Attester. Lovgivning: Autorisationsloven. Attester. Autorisationsloven 20 om erklæringer afgivet af aut. sundhedspersoner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Attester. Lovgivning: Autorisationsloven. Attester. Autorisationsloven 20 om erklæringer afgivet af aut. sundhedspersoner"

Transkript

1 Attester Attester Generelt om lovgivning videregivelse af oplysninger - samtykke Attestation af sygdom spec. om mulighedsattesten Social-lægeligt samarbejde Aftaler med forsikringsselskaber Attestetik Andre attester Litteratur Internetkilder Ved en lægeattest forstås enhver skriftlig udtalelse om en persons sundhedstilstand eller dødsårsag, som udarbejdes til brug i retsforhold. Uden for attestbegrebet falder således epikriser, lægebreve og udskrivningsbreve, som har til formål at sikre god dokumentation og kommunikation om konkrete behandlingsforløb. Juridisk set er der ingen forskel mellem en lægeattest og en lægeerklæring. autorisationsloven (tidl. lægeloven) straffeloven IM s bekendtgørelse nr. 212 af 20. juni 1935 forvaltningsloven persondataloven sundhedsloven Lovgivning lov om patienters retsstilling meddelelse fra sst om unødig forhalelse sygedagpengeloven lov om arbejdsskadesikring lov om delpension lov om social service lov om brug af helbredsoplysninger forsikringsaftaleloven > lægefagligt > ret og etik > lovsamling Lovgivning: Autorisationsloven 17. En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sin virksomhed forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed Autorisationsloven 20 om erklæringer afgivet af aut. sundhedspersoner..man skal ved udfærdigelse af erklæringer udvise omhu og uhildethed 1

2 Under strafansvar Afgivelse af urigtig erklæring og bevidnelse af noget som den pågældende ikke har viden om, kan straffes efter straffelovens 162, 163 og 175, stk. 1 (lov nr af 5. oktober 2006). Strafferammen omfatter såvel bøde, hæfte og fængsel i helt op til 3 år. Case fra PKN: Moderen til 2 børn på henholdsvis 9 og 11 år kontaktede en praktiserende læge, som ikke var børnenes sædvanlige læge, med henblik på udfærdigelse af lægeerklæringer vedrørende børnene. Lægen undersøgte børnene, hvorefter han udfærdigede to enslydende erklæringer om, at begge børn havde haft mavesmerter og diarré. Århus d. d.d. Det attesteres herved at NN cpr har haft mavesmerter og diare fra d. x.x. til d. y.y. Underskrift (Navn - adresse) Case fra PKN: Lægeerklæringerne var ikke stemplede, og der var ikke anført nogen diagnose. Det fremgår ikke af de to lægeerklæringer, hvem de var udstedt til, og det blev ikke anført i erklæringerne, at lægen ikke var børnenes sædvanlige praktiserende læge, eller hvorfra de angivne oplysninger stammer. Der blev bla. klaget over, at lægen stillede en forkert diagnose, at lægeerklæringerne var udfærdiget på et utilstrækkeligt grundlag, samt at lægeattesten ikke var udfærdiget af børnenes egen læge. Case: PKN afgørelse Nævnet fandt grundlag for kritik af den praktiserende læge, idet nævnet bla. lagde vægt på, at det ikke med tilstrækkelig tydelighed fremgik af lægeerklæringerne, hvorfra de angivne oplysninger i erklæringerne stammer, og at det ikke med tilstrækkelig tydelighed fremgik, at lægen ikke var børnenes sædvanlige læge. Bekendtgørelse no. 212 om afgivelse af lægeerklæringer af 20/ Fra 1. jan 2011 : Patientombuddet..lægen skal ikke afgive erklæring om sygdomme eller forhold, som han ikke har fornødent kendskab til Attesten skal indeholde en sikker identifikation af patienten og lægen. Attesten skal så vidt muligt formuleres, så den er forståelig for ikke-læger. 2

3 fortsat Oplysningerne skal have en sådan karakter, at formålet med erklæringen opfyldes. Attesten skal angive, på hvilken måde lægen har opnået sin viden, det vil sige, om attesten er baseret på egen undersøgelse og oplysninger om patienten, eller om den baseres på oplysninger fra andres journaler eller lignende. dato for sidste personlige undersøgelse Autorisationsloven 20 om erklæringer afgivet af aut. sundhedspersoner man skal ved udfærdigelse af erklæringer udvise omhu og uhildethed... man er forpligtet til afgivelse af erklæring i forhold til offentlige myndigheder Efter stedfunden undersøgelse må afgivelse af erklæringen ikke unødigt forhales Tavshedspligten Samtykke (sundhedsloven) Sundhedslovens 40 Forvaltningslovens 27 Videregivelse af oplysninger kan ske med patientsamtykke/ fuldmagt, som led i en lovbestemt oplysningspligt Videregivelse af oplysninger til eksterne tredjeparter, fx advokater, forsikringsselskaber, faglige organisationer, kan kun ske, hvis patienten har afgivet et udtrykkeligt, skriftligt samtykke til videregivelsen. Lægeforeningens etiske regler 5 Det skal af samtykkeerklæringen fremgå, hvilke oplysninger der må videregives, og hvad oplysningerne skal bruges til. Samtykket bortfalder efter 1 år, hvis intet andet er angivet. Det er den læge, der er i besiddelse af oplysningerne, der skal afgøre, om en videregivelse er berettiget. Sundhedsloven - samtykke Sundhedsjura Regler om sundhedspersoners videregivelse af fortrolige oplysninger findes i sundhedslovens Med patientens samtykke kan sundhedspersoner til andre formål end behandling videregive oplysninger om patientens helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger til myndigheder, organisationer, private personer m.fl Samtykkekravet anses for opfyldt når kommunen har indhentet samtykke efter 11 stk. 1 i retssikkerhedsloven. 3

4 Retssikkerhedsloven - samtykke 11. 1) Myndigheden kan, efter forudgående samtykke, fra den der søger om eller får hjælp forlange at andre sygehuse, læger, psykologer, andre aut. sundhedspersoner, giver oplysninger om den pågældende, der er nødvendige for at behandle sagen. b) hvis borgeren ikke medvirker eller ikke giver samtykke til, at kommunen indhenter oplysninger, skal kommunen behandle sagen om hjælp på det foreliggende grundlag medmindre oplysningerne kan indhentes uden samtykke. Persondataloven Klart og sagligt formål ved enhver indsamling af persondata De sociale myndigheder skal skriftligt formulere, hvilke typer persondata, der indsamles - f.eks. sag om førtidspension Krav om direkte orientering af borgeren Fra hverdagen: Det er mandag. Allan har noget løs tilknytning til arbejdsmarkedet og har ofte enkeltsygedage. Han havde 1. sygedag i fredags med tynd mave, skulle have arbejdet hele weekenden. Regner med at gå på arbejde på aftenhold i dag. Nu kommer han og beder om lægeerklæring for sygedagen i fredags, det har arbejdsgiveren forlangt. Lægeattest ved sygefravær Lægeerklæring om uarbejdsdygtighed Arbejdsgiver og ansat har behov for lægelig vejledning for at sikre, at den ansatte kan fortsætte på sin arbejdsplads trods helbredsproblemer > MULIGHEDSERKLÆRING 4

5 Mulighedserklæring Er indført pr. 5. oktober 2009 Lægeerklæring om uarbejdsdygtighed er erstattet af MULIGHEDSERKLÆRINGEN Attesten har til formål at bidrage til fastholdelsen af medarbejdere i arbejde. Udgangspunktet er arbejdspladsens egne forslag til kompenserende ændringer i sygemeldtes arbejdsforhold. Mulighedserklæring Ved kortvarigt, ved gentaget eller ved langvarigt sygefravær. Arbejdsgiveren kan forlange den lavet på et hvilket som helst tidspunkt i forløbet Del 1 udfyldes på arbejdspladsen på baggrund af sygesamtale med medarbejderen Del 2 udfyldes af lægen på baggrund af oplysningerne i del 1 Mulighedserklæring del 1 Sygedagpengeloven giver arbejdsgiveren ret til at indkalde til sygesamtale. Kan foregå som rundbordssamtale, telefonsamtale el. møde m. arbejdsleder Fælles beskrivelse af funktionsnedsættelser, påvirkede arbejdsfunktioner og evt. skåneinitiativer Arbejdspladserne er blevet tilbudt kurser og juridisk vejledning. Gennemgang af begrænsninger i funktionsevne Oplister påvirkede arbejdsfunktioner Skøn over varighed Ændringer som kan kompensere f.eks.: omplacering, ændringer i arbejdets omfang, ændret indretning, ændret arbejdstid. Mulighedserklæring del 2 Udfyldes af lægen Indeholder lægens vurderinger af oplysningerne i del 1, plus lægens evt. forslag til skåneinitiativer, forventet varighed af disse og hvor længe helt eller delvist fravær er påkrævet. Arbejdsgiver kan fastsætte en rimelig frist for modtagelse af oplysningerne. Er de beskrevne arbejdsforhold forsvarlige? Tilrådes der fravær fra arbejdet? Reduktionsgrad? Uddybning i fh.til pkt. 7 Varighed? Udleveres til patienten der afleverer den til arbejdsgiver 5

6 Mulighedserklæring kan bruges ved: Længerevarende sygefravær Sygefravær ved alvorlig sygdom Sygefravær under graviditet Hyppigt kortvarigt sygefravær Fortsat nedsat arbejdsfunktionsevne efter udløb af den periode, der er angivet i tidl. udfærdiget Mulighedserklæring vedr. samme fraværsepisode Helbredsoplysningsloven gælder fortsat. Derfor ikke diagnoser el. andre sygdomsspecifikke oplysninger i mulighedserklæringen. Krav til arbejdspladsen Arbejdsgiver skal senest i 4. sygeuge holde sygesamtale med medarbejderen. Samtalen skal have fokus på muligheder for tilpasning af arbejdet og hel eller delvis tilbagevenden, evt. handlingsplan. Ikrafttræden 4. januar 2010 Lægeattest ved sygefravær Arbejdsgiver og ansat har behov for lægelig vejledning for at sikre, at den ansatte kan fortsætte på sin arbejdsplads trods helbredsproblemer > MULIGHEDSERKLÆRING Arbejdsgiver har behov for lægelig dokumentation for, at den ansattes fravær er lovligt (dvs. at det skyldes sygdom) > FRIATTEST Friattest Med hjemmel i funktionærloven og arbejdsretslig domspraksis med det sigte at dokumentere lovlig grund til fravær f. ex. : Den sygemeldte ser sig ikke i stand til at medvirke til sygesamtalen Sygemelding i opsigelsesperioden Sygemelding i ferie Arbejdsgiver ønsker at afskedige med begrundelse i ansattes sygdom Fortsat fuldtidsfravær efter udløbet sygemeldingsperiode Friattest Udfærdigelse af friattest bør hvile på skriftlig anmodning med angivelse af: Hvortil skal regningen sendes Hvilken fraværsperiode ønskes vurderet Ønskes der prognose for evt. fortsat fravær Beskrivelse af forhold, så lægen kan vurdere om friattest er egnet. Vedr. teksten i friattesten - følg attestudvalgets vejledning : > lægefagligt > attester > mulighedserklæring > lægeattest ved sygefravær 6

7 Sygedagpengesagen Kortvarig sygdom = de 3 første uger af sygdomsperioden = arbejdsgiverperioden Længere varende sygdom = perioden efter de første 3 uger = Sygedagpengesagen Kommunen udbetaler sygedagpenge til den sygemeldte eller refusion til arbejdsgiveren såfremt den sygemeldte får løn under sygdommen. Fra hverdagen: Sagsbehandler Bodil S. ringer for at drøfte Daniels sygemelding med dig. Daniel på 48 år er sygemeldt med et hælbrud. Han er i gang med en voksenlærlingeuddannelse som tømrer. Sagsbehandleren er i tvivl om hans uddannelse og arbejdsevne på lang sigt er truet. Hvad gør du? Socialt-lægeligt samarbejde 2009 Lægeforeningens Attestudvalg og KL Findes på " lægefagligt " attester socialt-lægeligt samarbejde Det socialt-lægelige samarbejde Blanketter der indgår i aftalen om det soc. medicinske samarbejde anvendes alene til udveksling af oplysning mellem læger og kommuner kommune som social myndighed men derimod ikke som arbejdsgiver Attesterne kan alene anvendes til de formål, der fremgår af denne aftalen Lægeforeningens attestudvalg og Kommunernes landsforening Socialt-lægeligt samarbejde Rekvirentens pligt at sørge for at have lovhjemmel til indhentning af oplysninger Den, der videregiver oplysninger har ansvaret for at relevante og kun relevante oplysninger videregives Rekvirenten skal konkretisere hvilke oplysninger der er brug for og til hvilket formål 7

8 Telefoniske henvendelser: Telefoniske henvendelser kan anvendes til at afklare enkel soc. med. problemstillinger eller som indledende orienteringer forud for en egentlig sagsbehandling hvori der evt. kan indgå indhentning af attestationsmateriale fra læge. De kan ikke anvendes til indhentning af oplysninger, der normalt indhentes via attester aftalt i det socialtlægelige samarbejde. Vedr. tabletbehandlede diabetikere er der aftale om at telefonisk bekræftelse af diagnose og behov for bsmåling er i orden. SYGEDAGPENGE kommunens bord Kommunal opfølgning efter 8 uger Er der tale om fortsat uarbejdsdygtighed? Skal raskmelding afventes? Er der behov for yderligere behandling? Er der risiko for, at den sygemeldte ikke kan vende tilbage til sit hidtidige arbejde? Er der tale om revalidering? Er der tale om en pensionssag? Skal der indhentes yderligere dokumentationsmateriale? Er der behov for yderligere tiltag? Sagsbehandlingen De almindeligste lægeattester: LÆ 255 Attest om mulighed for at varetage arbejde. LÆ 125 Statusattest. LÆ 135 Specifik helbredsattest. LÆ 145 Generel helbredsattest. LÆ 225 Attest vedr. kronisk sygdom ( 56) LÆ 235 Attest vedr. sygdom i forb. med graviditet eller risiko for fosterskader. LÆ 165 Forslag om socialmedicinsk sagsbehandling. Anmodning om attest nøje beskrivelse af formålet beskrivelse af helbredsklager der angives som årsag til ansøgning andre relevante sociale og lægelige oplysninger spørgsmål inden for rammerne af den enkelte attest evt. afgrænsning af relevant tidsrum Den gode lægeattest er uhildet og omhyggelig og redegør alene for forhold lægen kender til. besvarer (om muligt) de formulerede spørgsmål. er målrettet og medtager alene relevant helbredsinformation. begrunder en vurdering af den sociale funktionsevne, typisk i forhold til arbejdsmarkedet. er loyal over for patienten, som principielt bør kende indholdet forholder sig til funktionsevne ikke til udmøntning af ydelse 8

9 Fra hverdagen : Kommunen fremsender i slutningen af marts d.å. anmodning om statusattest på Peter, som i henhold til anmodningens oplysninger har været sygemeldt pga. svimmelhed siden januar måned. Du har sidst set ham i konsultationen med svimmelhed i slutningen af december 09. Da blev der ikke talt om sygemelding, men han blev henvist til ØNH-læge. Epikrisen beskriver labyrintit. Omtaler ikke sygemelding. LÆ 125 Statusattest Skal kunne besvares på grundlag af foreliggende journalmateriale Kort resumé af sygdomsforløb og en vurdering af helbredsforholdene i forhold til kommunens sagsbehandling Tidsfrister 7 Efter stedfunden undersøgelse må afgivelse af erklæringen ikke unødigt forhales Tidsfrister: LÆ 255 hurtigst muligt og senest 2 uger + 3 hverdage efter at den sygemeldte har rettet henv. til lægen mhp. tidsbestilling LÆ dg. Efter anmodning fra kommunen LÆ dg. efter undersøgelse og senest 30 dage efter anmodning fra kommunen LÆ dg. efter undersøgelse og senest 30 dage efter anmodning fra kommunen LÆ dg. efter konsultationen og senest 14 dage efter at den sygemeldte har modtaget anmodningen Attestnøglen > lægefagligt > attester > attestnøglen Forsikringsselskaber og pensionskasser Lovgivning på området: forsikringsaftaleloven Aftale mellem Lægeforeningen og Forsikring & Pension 2009 Findes på laeger.dk > lægefagligt > attester > forsikringsselskaber 9

10 Forsikringsselskaber/pensionskasse Den forsikrede har pligt til at afgive helbredsoplysninger såvel v. optagelse som ved forsikringsbegivenhed. Der afgives samtykke til indhentelse af alle de nødvendige oplysninger Lægen skal sikre sig at der foreligger samtykke, en samtykkeerklæring er gyldig i 1 år et samtykke til tegning og et til forsikringsbegivenhed. Lægens pligter ved oplysninger til forsikringsselskaber Omhu og uhildethed Bestræbe sig på at afgive objektivt skøn Forpligtet til at sikre at forsikringsselskaber/ pensionskasser får alle de nødvendige helbredsoplysninger Ingen tidsgrænse for oplysninger der kan indhentes, kun skal de være relevante for selskabets behandling af sagen Procedure Selskabet indhenter et samtykke hos patienten. Kopi af dette samtykke, som ikke må være mere end et år gammelt, fremsendes til lægen sammen med anmodningen om forsikringserklæringen. På anmodningen skal selskabet beskrive, hvilke klager patienten angiver samt præcisere hvilke supplerende helbredsoplysninger (evt. journalkopier) selskabet ønsker i forbindelse hermed. Desuden skal selskabet beskrive, for hvilken periode de ønsker oplysningerne. Såfremt forsikringsselskabet/pensionskassen ønsker oplysninger fra 5 år eller mere før tegningstidspunktet, skal selskabet særligt specificere, hvorfor de ønsker disse oplysninger. Lægen skal sikre sig, at samtykket er tilstrækkeligt og gyldigt, at der ikke videregives oplysninger om 3. mand, samt at der kun videregives relevante oplysninger. De ønskede relevante oplysninger fremsendes sammen med en regning for medgået tid til selskabet. Funktionsattester Aftalte blanketter til Forsikring & Pension Helbredsattest v. forsikringstegning eller optagelse i pensionskasse Hvis en patient ønsker udeladt oplysninger, som må antages at have betydning for forsikringsselskabet, skal lægen afvise at medvirke. 10

11 Forsikringserklæringen - anmodning Forsikringserklæringen lægens svar Tidsfrister Lægen skal informere selskabet eller pensionskassen, hvis attesten ikke kan fremsendes i udfyldt stand inden for 14 dage efter lægen har modtaget blanketten og/eller har undersøgt patienten. Fristen vil dog være længere, hvis lægen skal afvente svar på supplerende undersøgelser Forsikringsbegreber Stationærtidspunkt: (en dato som kan være konkret eller skønsmæssigt begrundet) - er det tidspunkt, hvor det må antages, at der ikke længere indtræder en blivende bedring af skadens følger. Når stationærtidspunktet indtræder, kan de varige følger efter skaden vurderes. - Oplysninger om behandlinger og effekten heraf indgår i vurderingen af stationærtidspunktet. - Genoptagelse af arbejde, kan indgå i fastsættelsen af stationærtidspunktet. Forsikringsbegreber Méntabel Méngrad : fastsættes af arbejdsskadestyrelsen (evt. på anmodning af forsikringsselskab) på grundlag af relevante lægelige oplysninger. Det varige mén fastsættes efter en vurdering af skadens følger og omfatter de fysiske og/eller psykiske gener, som skaden medfører. Varigt mén vurderes ved at fastsætte en méngrad. Méngraden er det samme som den medicinske invaliditetsgrad. 11

12 Forsikringsbegreber Erhvervsevnetab : fastsættes som hovedregel på grundlag af en øknomisk prognose over borgerens aktuelle indkomst og den indkomst borgeren måtte antages at ville have haft, hvis skaden ikke var sket. Hvis tabet er < 15 % ydes der ikke erstatning Andre attester f. ex.: Ophørsattesten Rådighedsattesten Dykkerattest Handicapskilte Udvekslingsstudent au pair - Lovligt forfald Adoptionsattest Attest til sygeforsikringen danmark Patientforsikringen Natarbejde Lægeforeningens Attestudvalg Attestudvalget er bemyndiget til efter godkendelse af Hovedbestyrelsen at påbyde Lægeforeningens medlemmer ikke at udstede attester, som udvalget ikke har kunnet godkende eller opnå overenskomst om, samt til ikke at benytte blanketter, der ikke er godkendt af udvalget. Lægeforeningens Attestudvalg Skriftlige henvendelser om attester eller takster bedes - med anonymisering af patientdata i selve attesten og med angivelse af lægens direkte telefonnummer - rettet til: Lægeforeningens Attestudvalg Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø. Attestetik - inhabilitet Inhabilitet foreligger, når en afgørelse træffes under omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om beslutningstagerens upartiskhed, fordi han eller hun kan være påvirket af uvedkommende interesser eller præget af en interessekollision. Udgangspunktet er, at regler om inhabilitet gælder for personer, som deltager i offentlig forvaltning, jf. forvaltningslovens 3-6 (lov nr. 571 af 1985), men der gælder også regler for privat praktiserende læger i forbindelse med fx attestudstedelse, hvor der stilles krav om uhildethed, jf. autorisationslovens 20 (lov nr. 451 af 22. maj 2006) Speciel inhabilitet Speciel inhabilitet foreligger, når en beslutningstager ud fra en objektiv vurdering kan have personlig interesse i en konkret sags udfald. Såfremt der foreligger speciel inhabilitet, er en afgørelse ugyldig. De samme principper gælder for privatpraktiserende lægers attestudstedelse. forvaltningslovens 3-6 (lov nr. 571 af 1985). 12

13 Slægtsinhabilitet Slægtskabsinhabilitet foreligger hos den, som medvirker i en afgørelse, som har betydning for vedkommendes ægtefælle eller familie i øvrigt. Slægtskabet gælder i op- eller nedstigende "arvelinie" og til og med søskendes børn. Litteratur Attestnøglen lægeforeningen Socialt lægeligt samarbejde Håndbog i forsikringsmedicin - Lægeforeningen ISBN: ASK Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne ASK Méntabel MPL 2006 Når læger involveres i sygemelding Litteratur Socialleksikon sider 190 kr. November 2003 Kan købes i boghandelen ISBN ISSN Niels Michelsen, Britt T. Jensen, Claus Vinther Nielsen, hæftet, 434 sider, udgave/oplag: 01/01, årgang: 2004, ISBN: Denne bog er uundværlig for alle, der arbejder i sundhedssystemet som opslagsbog for praktiserende læger, hospitalslæger og ansatte i kommunale socialforvaltninger. Bogen er desuden pensum på medicinuddannelsen. Links Læger.dk > lægefagligt > ret og etik > lovsamling > etik Læger.dk > lægefagligt > attester > attestnøglen > mulighedserklæring attester > mulighedserklæring > lægeattest ved sygefravær > soc.lægeligt samarbejde > forsikringsselskaber forsikringogpension.dk ams.dk > sygefravær guide ask.dk > love og satser > beregn selv BONUS MATERIALE Fra hverdagen: Lasse, tømrer, har fået konstateret mesotheliom. Han har været syg et år med tilbagevendende pleuraexudat, men først nu er diagnosen stillet. Har kun haft korte sygemeldinger til nu. Han har smerter i ryggen og får contalgin 30 mg * 2, ser kronisk medtaget ud. Er i gang med kemobehandling har kun fået lovning på at man måske kan bremse sygdommen lidt. Skal snakke med arbejdsmediciner om et par dg. formentlig bliver sygdommen anerkendt som asbestforårsaget. Kommer med LÆ 255, kommunen har afkrydset at de ønsker del 1, Lasse synes også det må være nok. 13

14 LÆ 255 Attest om mulighed for at varetage et arbejde Del 1 eller del 1 og 2 Anvendes mhp at vurdere sygemeldtes ressourcer og muligheder for at genoptage arbejdet helt eller delvist Del 2 Kræver patientens aktive medvirken Lovgivning - tavshedspligten Enhver læge er omfattet af sundhedslovens 40, stk. 1 (lov nr. 95 af 7. februar 2008), som pålægger tavshedspligt om alt, hvad læger erfarer eller får formodning om angående deres patienters privatliv. Tavshedspligten gælder også efter en patients død. Tavshedspligten omfatter også lægers medhjælpende personale. Alle offentligt ansatte læger er herudover omfattet af forvaltningslovens 27 (lov nr af 7. december 2007), hvorefter den, der virker inden for offentlig forvaltning, har tavshedspligt. Tavshedspligten.fortsat Lægeforeningens etiske regler 5: Patientens krav på diskretion/den lægelige tavshedspligt Det er en patients ret, at oplysninger om helbredsmæssige og andre personlige forhold, som er afgivet til en læge, ikke uden patientens samtykke videregives til andre, som ikke er fagligt impliceret i undersøgelse og behandling af patienten... I tilfælde, hvor lovgivningen forpligter en læge til at udtale sig til en offentlig myndighed om en patients helbredsmæssige eller personlige forhold, skal videregivelsen begrænses til kun at omfatte oplysninger, der er absolut nødvendige for sagsbehandlingen. Kortfattet oversigt over mulighederne på arbejdsmarkedet -efter længere varende sygemelding -når arbejdsfunktioner må opgives -når hidtidigt arbejde må opgives Findes på sygehusviborg.dk under arbejdsmedicinsk klinik: publikationer Fra hverdagen Bente sidder i konsultationen og græder. Hun har sygemeldt sig for et par dage siden, butikschefen har været efter hende flere gange. Det er så urimelige arbejdsforhold, de skal finde sig i -urimelig kritik og de kan næsten ikke få deres pauser. Der er en anden, som har fået en langtidssygemelding hos sin læge. Bente vil ikke tilbage igen, hun har ondt i maven og kvalme, når hun skal på arbejde. Hun vil sige op og fagforeningen har sagt, du skal sygemelde hende og give hende en attest, så hun kan undgå karantæne. Ugeskr Læger 2001;163(10):1481 Sygemeldinger og arbejdspladsproblemer Lægen skal undgå et blive en brik i en fagretslig strid. Ved formodede arbejdspladsproblemer henvises patienten straks til sin faglige organisation. 14

15 En sygemelding ved formodede arbejdspladsproblemer - herunder opsigelse - bør højst være af ret få dages varighed, medmindre andre sygdomsmæssige forhold gør sig gældende. Lægen bør straks klargøre for patienten, at der ikke ved formodede arbejdspladsproblemer vil kunne sygemeldes i længere tid. Til attestation af en sygdoms varighed anvendes den godkendte Lægeerklæring om uarbejdsdygtighed, og der skal svares på de spørgsmål, blanketten stiller. Der må ikke på blanketten meddeles andre oplysninger. Hvis Lægeerklæring om uarbejdsdygtighed udstedes på et tidspunkt, hvor der ikke længere er lægelig indikation for sygemelding, anføres som varighed»0 dage«fra attestens udstedelsesdag. Case fra PKN En 29-årig mand konsulterede sin praktiserende læge blandt andet på grund af, dårlig nattesøvn, stress, nedtrykthed samt problemer på arbejdspladsen. Lægen sygemeldte derfor patienten i 3 uger. Da de 3 uger var gået bad patienten om, at sygemeldingen blev forlænget, hvilket lægen ikke mente, at der var grundlag for. Der blev klaget over, at lægen afviste at forlænge sygemeldingen Case: PKN afgørelse Nævnet fandt ikke grundlag for at kritisere lægen. Nævnet oplyste, at problematiske arbejdsforhold kunne medføre helbredsmæssige påvirkninger i en grad, som kunne karakteriseres som sygelige, og som ofte gav anledning til henvendelse til egen læge. Afhængig af symptomernes sværhedsgrad og påvirkningen af arbejdsevnen kunne der være grundlag for en korterevarende sygemelding, almindeligvis 2-3 uger, for at bringe en vis ro i symptomerne. Sygemeldinger vedrører diagnosticerede sygelige tilstande og kan ikke anvendes til at kompensere for problematiske arbejdsforhold og uheldige omstændigheder ved arbejdsforholds ophør. Case fra PKN Praktiserende læge udfærdigede en statusattest til kommunen vedrørende NN, som første gang var set i hendes praksis den 10. juli 1998, 2 måneder efter sidste fødsel. Af statusattesten fremgik bl.a., at NN ved henvendelse den 10. juli 1998 klagede over knæ- og lændesmerter, at hun den 2. oktober 1998 blev henvist til fysioterapeut, og fik smertestillende medicin for rygsmerter, og at hun den 9. november 1998 anmodede om hjemmefysioterapi. Lægen har i statusattesten endvidere anført: "Jeg har ingen papirer fra yderligere undersøgelser af hendes ryg, vi har ment, at det drejede sig om overbelastning efter fødslen. Jeg ser ingen speciel medicinsk grund til betaling fra det offentliges kasser, men udefra kommende tilflyttere prøver altid at få alt betalt. Hvem lover dem det?????-" Case: PKN afgørelse Nævnet har lagt vægt på, at det af erklæringen fremgår, at lægen gjorde rede for sygehistorien og ud fra denne vurderede, at der kunne være tale om overbelastning som følge af en fødsel. Nævnet har endvidere lagt vægt på, at der var overensstemmelse mellem lægens vurdering af NN samt en efterfølgende vurdering fra en overlæge. Patientklagenævnet finder på den baggrund, at lægen har levet op til den almindelig anerkendte faglige standard, i forbindelse med vurderingen af NN. Nævnet finder imidlertid, at lægen ved sine subjektivt, helt udokumenterede bemærkninger om, udefra kommende tilflyttere, har undladt at udvise den uhildethed, som efter lægeloven kræves ved udfærdigelse af erklæringer, som en læge afgiver i sin egenskab af læge, og skal udtale sin kritik heraf. 15

Personnummer. 1. og 2. del

Personnummer. 1. og 2. del LÆ 251 Sendes til Oplyses ved henvendelser Personnummer Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde (Kan ikke anvendes af kommunen som arbejdsgiver) Du bedes venligst med det samme henvende

Læs mere

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter.

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter. AFTALE Mellem Den Almindelige Danske Lægeforening og Rådet for Dansk Forsikring og Pension (nedenfor benævnt parterne) indgås herved nedenstående aftale om procedure for forsikringsselskabers og pensionskassers

Læs mere

Lægedage 2015. Attester anno 2015 -en opdatering

Lægedage 2015. Attester anno 2015 -en opdatering Lægedage 2015 Attester anno 2015 -en opdatering Attester fra dagligdagen i praksis - Generelle regler om udfærdigelse af attester - Underretninger til kommunen om børn - Mulighedserklæringen og frihåndsattester

Læs mere

Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest

Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest NOTAT 7. april 2010 Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest J.nr. 3.kt./ssc/ath Baggrund Sygefravær har hvert år store omkostninger, både for det enkelte menneske og for samfundet.

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

LÆGEATTESTER 2015- Jobcentrets guide i brug af lægeattester Attestsamarbejdet med praktiserende læger i Aarhus Kommune

LÆGEATTESTER 2015- Jobcentrets guide i brug af lægeattester Attestsamarbejdet med praktiserende læger i Aarhus Kommune LÆGEATTESTER 2015- Jobcentrets guide i brug af lægeattester Attestsamarbejdet med praktiserende læger i Aarhus Kommune Jobcentrets guide i brug af lægeattester 1 KOLOFON Fotos: Colourbox Tekst: Jobcenter

Læs mere

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år.

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år. Dok.nr: 46058 v1 Ref.: IME/hajadm E-mail: ime@frinet.dk Til: * Kopi: * 23. marts 2009 Fra: * Notat: * Nye lov ved sygeperioder Lovændringen medfører, at arbejdsgiveren nu skal spille en langt mere aktiv

Læs mere

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift:

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift: ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns CPR-nr.: Egen læges navn og adresse: 1 Hvad er årsagen

Læs mere

Attester. Specialeuddannelsen i almen medicin Praktiserende læge Jette Dam-Hansen

Attester. Specialeuddannelsen i almen medicin Praktiserende læge Jette Dam-Hansen Attester Specialeuddannelsen i almen medicin Praktiserende læge Jette Dam-Hansen Overordnede regler Gode råd Arbejdsmarkedet Socialt lægeligt samarbejde Forsikring og Pension Diverse kørekortsattest, andet?

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

A. Besvares ved fuldstændigt erhvervsevnetab Fra hvilken dato er du fuldstændig uarbejdsdygtig? / 20

A. Besvares ved fuldstændigt erhvervsevnetab Fra hvilken dato er du fuldstændig uarbejdsdygtig? / 20 Borupvang 4 Telefon 44 74 70 35 Topdanmark Livsforsikring A/S 2750 Ballerup Fax 44 74 43 44 I: CVR-nr.: 19625087 Att. Liv Skadebehandling III: CVR-nr.: 25084098 Topdanmark Link Livsforsikring A/S CVR-nr.:

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere

ANSØGNING OM INVALIDEPENSION

ANSØGNING OM INVALIDEPENSION ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: Cpr.nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns cpr.nr.: Egen læges adresse: 1 Hvad er årsagen til din

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren?

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren? SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING AFBESTILLING AF REJSE Policenummer: Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SYGDOMSRAMTE

Læs mere

Vigtige fokuspunkter. LÆ 281 og LÆ 285 KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV. Blanket til sygedagpengeopfølgning. Version

Vigtige fokuspunkter. LÆ 281 og LÆ 285 KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV. Blanket til sygedagpengeopfølgning. Version Vigtige fokuspunkter KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV LÆ 281 og Blanket til sygedagpengeopfølgning Version 111115 Fokus på arbejdsfastholdelse Fra 1. januar 2015 skal den praktiserende læge inddrages i alle

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade)

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING Policenummer: Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR nr.: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SKADELIDTE Navn: CPR

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom v/ Mie Skovbæk Mortensen Formålet med sygedagpengeloven At yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

AU-Orientering 2/2007

AU-Orientering 2/2007 AU-Orientering 2/2007 Orientering fra Attestudvalget Juni 2007 Denne orientering indeholder følgende: 1. LÆ 255 i ændret version fra 1. juli 2007 2. Attest til Genworth Financial ved uarbejdsdygtighed

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg.

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefritagelse. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgning om præmiefritagelse Du skal udfylde ansøgningsskemaets

Læs mere

f. Får du medicin i forbindelse med din sygdom? f. Hvilken medicin?

f. Får du medicin i forbindelse med din sygdom? f. Hvilken medicin? Ansøgning om udbetaling og/eller præmiefritagelse ved nedsat erhvervsevne. Side 1 af 6 Forsikrede Dit fulde navn Cpr.nr. Adresse Postnr. By Stilling Telefon nr. Arbejdsgiver Mailadresse 1 a. Hvilken sygdom/ulykkestilfælde

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Notat om lægeerklæringer efter sygedagpengeloven

Notat om lægeerklæringer efter sygedagpengeloven Notat om lægeerklæringer efter sygedagpengeloven 8. marts 2010 1. Dokumentation for sygefravær Dokumentation Besked til virksomheden Tro- og loveerklæring Friatttest og mulighedserklæring Når en medarbejder

Læs mere

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Indhold Håndbog om sygefravær... 3 Indledning... 3 Sygemeldingen den første kontakt til arbejdspladsen... 3 Registrering af sygefravær... 4 Langvarigt

Læs mere

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Navn _Spare og Låneforeningen for Lærere og Lærerinder i Odense Helbredserklæring L Adresse Policenr. 646 972 516 0 Helbredsoplysninger for: Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Adresse Postnr. og by Ved besvarelse

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

FORENEDE GRUPPELIV. Vejledning. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på.

FORENEDE GRUPPELIV. Vejledning. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. FORENEDE GRUPPELIV Vejledning - ved ansøgning om præmiefritagelse * - invalidesum - invaliderente. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgningsskemaets

Læs mere

3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge

3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge 3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge som er målrettet arbejdsgiveren www.regionmidtjylland.dk Intentioner i ændringerne i Lov om sygedagpenge Fokus på at den sygemeldte bevarer tilknytningen

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

Århus Kommune Århus Kommune PARTNERSKABSAFTALE MED

Århus Kommune Århus Kommune PARTNERSKABSAFTALE MED Magistratens 1. Afdeling Århus Kommune Århus Kommune PARTNERSKABSAFTALE MED En partnerskabsaftale er en samarbejdskontrakt, hvor en privat eller offentlig arbejdsplads og Arbejdsmarkedsafdelingen aftaler

Læs mere

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Afdelingsleder Jes Arlaud Sygefravær det gode forløb Når medarbejderen melder sig Muligheder for sygedagpengerefusion Arbejdsgivere

Læs mere

Nye sygedagpengeregler

Nye sygedagpengeregler Nye sygedagpengeregler 23. sep. 09 Nye sygedagpengeregler Hvad betyder de for min virksomhed? Nye regler - hvorfor En del af regeringens treparts aftale om sygefravær En tidlig indsats øger syges chance

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6 acta acta acta Godkendt 1 af 6 Skagen Skipperskoles sygefraværspolitik. Skagen Skipperskoles sygdomspolitik er et sæt "spilleregler" for, hvordan ledelsen og medarbejderne i fællesskab og i praksis forebygger

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Det er derfor vigtigt, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt, som beskrevet nedenfor.

Læs mere

Funktionsattest ASK 210 Psykiske følger

Funktionsattest ASK 210 Psykiske følger Funktionsattest ASK 210 Psykiske følger afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling

Læs mere

Udkast til. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Udkast til. Kapitel 1 Anvendelsesområde Udkast til Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. I medfør af 1725 e, stk. 1 og 2, i lov

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Lægeerklæringer. Sammenfatning. nævnets praksis. vedrørende. Sundhedsvæsenets Patientklagenævn

Lægeerklæringer. Sammenfatning. nævnets praksis. vedrørende. Sundhedsvæsenets Patientklagenævn Sundhedsvæsenets Patientklagenævn Sammenfatning af nævnets praksis vedrørende Lægeerklæringer 1998-2006 December 2006 Fuldmægtig, cand. jur. Annelise Andersen Fuldmægtig, cand. jur. Lene Paikjær Jensen

Læs mere

ANMELDELSE AF SYGDOM/LIDELSE

ANMELDELSE AF SYGDOM/LIDELSE ANMELDELSE AF SYGDOM/LIDELSE SUNDHEDSSIKRING Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Danmark Telefon 70 25 02 03 Forsikringsnr. Navn CPR-nr. Adresse Telefonnr. Mobilnr. Udfyldes af forsikrede. Alle

Læs mere

1a: 1b: Helbredserklæring 2. Forsikrede

1a: 1b: Helbredserklæring 2. Forsikrede Helbredserklæring 2 Side 1 af 5 Forsikrede Dit fulde navn Cpr.nr. Postnr. og by Evt. mailadresse Stilling Telefon Når du udfylder helbredserklæringen, er det vigtigt, at du: Besvarer alle spørgsmål omhyggeligt

Læs mere

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Attesten udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser, skal det danske udtryk tilføjes. Lægen skal

Læs mere

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering.

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering. Den 9. juni 2009 Oversigt over status for implementering af trepartsaftalen Forslag til ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Uarbejdsdygtighed - i lovens og lægens forstand

Uarbejdsdygtighed - i lovens og lægens forstand Uarbejdsdygtighed - i lovens og lægens forstand v. overlæge Kenneth Kibsgård www.socialmedicin.rm.dk Sygedagpengeloven 7, stk. 1: Retten til sygedagpenge er betinget af, at en person er uarbejdsdygtig

Læs mere

Oplysninger for læge og forsikringssøgende/skadelidte:

Oplysninger for læge og forsikringssøgende/skadelidte: Oplysninger for læge og forsikringssøgende/skadelidte: Attesten indgår som en del af aftalen mellem Forsikring & Pension og Lægeforeningen om attester og helbredsoplysninger mv. Til lægen Information til

Læs mere

Arbejdsmedicin. Teoretisk speciallægeuddannelse i almen medicin. Trine Rønde Kristensen

Arbejdsmedicin. Teoretisk speciallægeuddannelse i almen medicin. Trine Rønde Kristensen Arbejdsmedicin Teoretisk speciallægeuddannelse i almen medicin Trine Rønde Kristensen Historie: 1873 Danmarks første Fabrikslov og Arbejdstilsynet 1977 Arbejdsmiljøloven 1983: Arbejdsmedicin selvstændigt

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 492 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/06397

Læs mere

Til lægen (udfyldes af selskabet): Spørgsmål 12a og 12b i attesten bedes besvaret for en periode på [10] år forud for skadestidspunktet, som er:

Til lægen (udfyldes af selskabet): Spørgsmål 12a og 12b i attesten bedes besvaret for en periode på [10] år forud for skadestidspunktet, som er: FP 420 Funktionsattest - Brystryg og lænderyg Attesten indgår som en del af aftalen mellem Forsikring & Pension og Lægeforeningen om attester og helbredsoplysninger mv. Det er aftalt mellem Forsikring

Læs mere

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Vedtaget af Hovedudvalget maj 2016 GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK / RETNINGSLINJE OM / FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR SIDE 2 / 7

Læs mere

Når læger involveres i sygemelding IV

Når læger involveres i sygemelding IV Jens Hilden, Margit Maltesen, Claus Vinther Nielsen, Niels E. Ebbehøj & Ulrik Steen Møller Vi har fået en ny lov om sygedagpenge, som trådte i kraft den 1. juli 2005. I regeringens handlingsplan»det gør

Læs mere

29. Februar 2012, VINSA Bornholm, Sygefravær hvem, hvad og hvordan? Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith, mobil 2065 7855, mail chs@cabiweb.

29. Februar 2012, VINSA Bornholm, Sygefravær hvem, hvad og hvordan? Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith, mobil 2065 7855, mail chs@cabiweb. 29. Februar 2012, VINSA Bornholm, Sygefravær hvem, hvad og hvordan? Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith, mobil 2065 7855, mail chs@cabiweb.dk 09.03.2012 Side 1 Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Socialrådgiver

Læs mere

Det Social-lægelige samarbejde. Janne Sørensen 1.Reservelæge På vej til at blive speciallæge i samfundsmedicin

Det Social-lægelige samarbejde. Janne Sørensen 1.Reservelæge På vej til at blive speciallæge i samfundsmedicin Det Social-lægelige samarbejde Janne Sørensen 1.Reservelæge På vej til at blive speciallæge i samfundsmedicin Hvad er Socialmedicin?? Klinisk Socialmedicin er den lægelige praksis, som har til formål at

Læs mere

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1 Bilag 2 27.april 2011 HR/CNE/MAJAH Materiale til ledere til sygefraværssamtalen Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Indhold Formål...1

Læs mere

Arbejdsmiljø og sygefravær

Arbejdsmiljø og sygefravær Tema om sygefravær Alle på en arbejdsplads bliver berørt af sygefravær. Enten direkte ved egen sygdom eller indirekte, når kolleger er syge. For at minimere sygefraværet skal der ses nærmere på årsagerne

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

1 Har du indenfor de sidste 5 år været undersøgt eller Årsag: behandlet hos følgende behandlere?

1 Har du indenfor de sidste 5 år været undersøgt eller Årsag: behandlet hos følgende behandlere? 5-årig helbredserklæring Navn CPR-nr. Adresse: Postnr.: E-mail: Arbejdsgiver Stilling/jobbeskrivelse Forsikringsnummer B: Du skal svare Ja eller Nej på alle spørgsmål. Ved pladsmangel brug sidste side

Læs mere

Arbejdsmedicin Hospitalsenheden Vest. Graviditet og arbejdsmiljø

Arbejdsmedicin Hospitalsenheden Vest. Graviditet og arbejdsmiljø Arbejdsmedicin Hospitalsenheden Vest Graviditet og arbejdsmiljø Revideret februar 2016 Graviditet og arbejdsmiljø Arbejdsmedicin Hospitalsenheden Vest 4. udgave Redigering: Socialrådgiver Hugo Knudsen

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

ASK 020 Generel funktionsattest

ASK 020 Generel funktionsattest afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller beskæftigelse:.. Arbejdsskadestyrelsens

Læs mere

Funktionsattest ASK 240 Brystryg og lænderyg

Funktionsattest ASK 240 Brystryg og lænderyg Funktionsattest ASK 240 Brystryg og lænderyg afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling

Læs mere

Meldt syg. Sygedagpenge Mulighedserklæring. Sygesamtalen. A-kassen SYGEFRAVÆR. Helbredstilstand. Sygdom. Overenskomst. Funktionær.

Meldt syg. Sygedagpenge Mulighedserklæring. Sygesamtalen. A-kassen SYGEFRAVÆR. Helbredstilstand. Sygdom. Overenskomst. Funktionær. Værd at vide om SYGEFRAVÆR Meldt syg Sygedagpenge Mulighedserklæring Sygedagpenge fra arbejdsgiveren Sygesamtalen Sygdom Overenskomst A-kassen Funktionær Helbredstilstand Sygedagpenge fra kommunen sygedagpenge

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Sager om førtidspension på det foreliggende grundlag, jf. pensionslovens 17 stk. 2

Sager om førtidspension på det foreliggende grundlag, jf. pensionslovens 17 stk. 2 Bilag 2. Figuren nedenfor viser forløbet af sagsbehandlingen af ansøgninger om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag med angivelse af gennemsnitlig sagsbehandlingstid. De enkelte sagsbehandlingsskridt

Læs mere

SKADEANMELDELSE Afbestillingsforsikring

SKADEANMELDELSE Afbestillingsforsikring Skadeanmeldelse sendes til: Osvald Helmuths Vej 4 DK-2000 Frederiksberg Tlf +45 91 37 53 00 Fax +45 33 11 33 40 www.aig.dk SKADEANMELDELSE Afbestillingsforsikring Når De udfylder denne anmeldelse, beder

Læs mere

REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN

REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN Til den tillidsvalgte: REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN l sygefraværssamtale l mulighedserklæring l fastholdelsesplan 2 Hver dag er 150.000 mennesker sygemeldt fra

Læs mere

Graviditet og arbejdsmiljø

Graviditet og arbejdsmiljø Graviditet og arbejdsmiljø Regionshospitalet Skive Arbejdsmedicinsk Klinik Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Skive 3. udgave Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

HELBREDSERKLÆRING. Hvis ja: Hvad er årsagen? Hvornår? Hvis nej: Hvorfor ikke?

HELBREDSERKLÆRING. Hvis ja: Hvad er årsagen? Hvornår? Hvis nej: Hvorfor ikke? Gruppelivsaftale nr. 74020 HELBREDSERKLÆRING Du skal selv udfylde erklæringen og besvare alle spørgsmål omhyggeligt. Du må ikke fortie noget - heller ikke selv om du tror, det er uden betydning for FG.

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 6 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Det er derfor vigtigt, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt, som beskrevet nedenfor.

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Erklæring til brug ved ansøgning om præmiefritagelse/udbetaling ved tab af erhvervsevne

Erklæring til brug ved ansøgning om præmiefritagelse/udbetaling ved tab af erhvervsevne Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Tlf.: 44 74 70 35 Fax: 44 74 43 44 E-mail: sik-skadesteam@topdanmark.dk Erklæring til brug ved ansøgning om præmiefritagelse/udbetaling ved tab af

Læs mere

ANMELDELSE AF ULYKKE

ANMELDELSE AF ULYKKE ANMELDELSE AF ULYKKE Hvis du ønsker at kommunikere med If på e-mail, så indtast venligst din adresse her: Personskade Tandskade Policenummer: Skadenummer FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR nr.: Telefon nr.: Post

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 Kbh. K Høringssvar vedrørende lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Vejledning om aktindsigt i patientjournaler

Vejledning om aktindsigt i patientjournaler Vejledning om aktindsigt i patientjournaler Formål: Denne vejledning beskriver patienternes ret til aktindsigt og procedurer for meddelelse af aktindsigt på regionens sygehuse. For så vidt angår information,

Læs mere

Tilmelding til kort helbredserklæring ægtefælle/samlever/børnedækning Præmieopkrævning

Tilmelding til kort helbredserklæring ægtefælle/samlever/børnedækning Præmieopkrævning Tilmelding til kort helbredserklæring ægtefælle/samlever/børnedækning Præmieopkrævning på medarbejders privatadresse Policenr. for ægtefælle/samlever: Medarbejder Policenr. for medarbejdere: Postnr. By

Læs mere