DEL 1: ÅRSRAPPORT SØKS OPGAVER LEGALITETS- OG KVALITETSSIKRING ØVRIGT INTERNATIONALT ARBEJDE... 26

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEL 1: ÅRSRAPPORT... 3 2. SØKS OPGAVER... 4 7. LEGALITETS- OG KVALITETSSIKRING... 23 10. ØVRIGT INTERNATIONALT ARBEJDE... 26"

Transkript

1

2 DEL 1: ÅRSRAPPORT INDLEDNING SØKS OPGAVER ORGANISATION OG PERSONALE... 4 PERSONALEPOLITIK ÅRETS RESULTATKRAV, STRATEGI OG MÅLSÆTNINGER... 8 EKSTERNE KRAV OG OPFØLGNING... 8 STRATEGI, MÅLSÆTNINGER OG OPFØLGNING STRAFFESAGSARBEJDET OG TILKNYTTEDE INTERNATIONALE AKTIVITETER STØRRE STRAFFESAGER SPECIALOMRÅDER SPORING, BESLAGLÆGGELSE OG KONFISKATION ASSISTANCESAGER HVIDVASK, FINANCIERING AF TERRORISME OG MASSEØDELÆGGELSESVÅBEN LEGALITETS- OG KVALITETSSIKRING KOMPETENCEUDVIKLING OG VIDENDELING KOMPETENCEUDVIKLINGSAKTIVITETER VIDENDELING EKSTERNE UDVALG ØVRIGT INTERNATIONALT ARBEJDE DEL 2: STRATEGI OG MÅLSÆTNINGER STRATEGI OG MÅLSÆTNINGER FOR DE KOMMENDE ÅR MÅL FOR PERIODEN STRATEGISKE MÅL: ORGANISATORISKE MÅL: KVALITETSMÅL: OPFYLDELSE AF KRAV I STATSADVOKATENS RESULTATKONTRAKT MED RIGSADVOKATEN 30 1

3 FORORD... Statsadvokaturen for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK) præsenterer som noget nyt en Virksomhedsberetning for Beretningen består af en årsrapport for 2007 og en udviklingsplan for Årsrapporten fokuserer på årets resultater især inden for straffesagsarbejdet. SØK har i 2007 modtaget 69 anmeldelser, forestået 40 ransagninger og rejst 10 tiltaler. I mere end 89 % af vores sager blev den tiltalte dømt og straffet eller modtog bødeforelæg. I 2007 oprettede SØK en specialenhed, der målrettet skal opspore og beslaglægge udbytte fra alvorlig kriminalitet. Den såkaldte sporingsgruppe er blot ét af de initiativer, som er omtalt i årsrapporten. Årsrapporten indeholder ligeledes oplysninger om personale og øvrige forhold af betydning for SØK, herunder SØKs samarbejde med politikredsene. Til SØKs kerneopgaver hører også ledelse af Hvidvasksekretariatet, der modtager underretninger om mulig hvidvask af udbytte fra strafbare forhold eller finansiering af terrorisme og ledelse af Informationscentralen, der bl.a. indsamler, udveksler og registrerer oplysninger om alvorligere økonomisk kriminalitet. Der udarbejdes en særskilt årsberetning for Hvidvasksekretariatet. Virksomhedsberetningen indeholder endvidere en udviklingsplan. Behovet herfor er affødt dels af Rigsadvokatens udviklingsplan for , dels af politiets flerårsaftale og Rigspolitichefens udmøntningsplan. SØK kan kun leve op til de forventninger og krav, der stilles fra Rigsadvokaten, Rigspolitichefen, borgerne og samfundet, såfremt SØK fortsat formår at rekruttere, uddanne og fastholde en kompetent og veluddannet medarbejderskare. SØKs personalepolitiske arbejde har således en naturlig plads i virksomhedsberetningen og de fremadrettede planer. I 2007 fik landets politikredse nye, specialiserede advokaturer, der skal bekæmpe økonomisk kriminalitet. Mit håb er, at intensiveret samarbejde mellem SØK, politikredsene samt andre specialmyndigheder i Danmark og internationalt vil gøre det mere vanskeligt at begå alvorlige økonomiske forbrydelser. Statsadvokat Jens Madsen 2

4 Del 1: Årsrapport 1. Indledning SØK også kaldet Bagmandspolitiet startede sin virksomhed den 5. november Gennem tid har SØK fået tillagt flere arbejdsopgaver og er vokset fra at være en lille virksomhed med to jurister, ni politifolk og en kontormedarbejder, til at bestå af knap 100 medarbejdere. Siden oprettelsen af SØK i 1973 har det været forudsat, at der i straffesagsarbejdet finder et løbende samarbejde sted mellem jurister, politipersonale og administrativt personale. Formålet hermed er at sikre, at de sager, der behandles i huset, håndteres så effektivt som muligt. Denne forudsætning er fortsat gældende, og den afspejler sig blandt andet i den projektorienterede måde, hvorpå arbejdet i SØK er organiseret. Den projektorienterede arbejdsform er også fundamentet i forbindelse med en nyoprettet enhed hos SØK, Sporingsgruppen. Oprettelsen af denne enhed følger af udmøntningsplanen for flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden Læs nærmere herom i afsnit 5.4. SØK har i årets løb fået gennemført en række domsforhandlinger. Blandt de mest omtalte sager kan nævnes sagen mod Klaus Riskær Pedersen og sagerne mod Peter Brixtofte. I alle sager skete der domfældelse i byretten. Sagerne er nu under anke i Østre Landsret og Højesteret og er omtalt i afsnit 5.2. SØKs internationale arbejde har i 2007 været ganske betragteligt og spænder vidt. Særligt kan det nævnes, at SØK i samarbejde med Canada i 2007 påtog sig opgaven som co-chair for en international arbejdsgruppe om illegal finansiering af masseødelæggelsesvåben. SØK har i 2007 og vil også i årene fremover intensivere og udvikle samarbejdet med politikredsene ved bl.a. at udveksle erfaringer og yde assistance. SØK kan kun varetage sine opgaver effektivt og med høj kvalitet, såfremt SØK kan rekruttere, uddanne og fastholde en kompetent medarbejderstab. Det er derfor ingen tilfældighed, at personalepolitiske mål fylder meget i denne virksomhedsberetning. Ledelsen i SØK gennemfører medarbejderudviklingssamtaler, udarbejder individuelle udviklingsplaner, gennemfører gruppeudviklingssamtaler, tilrettelægger intern og ekstern kompetenceudvikling både individuelt og for grupper af medarbejdere, og ledelsen og vores HRfunktion støtter og fastholder disse initiativer. Disse personaleudviklingsmål og initiativer er beskrevet uddybende i afsnit

