1. Indledning Høringsnotatet angår lovforslag om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Indledning Høringsnotatet angår lovforslag om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v."

Transkript

1 Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 185 Bilag 1 Offentligt N O T A T Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Udmøntning af aftalen om en bedre au pair-ordning m.v.) 8. april 2015 J.nr AREK/mgl/mum 1. Indledning Høringsnotatet angår lovforslag om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.) Lovforslaget blev sendt i ekstern høring den 4. februar 2015 med frist til den 26. februar Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.: Advokatsamfundet, Au Pair Network, Børnerådet, Børns Vilkår, Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA), Center mod Menneskehandel, DA, Danske Advokater, Dansk Missionsråd, Den Katolske Kirke i Danmark, FOA, Foreningen af Udlændingeretsadvokater, FriSe, Frivilligrådet, Frivilligt Forum, Færøernes Landsstyre, Naalakkersuisut (Grønlands Selvstyre), Indvandrerrådgivningen, Institut for Menneskerettigheder, Kirkernes Integrationstjeneste, KL, Københavns Byret, LO, Præsidenten for Vestre Landsret, Præsidenten for Østre Landsret, Red Barnet, Rigspolitiet, Udlændingenævnet. Følgende har afgivet høringssvar: Advokatsamfundet, Børnerådet, FOA, Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA), Center Mod Menneskehandel, DA, Danske Advokater, Indvandrerrådgivningen, Institut for Menneskerettigheder, KL, LO, Rigspolitiet, Udlændingenævnet. Følgende har afgivet høringssvar men ikke haft bemærkninger til lovforslaget: Advokatsamfundet, Center Mod Menneskehandel, DA, KL, Rigspolitiet, Udlændingenævnet. Præsidenten for Vestre Landsret og Præsidenten for Østre Landsret har ikke ønsket at udtale sig om lovudkastet. De modtagne høringssvar vedlægges. Nedenfor gennemgås de indkomne høringssvar så vidt muligt opdelt efter den struktur, der er i lovforslagets almindelige bemærkninger. Under hvert emneområde angives de enkelte myndigheders og organisationers hovedsynspunkter samt Beskæftigelsesministeriets kommentarer hertil. Der er ikke udarbejdet kommentarer til de bemærkninger, der ikke direkte vedrører lovforslaget.

2 Såfremt de indkomne høringssvar har givet anledning til ændringer i lovforslaget, er det anført i hvilket afsnit ændringerne er indarbejdet. 2. Generelle bemærkninger Indvandrerrådgivningen anfører at kunne tilslutte sig de hårdt tiltrængte forbedringer på au-pair området. Børnerådet tilslutter sig aftalepartiernes ønske om at forbedre forholdene for au pair-personer i Danmark og finder forslagets enkelte elementer hensigtsmæssige i den henseende. FOA hilser som fagforening for au pair, og med de erfaringer FOA har på området, samlet set de foreslåede forbedringer velkommen. FOA finder det positivt, at værtsfamilien skal betale flybilletten for au pair-personen både ud og hjem, at der kommer mere fritid samt en klarere opdeling mellem arbejdstid og fritid, og at au pair-personens lommepenge fremover skal indbetales på en bankkonto. FOA finder det endvidere positivt, at opsigelsesvarslet fra værtsfamiliens side forlænges, og at der gives ferie med løn, efterhånden som den optjenes. FOA mener, at det er godt, at der indføres kontrol med rekrutteringsbureauer. FOA mener, at det er forbedringer, der vil afhjælpe væsentlige udfordringer for au pair-personer. FOA hilser det endelig meget velkomment, at lommepengebeløbet hæves, og at gravide nu får bedre beskyttelse. LO hilser overordnet set de foreslåede forbedringer af au pair-ordningen velkomne. LO mener, at det er positivt, at lommepengebeløbet hæves, at au pair-personer får ud- og hjemrejse betalt af værtsfamilien, mere fritid, en klarere opdeling af arbejdsugen i henholdsvis arbejde og fritid, og ferie med løn efterhånden som ferien optjenes. LO mener også, at det er positivt med en øget gennemsigtighed og beskyttelse af au pair-personer, der venter barn. Institut for Menneskerettigheder finder det positivt, at regeringen ønsker at give au pair-personer i Danmark bedre vilkår gennem Aftale om en bedre au pairordning, hvoraf dele af aftalen udmøntes i det foreliggende udkast til forslag til ændringer af udlændingeloven og ferieloven. Instituttet bemærker i den forbindelse, at de i deres statusrapport for 2013 anbefalede, at Danmark foretager en revision af au pair-ordningen med henblik på at undgå udnyttelse og sikre overholdelse af au pair-personers rettigheder og for at sikre klarhed i reglerne. Kommentar: Beskæftigelsesministeriet har noteret sig de fremførte synspunkter. 3. Bedre vilkår for au pair-personer 3.1 Mulighed for frivilligt arbejde under au pair-opholdet Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) bemærker, at principielt kan alle, der legalt opholder sig i Danmark deltage i legale aktiviteter herunder frivilligt arbejde. CFSA finder det dog relevant, at det af lovforslaget positivt fremgår, at udlændinge med opholdstilladelse kan udføre frivilligt arbejde i Danmark. CFSA bemærker, at en tilkendegivelse heraf er i god overensstemmelse med ønsket om at øge det frivillige engagement i landet, bl.a. jf. regeringens initiativer om at gøre det lettere at være frivillig. CFSA formoder, at lovforslaget med de ledsagende be- 2

3 mærkninger vil bidrage til inklusion af målgruppen i konferencer, kompetenceudvikling m.v., der er dedikeret til den frivillige verden. CFSA anbefaler, at der foretages en forenkling af teksten i bemærkningerne, punkt CFSA anfører i den forbindelse, at der ikke er behov for at indskrive særlige begrænsninger i målgruppens muligheder for at udføre frivillige opgaver. CFSA finder, at den nuværende formulering skaber en ny barriere i form af umiddelbare vanskeligheder ved at afgøre om det frivillige arbejde falder inden- eller udenfor særreglen. CFSA finder endvidere, at lovforslaget og den øvrige tekst i bemærkningens afsnit fastslår, at målgruppen kan udføre frivilligt arbejde inden for den stående definition og forståelse af frivilligt arbejde. Derved mener CFSA, at målgruppen underlægges de samme aktivitetsbegrænsninger som andre frivillige herunder at arbejde, der udføres med kommercielt formål, ikke betragtes som frivilligt arbejde. Kommentar: Det bemærkes, at det fremgår af udlændingelovens 13, at udlændinge skal have arbejdstilladelse for at tage lønnet eller ulønnet beskæftigelse. Det bemærkes herudover, at det er afgørende, at det ulønnede frivillige arbejde ikke må erstatte lønnet arbejdskraft, og det vurderes derfor nødvendigt i bemærkningerne at præcisere, at det ulønnede frivillige arbejde skal være en del af organisationens eller foreningens kerneopgave. Institut for Menneskerettigheder fremhæver, at en au pair-person, i henhold til udkastets 9 j, stk. 11, kan udføre ulønnet frivilligt arbejde. Instituttet finder dette forslag positivt og bemærker i den forbindelse, at det frivillige arbejde ikke berører det tidsrum, hvor denne skal udføre pligter for værtsfamilien. Instituttet finder det vigtigt, at den enkelte au pair-person har mulighed for forinden påbegyndelse af et frivilligt arbejde at tilegne sig viden om, præcis hvilket frivilligt arbejde den pågældende kan tage, uden at dette får konsekvenser for au pair-personen. Institut for Menneskerettigheder anbefaler med henblik på at fremme den enkeltes menneskerettigheder at det sikres, at au pair-personen har adgang til klare informationer om, hvilken form for frivilligt arbejde denne kan indgå i. Kommentar: Rammerne for det frivillige arbejde er beskrevet i lovforslagets afsnit Det fremgår således, at en au pair-person kan udføre ulønnet frivilligt arbejde inden for f.eks. sundhedsområdet, det sociale område eller idræts- og fritidsområdet. Det er endvidere præciseret, at der f.eks. kan være tale om ulønnet frivilligt arbejde i en humanitær hjælpeorganisation, et spejderkorps, en idrætsforening, en misbrugsforening, en patientforening, en besøgstjeneste, en flygtningeorganisation eller en sogneforening. Herudover fremgår det, at det ulønnede frivillige arbejde skal være en del af organisationens eller foreningens kerneopgave, at arbejdet tidsmæssigt skal stå i rimeligt forhold til udlændingens pligter ved værtsfamilien, og at det ulønnede frivillige arbejde ikke må erstatte lønnet arbejdskraft. Det bemærkes i øvrigt, at det af aftalen om en bedre au pair-ordning fremgår, at den nuværende information på au pair-området skal forstærkes over for både værtsfamilier og au pair-personer. Det nuværende informationsmateriale til au pair-personer og værtsfamilier vil derfor blive opdateret og udbygget. 3

4 3.2 Bedre sikring af retten til ferie FOA og LO finder, at de foreslåede ændringer af ferieloven lægger op til en forringelse af den løn, som au pair-personen får under sin ferie, da feriepenge ifølge forslaget kun skal beregnes på grundlag af lommepenge og kost i modsætning til gældende administrativ praksis, hvor feriepenge tillige skal beregnes af værdien af logi. FOA og LO finder en sådan forringelse urimelig, da værdien af logi udgør en væsentlig del af au pair-personens indtægt. FOA mener i øvrigt, at manglende afholdelse af ferie og manglende udbetaling af feriepenge har medført væsentlige problemer for au pair-personer, og FOA finder det derfor meget positivt, at reglerne forbedres. Kommentar: Efter gældende administrativ praksis har au pair-personer været berettiget til løn under ferien samt værdien af kost og logi. Ved ændring af feriereglerne for au pair-personer skabes der nu overensstemmelse med ferielovens almindelige regler, hvorefter løn under ferie defineres som den sædvanlige og fast påregnelige løn på ferietidspunktet, hvortil lægges værdien af eventuelle personalegoder, som lønmodtageren ikke råder over under ferien. Efter forslaget får au pair-personer under ferie ret til de lommepenge, som au pair-personen normalvis får af værtsfamilien og hertil skal lægges værdien af kost i den periode, hvor ferien holdes. Værdien af logi indgår derimod ikke i lønnen under ferien, da au pair-personen fortsat kan råde over logiet i ferieperioden. Det vil blive præciseret i bemærkningerne til lovforslaget, at au pair-personers ret til løn under ferie fremover følger ferielovens almindelige regler om løn under ferie. Der henvises til lovforslagets afsnit Udvidelse af reglen om karensregistrering af værtspersoner FOA hilser det velkomment, at det foreslås, at værtsfamilier kan komme i karantæne for flere forhold, og at dette lovfæstes. FOA bemærker dog, at næsten ingen værtsfamilier i praksis får karantæne. FOA finder det positivt, at listen over de forhold, som kan give en værtsfamilie karantæne udvides. FOA mener således, at det er godt, at værtsfamilier kan komme i karantæne for ikke at betale flybilletter eller tegne de obligatoriske forsikringer. FOA foreslår, at en værtsfamilie også får karantæne, hvis værtsfamilien ikke anmelder forsikringshændelser. FOA oplyser i den forbindelse at have haft sager, hvor værtsfamilier har haft forsikringer, men hvor sagen ikke er blevet anmeldt til den relevante forsikring, hvorfor au pair-personen derfor ikke i praksis har været sikret erstatning, selv om tegnelse af forsikring allerede i dag er obligatorisk for værtsfamilien. FOA foreslår som et alternativ til karantæne, at værtsfamilierne idømmes bøde for manglende anmeldelse. FOA bemærker i den forbindelse, at det vil være i lighed med de regler, som kan benyttes, hvis en arbejdsgiver, læge eller tandlæge underlader at anmelde en arbejdsskade, jf. Arbejdsskadelovens 82 stk. 3. FOA bemærker i forhold til effekten af karantæneregler og karensregisteret, at Udlændingeservice i 2010 oplyste, at kun én familie var karensregistreret. Det er ikke 4

5 FOA s indtryk, at dette har ændret sig væsentligt siden. FOA har erfaringer med, at der er langt flere tilfælde, hvor der allerede ud fra de gældende regler burde gives karantæne. FOA finder at dette synspunkt understøttes af SFI s undersøgelse af au pair-ordningen fra Kommentar: Det fremgår af udlændingelovens 21 a, hvornår en værtsperson karensregistreres. Med aftalen om en bedre au pair-ordning udvides 21 a s anvendelsesområde. Med aftalen gøres det samtidig mere gennemsigtigt, hvornår karensafgørelsen indtræder. Det fremgår således bl.a. af aftalen, at det fremadrettet vil være et krav, at au pair-personens lommepengebeløb indbetales på en dansk bankkonto. Det bemærkes, at Arbejdsskadestyrelsen fra 1. juli 2012 har haft hjemmel til at udstede administrative bøder i visse situationer. Det gælder for eksempel værtsfamilier, som ikke tegner den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, eller som ikke overholder deres pligt til at anmelde arbejdsulykker. FOA mener, at den administrative praksis omkring karensregisteret bør overvejes og præciseres, således at au pair-personer fremover bliver bedre beskyttet, og en værtsfamilie ikke gentagne gange kan overtræde reglerne. LO henviser til FOA s bemærkninger for så vidt angår karantæne og karensbestemmelser. Kommentar: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering træffer afgørelse om karensregistrering, når en au pair-person har udført pligter hos værtsfamilien i mere end det tidsmæssige maksimum for au pair-personens opholdstilladelse, når au pair-personen ikke modtager tilstrækkelige lommepenge, eller når au pairpersonen ikke har fået stillet et separat værelse til rådighed. Med aftalen om en bedre au pair-ordning udvides karensgrundene til også at omfatte, når værtsfamilien ikke har betalt for au pair-personens ind- og hjemrejsebillet, og når værtsfamilien ikke har tegnet de nødvendige forsikringer. Karensen indtræder, når Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings undersøgelse med sikkerhed viser, at der har fundet misbrug af au pair-ordningen sted i form af et af de oplistede forhold. Indvandrerrådgivningen opfordrer til, at der indføres en regel om, at værtsfamilien skal betale hjemrejse og dens omkostninger, uanset hvad årsagen er til ophør af en au pair aftale. Indvandrerrådgivningen henviser til, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der administrerer au pair-tilladelser, har skabt en praksis, hvor en opsagt au pair-person, der søger efter en ny værtsfamilie ikke gives medhold i, at værtsfamilien fortsat skal betale hjemrejsen, hvis au pair-personen ikke kan finde en ny værtsfamilie. Kommentar: Efter den nuværende administrative praksis beror det på en konkret og individuel vurdering, hvornår værtsfamiliens pligt til at betale en hjemrejsebillet ophører. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vejleder au pair-personer og værtsfamilier til at tage stilling til dette i forbindelse med, at au pair-forholdet ophører. I styrelsens vurdering indgår bl.a. oplysning om årsagen til, at au pairopholdet ophører, hvor lang tid der er gået siden au pair-forholdet ophørte, og 5

6 hvad au pair-personen har tilkendegivet i forbindelse med ophøret. I praksis overtager en eventuel ny værtsfamilie forpligtelsen til at betale hjemrejsebilletten, når der underskrives en au pair-kontrakt med den nye familie. Som det fremgår af lovforslagets afsnit , vil de nærmere betingelser for betaling af ind- og hjemrejsebillet, herunder om frister for betaling og krav til skriftlighed, blive fastsat i bekendtgørelse. Bekendtgørelsen vil, hvis lovforslaget vedtages, træde i kraft den 1. juli 2015 samtidig med lovforslaget. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vil dog fortsat skulle foretage en konkret og individuel vurdering i hver enkelt sag. 5. Klare rammer for au pair-personer, der venter barn, og au pair-personer, der stifter familie FOA og LO mener, at det er positivt, at en au pair-person, der er gravid og som får sin opholdstilladelse inddraget ikke vil få fastsat en udrejsefrist i perioden fra 2 måneder før forventet termin til 2 måneder efter fødslen. FOA og LO så dog gerne en yderligere beskyttelse af gravide au pair-personer således, at en kontrakt mellem au pair-person og værtsfamilie ikke kan opsiges alene pga. graviditet, da den mest sandsynlige konsekvens af en sådan opsigelse vil være en inddragelse af au pair-personens opholdstilladelse. Institut for Menneskerettigheder finder, at en au pair-person, som påtænker at stifte familie eller har stiftet familie, også har behov for informationer om sine rettigheder med hensyn til bolig og underhold i perioden mellem fødsel og udrejse. Derudover finder instituttet det uklart, hvorvidt en oplysning om graviditet fra au pairpersonen giver værtsfamilien grundlag for at opsige kontrakten straks eller med frist. Hvis det er tilfældet, mener instituttet, at den pågældende ligeledes kan have behov for adgang til informationer om sine rettigheder fra ophøret af kontrakten frem til fødselstidspunktet. Institut for Menneskerettigheder anbefaler derfor med henblik på at fremme den enkeltes menneskerettigheder at der sikres adgang til informationer til au pair-personer, som har stiftet familie, om rettigheder med hensyn til bolig og underhold i perioden fra ophøret af kontrakten frem til fødselstidspunktet. Kommentar: Både au pair-person og værtsfamilie har på ethvert tidspunkt ret til at opsige en indgået au pair-aftale i henhold til gældende opsigelsesvarsel. Det indgår i aftalen om en bedre au pair-ordning, at opsigelsesvarslet for værtsfamilier hæves fra 14 dage til 1 måned. Hvis en au pair-person f.eks. bliver gravid, og værtsfamilien af denne grund ønsker at ophæve au pair-aftalen, vil dette således fremadrettet kunne ske med 1 måneds varsel. Det fremgår i øvrigt af aftalen, at det er vigtigt, at den enkelte au pair-person, der føder under opholdet her i landet, er bekendt med sine rettigheder og pligter, og at au pair-personer, der skal føde under opholdet, derfor fremadrettet vil modtage et særskilt vejledningsmateriale, ligesom de vil blive tilbudt en individuel rådgivende vejledningssamtale i forhold til den enkeltes konkrete situation hos en relevant aktør eller myndighed. Institut for Menneskerettigheder bemærker, at opholdstilladelsen i henhold til udkastets 9 j, stk. 5, betinges af, at udlændingen ikke har stiftet familie, hvilket betyder, at en au pair-person, som i Danmark stifter familie eller bliver gift, kan få 6

7 inddraget sin opholdstilladelse. Instituttet finder det imidlertid uklart, hvorfor au pair-personer, der tidligere har været gift eller levet i registreret partnerskab, men nu er fraskilt, ikke kan få eller bevare en opholdstilladelse som au pair. Institut for Menneskerettigheder anbefaler derfor med henblik på en afklaring i forhold til menneskeretten at der redegøres nærmere for, hvorfor en au-pair person, der tidligere har været gift eller levet i registreret partnerskab, men nu er fraskilt, ikke kan få eller bevare opholdstilladelse som au pair. Kommentar: Et au pair-ophold er uforeneligt med, at au pair-personen selv har stiftet familie. En au pair-person anses som udgangspunkt for at have stiftet familie, hvis au pair-personen er gift, lever i registreret partnerskab, tidligere har været gift eller levet i registreret partnerskab, lever i fast samlivsforhold eller har børn. 6. Ligestillingsmæssige bemærkninger Institut for Menneskerettigheder bemærker, at den foreslåede 19, stk. 1, nr. 14, indebærer, at opholdstilladelsen kan inddrages, når lovens betingelser vedrørende au pair-personens familiemæssige status ikke er overholdt. Instituttet bemærker, at udkastet tilsigter at skabe lovmæssig gennemsigtighed for udlændinge, som overvejer et au pair-ophold i Danmark, eller allerede er i et sådant ophold og påtænker at stifte familie, herunder at blive forældre. Endvidere bemærker instituttet, at formålet blandt andet er, at en au pair-person, som bliver forælder under et au pairophold, skal kende sine rettigheder. Med forslaget præciseres det blandt andet, at opholdstilladelse er betinget af, at udlændingen ikke på ansøgningstidspunktet venter barn. I afsnit om ligestillingsmæssige overvejelser præciseres det, at ligestillingslovens forbud mod direkte diskrimination herved fraviges, hvortil instituttet ingen bemærkninger har. 7. Forhold til menneskeretten og EU-retten Institut for Menneskerettigheder fremhæver, at en afgørelse om afslag på og inddragelse af en opholdstilladelse under visse omstændigheder kan udgøre et indgreb i den pågældendes menneskerettigheder. Derudover gør instituttet opmærksom på, at der afhængigt af sagen kan være EU-retlige problemstillinger, eksempelvis hvis au pair-personen føder et barn, som på grund af den anden forælder får dansk statsborgerskab ved fødslen, jf. Zombrano-sagen (dom af , sag C-34/09). Instituttet fremhæver, at Danmarks menneskeretlige forpligtelser også gør sig gældende i forhold til au pair-personer, mens de opholder sig i Danmark. Da udkastet imidlertid ikke indeholder en beskrivelse af forholdet til menneskeretten og EU-retten anbefaler instituttet med henblik på at fremme den enkeltes menneskerettigheder at forholdet til menneskeretten og EU-retten beskrives i lovforslaget. Kommentar: Lovforslaget er i afsnit uddybet med et afsnit om Danmarks internationale forpligtelser efter Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og i afsnit 8 uddybet med lovforslagets forhold til EU-retten. 8. Øvrige bemærkninger 8.1 Aldersgrænse Børnerådet kan særligt tilslutte sig, at aldersgrænsen for au pair-personer hæves fra 17 år i dag til 18 år for at sikre, at personerne er myndige, når de søger opholdstilladelse. Dermed mener Børnerådet, at det i alle sammenhænge vil være lettere for 7

8 au pair-personer at hævde deres rettigheder her i landet. Det undrer dog rådet, at denne aldersgrænse ikke fremgår af selve forslaget, men alene af bemærkningernes pkt. 1. Børnerådet foreslår derfor, at dette forhold af hensyn til forståeligheden af lovforslaget indskrives i teksten. Danske Advokater gør opmærksom på, at alderskravet på 18 år hverken fremgår af lovforslaget eller den nuværende udlændingelov. Kommentar: Det er i lovforslagets afsnit 2 præciseret, at dele af aftalen vil blive udmøntet i bekendtgørelse, og at det bl.a. drejer sig om forslaget om at hæve aldersgrænsen for au pair-personer. Bekendtgørelsen vil, hvis lovforslaget vedtages, træde i kraft den 1. juli 2015 samtidig med lovforslaget. 8.2 Au pair-opholdets status Institut for Menneskerettigheder bemærker overordnet set, at au pair-ordningen er baseret på uklare rammer om relationen mellem au pair-personen og værtsfamilien, hvilket skaber en risiko for en ulige relation mellem parterne. Instituttet bemærker, at au pair-ordningen oprindeligt er konstrueret med vægt på kulturel udveksling knyttet til en konkret værtsfamilie og at au pair-personens opholdstilladelse således er knyttet til en konkret værtsfamilie. Institut for Menneskerettigheder understreger, at det fremgår af en række rapporter fra blandt andet SFI (Den danske au pairordning 13:02), FOA (Au pair i Danmark Billig arbejdskraft eller kulturel udveksling) og Center mod Menneskehandel (Au pair og menneskehandlet? - Rekruttering, ophold i Danmark og drømme om fremtiden), at parterne i ordningen i dag primært er interesserede i henholdsvis at opnå en indtjening og at få udført arbejdsopgaver i hjemmet. I den forbindelse bemærker instituttet, at au pair-personen imidlertid ikke har en arbejdstilladelse og kun er omfattet af dele af den lovgivning, der gælder for arbejdstagere. Institut for Menneskerettigheder finder, at der er behov for fortsat afklaring af, i hvilket omfang au pair-ordningen drejer sig om kulturudveksling eller reelt har karakter af arbejde. Indvandrerrådgivningen er af den opfattelse, at au pair-området kan betragtes som social dumping både på arbejdsmiljø og aflønning. Indvandrerrådgivningen påpeger derfor, at au pair-området sagtens kan trænge til større forbedringer med at sikre betydeligt bedre løn og ansættelsesforhold, at arbejdsforholdene bliver lagt ind under arbejdsmiljøkontrol, at der straks ved ankomst skal være en dags introduktion, som værtsfamilien skal betale om rettigheder i Danmark og værtsfamiliernes forpligtelser. FOA og LO anfører, at der trods forbedringer fortsat er tale om dårligere vilkår, end der gives andre lønmodtagere på det danske arbejdsmarked. LO mener, at det er problematisk, at beskyttelsen af gravide og barslende au pair-personer ikke svarer til den beskyttelse, som lønmodtagere har på det øvrige arbejdsmarked. FOA foreslår, at der gives karantæne til værtsfamilien, hvis der forekommer arbejdsmiljøovertrædelser. I forhold til arbejdsmiljøovertrædelser, er det sådan i dag, at Arbejdstilsynet ikke skal føre tilsyn med arbejde, der foregår i arbejdsgiverens private husholdning, jf. arbejdsmiljølovens 2 stk. 2, med henvisning til 59. FOA mener derfor, at au pair-personer er meget dårligt beskyttet på området og at en karensbestemmelse skal være med til at understrege værtsfamiliens ansvar. 8

9 Kommentar: Formålet med et au pair-ophold er kulturel udveksling. Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair tager udgangspunkt i Europarådets overenskomst af 24. november 1969 (au pair-overenskomsten). Au pairoverenskomsten fastslår bl.a., at et au pair-ophold består i en midlertidig modtagelse inden for en familie til gengæld for visse tjenesteydelser af unge udlændinge, der er kommet for at forbedre deres sproglige og eventuelt tillige deres faglige kundskaber og udvide deres kulturelle horisont gennem opnåelse af et bedre kendskab til opholdslandet. Det er derfor en forudsætning for at meddele opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold, at au pair-personen må antages at ville få et tilfredsstillende sprogligt, fagligt og kulturelt udbytte af opholdet. Danske Advokater gør i relation til bemærkningerne i lovforslagets afsnit , hvoraf det fremgår, at au pair-personer ikke betragtes som lønmodtagere i ligebehandlingslovens forstand, opmærksom på, at bemærkningerne ikke er i overensstemmelse med en udtalelse fra beskæftigelsesministeren fra Danske Advokater bemærker således, at beskæftigelsesministeren, i sit bidrag til besvarelsen af udvalgsspørgsmål nr. 41 stillet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik til ministeren for flygtninge, indvandrere og integration den 22. oktober 2009 efter ønske fra folketingsmedlem Thomas Jensen (S), udtalte, at en au pair-person er en ansat i ligebehandlingslovens forstand. Danske Advokater anbefaler derfor, at der tages stilling til disse modstridende synspunkter, og at denne stillingstagen fremgår af lovforslaget. Kommentar: Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår det, at au pair-personer ikke betragtes som lønmodtagere i ligebehandlingslovens forstand, hvorfor ligebehandlingsloven ikke finder anvendelse for denne gruppe. Lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. er overvejende en arbejdsretlig lov, dvs., at den handler om udøvelse af arbejdsgiveres ledelsesret (ved ansættelse, forfremmelse, afskedigelse mv.) samt om indgåelse af kollektive overenskomster og individuelle ansættelsesaftaler. Loven regulerer således primært forholdet mellem arbejdsgivere og lønmodtagere. Formålet med et au pair-ophold er kulturel udveksling. I et au pair-forhold er au pair-personen ikke ansat af værtsfamilien, men deltager i værtsfamiliens dagligdag og familieliv. Au pair-personen får ikke løn, men lommepenge samt kost og logi. En au pair-person har heller ikke arbejdstilladelse i Danmark, men alene opholdstilladelse. Det er Beskæftigelsesministeriets samlede vurdering, at au pair-personer ikke kan anses for at være lønmodtagere i ligebehandlingslovens forstand. Beskæftigelsesministeriet skal på den baggrund beklage, at ministeriet i 2009 bidrog til en folketingsbesvarelse, som gav udtryk for, at au-pair-personer er omfattet af ligebehandlingsloven. Svaret er ikke i overensstemmelse med ministeriets fortolkning af ligebehandlingsloven, og denne fejl berigtiges nu overfor udvalget med dette høringsnotat Kontrol og tilsyn FOA mener bl.a., at det kan overvejes, om omfanget af tilsynet med værtsfamilier er tilstrækkeligt og om den nuværende fremgangsmåde er den rigtige. Generelt 9

10 mener FOA, at tilsynspligten bør styrkes både ud fra indberetninger til styrelsen og i forhold til styrelsens generelle kontrolindsats på au pair-området. FOA foreslår, at politiet får indberetningspligt til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, når politiet modtager anmeldelser eller på anden måde er involveret i au pair-sager. Dette skal også ses i sammenhæng med den allerede eksisterende bestemmelse om, at værtsfamilier gives karantæne i tilfælde af vold m.v. FOA mener, at flere sager henlægges, ikke fordi de er grundløse eller på anden måde uden indhold, men fordi au pair-personen ikke længere har ophold i landet. FOA mener, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering som opfølgning på politiets indberetning bør have undersøgelsespligt af det konkrete tilfælde og forøget pligt til at føre tilsyn med værtsfamilien, hvis denne indgår en ny au pair-kontrakt. FOA mener endvidere, at styrelsen ligeledes bør have forøget pligt til at føre tilsyn, hvis andre parter har indberettet en værtsfamilie, og værtsfamilien indgår en ny au pairkontrakt. Kommentar: Det indgår ikke i aftalen om en bedre au pair-ordning, at sanktionsmulighederne over for værtsfamilierne skal udvides ud over, hvad udvidelsen af karensregistreringen indebærer, ligesom aftalen ikke indebærer forslag om yderligere kontroller. Kontrollen af au pair-personer og værtspersoner indgår i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings almindelige kontrolarbejde. Fra 2015 vil kontrollen primært ske ved registersamkøring med CPR, BBR og indkomstregistret. Det indebærer bl.a., at det vil blive muligt systematisk at kontrollere, om værtsfamilien har en bolig, som er stor nok til, at au pair-personen kan have sit eget værelse. 8.4 Bedre information Institut for Menneskerettigheder finder, at der i forbindelse med den fortsatte udmøntning af Aftale om en bedre au pair-ordning bør overvejes initiativer, som imødekommer problemerne vedrørende den uklare regulering af au pair-ordningen og den udsatte position, som au pair-personer risikerer at befinde sig i. Institut for Menneskerettigheder foreslår, at dette eksempelvis kan ske gennem udarbejdelse af en vejledning om au pair-personers retsstilling under deres ophold i Danmark, som ligeledes indeholder informationer om adgangen til tilbud, som yder juridisk rådgivning, såfremt den pågældende oplever behov herfor. Endvidere mener Institut for Menneskerettigheder, at der på baggrund af den enkelte kontrakt bør udarbejdes et overskueligt dokument, som sammenfatter de væsentlige konkrete vilkår for au pair-personens ydelser hos værtsfamilien. Kommentar: Det fremgår af aftalen om en bedre au pair-ordning, at den nuværende information på området skal forstærkes overfor både værtsfamilier og au pairpersoner med henblik på at styrke regelefterlevelsen. Det fremgår endvidere af aftalen, at alle au pair-personer fremover vil få udleveret en informationspjece sammen med opholdstilladelsen, og at vejledningsbrevet, der allerede i dag sendes til værtsfamilierne i forbindelse med udstedelse af opholdstilladelse, vil blive opdateret og udbygget. 10

11 Ligeledes fremgår det af aftalen, at der fremadrettet endvidere vil blive udsendt et opfølgningsbrev til både værtsfamilien og au pair-personen cirka tre måneder efter au pair-personens start hos familien. Herudover indgår det i aftalen, at det skema som værtfamilierne i dag skal udfylde som en del af ansøgningsskemaet skal udvides, så familien fremadrettet skal angive, i hvilke tidsrum au pair-personen skal udføre huslige opgaver for værtsfamilien. 11

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 185 Bilag 1 Offentligt A d v o k a t r å d e t Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72 A 2300 København S crh@star.dk + mum@star.dk

Læs mere

Nedenfor følger en kort beskrivelse af udspillets enkelte elementer.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af udspillets enkelte elementer. N O T A T Indholdet af udspilspakken på au pair-området 28. maj 2014 Sagsnr. 2013-8383 CAAU / hkc Udspilspakken indeholder følgende 14 forslag til ændringer af au pair-ordningen, som har til formål primært

Læs mere

Aftale om en bedre au pair-ordning

Aftale om en bedre au pair-ordning 19. december 2014 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en bedre au pair-ordning Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

Lovforslag om en bedre au pair-ordning

Lovforslag om en bedre au pair-ordning - 1 Lovforslag om en bedre au pair-ordning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget behandler på nuværende tidspunkt et lovforslag om nye regler for udlændinge, der kommer her til landet

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.)

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ferie Lovforslag nr. L 185 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. april 2015 af Henrik Dam Kristensen Forslag til Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ferie (Udmøntning af aftalen om en bedre au pair-ordning

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold

Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold I medfør af 9 j, stk. 11, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret bl.a. ved 1

Læs mere

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair N O T A T 23. januar 2012 Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair J.nr. 12/005066 Erhvervsenheden 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af Beskæftigelsesministeriets og Udlændingeservices

Læs mere

Notat om au pair-ordningen

Notat om au pair-ordningen Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 253 Offentligt N O T A T Notat om au pair-ordningen 24. november 2008 J.nr. 2008-0001383 1. Om au pair-ordningen i Danmark 1.1. Om au

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pairophold

Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pairophold BEK nr 695 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2013-3761 Senere

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ferie 2014/1 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 21. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-7255 Fremsat

Læs mere

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 164 Offentligt N O T A T Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet April 2010 J.nr. 2009-0022620 JAIC/TLO

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Frit valg. Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Frit valg. Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Frit valg Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 342 af 03/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2014-2570 Senere ændringer til forskriften LOV nr 175

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning,

Læs mere

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder 2008/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-231-1 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder:

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder: au pair formidling Au pair formidling tilbyder professionel og kvalificeret kontakt mellem familier og au pairs fra Filippinerne. Vores baggrund er et indgående kendskab og tæt samarbejde med det filippinske

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

UDKAST. 1. I 5 a, stk. 4, ændres 65 år til 70 år. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2007.

UDKAST. 1. I 5 a, stk. 4, ændres 65 år til 70 år. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2007. UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (forhøjelse af aldersgrænsen for aftaler om fratræden) 1 I lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. maj 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-730-0618 Dok.: JEE41060 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 16

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 Kbh. K Høringssvar vedrørende lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov

Læs mere

Følgende myndigheder og organisationer har afgivet skriftlige bemærkninger til lovforslaget:

Følgende myndigheder og organisationer har afgivet skriftlige bemærkninger til lovforslaget: Høringsnotat om de indkomne høringssvar vedrørende lovforslag nr. L 168 om ændring af udlændingeloven (Beløbsordningen) UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGUDVALGET Christiansborg DK-1240 København K Tel.

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark udlaendingeafdeling@uibm.dk og skj@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER Børne- og Socialministeriet Enhed Familier Sagsbehandler Merethe Johansen Sagsnr. 2016-3635 Doknr. 407471 Dato 13-10-2016 (Revideret den 30-11- 2016 fsva. ministeriets navn) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige ansættelsesforhold i fleksjobordningen

Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige ansættelsesforhold i fleksjobordningen Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C 2300 København S Hvidovre, den 18. oktober 2012 Sag 2-2012-01337 Dok. 99754/me Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige

Læs mere

Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012

Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012 Generelt Indberetning til FerieKonto m.v DA støtter, at digitale og elektroniske løsninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven (Styrkelse af indsatsen mod misbrug af au pair-ordningen)

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven (Styrkelse af indsatsen mod misbrug af au pair-ordningen) Dato: 27. februar 2007 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 2006/4000-80 Sagsbeh.: DLR Fil-navn: Lovforslag marts II 2007 Udkast til Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Styrkelse af indsatsen

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v.

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. NOTAT Høringsnotat vedrørende forslag til lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. 17. april 2013 J.nr. 2011-628 JAIC/AKL-SCH Forslag til lov om vikarers retsstilling ved udsendelse

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V O M Æ N D R I N G A F L O V O M F O R S V A R E T S E F T E R R E T N I N G S T J E N E S T E

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V O M Æ N D R I N G A F L O V O M F O R S V A R E T S E F T E R R E T N I N G S T J E N E S T E Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 L O M J @ H U M A N R I G H T S. D K M E N N E S K E R E T. D K J. N R. 5 4 0. 1 0 / 3 1 801/

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godskørsel. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godskørsel. 1. Indledning Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS2010000-00026 Dato 22. maj 2014 LC Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Merethe Nord Philip. Specialkonsulent i Kontoret for Studier, Forskere m.v.

Merethe Nord Philip. Specialkonsulent i Kontoret for Studier, Forskere m.v. Merethe Nord Philip Specialkonsulent i Kontoret for Studier, Forskere m.v. Informationsmøde om 1. Betingelser for ophold som au pair i Danmark 2. Misbrug (kontrol/sanktion) 3. Beskyttelse af au pair-personer

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.  og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. asj@uim.dk, mum@uim.dk og uim@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven 1 af 9 24-01-2008 11:23 Den fulde tekst Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 15. januar 2004, med de ændringer, der følger af 3 i

Læs mere

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet:

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet uibm@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 7 9 M O B I L 3 2 6 9 8 9 7 9 E M K

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver FO/AR8 Ansøgningsskema FO/AR8_da_161015 Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til anmeldelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse N O TAT Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler spørgsmålet om hvilke medarbejdere, der er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven. Notatet er udarbejdet

Læs mere

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp Love og regle Vejledning om ansættelsesbeviser Side 1 af 5 English Ministeriet Nyheder Temaer a-z Tal og love Publikationer Service Lovprogram Lovforslag Love og regler Kommende love og regler Gældende

Læs mere

Høringen er også sendt til EtniskUng, som imidlertid en del af LOKK, hvorfor der ikke vil blive fremsendt særskilt høringssvar fra EtniskUng.

Høringen er også sendt til EtniskUng, som imidlertid en del af LOKK, hvorfor der ikke vil blive fremsendt særskilt høringssvar fra EtniskUng. Økonomi og Indenrigsministeriet IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Att: Grete Kongstad e-mail: gk@cpr.dk, cc: cpr@cpr.dk 15. januar 2015 Svar på høring over forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven (Lovforslag L 83)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven (Lovforslag L 83) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven (Lovforslag L 83) Oktober 2016 Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven har i perioden 11. 26. oktober

Læs mere

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 25. oktober 2010 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 09/04981 Sagsbeh.: MUR Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk 1. Selvforsørgelseskravet

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

VIKARLOVEN. Vikarlovens anvendelsesområde fremgår af 1:

VIKARLOVEN. Vikarlovens anvendelsesområde fremgår af 1: VIKARLOVEN Folketinget har den 31. maj 2013 vedtaget "Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v.". Vikarloven træder i kraft den 1. juli 2013. Ansættelsesvilkårene for vikarer har

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Lovpligtig arbejdsskadeforsikring til frivillige Udskrevet: 2017 Indhold Lovpligtig arbejdsskadeforsikring til frivillige......................................... 3 2 Guide Lovpligtig arbejdsskadeforsikring

Læs mere

Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge,

Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 182 Bilag 1 Offentligt N O T A T Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere. - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter

Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere. - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter i RAR Maj 2004 Fra 1. maj 2004 udvides EU til også at omfatte borgere fra Øst- og Centraleuropa. I forhold

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet

Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. J.nr.: 9.02.02.1 9. november 2004 Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet Indledning

Læs mere

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt Retsudvalget L 166 - Bilag 17 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om forældelse af fordringer m.v. (Ændringer som følge af en ny lov om forældelse af fodringer, ophævelse

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet,

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, LBK nr 240 af 17/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2010-0004327 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter Lovforslag nr. L 15 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen Arbejdsmarkedsudvalget L 149 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen 3. kontor Notat Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som funktionær ikke-funktionær

Læs mere

Udkast til Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer (Skadesforsikringsafgiftsloven) H098-10

Udkast til Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer (Skadesforsikringsafgiftsloven) H098-10 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: JS@SKAT.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

Vores forslag er i overskriftsform:

Vores forslag er i overskriftsform: Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 12 Offentligt Oplæg til en gennemgribende revidering af Au Pair Ordningen FOA og KIT, oktober 2013 Vores forslag er i overskriftsform: Retssikkerhed Tiltrædelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att.: sum@sum.dk med kopi til cea@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P E @

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

KTO s medlemsorganisationer. Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner

KTO s medlemsorganisationer. Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner KTO Sekretariatet 15. april 2002 HKB J.nr.: 4.10.03-03 Til: Vedr.: KTO s medlemsorganisationer Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner KTO afgav den 25. oktober 2001 et høringssvar på udkast til

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Center for Arbejdsliv cki@bm.dk

Beskæftigelsesministeriet Center for Arbejdsliv cki@bm.dk Beskæftigelsesministeriet Center for Arbejdsliv cki@bm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 AHK@ H U M A N R I G H T S. D K M E N N E S K E R E T. D K D O

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet Til Justitsministeriet DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Borgergade 10, 3.sal DK-1300 København K Tlf: 3373 5000 www.flygtning.dk 26.9.2017 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og forskellige

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere