YDELSESKATALOG ØKONOMIYDELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "YDELSESKATALOG ØKONOMIYDELSER"

Transkript

1 YDELSESKATALOG ØKONOMIYDELSER 2012

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 OBLIGATORISKE YDELSER... 9 Afstemning af balancekonti... 9 Afstemning af balancekonti Kompliceret Afstemning af balancekonti Udvidet Afstemning af fejlkonti og kontrol af grænsesnit Apotekerafregning A-skat afregning og administration Bankydelser Betalinger til udlandet Børnefamilieydelse afregning og afstemning Debitor - KØR Debitor fakturering KØR Debitor kreditering KØR Debitor Navision Debitor fakturering Navision Debitor kreditering Navision Debitor stamdata Navision Debitor eksklusiv fakturering Debitor opfølgningsprocedure Tilbagetrækning af sag fra KBS Elevuddannelse ift. Regnskabsopgaver Finanspostering Finanspostering via selvbetjening Firmadankort Indberetning af finansposteringer via ADI Indberetning af køb af udenlandske tjenester Intern afregning Kasseeftersyn inkl. bilags- og regnskabskontrol Inventarliste Moms Beboermidler, lomme- og tøjpenge Kontoplan Kreditnotaer - opfølgning Kreditor manuelle fakturaer Kreditor stamdata Kreditor via Workflow Delt Dispatcher Kreditor via Workflow KS Dispatcher KS påfører konto Navision Kursusadministration Kvalitetssikring af balancekonti Mellemkommunal afregning Mellemkommunal refusion Moms afregning og afstemning Motorlån OBR indberetning OBS Opfølgning på registreringer modtaget på bankkonti Optikerafregning Copyright Koncernservice Materialet må ikke gengives uden tilladelse jf. lov om ophavsret. 1

3 Rådgivning og konsulentbistand Sorteret posteringsudtræk Specialdesignede SAS-rapporter og 5Knet Statsrefusion Statsrefusion - Beboerindskudslån Support Udbetaling via selvbetjeningsløsning Udbetaling via selvbetjeningsløsning For organisationer, der ikke benytter Kreditor via workflow KS dispatcher Økonomikurser TILKØBSYDELSER YDELSER Bankgarantier Bilags- og regnskabskontrol Budgetindberetning - Transaktionsbaseret Budgetindberetning via ADI Debitoranalyse Debitor konkurs, betalingsstandsning og tvangsauktion Efterfølgende kontrol af godkendelsen ved køb af varer og ydelser Kreditor Behandling af rykkerskrivelser Kreditor - Interne TMF fakturaer Kreditoranalyse Omkostningsbaseret regnskab Projektregnskaber Servicebesøg og support på kundelokation Tilskudsadministration Basisydelse Afslutning og rapportering Budgettering og Controlling Time-dagpengeafregning i forbindelse med rejser Udrykning Økonomistyring af Drifts- og anlægsprojekter Basisydelse Afslutning og rapportering Budgettering og Controlling Årsrapport Copyright Koncernservice Materialet må ikke gengives uden tilladelse jf. lov om ophavsret. 2

4 Indledning Baggrund Dette ydelseskatalog omfatter de ydelser, som Koncernservice (KS) leverer til kommunens forvaltninger, Borgerrådgiveren, Intern Revision m.fl. på økonomiområdet. KS s ydelsesportefølje afspejler forvaltningernes efterspørgselsadfærd og derfor udvikles ydelserne løbende. Nye kommer til, eksisterende ændres og nogle falder bort. I dette ydelseskatalog for 2012 indgår de ydelser, som KS forventer at udbyde i I bilag 1 er vist ændringer i ydelsesporteføljen i forhold til KS s ydelseskatalog kan til enhver tid ses på Brugerportalen. skataloget giver et overblik over de økonomiydelser, som KS tilbyder. Hver ydelsesbeskrivelse indeholder en beskrivelse af aktiviteter, forudsætninger og den kvalitet, som er aftalt for den pågældende ydelse. I 2012 introduceres et nyt bilag til ydelseskatalog, s- og organisationslisten, hvor det opgøres hvilke ydelser KS skal levere, og til hvilke forvaltninger og enheder (kontorer, centre, institutioner m.m.). Her ud over tilkendegiver ydelsesbudgettet, i hvilket omfang forvaltningerne forventes at aftage KS økonomiydelser. skataloget, s- og organisationslisten og ydelsesbudgettet er således det samlede aftalegrundlag for KS s økonomiydelser. Økonomiydelseskataloget er opdelt i obligatoriske ydelser og tilkøbsydelser. Obligatoriske økonomiydelser At en ydelse er obligatorisk betyder, at KS skal levere ydelsen til de forvaltninger (organisationer mv.), som Borgerrepræsentationen (BR) har besluttet skal aftage ydelsen fra KS. s- og organisationslisten omfatter de organisationer, der er omfattet heraf. I ydelsesporteføljen findes der således obligatoriske ydelser, som KS skal levere til hele KK én eller flere forvaltninger én eller flere enheder i én eller flere forvaltninger Obligatoriske baselineydelser Når der i økonomikredsen, ØU eller BR er aftalt, at en økonomi opgave fremover skal udføres af KS, så vil de berørte ydelser, forvaltninger og enheder i s- og organisationslisten blive benævnt, som baseline. Forvaltningerne og enhederne er forpligtet til at købe disse ydelser af KS. Den endelige fastlæggelse af hvilke ydelser, der er obligatoriske (baseline) for hvilke forvaltninger og enheder, sker endeligt ved BR s godkendelse af ydelseskataloget med tilhørende bilag. Ønsker en forvaltning at tilbageføre opgaver (obligatoriske ydelser for besluttede organisationer) skal det følge den proces, som er besluttet af ØU den 14. december 2010 ( ). Eventuelt ønske om at tilbageføre en obligatorisk ydelse i 2013 bedes meddelt KS inden 1. september Obligatoriske baselineydelser indregnes i ydelsesbudgettet. Copyright Koncernservice Materialet må ikke gengives uden tilladelse jf. lov om ophavsret. 3

5 Merkøb af obligatoriske ydelser Forvaltning kan aftale, at de vil aftage en større mængde af eksisterende eller ny obligatoriske ydelser fra KS og til nye organisationer. I s- og organisationslisten er en sådan aftale benævnt merkøb. Disse aftaler kan, med mindre andet er aftalt, opsiges inden 1. september 2012 og uden BR s godkendelse. Merkøb af obligatorisk ydelser kan indregnes i ydelsesbudgettet. Engangsbestilling af obligatoriske ydelser Endelig kan en forvaltning eller enhed få en obligatorisk ydelse leveret, som et enkeltstående tilbud fra KS. Tilbud indregnes ikke i ydelsesbudgettet. Tilkøbsydelser økonomi At en ydelse er en tilkøbsydelse betyder, at forvaltningerne frit kan vælge om de vil købe ydelsen hos KS, hos en ekstern leverandør eller selv varetage opgaven. Tilkøbsydelserne kan efterspørges af én, flere eller alle forvaltninger eller organisationer. En tilkøbsydelse afregnes overfor den bestillende organisation. En årligt forudbestilt tilkøbsydelse indregnes i ydelsesbudgettet med mindre andet aftales. Levering En obligatorisk økonomiydelse leveres løbende til de forvaltninger og organisationer, som fremgår af s- og organisationslisten. Der ud over kan både obligatoriske ydelser og tilkøbsydelser løbende bestilles af øvrige forvaltninger og organisationer. For alle økonomiydelser varierer leveringsvilkår og -betingelser samt servicemål med ydelsen. Det fremgår af ydelsesbeskrivelsen eller kan være aftalt særskilt. Afregning KS afregner de i s- og organisationslisten årligt forudbestilte løbende abonnements-, aktivitetsog timebaserede ydelser som direkte kontering fire gange årligt. KS afregner direkte med den bestillende enhed. Den bestillende enhed er her en forvaltning eller en organisatorisk enhed repræsenteret ved en økonomibestiller. KS opkræver ikke noget afregningsgebyr i denne forbindelse. KS er berettiget til, at fakturere for en obligatorisk ydelse også selvom forvaltningen eller enheden selv har udført aktiviteter, som er omfattet af ydelsen. For øvrige ydelser afregner KS ydelsen direkte med den modtagende organisatoriske enhed. KS afregner disse ydelser, som direkte kontering fire gange årligt, med mindre andet eksplicit er aftalt. Såfremt en ydelse er bestilt af en anden organisatorisk enhed end den modtagende, afregner KS, overfor den forvaltning, som aktiviteten vedrører. F.eks. ydelsen Finanspostering afregnes pr. posteringslinje således, at det er den forvaltning, som konteringen vedrører, der betaler for posteringen. KS skal dog på forlangende kunne dokumentere, hvem der er den bestillende enhed. Fakturaspecifikation udsendes og bogføres af KS inden sidste regnskabsmæssige periode i kvartalet lukkes hvilket normalt er 5. arbejdsdag i efterfølgende måned. Ved 4. kvartalsafregning, udsendes og bogføres senest 5. arbejdsdag i januar. Til gennemgang, kontrol og løsning af eventuelle uenigheder, fordeles de resterende arbejdsdage inden periode/måned 12 lukkes i KØR ligeligt mellem forvaltningerne og KS. Følgende afregningsgebyrer er gældende: Intern afregning: kr. 150 Copyright Koncernservice Materialet må ikke gengives uden tilladelse jf. lov om ophavsret. 4

6 Direkte kontering kr. 50 Økonomirelaterede opgaver/ydelser bestilt hos KS, som ikke er beskrevet i dette ydelseskatalog, afregnes løbende og som intern afregning med mindre andet er særskilt aftalt. Indsigelse i forbindelse med afregning Både KS og økonomibestillerne samt andre der har køber ydelser af KS er forpligtiget til indenfor 10 arbejdsdage efter modtagelse, at løse uenigheder vedrørende fakturaspecifikationerne, således at regulerende bogføring kan gennemføres inden næste regnskabsmæssige periode/måned lukkes i KØR. Dokumentationsniveau afregning I forbindelse med den kvartalsvise ydelsesfakturering leverer KS én faktura pr. forvaltning. KS kan tilbyde yderligere opsplitning af faktura mod betaling. Som udgangspunkt skal KS i forbindelse med fakturaspecifikationerne udelukkende sandsynliggøre, at KS har udført ydelserne: For de aktivitetsbaserede ydelser struktureres aktiviteterne, hvor det er muligt, på organisationsniveau og/eller costdriverniveau, således at det minimum modsvarer niveauet i s- og organisationslisten. Detailoplysninger leveres som standardudtræk fra økonomisystemet, hvis der er mulighed for det. Der ud over har forvaltningerne adgang til faktureringsdokumentation via dertil designede DI-rapporter m.m. Disse kan forvaltningerne selv udtrække efter eget behov. For de timebaserede ydelser dokumenteres opgaven minimum ved ydelsesnavn, samlet timeforbrug for afregningsperioden samt modtagende organisation. Hvis ydelsen bestilles individuelt, f.eks. en timebaseret tilkøbsydelse, vil bestilleren ligeledes fremgå af dokumentationen. Hvis en ydelse indeholder flere forskellige opgaver, som f.eks. ydelsen Rådgivning og konsulentbistand, vil opgavens betegnelse ligeledes fremgå af fakturaspecifikation. Abonnementsydelser dokumenteres som udgangspunkt ikke i fakturaspecifikationerne. Det ovenfor nævnte dokumentationsniveau er KS s standardniveau. Ønsker en forvaltning yderligere dokumentation for KS s udførelse af ydelser, kan KS mod betaling tilbyde yderligere dokumentation f.eks. fremfinding af mails og indsendte blanketter. Forvaltningen vil blive faktureret efter medgået tid. dannelse er på økonomiydelserne er tilstræbt omkostningsægte. KS har tilstræbt, at prisen på de enkelte ydelser fastsættes ud fra en gennemsnitsbetragtning svarer til de omkostninger, der var/er forbundet med produktion af ydelserne regnet fra det tidspunkt, hvor opgaverne blev overført fra forvaltningerne til KS. Dog er prisen reduceret som følge af de effektiviseringer, som er indberettet i ydelsesbudgetterne siden Som konsekvens heraf, vil KS i tilfælde af større organisationsændringer, lovændringer, kontoplansændringer og ændringer i IT-systemet, som øger omfanget af opgaveløsningen, afregne det faktiske merforbrug forbundet hermed direkte med forvaltningerne. For abonnementsydelserne har bestillerne og KS valgt en costdriver som f.eks. pr. system eller pr. bankkonti til beregning af faktureringsgrundlaget. en på costdriveren er bedste bud på det gennemsnitlige tids- og aktivitetsforbrug samt evt. andre direkte omkostninger relateret til levering af ydelsen. Når denne model er valgt, er det fordi at en ren aktivitetsdrevet fakturering ikke er hensigtsmæssig eller mulig. Hvis der sker større forskydninger, som følge af ændring i forudsætningerne for en costdriver (fx flere eller færre systemkonti eller bankleverandører) uden at aktiviteterne følger tilsvarende med, vil Koncernservice tage initiativ til at prisen tilpasses, så den afspejler aktiviteten. Copyright Koncernservice Materialet må ikke gengives uden tilladelse jf. lov om ophavsret. 5

7 De afledte prisjusteringer kan ske én gang pr. budgetår med virkning fra 2. halvår og kun hvis der er tale om ændringer på >20 pct. Direkte omkostninger: KS viderefakturerer for udgifter, der direkte kan relateres til ydelsens tilblivelse, når dette ikke er indregnet i costdriveren. Timepriser KS udbyder sine ydelser i henhold til faktiske omkostninger som inkluderer direkte omkostninger som løn og investeringer i hardware og software samt indirekte omkostninger som administration og fælles servicefunktioner. For at dække disse omkostninger udarbejder KS hvert år et sæt timesatser som danner baggrund for fakturering af KS ydelser. r der prissættes ud fra den tid, der er brugt (medgået tid), bliver afregnet efter KS gældende timepriser. I priserne er indeholdt overhead. Hvilken pris der benyttes, afhænger af opgavens karakter og af hvilke kompetencer, der kræves for at løse opgaven. KS leverer kompetencer enten på længerevarende basis (årsværk) eller ad hoc basis (konsulentbistand). Hvis ydelsen er konsulentbistand, varierer prisen ift. hvilke kompetencer, der kræves for at løse opgaven. Ved salg af konsulentbistand faktureres medgået tid pr. påbegyndt time. Hvor intet andet er nævnt faktureres for min. 1 time + evt. direkte omkostninger. HK- og IT-medarbejder: Konsulent: Seniorkonsulent: kr. 583 pr. time kr. 802 pr. time kr pr. time Ved salg af et årsværk leverer medarbejderen 1350 effektive timer pr. år. Årsværk: kr pr. år Direkte omkostninger For ydelser, der prissættes ud fra medgået tid + direkte omkostninger, gælder det, at KS fakturerer for udgifter, der direkte kan relateres til levering af ydelsen. Statistik Der er adgang til visse statistiske informationer over mængden af leverede ydelser fra KS s Brugerportal. Ændringsproces økonomiydelseskatalog skataloget inkl. priser og s- og organisationsliste vedtages op til 2 gange årligt hhv. 1. januar og 1. juli. Både KS og forvaltninger er generelt forpligtiget til at arbejde på effektivisering, kvalitetssikring og standardisering af økonomiopgaverne i Københavns Kommune, herunder med fokus på at sikre udvikling og anvendelse af fælles tværgående ydelser. Økonomiydelseskatalog pr. 1. januar Hovedprocessen for udvikling af KS s økonomi ydelseskatalog ligger typisk i perioden fra maj til september. Processen skal hvert år tilpasses ift. ØU s plan for behandling af alle KS s ydelseskataloger og de sideordnede budgetter. Processen kan beskrives således: Copyright Koncernservice Materialet må ikke gengives uden tilladelse jf. lov om ophavsret. 6

8 Maj KS tilkendegiver påtænkte indholds- og prismæssige ændringer Juni Økonomibestillerne tilkendegiver ændringsønsker Juli KS udarbejder og udsender ændrede ydelsesbeskrivelser og priser August Justeringer/præciseringer indarbejdes i økonomi ydelseskataloget September Revideret økonomi ydelseskatalog inkl. priser og s- og organisationsliste behandles endeligt af KS og økonomibestillerne Herefter følger processen med budgetlægning og godkendelse i ØU og BR. Økonomiydelseskatalog pr. 1. juli Økonomibestillerne og KS kan aftale halvårlige justeringer pr. 1. juli af ydelseskataloget, så længe dette ikke påvirker det samlede budget mellem KS og forvaltningerne. Marts KS og tilkendegiver påtænkte justeringer Maj Økonomibestillerne tilkendegiver ønskede justeringer og KS behandler disse Juni Økonomi ydelseskataloget behandles af økonomibestillerne. Dette gælder så længe justeringerne ikke forskyder ansvars- og opgavefordelingen eller budgettet mellem forvaltninger og KS. I så fald skal justeringerne drøftes i økonomikredsen. Samarbejde og kommunikation KS og økonomibestillerne afholder løbende samarbejdsmøder. Forvaltningerne og KS er forpligtigede til at varetage hinandens interesser. KS udvikler ydelser som effektiviserer økonomiopgaverne på tværs af forvaltningerne. KS s tilbyder ligeledes ydelser, som forudsætter speciel- eller ekspertviden inden for et generelt økonomisk fagområde. Økonomibestillerne har bl.a. til opgave at udbrede kendskabet til KS s ydelser i forvaltningen, således at brugerne har kendskab til ydelsen indhold, forudsætninger samt egne og KS s forpligtigelser. Økonomibestillerne vil typisk også have ansvaret i forvaltningen for at kontrollere kvartalsfaktureringens korrekthed, f.eks. er der afregnet for de korrekte ydelser, organisationer, konti m.m. Afklaring fortolkning af økonomiydelseskataloget sejere (enhedschefer) i KS er økonomibestillernes daglige samarbejdspartnere. Det er også på dette samarbejdsniveau, at eventuelle fortolkningsspørgsmål skal forsøges afstemt. Både ydelsesejer og økonomibestiller kan rejse afklaringsspørgsmål i egen organisation hhv. KS forretningschef for økonomi og økonomichefen i forvaltningen. Spørgsmål til afklaring forvaltningen og KS imellem skal være skriftlige og indeholde konkrete henvisning til ydelsernes ordlyd. Afklaring levering af en ydelse En bruger, som er utilfreds med KS s betingelser for levering af en ydelse eller ydelsen indhold, kvalitet, leveringsfrister mv. skal rette henvendelse til økonomibestilleren. Indsigelsen skal overfor KS være skriftlig og indeholde konkret henvisning til ydelsens ordlyd. Copyright Koncernservice Materialet må ikke gengives uden tilladelse jf. lov om ophavsret. 7

9 Måling og rapportering KS udvælger i samarbejde med økonomibestillerne hvert halve år op til 10 KPI er, der skal rapporteres på de efterfølgende 6 måneder. KPI erne fastlægges i hhv. december og juni, hvor rapporteringen finder sted i det efterfølgende halvår. Nogle af målingerne vil være tværgående for kommunen. Copyright Koncernservice Materialet må ikke gengives uden tilladelse jf. lov om ophavsret. 8

10 OBLIGATORISKE YDELSER Afstemning af balancekonti Formålet med ydelsen er at foretage månedlig afstemning af balancekonti mod bankudtog eller lignende dokumentation. Der ud over er formålet, at opgøre åbne poster, samt sikre opfølgning på disse poster. Se under specifikation. n indeholder: Modtagelse af ekstern dokumentation fx bankudtog. Månedlig afstemning af balancekontoen mod bankudtog eller lignende dokumentation. Opgørelse af eventuelle åbne eller manglende poster på balancekontoen, og dokumentation af dette i afstemningsskema. Opfølgning på åbne eller manglende poster på balancekontoen. Udarbejdelse af eventuelle finansposteringer mv. Udarbejdelse af specifikationer. Udmeldte skabeloner i rammebilaget anvendes. erne indskrives og vedhæftes i Afstemningsloggen i KØR. Indstilling til afskrivning af uerholdelige poster. Arkivering og opbevaring af dokumentation. Support i forbindelse med de afstemte balancekonti, herunder eventuel levering af dokumentation. Afstemningsloggen findes i KØR Finans og Afstemningsrapporten findes i KØR DI Rapporter samt på korinfo. Vedligehold af forretningsgang n indeholder ikke: Afstemning af kontoen i forbindelse med overtagelsen. Det forudsættes ved overtagelse, at kontoen er afstemt, og at den nødvendige dokumentation foreligger Aftaler med banker mv. om levering af dokumentation til KS, medmindre andet aftales Se under ansvarsfordeling. KS forpligtelser: Månedlig/kvartalsvis/årlig afstemning er foretaget inden den 30. i efterfølgende regnskabsmåned, under forudsætning af at dokumentation er modtaget jf. forretningsgangen på området Der optræder ingen åbne eller manglende poster ældre end x dage på balancekontoen jf. forretningsgang på området, medmindre andet er aftalt med Copyright Koncernservice Materialet må ikke gengives uden tilladelse jf. lov om ophavsret. 9

11 kunden, eller der er en dokumenteret årsag. Såfremt en enhed rykkes for afklaring på en åben post og der ikke reageres, kontaktes forvaltningens økonomibestiller Oversigt over afstemninger er tilgængelig i KØR DI Rapporter Forvaltningens forpligtelser: At KS har adgang til grundlag for afstemning, bankudtog og lignende At, i samarbejde med KS, medvirke i forbindelse med for-/afklaring af åbne poster mv., herunder sikre at KS er informeret om, hvem der er kontaktperson i forvaltningen Såfremt en enhed rykkes for afklaring på en åben post, og der ikke reageres, kontakter KS økonomibestilleren. Økonomibestilleren sikrer herefter fremdrift At statuskontoen er afstemt og dokumenteret ved KS overtagelse af afstemningen 670 kr. pr. afstemning Til løsning af opgaverne vil KS anvende de økonomisystemer, der er stillet til rådighed af Københavns Kommune, herunder følge de regler der gælder for udførelse af regnskabsog bogholderiopgaver i Københavns Kommune samt den fælles forretningsgang for afstemning af balancekonti, der er udarbejdet i bestillerkredsen. Senest godkendt: Version: 3.0 Afstemning af balancekonti Afstemning af balancekonti Kompliceret Formålet med ydelsen er at foretage månedlig afstemning af balancekonti mod bankudtog eller lignende dokumentation. Der ud over er formålet, at opgøre åbne poster, samt sikre opfølgning på disse poster. n indeholder: Modtagelse af ekstern dokumentation fx bankudtog Månedlig afstemning af balancekontoen mod bankudtog eller lignende dokumentation Opgørelse af eventuelle åbne eller manglende poster på balancekontoen, og dokumentation af dette i afstemningsskema Opfølgning på åbne eller manglende poster på balancekontoen Udarbejdelse af eventuelle finansposteringer mv. Udarbejdelse af specifikationer. Udmeldte skabeloner i rammebilaget anvendes erne indskrives og vedhæftes i Afstemningsloggen i KØR Copyright Koncernservice Materialet må ikke gengives uden tilladelse jf. lov om ophavsret. 10

12 Indstilling til afskrivning af uerholdelige poster Arkivering og opbevaring af dokumentation Support i forbindelse med de afstemte balancekonti, herunder eventuel levering af dokumentation Afstemningsloggen findes i KØR Finans og Afstemningsrapporten findes i KØR DI Rapporter samt på korinfo Vedligehold af forretningsgang n indeholder ikke: Afstemning af kontoen i forbindelse med overtagelsen. Det forudsættes ved overtagelse, at kontoen er afstemt, og at den nødvendige dokumentation foreligger. Aftaler med banker mv. om levering af dokumentation til KS, medmindre andet aftales. Se under ansvarsfordeling. KS forpligtelser: Månedlig/kvartalsvis/årlig afstemning er foretaget inden den 30. i efterfølgende regnskabsmåned, under forudsætning af at dokumentation er modtaget jf. forretningsgangen på området Der optræder ingen åbne eller manglende poster ældre end x dage på balancekontoen jf. forretningsgang på området, medmindre andet er aftalt med kunden, eller der er en dokumenteret årsag. Såfremt en enhed rykkes for afklaring på en åben post og der ikke reageres, kontaktes forvaltningens økonomibestiller Oversigt over afstemninger er tilgængelig i KØR DI Rapporter Forvaltningens forpligtelser: At KS har adgang til grundlag for afstemning, bankudtog og lignende At, i samarbejde med KS, medvirke i forbindelse med for-/afklaring af åbne poster mv., herunder sikre at KS er informeret om, hvem der er kontaktperson i forvaltningen Såfremt en enhed rykkes for afklaring på en åben post, og der ikke reageres, kontakter KS økonomibestilleren. Økonomibestilleren sikrer herefter fremdrift At statuskontoen er afstemt og dokumenteret ved KS overtagelse af afstemningen Afregnes pr. medgået tid (afstemningsopgaver over 4 timer). Senest godkendt: Version: 3.0 Copyright Koncernservice Materialet må ikke gengives uden tilladelse jf. lov om ophavsret. 11

13 Afstemning af balancekonti Afstemning af balancekonti Udvidet Formålet med ydelsen er at foretage månedlig afstemning af balancekonti mod bankudtog eller lignende dokumentation. Der ud over er formålet, at opgøre åbne poster, samt sikre opfølgning på disse poster. n indeholder: Modtagelse af ekstern dokumentation fx bankudtog Månedlig afstemning af balancekontoen mod bankudtog eller lignende dokumentation Opgørelse af eventuelle åbne eller manglende poster på balancekontoen, og dokumentation af dette i afstemningsskema Opfølgning på åbne eller manglende poster på balancekontoen Udarbejdelse af eventuelle finansposteringer mv. Udarbejdelse af specifikationer. Udmeldte skabeloner i rammebilaget anvendes erne indskrives og vedhæftes i Afstemningsloggen i KØR Indstilling til afskrivning af uerholdelige poster Arkivering og opbevaring af dokumentation Support i forbindelse med de afstemte balancekonti, herunder eventuel levering af dokumentation Afstemningsloggen findes i KØR Finans og Afstemningsrapporten findes i KØR DI Rapporter samt på korinfo Vedligehold af forretningsgang n indeholder ikke: Afstemning af kontoen i forbindelse med overtagelsen. Det forudsættes ved overtagelse, at kontoen er afstemt, og at den nødvendige dokumentation foreligger Aftaler med banker mv. om levering af dokumentation til KS, medmindre andet aftales Se under ansvarsfordeling. KS forpligtelser Månedlig/kvartalsvis/årlig afstemning er foretaget inden den 30. i efterfølgende regnskabsmåned, under forudsætning af at dokumentation er modtaget jf. forretningsgangen på området Der optræder ingen åbne eller manglende poster ældre end x dage på balancekontoen jf. forretningsgang på området, medmindre andet er aftalt med kunden, eller der er en dokumenteret årsag. Såfremt en enhed rykkes for afklaring på en åben post og der ikke reageres, kontaktes forvaltningens økonomibestiller Copyright Koncernservice Materialet må ikke gengives uden tilladelse jf. lov om ophavsret. 12

14 Oversigt over afstemninger er tilgængelig i KØR DI Rapporter Forvaltningens forpligtelser: At KS har adgang til grundlag for afstemning, bankudtog og lignende At, i samarbejde med KS, medvirke i forbindelse med for-/afklaring af åbne poster mv., herunder sikre at KS er informeret om, hvem der er kontaktperson i forvaltningen Såfremt en enhed rykkes for afklaring på en åben post, og der ikke reageres, kontakter KS økonomibestilleren. Økonomibestilleren sikrer herefter fremdrift At statuskontoen er afstemt og dokumenteret ved KS overtagelse af afstemningen kr. pr. afstemning (udvidet afstemning 2 til 4 timer). Senest godkendt: Version: 3.0 Afstemning af fejlkonti og kontrol af grænsesnit Formålet med ydelsen er at afstemme fejlkonti samt kontrol af grænsesnit. Se under specifikation. n indeholder: Afstemning af fejlkonti Kontrol af grænsesnit Opgørelse af eventuelle åbne eller manglende poster, og dokumentation af dette i afstemningsskema Opfølgning på åbne eller manglende poster på balancekontoen Udarbejdelse af eventuelle finansposteringer mv. Indstilling til afskrivning af uerholdelige poster Arkivering og opbevaring af dokumentation Support i forbindelse med afstemning, herunder eventuel levering af dokumentation Vedligehold af forretningsgang Eksempler på systemer, som indgår i ovenstående afstemning er Underholdsbidrag, Boligsikring og Boligydelse, KMD Debitor, Dagpenge og Bibliotekssystem. Se under ansvarsfordeling. KS forpligtelser: Copyright Koncernservice Materialet må ikke gengives uden tilladelse jf. lov om ophavsret. 13

15 Månedlig/kvartalsvis/årlig afstemning er foretaget inden den 30. i efterfølgende regnskabsmåned, under forudsætning af at dokumentation er modtaget jf. forretningsgangen på området Der optræder ingen åbne eller manglende poster ældre end x dage på balancekontoen jf. forretningsgang på området, medmindre andet er aftalt med kunden, eller der er en dokumenteret årsag Forvaltningens forpligtelser: At KS har adgang til grundlag for afstemning og relevante it-systemer At, i samarbejde med KS, medvirke i forbindelse med for-/afklaring af åbne poster mv., herunder sikre at KS er informeret om, hvem der er kontaktperson i forvaltningen Afregnes pr. medgået tid. Til løsning af opgaverne vil KS anvende de økonomisystemer, der er stillet til rådighed af Københavns Kommune, herunder følge de regler der gælder for udførelse af regnskabsog bogholderiopgaver i Københavns Kommune samt de forretningsgange, som KS har aftalt med forvaltningerne. Senest godkendt: Version: 3.0 Apotekerafregning Afregning og sagsbehandling af apotekernes tilgodehavender. n er målrettet SOF. Se under specifikation. n indeholder: Afregning af apotekernes tilgodehavender, når der er udskrevet en bevilling fra Apoteker Afregnings- og Valideringssystemet eller et Helbredskort fra Pensionssystemet. Beløbene pr. apotek skal gennemgås/scannes inden afregningen finder sted. Eventuelle dobbeltbetalinger og atypiske beløb undersøges nærmere Sagsbehandling af de sager, der er kommet på fejlkontiene via fejl- og advislisterne Vedligehold af forretningsgang Ved større organisationsændringer, lovændringer, kontoplansændringer og ændringer i IT-systemet, som øger omfanget af opgaveløsningen, afregnes det faktiske tidsforbrug forbundet hermed. Se under ansvarsfordeling. Copyright Koncernservice Materialet må ikke gengives uden tilladelse jf. lov om ophavsret. 14

16 KS forpligtelse: Afregningen vil være foretaget 100 % i henhold til tidsplanen og inden da være tjekket beløbsmæssigt pr. apotek for, at beløbet ikke er atypisk i forhold til tidligere afregningsbeløb At informere kunden såfremt der ikke kan afregnes 100% i henhold til tidsplan og angive årsagen hertil Forvaltningens forpligtelse: Sikre at filen med data er korrekt udfyldt og at den leveres i rette tid Det skal bemærkes, at KS ikke har systemansvaret for Apoteker Afregnings- og Valideringssystemet eller Pensionssystemet, og derfor ikke har mulighed for at påvirke systemleverandøren til at overholde deres tidsfrister Sikre at systemerne løbende udvikles for at minimere omfanget af fejl og uhensigtsmæssigheder kr. pr. abonnement (forvaltning årligt). Senest godkendt: Version: 4.0 A-skat afregning og administration Afregning af A-skat fra Efterlevelseshjælp (SOF), Pension (KBS) og KMD Aktiv (BIF). Se under specifikation. n indeholder: Efterlevelseshjælp (SOF) Udbetaling af efterlevelseshjælp og indeholdelse af A-skat kan kun ske via KMD-aktiv. Efterlevelseshjælp betales bagud 2 dage før sidste hverdag i måneden trækkes saldoen i KØR på konto Indeholdt A-skat (grænsesnitsnøglen ) og de resterende 2 dage udtrækkes fra OnDemand under KMD-Aktiv (som endnu ikke er bogført i KØR) Betaling til SKAT sker via Betaling via eindkomst Posteringsbilag udfærdiges og bogføres Månedlig afstemning af kontoen Indeholdt A-skat Årlig afstemning af afregnet skat mellem afstemningsliste fra KMD-aktiv, KØR og oplysninger fra SKAT (via eindkomst) Vedligehold af forretningsgang Copyright Koncernservice Materialet må ikke gengives uden tilladelse jf. lov om ophavsret. 15

17 Pension (KBS) Betaling til SKAT sker via Betaling via eindkomst Posteringsbilag udfærdiges og bogføres. Til orientering fremsendes info om den foretagne postering til KBS KMD-aktiv (BIF) Betaling til SKAT sker via Betaling via eindkomst. Der foretages 2 betalinger pr. den 1. og pr. medio mdr. Posteringsbilag udfærdiges og bogføres Månedlige rettelser af fejlliste Indberettet til Skat Årlig afstemning af kontoen Indeholdt A-skat Se under ansvarsfordeling. KS forpligtelser: Betaling af A-skat skal ske den 1. bankdag i efterfølgende måned. Afregnes pr. medgået tid.. Til løsning af opgaverne vil KS anvende de økonomisystemer, der er stillet til rådighed af Københavns Kommune, herunder følge de regler der gælder for udførelse af regnskabsog bogholderiopgaver i Københavns Kommune. Senest godkendt: Version: 3.0 Bankydelser Håndtering af daglige bankforretninger. Koncernservice tegner Københavns Kommune på bankområdet da Overborgmesteren har uddelegeret tegningsretten til Koncernservice. Det betyder at alle oprettelser/ændringer eller nedlæggelser af bankkonti skal foretages via Koncernservice. n indeholder: Oprettelse, ændring og nedlæggelse af bankkonti i Kommunens hovedbanker herunder fuldmagtsforhold Oprettelse, ændring og nedlæggelse af brugere til Nordea og Danske Banks netbank løsninger Oprettelse af korttyper til ansatte som understøttet af KS Firmadankort med automatisk bogføring i kommunens Økonomisystem jfr. Eget ydelsesblad, Taxakort hvor faktura leveres som e-faktura og Eurocard hvor faktura leveres som e-faktura Kvartalsvis opgørelse af differencer mellem saldo på forvaltningens bankkonti Copyright Koncernservice Materialet må ikke gengives uden tilladelse jf. lov om ophavsret. 16

18 og den bogførte saldo Vedligehold af forretningsgange og indberetningsskabeloner. Håndtering af ansøgninger om kontantkasser jf. krav i kasse- og regnskabsregulativet n indeholder ikke: Betaling af eventuelle gebyrer påhviler kontohaver selv Se under ansvarsfordeling. KS forpligtelse: Oprettelser og nedlæggelser af bankkonti behandles indenfor 10 dage Oprettelser af korttyper understøttet af KS f.eks, Taxakort og EuroCard behandles indenfor 10 dage Behandling af 90% af henvendelser indenfor 3 dage vedrørende daglige bankforretninger i Koncernservices kundecenter på tlf , og mailadressen Forvaltningens forpligtelse: Udfylde og indsende blanketter i henhold til KS retningslinjer, herunder at anvende de blanketter, som er på KS hjemmeside Økonomisupport. At oprette og nedlægge KØR konti vedrørende likvide konti i det omfang KS ikke varetager ydelsen for forvaltningen At meddele KS når der sker ændring i medarbejdernes arbejdsforhold der giver anledning til ændringer af medarbejdere med fuldmagter, kontokort og adgange til Netbanker og lign. Årlig verificering af fuldmagtsforhold Sikre en betryggende håndtering og kontrol af institutionernes brug af kommunens midler Ved tyveri og indbrud skal der foretages spærring af kort og lign kr. pr. KØR-bankkonto (årligt). Til løsning af opgaverne vil KS anvende de økonomisystemer og banksystemer, der er stillet til rådighed af Københavns Kommune, herunder følge de regler der gælder for udførelse af regnskabs- og bogholderiopgaver i Københavns Kommune. Senest godkendt: Version: 4.0 Copyright Koncernservice Materialet må ikke gengives uden tilladelse jf. lov om ophavsret. 17

19 Betalinger til udlandet Overførsel af betalinger til udlandet (Unitel). Formålet med ydelsen er at sørge for overførsel af betalinger til udlandet. Se under specifikation. n indeholder: Udenlandske betalinger til leverandører samt ydelses- og bidragsmodtagere: Modtager anmodning om en betaling til udenlandske leverandører (Faktura) eller ydelses- og bidragsmodtagere i udlandet Betalingen tastes i Unitel Ved fejl og mangler (f. eks. Iban, Swift og Abanr.) kontaktes kunden pr. telefon eller anmodningen returneres til kunden for indhentelse af korrekte oplysninger Bankudtog modtages og der udarbejdes bilag til posteringer i Finans Momsposteringer for udenlandsk moms udarbejdes Bogføring af bilag inkl. afregning med banken Rapportering og support: Levering af blanketter via KS hjemmeside Support i forbindelse med de indtastede betalinger til udlandet, herunder eventuel levering af dokumentation i form af kopier og lignende. n indeholder ikke: Godkendelse af betalinger til udlandet Se under ansvarsfordeling. KS forpligtelser: Fakturaen vil blive betalt af KS senest 5 dage efter modtagelse af anvist faktura Såfremt faktura ikke modtages rettidigt jf. Kundens forpligtelser, vil KS tilstræbe at faktura betales rettidigt, såfremt dette er muligt Kontrol af, at faktura er godkendt af 2 personer, jf. Kasse- og Regnskabsregulativet, Bilag om bogføring.kundens forpligtelser: Godkendt faktura skal være KS i hænde senest 5 arbejdsdage før betalingsdato At anvende de blanketter, som KS fastsætter At medsende original dokumentation (faktura) Løbende at sørge for at godkender kender kontoplanen Forespørgsler vedr. betalinger til udlandet rettes til postkassen KSKP Regnskab 236 kr. pr. overførsel. Copyright Koncernservice Materialet må ikke gengives uden tilladelse jf. lov om ophavsret. 18

20 Til løsning af opgaverne vil KS anvende de økonomisystemer, der er stillet til rådighed af Københavns Kommune, herunder følge de regler der gælder for udførelse af regnskabsog bogholderiopgaver i Københavns Kommune. Senest godkendt: Version: 4.0 Børnefamilieydelse afregning og afstemning Afstemning af oplysninger fra PNR-basen med saldiene i KØR via Excelregneark Udligne/afregne de mellemværender der er mellem Københavns Kommune og Skat for udlæg foretaget af Borgerservice vedrørende Børnefamilieydelse. Se under specifikation. n indeholder: Udskrivning af rapporter fra PNR-basen og KØR vedrørende grænsesnitnøglen xxxx0863yy Dataene vedr. p.nr. bearbejdes i Excel-regneark. Nettodebetsaldi/nettokreditsaldi slutbehandles i hvert sit regneark. Debetsaldiene (samlet sum) indberettes til SKAT via indberetningslisten bilag R237 og regnearket med debetsaldiene vedlægges Kreditsaldiene pr. pnr. indberettes til SKAT via inkassoindberetningen bilag R243 og regnearket med kreditsaldiene vedlægges Bilagene R237 og R243 med tilhørende regneark sendes til SKAT. Inkassoindberetningen R243 bogføres i KØR. Når beløbet fra indberetningslisten R237 modtages bogføres det i KØR Der afregnes kun i hele kroner, så der skal udfærdiges et øreafrundingsbilag, der ligeledes bogføres i KØR Månedlig afstemning af statuskonto Vedligehold af forretningsgang Se under ansvarsfordeling. KS forpligtelser: Bilagene R237 og R243 indsendes snarest efter lukning af månedsregnskabet til SKAT kr. pr. abonnement (årligt). Til løsning af opgaverne vil KS anvende de økonomisystemer, der er stillet til rådighed af Københavns Kommune, herunder følge de regler der gælder for udførelse af regnskabs- Copyright Koncernservice Materialet må ikke gengives uden tilladelse jf. lov om ophavsret. 19

Bilag 3 - Oversigt over Koncernservice afregning med forvaltningerne i 1. halvår 2012 og forventet afregning 2012.

Bilag 3 - Oversigt over Koncernservice afregning med forvaltningerne i 1. halvår 2012 og forventet afregning 2012. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 3 - Oversigt over Koncernservice afregning med forvaltningerne i 1. og forventet. Forvaltning Bevilling/aktivitet Ydelse BIF Aktivitet

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03 Service Level Agreement (SLA) Debitor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Ansvarlig... 3 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER KONCERNSERVICE Gældende fra: 1. februar 2015 Senest godkendt: 27. juni 2014 i Økonomikredsen Senest opdateret: 23. januar 2015 Af: Koncernservice Henvisning: Københavns

Læs mere

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder ogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder EasyAccount bogholderi, henvender sig til små og mellemstore virksomheder, med 1-50 ansatte, som ønsker at få lavet deres bogholderi billigt,

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Kreditor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

KØBENHAVN KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi. Regnskab i årets løb. Regnskabsinstruks for måneds-, kvartals-, halvårs- og årsafslutning.

KØBENHAVN KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi. Regnskab i årets løb. Regnskabsinstruks for måneds-, kvartals-, halvårs- og årsafslutning. KØBENHAVN KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Regnskab i årets løb Regnskabsinstruks for måneds-, kvartals-, halvårs- og årsafslutning. Indhold 1 Indledning og formål... 3 2 Periodisering...

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I. Retningslinjer

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I. Retningslinjer Københavns Kommune forvaltningen Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I Retningslinjer Indholdsfortegnelse 1 Indledning og formål... 3 2 Generelle regler for bogføring... 5 3 Balancekonti... 5

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Beierholm Business Service. Bogføring Lønservice - Administration

Beierholm Business Service. Bogføring Lønservice - Administration Beierholm Business Service Bogføring Lønservice - Administration Beierholm Business Service 2 Indlysende fordele for dig hvis din virksomhed Er for lille til at beskæftige eller aflønne en bogholder Ikke

Læs mere

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Læs mere

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling.

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. Bilag 10 Generelle regler for bogføring af regnskabsbilag Elektronisk fakturering: 1. Anvendelsesområde Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. En regning defineres som

Læs mere

Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement

Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement Indledning Deloitte Revisionsaktieselskab har som led i forberedelsen af den kommende revision for 2009 gennemført en interviewbaseret

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2014

Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplanen henvender sig til kunder og medarbejdere i. Tidsplanen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver der skal løses, i forbindelse med årsafslutningen. Der er

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000.

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. AFSLUTNING ÅRET 2011. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. Her er nogle af hovedpunkterne vedrørende årsafslutningen. a) Hvordan

Læs mere

Serviceaftale - Private vandværker og Provas

Serviceaftale - Private vandværker og Provas Serviceaftale - Private vandværker og Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Kontakter 4 2.1 Kontaktpersoner hos 4 2.2 Vedligeholdelse af kontaktdata hos vandværkerne 5 3. Reference til aftalegrundlag

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Anlæg

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Anlæg Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03 Service Level Agreement (SLA) Anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere... 2

Læs mere

Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution

Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution Bogføring: Bogføringen varetages af klubbens kontorassistent Marianne Eriksen. Kontering foretages ligeledes af kontorassistenten og sker efter den

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514)

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514) Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 1. Generelt Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for leverancer fra 1264,

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del I - Retningslinjer

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del I - Retningslinjer KØBENHAVN KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Regnskabscirkulære for Københavns Kommune Del I - Retningslinjer Indhold 1. Indledning og formål... 2 1.1 Væsentlige ændringer i forhold til regnskabscirkulære

Læs mere

Bilag 1: Model og business case for samling af registreringsopgaver på regnskabsområdet

Bilag 1: Model og business case for samling af registreringsopgaver på regnskabsområdet Bilag 1: Model og business case for samling af registreringsopgaver på regnskabsområdet Indhold 1. Indledning 2. Samling af registreringsopgaver i KK 3. Kommunens ressourceforbrug til registreringsopgaver

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

3.9 Bogføring og afstemning af løn

3.9 Bogføring og afstemning af løn Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY maria.jespersen@dk.ey.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning

Læs mere

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke. Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes

Læs mere

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 Kravspecifikation Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Indhold: 1. FORMÅL, OMFANG OG INDHOLD... 3 2. ORDFORKLARINGER... 3 3. LEVERANCERNE... 4 3.1 OPGAVER DER SÆRLIGT ER

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor B for Revisornævnet. Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 46/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v.

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v. side 1 Regnskab i årets løb Slettet: Rammebilag - I henhold til Kasse- og regnskabsregulativets punkt 2.7 fastlægger Økonomiforvaltningen i et rammebilag de generelle principper for regnskab i årets løb.

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron Hvad er en indsigelsesblanket og hvornår benyttes den?...2 Udfyldelse af indsigelsesblanketten...2 Indsigelsesblanket 1 Kortudstederindsigelse...2 Indsigelsesblanket

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Moms

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Moms Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Moms 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Ansvarlig... 3 1.3 Relevans for medarbejdere... 3

Læs mere

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Indhold Kontakt Sandra Erichsen T: 8932 5654 E: sae@pwc.dk Irene Drejsig Petersen T: 3945 3424 E: idp@pwc.dk Hvad skal du være opmærksom på ved en leverance

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Skabelon for delaftale

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Skabelon for delaftale Dato: Delaftale ident nr: Rammeaftalens ident nr: Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for delaftale Delaftalen indgås i henhold til indgået rammeaftale om annoncering af jobsøgningsforløb ved

Læs mere

Principper for økonomistyring bilag 13.2

Principper for økonomistyring bilag 13.2 Bilag 13.2 Forretningsgang for aftaler om administration af borgeres økonomi og for opbevaring af penge og øvrige værdier tilhørende borgere tilknyttet Social- og Sundhedsudvalget. 1. Generelt Denne forretningsgangsbeskrivelse

Læs mere

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål.

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Denne vejledning er beregnet til brug for de personer, som skal i gang med det nye regnskabssystem, der introduceres af Kirkeministeriet pr 1. januar

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

Bilag til regnskabsinstruks. Det udfyldte bilag gælder for: --------------------------------- menighedsråd

Bilag til regnskabsinstruks. Det udfyldte bilag gælder for: --------------------------------- menighedsråd Dokument nr.: 119098-12 Bilag til regnskabsinstruks Det udfyldte bilag gælder for: --------------------------------- menighedsråd Dato / Menighedsrådsformand Bilag 1. Grunddata Menighedsrådet navn Myndighedskode

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune I henhold til regelsæt Principper for økonomistyring skal der etableres rutiner for økonomistyring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune og alle

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

AAU - Vejledning i administration af Internetskonti

AAU - Vejledning i administration af Internetskonti Aalborg Universitet AAU - Vejledning i administration af Internetskonti Eurocard Birthe Pedersen 04-02-2015 Indhold 1. Formål... 2 2. Kortansvarlig... 2 3. Bestilling af kort... 2 3.1. Maksimum... 2 3.2.

Læs mere

Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Forbered dit årsregnskab. og spar penge på revisorregningen

Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Forbered dit årsregnskab. og spar penge på revisorregningen Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005 Forbered dit årsregnskab og spar penge på revisorregningen Indhold Vær velforberedt, når årsregnskabet skal revideres og spar

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Omkring: FrivilligCenter Lollands økonomistyring, bilagskontrollanternes kommentarer, FrivilligCenter Lollands respons

Omkring: FrivilligCenter Lollands økonomistyring, bilagskontrollanternes kommentarer, FrivilligCenter Lollands respons Omkring: FrivilligCenter Lollands økonomistyring, bilagskontrollanternes kommentarer, FrivilligCenter Lollands respons og kommentar fra BDO 17. marts 2010 Kære forsamling og kære Henning Johansen og Henrik

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Fakturering af: - Private kunder -Virksomheder - Det offentlige

Fakturering af: - Private kunder -Virksomheder - Det offentlige Fakturering af: - Private kunder -Virksomheder - Det offentlige Virksomhedens situation i dag Omkostninger i dag til fakturering? Kroner Manpower Investeringer Ledelsestid Besvær Omkostningselementer Papir

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

nyt TIPS & TRICKS GØR FINTUN DIN NAV LØSNING HELT ENKELT OPKRÆVNING

nyt TIPS & TRICKS GØR FINTUN DIN NAV LØSNING HELT ENKELT OPKRÆVNING nyt 2. HALVÅR 2009 C...leveret af din forhandler! Løsninger til Microsoft Dynamics NAV fra Continia Software... TIPS & TRICKS Se hvordan du får optimalt udbytte af din investering i Celenia Payment Management

Læs mere

Kravstillelse ved kontraktindgåelse. Økonomimøde med leverandøren. Præ-godkendelse af fakturagrundlag. Fakturahåndtering

Kravstillelse ved kontraktindgåelse. Økonomimøde med leverandøren. Præ-godkendelse af fakturagrundlag. Fakturahåndtering Fakturatjekliste En høj grad af proaktivitet bidrager mest til målet gør derfor en større indsats tidligt for at spare tid senere Indledning Det er vigtigt, at fakturering sker korrekt både i forhold til,

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Lønudbetaling og korrektioner Tiltrædelse Stillingsbesættelse ns eget ansvar Udarbejdelse af stillingsopslag

Læs mere

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet Regnskabsdelen Regnskaber Kontoplan Bogføringstyper Åbningsbalance Bogføring Budget Udskrifter Ny konto i kontoplan Ny konto i udskrifter Kreditor / debitor Regnskab Vælg regnskaber - Så får vi et tomt

Læs mere

Bilag 3 Servicekatalog for KBS 2013 Telefoni på central platform

Bilag 3 Servicekatalog for KBS 2013 Telefoni på central platform Økonomiforvaltningen Københavns Borgerservice Bilag 3 Servicekatalog for KBS 2013 Telefoni på central platform Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 3. Aftalevilkår... 2 4. Levering... 2 5. Afregning...

Læs mere

Forretningsgang for returnering af Dankort-internetbetalinger

Forretningsgang for returnering af Dankort-internetbetalinger Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Forretningsgang for returnering

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på løsninger i mere end 3.500 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser fra Continia Software ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere

Læs mere

Startpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,-

Startpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,- Kontingentsystem med ClubPeople ClubPeople tilbyder nu klubberne et integreret kontingentsystem. Kontingentsystemet sikrer, at du som klubansvarlig kan få overblik over dine medlemmers betalinger og restancer.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET

ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 OPKRÆVNINGSKONTORET Organisation... 4 Personaleressourcer... 4 Opkrævningskontorets opgaver... 4 UDVIKLINGEN PÅ OPKRÆVNINGSOMRÅDET

Læs mere

Statens Administration ydelser og betalingsmodel for Økonomiservicecentret (ØSC) 2015

Statens Administration ydelser og betalingsmodel for Økonomiservicecentret (ØSC) 2015 Statens Administration ydelser og betalingsmodel for Økonomiservicecentret (ØSC) 2015 Pr. 1. januar 2014 er ØSC overgået til en aktivitetsbaseret betalingsmodel. I 2015 inkluderes de ydelser, der tidligere

Læs mere

OBS!!! Kontering af linjer skrevet med kursiv foretages først ved resultatdisponeringen (årsafslutningen)

OBS!!! Kontering af linjer skrevet med kursiv foretages først ved resultatdisponeringen (årsafslutningen) Nedenfor illustreres hvordan man skal kontere en række udvalgte indtægter og udgifter. Det drejer sig om optagelse af lån til anlæg, tilbagebetaling af lån, opsparing til anlægsarbejde, forbrug af anlægsopsparing

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Denne anmodning udfyldes forud for tilslutning til NemRefusions system-grænseflade, Virksomhedsservice. Med underskriften på side 5 tilkendegiver

Læs mere

Xdont version 14.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 24-09-2014

Xdont version 14.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 24-09-2014 Xdont version 14.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 24-09-2014 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen skal køres via info Centeret på hovedmaskinen/serveren.

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde...

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde... Anlægskartotek Anlægskartotek Indholdsfortegnelse Oprettelse af anlæg... 2 Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8 Bogføring via Anlægskladde... 11 Bogføring via Anlægskassekladde... 14 Bogføring af købsfaktura

Læs mere

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Rungsted Havn Økonomistyringsmodel PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Økonomiudvalget i Hørsholm Kommune har på møde den 18. september 2014

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Godkendt af byrådet den 12.04.2010. Principper for økonomistyring

Godkendt af byrådet den 12.04.2010. Principper for økonomistyring Godkendt af byrådet den 12.04.2010 Principper for økonomistyring Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1. Lovgrundlag... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Rollefordelingen mellem det politiske og det admini-...

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til departementerne m.fl. Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative procedurer... 2 2.1. Afslutning

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Fakturaer modtaget i Lolland-Falsters Stift den 7. februar 2002. Kirkeministeriet har kun anvendt dette bilag ved større kendte kreditorer.

Fakturaer modtaget i Lolland-Falsters Stift den 7. februar 2002. Kirkeministeriet har kun anvendt dette bilag ved større kendte kreditorer. BILAG Bilag 1 Fakturaer modtaget i Lolland-Falsters Stift den 7. februar 2002 Kirkeministeriet har anvendt et dokument kaldet "konteringsbilag", hvorpå er påført forskellige oplysninger, herunder kreditors

Læs mere

Forbedringer i Navision Stat 5.4

Forbedringer i Navision Stat 5.4 Forbedringer i Navision Stat 5.4 26. marts 2013/PRA Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 11. januar 2013 frigivet obligatorisk Servicepack, Navision Stat 5.4 med tilhørende

Læs mere

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information om aktiviteter

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 291-302) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere