Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80"

Transkript

1 Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

2 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning, i stedet for at benytte en plads i et kommunalt dagtilbud. Kommunalbestyrelsen fastsætter tilskuddet til ordningen jf. dagtilbudslovens 83. Formålet med ordningen er: At give forældrene større indflydelse og valgfrihed med hensyn til, hvordan de ønsker deres børn passet, når andre end deres forældre selv passer børnene At øge kommunernes handlemuligheder inden for dagtilbudsområdet Det økonomiske tilskud til privat pasning træder som udgangspunkt i stedet for en dagtilbudsplads, med mindre særlige omstændigheder er til stede. Et barn kan således ikke både få tilskud til privat pasning og samtidig have en plads i et kommunalt dagtilbud. Muligheden for at få udbetalt pasningstilskud er knyttet sammen med bestemmelserne om at få en plads i et kommunalt dagtilbud. Således kan forældre, der har fået anvist en plads i dagtilbud omfattet af dagtilbudslovens 19-21, vælge enten at benytte den anviste dagtilbudsplads, eller at få udbetalt et økonomisk tilskud til privat pasning. I praksis finder forældrene privat pasning hvis det ønskes, inden der anvises en plads i det kommunale regi. Vil forældrene sikre, at kunne skifte fra privat pasning til et kommunalt dagtilbud relativt hurtigt, skal barnet således stå på venteliste til et kommunalt dagtilbud, samtidig med at det er i privat pasning. Står barnet ikke på ventelisten til et kommunalt tilbud, træder garantidatoen i kraft, som er lovning på en plads senest 3 måneder fra den dato, hvor forældrene ansøger om et kommunalt dagtilbud. Tilskud ydes fra det tidspunkt, hvor barnet optages i et dagtilbud efter 7 stk.1. I praksis tilbydes der plads i Frit valgordningen, inden der er anvist plads i det kommunale regi. Forældre kan vælge enten at benytte den anviste dagtilbudsplads eller få udbetalt et økonomisk tilskud til en privat pasningsordning Afgrænsning af aldersgruppen Favrskov Kommune giver forældre med børn i alderen 26 uger til optagelsestidspunktet i børnehaveklasse mulighed for at vælge økonomisk tilskud til brug for en privatpasningsordning. Der kan ansøges om dispensation før 26.uge. Der er ikke noget loft for, hvor mange børn i en husstand, der kan ydes tilskud til. Den enkelte børnepasser, godkendes normalt til at have max. fire børn i pasning. I forbindelse med private børnepassere kan der max. være 4 børn i ordningen.

3 Udbetaling af tilskud Favrskov Kommune fastsætter størrelsen af tilskuddet efter 83. Tilskuddet fastsættes ens for alle børn inden for samme aldersgruppe. Tilskuddet skal mindst udgøre 75 pct. af den billigste nettodriftsudgift pr. plads (ekskl. støttepædagogudgifter) i dagtilbuddet - til samme aldersgruppe i kommunen. ( Beregning af max. tilskud efter dagtilbudslovens 83) Tilskuddet kan dog højst udgøre 75 pct. af forældrenes dokumenterede udgifter. Tilskuddet udbetales månedsvis bagud og første gang i den måned, hvor den private pasningsordning påbegyndes og sidste gang i den måned, hvor retten til tilskuddet ophører. Der ydes søskendetilskud jf. gældende regler for dagtilbudsområdet. Der ydes søskendetilskud jf. gældende regler for privat pasning. Tilskuddet ydes for en minimums periode på 1 måneder. Afbrydes pasningsforholdet i utide, skal et evt. uudnyttet tilskud tilbagebetales til kommunen. Hvis forældre eller børnepasseren afbryder et pasningsforhold, og forældrene har fået udbetalt tilskuddet, skal det ikke anvendte tilskud tilbagebetales til kommunen. Tilskuddet efter 83 indgår ikke ved beregning af ydelser efter den sociale lovgivning eller lovgivningen om uddannelsesstøtte. Der kan indhentes oplysninger hos Favrskov Kommune om administration af ordningen. Der skal betales særskilt for denne ydelse. Nyt tilbud, hvis den private ordning ophører Forældre, der vælger et tilskud til privat pasning, skal have mulighed for at få deres barn optaget i et kommunalt dagtilbud, hvis den private pasningsordning ophører. Barnet skal derfor optages på venteliste i henhold til anvisningsreglerne for dagtilbudsområdet. Pladsanvisningen kontaktes for opskrivning på venteliste. Godkender kommunen aftaler om privat pasning, der finder sted på tidspunkter, som falder uden for de normale åbningstider i de kommunale dagtilbud, kan forældrene ikke senere gøre krav på, at få sådan et pasningsbehov dækket gennem kommunens dagtilbud. Hvis den private pasning finder sted på tidspunkter, som falder udenfor de normale åbningstider i de kommunale dagtilbud, kan forældre ikke samtidig benytte andre dagtilbud.

4 Hvem kan forældre indgå aftale med? Forældre kan indgå aftale med enkeltpersoner eller en privat pasningsordning.. Forældre kan, sammen med andre forældre, etablere en privat pasningsordning eller købe sig plads i en privat pasningsordning, der er oprettet af andre Forældre kan indgå aftale med en privat person, som i sit hjem eller i andre lokaler passer barnet/ børnene Børnepasseren kan være ansat med forældrene som arbejdsgiver Børnepasseren kan være selvstændig erhvervsdrivende Forældre kan indgå aftale med en person om, at vedkommende passer barnet/børnene i barnets/ forældrenes hjem- ansat i huset med forældrene som arbejdsgiver. Det er udelukkende den godkendte pasningsperson der må passe barnet/børnene, og derfor kan der ikke ansættes en vikar i ordningen. Godkendelse af børnepasser og pasningsordninger Udbetaling af tilskud sker under forudsætning af, at Favrskov Kommune godkender pasningsaftalen. Favrskov kommune godkender de enkelte børnepassere og de fysiske rammer, vurderet i forhold til opgaven. Børnepasseren skal være fyldt 17 år og ikke være over 65 år. Børnepasseren skal kunne tale og forstå dansk. Der er ikke lovmæssig hjemmel til at godkende en au-pair m/k som privat børnepasser. Tilskuddet til privat pasning kan ikke gives til forældre, der indgår aftale med en au-pair om pasning af barnet. Au-pair er et uddannelsesophold, og de opgaver en au-pair varetager hos værtsfamilien, regnes ikke som lønnet arbejde. En au-pair har derfor opholdstilladelse, men ikke arbejdstilladelse. Der kan derfor heller ikke udbetales tilskud til privat pasning til forældre til betaling af en au-pair der passer deres barn. Reglerne om opholdstilladelse for au-pairs hører under Integrationsministeriet. Arbejdstilladelse skal vedlægges, hvis børnepasseren kommer fra et land uden for EU. Godkendelsen kræver for begge ordninger desuden, at der gives samtykke til, at Favrskov Kommune i henhold til gældende regler indhentes straffe og børneattest på børnepasseren. Der skal yderligere gives samtykke til, at der indhentes straffeattest på andre personer i husstanden over 15 år. Er børnepasser ikke oprindeligt fra Danmark, og har han/hun været i landet mindre end ti år, skal børnepasseren selv levere en original straffeattest fra sit hjemland. Straffeattesten skal oversættes og godkendes på børnepassers hjemlands ambassade i Danmark. Forældrene skal dokumentere over for kommunen, hvilken udgift de påregner til den private pasningsordning.

5 Hvis forældrene ansætter en person til at passe barnet i forældrenes hjem, og børnepasseren samtidig varetager andre opgaver i hjemmet end børnepasning, skal det fremgå af aftalegrundlaget, hvilke udgifter der vedrører børnepasningen. Favrskov Kommune giver udelukkende tilskud til børnepasningen. Den samlede arbejdsuge kan ikke overstige 48 timer. Favrskov Kommune anbefaler, at der udarbejdes en samarbejdskontrakt, hvori konkrete aftaler nedskrives, eksempelvis daglige arbejdsopgaver, arbejdstid, afholdelse af ferie, sygdom, opsigelsesvarsel, tilsyn mv. Administration af ordningen Forældre, der ønsker at benytte privat pasning, skal ansøge kommunen herom. Ordningen administreres af pladsanvisningen og Dagplejen Favrskov. Aftalen mellem forældrene og børnepasseren skal indeholde: dokumentation af udgifterne (skal dokumenteres hver måned) navne, cpr. nr., adresser på børnepasser, børnene, pasningssteder osv. (Eventuelt CVR nummer for børnepasseren/pasningsordningen) den forventede pasningsperiode børnepasserens arbejdstid og betaling parternes opsigelsesvarsel ansættelsesbevis beskatning, ferie og ferieløn/godtgørelse samt pasning i ferie løn/dagpenge under sygdom, arbejdsskade forsikring Retningslinjer for tilsynet Kommunens tilsyn føres af Dagplejen Favrskov. Dagplejepædagoger skal løbende føre tilsyn med de private pasningsordninger, der benyttes under tilskudsordningen. Hvis kommunen godkender en pasningsaftale, der forudsætter at barnet passes af børnepassere/ pasningsordninger i en anden kommune, er det barnets bopæls kommune, der har tilsynsforpligtelsen. Løbende tilsyn skal aftales med udfører kommunen. Favrskov Kommune har stadig ansvaret for børn fra egen kommune. Den konkrete aftale om opgavefordelingen i forhold til tilsyn skal fremgå af kontrakten. Tilsynsbesøgene skal være en kombination af anmeldte og uanmeldte tilsyn og kan, ved pasning i forældrenes hjem, falde på tidspunkter, hvor forældrene ikke er hjemme. Der aflægges tilsynsbesøg ca. en gang i kvartalet. Der gøres notat efter hvert besøg. Er der givet henstillinger eller lignende, skal der ved næste besøg følges op på disse således, at henstillingerne bliver fulgt. Hvis henstillingerne ikke følges, eller det konstateres, at barnet eller børnene ikke udvikler sig hensigtsmæssigt, eller der i øvrigt konstateres forhold, som giver grund til bekymring for barnet eller børnenes positive udvikling, kan godkendelsen tilbagekaldes.

6 Klageadgang Kommunens afgørelse om godkendelse af pasningsaftaler og pasningsordninger kan indbringes for det sociale ankenævn. Spørgsmål om retningslinjer i anden lovgivning med betydning for aftaleforholdet mellem forældre og børnepasser kan rettes til følgende myndigheder: Oplysning om ferieregler kan fås ved henvendelse til Direktoratet for Arbejdstilsynet, Ferielovkontoret. Lønmodtagere, der ansættes til at udføre husligt arbejde og får kost og logi eller kost alene, er omfattet af lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. Oplysninger om denne lov kan fås ved henvendelse til Arbejdsministeriet. Oplysninger om lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet kan fås ved henvendelse til Arbejdsministeriet. Lønmodtagere skal have skriftlige oplysninger om arbejdets art, rettigheder med hensyn til betalt ferie, opsigelsesvarsler m.v. dvs. krav om skriftligt ansættelsesbevis. Oplysninger om indsendelse af oplysninger om indbetaling af ATP-bidrag kan fås ved henvendelse til Arbejdsmarkedets Tillægspension. Oplysninger om arbejdsmiljølovgivningen kan fås ved henvendelse til Direktoratet for Arbejdstilsynet. Vejledning om skatteregler, herunder om betaling af arbejdsmarkedsbidrag m.v. kan fås hos den kommunale skatteforvaltning og vedkommende Told- og Skatteregionen. Oplysning om sygedagpenge samt dagpenge ved graviditet, barsel og adoption kan fås ved henvendelse til Den Sociale Ankestyrelse. Oplysninger om pligten til at tegne arbejdsskadeforsikring (når der består et ansættelsesforhold) kan fås i Arbejdsskadestyrelsen. Information om retningslinjer for ansættelse af au pair til børnepasning kan fås i Udlændingestyrelsen. FOA fag og arbejde kan vejlede om området Pjece Ung i huset eller børnepasser

7 Kontaktoplysninger vedr. ordningen Godkendelse og tilsyn: Dagplejepædagog Helene Højland Dagplejen Favrskov Kommune Post adr.: Skovvej Hinnerup Tlf.: Dagplejepædagog Conny W. Elgaard Dagplejen Favrskov Kommune Post adr.: Skovvej Hinnerup Tlf.: Administration af tilskuddet: Assistent Gitte Hvornum Børn- og Skoleforvaltningen Favrskov Kommune Post adr.: Skovvej Hinnerup Tlf:

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2011 Dagtilbud Indhold: Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere

Har du overvejet at få dit barn passet privat? Haderslev Kommune giver dig muligheden for et økonomisk tilskud til Privat Børnepasning.

Har du overvejet at få dit barn passet privat? Haderslev Kommune giver dig muligheden for et økonomisk tilskud til Privat Børnepasning. Har du overvejet at få dit barn passet privat? Haderslev Kommune giver dig muligheden for et økonomisk tilskud til Privat Børnepasning. Hvis du selv ønsker at vælge en børnepasser til dit barn, har du

Læs mere

Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning

Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning Privat børnepasning Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud Find en privat børnepasser Køb pasning i en storordning Layout og foto: INFO-team Adresse: INFO-team Postboks 2220 Frederiksborggade 15, 3. sal

Læs mere

Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning

Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning Privat børnepasning Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud Find en privat børnepasser Køb pasning i en storordning Layout og foto: INFO-team Adresse: INFO-team Postboks 2220 Frederiksborggade 15, 3. sal

Læs mere

Hvis du skal ansættes som privat børnepasser

Hvis du skal ansættes som privat børnepasser Hvis du skal ansættes som privat børnepasser Som privat børnepasser skal du som minimum leve op til dagtilbudslovens formålsbestemmelser. Vi vægter, at du giver børnene omsorg og tryghed og at du har lyst

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Privat børnepasser Selvstændig

Privat børnepasser Selvstændig Privat børnepasser Selvstændig Som privat børnepasser skal du som minimum leve op til dagtilbudslovens formålsbestemmelser. For at få komme i betragtning som selvstændig privat børnepasser Skal du sende

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 HÅNDBOG til Borgerstyret 2014 Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 Håndbog til Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar Plejefamilieområdet Spørgsmål og svar 1 Indhold Plejefamilien, hvem og hvordan 1. Hvad er en plejefamilie? 2. Hvad er formålet med at anbringe et barn i en plejefamilie? 3. Hvem kan blive plejefamilie?

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Oprettelse af børnehave

Oprettelse af børnehave Oprettelse af børnehave - sammen med friskolen 2008 Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Baggrund Hørsholm Kommune er via central lovgivning forpligtet til

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

Skriv mig op inden jeg bliver 4 måneder

Skriv mig op inden jeg bliver 4 måneder Dagpleje Flerbørnsdagpleje Vuggestue Integreret institution Privat institution Privat dagpleje Privat børnepasning Børnehave Skriv mig op inden jeg bliver 4 måneder Samlet oversigt over Københavns Kommunes

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse:

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse: Er du interesseret i at være tilkalde- eller ferievikar for en kortere eller længere periode, kan du kontakte HandiBasen. NOTATER INDLEDNING I denne pjece finder du information om HandiBasen og din rolle

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Hjemmeservice. Værd at vide om hjemmeservice. Regler og vejledning

Hjemmeservice. Værd at vide om hjemmeservice. Regler og vejledning 2004 Værd at vide om hjemmeservice Regler og vejledning Hvem kan få tilskud? Hjemmeserviceydelser Start af egen virksomhed Tilbud og kundekontakt Fakturering og betaling Bogføring og kontrol Hjemmeservice

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd 15. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33 Kapitel 4 side 33 Social sikkerhed Kan man selv sikre sig mod nedgang i indtægten, hvis fiskeriet svigter og man er uden arbejde i perioder? Hvad nu, hvis man bliver ramt af sygdom eller en ulykke er der

Læs mere

Lov om Social Service 95

Lov om Social Service 95 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 95 Udbetaling af kontant tilskud Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere