SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende)"

Transkript

1 Hjemrejseforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, (version ) Au-pair SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forhold ved skadetilfælde 2. Hvem er dækket af forsikringen 3. Hvilke rejser dækker forisikringen 4. Hvornår dækker forsikringen 5. Forsikringssummer 6. Krigs- og terrorrisiko 7. Generelle undtagelser 8. Dobbeltforsikring 9. Regres 10. Lægeundersøgelse og obduktion 11. Klager 12. Behandling af personoplysninger 13. Præmie og stempelafgift 14. Opsigelse og fornyelse SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende) 15. Hjemtransport 16. Kost og logi 17. Tilkaldelse 18. Sygeledsagelse Side 1 af 10

2 SEKTION A Generelle vilkår 1. Forhold ved skadestilfælde Hvis du får brug for hjælp eller assistance under dit ophold i udlandet, skal du altid kontakte vores alarmcentral SOS. SOS er vores samarbejdspartner ved skader på rejsen, og giver kvalificeret assistance 24 timer i døgnet, uanset hvor i verden du befinder dig. Du skal straks anmelde akutte skader, der kræver øjeblikkelig indsats eller garanti for hospitalsophold, til SOS. Skadeanmeldelser efter hjemkomst skal ligeledes rettes til SOS. Blanketter til anmeldelse af skade kan hentes på SOS hjemmeside, eller rekvireres hos AIG. SOS har døgnservice. Anmeldelse af skade skal ske til: SOS International A/S Nitivej Frederiksberg Skadeservice (kl ) (generelle, ikke akutte spørgsmål om skader mm.) Alarmcentral (øvrige tidspunkter) (akutte spørgsmål om alvorlig personskade) Fax Rejseservice for forhåndsgodkendelser (kl ) eller For at kunne begynde sagsbehandlingen skal SOS bruge følgende oplysninger: Forsikredes navn, adresse i bopælslandet samt CPR-nummer. Adresse og telefonnummer, hvor forsikrede kan kontaktes. Oprindelig rejseplan. Oplysninger om eventuelle medrejsende. Navn, adresse og telefonnummer til forsikredes pårørende eller arbejdssted i bopælslandet. Erstatningspligten er betinget af, at dokumenter af betydning for vurdering af erstatningen, videregives til SOS. Hvis det fremgår, at SOS skal underrettes inden afholdelse af udgifter og dette ikke sker, dækkes maksimalt de udgifter SOS ville have godkendt, såfremt underrettelse var sket. Forsikringen dækker ikke udgifter opstået som følge af, at forsikrede ikke følger de anvisninger, der er afgivet af SOS. Side 2 af 10

3 2. Hvem er dækket af forsikringen Forsikringen dækker personer, der arbejder som Au pair mellem 17 og 32 år. Den Au pair ansatte skal være godkendt i det land, hvor personen skal fungere som au pair. 3. Hvilke rejser dækker forsikringen Forsikringen dækker i bopælslandet. 4. Hvornår dækker forsikringen Forsikringen dækker 24 timer i døgnet. Forsikringen dækker i forsikringsperioden, der begynder, når forsikrede ankommer til Danmark. Forsikringen dækker udfra den i certifikatet specificerede periode. Såfremt præmien er betalt dækker forsikringen når den ansatte ankommer til Danmark og udløber når denne rejser tilbage til sit hjemland eller ved den i policen angivne udløbsdato. Forsikringen dækker hjemtransport og kost/logi i forbindelse ed akut sygdom, dødsfald og tilskadekomst. 4.1 En igangværende dækningsberettiget medicinsk behandling. Forsikringen forlænges til forsikrede udskrives eller hjemtransporteres. 4.2 En uforskyldt forlængelse af hjemrejsen. Forsikringen forlænges i op til 48 timer. 5. Forsikringssummer De på certifikatet og i betingelserne anførte forsikringssummer for de enkelte dækninger danner grænsen for selskabets erstatningspligt. 6. Krigs- og terrorrisiko Krig defineres herefter som væbnet konflikt, krigslignende tilstande, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker ikke begivenheder der skyldes krig i Afghanistan, Irak, Tjetjenien, Somalia eller Nordkorea, med mindre andet er aftalt med AIG og fremgår af policen. Forsikringen dækker ikke begivenheder der skyldes krig, såfremt den forsikrede selv deltager i handlingerne. Side 3 af 10

4 Såvel AIG som forsikringstager kan ophæve enhver krigsdækning med minimum 7 dages skriftligt varsel, hvis udbrud af krig i det pågældende land er sket eller er ved at ske. Forsikringen dækker begivenheder der skyldes terrorhandlinger, såfremt den forsikrede ikke selv deltager i handlingerne. 7. Generelle undtagelser Forsikringen dækker ikke: 7.1 Begivenheder, der skyldes indflydelse af selvforskyldt beruselse eller en dertil svarende påvirkning af narkotika eller andre stoffer, samt skadestilfælde fremkaldt af den forsikrede ved forsæt eller grov uagtsomhed. 7.2 Begivenheder, der skyldes deltagelse og træning i professionel sport. 7.3 Begivenheder, der skyldes deltagelse i ekspeditioner og opdagelsesrejser. 7.4 Begivenheder indtruffet som besætningsmedlem under flyvning i luftfartøjer. 7.5 Konfiskation eller beslaglæggelse af bagage af toldmyndigheden eller anden myndighed. 7.6 Udgifter, som erstattes helt eller delvis af det offentlige, eksempelvis via det gule eller blå sygesikringsbevis. 7.7 Hjemtransport på grund af kroniske lidelser eller eksisterende sygdomme, der inden for de sidste 6 måneder før ankomsten til Danmark har resulteret i: hospitalsindlæggelse, vurdering / behandling hos en læge, ændret medicinering 7.8 Hjemtransport i forbindelse med kroniske eller eksisterende sygdom, hvis du ikke har hørt en læge, har afslået eller opgivet behandling for sådan sygdom, selv om du burde have indset, at sygdommen krævede behandling eller var blevet forværret væsentligt. 7.9 Transport i en ambulance fly i tilfælde, hvor der i udtalelsen fra SOS læge, er transport med andre midler lægeligt forsvarligt Transport arrangeret af forsikrede i tilfælde, hvor SOS læge skønner, at transport er ikke nødvendig og forsvarlig Hjemtransport arrangeret af den forsikrede, som AIG ikke ville have haft, hvis selskabet havde arrangeret transporten. Side 4 af 10

5 8. Dobbeltforsikring Såfremt der foreligger dobbeltforsikring, dækker AIG kun i det omfang, forsikrede ikke opnår dækning fra anden side. 9. Regres Ved udbetalinger under forsikringen indtræder AIG i alle forsikredes rettigheder overfor tredjemand, herunder andre forsikringsselskaber. 10. Lægeundersøgelse og obduktion I forbindelse med sygdom eller tilskadekomst er AIG berettiget til, for egen regning at forlange den forsikrede lægeundersøgt, ligesom selskabet ved dødsfald er berettiget til at forlange obduktion. 11. Klager Hvis en kunde ikke føler at have fået den ydelse, der er aftalt eller er krav på, eller hvis sagsbehandlingen trækker unødigt i langdrag, er der ret til at klage. Det kan ske ved at ringe eller skrive til SOS Skadeservice som anført i pkt. 1.0 eller til AIG Europe Limited, Kalvebod Brygge 45, 1560 København V. AIGs regler for klagebehandling kan hentes på vores hjemmeside. Ankenævn for forsikring AIG er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring, der behandler klager vedrørende egne privat forsikringer og fra forbrugere, der er sikret under en af tredjemand tegnet forsikring. Dersom der opstår uenighed mellem forsikrede og AIG om forsikringens dækning og en fornyet henvendelse til AIG ikke fører til et tilfredsstillende resultat for forsikrede, kan der klages til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade 2 DK 1572 København V Telefon (+45) Ved indgivelse af klage skal der udfyldes et særligt klageskema, og der skal betales et mindre gebyr. Klageskemaet kan rekvireres ved henvendelse til Ankenævnet for Forsikring eller Forsikringsoplysningen på telefonnummer (+45) Klage over fastsættelse af ménprocenten Angår klagen fastsættelse af ménprocent, kan forsikrede anmode AIG om at indsende sagen til: Side 5 af 10

6 Arbejdsskadestyrelsen Sankt Kjelds Plads 11 Postboks København Ø Tlf.: Mod Forsikredes indbetaling af Arbejdsskadestyrelsens gebyr. Gældende gebyrsatser findes på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside, eller ved telefonisk henvendelse til Arbejdsskadestyrelsen. Der kan også rettes henvendelse til Forsikringsoplysningen: Forsikring og Pension Forsikringsoplysningen Philip Heymans Allé Hellerup Telefon (+45) Behandling af personoplysninger Forsikrede personer gøres udtrykkeligt opmærksom på, at Forsikringstager og Forsikringsgiver foretager elektronisk databehandling af Forsikredes og andre i forsikringsbetingelserne nævnte personers personoplysninger, som indhentes af Forsikringstager, Forsikringsgiver eller Forsikringsgivers skadebehandler vedrørende forsikringsdækningen og behandlingen deraf og af skader omfattet af forsikringen, og Forsikrede erklærer sig ved begæring af eller tilslutning til forsikringen indforstået dermed. I henhold til Lov om behandling af Personoplysninger nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer gøres forsikrede udtrykkeligt opmærksom på, at afgivelse af personoplysninger er nødvendig for at opnå dækning og for behandling i henhold til forsikringsprogrammet, og at disse Personoplysninger kan blive videregivet til eller behandlet for AIG i lande uden for Danmark og EU. Disse oplysninger er udelukkende bestemt for Forsikringstager og Forsikringsgiver og deres partnere med henblik på opfyldelse af opgaver i henhold til forsikringsprogrammet og til brug for myndigheders eventuelle tilsynsopgaver. Personer har krav på indsyn i og anmode om en kopi af de personlige data, der opbevares om dem (for et mindre gebyr), og bede om at eventuelle fejl bliver rettet. Kontakt venligst AIG Europe Limited, Kalvebod Brygge 45, 1560 København V. Der henvises til AIGs Politik for Anvendelse af Personoplysninger, som kan hentes på vores hjemmeside eller tilsendes efter skriftlig anmodning. Side 6 af 10

7 13. Præmie og stempelafgift Forsikringsaftalen træder i kraft fra den dag forsikringen bliver begæret og løber herefter for enten 12, 18 eller 24 måneder efter indrejse i Danmark. Betaling af præmien skal ske før afrejse. Er præmien ikke betalt på den sidste rettidige betalingsdato, fremsendes erindrings- /opsigelsesskrivelse pålagt et rykkergebyr, samt oplysning om at præmien skal være betalt inden 14 dage herefter. Er præmien ikke betalt senest på erindrings-/opsigelsesskrivelsens sidste rettidige betalingsdato, ophører forsikringsdækningen og forsikringsaftalen på denne dato. Ved fremsendelse af andet påkrav er der ret til at opkræve et gebyr, der i så fald tillægges næste opkrævning. AIG afregner skadeforsikringsafgift til staten i henhold til Lov nr. 551 af 18. juni Opsigelse og fortrydelse Der er ikke fortrydelsesret på køb af hjemrejseforsikring for au pair personer. Dog tilbydes præmien betalt retur såfremt au pair personen bliver nægtet indrejse i Danmark Au pair Forsikring Danmark skal kontaktes pr. brev En er ikke nok. Besked om, at au pair personen er blevet nægtet indrejse, skal sendes til: Au pair Forsikring Danmark (Nordflex Assurance Agentur ApS) Toftevej 15B 3450 Allerød Side 7 af 10

8 SEKTION B - Dækninger Dækningerne i denne sektion er kun gældende, hvis de fremgår af policen 15. Hjemtransport 15.1 Dækning 15.2 Erstatning Forsikringen dækker i forbindelse med en under Pkt. 4 dækningsberettiget skade. SOS skal altid underrettes inden hjemtransport foretages, samt hurtigst muligt ved dødsfald. Forsikringen dækker hjemtransport og kost/logi i forbindelse med akut sygdom, dødsfald og tilskadekomst. Forsikringen gælder også ved rejser med Værtsfamilien på ferierejser i EU (med undtagelser af Hjemlandet) op til 30 dage. Forsikringen dækker ikke medicinske udgifter. Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til: Lægeordineret rutefly-transport til hjemlandet samt lægeordineret transport til hjemmet, eller til et behandlingssted i hjemlandet Ambulancefly, hvis det skønnes lægeligt nødvendigt, og hvor rutefly ikke kan anvendes Hjemtransport med rutefly efter endt behandling, såfremt oprindeligt udstedte billetter ikke længere kan bruges Hvor det er muligt 50% af merudgiften for hjemtransport på første klasse, hvis forsikrede giver udtryk for ønske om opgradering og stiller økonomisk garanti for egenandelen Lovbefalede foranstaltninger ved forsikredes død på rejsen, f.eks. balsamering, udgifter til bedemand, transport af afdøde til en bedemand i hjemlandet, samt udgifter til transportkiste Undtagelser Forsikringen dækker ikke udgifter til hjemtransport eller anden transport som følge af en ikke dækningsberettiget sygdom eller tilskadekomst eller som følge af forsikredes frygt for smittefare. Side 8 af 10

9 16. Kost og logi 16.1 Dækning 16.2 Undtagelse Forsikringen dækker opholdsudgifter til hotel godkendt af AIG og logi på maks. DKK pr. dag dog maks. DKK 250 til logi efter endt behandling og indtil forsikrede kan hjemtransporteres. Forsikringen dækker ikke såfremt forsikrede ikke skal hjemtransporteres efter endt behandling. 17. Tilkaldelse Dækning 17.2 Erstatning 17.3 Undtagelser Forsikringen dækker, hvis det ud fra et lægefagligt synspunkt er nødvendigt at tilkalde max 2 personer, fordi forsikrede bliver akut syg, eller kommer alvorligt til skade, og dette medfører hospitalsindlæggelse i mindst 3 døgn, eller hvis forsikrede afgår ved døden. Det er en betingelse for dækning, at det ikke forinden er blevet besluttet, at forsikrede skal hjemtransporteres inden for 3 døgn. Tilkaldelsen skal godkendes og arrangeres af SOS. Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter for tilkaldte personer, til: Rejseudgifter, inkl. transportudgifter ifølge original, specificeret regning, dog maks. ordinært rutefly (økonomiklasse) Hotelophold og forplejning med op til DKK pr. tilkaldt person, pr. døgn Forsikringen dækker endvidere rimelige og nødvendige udgifter til rejse og ophold for forsikredes ægtefælle/samlever, dersom forsikrede afgår ved døden på rejsen, og forsikredes ægtefælle/samlever ønske at følge kisten under hjemtransporten. Forsikringen dækker ikke i de tilfælde, hvor forsikrede gør brug af dækningen for sygeledsagelse, jf. Pkt. 16. Side 9 af 10

10 18. Sygeledsagelse 18.1 Dækning 18.2 Erstatning 18.3 Undtagelser Forsikringen dækker, når forsikrede udfra et lægefagligt synspunkt ordineres sygeledsagelse som følge af hospitalsindlæggelse eller dødsfald. Sygeledsagelsen skal godkendes og arrangeres af SOS. Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter for ledsagende personer efter forsikredes eget valg, til: Transport i forbindelse med sygeledsagelsen Hotelophold og forplejning på op til DKK for 1 ledsagende person, pr. døgn Transport til indhentning af fastlagt rejserute for forsikrede, dog maks. ordinært rutefly (økonomiklasse) efter endt sygeledsagelse Transport til genoptagelse af rejsen, hvis denne genoptages inden 10 døgn efter, at sygeledsagelsen er fuldført, dog maks. ordinært rutefly (økonomiklasse). Forsikringen dækker ikke: Udgifter til sygeledsagelse efter hjemkomst til bopælslandet I de tilfælde, hvor forsikrede gør brug af dækningen for tilkaldelse, jf. Pkt. 17. Side 10 af 10

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2015) Au-pair SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012) SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012) - GNFF SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og

Læs mere

Din sikkerhed på forretningsrejsen

Din sikkerhed på forretningsrejsen Din sikkerhed på forretningsrejsen DANSK REJSEFORSIKRING Erhvervsrejseforsikring Betingelsesnr. 89.0.01.620-0009 Dækninger: Sum i DKK Sygdom og hjemtransport ubegrænset - lægebehandling - hospitalsindlæggelse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Guld DBDNK06-v06 MasterCard

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Guld DBDNK06 - V07 MasterCard

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER Disse forsikringsbetingelser er gældende for tilvalg til følgende produkter : MasterCard Direct MasterCard Direct Studie MasterCard Basis MasterCard

Læs mere

AIG Europe, dansk filial af AIG Europe Limited United Kingdom, CVR nr. 34 61 76 94, Tel. (+45) 3373 2400 Fax (+45) 3373 2470

AIG Europe, dansk filial af AIG Europe Limited United Kingdom, CVR nr. 34 61 76 94, Tel. (+45) 3373 2400 Fax (+45) 3373 2470 Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring Police 97.90.1.040. Rev. 220914. Indhold: Fører- og passagerulykkesforsikring Rejseforsikring ved motorcykelferie Nøgledækning Punkteringsdækning

Læs mere

[1] AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr. 34 61 76 94 Tel. : (+45) 9137 5300 Fax.

[1] AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr. 34 61 76 94 Tel. : (+45) 9137 5300 Fax. [1] FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikring FERIEREJSEFORSIKRING Verden hhv. 89.0.01.620-0005 360 og 89.0.01.620-0006 360+ Dækninger og summer(sum i DKK) Dækning Dækningssum 360 DKK Dækningssum

Læs mere

[1] FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING Europa (EU/EØS) hhv. 89.0.01.620-0001 360 og 89.0.01.

[1] FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING Europa (EU/EØS) hhv. 89.0.01.620-0001 360 og 89.0.01. [1] n sikkerhed på ferien FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING Europa (EU/EØS) hhv. 89.0.01.620-0001 360 og 89.0.01.620-0002 360+ Dækninger og summer(sum i DKK) Dækning

Læs mere

Coop MasterCard SORT. INDHOLDSFORTEGNELSE Sektion A - Fælles betingelser Sektion B - Rejseforsikringsbetingelser SEKTION A FÆLLES BETINGELSER

Coop MasterCard SORT. INDHOLDSFORTEGNELSE Sektion A - Fælles betingelser Sektion B - Rejseforsikringsbetingelser SEKTION A FÆLLES BETINGELSER Coop MasterCard SORT INDHOLDSFORTEGNELSE Sektion A - Fælles betingelser Sektion B - Rejseforsikringsbetingelser SEKTION A FÆLLES BETINGELSER Police nr. 85-001722 Police nr. 97-001050 1.0 FORSIKRINGSGIVER

Læs mere

Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring :

Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring : Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring : Police nr. 97.90.1.040. Tillægsdækningen træder i kraft den 1. januar 2012. Indhold: 1: Fører- og passagerulykkesforsikring side 2 2: Rejseforsikring

Læs mere

Loyalitesprogram betingelser F LER E FOR DELE JO L ÆNGER E DU B LIVER

Loyalitesprogram betingelser F LER E FOR DELE JO L ÆNGER E DU B LIVER Loyalitesprogram betingelser F LER E FOR DELE JO L ÆNGER E DU B LIVER Indhold SIDE DÆKNING ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 3 Autohjælp 4 Fører- og passagerulykkesforsikring 7 Trækkrog 7 Fri kilometer 7 Reparation ved stenslag

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for MasterCard Business og MasterCard Business Platinum

Forsikringsbetingelser. for MasterCard Business og MasterCard Business Platinum Forsikringsbetingelser for og Platinum Indholdsfortegnelse Sektion A Fælles betingelser for rejseforsikringen... 3 Sektion B Rejseforsikringsbetingelser... 12 Sektion A Fælles betingelser for rejseforsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR DÆKFORSIKRING, FEJLTANKNING OG NØGLEFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR DÆKFORSIKRING, FEJLTANKNING OG NØGLEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR DÆKFORSIKRING, FEJLTANKNING OG NØGLEFORSIKRING Branche 97E.10.2013 SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang Forsikringen dækker de skadetilfælde, der er beskrevet

Læs mere

Fordelspakke Ducati Finans

Fordelspakke Ducati Finans Fordelspakke Ducati Finans Fordele uden ekstra omkostninger Når du finansierer din motorcykel via Ducati Finans får du uden ekstra omkostninger en fordelspakke. Fordelspakken er gældende ligeså længe du

Læs mere

Nr. 2.0. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S, Bredgade 76, 1260 København K, telefonnr. 70272727, CVR nr. 42753211

Nr. 2.0. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S, Bredgade 76, 1260 København K, telefonnr. 70272727, CVR nr. 42753211 FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 2.0 ÅRSREJSEFORSIKRING EUROPA Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION A Generelle betingelser 1. Forsikringsselskab side 3 2. Anmeldelse af skade side 3 3. Hvem er omfattet af forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Forsikringsbetingelser for Læs om Platimum Family Family Indholdsfortegnelse Sektion A Fællesbetingelser... 1 Sektion B Rejseforsikringsbetingelser... 4 Sektion C Rejseassistance... 15 Sektion D Udvidet

Læs mere

Nr. 1.0. LIC Forsikring underagent for Mondux Assurance Agentur A/S, Borupvang 2B, 2750 Ballerup, telefonnr. 70272727, CVR nr.

Nr. 1.0. LIC Forsikring underagent for Mondux Assurance Agentur A/S, Borupvang 2B, 2750 Ballerup, telefonnr. 70272727, CVR nr. FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 1.0 ÅRSREJSEFORSIKRING EUROPA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION A Generelle betingelser 1. Forsikringsselskab side 3 2. Anmeldelse af skade side 3 3. Hvem er omfattet af forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen Gældende fra 1. oktober 2011 Sektion A Fælles betingelser Sektion B

Læs mere

GlobeCard Blue MasterCard

GlobeCard Blue MasterCard Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen Gældende fra 1. juli 2013 Sektion A Fælles betingelser Sektion B Forsikringsdækninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Eurocard Gold og Eurocard Corporate Gold Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Betingelser nr. 02 EG Sektion A Fælles betingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 731 Til rejser i hele verden Til rejsende under 70 år Begrænset dækning for KRONISKE ELLER EKSISTERENDE LIDELSER! Søg forhåndstilsagn! SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER Bilag 2 Police, Ansvars og Kaskoforsikring Dækforsikring, Fejltankning og Nøgleforsikring AUTOFORSIKRING ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER Branche 78. 10.2013 1. Sikrede personer I tilslutning til gældende

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Plus på re:member MasterCard

Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Plus på re:member MasterCard Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Plus på re:member MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 30202V Gyldig fra 1. januar 2015 Ved tegning og betaling af Rejseforsikring Plus, er dækningerne i Rejseforsikring

Læs mere

rejseforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

rejseforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk rejseforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Verden Forsikringsvilkår R-03 Gælder fra marts 2009 2 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til forsikringsaftalelovens

Læs mere

ACE REJSEFORSIKRING - SANTANDER CONSUMER BANK

ACE REJSEFORSIKRING - SANTANDER CONSUMER BANK ACE REJSEFORSIKRING - SANTANDER CONSUMER BANK 1.0 Fællesbetingelser Fællesbetingelser Forsikringen består af: Forsikringspolice Forsikringsvilkår Lov om forsikringsaftaler Forsikringen gælder for den/de

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Betingelser for Ulykkesforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen 3. Dækningsområde

Læs mere

Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000

Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000 Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. februar 2010. Rejseforsikring MasterCard Premium er tegnet i Tryg Forsikring A/S (Tryg) og administreres

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Januar 2011 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere