Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren"

Transkript

1 Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets interesserte, skjønt fiskeribedriften der.. sammentræden den 14 ktber ved blev den eneste stand sm i jubilæumsaaret ikke fik anledning til at Naar Fiskeriraadets medlemmer iaar møtes g drøfte sine anliggender. Der paany kmmer sammen fr sm re har været dem sm har rettet sterke pnbsentanter fr den nrske fiskeri-) anker mt denne plitik, sm har sagt bedrift at verlægge m hvad der kan at mens alle de andre næringsveier gjøres fr denne bedrift g dens frem- sørget fr sig selv, stillet vi s selv i gang, saa trr jeg vi alle først av alt skyggen ved vre mderate krav. Jeg vil samles i at gi et uttryk fr en tak- agter fr min del allikevel at kjæmpe nemlig følelse ver, at det aar sm videre fr denne plitik gsaa paa ifj r std saa truende fran s ikke dette møte. Jeg anser det fr eksempel alene har været et gdt- men tildels et fr urigtigtig at arbeide fr møter g Nr. 42 næringsvei staar langt tilbake fr hvad Staten har fret fr landbruk g industri, g skjønt Strtinget har bevilget midler til at utrede planer derfr, vil jeg dg - ikke mindst fr gsaa at vise administratinens villighet til at undlate at fremsætte krav - avstaa fra at 'fremlægge den utredning fr dette Raad, sm Raadet ifjr anmdet mig m. Paa de fleste budgetter vil jeg paa samme maate følge det synspunkt at anbefale, hvad jeg trr har øieblikkelig betydning, g verlate det ønske.. lige til fremtiden. rikt aar. Vi vil uttrykke vr tilfreds- fester i en stund sm denne, da daglig het ver, at den begyndende nye ut tusener gjennemgaar de største lidelser. Av de saker sm fremlægges fr vikling, sm vre fiskerier i de senere Jeg trr fremdeles vi er langt fra at Raadet er der tre, sm har større betydning end de øvrige. aar har hat, ikke alene har undgaat kunne drøfte planer fr bedriftens at lide et lmæk, men at utviklingen fremtid. Skulde fremtiden vise, at saa- Den første gjælder rdningen av utendg har kunnet frtsætte, at de an- dan frsigtighet har været verflødig, lændingers virksmhet under. vre fiskevendte stre kapitaler har kunnet sikres skal intet være mig kjærere, men jeg rier. Denne virksmhet har nu naadd g grundfæstes g at bedriften alt ialt trr allikevel vi vil staa s verfr slike dimensiner g antat en slik kastaar med sterkere ryg til at ta et tak fremtiden paa at ha tat det stand rakter, at den har verskredet, hvad m det skulde behøves. punkt. Hvad vi iaar kan gjøre er at selv den største gjæstfrihet kan tillate Jeg trr imidlertid at det gsaa er frberede planerne fr sammenkmster verfr de mest velsete gjæster. Virk. vr pligt selv at være klar ver g at _ g mere aktivt arbeide naar engang smheten maa reguleres, g tidspunkhævde det verfr de mange tusener vi freden er vendt tilbake. tet maa endelig være inde til at indrepræsenterer, at farerne g vanskelig- Der er av min _ stedfrtræder, hr. hente de efter min mening langvarige heterne ikke er ver endnu. Likesm Jhnsn, utarbeidet et budget, sm frsømmelser av at rdne krikurranvi verfr bedriften vil hævde nød- efter plysninger fra Departementet sen slik, at den ialfald kan bli en knvendigheten av, at de i mange tilfælder gik ut fra nrmale frhld i Statens kurranse paa like ft. Kun derved stre gevinster blir pspart g anvendt budgetter. Der er imidlertid senere kan vi gsaa vente varig at behlde til den kapitaldannelse uten hvilken indkmmet en skrivelse fra Finans- gde priser g msætningsfrhld. heller ikke nrsk fiskeribedrift kan departementet, sm i sterke rd hævder Den næste sak gjælder arbeidet fr kmme ut ver de rene fattigmands- nødvendigheten av at der kun pstilles at hæve vre fiskeprdukters kvalitet. knar, saaledes trr jeg fr min del et budgetfrslag, sm indehlder de Paa et tidspunkt, da priserne er saa at det trds de fr fiskeribedriften utgiftspster, sm maa ansees u m- høie sm nu skulde det være dbbelt gde tider er vr pjigt her i Raadet gjængelig nødvendige. Jeg maa nødvendig at anstrenge sig til det baade verfr kystbeflkningen g ver- derfr henstille til Raadets medlemmer) yderste fr at hlde kvaliteten saa høit fr det nrske samfund at vise maate- at støtte mine bestræbeiser i at hlde s mulig. denne sak anser jeg det hld i de krav vi stiller til de nrske frslagene indenfr de grænser, sm derfr fr ufrsvarlig plitik at vike statsmyndigheter. maatte kunne ansees fr mulige. tilbake fr ngen utgifter, sm kan Sm mine herrer vil erindre ptk Skjønt Fiskeriadministratinen sterkt fremme dette maal. Jeg har fremlagt vi i Raadets frhandlinger ifjr en føler ønskeligheten av at erhlde frslag m vrakning av klipfisk g maalbevist spareplitik - m man fastere rdning g en endelig fast grund- vil under drøftelsen derav fremkmme saa vil kalde det. Vi anbefalte fiskeri- læggelse aven institutin her i Bergen med frslag til frtsatte arbeider fr budgettet nedsat med henved fr fiskeribedriften, g denne stre fiskens behandling, særlig ved frsøk

2 308 UKENTLGE :M:EDD:.mtELSER FOR NOltK FlSiER:BEDRFT FRA mskerdffiektøren 20 ktber 1915 paa kunstig tørring av klipfisk g tør- pfiskede g tilvirkede patiharikke nrsk side har været særlig liten, hvilfisk. unnet indhentes 'paa gr,p.nd av valg ket fr ml væsentlig"del skriver sig Jeg fremlægger endelig et kmite- g ting. Bjarkøy er bptat 8'50mrlal' fra,,t der" ikke var at pnaa en til frslag tilen,- rdning av de gamle l ltsild, hvrav 'altet 1250 tønder, freds8tillend frslkirg fr fartøierne stridigheter"melleq;t e frsk.iellig.e_slags,pris pr. maal. Garnfisket til rimelig præmie til dette fiske, der bruk u l1der vaarsild?s:ket g ha.ap'r a- tilaels'-gdt g" de' tij:virkette f'ukeni d'dv,es '-pra felt, ' der' er- meget utdenne gamle sak kan' bli løstsl'lk at løp 870 tøndei 'gansild, pris sat fr de krigførende magters'peraalle bruk kan finde levelige vilkl1a; : 'pr. '1pal t rrxelnely,blev:-sat,:t trner tilsjøs. - sid ste uke indkm ved siden av hinanden. ' stæng paa ialt 900' maal, derslgtes ' 3 svenske fartøier til Kristiansand med Reg'jerlngen' vste mig efter anbe- til handelsvare fr pr. maal. 425 tdr. m'akrel g dermed ansees faling av Fiskeriraadt (le! liberal(j, Silden "arp.get sriiaafaldende, 4-6 fisket slut. au er iaar av 156 far-, velvilje at.thlate mig,at være,fraværende sre)\:s., D,er er tilstde '15.' ntbrul{ Qg' tøier ilandbragf tdr., hvrav et aar fra mit arbeide. Jeg, be11yttet 12 kjøpere. "Garnfisket pt,il '2 maa] 140 svenske fartøier med tdr. denne anledning til at utvide mine er- pris 30., Sørfjrd "er stængt 100. g 16, llorske fartøir med 62 tdr. faringer frdi jeg under mit phld maal smaa.sild, slgt til sildljefabrik Ved fiskets avslutning var i 1914 av i Amerika fik frstaaelsen av,.at det fr 10 pr. mal,ll. - alt er'i Trmsø 427 fartøier ilandbragt tdr., i nrske fiskeri arbeide hurtigere kunde amt anmeldt pfisket' maal; 19, fartøier med t., i naa mange av sine maal m det ut hvrav saltet til handelsvare '' fartøier med tdr. g nyttet, de erfaringer sm fiddes der- tønder g slgt 'til 'sildljefabrikker i fartøier med tdr. ver, Særlig interesse hadde det fr 5050 maal, resten ei' 'l1nvendt paa' Kystmakrelfisket er nu snlaat. mig at mtta den Kanadiske Regje- anden };laate. uken pfiskedes fr Grimstad 5650 rings tilbud m med assistanse av N L;11a i Nrdiands amt er i uken' stk., tilegersnd 5000 stk., til Kragerø krydsere g kanadiske videmskapsmænd' pfisket 1200 maai, der er slgt til 6000 stk. g til Langesund 41 OGO stk. at undersøke hele det stre farvand hermetikfabrikker. Rødøypfisket Frørig var fisket ubetydelig. mellem Nyfundlands g Nva Sctias 1750 maal, hvrav saltet til handejs Om brislingfisket freligger sparkyster. Jeg haaperved næste Raads- vare 2950 tønder, pris p'r. smmeplysninger, dg frlyder det møte at kunne fremlægge fr Raadet maal. Skjerstad ukefangst 190'maal, at deri Masfjrden skal være sat en versigt ver resultaterlle av dette hvrav saltet 160 tdr., pris' garn sild ' ngen stæng, likesm der i Gulen skal. a'rbeide, sm kaster meget lys ver de 60, ntsild 36 pr. maal. Dver være sat 3 mindrestæng. nrske farvand, g jeg takker herved berg er: bpfisket i sidste l!ke B ankfi sk et fol' Aalesund var meget Raadet fr dets støtte i denne sak. maal, hvrav der ble saltet. til han- hindret' av strmende veil'. N at til d.elsvare 8900 tønder, pris Okr.maalet. frrige søndag km 3 dampere ind l N rc1landsamt er nu' ialt 9pfisket med 3500, 800 g 600 kveite. Et maal, i, vol'avsaltet tilhan:- av skibene hadde desuten 2000 delvare Jdt., saltet til,skjære:- rundfisk, de øvrige kun litt rundfisk, Nrske fiskerier. sild 4320 tdl...,s'lgt, til sildljefabrik- g' tirsdag km en damper med 8000 Uken ktber. ker maa], til'hennetikfabrikk ' kveite. Trsdag km 2 dampere 3915 maal g iset til eksprt 3889 irrd med C& kg, kveite hver, frmaal, restert l;' anvendt: til :hjemme- uten endel rundfisk (lange g brsme}. FETSLDFSKEThadde en ukefangst av maal, hvrav saltet til handelsvare tønder. Finmarkens amt har der nu begyndt at vise sig fetsild. Øksfjrd er sat l mindrestæng i sidste uke. alt er her ptat 2556 maal, der er slgt til handelsvare 3572 tøi1der g til sildljefabrikker 200 maal. Silden er fra 2-5 streks vare g prisen har dreiet mellem pr. maal. Strfjrd, Laksefjrdbugten g.landersfjrd skal der være masser av sild tilstede, størrelse 2-5' streks 1 ptat ca. 600 maal medpsent, pris 20 pr. maal. Her er tilstede 4 aari1pskibe Og6 mtrskøiter. nden, Trmsø' amt har der frefaldt ngetfiskeenkelte steder. Ved Grøtavær i Trndenes haddemanildels gd fangst med drivgarn g psent, men intet 'stæng.' Oslysninger" m det frbruk. ' De fleste baater sm driver bankfisket Leka i Namdalen r sat l mindre reiste utpaa feltet midt i uken. D r' stæng paa 430maal, 'pris 45' g er smaat m agnsild, saa det ervæsenti Klvereid' er saltet 60tdr.' ntsild,' Hg s.maamakrl sm benyttes til ag-n. 4-5 streks, pris ' Desuten Fr Andenes g Bleik, hvr d'er var 50 maal 4--5 stresgal'nsild, pris 37. veirhindring, er i tiden 3-9 ktber alt er i Namdalen pfisket pfisket 2370 fisk, hvrav 650 maal, hvrav saltet tdr., slgt trsk, 1220 sei g 320 kveite. sildljefabrikkerne 735 maal g iset Fr Mldøen g megn er i tiden maal. september-16 ktber pfisket Landets samlede,kvantum av fetild fisk, hvrav 6000 kg: sei, 1000 utgjrde til 16 ktber maal trsk; 1500 hyse g' 2000'anden,. mt i 1914, i 191, fisk. Prisen var fr trsk 30; hyse i 1912 g maal j' 20, sei' 15 g fr anden fisk 15 Øre Det saltede parti utgjør Py. '.tdr.mt l i 191'4, i 1913, S alt sil d m arkedet. Stettinpriser i 19120g 258)70 tdr. i fetsild 9/12 stk. pr Jb., ngen s la 11 d:s si l d er anmel4t 12/13 'stk. 117, 13/i5 stk. 115, 15/17 stk. hjemført i sidste,uke. ' l05 17/18 stk. 100, 18/20' stk. 90- D l' g em a kre l fi ske t i Nrdsjøen 95,20/22 stk , 25/27 stk. 75 er nuavslutt-et hiar. Deltagelsen 'fyta g stk.' pr. 70 J. pr. ta.,

3 20 ktber 1915 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN. 309 slandssild J., vaarsild rømmet. Hamburg fr slandssild 85, vaarsild 5/600 stk pr. tønde g fr hllandsk prima pr. tønde. Tranmarkedet i Hamburg.Priserne mtrent sm fregaaendeuke nemlig fr damptran 339, hvaltran nr. O , bruntran 235, lys sildetran g fr sæltran Jb. pr. tønc1e Ferskfiskmarkedet i Hamburg, mørk hyse 29-26, smaa 21-26, lys , trsk 32-38, sei. 2337, lange 24-37, flyndre 24-33,-- kveite g smaa pf. pr.%'. Fersksildm::trkedet i Hamburg. østlig, svak bris. Tirsdag var vinden meget sterk. Paa Vestkysten hadde man sydsten gsaa paa søndag; de par sid ste dnge i uken var vinden meget svak SVeller stille.. Fr Nrdlandskysten gj ælder det samme; vinden er her mere ret øst, ikke sydst, i den første. del av uken; de sidste par dage har man SV. Styrke svak eller laber bris. l Lften var vinden søndag g mandag SV, senere S, g de t sidste dage igjen SV, tildels meget sterk kuling. Finmarkskysten hadde de første t dage vestlige vinde, derpaa sydlige, g de t sid ste dage igjen vestlige vinde. Styrken var svak eller laber bris.. Beretninger. Brislingfisket. Fra lensmanden i Gulen, dat. 16 ktber: Denne uke 3 mindre stæng brisling Gulafjrd. Pris 8.50 skjeppen. Fetsildfisket. Fra plitimesteren i Namss, dat. 16 ktbr. : Klvereid: Denne uke slgt 60 tdr. 4-5 streks sild, pris 40-45, 50 maal garnsild 4-6 streks, pris 37. Leka: Denne uke 1 smaastæng, 430 maal, pris 45, Fldereid 315 maal makre, pris Fra plitimesteren i Namss, dat. 17 ktbr. : alt pfisket Namdalen maal, hvrav saltet tdr., slgt sildlj efabrikker 735 maal, iset 450 maal. Telegram fra fiskeriinspektør Jhnsen, Bdø, dat. 13 ktber gaar g idag flere snurpentkast paa Andøfj rden, h.vedsagelig største merker, pris 60 krner. Ngen mindre stæng smaafaldende sild ved Bjarkøy, pris,40. Smaat fr :l\fyken, pris 05-70, ellers ingen,nævneværdig. fangst. Telegrammer. Fetsildfisket., Opslag 48. Bdø 16/10: Nesna: Opfisket i uken 100 maal der er slgt hermetikfabrikker. Rødøy: Opfisket i uken 1750 maal, hvrav saltet banplsvare 2950 tønder. Pris Skjerstad: Opfisket i uken 190 maal, hvrav saltet handelsvare 160 tønder. Pris: garn 60, nt 36. Dverberg: Opfisket i uken maal, hvrav saltet handelsvare 8900 tønder. Pris 60. alt pfisket inden amtet malil, hvrav saltet handelsvare tønder, saltet skjæresild 4320 tønder, til sildljefabrikker maal" til hel'metikfabrikker 3915 maal, iset til eksprt 3880 maal, resterihjemmefrbruk. Amtmanden. Opslag49. Trmsø 16/10 : Trndenes: Priser svensk sild , stykketal 650 g vegt pr. kasse, daarligere kvalitet indtil 36 Jb. kassen:. Tildels g;d fangst, drvgarn. psenøter utenfr Grøtavær, intet stæng sidste uke grundet valg g ting er plysning tilvirket parti ikke Veiret. Meterlgiske Observa t ri um beretter: ptat 850 maal, tilvirket 1250 tønder ntsild, knune indhentes. Bjarkøy: 3 ukers stæng, pris 40-50, tildels gdt garnfiske, tilvirket Paa Sydkysten var vinden søndag ukens løp 870 tønder garnsild, pris den 10, NO, let bris, senere sydlig til Tranøy: 4 stæng', 900 maal fra 4-6 streks slgt til handelsvare, krner pr. maal, 12 kjøpere, 15 ntbruk, garnfiske ptil 2 maal, 30 pr.. maal, Sørfj rd stængt 100 maal smaasild, slgt ljefabrik, 10 pr. lnaal, ingen fremmede ntbruk, ialt ptat inden amtet maal, saltet handelsvare tønder, slgt sildlje.fabrikker 5050 maal. Stiftamtmanden. Opslag 50. Vadsø 16/10: Øksfjrd 1 mindre stæng' frløpne uke, ptat ialt 2556 maal, derav slgt handelsvare 3572 tønder, sildlj e fabrikker 200 tønder, srtement 2-5 streks, pris pr. maal. Strfjrd, Laksefj rdbugten, Landersfj rd masser av sild fra 2--5 streks, ptat psenøter ca; 600 maal, pris ca. 20 pr. maal, 4 dampskibe, 6 mtrskøiter tilstede. Amtmanden. Opslag 9. 18/10: Til 16 ktber meldt ptat maal fetsild, derav iset 6476 maal, slgt sildljefabrikker maal, saltet handelsvare tønder mt i 1914 g i ndført slandssild. Opslag 9. i uken. Kystmakrelfisket. 18/10: ngen slandssild meldt været i de sidste 10 aar. Allikevel, naar den nuværende situatin tages i betragtning, er det beundringsværdig av fiskerne at de ga ar til sit arbeide sm sedvanlig g trdser farerne. Admiralitetet vil vistnk strække sig mest mulig frat gi fiskerne et utvidet fiskefelt, frenelig med landets inter Drgemakrelfisket i Nrdsjøen. esser, Opslag 7. 18/10: Drgemakrei fra Nrdsj øen: Til 16 ktber meldt 156 fartøier med tønder makre, alt flækket, hvrav 16 nrske fartøier med 629 tønder g 140 svenske fartøier med tønder. Priserne ufrandret. Drgemakrelfisket ansees avsluttet. Utenlandske fiskerier. Uken ktber. Det' sven s ke sildefiske med drivgarn i Kattegat har været ubetydelig. Fiskerne er avgaat til ntfisket. Snurpentfisket har. tat sin begyndese med gdt resultat. sidste uke blev pfisket hl. med snurpent _g 233 hl. trawlsild g tidligere er pfisket hl. ntsild. Prisen var fra pr. hl.- alt er iaar pfisket hl. mt hl. i Om det. svenske makrelfiske i Nrdsjøen freligger ingen meddelelse fr sidste uke.. Fisket antages avsluttet. Fra Nrges fiskeri agent i England, dat. Hull, 13 ktber 1915: Det engelske sildefiske. Det sedvanlige høstsildefiske paa østkysten begyndte sidsteden lørdag i en mindre maalestk ved byerne Yarmuth g Lwestft. Der er samlet en liten sktsk flaate paa begge steder g flere baater er ventendes nrdfra, men ngen str deltagelse, sm i tidligere aar, kan der ikke bli tale m, ti dertil er saavel skibenes antal, baade de sktske sm de engelske, betydelig reducert g det samme er tilfældet med mandskaperne, g det vil ta lange tider fremver frat bringe de britiske silde fiskerier p til den høide, sm de har g der vil sikkert bli gjrt rekrdfangster inden det begrænsede mraade. De sktske saltere med deres arbeidsstk, ganejenter, bødkere, heste, vgner g kjørekarler saavelsm auktinarer, kjøpere, agenter, jbbere g tilskuere vil sm sedvanlig indfinde sig til stevnet, men hvr frskj ellig Opslag /10: KJstakrelfisket: Sidste g smaat det vil ta sig ut mt det uke anmeldt pfisket stykker makre, hvrav til Langesund stk. Ttalfangst støiende g friske liv i tidligere aar stk. mt stk. i aar lg da særlig i de sid ste 10 aar. Krigen er saltet flækket stykker. Prser..... Langesund 6-15, Egersund 12, Grimstad 5- har tlfølet fiskenbednften herhllands 2 g Kragerø 5-13 Øre pl'. styk. en klssal ødelæggelse, sm daglig økes fr alle dem sm er interessert i den g sm det vil ta aar frat T

4 310 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERffiEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 20 ktber 1915 bringe p til den høide den var før krigen. Men fra et frretningsstandpunkt, trds alle vanskeligheter, er utsigterne fr sildefiskerierne iaar meget bedre end ifjr, ti der findes ingen behldninger av gammel sild, uhørte høie priser betales fr fersksilden paa indlandets markeder g risiken fr angrep paa fiskerflaaten av undervandsbaatel1e er kmplet fjernet. Den daglige tilførsel har endnu ikke været større fr landets hjemlige behv end at priserne har hldt sig mkring. 80 til 100 krner maaltønden g til disse priser gaar alt ferskt g til røkning. Silden er fremdeles smaafaldende, men av nksaa gd kvalitet. Ved større tilførsler vil priserne gaa ned i en fart, medmindre salterne tar sig av Bakerne, men under 50 krner er ikke tænkelig, medmindre en meget str flaate skulde indfinde sig fra Skt alt pr. kvintal il 50 kil, andrg til: land. Salterne ptrær ikke før de Bilba. Salg 1760 nrsk, 120 islandsk g 110 færøisk. Behldning øiner frtjeneste g da salgsfeltet sm fr tiden bydes dem kun er Frankrig Markedsberetninger m. V. pr. 9 ktber nrsk, 220 g De Frenede Stater, vil de neppe vve sig at betale mere end 40/-50/ Uken ktber. islandsk. Prisen fr 1ste srt pgaves ntert per cran. N gen saltning fr talien til pesetas 75 il 77 fr nrsk g 79 g Levanten til disse priser vil der Telegrammer. fr islandsk g 79 a 83 fr færøisk. slet ikke bli tale m, ti til røkning til Saltsildmarkedet. Santander. mprt pr. dampsk. disse lande er maksimumsprisen 20/ Opslag 1. 13/10: Fiskeriagent Åssersn "Santa Cruz l ' 903 nrsk. Salg 773 per cran eller 16 krner maalet. telegraferer: Saltsildmarkedet : Hullandsk sild nrsk. Behldning pr. 9 ktber 1915 denne uke steget. Stettin: Vaarsild 5/600 Skulde veirliget utver høsten begunstige fiskerne g ingen hindringer islandrk 78-80, uganet betales med 86, fet Prisen fr 1ste srt pgaves ntert stk J{g., 6/ g 7/800 rømmet, 230 nrsk. sild denne uke indskrænket msætning til lægges dem iveien av admiralitetet, er ufrandrede priser. Hamburg: Vaarsild 5;000 til pesetas 75 fr nrsk. det sandsynlig, at fisket vil kmme til stk , islandsk 82-8, frdring erne Paa Madrids. børs ntertes 11 h: høiere, ubetydeligheter fetsild til mtrent at vedvare til medi desember, ti ::amme priser sm i Stettin. Kønigsberg Pesetas pr. 100 fres. a/v 1/ Paris. sktterne vil utvilsmt, med de høie betales fr 8/10 stk. 120 J;6., 11/14 115, 13/15 Pesetas pr. 1 a/v 1/ Lndn. 110, 14/16 105, 16/18 100, 20/ paaregnelige priser i utsigt iaar, ikke Opslag 1. 18/10: Fiskeriagent Assersn Sardinfisket har ifølge indberetninger ta redskapstapet saa meget i betragtning sm de ellers gjør, g derved 115, 15/17 105, 17/18 100, 18/ , rike uke været slet. Vig fiskedes telegraferer: Saltsildmarkedet: Stettin: Fetsild 9/12 stk J{g., 12/13 117, 13/15 fra viceknsulaterne, gsaa under fr frlænge fisketiden, g med disse fakta 20/ , , 2:1/30 70, islandsk 1581 kurver , vaarsild rømmet. Hamburg: slandsk fr øie vil landets egne fiskerier avgi 85, vaarsild 5/600 stk , hllandsk, Rgnmarkedet i Vig frhldet sig tilstrækkelige tilførsler fr landets daglige prima fuldstændig desanimeret, g behldningen frbruk indtil juletider. Det engelske sildetrawlfiske fregaar Tranmarkedet. ansees at være den samme sm ved fnike ukes utgang, nemlig ca. fremdeles med Hulltrawlere g er av Opslag 1. 13/10: Fiskeriagent Assersn 1150 tønder. leveringerne stø g rikelig. Kvaliteten har hele sæsngen været yderst slet, men desuagtet er kjøpelysten str g der betales fte 33/-37/ per stamp eller fra krner maalet. Det synes sm m trawlsilden har tapt sig i kvalitet i de sidste par aar; den var før str, bred g fyldig, mens den nu er bløt, smal g mager av størrelse 3 streks. H vad sm er aarsaken til denne frandring turde videnskapsmændene bringe paa det rene. Kvaliteten, sm hertillands spiller ind Ferskfiskmarkedet. saameget i frretningslivet, vil i frem- Opslag 3. 14/10: Fiskeriagent Assersn tiden gi dem sm frsvarer trawlsild- teleraferer: Hamburg-Altna: Priser: kvete , hyse, lys 31-37, mørk 32- fisket nget at tænke paa, naar fisket 137, smaa 24-30, trsk 35-47, lang'e 45, igjen kmmer ind i nrmale frhld flyndre 25-37, aal 73, ørret d l Opslag 3. 18/10: Fiskeriagent Assersn g med a l mm ege garn. telegraferer: Hamburg-Altna: Priser: mørk hyse 29-26, smaa 21-26, lys 34-38, trsk 32-38, sei :d3-37, lange 24-37, flyndre 24-33, kveite , smaa Telegrammer. Det svenske sildefiske. Opslag 4. 18i10: Det svenske sildefiske ved Bhuslen: uken ktber pfisket hl. ntsild g 233 hl. trawlsild, tidligere pfisket hl. ntsild. Ttalfangst til 16 ktber hl. mt hl. i Pris pr. hl. Det svenske makrelfiske. Opslag 7. 13/10: Det svenske makrelfiske i Nrdsjøen. Sidste uke indkm 4 fartøier med 38 tønder ruud Nrdsjømakrel. Til 9 ktber ialt ilandbragt av 65 fartøier 1022 tønder, hvrav 604 rundsaltet mt i 1!H4 196 fartøier med tønder, hvrav 604 rundsaltet. telegraferer: Trannteringerne allerede høiere, damptran 330, hvaltran nr. O , bruntran 235, lys sildetran Opslag 1. 18/10: Fiskeriagent Åssersn telegraferer: Tranmarkedet : Priser mtrent sm sidst berettet, sæltran 2!:J Fersksildmarkedet. Opslag 2. 18/10: Fiskeriagent Assersn telegraferer. Hamburg-Altna : Priser: Svensksild 56-45, stykketal 650, vegt pr. kasse, daarligere kvalitet, indtil 36 J{g. kassen. Klipfiskmarkedet. Opslag 5. 19/10: Generalknsulen Bilba telegraferer: mprt nrsk 2920, salg 1320, behldning 2750, priser ufrandret. Salg slandsk 220, ingen behldning, priser ufrandret. Santander : Salg' 180 nrsk, behldning 50, priser ufrandret. Paris Lndn Knsulatberetninger. Fra generalknsulatet i Bilba, dat. 11 ktber 1915: mprt g msætning av klipfisk fra 3-9 ktber 1915, Fra viceknsulatet i Duarnenez, dat. 9 ktber Siden min ærbødige indberetning av 3 d. m. har sardinfisket været fremdeles gdt. Paa fire hundrede baater er der mtrent halvparten sm km i havnen daglig med tre a fem tusen sardiner, enkelte har hat indtil 16 a 18 tusen. Prisen er 36 a 38 francs pr. tusen. ngen rgntilførsel i denne uke.

5 CC! _ 20 ktber 1915 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 311 Fra generalknsulatet i lissabn, dat. 4 ktber 1915: Siden sidste rapprt av 22 september har ingen tilførsel fundet sted til Lissabn. Behldningen er 228 tns sm sælges til esc esc efter størrelse g kvalitet. Fra Nyfundland ankm ca. 200 tns av gd kvalitet, sm pnaar esc. 20 til esc Oprt lsset dampsk. "Slferin" den 18 september 58 tns, hvr efter behldningen nu er 20 tns nrsk g 810 tns engelsk. Priserne er: Esc. 22 til esc 23 fr nrsk g esc. 21 til esc fr engelsk fisk pr. kv. av 60 kil. Fra generalknsulatet i Ri de Janeir til Utenriksdepartementet, dat. 17 septe.mber tidsrummet 1-15 september 1915 indførtes til Ri de Janeir følgende mængder klipfisk: Fra Kristiansund 800 hele g 150 halve kasser. Via New Yrk 113 hele g 242 halve kasser samt 2856 hele g 540 halve tinas kanadafisk. Omsætningen er fremdeles meget liten. Med de sidste tilførsler antages behldningen at være steget til ca klli. Detaljpriserne pgives underhaanden med 70 a 74 milreis pr. kasse nrsk fisk g henved 68 milreis pr. kasse kanadafisk. Kursen paa brasilianske milreis sank nget, da den nye papiremissin blev vedtat i slutningen av august, men gik snart nget p igjen g nteres nu i de engelske banker fr tratter paa Lndn med 12 3 /16 d. a 12 1 /4 d. 90 dages sigt g 1p5/16 d. a 12 1 /16 d. avista. :::s = '--' Q CV) 'i: c.. c-s lo is 'J:J. 'J:J il l l.,.t.: OD ; r lo CC! lo _ lo CC! c c lo _,..., _ O':l c;q c;q l- c;q 'J:J CC! 'J:J 'J:J lo c c O':l - _ l:- 'J:J l:- O':l - lo lo,..., CC! _ CC! 'J:J 00,..., ri _ c c;q c;q c CC! c;q _ c _,..., 0<1 _ l: r r CC! c;q _ lo 'J:J "il - cc,..., 'J:J l:- CC! 0-1 lo _ l:- 'J:J _ <:\1 'J:J lo 'J:J CC! l:- c c 'J:J l: c;q lo O':l 'J:J 'J:J l:- l:- r lo c;q,..., C'1 r C'1 c r CC! -- _ l:- CC! c;q c O':l lo lo O':l CC! 'J:J CC! lo c lo C'1 c 'J:J <:\1 lo c c - c;q - ri r : lo CC!,..., CC! lo lo O':l l:- c;q c c;q lo,..., l:- c;q c c c;q c l:- il CC! <:\1 CC!!: - "il C l:- l:-1o c O':l c O':l _ l:- C'1 'J:J c;q l:- _ CC! lo c C'1 <:\1 'J:J O':l O':l lo l:- _ CC! LO c 'J:J 'J:J 'J:J CC! t- l:- O':l c;q Statsdrevet fiskebutik. følge Fish Trades Gazette, Lndn, har staten Ny-Syd-vVales i Australien aapnet en fiskebutik fr salg av den fisk sm bringes paa land av statens egne fiskedampere. Baade fangsten g salget drives helt fr ffentlig regning. il l:- 'J:J CC! l:- 'J:J CC!. E-i El an O':l lo lo l:- r O':l ri c;q <:\1 S CC! CC! _ c CC!,..., 'J:J c l:- CC! lo

6 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 20 ktber 1915 Sted Drgemakrelfisket alt til 16 ktber. Antal fartøier Derav Samlet fangst Flækket Rund tdr. tdr. tdr. Fra tidligere uken sm endte 16 ktber: Kristiansand Tils Mt i i l 215 " " i i " Distrikt Fetsildfisket 1915 til 16 ktber. alt ptat maal.. Derav set Slgt sildlj e!a- Saltet maal brikker maal tdr. Finmarkens amt rrrmsø amt Nrdlands amt Namdalen ndherred Søndre Trndhjems amt Nrdre Bergenhus amt alt Mt i i " " i i " - Fiskemarkedet i Bergen. Omsætningspriser fr fiskeriprdukter i Bergen ved nteringsutvalget. (Opslag paa Bergen:;; børs). Markedspriser. Bergen, 18 ktber Paa tranmarkedet er msætningen indskrænket til. smaapartier av medieinalg industri el vare. Av sidstnævnte er behldningerne yderst redueert. Fr bruntran er indrømmet 200. Klipfiskmarkedet er frretningsløst. Rundfisk har gd søkning til stigende priser. Fr fyldig vestre er senest indrømmet 23, samfængt g Finmarksfisk slandssild er meget knap frhaanden g - kan nu vanskelig nteres under 65 øre pr. Gde fetsildpartier pnaar fremdeles 52 verhdet fr t- til femstreks. Seksstreks gjælder mkring 25 pr. tønde fiskepakket. Salt fra pakhus 4.75 pr. maal a 140 liter. Bergens krnm fiskeauktin. 15 Oktber Engrs pris. Fersk kveite med hde pr. D. d. uten hde D. trsk D. hyse D. brsme { D. sei... { 0.22 D. pale D. lange D. rødfisk Saltet trsk D. brsme l 0.35 D. lange._ D. sei D. røc1fisk Røket d D. hyse Varesrt Tran: Bruntran pr / 2 Rundfisk: fate. Vestre hll., fyldig.... Samfængt.... Fetsild: Ntsild fra til V.... l, ll, V, samfængt Mandag Tirsdag Onsdag TOrSdagl Fredag Lørdag 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10 Cirkulære fra Utenriksdepartementet Utenriksdepartementets eirkulære av 4 juni d. a. angaaende dkumenter, sm maa ledsage varefrsendelser til Frankrike er an-ført, at istedenfr det i eirkulærets punkt 2 mhandlede na tinalitetsbevis, utfærdiget av den franske knsul, kan træde en attest fra registerføreren, --ri-aar--denne attest er utfærdiget paa fransk g er legalisert av fransk knsulat.

7 20 ktber UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERmEDRFT FitAFsKERDmEKTø'REN 3i3 følge nu av Utendksdepartementet mttat underretning har det hændt, at de franske tldmyndigheter ikke hargdtat mhandlede attester, ut færdiget av registerføreren, g bevis fr natinaliteten bør derfr a)tid føres ved fremvisning fr vedkmmende franske tlc1kammer aven attest, utstedt av den franske knsul i hvis embeds- -distrikt avsenderen befinder sig. Kfr. Finansdepartementets eirkulæretil tld.'- kamrene nr , av 8 mai 1915, punkt 3. Utenriksdepartementet, 12 ktber HvOitil Kys_tmakrelfisket 1915 indbragt Til Bergen... ' 21/8 Espevær... 12/6 Haugesund... 14/ 8 ' Skudenes... 28/8 Stavanger /8 Egersund..., 16/10 Farsund... 25/9 Mandal /9 Kristiansand. '1 2/10 Arendal... 21/8 Grimstad... 16/10 Risør / 9 Kragerø... 16/10 ndbragt uken 1 stk. alt stk mprten av hvallje til talien. lldberetning fra generalknsul P. Ottesen, Genua. Sildeeksprtens utvikling Sktland. Å v en interessant artikel i Fish Trades Gazette, Lndn, fr 16 ktber hitsætter vi følgende tal sm gsaa av interesse fr nrske Utførselsmængdenie an tønder gjennemsnitlig følge den ffieielle italienske stati- maa være stik indførtes der i de tre sidste- aar eksprtører. til!talien av fiskelje (derunder gsaa gives sm ntl h val lj e) Jølgende kvanta, emballa pr. aar i hver 5-aarspel'ide. Ved grns vegt medtat : siden har vi tilføiet den til enhver tid O) i-' H:>- 00 -" H:>- CJ-:) H:>- O) CJ-:) O) O) L\? H:>- -" CJ-:) i-' ' fj::..h:>-ow Cl '930 0, Ol -" -" CJ-:)-l 0)-lH:>-f-J.'"'" i-' Ol -l O) ;:s Langesund... 16/tO CJ-:)H:>-O)O)j::> Fredriksværn. 25/ Hvaler... 9/ _ _ Der mangler særskilt pgave fr de Tils Mt i frskjellige srter; h ær det hvallje indgaar i k kei denne pgave, idet den klassifieeres sm grass uten nærmere Av det samlede kvantum er speeifikatin. fangt med garn, med nt, Hvallje anvendes i ltalien fr det resten med drg, snøre eller a. ndre red- meste til sæpefabrikatinen, belysning skaper. aar er saltetflækket g i garverierne. Av indberetningerne hitsættes : Eg er-, En tid efter krigens utbrudd blev su n d. _ Samme fangststed, redskapet der i England utfærdiget eksprtfrer stang. Størrelse under middels, bud fr hvallje. Rigtignk kunde der kvaliteten: ngenlunde gd, pris 12 Øre gives dispensatiner fr enkelte partier, :pr. styk., men det viste sig, at i praksis var det Grim st ad. Der, er ikke str fisk iblandt, men fet vare, fra 5 til 25 øre pr. styk. Kr ag er ø. Samme fiskested, smaa fisk, veiret gdt, prisen 5 til 13 øre pr. styk. L ang esun d. Uheldig veil' g megen taake har hindret fisket denne uke. Prisen 6 til 15 øre pr. styk. mgt,1 vanskelig at pna saadan, g priserne prisen steg da her, særhg utver vaaren, efterhvert sm behldningerne tømtes. Sæpefabrikanterne har imidlertid i det sid ste ikke ptraadt sm kjøpere av hvallje, idet de i stedet har anvendt andre raastffer, særlig benfett fra Amerika. rril garverierne er ankmmet endel japansk fiskelje. herskende indførselstld i pr. tønde. -. LO l.c t- t- 00 1"""4 1"""4 - ex:: ex:: 8 1""" G" "d :::: , Cl :::: t- 00 G" t- 1""" G" """4... CN G"- G" t- t- t- t- t- t- t- 8 G" G" G" '"Cl :::: et! O) ho) 10 C" 10 O) 8 t-... t O) 8 M... M O)... l) 00 O) O) "d. ;:..; l) G" t- G" t- G" t- G" p., O) O) 1""" O) O) O)... 1""" """ Eksprten til Rusland er altsaa steget sterkt trds tldpaalæg efter tldpaalæg mens eksprten til Tyskland er ga at ned skjønt tlden har været knstant. Det maa dg erindres at hllandsk sild ikke har været belagt med tld i Tyskland.. s. Det østengelske sildefiske begyndte daarlig i næst fregaaende uke men nat til frrige mandag tk det sig p g baatene landet erans hver i Yarmuth, sm mttk ialt 500 erans. Fr Lwestft var fangsterne gsaa bra. Men da -flaaten er saa liten kan det j ikke bli nget til kvantum. Priserne er kussale, 8 ktber blev der saaledes,betalt 144 krner pr. eran eller 85 pr. hektliter (127 pr. maal). frrige uke var priserne pr. hektliter, alt efter mængdn av tilført sild.

8 31A UkENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT }'RA FSKERlDREKTØREN 20 ktber 1915 <lipfisk i Barcelna. Knsulatet i Barcelna har i skri,else av 6 ktber 1915 versendt en gjenpart i versættese av skrivelse fra Barcelnas fiskeimprtører til Barcelnas guvernør, ffentliggjrt i "Diari del Cmerci" fr 5 ktber 1915 (uten <lata), angaaende klipfiskprisernes stigning: De nuværende høie klipfiskpriser var allerede frutseet fra begyndelsen av indeværende aar sm følge av enkelte krigførende landes betydelige indkjøp, specielt Tyskland, sm tid.. ligere aldrig hadde kjøpt klipfisk. Herværende imprtører i frbindelse med imprtører fra andre spanske byer gjrde derfr indtrængende henstillinger til regjeringen i mai g juni maaned d. a. fr midlertidig at faa phævet tldavgiften paa nævnte ar'" tikkel. mprtørerne erklærte allerede da, at indtil klipfisktlden blev phævet, burde fisken iaar sælges til høiere pris end frrige aar, men at frskjellen i saa tilfælde vilde bli mindre. - Desværre ansaa regjeringen ikke at kunne gaa med paa nævnte phævelse. Allikevel gjrde de herværende imprtører alt mulig i maanederne juni g juli fr at begrænse priserne, idet de avhldt sig fra at betale de meget høie priser sm prindelig ntertes paa sland g i Danmark, g endg slgte ngen ladninger til ptas pr. 40, med den hensigt at disse mderate markedspriser i Barcelna, sm næsten ikke gav imprtørerne ngen frtieneste g indehldt prisstigningen paa sland g i Danmark. Denne pafrelse av imprtørerne i Barcelna viste sig imidlertid aldeles frugtesløs, da priserne paa sland g i Danmark paa grund av de unrmale mstændigheter vedblev at stige enrmt. De nuværende klipfiskpriser paa sland g i -Danmark er ca. 180 sh. pr. skippund a 160 førstesrt, g ved at beregne pundet til pari mtsvarer denne pris ptas pr. 40 levert mbrd { Barcelna eller ptah pi'. 40 levert paa lager inklusive lsnings-, tldavgifter, kmmissin til banken g andre utgifter. Vi nævner priserne paa sland g i Danmark, da denne klipfisk i virkeligheten er den eneste, sm brukes i Barcelna. Det bør nævnes at aller rede i juli ntertes førstesrt islands;. fisk paa Barcelnas marked til ptas. 65 pr. 40, saaledes at naar man har slgt til ptas. 70, er stigningen fra juli ikke saa betydelig sm man skulde tr. Fr nærværende sælger man førstesrt islandsfisk til ptas. 68, en pris, sm efter hvad der fran er tifjn:! =:'!Sr u:' m: e an:-rsr!ka k?::'e p u:ss::)' (Qunatities.reprted t late t be iucuded anført, ikke kan reduceres mere. Desfruten msættes endel smaafisk til lavere priser. Vi anser det verflødig at knstatere hvad alle vet, nemlig, at i Barcelna findes der ingen hemmelig verenskmst mellem fiskeimprtører. _Tvertimt eksisterer der skarp knkurranse. Der fregaar heller ingen spekulatin, da ladningerne sælges efterhvert sm de ankmmer. Vi indrømmer, at engrs-klipfiskpriserne i Barcelna sm regel er høiere end priserne paa andre imprtsteder i Spanien av den gde grund, at næsten al den fisk sm indføres til Barcelna, er førstes rt, mens der til de øvrige markeder i Spanien imprteres ringere vare, dels smaafisk g dels mangelfuldt tilberedt, f. eks. Labradr-fisken, sm er usælgbar i Barcelna. Det er indlysende, at prisen paa daarlig tilberedt klipfisk er lavere end fr gd vare. Saalec1es ffereres nu Labradrfisk i Valencia til ptas. 65 pr. 50, hvad der mtsvarer ptas. 52 pr. 40, g i Bilba hvr klipfiskens indkjøpspris er billigere, frdi fragten dertil er lavere, pnaar man ptas. 68 pr. 40, g selv fra Bilba gjøres der fferter til Barcelna til ptas pr. 40 fo v:::il kva! til in e reprt.fr. this week are added t ttas fr uext week.) 1_1_6 0_1_91_5_1_6_/l_0_19_1_5 A. Skre (trske) fisket (Cd Flshery), Januar-Jun... mill. st. (pieces) O Dampmedicintran (Cd liver il)...'... hl. O Lever tilvers til anden tran (Liver fr ther ils).... hl. O B Sildefiskeri erne (Herring Fisheries): 1. Vaarsildefisket (Spring Herring), februar-mars... maal a 150 liter 2. Fetsildfisket juli-desember 1)... '. tdr., saltet, fiskepakket O (Fat Herring) (Barres, salte-d, seapacked) 3. Strsildfisket (Large Herring), ktber, desember, februar: a) fr vestlandet (the West Cast) maal a 150 liter b) fr østlandet (the Suth Cast)..,... maal a 150 liter 4. Drivgarnsfisket i Nrdsjøen, juni-desember 1)..... tdr., saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the Nrth-Sea) (Barl'els, salted, seapacked) 5. slandssild indkmmet til nrske havne... tdr., saltet, fiskepakket (Herl'ing frm celand landed in Nrway) (Barres, salted, seapacked) C. Makrelfisket ved drgere i Nrdsjøen saltet fr Amerika 2)... tønder i fiskepakning (Seapacked mackerel landed in Nrway frm the Nrth-Sea, salted fr exprt t America) O O O O l) Al sild frbrukt fersk er ikke medregnet. (All Hering used fresh is nt included.) l) Al makre, sm er frbrukt fersk, eksprtert i is eller saltet rund fr det skandinaviske marked, er ikke medregnet. ame kerel, used fresh r exp. in ice r salted fr the Scandinavian market, is nt included.) (Al Ved eftertryk av disse meddelelser rna-a "Fiskp.ts Gang" angives sm kilde.

9 Tldsteder Kristiania no Sandefjrd Kristiansand U'lekkefj rd Stavanger Kpervik Haugesund ] Bergen l Flrø Aalesund ) Kristiansund ! Trndhjem Bdø. _... j Svlvlldr Narvik Trn1sø Hawmerfest Vr..rdø :l Vadsø Andre alt W : ;:) uken l :) l Fetsild Nrdsjø- slands- Klipfisk, Klipt., is- Rt- Hyse, Anden D.m. R.m. Brun- Haa- Vaarsild g skaa Strsild Brisling Rundfisk Sei Rgn Blank sild sild nrsk landsk etc. skjær rund tørfisk tran tran blank Brun kjærr tdr. ret sild tdr. tdr. tdr. tdr. tur. tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. Hvaltran tur. Sæl- Bnt:-1 Silde- Siid ferskl Sild røkt 1 Makrei, tran tran tran', saltet d ks. d t 1'. tdr. t d 1'. t r. Makrei, fersk Laks, fersk Levende aal Anden fersk fisk FiSk,saltetj Fisk, Hummer 1 i fartøi saltet stk. i tdr. Sildemel Fiskeguan Sælskind Hermetik ':56 i Kristiania... Sandefjrd.. Kristiansand Flekkefjrd. Stavanger.. Kpervik... Haugesund.. Bergen.... Flrø.... Aalesund... Kristiansund Trndhjem.. Bdø.... Svlvær.... Narvik... Trmsø... Hammerfest. Vardø... ". Vadsø i i :> Andre... ' [ ' ] l:1 :>' u lalt :!H5 uken n :& lo U / i ' :d -_._ :> l :> ' J u :> Tidstede1' Hærdet hvallje tdr. Nrges utførsel av fiskeprdukter fra januar til 9 ktber g uken, sm endte 9 ktber

10

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200 0 ang Ukentlige meddelelser fr. n,rsk fis'keribed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Nrske fiskerier. Uken 2026 juni. OPSYNET under vaartr.skefisket i Finmarken blevhævet den 23 juni g dermedr'egnes dettec:fi.ke

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

FETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning.

FETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning. an Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 2. aargang Nrske fiskerier. Uken 2228 ktber. nsdag nvember 1911 mest i A.afjrden, dernæst i Bjugn, med priser resp. 424 kr. g 915 kr.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

fra tisk~ridjr~kt0r~n

fra tisk~ridjr~kt0r~n Ukntng mddlsr fr nrsk fiskrjbdrlft fra tiskridjrkt0rn Onsdag 30 nvember 1921 Uken 20--26 nvember.. l"' et s i l d fis k et faldt bra i Finmark g Trms fylker, men søndenfr var der intet væsentlig fiske.

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

SKREllTISKET gav for distrikterne

SKREllTISKET gav for distrikterne Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra. fiskeridi rektren 3 aargang Nrske fiskerier. Uken 39 mars. SKREllTSKET gav fr distrikterne søndenfr Finmarken en ukefangst av 6.5 mill. stk. trsk, derav

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsi, fisk~rlb~drift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsi, fisk~rlb~drift Ukntng mddlsr fr nrsi, fiskrlbdrift fia fskri(urktørn Nr 2 Uken 2-8 januar. St r s i l d fis k eter endnu ikke begyndt g der er heller ingen uisigter fr nget nævneværdig str: ildfiske paa de vanlige fangstfelter.

Læs mere

fra tlskeridirektoren

fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra tlskeridirektren 5 aargang Onsdag 6 mai 1914 Nr. 18 174 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK lnskerbedrft FRA FSKERDREK'l'0REN 6 mai 1914 dette fiske deltar fra

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fra Fiskeridirektoren

fra Fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra Fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 6 ktber 1915 Nr. 40 Av slandssild var hjemførselen 1911 807 fartøier med 47803 tønder Nrske fiskerier. ganske betydelig

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~da~~ls~r fr nrsk fisk~rjb~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n 7 aargang nsdag 30 august 96 Nr. 35 Fr hele landet er til 26 august av 62 fartøier indbragt 2858, i nqrsk~ fisk~ri~r. pfisket 25684 maal

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n Ukntng dailsr fr nrsk fjskribarift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 24 nveber 'il20 Nr. 47 nrsl( fisa(ril Uken 1420 nveber. Fet s i l d fis k e t. Ifølge eddelelse fra fylkesanden er der i Alten antagelig pfisket

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

FETSILDFISKET er i god gang Aafjorden er gjort 5 mindre stæng, i de respektive sorter; ved ukens slut=

FETSILDFISKET er i god gang Aafjorden er gjort 5 mindre stæng, i de respektive sorter; ved ukens slut= Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren. aargang Onsdag 24 august 1910 Nr. 34 Nrske fiskerier. kvaliteten fin. Priserne ntsild kr. 6-10 Espevær... 4 fart. 337 tdr. pr. maal,

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fra fiskeri di rektot-ven

fra fiskeri di rektot-ven L kent l ge meddelelser fr nrsk fs ker bed r ft fra fsker d rekttven 6 aargang V Nrske fskerer. Uken 420 mars. Onsdag 24 mars 95 Nr. 2 Haugesund var prsen fredag kr. 5 Prsen var fr usløet fsk fra 35 45

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektren 5 aargang Onsdag nvember 94 Nr. 45' ntsildvar mest 6 streks g 5 streks, Fr Namdalen g i,rmsdals, Nrske fiskerier. mindre 4 g 3 streks.

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

Onsdag 31 august 1910

Onsdag 31 august 1910 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang Nrske fiskerier. Uken 21-27 august. Onsdag 31 august 1910 S øn dre Tl' ndhj ems am t fregaal' det bedste fiske i Bjørnør,

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

STORSILD er blit efter søkt flere

STORSILD er blit efter søkt flere U kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft frafiskeridirektren 2. aargang Nrske fiskerier. Uken 511 nvember. Onsdag 15 nvember 1911 Nr. 46 685 tdr. er saltet. Finmarken er fra først av var sydlig,

Læs mere

Tirsdag gir 1 hl. lever, og fettprocenten er OnsdRg / Prisen er 9-10 pr. kg.

Tirsdag gir 1 hl. lever, og fettprocenten er OnsdRg / Prisen er 9-10 pr. kg. Ukentlige meddelelser f.. nrsk fiskeribedrift fra fiskeridireltren, 4 aargang nsdag 22 januar 93 Nr. 4 N k f e k G Tirsdag 60 50 62 68 57 gr hl. lever, g fettprcenten er nsdrg 47 60 53 5670 45 3 / 4 3540.

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang Onsdag 21 september 1910 Nr. 38 Nrske fiskerier. Uken 11-17 september. fiske paa Flden, ellers nget smaat, fiskepladsene, el'

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 8 november 1911 Nr. 45

fra fiskeridirektoren Onsdag 8 november 1911 Nr. 45 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 2. aargang nsdag 8 nvember 1911 Nr. 45 pnaar 3 1 / 2 kr. maalet. :l\feløy 1 nu et par dage med rlig veir; men mindre stæng g nget garnfiske

Læs mere

Fisket. Uke n 2-8 m a r s.

Fisket. Uke n 2-8 m a r s. ------------------------------------------------------------------------------ fi Efterretningsblad fr nrsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren.

fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. fiskets Gan Efterretningsblad fr nrsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 4 aarg. pstanstalter

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren garnfiske, Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren laargang Nrske fiskerier. Uken 30 ktber5 nvember. nsdag 9 nvember 90 Nr. 45 sild er ikke indført i uken g m strsild meldes

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 27 oktober 95 Nr. 43 63 kroner maalet. Fauske (Skjer- skj. fra Nordrs Trondhjems amt; pri- Norske fiskerier. stad)

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

fra fiskeri cl i rek10ren

fra fiskeri cl i rek10ren U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeri cl i rek10ren 5 aargang nsdag 9 september 1914 Nr. 36 den senere tid været sterkt optat med et slag maaue flyttes over fra det Fiskeriraadet.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 februar 1912 Nr. 6

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 februar 1912 Nr. 6 :.4 l i...! l! ( t l i l l Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 7 februar 1912 Nr. 6 nere end ifjr. Til 3 februar hadde kunne faa pgave fra Søndre Trndman kun

Læs mere

LORENTZ P. KLUVER. MflNUFflKTUR-FORRETNING

LORENTZ P. KLUVER. MflNUFflKTUR-FORRETNING LORENTZ P. KLUVER MflNUFflKTUR-FORRETNING l ORENTZ DIEDERIC KLUVEE, født paa Ytterøen 7. September 1862, tilhører en nrclen- fjeldsk Offlcersfamilie. Dens nrske Stamfader JOAN WILELM KLUWER km *^ hid til

Læs mere

! Viden om dåben. Dåben. Julie Sløk, Lektion 3

! Viden om dåben. Dåben. Julie Sløk, Lektion 3 Dåben! Viden m dåben Julie Sløk, Lektin 3 Dåben er Guds ja til dig da du blev døbt sagde Gud Jeg elsker dig g vil være med dig alle dage indtil verdens ende. Dåben er et sakramente ligesm nadveren. Det

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

Mig og min ADHD -profil:

Mig og min ADHD -profil: Mig g min ADHD -prfil: - et hjælperedskab til dig, sm kan have svært ved at beskrive dine vanskeligheder g hvad ADHD gør ved lige netp dit liv. Denne skabeln kan du bruge, hvis du ligesm mange andre med

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fra ftskeridirektoren

fra ftskeridirektoren S TRSLDFSKET Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift Nrske fiskerier. Uken 13-19 desember. fra ftskeridirektren nsdag 23 desember 1914 Nr. 51 derav blev iset til eksprt 10 200, sal- stæng i Bergsfjrd

Læs mere

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch Referat Referat af møde i: Dat fr møde: Etisk udvalg 13. ktber 2012 Fr referat: Dat fr udarbejdelse: Karen Langvad 30. ktber 2011 Deltagere: Brian Erreb-Jensen (frmand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard,

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

skriv disse seks tal omhyggeligt ned

skriv disse seks tal omhyggeligt ned Kære Peter, 3Ør d;3 f/ar: Æ//erede OM.f'å. da:je v;/ d;t /;v ændre 5;3 (t;/ det bedre J) J Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv DENMARK Marcs vn Ring 15 14 3 6 16 19 Kære Peter, skriv

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud?

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud? nr. 32 Er genpretningsaftalen er et frvarsel m nye måder at tænke tilskud? INDHOLD Genpretningsaftalen - finanslv 2011. Regeringens aftale med Danske Flkeparti indebærer en nedsættelse af tilskuddet til

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare,

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 30 oktober 1912 Nr. 44 Norske fiskerier. Uken 20-26 oktober. eler endnu sterk østenvind. Først 1ør- fisket i distriktet

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

Møte for lukkede dører i Stortinget den 11. juli 1919 kl Præsident: Buen. Dagsorden:

Møte for lukkede dører i Stortinget den 11. juli 1919 kl Præsident: Buen. Dagsorden: Møte for lukkede dører i Stortinget den 11. juli 1919 kl. 17.00. Præsident: Buen Dagsorden: Fortsat behandling av de paa kartet for tirsdag 8de juli utsatte saker (8-10) samt følgende nye dagsorden: ---

Læs mere

-----------ooo---------- 27. januar 2016 INVITATION SLÆGTSHISTORISK FORENING FOR AALBORGEGNEN FEJRER 40 ÅRS JUBILÆUM

-----------ooo---------- 27. januar 2016 INVITATION SLÆGTSHISTORISK FORENING FOR AALBORGEGNEN FEJRER 40 ÅRS JUBILÆUM INDHOLD: 1. Invitatin til medlemmerne 2. Nyhedsbrev 3. Næste fredrag 4. Museumsbesøg 5. Legacy g gtisk 6. Generalfrsamling 7. 40 års jubilæum -----------O---------- 27. januar 2016 INVITATION SLÆGTSHISTORISK

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere