Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen)"

Transkript

1 Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen) Informationsfolder/retningslinier vedr. tilskud til forældre bosat i Herning Kommune og som vælger privat børnepasning i stedet for optagelse i kommunalt dagtilbud. Lov om Dagtilbud Vedtaget i Børne- og familieudvalget d. 25. april 2007 Juni 2013

2 Indholdsfortegnelse: 1. Hvad er Frit valg-ordningen? 2. Hvem kan passes i Frit valg-ordningen? 3. Pasningsmuligheder i Frit valg-ordningen 4. Forældrenes forpligtelser 5. Kommunens forpligtelser 6. Beregning og udbetaling af tilskuddet 7. Klage 8. Bilag bl.a. når forældrene er arbejdsgiver Hvor henvender jeg mig, hvis jeg ønsker at ansøge om tilskud til privat børnepasning? Skemaerne findes på Ved ansøgning skal der indsendes følgende: Ansøgning om tilskud til privat børnepasning/aftale om privat børnepasning Skema, hvis barnet senere ønskes optaget i dagtilbud Skema med supplerende oplysninger (kun, hvis forældre er arbejdsgiver) Samtykkeerklæring (i de tilfælde, hvor forældre er arbejdsgivere) Side 1

3 1. Hvad er Frit valg-ordningen? Frit valg-ordningen har til formål at give forældre større indflydelse og valgfrihed med hensyn til, hvordan de ønsker deres børn passet, når andre end forældrene selv passer børnene at øge kommunernes handlemuligheder indenfor dagtilbudsområdet. 2. Hvem kan passes i Frit valg-ordningen? Denne ordning omfatter alene forældre, som er bosat i Herning Kommune. Det er samtidig en forudsætning, at den private pasning har en længde på minimum 3 sammenhængende måneder. Tilskuddet kan gives til privat pasning af børn i alderen fra 24 uger til og med 5 år, dog længst til den 1. i den måned, hvor barnet fylder 6 år eller indtil barnet begynder i børnehaveklasse. Muligheden for at få pasningstilskud udbetalt er knyttet sammen med bestemmelsen om at få en plads i et kommunalt dagtilbud (daginstitution/dagpleje). Dette betyder, at det først er muligt at vælge tilskuddet fra det øjeblik hvor der tilbydes en plads i et kommunalt dagtilbud (daginstitution/dagpleje). der allerede benyttes en plads i et kommunalt dagtilbud (daginstitution/dagpleje), I særlige tilfælde efter en konkret vurdering kan der til et barn under 24 uger ydes tilskud. Kontakt Center for Børn og Læring for yderligere information. Særlige hensyn Kommunen kan beslutte, at der ikke kan ydes tilskud, hvis hensynet til barnet taler for, at barnet skal optages i dagtilbud, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til barnets særlige behov for støtte. Et kommunalt dagtilbud og tilskud Barnet kan benytte en deltidsplads i et dagtilbud og få et reduceret tilskud efter denne ordning. Kombination af en plads i dagtilbud og tilskud til privat pasning må samlet set ikke overstige, hvad der svarer til en fuldtidsplads i et dagtilbud. Kontakt Center for Børn og Læring for yderligere information. Samtidig anden offentlig ydelse til det samme barn Tilskuddet kan i særlige tilfælde efter en konkret vurdering gives til et barn, hvortil forældrene modtager barselsdagpenge, orlovsydelse eller anden offentlig ydelse til børnepasning. Særlige tilfælde kan f.eks. være behov for aflastning i hjemmet f.eks. ved fødselsdepression eller ved flerlingefødsel udskudt barselsorlov, hvor barnet har behov for i et vist omfang at holde kontakten til den private børnepasser eller eventuelle øvrige børn forældres delvise genoptagen af arbejdet. Kontakt Center for børn og Læring for yderligere information. Er forældrene eksempelvis på orlov, kan tilskud gives til søskende, hvortil forældrene ikke modtager nogen af ovennævnte ydelse. Side 2

4 Afskærer ikke forældrene fra at modtage andre sociale ydelser og SU Tilskuddet indgår ikke ved beregning af ydelser efter den sociale lovgivning eller lovgivning om uddannelsesstøtte. Dette er på baggrund af, at tilskuddet skal gives videre til den private børnepasser eller pasningsordning. Derimod kan der blive tale om, at børnepasserens indtægt gennem tilskuddet kan få betydning for beregning af eventuelle økonomiske ydelser til børnepasseren. 3. Pasningsmuligheder i Frit valg-ordningen Hvem kan forældrene indgå aftaler med? Som eksempler på mulige private pasningsordninger eller aftaler kan nævnes: Forældrene kan indgå aftale med en privat person, der i sit hjem eller i andre lokaler passer barnet/børnene. Forældrene kan aftale med en privat person, at vedkommende passer barnet/børnene i barnets/forældrenes hjem. Forældrene kan gå sammen med andre forældre om at etablere en privat pasningsordning eller købe sig en plads i en privat pasningsordning, der er oprettet af andre. Børnepasseren skal på ansættelsesdatoen som hovedregel være fyldt 16 år. I ovennævnte eksempler kan børnepasseren enten være ansat med forældrene som arbejdsgiver eller være selvstændig erhvervsdrivende Tilskuddet kan ikke anvendes til betaling for en plads, der på anden måde er støttet af offentlige midler. 4. Forældrenes anvendelse og forpligtelser, når tilskud modtages Barnet skal passes af andre end forældrene selv og tilskuddet kan derfor ikke anvendes til egen pasning af barnet. Det er således en betingelse for modtagelse af tilskuddet, at forældrene indgår en skriftlig pasningsaftale med den person eller pasningsordning, der passer barnet mod betaling. Kommunens godkendelse af denne pasningsaftale er en forudsætning for udbetaling af tilskud. Hvilke udgifter kan dækkes? Ud over at dække løn m.v. til børnepasseren, kan tilskuddet anvendes til dækning af andre udgifter, som er en del af udgifterne ved børnepasning. Udgifterne skal fremgå af pasningsaftalen. Hvis forældrene ansætter en børnepasser, vil der være tale om et arbejdsgiver- /lønmodtagerforhold. Forældrene vil som konsekvens af anden lovgivning ud over den aftalte løn, have udgifter til feriepenge (bemærk, hvis børnepasseren får kost og logi, skal der beregnes feriepenge af den skattemæssige værdi), ATP-bidrag, bidrag til barselfond, arbejdsskadeforsikring og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (aes), se bilag 1. Benytter forældrene en selvstændig erhvervsdrivende til børnepasning, vil der typisk være tale om en fast bruttoydelse for at passe barnet. Forældrene skal overfor Herning Kommune dokumentere, hvilke udgifter de har til den private pasningsordning. Dokumentation for nævnte udgifter sker ved udfyldelse af blanketterne "Ansøgning om tilskud til privat børnepasning" / "Aftale om privat børnepasning" Side 3

5 samt hvis forældrene er arbejdsgiver skemaet Supplerende oplysninger vedrørende ansøgning om tilskud. Skemaer indsendes i underskrevet stand til Herning Kommune. Det er forældrene, der indgår aftale om børnepasning med den private børnepasser eller pasningsordning. Herning Kommune har således ikke arbejdsgiverforpligtelser i forhold til børnepasseren. I forbindelse med indgåelse af og underskrift af aftaler/kontrakter skal der tages forbehold for Herning Kommunes godkendelse af disse. Ansøgningen skal være Center for Børn og Læring, Rådhuset, Torvet, 7400 Herning i hænde senest 1 uge før startdato. Hvilke arbejdsopgaver dækker tilskuddet? Forældrene kan forvente af børnepasseren, at hun varetager de opgaver som har med pasning af barnet at gøre. Herunder også oprydning efter barnet. 5. Kommunens forpligtelser Kommunens godkendelse af pasningsaftaler Forældrene skal indgå en skriftlig pasningsaftale med den person eller pasningsordning, som skal passe barnet. Kommunens godkendelse af denne pasningsaftale er en forudsætning for udbetaling af tilskud. Er børnepasseren ansat af forældrene (arbejdsgiverforhold) skal kommunen påse, at aftalen mellem forældre og børnepasser er afklaret, for så vidt angår de rettigheder og forpligtelser, aftalen indebærer for de to parter. Det kan f.eks. være spørgsmål om beskatning, ATP-bidrag, feriegodtgørelse, løn under sygdom, dagpengeret osv. se bilag Barnet passes i forældrenes hjem: Efter modtagelse af ansøgningsskema, skemaet Supplerende oplysninger samt samtykkeerklæring fremsendes godkendelse af pasningsaftalen samt bevilling af tilskud, såfremt Herning Kommune ikke har bemærkninger til ansættelsesforholdet. Forældrene har pligt til at orientere Herning Kommune om ændringer af en pasningsaftale. Herning Kommune skal godkende ændringen inden den iværksættes. Barnet passes udenfor forældrenes hjem: Herning Kommune er forpligtiget til at godkende de enkelte børnepassere og pasningsordninger for at sikre, at de personlige forudsætninger og de fysiske rammer er forsvarlige med hensyn til at kunne passe andres børn. Herning Kommune kan afvise at godkende en pasningsaftale, hvis de fysiske rammer eller den person, forældrene ønsker at indgå aftale med, efter Herning Kommunes vurdering ikke er egnet til opgaven. Godkendelse af privat pasningsordning skal foreligge inden startdato. Forældrene har pligt til at orientere Herning Kommune om ændringer af en pasningsaftale. Herning Kommune skal godkende ændringen inden den iværksættes. Kommunen skal føre tilsyn Herning Kommune skal føre løbende tilsyn med de private pasningsordninger. Tilsynet foretages både anmeldt og uanmeldt. Dette betyder, at tilsynet, såfremt pasningen fore- Side 4

6 går i forældrenes eget hjem, kan foregå på tidspunkter, hvor forældrene ikke er til stede i hjemmet. Indberetning til skattevæsenet Det forudsættes, at den person/pasningsordning, forældrene benytter til børnepasning beskattes af betalingen herfor. Herning Kommune orienterer løbende skattemyndighederne om de indgåede pasningsaftaler. 6. Beregning og udbetaling af tilskuddet Tilskuddets størrelse Tilskuddet i forhold til det enkelte barn kan højst udgøre 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning. Dog kan der maksimalt udbetales det, der svarer til 75 % af den billigste nettodriftsudgift pr. plads (ex.støttepædagogudgifter) i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Tilskuddet reguleres og fastsættes af kommunalbestyrelsen hvert år som følge af nye daginstitutionstakster Passes barnet under 30 timer pr. uge reduceres tilskuddet forholdsmæssigt til en fuldtidsplads. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at ændre tidligere beslutninger omkring f.eks. tilskuddets størrelse. Såfremt kommunalbestyrelsen skulle beslutte dette, vil forældre, der allerede har fået bevilget tilskud, fortsat kunne få tilskud efter de hidtil gældende retningslinier. Hvert år pr. 1. januar sker en regulering af tilskuddets størrelse som følge af nye institutionstakster. Se det aktuelle tilskud på eller få det ved henvendelse til Center for Børn og Læring, Rådhuset, Torvet, 7400 Herning på tlf Udbetaling af tilskud Hvis barnet, der søges tilskud til, allerede er optaget i et kommunalt dagtilbud, kan tilskuddet ydes første gang fra den måned, hvori den private pasning påbegyndes (barnet skal være udmeldt af dagtilbud). Hvis barnet ikke benytter en plads i et kommunalt dagtilbud, kan tilskuddet tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvorfra barnet har fået tilbudt en plads i et dagtilbud. Det er således ikke muligt at springe en venteliste over ved at vælge tilskud til privat pasning, i stedet for at benytte et kommunalt dagtilbud. Tilskuddet udbetales månedligt bagud, og udbetales sidste gang for den måned, i hvilken retten til tilskuddet ophører. I de tilfælde hvor ordningen påbegyndes eller afsluttes på andre tidspunkter end den 1. i en måned, foretages der en forholdsmæssig beregning for den pågældende måned. Hvis forældrene eller børnepasseren afbryder et pasningsforhold og forældrene har fået udbetalt tilskud, som ikke anvendes til betaling af børnepasseren/pasningsordningen, skal det for meget udbetalte tilskud tilbagebetales til Herning Kommune. Ferie uden løn til børnepasser: Forældrene har pligt til at give Herning Kommune besked, hvis børnepasseren holder ferie uden løn, idet der i denne periode ikke kan ydes tilskud. Side 5

7 Herning Kommune kan standse udbetaling af pasningstilskud, hvis forældrene ikke opfylder den indgåede aftale. Når/Hvis den private ordning ophører Hvis den private ordning ophører eller forældrene ikke længere ønsker at benytte ordningen, er der mulighed for at få deres barn optaget i et offentligt dagtilbud. De nærmere regler herfor er følgende: Fremgår det af ansøgningen, hvornår den private børnepasning ophører eller tilskuddet bortfalder som følge af, at barnet fylder 6 år/påbegynder børnehaveklasse, vil offentligt dagtilbud (daginstitution/dagpleje) blive tilbudt den efterfølgende måned indenfor Herning Kommune dog kun, hvis forældrene har tilkendegivet, at barnet ønskes optaget på venteliste til daginstitution. I øvrige tilfælde, hvor den private pasning ophører, eller forældrene ikke længere ønsker at benytte en privat pasningsordning, er der mulighed for at vende tilbage til et offentligt dagtilbud med 1 måneds varsel pr. den 1. i måneden. Tilbudet vil blive givet indenfor Herning Kommune. Ved ophør af privat pasning, kan det ikke forventes, at det offentlige dagtilbud (daginstitution/dagpleje) der gives, er i overensstemmelse med et eventuelt ønske om en konkret daginstitution/dagpleje, eller et konkret geografisk område. Hvis den private pasning finder sted på tidspunkter, som falder uden for de normale åbningstider i Herning Kommunes dagtilbud, eller tilskuddet gives til at dække et andet pasningsbehov, end forældrene kan få dækket gennem kommunens dagtilbud, kan forældrene ikke gøre krav på senere at få et sådant pasningsbehov dækket gennem kommunens dagtilbud. Forældrene kan således ikke via en privat pasningsordning efterfølgende forpligte kommunen til en anden sammensætning eller et andet omfang af dagtilbuddene, end der allerede findes i kommunen. Søskendetilskud Børn, der passes i Frit valg-ordningen, er omfattet af reglerne om søskendetilskud, men ikke økonomisk friplads. Hjælp til lønadministration Ønskes hjælp til lønadministration kan der indgås aftale med private firmaer, som mod betaling, tilbyder hjælp med lønadministration samt administration af ATP og feriepenge. 7. Klageadgang Klage over Herning Kommunes afgørelser om godkendelse af pasningsaftaler og pasningsordninger følger de almindelige klageregler jf. retssikkerhedslovens 60, hvilket betyder, at afgørelsen kan indbringes for Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Midtjylland, St. Blichers Vej, Postboks 151, 6950 Ringkjøbing tlf Klager over fastsættelse af tilskuddets størrelse, kan alene indbringes for Herning Kommune. 8. Bilag Eksempler på generelle bestemmelser inden for andre lovgivningsområder - har betydning for aftaleforholdet mellem forældre og børnepasser. Side 6

8 BILAG 1 Eksempler på generelle bestemmelser inden for andre lovgivningsområder, som kan have betydning for aftaleforholdet mellem forældre og børnepasser Bilaget omfatter: 1. Formelle arbejdsmarkedsretlige regler 2. Arbejdsskadeforsikring og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (aes) 3. Skattemæssige forhold 4. Sygedagpenge 5. Særligt om ansættelse af au pair til børnepasning Side 7

9 1. Formelle arbejdsmarkedsretlige regler Ansat eller selvstændig Forældre, der ønsker at benytte ordningen med tilskud til privat dagpasning, må på forhånd gøre sig klart, om den aftale, de indgår med en privat børnepasser indebærer, at de må opfattes som arbejdsgiver for børnepasseren med de forpligtelser dette indebærer, eller om de indgår aftale med en selvstændig erhvervsdrivende. Arbejdsmarkedsretlige regler ved arbejdsgiver/lønmodtagerforhold. Som arbejdsgiver skal du have et CVR-nr. Dette fås ved henvendelse til Erhvervs- og selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V, tlf Herefter vil der ske en automatisk registrering hos ATP og feriefonden. Ret til ferie Nærmere oplysninger om feriereglerne kan fås ved henvendelse til Arbejdsdirektoratets ferielovskontor, Stormgade 10, Postboks 1103, 1009 København K, tlf Ansat i huset Hvis lønmodtager er ansat til at udføre husligt arbejde og får kost og logi eller kost alene, er forholdet omfattet af lov om visse forhold i landbruget m.v. Nærmere oplysninger om lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. kan fås ved henvendelse til Beskæftigelsesministeriet, Ved Stranden 8, 1061 København K, tlf Skriftlig ansættelsesbevis Et arbejdsforhold vil som regel være omfattet af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet. Lønmodtageren skal have skriftlige oplysninger, der blandt andet omhandler beskrivelse af arbejdet, spørgsmålet om lønmodtagerens rettigheder med hensyn til betalt ferie, lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler, løn og kost og logi og den normale daglige og ugentlige arbejdstid. Nærmere oplysninger om lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet kan fås ved henvendelse til Beskæftigelsesministeriet, Ved Stranden 8, 1061 København K, tlf ATP-bidrag Når forældre er arbejdsgivere, skal de indbetale eget og lønmodtagerens ATP-bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød. Satser og nærmere oplysninger på tlf Barsel-fonden Alle arbejdsgivere der er omfattet af ATP skal betale bidrag til den lovbaserede barseludligningsordning. Indbetalingen foregår kvartalvis. Se satser og øvrige oplysninger på eller ved henvendelse til Barsel.dk, Kongens Værge 8, 3400 Hillerød, tlf Side 8

10 Arbejdsmiljøloven Forældrenes forpligtelser i forhold til arbejdsmiljøloven afhænger blandt andet af, om de må anses for arbejdsgivere, hvor arbejdet foregår, og om den ansatte er under eller over 18 år. Nærmere oplysninger om miljølovgivningen kan fås ved henvendelse til Direktoratet for Arbejdstilsynet, Landskronagade 33, 2100 København Ø, tlf Arbejdsskadeforsikring og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (aes) Når pasningsaftalen indebærer et ansættelsesforhold mellem forældre og børnepasser, skal forældrene tegne arbejdsskadeforsikring og aes-forsikring (i forhold til den ansatte). Forsikringspligten gælder uanset hvor pasningen skal foregå. Arbejdsskadeforsikringen kan tegnes i ethvert forsikringsselskab, der har ret til at tegne arbejdsskadeforsikringer. Nærmere oplysninger om pligten til at tegne forsikring kan fås ved henvendelse til Arbejdsskadestyrelsen, Sankt Kjelds Plads 11, 2100 København Ø, tlf Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (aes) skal tegnes via ATP-huset. Nærmere oplysninger samt blanket om aes kan fås ved henvendelse til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, ATP-huset, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød, tlf Skattemæssige forhold Tilskuddet skal ikke medregnes i forældrenes skattepligtige indkomst, men er i alle tilfælde skattepligtig for vedkommende børnepasser (B-indkomst) Børnepasser er også bidragspligtig efter lov om arbejdsmarkedsfonde (Amf-loven). Fri kost og logi Værdien af fri kost og logi der ydes børnepassere i forældrenes hjem, er skattepligtig for modtageren og anses for B-indkomst. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelser til Skat, tlf Sygedagpenge Når forældrene ansætter en børnepasser, betragtes de som arbejdsgivere efter loven om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til det lokale dagpengekontor. Arbejdsgiveren har også mulighed for at tegne en forsikring ved Beskæftigelsesministeriet. Skemaet kan fås ved henvendelse til det lokale dagpengekontor. Denne forsikring gør, at arbejdsgiveren kan søge om refusion fra 2. sygedag. Priser samt informationer fås hos på Beskæftigelsesministeriet, Ved Stranden 8, 1061 København K, tlf Side 9

11 5. Særligt om ansættelse af au pair eller udlænding til børnepasning Der kan iflg. udlændingestyrelsen ikke ansættes au pair piger under den private børnepasningsordning efter dagtilbudslovens 80-85, da der efter styrelsens praksis ikke gives arbejdstilladelse til børnepassere. Udlændige fra et tredjeland, der ønskes ansat som børnepasser, skal forinden have udstedt en opholds- og arbejdstilladelse af Udlændingestyrelsen. Nordiske statsborgere og statsborgere fra de øvrige EU- og EØS-lande behøver ingen opholds- og arbejdstilladelse inden ansættelsen. De kan få udstedt et opholdsbevis, når de har lønnet arbejde. Yderligere oplysninger fås på Udlændingestyrelsens hjemmeside eller på tlf Side 10

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2011 Dagtilbud Indhold: Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere

Har du overvejet at få dit barn passet privat? Haderslev Kommune giver dig muligheden for et økonomisk tilskud til Privat Børnepasning.

Har du overvejet at få dit barn passet privat? Haderslev Kommune giver dig muligheden for et økonomisk tilskud til Privat Børnepasning. Har du overvejet at få dit barn passet privat? Haderslev Kommune giver dig muligheden for et økonomisk tilskud til Privat Børnepasning. Hvis du selv ønsker at vælge en børnepasser til dit barn, har du

Læs mere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME...

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 HÅNDBOG til Borgerstyret 2014 Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 Håndbog til Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd 15. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark Dine rettigheder til social sikring i Danmark Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance

Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance RINGSTED KOMMUNE Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance BPA Myndighedsenheden 01-10-2014 Indhold Indledning... 2 Lovgrundlag og personkreds... 2 Arbejdsgiver eller leder... 4 Bevilling... 5 Arbejdsplads,

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Vejledning om fleksjob

Vejledning om fleksjob Vejledning om fleksjob Dokument nr: 216040 December 2004 (Nedenstående vejledning er en bearbejdning af afsnittet om fleksjob i Personalstyrelsen og CFU: Vejledning om socialt kapitel i staten - juni 2004.

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar Plejefamilieområdet Spørgsmål og svar 1 Indhold Plejefamilien, hvem og hvordan 1. Hvad er en plejefamilie? 2. Hvad er formålet med at anbringe et barn i en plejefamilie? 3. Hvem kan blive plejefamilie?

Læs mere

Orientering om arbejdsløshedsforsikring

Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Vi prøver i pjecen at besvare en række af de spørgsmål, der nok melder sig hos dig som ledig. Vi har samtidig udgivet pjecen

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Lov om Social Service 95

Lov om Social Service 95 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 95 Udbetaling af kontant tilskud Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere