Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dokumentation af beregningsmetode og kilder"

Transkript

1 Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale bliver vedtaget i dens nuværende form, som fremlagt i lovforslag om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. og flere andre love sendt i høring 18. oktober 2011 (herefter kaldet lovforslag af d. 18. oktober 2011, se lovforslaget her). Derudover antages det, at man opfylder de nuværende krav til indbetalinger m.v. for at kunne få fuldtidsefterløn. Pensionsalderen er regnet i forhold til Aftale om senere tilbagetrækning på baggrund af den forventede stigning i levetiden fra DREAM-gruppens befolkningsfremskrivning fra Alle beløb er regnet i 2011-pris- og lønniveau. Dermed er der taget højde for, at løn og priser vil være højere i fremtiden, og det også vil gælde for både indbetalinger og udbetalinger i forbindelse med efterlønsordningen. Satsen for ydelse og bidrag vil dog ikke fuldt følge pris- og lønudviklingen, da der fraregnes 0,3 pct. til den såkaldte satspulje, hvis stigningen er større end 2 pct. Dette er der ikke taget højde for i beregningerne, hvilket er i tråd med antagelserne, som f.eks. anvendes i beregninger med DREAM-modellen. Det kan have betydning for hvilket afkast, man får af at blive i efterlønsordningen. Beregningsmetode Beregningerne oplyser følgende størrelser: Alder for efterløn Alderen for efterløn afhænger af, hvornår man er født, og findes fra Aftale om senere tilbagetrækning. For personer, født d. 1. januar 1971 og senere, er efterlønsalderen angivet ud fra, at pensionsalderen, som følge af velfærdsforliget fra 2006, vil stiger med stigninger i den forventede restlevetid for en 60-årig. Den forventede restlevetid er beregnet ud fra DREAM-gruppens befolkningsfremskrivning Antal år på efterløn Antallet af år på efterløn afhænger af, hvornår man er født, og findes fra Aftale om senere tilbagetrækning. Skattefri udbetaling i 2012 Den skattefrie udbetaling afhænger af, hvor længe man har indbetalt til efterlønnen. Det kan variere fra person til person, da det har været muligt at starte indbetalinger på forskellige tidspunkter. Se tabel 1 nedenfor for hvilke antagelser, som indgår i beregningerne. Derudover er tillagt de bidrag, som er betalt efter d. 15. maj 2011 frem til 2. april 2012, hvor udbetalingen forventes tidligst at kunne foregå, hvor disse er beskattet med 30 pct.

2 Overskud/underskud ved at blive i efterlønsordningen og gå maksimale antal år på efterløn Resultatet fås ved at trække de fremtidige indbetalinger til efterlønnen fra den samlede efterlønsydelse i hele efterlønsperioden. Indbetalinger er fratrukket den skattemæssige værdi af indbetalingerne. Derudover afhænger de samlede indbetalinger af hvor længe man skal indbetale for at blive berettiget. Se mere om indbetalinger og satsen for efterlønsbidrag nedenfor. Den samlede efterlønsydelse afhænger af, hvor længe man kan gå på efterløn, hvilke regler for ydelsesniveau og modregning af pension, som man er påvirket af, samt hvilken pensionsformue man har. Se mere nedenfor om antagelserne for udregning af efterlønsydelsen. Samlede gevinst ved at blive i ordningen og gå maksimalt antal på efterløn i forhold til udbetaling i 2012 Den samlede gevinst ved at gå på efterløn tager højde for, at valget på nuværende tidspunkt er mellem at få den skattefrie udbetaling i 2012 og at forblive i ordningen. Det er overskuddet/underskuddet ved at blive i ordningen og gå det maksimale antal år på efterløn fratrukket den mulige udbetaling i 2012 Samlet gevinst ved at blive i ordningen og få den skattefrie præmie i forhold til udbetaling i 2012 Den samlede gevinst ved at få den skattefrie præmie er udregnet ved at fratrække de fremtidige indbetalinger og den mulige udbetaling i 2012 fra den skattefri præmie, som man kan optjene ved at blive i efterlønsordningen, men arbejde fuldtid i stedet for at udnytte efterlønnen. Indbetalinger Hvor lang tid man har indbetalt afhænger af ens alder, og hvilke regler, som er eller har været gældende. En nærmere beskrivelse af reglerne for indbetalinger kan findes her. Der kan stadig være nogen, som startede med at indbetale tidligere, end de efter lovens krav skulle, ligeledes er der nogen, som kan have gjort brug af den fortrydelsesordning, som blev lavet i forbindelse med velfærdsforliget i Det er antaget, at der indbetalt som fuldtidsforsikret, og at der ikke er anvendt fortrydelsesordninger. Hvis man har benyttet fortrydelsesordningen vil man have indbetalt færre bidrag end antaget nedenfor, samtidig vil man også modtage en lavere ydelse, mens tidligere indbetalinger vil betyde, at man har indbetalt flere bidrag. De samlede indbetalinger, som anvendes for at finde gevinsten ved at blive i efterlønsordningen, er fratrukket værdien af skattefradraget for indbetalingerne, se nedenfor under sats for efterlønsbidrag. I tabel 1 er antagelser om tidspunkt for start på indbetalingerne, samt de samlede indbetalinger vist. 2

3 Tabel 1, Tidspunkt for indbetalinger Født Start for indbetalinger Slutter indbetaling Antal år med indbetalinger Før 1. januar april 1999 Til efterlønsalderen 12½-22½ år 1. januar juli 1999 Til efterlønsalderen 23-29½ år 30. juni juli Som 35-årig Til efterlønsalderen 30 år 31. december januar Som 35-årige Til efterlønsalderen 30 år 31. december 1976 eller til der er indbetalt i 30 år 1. januar Som 32-årige Indbetaler i 30 år 30 år 31.december 1977 Fra 1. januar Som 30-årig Indbetaler i 30 år 30 år 15. maj 1981 Fra 16. maj 1981 Som 30-årig Indbetaler i 30 år 30 år For de aldersgrupper, som kan nå at indbetale i 30 år, inden de når efterlønsalderen, er det antaget, at de holder pause i betalinger fra det tidspunkt, hvor de har opfyldt de 30 års indbetalinger og indtil efterlønsalderen. Det skyldes, at det skattemæssigt bedst kan betale sig at indbetale bidragene tidligt, da den skattemæssige værdi af fradraget for efterlønsbetalinger er faldende, se afsnittet om sats for efterlønsbidrag nedenfor. For de grupper, som betaler alle deres bidrag efter 2019 (født 1. januar 1990 eller senere), har det ingen effekt på de samlede indbetalinger, hvornår de bliver betalt Sats for efterlønsbidrag Efterlønsbidraget er årligt 7 gange dagpengesatsen pr. dag og er derfor i 2011 på kr. (kilde: Beskæftigelsesministeriet, satser og tal, bm.dk og Lov om arbejdsløshedsforsikring mv., 77 stk.4). I 1999 udgjorde det årlige bidrag 4 gange dagpengesatsen, mens den i 2000 var på 6 gange dagpengesatsen. Derefter har den årlige sats været på de nuværende 7 gange dagpengesatsen. Bidrag til efterlønsordningen indgår i de ligningsmæssige fradrag, og kan derfor trækkes fra i skat. Den skattemæssige værdi er ikke konstant over tid. De historiske værdier til og med 2011 er indhentet fra Skatteministeriet (se her) og er beregnet på baggrund af den gennemsnitlige kommunale beskatning. Fremadrettet er det forventet, at den skattemæssige værdi vil falde, som følge af Forårspakke 2.0, der blev vedtaget i Således vil værdien falde med 1 pct.-point om året fra 2012 til 2019, hvor den er forventet at være 25,5 pct.(kilde: Forårspakke 2.0, Lovforslag nr. L159 Folketinget ). Bidragsfrie perioder eller pause i indbetalingerne Hvis man er født før d. 1. januar 1976 og er begyndt at indbetale, inden man fyldte 35 år, har man mulighed for at lade være med at betale efterlønsbidrag i en tilsvarende periode, som man har betalt bidrag i perioden, før man fyldt 35 (og bidrag betalt i 2007, hvis man fyldte 35 år i dette år). Derudover vil man kunne nå at indbetale 30 år inden man når efterlønsalderen, hvis man er født efter 1. januar 1976, og har derfor mulighed for at holde pause i indbetalingerne undervejs. 3

4 Skattefri udbetaling 2012 I henhold til aftale om tilbagetrækning af d. 13. maj 2011 bliver det muligt, at få udbetalt alle indbetalte bidrag frem til 15. maj 2011 skattefrit i Det er her antaget, at udbetalingen sker d. 2. april 2012 og der yderligere udbetales indbetalte bidrag fra 15. maj 2011 til 31. marts 2012, som beskattes med 30 pct. (kilde: lovforslag af d. 18. oktober 2011). Hvis man har holdt bidragsfrie perioder eller pauser i indbetalingerne mellem d. 15. maj 2011 og 2. april 2012 vil ens udbetaling blive mindre. Antallet af bidrag før 15. maj 2011 beregnes ud fra oplysninger om starttidspunktet for indbetalinger. For personer født efter d. 15. maj 1981 forventes det, at der ikke er indbetalt bidrag før d. 15. maj 2011 og der derfor ikke er mulighed for en skattefri udbetaling. Udtrædelse af efterlønsordningen inden efterlønsalderen Det er muligt, at udtræde af efterlønsordningen inden efterlønsalderen og få udbetalt de efterlønsbidrag, som man har indbetalt, også efter 1. oktober 2012, hvor muligheden for skattefri udbetaling udløber. Disse beskattes med 30 pct., hvis de overføres til en pensionsforsikring, og indkomstskat, hvis de udbetales kontant. Se nærmere regler her. Dog beskattes bidragene kun med 30 pct. ved kontant udbetaling, hvis man overgår til førtidspension. Hvis man dør inden efterlønsalderen, så udbetales efterlønsbidragene kontant til boet (Lov om arbejdsløshedsforsikring mv. 77a stk. 4). For at kunne få efterløn kræver det, at man er til rådighed for arbejdsmarkedet, når man når efterlønsalderen. Efterlønsydelse For personer født før 1. juli 1959 gælder de nuværende regler for efterlønsydelsens størrelse, som betyder, at hvis man går på efterløn i den maksimale periode vil ydelsen udgør 91 pct. af den maksimale dagpengesats, svarende til kr. før modregning og skat i For personer født efter d. 31. december 1955 gælder der skærpede modregningsregler, se afsnittet om modregning nedenfor. For personer født fra d. 1. juli 1959 og senere, vil efterlønsydelsen i 2011 svare til kr. før modregning og skat. I beregning af gevinsten ved at gå på efterløn er det for alle antaget, at man går den længst mulige periode på efterløn, samt at man før overgangen til efterløn var berettiget til den maksimale dagpengesats ved ledighed, da man ellers også vil få en lavere efterlønsydelse. Hvis man arbejder ved siden af efterlønnen vil arbejdsindkomst blive fradraget i efterlønsydelsen i henhold hvor mange timer, der arbejdes, og hvilken timeløn, som man modtagere. Ser nærmere om reglerne her. Det er i beregningerne antaget, at man ikke har lønindkomst ved siden af sin efterløn. 4

5 Tabel 2 Efterlønsalder, længde af efterlønsperiode og pensionsmodregning Født Efterlønsalder Varighed af efterløning Pensionsmodreg- Efterlønsydel- Efterlønsår 1) se 2. halvår halvår Gammel Gammel halvår ½ 5 Gammel Gammel halvår Gammel Gammel halvår ½ 5 Gammel Gammel halvår Gammel Gammel halvår ½ 4½ Ny * Gammel halvår halvår Ny * Gammel halvår ½ 3½ Ny * Gammel halvår Ny Ny 2023 og efter 1) For dem, som er født i første halvår af 1956 og frem til 1. halvår af 1959, som går på efterløn i perioden , hvor efterlønnens varighed beskæres fra 5 til 3 år, oplever den nye pensionsmodregning, såfremt de benytter efterlønsordningen fuldt ud. Såfremt de overholder en ny toårsregel, som beskæres i samme takt som efterlønnens varighed, modregnes de efter de gamle pensionsmodregningsregler. Anm.: Efter 2023 indekseres efterlønsalderen i overensstemmelse med 2006-velfærdsaftalen. Kilde: Lovforslag af d. 18. oktober Beskatning af efterlønsudbetaling Efterlønsydelsen indkomstbeskattes på linje med al anden ikke arbejdsrelateret indkomst. Det vil sige, at der ikke svares arbejdsmarkedsbidrag eller opnås beskæftigelsesfradrag ved efterlønsydelsen. Det indebærer, at hvis man ikke har anden indkomst, så vil man opnå et bundfradrag på og beskattes med bundskat, sundhedsbidrag, kommune og kirkeskat, som opgøres til 37,3 pct. i en gennemsnitlig kommune, hvilket svarer til personbeskatningen i Der tages i beregningerne højde for, at der er enkelte, som har anden indkomst, der ikke er arbejdsrelateret. Det indebærer, at bundfradraget sænkes med kr. Pensionsmodregning I beregningerne er pensionsmodregningen foretaget med udgangspunkt i, at der er tale om en livsvarig pensionsydelse, altså en livrente med et tilhørende pensionstilsagn. I virkelighedens verden vil der være mange, som både sparer op i livrenter og ratepensioner, men da beskatningen af disse to typer er mere eller mindre ækvivalente, afspejler denne antagelse alle mulige kombinationer af pensionsopsparing. Tabel 3. Regler for pensionsmodregning For personer født før 1. januar 1956 Løbende udbetaling af 50 pct. af udbetaling i de to første pensioner Pensionsdepot/ -opsparing Pensionstilsagn år. 55 pct. i de sidste tre år 5 pct. af værdien opgjort som 60- årig. Modregnes med 60 pct. over et bundfradrag på kr. 80 pct. af pensionstilsagnet som 60-årig modregnes med 60 pct. af beløbet over et bundfradrag på kr. For personer født 1. januar 1956 eller senere 64 pct. af udbetalingen 5 pct. af depotets værdi opgjort som 60-årige modregnes med 80 pct. 80 pct. af pensionstilsagnet som 60- modregnes med 80 pct. Kilde: Sociale Ydelser 2011, F&P (2011), Aftale om Tilbagetrækning, Regeringen (2011). Noter: Løbende udbetalinger dækker over pensioner, som udbetales løbende i efterlønsperioden. Pensionsdepoter/-opsparinger dækker ratepensioner, som er en fast årlig rateydelse i op til 20 år. Pensionstilsagn, som dækker livrentepension Det vil sige med en livsvarig ydelse. 5

6 Derudover antages det, at pensionstilsagnsalderen følger med indekseringen i efterlønsalderen. Det vil sige, når efterlønsalderen løftes til 61 år, baseres pensionsmodregningen på pensionstilsagnet som 60-årig, hvilket er i overensstemmelse med 74k i Lov om arbejdsløshedsforsikring mv., og ændringer heraf i lyset af Aftale om tilbagetrækning. Dette indebærer endvidere, at pensionstilsagnet opskrives med 3½ pct. pr. halvår. De angivende af fag og pensionstilsagn er eksempler på mulige pensioner efter et langt arbejdsliv på fuldtid. De faktiske udbetalte pensioner for de enkelte fag afhænger af personens indbetalingshistorik (f.eks. løn, barsel, arbejdsløshedsperioder og alder ved færdiggørelse af uddannelse) og hvilken pensionskasse, det drejer sig om, samt en række forskellige forhold omkring udvikling i renter, afkast, inflation, løn mv. Skattefri præmie Hvis man er berettiget til at gå på efterløn, men forsætter med at arbejde, så kan man optjene en skattefri præmie på maksimalt 12 portioner. Man optjener en portion pr. 481 timer, som man har arbejdet. I beregningerne er det antaget, at man har opfyldt kravene til en fuld skattefri præmie på 12 portioner ved i alt at have arbejdet timer, efter man blev berettiget til efterløn. Hvis man arbejder mindre, eller vælger at gå på efterløn, så vil den skattefri præmie blive mindre. Hvis du har spørgsmål til de gældende regler for f.eks. indbetalinger, modregning eller skattefri præmie, så bør du kontakte din a-kasse. 6

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Efterlønssatser med Reformpakken 2020

Efterlønssatser med Reformpakken 2020 Efterlønssatser med Reformpakken 2020 Analyse for AK-samvirke Sune Sabiers sep@dreammodel.dk 25. august 2011 I denne analyse beregnes de forventede efterlønssatser, hvis regeringens Reformpakken 2020 gennemføres.

Læs mere

Efterlønssatser med Reformpakken 2020

Efterlønssatser med Reformpakken 2020 Efterlønssatser med Reformpakken 22 Analyse for AK-samvirke Sune Sabiers sep@dreammodel.dk 25. august 211 I denne analyse beregnes de forventede efterlønssatser, hvis regeringens Reformpakken 22 gennemføres.

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at få fleksibel efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN FLEKSIBLE EFTERLØN...3 3. HVAD ER ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4. HVORNÅR HAR DU RET TIL ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4.1.

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født i 1952 og 1953 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den fleksible efterløn 1 3. Hvad er et efterlønsbevis? 2 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

En analyse af dagpengesystemets dækning

En analyse af dagpengesystemets dækning 'DJSHQJHV\VWHPHW En analyse af dagpengesystemets dækning Januar 2006 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH.DSLWHO,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1. Indledning... 3 1.2 Sammenfatning... 3.DSLWHO'DJSHQJHQHVN EHNUDIW.DSLWHO.RPSHQVDWLRQVJUDGHUQHLGDJSHQJHV\VWHPHW

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark 1. Gradvis afskaffelse af efterlønnen 2. Befolkningens fordeling på beskæftigede og ikke-beskæftigede 3. Befolkningsudviklingen 4. Udsigt til mangel på arbejdskraft i fravær af reform

Læs mere

SNART PÅ pension. joep.dk

SNART PÅ pension. joep.dk SNART PÅ pension JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 6 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Februar 2007 HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Organisationsændringer Overenskomst 2007 for TDC og De Gule Sider Nye LTD talsmænd LTD generalforsamling

Læs mere

Gennemsnittet er 29.000 kr. blandt de, som påbegyndte alderspension i løbet af de første fem måneder af 2013.

Gennemsnittet er 29.000 kr. blandt de, som påbegyndte alderspension i løbet af de første fem måneder af 2013. Nr. 10 / Juli 2013 Alderspensionen fra PensionDanmark udgør for hver ny årgang af pensionister et stadigt større beløb og dermed også en voksende andel af den samlede pensionsindkomst. Fra 2012 til 2020

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Hul i statskassen Arbejdsmarkedspension, efterløn og anden pensionsopsparing principper og et par eksempler. 1

Hul i statskassen Arbejdsmarkedspension, efterløn og anden pensionsopsparing principper og et par eksempler. 1 Jesper Jespersen Roskilde Universitet e-mail: jesperj@ruc.dk 11. april 2011 Hul i statskassen Arbejdsmarkedspension, efterløn og anden pensionsopsparing principper og et par eksempler. 1 Sammenfatning

Læs mere

KAPITEL II OPSPARING

KAPITEL II OPSPARING Dansk Økonomi forår 2008 KAPITEL II OPSPARING II.1 Indledning Opsparing kan forøge velfærden Fokus på husholdningernes opsparing I sidste ende er formålet med al økonomisk aktivitet at kunne forbruge.

Læs mere