Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012."

Transkript

1 Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts Referent: Klubchef Arne K. Larsen AGCs Formand, William Grahn, bød velkommen og gik herefter over til dagsordenen. Punkt 1: Valg af dirigent Advokat Poul Erik Petersen var foreslået som dirigent af bestyrelsen og blev valgt uden modkandidat. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og at der var fremmødt 148 deltagere med 38 gyldige fuldmagter. Dirigenten præciserede, at dagsordenen var korrigeret i forhold til den første offentliggjorte og nu indeholder 11 punkter jf vedtægterne.. Punkt 2: Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. Formanden, oplyste at Ulla Rosenkjær var forhindret i at deltage. Generalforsamlingen indledte med at mindes de medlemmer, som var afgået ved døden siden sidste generalforsamling. Formanden aflagde herefter sin beretning, med henvisning til den offentliggjorte Årsberetning for De svigtende indtægter, især for greenfee, blev belyst. Tilstanden på vores greens i forsæsonen, vejret og den senere manglende PR for sommerens og efterårets gode greens var de primære årsager til de svigtende greenfeegæster i Asserbo. Klubbens stærke fokus på omkostningsstyring og det faldende medlemstal i Asserbo Golf Club blev belyst, og formanden informerede om den nye offensive strategi for medlemshvervning og om nødvendigheden af, at medlemmerne selv er aktive i denne proces. Formanden oplyste, at der vil være Åbent Hus hver søndag kl i Asserbo Golf Club og fastslog vigtigheden af, at alle tager venner, familie og bekendte med i klubben, så de kan opleve, hvor godt vi selv har det med golfen i Asserbo og dermed en dag forhåbentlig også ønsker at tegne et medlemskab. Der var stor tak til Klubbens Venner og de mange frivillige i udvalg, også tak til klubbens ansatte og en særlig tak til Kurt Brolægger, Steve Trikker og Bent Vesterskov, som altid er villige til at hjælpe i klubben. (stort bifald fra salen) Niels Ove Andersen ønskede ordet og takkede bestyrelsen for en fortræffelig indsats og fortalte om nødvendigheden for omkostningsstyring og eventuelt omkostningsreduktioner igen. Niels Ove

2 Andersen takkede for en god indsats på baneområdet og håbede at der i planerne ikke var tiltag til en park-bane men at banen forbliver så naturlig som den er. Niels Ove Andersen havde forslag til en hjertestarter på banen, hvilket Jørn Andersen kunne tilslutte sig og var villig til at hjælpe med fremskaffelse. Formanden takkede for de gode input og lovede at klubben vil opsætte en hjertestarter i Hytten ved 7. hul. Formanden informerede om klubbens baneplan, som er tilgængelig på hjemmesiden og understregede, at det er nedfældet som en væsentlig forudsætning i denne plan, at banens karakter og indtryk ikke må ændres. Herefter blev Årsberetningen taget til efterretning af generalforsamlingen. Punkt 3: Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse. Klubbens Hon. Kasserer, Per Knudsen, fremlagde det reviderede regnskab samt udvalgte noter med henvisning til det offentliggjorte materiale. Regnskabets opbygning, pengestrømsanalysen, samt resultatopgørelsen, som for 2011 udviste et underskud på ,- kr. blev grundigt gennemgået. Jørgen Schwarz ønskede ordet og fortalte at han havde gennemgået regnskabets udvikling over de seneste fem år. Nogle omkostninger er konstante og at der er omkostninger som givet kan justeres yderligere. I en tid hvor klubben oplever et faldende medlemstal, er det især vigtigt at styre skarpt på omkostningerne og måske skære mere i stedet for at hæve kontingentet. Baneudvalget udgør halvdelen af klubbens omkostninger, så derfor er det nødvendigt at holde fokus på omkostninger relateret til banen. Jørgen Schwarz spurgte til, hvorfor klubbens træner ikke selv skal leve af sin forretning, i stedet for at være ansat af klubben. I REE golf tilbydes der gratis træning til medlemmerne, hvorfor ikke i Asserbo. Det ville give value til medlemmerne for kontingentet. Hvis greenfee priserne skal forblive høje, skal klubbens service niveau svare dertil. Nu er herreomklædningen heldigvis blevet væsentligt forbedret, men gårdspladsen trænger til forbedring. Det er nødvendigt at få flere medlemmer til klubben, så økonomien kan hænge sammen. Derfor opfordres der til nye aktiviteter for Selv DGU er endelig kommet frem med nye tiltag omkring medlemsskaber. Klubber i Klubben skal være mere synlige og hjælpe med i denne proces. Vi skal alle se mere positivt på tingene i klubben og det er et faktum at 480 medlemmer er over 60 år, så det er meget magtpåliggende at få nye unge medlemmer ind i klubben. Formanden takkede for indlægget og forklarede om de nye tiltag omkring åbent hus og startpakke, hvor klubbens trænere er stærkt involveret sammen med begynderudvalget. Jørn Jacobsen ønskede ordet med et indlæg om obligationskursen, der har været den samme de sidste 20 år (siden klubben fik 18 huller). Salget af obligationer går fra et afgående medlem til et nyt