5 2. SØKs opgaver SØKs opgaver er overordnet fastlagt i 2 i bekendtgørelse nr af 13. december 2002 om fordelingen af forretningerne mellem statsadvokaterne, der lyder således: Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet varetager for hele landet forretningerne vedrørende økonomiske forbrydelser, herunder navnlig sager, der kan formodes at indeholde en overtrædelse af straffelovens , eller en overtrædelse af erhvervs-, bolig-, afgifts- og skattelovgivningen, når der kan være grund til at antage, at overtrædelsen har et særlig betydeligt omfang, er et led i organiseret kriminalitet, er udført ved anvendelsen af særegne forretningsmetoder eller på anden måde er af særlig kvalificeret karakter. Stk. 2. Opstår der tvivl, om en sag henhører under statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet, afgøres spørgsmålet af rigsadvokaten. Stk. 3. [udeladt]. Herudover regulerer følgende lov- og administrative bestemmelser SØKs virksomhed: Hvidvasklovens 7, hvorefter underretninger om mistanke om hvidvask sendes til SØK. Rigsadvokatens meddelelse nr. 2/1995, hvorefter anmeldelser om ulovlige aktionærlån sendes til SØK til visitation. Rigsadvokatens meddelelse nr. 4/1998, hvorefter anmeldelser om EU-svig sendes til SØK til visitation. Rigsadvokatens meddelelse nr. 3/2000, hvorefter SØK skal underrettes om anmeldelser om pyramidespil. Rigsadvokatens meddelelse nr. 2/2006, hvorefter anmeldelser om grove krænkelser af ophavsrettigheder skal sendes til SØK til visitation. SØK har desuden indgået aftale med Finanstilsynet om, at alle anmeldelser i børssager indgives til SØK. Endelig har Rigsadvokaten bestemt, at SØK behandler alle sager, der anmeldes af Konkurrencestyrelsen om overtrædelse af konkurrenceloven. 3. Organisation og personale Personalet i SØK består af jurister, polititjenestemænd og administrative medarbejdere. Personalet udgjorde i 2007 tilsammen 94 medarbejdere. Personalefordelingen Politi Jurister Kontor 4

6 SØK i forhold til den samlede anklagemyndighed Statsadvokaten har det overordnede ansvar for, at SØK løser sine opgaver. Det nærmere arbejde i SØK foregår i tre faglige sektioner samt en række tværgående funktioner. De faglige sektioner i SØK er opdelt i en efterforsknings- og en jurist-/anklagerdel. Efterforskningsarbejdet ledes af en vicepolitiinspektør og tre politikommisærer. Det juridiske arbejde ledes af syv vicestatsadvokater. Juristerne og det administrative personale er ansat under Rigsadvokaten, mens politipersonalet er ansat under Rigspolitiet. Politipersonalet refererer således til statsadvokaten for så vidt angår løsningen af efterforskningsopgaverne i SØK, mens politimesteren i Rigspolitiet, Efterforskningsafdelingen, er personaleansvarlig for politipersonalet. 5

7 Personalet er fordelt på følgende tre sektioner: Sektion 1 behandler sager vedrørende investeringsbedrageri, børskriminalitet, skattestraffesager korruption, m.v. Sektion 2 behandler sager vedrørende EU-svig, skattestraffesager, konkurrencelovsovertrædelser, overtrædelser af den immaterielle lovgivning (varemærkefalsk, piratkopiering m.v.) m.v. Sektion 3 (Finansiel Efterretnings- og Efterforskningssektion) omfatter Hvidvasksekretariatet, Informationscentralen og den pr. 1. maj 2007 oprettede Sporingsgruppe. Organisationsdiagram over SØK Som tværgående funktion findes et Juridisk Sekretariat, der blandt andet beskæftiger sig med stabsstøtte, retshjælp, internationalt samarbejde samt juridisk ledelse af Hvidvasksekretariatet, Informationscentralen og Sporingsgruppen. Opdelingen er fleksibel i den forstand, at både politipersonalet og juristerne/anklagerne kan bistå i en anden sektion, såfremt det er nødvendigt. Til støtte for arbejdet i sektionerne og det Juridiske Sekretariat er der et Administrativt Sekretariat, en ITfunktion og en HR-funktion. SØK yder efterforskningsmæssig bistand til politikredsene til bekæmpelse af den tungeste og særligt komplicerede økonomiske kriminalitet. Assistanceordningen er nærmere beskrevet i afsnit

8 Personalepolitik Det er vigtigt for SØK, at der til stadighed er fokus på, at et godt og tæt samarbejde mellem anklagemyndigheden, politiet og det administrative personale bygger på: Gensidig tillid og respekt Tilfredse og motiverede medarbejdere, og Effektiv opgaveløsning af høj kvalitet. SØK har i 2005 udformet sin egen personale- og ledelsespolitik, der gælder for alle medarbejdere i SØK. Politikken omfatter emnerne ledelse og samarbejde, kommunikation og kompetenceudvikling. Personale- og ledelsespolitikken bliver løbende udviklet for at tage hensyn til udviklingen i organisationen. I 2007 har SØK udvidet personale- og ledelsespolitikken med emnerne seniorpolitik samt etik og moral. SØKs værdier SØK tager også løbende initiativer til øget sundhed på arbejdspladsen. I 2007 har Sikkerhedsudvalget i SØK arrangeret kurser i rygeafvænning og i livreddende førstehjælp. Herudover har personalet adgang til eget motionsrum og træningsvejledning fra Rigspolitiets wellness-konsulenter. SØK deltager desuden aktivt med flere hold i den årlige DHL-stafet. 7

9 4. Årets resultatkrav, strategi og målsætninger Eksterne krav og opfølgning Rigsadvokatens udviklingsplan beskriver de fokusområder, som anklagemyndigheden skal arbejde med de kommende år, nemlig kvalitet, effektivitet og legalitet. Ved at arbejde fokuseret med disse områder skabes en styrket anklagemyndighed. SØK deltager aktivt i dette arbejde, og det er vores opfattelse, at SØK kan yde væsentlige bidrag til at skabe Fremtidens anklagemyndighed. Af Rigsadvokatens udviklingsplan følger en række mål, som anklagemyndigheden skal forfølge i perioden Statsadvokaturerne, herunder SØK, er delansvarlig for en række områder, hvor de konkrete indsatsområder skal være færdige i løbet af 2008 og De kommende års virksomhedsberetninger vil således vende tilbage til nogle af disse områder. Arbejdet med at fastlægge og følge op på strategi og målsætninger i SØK foregår ved, at den øverste ledelse sidst på året afholder et lederseminar, hvor der udarbejdes et udkast til strategi og målsætninger. Udkastet drøftes på årets sidste møde i samarbejdsudvalget, hvorefter statsadvokaten godkender strategien for det kommende år. Inden lederseminaret har der i årets løb været gennemført lederudviklingssamtaler, medarbejderudviklingssamtaler og gruppeudviklingssamtaler, således at den øverste ledelse har alle relevante input til disposition, når ny strategi og målsætninger udarbejdes. De enkelte målsætninger er nærmere beskrevet i aktivitets- og handleplaner, der omtaler baggrunden for planerne samt, hvilke aktiviteter og succesfaktorer, der skal føre til det ønskede resultat. Ledelsen gennemgår hvert kvartal status på de enkelte handleplaner med henblik på opfølgning, sikring af fremdrift, styring og allokering af ressourcer. 8

10 Statsadvokatens resultatkontrakt med Rigsadvokaten definerer desuden nogle mål, som SØK skal opnå. I resultatkontrakten for 2007 er omtalt tre områder: a. Styrkelse af indsatsen vedrørende sporing, beslaglæggelse og konfiskation af udbytte fra strafbare forhold: De nærmere krav i resultatkontrakten vedrører etablering og påbegyndt drift af den Sporingsgruppe, som er omtalt i udmøntningsplanen for Flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden. De krav, der følger af resultatkontrakten, er blevet opfyldt. b. Intensivering og udvikling af samarbejdet med den resterende del af politi og anklagemyndighed: De nærmere krav i resultatkontrakten vedrører dels gennemførelse af en brugerundersøgelse til afdækning af politikredsenes tilfredshed med SØKs assistanceydelser samt ønsker til fremtidige ydelser, dels afholdelse af en temadag for SØKs kontaktpersoner i politikredsene. De krav, der følger af resultatkontrakten, er blevet opfyldt. c. Udvikling af en resultatevalueringsmodel for SØK: Dette krav drejer sig om at udvikle målepunkter for SØKs aktiviteter. Efter drøftelse mellem SØK og Rigsadvokaten blev man enige om, at der i SØKs eget arbejde med strategi og målsætninger er indbygget målepunkter for SØKs aktiviteter. Derudover er der fastsat yderligere 5 konkrete målepunkter, se nedenfor under del 2, afsnit 2. Strategi, målsætninger og opfølgning Strategiske mål: Intensivere og udvikle samarbejdet med myndighederne og organisationer, der virker og har interesser på SØKs sagsområde Formålet med dette strategiske mål var at sikre en proaktiv indsats mod økonomisk kriminalitet. En koordineret og rettidig indsats sikrer effektivitet i kriminalitetsbekæmpelsen. Målet er nået. Samarbejdet med alle relevante myndigheder om fælles anliggender er fortsat i Målet vil blive gentaget i 2008 med henblik på yderligere udvikling og intensivering af samarbejdet. Intensivere og udvikle samarbejdet med politi og anklagemyndigheden Formålet var at fastholde indsatsen mod alvorlig økonomisk kriminalitet ved fortsat at støtte politikredsenes indsats på dette område i de nye særlige advokaturer for økonomisk kriminalitet, der er oprettet i hver af de nye politikredse i løbet af 2. halvdel af I oktober 2007 afholdt SØK en temadag for relevante anklagere og efterforskningsledere i politikredsenes advokaturer for økonomisk kriminalitet. Herudover gennemførtes en brugerundersøgelse i politikredsene for så vidt angår SØKs assistance til politikredsene ved behandlingen af politikredsenes sager om økonomisk kriminalitet. Målet er nået. Planlagte aktiviteter blev gennemført. Målet føres videre i 2008 med henblik på yderligere udvikling og intensivering af samarbejdet. Intensivere og udvikle det nationale og internationale arbejde mod hvidvask og finansiering af terrorisme Formålet var at sikre, at kriminelle fortsat får sværere ved at legitimere deres udbytte fra strafbare forhold og at sikre en effektiv indsats mod finansiering af terrorisme. 9

11 Der blev opstillet fem handleplaner: 1. Udenlandske operative forespørgsler om hvidvask eller finansiering af terrorisme skal besvares indenfor gennemsnitligt tre arbejdsdage. Målet er opfyldt. 2. Tilslutning og brug af et internationalt Financial Intelligence Unit Net. Mål er ikke opfyldt af tekniske årsager. 3. Gennemføre en analyse af de tekniske løsningsmuligheder for elektroniske underretninger. Målet er af tekniske årsager ikke opfyldt, men vi arbejder videre med målet i Domsforhandling af Al-Aqsa sagen. Målet er opfyldt. 5. Mindst tre informationsmøder med Compliance-afdelinger fra virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven. Målet er opfyldt. Tilsvarende informationsmøder med kasinoer er udsat til Optimere sporing, beslaglæggelse og konfiskation af udbytte fra strafbare forhold Formålet var at sikre, at en person dømt for en kriminel handling efter udstået straf ikke har mulighed for efterfølgende at anvende udbyttet fra det strafbare forhold, herunder til finansiering af nye strafbare forhold. Der blev opstillet to handleplaner: 1. Inden udgangen af 2007 skulle SØK etablere en tværfaglig enhed. 2. Ved udgangen af 2007 skulle der udarbejdes en manual vedrørende sporing, beslaglæggelse og konfiskation til brug for sagsbehandlingen på området. Begge mål er opfyldt. Da målene er en del af den flerårige strategi for politiet og anklagemyndigheden, videreføres det i 2008 og 2009 med henblik på forankring i organisationen og kvalitetssikring af enhedens arbejde. Organisatoriske mål: Efterforskningsmodel 2005 bruges i alle sager for at sikre kvalitet, effektivitet og legalitet Formålet var at sikre, at efterforskningsmodellen anvendes i alle sager for at sikre kvalitet, effektivitet og legalitet. Der blev opstillet to handleplaner: 1. Alle nye anmeldelser om økonomisk kriminalitet i 2007 skulle behandles efter Efterforskningsmodel Målet er opfyldt. 2. Der skulle inden marts 2007 udarbejdes interne meddelelser omkring brugen og visitation af anmeldelser om økonomisk kriminalitet. Målet er opfyldt. Analyse af arbejdsopgaverne og ressourcerne i Informationscentralen og Hvidvasksekretariatet Formålet var at sikre en fortsat effektiv indsats og ressourceanvendelse inden for området. 10

12 Der blev opstillet to handleplaner: 1. Senest juni 2007 skulle der foreligge en analyse af arbejdsopgaver og ressourceanvendelse i Hvidvasksekretariatet. Målet er opfyldt. 2. Senest november 2007 skulle der foreligge en analyse af arbejdsopgaver og ressourceanvendelse i Informationscentralen. Målet udskydes til 2008 af ressourcemæssige årsager. Videreudvikling af SØKs personalepolitik med emnerne etik og moral og seniorpolitik Formålet var at styrke accepten og respekten for den enkelte medarbejder som en værdifuld del af SØK, og at gøre det muligt at fastholde og udvikle erfarne medarbejderes kompetencer og nyttiggøre deres erfaringer. Der blev udarbejdet to bidrag til SØKs personalepolitik, og statsadvokaten godkendte bidragene efter drøftelse på SØKs samarbejdsudvalgsmøde i december Målet er nået. Analyse af og forslag til hvordan domsforhandlingen af SØKs sager kan gennemføres hurtigere Formålet var at afklare om og i hvilket omfang, der er behov for nye procedurer, og om der evt. er behov for nye lovregler med henblik på at sikre hurtigere domsforhandlinger. Til opfyldelse af målet skulle der udarbejdes en rapport, der identificerer og beskriver relevante forhold og løsningsmuligheder. Målet udskydes af ressourcemæssige årsager til Intensivere indsatsen vedrørende rekruttering og fastholdelse af velkvalificeret personale Formålet var at bidrage til et image, der klart signalerer SØKs værdier og holdninger, og som gør SØK til en attraktiv arbejdsplads, der er i stand til at tiltrække og fastholde dygtige og engagerede medarbejdere. Det blev opstillet to handleplaner: 1. Udarbejdelse af en strategi der beskriver, hvilke udfordringer og muligheder SØK kan tilbyde, og hvilke indsatser det anbefales at iværksætte for at opfylde de personalepolitiske intentioner. 2. Udarbejdelse af en kompetencebaseret rekrutteringsguide, der medvirker til at sikre, at der tilføjes SØK de ønskede og nødvendige kompetencer. Begge handleplaner er opfyldt. Målet medtages i 2008 med henblik på implementering i organisationen og i den daglige drift. Kvalitetsmål: Udvikling af informations-, kommunikations- og videnplatform for SØK Formålet var at sikre en effektiv og rettidig kommunikation af relevant information til medarbejdere i SØK og i landets politikredse/anklagemyndigheden ved brug af Intranettet. Målet er behandlet i 2007, men udskydes til videre behandling i 2008 af IT-tekniske årsager. 11

