Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.)"

Transkript

1 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 19. september 2014, som ændret ved lov nr. 572 af 31. maj 2010, lov nr af 26. december 2013, lov nr af 23. december 2014, lov nr af 23. december 2014 og lov nr af 27. december 2014, foretages følgende ændringer: 1. I 9 j indsættes efter stk. 3 som nye stykker: Stk. 4. Opholdstilladelse efter stk. 1, skal betinges af, at udlændingen ikke på ansøgningstidspunktet venter barn. 1. pkt. gælder dog ikke, hvis udlændingen på ansøgningstidspunktet allerede opholder sig i Danmark på baggrund af en opholdstilladelse efter stk. 1. Stk. 5. Opholdstilladelse efter stk. 1, skal betinges af, at udlændingen ikke har stiftet familie. Stk. 6. Opholdstilladelse efter stk. 1, skal betinges af, at værtsfamilien betaler et beløb på kr. Stk. 4-7 bliver herefter stk I 9 j indsættes som stk. 11: Stk. 11. En udlænding, der har opholdstilladelse efter stk. 1, kan udføre ulønnet frivilligt arbejde. 3. I 19, stk. 1, indsættes som nr. 14: 14) Når opholdstilladelsen er betinget af, at udlændingen ikke har stiftet familie, jf. 9 j, stk. 5, og udlændingen har stiftet familie. 4. I 21 a, nr. 2, udgår eller. 5. I 21 a, nr. 3, ændres. til:,. 6. I 21 a indsættes som nr. 4-6: 4) en au pair-person rejser til Danmark fra hjemlandet eller opholdslandet, og hjemlandet eller opholdslandet ikke er et EU/EØS-land, og værtsfamilien ikke har betalt for rejsen, 5) en au pair-person efter au pair-opholdets afslutning rejser tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland, og hjemlandet eller opholdslandet ikke er et EU/EØS-land, og værtsfamilien ikke har betalt for rejsen, eller 6) værtsfamilien ikke har tegnet og betalt for en arbejdsskadeforsikring, en fritids- og ulykkesforsikring og en forsikring, der dækker omkostningerne til hjemtransport i tilfælde af en au pair-persons død, alvorlige sygdom eller ulykke. 7. I 44 a, stk. 9, 1. pkt., ændres Udlændingestyrelsen, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og statsforvaltningen kan til brug for Arbejdsmarkedsstyrelsens til: Udlændingestyrelsen og statsforvaltningen kan til brug for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings. 8. I 44 a, stk. 9, 2. pkt., udgår, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. 9. I 52 b, stk. 2, indsættes som nr. 7: 7) Afgørelser om, at der i en periode på 2 år fra afgørelsen herom ikke kan meddeles opholdstilladelse efter 9 j, med henblik på au pair-ophold hos en værtsperson, jf. 21 a. 1

2 2 I lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013, som ændret ved 3 i lov nr. 790 af 28. juni 2013, lov nr. 512 af 26. maj 2014, 7 i lov nr. 720 af 25. juni 2014, 8 i lov nr af 9. december 2014 og lov nr af 16. december 2014 foretages følgende ændringer: 1. I 2 a indsættes efter stk. 7 som nye stykker: Stk. 8. Au pair-personer med opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 j kan holde ferie med løn efterhånden som ferien optjenes, jf. stk. 9. Løn, som nævnt i 1. pkt., forstås som de lommepenge, som au pair-personen har krav på fra værtsfamilien, samt værdien af kost. Stk. 9. Au pair-personer med opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 j, som udfører huslige opgaver 6 dage om ugen, optjener ret til 2,5 dages betalt ferie for hver måneds ophold med opholdstilladelse hos værtsfamilien. Au pair-personer, der udfører huslige opgaver 5 dage om ugen, optjener ret til 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ophold med opholdstilladelse hos værtsfamilien. Ferien skal aftales skriftligt med værtsfamilien. Au pair-personer er omfattet af stk. 3 og 6, 12, stk. 3 og finder tilsvarende anvendelse på au pair-personens værtsfamilie. Stk. 8 bliver herefter stk Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli Stk og 2 finder ikke anvendelse for udlændinge, der inden lovens ikrafttræden har indgivet ansøgning om opholdstilladelse. For disse udlændinge finder de hidtil gældende regler anvendelse. Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2. Stk kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske eller grønlandske forhold tilsiger. 4 2

3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. LOVFORSLAGETS BAGGRUND OG FORMÅL LOVFORSLAGETS INDHOLD ÆNDRING AF REGLERNE OM AU PAIR GÆLDENDE RET BEDRE VILKÅR FOR AU PAIR-PERSONER UDVIDELSE AF AU PAIR-PERSONERS RETTIGHEDER UNDER AU PAIR-OPHOLDET GÆLDENDE RET FORSLAG OM MULIGHED FOR FRIVILLIGT ARBEJDE BEDRE SIKRING AF RETTEN TIL FERIE GÆLDENDE RET FORSLAG OM INDFØRELSE AF SAMTIDIGHEDSFERIE SKÆRPELSE AF REGLEN OM KARENSREGISTRERING AF VÆRTSPERSONER, SOM MISBRUGER AU PAIR-ORDNINGEN GÆLDENDE RET FORSLAG OM UDVIDELSE AF REGLEN OM KARENSREGISTRERING AF VÆRTSPERSONER KLAGEADGANG VED AFGØRELSER OM MEDDELELSE AF KARENSPERIODE GÆLDENDE RET FORSLAG OM GENINDFØRELSE AF KLAGEADGANG KLARE RAMMER FOR AU PAIR-PERSONER DER VENTER BARN, OG AU PAIR-PERSONER DER STIFTER FAMILIE GÆLDENDE RET FORSLAG OM LOVMÆSSIG GENNEMSIGTIGHED LIGESTILLINGSMÆSSIGE OVERVEJELSER GÆLDENDE RET ØGEDE INCITAMENTER TIL AT DELTAGE I DANSKUNDERVISNING GÆLDENDE RET FORSLAG OM, AT VÆRTSFAMILIEN SKAL MEDFINANSIERE DANSKUNDERVISNING TIL AU PAIR-PERSONEN LIGESTILLINGSMÆSSIGE KONSEKVENSER ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER FOR DET OFFENTLIGE ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER FOR ERHVERVSLIVET M.V ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER FOR BORGERNE MILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER FORHOLDET TIL EU-RETTEN HØRTE MYNDIGHEDER M.V SAMMENFATTENDE SKEMA

4 1. Lovforslagets baggrund og formål Den 19. december 2014 indgik regeringen Aftale om en bedre au pair-ordning med Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Med aftalen ønsker aftalepartierne at forbedre au pair-ordningen. Et au pair-ophold giver unge mennesker en mulighed for at få indblik i hverdagslivet hos en værtsfamilie i et andet land. Samtidig har mange børnefamilier i Danmark glæde af at have en au pair i familien, så de kan få hjælp i en travl hverdag. Der er dog problemer med den måde, au pair-ordningen fungerer på i dag. En rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) fra maj 2013 viser, at au pair-ophold i dag i høj grad er motiveret af au pair-personens behov for indtjening og børnefamiliens behov for assistance i en travl hverdag. Rapporten fremhæver endvidere, at en del af de problemer, som au pair-personer og værtsfamilier oplever, kan føres tilbage til bl.a. de ganske uklare rammer, som au pair-ordningen udstikker. Aftalepartierne er enige om, at au pair-personer i Danmark skal have bedre vilkår. Det indgår derfor i aftalen, at en au pair-persons lommepengebeløb skal hæves, og at au pair-personen skal kunne holde ferie med løn efterhånden, som ferien optjenes. Det indgår endvidere i aftalen, at au pair-personer skal have mere fritid, og at au pair-personer skal have mulighed for at deltage i ulønnet frivilligt arbejde. Hermed får au pair-personer bedre mulighed for at opleve Danmark og bedre mulighed for at få et større kulturelt udbytte af au pairopholdet her i landet. Med aftalen sikres en skarpere opdeling af au pair-personens huslige opgaver og au pair-personens fritid med henblik på, at au pair-person og værtsfamilie nemmere kan overholde reglerne. Det indgår således i aftalen, at det skema, som værtsfamilierne i dag skal udfylde som del af ansøgningsskemaet, skal udvides, så familien fremadrettet skal angive, i hvilke tidsrum au pair-personen skal udføre huslige opgaver for værtsfamilien. Det indgår endvidere i aftalen, at værtsfamilien skal betale ikke bare for au pair-personens hjemrejsebillet men også for au pair-personens indrejsebillet, og at au pair-personen bør beskyttes bedre, hvis en værtsfamilie hæver kontrakten. Ligeledes er det en del af aftalen, at værtsfamilier, som undlader at betale au pair-personens ind- eller hjemrejsebillet, eller som undlader at tegne de nødvendige forsikringer for au pairpersonen, skal kunne karensregistreres for en 2-årig periode. Aldersgrænsen for au pair-personer hæves fra 17 år i dag til 18 år for at sikre, at au pair-personerne er myndige, når de søger opholdstilladelse. Endelig er aftalepartierne enige om, at au pair-ordningen er for unge, der bor hos og indgår i værtsfamiliens liv, hvorfor et au pair-ophold er uforeneligt med, at au pair-personen selv har stiftet familie. Aftalepartierne er dog samtidig enige om, at den nødvendige hjælp skal sikres, hvis en au pair-person f.eks. bliver gravid og eventuelt føder under au pair-opholdet her i landet, herunder at det sikres at au pair-personen kender sine rettigheder og pligter. Dette lovforslag har til formål at udmønte de dele af aftalen om en bedre au pair-ordning, som kræver ændring af udlændingeloven og lov om ferie. Herudover vil dele af aftalen blive udmøntet i bekendtgørelse. Det drejer sig bl.a. om forslagene om at hæve aldersgrænsen og lommepengebeløbet for au pair-personer. 2. Lovforslagets indhold Lovforslaget har til formål at give au pair-personer bedre vilkår. 4

5 Det foreslås således, at au pair-personer skal have mulighed for at udføre ulønnet frivilligt arbejde under au pair-opholdet her i landet. Hermed får au pair-personen bedre mulighed for at opleve Danmark og dermed bedre mulighed for at få et kulturelt udbytte af au pair-opholdet. Der henvises til afsnit 3.2. Det foreslås endvidere, at der indføres samtidighedsferie for au pair-personer med opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 j. Ved samtidighedsferie er optjeningsperioden lig med ferieperioden, og den optjente ferie vil derfor kunne afholdes i takt med, at den optjenes. Hermed sikres au pair-personer større mulighed for at kunne holde betalt ferie under au pair-opholdet i Danmark. Der henvises til afsnit 3.2. Lovforslaget indeholder også forslag om at skærpe reglen om registrering af værtspersoner, som misbruger au pair-ordningen. Det foreslås således, at det fremadrettet skal føre til 2 års karantæne, hvis en værtsfamilie ikke har betalt au pair-personens ind- og hjemrejse, og hvis værtsfamilien ikke har betalt de nødvendige forsikringer for au pair-personen. Samtidig foreslås det, at klageadgangen til afgørelser om, at en værtsperson skal i karantæne, genindføres. Der henvises til afsnit 3.3 og 3.4. Herudover foreslås det, at det skrives ind i udlændingeloven, at en opholdstilladelse som au pair er betinget af, at udlændingen på ansøgningstidspunktet ikke venter barn, og at udlændingen ikke har stiftet familie. Hermed sikres den nødvendige lovmæssige gennemsigtighed. Der henvises til afsnit 3.5. Endelig indebærer lovforslaget enkelte konsekvensændringer og præciseringer af udlændingeloven. 3. Ændring af reglerne om au pair 3.1. Gældende ret Det følger af udlændingelovens 9 j, stk. 1, at der efter ansøgning kan gives opholdstilladelse til en udlænding med henblik på au pair-ophold her i landet. Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair tager udgangspunkt i Europarådets overenskomst af 24. november 1969 (au pair-overenskomsten). Au pair-overenskomsten fastslår bl.a., at et au pair-ophold består i en midlertidig modtagelse inden for en familie til gengæld for visse tjenesteydelser af unge udlændinge, der er kommet for at forbedre deres sproglige og eventuelt tillige deres faglige kundskaber og udvide deres kulturelle horisont gennem opnåelse af et bedre kendskab til opholdslandet. Det følger af au pair-overenskomstens artikel 4, at au pair-personen ikke må være under 17 år og som udgangspunkt ikke over 30 år gammel. Det er en forudsætning for at meddele opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold, at au pair-personen må antages at ville få et tilfredsstillende sprogligt, fagligt og kulturelt udbytte af opholdet. Ved vurderingen af, om ansøgeren må forventes at få det forudsatte udbytte af opholdet, lægges der efter gældende praksis bl.a. vægt på ansøgerens sproglige kundskaber, almene uddannelse og øvrige baggrund og opvækst. Der ses på ansøgerens begrundelse for at komme til Danmark som au pair, evt. tidligere opholdstilladelser i Danmark som au pair eller på andet grundlag samt ansøgerens eventuelle familierelation til værtsfamilien. Efter gældende praksis stilles der endvidere en række krav til værtsfamilien med henblik på at sikre, at au pair-personen kan modtages i værtsfamilien som forudsat og få det forudsatte sproglige, faglige og kulturelle 5

6 udbytte af opholdet. Det kræves således efter gældende praksis, at au pair-personen skal modtages inden for en familie med mindreårige børn, og som udgangspunkt at mindst én af værtsforældrene er dansk statsborger. Værtsfamilien må ikke forsørges af offentlige midler givet i medfør af lov om aktiv socialpolitik. Enkeltstående ydelser i medfør af lov om aktiv socialpolitik, f.eks. til dækning af transportudgifter eller ydelse i boligtillæg, er dog ikke til hinder for meddelelse af opholdstilladelse til au pair-ansøgere. Au pair-personen og værtsfamilien skal indgå en skriftlig au pair-kontrakt, jf. au pair-overenskomstens artikel 6, og værtsfamilien skal dokumentere, at en række vilkår er opfyldt, f.eks. at au pair-personen skal indtage en familiær stilling i værtsfamilien og alene må udføre opgaver i tilknytning til den daglige husførelse og børnepasning hos værtsfamilien. Au pair-personen skal under hele au pair-opholdet have gratis kost og logi hos værtsfamilien og skal hver måned modtage det fastsatte minimumsbeløb for lommepenge foruden kost og logi. Minimumsbeløbet er pr. 1. januar 2015 fastsat til kr. Det er et krav, at værtsfamilien betaler au pair-personens hjemrejsebillet, og at værtsfamilien tegner og betaler de nødvendige forsikringer for au pair-personen, dvs. en arbejdsskadeforsikring, en fritids- og ulykkesforsikring og en forsikring, der dækker omkostningerne til hjemtransport i tilfælde af en au pair-persons død, alvorlige sygdom eller ulykke. En au pair-person får alene en opholdstilladelse og må således ikke arbejde under au pair-opholdet Bedre vilkår for au pair-personer Udvidelse af au pair-personers rettigheder under au pair-opholdet Gældende ret I dag giver en opholdstilladelse som au pair ikke ret til at arbejde under au pair-opholdet. Det gælder både lønnet og ulønnet arbejde Forslag om mulighed for frivilligt arbejde Partierne bag aftalen om en bedre au pair-ordning er enige om, at au pair-personer skal have mulighed for at deltage i ulønnet frivilligt arbejde. Hermed ønsker aftalepartierne at give au pair-personer bedre mulighed for at udvide deres sociale netværk og dermed give au pair-personerne et større kulturelt udbytte af opholdet her i landet. Det foreslås derfor, at au pair-personer fremadrettet skal have mulighed for at udføre ulønnet frivilligt arbejde her i landet. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold definerer en frivillig social indsats som en indsats, der er frivillig, ikke er lønnet, udføres over for personer uden for den frivilliges familie og slægt, er til gavn for andre end én selv og ens familie samt er formelt organiseret. Med udgangspunkt i denne karakteristik foreslås det, at en au pair-person kan udføre ulønnet frivilligt arbejde, der er karakteriseret ved at være en aktivitet, der udføres uden fysisk, retlig eller økonomisk tvang, dvs. at det alene er au pair-personens subjektive beslutning, om au pair-personen ønsker at udføre frivilligt arbejde. At det frivillige arbejde skal være ulønnet betyder, at au pair-personen ikke må modtage vederlag for sit arbejde, hverken i form af løn eller andre goder, f.eks. betalt telefon, internetopkobling, m.v. Au pairpersonen må dog gerne modtage mindre ydelser, som andre ulønnede, frivillige tilsvarende får, f.eks. betaling af transportudgifter til arbejdspladsen, gratis frokost, herunder eventuel frugtordning, julegave m.v. Ligeledes foreslås det, at det ulønnede frivillige arbejde skal være karakteriseret ved, at det udføres over for personer uden for au pair-personens familie og slægt, herunder uden for au pair-personens værtsfamilie og slægt. 6

7 Det foreslås endvidere, at det ulønnede frivillige arbejde skal være karakteriseret ved at være til gavn for andre end au pair-personen selv og den pågældendes nærmeste familie, herunder au pair-personens værtsfamilie og dennes slægt. Endelig foreslås det, at det ulønnede frivillige arbejde skal være kendetegnet ved, at det bliver udført for en organisation eller forening, der er formelt organiseret. Det forudsættes således, at au pair-personen har en aftale med en formaliseret organisatorisk enhed om at udføre ulønnet frivilligt arbejde. Det ulønnede frivillige arbejde må ikke erstatte lønnet arbejdskraft. Au pair-personen kan udføre ulønnet frivilligt arbejde inden for f.eks. sundhedsområdet, det sociale område eller idræts- og fritidsområdet. Der kan f.eks. være tale om ulønnet frivilligt arbejde i en humanitær hjælpeorganisation, et spejderkorps, en idrætsforening, en misbrugsforening, en patientforening, en besøgstjeneste, en flygtningeorganisation eller en sogneforening. Der er ikke tale om en udtømmende opremsning. Det ulønnede frivillige arbejde skal være en del af organisationens eller foreningens kerneopgave, således at au pair-personen f.eks. kan arbejde ulønnet frivilligt i et køkken hos et værested for hjemløse, mens au pairpersonen ikke vil kunne arbejde ulønnet frivilligt i køkkenet hos en organisation eller forening, hvis dette ikke er i tilknytning til den kerneydelse organisationen eller foreningen leverer. Det foreslås samtidig, at arbejdet tidsmæssigt skal stå i rimeligt forhold til udlændingens pligter som au pairperson. Det frivillige arbejde skal udføres uden for de tidsrum, hvor au pair-personen skal udføre huslige pligter for værtsfamilien. Retten til at udføre ulønnet frivilligt arbejde forudsætter ikke indgivelse af en ansøgning men vil være indeholdt i den au pair-opholdstilladelse, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udsteder Bedre sikring af retten til ferie Gældende ret Efter de gældende regler er au pair-personer med opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 j omfattet af ferielovens almindelige regler om forskudt ferie, dvs. der er en forskydning mellem optjening og afholdelse af ferien. Ferien optjenes i optjeningsåret, som følger kalenderåret, og ferien holdes i ferieåret, der går fra 1. maj efter optjeningsåret til 30. april i året efter. Efter gældende regler optjenes ret til 2,5 dages betalt ferie om måneden, hvis au pair-personen udfører husligt arbejde 6 dage om ugen, hvilket svarer til 30 dages ferie (5 uger) om året. Au pair-personer, der udfører husligt arbejde 5 dage om ugen, optjener ret til 2,08 dages betalt ferie om måneden, hvilket svarer til 25 dages ferie (5 uger) om året. Under ferien har au pair-personen ret til løn. Som løn forstås de lommepenge, som au pair-personen efter au pair-kontrakten har krav på fra værtsfamilien, samt værdien af kost. Der henvises til afsnit 3.1. Herudover ydes et ferietillæg på 1 pct. af den samlede løn i optjeningsåret. Den optjente ferie skal holdes i ferieåret, som går fra den 1. maj til den 30. april i det følgende år. Der er ret til at holde 3 ugers ferie i sammenhæng i ferieperioden (perioden fra den 1. maj til den 30. september). Værtsfamilien skal ved au pair-opholdets ophør afregne og indbetale feriepenge til FerieKonto for de feriedage, som au pair-personen har optjent men ikke har afholdt på ophørstidspunktet. 7

8 Forslag om indførelse af samtidighedsferie Aftalepartierne er enige om, at au pair-personer skal kunne holde ferie med løn efterhånden, som ferien optjenes. Som løn forstås de lommepenge, som au pair-personen har krav på fra værtsfamilien, samt værdien af kost. Det foreslås derfor, at der indføres samtidighedsferie for au pair-personer med opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 j. Samtidighedsferie betyder, at ferien kan holdes i takt med, at den optjenes. Au pairpersonen kan efter aftale med værtsfamilien afholde ferien løbende under hele opholdet hos værtsfamilien. Det betyder, at au pair-personer får mulighed for at holde betalt ferie fra au pair-opholdets start. Samtidighedsferie blev ved en ændring af ferieloven i 2012 indført for bl.a. hushjælp eller anden medhjælp, som arbejder op til 8 timer i gennemsnit om ugen i en privat husstand. Samtidig blev der givet mulighed for at aftale samtidighedsferie for bl.a. midlertidigt ansatte forskere, som er omfattet af forskerskatteordningen i kildeskatteloven. Begrundelsen for at indføre samtidighedsferie var bl.a. at give mulighed for, at de omfattede persongrupper kan holde betalt ferie fra ansættelsens start. Det foreslås, at au pair-personer, som udfører huslige opgaver 6 dage om ugen, optjener ret til 2,5 dages betalt ferie for hver måneds ophold med opholdstilladelse hos værtsfamilien, og at au pair-personer, der udfører huslige opgaver 5 dage om ugen, optjener ret til 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ophold med opholdstilladelse hos værtsfamilien. Ved et års ophold hos værtsfamilien optjenes ret til 5 ugers betalt ferie. Det foreslås, at de samme ferieregler, som gælder for privat hushjælp, i hovedtræk kommer til at gælde for au pair-personer, herunder at au pair-personen får løn under ferien, forstået som de lommepenge, som au pair-personen efter au pair-kontrakten har krav på af værtsfamilien, samt værdien af kost. Tilsvarende skal værtsfamilien ved au pair-personens fratræden udbetale de optjente men ikke afholdte feriepenge direkte til au pair-personen. Endelig skal værtsfamilien ved aftale om feriens afholdelse i videst muligt omfang tage hensyn til au pair-personens ønsker om ferie. Som for privat hushjælp gælder i øvrigt ferielovens 12, stk. 3, og 13, som vedrører feriens afholdelse og reglerne om erstatningsferie for sygdom under ferien. Lovens 47, hvorefter der kan pålægges bødestraf til den arbejdsgiver, der trods påkrav ikke betaler feriepenge til lønmodtageren, finder også anvendelse for værtsfamilier, der undlader at betale feriepenge. For at undgå tvivl om, hvornår ferien afholdes, foreslås det, at ferien skal aftales skriftligt med værtsfamilien. Kravet om skriftlighed medfører, at det bliver klart for begge parter, hvornår au pair-personen holder ferie. Det bliver hermed samtidig lettere at holde regnskab med au pair-personens ferieperioder Skærpelse af reglen om karensregistrering af værtspersoner, som misbruger au pair-ordningen Gældende ret En opholdstilladelse som au pair efter udlændingelovens 9 j, stk. 1, er bl.a. betinget af, at au pair-personen ikke udfører pligter for værtsfamilien i mere end det timemæssige maksimum for den meddelte tilladelse, at au pair-personen alene udfører huslige pligter for værtsfamilien, at værtsfamilien udbetaler au pair-personen et fastsat minimumsbeløb i lommepenge, og at au pair-personen har et separat værelse stillet til rådighed i værtsfamiliens bolig. Der henvises til afsnit 3.1. I dag bliver en værtsfamilie registreret og meddelt en karensperiode på 2 år, hvis familien har misbrugt au pair-ordningen. Registreringen og meddelelsen af en 2-årig karensperiode sker, når 1) en au pair-person hos værtsfamilien har udført pligter i mere end det tidsmæssige maksimum for den meddelte tilladelse eller udfører andet end huslige opgaver for værtsfamilien, når 2) det lommepengebeløb, som en au pair-person har modtaget fra værtsfamilien, er mindre end det på ansøgningstidspunktet af udlændingemyndighederne fastsatte minimumslommepengebeløb, eller når 3) der ikke i værtsfamiliens bolig er stillet et separat værelse til rådighed for en au pair-person. Der henvises til udlændingelovens 21 a. 8