3 medlem og det styres/sikres via klubbens Sekretariat, men det er medlemmernes penge, ikke klubbens. Trods det ser man at obligations salg i 2011 er anført som egenkapital i regnskabet. Jørn mente, at med en kurs 25 på obligationer, vil egenkapitalen falde med ca 3 mio kr. idet obligationerne ikke er egenkapital. Klubben blev anbefalet at afvikle obligationerne og kun have et indskud fremover. Et eventuelt skattefradrag i forbindelse med obligationen, er efter Jørns opfattelse formentlig ikke muligt. Formanden takkede for salens input og forklarede kort om omposteringen af de tidligere interimsbeviser, og understregede, at egenkapitalen ikke reduceres i forbindelse med en nedsat kurs på medlemsobligationerne, idet den nominelle obligationsværdi iflg. klubbens vedtægter er ansvarlig lånekapital, der optages i regnskaberne under egenkapitalen. Dette er bekræftet af klubbens revisor. Knud Christensen ønskede ordet og spurgte til penge i byggefonden fra indskud, som aftalt på tidligere generalforsamling. Knud Christensen anbefalede at klubben ikke skulle have en træner. Træning må medlemmerne selv sørge for. Kassereren svarede at den tidligere hensættelse for længst er brugt til investeringer, og at yderligere hensættelser først bliver aktuelle, når vi igen kommer over 900 medlemmer. Lige nu er der 785 aktive så der er et stykke vej endnu. Med hensyn til Træner, så er det Bestyrelsens klare opfattelse, at klubben har indgået en rigtig god aftale, som mange andre klubber misunder. Kristian Rathsach spurgte til beløbet om tab på debitorer i regnskabet. Hon. Kasserer svarede at det er manglende indbetalinger af kontingent og at der bliver fulgt skarpt op herpå. Annette Perk spurgte hvorfor klubben bruger kr på rykkere, det var et meget højt beløb. Peer Søndergård spurgte til skyldnere og hvorledes vi håndterer dem. Hon. Kasserer forklarede at de ,- kr ikke er udgifter, men derimod indtægter i form af rykkergebyrer og at vi forfølger alle skyldnere. Torben Galtt spurgte til årsagerne for medlemsafgangen og om hvor mange prøvemedlemmer der venter på at komme ind. Formanden svarede at klubben altid forhører sig om årsagen i forbindelse med en udmeldelse. Begrundelserne er fortrinsvis alderdom og sygdom, men også medlemmer der nu kan komme ind i den klub tæt på hvor de bor. Der er efterhånden kun få klubber med venteliste for nye medlemmer. Vi har p.t. ingen venteliste for prøvemedlemmer. Jørn Jacobsen spurgte til hvor mange der står på ventelisten for udbetaling af obligationer.

4 Hon. Kasserer oplyste at der er 116 på ventelisten for udbetaling af obligationer. Dirigenten konstaterede, at der var ikke flere input fra salen og den reviderede årsrapport blev herefter godkendt af forsamlingen. Punkt 4: Fremlæggelse af budget til godkendelse. Hon. Kasserer gennemgik det offentliggjorte budget for 2012, som udviser et forventet overskud på kr ,- og kom med en sammenligning af kontingentpriser og indskud i Nordsjællandske klubber. Hovedtallene i budgetforslaget blev gennemgået og nødvendigheden af forbedring af klubbens likviditet blev påvist. Jørgen Schwarz spurgte om de forventede 70 nye medlemmer var lagt i budget over hele sæsonen Hon. Kasserer svarede at de forventede 70 nye var lagt ind fra april til august i budget Peer Søndergård ønskede ordet og tilkendegav at klubbens budget for juniorer og elite var alt for højt og om det var nødvendigt at bruge en ½ mio. kr på dette. Samtidig er en stor del af træner omkostningerne også allokeret til eliten og juniorerne. Hon. Kasserer svarede at udgifterne til juniorerne udgør 0,5 % af klubbens budget og at eliten udgjorde 3,2 % af klubbens budget, hvilket er meget lavt i forhold til andre klubber. Niels Ove Andersen ønskede ordet og spurgte om det virkelig er nødvendigt med en kontingent stigning, som kan give bagslag. Hvorfor forsøger klubben ikke at aktivere de passive igen. Klubbens omkostninger bør gennemgås og omprioriteres så det ikke er nødvendigt med forhøjelse af kontingentet. Formanden svarede at alle passive er blevet kontaktet af Sekretariatet, med det formål at aktivere den igen. Bestyrelsen følger løbende op på indtægter og udgifter og vil være forberedte på justeringer i form af en plan B. Kristian Rathsach spurgte til juniorafdelingen, om der er delvis selvbetaling for deltagelse i træning og arrangementer. Pernille Fredgaard svarede at det er der. Juniorerne har indtægter og udgifter og rammebeløbet ligger på ,- kr i omkostninger for året. Pernille Fredgaard opfordrede medlemmerne til at komme fredag eftermiddage og se juniorerne træne i klubben. Formanden supplerede med at det er en god investering på den lange bane, med træning og udvikling af juniorer og elitespillere i klubben. De unge spillere udgør fremtidens seniorer og frivillige ledere i klubben. Hon. Kasserer kommenterede nødvendigheden af forhøjelse af kontingentet og at beløbet er under gennemsnit for nordsjælland.

5 Knud Christensen ønskede ordet og anbefalede at man så på greenfee priserne og at kontingent pengene er vigtigere end indskud og obligation. Formanden svarede at det er emner der løbende bliver set på og at klubben er klar over, at vi er nødt til at tilpasse vores priser for at opnå flere medlemmer og greenfeegæster. Anita Pedersen ønskede ordet og fortalte om at være medlem med højt handicap i klubben. Anita Pedersen fandt at der skal tages mere hånd om de nye og at der er for få turneringer for højhandicappere. Der bør nedsættes en gruppe der ser på muligheder omkring nye medlemmer. Det er også vigtigt at fastholde de nuværende medlemmer gennem gode arrangementer og tiltag. Anita Pedersen kunne oplyse om nuværende medlemmer der er afvisende overfor nye medlemmer. Det er både i opførsel og omkring det sociale samvær det halter. Charlotte Malling ønskede ordet og forklarede hvor svært det er at komme med i klubturneringer. Det er et emne der bør ses på, så nye medlemmer hurtigere kan få lov at deltage i turneringer, selvom handicappet er over 42. Formanden takkede for de gode input og videregav opgaven til klubbens begynderudvalg, som sammen med turneringsudvalget vil se på nye muligheder for medlemmer med højt handicap. Claus Bech-Hansen ønskede ordet og fandt at bestyrelsen havde gjort et godt arbejde og at det var troværdigt. Claus Bech-Hansen anbefalede salen at stemme for en godkendelse af budgetforslaget. Ken Muff Lassen gav fuld opbakning til de planlagte bestræbelser i forbindelse med hvervning af nye medlemmer og salg af greenfee, men ønskede ordet netop på baggrund af denne usikre indtægtsdel i budgettet. Da samtlige golfklubber har samme problemer og samme planer som vi, er opgaven ikke umulig, men meget svær. Vi skal være både hurtigere, dygtigere og smartere end alle andre for at lykkes. Derfor vil jeg foreslå en plan B bare for en sikkerheds skyld: Bestyrelsen pålægges i indeværende budgetår at tilpasse omkostningerne på en måde, at året 2012 ikke giver underskud Allerede i april og maj vil virkeligheden tone frem og i juni vil man med sikkerhed kunne vurdere, hvordan året bliver. Formanden svarede, at alle passive er blevet kontaktet af Sekretariatet, med det formål at aktivere dem igen. Forslaget om en plan B opfattes af bestyrelsen som et positivt indspark, hvor det er helt naturligt og nødvendigt at tilpasse omkostningerne de løbende indtægter. Det er i øvrigt helt i tråd med, hvad der er gjort tidligere. Ken Muff Lassen frafaldt på dirigentens forespørgsel afstemning af sit forslag efter bestyrelsens klare tilkendegivelse. Bestyrelsen budgetforslag for 2012 blev vedtaget med stort flertal.

6 Punkt 5: Fastsættelse af kursen på medlemsobligationer. Formanden henviste til det offentliggjorte materiale og forklarede at den foreslåede kurs er baseret på en vurdering af den øjeblikkelige markedssituation, og at det er nødvendigt med konkurrencedygtige priser i Asserbo Golf Club, for at kunne tiltrække nye medlemmer. Kursen besluttes år for år af Generalforsamlingen, og hvis situationen ser anderledes ud ad åre, kan generalforsamlingen vælge at sætte kursen op igen. Jørgen Schwarz ønskede ordet og mente at man burde afskaffe medlemsobligationerne, men at kurs 25 var ok som situationen er lige nu. Et forslag til obligationsejere på ventelisten kunne være: Kom med et nyt medlem og du får penge for din obligation. Uffe Raahede ønskede ordet og spurgte til om kursen på obligationen ikke blev vedtaget med budget godkendelsen. Uffe Raahede fandt at klubben skulle droppe obligationen. Jørn Jacobsen ønskede ordet og opfordrede alle medlemmer til at donere sin obligation. Ole Sassersen ønskede ordet og fortalte at en sammenligning med REE Golf ikke er relevant, da de har et stort underskud, som finansieres af Carsten Ree. Ole Sassersen fandt at indskuddet burde være kr 7000,- da det giver penge i kassen. Klubben bør beholde obligationen og ikke sløjfe den for nye medlemmer. Det giver A og B medlemmer hvilket ikke er positivt. Joakim Perk ønskede ordet og meddelte, at han som nyt medlem føler sig snydt nu, hvor kursen sættes drastisk ned. Det er svært at acceptere og han påtænker at melde sig ud igen. Erik Petersen ønskede ordet og forklarede at han ikke helt fik læst vedtægterne da han blev medlem, men mener at kursen bør bibeholdes på 140 for obligationen. Formanden meddelte at bestyrelsen har gjort sig mange og grundige overvejelser i forbindelse med forslaget, og at der har været indhentet råd og vejledning fra klubbens juridiske rådgiver såvel som fra DGU, men som markedet ser ud lige nu, er en kurs på 25 meget realistisk. Charlotte Malling ønskede ordet og forklarede at en kurs på 25 kan være en fordel for klubbens sammensætning, da det giver unge mennesker mulighed for at blive medlem til en fornuftig pris. Dirigenten opfordrede til afstemning om godkendelse af obligationskursen. Joakim Perk og Formanden ønskede en skriftlig afstemning. Dirigenten gennemgik processen for en skriftlig afstemning og iværksatte den. Resultater blev 104 stemmer for og 66 stemmer imod. Fem var ugyldige og en var blank. Dirigenten konstaterede derefter at bestyrelsens forslag var godkendt.

7 Punkt 6: Forslag fra bestyrelsen Der var ingen yderligere forslag fra bestyrelsen. Punkt 7: Forslag fra medlemmerne. Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. Punkt 8: Valg af formand. Formanden er først på valg i Punkt 9: Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. Formanden motiverede bestyrelsens indstilling af Peter Fredgaard og Stig Borg til valg som nye bestyrelsesmedlemmer for en 3-årig periode Begge blev valgt uden modkandidater Punkt 10: Valg af Revisor og Revisor suppleant. Bestyrelsen foreslog genvalg af Revisorhuset Halsnæs Bestyrelsen foreslog som Revisorsuppleant genvalg af Jørn Jacobsen. Begge blev valgt uden modkandidater. Punkt 11: Eventuelt Knud Christensen ønskede ordet og forklarede at det er vigtigt med gode tilbud til nye medlemmer, også fra Klubber i Klubben. Tirsdagsmatcherne og Onsdagsmatcherne skal tage sig godt af de nye medlemmer. Bent Christensen ønskede ordet og redegjorde for vigtigheden af at begynderudvalget fungerer og er aktivt. Der bør også være arrangementer for begynderne i weekends. Fjern handicap begrænsningerne i flere turneringer, så de nye kan komme med. Svend Aage Andersen ønskede ordet og forklarede lidt om baggrunden for handicap begrænsningerne fra dengang alle turneringer var overtegnede. Nu er tiden anderledes og det bør turneringsudvalget se på. Svend Aage Andersen savnede information og oplysning fra begynderudvalget og opfordrede udvalget til at redegøre for sæsonens planer og aktiviteter. Charlotte Malling ønskede ordet og fortalte at det er svært for nye medlemmer at komme i gang med spillet på stor bane og med turneringer. Det bør der gøres noget ved.

8 Gitte Lund-Petersen ønskede ordet og anbefalede at der brude dannes en mentor-gruppe, som tog sig kærligt af de nye medlemmer. Gitte Lund-Petersen tilbød sig som mentor og opfordrede de nye til at kontakte hende og spille med hende. Gerd Stafanger tog ordet og fortalte om de nye tiltag i begynderudvalget og at der er plads til flere personer i udvalget, der kan tænke i nye baner. Anita Pedersen mente, at man ikke skal fokusere så meget på begyndere og øvede men mere se på dem med højt handicap. Anita Pedersen forklarede at hun selv spiller i handicap 45 og kun kan spille i weekends. Dirigenten gav formanden ordet for en afsluttende bemærkning. Formanden takkede forsamlingen for de mange gode input og orienterede om at sommergreens åbner d. 31. marts kl , hvilket markeres med en lille festlighed i klubben kl for at fejre starten på en ny sæson. Alle medlemmer blev opfordret til at rydde lofter og kældre for golfudstyr, der ikke længere bruges. Det kan afleveres til Klubchefen og vil blive udlånt til kommende golfere der køber en Startpakke. Efter krav fra EGA (European Golf Association) indfører DGU nye regler per 1. juli vedrørende handicap regulering. Fremover kan der ikke reguleres i private runder. I stedet kan handicappet reguleres via EDS (Ekstra Dags Score) 2 gange per uge. Der reguleres selvsagt stadig i turneringer. Der blev sagt tak til Lars Bugge, der stopper som holdkaptajn for elitedamerne og en tak til Frank Melbrandt som er stoppet som formand for Juniorudvalget. Begge kan afhente en gave i Sekretariatet som tak for deres store indsats gennem tiden. Formanden sluttede med at takke dirigenten for hans kompetente indsats og ønskede alle en rigtig god sæson 2012 i Asserbo Golf Club. Som dirigent Poul Erik petersen Som referent Arne K Larsen

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Til stede var 103 stemmeberettigede medlemmer. Inden generalforsamlingens start mindedes de fremmødte i stilhed

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej.

Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej. Generalforsamling 2009 Holte Tennisklub Carslmindevej 26 2840 Holte Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej. Fra bestyrelsen deltog formand Ebbe Stadel Nielsen

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet Årgang 2011 Nummer 2 April Frederikssund Golfklub Klubbladet Læs mere inde i bladet Nummer 2 - Årgang 2011 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side...3 Generalforsamling Referat fra generalforsamlingen...

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Læs inde i bladet Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Blad Nr. 2 Maj 2013 Frederikssund Golfklub Egelundsgården Skovnæsvej 9 3630 Jægerspris

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub.

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. R E F E R A T Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. Referent: Jane Bach Sørensen Til stede var 52 stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND 2 HASMARK STRAND Vagttelefon 66 18 25 54 Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV Er det 66 18 25 54? Akut? Jooo...

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt:

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt: Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn afholdt: Onsdag den 17. Marts 2010 kl. 19.00 Egholmskolens Festsal Egholmvej, Vallensbæk Dagsorden for den ordinære generalforsamling 2010:

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere