændehovedet på fyret. Resultatet er, at kapaciteten er (alt) for lille, eller at der slet intet flis kommer ned til fyret. Flisen har vanskeligt ved at skride ind i kedlen efter faldet gennem smelterøret. Dette er særligt udtalt ved systemer, der anvender en skråtstillet plade, som skal lede brændslet ind i kedlen efter faldet. Hvor brændehovedet er indrettet med kort snegl, der fører brændslet ind i kedlen, var der ikke problemer. Stokerfyring med pilleflis i små pillefyr

20 Der kan også være problemer med at pilleflisen ikke vil skride ned gennem smelterøret. Hvis brændslet stuver op i smelterøret, er der risiko for tilbagebrænding og oversmeltning af smelterøret mv. Pilleflisen danner bro i magasinet årsagen hertil er manglende omrører. Et par af FarmTest-værterne prøvede at blande træpiller i pilleflisen, og det viste sig at være en fordel. Løftesneglen kunne nu løfte brændslet (dvs. blandingen) op, og fyret kørte rimeligt stabilt. Dog var der en tendens til, at blandingen afblandede, og problemerne med brodannelse i magasinet var ikke løst. De to benyttede blandingsforhold var 20 % træpiller og 80 % pilleflis, og halvt af hver. Stokere med aktiv indføring af brændslet (type 2 stokere) kan efter alt at dømme håndtere pilleflis lige så godt som træpiller og kan fint indfyre pilleflisen til kedlen. Et enkelt sted var der som beskrevet problemer med fastkøring af sneglen. Ved anvendelse af firkantrør og en kraftigt motor til stokersneglen, vil risikoen for fastkøring sandsynligvis kunne reduceres markant. Også FarmTest værter med type 2 stokere oplevede problemer med brodannelse i brændselsmagasinet og af samme årsag, nemlig manglende omrører. Et enkelt sted observeredes det, at forbrændingsblæseren kunne blæse uforbrændte flisstykker bort fra ildstedet og ned i asken. En justering af blæseren løste dog dette problem. Analyser I tabel 2 ses resultaterne fra analyserne af pilleflisens brændværdi og vand- og askeindhold. Begge flistyper, den tørrede og den fugtig, er analyseret. Tabel 2. Pille flis analyseret for vand, aske og brændværdi. Analyserne er udført af Force Techn ology - ch nology.com/da. Vandindhold Askeindhold Effektiv brændværdi Øvre brændværdi Pilleflis testet, type % % MJ/kg kwh/kg MJ/kg kwh/kg Tør type 14,7 0,2 15,44 4,29 16,95 4,71 Fugtig type 18,7 0,2 14,78 4,11 16,33 4,54 Prøven af fugtig pilleflis er udtaget hos flisproducenten, mens prøven af den tørrede pilleflis er udtaget hos en af FarmTest værterne. Hos sidstnævnte stod flisen i en lade, og posen havde været åbnet i et stykke tid. Det er således sandsynligt, at flisen som følge af ligevægt med omgivelserne (dvs. luftens relative fugtighed) på prøvetagningstidspunktet har haft et højere vandindhold end da flisen blev produceret af tørret træ. I tabel 3 ses resultatet fra en supplerende analyse af pilleflisens vandindhold. Denne analyse er gennemført i tørreskab ved en temperatur på 103 C. Stokerfyring med pilleflis i små pillefyr

21 Tabel 3. Van din dh old i pilleflis an ven dt i te st og for te st. Vandindhold Pilleflis testet, type % Tør type 14,7 Fugtig type 18,6 Pilleflis i fortest 30,7 Det er ikke overraskende, at de to analyser (tabel 2 og tabel 3) af vandindholdet i den tørrede og fugtige pilleflis gav samme resultat. Prøverne til begge analyser er nemlig udtaget fra samme parti og under ensartede forhold. Resultaterne viser desuden, at prøverne er opbevaret i luft- og fugttætte poser frem til analysetidspunktet. I en tidligere undersøgelse af mindre, stokerfyrede biobrændselsfyr (FarmTest nr. 43) blev der foretaget analyse af to prøver af træpiller. Resultaterne herfra er vist i tabel 4. Tabel 4. Træpillers brændværdi. Resultater fra FarmTest af mindre, stokerfyrede biobræn d- selsfyr nr. 43. Brændsel Vandindhold Askeindhold Effektiv brændværdi Øvre brændværdi % % MJ/kg kwh/kg MJ/kg kwh/kg Træpiller, 25 kg sække 9,1 0,3 17,29 4,80 18,74 5,20 Træpiller, løsvare 8,3 0,3 17,40 4,83 18,84 5,23 Brændværdien er størst i træpiller omkring % større end i pilleflis. Hovedårsagen hertil er forskellen i vandindholdet. Jo mere vand, desto mindre brandbart materiale er der pr. kg brændsel. Resultaterne fra analysen af pilleflisens partikelstørrelsesfordeling er vist i tabel 5. De to flistyper har tilsyneladende ikke været (helt) ens. Det relativt høje indhold af smuld i den tørrede flisfraktion er antagelig en følge af at træet inden flisning har været meget tør og sprød. Begge flistyper indeholder kun lidt flis i katagorien Stor og slet intet i de større kategorier. Det kunne altså se ud til, at soldet i flishuggeren har haft den tilsigtede effekt, nemlig at sikre at der ikke er store partikler i flisen. Som nævnt var hulstørrelsen i soldet på flishuggeren Ø 30 mm, så analysen viser, at der kan slippe enkelte flispartikler igennem på den lange led. Stokerfyring med pilleflis i små pillefyr

