Vores forslag er i overskriftsform:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vores forslag er i overskriftsform:"

Transkript

1 Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 12 Offentligt Oplæg til en gennemgribende revidering af Au Pair Ordningen FOA og KIT, oktober 2013 Vores forslag er i overskriftsform: Retssikkerhed Tiltrædelse af ILO-konventionen om Domestic Workers (vedtaget i ILO juni 2011) Hurtigere sagsgange og bedre retsstilling for au pairer i tilfælde af misbrug af ordningen Ophold og visum Forlængelse af opholdsperiode fra 2 til 3 år Opholdstilladelse gives til au pairens ophold i Danmark i stedet for at være bundet til værtsfamilien Ophævelse af reglen om, au pairer ikke må være gift, tidligere have været gift, aktuelt være samlevende eller have børn i hjemlandet Ophør af inddragelse af opholdstilladelsen ved ægteskab, fødsel og graviditet Lommepenge/aflønning, merarbejde og ferie Lommepengene gives en overenskomstmæssig reference og øges til niveauet for fx en serviceassistentelev fratrukket værdien af kost og logi Lønkonto gøres obligatorisk Bedre beskyttelse af retten til feriepenge Bedre beskyttelse af retten til ferie Betaling for merarbejde Arbejdstid og arbejdsopgaver Bedre retningslinjer for hvilke typer arbejdsopgaver, der må udføres Løbende aftaler mellem au pair og værtsfamilie om arbejdstid og -opgaver Bedre adgang til introduktions- og sprogkurser Flybillet og gebyrer Værtsfamiliens betaling af au pairens flybillet til og fra Danmark gøres obligatorisk Værtsfamiliens betaling af gebyrer og forsikring forbundet med kontrakten og -opholdet gøres obligatorisk Opsigelse og arbejdsmiljø Opsigelse fra værtsfamiliens side skal ske skrifteligt med en rimelig begrundelse og varsel Såvel lommepenge som udgifter til kost og logi skal betales i en eventuel opsigelsesperiode Systematisk forebyggende tilsyn med værtsfamilier (arbejdsmiljø) Alle forslagene er uddybet og begrundet på de følgende sider. 1

2 Gennemgang af hvert forslag I nedenstående gennemgår vi den nuværende ordning, vores og baggrunden for hvert enkeltforslag. Som baggrund henviser vi dels til vores egne erfaringer og dels til rapporten Den Danske Au Pair-ordning. En kvalitativ og Kvantitativ undersøgelse (SFI 2013), som SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har udarbejdet på foranledning af Beskæftigelsesministeriet. Retssikkerhed Tiltrædelse af ILO-konventionen om Domestic Workers Danmark har endnu ikke afgjort, om vi vil tiltræde konventionen. Der foregår i øjeblikket et udredningsarbejde i regi af Beskæftigelsesministeriet. Danmark tiltræder konventionen med en tiltrædelsesbeslutning om, at au pairer i Danmark er omfattet. En tiltrædelse af ILO-konventionen om Domestic Workers med udtrykkelig inddragelse af au pairerne, ville betyde en væsentlig forbedring af retstilstanden for au pairer: Ret til repræsentation og høring vedr. lovgivning, ligestilling på barselsområdet, reelle muligheder for at forfølge brud på rettigheder mv. Hurtigere sagsgang og bedre retstilling i tilfælde af misbrug af ordningen Et eventuelt misbrug af au pair-ordningen er svært at forfølge, da au pairens opholdstilladelse og dermed mulighed for fx at vidne ved personligt fremmøde i retten inddrages ved ophør af kontrakten. Der sikres hurtigere sagsgang og/eller forbedret mulighed for at vidne fra udlandet. Vi ved fra vores retshjælp, at sagerne er vanskelige at forfølge på grund af netop disse forhold. Det er således nødvendigt at ændre reglerne for at øge beskyttelse af au pairerne mod misbrug af ordningen og for bedre mulighed for at få godtgørelse. 2

3 Opholdstilladelse og visum Forlængelse af opholdsperiode fra 2 til 3 år Opholdsperioden for au pairer er i dag max 2 år Opholdsperioden ændres fra 2 til 3 år For både au pairer og værtsfamilier vil en forlængelse af opholdsperioden være en fordel. Ifølge SFI (2013:81) samt egne erfaringer er au pair-opholdet i Danmark oftest en del af en længerevarende strategi for au pairerne. En meget stor andel søger efterfølgende indtægt ved at fortsætte som au pairer eller lignede i Norge, Holland, Tyskland, Spanien eller andre EU/EØS-lande. Samtidig ved vi, at værtsfamilierne ofte finder det besværligt at skifte au pair, at oplære en ny au pair og lære vedkommendeat kende. En forlængelse af opholdsperioden vil minimere disse gener for både au pairer og værtsfamilier. Opholdstilladelse gives til au pairens ophold i Danmark i stedet for at være bundet til værtsfamilien Au pairens opholdstilladelse er bundet til kontrakten med den konkrete værtsfamilie. Opholdstilladelsen gives til selve opholdet Ifølge SFI har relationen mellem au pair og værtsfamilien central betydning for en au pairs ophold i Danmark. Denne relation er i udgangspunktet karakteriseret ved en meget stor strukturel ulighed imellem de to parter fordi au pairens opholdstilladelse er knyttet til værtsfamilien. Dette betyder at au pairen befinder sig i et grundlæggende afhængighedsforhold til værtsfamilien (SFI 2013:21). En ændring af ordningen vil for au pairer betyde, at de ikke i samme grad er underlagt værtsfamilier i de tilfælde, hvor værtsfamilien er urimelig og ikke følger ordningens bud og ånd. Værtsfamilien og au pairen vil i deres relation blive mere ligestillet. For de danske myndigheder vil en ændring give mindre administration. Ifølge SFI gav Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering i opholdstilladelser til personer, som tidligere havde haft opholdstilladelse i landet som au pairer, og som altså dermed skiftede værtsfamilie (SFI 2013:25). 3

4 Ophævelse af reglen om, au pairer ikke må være gift, tidligere have været gift, aktuelt være samlevende eller have børn i hjemlandet En au pair må ikke være gift, tidligere have været gift, aktuelt være samlevende eller have børn i hjemlandet. Bestemmelserne fjernes således at en au pair gerne må være gift, tidligere have været gift eller aktuelt være samlevende. Og så en au pair også gerne må have børn. Ifølge en ændring i au pair-ordningen fra 2010, må au pairer ikke være gift, tidligere have været gift eller aktuelt være samlevende, ligesom de heller ikke må have børn. Ændringen blev formodentlig gennemført for at understøtte ideen om kulturel udveksling. Reglerne indebærer, at hvis det opdages, at au pair kvinden er gift og/eller har børn i hjemlandet, så udvises hun af Danmark. Vi ved, bl.a. på baggrund af den nyligt udgivne rapport fra SFI, at en del au pairer ofte har både mand, børn og andet familie i fx Filippinerne, som de forsørger via au pair-opholdet i Danmark. Bestemmelserne harmonerer således ikke med praksis og betyder at au pair kvinderne fra start af tvinges ud i en sårbar situation, hvor de må lyve om deres privatliv. Ydermere må de nuværende bestemmelser anses som stærkt diskriminerende og en overtrædelse af retten til respekt for privatliv og familieliv. Samtidigt er bestemmelserne økonomisk undergravende for de mange au pairer, der reelt er familieforsørgere. I den svenske au pair ordning er den tilsvarende regel blot, at au pairen ikke må have et barn med ind i landet. Ophør af inddragelse af opholdstilladelsen ved ægteskab, fødsel og/eller graviditet Gennemførelse af graviditet under opholdet som au pair i Danmark, medfører en inddragelse af au pair opholdstilladelsen og selve graviditeten medfører i dag en de facto hjemsendelse. Ligeledes betyder indgåelse af ægteskab, at opholdstilladelsen inddrages. Inddragelsen af opholdstilladelsen ved ægteskab, fødsel og/eller graviditet ophører. 4

5 Det er et helt urimeligt indgreb i au pairernes privatsfære, at der ikke må knyttes kontakter, der kan medføre ægteskab lige. Samtidigt indebærer reglerne et stærkt pres på at skjule og ikke at gennemføre en evt. graviditet. Reglerne må sidst men ikke mindst siges at være et overgreb på børnenes rettigheder. I den svenske au pair ordning er den tilsvarende regel blot, at au pairen ikke må have et barn med ind i landet. Lommepenge/aflønning, merarbejde og ferie Lommepengene gives en overenskomstmæssig reference og øges til niveauet for fx en serviceassistentelev fratrukket værdien af kost og logi Der gives pt kr. i lommepenge per måned og værtsfamilien skal dertil yde kost og logi. Reglerne ændres så lommepengene gives en overenskomstmæssig reference Såvel værtsfamilier som au pairer forventer at kernen i opholdet er, at au pairen arbejder for værtsfamilien. Tanken om at det, der betales til au pairerne blot er lommepenge er helt ude af trit med dette. Selv når værdien af kost og logi lægges til lommepengebeløbet og der tages højde for, at den ugentlige arbejdstid er 30 timer om ugen, er beløbet langt under den løn man på det danske arbejdsmarked får for tilsvarende arbejde. Vores beregninger (2012-niveau) viser, at hvis man tager udgangspunkt i lønnen for en serviceassistentelev, en ugentlig arbejdstid på 30 timer samt indregner værdien af kost og logi vil kontantudbetalingen til en au pair bliver knapt kr. Det kan tilføjes, at en au pair i Norge pt. får N.kr. ud over kost og logi. Samtidigt er en serviceassistentelevs løn naturligvis mindre end andre relevante referencer. En husassistent med tilsvarende arbejdstid vil allerede fra løntrin 1 tjene kr. mere per måned. Sammenligninger (2012-niveau) Au pair mindsteindkomsten kan opgøres til = for op til 30 timers arbejde ugentlig. En ikke uddannet i SoSu overenskomsten (løntrin 11) ville i Københavnsområdet få ,- kr./md for 30 timers arbejde (fuldtid ,33). En husassistent (løntrin14/30 t./u) ville få ,- 5

6 Løntrin 1 (30t/u) ville give ,- kr./md. En serviceassistentelev over 18 år (30 timer/u) på 1. år ville få 7.915,-, og på 2. år 8.296,- En lønberegning for au pair, der tager udgangspunkt i serviceassistentelev, og de særlige vilkår vedr. kost og logi kan stilles op på følgende måde: Årsløn Fratrukket værdi af kost og logi Kontantløn Skattepligtig løn (Her forudsat skattefri af bolig) Skat/AM-bidrag Nettoløn Svarende til bruttoløn pr. måned inkl. kost og logi Nettoløn pr. måned inkl. kost og logi Kontantløn pr. måned brutto Kontantløn pr. måned netto Tallene i opstillingen er baseret på beregning fra Info Revision. Lønkonto gøres obligatorisk Au pairen opfordres til at oprette en konto i et dansk pengeinstitut, men det er ikke et krav. Reglerne ændres så det bliver obligatorisk for au pairen at oprette en lønkonto. Værtsfamilierne skal hjælpe med dette. Vi ser i dag mange eksempler i både vores rådgivning og retshjælp på, at der er uklarhed om, hvor meget der er udbetalt i både lommepenge og feriepenge. Dette stiller både au pairen og værtsfamilien i en dårlig retsmæssig situation ved uenighed. En obligatorisk lønkonto vil øge muligheden for at belyse og forfølge uenigheder og dermed stille både au pairer og værtsfamilier bedre. Bedre beskyttelse af retten til feriepenge I forhold til feriepenge giver au pair-ordningen mulighed for at vælge mellem to modeller: 1) den almindelige ferielov med opsparing af ret til betalt ferie/feriepenge eller 2) de særlige ferieregler i lov om visse 6

7 arbejdsforhold i landbruget m.v. hvor der fra starten afholdes betalt ferie. Hvis der ikke vælges en ordning ved kontrakt-indgåelsen så er det model 1 der gælder. Model 2, dvs. de særlige ferieregler i lov om visse arbejdsforhold i landbruget mv. bør være den, der gælder for alle au pairer. 7

8 Det er vores erfaring, at mange au pairer ikke får udbetalt de feriepenge, de har krav på. Vi får således mange henvendelser i vores rådgivning om dette og SFI dokumenterer også, at det er et vanskeligt emne (2013:143ff). Vi har endnu ikke set aftaler, hvor model 2 er valgt. Reglerne i model 1, dvs. den almindelige ferielov er meget vanskelige at forstå og efterleve for både au pairer og værtsfamilier, hvorimod reglerne i model 2 er langt enklere og derfor ville være nemmere at efterleve. Bedre beskyttelse af retten til ferie Au pairer har ret til at afholde fem ugers ferie hvert år. Det tilføjes, at ferie altid skal aftales skriftligt. Vi ser en del sager, hvor der ikke er enighed mellem værtsfamilien og au pairen om, hvorvidt der er afholdt ferie og hvor ingen af parterne kan redegøre for, hvor meget ferie der i givet fald er afholdt. Fx vil værtsfamilien mene, at det at familien har været bortrejst er ensbetydende med at au pairen har haft ferie, men au pairen har under familiens fravær rengjort huset, passet hunden el.l. Hvis ferie i stedet blev aftalt skriftligt, ville der være færre misforståelser og flere au pairer ville reelt få mulighed for at holde ferie. Se også SFI-rapporten om dette emne (2013:143ff) En skriftlig aftale om ferie kan kobles med vores forslag til, at der løbende skal laves ugeskemaer (se senere). Betaling for merarbejde Au pairer må arbejde 30 timer om ugen for værtsfamilien og ikke for andre Arbejde ud over de 30 timer aflønnes efter de almindelige aftalesystemer Da au pairer er i Danmark af økonomiske årsager, vil de ofte ønske at arbejde mere og tjene mere end der ligger i au pair-ordningen, enten ved at arbejde for værtsfamilien eller ved fx at gøre rent hos andre. Ligeledes efterspørger mange værtsfamilier stor fleksibilitet ift. arbejdstid og arbejdsopgaver og au pairers afhængighed af værtsfamilierne gør det vanskeligt at sige nej til flere arbejdstimer. Alt dette er i dag henvist til et sort arbejdsmarked. Hverken vi eller SFI (2013:122ff) har dokumentation for, hvor stort omfanget af merarbejdet er, men det er indtrykket, at omfanget er 8

9 betydeligt. A4 spurgte i 2009 godt 200 au pairer og her svarede en tredjedel, at de arbejder mere end 30 timer for værtsfamilien alene et tal der må antages at være underrapporteret. Frem for at dette skal foregå på et sort arbejdsmarked, bør det være ret problemfrit at indføre betaling for merarbejde, der - når det ligger ud over de 30 timer - honoreres iht. almindelig overenskomst for rengøring, madlavning eller børnepasning, idet der også her må sikres en overenskomst reference. Arbejdstid og arbejdsopgaver Bedre retningslinjer for hvilke typer arbejdsopgaver der må udføres Au pairen skal, som modydelse til lommepenge, deltage i de huslige pligter (fx rengøring, tøjvask, madlavning, børnepasning) i værtsfamilien. Disse regler skal udspecificeres, så det også klart fremgår hvad au pairen fx ikke må deltage i. Det gælder fx i forhold til vinduespudsning, havearbejde og bilvask. Både au pairer og værtsfamilie er usikre på, hvad begrebet huslige pligter egentligt dækker over og især, hvad der falder udenfor begrebet. Det ved vi fordi cirka 10 procent af alle henvendelserne til os handler om uklarhed om arbejdsopgaver. SFI dokumenterer noget af det samme, fx udtrykker flere værtsfamilier og au pairer tvivl om, hvorvidt det tæller med i de 30 timer om ugen, når au pairen deltager i aktiviteter, der betragtes som en naturlig del af familielivet som eksempelvis aftensmåltidet eller leg med familiens børn. Ofte er denne vurdering subjektiv og fleksibel og foretages endvidere i høj grad foretages af værtsfamilien. (SFI 2013:126). Vi ser også flere sager, hvor det handler om omfattende merarbejde. Ifølge SFI efterlyser både au pairer og værtsfamilier klarere guidelines og disse bør gives både for at forebygge og for mere effektivt at kunne forfølge misbrug af ordningen. Løbende aftaler mellem au pair og værtsfamilie om arbejdstid og -opgaver Værtsfamilien udfylder et ugeskema over arbejdsopgaver og -tid som en del af au pair-kontrakten, dvs. før opholdet starter Værtsfamilien har ansvar for, at der hver uge udarbejdes et ugeskema over arbejdsopgaver og tid, som au pairen får i kopi. Da ugeskemaet er en del af kontrakten og derfor på papiret skal passe med reglerne for at kontrakten bliver godkendt, så er der ingen 9

10 skemaer, der angiver andet end at au pairen arbejder 5 timer 6 dage om ugen. Både fra SFI og fra egne erfaringer ved vi dog, at 5 timer 6 dage om ugen er langt fra realiteten. Det forud-fastlagte ugeskema er ifølge SFI svært at overholde af flere årsager: Mange værtsfamilier ønsker fleksible aftaler, som gør at de 30 timer ugentligt kan være svære at overholde. Dertil er der store variationer i, hvordan og i hvilken grad værtsfamilierne holder øje med, hvor mange timer au pairens pligter optager. Hvor nogle familier er meget opmærksomme på timetallet er der andre, der slet ikke holder øje (2013:122ff). Ifølge egne erfaringer giver de manglende løbende aftaler anledning til en række misforståelser og det gør det særdeles vanskeligt, at belyse de mange sager om merarbejde. Bedre adgang til introduktions- og sprogkurser Ifølge den nuværende au pair ordning har au pairen krav på passende fritid til at deltage i danskundervisning. Sprogundervisning indregnes i den ugentlige tid til pligter, fx med 6 timer per uge. Værtsfamilien betaler transporten til og fra undervisningsstedet. Formålet med au pair-ordningen fastlås tydeligt til at være: Formålet er, at au pair-personen kan forbedre sine sproglige og evt. faglige kundskaber samt udvide sin kulturelle horisont ved at få et bedre kendskab til Danmark. (Nyidanmark.dk). Samtidig er der en bred anerkendelse af at vellykket integration og ophold i Danmark er stærkt afhængig af au pairernes muligheder for at lære dansk. Ifølge SFI foreslår en række værtsfamilier således også at der bør være skærpede krav om, at au pairen skal deltage i et sprogskoleforløb. På denne måde sikres det, også at au pairen får etableret et netværk, hvorigennem hun/han kan få kendskab til og diskutere sine rettigheder (SFI 2013:261). Fra egne erfaringer ved vi, at omkostningerne til transport til undervisningsstedet ofte er en barriere for at au pairen deltager. De fleste au pairer, som deltager i sprogundervisning har pt. 6 timers undervisning per uge. Forpligtigelserne til sprogundervisning er direkte og indirekte stærkere i både Norge og Sverige. I Norge er det således pålagt værtsfamilierne 10

11 at betale sprogundervisning. 11

12 Flybillet og gebyrer Værtsfamiliens betaling af au pairens flybillet til og fra Danmark gøres obligatorisk Værtsfamilien skal betale au pairens hjemrejse, hvis au pairen har fast bopæl i et land uden for Europa. Hvis au pairen ønsker at fortsætte sit ophold i Danmark som au pair ved en ny værtsfamilie og indgår en au pair-kontrakt med en ny værtsfamilie, overtager den nye værtsfamilie forpligtelsen vedrørende betaling af hjemrejse. Værtsfamiliens forpligtelse gælder også i de tilfælde, hvor au pairen får afslag på ansøgning om opholdstilladelse som au pair, efter at au pairkontrakten er indgået og au pairen er indrejst i Danmark. Reglerne ændres så værtsfamilien skal betale au pairens rejse til og fra Danmark, hvis au pairen har fast bopæl i et land uden for Europa og ikke allerede har ophold som au pair i Danmark. Det fastholdes at det også gælder, hvis afslaget på ansøgningen om opholdstillades kommer efter indgåelse af kontrakt og indrejse til Danmark. De gældende regler medfører en del uklarhed blandt au pairer og værtsfamilier. Værtsfamilien kan iflg. den nugældende ordning vælge at betale flybilletten til Danmark, men gør det ikke altid. Ifølge vores erfaringer medfører reglerne at nogle værtsfamilier pålægger au pairen at betale flybilletten og mener, at værtsfamiliens betaling blot var et udlæg. I de tilfælde starter au pairen deres ophold i Danmark med en gæld til værtsfamilien, som kun kan betales tilbage via lommepengene. Mange andre au pairer har stiftet gæld i hjemlandet for at betale flybilletten og er derfor også i en svær situation. I forbindelse med de filippinske myndigheders godkendelse af au pairordningen i oktober 2010 opsatte Filippinerne det som en betingelse at det blev obligatorisk for værtsfamilierne at betale flybilletter både til og fra Danmark. En betingelse Danmark indtil videre blot har siddet overhørigt. 12

13 Værtsfamiliens betaling af gebyrer og forsikring forbundet med kontrakten og -opholdet gøres obligatorisk Den nuværende ordning Der er i den nuværende ordning ingen specifikation af, hvilken part der er forpligtet til at betale gebyrer i forbindelse med au pair-kontrakten og - opholdet. Reglerne skal præciseres så det bliver obligatorisk for værtsfamilien at betale både gebyrer og forsikring forbundet med au pair-kontakten og - opholdet. Der er en del gebyrer og omkostninger forbundet med godkendelsen af en au pair kontrakt i Danmark. Nogle af disse gebyrer opkræves af danske myndigheder. Andre opkræves af filippinske myndigheder. Andre afsenderlande vil givet have andre gebyrer. Her er det dog eksemplificeret med Filippinerne, hvor over 80 procent af au pairerne kommer fra. I Danmark opkræves følgende gebyrer (2013-niveau): Red ribbon (Det filippinske konsulats attestation af au pair kontrakten) Sagsbestillings-ID (Styrelsen for Fastholdelse og rekruttering) Au Pair forsikring (obligatorisk, dette er Goudas aktuelle pris for 24 måneder) I alt 500 kr kr. 6268,20 kr. 8968,20 kr. I Filippinerne opkræves følgende gebyrer (2013-niveau): Udstedelse af pas (for mange au pairer er det første gang de forlader Filippinerne) herunder National Statistics Office (fødselsattest) herunder Certification Fee herunder National Bureau of Investigation herunder Passport delivery CENOMAR (attest på at ansøger er ugift) Den norske ambassade i Manila (Danmark har kun et konsulat) Country Familiarization Seminar (obligatorisk) Travel Tax (Afgift i lufthavnen i Filippinerne) Terminal Fee (Afgift i lufthavnen i Filippinerne) I alt I alt (omregnet til danske kroner) 950 php 140 php 75 php 115 php 120 php 195 php php 400 php php 550 php php 2842,59 kr. 13

14 Gebyrer og forsikring Danmark og Filippinerne i alt: ,79 kr. Det er vores indtryk at værtsfamilierne i langt de fleste tilfælde betaler udgifterne til au pair-forsikringen, men vi har dog set eksempler og har haft sager hvor værtsfamilien pålægger au pairen at betale forsikringen. Uanset om værtsfamilien betaler forsikringen er de øvrige udgifter relativt store, særligt sammenlignet med lommepengebeløbet. Det gælder også, hvis der ses på gebyrerne i Filippinerne alene. De fleste au pairs låner penge af familie, banker mv. for at betaler udgifterne og det betyder, at mange au pairs starter deres ophold i Danmark med en gæld, de skal afvikle. Opsigelse og arbejdsmiljø Opsigelse fra værtsfamiliens side skal ske skriftligt med en rimelig begrundelse og 1 måneds varsel Parterne har hver især ret til at bringe kontrakten til ophør med 2 ugers varsel. Parterne kan desuden hver især bringe kontrakten til ophør med øjeblikkelig virkning i tilfælde af alvorlig misligholdelse fra den ene parts side, eller hvis andre alvorlige omstændigheder nødvendiggør en øjeblikkelig opsigelse. Det er kun en anbefaling, at der udarbejdes en skriftlig opsigelse, som underskrives af begge parter. Værtsfamilien har ret til at bringe kontrakten til ophør med 1 måneds varsel, au pairen med 2 ugers varsel. Øjeblikkelig opsigelse er fortsat en mulighed ved alvorlig misligholdelse. Opsigelse fra værtsfamiliens side skal altid være skriftlig og med rimelig begrundelse. Ifølge både SFI og vores egne erfaringer opsiges en del au pairer uden begrundelse og de uklare regler (jf. fx reglerne om arbejdsopgaver) gør at det er svært at afgøre hvorvidt opsigelsen sker på baggrund af overtrædelser af au pair-ordningen (fra enten au pairens eller værtsfamiliens side) (SFI 2013:262f). Som eksempel nævner SFI at for nogle værtsfamilier er en legitim opsigelsesgrund fx hvis au pairen, på trods af forbud, gentagne gange giver børnene i familien slik (SFI 2013:226). Derudover betyder det korte opsigelsesvarsel på 2 uger at au pairen ved en evt. opsigelse står i en meget sårbar position, hvor vedkommende har 14 dage til at finde en ny værtsfamilie, hvis ikke han/hun vil tilbage til hjemlandet. Au pairs med lille netværk i Danmark er naturligt ekstra sårbare i en sådan situation. I både den svenske og norske ordning er opsigelsesvarslet 1 måned. 14

15 Lommepenge som et beløb svarende til kost og logi betales af værtsfamilien i opsigelsesperioden Reglerne specificerer ikke noget om dette. Hvis værtsfamilien vælger at bringe kontrakten til ophør skal værtsfamilien betale såvel lommepenge som et beløb svarende til kost og logi i en måned. Au pairens mulighed for at forfølge rimeligheden i en opsigelse er meget begrænset. Dertil er au pairen i den særlige situation, at hun/han mister sit logi og sin dækning af kost. I et sådant særligt afhængighedsforhold bør au pairen som minimum nyde en beskyttelse, der modsvarer situationens alvor. Systematisk forebyggende tilsyn med værtsfamilier (arbejdsmiljø) Der er ingen regler i den nuværende ordning om kontrol af au pairernes arbejdsmiljø i forhold til fx boligforhold, kemikalier og tunge løft. Reglerne skal ændres så arbejdsmiljøloven også gælder for au pairers arbejdsvilkår og så Arbejdstilsynet kan foretage præventive stikprøvekontroller og reagere på henvendelser. En del arbejdsmiljøproblemer udspringer i dag ikke er bevidst overlæg, men derimod fordi der er et manglende kendskab til fx håndtering af farlige kemikalie. Vi ser også flere sager, hvor værtsfamilierne bevidst eller ubevidst ser bort fra reglen om, at au pairens værelse skal være godkendt til beboelse. En ændring af reglerne vil give mulighed for at lave et bedre stykke informationsarbejde i forhold til værtsfamilierne enten i forbindelse med præventive stikprøvekontroller og/eller som en del af det informationsmateriale værtsfamilierne modtager. En central problematik er naturligvis at au pairens arbejde foregår i en families private hjem. Denne udfordring løses dog allerede i en lang række andre brancher (fx for privatansatte handicaphjælpere) ligesom at andre EU lande har succes med at kontrollere arbejdsforhold i private hjem. Dertil anfører Arbejdstilsynet at de med de nuværende regler kan foretage kontroller og reagere på henvendelser i de tilfælde, hvor au pairen er under 18 år. I SFI s rapport foreslår værtsfamilierne selv at de underlægges en øget kontrol- eller tilsynsmyndighed, som kommer på uanmeldte besøg (SFI 15

16 2013:261). En ændring af reglerne vil derved både tilgodese og forbedre arbejdsmiljøet for au pairerne samt sikre værtsfamilierne at de lever op til gældende regler ved evt. arbejdsskadeulykker. 16

Nedenfor følger en kort beskrivelse af udspillets enkelte elementer.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af udspillets enkelte elementer. N O T A T Indholdet af udspilspakken på au pair-området 28. maj 2014 Sagsnr. 2013-8383 CAAU / hkc Udspilspakken indeholder følgende 14 forslag til ændringer af au pair-ordningen, som har til formål primært

Læs mere

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder:

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder: au pair formidling Au pair formidling tilbyder professionel og kvalificeret kontakt mellem familier og au pairs fra Filippinerne. Vores baggrund er et indgående kendskab og tæt samarbejde med det filippinske

Læs mere

Aftale om en bedre au pair-ordning

Aftale om en bedre au pair-ordning 19. december 2014 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en bedre au pair-ordning Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair N O T A T 23. januar 2012 Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair J.nr. 12/005066 Erhvervsenheden 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af Beskæftigelsesministeriets og Udlændingeservices

Læs mere

20-09-2010 Sagsnr. 5351-36 Au pair i dag i Danmark Spørgeliste til værtspar 23.08.10 uden navn 17.09.10doc.20.09.10

20-09-2010 Sagsnr. 5351-36 Au pair i dag i Danmark Spørgeliste til værtspar 23.08.10 uden navn 17.09.10doc.20.09.10 1 20-09-2010 Sagsnr. 5351-36 Au pair i dag i Danmark Spørgeliste til værtspar 23.08.10 uden navn 17.09.10doc.20.09.10 Spørgeliste værtspar Bopæl Top.nr. Data Navn Fødselsår Fødested Navn Fødselsår Fødested

Læs mere

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning,

Læs mere

1. Indledning Høringsnotatet angår lovforslag om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.

1. Indledning Høringsnotatet angår lovforslag om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 185 Bilag 1 Offentligt N O T A T Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

AU1. Ansøgningsskema. Ansøgning om opholdstilladelse som au pair

AU1. Ansøgningsskema. Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Ansøgningsskema Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold hos en værtsfamilie

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ferie Lovforslag nr. L 185 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. april 2015 af Henrik Dam Kristensen Forslag til Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ferie (Udmøntning af aftalen om en bedre au pair-ordning

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.)

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret ved

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 185 Bilag 1 Offentligt A d v o k a t r å d e t Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72 A 2300 København S crh@star.dk + mum@star.dk

Læs mere

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Børne- og Kulturforvaltningen REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Fra hvornår kan jeg få tilskud Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud om

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen

Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen 1. Hvad er Frit valg-ordningen? Frit valg-ordningen betyder, at kommunen kan vælge at give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte

Læs mere

Frit valg-ordningen 2013

Frit valg-ordningen 2013 Frit valg-ordningen 2013 1. Hvad er Frit valg-ordningen? Frit valg-ordningen betyder, at kommunen giver et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte

Læs mere

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale.

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. På job i udlandet Ansættelseskontrakt Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. 1. Arbejdsgivers og lønmodtagers navn og adresse

Læs mere

Privat pasning omfatter børn i alderen 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor barnet almindeligvis optages i børnehaveklasse.

Privat pasning omfatter børn i alderen 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor barnet almindeligvis optages i børnehaveklasse. Privat pasning Hvad er Privat pasning Kommunen skal give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte kommunens dagtilbud. Privat pasning indebærer,

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2011 Dagtilbud Indhold: Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Ta' praktik i udlandet (PIU)

Ta' praktik i udlandet (PIU) Ta' praktik i udlandet (PIU) OM... Praktik I Udlandet Som elev på en erhvervsuddannelse har du mulighed for, at gennemføre hele eller dele af din uddannelse i udlandet med PIUordningen. Man kan godt gennemføre

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

Indhold. Pre-Placed eller Self-Placed. Ansøgningsfrister

Indhold. Pre-Placed eller Self-Placed. Ansøgningsfrister Trainee - Intern Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Introduktion Pre-Placed eller Self-Placed Trainee Intern Priser Ansøgning Ansøgningsfrister Overblik Om MyEducation

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør STANDARDKONTRAKT Januar 2o14 Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør 1: Parterne Forening: Adresse: CVR-nr.: og Træner/instruktør: Adresse: Cpr.nr.: indgår på de i kontrakten nævnte vilkår

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Landbrugsuddannelsen Elevens navn: CPR-nr.: Hjemstedsadresse: (forældrenes adresse) Telefonnr.: Modul

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Adresse: Telefonnummer: Navn:

Adresse: Telefonnummer: Navn: Udfyldes af forældre og ansøger Ansøgningsskema. Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer. E-mail. Mobiltelefon Forældre/værge Navn Cpr-nummer Postnummer By Telefon privat Telefon

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

Danmark - Åben for forretning og ferie. Sådan ansøger du om visum til Danmark

Danmark - Åben for forretning og ferie. Sådan ansøger du om visum til Danmark Danmark - Åben for forretning og ferie Sådan ansøger du om visum til Danmark Du kan læse mere om regler og procedurer for visum til Danmark i denne folder Visum til Danmark Hvis du ønsker at besøge Danmark

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftale nr. 11.D Redigeret 2013 Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF)

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) 2 Plejefamilieområdet er et ganske særligt område. En lang række af de forhold vi arbejder under er ikke direkte sammenlignelige

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Tine Rostgaard Professor MSO, Aalborg Universitet Danske Ældreråd Ældrepolitisk konference 12 maj 2015 Hotel Nyborg Strand Dagens

Læs mere

Samarbejdsaftale for unge, der er fyldt 18 år

Samarbejdsaftale for unge, der er fyldt 18 år Samarbejdsaftale for unge, der er fyldt 18 år 1. Aftalens parter ne aftale er indgået mellem Det Ny Havredal og Kommune:. Elevens navn:. Aftalen har som formål at sætte rammer, retningslinjer, pligter

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

??? Afskediget og hvad

??? Afskediget og hvad AF Stine Søndergaard og Sys Tarrild, forhandlingskonsulent hhv. specialkonsulent Afskediget og hvad Finanskrisen har ikke sat sig sine tydelige spor på DSLs fagområder, men vi vælger alligevel at repetere,

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle. Pressenævnet Gyldenløvesgade 11, 4. 1600 København V 25. marts 2008 Klage over afslag på anmodning om genmæle Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen)

Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen) Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen) Informationsfolder/retningslinier vedr. tilskud til forældre bosat i Herning Kommune og som vælger privat børnepasning i stedet for optagelse i kommunalt

Læs mere

Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år. Musik Drama Krop og natur Krea

Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år. Musik Drama Krop og natur Krea Udfyldes af forældre og ansøger Ansøgningsskema. Elev s fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år Forældre / værge Navn Cpr-nummer Adresse

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold Tag din Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context Indhold Praktik i udlandet under ERASMUS+... 3 Hvad går projektet ud på?... 3 Hvorfor i udlandspraktik via ERASMUS+?... 4

Læs mere

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark.

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. På job i udlandet Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. FORORD Mange metallere tager på arbejde i udlandet enten fordi de bliver udstationeret af deres danske virksomhed,

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Ansøgningsskema FA9_da_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere