DEL 1: ÅRSRAPPORT SØKS OPGAVER LEGALITETS- OG KVALITETSSIKRING ØVRIGT INTERNATIONALT ARBEJDE... 26

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEL 1: ÅRSRAPPORT... 3 2. SØKS OPGAVER... 4 7. LEGALITETS- OG KVALITETSSIKRING... 23 10. ØVRIGT INTERNATIONALT ARBEJDE... 26"

Transkript

1

2 DEL 1: ÅRSRAPPORT INDLEDNING SØKS OPGAVER ORGANISATION OG PERSONALE... 4 PERSONALEPOLITIK ÅRETS RESULTATKRAV, STRATEGI OG MÅLSÆTNINGER... 8 EKSTERNE KRAV OG OPFØLGNING... 8 STRATEGI, MÅLSÆTNINGER OG OPFØLGNING STRAFFESAGSARBEJDET OG TILKNYTTEDE INTERNATIONALE AKTIVITETER STØRRE STRAFFESAGER SPECIALOMRÅDER SPORING, BESLAGLÆGGELSE OG KONFISKATION ASSISTANCESAGER HVIDVASK, FINANCIERING AF TERRORISME OG MASSEØDELÆGGELSESVÅBEN LEGALITETS- OG KVALITETSSIKRING KOMPETENCEUDVIKLING OG VIDENDELING KOMPETENCEUDVIKLINGSAKTIVITETER VIDENDELING EKSTERNE UDVALG ØVRIGT INTERNATIONALT ARBEJDE DEL 2: STRATEGI OG MÅLSÆTNINGER STRATEGI OG MÅLSÆTNINGER FOR DE KOMMENDE ÅR MÅL FOR PERIODEN STRATEGISKE MÅL: ORGANISATORISKE MÅL: KVALITETSMÅL: OPFYLDELSE AF KRAV I STATSADVOKATENS RESULTATKONTRAKT MED RIGSADVOKATEN 30 1

3 FORORD... Statsadvokaturen for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK) præsenterer som noget nyt en Virksomhedsberetning for Beretningen består af en årsrapport for 2007 og en udviklingsplan for Årsrapporten fokuserer på årets resultater især inden for straffesagsarbejdet. SØK har i 2007 modtaget 69 anmeldelser, forestået 40 ransagninger og rejst 10 tiltaler. I mere end 89 % af vores sager blev den tiltalte dømt og straffet eller modtog bødeforelæg. I 2007 oprettede SØK en specialenhed, der målrettet skal opspore og beslaglægge udbytte fra alvorlig kriminalitet. Den såkaldte sporingsgruppe er blot ét af de initiativer, som er omtalt i årsrapporten. Årsrapporten indeholder ligeledes oplysninger om personale og øvrige forhold af betydning for SØK, herunder SØKs samarbejde med politikredsene. Til SØKs kerneopgaver hører også ledelse af Hvidvasksekretariatet, der modtager underretninger om mulig hvidvask af udbytte fra strafbare forhold eller finansiering af terrorisme og ledelse af Informationscentralen, der bl.a. indsamler, udveksler og registrerer oplysninger om alvorligere økonomisk kriminalitet. Der udarbejdes en særskilt årsberetning for Hvidvasksekretariatet. Virksomhedsberetningen indeholder endvidere en udviklingsplan. Behovet herfor er affødt dels af Rigsadvokatens udviklingsplan for , dels af politiets flerårsaftale og Rigspolitichefens udmøntningsplan. SØK kan kun leve op til de forventninger og krav, der stilles fra Rigsadvokaten, Rigspolitichefen, borgerne og samfundet, såfremt SØK fortsat formår at rekruttere, uddanne og fastholde en kompetent og veluddannet medarbejderskare. SØKs personalepolitiske arbejde har således en naturlig plads i virksomhedsberetningen og de fremadrettede planer. I 2007 fik landets politikredse nye, specialiserede advokaturer, der skal bekæmpe økonomisk kriminalitet. Mit håb er, at intensiveret samarbejde mellem SØK, politikredsene samt andre specialmyndigheder i Danmark og internationalt vil gøre det mere vanskeligt at begå alvorlige økonomiske forbrydelser. Statsadvokat Jens Madsen 2

4 Del 1: Årsrapport 1. Indledning SØK også kaldet Bagmandspolitiet startede sin virksomhed den 5. november Gennem tid har SØK fået tillagt flere arbejdsopgaver og er vokset fra at være en lille virksomhed med to jurister, ni politifolk og en kontormedarbejder, til at bestå af knap 100 medarbejdere. Siden oprettelsen af SØK i 1973 har det været forudsat, at der i straffesagsarbejdet finder et løbende samarbejde sted mellem jurister, politipersonale og administrativt personale. Formålet hermed er at sikre, at de sager, der behandles i huset, håndteres så effektivt som muligt. Denne forudsætning er fortsat gældende, og den afspejler sig blandt andet i den projektorienterede måde, hvorpå arbejdet i SØK er organiseret. Den projektorienterede arbejdsform er også fundamentet i forbindelse med en nyoprettet enhed hos SØK, Sporingsgruppen. Oprettelsen af denne enhed følger af udmøntningsplanen for flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden Læs nærmere herom i afsnit 5.4. SØK har i årets løb fået gennemført en række domsforhandlinger. Blandt de mest omtalte sager kan nævnes sagen mod Klaus Riskær Pedersen og sagerne mod Peter Brixtofte. I alle sager skete der domfældelse i byretten. Sagerne er nu under anke i Østre Landsret og Højesteret og er omtalt i afsnit 5.2. SØKs internationale arbejde har i 2007 været ganske betragteligt og spænder vidt. Særligt kan det nævnes, at SØK i samarbejde med Canada i 2007 påtog sig opgaven som co-chair for en international arbejdsgruppe om illegal finansiering af masseødelæggelsesvåben. SØK har i 2007 og vil også i årene fremover intensivere og udvikle samarbejdet med politikredsene ved bl.a. at udveksle erfaringer og yde assistance. SØK kan kun varetage sine opgaver effektivt og med høj kvalitet, såfremt SØK kan rekruttere, uddanne og fastholde en kompetent medarbejderstab. Det er derfor ingen tilfældighed, at personalepolitiske mål fylder meget i denne virksomhedsberetning. Ledelsen i SØK gennemfører medarbejderudviklingssamtaler, udarbejder individuelle udviklingsplaner, gennemfører gruppeudviklingssamtaler, tilrettelægger intern og ekstern kompetenceudvikling både individuelt og for grupper af medarbejdere, og ledelsen og vores HRfunktion støtter og fastholder disse initiativer. Disse personaleudviklingsmål og initiativer er beskrevet uddybende i afsnit

5 2. SØKs opgaver SØKs opgaver er overordnet fastlagt i 2 i bekendtgørelse nr af 13. december 2002 om fordelingen af forretningerne mellem statsadvokaterne, der lyder således: Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet varetager for hele landet forretningerne vedrørende økonomiske forbrydelser, herunder navnlig sager, der kan formodes at indeholde en overtrædelse af straffelovens , eller en overtrædelse af erhvervs-, bolig-, afgifts- og skattelovgivningen, når der kan være grund til at antage, at overtrædelsen har et særlig betydeligt omfang, er et led i organiseret kriminalitet, er udført ved anvendelsen af særegne forretningsmetoder eller på anden måde er af særlig kvalificeret karakter. Stk. 2. Opstår der tvivl, om en sag henhører under statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet, afgøres spørgsmålet af rigsadvokaten. Stk. 3. [udeladt]. Herudover regulerer følgende lov- og administrative bestemmelser SØKs virksomhed: Hvidvasklovens 7, hvorefter underretninger om mistanke om hvidvask sendes til SØK. Rigsadvokatens meddelelse nr. 2/1995, hvorefter anmeldelser om ulovlige aktionærlån sendes til SØK til visitation. Rigsadvokatens meddelelse nr. 4/1998, hvorefter anmeldelser om EU-svig sendes til SØK til visitation. Rigsadvokatens meddelelse nr. 3/2000, hvorefter SØK skal underrettes om anmeldelser om pyramidespil. Rigsadvokatens meddelelse nr. 2/2006, hvorefter anmeldelser om grove krænkelser af ophavsrettigheder skal sendes til SØK til visitation. SØK har desuden indgået aftale med Finanstilsynet om, at alle anmeldelser i børssager indgives til SØK. Endelig har Rigsadvokaten bestemt, at SØK behandler alle sager, der anmeldes af Konkurrencestyrelsen om overtrædelse af konkurrenceloven. 3. Organisation og personale Personalet i SØK består af jurister, polititjenestemænd og administrative medarbejdere. Personalet udgjorde i 2007 tilsammen 94 medarbejdere. Personalefordelingen Politi Jurister Kontor 4

6 SØK i forhold til den samlede anklagemyndighed Statsadvokaten har det overordnede ansvar for, at SØK løser sine opgaver. Det nærmere arbejde i SØK foregår i tre faglige sektioner samt en række tværgående funktioner. De faglige sektioner i SØK er opdelt i en efterforsknings- og en jurist-/anklagerdel. Efterforskningsarbejdet ledes af en vicepolitiinspektør og tre politikommisærer. Det juridiske arbejde ledes af syv vicestatsadvokater. Juristerne og det administrative personale er ansat under Rigsadvokaten, mens politipersonalet er ansat under Rigspolitiet. Politipersonalet refererer således til statsadvokaten for så vidt angår løsningen af efterforskningsopgaverne i SØK, mens politimesteren i Rigspolitiet, Efterforskningsafdelingen, er personaleansvarlig for politipersonalet. 5

7 Personalet er fordelt på følgende tre sektioner: Sektion 1 behandler sager vedrørende investeringsbedrageri, børskriminalitet, skattestraffesager korruption, m.v. Sektion 2 behandler sager vedrørende EU-svig, skattestraffesager, konkurrencelovsovertrædelser, overtrædelser af den immaterielle lovgivning (varemærkefalsk, piratkopiering m.v.) m.v. Sektion 3 (Finansiel Efterretnings- og Efterforskningssektion) omfatter Hvidvasksekretariatet, Informationscentralen og den pr. 1. maj 2007 oprettede Sporingsgruppe. Organisationsdiagram over SØK Som tværgående funktion findes et Juridisk Sekretariat, der blandt andet beskæftiger sig med stabsstøtte, retshjælp, internationalt samarbejde samt juridisk ledelse af Hvidvasksekretariatet, Informationscentralen og Sporingsgruppen. Opdelingen er fleksibel i den forstand, at både politipersonalet og juristerne/anklagerne kan bistå i en anden sektion, såfremt det er nødvendigt. Til støtte for arbejdet i sektionerne og det Juridiske Sekretariat er der et Administrativt Sekretariat, en ITfunktion og en HR-funktion. SØK yder efterforskningsmæssig bistand til politikredsene til bekæmpelse af den tungeste og særligt komplicerede økonomiske kriminalitet. Assistanceordningen er nærmere beskrevet i afsnit

8 Personalepolitik Det er vigtigt for SØK, at der til stadighed er fokus på, at et godt og tæt samarbejde mellem anklagemyndigheden, politiet og det administrative personale bygger på: Gensidig tillid og respekt Tilfredse og motiverede medarbejdere, og Effektiv opgaveløsning af høj kvalitet. SØK har i 2005 udformet sin egen personale- og ledelsespolitik, der gælder for alle medarbejdere i SØK. Politikken omfatter emnerne ledelse og samarbejde, kommunikation og kompetenceudvikling. Personale- og ledelsespolitikken bliver løbende udviklet for at tage hensyn til udviklingen i organisationen. I 2007 har SØK udvidet personale- og ledelsespolitikken med emnerne seniorpolitik samt etik og moral. SØKs værdier SØK tager også løbende initiativer til øget sundhed på arbejdspladsen. I 2007 har Sikkerhedsudvalget i SØK arrangeret kurser i rygeafvænning og i livreddende førstehjælp. Herudover har personalet adgang til eget motionsrum og træningsvejledning fra Rigspolitiets wellness-konsulenter. SØK deltager desuden aktivt med flere hold i den årlige DHL-stafet. 7

9 4. Årets resultatkrav, strategi og målsætninger Eksterne krav og opfølgning Rigsadvokatens udviklingsplan beskriver de fokusområder, som anklagemyndigheden skal arbejde med de kommende år, nemlig kvalitet, effektivitet og legalitet. Ved at arbejde fokuseret med disse områder skabes en styrket anklagemyndighed. SØK deltager aktivt i dette arbejde, og det er vores opfattelse, at SØK kan yde væsentlige bidrag til at skabe Fremtidens anklagemyndighed. Af Rigsadvokatens udviklingsplan følger en række mål, som anklagemyndigheden skal forfølge i perioden Statsadvokaturerne, herunder SØK, er delansvarlig for en række områder, hvor de konkrete indsatsområder skal være færdige i løbet af 2008 og De kommende års virksomhedsberetninger vil således vende tilbage til nogle af disse områder. Arbejdet med at fastlægge og følge op på strategi og målsætninger i SØK foregår ved, at den øverste ledelse sidst på året afholder et lederseminar, hvor der udarbejdes et udkast til strategi og målsætninger. Udkastet drøftes på årets sidste møde i samarbejdsudvalget, hvorefter statsadvokaten godkender strategien for det kommende år. Inden lederseminaret har der i årets løb været gennemført lederudviklingssamtaler, medarbejderudviklingssamtaler og gruppeudviklingssamtaler, således at den øverste ledelse har alle relevante input til disposition, når ny strategi og målsætninger udarbejdes. De enkelte målsætninger er nærmere beskrevet i aktivitets- og handleplaner, der omtaler baggrunden for planerne samt, hvilke aktiviteter og succesfaktorer, der skal føre til det ønskede resultat. Ledelsen gennemgår hvert kvartal status på de enkelte handleplaner med henblik på opfølgning, sikring af fremdrift, styring og allokering af ressourcer. 8

10 Statsadvokatens resultatkontrakt med Rigsadvokaten definerer desuden nogle mål, som SØK skal opnå. I resultatkontrakten for 2007 er omtalt tre områder: a. Styrkelse af indsatsen vedrørende sporing, beslaglæggelse og konfiskation af udbytte fra strafbare forhold: De nærmere krav i resultatkontrakten vedrører etablering og påbegyndt drift af den Sporingsgruppe, som er omtalt i udmøntningsplanen for Flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden. De krav, der følger af resultatkontrakten, er blevet opfyldt. b. Intensivering og udvikling af samarbejdet med den resterende del af politi og anklagemyndighed: De nærmere krav i resultatkontrakten vedrører dels gennemførelse af en brugerundersøgelse til afdækning af politikredsenes tilfredshed med SØKs assistanceydelser samt ønsker til fremtidige ydelser, dels afholdelse af en temadag for SØKs kontaktpersoner i politikredsene. De krav, der følger af resultatkontrakten, er blevet opfyldt. c. Udvikling af en resultatevalueringsmodel for SØK: Dette krav drejer sig om at udvikle målepunkter for SØKs aktiviteter. Efter drøftelse mellem SØK og Rigsadvokaten blev man enige om, at der i SØKs eget arbejde med strategi og målsætninger er indbygget målepunkter for SØKs aktiviteter. Derudover er der fastsat yderligere 5 konkrete målepunkter, se nedenfor under del 2, afsnit 2. Strategi, målsætninger og opfølgning Strategiske mål: Intensivere og udvikle samarbejdet med myndighederne og organisationer, der virker og har interesser på SØKs sagsområde Formålet med dette strategiske mål var at sikre en proaktiv indsats mod økonomisk kriminalitet. En koordineret og rettidig indsats sikrer effektivitet i kriminalitetsbekæmpelsen. Målet er nået. Samarbejdet med alle relevante myndigheder om fælles anliggender er fortsat i Målet vil blive gentaget i 2008 med henblik på yderligere udvikling og intensivering af samarbejdet. Intensivere og udvikle samarbejdet med politi og anklagemyndigheden Formålet var at fastholde indsatsen mod alvorlig økonomisk kriminalitet ved fortsat at støtte politikredsenes indsats på dette område i de nye særlige advokaturer for økonomisk kriminalitet, der er oprettet i hver af de nye politikredse i løbet af 2. halvdel af I oktober 2007 afholdt SØK en temadag for relevante anklagere og efterforskningsledere i politikredsenes advokaturer for økonomisk kriminalitet. Herudover gennemførtes en brugerundersøgelse i politikredsene for så vidt angår SØKs assistance til politikredsene ved behandlingen af politikredsenes sager om økonomisk kriminalitet. Målet er nået. Planlagte aktiviteter blev gennemført. Målet føres videre i 2008 med henblik på yderligere udvikling og intensivering af samarbejdet. Intensivere og udvikle det nationale og internationale arbejde mod hvidvask og finansiering af terrorisme Formålet var at sikre, at kriminelle fortsat får sværere ved at legitimere deres udbytte fra strafbare forhold og at sikre en effektiv indsats mod finansiering af terrorisme. 9

11 Der blev opstillet fem handleplaner: 1. Udenlandske operative forespørgsler om hvidvask eller finansiering af terrorisme skal besvares indenfor gennemsnitligt tre arbejdsdage. Målet er opfyldt. 2. Tilslutning og brug af et internationalt Financial Intelligence Unit Net. Mål er ikke opfyldt af tekniske årsager. 3. Gennemføre en analyse af de tekniske løsningsmuligheder for elektroniske underretninger. Målet er af tekniske årsager ikke opfyldt, men vi arbejder videre med målet i Domsforhandling af Al-Aqsa sagen. Målet er opfyldt. 5. Mindst tre informationsmøder med Compliance-afdelinger fra virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven. Målet er opfyldt. Tilsvarende informationsmøder med kasinoer er udsat til Optimere sporing, beslaglæggelse og konfiskation af udbytte fra strafbare forhold Formålet var at sikre, at en person dømt for en kriminel handling efter udstået straf ikke har mulighed for efterfølgende at anvende udbyttet fra det strafbare forhold, herunder til finansiering af nye strafbare forhold. Der blev opstillet to handleplaner: 1. Inden udgangen af 2007 skulle SØK etablere en tværfaglig enhed. 2. Ved udgangen af 2007 skulle der udarbejdes en manual vedrørende sporing, beslaglæggelse og konfiskation til brug for sagsbehandlingen på området. Begge mål er opfyldt. Da målene er en del af den flerårige strategi for politiet og anklagemyndigheden, videreføres det i 2008 og 2009 med henblik på forankring i organisationen og kvalitetssikring af enhedens arbejde. Organisatoriske mål: Efterforskningsmodel 2005 bruges i alle sager for at sikre kvalitet, effektivitet og legalitet Formålet var at sikre, at efterforskningsmodellen anvendes i alle sager for at sikre kvalitet, effektivitet og legalitet. Der blev opstillet to handleplaner: 1. Alle nye anmeldelser om økonomisk kriminalitet i 2007 skulle behandles efter Efterforskningsmodel Målet er opfyldt. 2. Der skulle inden marts 2007 udarbejdes interne meddelelser omkring brugen og visitation af anmeldelser om økonomisk kriminalitet. Målet er opfyldt. Analyse af arbejdsopgaverne og ressourcerne i Informationscentralen og Hvidvasksekretariatet Formålet var at sikre en fortsat effektiv indsats og ressourceanvendelse inden for området. 10

12 Der blev opstillet to handleplaner: 1. Senest juni 2007 skulle der foreligge en analyse af arbejdsopgaver og ressourceanvendelse i Hvidvasksekretariatet. Målet er opfyldt. 2. Senest november 2007 skulle der foreligge en analyse af arbejdsopgaver og ressourceanvendelse i Informationscentralen. Målet udskydes til 2008 af ressourcemæssige årsager. Videreudvikling af SØKs personalepolitik med emnerne etik og moral og seniorpolitik Formålet var at styrke accepten og respekten for den enkelte medarbejder som en værdifuld del af SØK, og at gøre det muligt at fastholde og udvikle erfarne medarbejderes kompetencer og nyttiggøre deres erfaringer. Der blev udarbejdet to bidrag til SØKs personalepolitik, og statsadvokaten godkendte bidragene efter drøftelse på SØKs samarbejdsudvalgsmøde i december Målet er nået. Analyse af og forslag til hvordan domsforhandlingen af SØKs sager kan gennemføres hurtigere Formålet var at afklare om og i hvilket omfang, der er behov for nye procedurer, og om der evt. er behov for nye lovregler med henblik på at sikre hurtigere domsforhandlinger. Til opfyldelse af målet skulle der udarbejdes en rapport, der identificerer og beskriver relevante forhold og løsningsmuligheder. Målet udskydes af ressourcemæssige årsager til Intensivere indsatsen vedrørende rekruttering og fastholdelse af velkvalificeret personale Formålet var at bidrage til et image, der klart signalerer SØKs værdier og holdninger, og som gør SØK til en attraktiv arbejdsplads, der er i stand til at tiltrække og fastholde dygtige og engagerede medarbejdere. Det blev opstillet to handleplaner: 1. Udarbejdelse af en strategi der beskriver, hvilke udfordringer og muligheder SØK kan tilbyde, og hvilke indsatser det anbefales at iværksætte for at opfylde de personalepolitiske intentioner. 2. Udarbejdelse af en kompetencebaseret rekrutteringsguide, der medvirker til at sikre, at der tilføjes SØK de ønskede og nødvendige kompetencer. Begge handleplaner er opfyldt. Målet medtages i 2008 med henblik på implementering i organisationen og i den daglige drift. Kvalitetsmål: Udvikling af informations-, kommunikations- og videnplatform for SØK Formålet var at sikre en effektiv og rettidig kommunikation af relevant information til medarbejdere i SØK og i landets politikredse/anklagemyndigheden ved brug af Intranettet. Målet er behandlet i 2007, men udskydes til videre behandling i 2008 af IT-tekniske årsager. 11

13 Styrke anvendelsen af IT-analyseprogrammer i efterforskningen Formålet var at styrke efterforskningen og retsbehandlingen ved anvendelse af moderne IT-teknologi på analyseområdet. Der blev gennemført uddannelse og sidemandsoplæring i brugen af IT-analyseprogrammer. Målet er opfyldt. Virksomhedsberetning og -plan for Formålet var at etablere en platform for dokumentation og beskrivelse af SØKs aktiviteter. Herunder skal SØKs fremtidige strategi og fokusområder beskrives. Målet er opfyldt med denne virksomhedsberetning. Opfølgning på jobtilfredshedsundersøgelse 2006 Formålet var at følge op på områder, hvor der i henhold til undersøgelsens resultat var mulighed for at styrke indsatsen. Konkret blev følgende to områder udpeget: Kommunikation af mål og strategi. Opfølgning og gennemførelse af vedtagne målsætninger. Der blev ændret på kommunikationen af de to områder, idet der blev fastlagt en tilbagevendende rutine for de nævnte kommunikationsopgaver. Målet for 2007 var at forbedre scoren for de to fokusområder. Målopfyldelsen afventer en nærmere analyse af jobtilfredshedsundersøgelsen i Optimering af dokumentationen for SØKs resultater, herunder styrke muligheden for udtræk af statistiske data m.v. Formålet var, at SØK løbende er i stand til at formidle relevant information om resultater af SØKs arbejde, herunder levere statistikudtræk inden for relevante områder. Målet er udskudt til

14 5. Straffesagsarbejdet og tilknyttede internationale aktiviteter Straffesagsarbejdet er en kerneaktivitet for SØK. I det følgende gennemgås hovedpunkterne heri. Antal sager med iværksat efterforskning 2007 Iværksat efterforskning 69 Skattesager 4 Børskriminalitet 30 Selskabslove 4 Konkurrenceretsområdet 5 EU-svig 3 Korruption 2 Handelssanktioner 1 Øvrige straffesager 20 Tiltalerejsninger 2007 Anklageskrifter 11 Bødeforelæg 9 13

15 Antal domfældelser m.v. Domme Tiltalte Dømt Frifundet Bødeforelæg For ankesager registreres afgørelserne fra øverste retsinstans. Sammenfattende har der i den anførte periode således været 364 afgørelser vedrørende 437 personer. Heraf er 391 (89,47%) dømt eller har modtaget bødeforelæg, mens 46 er frifundet (10,53%). Efterforskningsskridt 2007 Sigtelser 45 Anholdelser 3 Ransagninger 40 Edition 36 Beslaglæggelser 16 Større straffesager Mange af SØKs sager har i 2007 skabt stor opmærksomhed. Det drejer sig især om: Riskær-sagen Klaus Riskær Pedersen og en medtiltalt blev ved Københavns Byrets dom af 13. marts 2007 idømt henholdsvis syv års fængsel og tre års fængsel for bedrageri af særlig grov beskaffenhed begået overfor Fonden af 1. december Begge de dømte har anket dommen til Østre Landsret med påstand om frifindelse. Domsforhandlingen i landsretten begyndte den 9. oktober 2007 og forventes afsluttet i maj Fonden af 1. december 1997 ejede internetvirksomheden CyberCity ApS, og Riskær Pedersen, der i 1992 blev erklæret personligt konkurs med en gæld på mere end 150 mio. kr., var direktør for CyberCity ApS. Riskær Pedersen og den medtiltalte er tiltalt for svigagtigt at have formået fondens bestyrelse til at sælge 2/3 af anparterne i CyberCity ApS til nogle selskaber, der ifølge tiltalen formelt blev kontrolleret af den medtiltalte men reelt var ejet af Riskær Pedersen. Ifølge tiltalen skete dette med henblik på, at Riskær Pedersen via den medtiltalte kunne få adgang til de betydelige midler (ca. 400 mio. kr.), der måtte forventes at tilgå ejerne af CyberCity ApS i forbindelse med et salg af virksomheden uden, at Riskær Pedersens kreditorer kunne få adgang til midlerne. 1 Inklusiv indenretlige bødevedtagelser. Det er datoen for udsendelse af bødeforlægget, der er bestemmende for, til hvilket år bødeforlægget medregnes. 2 Heraf 255 i elkartel-sagerne. 3 Af de 15 frifundne personer skal det bemærkes, at de 12 er fra ét sagskompleks (sagen vedrørende Farum Byråd). 14

16 Farumkomplekset Farumkomplekset består af tre sager: Sponsorsagen, hovedsagen og byrådssagen. Sponsorsagen Ved Hillerøds Kriminalrets dom af 20. juni 2006 blev Peter Brixtofte idømt to års fængsel i den såkaldte sponsorsag. Den tidligere ordførende direktør fik en betinget dom på et år og tre måneders fængsel, mens to medgerningsmænd blev straffet med fængsel i et år, der ligeledes blev gjort betinget. Sagen vedrører ulovlig overførsel af midler fra Farum Kommune til de professionelle boldklubber i Farum. Peter Brixtofte blev dømt for mandatsvig af særlig grov beskaffenhed ved i årene 2000 og 2001 at have sørget for, at kommunen betalte et entreprenørfirma en merpris på 9 mio. kr. i forbindelse med et renoveringsarbejde, mod at denne merpris skulle betales til en lokal sportsklub i Farum i forbindelse med en sponsoraftale mellem entreprenørfirmaet og sportsklubben. Sagen begyndte i byretten i februar 2005 og sluttede efter 25 retsdage. Dommen blev anket til landsretten af Peter Brixtofte og den ene medgerningsmand. Landsretten stadfæstede byrettens dom den 8. februar Dommen er med Procesbevillingsnævnets tilladelse anket til Højesteret af Peter Brixtofte. Sagen forventes afgjort i foråret Hovedsagen Ved Hillerød Kriminalrets dom af 10. april 2007 blev den tidligere borgmester i Farum kommune Peter Brixtofte idømt to års fængsel. Den tidligere ordførende direktør for Farum Kommune blev straffet med en fælles straf af fængsel i to år, der blev gjort betinget. Der skete domfældelse i vidt omfang i overensstemmelse med den rejste tiltale. Domsforhandlingen i byretten begyndte i marts 2004 og strakte sig over 94 retsdage med sidste proceduredag i november Dommen er anket til landsretten, hvor domsforhandlingen begyndte den 31. oktober Der er afsat cirka 100 retsdage til domsforhandlingen. Tiltalen omfattede en lang række forhold om mandatsvig af særlig grov beskaffenhed samt en række forhold om overtrædelse af straffelovens 155 om stillingsmisbrug, subsidiært overtrædelse af kommunestyrelsesloven, begået i tidsrummet januar 2000 til februar Tiltalen vedrørte blandt andet undladelse af at påse bevillingsoverholdelse, afholdelse af ubevilgede udgifter, mangelfuld information om Farum Kommunes økonomi til medlemmerne af kommunens stående udvalg og medlemmerne af byrådet, ulovlig optagelse af lån og kassekredit, ulovligt forbrug af deponerede midler, undladelse af at påse overholdelse af planlovgivningens regler, ulovlig ydelse af en garanti i forbindelse med en påtænkt opførelse af almene ungdomsboliger, ulovlig udbetaling til en entreprenør af et honorar i forbindelse med en påtænkt opførelse af en ejendom, der var kommunen uvedkommende, ulovlig afholdelse af udgifter til forskellige sponsorture og rejser i øvrigt, ulovlig afholdelse af udgifter til fortæring mv., mangelfuld procedure omkring bl.a. attestation og godkendelse af regninger vedrørende kommunens afholdelse af udgifter til fortæring m.v. samt afholdelse af ubevilget udgift i forbindelse med ulovlig fjernelse af fredskov. Byrådssagen Der var rejst tiltale mod 12 byrådsmedlemmer for overtrædelse af kommunestyrelseslovens 61 ved som medlemmer af Farum Byråd at have gjort sig skyldig i grov tilsidesættelse af deres pligter ved i perioden 1. januar 2001 til 31. december 2001 at have undladt at påse, at de bevilgede beløb ikke blev overskredet, og ved at have undladt at reagere ved bevillingsoverskridelse. Ved Hillerød Rets dom af 29. november 2007 blev byrådsmedlemmerne frikendt i byrådssagen. Retten begrundede frifindelsen med, at byrådsmedlemmerne ikke havde handlet så skødesløst, at deres budgetkontrol, som ikke havde været tilstrækkelig, kunne karakteriseres som grov pligtforsømmelse. Retten lagde dermed navnlig vægt på, at 15

17 byrådspolitikkerne var blevet ført bag lyset af borgmester Peter Brixtofte, og at de ikke havde modtaget oplysninger om det løbende forbrug. Dommen blev ikke søgt anket. Tvind-sagen Tiltalen omfattede årene Sagen blev behandlet under Politimesteren i Holstebro, men SØK ydede meget betydelig efterforskningsmæssig og juridisk assistance. Der var rejst tiltale for underslæb begået mod Fonden til støtte for humanitære formål, til fremme af forskning og til beskyttelse af naturmiljøet, idet det var anklagemyndighedens opfattelse, at der i vidt omfang var udbetalt midler fra Fonden til formål, der ikke var dækket af Fondens formål. I tilknytning hertil var der rejst tiltale for skattesvig, fordi der i Fondens selvangivelser var foretaget fradrag for disse udbetalinger. Endelig var der rejst tiltale for skattesvig i relation til de skattefradrag indskyderne i Fonden havde opnået for deres indbetalinger til Fonden. Der var rejst tiltale for samlet ca. 120 mio. kr. Den 31. august 2006 frifandt Retten i Ringkøbing syv af de i alt otte tiltalte i Tvind-sagen. En tiltalt blev idømt 1 års betinget fængsel for en mindre del af tiltalen, nemlig underslæb for cirka 3,5 mio. kr. Statsadvokaten for Nord- og Østjylland ankede dommen i relation til fem af de frifundne tiltalte og for den domfældte. Sagsgenstanden blev begrænset til årene På nuværende tidspunkt er det imidlertid kun lykkes at forkynde ankemeddelelse for en af de i byretten frifundnes vedkommende. Der er ikke sket forkyndelse for den i byretten domfældte. For at sikre en effektiv og hensigtsmæssig ankesagsbehandling besluttede Statsadvokaten for Nord- og Østjylland yderligere at beskære sagen mod den tiltalte, mod hvem der er sket forkyndelse, så ankesagen mod den pågældende alene omfatter underslæb for ca. 18 mio. kr. og skattesvig for ca. 22 mio. kr. Der møder for landsretten tre anklagere, hvoraf en af anklagerne er udlånt fra SØK. Domsforhandlingen i Vestre Landsret begyndte den 7. november 2007, og der er berammet retsmøder indtil september Gul Feber Af sager vedrørende momskarruseller skal særlig nævnes Gul Feber-sagen. Ved Københavns Byrets dom af 4. oktober 2007 blev seks tiltalte fundet skyldige i skyldnersvig af særlig grov beskaffenhed og idømt fra 2½ til 6 års fængsel. Fem tiltalte ankede byrettens dom til landsretten med påstand om frifindelse. Ankesagen begynder i landsretten maj 2008 og forventes at vare til november Tiltalen vedrørte i alt 121 fiktive handler med IT-komponenter m.v. i perioden 2003 til Efter tiltalen medførte de fiktive handler, at der i fem importvirksomheder blev genereret en samlet momsgæld på ca. 194 mio. kr., som det på forhånd var forudsat ikke skulle afregnes til SKAT. Derimod blev importvirksomhederne løbende tømt for midler. Sagen er uden sammenligning den hidtil mest omfattende sag om momskarruselsvindel i Danmark. En momskarrusel er en populær betegnelse for en kriminel virksomhed, der udnytter momssystemets virkemåde, samt det forhold at handel mellem flere EU-medlemsstater er momsfritaget. En klassisk momskarrusel udnytter momssystemet ved, at der i rene importvirksomheder oparbejdes et større momsbeløb i forbindelse med varehandel. Dette sker som følge af, at der ikke betales købsmoms ved importen, men opkræves salgsmoms ved videresalg af varerne her i landet. Momstilsvaret udgør nemlig forskellen mellem den opkrævede salgsmoms og den betalte købsmoms. Varerne går ofte gennem flere led her i landet, hvorefter de eksporteres. Eksportøren får momsrefusion af den udlagte købsmoms, og det hele kan starte forfra. Det er således ofte de samme varer, som passerer importvirksomheden i et lukket kredsløb, hvorved der opkræves moms flere gange ved salg af de samme varer. Når momstilsvaret er stort nok, tømmes importvirksomheden for midler, hvilket medfører, at virksomheden går konkurs, når den ikke kan betale momstilsvaret til SKAT ved forfaldstid. 16

SØK årsberetning 2009

SØK årsberetning 2009 SØK årsberetning 2009 Indhold 3 4 5 6 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 27 Forord SØKs virksomhedsområde SØKs organisation og personale SØKs mål for 2009 Personalepolitik i SØK Den projektorienterede arbejdsform

Læs mere

SØK årsberetning 2010

SØK årsberetning 2010 SØK årsberetning 2010 Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 14 15 16 18 19 20 21 Forord SØKs virksomhedsområde SØKs organisation og personale SØKs mål for 2010 Varemærkeforfalskning verdens største kriminalitetsområde?

Læs mere

SØIK. Årsberetning 2012

SØIK. Årsberetning 2012 SØIK Årsberetning 2012 1 Indhold 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 Forord SØKs virksomhedsområde i 2012 SØIKs organisation og personale pr. 1. januar 2013 SØKs økonomi 2012 Oprydningen efter finanskrisen

Læs mere

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2009

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2009 STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2009 Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet, den 27. januar 2010 2 FORORD Arbejdet i Hvidvasksekretariatet

Læs mere

Hvidvasksekretariatet & Sporingsgruppen Danmarks finansielle efterretnings- og efterforskningsenhed

Hvidvasksekretariatet & Sporingsgruppen Danmarks finansielle efterretnings- og efterforskningsenhed Hvidvasksekretariatet & Sporingsgruppen Danmarks finansielle efterretnings- og efterforskningsenhed årsberetning 2011 Indhold Forord 3 Virksomhedsområdet for afdelingen for finansiel efterretning og efterforskning

Læs mere

HVIDVASKSEKRETARIATET & SPORINGSGRUPPEN. Danmarks finansielle efterretnings- og efterforskningsenhed

HVIDVASKSEKRETARIATET & SPORINGSGRUPPEN. Danmarks finansielle efterretnings- og efterforskningsenhed HVIDVASKSEKRETARIATET & SPORINGSGRUPPEN Danmarks finansielle efterretnings- og efterforskningsenhed ÅRSBERETNING 2010 Indhold VIRKSOMHEDSOMRÅDET FOR AFDELINGEN FOR FINANSIEL EFTERRETNING OG EFTERFORSKNING

Læs mere

Hvidvasksekretariatet

Hvidvasksekretariatet Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet Hvidvasksekretariatet Årsberetning 2004 Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet Hvidvasksekretariatet Årsberetning 2004 Forord Hvidvasksekretariatet

Læs mere

Forord 5. Den militære anklagemyndigheds opgaver, organisation og uafhængighed 7. Den militære straffe- og retsplejeordning 9

Forord 5. Den militære anklagemyndigheds opgaver, organisation og uafhængighed 7. Den militære straffe- og retsplejeordning 9 Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Forord 5 Den militære anklagemyndigheds opgaver, organisation og uafhængighed 7 Den militære straffe- og retsplejeordning 9 Reglerne for behandling af militære straffesager

Læs mere

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Oktober 2008 Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi Side 2 Resume For at udnytte det fulde potentiale i politireformen og for at imødegå den kritik, der har

Læs mere

Udgivelsesdato: 8. marts 2007

Udgivelsesdato: 8. marts 2007 Handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker 2007-2010 Udgivelsesdato: 8. marts 2007 Udgave, oplag: 1. udgave, 1.000 stk. Trykt version: ISBN-13: 978-87-91292-94-1 Elektronisk version: ISBN-13:

Læs mere

Den Militære Retsplejeordning

Den Militære Retsplejeordning Den Militære Retsplejeordning Indholdsfortegnelse Den militære anklagemyndigheds opgaver og organisering...5 Den militære straffe- og retsplejeordning...7 Militær straffeproces...9 Militære myndigheders

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Hvidvasklovgivningen Delbetænkning X afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet

Hvidvasklovgivningen Delbetænkning X afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet Hvidvasklovgivningen Delbetænkning X afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet Betænkning nr. 1447 København 2004 5 DELBETÆNKNING X OM HVIDVASKLOVGIVNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

indhold medarbejdere Anklagerne brænder for retfærdighed 44 Ung bistand til anklagerne i Holstebro 47 Forord 3

indhold medarbejdere Anklagerne brænder for retfærdighed 44 Ung bistand til anklagerne i Holstebro 47 Forord 3 08 Resultater indhold Forord 3 udviklingsmål Anklagemyndighedens udviklingsmål 2008 4 sagsproduktion Anklagemyndighedens økonomi og sagsproduktion 2008 7 Vi bruger mest tid på sager om vold 10 Uændret

Læs mere

Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011 2014

Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011 2014 Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011 2014 Indhold Forord 1 Indledning 2 Nye aktiviteter 6 Den gode indsats fortsætter 14 Organisering og aktører 24 Implementering og opfølgning 29 Forord

Læs mere

HVIDVASKSEKRETARIATETS AKTIVITETER I TAL

HVIDVASKSEKRETARIATETS AKTIVITETER I TAL HVIDVASKSEKRETARIATETS AKTIVITETER I TAL Underretninger og transaktioner Som i de foregående år er antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner også steget i 2013. Hvidvasksekretariatet har

Læs mere

Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven)

Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven) Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven) 19. november 2013 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 6 1.1 BAGGRUND FOR ANALYSEN... 6 1.1.1 Gældende lovgivning... 6 1.2 ANALYSENS

Læs mere

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser 1 Udarbejdet af: Heidi Vinther & Jannie Mølgård Jensen Speciale, maj 2005 Cand.merc.aud-studiet, Aalborg Universitet Vejleder: Lars

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1. NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN

Læs mere

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING 2013 Indhold Forbrugerombudsmandens forord... 4 Nye kompetencer og beføjelser... 8 Fokusområder i 2013 og de store sager... 10 1. Finansielle sager... 10 2. Betalingskortområdet...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Forslag. Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed Lovforslag nr. L xx Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Læs mere

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2.

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2. Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom, lov om leje af erhvervslokaler m.v. og lov om leje (oprettelse af et disciplinærnævn for ejendomsmæglere, skærpelse af oplysningspligt m.v.)

Læs mere

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Finanstilsynet 17. juni 2009 1. Redegørelsens formål og retlige grundlag Denne redegørelse udarbejdes

Læs mere

Rigsadvokatens. beretning 2007. Behandling af klager over politiet

Rigsadvokatens. beretning 2007. Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2007 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2007 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2007 Behandling af klager over politiet Publikationen

Læs mere

REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS

REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS Beretning vedrørende Københavns Politis virksomhed 2011 Layout og fotos: Steen Hansen, sha003@politi.dk Kommunikationsafdelingen Forsidefoto:

Læs mere

NATIONALT INTEGRITETSSYSTEMSTUDIE DANMARK 2011

NATIONALT INTEGRITETSSYSTEMSTUDIE DANMARK 2011 NATIONALT INTEGRITETSSYSTEMSTUDIE DANMARK 2011 TRANSPARENCY INTERNATIONAL DANMARK Forord Dette studie forsøger for første gang at give en samlet fremstilling af styrker og svagheder i det danske integritetssystem

Læs mere

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst)

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) 5.6.2015 L 141/73 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Beretning fra formanden

Beretning fra formanden Årsberetning 2009 Beretning fra formanden 2009 Et år præget af finanskrise Allerede fra starten af 2009 var året præget af den finanskrise, der for alvor slog igennem i anden halvdel af 2008, og hermed

Læs mere