13 Styrke anvendelsen af IT-analyseprogrammer i efterforskningen Formålet var at styrke efterforskningen og retsbehandlingen ved anvendelse af moderne IT-teknologi på analyseområdet. Der blev gennemført uddannelse og sidemandsoplæring i brugen af IT-analyseprogrammer. Målet er opfyldt. Virksomhedsberetning og -plan for Formålet var at etablere en platform for dokumentation og beskrivelse af SØKs aktiviteter. Herunder skal SØKs fremtidige strategi og fokusområder beskrives. Målet er opfyldt med denne virksomhedsberetning. Opfølgning på jobtilfredshedsundersøgelse 2006 Formålet var at følge op på områder, hvor der i henhold til undersøgelsens resultat var mulighed for at styrke indsatsen. Konkret blev følgende to områder udpeget: Kommunikation af mål og strategi. Opfølgning og gennemførelse af vedtagne målsætninger. Der blev ændret på kommunikationen af de to områder, idet der blev fastlagt en tilbagevendende rutine for de nævnte kommunikationsopgaver. Målet for 2007 var at forbedre scoren for de to fokusområder. Målopfyldelsen afventer en nærmere analyse af jobtilfredshedsundersøgelsen i Optimering af dokumentationen for SØKs resultater, herunder styrke muligheden for udtræk af statistiske data m.v. Formålet var, at SØK løbende er i stand til at formidle relevant information om resultater af SØKs arbejde, herunder levere statistikudtræk inden for relevante områder. Målet er udskudt til

14 5. Straffesagsarbejdet og tilknyttede internationale aktiviteter Straffesagsarbejdet er en kerneaktivitet for SØK. I det følgende gennemgås hovedpunkterne heri. Antal sager med iværksat efterforskning 2007 Iværksat efterforskning 69 Skattesager 4 Børskriminalitet 30 Selskabslove 4 Konkurrenceretsområdet 5 EU-svig 3 Korruption 2 Handelssanktioner 1 Øvrige straffesager 20 Tiltalerejsninger 2007 Anklageskrifter 11 Bødeforelæg 9 13

15 Antal domfældelser m.v. Domme Tiltalte Dømt Frifundet Bødeforelæg For ankesager registreres afgørelserne fra øverste retsinstans. Sammenfattende har der i den anførte periode således været 364 afgørelser vedrørende 437 personer. Heraf er 391 (89,47%) dømt eller har modtaget bødeforelæg, mens 46 er frifundet (10,53%). Efterforskningsskridt 2007 Sigtelser 45 Anholdelser 3 Ransagninger 40 Edition 36 Beslaglæggelser 16 Større straffesager Mange af SØKs sager har i 2007 skabt stor opmærksomhed. Det drejer sig især om: Riskær-sagen Klaus Riskær Pedersen og en medtiltalt blev ved Københavns Byrets dom af 13. marts 2007 idømt henholdsvis syv års fængsel og tre års fængsel for bedrageri af særlig grov beskaffenhed begået overfor Fonden af 1. december Begge de dømte har anket dommen til Østre Landsret med påstand om frifindelse. Domsforhandlingen i landsretten begyndte den 9. oktober 2007 og forventes afsluttet i maj Fonden af 1. december 1997 ejede internetvirksomheden CyberCity ApS, og Riskær Pedersen, der i 1992 blev erklæret personligt konkurs med en gæld på mere end 150 mio. kr., var direktør for CyberCity ApS. Riskær Pedersen og den medtiltalte er tiltalt for svigagtigt at have formået fondens bestyrelse til at sælge 2/3 af anparterne i CyberCity ApS til nogle selskaber, der ifølge tiltalen formelt blev kontrolleret af den medtiltalte men reelt var ejet af Riskær Pedersen. Ifølge tiltalen skete dette med henblik på, at Riskær Pedersen via den medtiltalte kunne få adgang til de betydelige midler (ca. 400 mio. kr.), der måtte forventes at tilgå ejerne af CyberCity ApS i forbindelse med et salg af virksomheden uden, at Riskær Pedersens kreditorer kunne få adgang til midlerne. 1 Inklusiv indenretlige bødevedtagelser. Det er datoen for udsendelse af bødeforlægget, der er bestemmende for, til hvilket år bødeforlægget medregnes. 2 Heraf 255 i elkartel-sagerne. 3 Af de 15 frifundne personer skal det bemærkes, at de 12 er fra ét sagskompleks (sagen vedrørende Farum Byråd). 14

16 Farumkomplekset Farumkomplekset består af tre sager: Sponsorsagen, hovedsagen og byrådssagen. Sponsorsagen Ved Hillerøds Kriminalrets dom af 20. juni 2006 blev Peter Brixtofte idømt to års fængsel i den såkaldte sponsorsag. Den tidligere ordførende direktør fik en betinget dom på et år og tre måneders fængsel, mens to medgerningsmænd blev straffet med fængsel i et år, der ligeledes blev gjort betinget. Sagen vedrører ulovlig overførsel af midler fra Farum Kommune til de professionelle boldklubber i Farum. Peter Brixtofte blev dømt for mandatsvig af særlig grov beskaffenhed ved i årene 2000 og 2001 at have sørget for, at kommunen betalte et entreprenørfirma en merpris på 9 mio. kr. i forbindelse med et renoveringsarbejde, mod at denne merpris skulle betales til en lokal sportsklub i Farum i forbindelse med en sponsoraftale mellem entreprenørfirmaet og sportsklubben. Sagen begyndte i byretten i februar 2005 og sluttede efter 25 retsdage. Dommen blev anket til landsretten af Peter Brixtofte og den ene medgerningsmand. Landsretten stadfæstede byrettens dom den 8. februar Dommen er med Procesbevillingsnævnets tilladelse anket til Højesteret af Peter Brixtofte. Sagen forventes afgjort i foråret Hovedsagen Ved Hillerød Kriminalrets dom af 10. april 2007 blev den tidligere borgmester i Farum kommune Peter Brixtofte idømt to års fængsel. Den tidligere ordførende direktør for Farum Kommune blev straffet med en fælles straf af fængsel i to år, der blev gjort betinget. Der skete domfældelse i vidt omfang i overensstemmelse med den rejste tiltale. Domsforhandlingen i byretten begyndte i marts 2004 og strakte sig over 94 retsdage med sidste proceduredag i november Dommen er anket til landsretten, hvor domsforhandlingen begyndte den 31. oktober Der er afsat cirka 100 retsdage til domsforhandlingen. Tiltalen omfattede en lang række forhold om mandatsvig af særlig grov beskaffenhed samt en række forhold om overtrædelse af straffelovens 155 om stillingsmisbrug, subsidiært overtrædelse af kommunestyrelsesloven, begået i tidsrummet januar 2000 til februar Tiltalen vedrørte blandt andet undladelse af at påse bevillingsoverholdelse, afholdelse af ubevilgede udgifter, mangelfuld information om Farum Kommunes økonomi til medlemmerne af kommunens stående udvalg og medlemmerne af byrådet, ulovlig optagelse af lån og kassekredit, ulovligt forbrug af deponerede midler, undladelse af at påse overholdelse af planlovgivningens regler, ulovlig ydelse af en garanti i forbindelse med en påtænkt opførelse af almene ungdomsboliger, ulovlig udbetaling til en entreprenør af et honorar i forbindelse med en påtænkt opførelse af en ejendom, der var kommunen uvedkommende, ulovlig afholdelse af udgifter til forskellige sponsorture og rejser i øvrigt, ulovlig afholdelse af udgifter til fortæring mv., mangelfuld procedure omkring bl.a. attestation og godkendelse af regninger vedrørende kommunens afholdelse af udgifter til fortæring m.v. samt afholdelse af ubevilget udgift i forbindelse med ulovlig fjernelse af fredskov. Byrådssagen Der var rejst tiltale mod 12 byrådsmedlemmer for overtrædelse af kommunestyrelseslovens 61 ved som medlemmer af Farum Byråd at have gjort sig skyldig i grov tilsidesættelse af deres pligter ved i perioden 1. januar 2001 til 31. december 2001 at have undladt at påse, at de bevilgede beløb ikke blev overskredet, og ved at have undladt at reagere ved bevillingsoverskridelse. Ved Hillerød Rets dom af 29. november 2007 blev byrådsmedlemmerne frikendt i byrådssagen. Retten begrundede frifindelsen med, at byrådsmedlemmerne ikke havde handlet så skødesløst, at deres budgetkontrol, som ikke havde været tilstrækkelig, kunne karakteriseres som grov pligtforsømmelse. Retten lagde dermed navnlig vægt på, at 15

17 byrådspolitikkerne var blevet ført bag lyset af borgmester Peter Brixtofte, og at de ikke havde modtaget oplysninger om det løbende forbrug. Dommen blev ikke søgt anket. Tvind-sagen Tiltalen omfattede årene Sagen blev behandlet under Politimesteren i Holstebro, men SØK ydede meget betydelig efterforskningsmæssig og juridisk assistance. Der var rejst tiltale for underslæb begået mod Fonden til støtte for humanitære formål, til fremme af forskning og til beskyttelse af naturmiljøet, idet det var anklagemyndighedens opfattelse, at der i vidt omfang var udbetalt midler fra Fonden til formål, der ikke var dækket af Fondens formål. I tilknytning hertil var der rejst tiltale for skattesvig, fordi der i Fondens selvangivelser var foretaget fradrag for disse udbetalinger. Endelig var der rejst tiltale for skattesvig i relation til de skattefradrag indskyderne i Fonden havde opnået for deres indbetalinger til Fonden. Der var rejst tiltale for samlet ca. 120 mio. kr. Den 31. august 2006 frifandt Retten i Ringkøbing syv af de i alt otte tiltalte i Tvind-sagen. En tiltalt blev idømt 1 års betinget fængsel for en mindre del af tiltalen, nemlig underslæb for cirka 3,5 mio. kr. Statsadvokaten for Nord- og Østjylland ankede dommen i relation til fem af de frifundne tiltalte og for den domfældte. Sagsgenstanden blev begrænset til årene På nuværende tidspunkt er det imidlertid kun lykkes at forkynde ankemeddelelse for en af de i byretten frifundnes vedkommende. Der er ikke sket forkyndelse for den i byretten domfældte. For at sikre en effektiv og hensigtsmæssig ankesagsbehandling besluttede Statsadvokaten for Nord- og Østjylland yderligere at beskære sagen mod den tiltalte, mod hvem der er sket forkyndelse, så ankesagen mod den pågældende alene omfatter underslæb for ca. 18 mio. kr. og skattesvig for ca. 22 mio. kr. Der møder for landsretten tre anklagere, hvoraf en af anklagerne er udlånt fra SØK. Domsforhandlingen i Vestre Landsret begyndte den 7. november 2007, og der er berammet retsmøder indtil september Gul Feber Af sager vedrørende momskarruseller skal særlig nævnes Gul Feber-sagen. Ved Københavns Byrets dom af 4. oktober 2007 blev seks tiltalte fundet skyldige i skyldnersvig af særlig grov beskaffenhed og idømt fra 2½ til 6 års fængsel. Fem tiltalte ankede byrettens dom til landsretten med påstand om frifindelse. Ankesagen begynder i landsretten maj 2008 og forventes at vare til november Tiltalen vedrørte i alt 121 fiktive handler med IT-komponenter m.v. i perioden 2003 til Efter tiltalen medførte de fiktive handler, at der i fem importvirksomheder blev genereret en samlet momsgæld på ca. 194 mio. kr., som det på forhånd var forudsat ikke skulle afregnes til SKAT. Derimod blev importvirksomhederne løbende tømt for midler. Sagen er uden sammenligning den hidtil mest omfattende sag om momskarruselsvindel i Danmark. En momskarrusel er en populær betegnelse for en kriminel virksomhed, der udnytter momssystemets virkemåde, samt det forhold at handel mellem flere EU-medlemsstater er momsfritaget. En klassisk momskarrusel udnytter momssystemet ved, at der i rene importvirksomheder oparbejdes et større momsbeløb i forbindelse med varehandel. Dette sker som følge af, at der ikke betales købsmoms ved importen, men opkræves salgsmoms ved videresalg af varerne her i landet. Momstilsvaret udgør nemlig forskellen mellem den opkrævede salgsmoms og den betalte købsmoms. Varerne går ofte gennem flere led her i landet, hvorefter de eksporteres. Eksportøren får momsrefusion af den udlagte købsmoms, og det hele kan starte forfra. Det er således ofte de samme varer, som passerer importvirksomheden i et lukket kredsløb, hvorved der opkræves moms flere gange ved salg af de samme varer. Når momstilsvaret er stort nok, tømmes importvirksomheden for midler, hvilket medfører, at virksomheden går konkurs, når den ikke kan betale momstilsvaret til SKAT ved forfaldstid. 16

18 Memory Card Technology A/S I januar 2007 begyndte domsforhandlingen i en større bedragerisag ved Københavns Byret. Der er berammet 100 retsdage til domsforhandlingen, der forventes at slutte juli I sagen er der rejst tiltale mod den tidligere administrerende direktør og hovedaktionær for det nu konkursramte børsnoterede IT-selskab Memory Card Technology A/S. Der er endvidere rejst tiltale mod virksomhedens økonomidirektør. Sagens hovedforhold angår kreditbedrageri af særlig grov beskaffenhed. Ifølge tiltalen har de tiltalte svigagtigt formået selskabets bankforbindelser at stille kreditfaciliteter på op til 820 mio. kr. til rådighed, ved at de regnskabsmæssigt foretog uberettigede opskrivninger af værdien af virksomhedens varelagre og omsætning samt angav fiktive tilgodehavender. Herved blev de af virksomheden aflagte regnskaber misvisende og fremstillede et billede af virksomhedens økonomiske situation, der var væsentligt bedre, end den i virkeligheden var. Bankerne, som stillede kreditfaciliteterne, led et tab på ikke under 450 mio. kr. Carl Bro Den 14. maj 2003 indgav Carl Bro A/S anmeldelse mod tre ledende medarbejdere i Carl Bro Projektudvikling A/S (datterselskab til Carl Bro A/S) grundet mistanke om mulig betaling af returkommission (bestikkelse) i forbindelse med en række byggeprojekter i Hamborg i årene 1996 til Sagens personer blev ved Byretten i Vejle den 30. maj 2006 frikendt, da der ikke forelå bevis for, at de pågældende beløb var anvendt til returkommission. Byrettens dom blev af anklagemyndigheden anket til Vestre Landsret med påstand om domfældelse. Under ankesagen fandt Vestre Landsret, at der forelå en bindende påtalebegrænsning i relation til tiltalen for returkommission, idet sagens personer blandt andet grundet udtalelser til pressen havde en berettiget forventning om, at de ikke ville blive tiltalt for returkommission. Den 15. maj 2007 blev sagens personer derfor frikendt. Projekt Kreditkort I september 2005 indgik SKAT og SØK en samarbejdsaftale om et kontrolprojekt, kaldet Projekt Kreditkort. Formålet med projektet var at sikre korrekte skatteansættelser af personer og selskaber, der er skattepligtige i Danmark, men som i Danmark har benyttet kreditkort udstedt i udlandet af udenlandske pengeinstitutter. Som led i samarbejdet blev der indgået aftale mellem SKAT og SØK om, at to medarbejdere fra SKAT skulle udstationeres til SØK. Projektet vedrører særligt tre kategorier af sager: Personer, der er bosiddende i Danmark, og som har holdt indtægt/formue skjult i udlandet. Personer, der har meldt fraflytning, men i realiteten har opretholdt skattepligten i Danmark. Personer, der efter fraflytning er blevet skattepligtige i Danmark gennem bopæl og/eller ophold her i skatteretlig forstand, men som ikke har selvangivet indtægter indtjent i den skattepligtige periode. SKAT foretager en skatteretlig behandling af sagerne på baggrund af oplysninger om brugen af udenlandske kreditkort i Danmark og tager stilling til, om sagerne er af politimæssig interesse. Hvis det er tilfældet, sendes sagen til SØK. SØK visiterer sagen og tager stilling til, om sagen skal efterforskes i SØK eller sendes til en politikreds til videre behandling. 17

19 Siden projektets begyndelse har SØK modtaget i alt 20 anmeldelser fra SKAT. 10 er sendt videre til behandling i de relevante politikredse. SØK efterforsker selv 10 sager og yder efterforskningsmæssig bistand i to af de sager, som er sendt til politikredsene. I forbindelse med efterforskningen er flere personer blevet sigtet for groft skattesvig. Der er endnu ikke rejst tiltale i sagerne. Oil-for-Food Som følge af alvorlige beskyldninger om blandt andet korruption i FNs administration nedsattes The Independent Inquiry Committee (IIC) i 2004 med henblik på at foretage en tilbundsgående undersøgelse. IIC offentliggjorde i alt otte rapporter - senest den 27. oktober Af rapporterne fremgik blandt andet, at udenlandske virksomheder havde omgået FN's sanktioner i forbindelse med indgåelse af kontrakter med de irakiske myndigheder ved at have foretaget direkte betalinger til de irakiske myndigheder. På grundlag af IIC's rapporter besluttede SØK at indlede efterforskning mod de danske virksomheder, mod hvilke IIC umiddelbart angav at være i besiddelse af bevis. I første omgang blev fire personer sigtet for overtrædelse af straffelovens 110C, stk. 2 og 3. Senere blev der rejst sigtelse mod 17 selskaber. I efteråret 2006 besluttede Justitsministeriet, at påtale mod de sigtede selskaber og personer skulle opgives, idet strafansvaret var forældet. Justitsministeriet besluttede dog, at efterforskningen skulle fortsætte med henblik på, at der senere kunne ske en vurdering af, om de enkelte selskabers udbytter kunne konfiskeres. Der har herefter været gennemført en omfattende efterforskning i relation til de enkelte selskaber og involverede myndigheder. Sagskomplekset er nu forelagt Rigsadvokaten med henblik på forelæggelse for Justitsministeriet, der træffer den endelige afgørelse om, hvorvidt der skal rejses konfiskationskrav mod de enkelte selskaber. Specialområder Udover almindelige sager om særlig økonomisk kriminalitet behandler SØK også sager inden for områderne børskriminalitet og konkurrenceret. Hertil kommer sager om handlen med falske varer 4, sager om ulovlige aktionærlån og sager om EU-svig. Kendetegnene for mange af sagerne er, at de anmeldes af de myndigheder, der til daglig fører tilsyn med, at lovgivningen på de respektive særområder overholdes. Børskriminalitet SØK visiterer efter aftale med Finanstilsynet anmeldelser vedrørende børskriminalitet. Efter en konkret vurdering bliver sagerne behandlet af SØK eller sendt til den stedlige politikreds. I perioden 1. januar 2007 til 31. december 2007 har SØK visiteret 26 sager vedrørende børskriminalitet samt 4 sager om anmodning om retshjælp. 24 sager blev behandlet af SØK. Sagerne vedrørte kursmanipulation, handel med intern viden og overtrædelse af lov om finansiel virksomhed. To sager vedrørende manglende overholdelse af prospektpligt og indberetningspligt blev oversendt til den stedlige politikreds. 4 IPR-kriminalitet, dvs. straffesager om immaterialretskrænkelser. 18

20 Der har i 2007 været særlig fokus på kursmanipulation foretaget af private investorer via internettet. Sagerne er kendetegnede ved, at de pågældende investorer har udnyttet mulighederne for at handle i forskellige systemer med det formål at sikre sig en bedre kurs ved køb eller salg af aktier. Pr. 31. december 2007 var tre byretssager afsluttet med domfældelse for kursmanipulation. Straffene har været gjort betingede og statsadvokatens påstand om konfiskation af udbyttet er i alle sager blevet taget til følge. En af dommene er anket af statsadvokaturen med påstand om skærpelse af straffen til ubetinget fængsel. Ulovlige aktionær og anpartshaverlån SØK visiterer alle sager vedrørende ulovlige aktionær- og anpartshaverlån. Ordningen indebærer, at anmeldelser vedrørende ulovlige lån sendes til SØK, der efter visitation sender sagerne til de politikredse, hvor det kriminelle forhold er begået. Der har i 2007 været anmeldt 33 sådanne sager til SØK. Ni sager er færdigbehandlet i Retspraksis på området er fast. Udgangspunktet er, at der nedlægges påstand om en bøde på 5 % af lånets hovedstol. Såfremt lånet er tilbagebetalt i overensstemmelse med gældende regler, er udgangspunktet dog en bøde på 2,5 % af lånets hovedstol. Overtrædelse af konkurrenceloven Hovedparten af de sager, der anmeldes til SØK vedrørende konkurrencelovsovertrædelser, angår konkurrencelovens 6 om forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler, vedtagelser eller samordnet praksis. Der har i 2007 været afgjort tre sager inden for dette område. Den første sag drejede sig om brug af bindende videresalgspriser på bådmaling. Overtrædelsen havde stået på i en periode på tre år og bestod i, at det mellem producent og grossist var aftalt, at grossisten i forhold til forhandlerne af bådmalingen skulle tilse, at disse overholdt den vejledende udsalgspris. Den involverede producent erkendte sig skyldig og vedtog en udenretlig bøde på 2 mio. kr. Den anden sag blev domsforhandlet ved Retten i Horsens. Sagen angik en salgsforening bestående af kroer og hoteller, som i samarbejde med medlemmerne udbød produktet en krocheck - et forudbetalt produkt, der kunne anvendes til overnatning hos alle medlemmerne. Foreningen blev idømt en bøde på kr. for i sine vedtægter i relation hertil at have haft et forbud mod, at de enkelte medlemskroer og hoteller skiltede med priser under de af foreningen fastsatte. Udover foreningen blev også foreningens direktør og bestyrelsesformand hver idømt en personlig bøde på kr. for i forening at have ladet foreningen begå overtrædelsen, der havde stået på i en periode på nogle år. Den tredje sag angik en aftale mellem tre mobiltelefonforhandlere om koordinering af videresalgspriser på mobiltelefoner, der blev solgt via webportalen Tiltale blev rejst ved Retten i Roskilde. Inden domsforhandlingen erkendte to af forhandlerne sig skyldige og vedtog personlige bøder på kr. Den ene af forhandlerne havde solgt sin virksomhed, der samtidig vedtog et bødeforelæg på kr. Den anden forhandlers virksomhed var ophørt med at eksistere. Den tredje forhandler, der nægtede sig skyldig, blev efterfølgende af retten dømt i overensstemmelse med anklageskriftet. Virksomheden blev dømt til at betale en bøde på kr., og forhandleren blev personligt idømt en bøde på kr. Udover straffesagsarbejdet har SØK i året deltaget aktivt i at gøre det såkaldte leniency-program operationelt. I den nye konkurrencelov, der blev vedtaget ved lov nr. 572 af 6. juni 2007, er der indført regler, hvorefter deltagerne i et kartel kan opnå tiltalefrafald eller strafnedsættelse, hvis de afslører et kartel, 19

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014 Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen Aktiviteter i tal 2014 Underretninger og transaktioner Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner er tilsvarende tidligere år også steget i 2014.

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. februar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AK og AL fra Folketingets Skatteudvalg den 29. juni 2017

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AK og AL fra Folketingets Skatteudvalg den 29. juni 2017 Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 667 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 28. juni 2017 Kontor: Sikkerhedskontoret Sagsbeh: Christian Fuglsang Sagsnr.: 2017-0035-0428

Læs mere

SØK årsberetning 2009

SØK årsberetning 2009 SØK årsberetning 2009 Indhold 3 4 5 6 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 27 Forord SØKs virksomhedsområde SØKs organisation og personale SØKs mål for 2009 Personalepolitik i SØK Den projektorienterede arbejdsform

Læs mere

Hvidvasksekretariatet. Aktiviteter i tal 2015

Hvidvasksekretariatet. Aktiviteter i tal 2015 Hvidvasksekretariatet Aktiviteter i tal 2015 Underretninger og transaktioner Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner er tilsvarende tidligere år steget væsentligt i 2015. Hvidvasksekretariatet

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål G fra Folketingets Retsudvalg den 11. januar 2013

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål G fra Folketingets Retsudvalg den 11. januar 2013 Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 69 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 6. november 2012 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Janus S. Kærgaard Sagsnr.: 2012-0030-1043

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 Sag 230/2014 Journalist Niels Northroup og DR (advokat Tyge Trier) kærer Østre Landsrets kendelse om navneforbud i sagen Anklagemyndigheden mod

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-150-1011

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

SØK årsberetning 2011

SØK årsberetning 2011 SØK årsberetning 2011 Indhold 3 4 5 6 7 8 9 11 12 14 16 17 18 20 21 22 23 Forord SØKs virksomhedsområde SØKs organisation og personale SØKs mål for 2011 Bekæmpelse af international korruption Svindel med

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 41 endeligt svar på spørgsmål 71 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 41 endeligt svar på spørgsmål 71 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 41 endeligt svar på spørgsmål 71 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVSMINISTEREN 27. marts 2017 Besvarelse af spørgsmål 71 ad

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 188/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Hanne Rahbæk, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015).

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015). D O M afsagt den 12. februar 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Michael Klejs Pedersen (kst.) med domsmænd) i ankesag V.L. S 1750 15 Anklagemyndigheden mod E2

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 Sag 41/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Ole Schmidt) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 10. afdeling den 16. december

Læs mere

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K.

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K. Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K. Civil- og Politiafdelingen Dato: 16. maj 2007 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2007-156-0106 Dok.: JAU40546

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA-2009-520-0007 Behandling af erstatningskrav omfattet af retsplejelovens 1018 a, stk. 2, 1. led, i sager, hvor der er idømt fængselsstraf

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Bilag 2 Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Beskrivelse af sager, hvori der er sket frakendelse af førerretten

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039. Sanktionspåstande mv.

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039. Sanktionspåstande mv. RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039 Sanktionspåstande mv. i dopingsager Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelle retningslinjer

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 531 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 1. april 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 531 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 1. april 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 531 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 28. maj 2008 Kontor: Politikontoret Sagsnr.:

Læs mere

Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015

Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015 Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015 1. Indledning Anklagemyndighedens mål- og resultatplan for 2015 er indgået mellem Justitsministeriet og Rigsadvokaten og dækker den samlede anklagemyndighed.

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 17 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 Sag 230/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Kristian Mølgaard for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: forbrydelser i offentlig tjeneste;påtale og påtaleundladelse;kompetence forelæggelse underretning;særlige persongrupper,

Læs mere

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.).

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.). Bøde for overtrædelse af dyreværnslovgivningen Den væsentligste bestemmelse om straf i sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen findes i dyreværnslovens 28. 28. Den, som ved overanstrengelse, vanrøgt

Læs mere

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AM fra Folketingets Retsudvalg den 26. juni 2013

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AM fra Folketingets Retsudvalg den 26. juni 2013 Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. juni 2013 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Jean Elisabeth Hørdum Sagsnr.: 2013-0035-0178

Læs mere

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 53 Offentligt Lovafdelingen Dato: 5. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-0908 Dok.: FRM40874 Kommissorium Arbejdsgruppen om en

Læs mere

Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT)

Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT) Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;erhvervsforhold Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 13.3.2015 Status: Gældende Udskrevet: 3.2.2017 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Anklagemyndighedens mål 2009

Anklagemyndighedens mål 2009 09 Mål Anklagemyndighedens mål 2009 I 2008 udarbejdede vi for første gang en samlet oversigt over anklagemyndighedens vigtigste mål i det kommende år. Vi nåede de fleste af målene. Ikke alt lykkedes fuldt

Læs mere

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 7. juni 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 Sag 178/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 4.

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 16 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2016 3 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4 Anklagemyndighedens

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 7/2005 Frederiksholms Kanal 16 Den 16. september Kbh. K. J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 7/2005 Frederiksholms Kanal 16 Den 16. september Kbh. K. J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 7/2005 Frederiksholms Kanal 16 Den 16. september 2005 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2004-511-0034 Forsvarerens almindelige adgang til aktindsigt efter retsplejelovens 729 a, stk. 3.

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED Objektivitet, kvalitet og effektivitet Anklagemyndighedens virksomhedsstrategi 2017 SYV FOKUSPUNKTER FOR ANKLAGEMYNDIGHEDEN I de seneste år har vi i anklagemyndigheden gennemført

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 Sag 209/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Trygve S. Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 15.

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Maj 2008 - 2-1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 1. december 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

SØK årsberetning 2010

SØK årsberetning 2010 SØK årsberetning 2010 Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 14 15 16 18 19 20 21 Forord SØKs virksomhedsområde SØKs organisation og personale SØKs mål for 2010 Varemærkeforfalskning verdens største kriminalitetsområde?

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

Udtalelse om overtrædelser af lov om forbud mod visse dopingmidler

Udtalelse om overtrædelser af lov om forbud mod visse dopingmidler Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K D A T O 9. f eb r ua r 2 0 12 J O U R N A L N R. RA- 2 0 11-1 4 10-0 32 2 B E D E S A N F Ø R T V E D S V A R S K

Læs mere

Politianmeldelse af [udeladt] for overtrædelse af hvidvaskloven

Politianmeldelse af [udeladt] for overtrædelse af hvidvaskloven Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V 17. september 2015 Ref. [udeladt] J.nr. [udeladt] Politianmeldelse af [udeladt] for overtrædelse af hvidvaskloven

Læs mere

Bestyrelsesansvar. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Bestyrelsesansvar. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Bestyrelsesansvar Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I kølvandet på et aktieselskabs eller et anpartsselskabs konkurs rejses undertiden spørgsmålet, om bestyrelsen har handlet ansvarspådragende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE

INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE 1. Reglernes formål Hvidvaskloven pålægger blandt andet advokater og advokatvirksomheder at indhente

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 Sag 360/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Merethe Stagetorn, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne 1. Indledning Ved lov nr. 557 af 24. juni 2005 om ændring

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 Sag 71/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Karl Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 Sag 130/2014 Anklagemyndigheden mod T Holding A/S (advokat Jens H. Elmerkjær) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Lyngby den 7. februar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 25. januar 2006 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0080 Dok.: TTM40033 R E D E G Ø R E L S E om erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter

Læs mere

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj.

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 345 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 26. juni 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-792-0383

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0623 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0623 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0623 Bilag 1 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 22. november 2004 Til underretning for Folketingets

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love LOV nr 634 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0018 Senere ændringer til forskriften LBK nr 982 af 06/08/2013

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Læsø Kommune Frederikshavn Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 2. december 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 2. december 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 2. december 2011 Sag 76/2011 A (advokat Jens Bruhn-Petersen, beskikket) mod Rigspolitichefen (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den

Læs mere

Piratkopiering Nu kommer Patent- og Varemærkestyrelsens særlige enhed om håndhævelse og piratkopiering

Piratkopiering Nu kommer Patent- og Varemærkestyrelsens særlige enhed om håndhævelse og piratkopiering - 1 Piratkopiering Nu kommer Patent- og Varemærkestyrelsens særlige enhed om håndhævelse og piratkopiering bodilogtommyvchristiansen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fra

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 4. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. K 056/16 (Sermersooq Kredsrets sagl.nr. SER-AMM-KS-0015-2009) Anklagemyndigheden (J.nr. 5516-98791-00001-07)

Læs mere

Jura. J.nr. M DBH. Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005

Jura. J.nr. M DBH. Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005 Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 294 Offentligt N O T A T MILJØSTYRELSEN Jura J.nr. M 1034-0389 DBH Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005 Håndhævelsespakken

Læs mere

Undersøgelse af uregelmæssigheder

Undersøgelse af uregelmæssigheder Undersøgelse af uregelmæssigheder CERTA råder over medarbejdere, der har omfattende viden og erfaring fra bl.a. politi og efterretningstjenester, når det gælder undersøgelsen og efterforskningen af uregelmæssigheder

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 221-231/2016 Advokaterne Steen Leonhardt Frederiksen, Mette Lauritzen, Michael Steffensen, Daniel Rosenkilde Larsen, Hugo Steinmetz, Rolf Lindegaard

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte:

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte: Kendelse af 13. april 1999. 98-97.064 og 98-140.221. Aktindsigt nægtet. Bank- og sparekasselovens 50. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Tidligere direktør i A-bank K har ved skrivelser af

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011.

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011. Handlingsplan for Vestre Landsret. Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil iværksætte og/eller følge op på i. Den internt ansvarlige for den enkelte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 152/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 23. afdeling den 14.

Læs mere

Dopingmidler Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Dopingmidler Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Dopingmidler Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: doping; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.7.2014 Status: Gældende Udskrevet: 21.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets efterforskning

Læs mere

Anklagemyndighedens karrierepolitik for jurister

Anklagemyndighedens karrierepolitik for jurister R I G S A DV O K A TE N 1 9. s ep t e mb e r 2014 Anklagemyndighedens karrierepolitik for jurister Formål og målgruppe Karrierepolitikken er udformet med baggrund i Justitsministeriets fælles personalepolitik

Læs mere

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2008

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2008 STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2008 2 Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet, den 15. januar 2009 FORORD Hvidvasksekretariatet har også for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 Sag 20/2017 Anklagemyndigheden mod T (advokat Stig Lynghøj Nielsen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 3. afdeling

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2. Den 20. februar 2012 blev i sag nr. 30/2011 Klager ApS (advokat [Klagers advokat]) mod 1. Registreret revisor R1 (advokat [R1 s advokat]) og 2. Registreret revisor R2 (advokat [R2 s advokat]) afsagt følgende

Læs mere

Dansk Forening for konkurrenceret

Dansk Forening for konkurrenceret Dansk Forening for konkurrenceret ved advokat Lotte Hummelshøj den 2. maj 2011 Anklagemyndigheden mod Miljølaboratoriet I/S og Milana A/S ( Milana sagen) Sag om tilbudskoordinering Baseret på en anonym

Læs mere

SØIK. Årsberetning 2012

SØIK. Årsberetning 2012 SØIK Årsberetning 2012 1 Indhold 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 Forord SØKs virksomhedsområde i 2012 SØIKs organisation og personale pr. 1. januar 2013 SØKs økonomi 2012 Oprydningen efter finanskrisen

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A Landsrettens begrundelse og resultat Forhold 1 bank A Også efter bevisførelsen for landsretten tiltrædes det, at det er bevist, at bank A har afgivet købs- og salgsordrer som anført af byretten, jf. anklageskriftets

Læs mere

Skats plan for kontrol i 2017

Skats plan for kontrol i 2017 - 1 Skats plan for kontrol i 2017 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skat udarbejder hvert år en oversigt over de kontrolaktiviteter, som Skat har planlagt at gennemføre i løbet af året. Aktivitetsplanen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 Sag 233/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10. januar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere