1. Indledning Høringsnotatet angår lovforslag om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Indledning Høringsnotatet angår lovforslag om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v."

Transkript

1 Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 185 Bilag 1 Offentligt N O T A T Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Udmøntning af aftalen om en bedre au pair-ordning m.v.) 8. april 2015 J.nr AREK/mgl/mum 1. Indledning Høringsnotatet angår lovforslag om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.) Lovforslaget blev sendt i ekstern høring den 4. februar 2015 med frist til den 26. februar Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.: Advokatsamfundet, Au Pair Network, Børnerådet, Børns Vilkår, Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA), Center mod Menneskehandel, DA, Danske Advokater, Dansk Missionsråd, Den Katolske Kirke i Danmark, FOA, Foreningen af Udlændingeretsadvokater, FriSe, Frivilligrådet, Frivilligt Forum, Færøernes Landsstyre, Naalakkersuisut (Grønlands Selvstyre), Indvandrerrådgivningen, Institut for Menneskerettigheder, Kirkernes Integrationstjeneste, KL, Københavns Byret, LO, Præsidenten for Vestre Landsret, Præsidenten for Østre Landsret, Red Barnet, Rigspolitiet, Udlændingenævnet. Følgende har afgivet høringssvar: Advokatsamfundet, Børnerådet, FOA, Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA), Center Mod Menneskehandel, DA, Danske Advokater, Indvandrerrådgivningen, Institut for Menneskerettigheder, KL, LO, Rigspolitiet, Udlændingenævnet. Følgende har afgivet høringssvar men ikke haft bemærkninger til lovforslaget: Advokatsamfundet, Center Mod Menneskehandel, DA, KL, Rigspolitiet, Udlændingenævnet. Præsidenten for Vestre Landsret og Præsidenten for Østre Landsret har ikke ønsket at udtale sig om lovudkastet. De modtagne høringssvar vedlægges. Nedenfor gennemgås de indkomne høringssvar så vidt muligt opdelt efter den struktur, der er i lovforslagets almindelige bemærkninger. Under hvert emneområde angives de enkelte myndigheders og organisationers hovedsynspunkter samt Beskæftigelsesministeriets kommentarer hertil. Der er ikke udarbejdet kommentarer til de bemærkninger, der ikke direkte vedrører lovforslaget.

2 Såfremt de indkomne høringssvar har givet anledning til ændringer i lovforslaget, er det anført i hvilket afsnit ændringerne er indarbejdet. 2. Generelle bemærkninger Indvandrerrådgivningen anfører at kunne tilslutte sig de hårdt tiltrængte forbedringer på au-pair området. Børnerådet tilslutter sig aftalepartiernes ønske om at forbedre forholdene for au pair-personer i Danmark og finder forslagets enkelte elementer hensigtsmæssige i den henseende. FOA hilser som fagforening for au pair, og med de erfaringer FOA har på området, samlet set de foreslåede forbedringer velkommen. FOA finder det positivt, at værtsfamilien skal betale flybilletten for au pair-personen både ud og hjem, at der kommer mere fritid samt en klarere opdeling mellem arbejdstid og fritid, og at au pair-personens lommepenge fremover skal indbetales på en bankkonto. FOA finder det endvidere positivt, at opsigelsesvarslet fra værtsfamiliens side forlænges, og at der gives ferie med løn, efterhånden som den optjenes. FOA mener, at det er godt, at der indføres kontrol med rekrutteringsbureauer. FOA mener, at det er forbedringer, der vil afhjælpe væsentlige udfordringer for au pair-personer. FOA hilser det endelig meget velkomment, at lommepengebeløbet hæves, og at gravide nu får bedre beskyttelse. LO hilser overordnet set de foreslåede forbedringer af au pair-ordningen velkomne. LO mener, at det er positivt, at lommepengebeløbet hæves, at au pair-personer får ud- og hjemrejse betalt af værtsfamilien, mere fritid, en klarere opdeling af arbejdsugen i henholdsvis arbejde og fritid, og ferie med løn efterhånden som ferien optjenes. LO mener også, at det er positivt med en øget gennemsigtighed og beskyttelse af au pair-personer, der venter barn. Institut for Menneskerettigheder finder det positivt, at regeringen ønsker at give au pair-personer i Danmark bedre vilkår gennem Aftale om en bedre au pairordning, hvoraf dele af aftalen udmøntes i det foreliggende udkast til forslag til ændringer af udlændingeloven og ferieloven. Instituttet bemærker i den forbindelse, at de i deres statusrapport for 2013 anbefalede, at Danmark foretager en revision af au pair-ordningen med henblik på at undgå udnyttelse og sikre overholdelse af au pair-personers rettigheder og for at sikre klarhed i reglerne. Kommentar: Beskæftigelsesministeriet har noteret sig de fremførte synspunkter. 3. Bedre vilkår for au pair-personer 3.1 Mulighed for frivilligt arbejde under au pair-opholdet Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) bemærker, at principielt kan alle, der legalt opholder sig i Danmark deltage i legale aktiviteter herunder frivilligt arbejde. CFSA finder det dog relevant, at det af lovforslaget positivt fremgår, at udlændinge med opholdstilladelse kan udføre frivilligt arbejde i Danmark. CFSA bemærker, at en tilkendegivelse heraf er i god overensstemmelse med ønsket om at øge det frivillige engagement i landet, bl.a. jf. regeringens initiativer om at gøre det lettere at være frivillig. CFSA formoder, at lovforslaget med de ledsagende be- 2

3 mærkninger vil bidrage til inklusion af målgruppen i konferencer, kompetenceudvikling m.v., der er dedikeret til den frivillige verden. CFSA anbefaler, at der foretages en forenkling af teksten i bemærkningerne, punkt CFSA anfører i den forbindelse, at der ikke er behov for at indskrive særlige begrænsninger i målgruppens muligheder for at udføre frivillige opgaver. CFSA finder, at den nuværende formulering skaber en ny barriere i form af umiddelbare vanskeligheder ved at afgøre om det frivillige arbejde falder inden- eller udenfor særreglen. CFSA finder endvidere, at lovforslaget og den øvrige tekst i bemærkningens afsnit fastslår, at målgruppen kan udføre frivilligt arbejde inden for den stående definition og forståelse af frivilligt arbejde. Derved mener CFSA, at målgruppen underlægges de samme aktivitetsbegrænsninger som andre frivillige herunder at arbejde, der udføres med kommercielt formål, ikke betragtes som frivilligt arbejde. Kommentar: Det bemærkes, at det fremgår af udlændingelovens 13, at udlændinge skal have arbejdstilladelse for at tage lønnet eller ulønnet beskæftigelse. Det bemærkes herudover, at det er afgørende, at det ulønnede frivillige arbejde ikke må erstatte lønnet arbejdskraft, og det vurderes derfor nødvendigt i bemærkningerne at præcisere, at det ulønnede frivillige arbejde skal være en del af organisationens eller foreningens kerneopgave. Institut for Menneskerettigheder fremhæver, at en au pair-person, i henhold til udkastets 9 j, stk. 11, kan udføre ulønnet frivilligt arbejde. Instituttet finder dette forslag positivt og bemærker i den forbindelse, at det frivillige arbejde ikke berører det tidsrum, hvor denne skal udføre pligter for værtsfamilien. Instituttet finder det vigtigt, at den enkelte au pair-person har mulighed for forinden påbegyndelse af et frivilligt arbejde at tilegne sig viden om, præcis hvilket frivilligt arbejde den pågældende kan tage, uden at dette får konsekvenser for au pair-personen. Institut for Menneskerettigheder anbefaler med henblik på at fremme den enkeltes menneskerettigheder at det sikres, at au pair-personen har adgang til klare informationer om, hvilken form for frivilligt arbejde denne kan indgå i. Kommentar: Rammerne for det frivillige arbejde er beskrevet i lovforslagets afsnit Det fremgår således, at en au pair-person kan udføre ulønnet frivilligt arbejde inden for f.eks. sundhedsområdet, det sociale område eller idræts- og fritidsområdet. Det er endvidere præciseret, at der f.eks. kan være tale om ulønnet frivilligt arbejde i en humanitær hjælpeorganisation, et spejderkorps, en idrætsforening, en misbrugsforening, en patientforening, en besøgstjeneste, en flygtningeorganisation eller en sogneforening. Herudover fremgår det, at det ulønnede frivillige arbejde skal være en del af organisationens eller foreningens kerneopgave, at arbejdet tidsmæssigt skal stå i rimeligt forhold til udlændingens pligter ved værtsfamilien, og at det ulønnede frivillige arbejde ikke må erstatte lønnet arbejdskraft. Det bemærkes i øvrigt, at det af aftalen om en bedre au pair-ordning fremgår, at den nuværende information på au pair-området skal forstærkes over for både værtsfamilier og au pair-personer. Det nuværende informationsmateriale til au pair-personer og værtsfamilier vil derfor blive opdateret og udbygget. 3

4 3.2 Bedre sikring af retten til ferie FOA og LO finder, at de foreslåede ændringer af ferieloven lægger op til en forringelse af den løn, som au pair-personen får under sin ferie, da feriepenge ifølge forslaget kun skal beregnes på grundlag af lommepenge og kost i modsætning til gældende administrativ praksis, hvor feriepenge tillige skal beregnes af værdien af logi. FOA og LO finder en sådan forringelse urimelig, da værdien af logi udgør en væsentlig del af au pair-personens indtægt. FOA mener i øvrigt, at manglende afholdelse af ferie og manglende udbetaling af feriepenge har medført væsentlige problemer for au pair-personer, og FOA finder det derfor meget positivt, at reglerne forbedres. Kommentar: Efter gældende administrativ praksis har au pair-personer været berettiget til løn under ferien samt værdien af kost og logi. Ved ændring af feriereglerne for au pair-personer skabes der nu overensstemmelse med ferielovens almindelige regler, hvorefter løn under ferie defineres som den sædvanlige og fast påregnelige løn på ferietidspunktet, hvortil lægges værdien af eventuelle personalegoder, som lønmodtageren ikke råder over under ferien. Efter forslaget får au pair-personer under ferie ret til de lommepenge, som au pair-personen normalvis får af værtsfamilien og hertil skal lægges værdien af kost i den periode, hvor ferien holdes. Værdien af logi indgår derimod ikke i lønnen under ferien, da au pair-personen fortsat kan råde over logiet i ferieperioden. Det vil blive præciseret i bemærkningerne til lovforslaget, at au pair-personers ret til løn under ferie fremover følger ferielovens almindelige regler om løn under ferie. Der henvises til lovforslagets afsnit Udvidelse af reglen om karensregistrering af værtspersoner FOA hilser det velkomment, at det foreslås, at værtsfamilier kan komme i karantæne for flere forhold, og at dette lovfæstes. FOA bemærker dog, at næsten ingen værtsfamilier i praksis får karantæne. FOA finder det positivt, at listen over de forhold, som kan give en værtsfamilie karantæne udvides. FOA mener således, at det er godt, at værtsfamilier kan komme i karantæne for ikke at betale flybilletter eller tegne de obligatoriske forsikringer. FOA foreslår, at en værtsfamilie også får karantæne, hvis værtsfamilien ikke anmelder forsikringshændelser. FOA oplyser i den forbindelse at have haft sager, hvor værtsfamilier har haft forsikringer, men hvor sagen ikke er blevet anmeldt til den relevante forsikring, hvorfor au pair-personen derfor ikke i praksis har været sikret erstatning, selv om tegnelse af forsikring allerede i dag er obligatorisk for værtsfamilien. FOA foreslår som et alternativ til karantæne, at værtsfamilierne idømmes bøde for manglende anmeldelse. FOA bemærker i den forbindelse, at det vil være i lighed med de regler, som kan benyttes, hvis en arbejdsgiver, læge eller tandlæge underlader at anmelde en arbejdsskade, jf. Arbejdsskadelovens 82 stk. 3. FOA bemærker i forhold til effekten af karantæneregler og karensregisteret, at Udlændingeservice i 2010 oplyste, at kun én familie var karensregistreret. Det er ikke 4

5 FOA s indtryk, at dette har ændret sig væsentligt siden. FOA har erfaringer med, at der er langt flere tilfælde, hvor der allerede ud fra de gældende regler burde gives karantæne. FOA finder at dette synspunkt understøttes af SFI s undersøgelse af au pair-ordningen fra Kommentar: Det fremgår af udlændingelovens 21 a, hvornår en værtsperson karensregistreres. Med aftalen om en bedre au pair-ordning udvides 21 a s anvendelsesområde. Med aftalen gøres det samtidig mere gennemsigtigt, hvornår karensafgørelsen indtræder. Det fremgår således bl.a. af aftalen, at det fremadrettet vil være et krav, at au pair-personens lommepengebeløb indbetales på en dansk bankkonto. Det bemærkes, at Arbejdsskadestyrelsen fra 1. juli 2012 har haft hjemmel til at udstede administrative bøder i visse situationer. Det gælder for eksempel værtsfamilier, som ikke tegner den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, eller som ikke overholder deres pligt til at anmelde arbejdsulykker. FOA mener, at den administrative praksis omkring karensregisteret bør overvejes og præciseres, således at au pair-personer fremover bliver bedre beskyttet, og en værtsfamilie ikke gentagne gange kan overtræde reglerne. LO henviser til FOA s bemærkninger for så vidt angår karantæne og karensbestemmelser. Kommentar: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering træffer afgørelse om karensregistrering, når en au pair-person har udført pligter hos værtsfamilien i mere end det tidsmæssige maksimum for au pair-personens opholdstilladelse, når au pair-personen ikke modtager tilstrækkelige lommepenge, eller når au pairpersonen ikke har fået stillet et separat værelse til rådighed. Med aftalen om en bedre au pair-ordning udvides karensgrundene til også at omfatte, når værtsfamilien ikke har betalt for au pair-personens ind- og hjemrejsebillet, og når værtsfamilien ikke har tegnet de nødvendige forsikringer. Karensen indtræder, når Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings undersøgelse med sikkerhed viser, at der har fundet misbrug af au pair-ordningen sted i form af et af de oplistede forhold. Indvandrerrådgivningen opfordrer til, at der indføres en regel om, at værtsfamilien skal betale hjemrejse og dens omkostninger, uanset hvad årsagen er til ophør af en au pair aftale. Indvandrerrådgivningen henviser til, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der administrerer au pair-tilladelser, har skabt en praksis, hvor en opsagt au pair-person, der søger efter en ny værtsfamilie ikke gives medhold i, at værtsfamilien fortsat skal betale hjemrejsen, hvis au pair-personen ikke kan finde en ny værtsfamilie. Kommentar: Efter den nuværende administrative praksis beror det på en konkret og individuel vurdering, hvornår værtsfamiliens pligt til at betale en hjemrejsebillet ophører. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vejleder au pair-personer og værtsfamilier til at tage stilling til dette i forbindelse med, at au pair-forholdet ophører. I styrelsens vurdering indgår bl.a. oplysning om årsagen til, at au pairopholdet ophører, hvor lang tid der er gået siden au pair-forholdet ophørte, og 5

6 hvad au pair-personen har tilkendegivet i forbindelse med ophøret. I praksis overtager en eventuel ny værtsfamilie forpligtelsen til at betale hjemrejsebilletten, når der underskrives en au pair-kontrakt med den nye familie. Som det fremgår af lovforslagets afsnit , vil de nærmere betingelser for betaling af ind- og hjemrejsebillet, herunder om frister for betaling og krav til skriftlighed, blive fastsat i bekendtgørelse. Bekendtgørelsen vil, hvis lovforslaget vedtages, træde i kraft den 1. juli 2015 samtidig med lovforslaget. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vil dog fortsat skulle foretage en konkret og individuel vurdering i hver enkelt sag. 5. Klare rammer for au pair-personer, der venter barn, og au pair-personer, der stifter familie FOA og LO mener, at det er positivt, at en au pair-person, der er gravid og som får sin opholdstilladelse inddraget ikke vil få fastsat en udrejsefrist i perioden fra 2 måneder før forventet termin til 2 måneder efter fødslen. FOA og LO så dog gerne en yderligere beskyttelse af gravide au pair-personer således, at en kontrakt mellem au pair-person og værtsfamilie ikke kan opsiges alene pga. graviditet, da den mest sandsynlige konsekvens af en sådan opsigelse vil være en inddragelse af au pair-personens opholdstilladelse. Institut for Menneskerettigheder finder, at en au pair-person, som påtænker at stifte familie eller har stiftet familie, også har behov for informationer om sine rettigheder med hensyn til bolig og underhold i perioden mellem fødsel og udrejse. Derudover finder instituttet det uklart, hvorvidt en oplysning om graviditet fra au pairpersonen giver værtsfamilien grundlag for at opsige kontrakten straks eller med frist. Hvis det er tilfældet, mener instituttet, at den pågældende ligeledes kan have behov for adgang til informationer om sine rettigheder fra ophøret af kontrakten frem til fødselstidspunktet. Institut for Menneskerettigheder anbefaler derfor med henblik på at fremme den enkeltes menneskerettigheder at der sikres adgang til informationer til au pair-personer, som har stiftet familie, om rettigheder med hensyn til bolig og underhold i perioden fra ophøret af kontrakten frem til fødselstidspunktet. Kommentar: Både au pair-person og værtsfamilie har på ethvert tidspunkt ret til at opsige en indgået au pair-aftale i henhold til gældende opsigelsesvarsel. Det indgår i aftalen om en bedre au pair-ordning, at opsigelsesvarslet for værtsfamilier hæves fra 14 dage til 1 måned. Hvis en au pair-person f.eks. bliver gravid, og værtsfamilien af denne grund ønsker at ophæve au pair-aftalen, vil dette således fremadrettet kunne ske med 1 måneds varsel. Det fremgår i øvrigt af aftalen, at det er vigtigt, at den enkelte au pair-person, der føder under opholdet her i landet, er bekendt med sine rettigheder og pligter, og at au pair-personer, der skal føde under opholdet, derfor fremadrettet vil modtage et særskilt vejledningsmateriale, ligesom de vil blive tilbudt en individuel rådgivende vejledningssamtale i forhold til den enkeltes konkrete situation hos en relevant aktør eller myndighed. Institut for Menneskerettigheder bemærker, at opholdstilladelsen i henhold til udkastets 9 j, stk. 5, betinges af, at udlændingen ikke har stiftet familie, hvilket betyder, at en au pair-person, som i Danmark stifter familie eller bliver gift, kan få 6

7 inddraget sin opholdstilladelse. Instituttet finder det imidlertid uklart, hvorfor au pair-personer, der tidligere har været gift eller levet i registreret partnerskab, men nu er fraskilt, ikke kan få eller bevare en opholdstilladelse som au pair. Institut for Menneskerettigheder anbefaler derfor med henblik på en afklaring i forhold til menneskeretten at der redegøres nærmere for, hvorfor en au-pair person, der tidligere har været gift eller levet i registreret partnerskab, men nu er fraskilt, ikke kan få eller bevare opholdstilladelse som au pair. Kommentar: Et au pair-ophold er uforeneligt med, at au pair-personen selv har stiftet familie. En au pair-person anses som udgangspunkt for at have stiftet familie, hvis au pair-personen er gift, lever i registreret partnerskab, tidligere har været gift eller levet i registreret partnerskab, lever i fast samlivsforhold eller har børn. 6. Ligestillingsmæssige bemærkninger Institut for Menneskerettigheder bemærker, at den foreslåede 19, stk. 1, nr. 14, indebærer, at opholdstilladelsen kan inddrages, når lovens betingelser vedrørende au pair-personens familiemæssige status ikke er overholdt. Instituttet bemærker, at udkastet tilsigter at skabe lovmæssig gennemsigtighed for udlændinge, som overvejer et au pair-ophold i Danmark, eller allerede er i et sådant ophold og påtænker at stifte familie, herunder at blive forældre. Endvidere bemærker instituttet, at formålet blandt andet er, at en au pair-person, som bliver forælder under et au pairophold, skal kende sine rettigheder. Med forslaget præciseres det blandt andet, at opholdstilladelse er betinget af, at udlændingen ikke på ansøgningstidspunktet venter barn. I afsnit om ligestillingsmæssige overvejelser præciseres det, at ligestillingslovens forbud mod direkte diskrimination herved fraviges, hvortil instituttet ingen bemærkninger har. 7. Forhold til menneskeretten og EU-retten Institut for Menneskerettigheder fremhæver, at en afgørelse om afslag på og inddragelse af en opholdstilladelse under visse omstændigheder kan udgøre et indgreb i den pågældendes menneskerettigheder. Derudover gør instituttet opmærksom på, at der afhængigt af sagen kan være EU-retlige problemstillinger, eksempelvis hvis au pair-personen føder et barn, som på grund af den anden forælder får dansk statsborgerskab ved fødslen, jf. Zombrano-sagen (dom af , sag C-34/09). Instituttet fremhæver, at Danmarks menneskeretlige forpligtelser også gør sig gældende i forhold til au pair-personer, mens de opholder sig i Danmark. Da udkastet imidlertid ikke indeholder en beskrivelse af forholdet til menneskeretten og EU-retten anbefaler instituttet med henblik på at fremme den enkeltes menneskerettigheder at forholdet til menneskeretten og EU-retten beskrives i lovforslaget. Kommentar: Lovforslaget er i afsnit uddybet med et afsnit om Danmarks internationale forpligtelser efter Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og i afsnit 8 uddybet med lovforslagets forhold til EU-retten. 8. Øvrige bemærkninger 8.1 Aldersgrænse Børnerådet kan særligt tilslutte sig, at aldersgrænsen for au pair-personer hæves fra 17 år i dag til 18 år for at sikre, at personerne er myndige, når de søger opholdstilladelse. Dermed mener Børnerådet, at det i alle sammenhænge vil være lettere for 7

8 au pair-personer at hævde deres rettigheder her i landet. Det undrer dog rådet, at denne aldersgrænse ikke fremgår af selve forslaget, men alene af bemærkningernes pkt. 1. Børnerådet foreslår derfor, at dette forhold af hensyn til forståeligheden af lovforslaget indskrives i teksten. Danske Advokater gør opmærksom på, at alderskravet på 18 år hverken fremgår af lovforslaget eller den nuværende udlændingelov. Kommentar: Det er i lovforslagets afsnit 2 præciseret, at dele af aftalen vil blive udmøntet i bekendtgørelse, og at det bl.a. drejer sig om forslaget om at hæve aldersgrænsen for au pair-personer. Bekendtgørelsen vil, hvis lovforslaget vedtages, træde i kraft den 1. juli 2015 samtidig med lovforslaget. 8.2 Au pair-opholdets status Institut for Menneskerettigheder bemærker overordnet set, at au pair-ordningen er baseret på uklare rammer om relationen mellem au pair-personen og værtsfamilien, hvilket skaber en risiko for en ulige relation mellem parterne. Instituttet bemærker, at au pair-ordningen oprindeligt er konstrueret med vægt på kulturel udveksling knyttet til en konkret værtsfamilie og at au pair-personens opholdstilladelse således er knyttet til en konkret værtsfamilie. Institut for Menneskerettigheder understreger, at det fremgår af en række rapporter fra blandt andet SFI (Den danske au pairordning 13:02), FOA (Au pair i Danmark Billig arbejdskraft eller kulturel udveksling) og Center mod Menneskehandel (Au pair og menneskehandlet? - Rekruttering, ophold i Danmark og drømme om fremtiden), at parterne i ordningen i dag primært er interesserede i henholdsvis at opnå en indtjening og at få udført arbejdsopgaver i hjemmet. I den forbindelse bemærker instituttet, at au pair-personen imidlertid ikke har en arbejdstilladelse og kun er omfattet af dele af den lovgivning, der gælder for arbejdstagere. Institut for Menneskerettigheder finder, at der er behov for fortsat afklaring af, i hvilket omfang au pair-ordningen drejer sig om kulturudveksling eller reelt har karakter af arbejde. Indvandrerrådgivningen er af den opfattelse, at au pair-området kan betragtes som social dumping både på arbejdsmiljø og aflønning. Indvandrerrådgivningen påpeger derfor, at au pair-området sagtens kan trænge til større forbedringer med at sikre betydeligt bedre løn og ansættelsesforhold, at arbejdsforholdene bliver lagt ind under arbejdsmiljøkontrol, at der straks ved ankomst skal være en dags introduktion, som værtsfamilien skal betale om rettigheder i Danmark og værtsfamiliernes forpligtelser. FOA og LO anfører, at der trods forbedringer fortsat er tale om dårligere vilkår, end der gives andre lønmodtagere på det danske arbejdsmarked. LO mener, at det er problematisk, at beskyttelsen af gravide og barslende au pair-personer ikke svarer til den beskyttelse, som lønmodtagere har på det øvrige arbejdsmarked. FOA foreslår, at der gives karantæne til værtsfamilien, hvis der forekommer arbejdsmiljøovertrædelser. I forhold til arbejdsmiljøovertrædelser, er det sådan i dag, at Arbejdstilsynet ikke skal føre tilsyn med arbejde, der foregår i arbejdsgiverens private husholdning, jf. arbejdsmiljølovens 2 stk. 2, med henvisning til 59. FOA mener derfor, at au pair-personer er meget dårligt beskyttet på området og at en karensbestemmelse skal være med til at understrege værtsfamiliens ansvar. 8

9 Kommentar: Formålet med et au pair-ophold er kulturel udveksling. Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair tager udgangspunkt i Europarådets overenskomst af 24. november 1969 (au pair-overenskomsten). Au pairoverenskomsten fastslår bl.a., at et au pair-ophold består i en midlertidig modtagelse inden for en familie til gengæld for visse tjenesteydelser af unge udlændinge, der er kommet for at forbedre deres sproglige og eventuelt tillige deres faglige kundskaber og udvide deres kulturelle horisont gennem opnåelse af et bedre kendskab til opholdslandet. Det er derfor en forudsætning for at meddele opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold, at au pair-personen må antages at ville få et tilfredsstillende sprogligt, fagligt og kulturelt udbytte af opholdet. Danske Advokater gør i relation til bemærkningerne i lovforslagets afsnit , hvoraf det fremgår, at au pair-personer ikke betragtes som lønmodtagere i ligebehandlingslovens forstand, opmærksom på, at bemærkningerne ikke er i overensstemmelse med en udtalelse fra beskæftigelsesministeren fra Danske Advokater bemærker således, at beskæftigelsesministeren, i sit bidrag til besvarelsen af udvalgsspørgsmål nr. 41 stillet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik til ministeren for flygtninge, indvandrere og integration den 22. oktober 2009 efter ønske fra folketingsmedlem Thomas Jensen (S), udtalte, at en au pair-person er en ansat i ligebehandlingslovens forstand. Danske Advokater anbefaler derfor, at der tages stilling til disse modstridende synspunkter, og at denne stillingstagen fremgår af lovforslaget. Kommentar: Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår det, at au pair-personer ikke betragtes som lønmodtagere i ligebehandlingslovens forstand, hvorfor ligebehandlingsloven ikke finder anvendelse for denne gruppe. Lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. er overvejende en arbejdsretlig lov, dvs., at den handler om udøvelse af arbejdsgiveres ledelsesret (ved ansættelse, forfremmelse, afskedigelse mv.) samt om indgåelse af kollektive overenskomster og individuelle ansættelsesaftaler. Loven regulerer således primært forholdet mellem arbejdsgivere og lønmodtagere. Formålet med et au pair-ophold er kulturel udveksling. I et au pair-forhold er au pair-personen ikke ansat af værtsfamilien, men deltager i værtsfamiliens dagligdag og familieliv. Au pair-personen får ikke løn, men lommepenge samt kost og logi. En au pair-person har heller ikke arbejdstilladelse i Danmark, men alene opholdstilladelse. Det er Beskæftigelsesministeriets samlede vurdering, at au pair-personer ikke kan anses for at være lønmodtagere i ligebehandlingslovens forstand. Beskæftigelsesministeriet skal på den baggrund beklage, at ministeriet i 2009 bidrog til en folketingsbesvarelse, som gav udtryk for, at au-pair-personer er omfattet af ligebehandlingsloven. Svaret er ikke i overensstemmelse med ministeriets fortolkning af ligebehandlingsloven, og denne fejl berigtiges nu overfor udvalget med dette høringsnotat Kontrol og tilsyn FOA mener bl.a., at det kan overvejes, om omfanget af tilsynet med værtsfamilier er tilstrækkeligt og om den nuværende fremgangsmåde er den rigtige. Generelt 9

10 mener FOA, at tilsynspligten bør styrkes både ud fra indberetninger til styrelsen og i forhold til styrelsens generelle kontrolindsats på au pair-området. FOA foreslår, at politiet får indberetningspligt til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, når politiet modtager anmeldelser eller på anden måde er involveret i au pair-sager. Dette skal også ses i sammenhæng med den allerede eksisterende bestemmelse om, at værtsfamilier gives karantæne i tilfælde af vold m.v. FOA mener, at flere sager henlægges, ikke fordi de er grundløse eller på anden måde uden indhold, men fordi au pair-personen ikke længere har ophold i landet. FOA mener, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering som opfølgning på politiets indberetning bør have undersøgelsespligt af det konkrete tilfælde og forøget pligt til at føre tilsyn med værtsfamilien, hvis denne indgår en ny au pair-kontrakt. FOA mener endvidere, at styrelsen ligeledes bør have forøget pligt til at føre tilsyn, hvis andre parter har indberettet en værtsfamilie, og værtsfamilien indgår en ny au pairkontrakt. Kommentar: Det indgår ikke i aftalen om en bedre au pair-ordning, at sanktionsmulighederne over for værtsfamilierne skal udvides ud over, hvad udvidelsen af karensregistreringen indebærer, ligesom aftalen ikke indebærer forslag om yderligere kontroller. Kontrollen af au pair-personer og værtspersoner indgår i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings almindelige kontrolarbejde. Fra 2015 vil kontrollen primært ske ved registersamkøring med CPR, BBR og indkomstregistret. Det indebærer bl.a., at det vil blive muligt systematisk at kontrollere, om værtsfamilien har en bolig, som er stor nok til, at au pair-personen kan have sit eget værelse. 8.4 Bedre information Institut for Menneskerettigheder finder, at der i forbindelse med den fortsatte udmøntning af Aftale om en bedre au pair-ordning bør overvejes initiativer, som imødekommer problemerne vedrørende den uklare regulering af au pair-ordningen og den udsatte position, som au pair-personer risikerer at befinde sig i. Institut for Menneskerettigheder foreslår, at dette eksempelvis kan ske gennem udarbejdelse af en vejledning om au pair-personers retsstilling under deres ophold i Danmark, som ligeledes indeholder informationer om adgangen til tilbud, som yder juridisk rådgivning, såfremt den pågældende oplever behov herfor. Endvidere mener Institut for Menneskerettigheder, at der på baggrund af den enkelte kontrakt bør udarbejdes et overskueligt dokument, som sammenfatter de væsentlige konkrete vilkår for au pair-personens ydelser hos værtsfamilien. Kommentar: Det fremgår af aftalen om en bedre au pair-ordning, at den nuværende information på området skal forstærkes overfor både værtsfamilier og au pairpersoner med henblik på at styrke regelefterlevelsen. Det fremgår endvidere af aftalen, at alle au pair-personer fremover vil få udleveret en informationspjece sammen med opholdstilladelsen, og at vejledningsbrevet, der allerede i dag sendes til værtsfamilierne i forbindelse med udstedelse af opholdstilladelse, vil blive opdateret og udbygget. 10

11 Ligeledes fremgår det af aftalen, at der fremadrettet endvidere vil blive udsendt et opfølgningsbrev til både værtsfamilien og au pair-personen cirka tre måneder efter au pair-personens start hos familien. Herudover indgår det i aftalen, at det skema som værtfamilierne i dag skal udfylde som en del af ansøgningsskemaet skal udvides, så familien fremadrettet skal angive, i hvilke tidsrum au pair-personen skal udføre huslige opgaver for værtsfamilien. 11

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 185 Bilag 1 Offentligt A d v o k a t r å d e t Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72 A 2300 København S crh@star.dk + mum@star.dk

Læs mere

Aftale om en bedre au pair-ordning

Aftale om en bedre au pair-ordning 19. december 2014 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en bedre au pair-ordning Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

Nedenfor følger en kort beskrivelse af udspillets enkelte elementer.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af udspillets enkelte elementer. N O T A T Indholdet af udspilspakken på au pair-området 28. maj 2014 Sagsnr. 2013-8383 CAAU / hkc Udspilspakken indeholder følgende 14 forslag til ændringer af au pair-ordningen, som har til formål primært

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.)

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ferie Lovforslag nr. L 185 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. april 2015 af Henrik Dam Kristensen Forslag til Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ferie (Udmøntning af aftalen om en bedre au pair-ordning

Læs mere

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair N O T A T 23. januar 2012 Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair J.nr. 12/005066 Erhvervsenheden 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af Beskæftigelsesministeriets og Udlændingeservices

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder:

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder: au pair formidling Au pair formidling tilbyder professionel og kvalificeret kontakt mellem familier og au pairs fra Filippinerne. Vores baggrund er et indgående kendskab og tæt samarbejde med det filippinske

Læs mere

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Vores forslag er i overskriftsform:

Vores forslag er i overskriftsform: Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 12 Offentligt Oplæg til en gennemgribende revidering af Au Pair Ordningen FOA og KIT, oktober 2013 Vores forslag er i overskriftsform: Retssikkerhed Tiltrædelse

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1 (ret til at anmode

Læs mere

Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen

Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen 1. Hvad er Frit valg-ordningen? Frit valg-ordningen betyder, at kommunen kan vælge at give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte

Læs mere

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale.

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. På job i udlandet Ansættelseskontrakt Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. 1. Arbejdsgivers og lønmodtagers navn og adresse

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

AU1. Ansøgningsskema. Ansøgning om opholdstilladelse som au pair

AU1. Ansøgningsskema. Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Ansøgningsskema Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold hos en værtsfamilie

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Privat pasning omfatter børn i alderen 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor barnet almindeligvis optages i børnehaveklasse.

Privat pasning omfatter børn i alderen 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor barnet almindeligvis optages i børnehaveklasse. Privat pasning Hvad er Privat pasning Kommunen skal give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte kommunens dagtilbud. Privat pasning indebærer,

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt T A L E T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 16. marts 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere)

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) IN6_da_141014 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af asylansøgere, som ønsker at arbejde

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Frit valg-ordningen 2013

Frit valg-ordningen 2013 Frit valg-ordningen 2013 1. Hvad er Frit valg-ordningen? Frit valg-ordningen betyder, at kommunen giver et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte

Læs mere

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 Outsourcing og medarbejdere v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Dagens program Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse i forbindelse med offentlig udbud, og hvad

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 20. november 2014 J.nr. 14-0357670 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven,

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern AR4_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er

Læs mere