9 Registreringen og meddelelsen af en karensperiode indebærer, at værtsfamilien afskæres fra at have en au pair-person i en periode på 2 år. Hvis værtsfamilien har en au pair-person på tidspunktet, hvor der træffes afgørelse om meddelelse af en karensperiode, vil au pair-personens opholdstilladelse blive inddraget. Afgørelsen om registrering og meddelelse af karensperiode træffes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forslag om udvidelse af reglen om karensregistrering af værtspersoner I dag skal en værtsfamilie betale for au pair-personens hjemrejsebillet, når au pair-personen efter endt au pair-ophold rejser tilbage til hjemlandet eller til det tidligere opholdsland, hvis hjemlandet eller opholdslandet ligger uden for EU/EØS-området. Værtsfamilien skal endvidere tegne de nødvendige forsikringer for au pair-personen. De nødvendige forsikringer er en arbejdsskadeforsikring, en fritids- og ulykkesforsikring samt en forsikring, der dækker omkostningerne til hjemtransport i tilfælde af au pairpersonens død, alvorlige sygdom eller ulykke. Der henvises til afsnit 3.1. Aftalen indebærer, at værtsfamilien fremadrettet ligeledes skal betale for au pair-personens indrejsebillet, hvis au pairen rejser til Danmark fra et land udenfor EU/EØS-området. Aftalen indebærer endvidere, at værtsfamilier, som undlader at betale au pair-personens ind- eller hjemrejsebillet, eller som undlader at tegne de påkrævede forsikringer, også skal kunne karensregistreres for en 2-årig periode. Det foreslås derfor at udvide anvendelsesområdet for udlændingelovens 21 a, således at en værtsfamilie fremadrettet vil blive karensregistreret for en 2-årig periode, hvis værtsfamilien misbruger au pair-ordningen ved at undlade at betale au pair-personens ind- eller hjemrejsebillet, eller hvis værtsfamilien ikke tegner de påkrævede forsikringer. Hvis værtsfamilien har en au pair-person på tidspunktet, hvor der træffes afgørelse om meddelelse af en karensperiode, vil au pair-personens opholdstilladelse blive inddraget. Det svarer til, hvad der gælder i dag. Forslaget indebærer, at en værtsfamilie fremadrettet vil blive karensregistreret, hvis au pair-personen efter at have fået opholdstilladelse som au pair rejser til Danmark fra hjemlandet eller opholdslandet, og hjemlandet eller opholdslandet er et land uden for EU/EØS-området, og værtsfamilien ikke har betalt for indrejsen. Hvis au pair-personen rejser til Danmark fra et andet land end hjemlandet eller opholdslandet, eller hvis au pairpersonen rejser til Danmark fra et EU/EØS-land, er værtsfamilien ikke forpligtet til at betale for indrejsen. Forslaget indebærer endvidere, at en værtsfamilie fremadrettet vil blive karensregistreret, hvis au pairpersonen efter afslutning af au pair-opholdet vender tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland, og hjemlandet eller opholdslandet er et land uden for EU/EØS-området, og værtsfamilien ikke har betalt for hjemrejsen. Hvis au pair-personen efter au pair-opholdet bliver i Danmark og lovligt indgiver ansøgning om opholdstilladelse på andet grundlag, eller hvis au pair-personen rejser til et andet land end hjemlandet eller det tidligere opholdsland, er værtsfamilien ikke forpligtet til at betale for hjemrejsen. Dette gælder tilsvarende, hvis au pair-personen rejser til et EU/EØS-land. Hvis en au pair-person efter endt au pair-ophold ønsker at fortsætte opholdet i Danmark som au pair hos en ny værtsfamilie og indgår en au pair-kontrakt med denne, overtager den nye værtsfamilie som i dag forpligtelsen til at betale for au pair-personens hjemrejse. Dette gælder også i tilfælde, hvor au pair-personen meddeles afslag på opholdstilladelse som au pair hos den nye værtsfamilie. Det er au pair-personens primære rejseudgift ved ind- og hjemrejsen, som værtsfamilien skal betale, f.eks. en flybillet. Au pair-personens eventuelle sekundære udgifter, f.eks. udgifter fra au pair-personens hjemby til lufthavnen, er værtsfamilien ikke forpligtet til at betale. Det er værtsfamilien, som fastsætter tidspunktet for rejsen samt rejseruten. Rejsetidspunktet og rejseruten må dog ikke være til uforholdsmæssig stor ulempe for 9

10 au pair-personen. De nærmere betingelser for betaling af ind- og hjemrejsebillet, herunder om frister for betaling og krav til skriftlighed, vil blive fastsat i bekendtgørelse. Forslaget indebærer endelig, at en værtsfamilie fremadrettet vil blive karensregistreret, hvis værtsfamilien undlader at tegne de nødvendige forsikringer for au pair-personen, dvs. en arbejdsskadeforsikring, en fritidsog ulykkesforsikring samt en forsikring, der dækker omkostningerne til hjemtransport i tilfælde af au pairpersonens død, alvorlige sygdom eller ulykke. Karensperioden vil som efter de nugældende regler være på 2 år. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings afgørelse om karensregistrering vil kunne påklages til Udlændingenævnet, jf. herved den foreslåede bestemmelse i udlændingelovens 52 b, stk. 2, nr. 7, jf. lovforslagets 1, nr. 9. Der henvises til afsnit Klageadgang ved afgørelser om meddelelse af karensperiode Gældende ret Det fremgår af lovbemærkningerne til lovforslag nr. L 198 af 28. marts 2007 om forslag til lov om ændring af udlændingeloven (lov nr. 505 af 6. juni 2007), at Udlændingeservices (nu Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings) afgørelse om at meddele en karensperiode kan påklages til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 blev det besluttet at nedlægge Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration og overføre sagsområderne til andre ministerier, herunder til Justitsministeriet og Beskæftigelsesministeriet. Med virkning fra 1. januar 2013 blev Udlændingenævnet oprettet med henblik på at virke som klageinstans for afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Det fremgår af udlændingelovens 46 a, stk. 2, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings afgørelser ikke kan påklages til beskæftigelsesministeren, og at styrelsens afgørelser bortset fra afgørelser om afvisning af ansøgninger pga. manglende betaling af gebyr og afgørelser om bl.a. fastsættelse af udrejsefrister kan påklages til Udlændingenævnet, jf. 52 b, stk. 2 og 4. Det fremgår af udlændingelovens 21 a, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering træffer afgørelse om, at der i en periode på 2 år fra afgørelsen herom ikke kan meddeles opholdstilladelse efter 9 j, med henblik på au pair-ophold hos en værtsperson, når 1) en au pair-person hos værtsfamilien har udført pligter i mere end det tidsmæssige maksimum for den meddelte tilladelse eller udfører andet end huslige opgaver for værtsfamilien, når 2) det lommepengebeløb, som en au pair-person har modtaget fra værtsfamilien, er mindre end det af udlændingemyndighederne fastsatte minimumslommepengebeløb, eller når 3) der ikke i værtsfamiliens bolig er stillet et separat værelse til rådighed for en au pair-person. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings afgørelser efter udlændingelovens 21 a kan ikke påklages til Udlændingenævnet, jf. herved udlændingelovens 52 b, stk. 2 og Forslag om genindførelse af klageadgang Ved oprettelsen af Udlændingenævnet blev adgangen til at påklage Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings afgørelser efter udlændingelovens 21 a afskåret. Med henblik på at genindføre klageadgangen i sager, hvor Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har truffet afgørelse om en 2-årig karensperiode, jf. herved udlændingelovens 21 a, foreslås det, at styrelsens afgørelser efter udlændingelovens 21 a, skal kunne påklages til Udlændingenævnet. Forslaget indebærer, at der fremadrettet vil være klageadgang i sager, hvor styrelsen har truffet afgørelse om en 2-årig karensperiode, når au pair-personen har udført pligter i mere end det tidsmæssige maksimum eller udfører 10

11 andet end huslige opgaver for værtsfamilien, når det lommepengebeløb, som au pair-personen har modtaget, er mindre end det fastsatte minimumslommepengebeløb, eller når der ikke i værtsfamiliens bolig er stillet et separat værelse til rådighed for en au pair-person. Herudover foreslås det, at klageadgangen ligeledes skal omfatte sager, hvor Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har truffet afgørelse om en 2-årig karensperiode, når værtsfamilien ikke har betalt for en au pair-persons ind- og hjemrejse, eller når værtsfamilien ikke har tegnet og betalt for en arbejdsskadeforsikring, en fritids- og ulykkesforsikring og en forsikring, der dækker omkostningerne til hjemtransport i tilfælde af en au pair-persons død, alvorlige sygdom eller ulykke, jf. de foreslåede nye bestemmelser i udlændingelovens 21 a, nr. 4-6, jf. lovforslagets 1, nr. 6, og afsnit 3.3. De nævnte klagesager er tæt knyttet til de klagesager, Udlændingenævnet behandler i dag. En klage over Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings afgørelser skal være indgivet inden 8 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Dette fremgår af udlændingelovens 52 b, stk. 6. Denne regel videreføres uændret. Der henvises til den foreslåede bestemmelse i udlændingelovens 52 b, stk. 2, nr. 7, jf. lovforslagets 1, nr Klare rammer for au pair-personer der venter barn, og au pair-personer der stifter familie Gældende ret Der meddeles i dag afslag på opholdstilladelse med henblik på et au pair-ophold, jf. udlændingelovens 9 j, stk. 1, til en udlænding, som har stiftet familie. En au pair-person anses som udgangspunkt for at have stiftet familie, hvis au pair-personen er gift, lever i registreret partnerskab, tidligere har været gift eller levet i registreret partnerskab, lever i fast samlivsforhold eller har børn. Det har ingen betydning for adgangen til at opnå opholdstilladelse som au pair, om au pair-personen venter barn. Det følger af udlændingelovens 19, stk. 1, nr. 3, at en tidsbegrænset opholdstilladelse kan inddrages, når udlændingen undlader at overholde de betingelser, der er fastsat for opholdstilladelsen eller for en arbejdstilladelse. Det følger endvidere, at betingelserne udtrykkeligt skal være tilkendegivet, og at det skal være skriftligt indskærpet udlændingen, at tilsidesættelse vil medføre inddragelse. Ved afgørelse om inddragelse skal der tages hensyn til, om inddragelsen må antages at virke særlig belastende på udlændingen, jf. herved udlændingelovens 26, stk. 1, jf. 19, stk. 6. Der er ikke i udlændingelovens 19, stk. 1, nr. 3, hjemmel til at inddrage en au pair-opholdstilladelse, når au pair-personen under au pair-opholdet her i landet får et barn. En au pair-person, der oplyser Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om, at au pair-personen ønsker at skifte værtsfamilie under opholdet i Danmark, får som udgangspunkt først inddraget opholdstilladelsen en måned efter ophøret af kontrakten med værtsfamilien. Hermed har au pair-personen en måned til eventuelt at finde en ny værtsfamilie og indgive ny ansøgning om opholdstilladelse som au pair. Inddragelsen sker i disse tilfælde først i forbindelse med behandlingen af den nye ansøgning om opholdstilladelse Forslag om lovmæssig gennemsigtighed Aftalepartierne er enige om, at et au pair-ophold er uforeneligt med, at au pair-personen selv har stiftet familie. Aftalepartierne er også enige om, at der skal sikres klare opholdsretlige regler i en situation, hvor en udlænding, der søger om opholdstilladelse som au pair, venter barn. Tilsvarende er der behov for klare opholdsretlige regler, hvis au pair-personen bliver forælder under au pair-opholdet i Danmark. Aftalepartierne ønsker således, at der skabes den nødvendige lovmæssige gennemsigtighed for udlændinge, der overvejer at søge om et au pair-ophold i Danmark, eller som allerede er i et au pair-ophold, og som 11

12 samtidig har tanker om selv at stifte familie, herunder at blive forælder. Hermed er det aftalepartiernes ønske, at færre au pair-personer skal opleve at stå i den svære situation at vente barn og blive forælder under et au pair-ophold i Danmark uden at kende sine rettigheder. På denne baggrund foreslås det, at det fremadrettet direkte skal fremgå af udlændingeloven, at opholdstilladelse som au pair betinges af, at udlændingen ikke har stiftet familie. Der henvises til den foreslåede bestemmelse i udlændingelovens 9 j, stk. 5, jf. lovforslagets 1, nr. 1. En udlænding, der søger opholdstilladelse som au pair i Danmark, anses for at have stiftet familie, hvis udlændingen er gift, lever i registreret partnerskab, tidligere har været gift eller levet i registreret partnerskab, lever i fast samlivsforhold eller har børn. Det svarer til, hvad der gælder i dag. Som følge heraf foreslås det samtidig, at en au pair-opholdstilladelse skal kunne inddrages, når au pairpersonen har stiftet familie. Der henvises til den foreslåede bestemmelse i udlændingelovens 19, stk. 1, nr. 14, jf. lovforslagets 1, nr. 3. Reglen vil omfatte sager, hvor Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering bliver bekendt med, at au pair-personen har familie i hjemlandet uden at have oplyst herom i forbindelse med ansøgningens indgivelse. Inddragelse i disse sager sker i dag med hjemmel i udlændingelovens 19, stk. 2, nr. 1, om svig. Reglen vil ligeledes omfatte sager, hvor en au pair-person under au pair-opholdet her i landet stifter familie. Det kan f.eks. være, hvis au pair-personen bliver forælder under au pair-opholdet her i landet, eller hvis au pair-personen bliver gift. Opholdstilladelsen vil dog ikke blive inddraget, hvis inddragelsen efter en konkret vurdering må antages at virke særlig belastende for udlændingen, jf. herved udlændingelovens 26, stk. 1, jf. 19, stk. 6. Det foreslås endvidere, at opholdstilladelse som au pair fremadrettet skal betinges af, at udlændingen ikke venter barn på ansøgningstidspunktet. Der henvises til den foreslåede bestemmelse i udlændingelovens 9 j, stk. 4, jf. lovforslagets 1, nr. 1. Forslaget indebærer, at en udlænding ikke vil kunne få opholdstilladelse som au pair, hvis udlændingen venter barn på tidspunktet, hvor udlændingen indgiver ansøgning om opholdstilladelse. Det vil ikke få konsekvenser for en allerede meddelt au pair-opholdstilladelse, at au pair-personen under au pair-opholdet her i landet venter barn. Det betyder, at en au pair, som har fået en au pair-opholdstilladelse, og som venter barn under opholdet her i landet, ikke vil få inddraget opholdstilladelsen som følge heraf, medmindre det kan dokumenteres, at au pair-personen var bekendt med at vente barn på ansøgningstidspunktet uden at oplyse herom. I disse tilfælde vil opholdstilladelsen kunne inddrages efter udlændingelovens 19, stk. 2 nr. 1, hvoraf det fremgår, at en opholdstilladelse altid kan inddrages, når udlændingen har opnået opholdstilladelsen ved svig. I tilfælde, hvor en au pair, der venter barn under opholdet i Danmark, tilkendegiver at ville skifte værtsfamilie, vil Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering som udgangspunkt først inddrage opholdstilladelsen en måned efter ophøret af kontrakten med værtsfamilien, således at au pair-personen har en måned til at finde en ny værtsfamilie og indgive en ny ansøgning om opholdstilladelse som au pair. En udlænding, der finder en ny værtsfamilie og opfylder de øvrige betingelser for opholdstilladelse som au pair, vil få en ny opholdstilladelse som au pair. Inddragelsen af den oprindelige opholdstilladelse sker i disse tilfælde først i forbindelse med behandlingen af den nye ansøgning om opholdstilladelse. Det bemærkes dog, at en eventuel ny opholdstilladelse som udgangspunkt vil kunne inddrages, når barnet er født, jf. den foreslåede bestemmelse i udlændingelovens 19, stk. 1, nr. 14, jf. lovforslagets 1, nr. 3, da au pair-personen herefter anses for at have stiftet familie. 12

13 Afslag på opholdstilladelse som au pair, jf. udlændingelovens 9 j, stk. 1, og afgørelser om inddragelse af sådanne tilladelser vil som i dag kunne påklages til Udlændingenævnet, jf. herved udlændingelovens 52 b, stk. 2, nr. 1 og Ligestillingsmæssige overvejelser Gældende ret Lov om ligebehandling mellem mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. (ligebehandlingsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 645 af 8. juni 2011, vedrører forskelsbehandling på grund af køn inden for arbejdsmarkedet. Da au pair-personer ikke betragtes som lønmodtagere i ligebehandlingslovens forstand, finder ligebehandlingsloven ikke anvendelse for denne gruppe. Formålet med lov om ligestilling af mænd og kvinder (ligestillingsloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 19. december 2013, er at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder, herunder lige muligheder i alle samfundets funktioner med udgangspunkt i kvinder og mænds lige værd. Herudover skal ligestillingsloven modvirke direkte og indirekte forskelsbehandling på grund af køn. Forbuddet mod forskelsbehandling i ligestillingsloven gælder for enhver arbejdsgiver, myndighed og organisation inden for offentlig forvaltning og almen virksomhed samt for myndigheder, organisationer og alle personer, der leverer varer og tjenesteydelser, som er tilgængelige for offentligheden, jf. ligestillingsloven 1 a og 2. Myndighedsudøvelsen i forbindelse med tilkendelse og frakendelse af opholdsgrundlag i Danmark er omfattet af ligestillingsloven. Dette medfører, at lovgivningen på området eller evt. andet grundlag for myndighedsudøvelsen skal tage højde for forpligtelsen i ligestillingsloven til at fremme ligestilling, samt forbuddet mod forskelsbehandling. Det fremgår af ligestillingslovens 1, at lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, herunder lige integration, lige indflydelse og lige muligheder i alle samfundets funktioner med udgangspunkt i kvinders og mænds lige værd, og at lovens formål desuden er at modvirke direkte og indirekte forskelsbehandling på grund af køn samt at modvirke chikane og sexchikane. Det fremgår af ligestillingslovens 2, stk. 2, at der foreligger direkte forskelsbehandling, når en person på grund af køn behandles ringere, end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet. Forskelsbehandling på grund af graviditet anses for direkte forskelsbehandling på grund af køn. Det fremgår af ligestillingslovens 2, stk. 3, at der foreligger indirekte forskelsbehandling, når en bestemmelse, et kriterium eller en praksis, der tilsyneladende er neutral, vil stille personer af det ene køn særlig ufordelagtigt i forhold til personer af det andet køn, medmindre den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et legitimt formål og midlerne til at opfylde dette formål er hensigtsmæssige og nødvendige. Ligestillingsloven gælder i det omfang, der ikke findes særlovgivning på et specifikt område, som adresserer ligestillingslovens formål og eventuel tilsidesættelse heraf. Ligestillingslovens forbud mod forskelsbehandling kan således fraviges ved lov i det omfang, at andre hensyn vejer tungere end det ovenfor nævnte forbud mod forskelsbehandling på et givent område. Formålet med, at au pair-personer ikke må have børn, hviler på det hensyn, at au pair-personen skal indtage en familiær stilling i værtsfamilien, hvilket er uforeneligt med, at au pair-personen selv har stiftet familie. Endvidere findes det generelt set etisk forkert, at en udlænding forlader et eller flere børn i hjemlandet for at tage til Danmark på kulturudveksling bl.a. med det formål at passe en værtsfamilies mindreårige børn. 13

14 Meddelelse af afslag på ansøgning om opholdstilladelse med den begrundelse, at den pågældende på ansøgningstidspunktet er gravid, har baggrund i, at den pågældende vil få børn/stifte familie under sit au pair-ophold, og har således samme formål som ovenstående. Henset til, at det er uforenligt med et au pair-ophold, at au pair-personen selv har stiftet familie, og henset til, at det generelt anses for etisk forkert, at en udlænding forlader et eller flere børn i hjemlandet med henblik på at tage til Danmark på kulturudveksling med bl.a. det formål at passe en værtsfamilies mindreårige børn, er det hensigtsmæssigt og nødvendigt at kunne meddele afslag på opholdstilladelse til en au pair-person, der venter barn, ligesom det er hensigtsmæssigt og nødvendigt at kunne inddrage en opholdstilladelse, hvis en au pair-person under au pair-opholdet i Danmark får et barn. På ovenstående baggrund fraviges ligestillingslovens forbud mod forskelsbehandling på grund af køn, således, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan meddele afslag på opholdstilladelse, hvis ansøgeren venter barn på ansøgningstidspunktet og inddrage en opholdstilladelse som au pair, hvis udlændingen bliver forælder under opholdet i Danmark. I en situation, hvor en au pair-person under opholdet i Danmark venter barn, vil en proportionalitetsbetragtning medføre, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ikke af den grund vil inddrage en allerede meddelt opholdstilladelse. Når barnet er født, vil opholdstilladelsen som udgangspunkt blive inddraget, jf. ovenfor og den foreslåede bestemmelse i udlændingelovens 19, stk. 1, nr. 14, jf. lovforslagets 1, nr Øgede incitamenter til at deltage i danskundervisning Gældende ret Det fremgår bl.a. af 24 c i lov om integration af udlændinge (integrationsloven), jf. herved lovbekendtgørelse nr af 7. oktober 2014, at en indvandrer skal have tilbudt et introduktionsforløb bestående af bl.a. danskuddannelse. En indvandrer defineres bl.a. som en udlænding med opholdstilladelse som au pair efter udlændingelovens 9 j, stk. 1, jf. herved integrationslovens 2, stk. 4, nr. 2. Deltagelse i danskundervisning kræver ikke efter de gældende regler medfinansiering fra hverken værtsfamilie eller au pair-person Forslag om, at værtsfamilien skal medfinansiere danskundervisning til au pair-personen Aftalepartierne ønsker, at au pair-personer i højere grad end i dag skal benytte sig af tilbuddet om danskundervisning, da en au pair-person med gode danskkundskaber har bedre muligheder for at kunne begå sig i Danmark og dermed få et kulturelt udbytte af au pair-opholdet. Endvidere giver gode danskkundskaber en au pair-person bedre muligheder for at forstå sine rettigheder. Med henblik på i højere grad at give værtsfamilierne et incitament til at tilskynde au-pair-personerne til at deltage i den tilbudte danskundervisning foreslås det derfor, at værtsfamilierne skal betale en del af udgifterne til danskundervisningen for au pair-personer. Aftalepartierne er således enige om, at værtsfamilierne skal betale et engangsbeløb på kr., som skal finansiere en del af statens udgifter til dansk til au pair-personer samt administrationsomkostningerne ved opkrævning af beløbet. Beløbet vil ikke blive indeksreguleret. Beløbet er fastsat under hensyn til balancen mellem, at familierne skal bidrage til en væsentlig andel af de afholdte udgifter samtidig med, at flertallet af værtsfamilierne fortsat skal have økonomisk mulighed for at afholde udgifterne ved at have en au pair-person. 14

15 Indbetalingen af engangsbeløbet vil således være en betingelse for at udstede opholdstilladelse. Beløbet skal betales hver gang, der meddeles opholdstilladelse til en au pair-person, og indbetalingen skal ske uanset, om den enkelte værtsfamilies au pair-person i praksis tager imod tilbuddet om danskundervisning. Det er kun i sager, hvor au pair-personen får en opholdstilladelse, at beløbet skal betales. Når Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har konstateret, at betingelserne for at få opholdstilladelse som au pair i øvrigt er opfyldt, vil styrelsen anmode den konkrete værtsfamilie om at indbetale kr. Når betingelserne er opfyldt, og beløbet er indbetalt, vil styrelsen udstede opholdstilladelsen. Beløbet skal betales uanset, om værtsfamilien tidligere har haft en au pair-person, og uanset om den au pairperson, der søger, tidligere har haft opholdstilladelse som au pair i Danmark. Beløbet refunderes ikke, selvom en au pair-person eventuelt ikke indrejser i Danmark efter meddelt opholdstilladelse, eller hvis kontrakten mellem au pair-personen og værtsfamilien opsiges. 4. Ligestillingsmæssige konsekvenser [Udestår] 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Au pair-aftalen indebærer forøgelse af lommepengebeløbet samt værtsfamiliernes betaling af indrejsebilletten her til landet og af kr. til dækning af dele af udgifterne til au pair-personers danskundervisning. Dette skønnes med en vis usikkerhed at medføre ca. 10 pct. færre au pair-tilladelser om året, svarende til et fald på knap 200 opholdstilladelser årligt. Faldet i antallet af au pair-opholdstilladelser forventes at medføre mindre udgifter til arbejdsmarkedsrettet danskundervisning på ca. 0,6 mio. kr. i 2015 og ca. 2,0 mio. kr. i 2016 og frem. Aftalen om, at værtsfamilierne skal betale kr. til dækning af udgifterne til au pair-personers danskundervisning, forventes at medføre, at værtsfamilierne i højere grad tilskynder au pair-personerne til at deltage i danskundervisning. På denne baggrund skønnes udnyttelsen af arbejdsmarkedsrettet danskundervisning at stige fra ca. 60 pct. til 65 pct. for au pair-personer, hvilket medfører merudgifter til arbejdsmarkedsrettet danskundervisning på ca. 0,4 mio. kr. i 2015 og ca. 1,6 mio. kr. i 2016 og frem. Staten refunderer 50 pct. af kommunernes afholdte udgifter til danskundervisning. De resterende udgifter er omfattet af budgetgarantien. Værtsfamiliernes betaling af kr. til dækning af dele af udgifterne til au pair-personers danskundervisning giver samlede indtægter til staten på ca. 4,3 mio. kr. i 2015 og ca. 8,6 mio. kr. i 2016 og årene frem. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering forventes at have omkostninger på 422 kr. pr. sag til administration af indbetaling og øget sagsbehandling mv. i forbindelse med danskundervisningsindbetalingen, svarende til ca. 0,4 mio. kr. i 2015 og ca. 0,7 mio. kr. i 2016 og frem. Dette forventes at medføre en årsværksændring på 0,5 årsværk i 2015 og 1 årsværk i 2016 og frem. De økonomiske konsekvenser af lovforslaget vedrørende arbejdsmarkedsrettet danskundervisning fremgår af tabel 1. De samlede merindtægter skønnes at udgøre ca. 4,1 mio. kr. i 2015 og ca. 8,4 mio. kr. i 2016 og frem. De økonomiske konsekvenser af lovforslaget for kommunerne skal forhandles med de kommunale parter. Tabel 1. Økonomiske konsekvenser af au pair aftalen vedr. arbejdsmarkedsrettet danskundervisning Mio. kr priser*

16 Stat -4,0-8,2-8,2-8,2 Færre au pairs -0,3-1,0-1,0-1,0 Øget brug af danskuddannelse 0,2 0,8 0,8 0,8 Indtægt fra værtsfamilier -4,3-8,6-8,6-8,6 Administration 0,4 0,7 0,7 0,7 Kommune -0,1-0,2-0,2-0,2 Færre au pairs (budgetgaranti) -0,3-1,0-1,0-1,0 Øget brug af danskuddannelse (budgetgaranti) 0,2 0,8 0,8 0,8 I alt -4,1-8,4-8,4-8,4 Alle tal er afrundet til nærmeste 0,1 mio. kr. På baggrund af au pair-aftalen vil beskæftigelsesministeren via bekendtgørelse øge lommepengebeløbet til kr. pr. måned for alle, der opnår opholdstilladelse som au pair på baggrund af en ansøgning indgivet den 1. juli 2015 og derefter. Beløbet pl reguleres. Det skønnes at medføre yderligere arbejdsmarkedsbidragsindtægter for staten på ca. 0,3 mio. kr. i 2015, ca. 1,2 mio. kr. i 2016 og ca. 1,7 mio. kr. i 2017 og frem. Tilbageløbet i form af øgede afgifter efter arbejdsmarkedsbidraget vurderes med stor usikkerhed at udgøre ca. 0,4 mio. kr. i 2015, ca. 1,9 mio. kr. i 2016 og ca. 2,5 mio. kr. i 2017 og frem. Forhøjelsen af lommepengene medfører ikke yderligere beskatning, idet lommepengebeløbet ikke overstiger person- og beskæftigelsesfradraget. De økonomiske konsekvenser af lovforslaget vedrørende skat og tilbageløb fremgår af tabel 2. De samlede merindtægter skønnes at udgøre ca. 0,7 mio. kr. i 2015, ca. 3,1 mio. kr. i 2016 og 4,2 mio. kr. i 2017 og frem. Tabel 2. Økonomiske konsekvenser af øgede lommepenge af au pair aftalen Mio. kr priser* Arbejdsmarkedsbidragsindtægter -0,3-1,2-1,7-1,7 Tilbageløb -0,4-1,9-2,5-2,5 I alt -0,7-3,1-4,2-4,2 Alle tal er afrundet til nærmeste 0,1 mio. kr. 6. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Lovforslaget vurderes ikke at medføre økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 7. Administrative konsekvenser for borgerne Sagsbehandlingstiden for behandling af en ansøgning om opholdstilladelse som au pair øges som følge af aftalen. 8. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. 16

17 9. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 10. Hørte myndigheder m.v. Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 4. til den 26. februar 2015 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer: Advokatsamfundet, Au pair Network, Børnerådet, Børns Vilkår, Center for Frivilligt Socialt Arbejde, Center mod Menneskehandel, DA, Danske Advokater, Dansk Missionsråd, Den Katolske Kirke i Danmark, FOA, Foreningen af Udlændingeretsadvokater, FriSe, Frivilligrådet, Frivilligt Forum, Færøernes Landsstyre, Naalakkersuisut (Grønlands Selvstyre), Indvandrerrådgivningen, Institut for Menneskerettigheder, Kirkernes Integrationstjeneste, KL, Københavns Byret, LO, Præsidenten for Vestre Landsret, Præsidenten for Østre Landsret, Red Barnet, Rigspolitiet og Udlændingenævnet. 11. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for det offentlige Positive konsekvenser/mindre udgifter Kommuner 2015: 0,1 mio. kr. 2016: 0,2 mio. kr. 2017: 0,2 mio. kr. 2018: 0,2 mio. kr. Staten 2015: 4,4 mio. kr. 2016: 8,9 mio. kr. 2017: 8,9 mio. kr. 2018: 8,9 mio. kr. Negative konsekvenser/merudgifter Ingen Administrative konsekvenser for det offentlige Ingen Staten 2015: 0,4 mio. kr. 2016: 0,7 mio. kr. 2017: 0,7 mio. kr. 2018: 0,7 mio. kr. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Ingen Ingen Ingen Ingen Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen 17

18 Administrative konsekvenser for borgerne Ingen Sagsbehandlingstiden for behandling af en ansøgning om opholdstilladelse som au pair øges som følge af aftalen. Forholdet til EU-retten Ingen Ingen Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Efter den foreslåede bestemmelse i 9 j, stk. 4, 1. pkt., jf. lovforslagets 1, nr. 1, skal opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 j, stk. 1, betinges af, at udlændingen ikke på ansøgningstidspunktet venter barn. Forslaget indebærer, at en kvindelig udlænding, der er gravid på ansøgningstidspunktet, og en mandlig udlænding, der venter barn på ansøgningstidspunktet, vil blive meddelt afslag på opholdstilladelse som au pair. Udlændingen vil i ansøgningsskemaet skulle oplyse, om vedkommende venter barn. Udlændingen vil i ansøgningsskemaet kunne læse om de opholdsmæssige regler vedrørende og konsekvenser af at vente barn og af at stifte familie under au pair-opholdet. Afslag på opholdstilladelse som au pair, jf. udlændingelovens 9 j, stk. 1, vil som i dag kunne påklages til Udlændingenævnet, jf. herved udlændingelovens 52 b, stk. 2, nr. 1. Efter den foreslåede bestemmelse i 9 j, stk. 4, 2. pkt., jf. lovforslagets 1, nr. 1, gælder den foreslåede bestemmelse i 9 j, stk. 4, 1. pkt., ikke, hvis udlændingen på ansøgningstidspunktet allerede opholder sig i Danmark på baggrund af en opholdstilladelse efter 9 j, stk. 1. Forslaget indebærer, at det er uden betydning, om en udlænding venter barn, hvis udlændingen allerede opholder sig her i landet på baggrund af en au pair-opholdstilladelse. Efter den foreslåede bestemmelse i 9 j, stk. 5, jf. lovforslagets 1, nr. 1, skal opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 j, stk. 1, betinges af, at udlændingen ikke har stiftet familie. En udlænding, der søger opholdstilladelse som au pair i Danmark, anses som udgangspunkt for at have stiftet familie, hvis udlændingen er gift, lever i registreret partnerskab, tidligere har været gift eller levet i registreret partnerskab, lever i fast samlivsforhold eller har børn. I sådanne tilfælde vil Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering således som udgangspunkt meddele afslag på opholdstilladelse. Afslag på opholdstilladelse som au pair, jf. udlændingelovens 9 j, stk. 1, vil som i dag kunne påklages til Udlændingenævnet, jf. herved udlændingelovens 52 b, stk. 2, nr. 1. Efter den foreslåede bestemmelse i 9 j, stk. 6, jf. lovforslagets 1, nr. 1, skal opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 j, stk. 1, betinges af, at værtsfamilien betaler et beløb på kr. 18

19 Forslaget indebærer, at meddelelse af opholdstilladelse til en au pair-person fremadrettet vil være betinget af, at værtsfamilien har indbetalt et beløb på kr. Beløbet vil ikke blive indeksreguleret. Engangsbeløbet skal betales uanset, om den enkelte værtsfamilies au pair-person i praksis tager imod tilbuddet om danskundervisning. Når Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har konstateret, at betingelserne for at få opholdstilladelse som au pair i øvrigt er opfyldt, vil styrelsen anmode den konkrete værtsfamilie om at indbetale kr. Når betingelserne er opfyldt, og styrelsen har konstateret, at beløbet er indbetalt, udstedes opholdstilladelsen. Det er kun i sager, hvor au pair-personen får en opholdstilladelse, at beløbet skal betales. Beløbet skal betales, uanset om værtsfamilien tidligere har haft en au pair, og uanset om den au pair, der søger, tidligere har haft opholdstilladelse som au pair i Danmark. Beløbet refunderes ikke, hvis au pair-personen eventuelt ikke indrejser i Danmark efter udstedt opholdstilladelse, eller hvis kontrakten mellem au pair-personen og værtsfamilien ophæves. Betales beløbet ikke, meddeles der afslag på ansøgningen om opholdstilladelse som au pair. Afslag på opholdstilladelse som au pair, jf. udlændingelovens 9 j, stk. 1, vil som i dag kunne påklages til Udlændingenævnet, jf. herved udlændingelovens 52 b, stk. 2, nr. 1. Til nr. 2 Efter den foreslåede bestemmelse i 9 j, stk. 11, jf. lovforslagets 1, nr. 2, kan en udlænding, der har opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 j, stk. 1, udføre ulønnet frivilligt arbejde. Forslaget indebærer, at en udlænding med opholdstilladelse som au pair efter udlændingelovens 9 j, stk. 1, fremadrettet får mulighed for at udføre ulønnet frivilligt arbejde her i landet. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold definerer en frivillig social indsats som en indsats, der er frivillig, ikke er lønnet, udføres over for personer uden for den frivilliges familie og slægt, er til gavn for andre end én selv og ens familie samt er formelt organiseret. Med udgangspunkt i denne karakteristik vil en au pair-person kunne udføre ulønnet frivilligt arbejde, der er karakteriseret ved at være en aktivitet, der udføres uden fysisk, retlig eller økonomisk tvang, dvs. at det alene er au pair-personens subjektive beslutning, om au pair-personen ønsker at udføre frivilligt arbejde. At det frivillige arbejde skal være ulønnet betyder, at au pair-personen ikke må modtage vederlag for sit arbejde, hverken i form af løn eller andre goder, f.eks. betalt telefon, internetopkobling, m.v. Au pair-personen må dog gerne modtage mindre ydelser, som andre ulønnede, frivillige tilsvarende får, f.eks. betaling af transportudgifter til arbejdspladsen, gratis frokost, herunder eventuel frugtordning, julegave m.v. Ligeledes skal det ulønnede frivillige arbejde være karakteriseret ved, at det udføres over for personer uden for au pair-personens familie og slægt, herunder uden for au pair-personens værtsfamilie og slægt. Det ulønnede frivillige arbejde skal endvidere være karakteriseret ved at være til gavn for andre end au pairpersonen selv og den nærmeste familie, herunder au pair-personens værtsfamilie og slægt. Endelig skal det ulønnede frivillige arbejde være kendetegnet ved, at det bliver udført for en organisation eller forening, der er formelt organiseret. Det forudsættes således, at au pair-personen har en aftale med en formaliseret organisatorisk enhed om at udføre ulønnet frivilligt arbejde. Det ulønnede frivillige arbejde må ikke erstatte lønnet arbejdskraft. 19

20 Au pair-personen kan udføre ulønnet frivilligt arbejde f.eks. inden for sundhedsområdet, det sociale område eller idræts- og fritidsområdet. Der kan f.eks. være tale om ulønnet frivilligt arbejde i en humanitær hjælpeorganisation, et spejderkorps, en idrætsforening, en misbrugsforening, en patientforening, en besøgstjeneste, en flygtningeorganisation eller en sogneforening. Der er ikke tale om en udtømmende opremsning. Det ulønnede frivillige arbejde skal være en del af organisationens eller foreningens kerneopgave, således at au pair-personen f.eks. kan arbejde ulønnet frivilligt i et køkken hos et værested for hjemløse, mens au pairpersonen ikke vil kunne arbejde ulønnet frivilligt i køkkenet hos en organisation eller forening, hvis dette ikke er i tilknytning til den kerneydelse organisationen eller foreningen leverer. Samtidig vil det være et krav, at arbejdet tidsmæssigt står i rimeligt forhold til udlændingens pligter som au pair-person. Det frivillige arbejde skal udføres uden for de tidsrum, hvor au pair-personen skal udføre huslige pligter for værtsfamilien. Retten til at udføre ulønnet frivilligt arbejde forudsætter ikke indgivelse af en ansøgning men vil være indeholdt i den au pair-opholdstilladelse, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udsteder. Til nr. 3 Den foreslåede bestemmelse i udlændingelovens 19, stk. 1, nr. 14, indebærer, at en tidsbegrænset opholdstilladelse kan inddrages, når opholdstilladelsen er betinget af, at udlændingen ikke har stiftet familie, jf. den foreslåede bestemmelse i 9 j, stk. 5, jf. lovforslagets 1, nr. 1, og udlændingen har stiftet familie. Forslaget indebærer, at en opholdstilladelse som au pair vil kunne inddrages, når au pair-personen har stiftet familie. Dette vil både omfatte sager, hvor Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering bliver bekendt med, at au pair-personen har familie i hjemlandet uden at have oplyst herom i forbindelse med ansøgningens indgivelse, og sager hvor en au pair-person under au pair-opholdet her i landet stifter familie. Det kan f.eks. være, hvis au pair-personen bliver forælder, eller hvis au air-personen bliver gift eller indgår registreret partnerskab her i landet. Der henvises til lovforslagets almindelige bemærkninger afsnit 3.5. Opholdstilladelsen vil dog ikke blive inddraget, hvis inddragelsen efter en konkret vurdering må antages at virke særlig belastende for udlændingen, jf. herved udlændingelovens 26, stk. 1, jf. 19, stk. 6. Det følger bl.a. af udlændingelovens 33, stk. 2, 1. pkt., at der i sager om inddragelse af opholdstilladelse fastsættes en udrejsefrist på 1 måned, hvis udlændingen hidtil har haft opholdstilladelse. Efter udlændingelovens 33 c kan en udrejsefrist efter 33, stk. 2, 1. pkt., forlænges, hvis særlige grunde taler herfor. En udlænding, der er gravid eller lige har født, får med henvisning til 33 c ikke fastsat en udrejsefrist i perioden fra 2 måneder før forventet termin til 2 måneder efter forventet termin eller fødsel, hvis dette tidspunkt ligger efter terminsdatoen. Det betyder, at en au pair-person, som har fået et barn under au pair-opholdet her i landet, og som får inddraget sin opholdstilladelse, vil få fastsat en udrejsefrist 2 måneder efter fødselstidspunktet. Det betyder endvidere, at en au pair-person, der er gravid, og som får inddraget sin opholdstilladelse, ikke vil få fastsat en udrejsefrist i perioden fra 2 måneder før forventet termin til 2 måneder efter forventet termin eller fødsel, hvis dette tidspunkt ligger efter terminsdatoen. Dette vil gælde tilsvarende, hvis der er tale om en mandlig au pair-person, der får eller venter barn, og hvor familien ønsker at udrejse af Danmark sammen. Hvis der er tale om en mandlig au pair-person, der ønsker at 20

Forslag. Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ferie Lovforslag nr. L 185 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. april 2015 af Henrik Dam Kristensen Forslag til Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ferie (Udmøntning af aftalen om en bedre au pair-ordning

Læs mere

Aftale om en bedre au pair-ordning

Aftale om en bedre au pair-ordning 19. december 2014 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en bedre au pair-ordning Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair N O T A T 23. januar 2012 Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair J.nr. 12/005066 Erhvervsenheden 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af Beskæftigelsesministeriets og Udlændingeservices

Læs mere

1. Indledning Høringsnotatet angår lovforslag om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.

1. Indledning Høringsnotatet angår lovforslag om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 185 Bilag 1 Offentligt N O T A T Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie

Læs mere

Nedenfor følger en kort beskrivelse af udspillets enkelte elementer.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af udspillets enkelte elementer. N O T A T Indholdet af udspilspakken på au pair-området 28. maj 2014 Sagsnr. 2013-8383 CAAU / hkc Udspilspakken indeholder følgende 14 forslag til ændringer af au pair-ordningen, som har til formål primært

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder:

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder: au pair formidling Au pair formidling tilbyder professionel og kvalificeret kontakt mellem familier og au pairs fra Filippinerne. Vores baggrund er et indgående kendskab og tæt samarbejde med det filippinske

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 185 Bilag 1 Offentligt A d v o k a t r å d e t Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72 A 2300 København S crh@star.dk + mum@star.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen

Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen 1. Hvad er Frit valg-ordningen? Frit valg-ordningen betyder, at kommunen kan vælge at give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte

Læs mere

Frit valg-ordningen 2013

Frit valg-ordningen 2013 Frit valg-ordningen 2013 1. Hvad er Frit valg-ordningen? Frit valg-ordningen betyder, at kommunen giver et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Privat pasning omfatter børn i alderen 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor barnet almindeligvis optages i børnehaveklasse.

Privat pasning omfatter børn i alderen 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor barnet almindeligvis optages i børnehaveklasse. Privat pasning Hvad er Privat pasning Kommunen skal give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte kommunens dagtilbud. Privat pasning indebærer,

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 14 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Færre betingelser for optjening af sygeferiegodtgørelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Erstatningsferie for sygdom under ferien, samtidighedsferie for særlige grupper og indberetning til indkomstregisteret

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

AU1. Ansøgningsskema. Ansøgning om opholdstilladelse som au pair

AU1. Ansøgningsskema. Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Ansøgningsskema Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold hos en værtsfamilie

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven UDKAST Dato: 2. marts 2012 Kontor: Sagsnr.: Udlændingelovkontoret 2012-960-0003 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Familiesammenføring med børn) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2011 Dagtilbud Indhold: Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning

Tilskud til privat børnepasning Tilskud til privat børnepasning Hvad er Frit valg-ordningen? Kommunalbestyrelsen skal give forældre mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et kommunalt

Læs mere

FAQ - de nye danskprøver

FAQ - de nye danskprøver Dato: 30. august 2012 FAQ - de nye danskprøver I. Danskprøven på A1-niveau Om ikrafttræden: 1. Hvornår træder prøven i kraft? Bestået danskprøve på A1-niveau er normalt en betingelse for opholdstilladelse

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) L 7 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 7 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

Sådan søger man visum til Danmark

Sådan søger man visum til Danmark Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 UUI alm. del Bilag 120 Offentligt Bilag 1 Sådan søger man visum til Danmark Hvad er et Schengenvisum? Et Schengenvisum er en tilladelse, der giver

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Bekendtgørelse af Ferielov 1)

Bekendtgørelse af Ferielov 1) Bekendtgørelse af Ferielov 1) Herved bekendtgøres lov nr. 396 af 31. maj 2000 om ferie med de ændringer, der følger af lov nr. 133 af 20. marts 2002, lov nr. 1039 af 17. december 2002, lov nr. 1200 af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1 (ret til at anmode

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING Pensionsstyrelsens vejledning af 5. april 2011 International Social Sikring, j.nr. 93-00033-11 INDHOLD pkt. INDLEDNING 1. ALMINDELIGE

Læs mere

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning,

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse 10. november 2005 Udkast til Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse I medfør af udlændingelovens 11, stk. 11, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs) Forslag til Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs) I lov nr. 315 af 14. maj 1997 om en rejsegarantifond, jf.

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14.

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14. Til Pensionsstyrelsen Høring vedrørende forslag til Lov om ændring af Lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension), L72 29.11.10 Pensionsstyrelsen har i mail

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Reglerne, der er beskrevet nedenfor, gælder for

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk T E L E F O N D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A F @ H U M A N R I G

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T 72 20 50 00

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ferie 1)

Bekendtgørelse af lov om ferie 1) LBK nr 202 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 31. august 2015 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2013-1129

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Integrationskontrakt

Integrationskontrakt Integrationskontrakt Vedrørende Cpr.nr. Grundoplysninger ved modtagelsen Dato for kommunalbestyrelsens overtagelse af integrationsansvaret: Tidspunkt for påbegyndelse af introduktionsforløb: I. Opholdsoplysninger

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2009-10 Fremsat den 6. oktober 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Justering af reglerne om hjælp til dækning af

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Forslag til ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven, 23. november 2005.

Forslag til ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven, 23. november 2005. Forslag til ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven, 23. november 2005. DRFs udtalelse til forslag til lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven, j.nr. 2005/4000-69. D A N S K R E T S P

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015.

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2014-15 Afgjort den 19. marts 2015 Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Justitsministeriet. København,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v. Lovforslag nr. L 204 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. april 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

Fremsat den xx. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til

Fremsat den xx. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til Fremsat den xx. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet. (Indbringelse af sager for Ligebehandlingsnævnet samt formandsafgørelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. februar 2009 af integrationsministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ophævelse af overgangsordningen for

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere