Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen)"

Transkript

1 Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen) Informationsfolder/retningslinier vedr. tilskud til forældre bosat i Herning Kommune og som vælger privat børnepasning i stedet for optagelse i kommunalt dagtilbud. Lov om Dagtilbud Vedtaget i Børne- og familieudvalget d. 25. april 2007 Juni 2013

2 Indholdsfortegnelse: 1. Hvad er Frit valg-ordningen? 2. Hvem kan passes i Frit valg-ordningen? 3. Pasningsmuligheder i Frit valg-ordningen 4. Forældrenes forpligtelser 5. Kommunens forpligtelser 6. Beregning og udbetaling af tilskuddet 7. Klage 8. Bilag bl.a. når forældrene er arbejdsgiver Hvor henvender jeg mig, hvis jeg ønsker at ansøge om tilskud til privat børnepasning? Skemaerne findes på Ved ansøgning skal der indsendes følgende: Ansøgning om tilskud til privat børnepasning/aftale om privat børnepasning Skema, hvis barnet senere ønskes optaget i dagtilbud Skema med supplerende oplysninger (kun, hvis forældre er arbejdsgiver) Samtykkeerklæring (i de tilfælde, hvor forældre er arbejdsgivere) Side 1

3 1. Hvad er Frit valg-ordningen? Frit valg-ordningen har til formål at give forældre større indflydelse og valgfrihed med hensyn til, hvordan de ønsker deres børn passet, når andre end forældrene selv passer børnene at øge kommunernes handlemuligheder indenfor dagtilbudsområdet. 2. Hvem kan passes i Frit valg-ordningen? Denne ordning omfatter alene forældre, som er bosat i Herning Kommune. Det er samtidig en forudsætning, at den private pasning har en længde på minimum 3 sammenhængende måneder. Tilskuddet kan gives til privat pasning af børn i alderen fra 24 uger til og med 5 år, dog længst til den 1. i den måned, hvor barnet fylder 6 år eller indtil barnet begynder i børnehaveklasse. Muligheden for at få pasningstilskud udbetalt er knyttet sammen med bestemmelsen om at få en plads i et kommunalt dagtilbud (daginstitution/dagpleje). Dette betyder, at det først er muligt at vælge tilskuddet fra det øjeblik hvor der tilbydes en plads i et kommunalt dagtilbud (daginstitution/dagpleje). der allerede benyttes en plads i et kommunalt dagtilbud (daginstitution/dagpleje), I særlige tilfælde efter en konkret vurdering kan der til et barn under 24 uger ydes tilskud. Kontakt Center for Børn og Læring for yderligere information. Særlige hensyn Kommunen kan beslutte, at der ikke kan ydes tilskud, hvis hensynet til barnet taler for, at barnet skal optages i dagtilbud, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til barnets særlige behov for støtte. Et kommunalt dagtilbud og tilskud Barnet kan benytte en deltidsplads i et dagtilbud og få et reduceret tilskud efter denne ordning. Kombination af en plads i dagtilbud og tilskud til privat pasning må samlet set ikke overstige, hvad der svarer til en fuldtidsplads i et dagtilbud. Kontakt Center for Børn og Læring for yderligere information. Samtidig anden offentlig ydelse til det samme barn Tilskuddet kan i særlige tilfælde efter en konkret vurdering gives til et barn, hvortil forældrene modtager barselsdagpenge, orlovsydelse eller anden offentlig ydelse til børnepasning. Særlige tilfælde kan f.eks. være behov for aflastning i hjemmet f.eks. ved fødselsdepression eller ved flerlingefødsel udskudt barselsorlov, hvor barnet har behov for i et vist omfang at holde kontakten til den private børnepasser eller eventuelle øvrige børn forældres delvise genoptagen af arbejdet. Kontakt Center for børn og Læring for yderligere information. Er forældrene eksempelvis på orlov, kan tilskud gives til søskende, hvortil forældrene ikke modtager nogen af ovennævnte ydelse. Side 2

