Vejledning til medlemmer i konflikt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til medlemmer i konflikt"

Transkript

1 Vejledning til medlemmer i konflikt Konflikter er ikke hverdagskost for IDA-medlemmer! Når en sådan undtagelsesvis opstår, vil der derfor uundgåeligt dukke en række spørgsmål op for medlemmerne: Hvad må jeg? Hvad må jeg ikke? Hvad er mine rettigheder og pligter når.? Denne vejledning forsøger at svare på de fleste af de spørgsmål, man som konfliktramt kan have. Har du som medlem spørgsmål, som ikke er nævnt her, eller har du uddybende spørgsmål er du velkommen til at henvende dig til Ingeniørforeningen. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Afspadsering Anciennitet Andet arbejde / bibeskæftigelse Arbejdsformidlingen ATP og arbejdsmarkedsbidrag Barselsorlov Besættelse af ledige stillinger Dagpenge i henhold til arbejdsløshedslovgivningen... 4 Dagpenge supplerende Delefterløn Efterløn efter funktionærlovens Eksklusion Ferie... 5 Afholdelse af ferie Feriefridagstimer Fratræden under konflikt Fysisk tilstedeværelse på arbejdspladsen under konflikt Genoptagelse af arbejdet efter konfliktens ophør Konfliktramt arbejde Konfliktunderstøttelse Kursusdeltagelse Løn optjent før konflikten Midlertidige og tidsbegrænsede ansættelser Nye medlemmer Omsorgsdage Orlov / tjenestefrihed uden løn, herunder børnepasningsorlov Overarbejde/merarbejde Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge DK-1780 København V ida.dk

2 Vejledning til medlemmer i konflikt Side Sygdom Skat Stillingsopslag Tjenesterejser Udmeldelse under konflikt Udstationerede... 11

3 Vejledning til medlemmer i konflikt Side 3 1. Afspadsering Medlemmer, der er omfattet af konflikt, kan - som en konsekvens af at ansættelsesforholdet principielt anses for ophørt i konfliktperioden - ikke påbegynde afspadsering efter konfliktens iværksættelse. Hvis afspadsering er påbegyndt inden konflikten begynder, kan afspadseringen dog normalt afvikles som aftalt. Det anbefales at indgå konkret aftale med arbejdsgiveren herom. 2. Anciennitet Der optjenes ikke anciennitet i den periode, konflikten varer. Det gælder i relation til både opsigelsesvarsel og løn. Dette hænger dels sammen med, at overenskomstens parter i konfliktsituationen er frigjort fra de forpligtelser, der følger af den kollektive overenskomst, dels med at ansættelsesforholdet i konfliktsituationen principielt anses for ophørt. Efter konfliktens ophør genindtræder medlemmerne normalt i den løn- og opsigelsesanciennitet mv., som de havde optjent inden konflikten. 3. Andet arbejde / bibeskæftigelse Konfliktramte medlemmer må ikke under konflikten påtage sig andet arbejde, der er konfliktramt. Medlemmer med bibeskæftigelse som fx undervisning, vil fortsat kunne varetage denne beskæftigelse, medmindre bibeskæftigelsen udføres som led i hovedstillingen eller ligger inden for det konfliktramte område. Se i øvrigt afsnittet om konfliktramt arbejde. Ethvert konfliktramt medlem, som måtte være eller kunne blive berettiget til erstatning, er forpligtet til at modtage et af IDA anvist arbejde under konflikten. Nægtelse heraf vil medføre fortabelse af retten til erstatning/konfliktunderstøttelse. Om erstatning for indtægtstab mv. under konflikten se afsnittet om konfliktunderstøttelse. 4. Arbejdsformidlingen Arbejdsformidlingen er en neutral instans og må ikke under en lovlig konflikt anvise arbejdskraft på de af konflikten berørte områder, jf. bekendtgørelsen om en aktiv arbejdsmarkedsindsats. 5. ATP og arbejdsmarkedsbidrag Der betales ikke arbejdsmarkedsbidrag af den konfliktunderstøttelse eller de dagpengeydelser efter lov om dagpenge ved sygdom og fødsel, der modtages under en arbejdskonflikt, jf. lov om arbejdsmarkedsfonde og bekendtgørelse om arbejdsmarkedsbidrag. Der skal heller ikke betales ATP eller bidrag til den særlige pensionsopsparing af den konfliktunderstøttelse, der modtages under en konflikt. Derimod betales der ATP og bidrag til den særlige pensionsopsparing af dagpenge, der modtages i forbindelse med længerevarende sygdom eller barsel under en konflikt, jf. ATPloven og bekendtgørelse om indbetaling af den særlige pensionsopsparing ved udbetaling af dagpenge ved sygdom eller fødsel. 6. Barselsorlov Medlemmer, der skal have eller har påbegyndt barselsorlov under konflikten, har ikke ret til løn fra arbejdsgiveren i henhold til overenskomstens bestemmelser under konflikten. Dette følger dels af, at ansættelsesfor-

4 Vejledning til medlemmer i konflikt Side 4 holdet i princippet anses for ophørt under den lovlige strejke og eventuel lockout, dels af at overenskomstens parter i den lovlige konfliktsituation har frigjort sig fra overenskomsten i den periode, hvor konflikten står på. Ved konfliktens iværksættelse, kan medlemmer, der er på barselsorlov, rette henvendelse til kommunens dagpengekontor, hvorfra der udbetales barselsdagpenge i henhold til reglerne i lov om dagpenge ved sygdom og fødsel. Da IDAs offentligt ansatte medlemmer har ret til fuld løn i barselsperioden, vil medlemmerne i den periode, der under konflikten ligger inden for orlovens fuldlønsperiode, også være berettiget til supplerende konfliktunderstøttelse. Supplerende konfliktunderstøttelse svarer til forskellen mellem barselsdagpenge og den almindelige, fastpåregnelige løn, beregnet efter regler om udbetaling af konfliktunderstøttelse. Med hensyn til de medlemmer, der påbegynder barselsorlov efter konfliktens iværksættelse, vil beskæftigelseskravet over for kommunen i henhold til lov om dagpenge ved sygdom og fødsel ikke være opfyldt (kravet om tilknytning til arbejdsmarkedet i de sidste 13 uger før barselsorlovens påbegyndelse), hvorfor der ikke vil kunne udbetales barselsdagpenge. Til disse medlemmer udbetales derfor fuld konfliktunderstøttelse. Medlemmer, der har påbegyndt barselsorlov under konflikten, skal omgående meddele arbejdsgiveren dette efter konfliktens ophør. Det anbefales at medlemmerne under konflikten overholder de gældende frister for varsling af barselsorlov overfor arbejdsgiveren. Når konflikten er ophørt, gælder de almindelige overenskomstbestemmelser om fuld løn under barsel. 7. Besættelse af ledige stillinger Ledige stillinger på et konfliktramt ansættelsessted kan ikke tiltrædes af IDAs medlemmer så længe konflikten løber. Medlemmer, som allerede har indgået aftale om ansættelse med tiltrædelse medens konflikten løber, bliver omfattet af konflikten fra tiltrædelsestidspunktet og vil være berettiget til konfliktunderstøttelse i overensstemmelse med de sædvanlige regler. 8. Dagpenge i henhold til arbejdsløshedslovgivningen Deltagere i en konflikt kan ikke oppebære arbejdsløshedsdagpenge, selvom deres ansættelsesforhold i princippet er ophørt, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring. Begrundelsen herfor er, at medlemmets ledighed er forårsaget af strejke eller lockout. Med samme begrundelse bortfalder arbejdsgiverens pligt til at udbetale dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag. Er et medlem ansat i en tidsbegrænset stilling, der ophører under konflikten, vil medlemmet dog kunne modtage arbejdsløshedsdagpenge, eftersom ledigheden ikke er forårsaget af konflikten. Dagpenge supplerende Medlemmer, der oppebærer supplerende dagpenge i en A-kasse, men som bliver konfliktramt, kan ikke få dagpenge fra A-kassen, så længe konflikten løber. Det skyldes, at der i arbejdsløshedsforsikringsloven ikke

5 Vejledning til medlemmer i konflikt Side 5 skelnes mellem, om dagpengene ydes helt eller delvist/supplerende. De pågældende medlemmer skal derfor have konfliktunderstøttelse som alle andre konfliktramte medlemmer. 9. Delefterløn Medlemmer på delefterløn vil under konflikt fortsat modtage delefterløn. Der ydes konfliktunderstøttelse for det indtægtstab, der følger af konflikten. 10. Efterløn efter funktionærlovens 8 Et medlem, der dør under en konflikt, er ikke berettiget til efterløn i henhold til funktionærloven fra arbejdsgiveren. I stedet bliver udgifterne til efterløn udredt af AC s konfliktfond via IDA. 11. Eksklusion Medlemmer, der påtager sig konfliktramt arbejde og/eller nægter at følge et pålæg fra IDA om at gå i konflikt, vil blive indstillet til eksklusion, jfr. IDAs vedtægter 7 stk. 4 og Ferie Afholdelse af ferie Når ferie ikke kan holdes Det følger af ferielovens 3 stk. 3, at hvis en medarbejder deltager i en strejke eller lockout på tidspunktet for feriens begyndelse, kan den pågældende ikke begynde ferien. Der er i denne situation tale om en feriehindring. Eftersom ansættelsesforholdet principielt betragtes som ophørt, vil medarbejderen med andre ord ikke kunne holde ferie, så længe konflikten varer. Ferien udskydes med ret til erstatningsferie. Når konflikten er ophørt fastsætter arbejdsgiveren et nyt tidspunkt for, hvornår ferien skal holdes. Når et medlem ikke har kunnet holde ferie på grund af en konflikt, fastsætter arbejdsgiveren medmindre andet aftales mellem medlemmet og arbejdsgiveren - ferie med et varsel på ikke mindre end 1 måned for hovedferien og 14 dage for den øvrige ferie, medmindre særlige omstændigheder hindrer dette. Der er ikke noget til hinder for, at medlemmet indgår en aftale med arbejdsgiver om, at ferie, der er planlagt inden konfliktens iværksættelse, og som falder efter konfliktperiodens ophør, kan afvikles som planlagt og i umiddelbar tilknytning til konfliktens ophør. En sådan aftale er ensbetydende med, at medlemmet umiddelbart efter konfliktens ophør kan afholde ferie uden, at den pågældende derved ulovligt udebliver fra tjenesten. Hvis der ikke foreligger en sådan aftale med arbejdsgiveren, skal medlemmet genoptage arbejdet uden ugrundet ophold efter konfliktens ophør, hvorefter en placering af den resterende del af ferien kan aftales med arbejdsgiveren, eller fastsættes af denne. Arbejdsgiverens attestation af feriekort, FerieKonto-anvisning og lignende til konfliktramte medlemmer kan ikke finder sted i konfliktperioden. Hvis der før konfliktens påbegyndelse er blevet udbetalt feriegodtgørelse, er det medlemmets ansvar, at feriegodtgørelsen ikke anvendes, før ferien kan afholdes. Såfremt konflikttidspunkt og varighed gør det umuligt at afholde al tilgodehavende ferie inden ferieårets udløb, kan løn/feriegodtgørelse for den ikke afholdte ferie udbetales ved ferieårets afslutning, jfr. det ovenfor nævnte om feriehindring.

6 Vejledning til medlemmer i konflikt Side 6 Når ferie kan holdes Ferie kan kun holdes, hvis ferien som begynder ved arbejdstids begyndelse den første feriedag er begyndt senest samtidig med at konflikten begynder. Hvis medlemmet har påbegyndt sin ferie, når konflikten iværksættes, anses medlemmet for at holde ferien, og medlemmet har ret til at få løn udbetalt under ferie (såfremt denne i øvrigt holder ferie med løn) - også selvom den kommer til udbetaling under konflikten. Det skal understreges, at et medlem altid har ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår uanset at der ikke nødvendigvis er optjent ret til fulde 5 ugers betalt ferie. Ferie kan også bestå af ikke-optjente ferietimer. Afvikling af ikke-optjente ferietimer sker som udgangspunkt for medlemmets egen regning. Optjening af ferie Et medlem, der deltager i en overenskomstmæssig strejke eller lock-out optjener ikke ret til betalt ferie (dvs. ret til ferie med løn eller feriegodtgørelse) i den tid, som konflikten varer. Dette fremgår eksplicit af ferieaftalen på hhv. det (amts)kommunale område og H:S-området samt af ferieloven. I konfliktsituationen vil IDA derfor skulle godtgøre det pågældende medlem det antal timer, der som følge af konflikten er mistet i optjent ret til betalt ferie, med en feriegodtgørelse på 12 ½ pct. (efter reglerne om feriegodtgørelse ved fratræden). 13. Feriefridagstimer Afvikling af feriefridagstimer Eftersom ansættelsesforholdet principielt betragtes som ophørt, vil medlemmet som en konsekvens heraf ikke kunne påbegynde afvikling af feriefridagstimer, så længe konflikten varer. Feriefridagsaftalerne forholder sig ikke specifikt til konfliktsituationen, som det er tilfældet med feriedage i ferieaftalerne. Det er usikkert om medlemmerne kan afvikle feriefridagstimer fra det tidspunkt, hvor konflikten iværksættes, uanset at feriefridagstimerne er påbegyndt afholdt inden eller påbegyndes afholdt senest samtidig med konfliktens iværksættelse. Det anbefales på denne baggrund, at medlemmer, der planlægger at afholde feriefridagstimer på det tidspunkt, hvor en konflikt iværksættes, sørger for at afvarsle disse fra det tidspunkt, hvor konflikten iværksættes, og eventuelt før konflikten iværksættes søger at aftale med arbejdsgiveren, at der fra det tidspunkt, hvor konflikten iværksættes, afholdes feriedage i stedet. Der er ikke noget til hinder for, at medlemmet inden konfliktens iværksættelse - aftaler med arbejdsgiveren, at der skal afvikles feriefridagstimer umiddelbart efter konfliktens ophør. Aftalen er ensbetydende med, at medlemmet umiddelbart efter konfliktens ophør kan afholde feriefridagstimer uden, at den pågældende derved ulovligt udebliver fra tjenesten. Hvis der ikke foreligger en sådan aftale, skal medlemmet genoptage arbejdet uden ugrundet ophold efter konfliktens ophør. Medlemmets varsling af og placeringen af feriefridagstimerne skal herefter ske efter de almindelige regler herom. Der skal gøres opmærksom på, at det antal optjente feriefridagstimer, der eventuelt ikke er afviklet ved ferieårets udløb, efter anmodning fra medlemmet ifølge feriefridagsaftalerne kan overføres til afvikling i det efterfølgende ferieår. I fald medlemmet ikke har fået overført disse til det efterfølgende ferieår, udbetales de resterende antal timer ved den førstkommende lønudbetaling efter ferieårets udløb efter reglerne herom i feriefridagsaftalerne.

7 Vejledning til medlemmer i konflikt Side 7 Optjening af feriefridage Da retsvirkningen af en overenskomstmæssigt iværksat konflikt er, at ansættelsesforholdet principielt anses for ophørt fra det tidspunkt, hvor konflikten begynder, vil der ikke optjenes feriefridagstimer i den periode, konflikten varer. Det mistede antal feriefridagstimer i forhold til konfliktperiodens varighed vil blive godtgjort af IDA efter reglerne om udbetaling ved fratræden i feriefridagsaftalerne. 14. Fratræden under konflikt Opsagte medlemmer, der er fritstillet i opsigelsesperioden, får udbetalt konfliktunderstøttelse i stedet for løn. Hvis et medlem under konflikten måtte ønske at frigøre sig fra ansættelsesforholdet, må opsigelse ske med normalt overenskomstmæssigt varsel over for arbejdsgiveren. 15. Fysisk tilstedeværelse på arbejdspladsen under konflikt Ved konfliktens ikrafttræden skal medlemmerne forlade arbejdspladsen og må ikke befinde sig på denne, så længe konflikten varer. Medlemmer på tjenesterejse skal afbryde denne og returnere med første trafikforbindelse efter, at konflikten er trådt i kraft, jf. afsnittet om tjenesterejser. Ved konfliktens ophør skal medlemmer uden unødigt ophold genoptage arbejdet på det tjenestested, hvor de er ansat. Der må ikke fra nogen af parterne finde fortrædigelse sted i anledning af arbejdsstandsningen, jf. afsnittet om genoptagelse af arbejdet efter konfliktens ophør. 16. Genoptagelse af arbejdet efter konfliktens ophør Når en lovlig varslet konflikt er iværksat, betragtes ansættelsesforholdet principielt som ophørt. Det fremgår af den såkaldte fortrædigelsesklausul i hovedaftalen, at medarbejderne ved arbejdsstandsningens ophør uden unødigt ophold har pligt til at genoptage deres arbejde på de tjenestesteder, hvor de var ansat. Der må ikke fra nogen af parternes side finde "fortrædigelse" sted i anledning af arbejdsstandsningen. Dette betyder, at medlemmerne som udgangspunkt har ret og pligt til straks at genindtræde i deres tidligere stillinger ved arbejdskonfliktens ophør. Retten til at genindtræde i tidligere stilling efter ophør af strejke eller lockout er dog ikke et ubetinget krav. Arbejdsretten har ved en dom afsagt den 12. oktober 1998 udtalt, at i det omfang det ikke er driftsmæssigt muligt at genansætte alle tidligere ansatte, kan genansættelse ikke kræves. Det blev ved dommen slået fast, at princippet, der tidligere var kendt fra produktionsvirksomheder, også gælder på funktionærområdet. Medlemmer, der på grund af sygdom, barselsorlov eller tjenestefrihed ikke møder ved konfliktens ophør, betragtes som genindtrådt med den virkning, at evt. løn eller andre ydelser betales af arbejdsgiveren fra dette tidspunkt. Medlemmet har dog pligt til at underrette arbejdsgiveren om og dokumentere fraværet på sædvanlig måde. Medlemmer, der udebliver uden lovlig grund, kan bortvises.

8 Vejledning til medlemmer i konflikt Side Konfliktramt arbejde Medlemmer må ikke påtage sig konfliktramt arbejde heller ikke konfliktramt arbejde, der af arbejdsgiveren søges overflyttet fra et arbejdsområde ved omstrukturering, personalerokering eller lignende. I det omfang afgrænsningen af, hvad der i en konkret situation er konfliktramt arbejde, giver anledning til tvivl, bør medlemmer, der pålægges arbejde, som menes at være konfliktramt arbejde, rette henvendelse til den IDA. Hvis et medlem påtager sig konfliktramt arbejde, vil det blive opfattet som et brud på solidariteten (strejkebryder). Det kan i den forbindelse oplyses, at det i den arbejdsretlige praksis er antaget, at en overenskomstansat, som ikke er omfattet af en iværksat konflikt, lovligt kan nægte at påtage sig konfliktramt arbejde som en lovligt strejkende kollega skulle have udført. En sådan arbejds-vægring kan ske uden varsel. For tjenestemænd er udgangspunktet, at de kun er forpligtet til at udføre det arbejde, der ligger inden for deres normale arbejdsområde, men også at de ikke er forpligtet til at påtage sig at udføre konfliktramt arbejde. Medlemmer af IDA, som påtager sig konfliktramt arbejde, må påregne at blive indstillet til eksklusion i henhold til vedtægternes 8 stk Konfliktunderstøttelse Til medlemmerne af AC s medlemsorganisationer ydes der konfliktunderstøttelse/erstatning for indtægtstab i forbindelse med eventuel iværksættelse af den varslede konflikt. Erstatning ydes som udgangspunkt for tab af enhver indtægtsdel, såsom basis-/skalaløn, reguleringstillæg, kvalifikations- og funktionstillæg, udligningstillæg, honorar, konstitutionsvederlag, arbejdsgiverens pensionsbidrag, tjenestebolig etc. i det omfang og i den tid medlemmet ville have oppebåret disse indtægtsdele, hvis konflikten ikke var opstået, dog længst indtil konfliktens ophør. Erstatning ydes dog ikke for f.eks. honorarer og andre typer vederlag, som oppebæres mere sporadisk og tilfældigt. Erstatningerne udbetales efter fradrag af kildeskat og pension. til de konfliktramte medlemmer gennem DIA, og så vidt muligt tillige til de for den mistede indtægt normalt gældende udbetalingsterminer. Erstatning for medlemmets og arbejdsgiverens pensionsbidrag indbetales af IDA til ISP/DIP. IDA afkræver inden eller i forbindelse med den enkelte erstatningsudbetaling - medlemmet en erklæring om de indtægter, som medlemmet måtte oppebære ved arbejde, der helt eller delvist afløser det konfliktramte arbejde, idet erstatningen reduceres i overensstemmelse hermed. Med henblik på at opnå konfliktunderstøttelse / erstatning for indtægtstab skal medlemmerne udfylde et lønoplysningsskema, som udsendes IDA, og medlemmerne skal inden for en nærmere angiven frist returnere skemaet til IDA med kopi af relevant dokumentation. Hvis der skal tages højde for skattefradrag, skal IDA også være i besiddelse af medlemmets hovedkort. Hvis IDA i tide er i besiddelse af alle relevante oplysninger, vil den første konfliktunderstøttelse typisk kunne komme til udbetaling ved første manglende lønudbetaling som følge af konflikten.

9 Vejledning til medlemmer i konflikt Side Kursusdeltagelse Kursusdeltagelse, hvortil der ydes tjenestefrihed med hel eller delvis løn fra arbejdsgiveren må ikke finde sted under en konflikt. Kursusdeltagelse, som er påbegyndt forud for arbejdsstandsningens iværksættelse, afbrydes principielt ved konfliktens påbegyndelse. Medlemmer, der skal deltage i allerede planlagte kurser, der finder sted på tidspunktet for konfliktens påbegyndelse / under konflikten, bør imidlertid afklare både med den organisation, som de er medlem af, og med arbejdsgiveren, hvorvidt deltagelse kan finde sted. 20. Løn optjent før konflikten Udbetaling af løn, der er optjent før konflikten, sker på den normale lønningsdag også selvom denne falder i konfliktperioden. 21. Midlertidige og tidsbegrænsede ansættelser Medlemmer i midlertidige og tidsbegrænsede ansættelser er omfattet af konflikten, hvorfor disse medlemmer modtager konfliktunderstøttelse som alle andre. Såfremt sådanne ansættelsesforhold udløber i konfliktperioden, anses ansættelsesforholdet for endeligt ophørt. Der kan herefter ske udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, hvis de almindelige betingelser herfor er opfyldt. Arbejdsgiveren kan med konflikten som begrundelse ikke opsige et midlertidigt / tidsbegrænset ansat medlem. 22. Nye medlemmer Når der er varslet konflikt kan nye medlemmer ikke optages med ret til at oppebære konfliktunderstøttelse. 23. Omsorgsdage Omsorgsdage kan ikke afholdes efter konflikten er påbegyndt. 24. Orlov / tjenestefrihed uden løn, herunder børnepasningsorlov Medlemmer, der har påbegyndt orlov / tjenestefrihed uden løn er ikke omfattet af konflikten. Medlemmer kan dog ikke overgå til orlov til uddannelse, børnepasning eller anden orlov / tjenestefrihed uden løn, hvis de er omfattet af en konflikt. Udbetalingen af orlovsydelser efter lov om børnepasningsorlov berøres ikke af en konflikt, såfremt udbetalingen er påbegyndt før konflikten, jf. lov om børnepasningsorlov. Såfremt tjenestefriheds-/orlovsperioden ophører i konfliktperioden, omfattes medlemmet af konflikten fra det tidspunkt, hvor vedkommende skulle have været vendt tilbage til sin stilling, og der udbetales konfliktunderstøttelse efter de sædvanlige regler herom. Medlemmers fraværstid i forbindelse med børnepasningsorlov tæller med i opgørelsen af den pågældendes anciennitet i ansættelsesforholdet, bortset fra pensionsanciennitet. Da medlemmer på børnepasningsorlov ikke er omfattet af konflikten, berøres optjeningen af anciennitet i orlovsperioden ikke af konflikten.

10 Vejledning til medlemmer i konflikt Side Overarbejde/merarbejde Overarbejde/merarbejde forud for konfliktens start må accepteres, hvis det kræves i sædvanligt og rimeligt omfang. Under konflikten må det for medlemmer, der ikke er omfattet af konflikten, konkret vurderes, om udførelse af over-/merarbejde vil være ensbetydende med udførelse af konfliktramt arbejde, jf. afsnittet om andet arbejde. 26. Sygdom I tilfælde hvor længerevarende sygdom er indtrådt inden konflikten påbegyndes, skal arbejdsgiveren udbetale løn til tidspunktet for konfliktens ikrafttræden. Under konflikten er arbejdsgiveren ikke forpligtet til at udbetale løn, men kommunen skal udbetale sygedagpenge, jf. lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Medlemmet skal rette henvendelse til kommunens dagpengekontor herom. Hvis sygedagpengebeløbet er mindre end det beløb, der ville kunne udbetales som løn under sygdom, udbetales supplerende konfliktunderstøttelse. Bliver medlemmet rask under konflikten, skal der betales normal konfliktunderstøttelse fra dette tidspunkt. Ved raskmelding efter længerevarende sygdom anbefales det at give arbejdsgiveren meddelelse herom under konflikten. I tilfælde, hvor længerevarende sygdom er indtrådt under konflikten, har medlemmet ikke ret til sygedagpenge, jf. lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Der vil i stedet blive udbetalt normal konfliktunderstøttelse. Efter konfliktens afslutning genindtræder arbejdsgiverens forpligtelse til at betale løn, hvis der stadig er sygdom på dette tidspunkt. Medlemmer, der er syge ved konfliktens ophør skal omgående meddele dette til arbejdsgiveren som ved almindelig sygemelding. 27. Skat Medlemmer, der er omfattet af en konflikt skal betale kildeskat. IDA indbetaler kildeskatten på baggrund af medlemmets skatteoplysninger, som organisationen skal have til rådighed. Der betales ikke ATP, arbejdsmarkedsbidrag eller bidrag til Den Særlige Pensionsordning af konfliktunderstøttelsen. 28. Stillingsopslag Stillingsannoncer fra konfliktramte arbejdsgivere bliver mærket ved annoncering i AC-organisationernes medlemsblade. 29. Tjenesterejser Konfliktramte medarbejdere, der er på tjenesterejse, skal afbryde denne og returnere med første trafikforbindelse. Der benyttes samme transportmiddel ved hjemrejsen som anvendt på udrejsen. Rejseomkostningerne afholdes som udgangspunkt af IDA via konfliktfonden. 30. Udmeldelse under konflikt Et medlem kan ikke ved udmeldelse af foreningen unddrage sig de forpligtelser, der påhviler medlemmet p.g.a. forhold, der er opstået eller måtte opstå inden udtræden, jfr. Vedtægternes 7 stk. 7.

11 Vejledning til medlemmer i konflikt Side Udstationerede Konflikten omfatter også medlemmer, der er udstationeret eller senere udstationeres ved de konfliktramte tjenestesteder. Den omfatter således også medlemmer, der er ansat andre steder, men som ved konfliktens ikrafttræden midlertidigt forretter tjeneste på det konfliktramte arbejdssted.

Konflikt ABC Regler før, under og efter en konflikt

Konflikt ABC Regler før, under og efter en konflikt Udgave af 14. januar 2013 Konflikt ABC Regler før, under og efter en konflikt FORORD GL s overenskomster udløber ved udgangen af marts 2013. Opnås der ikke enighed i forbindelse med forhandlingerne, er

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

OK-08 konflikt, hvad betyder det i praksis

OK-08 konflikt, hvad betyder det i praksis KTO Sekretariatet 22. januar 2008 HEB Sagsnr.: 716.30 Vedr.: OK-08 konflikt, hvad betyder det i praksis I dette notat findes svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med en varslet konflikt,

Læs mere

OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis

OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis KTO Sekretariatet 26. januar 2011 HEB Sagsnr.: 2254.31 Vedr.: OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis I dette notat findes svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med en varslet konflikt,

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT. 5. marts 2013 1

Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT. 5. marts 2013 1 Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT 5. marts 2013 1 Kære medlem Moderniseringstyrelsen har valgt at afsende lockoutvarsel og varsling af boykot på alle institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

OK-15 konflikt, hvad betyder det i praksis

OK-15 konflikt, hvad betyder det i praksis Forhandlingsfællesskabet Sekretariatet 22. oktober 2014 HEB Sagsnr.: 3440.33 Vedr.: OK-15 konflikt, hvad betyder det i praksis I dette notat findes svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Sekretariatet. OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere

Sekretariatet. OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere Sekretariatet OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere Med virkning fra 1. april 2013 har hhv. Finansministeriet og KL varslet konflikt overfor en række lærergrupper. Der er ikke varslet

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Konfliktvejledning. Konstruktørforeningen, marts 2012. Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.

Konfliktvejledning. Konstruktørforeningen, marts 2012. Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf. Konfliktvejledning Konstruktørforeningen, marts 2012 Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.dk Indholdsfortegnelse konfliktvejledning Konfliktvejledning...

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. XX1625 af XX21. XXX december 20102015 er der fastsat regler om feriedagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Sundhedskartellet 08.13 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Cirkulære om Ferieaftalen 2005 Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 11, 90 a, stk. 3, og 91, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 994

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet Regelgrundlag 6 og 7 i Finansministeriets og Centralorganisationernes

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Gravid i malerfaget 2 Graviditet i malerfaget Af Mogens Berg med rettelser af Heinrich Søndengaard Nielsen, 2011. Danske Malermestre 2011 Teksterne må kun kopieres

Læs mere

LC-vejledning om konflikt OK 08

LC-vejledning om konflikt OK 08 LC-vejledning om konflikt OK 08 Indhold Forord...4 Overenskomstforhandlinger og lovlige konflikter...5 Overenskomstforhandlinger...5 Forligsinstitutionen...6 De kollektive kampskridt... 6 Varsling af kollektive

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

KONFLIKTKATALOG. for overenskomsterne. under Fødevareforbundet NNF

KONFLIKTKATALOG. for overenskomsterne. under Fødevareforbundet NNF KONFLIKTKATALOG for overenskomsterne under Fødevareforbundet NNF 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke virksomheder og personer er omfattet af konflikten?... 4 1.1 Konflikt er begge parters redskab... 4 1.2

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1)

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1) Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet LBK nr 692 af 20/08/2002 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv.

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Indholdsfortegnelse: NYT med virkning fra 1. april 2008...side 2 HVEM er omfattet af reglerne?... side 3 HVORNÅR

Læs mere

Post Danmark A/S Personale December 2010. Vejledning om. håndtering af ferie og særlige feriedage

Post Danmark A/S Personale December 2010. Vejledning om. håndtering af ferie og særlige feriedage Post Danmark A/S Personale December 2010 Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.2. Regelsæt... 4 2. Kort om ferieloven,

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Ferievejledning 2006 Ferievejledning 2006 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler Friskolernes Hus Juni 2015 Indhold Ferieloven og ferieaftalen 3 Optjening af ferie 4 Afvikling af ferie 4 Feriepenge eller løn i ferien? 5 Fastpåregnelige løndele 5 Ferie

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale Aftalen

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø

Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø Dagens program 10.00-10:15 Velkommen og aftaler om dagens forløb 10:15 12:30 Personalejura Et overblik Love, regler og aftaler på arbejdsmarkedet

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Cirkulære om. Orlov til børnepasning

Cirkulære om. Orlov til børnepasning Cirkulære om Orlov til børnepasning 2001 1 Cirkulære om orlov til børnepasning (Til samtlige ministerier mv.) 1. Som led i overenskomstresultatet pr. 1. april 1999 er der mellem Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1.

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. Om: Barselsreglerne (2008) i oversigtsform I forbindelse med fornyelsen af aftaler og overenskomster pr. 1.4.2008 er der foretaget ændringer i

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Ansættelsesret. FFD/twn-2013 1

Ansættelsesret. FFD/twn-2013 1 Ansættelsesret FFD/twn-2013 1 Ansættelsesret 1. Arbejdsret 2. Generelle spilleregler 3. Ansættelsesaftalens indhold 4. Funktionærret 5. Ansættelse og ophør 6. Lovligt forfald: - 6.1 Sygdom - 6.2 Barsel

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2008 Cirkulære af 5. december 2008 Perst. nr. 073-08 J.nr. 07-537-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

11.04.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.04.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Aftale om ferie for personale ansat i regioner **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 9 2.1. GENERELT... 9 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2005 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

11.04.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.04.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET Aftale om ferie for personale ansat i regioner = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner og amter KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere