Nedenfor følger en kort beskrivelse af udspillets enkelte elementer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nedenfor følger en kort beskrivelse af udspillets enkelte elementer."

Transkript

1 N O T A T Indholdet af udspilspakken på au pair-området 28. maj 2014 Sagsnr CAAU / hkc Udspilspakken indeholder følgende 14 forslag til ændringer af au pair-ordningen, som har til formål primært at sikre au pair-personer bedre vilkår under opholdet samt at forbedre information om rammer og regler for ordningen. Nedenfor følger en kort beskrivelse af udspillets enkelte elementer. 1) Ændring af forholdet mellem fridage og arbejdstid I dag skal den daglige arbejdstid være på minimum tre og maksimum fem timer om dagen, dvs. mellem 18 og 30 timer om ugen, og au pair-personen skal mindst have en hel ugentlig fridag. Med forslaget gives au pair-personen udover den ugentlige fridag ret til at holde fri på en fast halv dag om ugen. Forslaget vil sikre au pair-personer mere sammenhængende fritid. Til sammenligning har Norge samme regler for maksimal arbejdstid, men i Norge har au pair-personerne udover den ugentlige fridag også ret til at holde fri på mindst en fast eftermiddag om ugen. I Holland kan en au pair-person maksimalt udføre au pair-pligter i otte timer om dagen og maksimalt 30 timer ugentligt og har desuden ret til to ugentlige fridage samt en friweekend om måneden. Blandt de vesteuropæiske lande, som Danmark normalt sammenligner sig med, er det kun Tyskland, der har det samme forhold mellem maksimal arbejdstid og antal fridage pr. uge, som vi har i Danmark. 2) Ret til fri på helligdage I dag er der ikke fastsat regler om, at au pair-personer har ret til at holde fri på officielle danske helligdage. Det foreslås, at en au pair person har ret til at holde fri på officielle danske helligdage. 3) Udvidet arbejdstidsskema I dag skal der i ansøgningsskemaet om opholdstilladelse som au pair udfyldes et overordnet ugeskema opdelt på de enkelte dage med angivelse af antal arbejdstimer fordelt på huslige pligter og børnepasning, ligesom fridag(e) markeres. Det foreslås, at skemaet udbygges, så værtsfamilien fremover skal udarbejde et mere udførligt arbejdstidsskema for en normal uge indeholdende en samlet beskrivelse af arbejdsopgaver og en fordeling af arbejdstiden på de enkelte dage, således at det

2 klart fremgår, i hvilke tidsrum au pair-personen har fri, og således ikke kan forventes at stå til rådighed. 4) Krav om oprettelse af konto til indbetaling af lommepenge I dag stilles der ikke krav om, at lommepengene udbetales på en bestemt måde. Med forslaget gøres det obligatorisk, at lommepengebeløbet indbetales på en dansk bankkonto, for at gøre det lettere for både au pair- personen og værtsfamilien at dokumentere, at lommepenge på det fastsatte niveau reelt er udbetalt. 5) Bedre sikring af retten til ferie I dag er au pair-personen omfattet af ferielovens almindelige regler om optjening og afholdelse af ferie, herunder forskydningen mellem optjeningen og afholdelsen af ferien. Med forslaget indføres samtidighedsferie for au pair-personer, således at au pairpersonen vil kunne holde ferie med løn efterhånden som ferien optjenes. Endvidere indføres et krav om, at ferie skal aftales skriftligt. 6) Regulering af lommepengebeløbet I dag er lommepengebeløbet fastsat til kr. pr. måned (brutto). Det reguleres hvert år d. 1. januar. Det foreslås, at lommepengebeløbet hæves til kr. om måneden. Det vil svare til knap 60 kr. pr. time i samlet indtægt inkl. værdien af fri kost og logi (ved 30 timer ugentligt). Det kan til sammenligning oplyses, at det månedlige lommepengebeløb i Sverige er minimum SEK (DKK ca ) og i Norge minimum NOK (DKK ca ). Det bemærkes, at EL, LO m.fl. har foreslået, at lommepengebeløbet bliver hævet til kr. 7) Krav om at værtsfamilien betaler af både ud- og hjemrejsebillet I dag er der alene krav om, at au pair familien betaler au pair-personens hjemrejsebillet. Med forslaget udvides værtsfamiliens forpligtelse til også at betale for au pairpersonens flybilletter ved indrejse til au pair-opholdet. Formålet hermed er at undgå, at au pair-personer kommer til at stå i gæld, før de er ankommet til Danmark. 8) Regulering af aldersspændet I dag skal ansøgeren som udgangspunkt være minimum 17 år og maksimum 29 år på ansøgningstidspunktet. 2

3 Det foreslås, at aldersspændet indskrænkes, således at au pair-personen skal være mellem 18 og 25 år. Den øvre aldersgrænse sænkes til 25 år for at minimere antallet af au pair-personer, som har stiftet familie i hjemlandet og/eller har gennemført en lang videregående uddannelse, og som derfor ikke antages at vælge et au pairophold primært for at opnå en kulturel udveksling. Den nedre aldersgrænse hæves til 18 år for at sikre, at au pair-personerne er myndige. Til sammenligning kan det oplyses, at aldersspændet i Norge og Sverige er mellem 18 og 30 år, at aldersspændet i Holland er mellem 18 til 26 år, mens aldersgrænsen i Tyskland er 24 år. 9) Mulighed for frivilligt arbejde I dag må en pair-person ikke udføre huslige pligter for værtsfamilien ud over de fastsatte tidsgrænser, udføre andre opgaver end huslige pligter, udføre opgaver for andre end værtsfamilien, eller tage lønnet/ulønnet arbejde. Med forslaget vil au pair-personer fremover kunne deltage i visse former for frivilligt, ulønnet arbejde, som begrænses til at være arbejde uden nogen form for vederlag, som er formidlet via anerkendte, landsdækkende organisationer, og som tidsmæssigt ikke står i uforholdsmæssigt omfang til au pair-personens huslige pligter hos værtsfamilien. Der kunne eksempelvis være tale om frivilligt arbejde i spejderorganisationer, sportsforeninger, i forbindelse med festivaler eller som besøgspersoner på et plejehjem. Forslaget vil være i overensstemmelse med regeringens udspil vedrørende styrkelse af det frivillige, sociale arbejde. 10) Tydeliggørelse af praksis vedrørende skift af værtsfamilie I dag har au pair-personer, der ønsker at skifte værtsfamilie, i praksis ca. en måned til at finde en ny familie, svarende til den tid, det tager Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering at behandle inddragelsessagen, hvorefter den hidtidige opholdstilladelse inddrages. Au pair-personen har i perioden frem til afgørelsen af inddragelsessagen mulighed for at indgive ansøgning om opholdstilladelse ved en ny værtsfamilie. Med forslaget kodificeres styrelsens praksis, således at au pair-personer, der ønsker at skifte værtsfamilie, gives en måned efter ophøret af kontrakten til at finde en ny familie, førend den hidtidige opholdstilladelse inddrages. 11) Krav om skriftlig opsigelse og lommepenge i opsigelsesperioden I dag kan værtsfamilien og au pair-personen hver især bringe au pair-kontrakten til ophør med to ugers varsel. Parterne kan desuden hver især bringe kontrakten til ophør med øjeblikkelig virkning i tilfælde af alvorlig misligholdelse fra den ene parts side, eller hvis andre alvorlige omstændigheder nødvendiggør en øjeblikkelig opsigelse. 3

4 Med forslaget udvides opsigelsesvarslet for værtsfamilien til en måned, mens opsigelsesvarslet for au pair-personen fastholdes på to uger. Endvidere stilles der for begge parters vedkommende krav om skriftlig opsigelse, ligesom værtsfamilien forpligtes til at betale au pair-personen lommepenge i opsigelsesperioden, også selvom au pair-personen fraflytter familien, før udløbet af opsigelsesperioden. Øjeblikkelig opsigelse skal fortsat være en mulighed for begge parters vedkommende ved alvorlig misligholdelse. 12) Udvidelse af muligheden for karensregistrering I dag kan Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering registrere værtsfamilier, der ikke tilbyder au pair-personen eget værelse eller ikke betaler det krævede lommepengebeløb, samt værtsfamilier, der har ladet au pair-personen udføre opgaver i flere timer end ordningen tillader, i styrelsens karensregister. Forslaget vil gøre det muligt ligeledes at karensregistrere de værtsfamilier, som undlader at betale au pair-personens ud- eller hjemrejsebillet eller at tegne de påkrævede forsikringer. 13) Justering af de opholdsmæssige regler for gravide au pair-personer I dag kan man ikke blive au pair, hvis man er gift og har børn. Såfremt en au pairperson under opholdet bliver gravid, bliver opholdstilladelsen inddraget og au pairpersonen skal rejse hjem. Forslaget indebærer følgende: En ansøger om opholdstilladelse som au pair vil blive meddelt afslag, såfremt den pågældende venter barn. Der vil fremover blive spurgt hertil i ansøgningsskemaet. En au pair-person kan fortsætte hos værtsfamilien uanset graviditet. Opholdstilladelsen inddrages kun, hvis au pair-kontrakten opsiges af en af parterne. En au pair-person, der får barn under sit ophold som au pair, får inddraget sin opholdstilladelse. Den pågældende vil herefter have ret til at opholde sig i Danmark to måneder efter fødslen. En informations- og vejledningsindsats vedrørende graviditet overfor au pair-personer og værtsfamilier, således at de forud for og i starten af au pair-opholdet informeres om konsekvenserne af graviditet under opholdet, samt at de au pair-personer, som under opholdet bliver gravide, får særlig vejledning. 4

5 14) Udvidelse af informationsindsatsen I dag vejleder Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på udlændingemyndighedernes hjemmeside, ved et orienteringsbrev til værtsfamilierne ved udstedelse af opholdstilladelse, samt ved informationsmøder om parternes krav og rettigheder under opholdet. Au pair-personer og værtsfamilier har mulighed for at få vejledning og støtte hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt ved Au pair Network, som drives af Kirkens Integrationstjeneste og FOA. Au pair Network har en hotline, der i princippet er døgnbemandet (om natten kan der dog kun lægges besked på en telefonsvarer). Med forslaget forstærkes indsatsen for at sikre oplysning af værtsfamilier og au pair-personer ved følgende initiativer: udbygning og justering af allerede eksisterende vejledningsbreve, der sendes i forbindelse med udstedelse af opholdstilladelse, udarbejdelse af informationspjece (evt. på flere sprog) til au pair-personer som udleveres i forbindelse med udstedelsen af opholdstilladelsen, samt udarbejdelse af et opfølgningsbrev, som sendes til begge parter fx tre måneder efter udstedelsen af opholdstilladelsen. En udvidet informationsindsats vil kunne styrke regelefterlevelsen på området og således være med til at sikre, at au pair-personen tilbydes ordentlige vilkår under opholdet, og at både værtsfamilien og au pair-personen er bekendt med betingelserne for opholdet som au pair. 5

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 185 Bilag 1 Offentligt A d v o k a t r å d e t Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72 A 2300 København S crh@star.dk + mum@star.dk

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET UDSTATIONERINGER 2015 Indledning I Finansforbundet har vi gennem de seneste år konstateret, at den fremadskridende globalisering med

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 9 2.1. GENERELT... 9 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis mellem Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Danske Bioanalytikere (dbio) 1.

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID VEJLEDNING OM ARBEJDSTID INDHOLD FORORD... 3 ARBEJDSTIDSFORMER (STOK ENS 3, 5, 6 OG 7)... 4 Arbejdstidens længde/årsnorm (STOK ens 3)... 4 Fastsat arbejdstid - (STOK ens 5)... 4 Service/teknikere og fastsat

Læs mere

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER 2011 2014 mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid, merarbejde og fridage... 3 3 Løn... 4 4 Valgfrie lønelementer...

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1)

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1) Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet LBK nr 692 af 20/08/2002 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde

Læs mere

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar Plejefamilieområdet Spørgsmål og svar 1 Indhold Plejefamilien, hvem og hvordan 1. Hvad er en plejefamilie? 2. Hvad er formålet med at anbringe et barn i en plejefamilie? 3. Hvem kan blive plejefamilie?

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance

Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance RINGSTED KOMMUNE Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance BPA Myndighedsenheden 01-10-2014 Indhold Indledning... 2 Lovgrundlag og personkreds... 2 Arbejdsgiver eller leder... 4 Bevilling... 5 Arbejdsplads,

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis

OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis KTO Sekretariatet 26. januar 2011 HEB Sagsnr.: 2254.31 Vedr.: OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis I dette notat findes svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med en varslet konflikt,

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

Orientering om arbejdsløshedsforsikring

Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Vi prøver i pjecen at besvare en række af de spørgsmål, der nok melder sig hos dig som ledig. Vi har samtidig udgivet pjecen

Læs mere

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2011 Dagtilbud Indhold: Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer (Kan ikke fraviges i negativ retning) Indhold 1 Område.................................................

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Marts 2011 INDHOLD INDLEDNING... 4 1. BPA ORDNING GENERELT... 4 1.1. DET SIGER LOVEN... 4 1.1.1. RETNINGSLINJER I AALBORG KOMMUNE... 5 1.1.2. ADMINISTRATION

Læs mere