Vores forslag er i overskriftsform:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vores forslag er i overskriftsform:"

Transkript

1 Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 12 Offentligt Oplæg til en gennemgribende revidering af Au Pair Ordningen FOA og KIT, oktober 2013 Vores forslag er i overskriftsform: Retssikkerhed Tiltrædelse af ILO-konventionen om Domestic Workers (vedtaget i ILO juni 2011) Hurtigere sagsgange og bedre retsstilling for au pairer i tilfælde af misbrug af ordningen Ophold og visum Forlængelse af opholdsperiode fra 2 til 3 år Opholdstilladelse gives til au pairens ophold i Danmark i stedet for at være bundet til værtsfamilien Ophævelse af reglen om, au pairer ikke må være gift, tidligere have været gift, aktuelt være samlevende eller have børn i hjemlandet Ophør af inddragelse af opholdstilladelsen ved ægteskab, fødsel og graviditet Lommepenge/aflønning, merarbejde og ferie Lommepengene gives en overenskomstmæssig reference og øges til niveauet for fx en serviceassistentelev fratrukket værdien af kost og logi Lønkonto gøres obligatorisk Bedre beskyttelse af retten til feriepenge Bedre beskyttelse af retten til ferie Betaling for merarbejde Arbejdstid og arbejdsopgaver Bedre retningslinjer for hvilke typer arbejdsopgaver, der må udføres Løbende aftaler mellem au pair og værtsfamilie om arbejdstid og -opgaver Bedre adgang til introduktions- og sprogkurser Flybillet og gebyrer Værtsfamiliens betaling af au pairens flybillet til og fra Danmark gøres obligatorisk Værtsfamiliens betaling af gebyrer og forsikring forbundet med kontrakten og -opholdet gøres obligatorisk Opsigelse og arbejdsmiljø Opsigelse fra værtsfamiliens side skal ske skrifteligt med en rimelig begrundelse og varsel Såvel lommepenge som udgifter til kost og logi skal betales i en eventuel opsigelsesperiode Systematisk forebyggende tilsyn med værtsfamilier (arbejdsmiljø) Alle forslagene er uddybet og begrundet på de følgende sider. 1

2 Gennemgang af hvert forslag I nedenstående gennemgår vi den nuværende ordning, vores og baggrunden for hvert enkeltforslag. Som baggrund henviser vi dels til vores egne erfaringer og dels til rapporten Den Danske Au Pair-ordning. En kvalitativ og Kvantitativ undersøgelse (SFI 2013), som SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har udarbejdet på foranledning af Beskæftigelsesministeriet. Retssikkerhed Tiltrædelse af ILO-konventionen om Domestic Workers Danmark har endnu ikke afgjort, om vi vil tiltræde konventionen. Der foregår i øjeblikket et udredningsarbejde i regi af Beskæftigelsesministeriet. Danmark tiltræder konventionen med en tiltrædelsesbeslutning om, at au pairer i Danmark er omfattet. En tiltrædelse af ILO-konventionen om Domestic Workers med udtrykkelig inddragelse af au pairerne, ville betyde en væsentlig forbedring af retstilstanden for au pairer: Ret til repræsentation og høring vedr. lovgivning, ligestilling på barselsområdet, reelle muligheder for at forfølge brud på rettigheder mv. Hurtigere sagsgang og bedre retstilling i tilfælde af misbrug af ordningen Et eventuelt misbrug af au pair-ordningen er svært at forfølge, da au pairens opholdstilladelse og dermed mulighed for fx at vidne ved personligt fremmøde i retten inddrages ved ophør af kontrakten. Der sikres hurtigere sagsgang og/eller forbedret mulighed for at vidne fra udlandet. Vi ved fra vores retshjælp, at sagerne er vanskelige at forfølge på grund af netop disse forhold. Det er således nødvendigt at ændre reglerne for at øge beskyttelse af au pairerne mod misbrug af ordningen og for bedre mulighed for at få godtgørelse. 2

3 Opholdstilladelse og visum Forlængelse af opholdsperiode fra 2 til 3 år Opholdsperioden for au pairer er i dag max 2 år Opholdsperioden ændres fra 2 til 3 år For både au pairer og værtsfamilier vil en forlængelse af opholdsperioden være en fordel. Ifølge SFI (2013:81) samt egne erfaringer er au pair-opholdet i Danmark oftest en del af en længerevarende strategi for au pairerne. En meget stor andel søger efterfølgende indtægt ved at fortsætte som au pairer eller lignede i Norge, Holland, Tyskland, Spanien eller andre EU/EØS-lande. Samtidig ved vi, at værtsfamilierne ofte finder det besværligt at skifte au pair, at oplære en ny au pair og lære vedkommendeat kende. En forlængelse af opholdsperioden vil minimere disse gener for både au pairer og værtsfamilier. Opholdstilladelse gives til au pairens ophold i Danmark i stedet for at være bundet til værtsfamilien Au pairens opholdstilladelse er bundet til kontrakten med den konkrete værtsfamilie. Opholdstilladelsen gives til selve opholdet Ifølge SFI har relationen mellem au pair og værtsfamilien central betydning for en au pairs ophold i Danmark. Denne relation er i udgangspunktet karakteriseret ved en meget stor strukturel ulighed imellem de to parter fordi au pairens opholdstilladelse er knyttet til værtsfamilien. Dette betyder at au pairen befinder sig i et grundlæggende afhængighedsforhold til værtsfamilien (SFI 2013:21). En ændring af ordningen vil for au pairer betyde, at de ikke i samme grad er underlagt værtsfamilier i de tilfælde, hvor værtsfamilien er urimelig og ikke følger ordningens bud og ånd. Værtsfamilien og au pairen vil i deres relation blive mere ligestillet. For de danske myndigheder vil en ændring give mindre administration. Ifølge SFI gav Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering i opholdstilladelser til personer, som tidligere havde haft opholdstilladelse i landet som au pairer, og som altså dermed skiftede værtsfamilie (SFI 2013:25). 3

4 Ophævelse af reglen om, au pairer ikke må være gift, tidligere have været gift, aktuelt være samlevende eller have børn i hjemlandet En au pair må ikke være gift, tidligere have været gift, aktuelt være samlevende eller have børn i hjemlandet. Bestemmelserne fjernes således at en au pair gerne må være gift, tidligere have været gift eller aktuelt være samlevende. Og så en au pair også gerne må have børn. Ifølge en ændring i au pair-ordningen fra 2010, må au pairer ikke være gift, tidligere have været gift eller aktuelt være samlevende, ligesom de heller ikke må have børn. Ændringen blev formodentlig gennemført for at understøtte ideen om kulturel udveksling. Reglerne indebærer, at hvis det opdages, at au pair kvinden er gift og/eller har børn i hjemlandet, så udvises hun af Danmark. Vi ved, bl.a. på baggrund af den nyligt udgivne rapport fra SFI, at en del au pairer ofte har både mand, børn og andet familie i fx Filippinerne, som de forsørger via au pair-opholdet i Danmark. Bestemmelserne harmonerer således ikke med praksis og betyder at au pair kvinderne fra start af tvinges ud i en sårbar situation, hvor de må lyve om deres privatliv. Ydermere må de nuværende bestemmelser anses som stærkt diskriminerende og en overtrædelse af retten til respekt for privatliv og familieliv. Samtidigt er bestemmelserne økonomisk undergravende for de mange au pairer, der reelt er familieforsørgere. I den svenske au pair ordning er den tilsvarende regel blot, at au pairen ikke må have et barn med ind i landet. Ophør af inddragelse af opholdstilladelsen ved ægteskab, fødsel og/eller graviditet Gennemførelse af graviditet under opholdet som au pair i Danmark, medfører en inddragelse af au pair opholdstilladelsen og selve graviditeten medfører i dag en de facto hjemsendelse. Ligeledes betyder indgåelse af ægteskab, at opholdstilladelsen inddrages. Inddragelsen af opholdstilladelsen ved ægteskab, fødsel og/eller graviditet ophører. 4

5 Det er et helt urimeligt indgreb i au pairernes privatsfære, at der ikke må knyttes kontakter, der kan medføre ægteskab lige. Samtidigt indebærer reglerne et stærkt pres på at skjule og ikke at gennemføre en evt. graviditet. Reglerne må sidst men ikke mindst siges at være et overgreb på børnenes rettigheder. I den svenske au pair ordning er den tilsvarende regel blot, at au pairen ikke må have et barn med ind i landet. Lommepenge/aflønning, merarbejde og ferie Lommepengene gives en overenskomstmæssig reference og øges til niveauet for fx en serviceassistentelev fratrukket værdien af kost og logi Der gives pt kr. i lommepenge per måned og værtsfamilien skal dertil yde kost og logi. Reglerne ændres så lommepengene gives en overenskomstmæssig reference Såvel værtsfamilier som au pairer forventer at kernen i opholdet er, at au pairen arbejder for værtsfamilien. Tanken om at det, der betales til au pairerne blot er lommepenge er helt ude af trit med dette. Selv når værdien af kost og logi lægges til lommepengebeløbet og der tages højde for, at den ugentlige arbejdstid er 30 timer om ugen, er beløbet langt under den løn man på det danske arbejdsmarked får for tilsvarende arbejde. Vores beregninger (2012-niveau) viser, at hvis man tager udgangspunkt i lønnen for en serviceassistentelev, en ugentlig arbejdstid på 30 timer samt indregner værdien af kost og logi vil kontantudbetalingen til en au pair bliver knapt kr. Det kan tilføjes, at en au pair i Norge pt. får N.kr. ud over kost og logi. Samtidigt er en serviceassistentelevs løn naturligvis mindre end andre relevante referencer. En husassistent med tilsvarende arbejdstid vil allerede fra løntrin 1 tjene kr. mere per måned. Sammenligninger (2012-niveau) Au pair mindsteindkomsten kan opgøres til = for op til 30 timers arbejde ugentlig. En ikke uddannet i SoSu overenskomsten (løntrin 11) ville i Københavnsområdet få ,- kr./md for 30 timers arbejde (fuldtid ,33). En husassistent (løntrin14/30 t./u) ville få ,- 5