4 Afskærer ikke forældrene fra at modtage andre sociale ydelser og SU Tilskuddet indgår ikke ved beregning af ydelser efter den sociale lovgivning eller lovgivning om uddannelsesstøtte. Dette er på baggrund af, at tilskuddet skal gives videre til den private børnepasser eller pasningsordning. Derimod kan der blive tale om, at børnepasserens indtægt gennem tilskuddet kan få betydning for beregning af eventuelle økonomiske ydelser til børnepasseren. 3. Pasningsmuligheder i Frit valg-ordningen Hvem kan forældrene indgå aftaler med? Som eksempler på mulige private pasningsordninger eller aftaler kan nævnes: Forældrene kan indgå aftale med en privat person, der i sit hjem eller i andre lokaler passer barnet/børnene. Forældrene kan aftale med en privat person, at vedkommende passer barnet/børnene i barnets/forældrenes hjem. Forældrene kan gå sammen med andre forældre om at etablere en privat pasningsordning eller købe sig en plads i en privat pasningsordning, der er oprettet af andre. Børnepasseren skal på ansættelsesdatoen som hovedregel være fyldt 16 år. I ovennævnte eksempler kan børnepasseren enten være ansat med forældrene som arbejdsgiver eller være selvstændig erhvervsdrivende Tilskuddet kan ikke anvendes til betaling for en plads, der på anden måde er støttet af offentlige midler. 4. Forældrenes anvendelse og forpligtelser, når tilskud modtages Barnet skal passes af andre end forældrene selv og tilskuddet kan derfor ikke anvendes til egen pasning af barnet. Det er således en betingelse for modtagelse af tilskuddet, at forældrene indgår en skriftlig pasningsaftale med den person eller pasningsordning, der passer barnet mod betaling. Kommunens godkendelse af denne pasningsaftale er en forudsætning for udbetaling af tilskud. Hvilke udgifter kan dækkes? Ud over at dække løn m.v. til børnepasseren, kan tilskuddet anvendes til dækning af andre udgifter, som er en del af udgifterne ved børnepasning. Udgifterne skal fremgå af pasningsaftalen. Hvis forældrene ansætter en børnepasser, vil der være tale om et arbejdsgiver- /lønmodtagerforhold. Forældrene vil som konsekvens af anden lovgivning ud over den aftalte løn, have udgifter til feriepenge (bemærk, hvis børnepasseren får kost og logi, skal der beregnes feriepenge af den skattemæssige værdi), ATP-bidrag, bidrag til barselfond, arbejdsskadeforsikring og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (aes), se bilag 1. Benytter forældrene en selvstændig erhvervsdrivende til børnepasning, vil der typisk være tale om en fast bruttoydelse for at passe barnet. Forældrene skal overfor Herning Kommune dokumentere, hvilke udgifter de har til den private pasningsordning. Dokumentation for nævnte udgifter sker ved udfyldelse af blanketterne "Ansøgning om tilskud til privat børnepasning" / "Aftale om privat børnepasning" Side 3

5 samt hvis forældrene er arbejdsgiver skemaet Supplerende oplysninger vedrørende ansøgning om tilskud. Skemaer indsendes i underskrevet stand til Herning Kommune. Det er forældrene, der indgår aftale om børnepasning med den private børnepasser eller pasningsordning. Herning Kommune har således ikke arbejdsgiverforpligtelser i forhold til børnepasseren. I forbindelse med indgåelse af og underskrift af aftaler/kontrakter skal der tages forbehold for Herning Kommunes godkendelse af disse. Ansøgningen skal være Center for Børn og Læring, Rådhuset, Torvet, 7400 Herning i hænde senest 1 uge før startdato. Hvilke arbejdsopgaver dækker tilskuddet? Forældrene kan forvente af børnepasseren, at hun varetager de opgaver som har med pasning af barnet at gøre. Herunder også oprydning efter barnet. 5. Kommunens forpligtelser Kommunens godkendelse af pasningsaftaler Forældrene skal indgå en skriftlig pasningsaftale med den person eller pasningsordning, som skal passe barnet. Kommunens godkendelse af denne pasningsaftale er en forudsætning for udbetaling af tilskud. Er børnepasseren ansat af forældrene (arbejdsgiverforhold) skal kommunen påse, at aftalen mellem forældre og børnepasser er afklaret, for så vidt angår de rettigheder og forpligtelser, aftalen indebærer for de to parter. Det kan f.eks. være spørgsmål om beskatning, ATP-bidrag, feriegodtgørelse, løn under sygdom, dagpengeret osv. se bilag Barnet passes i forældrenes hjem: Efter modtagelse af ansøgningsskema, skemaet Supplerende oplysninger samt samtykkeerklæring fremsendes godkendelse af pasningsaftalen samt bevilling af tilskud, såfremt Herning Kommune ikke har bemærkninger til ansættelsesforholdet. Forældrene har pligt til at orientere Herning Kommune om ændringer af en pasningsaftale. Herning Kommune skal godkende ændringen inden den iværksættes. Barnet passes udenfor forældrenes hjem: Herning Kommune er forpligtiget til at godkende de enkelte børnepassere og pasningsordninger for at sikre, at de personlige forudsætninger og de fysiske rammer er forsvarlige med hensyn til at kunne passe andres børn. Herning Kommune kan afvise at godkende en pasningsaftale, hvis de fysiske rammer eller den person, forældrene ønsker at indgå aftale med, efter Herning Kommunes vurdering ikke er egnet til opgaven. Godkendelse af privat pasningsordning skal foreligge inden startdato. Forældrene har pligt til at orientere Herning Kommune om ændringer af en pasningsaftale. Herning Kommune skal godkende ændringen inden den iværksættes. Kommunen skal føre tilsyn Herning Kommune skal føre løbende tilsyn med de private pasningsordninger. Tilsynet foretages både anmeldt og uanmeldt. Dette betyder, at tilsynet, såfremt pasningen fore- Side 4

6 går i forældrenes eget hjem, kan foregå på tidspunkter, hvor forældrene ikke er til stede i hjemmet. Indberetning til skattevæsenet Det forudsættes, at den person/pasningsordning, forældrene benytter til børnepasning beskattes af betalingen herfor. Herning Kommune orienterer løbende skattemyndighederne om de indgåede pasningsaftaler. 6. Beregning og udbetaling af tilskuddet Tilskuddets størrelse Tilskuddet i forhold til det enkelte barn kan højst udgøre 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning. Dog kan der maksimalt udbetales det, der svarer til 75 % af den billigste nettodriftsudgift pr. plads (ex.støttepædagogudgifter) i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Tilskuddet reguleres og fastsættes af kommunalbestyrelsen hvert år som følge af nye daginstitutionstakster Passes barnet under 30 timer pr. uge reduceres tilskuddet forholdsmæssigt til en fuldtidsplads. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at ændre tidligere beslutninger omkring f.eks. tilskuddets størrelse. Såfremt kommunalbestyrelsen skulle beslutte dette, vil forældre, der allerede har fået bevilget tilskud, fortsat kunne få tilskud efter de hidtil gældende retningslinier. Hvert år pr. 1. januar sker en regulering af tilskuddets størrelse som følge af nye institutionstakster. Se det aktuelle tilskud på eller få det ved henvendelse til Center for Børn og Læring, Rådhuset, Torvet, 7400 Herning på tlf Udbetaling af tilskud Hvis barnet, der søges tilskud til, allerede er optaget i et kommunalt dagtilbud, kan tilskuddet ydes første gang fra den måned, hvori den private pasning påbegyndes (barnet skal være udmeldt af dagtilbud). Hvis barnet ikke benytter en plads i et kommunalt dagtilbud, kan tilskuddet tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvorfra barnet har fået tilbudt en plads i et dagtilbud. Det er således ikke muligt at springe en venteliste over ved at vælge tilskud til privat pasning, i stedet for at benytte et kommunalt dagtilbud. Tilskuddet udbetales månedligt bagud, og udbetales sidste gang for den måned, i hvilken retten til tilskuddet ophører. I de tilfælde hvor ordningen påbegyndes eller afsluttes på andre tidspunkter end den 1. i en måned, foretages der en forholdsmæssig beregning for den pågældende måned. Hvis forældrene eller børnepasseren afbryder et pasningsforhold og forældrene har fået udbetalt tilskud, som ikke anvendes til betaling af børnepasseren/pasningsordningen, skal det for meget udbetalte tilskud tilbagebetales til Herning Kommune. Ferie uden løn til børnepasser: Forældrene har pligt til at give Herning Kommune besked, hvis børnepasseren holder ferie uden løn, idet der i denne periode ikke kan ydes tilskud. Side 5

7 Herning Kommune kan standse udbetaling af pasningstilskud, hvis forældrene ikke opfylder den indgåede aftale. Når/Hvis den private ordning ophører Hvis den private ordning ophører eller forældrene ikke længere ønsker at benytte ordningen, er der mulighed for at få deres barn optaget i et offentligt dagtilbud. De nærmere regler herfor er følgende: Fremgår det af ansøgningen, hvornår den private børnepasning ophører eller tilskuddet bortfalder som følge af, at barnet fylder 6 år/påbegynder børnehaveklasse, vil offentligt dagtilbud (daginstitution/dagpleje) blive tilbudt den efterfølgende måned indenfor Herning Kommune dog kun, hvis forældrene har tilkendegivet, at barnet ønskes optaget på venteliste til daginstitution. I øvrige tilfælde, hvor den private pasning ophører, eller forældrene ikke længere ønsker at benytte en privat pasningsordning, er der mulighed for at vende tilbage til et offentligt dagtilbud med 1 måneds varsel pr. den 1. i måneden. Tilbudet vil blive givet indenfor Herning Kommune. Ved ophør af privat pasning, kan det ikke forventes, at det offentlige dagtilbud (daginstitution/dagpleje) der gives, er i overensstemmelse med et eventuelt ønske om en konkret daginstitution/dagpleje, eller et konkret geografisk område. Hvis den private pasning finder sted på tidspunkter, som falder uden for de normale åbningstider i Herning Kommunes dagtilbud, eller tilskuddet gives til at dække et andet pasningsbehov, end forældrene kan få dækket gennem kommunens dagtilbud, kan forældrene ikke gøre krav på senere at få et sådant pasningsbehov dækket gennem kommunens dagtilbud. Forældrene kan således ikke via en privat pasningsordning efterfølgende forpligte kommunen til en anden sammensætning eller et andet omfang af dagtilbuddene, end der allerede findes i kommunen. Søskendetilskud Børn, der passes i Frit valg-ordningen, er omfattet af reglerne om søskendetilskud, men ikke økonomisk friplads. Hjælp til lønadministration Ønskes hjælp til lønadministration kan der indgås aftale med private firmaer, som mod betaling, tilbyder hjælp med lønadministration samt administration af ATP og feriepenge. 7. Klageadgang Klage over Herning Kommunes afgørelser om godkendelse af pasningsaftaler og pasningsordninger følger de almindelige klageregler jf. retssikkerhedslovens 60, hvilket betyder, at afgørelsen kan indbringes for Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Midtjylland, St. Blichers Vej, Postboks 151, 6950 Ringkjøbing tlf Klager over fastsættelse af tilskuddets størrelse, kan alene indbringes for Herning Kommune. 8. Bilag Eksempler på generelle bestemmelser inden for andre lovgivningsområder - har betydning for aftaleforholdet mellem forældre og børnepasser. Side 6

8 BILAG 1 Eksempler på generelle bestemmelser inden for andre lovgivningsområder, som kan have betydning for aftaleforholdet mellem forældre og børnepasser Bilaget omfatter: 1. Formelle arbejdsmarkedsretlige regler 2. Arbejdsskadeforsikring og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (aes) 3. Skattemæssige forhold 4. Sygedagpenge 5. Særligt om ansættelse af au pair til børnepasning Side 7

9 1. Formelle arbejdsmarkedsretlige regler Ansat eller selvstændig Forældre, der ønsker at benytte ordningen med tilskud til privat dagpasning, må på forhånd gøre sig klart, om den aftale, de indgår med en privat børnepasser indebærer, at de må opfattes som arbejdsgiver for børnepasseren med de forpligtelser dette indebærer, eller om de indgår aftale med en selvstændig erhvervsdrivende. Arbejdsmarkedsretlige regler ved arbejdsgiver/lønmodtagerforhold. Som arbejdsgiver skal du have et CVR-nr. Dette fås ved henvendelse til Erhvervs- og selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V, tlf Herefter vil der ske en automatisk registrering hos ATP og feriefonden. Ret til ferie Nærmere oplysninger om feriereglerne kan fås ved henvendelse til Arbejdsdirektoratets ferielovskontor, Stormgade 10, Postboks 1103, 1009 København K, tlf Ansat i huset Hvis lønmodtager er ansat til at udføre husligt arbejde og får kost og logi eller kost alene, er forholdet omfattet af lov om visse forhold i landbruget m.v. Nærmere oplysninger om lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. kan fås ved henvendelse til Beskæftigelsesministeriet, Ved Stranden 8, 1061 København K, tlf Skriftlig ansættelsesbevis Et arbejdsforhold vil som regel være omfattet af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet. Lønmodtageren skal have skriftlige oplysninger, der blandt andet omhandler beskrivelse af arbejdet, spørgsmålet om lønmodtagerens rettigheder med hensyn til betalt ferie, lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler, løn og kost og logi og den normale daglige og ugentlige arbejdstid. Nærmere oplysninger om lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet kan fås ved henvendelse til Beskæftigelsesministeriet, Ved Stranden 8, 1061 København K, tlf ATP-bidrag Når forældre er arbejdsgivere, skal de indbetale eget og lønmodtagerens ATP-bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød. Satser og nærmere oplysninger på tlf Barsel-fonden Alle arbejdsgivere der er omfattet af ATP skal betale bidrag til den lovbaserede barseludligningsordning. Indbetalingen foregår kvartalvis. Se satser og øvrige oplysninger på eller ved henvendelse til Barsel.dk, Kongens Værge 8, 3400 Hillerød, tlf Side 8

10 Arbejdsmiljøloven Forældrenes forpligtelser i forhold til arbejdsmiljøloven afhænger blandt andet af, om de må anses for arbejdsgivere, hvor arbejdet foregår, og om den ansatte er under eller over 18 år. Nærmere oplysninger om miljølovgivningen kan fås ved henvendelse til Direktoratet for Arbejdstilsynet, Landskronagade 33, 2100 København Ø, tlf Arbejdsskadeforsikring og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (aes) Når pasningsaftalen indebærer et ansættelsesforhold mellem forældre og børnepasser, skal forældrene tegne arbejdsskadeforsikring og aes-forsikring (i forhold til den ansatte). Forsikringspligten gælder uanset hvor pasningen skal foregå. Arbejdsskadeforsikringen kan tegnes i ethvert forsikringsselskab, der har ret til at tegne arbejdsskadeforsikringer. Nærmere oplysninger om pligten til at tegne forsikring kan fås ved henvendelse til Arbejdsskadestyrelsen, Sankt Kjelds Plads 11, 2100 København Ø, tlf Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (aes) skal tegnes via ATP-huset. Nærmere oplysninger samt blanket om aes kan fås ved henvendelse til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, ATP-huset, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød, tlf Skattemæssige forhold Tilskuddet skal ikke medregnes i forældrenes skattepligtige indkomst, men er i alle tilfælde skattepligtig for vedkommende børnepasser (B-indkomst) Børnepasser er også bidragspligtig efter lov om arbejdsmarkedsfonde (Amf-loven). Fri kost og logi Værdien af fri kost og logi der ydes børnepassere i forældrenes hjem, er skattepligtig for modtageren og anses for B-indkomst. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelser til Skat, tlf Sygedagpenge Når forældrene ansætter en børnepasser, betragtes de som arbejdsgivere efter loven om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til det lokale dagpengekontor. Arbejdsgiveren har også mulighed for at tegne en forsikring ved Beskæftigelsesministeriet. Skemaet kan fås ved henvendelse til det lokale dagpengekontor. Denne forsikring gør, at arbejdsgiveren kan søge om refusion fra 2. sygedag. Priser samt informationer fås hos på Beskæftigelsesministeriet, Ved Stranden 8, 1061 København K, tlf Side 9

11 5. Særligt om ansættelse af au pair eller udlænding til børnepasning Der kan iflg. udlændingestyrelsen ikke ansættes au pair piger under den private børnepasningsordning efter dagtilbudslovens 80-85, da der efter styrelsens praksis ikke gives arbejdstilladelse til børnepassere. Udlændige fra et tredjeland, der ønskes ansat som børnepasser, skal forinden have udstedt en opholds- og arbejdstilladelse af Udlændingestyrelsen. Nordiske statsborgere og statsborgere fra de øvrige EU- og EØS-lande behøver ingen opholds- og arbejdstilladelse inden ansættelsen. De kan få udstedt et opholdsbevis, når de har lønnet arbejde. Yderligere oplysninger fås på Udlændingestyrelsens hjemmeside eller på tlf Side 10

Kommunen har fastsat et tilskud, der er ens for alle børn inden for samme aldersgruppe.

Kommunen har fastsat et tilskud, der er ens for alle børn inden for samme aldersgruppe. Privat pasning Hvad er privat pasning Kommunen skal give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte kommunens dagtilbud. Privat pasning indebærer,

Læs mere

Frit valg. Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Frit valg. Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Frit valg Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en

Læs mere

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning,

Læs mere

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2011 Dagtilbud Indhold: Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Børne- og Kulturforvaltningen REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Fra hvornår kan jeg få tilskud Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud om

Læs mere

TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD

TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD Børn og Unge TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD Pladsanvisningen Borgerservicecentret Privat pasning Fredericia Kommune tilbyder forældre et økonomisk tilskud til privat børnepasning

Læs mere

Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen

Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen 1. Hvad er Frit valg-ordningen? Frit valg-ordningen betyder, at kommunen kan vælge at give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning TÅRNBY KOMMUNE Regler for privat børnepasning 2017 REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Hvornår kan jeg få tilskud fra? Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud

Læs mere

BØRN & KULTUR - DAGTILBUD. Retningslinier for tilskud til forældre, der vælger privat pasning. FRIT-VALG ORDNINGEN

BØRN & KULTUR - DAGTILBUD. Retningslinier for tilskud til forældre, der vælger privat pasning. FRIT-VALG ORDNINGEN BØRN & KULTUR - DAGTILBUD Retningslinier for tilskud til forældre, der vælger privat pasning. FRIT-VALG ORDNINGEN December 2009 Forord I stedet for at benytte en plads i et kommunalt dagtilbud, i en puljeordning

Læs mere

Informationsfolder til forældre om. Frit valg-ordningen. Kommunernes Landsforening Børne- og Kulturforvaltningen

Informationsfolder til forældre om. Frit valg-ordningen. Kommunernes Landsforening Børne- og Kulturforvaltningen Informationsfolder til forældre om Frit valg-ordningen Kommunernes Landsforening Børne- og Kulturforvaltningen 2 Indholdsfortegnelse Indholdfortegnelse...2 Frit valg-ordningen...3 Forældres muligheder

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning TÅRNBY KOMMUNE Regler for privat børnepasning 2018 REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Hvornår kan jeg få tilskud fra? Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning

Tilskud til privat børnepasning Tilskud til privat børnepasning Hvad er Frit valg-ordningen? Kommunalbestyrelsen skal give forældre mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et kommunalt

Læs mere

Frit valg-ordningen 2013

Frit valg-ordningen 2013 Frit valg-ordningen 2013 1. Hvad er Frit valg-ordningen? Frit valg-ordningen betyder, at kommunen giver et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte

Læs mere

Privat pasning omfatter børn i alderen 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor barnet almindeligvis optages i børnehaveklasse.

Privat pasning omfatter børn i alderen 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor barnet almindeligvis optages i børnehaveklasse. Privat pasning Hvad er Privat pasning Kommunen skal give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte kommunens dagtilbud. Privat pasning indebærer,

Læs mere

Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning

Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning Når forældrene ansætter en børnepasser, skal de overholde lovgivning, bl.a. om skat, ATP, forsikring, feriegodtgørelse mv. Vejledningen her

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Den Private Pasningsordning består af... 3 Lovgrundlag... 3 Generelt for ordningen... 3

Indholdsfortegnelse: Den Private Pasningsordning består af... 3 Lovgrundlag... 3 Generelt for ordningen... 3 Side 1 Indholdsfortegnelse: Den Private Pasningsordning består af... 3 Lovgrundlag... 3 Generelt for ordningen... 3 Godkendelse/Tilsyn... 4 Lovgrundlag... 4 Tilskud 2011... 4 Tavshedspligt... 5 Klage...

Læs mere

TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE

TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE INDHOLD TILSKUD TIL PRIVAT PASNING... 2 BØRNENES ALDER OG ANTAL BØRN... 2 AFTALER OM TILSKUD TIL PRIVAT PASNING... 3

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Hvem er omfattet? ( Forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (indtil skolestart) kan benytte ordningen, dog er

Læs mere

Rudersdal Kommunes. Tilskud til private pasningsordninger

Rudersdal Kommunes. Tilskud til private pasningsordninger Rudersdal Kommunes Tilskud til private pasningsordninger Lovgrundlag Det lovmæssige grundlag for private pasningsordninger herunder muligheden for kommunalt tilskud er beskrevet i 78-81 i Lov om dag-,

Læs mere

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger Vejledning om tilskud til private pasningsordninger 1. Indledning: Forældre i Horsens Kommune har mulighed for at vælge privat pasning af deres barn. Horsens Kommune yder tilskud til privat pasning i henhold

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 2013 Generelt om ordningen Alle forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (skolestart) kan benytte ordningen. I

Læs mere

- på børnepasningsområdet Dagtilbud

- på børnepasningsområdet Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2017 Dagtilbud Indhold Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere

Vejledning om privat børnepasning

Vejledning om privat børnepasning Vejledning om privat børnepasning Haderslev Kommune giver dig muligheden for et økonomisk tilskud til Privat Børnepasning Hvis du selv ønsker at vælge en børnepasser til dit barn, har du følgende muligheder:

Læs mere

Privat pasningsordning Privat børnepasser Ung i huset

Privat pasningsordning Privat børnepasser Ung i huset Privat pasningsordning Privat børnepasser Ung i huset Godkendt af Udvalget for Børn og Familie den 12. april 2011 / Redigeret af Pladsanvisningen den 21. april 2016 grundet ændring af lovgivning. Den private

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

Har du overvejet at få dit barn passet privat? Haderslev Kommune giver dig muligheden for et økonomisk tilskud til Privat Børnepasning.

Har du overvejet at få dit barn passet privat? Haderslev Kommune giver dig muligheden for et økonomisk tilskud til Privat Børnepasning. Har du overvejet at få dit barn passet privat? Haderslev Kommune giver dig muligheden for et økonomisk tilskud til Privat Børnepasning. Hvis du selv ønsker at vælge en børnepasser til dit barn, har du

Læs mere

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Privat dagpleje Dagtilbudslovens 21 Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige

Læs mere

Daginstitutionsafdelingen. Ikast-Brande Kommune. Bellisvej 2. 8766 Nørre Snede. Privat børnepasning

Daginstitutionsafdelingen. Ikast-Brande Kommune. Bellisvej 2. 8766 Nørre Snede. Privat børnepasning Daginstitutionsafdelingen Ikast-Brande Kommune Bellisvej 2 8766 Nørre Snede Privat børnepasning 1 Privat børnepasning Som kommune har vi et ansvar for at tilgodese barnets tarv. Kommunen skal sikre, at

Læs mere

Privat pasningsordning

Privat pasningsordning Privat pasningsordning Privat børnepasser Ung i huset 1 Godkendt af Udvalget for Børn og Familie den 12. april 2011 / Redigeret af Pladsanvisningen den 21. april 2016 grundet ændring af lovgivning. Den

Læs mere

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Center for Skole og Dagtilbud/Dagplejen- Revideret 24.september 2014 Hvad er privat børnepasning? Forældre, der bor i Egedal Kommune, kan få tilskud til

Læs mere

Information om tilskud til privat børnepasning i Norddjurs Kommune

Information om tilskud til privat børnepasning i Norddjurs Kommune Information om tilskud til privat børnepasning i Norddjurs Kommune Børn og unge Torvet 1-8500 Grenaa - tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Gældende fra juli 2015 1 Hvad er privat pasning: Kommunen skal give

Læs mere

Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen

Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen Dagtilbudsafdelingen Pladsanvisningen Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Direkte + 45 8888 5431 Ulla.koldkjaer2@middelfart.dk Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen 1. Hvad er Frit

Læs mere

Privat børnepasning. Vejledende information om tilskudsreglerne i Rudersdal kommune 2013

Privat børnepasning. Vejledende information om tilskudsreglerne i Rudersdal kommune 2013 Privat børnepasning Vejledende information om tilskudsreglerne i Rudersdal kommune 2013 Indhold: Forord 4 Privat børnepasning i eget eller udenfor eget hjem.... 5-6 Generelle bestemmelser for pasningsordninger

Læs mere

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Center for Skole og Dagtilbud 2012. Revideret 16.12.2013 Hvad er privat børnepasning? Forældre, der bor i Egedal Kommune, kan få tilskud til at ansætte

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Privat børnepasningsordning info til forældrene Indholdsfortegnelse

Privat børnepasningsordning info til forældrene Indholdsfortegnelse Privat børnepasningsordning info til forældrene Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan få tilskud?... 2 2. Fra hvornår kan jeg få tilskud?... 2 3. Anvendelse af tilskuddet... 2 4. Tilskuddets størrelse... 3 5.

Læs mere

Information om tilskud til Privat børnepasning

Information om tilskud til Privat børnepasning Information om tilskud til Privat børnepasning Børn- og Skoleforvaltningen Juni 2007 Forældre, som bor i Kerteminde Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning.

Lyngby-Taarbæk Kommune. Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning. Lyngby-Taarbæk Kommune Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning. Privat Børnepasning eller storordning i Lyngby Taarbæk Kommune. Hvad er Privat Børnepasning? Forældre,

Læs mere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME...

Læs mere

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Indholdsfortegnelse PASNINGSMULIGHEDER I HØRSHOLM...2 1. DAGTILBUD TIL BØRN FRA 0 6 ÅR...2 2. TILSKUDSORDNINGER...2 PROCEDURE VED OPSKRIVNING

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød V0_Våben_Rød kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er, at: barnet/den unge skal være

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

1. En administrativ godkendelse (varetaget i Dagpenge) af, at aftalen indeholder følgende:

1. En administrativ godkendelse (varetaget i Dagpenge) af, at aftalen indeholder følgende: Godkendelseskriterier og tilsyn med privat pasning i Ballerup Kommune (Private dagplejelignende pasningsordninger mv. efter Dagtilbudsloven 78-79, med tilskud efter Dagtilbudsloven 80) Roller og procedurer

Læs mere

Assens Kommunes retningslinjer for privat børnepasning Indholdsfortegnelse

Assens Kommunes retningslinjer for privat børnepasning Indholdsfortegnelse Assens Kommunes retningslinjer for privat børnepasning Indholdsfortegnelse 1. Børnepasningen må ikke overlades til en ikke godkendt person... 2 2. Kontrakt mellem børnepasser og forældre... 2 2.1. Udbetaling

Læs mere

Au pairer har også ret til ferie

Au pairer har også ret til ferie Arbejdsdirektoratet Juli 2008 Au pairer har også ret til ferie Til værtsfamilien INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING TO FORSKELLIGE FERIEMODELLER...2 2. FERIELOVENS REGLER GÆLDER SOM HOVEDREGEL...2 3. FORSKELLE

Læs mere

Vejledende information til arbejdsgivere om tilskudsregler ved. Privat børnepasning. i Odense Kommune 2009

Vejledende information til arbejdsgivere om tilskudsregler ved. Privat børnepasning. i Odense Kommune 2009 Vejledende information til arbejdsgivere om tilskudsregler ved Privat børnepasning i Odense Kommune 2009 Forord Denne pjece er en informationsguide til forældre i Odense Kommune, som ønsker at benytte

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning To slags orlov Der findes to orlovsmuligheder Orlov til uddannelse Orlov til børnepasning Orlovsmulighederne skal være med til at øge rotationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked August 2006 2 Hvad er Barsel.dk Barsel.dk er en ny udligningsordning for arbejdsgivere på det private arbejdsmarked. Den nye ordning betyder,

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

RETNINGSLINJER for godkendelse af private børnepassere i Struer Kommune

RETNINGSLINJER for godkendelse af private børnepassere i Struer Kommune RETNINGSLINJER for godkendelse af private børnepassere i Struer Kommune Godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget i Struer Kommune den 2. december 2013 STRUER KOMMUNE POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

at Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning.

at Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning. Pkt.nr: 13 Tilskud til privat børnepasning 230407 Indstilling: at Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning. Formål med indstilling: At orientere om lovændring vedrørende

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Få refusion ved barsel

Få refusion ved barsel Få refusion ved barsel DA-Barsel - få refusion ved barsel Hvad er DA-Barsel Alle private virksomheder i Danmark skal være tilsluttet en barselsudligningsordning. DA-Barsel er en sådan barselsudligningsordning.

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978, om Arbejds og Socialvæsenet i Grønland

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Godkendt i BUU 4.5.2009

INDHOLDSFORTEGNELSE: Godkendt i BUU 4.5.2009 Børn og Kultur Retningslinjer for pladsanvisning INDHOLDSFORTEGNELSE: RETNINGSLINJER FOR PLADSANVISNING:...3 PASNINGSGARANTI:...3 ANCIENNITET:...3 PASNINGSOMRÅDE:...3 OPSKRIVNING TIL VENTELISTE:...4 ANVISNING

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2 og 14 i lov nr. 417 af 8. maj 2006

Læs mere

GLS-A BARSELUDLIGNING

GLS-A BARSELUDLIGNING GLS-A BARSELUDLIGNING 18. juni 2015 GLS-A-Barseludligning - få refusion ved barsel Hvorfor GLS-A-Barseludligning I henhold til Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven)

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Procedure for godkendelse af og tilsyn med selvstændige børnepassere

Procedure for godkendelse af og tilsyn med selvstændige børnepassere Procedure for godkendelse af og tilsyn med selvstændige børnepassere Godkendelseskriterier for og tilsyn med selvstændige børnepassere Dagplejelignende pasningsordninger for 3 eller flere børn. Denne form

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Center for Skole og Dagtilbud/Dagplejen- Revideret februar 2016. Godkendt i Børneog skole udvalget den 2 februar 2016. Hvad er privat børnepasning? Private

Læs mere

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 1-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2, og 14 i lov nr. 417 af 8.

Læs mere

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Indhold 1. Generelle krav... 3 1.1. Depositum... 3 1.2. Driftsgaranti... 3 1.3. Vedtægter...

Læs mere

Retningslinjer for pladsanvisning. Børn og Undervisning

Retningslinjer for pladsanvisning. Børn og Undervisning Retningslinjer for pladsanvisning Børn og Undervisning INDHOLDSFORTEGNELSE: RETNINGSLINJER FOR PLADSANVISNING:...3 PASNINGSGARANTI:...3 PASNINGSOMRÅDE:...3 OPSKRIVNING TIL VENTELISTE:...4 ANVISNING AF

Læs mere

Hvordan starter jeg som privat børnepasser eller en storordning?

Hvordan starter jeg som privat børnepasser eller en storordning? Hvordan starter jeg som privat børnepasser eller en storordning? Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen 2014 FORORD...3 Hvad er privat børnepasning?...4 Hvem kan blive børnepasser?...4 Hvordan

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2002 for ferieåret 2003/2004) FE1 at læse vejledningen på side 3-5, før du udfylder blanketten. 1. Personoplysninger Navn CPR nr. E-mail Post nr. Land 2. Oplysninger

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2006. Hans Enoksen / Aleqa Hammond. Bemærkninger til forslag Betænkning (2. behandling)

Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2006. Hans Enoksen / Aleqa Hammond. Bemærkninger til forslag Betænkning (2. behandling) Landstingsforordning nr. 1 af 27. marts 2006 om ændring af landstingsforordning om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption (Forlængelse af forældreorloven) 1 I landstingsforordning nr.

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Etablering Kommunal dagpleje Etableres og drives af Horsens Kommune, som træffer beslutning om dimensionering og organisering. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Sagsnr. 28.00.00-G01-9-17

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Vedtaget af Byrådet den 31.

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Vedtaget af Byrådet den 31. 7 Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Udgangspunktet for opfølgningen på punkterne A-D er de tre ændringer i bestemmelserne fra 2009 nemlig mulighe- derne for:

Udgangspunktet for opfølgningen på punkterne A-D er de tre ændringer i bestemmelserne fra 2009 nemlig mulighe- derne for: Bilag Status på frit valg-ordningen I Aarhus har det siden 1997 været muligt at få tilskud til privat børnepasning via en frit valg-ordning, og i 2009 vedtog byrådet Udvidelse af mulighederne for tilskud

Læs mere

Du kan ønske 3 institutioner/dagpleje indenfor hver aldersgruppe (0-2 årige og 3-5 årige), som så vidt muligt vil blive opfyldt.

Du kan ønske 3 institutioner/dagpleje indenfor hver aldersgruppe (0-2 årige og 3-5 årige), som så vidt muligt vil blive opfyldt. Opskrivning på venteliste Du kan opskrive dit barn til dagtilbud, når barnet er født. Opskrivning skal ske digitalt med NemId via Den digitale Pladsanvisning på www.fredensborg.dk. Opskrivning på venteliste

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Center for Skole og Dagtilbud/Dagplejen- Revideret februar 2016. Godkendt i Børneog skole udvalget den 2. februar 2016. Hvad er privat børnepasning? Private

Læs mere