YDELSESKATALOG ØKONOMIYDELSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "YDELSESKATALOG ØKONOMIYDELSER"

Transkript

1 YDELSESKATALOG ØKONOMIYDELSER 2012

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 OBLIGATORISKE YDELSER... 9 Afstemning af balancekonti... 9 Afstemning af balancekonti Kompliceret Afstemning af balancekonti Udvidet Afstemning af fejlkonti og kontrol af grænsesnit Apotekerafregning A-skat afregning og administration Bankydelser Betalinger til udlandet Børnefamilieydelse afregning og afstemning Debitor - KØR Debitor fakturering KØR Debitor kreditering KØR Debitor Navision Debitor fakturering Navision Debitor kreditering Navision Debitor stamdata Navision Debitor eksklusiv fakturering Debitor opfølgningsprocedure Tilbagetrækning af sag fra KBS Elevuddannelse ift. Regnskabsopgaver Finanspostering Finanspostering via selvbetjening Firmadankort Indberetning af finansposteringer via ADI Indberetning af køb af udenlandske tjenester Intern afregning Kasseeftersyn inkl. bilags- og regnskabskontrol Inventarliste Moms Beboermidler, lomme- og tøjpenge Kontoplan Kreditnotaer - opfølgning Kreditor manuelle fakturaer Kreditor stamdata Kreditor via Workflow Delt Dispatcher Kreditor via Workflow KS Dispatcher KS påfører konto Navision Kursusadministration Kvalitetssikring af balancekonti Mellemkommunal afregning Mellemkommunal refusion Moms afregning og afstemning Motorlån OBR indberetning OBS Opfølgning på registreringer modtaget på bankkonti Optikerafregning Copyright Koncernservice Materialet må ikke gengives uden tilladelse jf. lov om ophavsret. 1

3 Rådgivning og konsulentbistand Sorteret posteringsudtræk Specialdesignede SAS-rapporter og 5Knet Statsrefusion Statsrefusion - Beboerindskudslån Support Udbetaling via selvbetjeningsløsning Udbetaling via selvbetjeningsløsning For organisationer, der ikke benytter Kreditor via workflow KS dispatcher Økonomikurser TILKØBSYDELSER YDELSER Bankgarantier Bilags- og regnskabskontrol Budgetindberetning - Transaktionsbaseret Budgetindberetning via ADI Debitoranalyse Debitor konkurs, betalingsstandsning og tvangsauktion Efterfølgende kontrol af godkendelsen ved køb af varer og ydelser Kreditor Behandling af rykkerskrivelser Kreditor - Interne TMF fakturaer Kreditoranalyse Omkostningsbaseret regnskab Projektregnskaber Servicebesøg og support på kundelokation Tilskudsadministration Basisydelse Afslutning og rapportering Budgettering og Controlling Time-dagpengeafregning i forbindelse med rejser Udrykning Økonomistyring af Drifts- og anlægsprojekter Basisydelse Afslutning og rapportering Budgettering og Controlling Årsrapport Copyright Koncernservice Materialet må ikke gengives uden tilladelse jf. lov om ophavsret. 2

4 Indledning Baggrund Dette ydelseskatalog omfatter de ydelser, som Koncernservice (KS) leverer til kommunens forvaltninger, Borgerrådgiveren, Intern Revision m.fl. på økonomiområdet. KS s ydelsesportefølje afspejler forvaltningernes efterspørgselsadfærd og derfor udvikles ydelserne løbende. Nye kommer til, eksisterende ændres og nogle falder bort. I dette ydelseskatalog for 2012 indgår de ydelser, som KS forventer at udbyde i I bilag 1 er vist ændringer i ydelsesporteføljen i forhold til KS s ydelseskatalog kan til enhver tid ses på Brugerportalen. skataloget giver et overblik over de økonomiydelser, som KS tilbyder. Hver ydelsesbeskrivelse indeholder en beskrivelse af aktiviteter, forudsætninger og den kvalitet, som er aftalt for den pågældende ydelse. I 2012 introduceres et nyt bilag til ydelseskatalog, s- og organisationslisten, hvor det opgøres hvilke ydelser KS skal levere, og til hvilke forvaltninger og enheder (kontorer, centre, institutioner m.m.). Her ud over tilkendegiver ydelsesbudgettet, i hvilket omfang forvaltningerne forventes at aftage KS økonomiydelser. skataloget, s- og organisationslisten og ydelsesbudgettet er således det samlede aftalegrundlag for KS s økonomiydelser. Økonomiydelseskataloget er opdelt i obligatoriske ydelser og tilkøbsydelser. Obligatoriske økonomiydelser At en ydelse er obligatorisk betyder, at KS skal levere ydelsen til de forvaltninger (organisationer mv.), som Borgerrepræsentationen (BR) har besluttet skal aftage ydelsen fra KS. s- og organisationslisten omfatter de organisationer, der er omfattet heraf. I ydelsesporteføljen findes der således obligatoriske ydelser, som KS skal levere til hele KK én eller flere forvaltninger én eller flere enheder i én eller flere forvaltninger Obligatoriske baselineydelser Når der i økonomikredsen, ØU eller BR er aftalt, at en økonomi opgave fremover skal udføres af KS, så vil de berørte ydelser, forvaltninger og enheder i s- og organisationslisten blive benævnt, som baseline. Forvaltningerne og enhederne er forpligtet til at købe disse ydelser af KS. Den endelige fastlæggelse af hvilke ydelser, der er obligatoriske (baseline) for hvilke forvaltninger og enheder, sker endeligt ved BR s godkendelse af ydelseskataloget med tilhørende bilag. Ønsker en forvaltning at tilbageføre opgaver (obligatoriske ydelser for besluttede organisationer) skal det følge den proces, som er besluttet af ØU den 14. december 2010 ( ). Eventuelt ønske om at tilbageføre en obligatorisk ydelse i 2013 bedes meddelt KS inden 1. september Obligatoriske baselineydelser indregnes i ydelsesbudgettet. Copyright Koncernservice Materialet må ikke gengives uden tilladelse jf. lov om ophavsret. 3

5 Merkøb af obligatoriske ydelser Forvaltning kan aftale, at de vil aftage en større mængde af eksisterende eller ny obligatoriske ydelser fra KS og til nye organisationer. I s- og organisationslisten er en sådan aftale benævnt merkøb. Disse aftaler kan, med mindre andet er aftalt, opsiges inden 1. september 2012 og uden BR s godkendelse. Merkøb af obligatorisk ydelser kan indregnes i ydelsesbudgettet. Engangsbestilling af obligatoriske ydelser Endelig kan en forvaltning eller enhed få en obligatorisk ydelse leveret, som et enkeltstående tilbud fra KS. Tilbud indregnes ikke i ydelsesbudgettet. Tilkøbsydelser økonomi At en ydelse er en tilkøbsydelse betyder, at forvaltningerne frit kan vælge om de vil købe ydelsen hos KS, hos en ekstern leverandør eller selv varetage opgaven. Tilkøbsydelserne kan efterspørges af én, flere eller alle forvaltninger eller organisationer. En tilkøbsydelse afregnes overfor den bestillende organisation. En årligt forudbestilt tilkøbsydelse indregnes i ydelsesbudgettet med mindre andet aftales. Levering En obligatorisk økonomiydelse leveres løbende til de forvaltninger og organisationer, som fremgår af s- og organisationslisten. Der ud over kan både obligatoriske ydelser og tilkøbsydelser løbende bestilles af øvrige forvaltninger og organisationer. For alle økonomiydelser varierer leveringsvilkår og -betingelser samt servicemål med ydelsen. Det fremgår af ydelsesbeskrivelsen eller kan være aftalt særskilt. Afregning KS afregner de i s- og organisationslisten årligt forudbestilte løbende abonnements-, aktivitetsog timebaserede ydelser som direkte kontering fire gange årligt. KS afregner direkte med den bestillende enhed. Den bestillende enhed er her en forvaltning eller en organisatorisk enhed repræsenteret ved en økonomibestiller. KS opkræver ikke noget afregningsgebyr i denne forbindelse. KS er berettiget til, at fakturere for en obligatorisk ydelse også selvom forvaltningen eller enheden selv har udført aktiviteter, som er omfattet af ydelsen. For øvrige ydelser afregner KS ydelsen direkte med den modtagende organisatoriske enhed. KS afregner disse ydelser, som direkte kontering fire gange årligt, med mindre andet eksplicit er aftalt. Såfremt en ydelse er bestilt af en anden organisatorisk enhed end den modtagende, afregner KS, overfor den forvaltning, som aktiviteten vedrører. F.eks. ydelsen Finanspostering afregnes pr. posteringslinje således, at det er den forvaltning, som konteringen vedrører, der betaler for posteringen. KS skal dog på forlangende kunne dokumentere, hvem der er den bestillende enhed. Fakturaspecifikation udsendes og bogføres af KS inden sidste regnskabsmæssige periode i kvartalet lukkes hvilket normalt er 5. arbejdsdag i efterfølgende måned. Ved 4. kvartalsafregning, udsendes og bogføres senest 5. arbejdsdag i januar. Til gennemgang, kontrol og løsning af eventuelle uenigheder, fordeles de resterende arbejdsdage inden periode/måned 12 lukkes i KØR ligeligt mellem forvaltningerne og KS. Følgende afregningsgebyrer er gældende: Intern afregning: kr. 150 Copyright Koncernservice Materialet må ikke gengives uden tilladelse jf. lov om ophavsret. 4

6 Direkte kontering kr. 50 Økonomirelaterede opgaver/ydelser bestilt hos KS, som ikke er beskrevet i dette ydelseskatalog, afregnes løbende og som intern afregning med mindre andet er særskilt aftalt. Indsigelse i forbindelse med afregning Både KS og økonomibestillerne samt andre der har køber ydelser af KS er forpligtiget til indenfor 10 arbejdsdage efter modtagelse, at løse uenigheder vedrørende fakturaspecifikationerne, således at regulerende bogføring kan gennemføres inden næste regnskabsmæssige periode/måned lukkes i KØR. Dokumentationsniveau afregning I forbindelse med den kvartalsvise ydelsesfakturering leverer KS én faktura pr. forvaltning. KS kan tilbyde yderligere opsplitning af faktura mod betaling. Som udgangspunkt skal KS i forbindelse med fakturaspecifikationerne udelukkende sandsynliggøre, at KS har udført ydelserne: For de aktivitetsbaserede ydelser struktureres aktiviteterne, hvor det er muligt, på organisationsniveau og/eller costdriverniveau, således at det minimum modsvarer niveauet i s- og organisationslisten. Detailoplysninger leveres som standardudtræk fra økonomisystemet, hvis der er mulighed for det. Der ud over har forvaltningerne adgang til faktureringsdokumentation via dertil designede DI-rapporter m.m. Disse kan forvaltningerne selv udtrække efter eget behov. For de timebaserede ydelser dokumenteres opgaven minimum ved ydelsesnavn, samlet timeforbrug for afregningsperioden samt modtagende organisation. Hvis ydelsen bestilles individuelt, f.eks. en timebaseret tilkøbsydelse, vil bestilleren ligeledes fremgå af dokumentationen. Hvis en ydelse indeholder flere forskellige opgaver, som f.eks. ydelsen Rådgivning og konsulentbistand, vil opgavens betegnelse ligeledes fremgå af fakturaspecifikation. Abonnementsydelser dokumenteres som udgangspunkt ikke i fakturaspecifikationerne. Det ovenfor nævnte dokumentationsniveau er KS s standardniveau. Ønsker en forvaltning yderligere dokumentation for KS s udførelse af ydelser, kan KS mod betaling tilbyde yderligere dokumentation f.eks. fremfinding af mails og indsendte blanketter. Forvaltningen vil blive faktureret efter medgået tid. dannelse er på økonomiydelserne er tilstræbt omkostningsægte. KS har tilstræbt, at prisen på de enkelte ydelser fastsættes ud fra en gennemsnitsbetragtning svarer til de omkostninger, der var/er forbundet med produktion af ydelserne regnet fra det tidspunkt, hvor opgaverne blev overført fra forvaltningerne til KS. Dog er prisen reduceret som følge af de effektiviseringer, som er indberettet i ydelsesbudgetterne siden Som konsekvens heraf, vil KS i tilfælde af større organisationsændringer, lovændringer, kontoplansændringer og ændringer i IT-systemet, som øger omfanget af opgaveløsningen, afregne det faktiske merforbrug forbundet hermed direkte med forvaltningerne. For abonnementsydelserne har bestillerne og KS valgt en costdriver som f.eks. pr. system eller pr. bankkonti til beregning af faktureringsgrundlaget. en på costdriveren er bedste bud på det gennemsnitlige tids- og aktivitetsforbrug samt evt. andre direkte omkostninger relateret til levering af ydelsen. Når denne model er valgt, er det fordi at en ren aktivitetsdrevet fakturering ikke er hensigtsmæssig eller mulig. Hvis der sker større forskydninger, som følge af ændring i forudsætningerne for en costdriver (fx flere eller færre systemkonti eller bankleverandører) uden at aktiviteterne følger tilsvarende med, vil Koncernservice tage initiativ til at prisen tilpasses, så den afspejler aktiviteten. Copyright Koncernservice Materialet må ikke gengives uden tilladelse jf. lov om ophavsret. 5

7 De afledte prisjusteringer kan ske én gang pr. budgetår med virkning fra 2. halvår og kun hvis der er tale om ændringer på >20 pct. Direkte omkostninger: KS viderefakturerer for udgifter, der direkte kan relateres til ydelsens tilblivelse, når dette ikke er indregnet i costdriveren. Timepriser KS udbyder sine ydelser i henhold til faktiske omkostninger som inkluderer direkte omkostninger som løn og investeringer i hardware og software samt indirekte omkostninger som administration og fælles servicefunktioner. For at dække disse omkostninger udarbejder KS hvert år et sæt timesatser som danner baggrund for fakturering af KS ydelser. r der prissættes ud fra den tid, der er brugt (medgået tid), bliver afregnet efter KS gældende timepriser. I priserne er indeholdt overhead. Hvilken pris der benyttes, afhænger af opgavens karakter og af hvilke kompetencer, der kræves for at løse opgaven. KS leverer kompetencer enten på længerevarende basis (årsværk) eller ad hoc basis (konsulentbistand). Hvis ydelsen er konsulentbistand, varierer prisen ift. hvilke kompetencer, der kræves for at løse opgaven. Ved salg af konsulentbistand faktureres medgået tid pr. påbegyndt time. Hvor intet andet er nævnt faktureres for min. 1 time + evt. direkte omkostninger. HK- og IT-medarbejder: Konsulent: Seniorkonsulent: kr. 583 pr. time kr. 802 pr. time kr pr. time Ved salg af et årsværk leverer medarbejderen 1350 effektive timer pr. år. Årsværk: kr pr. år Direkte omkostninger For ydelser, der prissættes ud fra medgået tid + direkte omkostninger, gælder det, at KS fakturerer for udgifter, der direkte kan relateres til levering af ydelsen. Statistik Der er adgang til visse statistiske informationer over mængden af leverede ydelser fra KS s Brugerportal. Ændringsproces økonomiydelseskatalog skataloget inkl. priser og s- og organisationsliste vedtages op til 2 gange årligt hhv. 1. januar og 1. juli. Både KS og forvaltninger er generelt forpligtiget til at arbejde på effektivisering, kvalitetssikring og standardisering af økonomiopgaverne i Københavns Kommune, herunder med fokus på at sikre udvikling og anvendelse af fælles tværgående ydelser. Økonomiydelseskatalog pr. 1. januar Hovedprocessen for udvikling af KS s økonomi ydelseskatalog ligger typisk i perioden fra maj til september. Processen skal hvert år tilpasses ift. ØU s plan for behandling af alle KS s ydelseskataloger og de sideordnede budgetter. Processen kan beskrives således: Copyright Koncernservice Materialet må ikke gengives uden tilladelse jf. lov om ophavsret. 6

8 Maj KS tilkendegiver påtænkte indholds- og prismæssige ændringer Juni Økonomibestillerne tilkendegiver ændringsønsker Juli KS udarbejder og udsender ændrede ydelsesbeskrivelser og priser August Justeringer/præciseringer indarbejdes i økonomi ydelseskataloget September Revideret økonomi ydelseskatalog inkl. priser og s- og organisationsliste behandles endeligt af KS og økonomibestillerne Herefter følger processen med budgetlægning og godkendelse i ØU og BR. Økonomiydelseskatalog pr. 1. juli Økonomibestillerne og KS kan aftale halvårlige justeringer pr. 1. juli af ydelseskataloget, så længe dette ikke påvirker det samlede budget mellem KS og forvaltningerne. Marts KS og tilkendegiver påtænkte justeringer Maj Økonomibestillerne tilkendegiver ønskede justeringer og KS behandler disse Juni Økonomi ydelseskataloget behandles af økonomibestillerne. Dette gælder så længe justeringerne ikke forskyder ansvars- og opgavefordelingen eller budgettet mellem forvaltninger og KS. I så fald skal justeringerne drøftes i økonomikredsen. Samarbejde og kommunikation KS og økonomibestillerne afholder løbende samarbejdsmøder. Forvaltningerne og KS er forpligtigede til at varetage hinandens interesser. KS udvikler ydelser som effektiviserer økonomiopgaverne på tværs af forvaltningerne. KS s tilbyder ligeledes ydelser, som forudsætter speciel- eller ekspertviden inden for et generelt økonomisk fagområde. Økonomibestillerne har bl.a. til opgave at udbrede kendskabet til KS s ydelser i forvaltningen, således at brugerne har kendskab til ydelsen indhold, forudsætninger samt egne og KS s forpligtigelser. Økonomibestillerne vil typisk også have ansvaret i forvaltningen for at kontrollere kvartalsfaktureringens korrekthed, f.eks. er der afregnet for de korrekte ydelser, organisationer, konti m.m. Afklaring fortolkning af økonomiydelseskataloget sejere (enhedschefer) i KS er økonomibestillernes daglige samarbejdspartnere. Det er også på dette samarbejdsniveau, at eventuelle fortolkningsspørgsmål skal forsøges afstemt. Både ydelsesejer og økonomibestiller kan rejse afklaringsspørgsmål i egen organisation hhv. KS forretningschef for økonomi og økonomichefen i forvaltningen. Spørgsmål til afklaring forvaltningen og KS imellem skal være skriftlige og indeholde konkrete henvisning til ydelsernes ordlyd. Afklaring levering af en ydelse En bruger, som er utilfreds med KS s betingelser for levering af en ydelse eller ydelsen indhold, kvalitet, leveringsfrister mv. skal rette henvendelse til økonomibestilleren. Indsigelsen skal overfor KS være skriftlig og indeholde konkret henvisning til ydelsens ordlyd. Copyright Koncernservice Materialet må ikke gengives uden tilladelse jf. lov om ophavsret. 7

9 Måling og rapportering KS udvælger i samarbejde med økonomibestillerne hvert halve år op til 10 KPI er, der skal rapporteres på de efterfølgende 6 måneder. KPI erne fastlægges i hhv. december og juni, hvor rapporteringen finder sted i det efterfølgende halvår. Nogle af målingerne vil være tværgående for kommunen. Copyright Koncernservice Materialet må ikke gengives uden tilladelse jf. lov om ophavsret. 8

10 OBLIGATORISKE YDELSER Afstemning af balancekonti Formålet med ydelsen er at foretage månedlig afstemning af balancekonti mod bankudtog eller lignende dokumentation. Der ud over er formålet, at opgøre åbne poster, samt sikre opfølgning på disse poster. Se under specifikation. n indeholder: Modtagelse af ekstern dokumentation fx bankudtog. Månedlig afstemning af balancekontoen mod bankudtog eller lignende dokumentation. Opgørelse af eventuelle åbne eller manglende poster på balancekontoen, og dokumentation af dette i afstemningsskema. Opfølgning på åbne eller manglende poster på balancekontoen. Udarbejdelse af eventuelle finansposteringer mv. Udarbejdelse af specifikationer. Udmeldte skabeloner i rammebilaget anvendes. erne indskrives og vedhæftes i Afstemningsloggen i KØR. Indstilling til afskrivning af uerholdelige poster. Arkivering og opbevaring af dokumentation. Support i forbindelse med de afstemte balancekonti, herunder eventuel levering af dokumentation. Afstemningsloggen findes i KØR Finans og Afstemningsrapporten findes i KØR DI Rapporter samt på korinfo. Vedligehold af forretningsgang n indeholder ikke: Afstemning af kontoen i forbindelse med overtagelsen. Det forudsættes ved overtagelse, at kontoen er afstemt, og at den nødvendige dokumentation foreligger Aftaler med banker mv. om levering af dokumentation til KS, medmindre andet aftales Se under ansvarsfordeling. KS forpligtelser: Månedlig/kvartalsvis/årlig afstemning er foretaget inden den 30. i efterfølgende regnskabsmåned, under forudsætning af at dokumentation er modtaget jf. forretningsgangen på området Der optræder ingen åbne eller manglende poster ældre end x dage på balancekontoen jf. forretningsgang på området, medmindre andet er aftalt med Copyright Koncernservice Materialet må ikke gengives uden tilladelse jf. lov om ophavsret. 9

11 kunden, eller der er en dokumenteret årsag. Såfremt en enhed rykkes for afklaring på en åben post og der ikke reageres, kontaktes forvaltningens økonomibestiller Oversigt over afstemninger er tilgængelig i KØR DI Rapporter Forvaltningens forpligtelser: At KS har adgang til grundlag for afstemning, bankudtog og lignende At, i samarbejde med KS, medvirke i forbindelse med for-/afklaring af åbne poster mv., herunder sikre at KS er informeret om, hvem der er kontaktperson i forvaltningen Såfremt en enhed rykkes for afklaring på en åben post, og der ikke reageres, kontakter KS økonomibestilleren. Økonomibestilleren sikrer herefter fremdrift At statuskontoen er afstemt og dokumenteret ved KS overtagelse af afstemningen 670 kr. pr. afstemning Til løsning af opgaverne vil KS anvende de økonomisystemer, der er stillet til rådighed af Københavns Kommune, herunder følge de regler der gælder for udførelse af regnskabsog bogholderiopgaver i Københavns Kommune samt den fælles forretningsgang for afstemning af balancekonti, der er udarbejdet i bestillerkredsen. Senest godkendt: Version: 3.0 Afstemning af balancekonti Afstemning af balancekonti Kompliceret Formålet med ydelsen er at foretage månedlig afstemning af balancekonti mod bankudtog eller lignende dokumentation. Der ud over er formålet, at opgøre åbne poster, samt sikre opfølgning på disse poster. n indeholder: Modtagelse af ekstern dokumentation fx bankudtog Månedlig afstemning af balancekontoen mod bankudtog eller lignende dokumentation Opgørelse af eventuelle åbne eller manglende poster på balancekontoen, og dokumentation af dette i afstemningsskema Opfølgning på åbne eller manglende poster på balancekontoen Udarbejdelse af eventuelle finansposteringer mv. Udarbejdelse af specifikationer. Udmeldte skabeloner i rammebilaget anvendes erne indskrives og vedhæftes i Afstemningsloggen i KØR Copyright Koncernservice Materialet må ikke gengives uden tilladelse jf. lov om ophavsret. 10

12 Indstilling til afskrivning af uerholdelige poster Arkivering og opbevaring af dokumentation Support i forbindelse med de afstemte balancekonti, herunder eventuel levering af dokumentation Afstemningsloggen findes i KØR Finans og Afstemningsrapporten findes i KØR DI Rapporter samt på korinfo Vedligehold af forretningsgang n indeholder ikke: Afstemning af kontoen i forbindelse med overtagelsen. Det forudsættes ved overtagelse, at kontoen er afstemt, og at den nødvendige dokumentation foreligger. Aftaler med banker mv. om levering af dokumentation til KS, medmindre andet aftales. Se under ansvarsfordeling. KS forpligtelser: Månedlig/kvartalsvis/årlig afstemning er foretaget inden den 30. i efterfølgende regnskabsmåned, under forudsætning af at dokumentation er modtaget jf. forretningsgangen på området Der optræder ingen åbne eller manglende poster ældre end x dage på balancekontoen jf. forretningsgang på området, medmindre andet er aftalt med kunden, eller der er en dokumenteret årsag. Såfremt en enhed rykkes for afklaring på en åben post og der ikke reageres, kontaktes forvaltningens økonomibestiller Oversigt over afstemninger er tilgængelig i KØR DI Rapporter Forvaltningens forpligtelser: At KS har adgang til grundlag for afstemning, bankudtog og lignende At, i samarbejde med KS, medvirke i forbindelse med for-/afklaring af åbne poster mv., herunder sikre at KS er informeret om, hvem der er kontaktperson i forvaltningen Såfremt en enhed rykkes for afklaring på en åben post, og der ikke reageres, kontakter KS økonomibestilleren. Økonomibestilleren sikrer herefter fremdrift At statuskontoen er afstemt og dokumenteret ved KS overtagelse af afstemningen Afregnes pr. medgået tid (afstemningsopgaver over 4 timer). Senest godkendt: Version: 3.0 Copyright Koncernservice Materialet må ikke gengives uden tilladelse jf. lov om ophavsret. 11

13 Afstemning af balancekonti Afstemning af balancekonti Udvidet Formålet med ydelsen er at foretage månedlig afstemning af balancekonti mod bankudtog eller lignende dokumentation. Der ud over er formålet, at opgøre åbne poster, samt sikre opfølgning på disse poster. n indeholder: Modtagelse af ekstern dokumentation fx bankudtog Månedlig afstemning af balancekontoen mod bankudtog eller lignende dokumentation Opgørelse af eventuelle åbne eller manglende poster på balancekontoen, og dokumentation af dette i afstemningsskema Opfølgning på åbne eller manglende poster på balancekontoen Udarbejdelse af eventuelle finansposteringer mv. Udarbejdelse af specifikationer. Udmeldte skabeloner i rammebilaget anvendes erne indskrives og vedhæftes i Afstemningsloggen i KØR Indstilling til afskrivning af uerholdelige poster Arkivering og opbevaring af dokumentation Support i forbindelse med de afstemte balancekonti, herunder eventuel levering af dokumentation Afstemningsloggen findes i KØR Finans og Afstemningsrapporten findes i KØR DI Rapporter samt på korinfo Vedligehold af forretningsgang n indeholder ikke: Afstemning af kontoen i forbindelse med overtagelsen. Det forudsættes ved overtagelse, at kontoen er afstemt, og at den nødvendige dokumentation foreligger Aftaler med banker mv. om levering af dokumentation til KS, medmindre andet aftales Se under ansvarsfordeling. KS forpligtelser Månedlig/kvartalsvis/årlig afstemning er foretaget inden den 30. i efterfølgende regnskabsmåned, under forudsætning af at dokumentation er modtaget jf. forretningsgangen på området Der optræder ingen åbne eller manglende poster ældre end x dage på balancekontoen jf. forretningsgang på området, medmindre andet er aftalt med kunden, eller der er en dokumenteret årsag. Såfremt en enhed rykkes for afklaring på en åben post og der ikke reageres, kontaktes forvaltningens økonomibestiller Copyright Koncernservice Materialet må ikke gengives uden tilladelse jf. lov om ophavsret. 12

14 Oversigt over afstemninger er tilgængelig i KØR DI Rapporter Forvaltningens forpligtelser: At KS har adgang til grundlag for afstemning, bankudtog og lignende At, i samarbejde med KS, medvirke i forbindelse med for-/afklaring af åbne poster mv., herunder sikre at KS er informeret om, hvem der er kontaktperson i forvaltningen Såfremt en enhed rykkes for afklaring på en åben post, og der ikke reageres, kontakter KS økonomibestilleren. Økonomibestilleren sikrer herefter fremdrift At statuskontoen er afstemt og dokumenteret ved KS overtagelse af afstemningen kr. pr. afstemning (udvidet afstemning 2 til 4 timer). Senest godkendt: Version: 3.0 Afstemning af fejlkonti og kontrol af grænsesnit Formålet med ydelsen er at afstemme fejlkonti samt kontrol af grænsesnit. Se under specifikation. n indeholder: Afstemning af fejlkonti Kontrol af grænsesnit Opgørelse af eventuelle åbne eller manglende poster, og dokumentation af dette i afstemningsskema Opfølgning på åbne eller manglende poster på balancekontoen Udarbejdelse af eventuelle finansposteringer mv. Indstilling til afskrivning af uerholdelige poster Arkivering og opbevaring af dokumentation Support i forbindelse med afstemning, herunder eventuel levering af dokumentation Vedligehold af forretningsgang Eksempler på systemer, som indgår i ovenstående afstemning er Underholdsbidrag, Boligsikring og Boligydelse, KMD Debitor, Dagpenge og Bibliotekssystem. Se under ansvarsfordeling. KS forpligtelser: Copyright Koncernservice Materialet må ikke gengives uden tilladelse jf. lov om ophavsret. 13

15 Månedlig/kvartalsvis/årlig afstemning er foretaget inden den 30. i efterfølgende regnskabsmåned, under forudsætning af at dokumentation er modtaget jf. forretningsgangen på området Der optræder ingen åbne eller manglende poster ældre end x dage på balancekontoen jf. forretningsgang på området, medmindre andet er aftalt med kunden, eller der er en dokumenteret årsag Forvaltningens forpligtelser: At KS har adgang til grundlag for afstemning og relevante it-systemer At, i samarbejde med KS, medvirke i forbindelse med for-/afklaring af åbne poster mv., herunder sikre at KS er informeret om, hvem der er kontaktperson i forvaltningen Afregnes pr. medgået tid. Til løsning af opgaverne vil KS anvende de økonomisystemer, der er stillet til rådighed af Københavns Kommune, herunder følge de regler der gælder for udførelse af regnskabsog bogholderiopgaver i Københavns Kommune samt de forretningsgange, som KS har aftalt med forvaltningerne. Senest godkendt: Version: 3.0 Apotekerafregning Afregning og sagsbehandling af apotekernes tilgodehavender. n er målrettet SOF. Se under specifikation. n indeholder: Afregning af apotekernes tilgodehavender, når der er udskrevet en bevilling fra Apoteker Afregnings- og Valideringssystemet eller et Helbredskort fra Pensionssystemet. Beløbene pr. apotek skal gennemgås/scannes inden afregningen finder sted. Eventuelle dobbeltbetalinger og atypiske beløb undersøges nærmere Sagsbehandling af de sager, der er kommet på fejlkontiene via fejl- og advislisterne Vedligehold af forretningsgang Ved større organisationsændringer, lovændringer, kontoplansændringer og ændringer i IT-systemet, som øger omfanget af opgaveløsningen, afregnes det faktiske tidsforbrug forbundet hermed. Se under ansvarsfordeling. Copyright Koncernservice Materialet må ikke gengives uden tilladelse jf. lov om ophavsret. 14

16 KS forpligtelse: Afregningen vil være foretaget 100 % i henhold til tidsplanen og inden da være tjekket beløbsmæssigt pr. apotek for, at beløbet ikke er atypisk i forhold til tidligere afregningsbeløb At informere kunden såfremt der ikke kan afregnes 100% i henhold til tidsplan og angive årsagen hertil Forvaltningens forpligtelse: Sikre at filen med data er korrekt udfyldt og at den leveres i rette tid Det skal bemærkes, at KS ikke har systemansvaret for Apoteker Afregnings- og Valideringssystemet eller Pensionssystemet, og derfor ikke har mulighed for at påvirke systemleverandøren til at overholde deres tidsfrister Sikre at systemerne løbende udvikles for at minimere omfanget af fejl og uhensigtsmæssigheder kr. pr. abonnement (forvaltning årligt). Senest godkendt: Version: 4.0 A-skat afregning og administration Afregning af A-skat fra Efterlevelseshjælp (SOF), Pension (KBS) og KMD Aktiv (BIF). Se under specifikation. n indeholder: Efterlevelseshjælp (SOF) Udbetaling af efterlevelseshjælp og indeholdelse af A-skat kan kun ske via KMD-aktiv. Efterlevelseshjælp betales bagud 2 dage før sidste hverdag i måneden trækkes saldoen i KØR på konto Indeholdt A-skat (grænsesnitsnøglen ) og de resterende 2 dage udtrækkes fra OnDemand under KMD-Aktiv (som endnu ikke er bogført i KØR) Betaling til SKAT sker via Betaling via eindkomst Posteringsbilag udfærdiges og bogføres Månedlig afstemning af kontoen Indeholdt A-skat Årlig afstemning af afregnet skat mellem afstemningsliste fra KMD-aktiv, KØR og oplysninger fra SKAT (via eindkomst) Vedligehold af forretningsgang Copyright Koncernservice Materialet må ikke gengives uden tilladelse jf. lov om ophavsret. 15

17 Pension (KBS) Betaling til SKAT sker via Betaling via eindkomst Posteringsbilag udfærdiges og bogføres. Til orientering fremsendes info om den foretagne postering til KBS KMD-aktiv (BIF) Betaling til SKAT sker via Betaling via eindkomst. Der foretages 2 betalinger pr. den 1. og pr. medio mdr. Posteringsbilag udfærdiges og bogføres Månedlige rettelser af fejlliste Indberettet til Skat Årlig afstemning af kontoen Indeholdt A-skat Se under ansvarsfordeling. KS forpligtelser: Betaling af A-skat skal ske den 1. bankdag i efterfølgende måned. Afregnes pr. medgået tid.. Til løsning af opgaverne vil KS anvende de økonomisystemer, der er stillet til rådighed af Københavns Kommune, herunder følge de regler der gælder for udførelse af regnskabsog bogholderiopgaver i Københavns Kommune. Senest godkendt: Version: 3.0 Bankydelser Håndtering af daglige bankforretninger. Koncernservice tegner Københavns Kommune på bankområdet da Overborgmesteren har uddelegeret tegningsretten til Koncernservice. Det betyder at alle oprettelser/ændringer eller nedlæggelser af bankkonti skal foretages via Koncernservice. n indeholder: Oprettelse, ændring og nedlæggelse af bankkonti i Kommunens hovedbanker herunder fuldmagtsforhold Oprettelse, ændring og nedlæggelse af brugere til Nordea og Danske Banks netbank løsninger Oprettelse af korttyper til ansatte som understøttet af KS Firmadankort med automatisk bogføring i kommunens Økonomisystem jfr. Eget ydelsesblad, Taxakort hvor faktura leveres som e-faktura og Eurocard hvor faktura leveres som e-faktura Kvartalsvis opgørelse af differencer mellem saldo på forvaltningens bankkonti Copyright Koncernservice Materialet må ikke gengives uden tilladelse jf. lov om ophavsret. 16

18 og den bogførte saldo Vedligehold af forretningsgange og indberetningsskabeloner. Håndtering af ansøgninger om kontantkasser jf. krav i kasse- og regnskabsregulativet n indeholder ikke: Betaling af eventuelle gebyrer påhviler kontohaver selv Se under ansvarsfordeling. KS forpligtelse: Oprettelser og nedlæggelser af bankkonti behandles indenfor 10 dage Oprettelser af korttyper understøttet af KS f.eks, Taxakort og EuroCard behandles indenfor 10 dage Behandling af 90% af henvendelser indenfor 3 dage vedrørende daglige bankforretninger i Koncernservices kundecenter på tlf , og mailadressen Forvaltningens forpligtelse: Udfylde og indsende blanketter i henhold til KS retningslinjer, herunder at anvende de blanketter, som er på KS hjemmeside Økonomisupport. At oprette og nedlægge KØR konti vedrørende likvide konti i det omfang KS ikke varetager ydelsen for forvaltningen At meddele KS når der sker ændring i medarbejdernes arbejdsforhold der giver anledning til ændringer af medarbejdere med fuldmagter, kontokort og adgange til Netbanker og lign. Årlig verificering af fuldmagtsforhold Sikre en betryggende håndtering og kontrol af institutionernes brug af kommunens midler Ved tyveri og indbrud skal der foretages spærring af kort og lign kr. pr. KØR-bankkonto (årligt). Til løsning af opgaverne vil KS anvende de økonomisystemer og banksystemer, der er stillet til rådighed af Københavns Kommune, herunder følge de regler der gælder for udførelse af regnskabs- og bogholderiopgaver i Københavns Kommune. Senest godkendt: Version: 4.0 Copyright Koncernservice Materialet må ikke gengives uden tilladelse jf. lov om ophavsret. 17

19 Betalinger til udlandet Overførsel af betalinger til udlandet (Unitel). Formålet med ydelsen er at sørge for overførsel af betalinger til udlandet. Se under specifikation. n indeholder: Udenlandske betalinger til leverandører samt ydelses- og bidragsmodtagere: Modtager anmodning om en betaling til udenlandske leverandører (Faktura) eller ydelses- og bidragsmodtagere i udlandet Betalingen tastes i Unitel Ved fejl og mangler (f. eks. Iban, Swift og Abanr.) kontaktes kunden pr. telefon eller anmodningen returneres til kunden for indhentelse af korrekte oplysninger Bankudtog modtages og der udarbejdes bilag til posteringer i Finans Momsposteringer for udenlandsk moms udarbejdes Bogføring af bilag inkl. afregning med banken Rapportering og support: Levering af blanketter via KS hjemmeside Support i forbindelse med de indtastede betalinger til udlandet, herunder eventuel levering af dokumentation i form af kopier og lignende. n indeholder ikke: Godkendelse af betalinger til udlandet Se under ansvarsfordeling. KS forpligtelser: Fakturaen vil blive betalt af KS senest 5 dage efter modtagelse af anvist faktura Såfremt faktura ikke modtages rettidigt jf. Kundens forpligtelser, vil KS tilstræbe at faktura betales rettidigt, såfremt dette er muligt Kontrol af, at faktura er godkendt af 2 personer, jf. Kasse- og Regnskabsregulativet, Bilag om bogføring.kundens forpligtelser: Godkendt faktura skal være KS i hænde senest 5 arbejdsdage før betalingsdato At anvende de blanketter, som KS fastsætter At medsende original dokumentation (faktura) Løbende at sørge for at godkender kender kontoplanen Forespørgsler vedr. betalinger til udlandet rettes til postkassen KSKP Regnskab 236 kr. pr. overførsel. Copyright Koncernservice Materialet må ikke gengives uden tilladelse jf. lov om ophavsret. 18

20 Til løsning af opgaverne vil KS anvende de økonomisystemer, der er stillet til rådighed af Københavns Kommune, herunder følge de regler der gælder for udførelse af regnskabsog bogholderiopgaver i Københavns Kommune. Senest godkendt: Version: 4.0 Børnefamilieydelse afregning og afstemning Afstemning af oplysninger fra PNR-basen med saldiene i KØR via Excelregneark Udligne/afregne de mellemværender der er mellem Københavns Kommune og Skat for udlæg foretaget af Borgerservice vedrørende Børnefamilieydelse. Se under specifikation. n indeholder: Udskrivning af rapporter fra PNR-basen og KØR vedrørende grænsesnitnøglen xxxx0863yy Dataene vedr. p.nr. bearbejdes i Excel-regneark. Nettodebetsaldi/nettokreditsaldi slutbehandles i hvert sit regneark. Debetsaldiene (samlet sum) indberettes til SKAT via indberetningslisten bilag R237 og regnearket med debetsaldiene vedlægges Kreditsaldiene pr. pnr. indberettes til SKAT via inkassoindberetningen bilag R243 og regnearket med kreditsaldiene vedlægges Bilagene R237 og R243 med tilhørende regneark sendes til SKAT. Inkassoindberetningen R243 bogføres i KØR. Når beløbet fra indberetningslisten R237 modtages bogføres det i KØR Der afregnes kun i hele kroner, så der skal udfærdiges et øreafrundingsbilag, der ligeledes bogføres i KØR Månedlig afstemning af statuskonto Vedligehold af forretningsgang Se under ansvarsfordeling. KS forpligtelser: Bilagene R237 og R243 indsendes snarest efter lukning af månedsregnskabet til SKAT kr. pr. abonnement (årligt). Til løsning af opgaverne vil KS anvende de økonomisystemer, der er stillet til rådighed af Københavns Kommune, herunder følge de regler der gælder for udførelse af regnskabs- Copyright Koncernservice Materialet må ikke gengives uden tilladelse jf. lov om ophavsret. 19

Bilag 3 - Oversigt over Koncernservice afregning med forvaltningerne i 1. halvår 2012 og forventet afregning 2012.

Bilag 3 - Oversigt over Koncernservice afregning med forvaltningerne i 1. halvår 2012 og forventet afregning 2012. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 3 - Oversigt over Koncernservice afregning med forvaltningerne i 1. og forventet. Forvaltning Bevilling/aktivitet Ydelse BIF Aktivitet

Læs mere

Bilag 2. Ydelsesoversigt inkl. Koncernservice forslag til om bevillingen fremadrettet skal bevillingsstyres.

Bilag 2. Ydelsesoversigt inkl. Koncernservice forslag til om bevillingen fremadrettet skal bevillingsstyres. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 2. Ydelsesoversigt inkl. Koncernservice forslag til om bevillingen fremadrettet skal bevillingsstyres. Adm. plan Nr. Ydelse /sstyring Afstemning

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner KØBENHAVN KOMMUNE forvaltningen Center for Regnskabscirkulære for Københavns Kommune Del II Tidsplaner Indhold 1. Registreringsfasen... 2 1.1 KØR-perioder 2013/2014... 3 2. Rapporteringsfasen... 4 2.1

Læs mere

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER KONCERNSERVICE Gældende fra: 1. februar 2015 Senest godkendt: 27. juni 2014 i Økonomikredsen Senest opdateret: 23. januar 2015 Af: Koncernservice Henvisning: Københavns

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03 Service Level Agreement (SLA) Debitor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Ansvarlig... 3 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner KØBENHAVN KOMMUNE forvaltningen Center for Regnskabscirkulære for Københavns Kommune Del II Tidsplaner Indhold 1. Registreringsfasen... 2 1.1 KØR-perioder 2014/2015... 3 2. Rapporteringsfasen... 4 2.1

Læs mere

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder ogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder EasyAccount bogholderi, henvender sig til små og mellemstore virksomheder, med 1-50 ansatte, som ønsker at få lavet deres bogholderi billigt,

Læs mere

Afstemningsarbejdet har i løbet af året været omfattet af ledelsesmæssig opfølgning således:

Afstemningsarbejdet har i løbet af året været omfattet af ledelsesmæssig opfølgning således: Konklusionsnotat: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1. Status på afstemninger Konklusion Koncernservice har afstemt Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens balancekonti i overensstemmelse med

Læs mere

Regnskab i årets løb Regnskabsinstruks for måneds-, halvårs- og årsafslutning.

Regnskab i årets løb Regnskabsinstruks for måneds-, halvårs- og årsafslutning. Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Regnskab i årets løb Regnskabsinstruks for måneds-, halvårs- og årsafslutning. Indholdsfortegnelse 1 Indledning og formål... 3 2 Periodisering... 3 3 Handlinger

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Kreditor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Cirkulæreskrivelse til kommunernes økonomiforvaltninger, inkassokontorer, lønkontorer og socialkontorer

Cirkulæreskrivelse til kommunernes økonomiforvaltninger, inkassokontorer, lønkontorer og socialkontorer AKILERAARTARNERMUT PISORTAQARFIK Ulloq, 9. februar 2007 SKATTEDIREKTORATET Den 9. februar 2007 Cirkulæreskrivelse til kommunernes økonomiforvaltninger, inkassokontorer, lønkontorer og socialkontorer Økonomiforvaltningen

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

Dette notat indeholder opdaterede statusresultater for KS kvalitative KPI er på hhv. it- og økonomiområdet.

Dette notat indeholder opdaterede statusresultater for KS kvalitative KPI er på hhv. it- og økonomiområdet. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariatet NOTAT Kvalitative KPI er for it- og økonomiområdet. Status marts 2012 på Koncernservice' kvalitative KPI er. Dette notat indeholder opdaterede statusresultater

Læs mere

KØBENHAVN KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi. Regnskab i årets løb. Regnskabsinstruks for måneds-, kvartals-, halvårs- og årsafslutning.

KØBENHAVN KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi. Regnskab i årets løb. Regnskabsinstruks for måneds-, kvartals-, halvårs- og årsafslutning. KØBENHAVN KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Regnskab i årets løb Regnskabsinstruks for måneds-, kvartals-, halvårs- og årsafslutning. Indhold 1 Indledning og formål... 3 2 Periodisering...

Læs mere

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling.

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. Bilag 10 Generelle regler for bogføring af regnskabsbilag Elektronisk fakturering: 1. Anvendelsesområde Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. En regning defineres som

Læs mere

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

For de KPI er, hvor Koncernservice ikke opfylder målet, eller hvor der forekommer en særlig udvikling, gives en kort forklaring.

For de KPI er, hvor Koncernservice ikke opfylder målet, eller hvor der forekommer en særlig udvikling, gives en kort forklaring. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariatet NOTAT Koncernservices virksomhedskontrakt KPI er Status august 2014 på Koncernservices KPI er Økonomiudvalget modtager to gange årligt en status

Læs mere

Beierholm Business Service. Bogføring Lønservice - Administration

Beierholm Business Service. Bogføring Lønservice - Administration Beierholm Business Service Bogføring Lønservice - Administration Beierholm Business Service 2 Indlysende fordele for dig hvis din virksomhed Er for lille til at beskæftige eller aflønne en bogholder Ikke

Læs mere

Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement

Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement Indledning Deloitte Revisionsaktieselskab har som led i forberedelsen af den kommende revision for 2009 gennemført en interviewbaseret

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I. Retningslinjer

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I. Retningslinjer Københavns Kommune forvaltningen Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I Retningslinjer Indholdsfortegnelse 1 Indledning og formål... 3 2 Generelle regler for bogføring... 5 3 Balancekonti... 5

Læs mere

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning for Norddjurs Kommune

Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning for Norddjurs Kommune Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning 2014 for Norddjurs Kommune ALLE BRUGERE KAN BOGFØRE I GAMMELT REGNSKABSÅR (2014) TIL OG MED DEN 15. JANUAR 2015. EFTER DENNE DATO ER DER LUKKET FOR BOGFØRING I

Læs mere

Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser

Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser 2. Revisionsbemærkninger til årsregnskabet 2.1 Generelle bemærkninger Revisionen har ikke givet anledning til generelle

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v.

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v. side 1 Regnskab i årets løb Slettet: Rammebilag - I henhold til Kasse- og regnskabsregulativets punkt 2.7 fastlægger Økonomiforvaltningen i et rammebilag de generelle principper for regnskab i årets løb.

Læs mere

Heraf afstemt uden bemærkninger (Kategori 1) saldo i regnskabet

Heraf afstemt uden bemærkninger (Kategori 1) saldo i regnskabet Konklusionsnotat: Kultur- sudvalget Dette konklusionsnotat viser balancen for Kultur- sforvaltningen. Balancen indeholder samtlige balancekonti på aktiv- og passivsiden fordelt på IM-funktion. Konklusion

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2015

Tidsplan til årsafslutningen 2015 Tidsplan til årsafslutningen 2015 Tidsplanen til årsafslutning 2015 henvender sig til kunder og medarbejdere i. Planen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver, der skal løses i forbindelse med omtalte

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Anlæg

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Anlæg Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03 Service Level Agreement (SLA) Anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere... 2

Læs mere

De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014.

De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014. NOTAT Til Overborgmesteren De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014. 1. Samling af administrative opgaver i Københavns Kommune. 2. s virksomhedskontrakt

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2014

Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplanen henvender sig til kunder og medarbejdere i. Tidsplanen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver der skal løses, i forbindelse med årsafslutningen. Der er

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

SPILLEREGLER FOR GOD ØKONOMISTYRING. Anvendelse af IT-systemer

SPILLEREGLER FOR GOD ØKONOMISTYRING. Anvendelse af IT-systemer SPILLEREGLER FOR GOD ØKONOMISTYRING Anvendelse af IT-systemer Forord Dette dokument er et af rammebilagene til Spilleregler for god økonomistyring, som beskriver den overordnede ramme for kasse- og regnskabsfunktionen.

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Rungsted Havn Økonomistyringsmodel PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Økonomiudvalget i Hørsholm Kommune har på møde den 18. september 2014

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES

Læs mere

Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution

Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution Bogføring: Bogføringen varetages af klubbens kontorassistent Marianne Eriksen. Kontering foretages ligeledes af kontorassistenten og sker efter den

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000.

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. AFSLUTNING ÅRET 2011. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. Her er nogle af hovedpunkterne vedrørende årsafslutningen. a) Hvordan

Læs mere

Aftale om levering af ydelser

Aftale om levering af ydelser - 1 - Aftale om levering af ydelser mellem Spejdernes Administrationsfællesskab Arsenalvej 10 1436 København K og Det Danske Spejderkorps/De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K er der indgået

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Udbetaling via finanskladde

Udbetaling via finanskladde Udbetaling via finanskladde Åbn Finans-modulet Vælg Finanskladde under Kladder Du kan afgrænse om du ønsker, at se: Alle, Åbne eller bogførte kladder Du kan afgrænse om du kun ønsker at se de kladder du

Læs mere

Beierholm Business Service. Bogføring Lønservice - Administration

Beierholm Business Service. Bogføring Lønservice - Administration Beierholm Business Service Bogføring Lønservice - Administration Beierholm Business Service Indlysende fordele for dig hvis din virksomhed Er for lille til at beskæftige eller aflønne en bogholder Ikke

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor B for Revisornævnet. Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 46/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Forretningsgang 6: Registrering af udviklingsprojekter

Forretningsgang 6: Registrering af udviklingsprojekter Forretningsgang 6: Registrering af udviklingsprojekter 1. Indledning Aktivering af udviklingsprojekter i balancen stiller store krav til styring og pålidelig økonomisk regnskabsopfølgning, fordi disse

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

REVISIONSRAPPORT. Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen. Selinevejens arealer og momsrefusion. 4. september 2017 INTERN REVISION

REVISIONSRAPPORT. Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen. Selinevejens arealer og momsrefusion. 4. september 2017 INTERN REVISION INTERN REVISION 4. september 2017 REVISIONSRAPPORT Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen Selinevejens arealer og momsrefusion 2017 INTERN REVISION Jesper Andersen Allan Bojer MODTAGER Adm.

Læs mere

Kontingentopkrævning. Betaling

Kontingentopkrævning. Betaling Kontingentopkrævning Bogføring Opkrævning Betaling Opdateret august 2007 Overblik Overblik nogle ord om sammenhængene Opsætning Stamdata Medlemmer Satser Satstyper Postering Dannelse af kontingentpostering

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013 Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-20) udført til og med 2. maj 2013 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Afslutning af Løn år 2008

Afslutning af Løn år 2008 Afslutning af Løn år 2008 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2008 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Serviceaftale - Private vandværker og Provas

Serviceaftale - Private vandværker og Provas Serviceaftale - Private vandværker og Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Kontakter 4 2.1 Kontaktpersoner hos 4 2.2 Vedligeholdelse af kontaktdata hos vandværkerne 5 3. Reference til aftalegrundlag

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514)

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514) Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 1. Generelt Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for leverancer fra 1264,

Læs mere

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet Regnskabsdelen Regnskaber Kontoplan Bogføringstyper Åbningsbalance Bogføring Budget Udskrifter Ny konto i kontoplan Ny konto i udskrifter Kreditor / debitor Regnskab Vælg regnskaber - Så får vi et tomt

Læs mere

Stationær biblioteks-pc (adm.), med lavere licensudgifter og service.

Stationær biblioteks-pc (adm.), med lavere licensudgifter og service. Bilag 1. Pris og ydelseskatalog 2008 Side 1 af 5 Pris på årligt abonnement på en pc Ydelsen omfatter det årlige abonnement på en standard, stationær pcarbejdsplads. Dette dækker over en almindelig it-arbejdsplads

Læs mere

OBS!!! Kontering af linjer skrevet med kursiv foretages først ved resultatdisponeringen (årsafslutningen)

OBS!!! Kontering af linjer skrevet med kursiv foretages først ved resultatdisponeringen (årsafslutningen) Nedenfor illustreres hvordan man skal kontere en række udvalgte indtægter og udgifter. Det drejer sig om optagelse af lån til anlæg, tilbagebetaling af lån, opsparing til anlægsarbejde, forbrug af anlægsopsparing

Læs mere

Guide til årsafslutning. Sådan gør du dit regnskab klar til årsafslutning. billy

Guide til årsafslutning. Sådan gør du dit regnskab klar til årsafslutning. billy Guide til årsafslutning Sådan gør du dit regnskab klar til årsafslutning billy Forord Hej virksomhedsejer Årsafslutning og årsregnskabet venter lige om hjørnet. Derfor har vi skrevet denne guide, som hjælper

Læs mere

Regnskab i årets løb Regnskabsinstruks for måneds-, kvartals-, halvårs- og årsafslutning.

Regnskab i årets løb Regnskabsinstruks for måneds-, kvartals-, halvårs- og årsafslutning. Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Regnskab i årets løb Regnskabsinstruks for måneds-, kvartals-, halvårs- og årsafslutning. Indholdsfortegnelse 1 Indledning og formål... 3 2 Periodisering... 3 3

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Kapitel 7 - Afstemning

Kapitel 7 - Afstemning MANUAL Afstemning side 1 (23-12-2013) Kapitel 7 - Afstemning AFSTEMNING AF INTEGRATIONEN MELLEM FINANS OG ACONTO... 2 Generel afstemning... 2 Regnskabsudskrift... 2 Afstemning af acontorater mv... 4 Afstemning

Læs mere

Vejledning Depositum/forudbetalinger

Vejledning Depositum/forudbetalinger Depositum/forudbetalinger Indhold Opsætning af depositum... 3 Opret en faktura med depositum... 5 Bogføring af depositum i kassekladde... 5 Vis depositum på debitor... 5 Tilbagebetaling af depositum...

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron Hvad er en indsigelsesblanket og hvornår benyttes den?...2 Udfyldelse af indsigelsesblanketten...2 Indsigelsesblanket 1 Kortudstederindsigelse...2 Indsigelsesblanket

Læs mere

Bilag til regnskabsinstruks. Det udfyldte bilag gælder for: --------------------------------- menighedsråd

Bilag til regnskabsinstruks. Det udfyldte bilag gælder for: --------------------------------- menighedsråd Dokument nr.: 119098-12 Bilag til regnskabsinstruks Det udfyldte bilag gælder for: --------------------------------- menighedsråd Dato / Menighedsrådsformand Bilag 1. Grunddata Menighedsrådet navn Myndighedskode

Læs mere

AU Økonomi snitflader

AU Økonomi snitflader AU Økonomi snitflader Udgangspunkt for snitflader mellem AU Økonomi og institutter (og øvrige enheder udenfor AU Administration). 1. Formål Notatet har til formål at afstemme forventningerne til samarbejdet,

Læs mere

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål.

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Denne vejledning er beregnet til brug for de personer, som skal i gang med det nye regnskabssystem, der introduceres af Kirkeministeriet pr 1. januar

Læs mere

A/B Dybbølsgaard Opdateret 13-11-2015

A/B Dybbølsgaard Opdateret 13-11-2015 Udtrædelse Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Dybbølsgaard Opdateret 13-11-2015 1) Andelshaver kontakter ATB med oplysning om, at andelshaver ønsker at sælge. 2) ATB fremsender

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Version af 1. februar 2016 Indhold Formål... 3 Det økonomiske ledelsestilsyn... 4 Budgetprocedurer... 4 Budgetkontrol... 4 Budgetansvar...

Læs mere

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke. Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes

Læs mere

Tilskudsadministration

Tilskudsadministration Af Camilla Mørk Rösler 1.marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Tilskudsadministration INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Moms

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Moms Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Moms 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Ansvarlig... 3 1.3 Relevans for medarbejdere... 3

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice 7. november 2013 Ref. nr.: 3-2013 Indhold Boligstøtte... 2 Mellemkommunal refusion... 2 Hvilke sager indgår i den mellemkommunale

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

REVISIONSRAPPORT 2015. Koncernservice Revision af KK s fuldmagtsforhold

REVISIONSRAPPORT 2015. Koncernservice Revision af KK s fuldmagtsforhold Intern Revision 18. marts 2015 REVISIONSRAPPORT 2015 Koncernservice MODTAGER Kasper Schmidt Per Nicolaj Schrøder INTERN REVISION Jesper Andersen Jens Mathiesen Kopi: Bjarne Winge Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12.

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12. Region Midtjylland Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 48 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Regnskabskontoret

Læs mere

Tilslutningsaftale. Folkekirkens It og [dataleverandør] digital indberetning af anmodning om begravelse eller ligbrænding via et bedemandssystem

Tilslutningsaftale. Folkekirkens It og [dataleverandør] digital indberetning af anmodning om begravelse eller ligbrænding via et bedemandssystem Tilslutningsaftale mellem Folkekirkens It og [dataleverandør] om digital indberetning af anmodning om begravelse eller ligbrænding via et bedemandssystem Itk dnr. 26986 13 1. Parter Denne aftale om brug

Læs mere

I alt er der i 2012 afskrevet 34,0 mio. kr. (tab), hvoraf 9,7 mio. kr. er opgjort i forbindelse med gennemgangen (jf. afsnit 2).

I alt er der i 2012 afskrevet 34,0 mio. kr. (tab), hvoraf 9,7 mio. kr. er opgjort i forbindelse med gennemgangen (jf. afsnit 2). Bilag 1 12. februar 2013 Sagsbeh: biva Sag: Dokument: Opfølgning på kommunens balance Økonomiafdelingen Baggrund I forbindelse med Magistratens behandling den 27. august 2012 af revisionsberetning nr.

Læs mere

Bilag 2 Betalingsformidling herunder kassevirksomhed

Bilag 2 Betalingsformidling herunder kassevirksomhed Bilag 2 Betalingsformidling herunder kassevirksomhed Indholdsfortegnelse [Indledning] [Kassevirksomhed] [Direkte registreringer af ind- og udbetalinger i kommunens regnskab] [Indbetalinger] [Udbetalinger]

Læs mere

Vejledning til Regnskabsafslutning. Periode- og Årsafslutning.

Vejledning til Regnskabsafslutning. Periode- og Årsafslutning. Vejledning til Regnskabsafslutning. Periode- og Årsafslutning. Denne vejledning er lavet for at samle relevante oplysninger, som er vigtige for at medarbejdere på Aalborg Universitet kan levere retvisende

Læs mere

Fakturering af: - Private kunder -Virksomheder - Det offentlige

Fakturering af: - Private kunder -Virksomheder - Det offentlige Fakturering af: - Private kunder -Virksomheder - Det offentlige Virksomhedens situation i dag Omkostninger i dag til fakturering? Kroner Manpower Investeringer Ledelsestid Besvær Omkostningselementer Papir

Læs mere

Bilag 7 Forretningsnødplaner

Bilag 7 Forretningsnødplaner Bilag 7 Forretningsnødplaner 6. juli 2015 ØSY/LHR/SAR Version 1.3 Dette bilag beskriver forretningsnødplaner for de mest kritiske opgaver i følgende systemer: Statens Lønsystem/Statens Pensionssystem/HR-Løn

Læs mere

Benchmarking. Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne. 1. udgave af 23. oktober 2006

Benchmarking. Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne. 1. udgave af 23. oktober 2006 Benchmarking Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne 1. udgave af 23. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 Side 1.1 BAGGRUND... 2 1.1.1 Benchmarking og

Læs mere

Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S

Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S Vejle & København CVR 17 51 26 72 T +45 76 42 11 00 @ unik@unik.dk W unik.dk 1 Indhold Årsafslutning... 3 Kort fortalt... 3 Foreløbig årskørsel... 4

Læs mere

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.)

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.) Økonomiudvalget (1.000 kr.) Grunde 3.373 3.373 Bygninger 709 3.423 Tekniske anlæg 45.056 38.849 Inventar 66.193 82.474 Aktiver under opførelse 16.481 25.044 Materielle anlægsaktiver 131.813 153.164 Immaterielle

Læs mere

Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten.

Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten. Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten December 2016 Indhold 1. Indledning 3 2. Interne statslige overførsler

Læs mere

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Kommuneservice

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Kommuneservice Anmodning om tilslutning til NemRefusions Kommuneservice Denne anmodning udfyldes af Systemleverandører forud for tilslutning til NemRefusions systemgrænseflade til kommunale systemer, Kommuneservice.

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Statens Administration ydelser og betalingsmodel for Økonomiservicecentret (ØSC) 2015

Statens Administration ydelser og betalingsmodel for Økonomiservicecentret (ØSC) 2015 Statens Administration ydelser og betalingsmodel for Økonomiservicecentret (ØSC) 2015 Pr. 1. januar 2014 er ØSC overgået til en aktivitetsbaseret betalingsmodel. I 2015 inkluderes de ydelser, der tidligere

Læs mere

al dente vejledning Bogføring af sygesikringsafregning

al dente vejledning Bogføring af sygesikringsafregning Bogføring af sygesikringsafregning Når man har lavet en månedsafregning i al dente, kommer det tilgodehavende til at stå i Åbne poster på regionen i Stamdata Debitorer. Vi har lavet en vejledning, til

Læs mere

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune I henhold til regelsæt Principper for økonomistyring skal der etableres rutiner for økonomistyring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune og alle

Læs mere