NYT om Kollektiv Arbejdsret September 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT om Kollektiv Arbejdsret September 2009"

Transkript

1 NYT om Kollektiv Arbejdsret September 2009 Udgivet af sekretariatet for Arbejdsretten, Tjenestemandsretten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K tlf fax Ansvarshavende redaktør Carl Rosschou

2 Nyt om kollektiv arbejdsret Indhold Arbejdsretten... 3 Afsagte domme...3 Først når der er indgivet klage til Afskedigelsesnævnet i en sag om et lovbaseret krav, kan sag ikke længere anlægges ved de almindelige domstole...3 Trods en overenskomststridig arbejdsstandsning blandt medarbejderne hos et busselskab kunne der ikke kræves bodsbetaling, idet arbejdsstandsningen skyldtes massive trivselsmæssige problemer efter indførelsen af en ny køreplan, hvilket arbejdsgiver bar ansvaret for...3 Avisfirma dømt at betale godtgørelse på kr. for mangelfuldt ansættelsesbevis...4 Fagforbund havde udvist bodspådragende adfærd i forbindelse med en kampagne mod skamløse fyringer med udhængning af virksomheder med deres logoer på en skamstøtte på forbundets hjemmeside...5 Retsformandsafgørelse...6 Ikke hjemmel til udpegning af en mæglingsmand i henhold til bestemmelserne i funktionærlovens i tvist om afskedigelsesgodtgørelse efter funktionærlovens 2 b...6 Kommende domsafsigelser og hovedforhandlinger...6 De faglige voldgiftsretter... 7 De almindelige domstole Forlig efter bortvisning af kommunalt ansat skulle vurderes efter aftaleretlige regler Ikke skattefradrag for rejseudgifter Medarbejder, der var bortvist med urette, havde ikke krav på godtgørelse efter funktionærlovens 2a, da forholdet kunne havde begrundet opsigelse Ligebehandlingsloven ikke overtrådt ved ændring af arbejdsopgaver under barsel, men derimod ved undladelse af at orientere om lønforhandlinger Koncernbekendtgørelsens medarbejderbegreb Godtgørelse efter erstatningsansvarsloven for medarbejders seksuelle chikane af anden medarbejder på arbejdsplads Opsigelse af deltidssygemeldt ansat udløste ikke godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven, men alene efter funktionærlovens 2b Godtgørelse efter ligebehandlingsloven på kr. ved afskedigelse af gravid handicaphjælper...15 Godtgørelse for sexchikane og efterbetaling af løn i anledning af uberettiget opsigelse med forkortet varsel...15 To skatteydere havde for indkomståret 1999 ret til fradrag for udokumenterede rejseudgifter efter Ligningsrådets standardtakster...15 Lussing til kollega udgjorde efter omstændighederne ikke en så væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet, at bortvisning var berettiget...16 Ansatte i opsagte stillinger havde ikke krav på favørkursaktier...16 Forligsmægling var betingelse for domstolsadgang...17 Arbejdsgivers beslutning om en generel afgangsalder på 67 år var ikke ugyldig...18 Afskediget bankfilialchef havde krav på pension i henhold til pensionskassevedtægt...18 Virksomhed indeholdelsespligtig for A skat...19 HK ikke afskåret fra at indbringe en sag om godtgørelse for urimelig afskedigelse mod arbejdsgver, der havde tiltrådt DA/LO hovedaftalen for de almindelige domstole...20 Forskelsbehandlingslovens handicapbegreb set i forhold til funktionærlovens 120 dages regel og mulighed for deltidsansættelse i henhold til forskelsbehandingslovens 2a...20 Ret til forholdsmæssig andel af fastholdelsesbonus trods fratrædelse Afskedigelsesnævnet Særligt om 25 års reglen Afskedigelsesnævnets sag nr (tilkendegivelse) Afskedigelsesnævnets sag nr (kendelse)24 Afskedigelsesnævnets sag nr (kendelse) og A Litteratur Oversigtsværk Specialfremstilling Håndbog Pjece Artikler Rapporter

3 Arbejdsretten Afgørelserne kan ses på Afsagte domme Den 19. maj 2009 (A ) udvidet formandskab LO mod DA med Dansk Handicap Forbund som hovedintervenient til støtte for DA Først når der er indgivet klage til Afskedigelsesnævnet i en sag om et lovbaseret krav, kan sag ikke længere anlægges ved de almindelige domstole I marts 2002 afskedigede Dansk Handicap Forbund en medarbejder, som herefter gennem HK rejste krav om godtgørelse for usaglig afskedigelse. Handicapforbundet og HK, der har overenskomst, drøftede sagen på et møde i september, hvor der ikke kunne opnås enighed. HK forbeholdt sig imidlertid at videreføre sagen og anlagde i januar 2003 som mandatar for medlemmet sag ved de almindelige domstole. Den verserer nu ved Højesteret, som har opfordret parterne til at udtale sig, om kravet, der støttes på funktionærlovens 2b, er omfattet af 4, stk. 3, om behandlingen af sager om usaglig afskedigelse i DA/LO hovedaftalen, som overenskomsten mellem handicapforbundet og HK henviser til, og om kompetencen til at fortolke denne aftale, jf. herved arbejdsretslovens 9, stk. 1, og 11, stk. 1. De to hovedorganisationer indtrådte herefter som biintervenienter, DA til støtte for handicapforbundet og LO for HK med anmodning om udsættelse på Arbejdsrettens fortolkning af hovedaftalen. Arbejdsretten udtalte, at hovedaftalens 4, stk. 3, må anses som en voldgiftsaftale, der dog efter parternes fælles forståelse giver LO s forbund frihed til at vælge mellem Afskedigelsesnævnet og de almindelige domstole som forum for afgørelse af sager om afskedigelse for så vidt angår lovbaserede krav. Behandling ved nævnet er betinget af, at sagen forfølges lokalt og på organisationsniveau inden for de frister, der er angivet i bestemmelsens litra b, c og d, mens indbringelse for domstolene ikke er begrænset af særlige søgsmålsfrister. Den fagretlige tvistløsningsordning er karakteriseret ved, at uoverensstemmelser skal søges løst ved forhandling, først lokalt og derefter på centralt organisationsniveau, og den danske arbejdsmarkedsordning tilsiger, at organisationerne bør have lejlighed til at gennemføre forhandlinger, herunder med henblik på at der sker en oplysning af sagen, inder der i en afskedigelsessag vedrørende lovbaserede krav vælges forum for tvistens løsning. Ordlyden af hovedaftalens 4, stk. 3, giver ikke holdepunkter for en forståelse, hvorefter organisationsforhandling skulle indebære et bindende fravalg af muligheden for at forfølge et lovbaseret krav ved de almindelige domstole, og Arbejdsretten fandt på den baggrund hverken, at begæring om og afholdelse af organisationsmøde i en afskedigelsessag er udtryk for et valg mellem Afskedigelsesnævnet og de almindelige domstole, eller at de frister, hovedaftalen fastsætter for behandlingen af en sag i Afskedigelsesnævnet, kan tillægges præklusiv virkning i forhold til LO forbundenes mulighed for at indbringe sagen for de almindelige domstole. Den 11. juni 2009 (AR ) DA for DI for Arriva Skandinavien A/S mod LO for 3F for et antal medlemmer Trods en overenskomststridig arbejdsstandsning blandt medarbejderne hos et busselskab kunne der ikke kræves bodsbetaling, idet arbejdsstandsningen skyldtes massive trivselsmæssige problemer efter indførelsen af en ny køreplan, hvilket arbejdsgiver bar ansvaret for Selvom et fagforbund (F) havde anerkendt, at det var overenskomststridigt, at deres medlemmer, ansat hos et busselskab (B), som reaktion på indførelsen af en ny køreplan havde nedlagt arbejdet, skulle der ikke betales bod herfor, idet arbejdsstandsningen skyldtes massive trivselsmæssige faktorer, som arbejdstagersiden var uden skyld i, og som B som arbejdsgiver måtte bære ansvaret for. Trafikselskabet T som havde ansvaret for driften af 3

4 Nyt om kollektiv arbejdsret regionalbusser, bybusser og lokalbusser på Fyn, Langeland og Ærø havde efter licitation kontraheret med busselskabet B, som herefter skulle stå for en del af buskørslen på Fyn. Det fulgte af kontraktforholdet, at det var T, som fastlagde køreplanerne, som B skulle køre efter, mens det var B, som ansatte chaufførerne og fastlagde disses vagter og turnusplaner. Efter ikrafttræden af en ny køreplan den 24. august 2008, hvorved buskørslen blev omlagt med en række væsentlige ændringer til følge, opstod der massive problemer i form af forsinkelser, utilfredse kunder, mv. Som reaktion herpå nedlagde et stort antal af de hos B ansatte buschauffører arbejdet i perioden fra den 1. september 2008 til og med den 13. september 2008, og arbejdsgiversiden indbragte sagen for Arbejdsretten med påstand om betaling af bod. Chaufførernes fagforbund F havde umiddelbart efter arbejdsnedlæggelsen erkendt, at den var overenskomststridig, men under henvisning til de massive problemer som følge af køreplanen ændrede forbundet senere sin opfattelse heraf og nedlagde bl.a. selvstændig påstand om krav på sædvanlig løn i perioden. Det var herefter spørgsmålet, om arbejdsnedlæggelsen var overenskomststridig, eller om den var berettiget i medfør af 17 i normen af 27. oktober Såfremt Arbejdsretten fandt, at arbejdsnedlæggelsen var overenskomststridig, var der tillige tvist mellem parterne om, hvorvidt der skulle ske bodsbortfald i medfør af arbejdsretslovens 12, stk. 6, eller bodsnedsættelse i medfør af arbejdsretslovens 12, stk. 5. Arbejdsretten fastslog, at det af F under et fællesmøde afholdt den 2. september 2008 blev anerkendt, at arbejdsnedlæggelsen var overenskomststridig, og denne anerkendelse uden forbehold blev gentaget under sagens behandling i Arbejdsretten den 4. september 2008 og den 8. september Under henvisning til, at der under sagen heller ikke var godtgjort omstændigheder, som havde indebåret en sådan alvorlig helbredsfare, at det havde kunnet berettige de strejkende buschauffører til at standse arbejdet i medfør af Normens 17, blev hverken arbejdstagersidens principale påstand om frifindelse eller arbejdstagersidens selvstændige betalingspåstand derfor taget til følge. Arbejdsretten fandt det ved den stedfundne bevisførelse imidlertid godtgjort, at arbejdsstandsningen skyldtes massive trivselsmæssige faktorer, som arbejdstagersiden var uden skyld i, og som B som arbejdsgiver måtte bære ansvaret for. Det kunne ikke føre til et andet resultat, at køreplansændringen var blevet udarbejdet i Ts regi, da det måtte påhvile B ikke at påtage sig kontraktmæssige forpligtelser, som medførte en uacceptabel forringelse af arbejdstagernes trivselsmæssige vilkår. Arbejdstagersidens påstand om bodsbortfald blev således taget til følge, jf. herved arbejdsretslovens 12, stk. 6. Den 30. juni 2009 (AR ) LO for 3F mod DA for Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dansk Avisomdeling A/S Avisfirma dømt at betale godtgørelse på kr. for mangelfuldt ansættelsesbevis Forbundets medlem A blev i forbindelse med avisfirmaet B s rekrutteringsarbejde i Rumænien i november 2007 ansat som avisomdeler i Danmark i december Den af A underskrevne ansættelseskontrakt indeholdt en række felter vedrørende distriktsnummer, distriktsnavn, leveringsdage, mødetidspunkt, leveringstidspunkt samt løn pr. leveret avis. Felterne var imidlertid ikke blevet udfyldt, og kontrakten indeholdt heller ikke oplysninger om, at A tillige gadeomdelte gratisaviser om eftermiddagen. Alle B s avisomdelere modtog i februar 2008 nye kontrakter, som indeholdt et tillæg med detaljerede oplysninger om mødetidspunkt og betaling for det enkelte distrikt. Heller ikke denne kontrakt indeholdt oplysninger om A s levering af gratisaviser. I juni 2008 mistede B gadeomdelingen af gratisaviser, og virksomheden indgik i juli samme år en fratrædelsesaftale med A. Forinden var der opstået konflikt mellem parterne, idet det var A s opfattelse, at han reelt havde arbejdet flere timer, end han var betalt for. 3F havde derfor rejst sag mod B for overenskomstbrud, og påstod for Arbejdsretten B tilpligtet at efterbetale A den i 4

5 September 2009 henhold til budoverenskomsten garanterede timeløn. 3F påstod endvidere B tilpligtet at betale en godtgørelse for meget mangelfuldt ansættelsesbevis, idet A bl.a. ikke som ellers forudsat i budoverenskomsten havde fået indsigt i beregningen af sin løn. 3F nedlagde endelig påstand om, at B skulle betale en betydelig bod, som stod mål med den udviste grove og systematiske overenskomststridige adfærd. 3F henviste bl.a. til, at B, der var en stor aktør på det danske marked, havde lokket rumænere til Danmark under falske forudsætninger. B erkendte, at kontrakten underskrevet i december 2007 var mangelfuld, men gjorde gældende, at det var undskyldeligt, omstændighederne taget i betragtning, og at man ved de senere kontrakter havde rettet op på fejlene. Arbejdsretten udtalte, at manglerne ved ansættelseskontrakterne ikke var undskyldelige, men at de dog ikke havde haft konkret betydning. Der tilkom herefter A en godtgørelse på kr. Efter bevisførelse fandt Arbejdsretten det imidlertid ikke godtgjort, at A havde modtaget mindre end den garanterede timeløn, eller at A havde arbejdet mere end 37 timer. Arbejdsretten fandt det heller ikke godtgjort, at B havde overtrådt budoverenskomsten i relation til andre omdelere. Den 14. juli 2009 (AR ) Finanssektorens Arbejdsgiverforening mod FTF for Finansforbundet Fagforbund havde udvist bodspådragende adfærd i forbindelse med en kampagne mod skamløse fyringer med udhængning af virksomheder med deres logoer på en skamstøtte på forbundets hjemmeside Sagen angik lovligheden af et fagforbunds kampagne mod skamløse fyringer med udhængning af virksomheder med deres logoer på en skamstøtte på forbundets hjemmeside. Arbejdsretten udtalte, at sagen drejer sig om grænserne for den fri meningstilkendegivelse i forbindelse med faglige organisationers offentlige omtale af aktuelle emner, og at der ved vurderingen heraf indgik på den ene side hensynet til ytringsfriheden og på den anden side hensynet til de generelle freds og loyalitetsforpligtelser, som kollektive overenskomstforhold indebærer. Arbejdsretten bemærkede, at det følger af Arbejdsrettens praksis, at der også i forholdet mellem overenskomstparter som udgangspunkt er frihed til at ytre sig kritisk om modparten, og at denne frihed som udgangspunkt også gælder, hvor kritikken indgår som led i en offentlig kampagne med et meningsdannende formål, herunder det formål at påvirke modparten til indrømmelse af fordele. Arbejdsretten bemærkede endvidere, at det imidlertid også følger af Arbejdsrettens praksis, at et overenskomstforhold indebærer gensidige freds og loyalitetspligter af betydning for sådanne kampagner, og at kritik af en overenskomstpart således f.eks. ikke må antage karakter af en opfordring til medlemmer om at foretage overenskomststridige og ulovlige handlinger eller gives en sådan udformning, at den får karakter af organisationsfjendtlig handling. Arbejdsretten udtalte herefter, at det spørgsmål, der skulle afgøres under den foreliggende sag, var, om et fagforbunds kritik af virksomheder, som på alle punkter havde overholdt overenskomsten, havde antaget karakter af en overenskomststridig smædekampagne. Arbejdsretten fandt, at da en række af FA s medlemsvirksomheder i efteråret 2008 foretog afskedigelser af flerheder af medarbejdere, havde Finansforbundet som udgangspunkt en loyal og berettiget interesse i at kommunikere sine synspunkter om disse afskedigelsers forløb og vilkår til sine medlemmer og offentligheden, og at det måtte stå forbundet frit for at indtage det standpunkt, at afskedigelser af denne art burde ske på grundlag af særlige, fremforhandlede fratrædelsestilbud og kritisere virksomheder, som ikke ville gå ind herpå, også selv om virksomhederne på alle punkter havde overholdt overenskomsten. Arbejdsretten bemærkede i den forbindelse, at der i Finansforbundets skamstøtte kampagne ikke var nogen opfordring til medlemmerne om at undlade at arbejde for de nævnte virksomheder, og at der i kampagnen heller ikke var anvendt klare beskyldninger om overenskomstbrud eller udsagn, som klart fordrejede for 5

6 Nyt om kollektiv arbejdsret handlingsforløbet. Arbejdsretten fandt imidlertid, at kampagnen gennem anvendelsen af skamstøtten over skamløse fyringer i finanssektoren og udhængningen herpå af de pågældende bankers varemærkebeskyttede logoer havde fået en udformning, som i sig selv måtte anses for utilbørlig og en krænkelse af loyalitetspligten i overenskomstforhold. Arbejdsretten bemærkede, at overenskomststridigheden af en sådan smædekampagne ikke blev mindre af, at den havde til formål at lægge pression på andre virksomheder, og i øvrigt benyttede sig af udtryk som sparkede medarbejdere ud og andre formuleringer, som let kunne misforstås som indeholdende en beskyldning om overenskomstbrud. På den anførte baggrund fandt Arbejdsretten, at Finansforbundet havde udvist en adfærd, der var bodspådragende. Boden blev fastsat til kr. Retsformandsafgørelse Den 2. juli 2009 (AR ) kendelse Dansk Told & Skatteforbund mod Konceptbureauet Ikke hjemmel til udpegning af en mæglingsmand i henhold til bestemmelserne i funktionærlovens i tvist om afskedigelsesgodtgørelse efter funktionærlovens 2 b. Et forbund havde anmodet om, at der i henhold til funktionærlovens 10, stk. 3, blev udpeget en mæglingsmand til at indtræde i forhandlinger vedrørende afskedigelse af et medlem af forbundet. Arbejdsretten fandt, at funktionærlovens 10, stk. 2, må forstås således, at den alene omfatter forhandlinger til eventuel løsning af interessekonflikt om løn og arbejdsvilkår. Sagen angik, om forbundets medlem havde krav på godtgørelse for urimelig afskedigelse efter funktionærlovens 2 b. Der var dermed tale om en retstvist, som ikke kunne anses for omfattet af funktionærlovens 10, stk. 2, om forhandling af løn eller arbejdsvilkår. Kommende domsafsigelser og hovedforhandlinger Retsmøderne er offentlige og fremgår af Afgørelserne vil samme dag kunne ses på 6

7 September 2009 De faglige voldgiftsretter Lov nr. 106 af 26. februar 2008 indeholder ved siden af bestemmelserne om Arbejdsretten en regulering af faglige voldgiftsretter, som har til formål at understrege disses domstolslignende karakter og sikre, at de opfylder alle krav til retlige instanser. Voldgiftsforhandlingerne foregår nu som udgangspunkt for åbne døre, og i overensstemmelse med en anbefaling fra udvalget om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter offentliggøres den fulde tekst af kendelser og tilkendegivelser mv., der har dannet grundlag for forlig, løbende på Indtil nu er der indlagt følgende afgørelser fra 2009: Kendelse af 12. januar 2009 (Lene Pagter Kristensen) FV Ergoterapeutforeningen mod Regionernes Lønnings og Takstnævn (tidligere Amtsrådsforeningen) for Region Midtjylland og Region Nordjylland med Lærernes Centralorganisation som biintervenient til støtte for indklagede Fortolkning af det faglige gyldighedsområde for overenskomsten for ikke ledende sundhedspersonale mellem Lønnings og Takstnævnet og Sundhedskartellet (indplacering af ergoterapeutuddannede synskonsulenter) Tilkendegivelse af 13. januar 2009 (Mogens Hornslet) FV HK/Privat mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Stibo Graphic A/S Fortolkning af lønaftaler i virksomhed (rækkevidde i forhold til nyetableret arktrykkeri) Kendelse af 16. januar 2009 (Per Sørensen) FV KTO mod Danske Regioner og Kommunernes Landsforening Fortolkning af aftale fra 2005 om et nyt stk. 4 i 5 i den kommunale aftale fra 1993 om implementering af ansættelsesbevisdirektivet (henvisning til sanktionsniveau) Tilkendegivelse af 26. januar 2009 (Poul Sørensen) FV Ledernes Hovedorganisation for et medlem mod AVV I/S Afgørelse i henhold til overenskomsten for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. mellem KL og bl.a. Ledernes Hovedorganisation (usaglig afskedigelse) Tilkendegivelse af 29. januar 2009 (Poul Sørensen) FV Ledernes Hovedorganisation for et medlem mod DI for Tulip Food Company Afgørelse af om mestersvend ansat i henhold til overenskomsten mellem Slagteriernes Arbejdsgiverforening og NNF allerede før ansættelsen som lagermester havde sådanne ledelsesopgaver, at han havde status som funktionær (fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens 2a) Kendelse af 2. februar 2009 (Per Sørensen) FV FTF for Cabin Attendants Union (CAU) mod Dansk Industri (DI) for SAS Scandinavian Airlines Danmark A/S Fortolkning af parternes overenskomst (placering af F7S fridage i forhold til produktionsfridage) Tilkendegivelse af 2. februar 2009 (Poul Sørensen) AN (Afskedigelsesnævnet) HK Handel for et medlem mod DI for Sonofon Partner A/S Afgørelse efter nævnsbehandling i henhold til DA/LO hovedaftalen (usaglig afskedigelse) Tilkendegivelse af 4. februar 2009 (Poul Søgaard) FV Lager, Post & Servicearbejdernes Forbund mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Langvaddam Distribution ApS Fortolkning af parternes budoverenskomst for hovedstadsområdet (lønspecifikation) 7