22 Tabel 5. Partikelstørrelsesfordelin g i de to typer af pille flis. H vert tal re præse nterer et ge n- nemsnit af tre analyser. Analyserne er genne mført af Ce nter for Skov og Landskab med e n soldmaskine med rotere nde solde Betegnelse Soldskuffe Fraktion (% af totalvægt) Tør flis Fugtig flis Smuld 3,15 mm 13,3 5,94 Småt 3,15 mm < X < 8 mm 47,04 41,26 Mellem 8 mm < X < 16 mm 38,94 50,53 Stor 16 mm < X < 45 mm 0,71 2,27 Ekstra stor 45 mm < X < 63 mm 0 0 Overstor > 63 mm 0 0 Overlang mm 0 0 Overlang 20 > 200 mm 0 0 Danske skoves Handelsudvalg opererer med fem kvalitetsklasser for brændselsflis i Danmark: Fin flis Mellem flis Grov flis Air sprout-flis Forgasningsflis Tabel 6. Tabellen beskriver flis -størrelsesfordelingen for fem kvalitetsklasser for flis. Kval i- tetsbeskrivelsen er godken dt af Dan ske S kove s Han delsudvalg. Kilde: Videnblad nr. 160 " Ny godken dt kvalite tsbeskrivelse for bræn dselsflis". V iden ce nter for Halm - og Flisfyring - center.dk. I bilaget fin des en forklarin g til de fe m kvalitetsklasser. Navn Sold skuffe Fin Mellem Grov Air sprout Forgasning % % % % % Smuld 3,15 mm < 10 < 8 < 8 > 2 < 4 Småt 3,15 mm < X < 8 mm < 35 < 30 < 20 > 5 < 8 (1 (1 (1 Mellem 8 mm < X < 16 mm < 25 (1 (1 > 60 2) Stor 16 mm < x < 45 mm < 60 Ekstra stor 45 mm < X < 63 mm < 2,5 < 6 (1 < 15 > 60 3) Overstor > 63 mm < 0,25 < 0,6 < 3 < 3 Overlang mm < 1,5 < 3 < 6 < 4,5 < 6 Overlang 20 > 200 mm 4) 0 < 0,5 < 1,5 < 0,8 < 1,5 1) Ingen krav 2) Disse 2 klasser skal til sammen udgøre mindst 60 % 3) Disse 3 klasser skal til sammen udgøre mindst 60 % 4) Partikler med følgende dimensioner må ikke forekomme: - længere end 500 mm med en diameter > 10 mm - større end 30 x 50 x 200 mm Som det ses, overholder de to typer af pilleflis (tørret og fugtig) ingen af de angivne kvalitetsklasser. Den kvalitetsklasse, som pilleflisen kommer tættest på er Fin. Kvalitetsklassen Fin er beregnet til villafyr, jf. bilag 2. Stokerfyring med pilleflis i små pillefyr

23 5. ØKONOMIBEREGNINGER I diagram 1 nedenfor er vist de årlige totalomkostninger for opvarmning med fire forskellige brændsler, nemlig fyringsolie, pilleflis, træpiller og brænde. Der er for alle fire brændsler regnet med investering i nyt fyr mv., se bilag 3. Hvis den hidtidige varmekilde har været oliefyr, skal der regnes med ekstraomkostninger til fyrrum, brændselslager, skorsten og installation ved nyetablering af fyr til biobrændsel. Omkostninger til olietank og skorsten er ikke indregnet ved oliefyring. I diagram 2 er alene omkostningerne til brændsel skitseret for de fire brændselstyper. Undersøgelsen har vist, at pilleflis ikke egner sig til pillefyr med dropfaldsstoker (type 1 stoker), men derimod godt kan håndteres af fyr med vandret stoker (type 2 stoker). Træpiller fungerer uproblematisk i dropfaldsstokere såvel som i stokere med vandret indmadning (type 2 stokerne). Der er derfor valgt følgende forudsætninger for de to økonomiberegninger: Pilleflis: Der anvendes fyr med type 2 stoker Træpiller: Der anvendes fyr med dropfaldsstoker (stokertype 1) Et pillefyr med stokertype 2 er i reglen dyrere end et pillefyr med dropfaldsstoker på grund af de større krav til stokerenheden. Forudsætningerne er opstillet med det formål at påvise de lavest mulige omkostninger ved anvendelse af det pågældende brændsel. Og her kan man altså "nøjes" med et pillefyr med dropfaldsstoker, når der anvendes træpiller, mens man skal anvende et fyr med vandret stoker, når der fyres med pilleplis. Der er regnet med samme brændselsudnyttelse af de tre typer af biobrændsel, nemlig 80 %. Da pilleflis har en lavere brændværdi end træpiller, skal der bruges flere kg pilleflis end træpiller. Der er i eksemplet regnet på en ejendom med et energiforbrug svarende til liter fyringsolie. Dette svarer til kg træpiller, kg pilleflis og 24 rummeter brænde. Pillefyr står typisk i et udhus, hvorfor der er regnet med et mindre varmetab (5 %) fra transmissionsledningen ind til beboelseshuset. Der er arbejde ved fyring med biobrændsler. Fyrrummet skal af hensyn til at begrænse brandfaren holdes rent, kedlen skal af hensyn til god brændselsudnyttelse rengøres mindst et par gange pr. måned, og endelig er der en del arbejde med at flytte brændsel og fyre. Brændefyring er temmelig arbejdskævende på grund af den manuelle fyring, men også fyring med flis kræver hyppige tilsyn, da flis kan danne bro og blokere snegle mv. Da fyrene opvarmer privat ejendom og passes af ejeren selv, er der i økonomiberegningen ikke indregnet aflønning af arbejdsindsats ved fyring mv. Stokerfyring med pilleflis i små pillefyr

ANLÆG TIL TRÆPILLER OG KORN

ANLÆG TIL TRÆPILLER OG KORN Stokerfyr til korn og træpiller. ANLÆG TIL TRÆPILLER OG KORN December 2008 Et stokerfyret biobrændselsfyr til træpiller eller korn koster fra 50.000 kr. og opefter afhængig af effektstørrelse, fabrikat,

Læs mere

BIOENERGI kort fortalt. Oliepresser. side 1. Juni 2007

BIOENERGI kort fortalt. Oliepresser. side 1. Juni 2007 Juni 2007 Det behøver ikke at koste en bondegård at komme i gang med at presse olieholdige frø. Den mindste oliepresser koster omkring 12.000 kr. men så er kapaciteten også kun ca. 5 kg frø i timen. Urenheder

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW INDUSTRIVARMES FASTBRÆNDSELSKEDEL Kedlen er en cylindrisk, højeffektiv, 3-træks røgrørs varmtvandskedel. Kedlen er beregnet til fyring med flis, træpiller og andre fastbrændselstyper.

Læs mere

FYRINGSANLÆG TIL HALM December 2008

FYRINGSANLÆG TIL HALM December 2008 Kilde: www.kfhalmfyr.dk FYRINGSANLÆG TIL HALM December 2008 Et halmfyr koster fra 100.000 kr. og opefter afhængigt af effektstørrelse, fabrikat, model, udstyr mv. Mindre anlæg kan placeres i en eksisterende

Læs mere

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis Biobrændsel HPK Stokerkedel til træpiller eller træflis Virkningsgrad > 9 % Opfylder kravene i EN 0.5 - klasse 5 Modulerende drift fra 0-00% Mulighed for brug af fastbrændsel Automatisk rensning af røgrør

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 106 2009. FarmTest. Høtørring

Maskiner og planteavl nr. 106 2009. FarmTest. Høtørring Maskiner og planteavl nr. 106 2009 FarmTest Høtørring Titel: Høtørring Forfatter: Landskonsulent Jens Johnsen Høy, AgroTech, og kvægbrugskonsulent Kirstine Lauridsen, Økologisk Landsforening Kilde: Jørgen

Læs mere

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE Ko m bi ke dle r Randersvej/Drejøvej 14 9500 Hobro Tlf. 9852 1000 Fax 9852 3500 info@titanheating.dk www. titanheating.dk Træpillefyr D15P, D20P, D30P og D45P Er bygget

Læs mere

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort Bio-comfort MONTERINGS VEJLEDNING El tilslutning. Styringen forsynes gennem en Overkog-sikring ( DTO ) monteret på kedlen. Termostat delen bruges ikke. Montering i kedlen: 1. Kontroller at brænderen ikke

Læs mere

Fremtidens stokeranlæg

Fremtidens stokeranlæg Fremtidens stokeranlæg Med Woody sætter Nordic Bio Energy nye standarder for træpillefyr. Her fik man idéen at skabe et produkt af højeste kvalitet i en prisklasse, hvor alle kan være med og resultatet

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 43 2006 FarmTest

Maskiner og planteavl nr. 43 2006 FarmTest Maskiner og planteavl nr. 43 2006 FarmTest Mindre, stokerfyrede biobrændselsfyr Mindre, stokerfyrede biobrændselsfyr af Jørgen Pedersen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Byggeri og Teknik og Karl

Læs mere

Frichsvej 11 DK 8464 Galten www.alcon.nu. Alcon KSM-Multistoker 275. Alcon. Alcon KSM-Multistoker 175 Alcon KSM-Multistoker-Hybren

Frichsvej 11 DK 8464 Galten www.alcon.nu. Alcon KSM-Multistoker 275. Alcon. Alcon KSM-Multistoker 175 Alcon KSM-Multistoker-Hybren Alcon A/S Ingeniørfirma Frichsvej 11 DK 8464 Galten www.alcon.nu Tlf. 8666 2044 Fax. 8666 2954 alcon@post6.tele.dk Medlem af DS Industri Alcon KSM-Multistoker 275 Alcon KSM-Multistoker 325 Alcon KSM-Flisstoker

Læs mere

Spar 50 % på varmeregningen med

Spar 50 % på varmeregningen med LET SVÆRHEDSGRAD: Det er ikke for begyndere, men har du kendskab til principperne i et traditionelt oliefyr, er det en god hjælp. TIDSFORBRUG: En dags tid burde række. SVÆRT PRIS: Cirka 19.000 kroner for

Læs mere

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler Det brandgode Information om biobrændsler alternativ Spar penge og skån miljøet på samme tid Det brandgode alternativ er opvarmning med biobrændsler Lavere varmeudgifter Biobrændsler nedsætter varmeudgiften

Læs mere

BOINK kedel sæt Woody Generation

BOINK kedel sæt Woody Generation BOINK kedel sæt Woody Generation DK Model NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. Kedel bør monteres af autoriseret installatører og skal monteres iht. Arbejdstilsynets publikation

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 94 2008. FarmTest. Logistik ved flisfyring

Maskiner og planteavl nr. 94 2008. FarmTest. Logistik ved flisfyring Maskiner og planteavl nr. 94 2008 FarmTest Logistik ved flisfyring Logistik ved flisfyring Af Jørgen Pedersen, AgroTech Titel: Logistik ved flisfyring Forfatter: Cand.agro og ingeniør Jørgen Pedersen,

Læs mere

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle kreds

Læs mere

BT Biopresser. Din Danske leverandør. af Oliepressere & Rensemaskiner

BT Biopresser. Din Danske leverandør. af Oliepressere & Rensemaskiner BT Biopresser Din Danske leverandør af Oliepressere & Rensemaskiner Generelt for BT Biopresser Vi stræber efter at levere produkter af bedste kvalitet, samt energi effektive. Med en BT Biopresser kan du

Læs mere

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller.

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Konvertering til biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret

Læs mere

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Køb af et halmfyringsanlæg er en stor og langsigtet investering, og det er derfor vigtigt, at man på forhånd gør sig nogle overvejelser om størrelse og type

Læs mere

BIOENERGI kort fortalt. Minikraftvarmeanlæg. side 1. Maj 2007. Offentligt elnet. Forbrugssted. Måler. Strøm. Strøm Varme fra motor/ generator

BIOENERGI kort fortalt. Minikraftvarmeanlæg. side 1. Maj 2007. Offentligt elnet. Forbrugssted. Måler. Strøm. Strøm Varme fra motor/ generator Et minikraftvarmeanlæg producerer el og varme. Det fås i mange størrelser, og det koster fra 150.000 kr. og opad. Brændstoffet er dieselolie, naturgas eller planteolie. Maj 2007 I forbindelse med investering

Læs mere

Pellets Burner Scotte

Pellets Burner Scotte Pellets Burner Scotte 100 step modulated Woody Generation EN303-5 & EN15270godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Manual NBE Pellets Systems MO TERI GS VEJLED I G PÅ COMFORT KEDLE.

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel. Varmtvandsbeholder. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Varme retur.

Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel. Varmtvandsbeholder. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Varme retur. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret kedel.

Læs mere

Bygninger nr. 36 2007. FarmTest. Gylleseparering med Vredo tromleseparator

Bygninger nr. 36 2007. FarmTest. Gylleseparering med Vredo tromleseparator Bygninger nr. 36 2007 FarmTest Gylleseparering med Vredo tromleseparator Gylleseparering med Vredo tromleseparator Af Karl Jørgen Nielsen, Dansk Landbrugsrådgivning, Byggeri & Teknik I/S Titel: Gylleseparering

Læs mere

8. Forbrænding af træpiller

8. Forbrænding af træpiller 8. Forbrænding af træpiller Kapitlet beskriver teori omkring forbrænding af træpiller. 8.1 Forbrændingens faser Når træpiller brænder sker det normalt i fire mere eller mindre sammenfaldende faser: 1.

Læs mere

Hvorfor Biobrændsler?

Hvorfor Biobrændsler? Hvorfor Biobrændsler? CO2 neutralt brændsel Fornybar ressource Indenlandsk ressource (DK+EU) Billigt brændsel (privatøkonomisk) Billigt brændsel (samfundsøkonomisk) Miljøvenligt ved spild/udslip af brændsel

Læs mere

Huskeliste. Problemfri opvarmning med træpiller. Gode oplysninger og råd om biobrændselsanlæg og træpillefyring 2006

Huskeliste. Problemfri opvarmning med træpiller. Gode oplysninger og råd om biobrændselsanlæg og træpillefyring 2006 Huskeliste unplugged.dk Det er fordelagtigt at købe træpiller i den kvalitet, som Dansk Energi Brancheforening anbefaler. leveres på paller eller med lastbil, der stiller krav til bl.a. tilkørselsforhold,

Læs mere

Træpillefyr Woody 4.99

Træpillefyr Woody 4.99 Træpillefyr Woody 4.99 I DHOLDS FORTEG ELSE: Side 2: Montering på Comfort kedel. Side 3: Montering på Opop Kedel. Side 4: Justering efter vægt Side 5-8 Betjenings vejledning. Side 9: Justering af forbrænding.

Læs mere

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode Råd og vejledninger Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode råd og vejledninger Generelt Det til enhver tid gældende Bygningsreglement skal respekteres nøje. Underlaget for dette afsnit er BR08,

Læs mere

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning Træpillefyr Høj effektivitet Brugervenligt styringsdisplay Selvrensende røgkanaler Automatisk askeudkast 4 modeller: 9, 15, 25 & 42 kw Fremtidens miljøvenlige opvarmning Hvorfor vælge et Ekoheat pillefyr?

Læs mere

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Montageanvisning for enkelt modul skorstene CE-mærket Certifikat Producent Er godkendt til følgende temperaturklasser: T400 = Godkendt til 400 C T450 = Godkendt

Læs mere

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Et skift til træpiller sparer mange penge Med en kedel til træpiller kan en gennemsnitlig dansk husholdning spare op til 50-60% på varmeregningen

Læs mere

Siloanlæg til træpiller

Siloanlæg til træpiller Teknisk vejledning Siloanlæg til træpiller Juli 2007 Udgivet af Dansk Energi Brancheforening Paul Bergsøes Vej 6 2600 Glostrup Tlf. 7741 1535 debra@energibranchen.dk Siloanlæg til træpiller 1. Lagring

Læs mere

Forskrift for brug af brændeovne m.v.

Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift nr. 1/2009 Teknik og Miljø Baggrund 1. Som hjælp til borgerne, har Sønderborg Kommune udarbejdet denne forskrift. Den indeholder regler for korrekt brug

Læs mere

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Montageanvisning for dobbelt modul skorstene CE-mærket Certifikat 0036 CPD 90219 001 Producent Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup T450 = temperaturklasse

Læs mere

Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus

Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus Kedelanlægget installeres på Den Lille Maskinstation, der bygges en ny lade til

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 103 2009. FarmTest. Varmepumpe

Maskiner og planteavl nr. 103 2009. FarmTest. Varmepumpe Maskiner og planteavl nr. 103 2009 FarmTest Varmepumpe Titel: Varmepumpe Forfatter: Konsulent Jørgen Pedersen, AgroTech Review: AgroTech Layout: Gitte Bomholt, AgroTech Tryk: Dansk Landbrugsrådgivning

Læs mere

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual - med Scandpell pillebrænder Drifts- og vedligeholdelsesmanual 1 Kære kunde. Tillykke med dit nye BAXI produkt. Nærværende manual er én manual ud af et sæt på to. Sættet består af: Installationsmanual

Læs mere

Opbevaring og formaling af korn.

Opbevaring og formaling af korn. Opbevaring og formaling af korn. Henning Sjørslev Lyngvig Maskinkonsulent, Videncentret for Landbrug Planteproduktion & Michael Holm Chefforsker, Videncenter for Svineproduktion L & F Hvilken opbevaringsform

Læs mere

Elkedler. Tænk anbefaler: Elkedler

Elkedler. Tænk anbefaler: Elkedler Elkedler 11.3.2013 Tænk har testet 18 elkedler i vidt forskelligt design, og fraråder 4 af kedlerne, hvor overfladetemperaturen kommer op på 95 grader. 1 kedel er god på alle punkter og vinder Bedst i

Læs mere

Hillerød Bioforgasning P/S

Hillerød Bioforgasning P/S Hillerød Bioforgasning P/S 22. Juni 2011 Henrik Houmann Jakobsen Direktør BioSynergi Proces ApS www.biosynergi.dk 22. juni 2011 BioSynergi Proces ApS 1 CV - Henrik Houmann Jakobsen BioSynergi Proces ApS.

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

Træpillefyr Scotte Version 4.99

Træpillefyr Scotte Version 4.99 Træpillefyr Scotte Version 4.99 I DHOLDS FORTEG ELSE: Side 2: Montering på Comfort kedel. Side 3: Montering på Opop Kedel. Side 4: Standard menu. Side 5: Udvidet menu. Side 6: Justering af brænder. Side

Læs mere

11. Mindre træpilleanlæg

11. Mindre træpilleanlæg 11. Mindre træpilleanlæg Moderne træpillefyrede anlæg er indrettet til automatisk drift, således at brændselstilførsel og regulering af forbrændingen kræver et minimum af manuel indgriben. Derfor har træpillefyr

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

Fyringsanlæg Et væld af energibesparende og professionelle kombinationsmuligheder

Fyringsanlæg Et væld af energibesparende og professionelle kombinationsmuligheder Din sikkerhed for kvalitet med 40 års erfaring 1/1 2011 Fyringsanlæg Et væld af energibesparende og professionelle kombinationsmuligheder Dansk producent CN Maskinfabrik A/S har specialiseret sig i udvikling

Læs mere

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper.

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper. Opstart og justering af forbrænding på NBE pillebrænder Woody v4.99. Grundforudsætninger: Der er monteret en velfungerende trækstabilisator i skorstenen eller på røgrøret Trækstabilisatoren er indstillet

Læs mere

Woody. 100 step modulated Version 6.00<

Woody. 100 step modulated Version 6.00< Woody 100 step modulated Version 6.00< INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4-7: Betjenings vejledning basis. Side 8-11: Betjenings vejledning udvidet.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllebankevej 2 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-014415 Energikonsulent: Søren Surrow Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS

DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS Vejledning til vvs-installatører, servicemontører og andre, der ønsker at gøre en indsats for at forny Danmarks bestand af oliekedler Vær med til at udskifte Danmarks

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk Biobrændsel - Flis, halm og træpiller... Træpiller Fuldautomatiske fyringsanlæg www.linka.dk Fyringsteknologi til biobrændsler Forbrændingsherd Forbrændingsteknik Fyringsteknologien til biobrændsler er

Læs mere

Husejerens overvejelser ved valg af. jordvarmeboringer

Husejerens overvejelser ved valg af. jordvarmeboringer Gør tanke til handling VIA University College Husejerens overvejelser ved valg af lukkede jordvarmeboringer Inga Sørensen, Senior lekt or, geolog VIA Byggeri, Energi & Miljø Center for forskning & udvikling

Læs mere

Notat. : Vurdering af mulighed for fælles varmeforsyning i Ørslevkloster,

Notat. : Vurdering af mulighed for fælles varmeforsyning i Ørslevkloster, Notat Til Kopi til : Garry Keyes, Ørslev Kloster : Karl Krogshede, Skive Kommune Dato : 26. marts 2013 Udarbejdet af : Finn Yde Vedrørende : Vurdering af mulighed for fælles varmeforsyning i Ørslevkloster,

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.hstarm.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen 1.800 timer

Læs mere

FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE

FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE Den bedste måde at fyre med brænde på... Forgasningsgenerator til brænde DOKOGEN Kompressorer ATMOS 1945 TRADITION OG SUCCES Tre generationer af familien Cankař ATMOS 79 år

Læs mere

Stokerkedel til biobrændsel, træpiller og skovflis

Stokerkedel til biobrændsel, træpiller og skovflis Biobrændsel Stokerkedel til biobrændsel, træpiller og skovflis Moderne stokerfyr med magasin til villa - landbrug - erhverv Multi Heat er særdeles vel egnet til effektiv og miljøvenlig fyring med biobrændsler

Læs mere

Notatet omfatter sammenligning af 3 typer anlæg for forskellige biobrændsler.

Notatet omfatter sammenligning af 3 typer anlæg for forskellige biobrændsler. Tillægsnotat Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk a.m.b.a. Vedr.: Beregning på 1 MW Biomassekedler Dato: 20. januar 2015 1 Indledning Forligskredsen bag energiaftalen 2012 har besluttet, at de 50 dyreste kraftvarmeværker

Læs mere

Stokerkedel til biobrændsel, træpiller, skovflis og korn

Stokerkedel til biobrændsel, træpiller, skovflis og korn Biobrændsel Stokerkedel til biobrændsel, træpiller, skovflis og korn Multi-Heat er særdeles vel egnet til effektiv og miljøvenlig fyring med biobrændsler som træpiller, skov flis og korn. Spørg BAXI til

Læs mere

ØRSLEV TERSLEV FJERNVARMEFORSYNING FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN V/KLAUS FAFNER

ØRSLEV TERSLEV FJERNVARMEFORSYNING FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN V/KLAUS FAFNER ØRSLEV TERSLEV FJERNVARMEFORSYNING FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN V/KLAUS FAFNER HVAD BLEV UNDERSØGT? Overdragelse af E.ON Produktion og E.ON Varmes ejerskab til et nyt fjernvarmeselskab. Muligheder for en

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

Spørgeskema til opgørelse af brændeforbrug i Deres bolig

Spørgeskema til opgørelse af brændeforbrug i Deres bolig Spørgeskema til opgørelse af brændeforbrug i Deres bolig Adresse: Senere i skemaet er der plads til eventuelle kommentarer. +DU'HEU QGHRYQEU QGHI\U SHMVHOOHUOLJQHQGH" Ja Nej Hvis nej: Returnér straks skemaet

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel Biobrændsel Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel www.hstarm.dk Bliv tændt af fremtidens energi Biobrændsel er en af de vigtigste energiformer i fremtiden. Stigende oliepriser, øget miljøbevidsthed

Læs mere

JØMA STOKER. Styring PCT 241

JØMA STOKER. Styring PCT 241 JØMA STOKER Styring PCT 241 Side 1 Introduktion Tillykke med deres nye Jøma stoker anlæg. Anlægget er forsynet med en elektronisk styring med modulerende drift i fire trin. Hvilket vil sige, at styringen

Læs mere

2. Markedet for træpiller

2. Markedet for træpiller 2. Markedet for træpiller Kapitlet beskriver udviklingen i forbrug og priser på træpiller, samt potentialet for varmeforsyning med træpiller i Danmark. Potentialet for varmeforsyning med træpiller er beskrevet

Læs mere

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg.

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg. Spørgsmål & Svar sp: Hvor høj skal en skorsten være? sv: I det nugældende Bygningsreglement er der ikke angivet en mindstehøjde i cm. Der opereres med et "funktionskrav" som siger at en skorsten skal have

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET AUGUST 2011 Udskiftning af radiatorventiler Det anbefales at montere termostatventiler på alle radiatorerne i huset, og at der efterfølgende foretages en systematisk

Læs mere

Forsyningskæden af træpiller. 1. Råvarerne 2. Fabrikkerne 3. Shipping og lagring 4. Certificering

Forsyningskæden af træpiller. 1. Råvarerne 2. Fabrikkerne 3. Shipping og lagring 4. Certificering Forsyningskæden af træpiller 1. Råvarerne 2. Fabrikkerne 3. Shipping og lagring 4. Certificering Date: 2014-04-29 Niels Peter K. Nielsen npkn@dti.dk Overblik: Træpiller fra træ til kedel Råvarekilder Plantage

Læs mere

MK TRÆ Birkevej 26-3320 Skævinge Telefon: +45 48 25 27 95 - Fax: +45 48 25 27 87 e-mail: mktrae@mktrae.dk www: www.mktrae.dk

MK TRÆ Birkevej 26-3320 Skævinge Telefon: +45 48 25 27 95 - Fax: +45 48 25 27 87 e-mail: mktrae@mktrae.dk www: www.mktrae.dk Fakta: (Kilder: Skovforeningen, Skov og Naturstyrelsen, Bolius, Forbrugerstyrelsen, Teknologisk Institut, Miljøstyrelsen/Grøntansvar, Træ er miljø) Der bruges tre mål for brændemængder: To for stablet

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

28. januar 28. april 28. juli 28. oktober

28. januar 28. april 28. juli 28. oktober Vejledning til indberetning af brændselspriser. Indberetningen af brændselsmængder og -priser er blevet opdateret sådan at det nu kommer til at foregå digitalt via indberetningssiden: http://braendsel.fjernvarmeindberetning.dk/.

Læs mere

FarmTest - Bygninger nr. 6-2002. Stålsiloer til korn

FarmTest - Bygninger nr. 6-2002. Stålsiloer til korn FarmTest - Bygninger nr. 6-2002 Stålsiloer til korn Stålsiloer til korn Af landskonsulent Jens Johnsen Høy, Landskontoret for Bygninger og Maskiner Titel: FarmTest - Bygninger nr. 6. Stålsiloer til korn

Læs mere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Gratis og uvildig telefontjeneste, der kan svare dig på alt om energibesparelser

Læs mere

mindre co 2 større livskvalitet

mindre co 2 større livskvalitet dig og din brændeovn mindre co 2 større livskvalitet Foreningen af leverandører af pejse og brændeovne i Danmark Investering i en brændeovn og korrekt fyring med træ er det mest effektive, du og din familie

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 101 2009. FarmTest. Nabovarmeanlæg

Maskiner og planteavl nr. 101 2009. FarmTest. Nabovarmeanlæg Maskiner og planteavl nr. 101 2009 FarmTest Nabovarmeanlæg Titel: Nabovarmeanlæg Forfatter: Konsulent Jørgen Pedersen, AgroTech Review: Landskonsulent Jens Johnsen Høy, AgroTech Layout: Gitte Bomholt,

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Farvergårdsvej 13 Postnr./by: 3200 Helsinge BBR-nr.: 270-018476 Energikonsulent: Jan Chrillesen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Consult-88

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

KSM-Multistoker 175-13 Med PCT300 Iltstyring.

KSM-Multistoker 175-13 Med PCT300 Iltstyring. Brugervejledning. KSM-Multistoker 175-13 Med PCT300 Iltstyring. Producent: Der er penge at spare ved at installere en KSM-Stoker K S M -Stoker A/S Næssundvej 440, 7960 Karby DK. Tlf. +45 97761072 Mobil.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance Opgave 1 Opvarmning, energitab og energibalance Når vi tilfører energi til en kedel vand, en stegepande eller en mursten, så stiger temperaturen. Men bliver temperaturen ved med at stige selv om vi fortsætter

Læs mere

Scotte Plus. Black Star Fra version 6.34. INDHOLDS FORTEGNELSE: Monterings vejledning. Justering efter vægt.

Scotte Plus. Black Star Fra version 6.34. INDHOLDS FORTEGNELSE: Monterings vejledning. Justering efter vægt. Scotte Plus INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4-7 : Basis Setup. Side 8-11 Udvidet Setup Side 12: Justering af forbrænding. Side 13: Rensning af brænder

Læs mere

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis!

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! I denne tid taler alle om svindende energi ressourcer, og hvordan fossile brændstoffer skaber problemer ikke dig!

Læs mere

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel Biobrændsel Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel www.baxi.dk Bliv tændt af fremtidens energi Biobrændsel er en af de vigtigste energiformer i fremtiden. Stigende oliepriser, øget miljøbevidsthed

Læs mere

ME20i - ME40i - ME80i

ME20i - ME40i - ME80i INSTALLATIONSVEJLEDNING ME20i - ME40i - ME80i Udgave 1.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes! Samling af fyr... side 2 Tilslutning til varmekreds... side 3 Tilslutning

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. [XXX] Anonymiseret Sendt pr. e-mail til [XXX] og [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

REFO FullFlex Turn-Key

REFO FullFlex Turn-Key REFO FullFlex Turn-Key Modulære Biomasse Varme & El Løsninger November 2013 Indhold 1. Introduktion... 3 2. REFO FullFlex Turn-Key... 3 2.1. REFO FullFlex Turn-Key 900kW Konfiguration... 4 2.2. REFO 300

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg mod syd. Især hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge

Læs mere