6 Løntrin 1 (30t/u) ville give ,- kr./md. En serviceassistentelev over 18 år (30 timer/u) på 1. år ville få 7.915,-, og på 2. år 8.296,- En lønberegning for au pair, der tager udgangspunkt i serviceassistentelev, og de særlige vilkår vedr. kost og logi kan stilles op på følgende måde: Årsløn Fratrukket værdi af kost og logi Kontantløn Skattepligtig løn (Her forudsat skattefri af bolig) Skat/AM-bidrag Nettoløn Svarende til bruttoløn pr. måned inkl. kost og logi Nettoløn pr. måned inkl. kost og logi Kontantløn pr. måned brutto Kontantløn pr. måned netto Tallene i opstillingen er baseret på beregning fra Info Revision. Lønkonto gøres obligatorisk Au pairen opfordres til at oprette en konto i et dansk pengeinstitut, men det er ikke et krav. Reglerne ændres så det bliver obligatorisk for au pairen at oprette en lønkonto. Værtsfamilierne skal hjælpe med dette. Vi ser i dag mange eksempler i både vores rådgivning og retshjælp på, at der er uklarhed om, hvor meget der er udbetalt i både lommepenge og feriepenge. Dette stiller både au pairen og værtsfamilien i en dårlig retsmæssig situation ved uenighed. En obligatorisk lønkonto vil øge muligheden for at belyse og forfølge uenigheder og dermed stille både au pairer og værtsfamilier bedre. Bedre beskyttelse af retten til feriepenge I forhold til feriepenge giver au pair-ordningen mulighed for at vælge mellem to modeller: 1) den almindelige ferielov med opsparing af ret til betalt ferie/feriepenge eller 2) de særlige ferieregler i lov om visse 6

7 arbejdsforhold i landbruget m.v. hvor der fra starten afholdes betalt ferie. Hvis der ikke vælges en ordning ved kontrakt-indgåelsen så er det model 1 der gælder. Model 2, dvs. de særlige ferieregler i lov om visse arbejdsforhold i landbruget mv. bør være den, der gælder for alle au pairer. 7

8 Det er vores erfaring, at mange au pairer ikke får udbetalt de feriepenge, de har krav på. Vi får således mange henvendelser i vores rådgivning om dette og SFI dokumenterer også, at det er et vanskeligt emne (2013:143ff). Vi har endnu ikke set aftaler, hvor model 2 er valgt. Reglerne i model 1, dvs. den almindelige ferielov er meget vanskelige at forstå og efterleve for både au pairer og værtsfamilier, hvorimod reglerne i model 2 er langt enklere og derfor ville være nemmere at efterleve. Bedre beskyttelse af retten til ferie Au pairer har ret til at afholde fem ugers ferie hvert år. Det tilføjes, at ferie altid skal aftales skriftligt. Vi ser en del sager, hvor der ikke er enighed mellem værtsfamilien og au pairen om, hvorvidt der er afholdt ferie og hvor ingen af parterne kan redegøre for, hvor meget ferie der i givet fald er afholdt. Fx vil værtsfamilien mene, at det at familien har været bortrejst er ensbetydende med at au pairen har haft ferie, men au pairen har under familiens fravær rengjort huset, passet hunden el.l. Hvis ferie i stedet blev aftalt skriftligt, ville der være færre misforståelser og flere au pairer ville reelt få mulighed for at holde ferie. Se også SFI-rapporten om dette emne (2013:143ff) En skriftlig aftale om ferie kan kobles med vores forslag til, at der løbende skal laves ugeskemaer (se senere). Betaling for merarbejde Au pairer må arbejde 30 timer om ugen for værtsfamilien og ikke for andre Arbejde ud over de 30 timer aflønnes efter de almindelige aftalesystemer Da au pairer er i Danmark af økonomiske årsager, vil de ofte ønske at arbejde mere og tjene mere end der ligger i au pair-ordningen, enten ved at arbejde for værtsfamilien eller ved fx at gøre rent hos andre. Ligeledes efterspørger mange værtsfamilier stor fleksibilitet ift. arbejdstid og arbejdsopgaver og au pairers afhængighed af værtsfamilierne gør det vanskeligt at sige nej til flere arbejdstimer. Alt dette er i dag henvist til et sort arbejdsmarked. Hverken vi eller SFI (2013:122ff) har dokumentation for, hvor stort omfanget af merarbejdet er, men det er indtrykket, at omfanget er 8

9 betydeligt. A4 spurgte i 2009 godt 200 au pairer og her svarede en tredjedel, at de arbejder mere end 30 timer for værtsfamilien alene et tal der må antages at være underrapporteret. Frem for at dette skal foregå på et sort arbejdsmarked, bør det være ret problemfrit at indføre betaling for merarbejde, der - når det ligger ud over de 30 timer - honoreres iht. almindelig overenskomst for rengøring, madlavning eller børnepasning, idet der også her må sikres en overenskomst reference. Arbejdstid og arbejdsopgaver Bedre retningslinjer for hvilke typer arbejdsopgaver der må udføres Au pairen skal, som modydelse til lommepenge, deltage i de huslige pligter (fx rengøring, tøjvask, madlavning, børnepasning) i værtsfamilien. Disse regler skal udspecificeres, så det også klart fremgår hvad au pairen fx ikke må deltage i. Det gælder fx i forhold til vinduespudsning, havearbejde og bilvask. Både au pairer og værtsfamilie er usikre på, hvad begrebet huslige pligter egentligt dækker over og især, hvad der falder udenfor begrebet. Det ved vi fordi cirka 10 procent af alle henvendelserne til os handler om uklarhed om arbejdsopgaver. SFI dokumenterer noget af det samme, fx udtrykker flere værtsfamilier og au pairer tvivl om, hvorvidt det tæller med i de 30 timer om ugen, når au pairen deltager i aktiviteter, der betragtes som en naturlig del af familielivet som eksempelvis aftensmåltidet eller leg med familiens børn. Ofte er denne vurdering subjektiv og fleksibel og foretages endvidere i høj grad foretages af værtsfamilien. (SFI 2013:126). Vi ser også flere sager, hvor det handler om omfattende merarbejde. Ifølge SFI efterlyser både au pairer og værtsfamilier klarere guidelines og disse bør gives både for at forebygge og for mere effektivt at kunne forfølge misbrug af ordningen. Løbende aftaler mellem au pair og værtsfamilie om arbejdstid og -opgaver Værtsfamilien udfylder et ugeskema over arbejdsopgaver og -tid som en del af au pair-kontrakten, dvs. før opholdet starter Værtsfamilien har ansvar for, at der hver uge udarbejdes et ugeskema over arbejdsopgaver og tid, som au pairen får i kopi. Da ugeskemaet er en del af kontrakten og derfor på papiret skal passe med reglerne for at kontrakten bliver godkendt, så er der ingen 9

10 skemaer, der angiver andet end at au pairen arbejder 5 timer 6 dage om ugen. Både fra SFI og fra egne erfaringer ved vi dog, at 5 timer 6 dage om ugen er langt fra realiteten. Det forud-fastlagte ugeskema er ifølge SFI svært at overholde af flere årsager: Mange værtsfamilier ønsker fleksible aftaler, som gør at de 30 timer ugentligt kan være svære at overholde. Dertil er der store variationer i, hvordan og i hvilken grad værtsfamilierne holder øje med, hvor mange timer au pairens pligter optager. Hvor nogle familier er meget opmærksomme på timetallet er der andre, der slet ikke holder øje (2013:122ff). Ifølge egne erfaringer giver de manglende løbende aftaler anledning til en række misforståelser og det gør det særdeles vanskeligt, at belyse de mange sager om merarbejde. Bedre adgang til introduktions- og sprogkurser Ifølge den nuværende au pair ordning har au pairen krav på passende fritid til at deltage i danskundervisning. Sprogundervisning indregnes i den ugentlige tid til pligter, fx med 6 timer per uge. Værtsfamilien betaler transporten til og fra undervisningsstedet. Formålet med au pair-ordningen fastlås tydeligt til at være: Formålet er, at au pair-personen kan forbedre sine sproglige og evt. faglige kundskaber samt udvide sin kulturelle horisont ved at få et bedre kendskab til Danmark. (Nyidanmark.dk). Samtidig er der en bred anerkendelse af at vellykket integration og ophold i Danmark er stærkt afhængig af au pairernes muligheder for at lære dansk. Ifølge SFI foreslår en række værtsfamilier således også at der bør være skærpede krav om, at au pairen skal deltage i et sprogskoleforløb. På denne måde sikres det, også at au pairen får etableret et netværk, hvorigennem hun/han kan få kendskab til og diskutere sine rettigheder (SFI 2013:261). Fra egne erfaringer ved vi, at omkostningerne til transport til undervisningsstedet ofte er en barriere for at au pairen deltager. De fleste au pairer, som deltager i sprogundervisning har pt. 6 timers undervisning per uge. Forpligtigelserne til sprogundervisning er direkte og indirekte stærkere i både Norge og Sverige. I Norge er det således pålagt værtsfamilierne 10

11 at betale sprogundervisning. 11

12 Flybillet og gebyrer Værtsfamiliens betaling af au pairens flybillet til og fra Danmark gøres obligatorisk Værtsfamilien skal betale au pairens hjemrejse, hvis au pairen har fast bopæl i et land uden for Europa. Hvis au pairen ønsker at fortsætte sit ophold i Danmark som au pair ved en ny værtsfamilie og indgår en au pair-kontrakt med en ny værtsfamilie, overtager den nye værtsfamilie forpligtelsen vedrørende betaling af hjemrejse. Værtsfamiliens forpligtelse gælder også i de tilfælde, hvor au pairen får afslag på ansøgning om opholdstilladelse som au pair, efter at au pairkontrakten er indgået og au pairen er indrejst i Danmark. Reglerne ændres så værtsfamilien skal betale au pairens rejse til og fra Danmark, hvis au pairen har fast bopæl i et land uden for Europa og ikke allerede har ophold som au pair i Danmark. Det fastholdes at det også gælder, hvis afslaget på ansøgningen om opholdstillades kommer efter indgåelse af kontrakt og indrejse til Danmark. De gældende regler medfører en del uklarhed blandt au pairer og værtsfamilier. Værtsfamilien kan iflg. den nugældende ordning vælge at betale flybilletten til Danmark, men gør det ikke altid. Ifølge vores erfaringer medfører reglerne at nogle værtsfamilier pålægger au pairen at betale flybilletten og mener, at værtsfamiliens betaling blot var et udlæg. I de tilfælde starter au pairen deres ophold i Danmark med en gæld til værtsfamilien, som kun kan betales tilbage via lommepengene. Mange andre au pairer har stiftet gæld i hjemlandet for at betale flybilletten og er derfor også i en svær situation. I forbindelse med de filippinske myndigheders godkendelse af au pairordningen i oktober 2010 opsatte Filippinerne det som en betingelse at det blev obligatorisk for værtsfamilierne at betale flybilletter både til og fra Danmark. En betingelse Danmark indtil videre blot har siddet overhørigt. 12

13 Værtsfamiliens betaling af gebyrer og forsikring forbundet med kontrakten og -opholdet gøres obligatorisk Den nuværende ordning Der er i den nuværende ordning ingen specifikation af, hvilken part der er forpligtet til at betale gebyrer i forbindelse med au pair-kontrakten og - opholdet. Reglerne skal præciseres så det bliver obligatorisk for værtsfamilien at betale både gebyrer og forsikring forbundet med au pair-kontakten og - opholdet. Der er en del gebyrer og omkostninger forbundet med godkendelsen af en au pair kontrakt i Danmark. Nogle af disse gebyrer opkræves af danske myndigheder. Andre opkræves af filippinske myndigheder. Andre afsenderlande vil givet have andre gebyrer. Her er det dog eksemplificeret med Filippinerne, hvor over 80 procent af au pairerne kommer fra. I Danmark opkræves følgende gebyrer (2013-niveau): Red ribbon (Det filippinske konsulats attestation af au pair kontrakten) Sagsbestillings-ID (Styrelsen for Fastholdelse og rekruttering) Au Pair forsikring (obligatorisk, dette er Goudas aktuelle pris for 24 måneder) I alt 500 kr kr. 6268,20 kr. 8968,20 kr. I Filippinerne opkræves følgende gebyrer (2013-niveau): Udstedelse af pas (for mange au pairer er det første gang de forlader Filippinerne) herunder National Statistics Office (fødselsattest) herunder Certification Fee herunder National Bureau of Investigation herunder Passport delivery CENOMAR (attest på at ansøger er ugift) Den norske ambassade i Manila (Danmark har kun et konsulat) Country Familiarization Seminar (obligatorisk) Travel Tax (Afgift i lufthavnen i Filippinerne) Terminal Fee (Afgift i lufthavnen i Filippinerne) I alt I alt (omregnet til danske kroner) 950 php 140 php 75 php 115 php 120 php 195 php php 400 php php 550 php php 2842,59 kr. 13

14 Gebyrer og forsikring Danmark og Filippinerne i alt: ,79 kr. Det er vores indtryk at værtsfamilierne i langt de fleste tilfælde betaler udgifterne til au pair-forsikringen, men vi har dog set eksempler og har haft sager hvor værtsfamilien pålægger au pairen at betale forsikringen. Uanset om værtsfamilien betaler forsikringen er de øvrige udgifter relativt store, særligt sammenlignet med lommepengebeløbet. Det gælder også, hvis der ses på gebyrerne i Filippinerne alene. De fleste au pairs låner penge af familie, banker mv. for at betaler udgifterne og det betyder, at mange au pairs starter deres ophold i Danmark med en gæld, de skal afvikle. Opsigelse og arbejdsmiljø Opsigelse fra værtsfamiliens side skal ske skriftligt med en rimelig begrundelse og 1 måneds varsel Parterne har hver især ret til at bringe kontrakten til ophør med 2 ugers varsel. Parterne kan desuden hver især bringe kontrakten til ophør med øjeblikkelig virkning i tilfælde af alvorlig misligholdelse fra den ene parts side, eller hvis andre alvorlige omstændigheder nødvendiggør en øjeblikkelig opsigelse. Det er kun en anbefaling, at der udarbejdes en skriftlig opsigelse, som underskrives af begge parter. Værtsfamilien har ret til at bringe kontrakten til ophør med 1 måneds varsel, au pairen med 2 ugers varsel. Øjeblikkelig opsigelse er fortsat en mulighed ved alvorlig misligholdelse. Opsigelse fra værtsfamiliens side skal altid være skriftlig og med rimelig begrundelse. Ifølge både SFI og vores egne erfaringer opsiges en del au pairer uden begrundelse og de uklare regler (jf. fx reglerne om arbejdsopgaver) gør at det er svært at afgøre hvorvidt opsigelsen sker på baggrund af overtrædelser af au pair-ordningen (fra enten au pairens eller værtsfamiliens side) (SFI 2013:262f). Som eksempel nævner SFI at for nogle værtsfamilier er en legitim opsigelsesgrund fx hvis au pairen, på trods af forbud, gentagne gange giver børnene i familien slik (SFI 2013:226). Derudover betyder det korte opsigelsesvarsel på 2 uger at au pairen ved en evt. opsigelse står i en meget sårbar position, hvor vedkommende har 14 dage til at finde en ny værtsfamilie, hvis ikke han/hun vil tilbage til hjemlandet. Au pairs med lille netværk i Danmark er naturligt ekstra sårbare i en sådan situation. I både den svenske og norske ordning er opsigelsesvarslet 1 måned. 14

15 Lommepenge som et beløb svarende til kost og logi betales af værtsfamilien i opsigelsesperioden Reglerne specificerer ikke noget om dette. Hvis værtsfamilien vælger at bringe kontrakten til ophør skal værtsfamilien betale såvel lommepenge som et beløb svarende til kost og logi i en måned. Au pairens mulighed for at forfølge rimeligheden i en opsigelse er meget begrænset. Dertil er au pairen i den særlige situation, at hun/han mister sit logi og sin dækning af kost. I et sådant særligt afhængighedsforhold bør au pairen som minimum nyde en beskyttelse, der modsvarer situationens alvor. Systematisk forebyggende tilsyn med værtsfamilier (arbejdsmiljø) Der er ingen regler i den nuværende ordning om kontrol af au pairernes arbejdsmiljø i forhold til fx boligforhold, kemikalier og tunge løft. Reglerne skal ændres så arbejdsmiljøloven også gælder for au pairers arbejdsvilkår og så Arbejdstilsynet kan foretage præventive stikprøvekontroller og reagere på henvendelser. En del arbejdsmiljøproblemer udspringer i dag ikke er bevidst overlæg, men derimod fordi der er et manglende kendskab til fx håndtering af farlige kemikalie. Vi ser også flere sager, hvor værtsfamilierne bevidst eller ubevidst ser bort fra reglen om, at au pairens værelse skal være godkendt til beboelse. En ændring af reglerne vil give mulighed for at lave et bedre stykke informationsarbejde i forhold til værtsfamilierne enten i forbindelse med præventive stikprøvekontroller og/eller som en del af det informationsmateriale værtsfamilierne modtager. En central problematik er naturligvis at au pairens arbejde foregår i en families private hjem. Denne udfordring løses dog allerede i en lang række andre brancher (fx for privatansatte handicaphjælpere) ligesom at andre EU lande har succes med at kontrollere arbejdsforhold i private hjem. Dertil anfører Arbejdstilsynet at de med de nuværende regler kan foretage kontroller og reagere på henvendelser i de tilfælde, hvor au pairen er under 18 år. I SFI s rapport foreslår værtsfamilierne selv at de underlægges en øget kontrol- eller tilsynsmyndighed, som kommer på uanmeldte besøg (SFI 15

16 2013:261). En ændring af reglerne vil derved både tilgodese og forbedre arbejdsmiljøet for au pairerne samt sikre værtsfamilierne at de lever op til gældende regler ved evt. arbejdsskadeulykker. 16

Nedenfor følger en kort beskrivelse af udspillets enkelte elementer.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af udspillets enkelte elementer. N O T A T Indholdet af udspilspakken på au pair-området 28. maj 2014 Sagsnr. 2013-8383 CAAU / hkc Udspilspakken indeholder følgende 14 forslag til ændringer af au pair-ordningen, som har til formål primært

Læs mere

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder:

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder: au pair formidling Au pair formidling tilbyder professionel og kvalificeret kontakt mellem familier og au pairs fra Filippinerne. Vores baggrund er et indgående kendskab og tæt samarbejde med det filippinske

Læs mere

Aftale om en bedre au pair-ordning

Aftale om en bedre au pair-ordning 19. december 2014 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en bedre au pair-ordning Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

Notat om au pair-ordningen

Notat om au pair-ordningen Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 253 Offentligt N O T A T Notat om au pair-ordningen 24. november 2008 J.nr. 2008-0001383 1. Om au pair-ordningen i Danmark 1.1. Om au

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold

Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold I medfør af 9 j, stk. 11, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret bl.a. ved 1

Læs mere

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair N O T A T 23. januar 2012 Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair J.nr. 12/005066 Erhvervsenheden 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af Beskæftigelsesministeriets og Udlændingeservices

Læs mere

Lovforslag om en bedre au pair-ordning

Lovforslag om en bedre au pair-ordning - 1 Lovforslag om en bedre au pair-ordning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget behandler på nuværende tidspunkt et lovforslag om nye regler for udlændinge, der kommer her til landet

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pairophold

Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pairophold BEK nr 695 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2013-3761 Senere

Læs mere

20-09-2010 Sagsnr. 5351-36 Au pair i dag i Danmark Spørgeliste til værtspar 23.08.10 uden navn 17.09.10doc.20.09.10

20-09-2010 Sagsnr. 5351-36 Au pair i dag i Danmark Spørgeliste til værtspar 23.08.10 uden navn 17.09.10doc.20.09.10 1 20-09-2010 Sagsnr. 5351-36 Au pair i dag i Danmark Spørgeliste til værtspar 23.08.10 uden navn 17.09.10doc.20.09.10 Spørgeliste værtspar Bopæl Top.nr. Data Navn Fødselsår Fødested Navn Fødselsår Fødested

Læs mere

Overblik over henvendelser til au pair-rådgivningen i første halvår 2013

Overblik over henvendelser til au pair-rådgivningen i første halvår 2013 Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 12 Offentligt FOA Fag og arbejde KIT- Kirkernes Integrations Tjeneste 8. august 2013 Overblik over henvendelser til au pair-rådgivningen i første halvår

Læs mere

Frit valg. Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Frit valg. Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Frit valg Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en

Læs mere

Merethe Nord Philip. Specialkonsulent i Kontoret for Studier, Forskere m.v.

Merethe Nord Philip. Specialkonsulent i Kontoret for Studier, Forskere m.v. Merethe Nord Philip Specialkonsulent i Kontoret for Studier, Forskere m.v. Informationsmøde om 1. Betingelser for ophold som au pair i Danmark 2. Misbrug (kontrol/sanktion) 3. Beskyttelse af au pair-personer

Læs mere

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning,

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

F i l i p p i n s k e a u p a i r - a n s ø g e r e - a f r a p p o r - 28. november 2013 t e r i n g p å m i s s i o n i f o r å r e t 2 0 1 3

F i l i p p i n s k e a u p a i r - a n s ø g e r e - a f r a p p o r - 28. november 2013 t e r i n g p å m i s s i o n i f o r å r e t 2 0 1 3 Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 99 Offentligt N O T A T 1. Indledning Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering (SFR) gennemførte i maj/juni 2013 en mission til Filippinerne. Missionen

Læs mere

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Børne- og Kulturforvaltningen REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Fra hvornår kan jeg få tilskud Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud om

Læs mere

1. Indledning Høringsnotatet angår lovforslag om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.

1. Indledning Høringsnotatet angår lovforslag om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 185 Bilag 1 Offentligt N O T A T Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie

Læs mere

AU1. Ansøgningsskema. Ansøgning om opholdstilladelse som au pair

AU1. Ansøgningsskema. Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Ansøgningsskema Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold hos en værtsfamilie

Læs mere

Klub: (herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt berideren)

Klub: (herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt berideren) Ansættelseskontrakt (Berider) Ved underskrivelse af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i Klub: (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt berideren) Adresse: CPR.nr.: Ansættelsen sker

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ferie Lovforslag nr. L 185 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. april 2015 af Henrik Dam Kristensen Forslag til Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ferie (Udmøntning af aftalen om en bedre au pair-ordning

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning TÅRNBY KOMMUNE Regler for privat børnepasning 2017 REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Hvornår kan jeg få tilskud fra? Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

SE-nr.: Og medunderskrevne medarbejder (fulde navn): CPR-nr.: ANSÆTTELSESKONTRAKT VED ARBEJDET I UDLANDET (EKSEMPEL) Undertegnede arbejdsgiver (navn):

SE-nr.: Og medunderskrevne medarbejder (fulde navn): CPR-nr.: ANSÆTTELSESKONTRAKT VED ARBEJDET I UDLANDET (EKSEMPEL) Undertegnede arbejdsgiver (navn): ANSÆTTELSESKONTRAKT VED ARBEJDET I UDLANDET (EKSEMPEL) Kontrakt for arbejdere, der udsendes af danske virksomheder til arbejde i udlandet i indtil 1. år Undertegnede arbejdsgiver (navn): SE-nr.: Og medunderskrevne

Læs mere

Kommunen har fastsat et tilskud, der er ens for alle børn inden for samme aldersgruppe.

Kommunen har fastsat et tilskud, der er ens for alle børn inden for samme aldersgruppe. Privat pasning Hvad er privat pasning Kommunen skal give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte kommunens dagtilbud. Privat pasning indebærer,

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 185 Bilag 1 Offentligt A d v o k a t r å d e t Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72 A 2300 København S crh@star.dk + mum@star.dk

Læs mere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere FOA har sammen med KL udarbejdet en standardkontrakt som kan anvendes, hvis du skal ansættes som handicaphjælper. Kontrakten er udsendt sammen

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Forskere: Behov for nedre grænse for arbejdstid?

Forskere: Behov for nedre grænse for arbejdstid? Forskere: Behov for nedre grænse for arbejdstid? I løbet af de seneste femten år er antallet af danskere, der arbejder under 15 timer ugentligt, næsten fordoblet. Det rejser spørgsmålet, om der er behov

Læs mere

TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD

TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD Børn og Unge TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD Pladsanvisningen Borgerservicecentret Privat pasning Fredericia Kommune tilbyder forældre et økonomisk tilskud til privat børnepasning

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning TÅRNBY KOMMUNE Regler for privat børnepasning 2018 REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Hvornår kan jeg få tilskud fra? Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.)

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret ved

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns Kommune

Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale.

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. På job i udlandet Ansættelseskontrakt Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. 1. Arbejdsgivers og lønmodtagers navn og adresse

Læs mere

Bemærk, hvis du har flere ansættelser, skal du udfylde en blanket pr. arbejdsgiver.

Bemærk, hvis du har flere ansættelser, skal du udfylde en blanket pr. arbejdsgiver. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE

TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE INDHOLD TILSKUD TIL PRIVAT PASNING... 2 BØRNENES ALDER OG ANTAL BØRN... 2 AFTALER OM TILSKUD TIL PRIVAT PASNING... 3

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten.

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] 225-timers regel Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA Kampagne og Analyse November 2010 Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA har i november 2010 gennemført en medlemsundersøgelse om en række emner, herunder arbejdstid. 1.884 medlemmer af forbundets

Læs mere

Au pairer har også ret til ferie

Au pairer har også ret til ferie Arbejdsdirektoratet Juli 2008 Au pairer har også ret til ferie Til værtsfamilien INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING TO FORSKELLIGE FERIEMODELLER...2 2. FERIELOVENS REGLER GÆLDER SOM HOVEDREGEL...2 3. FORSKELLE

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse 8. februar 2016 J.nr.

Læs mere

INDLEJEKONTRAKT (INDLEJER UDEN YDERNUMMER) Statsautoriseret fodterapeut

INDLEJEKONTRAKT (INDLEJER UDEN YDERNUMMER) Statsautoriseret fodterapeut Nr. 1 INDLEJEKONTRAKT (INDLEJER UDEN YDERNUMMER) Mellem Statsautoriseret fodterapeut og Statsautoriseret fodterapeut Der er den indgået følgende indlejekontrakt for indlejer uden ydernummer (herefter "Indlejekontrakten")

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Overordnet ser FOA positivt på det fremsendte materiale og de politiske intentioner bag anvendelsen af arbejdsklausuler ved eventuelt udbud.

Overordnet ser FOA positivt på det fremsendte materiale og de politiske intentioner bag anvendelsen af arbejdsklausuler ved eventuelt udbud. Til Skanderborg Kommune FOA Silkeborg-Skanderborg takker Skanderborg Kommune for henvendelsen vedrørende input i forbindelse med kommunens Standard for brug af arbejdsklausuler i forbindelse med udbud.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Vejledning til standardkontrakten "Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer"

Vejledning til standardkontrakten Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer Vejledning til standardkontrakten "Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer" Punkt 1 Aftalens formål Formålet med aftalen er at fastlægge parternes indbyrdes forhold i forbindelse

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

AU1A Online Sagsbestillings-id (SB-ID)

AU1A Online Sagsbestillings-id (SB-ID) Side 1 / 7 Referencenummer Sagsbestillings-id (SB-ID) Sagsbestillings-id Er al nødvendig dokumentation vedhæftet i elektronisk form? Ansøger er fritaget for gebyr Ansøger Efternavn Evt. tidligere efternavn

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN

SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE OM DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 2 SIDE: 3 EFTERLØNSALDER EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONER ARBEJDE SAMTIDIG MED EFTERLØN FERIE OG ANDRE FRADRAG I EFTERLØN SKATTEFRI

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 [Uddannelsesklausul]... 5 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 6 Lovvalg og værneting...

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Landbrugsuddannelsen Elevens navn: CPR-nr.: Hjemstedsadresse: (forældrenes adresse) Telefonnr.: Modul

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

- på børnepasningsområdet Dagtilbud

- på børnepasningsområdet Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2017 Dagtilbud Indhold Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Interne retningslinjer vedr. udenlandske stipendiater

Interne retningslinjer vedr. udenlandske stipendiater Notat Interne retningslinjer vedr. udenlandske stipendiater Aarhus Universitets retningslinjer vedr. tildeling af opholdsstipendier, trainee-stipendier mv. skal sikre en afgrænsning i forhold til ansættelser

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Udvalget for Miljø og Teknik ultimo 2012 blev administrationen bedt om, at se nærmere på muligheden

Læs mere

Jeg er endvidere blevet bedt om at redegøre for, om jeg finder det rimeligt, at det offentlige anvender den pågældende virksomhed som leverandør.

Jeg er endvidere blevet bedt om at redegøre for, om jeg finder det rimeligt, at det offentlige anvender den pågældende virksomhed som leverandør. Social- og Indenrigsudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 89 Offentligt Talepapir 8. november 2016 Det talte ord gælder Samråd Forenede Service Indledende bemærkninger Jeg er på baggrund

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse]

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse] Mellem undertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer]

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2011 Dagtilbud Indhold: Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere