Aftale om en bedre au pair-ordning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om en bedre au pair-ordning"

Transkript

1 19. december 2014 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en bedre au pair-ordning Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten er enige om at forbedre au pair-ordningen. Et au pair-ophold giver unge mennesker en mulighed for at få indblik i hverdagslivet hos en værtsfamilie i et andet land. Mange børnefamilier i Danmark har glæde af at have en au pair i familien, så de kan få hjælp i en travl hverdag. Men en undersøgelse viser, at der er problemer med den måde, au pair-ordningen fungerer på i dag. Derfor vil aftalepartierne med en række initiativer forbedre ordningen. Aftalepartierne er enige om, at au pair-personer i Danmark skal have bedre vilkår. Lommepengebeløbet skal hæves, og samtidig skal au pair-personer have mere fritid, så de har bedre mulighed for at opleve vores land og dermed får et større kulturelt udbytte af deres ophold. Aftalen sikrer også klarere rammer for au pair-opholdet med en skarpere opdeling af de huslige opgaver og fritid. Det har både værtsfamilier og au pair-personer efterlyst, så de nemmere kan overholde reglerne. Endelig er aftalepartierne enige om, at au pair-ordningen er for unge, der bor hos og indgår i værtsfamiliens liv. Et au pair-ophold er derfor uforeneligt med, at au pairen selv har stiftet familie. Men for de au pair-personer, som bliver gravide og eventuelt føder under opholdet her i landet, skal vi sikre, at de får den nødvendige hjælp og kender deres rettigheder og pligter. Nedenfor følger en kort beskrivelse af elementerne i aftalen. Au pair-personer skal have bedre vilkår Flere fridage Aftalepartierne er enige om, at au pair-personer skal have mere sammenhængende fritid. Derfor skal de udover deres ugentlige fridag have ret til at holde fri på en fast halv dag om ugen, så de fremover har halvanden fridag om ugen.

2 Au pair-personer får samtidig ret til at holde fri på alle officielle danske helligdage. Bedre sikring af retten til ferie Der indføres samtidighedsferie for au pair-personer, så de kan holde ferie med løn efterhånden, som ferien optjenes. Herudover skal au pairen og værtsfamilien aftale ferien skriftligt. Lommepengebeløbet hæves Aftalepartierne er enige om, at au pair-personer skal have bedre økonomiske forhold under deres ophold. Lommepengebeløbet hæves derfor til kr. om måneden. Lommepenge skal indbetales på en bankkonto Det skal være lettere for både au pairen og værtsfamilien at dokumentere, at lommepengene er udbetalt. Derfor skal lommepengebeløbet indbetales på en dansk bankkonto. Værtsfamilien betaler både ud- og hjemrejsebillet Vi skal undgå, at au pair-personer kommer til at stå i gæld, før de ankommer til Danmark. Værtsfamilien skal derfor fremover også betale for au pair-personens rejseudgifter ved indrejse til au pair-opholdet, hvis au pairen kommer fra et land udenfor Europa. Mulighed for frivilligt arbejde Aftalepartierne er enige om, at au pair-personer skal have mulighed for at deltage i frivilligt, ulønnet arbejde. Det vil sige arbejde uden nogen form for vederlag, som er formidlet via anerkendte, landsdækkende organisationer, og som tidsmæssigt ikke står i uforholdsmæssigt omfang til au pairens huslige pligter hos værtsfamilien. Bedre mulighed for at finde en ny værtsfamilie Der kan være mange forskellige årsager til, at en værtsfamilie eller en au pair afbryder au pair-kontrakten. Aftalepartierne er enige om, at au pairen i den situation som udgangspunkt skal have mulighed for at finde en anden familie for den resterende periode. Au pair-personer, der ønsker at skifte værtsfamilie, gives en måneds ophold efter ophøret af kontrakten til at finde en ny familie, førend den hidtidige opholdstilladelse inddrages. Skifteperioden på en måned udgør en kodificering af praksis på området. Bedre beskyttelse ved afbrydelse af kontrakten Aftalepartierne er enige om, at au pairen bør beskyttes bedre, hvis en værtsfamilie hæver kontrakten. Derfor udvides det normale varsel for værtsfamilien til en måned, og værtsfamilien bliver forpligtet til at betale au pairen lommepenge for denne periode også hvis au pairen flytter fra familien i den periode. 2

3 Varslet for au pairens afbrydelse af kontrakten er stadig to uger. Parterne kan desuden fortsat hver især bringe kontrakten til ophør med øjeblikkelig virkning i tilfælde af alvorlig misligholdelse fra den ene parts side, eller hvis andre alvorlige omstændigheder nødvendiggør en øjeblikkelig afbrydelse. For begge parters vedkommende er der krav om skriftlig afbrydelse af kontrakten. Udvidelse af muligheden for karensregistrering Værtsfamilier, som undlader at betale au pairens ud- eller hjemrejsebillet eller at tegne de påkrævede forsikringer, skal også kunne karensregistreres for en 2-årig periode. Aftalen er en tilføjelse til den allerede gældende regel, hvorefter Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering karensregistrerer værtsfamilier, der ikke tilbyder au pairen eget værelse eller ikke betaler det krævede lommepengebeløb, samt værtsfamilier, der har ladet au pairen udføre opgaver i flere timer end ordningen tillader. Klare rammer for au pair-opholdet Aldersgrænsen hæves til 18 år I dag skal ansøgeren som udgangspunkt være minimum 17 år og maksimum 29 år på ansøgningstidspunktet. Au pairen skal fremover være over 18 år for at sikre, at de er myndige. Udvidet tidsskema Aftalepartierne er enige om, at der skal være mere klare rammer for, hvornår au pairen skal udføre opgaver i værtsfamilien, og i hvilke tidsrum au pairen har fri og ikke forventes at hjælpe i familien. Skemaet, som værtsfamilien i dag skal udfylde i ansøgningsskemaet om opholdstilladelse, udbygges derfor. Familien skal fremover angive de tidsrum, hvor au pairen skal udføre de forskellige huslige opgaver for værtsfamilien. Skemaet skal således give en samlet beskrivelse af en normal uges opgaver med en klar opdeling af opgaver og fritid. Bedre information For at styrke regelefterlevelsen er aftalepartierne enige om, at den nuværende information på området skal forstærkes overfor både værtsfamilier og au pair-personer. Alle au pair-personer får fremover udleveret en informationspjece sammen med opholdstilladelsen. Vejledningsbrevet, der allerede i dag sendes til værtsfamilierne i forbindelse med udstedelse af opholdstilladelse, opdateres og udbygges. Fremover udsendes derudover et opfølgningsbrev til både værtsfamilien og au pairen cirka tre måneder efter au pairens start hos familien. 3

4 Tættere kontakt med au pair-bureauer Aftalepartierne ønsker at øge private au pair-bureauers mulighed for at yde korrekt og fyldestgørende vejledning, når de formidler au pair-ophold mellem værtsfamilier og au pair-personer. Au pair-bureauer har derfor fremover mulighed for at tilmelde sig en kontaktpersonordning ved Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Tilmeldte au pair-bureauer vil modtage skriftligt vejledningsmateriale, få en særligt udpeget medarbejder som fast kontaktperson og blive inviteret til et årligt møde. Rammer for gravide au pair-personer Aftalepartierne har noteret sig, at regeringen uden for denne aftale i foråret 2014 har sikret, at de opholdsretlige regler for au pair-personer, som under opholdet er eller bliver gravid, er i overensstemmelse med ligestillingsloven og FN s konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder. En au pair, som under opholdet er eller bliver gravid, kan således fortsætte hos værtsfamilien uanset graviditeten, forudsat at begge parter ønsker det. Aftalepartierne er enige om, at et au pair-ophold er uforeneligt med, at au pairen selv har stiftet familie. Vi skal dog sikre, at de au pair-personer, som bliver gravide og eventuelt føder under opholdet her i landet, får den nødvendige hjælp, mens de er her. Det er vigtigt, at den enkelte au pair, der føder under opholdet her i landet, er bekendt med sine rettigheder og pligter. De enkelte au pair-personer, der skal føde under opholdet, vil derfor fremover modtage et særskilt vejledningsmateriale, ligesom de vil blive tilbudt en individuel rådgivende vejledningssamtale i forhold til den enkeltes konkrete situation hos relevant aktør eller myndighed. Praksis har været uklar i forhold til visse situationer på området. Aftalepartierne er enige om, at der skal sikres klare opholdsretlige regler. Formålet er, at færre au pairpersoner skal opleve at stå i den svære situation at være gravid under et au pair-ophold i et land ofte langt væk fra sit hjemland og sin familie. En ansøger om et au pair-ophold får fremover afslag, hvis den enkelte venter barn inden indrejsen. I ansøgningsskemaet vil der blive spurgt hertil, ligesom ansøgeren vil blive oplyst om reglerne om graviditet og fødsel, så den enkelte inden au pairopholdet kender konsekvenserne ved den situation. Aftalepartierne er enige om at indføre en lovhjemmel, så en au pair, der får barn under sit ophold som au pair, fremover får inddraget sin opholdstilladelse. Aftalepartierne har noteret sig, at der ikke med aftalen ændres på den almindelige praksis, hvorefter 4

5 kvinder, der har født, har ret til at opholde sig i Danmark to måneder efter fødslen. Værtsfamilierne skal medfinansiere danskundervisning til au pair-personer I dag er det et gratis tilbud til au pair-personer at deltage i arbejdsmarkedsrettet danskundervisning. Udgiften udgør i alt skønnet 22,5 mio. kr. årligt. Deltagelse i dansk undervisning kræver i dag ikke medfinansiering fra værtsfamilierne. Aftalepartierne ønsker, at au pair-personer i højere grad skal benytte sig af tilbuddet om danskundervisning. En au pair-person med gode danskkundskaber har bedre muligheder for at kunne begå sig i Danmark og forstå sine rettigheder, og det vil skabe et mere sammenhængende perspektiv for au pair-opholdet. Værtsfamilierne skal derfor være mere opmærksomme på, at au pair-personer skal have mulighed for at følge danskundervisning. Aftalepartierne er derfor enige om, at værtsfamilierne skal betale en del af udgifterne til arbejdsmarkedsrettet danskundervisning for au pairs. Det må forventes, at et større antal værtsfamilier når de er med til at betale for danskundervisningen herefter vil opfordre au pair-personen til at følge denne. Værtsfamilierne skal betale et engangsbeløb på kr. som medfinansiering til arbejdsmarkedsrettet danskundervisning. Beløbet er fastsat under hensyn til balancen mellem, at familierne skal bidrage til en væsentlig andel af de afholdte udgifter, samtidig med at flertallet af værtsfamilierne fortsat økonomisk har mulighed for at afholde udgifterne til at have en au pair. Værtsfamilierne skal betale beløbet uanset, om deres au pair-person vil deltage i arbejdsmarkedsrettet danskundervisning. Værtsfamilierne skal ikke kunne spare beløbet ved at tilskynde deres au pair-person til ikke at deltage i danskundervisning. Beløbet på kr. skal finansiere en del af statens udgifter til arbejdsmarkedsrettet dansk til au pair-personer samt administrationsomkostningerne ved opkrævning af beløbet. 5

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 185 Bilag 1 Offentligt A d v o k a t r å d e t Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72 A 2300 København S crh@star.dk + mum@star.dk

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier Håndbog til afl astnings- og plejefamilier Randers Kommune september 2003 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Randers Kommune eller som ønsker at

Læs mere

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Håndbog for aflastnings- og plejefamilier 2 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Langeland Kommune eller som ønsker at blive det. Hensigten med håndbogen

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET UDSTATIONERINGER 2015 Indledning I Finansforbundet har vi gennem de seneste år konstateret, at den fremadskridende globalisering med

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 9 2.1. GENERELT... 9 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice

Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Samarbejdsbetingelser ø k o n o m i c e n t e r e t nteretøkonomicenteretøkonomicente

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Når brugerorganisationen indgår samarbejde med frivillige instruktører, kan der være udfordringer, som både brugerorganisation og instruktør

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Januar 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere