Attester. Lovgivning: Autorisationsloven. Attester. Autorisationsloven 20 om erklæringer afgivet af aut. sundhedspersoner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Attester. Lovgivning: Autorisationsloven. Attester. Autorisationsloven 20 om erklæringer afgivet af aut. sundhedspersoner"

Transkript

1 Attester Attester Generelt om lovgivning videregivelse af oplysninger - samtykke Attestation af sygdom spec. om mulighedsattesten Social-lægeligt samarbejde Aftaler med forsikringsselskaber Attestetik Andre attester Litteratur Internetkilder Ved en lægeattest forstås enhver skriftlig udtalelse om en persons sundhedstilstand eller dødsårsag, som udarbejdes til brug i retsforhold. Uden for attestbegrebet falder således epikriser, lægebreve og udskrivningsbreve, som har til formål at sikre god dokumentation og kommunikation om konkrete behandlingsforløb. Juridisk set er der ingen forskel mellem en lægeattest og en lægeerklæring. autorisationsloven (tidl. lægeloven) straffeloven IM s bekendtgørelse nr. 212 af 20. juni 1935 forvaltningsloven persondataloven sundhedsloven Lovgivning lov om patienters retsstilling meddelelse fra sst om unødig forhalelse sygedagpengeloven lov om arbejdsskadesikring lov om delpension lov om social service lov om brug af helbredsoplysninger forsikringsaftaleloven > lægefagligt > ret og etik > lovsamling Lovgivning: Autorisationsloven 17. En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sin virksomhed forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed Autorisationsloven 20 om erklæringer afgivet af aut. sundhedspersoner..man skal ved udfærdigelse af erklæringer udvise omhu og uhildethed 1

2 Under strafansvar Afgivelse af urigtig erklæring og bevidnelse af noget som den pågældende ikke har viden om, kan straffes efter straffelovens 162, 163 og 175, stk. 1 (lov nr af 5. oktober 2006). Strafferammen omfatter såvel bøde, hæfte og fængsel i helt op til 3 år. Case fra PKN: Moderen til 2 børn på henholdsvis 9 og 11 år kontaktede en praktiserende læge, som ikke var børnenes sædvanlige læge, med henblik på udfærdigelse af lægeerklæringer vedrørende børnene. Lægen undersøgte børnene, hvorefter han udfærdigede to enslydende erklæringer om, at begge børn havde haft mavesmerter og diarré. Århus d. d.d. Det attesteres herved at NN cpr har haft mavesmerter og diare fra d. x.x. til d. y.y. Underskrift (Navn - adresse) Case fra PKN: Lægeerklæringerne var ikke stemplede, og der var ikke anført nogen diagnose. Det fremgår ikke af de to lægeerklæringer, hvem de var udstedt til, og det blev ikke anført i erklæringerne, at lægen ikke var børnenes sædvanlige praktiserende læge, eller hvorfra de angivne oplysninger stammer. Der blev bla. klaget over, at lægen stillede en forkert diagnose, at lægeerklæringerne var udfærdiget på et utilstrækkeligt grundlag, samt at lægeattesten ikke var udfærdiget af børnenes egen læge. Case: PKN afgørelse Nævnet fandt grundlag for kritik af den praktiserende læge, idet nævnet bla. lagde vægt på, at det ikke med tilstrækkelig tydelighed fremgik af lægeerklæringerne, hvorfra de angivne oplysninger i erklæringerne stammer, og at det ikke med tilstrækkelig tydelighed fremgik, at lægen ikke var børnenes sædvanlige læge. Bekendtgørelse no. 212 om afgivelse af lægeerklæringer af 20/ Fra 1. jan 2011 : Patientombuddet..lægen skal ikke afgive erklæring om sygdomme eller forhold, som han ikke har fornødent kendskab til Attesten skal indeholde en sikker identifikation af patienten og lægen. Attesten skal så vidt muligt formuleres, så den er forståelig for ikke-læger. 2

3 fortsat Oplysningerne skal have en sådan karakter, at formålet med erklæringen opfyldes. Attesten skal angive, på hvilken måde lægen har opnået sin viden, det vil sige, om attesten er baseret på egen undersøgelse og oplysninger om patienten, eller om den baseres på oplysninger fra andres journaler eller lignende. dato for sidste personlige undersøgelse Autorisationsloven 20 om erklæringer afgivet af aut. sundhedspersoner man skal ved udfærdigelse af erklæringer udvise omhu og uhildethed... man er forpligtet til afgivelse af erklæring i forhold til offentlige myndigheder Efter stedfunden undersøgelse må afgivelse af erklæringen ikke unødigt forhales Tavshedspligten Samtykke (sundhedsloven) Sundhedslovens 40 Forvaltningslovens 27 Videregivelse af oplysninger kan ske med patientsamtykke/ fuldmagt, som led i en lovbestemt oplysningspligt Videregivelse af oplysninger til eksterne tredjeparter, fx advokater, forsikringsselskaber, faglige organisationer, kan kun ske, hvis patienten har afgivet et udtrykkeligt, skriftligt samtykke til videregivelsen. Lægeforeningens etiske regler 5 Det skal af samtykkeerklæringen fremgå, hvilke oplysninger der må videregives, og hvad oplysningerne skal bruges til. Samtykket bortfalder efter 1 år, hvis intet andet er angivet. Det er den læge, der er i besiddelse af oplysningerne, der skal afgøre, om en videregivelse er berettiget. Sundhedsloven - samtykke Sundhedsjura Regler om sundhedspersoners videregivelse af fortrolige oplysninger findes i sundhedslovens Med patientens samtykke kan sundhedspersoner til andre formål end behandling videregive oplysninger om patientens helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger til myndigheder, organisationer, private personer m.fl Samtykkekravet anses for opfyldt når kommunen har indhentet samtykke efter 11 stk. 1 i retssikkerhedsloven. 3

4 Retssikkerhedsloven - samtykke 11. 1) Myndigheden kan, efter forudgående samtykke, fra den der søger om eller får hjælp forlange at andre sygehuse, læger, psykologer, andre aut. sundhedspersoner, giver oplysninger om den pågældende, der er nødvendige for at behandle sagen. b) hvis borgeren ikke medvirker eller ikke giver samtykke til, at kommunen indhenter oplysninger, skal kommunen behandle sagen om hjælp på det foreliggende grundlag medmindre oplysningerne kan indhentes uden samtykke. Persondataloven Klart og sagligt formål ved enhver indsamling af persondata De sociale myndigheder skal skriftligt formulere, hvilke typer persondata, der indsamles - f.eks. sag om førtidspension Krav om direkte orientering af borgeren Fra hverdagen: Det er mandag. Allan har noget løs tilknytning til arbejdsmarkedet og har ofte enkeltsygedage. Han havde 1. sygedag i fredags med tynd mave, skulle have arbejdet hele weekenden. Regner med at gå på arbejde på aftenhold i dag. Nu kommer han og beder om lægeerklæring for sygedagen i fredags, det har arbejdsgiveren forlangt. Lægeattest ved sygefravær Lægeerklæring om uarbejdsdygtighed Arbejdsgiver og ansat har behov for lægelig vejledning for at sikre, at den ansatte kan fortsætte på sin arbejdsplads trods helbredsproblemer > MULIGHEDSERKLÆRING 4

5 Mulighedserklæring Er indført pr. 5. oktober 2009 Lægeerklæring om uarbejdsdygtighed er erstattet af MULIGHEDSERKLÆRINGEN Attesten har til formål at bidrage til fastholdelsen af medarbejdere i arbejde. Udgangspunktet er arbejdspladsens egne forslag til kompenserende ændringer i sygemeldtes arbejdsforhold. Mulighedserklæring Ved kortvarigt, ved gentaget eller ved langvarigt sygefravær. Arbejdsgiveren kan forlange den lavet på et hvilket som helst tidspunkt i forløbet Del 1 udfyldes på arbejdspladsen på baggrund af sygesamtale med medarbejderen Del 2 udfyldes af lægen på baggrund af oplysningerne i del 1 Mulighedserklæring del 1 Sygedagpengeloven giver arbejdsgiveren ret til at indkalde til sygesamtale. Kan foregå som rundbordssamtale, telefonsamtale el. møde m. arbejdsleder Fælles beskrivelse af funktionsnedsættelser, påvirkede arbejdsfunktioner og evt. skåneinitiativer Arbejdspladserne er blevet tilbudt kurser og juridisk vejledning. Gennemgang af begrænsninger i funktionsevne Oplister påvirkede arbejdsfunktioner Skøn over varighed Ændringer som kan kompensere f.eks.: omplacering, ændringer i arbejdets omfang, ændret indretning, ændret arbejdstid. Mulighedserklæring del 2 Udfyldes af lægen Indeholder lægens vurderinger af oplysningerne i del 1, plus lægens evt. forslag til skåneinitiativer, forventet varighed af disse og hvor længe helt eller delvist fravær er påkrævet. Arbejdsgiver kan fastsætte en rimelig frist for modtagelse af oplysningerne. Er de beskrevne arbejdsforhold forsvarlige? Tilrådes der fravær fra arbejdet? Reduktionsgrad? Uddybning i fh.til pkt. 7 Varighed? Udleveres til patienten der afleverer den til arbejdsgiver 5

6 Mulighedserklæring kan bruges ved: Længerevarende sygefravær Sygefravær ved alvorlig sygdom Sygefravær under graviditet Hyppigt kortvarigt sygefravær Fortsat nedsat arbejdsfunktionsevne efter udløb af den periode, der er angivet i tidl. udfærdiget Mulighedserklæring vedr. samme fraværsepisode Helbredsoplysningsloven gælder fortsat. Derfor ikke diagnoser el. andre sygdomsspecifikke oplysninger i mulighedserklæringen. Krav til arbejdspladsen Arbejdsgiver skal senest i 4. sygeuge holde sygesamtale med medarbejderen. Samtalen skal have fokus på muligheder for tilpasning af arbejdet og hel eller delvis tilbagevenden, evt. handlingsplan. Ikrafttræden 4. januar 2010 Lægeattest ved sygefravær Arbejdsgiver og ansat har behov for lægelig vejledning for at sikre, at den ansatte kan fortsætte på sin arbejdsplads trods helbredsproblemer > MULIGHEDSERKLÆRING Arbejdsgiver har behov for lægelig dokumentation for, at den ansattes fravær er lovligt (dvs. at det skyldes sygdom) > FRIATTEST Friattest Med hjemmel i funktionærloven og arbejdsretslig domspraksis med det sigte at dokumentere lovlig grund til fravær f. ex. : Den sygemeldte ser sig ikke i stand til at medvirke til sygesamtalen Sygemelding i opsigelsesperioden Sygemelding i ferie Arbejdsgiver ønsker at afskedige med begrundelse i ansattes sygdom Fortsat fuldtidsfravær efter udløbet sygemeldingsperiode Friattest Udfærdigelse af friattest bør hvile på skriftlig anmodning med angivelse af: Hvortil skal regningen sendes Hvilken fraværsperiode ønskes vurderet Ønskes der prognose for evt. fortsat fravær Beskrivelse af forhold, så lægen kan vurdere om friattest er egnet. Vedr. teksten i friattesten - følg attestudvalgets vejledning : > lægefagligt > attester > mulighedserklæring > lægeattest ved sygefravær 6

7 Sygedagpengesagen Kortvarig sygdom = de 3 første uger af sygdomsperioden = arbejdsgiverperioden Længere varende sygdom = perioden efter de første 3 uger = Sygedagpengesagen Kommunen udbetaler sygedagpenge til den sygemeldte eller refusion til arbejdsgiveren såfremt den sygemeldte får løn under sygdommen. Fra hverdagen: Sagsbehandler Bodil S. ringer for at drøfte Daniels sygemelding med dig. Daniel på 48 år er sygemeldt med et hælbrud. Han er i gang med en voksenlærlingeuddannelse som tømrer. Sagsbehandleren er i tvivl om hans uddannelse og arbejdsevne på lang sigt er truet. Hvad gør du? Socialt-lægeligt samarbejde 2009 Lægeforeningens Attestudvalg og KL Findes på " lægefagligt " attester socialt-lægeligt samarbejde Det socialt-lægelige samarbejde Blanketter der indgår i aftalen om det soc. medicinske samarbejde anvendes alene til udveksling af oplysning mellem læger og kommuner kommune som social myndighed men derimod ikke som arbejdsgiver Attesterne kan alene anvendes til de formål, der fremgår af denne aftalen Lægeforeningens attestudvalg og Kommunernes landsforening Socialt-lægeligt samarbejde Rekvirentens pligt at sørge for at have lovhjemmel til indhentning af oplysninger Den, der videregiver oplysninger har ansvaret for at relevante og kun relevante oplysninger videregives Rekvirenten skal konkretisere hvilke oplysninger der er brug for og til hvilket formål 7

8 Telefoniske henvendelser: Telefoniske henvendelser kan anvendes til at afklare enkel soc. med. problemstillinger eller som indledende orienteringer forud for en egentlig sagsbehandling hvori der evt. kan indgå indhentning af attestationsmateriale fra læge. De kan ikke anvendes til indhentning af oplysninger, der normalt indhentes via attester aftalt i det socialtlægelige samarbejde. Vedr. tabletbehandlede diabetikere er der aftale om at telefonisk bekræftelse af diagnose og behov for bsmåling er i orden. SYGEDAGPENGE kommunens bord Kommunal opfølgning efter 8 uger Er der tale om fortsat uarbejdsdygtighed? Skal raskmelding afventes? Er der behov for yderligere behandling? Er der risiko for, at den sygemeldte ikke kan vende tilbage til sit hidtidige arbejde? Er der tale om revalidering? Er der tale om en pensionssag? Skal der indhentes yderligere dokumentationsmateriale? Er der behov for yderligere tiltag? Sagsbehandlingen De almindeligste lægeattester: LÆ 255 Attest om mulighed for at varetage arbejde. LÆ 125 Statusattest. LÆ 135 Specifik helbredsattest. LÆ 145 Generel helbredsattest. LÆ 225 Attest vedr. kronisk sygdom ( 56) LÆ 235 Attest vedr. sygdom i forb. med graviditet eller risiko for fosterskader. LÆ 165 Forslag om socialmedicinsk sagsbehandling. Anmodning om attest nøje beskrivelse af formålet beskrivelse af helbredsklager der angives som årsag til ansøgning andre relevante sociale og lægelige oplysninger spørgsmål inden for rammerne af den enkelte attest evt. afgrænsning af relevant tidsrum Den gode lægeattest er uhildet og omhyggelig og redegør alene for forhold lægen kender til. besvarer (om muligt) de formulerede spørgsmål. er målrettet og medtager alene relevant helbredsinformation. begrunder en vurdering af den sociale funktionsevne, typisk i forhold til arbejdsmarkedet. er loyal over for patienten, som principielt bør kende indholdet forholder sig til funktionsevne ikke til udmøntning af ydelse 8

9 Fra hverdagen : Kommunen fremsender i slutningen af marts d.å. anmodning om statusattest på Peter, som i henhold til anmodningens oplysninger har været sygemeldt pga. svimmelhed siden januar måned. Du har sidst set ham i konsultationen med svimmelhed i slutningen af december 09. Da blev der ikke talt om sygemelding, men han blev henvist til ØNH-læge. Epikrisen beskriver labyrintit. Omtaler ikke sygemelding. LÆ 125 Statusattest Skal kunne besvares på grundlag af foreliggende journalmateriale Kort resumé af sygdomsforløb og en vurdering af helbredsforholdene i forhold til kommunens sagsbehandling Tidsfrister 7 Efter stedfunden undersøgelse må afgivelse af erklæringen ikke unødigt forhales Tidsfrister: LÆ 255 hurtigst muligt og senest 2 uger + 3 hverdage efter at den sygemeldte har rettet henv. til lægen mhp. tidsbestilling LÆ dg. Efter anmodning fra kommunen LÆ dg. efter undersøgelse og senest 30 dage efter anmodning fra kommunen LÆ dg. efter undersøgelse og senest 30 dage efter anmodning fra kommunen LÆ dg. efter konsultationen og senest 14 dage efter at den sygemeldte har modtaget anmodningen Attestnøglen > lægefagligt > attester > attestnøglen Forsikringsselskaber og pensionskasser Lovgivning på området: forsikringsaftaleloven Aftale mellem Lægeforeningen og Forsikring & Pension 2009 Findes på laeger.dk > lægefagligt > attester > forsikringsselskaber 9

10 Forsikringsselskaber/pensionskasse Den forsikrede har pligt til at afgive helbredsoplysninger såvel v. optagelse som ved forsikringsbegivenhed. Der afgives samtykke til indhentelse af alle de nødvendige oplysninger Lægen skal sikre sig at der foreligger samtykke, en samtykkeerklæring er gyldig i 1 år et samtykke til tegning og et til forsikringsbegivenhed. Lægens pligter ved oplysninger til forsikringsselskaber Omhu og uhildethed Bestræbe sig på at afgive objektivt skøn Forpligtet til at sikre at forsikringsselskaber/ pensionskasser får alle de nødvendige helbredsoplysninger Ingen tidsgrænse for oplysninger der kan indhentes, kun skal de være relevante for selskabets behandling af sagen Procedure Selskabet indhenter et samtykke hos patienten. Kopi af dette samtykke, som ikke må være mere end et år gammelt, fremsendes til lægen sammen med anmodningen om forsikringserklæringen. På anmodningen skal selskabet beskrive, hvilke klager patienten angiver samt præcisere hvilke supplerende helbredsoplysninger (evt. journalkopier) selskabet ønsker i forbindelse hermed. Desuden skal selskabet beskrive, for hvilken periode de ønsker oplysningerne. Såfremt forsikringsselskabet/pensionskassen ønsker oplysninger fra 5 år eller mere før tegningstidspunktet, skal selskabet særligt specificere, hvorfor de ønsker disse oplysninger. Lægen skal sikre sig, at samtykket er tilstrækkeligt og gyldigt, at der ikke videregives oplysninger om 3. mand, samt at der kun videregives relevante oplysninger. De ønskede relevante oplysninger fremsendes sammen med en regning for medgået tid til selskabet. Funktionsattester Aftalte blanketter til Forsikring & Pension Helbredsattest v. forsikringstegning eller optagelse i pensionskasse Hvis en patient ønsker udeladt oplysninger, som må antages at have betydning for forsikringsselskabet, skal lægen afvise at medvirke. 10

11 Forsikringserklæringen - anmodning Forsikringserklæringen lægens svar Tidsfrister Lægen skal informere selskabet eller pensionskassen, hvis attesten ikke kan fremsendes i udfyldt stand inden for 14 dage efter lægen har modtaget blanketten og/eller har undersøgt patienten. Fristen vil dog være længere, hvis lægen skal afvente svar på supplerende undersøgelser Forsikringsbegreber Stationærtidspunkt: (en dato som kan være konkret eller skønsmæssigt begrundet) - er det tidspunkt, hvor det må antages, at der ikke længere indtræder en blivende bedring af skadens følger. Når stationærtidspunktet indtræder, kan de varige følger efter skaden vurderes. - Oplysninger om behandlinger og effekten heraf indgår i vurderingen af stationærtidspunktet. - Genoptagelse af arbejde, kan indgå i fastsættelsen af stationærtidspunktet. Forsikringsbegreber Méntabel Méngrad : fastsættes af arbejdsskadestyrelsen (evt. på anmodning af forsikringsselskab) på grundlag af relevante lægelige oplysninger. Det varige mén fastsættes efter en vurdering af skadens følger og omfatter de fysiske og/eller psykiske gener, som skaden medfører. Varigt mén vurderes ved at fastsætte en méngrad. Méngraden er det samme som den medicinske invaliditetsgrad. 11

12 Forsikringsbegreber Erhvervsevnetab : fastsættes som hovedregel på grundlag af en øknomisk prognose over borgerens aktuelle indkomst og den indkomst borgeren måtte antages at ville have haft, hvis skaden ikke var sket. Hvis tabet er < 15 % ydes der ikke erstatning Andre attester f. ex.: Ophørsattesten Rådighedsattesten Dykkerattest Handicapskilte Udvekslingsstudent au pair - Lovligt forfald Adoptionsattest Attest til sygeforsikringen danmark Patientforsikringen Natarbejde Lægeforeningens Attestudvalg Attestudvalget er bemyndiget til efter godkendelse af Hovedbestyrelsen at påbyde Lægeforeningens medlemmer ikke at udstede attester, som udvalget ikke har kunnet godkende eller opnå overenskomst om, samt til ikke at benytte blanketter, der ikke er godkendt af udvalget. Lægeforeningens Attestudvalg Skriftlige henvendelser om attester eller takster bedes - med anonymisering af patientdata i selve attesten og med angivelse af lægens direkte telefonnummer - rettet til: Lægeforeningens Attestudvalg Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø. Attestetik - inhabilitet Inhabilitet foreligger, når en afgørelse træffes under omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om beslutningstagerens upartiskhed, fordi han eller hun kan være påvirket af uvedkommende interesser eller præget af en interessekollision. Udgangspunktet er, at regler om inhabilitet gælder for personer, som deltager i offentlig forvaltning, jf. forvaltningslovens 3-6 (lov nr. 571 af 1985), men der gælder også regler for privat praktiserende læger i forbindelse med fx attestudstedelse, hvor der stilles krav om uhildethed, jf. autorisationslovens 20 (lov nr. 451 af 22. maj 2006) Speciel inhabilitet Speciel inhabilitet foreligger, når en beslutningstager ud fra en objektiv vurdering kan have personlig interesse i en konkret sags udfald. Såfremt der foreligger speciel inhabilitet, er en afgørelse ugyldig. De samme principper gælder for privatpraktiserende lægers attestudstedelse. forvaltningslovens 3-6 (lov nr. 571 af 1985). 12

13 Slægtsinhabilitet Slægtskabsinhabilitet foreligger hos den, som medvirker i en afgørelse, som har betydning for vedkommendes ægtefælle eller familie i øvrigt. Slægtskabet gælder i op- eller nedstigende "arvelinie" og til og med søskendes børn. Litteratur Attestnøglen lægeforeningen Socialt lægeligt samarbejde Håndbog i forsikringsmedicin - Lægeforeningen ISBN: ASK Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne ASK Méntabel MPL 2006 Når læger involveres i sygemelding Litteratur Socialleksikon sider 190 kr. November 2003 Kan købes i boghandelen ISBN ISSN Niels Michelsen, Britt T. Jensen, Claus Vinther Nielsen, hæftet, 434 sider, udgave/oplag: 01/01, årgang: 2004, ISBN: Denne bog er uundværlig for alle, der arbejder i sundhedssystemet som opslagsbog for praktiserende læger, hospitalslæger og ansatte i kommunale socialforvaltninger. Bogen er desuden pensum på medicinuddannelsen. Links Læger.dk > lægefagligt > ret og etik > lovsamling > etik Læger.dk > lægefagligt > attester > attestnøglen > mulighedserklæring attester > mulighedserklæring > lægeattest ved sygefravær > soc.lægeligt samarbejde > forsikringsselskaber forsikringogpension.dk ams.dk > sygefravær guide ask.dk > love og satser > beregn selv BONUS MATERIALE Fra hverdagen: Lasse, tømrer, har fået konstateret mesotheliom. Han har været syg et år med tilbagevendende pleuraexudat, men først nu er diagnosen stillet. Har kun haft korte sygemeldinger til nu. Han har smerter i ryggen og får contalgin 30 mg * 2, ser kronisk medtaget ud. Er i gang med kemobehandling har kun fået lovning på at man måske kan bremse sygdommen lidt. Skal snakke med arbejdsmediciner om et par dg. formentlig bliver sygdommen anerkendt som asbestforårsaget. Kommer med LÆ 255, kommunen har afkrydset at de ønsker del 1, Lasse synes også det må være nok. 13

14 LÆ 255 Attest om mulighed for at varetage et arbejde Del 1 eller del 1 og 2 Anvendes mhp at vurdere sygemeldtes ressourcer og muligheder for at genoptage arbejdet helt eller delvist Del 2 Kræver patientens aktive medvirken Lovgivning - tavshedspligten Enhver læge er omfattet af sundhedslovens 40, stk. 1 (lov nr. 95 af 7. februar 2008), som pålægger tavshedspligt om alt, hvad læger erfarer eller får formodning om angående deres patienters privatliv. Tavshedspligten gælder også efter en patients død. Tavshedspligten omfatter også lægers medhjælpende personale. Alle offentligt ansatte læger er herudover omfattet af forvaltningslovens 27 (lov nr af 7. december 2007), hvorefter den, der virker inden for offentlig forvaltning, har tavshedspligt. Tavshedspligten.fortsat Lægeforeningens etiske regler 5: Patientens krav på diskretion/den lægelige tavshedspligt Det er en patients ret, at oplysninger om helbredsmæssige og andre personlige forhold, som er afgivet til en læge, ikke uden patientens samtykke videregives til andre, som ikke er fagligt impliceret i undersøgelse og behandling af patienten... I tilfælde, hvor lovgivningen forpligter en læge til at udtale sig til en offentlig myndighed om en patients helbredsmæssige eller personlige forhold, skal videregivelsen begrænses til kun at omfatte oplysninger, der er absolut nødvendige for sagsbehandlingen. Kortfattet oversigt over mulighederne på arbejdsmarkedet -efter længere varende sygemelding -når arbejdsfunktioner må opgives -når hidtidigt arbejde må opgives Findes på sygehusviborg.dk under arbejdsmedicinsk klinik: publikationer Fra hverdagen Bente sidder i konsultationen og græder. Hun har sygemeldt sig for et par dage siden, butikschefen har været efter hende flere gange. Det er så urimelige arbejdsforhold, de skal finde sig i -urimelig kritik og de kan næsten ikke få deres pauser. Der er en anden, som har fået en langtidssygemelding hos sin læge. Bente vil ikke tilbage igen, hun har ondt i maven og kvalme, når hun skal på arbejde. Hun vil sige op og fagforeningen har sagt, du skal sygemelde hende og give hende en attest, så hun kan undgå karantæne. Ugeskr Læger 2001;163(10):1481 Sygemeldinger og arbejdspladsproblemer Lægen skal undgå et blive en brik i en fagretslig strid. Ved formodede arbejdspladsproblemer henvises patienten straks til sin faglige organisation. 14

15 En sygemelding ved formodede arbejdspladsproblemer - herunder opsigelse - bør højst være af ret få dages varighed, medmindre andre sygdomsmæssige forhold gør sig gældende. Lægen bør straks klargøre for patienten, at der ikke ved formodede arbejdspladsproblemer vil kunne sygemeldes i længere tid. Til attestation af en sygdoms varighed anvendes den godkendte Lægeerklæring om uarbejdsdygtighed, og der skal svares på de spørgsmål, blanketten stiller. Der må ikke på blanketten meddeles andre oplysninger. Hvis Lægeerklæring om uarbejdsdygtighed udstedes på et tidspunkt, hvor der ikke længere er lægelig indikation for sygemelding, anføres som varighed»0 dage«fra attestens udstedelsesdag. Case fra PKN En 29-årig mand konsulterede sin praktiserende læge blandt andet på grund af, dårlig nattesøvn, stress, nedtrykthed samt problemer på arbejdspladsen. Lægen sygemeldte derfor patienten i 3 uger. Da de 3 uger var gået bad patienten om, at sygemeldingen blev forlænget, hvilket lægen ikke mente, at der var grundlag for. Der blev klaget over, at lægen afviste at forlænge sygemeldingen Case: PKN afgørelse Nævnet fandt ikke grundlag for at kritisere lægen. Nævnet oplyste, at problematiske arbejdsforhold kunne medføre helbredsmæssige påvirkninger i en grad, som kunne karakteriseres som sygelige, og som ofte gav anledning til henvendelse til egen læge. Afhængig af symptomernes sværhedsgrad og påvirkningen af arbejdsevnen kunne der være grundlag for en korterevarende sygemelding, almindeligvis 2-3 uger, for at bringe en vis ro i symptomerne. Sygemeldinger vedrører diagnosticerede sygelige tilstande og kan ikke anvendes til at kompensere for problematiske arbejdsforhold og uheldige omstændigheder ved arbejdsforholds ophør. Case fra PKN Praktiserende læge udfærdigede en statusattest til kommunen vedrørende NN, som første gang var set i hendes praksis den 10. juli 1998, 2 måneder efter sidste fødsel. Af statusattesten fremgik bl.a., at NN ved henvendelse den 10. juli 1998 klagede over knæ- og lændesmerter, at hun den 2. oktober 1998 blev henvist til fysioterapeut, og fik smertestillende medicin for rygsmerter, og at hun den 9. november 1998 anmodede om hjemmefysioterapi. Lægen har i statusattesten endvidere anført: "Jeg har ingen papirer fra yderligere undersøgelser af hendes ryg, vi har ment, at det drejede sig om overbelastning efter fødslen. Jeg ser ingen speciel medicinsk grund til betaling fra det offentliges kasser, men udefra kommende tilflyttere prøver altid at få alt betalt. Hvem lover dem det?????-" Case: PKN afgørelse Nævnet har lagt vægt på, at det af erklæringen fremgår, at lægen gjorde rede for sygehistorien og ud fra denne vurderede, at der kunne være tale om overbelastning som følge af en fødsel. Nævnet har endvidere lagt vægt på, at der var overensstemmelse mellem lægens vurdering af NN samt en efterfølgende vurdering fra en overlæge. Patientklagenævnet finder på den baggrund, at lægen har levet op til den almindelig anerkendte faglige standard, i forbindelse med vurderingen af NN. Nævnet finder imidlertid, at lægen ved sine subjektivt, helt udokumenterede bemærkninger om, udefra kommende tilflyttere, har undladt at udvise den uhildethed, som efter lægeloven kræves ved udfærdigelse af erklæringer, som en læge afgiver i sin egenskab af læge, og skal udtale sin kritik heraf. 15

Personnummer. 1. og 2. del

Personnummer. 1. og 2. del LÆ 251 Sendes til Oplyses ved henvendelser Personnummer Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde (Kan ikke anvendes af kommunen som arbejdsgiver) Du bedes venligst med det samme henvende

Læs mere

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter.

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter. AFTALE Mellem Den Almindelige Danske Lægeforening og Rådet for Dansk Forsikring og Pension (nedenfor benævnt parterne) indgås herved nedenstående aftale om procedure for forsikringsselskabers og pensionskassers

Læs mere

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift:

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift: ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns CPR-nr.: Egen læges navn og adresse: 1 Hvad er årsagen

Læs mere

ANSØGNING OM INVALIDEPENSION

ANSØGNING OM INVALIDEPENSION ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: Cpr.nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns cpr.nr.: Egen læges adresse: 1 Hvad er årsagen til din

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren?

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren? SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING AFBESTILLING AF REJSE Policenummer: Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SYGDOMSRAMTE

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg.

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefritagelse. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgning om præmiefritagelse Du skal udfylde ansøgningsskemaets

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Attesten udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser, skal det danske udtryk tilføjes. Lægen skal

Læs mere

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Navn _Spare og Låneforeningen for Lærere og Lærerinder i Odense Helbredserklæring L Adresse Policenr. 646 972 516 0 Helbredsoplysninger for: Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Adresse Postnr. og by Ved besvarelse

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Funktionsattest ASK 210 Psykiske følger

Funktionsattest ASK 210 Psykiske følger Funktionsattest ASK 210 Psykiske følger afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Det Social-lægelige samarbejde. Janne Sørensen 1.Reservelæge På vej til at blive speciallæge i samfundsmedicin

Det Social-lægelige samarbejde. Janne Sørensen 1.Reservelæge På vej til at blive speciallæge i samfundsmedicin Det Social-lægelige samarbejde Janne Sørensen 1.Reservelæge På vej til at blive speciallæge i samfundsmedicin Hvad er Socialmedicin?? Klinisk Socialmedicin er den lægelige praksis, som har til formål at

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis?

De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis? De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis? Workshop nr. 120 AM 2010 Mandag den 8. november kl. 11.00 12.30 Dagens temaer Lovgivning Krav om sygesamtalen indenfor 4 uger Fastholdelsesplan

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger

Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger 09.05.2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til vejledningen 2 2. Selskabers behov for indhentning af helbredsoplysninger - generelt 3 3. Lovgivningen

Læs mere

Graviditet og arbejdsmiljø

Graviditet og arbejdsmiljø Graviditet og arbejdsmiljø Regionshospitalet Skive Arbejdsmedicinsk Klinik Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Skive 3. udgave Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark

Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark Medlem - Personoplysninger Cpr-nr. Navn: Adresse Postnr. By Alder 18-30 år 31-45 år 46-59 år Jeg tilmelder mig gruppelivsaftalen, der er aftalt

Læs mere

ANMELDELSE AF ULYKKE

ANMELDELSE AF ULYKKE ANMELDELSE AF ULYKKE Hvis du ønsker at kommunikere med If på e-mail, så indtast venligst din adresse her: Personskade Tandskade Policenummer: Skadenummer FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR nr.: Telefon nr.: Post

Læs mere

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller

Læs mere

Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om?

Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om? S I D E 1 SOCIALT ENGAGEMENT: Sygefraværssamtalen Fastholdelsesplan Mulighedserklæring Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om? I sommeren 2009 og i begyndelsen af 2010 træder ny lovgivning i kraft om

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

SKADEANMELDELSE Afbestillingsforsikring

SKADEANMELDELSE Afbestillingsforsikring Skadeanmeldelse sendes til: Osvald Helmuths Vej 4 DK-2000 Frederiksberg Tlf +45 91 37 53 00 Fax +45 33 11 33 40 www.aig.dk SKADEANMELDELSE Afbestillingsforsikring Når De udfylder denne anmeldelse, beder

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING Anne Mette Dons Speciallæge I samfundsmedicin Patientsikkerhed, sundhedsvæsnet og regler PATIENTENS RET OG LÆGENS PLIGT Hvordan er patientens ret til selvbestemmelse

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Hvor blev du undersøgt første gang efter skaden? Hos: Hvornår? dag d. / 201_ kl. :

Hvor blev du undersøgt første gang efter skaden? Hos: Hvornår? dag d. / 201_ kl. : OK Børneulykkesforsikring Skadeanmeldelse Forsikrings- Navn: Tager Adresse: By: CPR. nr.: Tlf.: Post nr. Oplys venligst reg.nr. og konto nr. til dit pengeinstitut, til brug for evt. skadeudbetaling. Oplysningerne

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Sociale og psykosociale støttemuligheder

Sociale og psykosociale støttemuligheder Sociale og psykosociale støttemuligheder Program.Sygedagpengeregler Forsikringer/pensioner Hjælp i hjemmet Psykolog Tilskud til tandbehandling Dallund Legater Psykosocial støtte til patienter og pårørende

Læs mere

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Hvem er vi? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard, advokat med speciale

Læs mere

Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi

Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi 26. august 2015 Bent Mathiesen - Forsikringsmedicin 1 Hvad er forsikringsmedicin? Jura Forsikring

Læs mere

TILMELDING TIL DANICA SUNDHEDS- SIKRING (ÆGTEFÆLLE/SAMLEVER ORDNING)

TILMELDING TIL DANICA SUNDHEDS- SIKRING (ÆGTEFÆLLE/SAMLEVER ORDNING) TILMELDING TIL DANICA SUNDHEDS- SIKRING (ÆGTEFÆLLE/SAMLEVER ORDNING) Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Danmark Telefon 70 11 25 25 Gruppeordning gennem Arbejdsgiver CVR-nr. Medarbejders navn

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Sygefravær - hvem, hvad og hvordan og den svære samtale. Birgitte Poulsen, seniorkonsulent Skriv sted, dato

Sygefravær - hvem, hvad og hvordan og den svære samtale. Birgitte Poulsen, seniorkonsulent Skriv sted, dato Sygefravær - hvem, hvad og hvordan og den svære samtale Birgitte Poulsen, seniorkonsulent Skriv sted, dato HD i Organisation & Ledelse Proceskonsulent ISS Facility Services Handelshøjskolen i Århus Birgitte

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

Hvis helbredserklæringen ikke er fuldstændig udfyldt vil den blive sendt retur så du kan tilføje de oplysninger der mangler.

Hvis helbredserklæringen ikke er fuldstændig udfyldt vil den blive sendt retur så du kan tilføje de oplysninger der mangler. Tak fordi I har valgt en Børneforsikring/Børneforsikring Super hos If! På de næste sider finder du helbredserklæringen som skal udfyldes i forbindelse med børneforsikringen du har købt hos os. Ved udfyldning

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Drejebog for håndtering af sygefravær

Drejebog for håndtering af sygefravær Drejebog for håndtering af sygefravær I Gribskov kommune er arbejdsmiljø herunder trivsel, sundhed og arbejdsglæde et fælles anliggende, som ledere og medarbejdere i det daglige arbejder sammen om. Denne

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

Heldagstemaarrangement - netværket Sygefravær hvem, hvad og hvordan og den svære samtale. www.cabiweb.dk. 14.10.2013 Side 1

Heldagstemaarrangement - netværket Sygefravær hvem, hvad og hvordan og den svære samtale. www.cabiweb.dk. 14.10.2013 Side 1 Heldagstemaarrangement - netværket Sygefravær hvem, hvad og hvordan og den svære samtale Netværksansvarlig Center for Aktiv og Seniorkonsulent Beskæftigelsesindsats Camilla Høholt Åboulevarden Smith, mobil

Læs mere

Heldagstemaarrangement - netværket Sygefravær hvem, hvad og hvordan og den svære samtale. www.cabiweb.dk. 18.04.2013 Side 1

Heldagstemaarrangement - netværket Sygefravær hvem, hvad og hvordan og den svære samtale. www.cabiweb.dk. 18.04.2013 Side 1 Heldagstemaarrangement - netværket Sygefravær hvem, hvad og hvordan og den svære samtale Netværksansvarlig Center for Aktiv og Seniorkonsulent Beskæftigelsesindsats Camilla Høholt Åboulevarden Smith, mobil

Læs mere

Lovtidende A. 24. juni 2013.

Lovtidende A. 24. juni 2013. Lovtidende A 2013 24. juni 2013. Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension I medfør af 25 e, stk.

Læs mere

Reg.nr: Kontonr: Pengeinstitut: Skadested: Skaden sket: dag / 20 kl. Hvordan skete skaden? Ulykken skete: Under arbejde for arbejdsgiver

Reg.nr: Kontonr: Pengeinstitut: Skadested: Skaden sket: dag / 20 kl. Hvordan skete skaden? Ulykken skete: Under arbejde for arbejdsgiver SKADEANMELDELSE Tandskade Skadeoplysninger Forsikringstager Firma Navn: Adresse: CVR Nr..: E-mail adresse: Police nr. Kontaktperson: Postnr. og by: Telefonnr.: Skadelidte Navn: Adresse: Cpr.nr.: Postnr.

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som adoptant

Ansøgning om godkendelse som adoptant Dato for modtagelse hos Rigsombudsmanden (stempel): Ansøgning om godkendelse som adoptant Mandens fulde navn: Kvindens fulde navn: P-tal: Indfødsret: Adresse: P-tal: Indfødsret: Adresse: Kommune: Telefon

Læs mere

Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If!

Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If! Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If! På de næste sider finder du helbredserklæringen som skal udfyldes i forbindelse med forsikringen du har købt hos

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb...

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... Når du bliver syg Indholdsfortegnelse Forord... 3 At være aktiv sygemeldt... 4 Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5 Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... 6 Ved alvorlig livstruende sygdom...

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Sygefravær. - Hva kan du gøre?

Sygefravær. - Hva kan du gøre? Sygefravær - Hva kan du gøre? Det er vel OK at være syg! Hvor lavt kan sygefraværet være? Hvornår skal jeg gribe ind? Hvordan kan jeg gribe ind? 1. Mulige årsager til sygefravær? Prøv at finde frem til

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som adoptant

Ansøgning om godkendelse som adoptant Dato for modtagelse hos Rigsombudsmanden (stempel): Ansøgning om godkendelse som adoptant Mandens fulde navn: Kvindens fulde navn: P-tal: Statsborgerskab: Adresse: P-tal: Statsborgerskab: Adresse: Kommune:

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Sygdom i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Sygdom i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Sygdom i malerfaget 2 Sygdom i malerfaget Af Heinrich Søndengaard Nielsen, 2011. Danske Malermestre 2011 Teksterne må kun kopieres og eftergøres af medlemmer af Danske

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene Forsikringstager Navn Postnr. E-mail By Skadenr. (udfyldes af Codan) Policenr. Tlf. privat Tlf. arbejde

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Vigtigt at vide om sygdom

Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom indeholder en gennemgang af nogle problemstillinger, som du skal være opmærksom, hvis du har sygemeldte medarbejdere. Syge medarbejdere vil ofte kunne

Læs mere

SKADEANMELDELSE Tandskade

SKADEANMELDELSE Tandskade Skadeanmeldelse sendes til: AIG Europe Limited Osvald Helmuths Vej 4 DK-2000 Frederiksberg Tlf +45 91 37 53 00 Fax +45 33 11 33 40 www.aig.dk SKADEANMELDELSE Tandskade Der er vigtigt, at De udfylder anmeldelsen

Læs mere

Funktionsattest ASK 290 Hørelse

Funktionsattest ASK 290 Hørelse Funktionsattest ASK 290 Hørelse afgivet i henhold til lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr-nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller beskæftigelse:..

Læs mere

Velkommen til medlemsmøde om skattereform og nye sygedagpengeregler

Velkommen til medlemsmøde om skattereform og nye sygedagpengeregler Medlemsmøde 15 09 09 Velkommen til medlemsmøde om skattereform og nye sygedagpengeregler DI Vestsjælland DI Roskilde/Køge Bugt Medlemsmøde 15 09 09 Kl. 16.00 Velkomst. V/Hans Henningsen, formand for DI

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Sundhedsforsikring vilkår - private

Sundhedsforsikring vilkår - private 1. Udbyder 1.1 Doctorservice Sundhedsforsikring udbydes af. 1.2 har fysisk adresse på Flæsketorvet 68,1., 1711 København V, CVR-nummer: 29525129. 1.3 Den erhvervsmæssige hovedaktivitet hos er lægefaglig

Læs mere

refusion af sygedagpenge

refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM... refusion af sygedagpenge SIDE 1 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskravet over for kommunen 3 2.2 Kommunens opfølgning, herunder oplysningsskema

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og Kommune om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen

Samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og Kommune om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen Samarbejdsaftale om sundhedskoordinator og klinisk funktion Samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og Kommune om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Lægeerklæring til brug ved Justitsministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret

Lægeerklæring til brug ved Justitsministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret Lægeerklæring til brug ved Justitsministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret Erklæringen udfyldes af lægen og skal udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser,

Læs mere

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem 1. Indledning I Danmark kommer op imod 20.000 personer hvert år alvorligt til skade i trafikken. Antallet af dødsfald er heldigvis faldet meget betydeligt

Læs mere

TILMELDING eller ÆNDRING til CS FRIVILLIGE FORSIKRING aftale 90025

TILMELDING eller ÆNDRING til CS FRIVILLIGE FORSIKRING aftale 90025 TILMELDING eller ÆNDRING til CS FRIVILLIGE FORSIKRING aftale 90025 Jeg er medlem af CS og ønsker tilmelding/ændring af ovennævnte forsikring pr. / 20_ Forsikringen skal også dække min ægtefælle samlever

Læs mere

Funktionsattest ASK 330 Underarm

Funktionsattest ASK 330 Underarm Funktionsattest ASK 330 Underarm afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Juridiske aspekter ved telemedicin. Alice Stærdahl Andersen Jurist, OUH

Juridiske aspekter ved telemedicin. Alice Stærdahl Andersen Jurist, OUH Juridiske aspekter ved telemedicin Alice Stærdahl Andersen Jurist, OUH De næste 15 minutter: MAST-MODELLEN trin 1 overordnet lovgivning MAST-MODELLEN trin 2 det konkrete projekt: Hvem er aktørerne? Hvilke

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Valg af forsikringsdækninger i gruppeordningen 1.1.2008:

Valg af forsikringsdækninger i gruppeordningen 1.1.2008: Indmeldelse i Gruppeordning KJP/PPP Personoplysninger Navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Stilling Medlem af Forbundet Ja Nej Arbejdsgiver Cvr.nr.: Ansat pr. / - 2008 Indmeldelse i gruppeordningen Freelancer

Læs mere

Personalepolitik vedr. sygefravær

Personalepolitik vedr. sygefravær Personalepolitik vedr. sygefravær Personaleafdelingen ved Århus kommune har i 2007 fastsat og præciseret en række procedureforhold, herunder indført minimumsstandarder i forbindelse med opfølgning på medarbejderes

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Viborg Kommune om rådgivning og vurdering fra sundhedskoordinator og Klinisk Funktion

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Viborg Kommune om rådgivning og vurdering fra sundhedskoordinator og Klinisk Funktion Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Viborg Kommune om rådgivning og vurdering fra sundhedskoordinator og Klinisk Funktion 1 1. Aftalens parter 1.1. Aftalens regionale part 1.2. Aftalens kommunale

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere