~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro"

Transkript

1 Bryggen år 2000? Det hander om fere famiieboiger og dermed fere børn på Bryggen - om mindre trafik og mere grønt - og om at fasthode de særige træk der atid har være Bryggens styrke Det siger okarådsformand Pou Jensen, midtersiderne Hvad aver de egentig? H vad aver de i? Og hvad sker der i BiB? Ska man tro formanden for Der sker noget Bergthora, Torben i Bergthora! Hesinghoff, er der Det hander om nok at se ti Og der vedigehodese og er brug for nye boigforbedringer for kræfter hee Bryggen Læsside2-3 Byfornyese: Det er et spørgsmå om hvem der ska betae gidet BIB vi sås mod yderigere husejeforhøjeser på Bryggen, derfor er offentige mider en betingese for byfornyese Men hvordan ser muighederne ud? Læsside4 Erfaringer fra Vesterbro Det hander først og fremmest om, at der gribes ind, Foto: Jan Jensen før det er for sent, og at beboerne står sammen og er godt organiseret, fastsårjan Lindbo fra Vesterbro Byfornyeses Center Læsside B

2 2 Hvad aver de egentig Torben Hesinghoff ynskudt foran Beboerhjørnet i Leifsgade Foto: J an Jensen Bryggens fremtid ette er ikke en norma udgave af BryggeD badet, men et særnummer redigeret af BIB ( på Isands Brygge) Badet biver udsendt ti samtige Bryggeboere igesom de ordinære udgiveser ntentionerne med dette nummer er at beyse boigforhodene og komme med forsag ti en Iøsning på de probemer, der er skitseret Dette projekt vi være en de af det idekataog som BIB og Lokarådet har for Bryggens fremtid Og der er brug for visioner nu idigere var Isands Brygge et sammenhængende og homogent boigkvarter med T mange famiier med børn og mange okae handende Men forhodene har ændret sig Bryggen er bevet ti et gennemfytterkvarter, der fortrinsvis bebos af unge enige (ofte studerende), der fytter efter en ganske kort årrække Der er ikke mange børnefamiier tibage i de små ejigheder Hvis Bryggen ska være et homogent område kræver det nytænkning på boigområdet, igesåve som en ændring af udeområdet vi være påkrævet Der bør vægtes idrætsfaciiteter, grønne områder og mindre trafikgener Skoen, der er Københavns eneste småbørnsskoe, bør udbygges ti at kunne have et fudt skoeforøb, og der ska skaffes børneinstitutioner nok ti beboernes børn ryggebadet derfor i dette nummer, såve som i fremtiden, arbejde for få beyst B forhodene og gøre poitikerne opmærksomme vi på, at Isands Brygge eksisterer og trænger ti en kærig hånd Beboerhjørnet - bryggeboernes mødested Vi har atid tid ti en sudder og en kop kaffe Vi har åbent: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Der sker noget i Bergthora! At afhænger af hvad ejerne vi, siger Torben Hesinghoff, beboerforeningsformand i Bergthora der Det drejer sig om den private byfornyese, og den»game byfornyese med de muigheder der igger i kapite 3 miderne - Og at afhænger i sidste ende jo af, hvad ejerne vi Vi besutter jo ikke noget i denne retning som bestyrese, men må ud og høre beboerne, understreger brben Tre karreer på Bryggen er bevet udvagt ti et forsøgsprojekt financieret af Boigministeriet»Piotprojektet" som det kades omfatter Bergthora, Hafdan og Saga G, ejendomme som man på forhånd ved er i meget forskeigstand -Lige nu er der kun udfærdiget en rapport, Bergthora Og den viser faktisk, at ejendommen er i overraskende god stand, fortæer formanden for Bergthora, brben Hesinghoff Seve registreringen foretages af tre arkitekter, der checker at, hvad der har med den udvendige vedigehodese at gøre Man finder ud af, hvor der ska sættes øjebikkeigt ind, og der biver sat en tidsramme for, hvornår andre ting bør aves Forskeige håndværkere aver så økonomiske tibud ti Norden over, hvad det kommer ti at koste, så panen får en kar økonomisk side - Vi har aerede på et meget tidigt stadie startet undersøgeser af ae muigheder for at kunne få forskeige former for tiskud De forbedringer der ska aves, kan og ska ikke bæres indenfor rammerne af en amindeig husejeforhøjese, understreger brben Sammen med Hafdan og inspektør i ejendomsseskabet Nies J ensen har der været hodt møde med repræsentanter fra Boigministeriet - Probemet var af en af ministeriets repræsentanter var den samme mand som har udarbejdet den nye ov om privat byfornyese, og han var sevføgeig afsindig interesseret i at sæge den ide ti os, som ingen andre foreøbig har viet røre med en itang Måske kommer der et speciet tibud der er skræddersyet ti os, for at de kan komme igang med at bruge den nye ovgivning også andre steder - Men vi undersøger i første omgang ae muige- Opretningen af den mangende vedigehodese er en side af projektet Men arbejder samtidig med paner om etabering af fæes badefaciiteter, vaskerier og cykekædre - Der er to ting i det For det første det som i princippet skue have været foregået, som den amindeige udvendige vedigehodese som vi aerede har betat en gang over husejen, og så den anden de - at vi ønsker at vores boigkarre ska have de samme rimeige faciiteter som som andre steder - Et bad er ikke et urimeigt krav at stie ti ens boig Og for at undgå, at de små ejigheder øber ind i en stor husejestigning, så har vi så stiet foresag om, at man kunne etabere noge fæesbade, forkarer brben - Fæesbade kinger måske ikke godt i mange ører Det eder tanken hen på 68ere - nu ska vi sgu i bad sammen - men det er virkeig het amindeige badeværeser vi snakker om De er bare ikke paceret oppe ved siden af boigen men i kæderen eer gården Der er bandt andet et konkret forsag der hænger sammen med den gård sanering, som Bergthora også arbejder på, med etabering af to vaske- og badehuse i gården På generaforsamingen i sutningen af marts, hvor disse paner bev sat ti debat, mødte omkring en tredjede af beboerne frem En tidigere vejedende undersøgese avet med spørgeskema ti ae beboere viste en stor interesse for panerne, fra dem der svarede Men det var kun 4 7 procent der overhovedet returnerede skemaet (Se resutatet af undersøgesen andetsted på siden) - Desværre Jeg synes egentig, at det må interessere os ae Størstedeen ønskede fæesbade, og var også indstiet i at betae idt mere over husejen ti det, og de feste var også interesseret i cykekæder og vaskeri Mange stier sig nok spørgsmået: Hvad kommer det ti at koste, og hvem ska betae Og bestyresens opgave er at sikre, at det biver så biigt for ejerne som overhovedet muigt - Og der kan vi rent faktisk gøre meget, understreger brben - I forbindese med indæggese af fjernvarme og fortsatsvinduer hos os, har s arbejde sikret havdeen af beøbet, 6 miioner, på anden måde - Og de penge vi nu søger om er peanuts, i forhod ti hvad der biver gi- sevføgeig i sidste ende sammen med financieringsmuighederne For overhovedet at henvendesen kan bive behandet, ska man have havdeen af ejernes underskrifter på en aftae, samt en kar meding fra ejendomsseskabet, om at de er interesserede, fortæer brben - Medingen fra Norden har vi, men ige nu er der for mange huer Vi ska have kare medinger og bvdgetter at gå ud med, så man kan tage stiing - Vi forestier os at der kan sames et pænt stort ferta, men det er svært at afæse Jeg er skuffet over, at der indti nu ikke har været fere tibagemedinger Spørgsmået er, hviken mening den sidste havde vi endnu ikke har hørt fra har? ocq:: :: ; :::s tsm:::=:::$m- :% i Bboerforenngen Bergthra, Nyhec! bn!v anuar 1993 S ev det,1 s: enskel et har s1ore forventninger U det nye, Ar: ; Den nyvagte bestyrese i Bergthora arbejder i højt tempo videre med panerne Der ska arbejdes mere med de økonomiske udregninger og ansøgninger Der ska stemmes dørkokker, så man kan få det reee biede af hvad beboernes ønsker er For som beboerforeningsformanden hee tiden understreger: det hee afhænger af hvad ejerne ønsker Information er afgørende 6ti8gange om året sender sit nyhedsbrev ud nytår \1 1 INSTALLATIONEN AF FJERNVARME VIL BEGYNOE OG i FORVENTES AFSLUTTET INDEN NÆSTE FYRINGSSÆSON EJENDOMMEN INOGÅR ET PILOTPROJEKTET SOM MEDFØRER EN REGISTRERING MED HENBUK PÅ FORBEDRINGER Hvor mange ønsker bad i kædre: ønsker ikke : 39,2% 78,5% ønsker ikce : 20% 64,6% ønsker ikke : 29,2% 53,8% i Hvor mange ønsker vaskeri, GÅRDEN BUVER FORHÅBEUG RYDET OG ET NYT OG LEVENDE GÅRDMIWØ OPSTÅR ISTALLATIONEN AF FÆLLESBAO, VASKERIER OG CYKELKÆLDRE VIL KUNNE BEGYNDE \1 BEBOERFORENINGEN VIL ARBEJDE FOR ET TÆTTERE FORHOLD TIL BEBOERNE VI har nu faet tisagn om, at \ABMfWSIAII ADQHFN begynder, Hvor mange ønsker cykekædre: Resutatet af beboerundersøgese i Bergthora kroners tiskuddet med tibagevirkende kraft fra staten ti boigforbedfra den dag, sagen bev rejst - På denne måde står vi ring De er bevet sikret i forbindese med opsætning noget stærkere, end hvis den enkete ejer skfe af forsatsruder, så det bev en besparese for ae igang med sev at køre sag - Men bestyresen går jo ikke ind og bestemmer Når BiB har været en hård fødvi feks foresår fæesbade, se, des fordi det hang meget er det jo ikke sådan at vi sisammen med etaberingen ger, at så kan der ikke aves af beboerforeninger i de enbad i den enkete ejighed kete karreer på Bryggen, men også fordi det pudseig En bestyrese består ofte af Det må man het sev væge Vi opstier bot noge andre gik op for mange, at der er en række meget forskeige forskeige meninger, der af mennesker Bestyresen muigheder for dem, der h ar de het små ejigheder og nogen bruges meget poitisk, væges jo af og bandt bebomens andre ser beboerarbejerne, og det giver en meget ikke den store indtægt bandet sammensætning, - Vi bruger så generafordet mere som en interesseorsamingerne ti at få opstiganisation, mener brben og mange gode diskussioner, fortæer brben Heet forskeige modeer for, - Der er noge af de menhvad det er der ska arbejnesker, der aver et stort singhoff stykke arbejde, der ikke - Vi forsøger bedst mudes med, og så få det organiseret i stedet for at den en- ægger su på, hvor de står igt at varetage beboernes interesser Vi tager stiing kete beboer ska arbejde poitisk-heer ikke ift anmed det hver for sig ti de ting, der kommer fra dre spørgsmål Og det er der Der er faktisk nok at så andre der ikke kan kare ejendomsseskabet, men ave, og det drejer sig om at også fra det omkringiggen- I vores bestyrese sætfå fere nye fok med i arbejdesamfund ter vi Pris på, at der spies med åbne kort Vi ska væk - I Bergthora har vi vagt det, understreger brben fra personfikseringen, og i at ave samtige bestyresesmøder åbne, og er virkeig Også samarbejdet meem stedet se på indhodet af det påpasseige med at få inforarbejde der aves de forskeige beboerfore- Noge beboerforeninger mation ud ti beboerne Det ninger i BiB er vigtigt sker bandt andet gennem 8- Det at vi har samme boer for dårige ti at vurdere igseskab og mange af vores resutaterne, sevom det er 10 nyhedsbreve der sendes probemer er ens betyder, at ud på et år, hvor det også meget svært at komme fremgår, hviket tema der BiB kan gå ind og tage sig af udenom de store fordee, ska op på bestyresensmøde en række af dem samet der igger i BiB Økonomisk betyder det avere kontinde nyeste eksemper herdet meste af sidste år var på er de varsede husejeforgent ti LLO, og mange proder nu ikke været andre end bestyresen sev ti møderhøjeser,, hvor der så bev bemer kan øses roigt og indgået forig igennem BiB ne, og det kan man så væge på et avere niveau, fordi vi har direkte og meget god at se på to måder, mener og LLO, der har forhandet den nedsættese af husejen brben Enten at der er tikontakt med boigkontoret - Det vi ska forsøge nu fredshed med det arbejde der kom igennem Den svinmed den nye struktur, der ger fra karre ti karre, men der aves, eer at det måske igger for BiB, er at fa samet det aveste beøb er 40000, ikke interesserer så mange ikke bare beboerforeningsar-vi får medinger rundt og det højeste Det er bejdet, men også de de manvæsentige beøb som huseomkring fra, at der faktisk ge foreninger og kuturee er noge meninger og hod- jen biver sat ned med, unaktiviteter Vi har en række derstreger brben ninger ti det vi aver, som -Et andet eksempe er fæes probemer, og det kan ikke kommer ikke frem - Vi forsøger så hee tiden badeværesesmoderniserinvære en utroig forde at møgerne, hvor der har været des i et forum, hvor vi er så at hode os informeret om forskeige Men vi ska ud hvad beboerne ønsker, og masser af probemer Her over de tendenser ti surhed har vi i BiB-regi aftat med prøver så at få det ti at Norden, at vi finder en ejog bagtaese, der opstår nohænge sammen i ideer og ighed, der kan bruges som gen steder - de er ikke visioner om, hvad der er ti særig gode for Bryggen beboernes bedste Det er voen fæesnævner for de mange badeværesesinstaatiores bestræbese ner, der har været Der Information er et nøgeord i Og det skaber faktisk arbejdet, mener brben køres så en prøvesag, og gode resutater Haverinsandsynigvis får vi medden nye avis på Bryggen gen af beboernes udgifter hod, og derefter er det så kan spie en en centra roved indæggesen af fjernejendomsseskabets pigt at e, og trække fere fok nye varme er bot et eksempe fok ind i arbejdet informere ae berørte ejebrben trækker frem Der - I hver eneste karre sidre, og sikre tibagebetaing er også arbejdet med et der der mennesker med samet samet brug af af for meget betat huseje kræfter og visioner, som de ikke idag får muigheder for at udfode, og der tror jeg, at de forandringer der sker med BiB nu vi være positive Der er brug for fere kræfter, siger brben og peger på de store probemer med de mangende famiieboiger og børnene der er ved at forsvinde fra Bryggen Skoen er ved at bukke under, og der taes nu også om at ukke bibioteket - Ae de ting hænger sammen, sevom man måske ikke umiddebart ser det som beboer - Man kan også frygte, at Norden som et rent investeringsseskab vi spekuere i boigerne Om noge år hedder ejendomsseskabet sandsynigvis ikke Norden mere, men noget het andet Der er brug for at vi står stærkt og samet - Hvadaver -og hvadmed BiB, spurgte vi formanden for Bergthora vet andre steder Det igger på meem 15 og 18 miioner i kapite 3 mider ti Bergthora, og i sidste ende er det kommunabestyresen, der afgør sagen Vi vi godt undersøge hvordan det kører, og måske på denne baggrund finde en mode at arbejde efter, som så kan bruges ti andre karreer på Bryggen Et konkret regneeksempe som sev har avet, med tibud man sev har indhentet fra håndværkere viser, at man kan etabere fire vaskerier og fire rimeige badeværeser og en cykekæder ti et beøb på kroner om månmen pr boig - under havdeen af hvad en dørteefon koster Men her går man også ud fra, at etaberingen af vaskekædrerne sker for Nordens regning, fordi de faktisk iføge husejekontrakterne er forpigtiget ti at stie vaskeri ti rådighed Ska beboerne sev betae også for vaskerierne biver det nærmest dobbet op På samme måde er der søgt gårdsanering som man regner med snart går igennem Det er kommunae mider der søges, og det medfører ikke nogen husejeforhøjese - Den nye boigpakke åbner måske også for noge muigheder Der er afsat 10 mia kroner, men vi ved endnu ikke hvordan vi kan få fat på dem Det er vores opgave som beboerforening at undersøge det, og vi prøver også andre modeer, for det hee hænger En orientering prts forøb etc vi tga ae ejere fra ejenc!om&ses<abe Samtidig er ansøgningen <i! Sast$kud giet Igennem, hvike betydet en besparese p omkring kr pr, Æ, 1 ger på få af skemaerne 1 d Differencen i %-værdierne skydes, mang!} =m$!%i*f - -Æ««-(:<:«<»>:>=== 3 efem En besparese oom du kan takb din bebowforenng for 1forbindese med :< forberedesen e Instaationen vi der komme fok fra Norden og Cowtconsun _ det finne oom udarbejder projektet - rundt for r bese aamuige ejema Som vt kigere har beskrevet er Servthora med 1 Pv,oxraruem:r, som ska Lidersøge og registrere karreens stanc Resuftaet vi foreigge Inden Arets generajrotsamøng og vi bive emne p dette made, da <Isse resoater kan dame gnnag for en ansøgning ti staten om et beøb fra Byomyesesowns kaptef-3- "t!!!s!!sheventuef ansø!111ng % Registreringen afbergthora er bevet ti en knap 30 sider ang vurdering af ejendommen fra kvist ti kæder

3 4 5 Privat byfornyese eer kapite3 - ska ejerne betae hee gidet? Nej ti fere husejeforhøjeser på Bryggen Generet kan man sige at den Private Byfornyese er en aftae imeem ejer og udejer, med et tiskud der biver avere og avere over otte år, derefter stiger husejen eksposivt de næste otte år, såedes at ejerne efter det sekstende år i aerhøjeste grad fudt har betat ae udgifter ved»byfornyesen«mesterpast Light fås i averdens nuancer og i tre gansgrader Den er tre-stjernet absout mijørigtig og het overegen ti vægge 51iter tonet gansgrad 5 - _ooi 5 h ter tonet gansgrad O _ 4 56 Kapite 3 der i mod er et påæg fra kommunen ti udejer om at ejendommen istandsættes, dette sker ved hjæp af offentig støtte uden udgift for ejeren Privat byfornyese Den jui 1992 trådte ov om privat byfornyese i kraft Det var tanken med denne forsøgsordning, der ophører pr , at der herved bev skabt fere arbejdspadser igennem de KOM IND OG SE, ALTDET NYE DU KAN MED MESTERPAST OG EFFEKTMALING! MATERAL FARVE TAPET KUNSTNERARTIKLER Isafjordsgade Kbh S Tf forbedringsarbejder udejer kan gennemføre på særigt favorabe vikår De favorabe vikår går i sin korthed ud på at ejeren»betaer gidet«, beboerdemokratiet biver sat ud af funktion, og det ejedes værdi er sat ud af kraft: Forbedringsejeforhøjeser er efter Lejeoven og Boigregueringsoven omfattet af et husejeoft i form af»det ejedes værdi«dette husejeoft gæder ikke ved privat byfornyese LLO og Københavns Sadoin Effekt er et nyudviket tisæt ningsmidde du ganske enket bander i den a mindeige maing Det hoder maingen våd ængere, så du kan nå at ave mønster iter KUN 167- Husk at spørge om Farveands nye Mængderabat j kommune opyser, at der ti dato ikke er et projekt igang omkring privat byfornyese Det ti trods for en ovændring i december 1992, der nedbragte den skriftige ejertisutning fra 75% ti 60% i håb om at få gang i tømningen af ejernes ommer Måtte det heer ikke ske på Isands Brygge KapiteS Boigministeriets ovbekendtgørese nr 498 af 28 jui 1990 som er bekendtgørese af ov om byfornyese og boigforbedring med de ændringer der er sket siden ovens ikrafttrædese i 1987 Loven sår fast at: Det påhvier kommunabestyreserne efter bestemmeserne i oven at medvirke ti: ) at der gennemføres fornyese af utidsvarende byområder 2) at der gennemføres forbedringer i utidsvarende beboesesejendomme 3) at sundheds- og brandfarige forhod i bygninger fjernes, samt 4) at ejere og ejere inddrages i panægningen og gennemførsen Kommunabestyresens besutning forudsætter at ejendomme påregnes bevaret og het eer devis i mindst 15 år Besutningen kan omfatte en enket ejendom eer fere, såfremt ejeren og mindst havdeen af ejerne anmoder kommunabestyresen herom Forbedringerne finansieres af det offentige med få begrænsninger, atså kvit og frit for ejerne Ejendomsinspektør Nies J ensen har ved et møde tidigere på året givet udtryk for at han, og forhåbentig o også Norden - hvem ved i disse saberystende tider - går ind for en byfornyese via kapite3 Der ska ikke herske nogen tviv om, at BIB ikke ønsker yderigere husejefor- NYE ABNINGSTIDER Mandag-fredag k Lørdag k BRYGGENS CYKLER Isafjordsgade 10, 2300 København S Teefon højeiser på Bryggen, og derfor ikke ser nogen anden muighed end netop kapite3 For dem der ønsker et større indbik i de to ovsæt, kan de æses i Beboerhjørnets okaer -Det hander om hvor kassen ska komme fra Boigstandarten svarerti husejeniveauet, siger direktør for Norden, Jens Stegich Petersen For et ie års tid siden overtog ejendomsseskabet Norden Christianshavns Opagspadser Og indti videre berettes der fra såve ejer- som ejerside om et»venigt afventende samarbejde Men hvad mener Norden om de projekter med vedigehodese og boigforbedringer som beboerforeningerne arbejder med? Jens Stegich Petersen, direktør for ejendomsseskabet Norden, siger ti Bryggebadet, at ejendommenes standart på Bryggen måske ikke er så høj, men svarer godt overens med husejeniveauet, og har vedigehodesen vist en nedadgående standart, så har husejerne det også, mener direktøren - Der kunne godt trænges ti en opdatering ti tidssvarende niveau Vi vie godt evere en boigydese, der var så høj som muig, med husejer der svarede derti, siger Stegich Petersen, der samtidig understreger, at man jo ikke kan trække moderniseringer ned over hovedet på ejerne - Prøv at ave et eksperiment, opfordrer Stegich Petersen - Vi har kvadratmeter boiger på Isands Brygge, og hvis man nu hævede husejen med 100 kroner pr kvadratmeter om året, vie det betyde 18 miioner ti afkast, og muiggøre investeringer på meem 150 og 200 miioner - Det hander om hvor kassen ska komme fra, mener Stegich Petersen og påpeger, at ejerne set ikke er en homogen sammensat gruppe i forhod ti disse spørgsmå -Nogen vi godt betae for at få det bedre, mens andre vi have det som det er i dag Om beboerforeningernes arbejde med at sikre offentige tiskud ti de mindre forbedringer der panægges - tiskud der netop ska sikre at der kan aves noget uden at husejerne ryger i vejret, siger Stegich Petersen at man da ikke i Norden er principiet modstandere af den sags -Men offentig støtte betyder jo bare, at andre skatteydere kommer ti at betae Hvordan? Sådan! -ti ae gør-det-sev fok Sadoin Farveand har udviket en serie af små gør-detsev«kurer - kompet med instruktive tegninger og tips om boigens istandsættese De enkete ark beskriver - trin for trin - netop den opgave, der er aktue for forbrugeren Masser af detajer og gode råd, så sev dem, der tror, de har 10 tommefingre, kan få et tifredsstiende resutat En de af arkene giver også inspiration ti at prøve noge af de nye teknikker- feks effekt, skabeoner eer paietter Gør-det-sev kurserne er et praktisk suppement ti den vejedning forbrugeren får i butikken - det kan jo være svært at huske ae detajerne, når først arbejdet er i gang derhjemme Farveand har også avet "Boigens gør-det-sev-bog«, hvor husejeren kan notere, hvornår der sidst er bevet maet/træbeskyttet, i hviket rum, hviken maing der bev brugt - og hviken nuance Så kan man atid så op i bogen og få besked om ae de vigtige detajer, man eers vie have gemt, når hjemmet igen ska friskes op Bogen vi også være en håndsrækning ti eventuee nye ejere eer ejere ved boigskift Gør-det-sev kurserne, der everes i en samemappe, biver hee tiden supperet med nye ark Gør-det-sev arkene og Boigens gør-det-sev-bog kan afhentes gratis hos Sadoin Farveand Jens Stegich Petersen, Direktør i Norden Hvor meget ejerne som skatteydere gennem årerne har betat ti de private husejeres skattefradrag er så en anden sag Nordens direktør understreger dog, at han mener der er sammenfadende paner fra ejer- og ejerside, og at omægningen af Nordens kontor på Bryggen ikke vi få de store konsekvenser for kommunikationen Ejendomsinspektør Nies Jensen biver tibage, mens seve udejningen og en række administrative forpigtigeser fytter ti Norden kontor i Kvæsthusgade Netop fytningen af udejningen sker meget imod beboerforeningernes ønsker, da den okae udejning gennem årerne har været en de af grundaget for at famiie og andre bånd har kunnet knyttes stærkt på Bryggen Generet om samarbejdet meem Norden og beboerforeningerne på Bryggen siger J ens Stegich Petersen, at det har han det het fint med - Vi kender hinanden, og ved nøjagtig hvad hinanden står for Og det er en forde i det dagige arbejde FRANK ONsæR ISAFJORDSGADE KØBEiiAYH S TELF : HOBILTIF: AI:I rase, SIKRING MM UDFØRES DØGNSERVICE Livet skue gerne være ængere end ønnen Livet er ængere end ønnen - vis man undgår uykker Med en pensionsopsparing i Amagerbanken kan De både spare op ti pensionen og samtidig forsikre Dem og Deres famiie Før vi begynder at tae om pensionsopsparing og forsikringer, aver vi en grundig behovsanayse Ud fra den kan vi sammensætte en ordning, baseret på Deres særige forhod Det er set ikke så dyrt at sikre sig og sin famiie - for f eks 200 kr om måneden er De i gang Jo før, jo biigere Ring ti mig, så aftaer vi en tid, der passer Dem De er naturigvis også vekommen, sev om De ikke tidigere har benyttet Amagerbanken Med venig hisen Aagerbanten foraider foreikringer fra Zricb IOrikring A/S f f

4 BRYGGEBLAUET 6 20 apri 1 Pou Jensen, formand for Lokarådet, har boet på Bryggen i snart 23 år, arkitekt, aktiv i bryggearbejde fra den august 1970 hvor han var med ti at stifte bryggegrupperne Havneparken afsuttes ved»nokkeby<< at bo å Bryggen Bryggeboerne stier ikke uksuskrav men vi bot have rimeige og gode ivsforhod Vi har sat okarådsformand Pou Jensen i stævne i Beboerhjørnet en råkod eftermiddag en time inden mødet i okarådet 7 -Hvordan ser de konkrete opgaver på Bryggen ud her og nu, og hvordan med perspektiverne ud frem ti år ZOOO?, yder spørgsmået Og i øbet af den næste have times tid rues såve konkrete paner som de større visioner om vore muigheder på Bryggen frem i et tempo, så det undertiden er svært at føge med - Skoen ska udvides, der ska fere famiieboiger Det går ikke med næsten udeukkende Z-væresers på Bryggen Det er ikke godt nok for en famiie idag Det var det i starten af 1900-taet, menidager det for småt Vi regner med i øbet af en 10 års periode at skue ave 450 famiieboiger Det vi sige at ca 900 af de 2-væreses ska ægges sammen ti famiieboiger - Hvis det opfydes, så vi Bryggen fa en famiieprofi, der igner Københavns, men stadigvæk med en større procentvis ande af 2-væreses end København som hehed Det betyder ikke, at nogen ska smides ud af deres ejigheder, men der er idag en stor gennem gennemstrømning i ejighederne, fordi de egner sig mest som boiger for ædre enige og enige unge, og de enige unge rejser væk når de ska have børn Vi ska udnytte den gennemstrømning ti at fa sammenagt ejigheder, uden at det går ud over nogen - Det vi gavne ae på Bryggen - det vi bive et Fere gårdanæg står på ønskeseden mere evende kvarter igen, når der kommer børn på gaden, børn på egepadserne, børn i institutionerne, og det er grundaget for en udvidese af skoen på Bryggen Det er skidt, at vore børn stadigvæk ska forade kvarterets skoe efter 5 kasse og søge andre steder hen - Så ska vi også føge op med egepadser, og have fyttet de institutioner der igger inde i ejigheder på sa ud i okaer, hvor de kan have direkte tiknytning ti egepadser - Og når så gaderne er bevet ti fredeige gader Arteieri vej, Njasgade og Isand Brygge - så vi vi fra det tætte boigkvarter have noge fine muigheder for at komme ud ti ae sider - ti Fæeden, ti børneinstitutioner på Fæeden- ti det idrætsanæg som vi håber at fa anagt ude på Fæeden og over ti de grønne områder på Ny TØjhusområdet og ud ti grønne områder på havnen - Så begynder Bryggen at fungere- godt - Så vi der være rådet bod for de forsømmeser som å i det oprindeige byggeri på Bryggen, som er bygget som Danmarks tætteste boigområde, næsten udeukkende med Z-væreses - uden institutioner, egepadser osv Mens Pou for et kort øjebik trækker vejret ykkes det os at fa indskudt et spørgsmå: -Er det nu reaistisk, eer er det bare fotte paner? -Vi synes det er rigtigt at have fotte ideer - at signaere visioner og sørge for, at så meget som muigt biver indfriet Det er reaistisk at tro, at vi kan føre boigerne op ti en idt højere vedigehodeses standart - Bffi og jeg sev har et projekt kørende, som støttes af Boigministeriet, der har givet Z50000 kr, og det går i korthed ud på at registrere tre karreer, hviken tistand de er i, og hviken vedigehodese der ska ti for at bringe den nedadgående standart ti ophør I øjebikket forfader ejendommene angsomt, og den udviking ska atså vendes -Vi regner med at det kan financieres des ved offentige mider, og ved at ejendomsseskabet ser en forde i at investere noget, og en ie de af økonomien kan måske komme fra beboere, der ønsker at få forbedret boigen -Udover at fa rettet op på seve bygningernes standart, ska vi nemig have avet nogen forbedringer Vi ska have bedre bade- og skeforhod, vi ska have fæesokaer i ejendo ne - Men det er samtidig mobiisering af beboe det hander om Hvad s der gøres - hvad vi vi s v være med ti at betae, og hvor meget kan vi fa ind fra det offentige? Efter panen ska pi projektet munde ud i samet pan for hee B ggen En registrering af de resterende ejendomme ske i øbet af94-95, og g nnemføresen af hee proj ktet vi kunne ske over en Oårs periode - Der taes atid om et særigt sammenhod som et særkende for Bryggen en er det ikke bare en romant isk forestiing om, at vi n undgå en række af de st re probemer, som man kan i andre bydee idag? -Bryggen har atid væ ret specie på mange må er, fastsår Pou - Den kare afgræns g - grønt på de tre sider og vand på den fjerde ar medvirket ti, at Bry har opfattet sig sev som het kart defineret kv Det at vi har haft et ej domsseskab for størsteparten afboigern noget het speciet Den p tik som ejendomssesk har haft med fortrinsvis udeje ti famiierne børn af de game beboe har gjort, at man har b mange sægted herude Mange føer en særig tiknytning ti kvarteret, og det giver en større intere se for at sås for tingene, nd man måske ser andre stedier - Idag er der en stor dskiftning af beboerne, en af måderne at vende udviking på er netop at ve famiieboiger - at gøre det attraktivt at bive boende på Bryggen Hvis ikke vi gør de ting, så vi det gå bagæn - Og vi har et fæeask sevom det er udsat i øjeb ket - fok kender hinand og netop det er jo grun En grøn pads ved Beboerhjørnet ----i Leifsgade_ ti, at man har kunnet få så stor gennemsagskaft igennemårere Bryggegruppernes arbejde, der er fortsat i det okaråd vi nu har haft gennem de sidste ti år, bev efterhånden respekteret, og vi fortsætter med at tro på, at det nytter noget Vi har haft et fint samarbejde med Opagspadserne, og den vedvarende og sagige kamp som vi fører herude nyder stor respekt på Rådhuset - Det er kart, at de ikke esker os, men de respekterer os, og ved at vi er på petten, når der kommer angreb, fastsår Pou gkvarter, og bryggeboerne stier jo heer ikke uksuskrav Vi vi bot have rimeige o_g gode ivsfohod, og Bryggen kan bive et godt sted at være, når vi far reaiseret noge fere af vores paner - Det kunne måske give idt forhåbninger, at vi har faet en anden regering Man vover i hvert fad nu at sige, at man ska ave en mere forbryggen kuturvenig, mere ædrevenig, og i det hee taget mere sociat orienteret poitik Man kunne jo håbe at det går idt opad igen - Men det er vores egen indsats, der kommer ti at afgøre det Hvis ikke vi er udfarende og foran udvikingen hee tiden her på Bryggen, så biver det nogen andre der bestemmer, sutter okarådsformanden Bryggeboerne afgørende Grunden ti at tingene er ykkedes forhodsvis godt for bryggegrupperne og senere :c!!\rådet er kombinationen af den poitiske kamp om adrig bev partipoitisk - med et godt fagigt stykke arbejde, som man ikke sådan ige kan komme udenom, fastsår Pou - Det øjebikkeige udgangspunkt er, at der faktisk erenstoropbaknin,gpåbryggen for de titag vi aver Og sådan ska vi fortsat arbejde Det er derfor vi er kommet ængere end mange andre græsrødder i Danmark - Det game Isand Brygge biver adrig uksusboi- En handingspan ( ( randgader ændres ti okagader Jvadskaderskepå Bryggen de kommende år -og hvad er de mest aktuee opgaver? - Vi har ige avet panen»et angt og sundt iv på Bryggen«, som hander stort set om de samme ting, som vores game pan fra 78 ridsede op Men der er kommet nye perspektiver ind- som identitet og netværk, udbygning af fæesskabet, og hvad der er ti fare for fæesskabet, der er et særkende for Bryggen - Vi har i et vist omfang fået reaiseret Havneparken, fra at være industriområde ti rekreativt område Det ser ikke så fot ud som på 78-panerne, og vi har heer ikke fået trafikken så kart defineret for fodgængere som panen var Vi var hee tiden kar over, at det ikke vie gå så et, men Havneparken er aerede idag et vigtigt område for Bryggens unge og ædre Vi ska sikre, at det grønne bæte på havneområdet får ov ti at fortsætte sydover som et offentigt parkområde het ud ti Nokken, som ska have ov ti at udvike sig som et fristed -Vi har tides hodt de store investorer fri af Ny Tøjhusområdet - vi håber stadigvæk, at det er muigt at bevare det som grønt område med pads ti kuturee formå, fere børneinstitutioner, sports- og parkfaciiteter mm Det har været truet de senere år, men med fortsat indsats fra Bryggens side, kan vi reaisere noget af dette - I de meemiggende år har vi fået Sojakagen ukket Det var en meget væsentig ting, et eksempe på hvordan vi på Bryggen bider os fast og biver ved med at sås for tingene Men hvad ska der nu ske med grundareaerne omkring Sojakagen? I første omgang sagde kommunen, at det skue være boiger og idt institutioner, men nu siger man det omvendt, institutioner og idt boiger Det har vi protesteret overfor Vi fasthoder, at det primært ska være boigområde Vi tror heer ikke på, det er muigt at skaffe investorer ti servicebyggeri, kontorer og den sags Det er der for meget af i forvejen Derimod vi der bive brug for boiger, ikke mindst fordi befokningstaet vi stige- det ved man aerede - der er en øget in teresse for at få børn - Vi mener at det sydige område ska være boiger for børnefamiierne, for ædre og gangbesværede, og så ska der også her være grønne områder, som vi jo manger på Bryggen, og så noge af de institutioner, som vi endnu ikke har kunnet få på bryggen Trafikspørgsmået er vigtigt En ting der ikke er ykkedes endnu er at fa seve gaden Isand Brygge spærret for trafik, og Njasgade er også et probem med den gennemkørende trafik Vi vi have kommunen med på at ave den ti indkøbsprioiteret gade, den uvedkommende trafik ska væk, der ska køre busser, der ska være varetikørse og muighed for at parkere for dem der ska købe ind, men eers ska det være en gade, der er knap så stie som en stiegade - I 78 foresog vi at Arteenvej bev bændet syd for Bryggen Den er afastningsgade for den gennemkørende trafik, men vi mener at trafikken må hen angs universitetet og have fat i en overordnet trafikåre på Amage - Der er taget fat på stiegaderne, vi har fået avet bump, der er pantet træer og sat nogen bænke op, men det har endnu ikke den profi, vi havde panagt Vi ska have kantstenene væk, vi ska have pantet fere træer, have fere bænke op Og vi drømmer jo også om, at fa avet det vi kader Den Grønne Pads, eer Bentzens Pads ved Leifsgade, det satser vi meget på at få igennem i øjebikket De mange ædre på Bryggen ska også have bedre vikår Som en de af panen med ejighedssammenægninger og boigforbedringer, ska der reserveres noge stueejigheder ti ædre gangbesværede, og sørges for at der biver gode adgangsforhod Beboerhjørnet, den grønne pads og trafiksaneringen har også retning ift de ædre, og kan give mange af dem, der nu ukker sig inde, muighed for at komme ud - Fere koonihaver er også en vision Nyttehaver for børn og bedre muigheder for samspi meem børn og ædre vie være godt, og arbejdet med gårdmijøerne ska fortsættesog så ska vi have fere idrætsfaciiteter på Bryggen De kunne aves i samarbejde med skoen og universitetet Der er også visse vanskeigheder med at få Gime ti at fungere som et okaorienteret beboerhus Det igger på ubestemt tid og forsvinder, når og hvis der bygges andet på grunden Vi vie gerne have et egentigt beboerhus et sted på havneområdet, centrat på Bryggen så ae, også de mange ædre, kunne fade spontant ind som brugere af huset -Det er noget af det vi kader ivsværdier, de kan igesågodt være udenfor som indenfor boigen De mest presserende opgaver bev diskuteret på et weekendmøde i okarådet i marts Det drejer sig om den truende bebyggese på Amager Fæed, om panerne for forretnings-, kontor- og servicebyggeri på Ny TØjhusgrunden og Sydbryggen Boigsiden har høj prioritet og er sat igang med piotprojektet Den Grønne Pads og Beboerhjørnet er højaktuee - Beboerhjørnet som samingssted betyder, at»netværket«, som vi kader det, biver styrket, at vi får mange fere meningsudveksinger, at beredskabet, panerne og visionerne vi bive styrket, sutter Pou Jensen

5 8 9 -Beboerne må stå stærkt og samet og fastægge niveauet for byfornyese som man vi have det Det er en af de erfaringer, man understreger fra Byfornyesescenteret på Vesterbro Hvad sker der med Isand Brygge hvis der ikke gøres noget nu? Sev om der er mange særtræk ved Bryggen, er der erfaringer fra andre bydee i København der er værd at ægge øre ti På indre Nørrebro bev det ti en totaøsning, hvor der stort set ikke bev pads ti de oprindeige beboere da saneringen var gennemført På Vesterbro er man så småt ved at komme igang med en storstiet sanering, og mange beboere er idag bange for, om de nu har råd ti at bive boende, når det er færdigt Og rundt om i byen igger en række gråzoneområderbydeskvarterer som feks Isands Brygge, Indre Amagerbro, Nordvest- og Sydvestkvarteret Hvordan disse kvarterer vi se ud om ti år, er der igen der rigtig tør spå om Men hovederfaringen er het kar Der ska først og fremmest gribs ind i tide, og beboernes organisering og opsutning om en handingspan er afgørende Vi har tat med Jan Lindbo fra Vesterbro Byfornyesescenter, for at høre om de tanker man her gør sig Og på trods af sine mange kvaiteter - aktive beboergrupper og stærke sociae netværk, så er Vesterbro et skræmmeeksempe på, hvad andre bydee kan udvike sig ti, mener Jan Lind bo - Der må nødvendigvis være en baance i en byde meem det man kunne kade ressourcestærke og ressourcesvage beboere, og den er for mange år siden tippet på Vesterbro - I dag har vi en uhyggeig høj gennemstrømning afbeboere Bydeen er i høj grad bevet ti et midertidigt ophodssted - et tifugtssted -som man hurtigst muigt fygter fra igen Den udviking Vesterbro har været inde i de sidste år er man begyndt at ane i andre bydeskvarterer, fortæer Jan Lindbo - Tag feks Sydvestkvarteret Det var tidigere en stothed for den socia demo- JanLindbo, Vesterbro Byfornyesescenter Foto: Jan Jensen kratiske boigbevægese, som man hev frem som et særigt godt eksempe på, hvordan amennyttigt byggeri ska være Udvikingen her har i de senere år været præget af noge af de samme probemer som på Vesterbro Det vi sige en markant stigning i kriminaitet, narko, prostitution og andre ting, som så småt begynder at gøre sig gædende i gadebiedet- noget man set ikke kunne opeve for bare ti år siden - Og den forsumning igger meget nær på i en række andre bydeskvarterer og er også en fare for Bryggen På Isands Brygge er vi idag oppe på en gennemstrømning på procent om året - beboere der kun midertidigt har bopæ her Og sev om vi ikke umiddebart står overfor de samme probemer med prostitution, kriminaitet osv som på Vesterbro, betyder den store gennemstrømning en svækkese af de sociae og kuturee strukturer, der i årtier har gjort Bryggen ti et rimeigt godt sted at bo Og en stabi kerne af beboere er også afgørende for, at en byfornyese biver på beboernes præmisser, viser erfaringerne - Når man aerede når man fytter ind har den overbevisning, at det kun er midertidigt - kun et stop på vejen - får man ikke det engagement der er nødvendigt i beboerorganiseringen, siger Jan Lindbo En renovering af kvarteret, som ikke tager udgangspunkt i beboernes krav, er skræmmebiedet Men med den forhodvis gode organisering af beboerne på Bryggen, og en enestående homogen boigmasse, har man på Bryggen gode muigheder for sev at kunne styre udvikingen, vurderer Jan Linbo - Som beboere har man iføge ovgivningen en ret stor indfydese Men det er betingese fra starten, at beboernes står organiseret, stærkt og samet, og definerer niveauet som man vi have det Så er der en rimeig stor grad af respekt for de ting, som kommer fra beboersiden, er vores erfaring Kæmpe kræmmermarked på Bryggen Nytøjhusgrunden ved Gime omdannes ti een stor cirkuspads i 4 hektiske dage omkring denne weekend Isands Brygge vi fra den 22 ti 25 apri opeve det største arrangement i dets historie Hee Nytøjhusgrunden vi bive brugt ti et rent edorado af forysteser og boder af enhver sags Anedningen er Bryggens Børne- og Ungdomscenters 25 års jubiæum Arrangementet foregår på Nytøjhusareaet bag hote Scandinavia, med indgang fra Thorshavnsgade 21 Der forefindes på området 75 kræmmerstader, faktisk en he ie kræmmerby med!t fra antikke ti nye ting Abningstiderne er føgende: Ibrsdag d 22 k Fredag d23 k Lørdag d24k Søndag d 25 k Sky-master på 20meter Der vi på padsen være Danmarks største omrejsende tivoi med ba 2 radiobaner, Swing-King, Jet-bob og en Skymaster, hvor man i 20 meters højde drejer rundt med hovedet nedad For børn og andre barnige sjæe er der Kaffekopper, Spøgeseshus, Piratskibe, Hestekarruse og Buggibane Hestekræfterne far også ov at spie med, både med og uden motor, idet der er 4- hjus cross og ponyridning Ti et ordentigt arrangement hører også, at maven kan bive fydt Og det er der rig ejghed ti, idet der biver sogt Soft-ice, gaserede æber, popcorn, candyfoss, bøfsandwich, hot-dogs og biksemad fra kæmpepander Derti er der muighed for atæske ganen med ø, vand og kaffe fra et af de mange udsagssteder Underhodningsmekka Hvis man har yst ti bare at bive underhodt er muighederoe utaige (Se programmet andetsteds på siden) Det store musiktet med 300 siddepadser er vært for fire tryeshows og 7 cirkus/gøger forestiinger ba Benny Schumann, og hver aften er der musik ti fest og dans Fredag aften er der såedes både 60- er musik og rock-bues, mens ørdag sutter med det popuære band Juicy Bues, der er garanti for en festig og svingende aften Overskud ti Bryggens børn Dette kæmpearrangement skue gerne give et kækkeigt overskud Overskuddet vi bive brugt ti gavn for kubbens fortsatte arbejde med børnene på Bryggen, så ad os håbe, at vejrguderne er med arrangørerne De har udført et kæmpearbejde og fortjener både gudernes gunst og vores vevije 1brsdag Viy Vandmeon Kovnmusik Corazones Fiaminea MessAround BuesRock Fredag Cirkus Tusindben The sixty-brothers 50-60Musik MadHatters Rock-Bues Lørdag Ungdomsband bm Trix Tryekunstner Benny Schumann TreeDanes Fokemusik Juicy Bues Bues-Rock Søndag bmmy Trifoikum Cirkus Mongo bm Trix Tryekunstner Behind my CÆ}e Pop-Rock Juies Køreskoe v/ J Schmidt MIK køreærer Speciae ordbinde og nervøse Garanti og ankenævn Medem af Dansk Køreærerunion Eget teoriokae på Bryggen Egen bane og køreteknik på Amagr * Ring og få tisendt en brochure TLF Energitårnets krystabutik Thorshavnsgade 6 - kd tf vikaridbom Jeg har et stort udvag i: Krystaer og Stene Urtetheer Vitaminer og mineraer Naturcremer og shampoo Du kan også få en vitamin/minera-baancetest for kun 50 kr Begravese O Bisættese Ae aftaer træffes gerne hjemme hos Dem gens Begravesesforretning Amagerbrogade 155 siands Brygge 13 TLF DØGNVAGT Det har varet ænge, o NU HARVIABENT IGEN Et andet udgangspunkt på Vesterbro Byfornyesen på Vesterbro er kommet sent igang -at for sent, menermange Udgangspunktet for byfornyese på Vesterbro, handingspanen, det endeige resutatet, og dermed også husejeniveauet, adskier sig en de fra de muigheder vi har på Bryggen På Vesterbro har man taget udgangspunkt i en fudt moderniseret ejendom Dvs nyt køkken, nyt bad, og at hvad der derti hører som termovinduer mm samt det ydre af ejendommene sat i stand fra tag ti kæder Et sådant øft ti hvad der kades et tidssvarende niveau«betyder, at man for nuværende sigter mod en huseje på 480 kr kvadratmeter -Forskeen på Vesterbro og Isands Brygge er jo nok, at Vesterbro generet har væsentigt fere egentige sumejigheder, bandt andet som et resutat af at en stor de af ejendommene igennem de sidste tre årtier har været skamridt af boigspekuanter, fortæer JanLindbo - Og der er en kar sammenhæng meem det udbud af ejigheder man har, og beboersammensætningen i kvarteret De sidste årtier har Vesterbro været inde i en ond cirke, der har gjort, at det hee tiden har været de mest rescoursesvage beboere der er bevet hængende i kvarteret, mens de bedre stiede beboere er fyttet væk Denne proces er sevforstærkende, og man kan afæse udvikingen ved at se på den gennemstrømning man har i bydeskvarteret Den er for tiden ca oppe på 30 procent om året på Vesterbro, mens den på Bryggen er procent Samtidig har man på Vesterbro den store ophobning af sociae probemer, som har noge historiske rødder Bydeen har siden århundredeskiftet været,forysteseskvarteret«i København, og det er bevet mærkbart forværret gennem de sidste årtier, hvor man så har faet prostitutionsprobemet og narkoprobiernet i særdeeshed Men byfornyesen har også en tendens ti at fytte disse probemer rundt i byen, fastsår Jan Lindbo - Denne udviking på Vesterbro bev forstærket af saneringen af Nørrebro, hvor en meget stor de af narkoprobematikken på Indre Nørrebro faktisk bev fyttet ti Vesterbro Det bev værre, da man i sin tid avede aktioner på Christiania og smed narkomanerne ud af området Mange andede her i kvarteret, hvor der var en reativt stor de meget små og meget biige ejigheder Spørgsmået er, hvor probemerne fyttes hen, når saneringen på Vesterbro er gennemført? Udover den (ysiske renovering arbejder man på Vesterbro også med noget man kader en socia dimension Det hander ikke kun om bydeen, men også om de mennesker der bor der, forkarerjan Lindbo - Det mest næriggende er beskæftigesen, hvor saneringen afvesterbrojo kaster en masse arbejde af sig - en omsætning på 6 miiarder giver utroig mange jobs Men en meget stor de af den arbejdeskraft, der er ti rådighed i bydeen, er ikke uddannet ti de jobs der måtte komme, så derfor er det også en de af måsætningen, at forsøge at opkvaificere denne arbejdskraft Også opsøgende arbejde i okaområdet, opdyrke netværket i bydeen, og i samarbejde med sociaforvatningen at sikre en indsats ift de særigt udsatte grupper har været en de af panen Den store sanering af Vesterbro vi øbe over en årrække Og først da vi man kunne opsummere, hvor mange af disse måsætninger der faktisk er bevet omsat ti virkeighed!j{ygge{w stemning ØL SNAPS OG BITTER Enhedspris hee dagen KUN KR O,- CAFEISLAND Vestmannagade 2, 2300 Kbh S, Teefon Åbent rnan-fra, 9-21 Iør-søn 9-20

6 10 Afspænding Heen Kondek Riis Aspænding Thorshavnsgade 22, kd Apotek siands Brygges ApOtek siands Brygge Auto Kadows Bier Artierivej KL Auto sajordsgade Artierivej Banker AmagerBanken siands Brygge Begraveser Bryggens Begravesesforretning siands Brygge 13 "" Bikkensagere John Martinsen Gunøgsgade Svane Pedersen Eftf Guiossgade Bomster Bomster-Cirken LeifsgadeS Maou Bomser Thorshavnsgade Boghande Bryggens bog- og papirhande siands Brygge Bygningsrenovering Ejendomshande Arne Pedersen Njasgade 4, Cafeer Bodegaer Artiericafeen Artierivej Bodega Haradsborg siands Brygge Bryggens Bodega siands Brygge Cyker Biyggeps Cyker ;i " ; Isanordsgade 10;_, Goveroor Cyker Amager Bou _ eya{d " ""* -:;, Fyttefirmaer Sundby-Fyt SnOtresgade Frisørsaoner forts Saon Anita Njasgade " Bager Brd Sørensen 2, Egitsgade35 d! Styggeos Vkuaier & Sma-rebrød siands Brygge 5 EOO<A Marked Per Toft siands Brygge FAKTA Njasgade 13 Frootkæderen Isafjordsgade Mejeriet Thorshavn " Thorshavnsgade OStehuSet saqordsgade Styggens Fiskeae LeifsgadeS Genbrug SEIFFa Egisgade Vinduet-Bøger & Bade Egisgade 30 Genbryggen Reykjaviksgade 2 Grif/ Pizza Bjørnegrien Aeykjaviksgade Nabio Pi1zara Isands Brygge Ocean Kinesisk Gri Leifsgade Maere Maerfirma AV--B Egisgade Maerfirma Nikafder 4 " Leifsgade G Restaurant Hote COPENHAGEN Bed and Breakfast Y/ Birthe Hindkjær,_ - Egisgade 33 Y32962T27 Sko Eriks Skoservice Egsgade Speciafomttninger TidensForm Dansk KunstModværk Njasgade Terapeauter mm Fodkinik Revkiavi kade 2 Trykkerier Bryggens Bogbinderi ApS Njasgade 17, b)gn 2 opg Hertz Bogtrykkergarden SnOtresgade Ttykkeri Jespersen Offset Ved tangebro Rubens Damekonfektion LaUsgade 7 s tv , fømrere/træast ACS T rætast NS fæedvej Udejning Bryggens UQ!ejninp v/ P Jønssoo Leifsgade Vaskeret Snehvide Reykjaviksgade 3, Vaskeri KajaHansen Njasgade Video Video Ekspressen, )orshavnsgade 16 kd Børnehave Gunøgsgade Børnehave (detid} Thorshavnsgade Hans Tausens J<irfæ Hadansgade 6 Integreretinstitution Thorshavnsgade 23 B NORDENAIS Isafjordsgade Skoen på siands Brygge Artierivej Socia-og SUndhedsforvatiingen Njasgad& n01 Beboerhjørnet Det er ikke ti at se det, hvis man ikke ige ved det Men det er der nu også fere og fere, der gør: Etabissementet i hjørneokaerne i Leifsgade 7, stuen, går under navnet Beboer hjørnet Der har været vigtigere ting at bruge de sparsomme mider ti end et facadeskit, så indti videre må man nøjes med at huske navnet udenad Fere og fere har nok også en vis anese om, hvad der foregår i Beboerhjørnet, men for de feste stopper det ti gengæd ved anesen Man behøver strengt taget heer ikke vide mere end, at der er åbent hver dag fra k 13, og at der atid er frisk kaf fe på kanden Det er ganske vist ikke atid, at det eers venigtsindede personae har tid ti en sudder - der er nok at se ti, når de mange foreninger, som hoder ti i Beboerhjørnet ska betjenes med sekretærbistand mm - Men ønsker man opysninger om foreningernes arbejde eer har man en sag, man godt vi have taget op i en forening, er man godt hjupet med at henvende sig her Og har man endeig trang ti at sudre, kan man jo i nødsfad tage sin nabo under annen Beboerhjørnet -Bryggens nervecenter For dem, som ikke kan vente med at få mere at vide om Beboerhjørnet, føger her en kort beskrivese Beboerhjørnet har siden foråret 1991 værethjemsted for Bryggens Borgerforening, Lokarådet, Beboerforeningen BIB og dens medemmer, dvs beboerforeningerne i de feste af Bryggens udejningsejendomme Som sådan har stedet fra starten været nervecenteret for det okapoitiske arbejde på Bryggen De fødsesvanskeigheder, som naturigt var forbundet med driften af et sted med mange tiknyttede foreninger, er forængst overvundet, og nu fungerer stedet som et frugtbart mijø ti gensidig inspiration for ae invoverede På pads igen efter hærværket De ydre rammer er på pads efter hærværket i november 1992 Takket være indsamede mider er det ødeagte tekniske udstyr erstattet, så der nu igen forefindes computere, skrivemaskine, tee fax, kopimaskine og reproudstyr Ud over de hidtidige møde- og kontorokaer i stueetagen er kæderen nyindrettet ti kontor- og arkivformå, så det samede area er oppe på mere end 200 kvm Efter at have drevet stedet på en sags deebasis har foreningerne nu besuttet at gøre det ti en sevstændig institution Det sker for at skabe et sted, der kan fungere som ramme om et bredere spektrum af okae aktiviteter Des gennem en bredere brugerkreds - kuturforeningen og den nystartede formiding af friviigt arbejde er så småt ved at tage faciiteterne i brug og des gennem aktiviteter, som dri Ves af Beboerhjørnet uden om de tiknyttede foreningeribrugere Bryggebadet er et eksempe på det sidste I sidste ende er det naturigvis brugerne, der far den afgørende indfydese på driften, idet Beboerhjørnets bestyrese væges bandt dem Vægmaing, hvid, O tr 170,00 kr Gasvæv, x 25 m, pr rue 200,00 kr Vævkæber, 5 tr 58,00 kr Bordpader, fyr 30 mm x 62,5 cm bred pr b m 249,00 kr Bordpader, bøg 27 mm x 62,5 cm bred pr b m 310,00 kr Bordpader, amjnat m postform eer bøgeforkant 61 x 300 cm pr stk 425,00 kr G M LE ISLANDS BRYGGES MEDBORGERHUS Thorshavnsgade 21 I AFTEN!: VALG AF GIMLES STYRINGSGRUPPE TIRSDAG 20/4 k19 Styringsgruppen er vagt af og bandt Giroes brugere, først og fremmest ti at sikre de okae brugeres interesser og udstikke den generee inie for brugen af huset Ae brugere afgime, enketvis eer som foreningsmedemmer, er vekomne ti at detage i brugervaget ti husets styringsgruppe -DRØMME -- BILLIGERE E DU TROR Nyt badeværese den bedste kvaitet, monteret og hondvosk med hondbruser, ny einstootion med og e-ventiator het i hvidt Er du interesseret Ejendomskontoret tibyde bodeværeset instaeret,_,, fordeagtig ejereguering ";:a;, Ring ti os og ta med HANNE SPILE ogjor n",,_,,ur_ a Tf nr tami Styringsgruppen ska støtte brugerne ved start af aktiviteter, sætte aktiviteter i gang, panægge forskeige arrangementer, underhodning, koncerter osv Så vi DU være med ti at præge Bryggens medborgerhus- enten ved at væge eer bive vagt-så kom i Gime i aften!, Caf Isbjørnen Reykjaviksgade CaM Langebro siands Brygge Aniierive j 75, 2300 København S Tf , Fax

7 BRVGGEBL ADET SÆRNUMMER Et kig udover Bryggen set fra Hote Seandinavias tag Inspektør Nies J ensen, Nordens ejendomskontor: En kombineret vedigehodese og byfornyese som den, vi nu tager hu på, berører væsentige interesser både hos ejere og ejere Den sags går kun godt, hvis begge parter detager på ige fod i besutningerne, så vi ser meget positivt på den samarbejdsvije, som har agt for dagen med sit initiativ Og det biver jo ikke mindre seriøst af, at foreningen også går aktivt ind i at skaffe de nødvendige offentige tiskud Fotohander Cai Sørensen, Bryggens Handesstandsforening (Nja Foto): Når vi i de senere år har måttet se mange af vore medemmer dreje nøgen om, skydes det ikke kun den amindeige udviking i detaihandeen Et varieret butiksudbud kræver en varieret befokning, igesom det er vigtigt, at fok har et tihørsforhod ti deres byde og kender de okae handende På Bryggen går det den modsatte vej - fere og fere bor her kun i kort tid, og befokningens sammensætning biver mere og mere ensidig Nøgen ti probemet er boigudbuddet, så hvis man vi vende udvikingen og genskabe Bryggen som en evende byde, er der ingen vej uden om en mårettet byfornyese Inspektør Car Bagge, Skoen på Isands Brygge: Set fra min snudetip er et af de store probemer for Bryggen, at de feste biige ejigheder er for små for børnefamiierne Den moderne børnefamiies boigbehov dækkes ikke med en toværeses, så fok fytter Efter et kraftigt fad har Bryggens børneta ganske vist været stabit i et par år nu, men så bor der atså også kun børn i hver niende ejighed I det ange øb giver det ikke grundag for at hode iv i en oka skoe Derfor hiser jeg det vekomment, at byfornyesesprojektet sigter på at skabe tipas store ejigheder, som børnefamiierne kan betae Der er brug for famiieboiger totaudeining fvcne game guve nyt iv Forskeige steder i København ægges der store paner for, hvad areakrne på Ny Tøjhusgrunden, Sydbryggen og Fækden ska bruges ti Men hvad mener bryggeboerne? Og hvordan får vi indfydese på hvad det faktiske resutat biver? Ska vi væge tæppe eer træ? Få en snak med Garant Vi er speciaister i at hj æpe med at få ae fordee og uemper på bordet, før i besutter jer for tæppe eer træ Ta med Garant faguddannede personae, så i finder netop den øsning, som passer ti jeres ønsker og behov Få også en færdig pris på guvøsningen, opmåt, everet og monteret af vore egne montører Så ved du hvad det koster Murermester Leif Johnson: Bryggens boigmasse har jo nået en ader, hvor de penge, der kan opkræves ti vedigehodese, ikke sår ti De mest nødvendige reparationer her og nu kommer hee tiden i første række, mens det seje træk, som er nødvendigt, skubbes ud i det uvisse Som fagmand med et indgående kendskab ti Bryggens ejendomme ved jeg, hvor skoen trykker Derfor er jeg utroigt gad for, at der nu tages initiativ ikke aene ti en samet panægning og prioritering af vedigehodesen, men også ti at finde finansieringsmuigheder, som gør panerne reaistiske LETIE OG HANDY MASKINER ALLE KAN NU SELV SLIBE DERESGULVE 348,- pr døgn ARTILLERIVEJ KØBENHAVN S TLF

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Studiemateriae Det gæder mig, at du/i har æst min bog, Adfærdsprobemer i skoen, og er interesseret i at fordybe dig/jer i den viden, den bygger på. Da min forrige

Læs mere

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE 2015 1. UDGAVE DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER INDHOLD Side Tiykke 3 Før du starter 6 Tjekisten

Læs mere

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det?

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det? Biv Kontor-YogaTM instruktør Er du behander eer instruktør og måske aerede sevstændig - eer med et ønske om at bive det? Og kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas

Læs mere

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014 Formå for Skoe og Dagtibud frem mod år 2014 1 Efter høringsperioden bev formået revideret og behandet på Byrådsmøde den 1. december 2009. Byrådet godkendte det reviderede formå. 2 Indhodsfortegnese 1.

Læs mere

Private investeringer

Private investeringer Byfornyese Private investeringer i områdeindsatser SOCIALMINISTERIET Private investeringer i områdeindsatser Udgivet af: Sociaministeriet Homens Kana 22 1060 København K Støttet af: byfornyesesovens forsøgsmider

Læs mere

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER INTRODUKTION TIL er en virksomhed, som består af garvede fok fra Teebranchen, der ae har en stor erfaring inden for tee- og datakommunikationsindustrien.

Læs mere

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev?

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev? EUX Hvad er en EUX uddannese for dig som eev? Hvad er en EUX uddannese? EUX er teknisk skoes ungdomsuddannese hvor man på 4,5 år biver både fagært håndværker OG student i samme uddannese. Uddannesens opbygning

Læs mere

Energistrategi på virksomheden

Energistrategi på virksomheden Energistrategi på virksomheden med udgangspunkt i medarbejderinddragese FAGLIGT FÆLLES FORBUND Fagigt Fæes Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V Teefon 70 300 300 Mai: 3f@3f.dk www.3f.dk Layout: zentens

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i praksis

Hverdagsrehabilitering i praksis fagig Hverdagsrehabiitering i praksis Erfaringer fra Fredericia 2008-2010 Abstract Fredericia Kommune, Danmark, har gode erfaringer med Hverdagsrehabiitering. Her samarbejder ergoterapeuter og fysioterapeuter

Læs mere

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område?

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område? Biv Kontor-Yoga instruktør Kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas intensive hedagskursus giver dig redskaberne ti at instruere medarbejdere med stiesiddende

Læs mere

Parkeringspladser, -popler og Pinen.-.; --

Parkeringspladser, -popler og Pinen.-.; -- 5. maj 1994 2. årgang nr. 9 BRYGGEBLADET, Sag & reparation o ar af TV-VIDEO-STEREO Gratis åne-tv under reparationen.. TV- og Videoui'ejning Batteriskift på ure. Pink Radio Service Center Isafjordsgade

Læs mere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere .58/-Ø2tbi: FUc*- - - 6 UDK 69.025.' : 699.82 FUGT OG ERRÆNDÆK STATENS BYGGEFORSKNNGSNSTTUT København 1974 kommission hos Teknisk Forag Hvorfor terrændæk? Det er igennem mere end femten år stadig bevet

Læs mere

Hovedvægten i museets ansvarsomrade lægges pa den animalske produktionsog distributions historie og udvikling.

Hovedvægten i museets ansvarsomrade lægges pa den animalske produktionsog distributions historie og udvikling. NYT om GAMMELT Årgang - nr. Sagterbutikken anno 1920 Biv medem Dette første nummer af "NYT OM GAMMELT" har ti forma at skabe interesse for Sagterimuseet i Roskide. Et spedamuseum kan kun fungere, hvis

Læs mere

Oppun1pning af grundvand firedobles

Oppun1pning af grundvand firedobles 7.maj 1998 6. årgang nr. 9 BRYGGEBLADET METRO BYGGERIET: Oppun1pning af grundvand firedobes Samtidig afviser Comet at efterkomme de vikår, som Mijøkontroen har stiet for oppumpningen Metro-entreprenøren

Læs mere

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse Nr. 1 feb. 2011 TEMA: Tid og penge Derfor skue vi spare Efter 22 november Hvordan bruger vi tiden bedst Tæt på ønaftae Studerende vi øge indfydese Hvordan ser en metropoit ud? Fire programmer styrker fokus

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Udgivet af Sociastyresen,

Læs mere

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik 26. marts 997 5. årgang nr. 6 BRYGGEBLADET Brygge bo evakueret i sidste øjebik Som en af de sidste danske re i Abanien, ykkedes det for nyig bryggeboeren Vivi an Kruse at undsippe kam pene meem de regering

Læs mere

CFU - også for undervisere ved ungdomsuddannelserne og VUC. - for dig og din undervisning

CFU - også for undervisere ved ungdomsuddannelserne og VUC. - for dig og din undervisning CFU - også for undervisere ved ungdomsuddanneserne og VUC - for dig og din undervisning Kender du VIA CFU? Engang var vi bedst kendt som Amtscentraen, men siden 2008 har vi heddet VIA Center for Undervisningsmider

Læs mere

STÆVNING. 2. Finn Ben~n

STÆVNING. 2. Finn Ben~n _ PHILIP & PARTNERE Advouztfirma.nr. 8044007 01 Dok af 14. apri2008 STÆVNING _ som bobestyrer i Sam Zingersens dødsbo CPR.nr. 2202122267 ) indstævner jeg hermed v/bobestyrer, advok Bjørn Wittrup. Finn

Læs mere

grobund07 2010 Nye stalde trods krise 4-7 Tag ikke et nej for et nej 6 Workshop om 2013 25 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET

grobund07 2010 Nye stalde trods krise 4-7 Tag ikke et nej for et nej 6 Workshop om 2013 25 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET grobund07 2010 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET Tag ikke et nej for et nej 6 Workshop om 2013 25 Nye stade trods krise 4-7 grobund 2 GROBUND Grobund nr. 07 2010 INDHOLD Udgiver: Jysk Landbrugsrådgivning

Læs mere

For vognmænd og kørselsledere

For vognmænd og kørselsledere Lederuddannese For vognmænd og kørsesedere ederuddannese-vognmaend-sig3.indd 1 Introduktion v/ Martin Daniesen, fmd. for DTL. Er vi vognmænd gode nok ti at håndtere medarbejderne og finde de rigtige ti

Læs mere

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv 2025852 PC.qxd 17-04-2002 13:07 Side 1 Moduet Personae ( ) i Navision Axapta gør personaeadministration meget enkere, samtidig med at det kan forbedre kommunikationen meem dig, dine medarbejdere og din

Læs mere

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I Sydkysten Færdig med skoen, i gang med ungdomsuddannesen Det kan siges meget kort Færdig med skoen, i gang med ungdomsuddannesen og sådan tænker og hander angt de feste

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvatning Skanska Øresunds AS Havnehomen 25 1561 København V Att. Jacob Hovmøer Dato 26.11.201 2 Deres ref. Vores ref. Sag.2868907 Dok.2900919 Direkte nr. 32471522 sothoa Tiadese

Læs mere

OVERENS- KOMSTER. for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere, holdledere, formænd o.lign.

OVERENS- KOMSTER. for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere, holdledere, formænd o.lign. 2008 OVERENS- KOMSTER for mejeribestyrere, driftsedere og arbejdsedere, hodedere, formænd o.ign. meem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriedere og funktionærer Indhod Overenskomst

Læs mere

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn Høreværn Vejedning om vag og anvendese af høreværn Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790

Læs mere

Amager Fælled. bliver fredet

Amager Fælled. bliver fredet 18. august 1994 2. årgang nr. 13 Amager Fæed. biver fredet N a turkagenævnet enig i okarådets synspunkter Madin egepads I perioden 22. august ti 26. august fra k. 12 17 vi vi mae, save, hamre et nyt bevægeigt

Læs mere

Integrationspuljer og samarbejdsprojekter

Integrationspuljer og samarbejdsprojekter Integrationspujer og samarbejdsprojekter Satspujemider på integrationsområdet januar 2010 2011 jui Integrationspujer og samarbejdsprojekter Satspujemider på integrationsområdet januar 2010 jui 2011 Udgiver:

Læs mere

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18.

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18. Bi ig me Brøndby Fjernvarme ere var Information om fjernvarme ti Vestered Borgermøde den 17. august 2015 k. 19.00 i Tjørnehøjhaen (dørene åbnes k. 18.30) Fordee ved fjernvarme Forsyningssikkerhed (nu og

Læs mere

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985 Pejetestamente Skabeon Mit pejetestamente svb 2985 Pejetestamente Med et pejetestamente har du den tryghed, at du på forhånd har taget stiing ti het amindeige hverdagsting. Eksempevis hviket tøj du gerne

Læs mere

Regnskab for året 1996

Regnskab for året 1996 Jeg esker de grønne unde Jeg esker de grønne unde med tonernes vuggende fad; jeg esker de banke sunde med sejernes tusindta. Jeg esker hver da, hver banke, med kornets bøgende fugt, hvor fittige hænder

Læs mere

Det store udvalg åbner alle vinduer og døre...

Det store udvalg åbner alle vinduer og døre... Vinduer med kobede rammer Vinduer med kitfas Vinduer med buer Runde vinduer Skoddeeementer Speciaeementer Facadedøre i speciaudførese Fodedøre Hæveskydedøre Hæveskydedøre i træ/au Eementer i træ/au Eementer

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 14. årgang Nr. 2. apri. - juni. Se mere på www.naagruppe.dk 2015 Spejderfest og generaforsaming Fra Nørreå Gruppe Referat fra aftenen Referat fra Spejderfesten den 11. marts 2015-

Læs mere

ATOS Terminaler. Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt.

ATOS Terminaler. Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt. VEJLEDNING VERIFONE.DK ATOS Terminaer. Terminaer ti ethvert behov 2014 Verifone, Inc. Ae rettigheder er forbehodt. VERIFONE.DK Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Verifone. Din termina er designet

Læs mere

6 1 Navri og hjemsted

6 1 Navri og hjemsted PHIIP & PARTNERE Ad~wXö rfirriir J.nr. 7936-001 Dok. af 21 juni 2007 FUNDATS FOR SAM ZINGERSENS FOND Ternevej 5 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 53 65 74 Bestyresen i Sam Zingersens Fond, der er stiftet af

Læs mere

Atomer, molekyler og tilstande 5 Side 1 af 9 Aminosyrer, proteiner og enzymer

Atomer, molekyler og tilstande 5 Side 1 af 9 Aminosyrer, proteiner og enzymer Atomer, moekyer og tistande 5 Side 1 af 9 Sidste gang: Tistandsformer og overgange samt diverse kustofforbindeser og disses betydning for nanoteknoogien. I dag: Som opvarmning noget syre/base-teori, herefter

Læs mere

Vejledning Banksys terminaler

Vejledning Banksys terminaler Vejedning Banksys terminaer POINT TRANSACTION SYSTEMS A/S www.point.dk Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Point. Din termina er designet med henbik på nem betjening og stabi drift. I denne

Læs mere

ishavet Læs side 12-13 Thurø Kro er i god form Læs side 22-23 Hurra og champagne Fra musikvideoer til flagkonkurrence Læs side 16

ishavet Læs side 12-13 Thurø Kro er i god form Læs side 22-23 Hurra og champagne Fra musikvideoer til flagkonkurrence Læs side 16 Vinter 2011 Årgang 21 En Thurøkaptajn midt i ishavet Læs side 12-13 Hurra og champagne Læs side 3 Fra musikvideoer ti fagkonkurrence Læs side 16 Thurø Kro er i god form Læs side 22-23 1 Udgivet af: Svendborg

Læs mere

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV Monteringsvejedning SPAANDEX K-GULV ti underguve Denne monteringsvejedning omhander nedægning af underguv udført med SPAANDEX K-GULV eer SPAANDEX UNIPAN K-GULV fra NOVOPAN

Læs mere

Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt.

Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt. VEJLEDNING VERIFONE.DK VX Terminaer. Terminaer ti ethvert behov 2014 Verifone, Inc. Ae rettigheder er forbehodt. VERIFONE.DK Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Verifone. Din termina er designet

Læs mere

Godkendt i hele Norden SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5

Godkendt i hele Norden SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 Godkendt i hee Norden SPAANDEX K-GULV Monteringsvejedning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 SPAANDEX K-GULV ti underguve Denne monteringsvejedning omhander nedægning

Læs mere

ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG

ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG B A T KARTELLET Indhodsfortegnese 1. Resumé... 4 2. Formå og indedning... 5 3. Metode... 7 4. BAT s undersøgese af prisen på arbejdsuykker i bygge- og anægssektoren i 2011...

Læs mere

Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen

Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Mindre nedbrud Vejedning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri

Læs mere

fundament for udvikling og værdiskabelse

fundament for udvikling og værdiskabelse AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER Fødevareskning i Danmark fundament udviking værdiskabese Fødevareskning i Danmark fundament udviking værdiskabese Akademiets må er på et fagigt grundag at fremme den

Læs mere

Sikkerhed fra Lexmark til løsningskompatible printere og multifunktionsprintere

Sikkerhed fra Lexmark til løsningskompatible printere og multifunktionsprintere Sikkerhed fra Lexmark ti øsningskompatibe printere og mutifunktionsprintere Få bedre sikkerhed for virksomhedsdokumenter og -data Når det drejer sig om sikkerhed, ska din organisation være sikker på, at

Læs mere

Digital Kommuneplan 2013

Digital Kommuneplan 2013 Digita Kommunepan 2013 Vekommen ti Vordingborg Kommunes Kommunepan 2013-2 0 2 5. Kommunepan2013findesudeukkendeienwebbaseretudgavepådennehjemmeside. Idenbåtopbjækekanduæseomkommunepanenogdukanæsekommunabestyresensmåogretningsinjerfordefemtemaer-

Læs mere

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi udnytter solens stråler hele året. aurostep aurocompact aurotherm

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi udnytter solens stråler hele året. aurostep aurocompact aurotherm Sovarmesystemer Hvorfor Vaiant? Fordi vi udnytter soens stråer hee året. aurostep aurocompact aurotherm Nye idéer ti inteigente varmesystemer. Ideer ti inteigent boigkomfort Vaiant har været med ige fra

Læs mere

Medlemsblad for. nr. 1 Sæson 2012/2013. Velkommen til ny sæson i NGF

Medlemsblad for. nr. 1 Sæson 2012/2013. Velkommen til ny sæson i NGF Medemsbad for nr. 1 Sæson 2012/2013 Vekommen ti ny sæson i NGF 1 Nakskov Gymnastikforenings bestyrese 2 Forretningsudvag: Formand: Susanne Larsen Heesvej 37, 4000 Nakskov Tf. 60454892 Mai: sus@youmai.dk

Læs mere

er blevet stadig "bedre" for færre. Det er også historien om, hvordan i det blå, eller af langsom selvdestruktion. Og endelig er det hi- VIII

er blevet stadig bedre for færre. Det er også historien om, hvordan i det blå, eller af langsom selvdestruktion. Og endelig er det hi- VIII VIII INDLEDNING: KORT OM EN LANG HISTORIE De sidste 80'er års historie er historien om, hvordan "gade Danmark" er bevet stadig "bedre" for færre. Det er også historien om, hvordan fertaet af ~narbejdere,

Læs mere

Svanemærkning af Primærbatterier

Svanemærkning af Primærbatterier Svanemærkning af Primærbatterier Version 4.2 22. juni 2011 30. juni 2016 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et Svanemærket Primærbatteri? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvad kan Svanemærkes? 3 Hvordan

Læs mere

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler?

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler? Ti dig, der er ærerstuderede Keder du VIA CFU Ceter for Udervisigsmider? - for dig og di udervisig VIA CFU - tæt på di og skoes praksis Når det kommer ti æremider, er VIA Ceter for Udervisigsmider eer

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT... Indhodsfortegnese INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT.... 7 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET...

Læs mere

Flygt propeller pumper EN INVESTERING I PÅLIDELIG DRIFT

Flygt propeller pumper EN INVESTERING I PÅLIDELIG DRIFT Fygt propeer pumper EN INVESTERING I PÅLIDELIG DRIFT Hvor rent er vandet du ska pumpe? Hvor rent er væsken du ska pumpe? Er det het fri for pantevækst, fibre, stykker af pastik eer tøj og kude? Har du

Læs mere

Netguide for journalister

Netguide for journalister Netguide for journaister 2 NETRESEARCH: Den computente journaist 4 GENEREL SØGNING: Menneskeig sortering eer rå maskinkraft 7 SØGEMASKINER: 286.349 hits og fem minutter ti deadine 12 KOMMENTAR: Nettet

Læs mere

Endelig hjælp til brandofre

Endelig hjælp til brandofre 1. årgang nr. 7 Endeig hjæp ti brandfre Efter en af de største tagbrande i København i 10 år skue der gå mere end 14 dage før beberne kunne føe sig sikre på at få den hjæp, de har behv fr Over t uger tg

Læs mere

MEETING PLANNER Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus C, denmark. velkommen til RAdiSSon blu

MEETING PLANNER Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus C, denmark. velkommen til RAdiSSon blu MEETING PLANNER Radisson Bu Scandinaia ote, Aarhus C, denmark ekommen ti RAdiSSon bu ekommen Radisson Bu Scandinaia ote er Århus største hote og byens mest naturige mødested. oteet er Sanemærket og har

Læs mere

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimer jeres netværksudskrivning, og opret state-of-the-art udskriftsstyringsøsning, der kan benyttes okat og via the coud. Sikker og praktisk frigivese af udskriftsjobs Feksibet.

Læs mere

Laboratorier og procesindustri Vejledning om gode løsninger om ergonomi, belysning, ulykker og psykisk arbejdsmiljø

Laboratorier og procesindustri Vejledning om gode løsninger om ergonomi, belysning, ulykker og psykisk arbejdsmiljø Laboratorier og procesindustri Vejedning om gode øsninger om ergonomi, beysning, uykker og psykisk arbejdsmijø Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter Version 5.8 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et svanemærket trykkeri/tryksag? 3

Læs mere

PC-teknik I 1. udgave, 1. oplag 2002

PC-teknik I 1. udgave, 1. oplag 2002 PC-teknik I 1. udgave, 1. opag 2002 Origina Engish anguage edition pubished by The Coriois Group, LLC, 14455 N. Hayden Drive, Suite 220, Scottsdae, Arizona 85260, teephone (480) 483-0192, fax (480) 483-0193.

Læs mere

Aaarrgh... get the power Tips: Få Mere energi Side 6

Aaarrgh... get the power Tips: Få Mere energi Side 6 wot2do: I got you on tape Queer party Aab-yngby The Bue Van // Torsdag 8. marts 2012 Aaarrgh... get the power Tips: Få Mere energi Side 6 + Ny singe fra Niarn + Tanketorsken + Vind koncertbietter sushi:

Læs mere

Vaillant solvarmesystemer Soleklare fordele med maksimalt udbytte

Vaillant solvarmesystemer Soleklare fordele med maksimalt udbytte Sovarmesystemer Vaiant sovarmesystemer Soekare fordee med maksimat udbytte aurostep aurocompact aurotherm Nye idéer ti inteigente sovarmesystemer Ideer ti inteigent boigkomfort Vaiant har i 140 år sat

Læs mere

ECL Portal. Standardiseret online-løsning til ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivelse

ECL Portal. Standardiseret online-løsning til ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivelse Standardiseret onine-øsning ti ECL Comfort 310 Beskrivese er et effektivt, nøgefærdigt onine-værktøj på Internettet, der gør det nemmere for professionee brugere, f.eks. servicepersonae på fjernvarmestationer,

Læs mere

Svanemærkning af Kosmetiske produkter

Svanemærkning af Kosmetiske produkter Svanemærkning af Kosmetiske produkter Version 2.6 12. oktober 2010 31. december 2014 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er Svanemærkede kosmetiske produkter? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvike kosmetiske

Læs mere

Nyt fra Nørreå-Gruppe 7. årgang Nr. 2 april - juli 2008

Nyt fra Nørreå-Gruppe 7. årgang Nr. 2 april - juli 2008 Nyt fra Nørreå-Gruppe 7. årgang Nr. 2 apri - jui 2008 Kort & godt Fra Nørreå Gruppe Spidopmagerne Det går godt hos spidopmagerne. Der omsættes og tjenes marant mere end for bot få år siden. 2003 var omsætningen

Læs mere

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder soleklare fordele med maksimalt udbytte. aurostep aurocompact aurotherm

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder soleklare fordele med maksimalt udbytte. aurostep aurocompact aurotherm Sovarmesystemer Hvorfor Vaiant? Fordi vi tibyder soekare fordee med maksimat udbytte. aurostep aurocompact aurotherm Nye idéer ti inteigente varmesystemer. Ideer ti inteigent boigkomfort Vaiant har i mere

Læs mere

---WWF-- N R. l, ~1 A R T S l 9 9 l

---WWF-- N R. l, ~1 A R T S l 9 9 l ----- N R., ~1 A R T S 9 9 Nyttig baggrundsviden om mijø! " Vor fæes fremtid" Denne serie med foreøbig 6 forskeige titer er udgivet med støtte fra fonde og firmaer. Derfor den ave pris. Anmederne skrev

Læs mere

Svanemærkning af Gulvplejemidler

Svanemærkning af Gulvplejemidler Svanemærkning af Guvpejemider Version 4.1 15. juni 2012 31. december 2015 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et Svanemærket guvpejemidde? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvad kan Svanemærkes? 3 Hvordan

Læs mere

FUGT OG KÆLDRE. s~n.må være l~ngt m~-æn9~espursknif4~j~!~~rn~tes betegnelsen»rf«for relativ. {!J///n/r:J

FUGT OG KÆLDRE. s~n.må være l~ngt m~-æn9~espursknif4~j~!~~rn~tes betegnelsen»rf«for relativ. {!J///n/r:J ~~ FUG'T --,- 4 UDK 69.022.2:628.853 69.025.1 : 628.853 FUGT OG KÆLDRE STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT København 1973 Kædre bruges i dag ti mere end før I game dage bev kædre fte accepterede, sevm de var

Læs mere

ECL Portal. Standardiseret online-løsning til ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivelse

ECL Portal. Standardiseret online-løsning til ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivelse Standardiseret onine-øsning ti ECL Comfort 310 Beskrivese er et effektivt, nøgefærdigt onine-værktøj på Internettet, der gør det nemmere for professionee brugere, f.eks. servicepersonae på fjernvarmestationer,

Læs mere

Fyringsanlæg til brænde Fra 20 til 60 kw

Fyringsanlæg til brænde Fra 20 til 60 kw hdg-bavaria.com HDG Bavaria GmbH Varmesystemer for biobrændse Siemensstraße 22 D-842 Massing Tf. +4(0)8724/87-0 Fax +4(0)8724/87-888-100 info@hdg-bavaria.com Kontakt os, hvis du har brug for yderigere

Læs mere

ledelse Viden uddannelse i forening 2009-10 Kurser til din forening kommunikation n teambuilding n coaching n ledelse n uddannelse DGI Vestjylland

ledelse Viden uddannelse i forening 2009-10 Kurser til din forening kommunikation n teambuilding n coaching n ledelse n uddannelse DGI Vestjylland foto: ars om kommunikation n teamuiing n coacing n eese n uannese 2009-10 DGI Vestyan Kurser ti in forening uannese i forening Vien eese DGI uannese 1 eese i DGI - når et aner om eeruviking Foreninger

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG D12C-A MP

INSTRUKTIONSBOG D12C-A MP INSTRUKTIONSBOG D12C-A MP Forord Vovo Pentas marinemotorer anvendes i dag over hee verden. De anvendes under ae tænkeige driftsforhod af såve erhvervs- som fritidssejere. Og det er ingen tifædighed. Efter

Læs mere

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTFAKTA

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTFAKTA Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTFAKTA 2 Hvad gør en god astvogn virkeig god? De feste mennesker vie sige, at det hander om effektivitet. Det yder godt, men hvad betyder det i praksis? For

Læs mere

...HVIS DU VIL HA BEDRE LYD I BILEN! ODENSE HOLBÆK ESBJERG HORSENS ROSKILDE HILLERØD SILKEBORG SVENDBORG KØBENHAVN www.carsound.dk

...HVIS DU VIL HA BEDRE LYD I BILEN! ODENSE HOLBÆK ESBJERG HORSENS ROSKILDE HILLERØD SILKEBORG SVENDBORG KØBENHAVN www.carsound.dk ODENSE HOLBÆK ESBJERG HORSENS ROSKILDE HILLERØD SILKEBORG SVENDBORG KØBENHAVN www.carsound.dk...hvis DU VIL HA BEDRE LYD I BILEN! BILSTEREO NAVIGATION MULTIMEDIE MONTERING MARINE TILBEHØR 19.- L A T N

Læs mere

Kæreste nej tak- opgaver

Kæreste nej tak- opgaver Kapitler Spørgsmål teori med eksempler side 2 Kapitel 1 Mikkel side 3 Kapitel 2 Sport side 4 Kapitel 3 Arbejde side 5 Kapitel 4 Posthuset side 6 Kapitel 5 Chefen side 7 Kapitel 6 Postbud side 8 Kapitel

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

GULVLIME OG SPARTELMASSER Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: 5664 0075 Telefon: 5664 0070

GULVLIME OG SPARTELMASSER Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: 5664 0075 Telefon: 5664 0070 GULIME OG SPARTELMASSER Produktguide DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK4600 Køge Teknisk Service: 5664 0075 Teefon: 5664 0070 Fax.: 5664 0090 www.danai.dk GULIM Monteringsperiode efter ipåføring* (20 C,

Læs mere

Strukturer og dynamisk udvikling af Rubjerg Knude Glacialtektoniske Kompleks, Vendsyssel, Danmark

Strukturer og dynamisk udvikling af Rubjerg Knude Glacialtektoniske Kompleks, Vendsyssel, Danmark Strukturer og dynamisk udviking af Rubjerg Knude Gaciatektoniske Kompeks, Vendsysse, Danmark STIG ASBJØRN SCHACK PEDERSEN DGF Pedersen, S.A.S. 2006 12 08: Strukturer og dynamisk udviking af Rubjerg Knude

Læs mere

Misfarvning ved direkte tørring med naturgas

Misfarvning ved direkte tørring med naturgas Misfarvning ved direkte tørring med naturgas Projektrapport Oktober 1996 Dansk Gasteknisk Center a/s D r. Neergaards Vej SB 2970 Hørshom Tf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk Misfarvning ved

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

Svanemærkning af Tekstilvaskemidler og pletfjernere

Svanemærkning af Tekstilvaskemidler og pletfjernere Svanemærkning af Tekstivaskemider og petfjernere Version 7.5 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er Svanemærket tekstivaskemidde eer petfjerner? 3 Hvorfor væge Svanemærket?

Læs mere

Velkommen til Gru ndejerforeningen. Æbleparken ( ".~ r------ - -- _.--- - - '------. s.>:

Velkommen til Gru ndejerforeningen. Æbleparken ( .~ r------ - -- _.--- - - '------. s.>: Vekommen ti Gru ndejerforeningen Æbeparken r------ - -- _.--- - - ( ".~ '------. s.>: Indhodsfortegnese..Vekomst 2.Bestyrese 3.Forsikring 4.Dekaration 5.Dekarationsrids 6.Bygningstegning 7.Bepantningspan

Læs mere

Få overblik over dit liv - og fokus på det vigtige

Få overblik over dit liv - og fokus på det vigtige Prs: r. 12,Fam e t Fr Bo g Net væ r g Uv Su he om o Ø Få overb over t v - og fous på et vgtge INDLEDNING Dee e-bog Lvshjuet er e ompet gue t, hvora u me é smpe øvese a få overb over t v ge u og prortere

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

VA 4 SYD NR 2 FEBRUAR 2007. Fastelavn søndag 18. februar se side 5-6. Måske får vi vinter i februar

VA 4 SYD NR 2 FEBRUAR 2007. Fastelavn søndag 18. februar se side 5-6. Måske får vi vinter i februar VA 4 SYD NR 2 FEBRUAR 2007 Fastelavn søndag 18. februar se side 5-6 Måske får vi vinter i februar Betonhjertet februar 2007 1 INDHOLD LINEDANCE side 3 IT UDVALGETS ARBEJDE 3 CAFE ØRNEN 4 FASTELAVN 5 BILLETTER

Læs mere

møder & konferencer www.krybily.dk

møder & konferencer www.krybily.dk øder & knerencer www.krybiy.dk Veken Veken ti Bet Wetern KRYB I LY. Det - Stjernede Bet Wetern KRYB I LY har pkriten på dit næte arrangeent. (Bet Wetern KRYB I LY er indbegrebet a dank krkutur ed in het

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

sparbank free du er kun ung én gang

sparbank free du er kun ung én gang sparbank free du er kun ung én gang DU ER KUN UNG ÉN GANG Som ung står du over for en verden af muligheder. Du kan vælge at få en uddannelse, arbejde eller rejse jorden rundt. Du kan gå til fodbold, på

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Sammenhæne meem produktionsskoer o erhvervsskoer Reisterundersøese af produktionsskoeeevers uddannesesstatus før o efter deres produktionsskoeophod Udarbejdet af UN-C Bia Sammenhæne meem produktionsskoer

Læs mere

Farveløsninger til produktivearbejdsgrupper. Lexmark X548 farvelaser MFP serien

Farveløsninger til produktivearbejdsgrupper. Lexmark X548 farvelaser MFP serien Lexmark X548 farveaser MFP serien Farveøsninger ti produktivearbejdsgrupper. Lexmark X548-serien Lexmark X548-serien forsyner meemstore arbejdsgrupper med fremragende udskrivningsfunktioner, produktivitetsøsninger,

Læs mere

Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab

Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab Medlemshåndbog Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab KBHFF er et fødevarefællesskab et kooperativt alternativ til almindelige profit-orienterede supermarkedskæder. I fødevarefællesskabet er kunderne

Læs mere

Tekniske data VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL GREEN 25 BSI EXCLUSIVE BOILER

Tekniske data VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL GREEN 25 BSI EXCLUSIVE BOILER Tekniske data Noine beastning Noine ydese (80 /60 ) Noine ydese (50 /30) MIn. beastning Min. ydese (80 /60) Min. ydese (50 /30 ) Effekt Pn ax - Pn in (50-30 ) Effekt 30 (30 retur) Effekt 30 (47 retur)

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

Cirkelines Æske. en genbrugsbutik PROJEKTBESKRIVELSE

Cirkelines Æske. en genbrugsbutik PROJEKTBESKRIVELSE Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 52 Offentligt Cirkelines Æske en genbrugsbutik PROJEKTBESKRIVELSE Ansøger Ansøger er Kontaktcenter Klippen på Vesterbro i København. Vi henvender os til Jer, fordi

Læs mere

FUGEMASSER PROFF. Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: +45 5664 0075 Telefon: +45 5664 0070

FUGEMASSER PROFF. Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: +45 5664 0075 Telefon: +45 5664 0070 FUGEMASSER PROFF guide DANA LIM A/S Københavnsvej 2 DK4600 Køge Teknisk Service: +45 5664 0075 Teefon: +45 5664 0070 Fax: +45 5664 0090 www.danai.dk ACRYL FUGEMASSER Anvendese Hærdesyste Tisat fungicid

Læs mere