8 Nyt om kollektiv arbejdsret Kendelse af 5. februar 2009 (Thomas Rørdam) FV Danmarks Jurist og Økonomforbund (DJØF) som mandatar for et medlem mod Finansministeriet, Personalestyrelsen, for Skatteministeriet Afgørelse i henhold til kontraktbestemmelse om fratrædelsesbeløb for chef ansat på åremål og overenskomstvilkår (berettigelsen af uansøgt afskedigelse) Tilkendegivelse af 5. februar 2009 (Poul Søgaard) FV Dansk Metal mod Djurs Smede Service Fortolkning af den af virksomheden tiltrådte industrioverenskomst (formalitetsspørgsmål samt betaling for rejsetid og kilometerpenge ved udførelse af arbejde på andet arbejdssted end det, der for en enkelte medarbejder er indgået aftale om) Kendelse af 16. februar 2009 (Jørn Andersen) FV HK/Privat mod 3F/Fagligt Fælles Forbund Århus Rymarken Overenskomstudvalgsbehandling af interessekonflikt (overenskomstfornyelse) Tilkendegivelse af 18. februar 2009 (Poul Søgaard) CO industri for Teknisk Landsforbund for et medlem mod DI for Tellabs Danmark A/S Afgørelse i henhold til parternes overenskomst (udbetaling af overskydende timer underordning med jobløn) Kendelse af 19. februar 2009 (Poul Søgaard) FV Lærernes Centralorganisation mod Finansministeriet, Personalestyrelsen Afgørelse i henhold til protokollat om arbejdstid mv. for lærere ansat ved efterskoler (opgørelse af omsorgstimer) Kendelse af 27. februar 2009 (Per Sørensen) FV Dansk Journalistforbund for et medlem mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening for A/S Medieselskabet Nordvestsjælland Afgørelse efter behandling i det faglige fællesudvalg (erstatning og godtgørelse for uberettiget opsigelse og bortvisning) Kendelse af 9. marts 2009 (Mogens Kroman) FV F for et antal medlemmer mod Dansk Byggeri for Jesbo Huse A/S Afgørelse i henhold til parternes overenskomst for murer og murermandsarbjde (priskuranttillæg ved akkord) Kendelse af 9. marts 2009 (Mogens Kroman) FV F for et medlem mod Dansk Byggeri for murermester Lars Svensson Afgørelse i henhold til parternes overenskomst for murer og murermandsarbjde (formalitetsspørgsmål og betydningen af protokollat vedrørende svendes akkordoverskud for murerarbejdsmands overskud) PROSA, Forbundet af IT Professionelle, for PROSA/CSC DK mod Dansk Erhverv Arbejdsgi ver for CSC Danmark A/S Tilkendegivelse af 11. marts 2009 (Niels Waage) FV Fortolkning af parternes overenskomst (stressvejlederkursus som relevant uddannelse af tillidsrepræsentanter) Tilkendegivelse af 19. marts 2009 (Poul Sørensen) FV Ledernes Hovedorganisation for et medlem mod Guldborgsund Kommune Afgørelse i henhold til overenskomsten mellem KL og bl.a. Ledernes Hovedorganisation for ledende værkstedspersonale på klientværksteder samt lederaftalen efter behandling i afskedigelsesnævn (usaglig afskedigelse) Tilkendegivelse af 29. marts 2009 (Børge Dahl) AN (Afskedigelsesnævnet) Nærings og Nydelsesmiddelarbejderforbundet for 2 medlemmer mod DI for Gumlink A/S 8

9 September 2009 Afgørelse efter nævnsbehandling i henhold til DA/LO hovedaftalen (usaglig afskedigelse) Tilkendegivelse af 31. marts 2009 (Poul Sørensen) AN (Afskedigelsesnævnet) Forbundet Træ Industri Byg i Danmark for et medlem mod Dansk Byggeri fro WEGA A/S Afgørelse efter nævnsbehandling i henhold til DA/LO hovedaftalen (usaglig afskedigelse) Kendelse af april 2009 (Niels Waage) FV Dansk El Forbund og Dansk Metal mod Mejeribrugets Arbejdsgiverforening for Arla Foods Fortolkning af parternes overenskomst (søndagstillæg i forbindelse med tilkald i rådighedsvagt) Tilkendegivelse af 3. april 2009 (Niels Waage) FV 3F Fagligt Fælles Forbund, Privat Service, Hotel & Restauration mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Koncertvirksomhedens Fond VEGA Fortolkning af protokollat om særlige overenskomstvilkår (løn under sygdom til fast tilknyttede løsarbejdere og formalitetsspørgsmål) Tilkendegivelse af 6. april 2009 (Per Sørensen) FV HK Danmark mod DI Fortolkning af parternes butiksoverenskomst (aftale om vederlag til tillidsrepræsentanter) Tilkendegivelse af 29. april 2009 (Poul Sørensen) AN (Afskedigelsesnævnet ) Fagligt Fælles Forbund 3F for et medlem mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Langvaddam Distribution ApS Afgørelse efter nævnsbehandling i henhold til DA/LO hovedaftalen (usaglig afskedigelse) Tilkendegivelse af 5. maj 2009 (Poul Sørensen) AN (Afskedigelsesnævnet ) F for 4 medlemmer mod DI for AKV International A/S Afgørelse efter nævnsbehandling i henhold til DA/LO hovedaftalen (usaglig afskedigelse) Tilkendegivelse af 5. maj 2009 (Lene Pagter Kristensen) FV Dansk Funktionærforbund mod Dansk Industri for Københavns Lufthavne A/S Fortolkning af overenskomsten mellem HTS og Dansk Funktionærforbund for Vagtfunktionærer og Taxiservicemedarbejdere i Købehavns Lufthavne (løn for deltagelse i kurturworkshops) Kendelse af 7. maj 2009 (Per Sørensen) FV CO industri for Dansk Metal mod DI Overenskomst I ved DI organisation for erhvervslivet for Bang & Olufsen A/S Fortolkning af industriens overenskomst (udlevering af fritstillingsskrivelse til tillidsrepræsentant) Tilkendegivelse af 20. maj 2009 (Lene Pagter Kristensen) FV 3F Transportgruppen mod DI overenskomst 2 for Sanistål A/S Fortolkning i lyset af hidtidig praksis (afgrænsning mellem en tidligere tiltrådt HK overenskomst og fællesoverenskomsten mellem HTS og 3F Transportgruppen, som virksomheden er bundet af via medlemskab af DI) Kendelse af 18. maj 2009 (Jørn Andersen m.fl.) FV HK Privat mod 3F Mølleåen Overenskomstudvalgsbehandling af interessekonflikt (formalitetsspørgsmål som forudsætning for behandling af krav om overenskomstfornyelse) Kendelse af 28. maj 2009 (Thomas Rørdam) FV Fødevareforbundet NNF for et medlem mod Dansk Industri for Danish Crown A.m.b.A. Afgørelse i henhold til parternes overenskomst samt spørgsmål om bod (tillæg til sygedagpenge efter arbejdsulykke) 9

10 Nyt om kollektiv arbejdsret Tilkendegivelse af 2. juni 2009 (Børge Dahl) FV Fødevareforbundet NNF mod DI Overenskomst I ved DI for House of Prince A/S og Mac Baren Production A/S Fortolkning af sammenskrevet overenskomst (betydningen af fejl) Tilkendegivelse af 3. juni 2009 (Børge Dahl) FV Fagligt Fælles Forbund mod Gartneri, Land og Skovbrugets Arbejdsgivere for Kopenhagen Fur Fortolkning af parternes overenskomst (honorering af eftersynsmandskab ved tilkald) Kendelse af 5. juni 2009 (Poul Sørensen) FV Dansk El Forbund mod Teniq for Bravida Danmark A/S Fortolkning af aftale om vederlæggelse for udførelse af entreprise (lønaftale eller sumakkord) Tilkendegivelse af 5. juni 2009 (Poul Sørensen) FV Fagligt Fælles Forbund 3F Den Grønne Gruppe mod Gartneri, Land og Skovbrugets Arbejdsgivere for Leif Larsen Afgrænsning mellem jordbrugsoverenskomsten og overenskomsten for gartnerier og planteskoler efter fusionering af arbejdsgiverforeninger (produktion af blomster baseret på importerede løg) Tilkendegivelse af 12. juni 2009 (Lene Pagter Kristensen) FV 3F Transportgruppen mod DI overenskomst 2 for Hørkram Schultz Food Services A/S Afgørelse i henhold til holddriftsaftalen (overarbejdstillæg, når dagholdsarbejdere møder inden kl. 6) Kendelse af 26. juni 2009 (Poul Sørensen) (Afskedigelsesnævnet) Dansk Metal for et medlem mod Dansk Byggeri for KLU Materiel Nord A/S Afgørelse efter nævnsbehandling i henhold til DA/LO hovedaftalen (usaglig afskedigelse) Kendelse af 29. juni 2009 (Per Sørensen) FV Dansk Magisterforening som mandatar for et medlem mod Ålborg Kommune Afgørelse i henhold til overenskomsten mellem KL og AC vedrørende akademisk arbejde og overenskomsten mellem KL og LC for lærere m.fl. i folkeskolen og med specialundervisning for voksne (rette indplacering af musikterapeut ved specialskole for voksne samt bod for overenskomstbrud) Tilkendegivelse af juni 2009 (Poul Søgaard) AN (Afskedigelsesnævnet) Fagligt Fælles Forbund 3F for et medlem mod DI for Hørkram Schultz Food Service A/S Afgørelse efter nævnsbehandling i henhold til DA/LO hovedaftalen (usaglig afskedigelse) Tilkendegivelse af juni 2009 (Poul Søgaard) AN (Afskedigelsesnævnet) Fagligt Fælles Forbund 3 F for et medlem mod DI for Spekva A/S Afgørelse efter nævnsbehandling i henhold til DA/LO hovedaftalen (usaglig afskedigelse) Tilkendegivelse af 1. juli 2009 (Børge Dahl) FV ) CO industri for 3F mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S Fortolkning af industriens overenskomst (om sygeløn er omfattet af den ferieberetitgede løn og dermed indgår i grundlaget for bidrag til Fritvalgs Lønkonto) Tilkendegivelse af 2. juli 2009 (Poul Sørensen) FV CO industri for Fagligt Fælles Forbund for et medlem mod DI Overenskomst 1 ved DI for Addecco A/S Afgørelse i henhold til industriens overenskomst (vikaransættelse for kortere periode end svarende til vedkommendes opsigelsesvarsel) 10

11 September 2009 Tilkendegivelse af 6. juli 2009 (Lene Pagter Kristensen) FV CO Industri for Fagligt Fælles Forbund for 2 medlemmer mod D I Overenskomst I ved DI for Lantmännen Danpå A/S Afgørelse i henhold til parternes overenskomst (usaglig afskedigelse) Tilkendegivelse af 10. juli 2009 (Poul Sørensen) FV DI Overenskomst 1 ved DI for Ferrosan mod CO industri for Fagligt Fælles Forbund for en fællestillidsrepræsentant Afgørelse i henhold til industriens overenskomst (tvingende årsager til afskedigelse) Tilkendegivelse af 13. juli 2009 (Poul Sørensen) FV Dansk Socialrådgiverforening for et medlem mod Samsø Kommune Afgørelse i henhold til parternes overenskomst efter afskedigelsesnævnsbehandling (usaglig afskedigelse) Tilkendegivelse af 15. juli 2009 (Poul Sørensen) FV Fagligt Fælles Forbund mod DI Overenskomst II på egne vegne og for ISS Facility Services A/S Afgørelse i henhold til serviceoverenskomsten (modregning for bod pålagt efter medarbejders fratræden uden iagttagelse af opsigelsesvarsel) Kendelse af 4. august 2009 (Børge Dahl) AN (Afskedigelsesnævnet) Fagligt Fælles Forbund 3F for et medlem mod DI Organisation for erhvervslivet for Maxit A/S Afgørelse efter nævnsbehandling i henhold til DA/LO hovedaftalen (usaglig afskedigelse) 11

12 Nyt om kollektiv arbejdsret De almindelige domstole Vestre Landsrets ankedom af 17. december 2008 (12. afd. B ) FTF som mandatar for Det Kommunale Beredskabspersonales Landsforbund mod X Kommune Forlig efter bortvisning af kommunalt ansat skulle vurderes efter aftaleretlige regler En beredskabsinspektør, der på et kursus havde forløbet sig både fysisk og verbalt over for en underordnet kursusdeltager, blev bortvist efter partshøring. Efterfølgende blev der afholdt et møde mellem kommunen og beredskabsinspektørens faglige organisation, hvor bortvisningen ved et forlig til fuld og endelig afgørelse blev ændret til opsigelse med 4 måneders varsel. FTF anlagde senere som mandatar for den faglige organisation som mandatar for beredskabsinspektøren sag mod kommunen med påstand om betaling af en godtgørelse på kr., idet man mente, at den indgåede aftale på grund af inhabilitet hos kommunens repræsentanter hverken forvaltningsretligt eller aftaleretligt var bindende, og at sagen ville have fået et andet udfald, hvis man havde været opmærksom på en inhabilitetsproblematik. Beredskabsinspektøren oplyste, at han på det omhandlede tidspunkt havde været ude af balance, idet hans hustru havde fortalt, at hun havde et seksuelt forhold til den overordnede beredskabschef, som var en af kommunens repræsentanter under forhandlingen; og spørgsmålet, om der var indgået en bindende aftale, som medførte, at F var afskåret fra at rejse yderligere krav, blev udskilt til særskilt afgørelse. Landsretten fastslog, at forliget, der var indgået mellem på den ene side en ansat og hans faglige organisation og på den anden side ansættelsesmyndigheden, vedrørte ansættelsesretlige spørgsmål og derfor som udgangspunkt skulle vurderes på grundlag af aftaleretlige regler. Beredskabsinspektøren og hans faglige organisation, der havde været bekendt med det påståede seksuelle forhold (som beredskabschefen benægtede), kunne have valgt at gøre habilitetsindsigelser gældende i forhold til kommunens beslutning om at bortvise beredskabsinspektøren, men de valgte i stedet at indgå forlig til fuld og endelig afgørelse. På denne baggrund og efter indholdet af forliget havde beredskabsinspektøren givet afkald på nu at gøre habilitetsindsigelser gældende; og den omstændighed, og den omstændighed, at beredskabschefen havde været til stede under forhandlingen, kunne på den nævnte baggrund ikke føre til et andet resultat. Det var ikke godtgjort, at kommunen havde optrådt illoyalt, eller at der forelå omstændigheder, som ud fra forudsætningssynspunkter kunne bevirke, at forliget ikke er bindende, ligesom der heller ikke i øvrigt fandtes at være grundlag for at tilsidesætte det. UfR 2009 side 1961 Højesterets dom af 10. februar 2009 (216/2006) Dansk Metalarbejderforbund, Metal Søfart, som mandatar for et medlem mod Skatteministeriet Ikke skattefradrag for rejseudgifter En skibsassistent fastansat på færgeruten Spodsbjerg Tårs. Han boede ca. 12 km. fra færgelejet i Spodsbjerg. Hans vagter på færgen begyndte og sluttede altid i Spodsbjerg. I 2001 lå klagerens vagter på forskellige tidspunkter af døgnet, hvilket indebar, at han til tider havde vagt fra kl til efterfulgt af en vagt fra kl til Han tilbragte i sådanne tilfælde hviletiden mellem vagterne i sit lukaf ombord på færgen og kunne købe mad mv. i færgens cafeteria. Sagen angik, om skibsassistenten for indkomståret 2001 var berettiget til fradrag for udgifter til kost og småfornødenheder i forbindelse med vagter med kort hvileperiode imellem. Højesteret udtalte, at adgangen til at få fradrag for rejseudgifter efter ligningslovens 9 A, stk. 7, jf. stk. 1, forudsatte, at lønmodtageren arbejdede på et midlertidigt arbejdssted, og at det på 12

13 September 2009 grund af afstanden mellem det midlertidige arbejdssted og hans sædvanlige bopæl ikke var muligt for ham at overnatte på bopælen. Skibsassistenten var i hele indkomståret 2001 fastansat på færgeruten Spodsbjerg Tårs med fast mødested på færgen, når den lå i færgelejet i Spodsbjerg Havn, og hans arbejde sluttede samme sted. Han måtte dermed i relation til ligningslovens 9 A anses for at have haft et fast arbejdssted tilknyttet Spodsbjerg Havn i hele indkomståret. Det fulgte allerede heraf, at han ikke var berettiget til at få fradrag for rejseudgifter som påstået. Landsretten var nået til samme resultat. UfR 2009 side Med rettens tilladelse gengivet efter Østre Landsrets ankedom af 11. februar 2009 (5. afd. B ) Dansk Erhverv som mandatar for Dansk Supermarked A/S mod HK Danmark som mandatar for A Medarbejder, der var bortvist med urette, havde ikke krav på godtgørelse efter funktionærlovens 2a, da forholdet kunne havde begrundet opsigelse En medarbejder i et supermarked, der havde fået en advarsel efter at have overtrådt virksomhedens regler om, at det ikke er tilladt at betjene sig selv på et kasseapparat, fik senere samme år endnu en advarsel som følge af et antal kassedifferencer; og en måneds tid senere blev han, med forbehold om bortvisning i tilfælde af en yderligere stor kassedifference, opsagt som følge af yderligere 20 kassedifferencer. I opsigelsesperioden havde medarbejderen 4 kassedifferencer og ved konstateringen af den sidste, der var på 101 kr., blev han bortvist. Selvom der ikke måtte være en almindelig pligt til for en arbejdsgiver i en situation som den foreliggende at omplacere medarbejderen, fandt landsretten ikke, at blot en enkelt kassedifference på 101 kr. under de nævnte omstændigheder kunne anses for en så grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, at den, på trods af den meddelte advarsel, berettigede til en bortvisning. Da den sidste kassedifference imidlertid under de givne omstændigheder kunne have medført en opsigelse af medarbejderen, hvis den pågældende ikke allerede havhan ikke krav på godtgø de været opsagt, har relse efter funktionærlovens 2 b. UfR 2009 side 1359 Vestre Landsrets ankedom af 13. februar 2009 (3. afd. B ) HK Danmark som mandatar for A mod Z A/S Ligebehandlingsloven ikke overtrådt ved ændring af arbejdsopgaver under barsel, men derimod ved undladelse af at orientere om lønforhandlinger A, der var ansat som kundeseerviceassistent, gav under en medarbejderudviklingsamtale udtryk for, at hun gerne ville i administrationen. Kort efter meddelte hun arbejdsgiveren, at hun var gravid. I forbindelse med en senere gennemført omstrukturering bestemte virksomheden, at A skulle forblive i kundeservice, mens 2 andre medarbejdere dér blev flyttet til administrationsafdelingen; og under barselsorloven blev hun ikke indkaldt til lønforhandling. A krævede på den baggrund 2 godtgørelser efter ligebehandlingsloven. Der fandtes ikke havde været tale om forfremmelse af de medarbejdere, der var blevet flyttet til administrationsafdelingen, ligesom personaledispositionerne fandtes at have været begrundet sagligt og ikke begrundet i A s graviditet. Virksomheden skulle derfor ikke betale godtgørelse for den interne omrokering, men blev, med dissens, pålagt at betale en godtgørelse på kr. for tilsidesættelse af ligebehandlingslovens 4 ved ikke at have orienteret A om lønforhandlingerne. Virksomheden blev endvidere pålagt en godtgørelse efter ansættelsesbevisloven, som blev fastsat til kr. dan manglerne ved beviset fandtes havde været undskyldelige og ikke havde haft konkret betydning for ansættelsesforholdet. UfR 2009 side

14 Nyt om kollektiv arbejdsret Østre Landsrets ankedom af 18. februar 2009 (13. afd. B ) HK Danmark som mandatar for A mod Egmont Fonden Koncernbekendtgørelsens medarbejderbegreb I forbindelse med valg af medarbejderrepræsentanter til fondens bestyrelse opstod der tvist om, hvordan deltidsansatte skal tælles med ved opgørelsen af antallet af medarbejdere i datterselskaber. Efter 24, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 943 af 9. december 1993 om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i moderselskaber, der er aktieselskaber og anpartsselskaber m.v. (koncernbekendtgørelsen), skal antallet af medarbejdere i det enkelte koncernselskab ved beregningen af det antal stemmer, der tilkommer de enkelte medlemmer af valgmandskollegiet, opgøres på tidspunktet for bekendtgørelsen af valgdatoen. Selvom bestemmelsen ikke udtrykkeligt henviser til 3 (hvorefter der ved medarbejder forstås enhver person over 15 år, som for et koncernselskab udfører arbejde som lønmodtager, medmindre den pågældende er medlem af direktionen eller har permanent arbejdssted i udlandet) fandtes en naturlig sproglig forståelse af bestemmelserne at måtte føre til, at samtlige personer, der i henhold til relevante arbejdsretlige regler er fast ansat i selskabet, med undtagelse af de i 3 særligt nævnte personer skal medregnes ved opgørelsen, og ikke kun de personer, der faktisk mødte på arbejde (eller som var sygemeldt eller på ferie) den pågældende dato. Da den foretagne opgørelse ikke var i overensstemmelse hermed, var valget ugyldigt. UfR 2009 side1371 Ø Vestre Landsrets ankedom af 19. februar 2009 (7. afd. B ) HK Danmark som mandatar for A mod B Godtgørelse efter erstatningsansvarsloven for medarbejders seksuelle chikane af anden medarbejder på arbejdsplads En elev, der under en frokostpause var blevet krænket seksuelt ved en anden medarbejders berøringer, krævede godtgørelse af den pågældende efter erstatningsansvarslovens 26, men således at sagen skulle bedømmes efter ligebehandlingslovens 16a om delt bevisbyrde og godtgørelsen udmåles til kr. eller på niveau som efter ligebehandlingsloven. Retten tilkendte en godtgørelse efter erstatningsansvarsloven, men fandt ikke grundlag for lade udmålingen finde sted på baggrund af principperne i ligebehandlingsloven og fastsatte den under hensyn til det niveau, der var udviklet i retspraksis i forhold til erstatningsansvarsloven til kr.. UfR 2009 side 1309 Vestre Landsrets dom af 1. marts 2009 (12. afd. B ) HK som mandatar for A mod DI som mandatar for Danish Crown a.m.b.a. Opsigelse af deltidssygemeldt ansat udløste ikke godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven, men alene efter funktionærlovens 2b En laborant på et slagteri, der i september 2006 blev sygemeldt efter at have fået et elektrisk stød i forbindelse med rengøring af et apparat på arbejdspladsen, genoptog efter en måneds tid arbejdet på deltid. Laboranten blev på ny sygemeldt, men genoptog atter arbejdet på deltid, hvorefter slagteriet i september 2007 opsagde hende. Af en speciallægerklæring fremgik, at prognosen for fuld helbredelse på lang sigt måtte anses for at være rimelig god, og laboranten anlagde sag mod slagteriet med krav om en godtgørelse på godt kr. svarende til 24 måneders løn, idet hun principalt gjorde gældende, at hun efter ulykken havde haft en funktionsnedsættelse, som affødte kompensationsbehov, og at hun derfor var omfattet af forskelsbehandlingsloven. Subsidiært krævede hun godtgørelse efter funktionærlovens 2b. Efter en gennemgang af forarbejderne til forskelsbehandlingsloven og EFdomstolens afgørelse i Navas sagen fandt retten ikke grundlag for at fastslå, at laboranten på tidspunktet for opsigelsen havde et handicap i den forstand, som dette begreb anvendes i 14

15 September 2009 loven. Hun havde derfor ikke krav på godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven. Da opsigelsen under de foreliggende omstændigheder imidlertid ikke kunne anses for at have været rimeligt begrundet i hendes eller virksomhedens forhold, havde hun derimod krav på godtgørelse efter funktionærloven; og den blev under hensyn til hendes ansættelsestid og sagens øvrige omstændigheder fastsat til kr. svarende til cirka 2 måneders løn. UfR 2009 side Østre Landsrets ankedom af 23. marts 2009 (18. afd. B ) A mod B Godtgørelse efter ligebehandlingsloven på kr. ved afskedigelse af gravid handicaphjælper Efter siden 1995 havde været ansat som timelønnet hjælper af og hos en alvorligt handicappet, gik hjælperen på barselsorlov i 2005 og blev gravid igen, inden hun havde afsluttet sin orlov. Dette meddelte hjælperen den handicappede i juni 2006, og den 7. juli blev hun med henvisning til, at hun konsekvent kom for sent, når hun mødte på vagt. Ifølge Vestre Landsrets dom i UfR 2008 side 844 anses den handicappede for arbejdsgiver i ligebehandlingslovens forstand. Det kunne ikke anses for godtgjort, at opsigelsen ikke reelt var begrundet i hendes fravær i anledning af graviditet og barsel, jf. herved ligebehandlingslovens 16, stk. 4. Afskedigelsen var derfor i strid med lovens 9 med den konsekvens, at hjælperen havde krav på godtgørelse efter 16, stk. 2, jf. stk. 3, og henset til ansættelsesforholdets varighed blev den er fastsat til kr. Ansættelsesforholdets karakter kunne ikke føre til et andet resultat. UfR 2009 side 1700 Vestre Landsrets ankedom af 22. april 2009 (4. afd. B ) T mod HK som mandatar for K Godtgørelse for sexchikane og efterbetaling af løn i anledning af uberettiget opsigelse med forkortet varsel Det fandtes godtgjort, at en tandlæge i løbet af 2006 frem til sensommeren eller efteråret i flere tilfælde havde udsat en klinik assistent for sexchikane, jf. ligebehandlingslovens 1, stk. 6; og godtgørelsen herfor blev i medfør af lovens 14, jf. 4, under hensyn til omfanget og karakteren af krænkelserne skønsmæssigt er fastsat til kr. Da fejl eller usikkerhed med hensyn til den kalender, hvor tandlægen havde registreret klinikassistentens sygefravær, måtte komme ham til skade, havde han endvidere ikke godtgjort, at hun havde været sygemeldt i 120 dage således at opsigelse kunne ske med forkortet varsel i henhold til funktionærlovens 5, stk. 2, kunne ske. Han skulle derfor også efterbetale godt kr.. UfR 2009 side 2015 Højesterets dom af 5. maj 2009 (384 85/2007) HK Stat, Trafik og Jernbane, samt Fagligt Fælles Forbund som mandatarer for medlemmer mod Skatteministeriet To skatteydere havde for indkomståret 1999 ret til fradrag for udokumenterede rejseudgifter efter Ligningsrådets standardtakster A og B var i 1999 begge i perioder udsendt af deres arbejdsgiver til en række andre arbejdssteder end deres faste arbejdssted. De midlertidige arbejdssteder lå mellem 40 km og 118 km fra deres sædvanlige bopæl. Under tjenesterejserne overnattede både A og B i nærheden af de midlertidige arbejdssteder. A og B foretog i al væsentlighed tjenesterejserne med tog, hvortil de begge havde fået frikort af arbejdsgiveren. A og B mente sig berettigede til fradrag for kost og logi efter Ligningsrådets standardtakster, jf. dagældende ligningslovs 9, stk. 5, 3. pkt. For Højesteret var det navnlig spørgsmålet, om udsendelserne af A og B havde medført, at de ikke havde mulighed for at overnatte på deres sædvanlige bopæl. Højesteret udtalte bl.a., at afgørelsen af, om en arbejdsta 15

16 Nyt om kollektiv arbejdsret ger i forbindelse med en midlertidig udsendelse til et andet arbejdssted end det sædvanlige har mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl, skal træffes efter en konkret bedømmelse, hvor der ikke alene skal tages hensyn til afstanden og transporttiden, men også til den enkelte lønmodtagers samlede situation, herunder bl.a. arbejdsforholdene, arbejdstiden og arbejdsgiverens instruktioner til den ansatte, og at der ved vurderingen af afstanden og transporttiden ikke kan opstilles en generel regel om, at der skal lægges vægt på transporttiden i bil, hvis dette fører til den korteste transporttid. Højesteret fandt, at A og B var berettigede til fradrag for udokumenterede rejseudgifter efter Ligningsrådets standardtakster med hensyn til visse af de midlertidige arbejdssteder. A havde ikke ret til fradrag for så vidt angik to arbejdssteder, hvorfra afstanden til bopælen kun var henholdsvis 51 km og 40 km. (Dissens). Landsretten var nået til et andet resultat Med rettens tilladelse gengivet efter w ww.hojesteret.dk Vestre Landsrets dom af 12. maj 2009 (B ) Dansk Erhverv som mandatar for en medlemsvirksomhed mod en tidligere ansat Lussing til kollega udgjorde efter omstændighederne ikke en så væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet, at bortvisning var berettiget Ved en julefrokost indledtes en flirt mellem to ansatte, og det udviklede sig over en periode, men ophørte så. Den kvindelige ansatte forklarede for retten, at hun havde stoppet flirten, da han havde en kæreste, men at han havde svært ved at affinde sig dermed. Der var samarbejdsproblemer de to imellem efterfølgende, og arbejdsgiver havde samtaler med dem derom. Efter at flirten var bragt til ophør deltog den kvindelige ansatte sammen med en veninde i en privat fest i den mandlige ansattes kærestes lejlighed, og blev tilbage i lejligheden med veninden og den mandlige ansattes kæreste, da de andre festdeltagere gik i byen. Da hun fortalte den mandlige ansattes kæreste om sit forhold til den mandlige ansatte, tilkaldte kæresten den mandlige ansatte pr. telefon, og da han ankom stak han den kvindelige ansatte en lussing. Da den mandlige ansatte efterfølgende mødte på arbejde, blev han indkaldt til en samtale af arbejdsgiver, som havde hørt om det passerede. Under samtalen blev den mandlige ansatte bortvist. Landsretten angav i begrundelsen, at det var ubestridt, at de to ansatte havde haft en flirt med hinanden, og at der ikke var givet advarsler fra arbejdsgiverside, men alene afholdt samtaler med dem i den anledning. Flirten var blevet bragt ophør, men den kvindelige ansatte valgte alligevel at deltage i en privat fest i den mandlige ansattes kærestes lejlighed, og valgte at blive tilbage i lejligheden med en veninde og den mandlige ansattes kæreste.. Det var den kvindelige ansatte, der fortalte om sit forhold til den mandlige ansatte, hvilket fik kæresten til at tilkalde ham. Landsretten lagde som byretten til grund, at den mandlige ansatte herefter gav den kvindelige ansatte en lussing. Under disse særlige omstændigheder fandt landsretten, at den udøvede vold, der blev begået under private former uden tilknytning til arbejdet, ikke i sig selv kunne betragtes som en så væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet, at det var berettiget at bortvise den mandlige ansatte. Den udøvede vold, der blev begået efter forudgående samarbejdsproblemer mellem de to ansatte, ville derimod have givet arbejdsgiver rimelig grund til at opsige ansættelsesforholdet. På den baggrund havde den mandlige ansatte ikke krav på en godtgørelse efter funktionærlovens 2b, men landsretten tiltrådte, at han havde krav på erstatning efter lovens 3. Sø og Handelsrettens dom af 2. juni 2009 (F ) med sagkyndige dommere Finansforbundet som mandatar for A, B og C mod Tryg Vesta Forsikring A/S Ansatte i opsagte stillinger havde ikke krav på favørkursaktier Spørgsmålet var, om ansatte i opsagte stillinger havde krav på at købe favørkursaktier i

17 September 2009 og 2008 på grundlag af arbejdsgiverens resultater for 2006 og 2007, jf. funktionærlovens 17a eller denne bestemmelses analogi. Efter den nævnte bestemmelses 1. stykke tilkommer der en funktionær, der ifølge aftale eller sædvane delvis vederlægges med tantieme, gratiale eller lignende ydelser, og som fratræder sin stilling i et løbende regnskabsår, en i forhold til hans ansættelsestid i regnskabsåret afpasset andel af den ydelse, han ville have fået udbetalt, dersom han havde været ansat i virksomheden ved regnskabsårets afslutning eller på det tidspunkt, ydelserne i øvrigt udbetales. Dette finder dog efter bestemmelsens 2. stykke dog ikke anvendelse på købe eller tegningsrettigheder til aktier m.v., der er omfattet af lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold. Rettens medlemmer var enige om, at aktieoptionsloven ikke fandt anvendelse i det foreliggende tilfælde. I øvrigt udtalte 2 dommere, at tildelingen af favørkursaktierne var betinget af en vis egenbetaling. Den kunne derfor ikke betragtes som en (pligtig) ydelse i arbejdsforholdet, men som et køb med et favørelement. Der måtte lægges vægt på, at modtageren (køberen) skulle betale beløb, der typisk ikke var uvæsentlige efter købets størrelse, køberens forhold og den kursrisiko som købet indebærer. Dette måtte gælde, selv om favørelementet isoleret bedømt efter kursen på tildelingsdagen, var af en betydelig størrelse. Undtagelse kunne forekomme, hvis egenbetalingen var ganske uvæsentlig, men det var ikke tilfældet i den foreliggende sag. Tilbud om favøraktier faldt derfor uden for området for funktionærlovens 17a, hvorfor en betingelse om, at køberen skal være i uopsagt stilling, kunne gøres gældende. Da A, B og C var i opsagte stillinger den 28. februar 2007 og dermed ikke opfyldte medarbejderaktieordningens vilkår, have de ikke ret til medarbejderaktier. Den 3. dommer fandt, at aktierne måtte anses som en del af lønnen og dermed var omfattet af funktionærlovens 17a, stk. 1, således at de pågældende havde krav på tildeling af aktier forholdsmæssigt svarende til deres ansættelsesperiode i de enkelte optjeningsår. Dommens fulde tekst kan ses på Højesterets dom af 17. juni 2009 (424/2007) Kristelig Fagforening som mandatar for A mod Sdr. Bork Efterskole med Lærernes Centralorganisation og Lærernes Centralorganisation som mandatar for Frie Skolers Lærerforening som hovedintervenienter Forligsmægling var betingelse for domstolsad gang A var ansat som lærer ved Sdr. Bork Efterskole i henhold til organisationsaftalen (overenskomsten) for bl.a. forstandere og lærere ved efterskoler med tilhørende overenskomst. A var ikke medlem af den forhandlingsberettigede organisation. Med udgangen af juli 2006 blev A opsagt, hvorefter Kristelig Fagforening for A fremsatte krav om godtgørelse for usaglig opsigelse. Kravet, der var støttet på organisationsaftalen, blev afvist af skolen. Herefter anlagde fagforeningen som mandatar for A sag mod skolen. Skolen påstod sagen afvist fra domstolene. Begrundelsen var, at organisationsaftalen indeholdt en betingelse om forligsmægling ved Efterskolernes forligsnævn, hvis der blev gjort indsigelse om urimelig afskedigelse, og at A ikke havde indbragt opsigelsen for nævnet. Fagforeningen påstod sagen behandlet i realiteten ved domstolene. Fagforeningen anførte bl.a. også, at det ville stride mod artikel 6 og 11 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, hvis A for at opnå adgang til domstolene skulle være tvunget til at forelægge sin sag for et privat nævn, hvor medlemmer af en konkurrerende fagforening medvirkede. Det var ubestridt, at A ikke havde indbragt sagen for forligsnævnet inden udløbet af den frist, der var fastsat i organisationsaftalen herfor. Højesteret tiltrådte, at bestemmelserne i organisationsaftalen fandt anvendelse på ansættelsesforholdet i det omfang, de efter deres karakter var egnede dertil. Uanset de organisatoriske forhold kan den ansatte efter organisationsaftalen 17

18 Nyt om kollektiv arbejdsret selv indbringe en indsigelse om, at en afskedigelse ikke er rimeligt begrundet, for forligsnævnet. Den ansatte har efter forligsnævnets forretningsorden mulighed for at give møde med en bisidder, herunder en repræsentant for en anden faglig organisation end den forhandlingsberettigede. En uvildig advokat medvirker som medlem af nævnet ved sagens behandling. Behandlingen af en indsigelse om urimelig afskedigelse i forligsnævnet har kun karakter af mægling og ville ikke afskære A fra efterfølgende at få sit krav prøvet ved domstolene. Organisationsaftalens bestemmelser om proceduren ved behandlingen af en afskedigelsessag skulle anses for en del af aftaleforholdet mellem A og skolen. På den baggrund tiltrådte Højesteret, at afskedigelsen skulle have været indbragt for forligsnævnet. Herefter, og da det, fagforeningen havde anført om artikel 6 og 11, ikke kunne begrunde et andet resultat, afviste Højesteret sagen. Landsretten var nået til samme resultat Med rettens tilladelse gengivet efter w ww.hojesteret.dk Højesterets dom af 19. juni 2009 (214/2008) A mod Undervisningsministeriet Arbejdsgivers beslutning om en generel afgangsalder på 67 år var ikke ugyldig Undervisningsministeriet (U) besluttede i 2002 at indføre en generel afgangsalder på 67 år for alle overenskomstansatte i Departementet, Uddannelsesstyrelsen og Institutionsstyrelsen pga. ministeriets bevillingsmæssige situation. I 2004 besluttede U at fastholde afgangsalderen trods en ændring i den bevillingsmæssige situation. A, der var født den 16. januar 1938, faldt for 67 års aldersgrænsen i januar Hun blev derfor ved brev af 14. juni 2004 opsagt til fratræden den 31. januar Efter A s fratræden ophævede U 67 års aldersgrænsen den 11. maj 2005 på grund af implementeringen af EU rådets direktiv 2000/78/EF (beskæftigelsesdirektivet). Sagen for Højesteret vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt U s afskedigelse af A var ugyldig. Højesteret frifandt U. Højesteret udtalte bl.a., at der ikke ved afskedigelsen af A i juni 2004 var lovgivning om en arbejdsgivers adgang til at anvende en generel, ufravigelig aldersgrænse på 67 år. U s indførelse og opretholdelse af en sådan aldersgrænse for ministeriets overenskomstansatte var i overensstemmelse med AC overenskomsten, hvorefter aldersgrænsen kunne fastsættes ned til 67 år uden forhandling med AC. Højesteret fandt, at såvel beslutningen om at indføre 67 års aldersgrænsen som beslutningen om at opretholde den var sagligt begrundet. Højesteret lagde herved vægt på, at U s beslutning i 2002 om at indføre en generel pligtig afgangsalder på 67 år var begrundet i ministeriets bevillingsmæssige situation, og at beslutningen i 2004 om at fastholde denne afgangsalder var begrundet i ønsket om at opretholde aldersgrænsen i længere tid for at undgå usikkerhed hos de ansatte. Højesteret fandt endvidere, at afskedigelsen ikke var i strid med et forvaltningsretligt krav om pligtmæssigt skøn. Højesteret lagde herved vægt på, at A blev afskediget i henhold til en fast aldersgrænse, hvorfra der ikke kunne dispenseres, og at der således ikke i forbindelse med afskedigelsen skulle udøves et konkret skøn vedrørende hendes forhold. Højesteret fandt på baggrund af det anførte heller ikke at der var grundlag for at fastslå, at ministeriet havde tilsidesat et princip om proportionalitet. Endelig fandt Højesteret, at der ikke var grundlag for at fastslå, at ministeriets beslutninger var egnet til at bringe virkeliggørelsen af det i beskæftigelsesdirektivet foreskrevne resultat i alvorlig fare, ligesom der heller ikke var noget andet grundlag for at anse beslutningerne for stridende mod EU retten. Højesteret stadfæstede dermed landsrettens dom. Med rettens tilladelse gengivet efter Højesterets dom af 23. juni 2009 (530/2007) Nordea Bank Danmark A/S mod Finansforbundet som mandatar for A Afskediget bankfilialchef havde krav på pension i henhold til pensionskassevedtægt 18

19 September 2009 A blev i 1968 ansat i Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn, nu en del af Nordea Bank Danmark A/S, hvor han var ansat, indtil han i 2005 blev afskediget efter at have været sygemeldt i knap 2 år. Afskedigelsen var begrundet i blandt andet varigheden af sygefraværet og A s undladelse af at indgå i dialog med banken om mulighederne for en tilbagevenden til arbejdet. A havde anført, at han var blevet afskediget af en ham utilregnelig årsag og derfor havde krav på pension i henhold til vedtægterne for Kjøbenhavn og Omegns Pensionskasse, som han havde været medlem af. Banken havde anført, at afskedigelsen beroede på A s forhold og derfor kunne tilregnes ham. Højesteret udtalte, at pensionskassevedtægten efter sin ordlyd og sit formål måtte forstås således, at pension kun kunne afskæres, hvis afskedigelsen var sket som følge af, at A havde udvist forhold, der kunne bebrejdes ham. Da dette ikke var tilfældet, havde A ret til pension. Dissens. Landsretten var nået til samme resultat. Med rettens tilladelse gengivet efter Højesterets dom af 30. juni 2009 (56/2007) Thrane Renhold ved Vagn Thrane Leth mod Skatteministeriet Virksomhed indeholdelsespligtig for A skat Thrane Renhold ved Vagn Thrane Leth indgik i januar 1998 en agenturaftale med Thrane Fyn ved Hans Christian Jørgensen om salg af Trane Renholds produkter og rengøringsydelser. Told og Skatteregion Svendborg traf i 1999 afgørelse om, at Thrane Renhold var indeholdelsespligtig for A skat for indkomståret 1998 for Hans Christian Jørgensen og medarbejderne i Thrane Fyn. Told og Skatteregionen havde som begrundelse anført, at Hans Christian Jørgensen måtte anses som lønmodtager i Thrane Renhold og ikke som selvstændig erhvervsdrivende med virksomheden Thrane Fyn, samt at medarbejderne i Thrane Fyn endvidere reelt måtte anses for at være ansat i Thrane Renhold. Landsskatteretten stadfæstede i 2001 denne afgørelse. Thrane Renhold anlagde herefter sag mod Skatteministeriet med påstand om, at ministeriet skulle anerkende, at Hans Christian Jørgensens indkomst fra Thrane Renhold i indkomståret 1998 var oppebåret ved selvstændig virksomhed, og at Thrane Renhold ikke i henhold til kildeskattelovens 69 var ansvarlig for den manglende indbetaling af skat for indkomståret 1998 for Hans Christian Jørgensen og medarbejderne i Thrane Fyn. På baggrund af de kriterier, der er angivet i cirkulære nr. 129 af 4. juli 1994 om personskatteloven, fandt Højesteret efter en samlet vurdering, at Hans Christian Jørgensen ikke kunne anses for at have drevet erhvervsmæssig virksomhed for egen regning og risiko. Højesteret lagde herved navnlig vægt på, at aftalen mellem Thrane Renhold og Hans Christian Jørgensen reelt var en aftale om en løbende arbejdsydelse, ifølge hvilken Hans Christian Jørgensen på Thrane Renholds vegne skulle indgå og udføre aftaler om rengøringsservice, at Hans Christian Jørgensen herfor månedligt modtog et vederlag i form af provision, og at han havde ret til et opsigelsesvarsel. Thrane Renhold var derfor som arbejdsgiver for Hans Christian Jørgensen forpligtet til i forbindelse med ubetalinger til ham at foretage indeholdelse af A skat. Højesteret fandt det ikke godtgjort, at Thrane Renholdt ikke havde udvist forsømmelighed i forbindelse med undladelsen heraf, og virksomheden var herefter over for det offentlige umiddelbart ansvarlig for betaling af det manglende beløb i henhold til kildeskattelovens 69, stk. 1. Højesteret fandt endvidere, at Thrane Renhold var den reelle arbejdsgiver også i forhold til det øvrige personale i Thrane Fyn. Thrane Renhold udbetalte nettolønnen til de ansatte og hæftede dermed over for det offentlige for den indeholdte A skat i henhold til kildeskattelovens 69, stk. 2. Højesteret stadfæstede dermed landsrettens dom. Med rettens tilladelse gengivet efter 19

20 Nyt om kollektiv arbejdsret Højesterets dom af 17. august 2009 (245/2006) Dansk Handicap Forbund mod HK Danmark som mandatar for A HK ikke afskåret fra at indbringe en sag om godtgørelse for urimelig afskedigelse mod arbejdsgver, der havde tiltrådt DA/LO hovedaftalen for de almindelige domstole A blev afskediget fra Dansk Handicap Forbund, der i en virksomhedsoverenskomst med HK havde aftalt, at Hovedaftalen mellem LO og DA var gældende for overenskomstforholdet. Efter Hovedaftalens 4, stk. 3, er der en procedure for behandling, herunder ved Afskedigelsesnævnet, af sager om påståede urimelige afskedigelser. På vegne A rejste HK krav mod Dansk Handicap Forbund om godtgørelse for urimelig afskedigelse efter funktionærlovens 2 b. Der blev indledt fagretlig behandling af sagen i henhold til Hovedaftalens i 4, stk. 3, men der blev ikke indgivet klage til Afskedigelsesnævnet. HK indbragte efterfølgende sagen for domstolene. Højesterets behandling af sagen afventede en sag ved Arbejdsretten mellem LO og DA, som under denne sag bekræftede, at det var deres fælles forståelse, at voldgiftsaftalen i Hovedaftalens 4, stk. 3, gav LO s forbund frihed til at vælge mellem Afskedigelsesnævnet og de almindelige domstole som forum for afgørelse af sager om lovbaserede krav. LO og DA var imidlertid uenige om, indtil hvilket tidspunkt denne valgfrihed bestod. Ved dom af 19. maj 2009 (den oven for omtalte A ) fastslog Arbejdsretten, at efter det tidspunkt, hvor der er indgivet klage til Afskedigelsesnævnet i en sag om et lovbaseret krav, kan sag om et sådant krav ikke længere anlægges ved de almindelige domstole. For Højesteret var det herefter navnlig spørgsmålet, om Dansk Handicap Forbund der ikke var medlem af Dansk Arbejdsgiverforening var bundet af den fælles forståelse af Hovedaftalens 4, stk. 3, som Arbejdsretten havde lagt til grund i dom af 19. maj Højesteret hjemviste sagen til realitetsbehandling ved byretten. Højesteret fastslog, at LO og DA s fælles forståelse af Hovedaftalens 4, stk. 3, som ligger inden for bestemmelsens ordlyd, var bindende for Dansk Handicap Forbund, der i overenskomsten med HK havde tiltrådt, at Hovedaftalen var gældende for overenskomstforholdet. Højesteret udtalte videre, at det krav, som HK som mandatar for A gjorde gældende, var lovbaseret, idet det var et krav om godtgørelse efter funktionærlovens 2 b. Det forhold, at HK havde indledt en fagretlig behandling efter bestemmelserne i Hovedaftalens 4, stk. 3, ved at foranledige forhandlinger lokalt og på centralt organisationsniveau, kunne da HK ikke indgav klage til Afskedigelsesnævnet i overensstemmelse med Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 ikke føre til, at adgangen til at indbringe sagen for domstolene var blevet afskåret. Højesteret stadfæ hermed landsrettens afgørelse med en stede anden begrundelse. Sø og Handelsrettens afgørelser af 28. august 2009 med sagkyndige dommere HK Danmark for mandatar for 3 medlemmer mod Dansk Arbejdsgiverforening som mandatar for Pro Display A/S, Dansk Almennyttigt Boligselskab og Dansk Erhverv som mandatar for Grøndal Supermarked A/S Forskelsbehandlingslovens handicapbegreb set i forhold til funktionærlovens 120 dages regel og mulighed for deltidsansættelse i henhold til forskelsbehandingslovens 2a F Efter de lægelige oplysninger, sammenholdt med vedkommendes egne oplysninger, lagde retten til grund, at hun efter et trafikuheld i december 2003 fik svære skulder, nakke og kæbeproblemer med smerter samt andre gener som koncentrationsbesvær, svimmelhed, hovedpine mv. Problemerne, der efter sagens oplysninger må anses som varige eller i hvert fald af langvarig karakter, indebar i forhold til hendes arbejdsopgaver hos Pro Display en funktionsnedsættelse med et deraf affødt kompensationsbehov, for at hun kunne fungere på lige fod med andre i en tilsvarende situation. Det var rettens opfattelse, at den pågældendes helbredsproblemer under disse omstændighe 20

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 240/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Berit Kyed, Sanne Greiner og Anni Clausen (advokat Jacob Goldschmidt) mod Finanssektorens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S.

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S. PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Sangill Grafisk I/S. (advokat Peter Balle) 1. Sagens baggrund. --------- Mellem

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 08.04.2014 OPSIGELSE EFTER 120 DAGES- REGLEN PÅ DEN 120. SYGEDAG VAR USAGLIG 8.4.2014 Vestre Landsret har fastslået, at opsigelse med forkortet varsel efter 120 dages-reglen

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Danmarks Apotekerforening for Taastrup Apotek (advokat

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 Sag 217/2011 FTF som mandatar for Dansk Musiker Forbund som mandatar for A (advokat Pernille Backhausen) mod HORESTA Arbejdsgiver som mandatar for B

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 i sag nr. A2008.809: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Arbejdsgiverforening (advokat Helge Werner) Hovedintervenient: Dansk Handicap

Læs mere

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for STATSANSATTES KARTEL 4666.26 Sekretariatet 20. juni 1991 StK-afskrift HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Hovedaftalens område Denne hovedaftale har bindende

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFT. Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFT. Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFT Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen for Told- og Skattestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 19.01.2017 FAGFORENING IDØMT BOD FOR IKKE AT FORHINDRE ARBEJDS- NEDLÆGGELSE 19.1.2017 Arbejdsretten har idømt fagforeningen CAU (Cabin Attendants Union) bod på 1 mio.

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993.

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. Hovedaftalen af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. 1 Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret LØNMODTAGER HAVDE IKKE KRAV PÅ UDBETALING AF FEM IKKE-AFHOLDTE FERIEFRIDAGE FRA LØNMODTAGERNES GARANTIFOND En medarbejder kan ikke kræve ikke-afholdte feriefridage

Læs mere

Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV : Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV : Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV 2016.0001: Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod DI Overenskomst II v/dansk Industri for Arla Foods Amba for Høgelund Mejeri (advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. december 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Michael Kistrup, Thomas Lohse og Bo Østergaard). 10. afd. nr. B-2143-12: FTF som mandatar

Læs mere

Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet

Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet Frederiksberg Byrets dom af 1. oktober 2013 Sag BS H-1797/2012 Uddannelsesforbundet som mandatar for [person1] [person2] [person3] og [person4] mod [virksomhed1]

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 321/2016 (1. afdeling) Dansk Erhverv som mandatar for A A/S (advokat Lars Alexander Borke) mod Kristelig Fagforening som mandatar for B (advokat

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN 27-01-2009 OK-Nyt Løn nr. 002-09 Sag.nr.: 07/2174 Voldgiftssagen vedrørende

Læs mere

32.17.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

32.17.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FARMAKONOMFORENINGEN ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER JORDEMODERFORENINGEN DANSKE BIOANALYTIKERE DANSK SYGEPLEJERÅD KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET DANSK

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.01.2016 STATISTISKE OPLYSNINGER KAN SKABE FORMODNING FOR FORSKELSBEHANDLING 20.1.2016 Statistiske oplysninger om alder kan skabe en formodning for forskelsbehandling

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2013

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2013 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2013 i Sag nr.: AR2012.0789 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fællesforbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for Danske Mediers Arbejdsgiverforening Dommere:

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 i sag nr. AR2011.0282: Landsorganisationen i Danmark (LO) for FOA Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Jørgen Vinding) Dommere: Peter Andersen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 Sag 351/2011 (2. afdeling) A (advokat Per Frydenreim Møller, beskikket) mod DI som mandatar for TDC A/S (advokat Morten Eisensee) I tidligere instanser

Læs mere

Liv, ære og velfærd. Risiko for sikkerhed og sundhed, personlig integritetskrænkelse

Liv, ære og velfærd. Risiko for sikkerhed og sundhed, personlig integritetskrænkelse Liv, ære og velfærd eller Risiko for sikkerhed og sundhed, personlig integritetskrænkelse Dialogmøder maj / juni 2017 Ettie Trier Petersen Chefjurist, FOA Overenskomst Septemberforliget 1899 Gensidig anerkendelse

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 241/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Svend Erik Harpsøe, Finn Olesen, Ruth Østergaard Larsen, Ketty Pedersen og Tove Andersen (advokat

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014

Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014 Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014 I sag nr.: AR2013.0724 Dansk Arbejdsgiverening DI Overenskomst I ved DI Carlsberg Danmark A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark Fagligt Fælles

Læs mere

DOM. Advokatfirmaet A A/S. (Advokat Svend Jacob Harbo) mod. HK Privat som mandatar for. (Advokat Michael Møllegård Jessen)

DOM. Advokatfirmaet A A/S. (Advokat Svend Jacob Harbo) mod. HK Privat som mandatar for. (Advokat Michael Møllegård Jessen) DOM Afsagt den 25. april 2013 F-8-11 Advokatfirmaet A A/S (Advokat Svend Jacob Harbo) mod HK Privat som mandatar for B (Advokat Michael Møllegård Jessen) Indledning Sagen angår spørgsmålene om, hvorvidt

Læs mere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere Indhold 1 Løn i opsigelsesperiode og 2 b godtgørelse 2 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis 3 Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandling 4 Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligten

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for.

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag 2015.0021 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ for Enco A/S VVS (advokat Susanne Oldenburg) Afsagt den 25. juni 2015. Tvisten drejer sig

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 164 Offentligt N O T A T Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet April 2010 J.nr. 2009-0022620 JAIC/TLO

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 11. august 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0053

Tilkendegivelse. Meddelt den 11. august 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0053 Tilkendegivelse Meddelt den 11. august 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0053 Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe for fællestillidsrepræsentant A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard)

OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard) 1 OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard) Afsagt den 24. januar 2010 1. Denne kendelse angår alene

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 Sag 248/2012 (2. afdeling) Teknisk Landsforbund som mandatar for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Yvonne Frederiksen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 300/2016 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for B A/S (advokat

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for:

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Danske Lægestuderende. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: 1. a. Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA Personalejura LUP Program Ledelsesretten/pligten Ansættelseskontrakten Advarsler Opsigelser Usaglig opsigelse Vilkårsændringer Ledelsesretten Septemberforliget (september 1899) Arbejdsgiverne anerkendte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 243/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Louise Høgh Pedersen, Jacob Skak Thrysøe, Torben Nielsen, Christian P. Madsen, Anders F. Sørensen,

Læs mere

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap Nyhedsbrev Arbejds- & Ansættelsesret Sygdom og handicap Indledning Det seneste år er der gennemført en væsentlig lovændring vedrørende medarbejderes sygdom og ikke mindst afsagt en række centrale domme

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1282008-SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. december 2016 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, Kristian Korfits Nielsen og Marie Tullin (kst.)). 15.

Læs mere

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 1. Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 30.05.2016 FORSKELSBEHANDLINGSLOVEN VAR IKKE OVERTRÅDT VED OPSIGELSE AF MEDARBEJDER DER PASSEDE SIT HANDICAPPEDE BARN Kontakt Marianne Granhøj Partner Direkte: +4538774680

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 247/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Carsten Nielsen, Kurt Bæk Henriksen, Andy Christensen og Anker Lundholm (advokat Jacob Goldschmidt)

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0058) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/ DI for Styropack A/S (advokat Karsten Almosetoft) afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Dom om fratrådte medarbejderes ret til favør- og gratisaktier... 1 Dom fra EF-Domstolen vedrørende diskrimination på grund af handicappet barn...

Læs mere

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S og AC-organisationerne Dækningsområde Denne hovedaftale har bindende virkning for 1.AC-organisationerne. Hvorved forstås: a. en organisation, der er medlem af AC og

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod 1 Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008 CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod DI for Dantherm Air Handling A/S, Skive (advokat Lars Bruhn) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET 15 ugers løn i godtgørelse for overtrædelse af ansættelsesbevisloven... 1 Ny dom om fastholdelsesbonus... 2 Dom fra EF-Domstolen betyder mulig

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift

Opmandskendelse. Faglig Voldgift 1 Opmandskendelse i Faglig Voldgift Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ Installatørernes Organisation for Carl Christensen & C0. A/S (konsulent Bent Lindgren) afsagt den 2. august 2010

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 i sag nr. A2007.183: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0043): HK/Privat for A (advokat Peter Breum) mod. 3F Hotel & Restauration (advokat Nicolai Westergaard)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0043): HK/Privat for A (advokat Peter Breum) mod. 3F Hotel & Restauration (advokat Nicolai Westergaard) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0043): HK/Privat for A (advokat Peter Breum) mod 3F Hotel & Restauration (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af Overenskomst

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.02.2015 FORSKER PÅ BARSEL BLEV BORTVIST GRUNDET MAIL- KORRESPONDANCE MED SIN SAMLEVER 26.2.2015 En kvindelig forsker blev afskediget under sin barsel og senere

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K.

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K. D O M Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS 25-2896/2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks 1169 1010 København K som mandatar for FAF Kongens Nytorv 21, baghuset 3. sal 1050 København K som mandatar

Læs mere

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse Deltidsansættelse Ved advokat Signe Juulskov Poulsen 34 Deltidsansættelse 1 35 Deltidsloven og EU-rammeaftalen Direktiv 1997/81 bygger på en EU-rammeaftale vedrørende deltidsarbejde, som har til formål

Læs mere

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV 2012-0112: Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Dansk Erhverv for Profil Optik Butikker A/S (advokat Katrin Seirup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Autobranchens Arbejdsgiverforening (ABAF) for Olsen Biler A/S (juridisk konsulent

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund,

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund, PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 25. oktober 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016-0012): 3F Fagligt Fælles Forbund, Privat Service, Hotel og Restauration og Serviceforbundet (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 244/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Birthe Nielsen, Jørn Marcussen, Trine Bang Overgaard, Helle Madsen, Claus Jacobsen, Karsten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 305/2016 (2. afdeling) Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for A A/S (advokat Merete Preisler) mod Finansforbundet som mandatar for

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely)

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) (vedrørende fortolkningsproblemer i parternes aftalegrundlag) Den 7. november

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for:

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for: Side 1 HOVEDAFTALE mellem Amtsrådsforeningen og bundet af Offentligt Ansatte, Specialarbejderforbundet i Danmark og Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark vedrørende overenskomstansatte medarbejdere Denne

Læs mere

Forhandlingskartellets Hovedaftale

Forhandlingskartellets Hovedaftale handlingskartellets Hovedaftale mellem KL og Dansk Musiker bund 92.71 Side 1 Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have-og Parkingeniører Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Frederiksberg Kommunalforening

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe. mod. Moderniseringsstyrelsen. for. Banedanmark

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe. mod. Moderniseringsstyrelsen. for. Banedanmark PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe mod Moderniseringsstyrelsen for Banedanmark Tvisten Sagen angår, om det var berettiget, at Banedanmark bortviste jernbanearbejder

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 1 Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 2 Indholdsfortegnelse... Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Parternes formål... 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed...

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

7.6 Særligt om afskedigelse i forbindelse med graviditet, barsels- og forældreorlov

7.6 Særligt om afskedigelse i forbindelse med graviditet, barsels- og forældreorlov HR Jura Forlaget Andersen 7.6 Særligt om afskedigelse i forbindelse med graviditet, barsels- og forældreorlov Af advokat Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel angående

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. januar 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. januar 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. januar 2014 Sag nr.: AR2013.0305 Lærernes Centralorganisation mod KL Dommere: Jørn Kristian Jensen, Carl Erik Johansen, Torkild Justesen, Erik Jylling, Erik Kjærgaard,

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst. D O M afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.)) i ankesag V.L. B 0626 15 Det Faglige Hus som mandatar for Monica

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV 2016.0193: CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal (procedør: advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Martin Professional

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst)

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) T I L K E N D E G I V E L S E af 25. januar 2015 i Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod GLS-A for Aldershvile Planteskole ApS (advokat

Læs mere