Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen)"

Transkript

1 Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen) Informationsfolder/retningslinier vedr. tilskud til forældre bosat i Herning Kommune og som vælger privat børnepasning i stedet for optagelse i kommunalt dagtilbud. Lov om Dagtilbud Vedtaget i Børne- og familieudvalget d. 25. april 2007 Juni 2013

2 Indholdsfortegnelse: 1. Hvad er Frit valg-ordningen? 2. Hvem kan passes i Frit valg-ordningen? 3. Pasningsmuligheder i Frit valg-ordningen 4. Forældrenes forpligtelser 5. Kommunens forpligtelser 6. Beregning og udbetaling af tilskuddet 7. Klage 8. Bilag bl.a. når forældrene er arbejdsgiver Hvor henvender jeg mig, hvis jeg ønsker at ansøge om tilskud til privat børnepasning? Skemaerne findes på Ved ansøgning skal der indsendes følgende: Ansøgning om tilskud til privat børnepasning/aftale om privat børnepasning Skema, hvis barnet senere ønskes optaget i dagtilbud Skema med supplerende oplysninger (kun, hvis forældre er arbejdsgiver) Samtykkeerklæring (i de tilfælde, hvor forældre er arbejdsgivere) Side 1

3 1. Hvad er Frit valg-ordningen? Frit valg-ordningen har til formål at give forældre større indflydelse og valgfrihed med hensyn til, hvordan de ønsker deres børn passet, når andre end forældrene selv passer børnene at øge kommunernes handlemuligheder indenfor dagtilbudsområdet. 2. Hvem kan passes i Frit valg-ordningen? Denne ordning omfatter alene forældre, som er bosat i Herning Kommune. Det er samtidig en forudsætning, at den private pasning har en længde på minimum 3 sammenhængende måneder. Tilskuddet kan gives til privat pasning af børn i alderen fra 24 uger til og med 5 år, dog længst til den 1. i den måned, hvor barnet fylder 6 år eller indtil barnet begynder i børnehaveklasse. Muligheden for at få pasningstilskud udbetalt er knyttet sammen med bestemmelsen om at få en plads i et kommunalt dagtilbud (daginstitution/dagpleje). Dette betyder, at det først er muligt at vælge tilskuddet fra det øjeblik hvor der tilbydes en plads i et kommunalt dagtilbud (daginstitution/dagpleje). der allerede benyttes en plads i et kommunalt dagtilbud (daginstitution/dagpleje), I særlige tilfælde efter en konkret vurdering kan der til et barn under 24 uger ydes tilskud. Kontakt Center for Børn og Læring for yderligere information. Særlige hensyn Kommunen kan beslutte, at der ikke kan ydes tilskud, hvis hensynet til barnet taler for, at barnet skal optages i dagtilbud, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til barnets særlige behov for støtte. Et kommunalt dagtilbud og tilskud Barnet kan benytte en deltidsplads i et dagtilbud og få et reduceret tilskud efter denne ordning. Kombination af en plads i dagtilbud og tilskud til privat pasning må samlet set ikke overstige, hvad der svarer til en fuldtidsplads i et dagtilbud. Kontakt Center for Børn og Læring for yderligere information. Samtidig anden offentlig ydelse til det samme barn Tilskuddet kan i særlige tilfælde efter en konkret vurdering gives til et barn, hvortil forældrene modtager barselsdagpenge, orlovsydelse eller anden offentlig ydelse til børnepasning. Særlige tilfælde kan f.eks. være behov for aflastning i hjemmet f.eks. ved fødselsdepression eller ved flerlingefødsel udskudt barselsorlov, hvor barnet har behov for i et vist omfang at holde kontakten til den private børnepasser eller eventuelle øvrige børn forældres delvise genoptagen af arbejdet. Kontakt Center for børn og Læring for yderligere information. Er forældrene eksempelvis på orlov, kan tilskud gives til søskende, hvortil forældrene ikke modtager nogen af ovennævnte ydelse. Side 2

4 Afskærer ikke forældrene fra at modtage andre sociale ydelser og SU Tilskuddet indgår ikke ved beregning af ydelser efter den sociale lovgivning eller lovgivning om uddannelsesstøtte. Dette er på baggrund af, at tilskuddet skal gives videre til den private børnepasser eller pasningsordning. Derimod kan der blive tale om, at børnepasserens indtægt gennem tilskuddet kan få betydning for beregning af eventuelle økonomiske ydelser til børnepasseren. 3. Pasningsmuligheder i Frit valg-ordningen Hvem kan forældrene indgå aftaler med? Som eksempler på mulige private pasningsordninger eller aftaler kan nævnes: Forældrene kan indgå aftale med en privat person, der i sit hjem eller i andre lokaler passer barnet/børnene. Forældrene kan aftale med en privat person, at vedkommende passer barnet/børnene i barnets/forældrenes hjem. Forældrene kan gå sammen med andre forældre om at etablere en privat pasningsordning eller købe sig en plads i en privat pasningsordning, der er oprettet af andre. Børnepasseren skal på ansættelsesdatoen som hovedregel være fyldt 16 år. I ovennævnte eksempler kan børnepasseren enten være ansat med forældrene som arbejdsgiver eller være selvstændig erhvervsdrivende Tilskuddet kan ikke anvendes til betaling for en plads, der på anden måde er støttet af offentlige midler. 4. Forældrenes anvendelse og forpligtelser, når tilskud modtages Barnet skal passes af andre end forældrene selv og tilskuddet kan derfor ikke anvendes til egen pasning af barnet. Det er således en betingelse for modtagelse af tilskuddet, at forældrene indgår en skriftlig pasningsaftale med den person eller pasningsordning, der passer barnet mod betaling. Kommunens godkendelse af denne pasningsaftale er en forudsætning for udbetaling af tilskud. Hvilke udgifter kan dækkes? Ud over at dække løn m.v. til børnepasseren, kan tilskuddet anvendes til dækning af andre udgifter, som er en del af udgifterne ved børnepasning. Udgifterne skal fremgå af pasningsaftalen. Hvis forældrene ansætter en børnepasser, vil der være tale om et arbejdsgiver- /lønmodtagerforhold. Forældrene vil som konsekvens af anden lovgivning ud over den aftalte løn, have udgifter til feriepenge (bemærk, hvis børnepasseren får kost og logi, skal der beregnes feriepenge af den skattemæssige værdi), ATP-bidrag, bidrag til barselfond, arbejdsskadeforsikring og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (aes), se bilag 1. Benytter forældrene en selvstændig erhvervsdrivende til børnepasning, vil der typisk være tale om en fast bruttoydelse for at passe barnet. Forældrene skal overfor Herning Kommune dokumentere, hvilke udgifter de har til den private pasningsordning. Dokumentation for nævnte udgifter sker ved udfyldelse af blanketterne "Ansøgning om tilskud til privat børnepasning" / "Aftale om privat børnepasning" Side 3

5 samt hvis forældrene er arbejdsgiver skemaet Supplerende oplysninger vedrørende ansøgning om tilskud. Skemaer indsendes i underskrevet stand til Herning Kommune. Det er forældrene, der indgår aftale om børnepasning med den private børnepasser eller pasningsordning. Herning Kommune har således ikke arbejdsgiverforpligtelser i forhold til børnepasseren. I forbindelse med indgåelse af og underskrift af aftaler/kontrakter skal der tages forbehold for Herning Kommunes godkendelse af disse. Ansøgningen skal være Center for Børn og Læring, Rådhuset, Torvet, 7400 Herning i hænde senest 1 uge før startdato. Hvilke arbejdsopgaver dækker tilskuddet? Forældrene kan forvente af børnepasseren, at hun varetager de opgaver som har med pasning af barnet at gøre. Herunder også oprydning efter barnet. 5. Kommunens forpligtelser Kommunens godkendelse af pasningsaftaler Forældrene skal indgå en skriftlig pasningsaftale med den person eller pasningsordning, som skal passe barnet. Kommunens godkendelse af denne pasningsaftale er en forudsætning for udbetaling af tilskud. Er børnepasseren ansat af forældrene (arbejdsgiverforhold) skal kommunen påse, at aftalen mellem forældre og børnepasser er afklaret, for så vidt angår de rettigheder og forpligtelser, aftalen indebærer for de to parter. Det kan f.eks. være spørgsmål om beskatning, ATP-bidrag, feriegodtgørelse, løn under sygdom, dagpengeret osv. se bilag Barnet passes i forældrenes hjem: Efter modtagelse af ansøgningsskema, skemaet Supplerende oplysninger samt samtykkeerklæring fremsendes godkendelse af pasningsaftalen samt bevilling af tilskud, såfremt Herning Kommune ikke har bemærkninger til ansættelsesforholdet. Forældrene har pligt til at orientere Herning Kommune om ændringer af en pasningsaftale. Herning Kommune skal godkende ændringen inden den iværksættes. Barnet passes udenfor forældrenes hjem: Herning Kommune er forpligtiget til at godkende de enkelte børnepassere og pasningsordninger for at sikre, at de personlige forudsætninger og de fysiske rammer er forsvarlige med hensyn til at kunne passe andres børn. Herning Kommune kan afvise at godkende en pasningsaftale, hvis de fysiske rammer eller den person, forældrene ønsker at indgå aftale med, efter Herning Kommunes vurdering ikke er egnet til opgaven. Godkendelse af privat pasningsordning skal foreligge inden startdato. Forældrene har pligt til at orientere Herning Kommune om ændringer af en pasningsaftale. Herning Kommune skal godkende ændringen inden den iværksættes. Kommunen skal føre tilsyn Herning Kommune skal føre løbende tilsyn med de private pasningsordninger. Tilsynet foretages både anmeldt og uanmeldt. Dette betyder, at tilsynet, såfremt pasningen fore- Side 4

6 går i forældrenes eget hjem, kan foregå på tidspunkter, hvor forældrene ikke er til stede i hjemmet. Indberetning til skattevæsenet Det forudsættes, at den person/pasningsordning, forældrene benytter til børnepasning beskattes af betalingen herfor. Herning Kommune orienterer løbende skattemyndighederne om de indgåede pasningsaftaler. 6. Beregning og udbetaling af tilskuddet Tilskuddets størrelse Tilskuddet i forhold til det enkelte barn kan højst udgøre 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning. Dog kan der maksimalt udbetales det, der svarer til 75 % af den billigste nettodriftsudgift pr. plads (ex.støttepædagogudgifter) i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Tilskuddet reguleres og fastsættes af kommunalbestyrelsen hvert år som følge af nye daginstitutionstakster Passes barnet under 30 timer pr. uge reduceres tilskuddet forholdsmæssigt til en fuldtidsplads. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at ændre tidligere beslutninger omkring f.eks. tilskuddets størrelse. Såfremt kommunalbestyrelsen skulle beslutte dette, vil forældre, der allerede har fået bevilget tilskud, fortsat kunne få tilskud efter de hidtil gældende retningslinier. Hvert år pr. 1. januar sker en regulering af tilskuddets størrelse som følge af nye institutionstakster. Se det aktuelle tilskud på eller få det ved henvendelse til Center for Børn og Læring, Rådhuset, Torvet, 7400 Herning på tlf Udbetaling af tilskud Hvis barnet, der søges tilskud til, allerede er optaget i et kommunalt dagtilbud, kan tilskuddet ydes første gang fra den måned, hvori den private pasning påbegyndes (barnet skal være udmeldt af dagtilbud). Hvis barnet ikke benytter en plads i et kommunalt dagtilbud, kan tilskuddet tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvorfra barnet har fået tilbudt en plads i et dagtilbud. Det er således ikke muligt at springe en venteliste over ved at vælge tilskud til privat pasning, i stedet for at benytte et kommunalt dagtilbud. Tilskuddet udbetales månedligt bagud, og udbetales sidste gang for den måned, i hvilken retten til tilskuddet ophører. I de tilfælde hvor ordningen påbegyndes eller afsluttes på andre tidspunkter end den 1. i en måned, foretages der en forholdsmæssig beregning for den pågældende måned. Hvis forældrene eller børnepasseren afbryder et pasningsforhold og forældrene har fået udbetalt tilskud, som ikke anvendes til betaling af børnepasseren/pasningsordningen, skal det for meget udbetalte tilskud tilbagebetales til Herning Kommune. Ferie uden løn til børnepasser: Forældrene har pligt til at give Herning Kommune besked, hvis børnepasseren holder ferie uden løn, idet der i denne periode ikke kan ydes tilskud. Side 5

7 Herning Kommune kan standse udbetaling af pasningstilskud, hvis forældrene ikke opfylder den indgåede aftale. Når/Hvis den private ordning ophører Hvis den private ordning ophører eller forældrene ikke længere ønsker at benytte ordningen, er der mulighed for at få deres barn optaget i et offentligt dagtilbud. De nærmere regler herfor er følgende: Fremgår det af ansøgningen, hvornår den private børnepasning ophører eller tilskuddet bortfalder som følge af, at barnet fylder 6 år/påbegynder børnehaveklasse, vil offentligt dagtilbud (daginstitution/dagpleje) blive tilbudt den efterfølgende måned indenfor Herning Kommune dog kun, hvis forældrene har tilkendegivet, at barnet ønskes optaget på venteliste til daginstitution. I øvrige tilfælde, hvor den private pasning ophører, eller forældrene ikke længere ønsker at benytte en privat pasningsordning, er der mulighed for at vende tilbage til et offentligt dagtilbud med 1 måneds varsel pr. den 1. i måneden. Tilbudet vil blive givet indenfor Herning Kommune. Ved ophør af privat pasning, kan det ikke forventes, at det offentlige dagtilbud (daginstitution/dagpleje) der gives, er i overensstemmelse med et eventuelt ønske om en konkret daginstitution/dagpleje, eller et konkret geografisk område. Hvis den private pasning finder sted på tidspunkter, som falder uden for de normale åbningstider i Herning Kommunes dagtilbud, eller tilskuddet gives til at dække et andet pasningsbehov, end forældrene kan få dækket gennem kommunens dagtilbud, kan forældrene ikke gøre krav på senere at få et sådant pasningsbehov dækket gennem kommunens dagtilbud. Forældrene kan således ikke via en privat pasningsordning efterfølgende forpligte kommunen til en anden sammensætning eller et andet omfang af dagtilbuddene, end der allerede findes i kommunen. Søskendetilskud Børn, der passes i Frit valg-ordningen, er omfattet af reglerne om søskendetilskud, men ikke økonomisk friplads. Hjælp til lønadministration Ønskes hjælp til lønadministration kan der indgås aftale med private firmaer, som mod betaling, tilbyder hjælp med lønadministration samt administration af ATP og feriepenge. 7. Klageadgang Klage over Herning Kommunes afgørelser om godkendelse af pasningsaftaler og pasningsordninger følger de almindelige klageregler jf. retssikkerhedslovens 60, hvilket betyder, at afgørelsen kan indbringes for Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Midtjylland, St. Blichers Vej, Postboks 151, 6950 Ringkjøbing tlf Klager over fastsættelse af tilskuddets størrelse, kan alene indbringes for Herning Kommune. 8. Bilag Eksempler på generelle bestemmelser inden for andre lovgivningsområder - har betydning for aftaleforholdet mellem forældre og børnepasser. Side 6

8 BILAG 1 Eksempler på generelle bestemmelser inden for andre lovgivningsområder, som kan have betydning for aftaleforholdet mellem forældre og børnepasser Bilaget omfatter: 1. Formelle arbejdsmarkedsretlige regler 2. Arbejdsskadeforsikring og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (aes) 3. Skattemæssige forhold 4. Sygedagpenge 5. Særligt om ansættelse af au pair til børnepasning Side 7

9 1. Formelle arbejdsmarkedsretlige regler Ansat eller selvstændig Forældre, der ønsker at benytte ordningen med tilskud til privat dagpasning, må på forhånd gøre sig klart, om den aftale, de indgår med en privat børnepasser indebærer, at de må opfattes som arbejdsgiver for børnepasseren med de forpligtelser dette indebærer, eller om de indgår aftale med en selvstændig erhvervsdrivende. Arbejdsmarkedsretlige regler ved arbejdsgiver/lønmodtagerforhold. Som arbejdsgiver skal du have et CVR-nr. Dette fås ved henvendelse til Erhvervs- og selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V, tlf Herefter vil der ske en automatisk registrering hos ATP og feriefonden. Ret til ferie Nærmere oplysninger om feriereglerne kan fås ved henvendelse til Arbejdsdirektoratets ferielovskontor, Stormgade 10, Postboks 1103, 1009 København K, tlf Ansat i huset Hvis lønmodtager er ansat til at udføre husligt arbejde og får kost og logi eller kost alene, er forholdet omfattet af lov om visse forhold i landbruget m.v. Nærmere oplysninger om lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. kan fås ved henvendelse til Beskæftigelsesministeriet, Ved Stranden 8, 1061 København K, tlf Skriftlig ansættelsesbevis Et arbejdsforhold vil som regel være omfattet af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet. Lønmodtageren skal have skriftlige oplysninger, der blandt andet omhandler beskrivelse af arbejdet, spørgsmålet om lønmodtagerens rettigheder med hensyn til betalt ferie, lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler, løn og kost og logi og den normale daglige og ugentlige arbejdstid. Nærmere oplysninger om lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet kan fås ved henvendelse til Beskæftigelsesministeriet, Ved Stranden 8, 1061 København K, tlf ATP-bidrag Når forældre er arbejdsgivere, skal de indbetale eget og lønmodtagerens ATP-bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød. Satser og nærmere oplysninger på tlf Barsel-fonden Alle arbejdsgivere der er omfattet af ATP skal betale bidrag til den lovbaserede barseludligningsordning. Indbetalingen foregår kvartalvis. Se satser og øvrige oplysninger på eller ved henvendelse til Barsel.dk, Kongens Værge 8, 3400 Hillerød, tlf Side 8

10 Arbejdsmiljøloven Forældrenes forpligtelser i forhold til arbejdsmiljøloven afhænger blandt andet af, om de må anses for arbejdsgivere, hvor arbejdet foregår, og om den ansatte er under eller over 18 år. Nærmere oplysninger om miljølovgivningen kan fås ved henvendelse til Direktoratet for Arbejdstilsynet, Landskronagade 33, 2100 København Ø, tlf Arbejdsskadeforsikring og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (aes) Når pasningsaftalen indebærer et ansættelsesforhold mellem forældre og børnepasser, skal forældrene tegne arbejdsskadeforsikring og aes-forsikring (i forhold til den ansatte). Forsikringspligten gælder uanset hvor pasningen skal foregå. Arbejdsskadeforsikringen kan tegnes i ethvert forsikringsselskab, der har ret til at tegne arbejdsskadeforsikringer. Nærmere oplysninger om pligten til at tegne forsikring kan fås ved henvendelse til Arbejdsskadestyrelsen, Sankt Kjelds Plads 11, 2100 København Ø, tlf Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (aes) skal tegnes via ATP-huset. Nærmere oplysninger samt blanket om aes kan fås ved henvendelse til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, ATP-huset, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød, tlf Skattemæssige forhold Tilskuddet skal ikke medregnes i forældrenes skattepligtige indkomst, men er i alle tilfælde skattepligtig for vedkommende børnepasser (B-indkomst) Børnepasser er også bidragspligtig efter lov om arbejdsmarkedsfonde (Amf-loven). Fri kost og logi Værdien af fri kost og logi der ydes børnepassere i forældrenes hjem, er skattepligtig for modtageren og anses for B-indkomst. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelser til Skat, tlf Sygedagpenge Når forældrene ansætter en børnepasser, betragtes de som arbejdsgivere efter loven om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til det lokale dagpengekontor. Arbejdsgiveren har også mulighed for at tegne en forsikring ved Beskæftigelsesministeriet. Skemaet kan fås ved henvendelse til det lokale dagpengekontor. Denne forsikring gør, at arbejdsgiveren kan søge om refusion fra 2. sygedag. Priser samt informationer fås hos på Beskæftigelsesministeriet, Ved Stranden 8, 1061 København K, tlf Side 9

11 5. Særligt om ansættelse af au pair eller udlænding til børnepasning Der kan iflg. udlændingestyrelsen ikke ansættes au pair piger under den private børnepasningsordning efter dagtilbudslovens 80-85, da der efter styrelsens praksis ikke gives arbejdstilladelse til børnepassere. Udlændige fra et tredjeland, der ønskes ansat som børnepasser, skal forinden have udstedt en opholds- og arbejdstilladelse af Udlændingestyrelsen. Nordiske statsborgere og statsborgere fra de øvrige EU- og EØS-lande behøver ingen opholds- og arbejdstilladelse inden ansættelsen. De kan få udstedt et opholdsbevis, når de har lønnet arbejde. Yderligere oplysninger fås på Udlændingestyrelsens hjemmeside eller på tlf Side 10

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning,

Læs mere

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2011 Dagtilbud Indhold: Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Børne- og Kulturforvaltningen REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Fra hvornår kan jeg få tilskud Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud om

Læs mere

Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen

Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen 1. Hvad er Frit valg-ordningen? Frit valg-ordningen betyder, at kommunen kan vælge at give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte

Læs mere

Privat pasning omfatter børn i alderen 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor barnet almindeligvis optages i børnehaveklasse.

Privat pasning omfatter børn i alderen 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor barnet almindeligvis optages i børnehaveklasse. Privat pasning Hvad er Privat pasning Kommunen skal give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte kommunens dagtilbud. Privat pasning indebærer,

Læs mere

Frit valg-ordningen 2013

Frit valg-ordningen 2013 Frit valg-ordningen 2013 1. Hvad er Frit valg-ordningen? Frit valg-ordningen betyder, at kommunen giver et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning

Tilskud til privat børnepasning Tilskud til privat børnepasning Hvad er Frit valg-ordningen? Kommunalbestyrelsen skal give forældre mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et kommunalt

Læs mere

Vejledning om privat børnepasning

Vejledning om privat børnepasning Vejledning om privat børnepasning Haderslev Kommune giver dig muligheden for et økonomisk tilskud til Privat Børnepasning Hvis du selv ønsker at vælge en børnepasser til dit barn, har du følgende muligheder:

Læs mere

Har du overvejet at få dit barn passet privat? Haderslev Kommune giver dig muligheden for et økonomisk tilskud til Privat Børnepasning.

Har du overvejet at få dit barn passet privat? Haderslev Kommune giver dig muligheden for et økonomisk tilskud til Privat Børnepasning. Har du overvejet at få dit barn passet privat? Haderslev Kommune giver dig muligheden for et økonomisk tilskud til Privat Børnepasning. Hvis du selv ønsker at vælge en børnepasser til dit barn, har du

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME...

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød V0_Våben_Rød kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er, at: barnet/den unge skal være

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked August 2006 2 Hvad er Barsel.dk Barsel.dk er en ny udligningsordning for arbejdsgivere på det private arbejdsmarked. Den nye ordning betyder,

Læs mere

Retningslinjer for pladsanvisning. Børn og Undervisning

Retningslinjer for pladsanvisning. Børn og Undervisning Retningslinjer for pladsanvisning Børn og Undervisning INDHOLDSFORTEGNELSE: RETNINGSLINJER FOR PLADSANVISNING:...3 PASNINGSGARANTI:...3 PASNINGSOMRÅDE:...3 OPSKRIVNING TIL VENTELISTE:...4 ANVISNING AF

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Få refusion ved barsel

Få refusion ved barsel Få refusion ved barsel DA-Barsel - få refusion ved barsel Hvad er DA-Barsel Alle private virksomheder i Danmark skal være tilsluttet en barselsudligningsordning. DA-Barsel er en sådan barselsudligningsordning.

Læs mere

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 1-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2, og 14 i lov nr. 417 af 8.

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 3. Hvad er betingelserne for at få ret til

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Hvordan starter jeg som privat børnepasser eller en storordning?

Hvordan starter jeg som privat børnepasser eller en storordning? Hvordan starter jeg som privat børnepasser eller en storordning? Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen 2014 FORORD...3 Hvad er privat børnepasning?...4 Hvem kan blive børnepasser?...4 Hvordan

Læs mere

Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende INDHOLD 1. HVEM KAN TEGNE EN FORSIKRING?...3 2. HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...4 3. HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET TIL DAGPENGE?...4 3.1.

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Når du vil holde ferie som ledig Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskassen.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side l af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?... 3 3 HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

GLS-A BARSELUDLIGNING

GLS-A BARSELUDLIGNING GLS-A BARSELUDLIGNING 18. juni 2015 GLS-A-Barseludligning - få refusion ved barsel Hvorfor GLS-A-Barseludligning I henhold til Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven)

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende

Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende pjaicenter@bm.dk Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Beskæftigelsesministeriet har ved brev af 30. januar 2013, j.nr. 2012-10299, fremsendt udkast til lovforslag om barselsudligning

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvem er omfattet af forsikringen? 3 3. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 4. Beregning

Læs mere

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 1 Optagelse af børn i dagtilbud i Favrskov Kommune I henhold til Dagtilbudsloven 23 og 27 skal kommunen tilbyde pasningsgaranti for alle børn, fra de er

Læs mere

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Lovgivning og standarder på området Oprettelse af privatinstitutioner vil ske efter 19 20 i Dagtilbudsloven.

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i samarbejde med Dansk Journalistforbund Forsideillustration

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Nedenfor følger en kort beskrivelse af udspillets enkelte elementer.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af udspillets enkelte elementer. N O T A T Indholdet af udspilspakken på au pair-området 28. maj 2014 Sagsnr. 2013-8383 CAAU / hkc Udspilspakken indeholder følgende 14 forslag til ændringer af au pair-ordningen, som har til formål primært

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

Virksomhedens første ansatte

Virksomhedens første ansatte INDHOLDSFORTEGNELSE De første overvejelser... 3 Timepriskalkule, eksempel... 4 Administrative registreringer... 5 Udbetaling af lønnen mv.... 6 Pligter som arbejdsgiver... 7 Ansættelseskontrakten... 8

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark.

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. På job i udlandet Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. FORORD Mange metallere tager på arbejde i udlandet enten fordi de bliver udstationeret af deres danske virksomhed,

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55

Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55 Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1 Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring?...3 2 Hvem er omfattet af forsikringen?...3 3 Hvordan foregår tilmeldingen?...3

Læs mere

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder:

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder: au pair formidling Au pair formidling tilbyder professionel og kvalificeret kontakt mellem familier og au pairs fra Filippinerne. Vores baggrund er et indgående kendskab og tæt samarbejde med det filippinske

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov

Et nyt arbejdsliv. Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov Et nyt arbejdsliv Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov H vad går ord n i n gen ud på? Efter bestemmelser i Arbejdsministeriets bekendtgørelse om udbetaling fra kapitalforsikring

Læs mere