Vi vil igen placere Danmark d6r, hvor vi hsrer hjemme: Pi forstepladsen. Vi vil tage ansvar i Europa. For vrkst og for en strerk europrisk stemme i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi vil igen placere Danmark d6r, hvor vi hsrer hjemme: Pi forstepladsen. Vi vil tage ansvar i Europa. For vrkst og for en strerk europrisk stemme i"

Transkript

1 Statsminister Helle Thorning-schmidts tale ved Folketingets flbning tirsdag den 4. oktober 20ll Det talte ord grelder Danmark har fiet en ny regering. En regering, der vil bruge det enestflende ved Danmark til at lafte vores samfund. Vores velfrrd, vores uddannelser, vores frllesskab. Vi skal trenke pi helheden, ikke pfl srrinteresser. Vi vil gennemfore en moderne helhedslosning. Hvor vi alle sammen bidrager solidarisk. Sa vi fbr rid til velfrerd. Vi vil igen placere Danmark d6r, hvor vi hsrer hjemme: Pi forstepladsen med grsnteknologi. Vi vil tage ansvar i verden. For fred og demokrati. Fra Afrika til Afghanistan. Vi vil tage ansvar i Europa. For vrkst og for en strerk europrisk stemme i verden. Vi vil tage ansvar herhjemme. For de fattigste, for de sirbare.

2 Vores arbejdsform er at involvere mange. Og bygge bro mellem uenigheder. For beslutninger truffet i frellesskab er de strerkeste beslutninger. Jeg vil genskabe det brede samarbejde. Vi er hele Danmarks regering. *** Jeg vil sige tingene, som de er: Det bliver ikke let. Vi skal arbejde hirdt. Vi skal trreffe sv&re valg. Regeringen tiltreder pi et vanskeligt tidspunlt. Danske virksomheder har mistet titusindvis afjob. Det er benhirdt for den, der stir uden arbejde. Det er svert for familien. Og det koster samfundet dyrt. Over hele landet stir boliger til salg i minedsvis. Familier tsver med at bruge penge, fordi de er utrygge ved fremtiden. De unge har svert ved at finde job. Der mangler praktikpladser. Den negative udvikling skal vi stoppe. Vi skal genskabe troen pi fremtiden. Vi kan, nfrr vi stir sammen.

3 Ingen skal vrere i tvivl, om at de nsdvendige og svere beslutninger vil blive truffet. Efter stilstand er tiden kommet til fremgang og forandring. *** Vores fsrste store opgave er at lede Danmark ansvarligt ud af krisen. De skonomiske problemer i Europa gor ikke opgaven mindre. Regeringen vil som sin fsrste store indsats kick-starte dansk skonomi. Effektivt og milrettet. Vi vil fremrykke investeringer for i alt l0 mia. kr. De projekter, der var planlagt til at ghi gang om 6t, to eller tre irr, setter vi nu i gang si hurtigt, som det overhovedet er muligt. Det vil give mange nye job her og nu. Og i samme ombrering fer vi udfort en rrekke opgaver, som vi har brug for. Vi far nye veje. Vi kommer hurtigere i gang med atlngge skinner.

4 Skoler kan ffi moderne klasselokaler. Og nedslidte boligomrider kan fb nye facader eller nyt tag. Kick-starten vil skabe nye private arbejdspladser. Og vi skal ogsfl bruge den milrettet til at skabe forandring. Nir der srettes offentlige anlregsprojekter i gang, skal det derfor v&re en betingelse, at leverand srerne tager elever ind. Virksomhederne skal brere deres del afansvaret for at uddanne de unge. Vi vil give tilskud til, atprivate boliger kan ffi et energirigtigt lsft. Det kan fr v&re nye vinduer, der sparer pfl varmen. Det kan vere jordvarme eller bedre isolering. Ting, som vil gavne den enkeltes vaffneregning. Og vores frelles milja. Og som vil skabe job. Regeringen vil kickstarte dansk okonomi. Sa vi fbr ny vrekst og nye job. *** Udfordringerne er enoffne. Vi stir med en krempe opgave - selv nir vi ffir arbejdet os ud af krisen. 4

5 Regeringen overtager et meget stort underskud pi de offentlige finanser. Det ser ud til, at det bliver pi 85 mia. kr. til nreste ir. Det er lige si meget som alle vores udgifter til sygehuse og praktiserende lreger. Si stort er overtrrekket pi kontoen. Og det skal drekkes ind i en tid, hvor vi bliver flere, der skal forsorges. Ferre til at arbejde. Og indtregterne fra Nordsoen falder. Presset pi den offentlige skonomi er stort. Regeringen vil gsre kassen op og se, hvor galt det stir til. Pi baggrund af vores "kasseeftersyn" vil vi fremhgge en ny og ansvarlig plan for dansk skonomi frem mod Det er vores mil, at der mindst skal vrere balance pe de offentlige finanser i Det er et ambitisst mil. Men det er nsdvendigt. Akonomien mfl ikke skride igen. Derfor er det ogsi helt centralt, at vi overholder EU's henstilling om den offentlige saldo i 2013.

6 En skonomi i balance er grundlaget for et Danmark i udvikling. Og for et Danmark uden store sociale skel. Derfor er en ansvarlig skonomisk politik helt afgarende for regeringen. Vi skal nedbringe det store underskud. Det er nsdvendigt for at komme videre. Regeringen vil udvikle og modernisere Danmark. Vi vil sikre en tryg velfrrd til danskerne. Vi vil give flere penge til sundhed. Vi vil udvikle uddannelserne. Vi vil prioritere forskning. Vi vil investere i gran omstilling. Det krev er, at vi sigter hajt. Regeringen sigter mod at oge arbejdsudbuddet med omkring personer frem mod Lad os lige huske pe, hvorfor vi skal have mere arbejdskraft. Hvorfor det er si vigtigt. Det er ikke for at ghde skonomiprofessorer og vismrend. Det er for at sikre almindelige menneskers velfrrd og tryghed. Derfor er der brug for en moderne helhedslosning for Danmark. En helhedslosning, hvor vi tager ansvar. Hvor vi arbejder mere. Og hvor vi derfor har rid til et godt samfund. Det er en solidarisk lssning, hvor vi tager h6nd om de svageste.

7 Det er en frelles losning, hvor alle bidrager. Vi skal alle sammenbetale. Ikke kun enkelte grupper. Regeringens moderne helhedslosning bestflr af fire punkter: l. For det fsrste forhojer vi statens indtregter. 2. For det andet vil vi gennemfare en skattereform, der srnker skatten pi arbejde. 3. For det tredje vil vi gennemfsre en rrkke reformer af blandt andet SU, kontanthj elp og fortidspension. 4. For det fierde vil vi indgi en trepartsaftale om oget arbejdsudbud. Lad mig kort gennemgi de fire punkter i helhedslosningen. Punkt 1 : Regeringen vil skaffe 7 mia. kr. over de nreste to flr: Ved at age skatter og afgifter - navnlig pi usunde varer. Ved at fierne skattefradraget for sundhedsforsikringer. Og ved at sanere i den lange rrkke af ststteordninger til erhvervslivet. Vi vil gi i gang med at genoprette de omrflder, der trenger mest: Socialomrfldet, uddannelserne og det grsnne.

8 Og vi vil udskyde udlsbet af dagpengeperioden med op til seks mineder for de dagpengemodtagere, som pi grund af Genopretningspakken fik afkortet deres igangvrerende periode med dagpenge. Forlrengelsen grelder i andet halvar Punkt 2: Regeringen vil gennemfore en skattereform, der srnker skatten pi arbejde. Si flere vil arbejde mere. Skattereformen skal vrere helt og fuldt finansieret. Og socialt afbalanceret. Punkt 3: Regeringen fremlegger en rrekke af reformer med det frelles formil at sikre mere arbejdskraft. Derfor vil vi have de unge hurtigere gennem uddannelserne. Si bide de unge selv og alle vi andre kan fb glrede af deres uddannelser i flere 6r. Derfor vil vi have flere indvandrere i job pi vores plejehjem, pfl vores skoler og i vores virksomheder. For vi har brug for hver og en. Derfor vil vi reformere fsrtidspension og fleksjob. Si alle far en chance for at yde det, de magter. Derfor vil vi reformere kontanthjrelpen og aktiveringsindsatsen. Vi skal uddanne arbejdslose til arbejde, ikke til at finde deres indre ugle.

9 Til sidst det fierde punkt: Vi har en frelles opgave. Regeringen vil indgi en trepartsaftale med arbejdsgiverne og lonmodtagerne. En trepartsaftale om aget arbejdsudbud. Vi har for vist, at vi kan tage et frlles ansvar, nir det grlder. Uden trepartsaftalerne i 80'erne havde vi ikke haft et af verdens mest robuste og brede pensionssystemer. Vi skal gsre det igen. Regeringens helhedslssning betyder, at flere vil arbejde. Si falder udgifterne til overforsler, og vi fhr flere penge ind i skat. Det vil sikre en solid skonomi. Det vil sikre, atvi har rid til at investere i efteruddannelse, i folkeskolen og i sundhed. Og vi bruger ikke en krone, far vi er helt sikre pe, at vi kan skaffe pengene.

10 For efter en irrrekke med svag styring af de offentlige udgifter har regeringen opstillet et forsigtighedsprincip: Vi kan ikke aflrolde nye udgifter, uden at der er truffet beslutninger om konkrete initiativer, der skaffer pengene gennem mindst lige si store nye indtregter eller besparelser. Det handler ikke om tal i et regneark. Det handler om menneskers muligheder. Vi vil ikke bringe kommende generationers tryghed i fare. {<** En offensiv kickstart, som hjrelper os ud af krisen. En moderne helhedslssning, som skaffer penge til velfrerd. Den nreste store opgave er at modernisere vores samfund, si vi kan skabe vrkst mange ir fremefter. Vi skal skabe ny vrkst sammen. Vores bsm og unge skal have en uddannelse, en praktikplads og en vej ind i arbejdslivet. Vi vil satse stort pi de kommende generationer. Hvad skulle vi ellers satse p6? l0

11 Regeringen har sat ambitisse mil: o 95 pct. af alle unge skal tage en ungdomsuddannelse. o 6 ud af l0 skal have en videregiende uddannelse. o Og hver fierde skal have en lang videregflende uddannelse. Vi srtter barren hojere end den tidligere regering. Vi vil bygge en alliance med de unge. I skal v&re hurtigere til at uddanne jer, f[ et arbejde og yde et bidrag til samfundet. Til gengrld vil vi arbejde hirdt for at gwe danske uddannelser til nogle af de bedste i verden. Jeg vil sige til alle Danmarks unge: I er fremtiden. Det er nu, I skal tage ansvar for den. Regeringen har store ambitioner for folkeskolen. Vi skal have en fagligt strerk folkeskole. En folkeskole med plads til alle bsrn. Folkeskolen skal v&re hele Danmarks skole. Derfor skal vi udvikle fremtidens folkeskole i et reelt partnerskab. Lerere og skoleledere, forreldre og elever, kommuner og regering - alle skal forpligte hinanden pfl ambitisse krav og pe, hvordan vi kan indfri dem. il

12 Regeringen vil indbyde til et bredt og reelt samarbejde om en ny start for folkeskolen. Ogsi her i Folketinget. Alt for mange unge stir uden praktikplads. Og fbr ikke giort deres uddannelse frerdig. Det hrenger ikke sammen. Regeringen vil skrrpe uddannelsesgarantien og sikre praktikpladser, si alle kan afslutte deres erhvervsuddannelse. Vi vil styrke hele linjen fra daginstitution, til skole til ungdomsuddannelse. Derfor har regeringen oprettet et nyt ministerium for barn og undervisning. For gamle systemer mfl ikke sti i vejen for nye losninger. I sommer blev tusinder af kvalificerede unge afrist pi de videregiende uddannelser. Selvom vi har hirdt brug for, at de uddanner sig. Det hrenger ikke sammen. Regeringen vil oprette flere pladser pi uddannelserne. Det er ikke kun bsrn og unge, der skal uddannes. Vi skal sikre mere uddannelse til dem, der har mindst uddannelse, de mange voksne ufaglrerte. Viden er grundlaget for vrekst. Det er sagt fsr. Regeringen vil sreffe handling bag ordene. *** t2

13 Danmark er stadig et af verdens rigeste lande. I kraft af dygtige virksomheder og medarbej dere. Men de nye skonomier som Kina, Indien og Brasilien presser danske virksomheder. Og vores naboer Tyskland og Sverige klarer sig bedre i konkurrencen end vi. Danmark hverken kan eller skal konkuffere pi lav lsn. Vi skal konkurrere pi viden, fleksibilitet og samarbejde. Vi bliver aldrig billigst. Vi skal altid strrebe efter at vrere bedst. Men det er et problem, at danske lonninger gennem de seneste ir er vokset hurtigere end i udlandet. Det koster danske job. Eksporten til vores nabolande er vigtig. Men vi skal satse strerkere pi de nye vrkstlande i Asien og Latinamerika. Det er her, markederne vokser for alvor. Nflr verden rendrer sig, mi dansk eksport folge med. Ellers mister vi velstand i Danmark. Derfor har vi udpeget en ny handels- og investeringsminister. Vi vil srtte kraft bag ordene. Vi skal have bedre fodfreste ddr, hvor mulighederne er stsrst. 13

14 Vi skal ogsfi mfllrette forskningen og innovationen. Pi omrflder som energi og velfrerdsteknologi vil regeringen indgi i partnerskaber med virksomheder og organisationer. Og vi skal skubbe pi vreksten gennem kloge offentlige indkob og intelligent regulering. Hvis vi fr stiller krav om, at vinduerne i offentlige bygninger skal vrere energirigtige. Og samtidig indretter vores lovgivning, si det er dyrt at frise med energien. Og samtidig giver forskningspenge til energiteknologi. Se vil det skubbe pi udviklingen af nye og bedre vinduer. Noglen til vrkst ligger i samarbejde og nytenkning. *** I 1990'erne giorde vi Danmark til foregangsland pi klima- og energiomridet. Regeringen vil srette Danmark i front igen. Vi skal igen v&re ambitiose. Vi skal turde strrebe hajt. Vi skal srette langsigtede og klare mil. Si vi har klare linjer at arbejde efter. Regeringen vil srette det ambitisse m61, at hele vores el- og varmeforsyning skal drekkes af vedvarende energi i ,4

15 Vi skal skrue op for tempoet i den grfrnne omstilling. Vi skal have flere vindmoller i havene omkring Danmark. Mere biomasse i vores kraftvrerker. Mere biogas fra vores landbrug. Og vi skal blive endnu bedre til at spare pfl energien. Det er hart fsr. Forskellen er, at denne regering setter grsrlhandling bag de gronne ord. Den gtanne omstilling skal ske gennem et tet offentligt-privat-samarbejde. Som testcentret for vindmsller i Asterild. Her har staten i samarbejde med vindmslleindustrien og forskning skabt et af de bedste testcentre i verden. Vi satser pi stabile grsnne vilkir for danske energivirksomheder. Virksomhederne vil fb et hjemmemarked, hvor de kan prsve nye losninger af, far de gir ud i verden. Men Danmark har ogsi virksomheder, hvor energi fsrst og fremmest er noget, der koster penge. Dem vil vi tage hensyn til. Industrien og andre eksportvirksomheder skal have tid til at tilpasse sig de nye gronne tider. Energibevidsthed handler ogsi om vores dagligdag. Det skal bedre kunne betale sig at v&re energibevidste. Derfor skal det v&re billigere at ksbe en miljorigtig bil, og flere skal bruge busser og toge. 15

16 For at det skal lykkes, er vi nadttil atbruge nye losninger. Kserne pi vejene ind mod Kobenhavn bliver lrengere og lengere. Grsnne lafter om mere kollektiv trafik gar det ikke alene. Der skal handling bag ordene. Handling, der f6r trrengslen ned og forureningen ned. Derfor vil regeringen fremlregge et konkret forslag til en betalingsring. Den er en vigtig del af den samlede losning for, hvordan Danmarks hovedstad fu en moderne og konkurrencedygtig transport. Og vi vil fremlegge et omfattende energiudspil. Vi vil forhandle med alle Folketingets partier om en bred og langsigtet energiaftale. Danske virksomheder, fx i vindmslleindustrien, skal have et klart signal om, hvilken vej vi vil 96. Regeringen vil igen placere Danmark ddr, hvor vi hsrer til: Pi forstepladsen med grsnteknologi. Som et land, der bidrager med losninger pfl vigtige globale problemer. *** Jeg er stolt over, at Danmark tager et ansvar, der rrekker langt ud over vores grenser. Regeringen onsker et Danmark med globalt udsyn. Et Danmark som er ibent over for den verden, vi er si dybt aftrrengi ge af. 16

17 Vi skal aktivt pivirke omverdenen. Vi skal turde sige vores mening og gsre vores holdninger grldende. Vi skal fremme en fredelig og retfrrdig verden i overensstemmelse med vores holdninger og nationale interesser. Men verden er i hastig forandring. Og vi skal blive endnu bedre til at varetage vores interesser over for de lande og regioner, der i stigende grad sretter den internationale politiske og okonomiske dagsorden. Det er sv&re og usikre tider for Europa. Der er brug for handling. EU er her en srerlig vigtig ramme for Danmark. Vi skal fsre en politik, der styrker Europas rolle i verden. Og Danmarks rolle i Europa. Om mindre end tre mineder overtager Danmark formandskabet i EU. Hovedopgaven for det danske formandskab bliver at sikre, at vi i frellesskab fbr lagt den skonomiske krise bag os. Vi skal styrke grundlaget for ansvarlig vrekst og beskreftigelse. Okonomisk vrekst skal gi hind i hind med sociale hensyn og miljohensyn. t7

18 Det danske formandskab skal sette en offensiv dagsorden inden for gtan og breredygtig vekst. Det indre marked skal udbygges. Vi skal v&re bedre til innovation og forskning. Og der skal v&re en strrk europrisk stemme i de internationale klimaforhandlinger og ved topmodet i Brasilien om breredygtig udvikling til neste sommer. Regeringen vil arbejde for, at EU's budget i perioden fra 2014 til2020 prioriterer disse omrider. Det er her vores fremtid ligger. Regeringen vil engagere sig i formandskabet med fuld kraft. Vi vil yde vores bidrag til et styrket EU. Et EU, der loser de problemer, som optager borgerne i hverdagen. Vi vil i det hele taget styrke Danmarks engagement i EU. Jeg er sikker pi, at vi f6r mere ud af at samarbejde med vores naboer om fx grenseoverskridende kriminalitet end at opfare nye kontrolanlreg ved de danske grenser. Regeringen vil ogsi gsre op med to af de danske forbehold: F orsvarsforb eholdet o g retsforb eholdet. l8

19 Forsvarsforbeholdet afskrerer Danmark fra at deltage i de vigtige bidrag, EU yder til fred og sikkerhed i verdens brrndpunkter. Regeringen vil derfor ssge forsvarsforbeholdet afskaffet ved en folkeafstemning. Retsforbeholdet forhindrer, at Danmark kan deltage i EU-samarbejde om kampen mod organiseret kriminalitet, terrorism e, barneporno og menneskehandel. Det handler om at beskytte vores samfund. Og om at beskytte de svageste i vores samfund mod grov udnyttelse. Her skal Danmark tage et ansvar sammen med resten af Europa. Regeringen vil ved en folkeafstemning soge retsforbeholdet erstattet med en tilvalgsordning. Altsi en ordning, der betyder, at Danmark selv kan bestemme, hvilke dele af retssamarbejdet, vi vil deltage i. Regeringen vil indkalde Folketingets partier til drsftelser. Milet er et bredt flertal for at afskaffe forsvarsforbeholdet og erstatte retsforbeholdet med en tilvalgsordning. Det brede samarbejde skal bryde 10 6rs Europa-politisk dsdvande. Regeringen snsker, at EU styrker sin rolle som en global aktar, der arbejder for en mere retfrerdig og fredelig verden. Men Danmark er ogsi klar til at yde vores bidrag. 19

20 Globaliseringen har bragt millioner ud af fattigdom, men desvrrre ogsa ladt mange tilbage. Danmark skal vise et srerligt ansvar for verdens fattigste. Vi har som nation en moralsk forpligtelse til at hjrlpe. Vi har en dansk tradition for at hjrelpe. Og vi har ogsfl en klar interesse i at fremme breredygtig udvikling og demokratiske samfund. Derfor vil regeringen styrke dansk udviklingspolitik. Vi skal blive endnu bedre til at bekrempe fafiigdom. Vi vil styrke udviklingsbistanden, si den over en irrrkke kommer tilbage pa I procent af Danmarks indkomst. Verdens fattigste lande rammes srerligt hirdt af klimaforandringer. Vi snsker at styrke arbejdet for en global klimaaftale, der ogsi tager hensyn til de fattige landes behov. Jeg tilhorer den generation, der var ung i 80'erne, da Berlinmurens fald gav nyt hib for demokrati og frihed. Det var om efteriret. Men det foltes som forir. Nu oplever vi et nyt forir i de arabiske lande, hvor demokratiet spirer. Vi har et medansvar for, at det kommer til at blomstre. Regeringen vil oge denpolitiske og okonomiske ststte til de lande i regionen, som vil demokratiets vej. Det grlder ogsfl Libyen, hvor Danmark allerede har ydet en helt srerlig indsats. 20

21 Men varig fred og stabilitet i Mellemssten krever en lssning pe konflikten mellem Israel og Palrestina. Vi vil samarbejde med de ovrige EU-lande om anerkendelse og etablerin g af en selvstendig og levedy gtig palnstinensisk stat. Vi vil tilsvarende forsvare Israels ret til at leve i fred og sikkerhed. Og vi vil, gennem EU, presse pi for at fb genibnet fredsforhandlingerne. Danmark skal altid v&re parattil at yde et bidrag for fred og sikkerhed i verden. Vi kan kun beskytte os selv ved at engagere os i det internationale samarbejde. FN er en central ramme for dette engagement. Det er FN, der skal trrede til, hvis en stat ikke kan eller vil beskytte sine borgere. Danmark skal fortsat levere et markant bidrag til internationale missioner. Men vi skal ikke kun vrre med i de hirde militere missioner. Vi skal ogsi tage ansvar for den blsde sikkerhed. Her har Danmark rigtig meget at byde pi. Derfor vil regeringen afsrette ressourcer til en ny sikkerhedspolitik, der giver os mulighed for at reagere hurtigt og fleksibelt, nar der er behov for at bringe stabilitet til skrobelige samfund. Og det skal vrere et klart princip, at danske soldater kun kan udsendes i internationale militrere operationer med opbakning fra mindst to tredjedele af Folketinget. N6r vi beder danske mrend og kvinder om at gir i kamp, om at srette deres liv pi spil, si har de krav pfl opbakning fra et samlet Danmark. 2l

22 Sidan har det ogsi veret i Afghanistan. Vi skal have et bredt samarbejde om udenrigspolitikken. Jeg er derfor meget tilfreds med den brede opbakning her i Folketinget bag Helmand-planen20ll-2012.Vi er enige om den nsdvendige omstilling fra kamp til trrning og kapacitetsopbygning. Jeg vil ogsi benytte lejligheden til at sige til alle jer, der er udsendt for Danmark - og ikke mindst til vores udsendte i Afghanistan: I yder en enorm indsats, som jeg er dybt imponeret over. I stir for det bedste, Danmark har.?k*:k Danmark tager et ansvar i verden. Det grelder ogsi fremtidens samarbejde om Arktis. Her arbejder Danmark tret sammen med de andre nordiske lande. Og naturligvis trt sammen med Grsnland og Fnrserne. Vi skal i frllesskab styrke den arktiske indsats i respekt for miljoet og i respekt for omridets oprindelige folk. Regeringen snsker et strrk t rigsfellesskab. Men det er selvfolgelig det frersske og det granlandske folk, der afgar det fremtidige forhold til Danmark. 22

23 F nrserne og Grsnland har et forstieligt behov for et eget demokratisk fundament under deres samfund. Regeringen respeklerer fuldt ud de snsker om en egen forfatning, som drsftes phfr;aerne og i Gronland. Men vi lregger samtidig vrgt ph, at en frerssk og en gronlandsk forfatning skal kunne rummes inden for rigsfrellesskabets rammer, sfl lrenge Frrserne og Gronland er en del af vores fellesskab. *** Vi skal bygge vores fremtid pi strrke frllesskaber. Det grelder ude i verden. Det grelder herhjemme. En veldreven offentlig sektor er en grundpille i det danske fellesskab, i vores velfrerdssamfund. Jeg er stolt af de smfl mirakler, der sker hver dag pfl vores sygehuse, skoler, plej ehj em, daginstitutioner og socialcentre. I de kommende 6r skal vi investere mere i vores velfrerd. I uddannelser. I sundhed. 23

24 Men dansk skonomi er ikke i en situation, hvor vi har rid til at opfylde alle snsker. Det nytter ikke noget at sukke efter de gode gamle dage. Ti-erne er nye tider, sammenlignet med halvfemserne og nullerne. Og vi skal bruge de nye tider som afsret for nye muligheder. Vi skal have mod til at prioritere. Vi skal have mod til at gi nye veje. Vi har ikke rid til, at det offentlige overskrider sine budgetter. Sprrengte budgetter har vrret nornen 6Lr efter ir. Nu skal de holdes inden for de rammer, vi har fastlagt. Derfor vil regeringen indfsre udgiftslofter for stat, kommuner og regioner. Og vi har ikke rid til at lade den offentlige sektor sti i stampe. Vi skal tvrertimod udvikle. Vi skal luge ud i bureaukratiet. Vi skal modernisere. Derfor siger jeg til alle offentligt ansatte - til medarbejdere og ledere i kommunerne, regionerne og staten: Vi har brug for jer. For jeres faglige kunnen. For jeres kreativitet. I skal fortsrtte den flotte indsats. I skal blive ved med at bruge ny teknologi, fa nye ideer og finde nye og mere effektive losninger. Si vi kan frigore ressourcer til hovedopgaven: Bedre velfrerd til borgerne. *** 24

25 Den frie og lige adgang til sundhed er velfrerdssamfundets kronjuvel. Alle skal have lige adgangtil et godt sundhedssystem. Uanset pengepung. Det er en grundlreggende tryghed og livskvalitet for os alle sammen. Der er sket fremskridt pi sundhedsomridet. Ikke mindst takket v&re sosuhj relperes, sygeplej erskers og hgers fantastiske arbej de. Men vores sundhedsv&sen er ogsi under et voldsomt pres. Vi danskere er ikke lige si sunde som borgere i andre rige lande. En dansker har udsigt til at leve to et halvt ir kortere end en svensker. Og uligheden i vores sundhed er alt for stor. En buschauffsr kan forvente af leve fire 6r kortere end en jurist. Derfor er forebyggelse si vigtigt. Vi skal have modet til at pivirke danskernes levevis. Til at sige til de unge, at de ikke bar ryge. Til at hjelpe de udsatte med bedre sundhed. Til at gare det dyrere at vrelge det usunde. Regeringen vil fsre en fair sundhedspolitik, hvor alle sikres fri og lige adgang til sundhed. I dag kan patienter med privat sundhedsforsikring komme foran i ksen. Regeringen vil afskaffe skattefradraget for sun dh e d s fo r s ikrin ger. 25

26 Samtidig siger jeg ibent: Vi kan ikke fa opffldt alle vores snsker. Vi mi vrelge, hvad der er vigtigst. Livstruende hjertesygdomme skal behandles hurtigst muligt. Men mindre alvorlige lidelser, som et hrengende ojenlig, kan godt vente. Vi skal have stsrst fokus pi de alvorligt syge. Jo hurtigere behandlingen kan komme i Ean5,jo bedre er muligheden for at blive helbredt og vende titbage til sit normale liv. Det grelder ikke mindst krcftpatienter. Vi har nresten alle sammen haft krreft tnt pit, hos familie eller venner. Og oplevet, hvordan en krreftsygdom med et slag kan rendre livet. Krreft er en folkesygdom. Heldigvis sker der fremskridt. Flere patienter overlever. Det er godt. Men det gir for langsomt. Vi er fortsat langt bag vores nordiske naboer. Det er ikke godt nok. Vi skal blive bedre til at forebygge kreft. Og vi skal forbedre vores krrftbehandling. 26

27 Der er en gruppe af mennesker, som ofte bliver overset, fordi deres lidelser er mindre synlige. Fordi deres sygdom kan virke mindre handgribelig. Fordi de desvrerre stadig bliver msdtmed fordomme. Men hvor det at holde sammen pi hverdagen er en si overvrldende byrde, at selve livsgnisten er i fare for at gi ud. Denne regering vil tage psykiske sygdomme lige si alvorligt som ffsiske. Vi vil forbedre psykiatrien. Og vores allerforste indsats vil v&re hurtig hjrlp tilbarnog unge, der rammes af psykiske lidelser. En dreng, der lider af tvangshandlinger, eller en pige, der kremper med depressioner, skal have hjrelp hurtigst muligt. Syge bsrnskal ikke miste vigtige ir af deres barndom. Syge unge skal ikke holdes uden for fellesskabet. De skal fastholde kontakten til skole, kammerater og familie. **{< Vi er hele Danmarks regering. Alle danskere skal have mulighed for at deltage i samfundets udvikling. Ingen skal holdes udenfor. I Danmark er der relativt fi fattige. Vi har ikke dybe sociale skel. Det Danmarksbillede er jeg stolt af. 27

28 Derfor kan jeg heller ikke acceptere den tidligere regerings fa6igdomsydelser. De er et brud med et halvt irhundredes socialpolitik. Hvor vi netop gjorde op med fattighjrlp og skel mellem mennesker. Og indfsrte tryghed og vrerdighed. Vi skal behandle alle mennesker ordentligt. Og da isrer dem, der har det svrrest. Vi skal have vrerdigheden tilbage. Familier skal kunne leve et almindeligt familieliv. Hvor bsrnene kan holde fsdselsdag. Og gi til fodbold. Og komme med pi udflugt. Det er ikke svrrt at forestille sig, hvordan det er at vrere det barn, der som den eneste fir nej, nir alle de andre i klassen far ia. Vrek med fafiigdomsydelserne. Vek med kontanthjrelpsloftet. Vek med starthjrelpen. Starthjrelp fremmer ikke integrationen. Den fremmer fattigdom og isolation. 28

29 Barnarver ofte sociale problemer fra deres forreldre. Sidan bsr det ikke v&re. Vi har en srerlig forpligtelse til at vrerne om bsrns rettigheder. Ingen barnog unge skal svigtes. Vi skal gribe ind i de familier, hvor bsrnene vanragtes. Og vi skal forbedre tilsynet med anbragte barn, si vi er sikre pi, at de trives. Vi skal behandle samfundets mest sflrbare anstrendigt. *** Vi er en regering for hele Danmark og for alle danskere. Uanset, om din familie har rsdder i den anatolske hojslette eller den jyske hede. I Danmark skal vi have en robust og retfardig udhndingepolitik. Men vi skal ogsfl have en ny balance i udhndingepolitikken. Vi skal madeudlrendinge uden fordomme. Med ordentlighed. Med respekt. Vi skal integrere, ikke udelukke. Mennesker med forskellig social og etnisk baggrund skal bo dsr om dsr. Vi skal have en politik, der virker. Ikke en symbolpolitik. 29

30 Derfor skal vi af med pointsystemer. Men vi skal ogsi turde stille krav. Vel at merke krav, der motiverer til at yde en indsats for Danmark - ved at uddanne sig, ved at arbejde, ved at lrre sproget. Rimelige krav, ikke urimelige barrierer. En udlendingepolitik i balance betyder ogsi, at vi behandler dem, der har brug for beskyttelse, med omsorg og respekt. Det grlder ikke mindst bsrnene. Det sdelegger et menneske at bo i flrevis pfl et asylcenter. Det skal vi ikke byde mennesker, som allerede er merket af mareridt, som de frneste af os kan rumme. Det kan vi ikke v&re bekendt. Regeringen vil give asylansogere mulighed for at bo og arbejde uden for centrene, hvis deres sag trrekker i langdrag. Vi skal bygge mennesker op. Ikke bryde dem ned. Det grlder uanset, om de skal blive eller tilbage til deres hjemland. Vi snsker en ny tilgang til udhndinge og integration. Og vi onsker, at en bred kreds af partier i Folketinget vil sti bag en ny balance i udlrendingepo litikken. *** 30

31 Danmark har fiet en ny regering. En regering, som vil skabe et nyt samarbej de for Danmark. For kun i samarbejde kan vi fsre Danmark gennem den sv&re tid, vi stflr foran. Kun ved at baje os mod hinanden, kan vi sikre velfrerden for vores bsrn ogbornebsrn. Kun i samarbejde kan vi nfl det, som, andre troede, var uopnieligt. Vi har giort detfsr. Og derfor er Danmark et fantastisk land. Med fri og lige adgang til sundhed. Med gode uddannelser til vores bsrn. Med respekt for mennesker uanset baggrund. Hvor vi behandler de svage anstrendigt. Og hvor mangfoldigheden blomstrer. Et land for de mange og ikke kun for de ffi. Jeg er stolt af det Danmark, som generation efter generation har bygget op. Fordi de forsto d, atjo flere, der er med til at bygge, jo strerkere stir huset. 3l

32 Vi er niet langt sammen. Vi skal igen ni langt sammen. Jeg vil invitere hele Danmark med i et nyt samarbejde. Vi har brug for et Danmark, der stir sammen. Det er grundstenen i det regeringsprogram, vi har fremlagt. Det mest offensive og gennemarbej dede regeringspro gram no gensinde. Vi er hele Danmarks regering. Og derfor vil vi gi ydmygt til vores opgaver. I dag vil jeg rrekke en hind frem til de partier her i Folketinget, som ikke er en del af det nve flertal. Danmark har brug for, at vi stir sammen. Lad os indlede det nye folketingsar med at udbringe et leve for Danmark. DANMARK LEVE. Hurra! Hurra! Hurra! 32

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folketingets åbning tirsdag den 4. oktober 2011

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folketingets åbning tirsdag den 4. oktober 2011 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folketingets åbning tirsdag den 4. oktober 2011 Det talte ord gælder Danmark har fået en ny regering. En regering, der vil bruge det enestående ved Danmark

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

Vi har klaret krisen bedre end frygtet.

Vi har klaret krisen bedre end frygtet. Statsminister Lars Lskke Rasmussens tale ved Folketingets fibning tirsdag den 5. oktober 2010 Det talte ord grelder For to ir siden truede den globale finanskrise med at valte Danmark. Nu er vi ved at

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

!"#$%&%#'"(#)*+,*(-##

!#$%&%#'(#)*+,*(-## !"##$%&'#&("%#")*& Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Godaften. Vi danskere er grundlæggende optimister. Vi tror på, at hårdt arbejde betaler sig. Vi tror på, at vi kan komme videre

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag.

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Villy Søvndals tale 1. Maj 2011 Hej med Jer alle sammen. Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Første maj. En festdag, hvor

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

To streger under facit Nyt kapitel

To streger under facit Nyt kapitel To streger under facit Nyt kapitel Udfordringen frem mod 2020 Sund økonomi er fundamentet for holdbar vækst og varig velfærd. Det går igen fremad for dansk økonomi, men de offentlige finanser er presset

Læs mere

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID HK MEDLEMMERNES VALGOPLÆG 2015 INDLEDNING I løbet af 2015 skal der være folketingsvalg i Danmark. HK støtter ikke bestemte partier eller politikere. Vi samarbejder

Læs mere

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes.

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. PDMWDOH 7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU ) OOHGSDUNHQ (Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. I dag bliver vi rost fra alle sider for vores fleksible arbejdsmarked og vores sociale

Læs mere

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister.

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister. 1. maj tale 2015 Forleden besøgte jeg den store danske virksomhed Leo Pharma. Den ligger et stenkast fra min bopæl. 1600 gode danske arbejdspladser har de i Danmark. De skaber produkter til millioner af

Læs mere

Danmark som grøn vindernation

Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation En gennemgribende omstilling af det danske samfund skal skabe en ny grøn revolution. Vi skal skabe et grønt samfund baseret på vedvarende energi,

Læs mere

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå.

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå. Kære venner! For halvandet år siden det var dengang Lars Løkke var statsminister - modtog jeg et brev fra nogle murersvende. De prøvede at komme i kontakt med nogen inde på Christiansborg. De var dødtrætte

Læs mere

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug grundloven og kongeriget frihed og tryghed vi står vagt om de svage verdens bedste sundhedsvæsen dansk skik og brug et trygt land uden terrorisme Danmark på rette kurs et troværdigt og stærkt forsvar danmark

Læs mere

Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 September 2012 Finanspolitisk planlægning foregår på 4 niveauer 1. Årlige finanslov 2. Budgetlov (ny og ikke implementeret endnu)

Læs mere

Harald Børsting 1. maj 2014

Harald Børsting 1. maj 2014 Harald Børsting 1. maj 2014 Lokale taler: Helsingør, København, Køge og Roskilde I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik.

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Forbundsformand Thorkild E. Jensens. oplæg ved CO-industris og Dansk Industris. Integrationskonference. 13. marts 2006. [dias 1]

Forbundsformand Thorkild E. Jensens. oplæg ved CO-industris og Dansk Industris. Integrationskonference. 13. marts 2006. [dias 1] 1 Forbundsformand Thorkild E. Jensens oplæg ved CO-industris og Dansk Industris Integrationskonference 13. marts 2006 [dias 1] Indledning [Dias 2 Rupan] Integration og beskæftigelse handler om mennesker

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Bilag 1: Statsminister Helle Thorning- Schmidts tale ved Folketingets åbning 4. oktober 2011

Bilag 1: Statsminister Helle Thorning- Schmidts tale ved Folketingets åbning 4. oktober 2011 Bilag 1: Statsminister Helle Thorning- Schmidts tale ved Folketingets åbning 4. oktober 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Danmark har fået en ny

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

SsllerodKommune. TekniskForvaltning,

SsllerodKommune. TekniskForvaltning, SsllerodKommune TekniskForvaltning, august1998 llovedregel For de fleste af kommunens byomrflder gelder, at der langs veje og stier skal plantes levende hegn i form afhrkke eller buske, hvis man snsker

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts nytårstale den 1. januar 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts nytårstale den 1. januar 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts nytårstale den 1. januar 2012 DET TALTE ORD GÆLDER Godaften. For tre måneder siden fik Danmark en ny regering. En regering, som er trådt til i en krisetid. Og som

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Den 1. august 007 Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Regeringen fremlægger i dag tre store, markante og visionære planer for Danmarks

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013

Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 1 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 Godaften. Vi danskere er grundlæggende optimister. Vi tror på, at hårdt arbejde betaler sig. Vi tror på, at vi kan komme videre ved en fælles indsats. Vi

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

Regeringens nye arbejdsprogram

Regeringens nye arbejdsprogram DI Nyhedsbrev Den 24. februar 2010 Regeringens nye arbejdsprogram Nyt regeringsprogram 1. Indledning I går gennemførte statsminister Lars Løkke Rasmussen en omfattende regeringsrokade, og i dag blev regeringens

Læs mere

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os.

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Kim Simonsen tale 1. maj Det talte ord gælder. I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Men måske skulle vi ikke kun kalde det en kampdag. Måske skal vi også

Læs mere

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Ved Lotte Cederskjold, Politisk ordfører (S) (Det talte ord gælder) Indledning Aarhus er en dejlig by, og jeg er stolt af at være

Læs mere

1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard

1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard Den 1. maj 2009 Det talte ord gælder 1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Har I det godt? Det ser sådan ud. Jeg har det også godt. Det er klart,

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Tak for invitationen til at fejre denne dag sammen med jer her på Skansen.

Tak for invitationen til at fejre denne dag sammen med jer her på Skansen. 1 Tak for invitationen til at fejre denne dag sammen med jer her på Skansen. Det er i dag 162 år siden at Frederik den syvende underskrev Danmarks riges grundlov og lagde grundstenen til det samfund vi

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Resumé af debatoplægget: Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv I Danmark er vi blandt de rigeste i verden. Og velfærdssamfundet er en tryg ramme om den enkeltes liv: Hospitalshjælp, børnepasning,

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering.

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering. SAMMEN OM DANMARK Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

Landsmøde 2009. Den danske drøm og 10 konkrete mål

Landsmøde 2009. Den danske drøm og 10 konkrete mål Landsmøde 2009 Den danske drøm og 10 konkrete mål 2 Den danske drøm og 10 konkrete mål På Venstres Landsmøde i november 2009 talte Venstres formand, statsminister Lars Løkke Rasmussen, om den danske drøm

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Oplæg til 3-partsforhandlinger

Oplæg til 3-partsforhandlinger Oplæg til 3-partsforhandlinger 11. februar 2016 Arbejdsmarkedets opbygning og indretning er afgørende for både samfundsudviklingen og den enkeltes hverdag. Alternativet ser derfor frem til de kommende

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016

2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 16. december 2008 af Karl H. Bornhøft (SF), Özlem Sara Cekic (SF), Jonas Dahl (SF) og Ole Sohn (SF)

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 2 Fælles om velfærd.................... 3 Faglig handlekraft....................

Læs mere

[Finanslov 2016] Finansloven for 2016 offentliggjort med oversendelse af ændringsforslaget. Lang proces og krævet svære valg.

[Finanslov 2016] Finansloven for 2016 offentliggjort med oversendelse af ændringsforslaget. Lang proces og krævet svære valg. Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 64 Offentligt BUDSKABER Møde i Udenrigsudvalget den 10. december 2015 Orientering om ny strategi for udviklingspolitik Det talte ord gælder [Finanslov

Læs mere

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark blev ramt hårdt af den internationale økonomiske krise BNP er faldet mere end i andre lande Indeks (25=1) Indeks (25=1) 11 15 11

Læs mere

Både den nuværende og den tidligere regering har erklæret, at Danmark vil åbne arbejdsmarkedet for de nye EU-borgere i forbindelse med EUudvidelsen

Både den nuværende og den tidligere regering har erklæret, at Danmark vil åbne arbejdsmarkedet for de nye EU-borgere i forbindelse med EUudvidelsen Aftale mellem Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om adgangen til det danske arbejdsmarked efter udvidelsen af EU pr. 1. maj 2004

Læs mere

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil. GRUNDLOVSTALE 2015 I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.) Det var en milepæl i udviklingen af det dengang

Læs mere

1. maj-tale LO-sekretær Marie-Louise Knuppert

1. maj-tale LO-sekretær Marie-Louise Knuppert 1. maj-tale LO-sekretær Marie-Louise Knuppert I dag er det vigtigt at huske, at 1. maj er arbejdernes internationale kampdag. I Danmark er 1. maj både en kampdag og en festdag! Men rundt om i verden ser

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om Formandskabet Pressemeddelelse Klausuleret til tirsdag den 27. maj 2014 kl. 12 Vismandsrapport om Konjunkturudsigterne og aktuel økonomisk politik Holdbarhed og generationer Ungdomsuddannelser Vismandsrapporten

Læs mere

Barfoed ta r et valg gør du? Lars Barfoed

Barfoed ta r et valg gør du? Lars Barfoed Barfoed ta r et valg gør du? Lars Barfoed Mennesker først Respekten for det enkelte menneske og den personlige frihed er en konservativ grundholdning. Det samme er respekten for de værdier og fællesskaber,

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

Sprogpolitik som problemknuser

Sprogpolitik som problemknuser Berlingske Tidender2. sektion, onsdag 18. juni 2003 Kronik: En formuleret sprogpolitik er vigtig bide i offentlige institutioner og private virksomheder. Domstolenes sprogpolitik er en landvinding inden

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Der er fremtid i Fællesskabet

Der er fremtid i Fællesskabet Der er fremtid i Fællesskabet - Endelig aftale Sydfyn står overfor mange udfordringer, hvoraf den stigende arbejdsløshed, uddannelse af alle unge, vigende bosætning i yderområderne og en sammenhængende

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår

SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår Vi har igen i år indgået et bredt budgetforlig. Det samlede resultat er økonomisk i balance vi respekterer aftalen

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Grenaa Handelsskole HHX Samfundsfag C Morten

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

Elektronisk reprint fra www.3f.dk. 1. maj tale Arne Grevsen Formand for Den Grønne Gruppe i 3F.

Elektronisk reprint fra www.3f.dk. 1. maj tale Arne Grevsen Formand for Den Grønne Gruppe i 3F. 1. maj tale Arne Grevsen Formand for Den Grønne Gruppe i 3F. Der er kommet en Ny ledelse i Socialdemokratiet dens dagsorden er at vinde næste gang Efterlønnen er sat til debat. Vi må sikre at vores medlemmer

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN

Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN 01. JANUAR 2016 Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN 1. Starten på nytårstalen. God aften. I december deltog jeg i et arrangement på

Læs mere

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017 Danskernes suverænitetsopfattelser Tænketanken EUROPA, maj 2017 BASE: 2056 EU KØN ALLE KVINDER MÆND Høj grad blive 36 32 40 64 62 Nogen grad blive 28 30 26 66 Nogen grad forlade 15 15 14 27 25 Høj grad

Læs mere

Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Udfordringen v. økonomi- og indenrigsministeren Klare mål v. finansministeren Konkrete initiativer i Vækstplan DK v. skatteministeren Udfordringen

Læs mere

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10 Flere

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

Helle Thorning-Schmidt Grundlovstale 2011

Helle Thorning-Schmidt Grundlovstale 2011 Helle Thorning-Schmidt Grundlovstale 2011 Det talte ord gælder I dag fejrer vi vores Grundlov. Grundloven er de regler, vi har for vores politiske kampe. Grundloven giver den enkelte borger rettigheder.

Læs mere

STYRK INDUSTRIEN 10 politiske forslag som skaber vækst og arbejdspladser i danske industrivirksomheder

STYRK INDUSTRIEN 10 politiske forslag som skaber vækst og arbejdspladser i danske industrivirksomheder STYRK INDUSTRIEN 10 politiske forslag som skaber vækst og arbejdspladser i danske industrivirksomheder STYRK INDUSTRIEN DANSK METAL 1 INDHOLD 3 Forord 4 Eksportpiloter til mindre industrivirksomheder 4

Læs mere

Ungdomsgaranti til Alle!

Ungdomsgaranti til Alle! Ungdomsgaranti til Alle! DSU s bud på en målrettet og effektiv indsats mod ungdomsarbejdsløsheden Min søn på 19 år kender ikke begrebet ungdomsarbejdsløshed, og sådan skal det fortsat være. Det skal forblive

Læs mere

Samfundsfag. Energi & Miljø. Enes Kücükavci. Klasse 1.4. HTX Roskilde

Samfundsfag. Energi & Miljø. Enes Kücükavci. Klasse 1.4. HTX Roskilde Samfundsfag Energi & Miljø Enes Kücükavci Klasse 1.4 HTX Roskilde 22/11 2007 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse..2 Indledning.3 Opg1..3 Opg2..4 Opg3..4-5 Opg4..5-6 Konklusion 7 2 Indledning:

Læs mere

13.0 Praktiske oplysninger. 13.1 Opsretning af inventar

13.0 Praktiske oplysninger. 13.1 Opsretning af inventar 13.0 Praktiske oplysninger 13.1 Opsretning af inventar Generelt Benyt aldrig tape eller opklebede kro ge, da maling og filt kan beskadiges og i vrerste fald rives af. Pas p6 skjulte WS - og el - installationer.

Læs mere

Virksomhederne er klar til at udnytte globaliseringens muligheder

Virksomhederne er klar til at udnytte globaliseringens muligheder Klaus Rasmussen, chefanalytiker, kr@di.dk, 3377 3908 Kasper Hahn-Pedersen, konsulent, khpe@di.dk, 3377 3432 SEPTEMBER 2017 Virksomhederne er klar til at udnytte globaliseringens muligheder Langt de fleste

Læs mere

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER 1 FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Højere lønsumsafgift på den finansielle sektor (1,0 mia. kr.). Reform af selskabsskatten (3,2

Læs mere

Ulighed i sundhed koster på livskvalitet og levetid

Ulighed i sundhed koster på livskvalitet og levetid Ulighed i sundhed koster på livskvalitet og levetid Vi lever længere. Levetiden har været stigende i Danmark siden midten af 1990 erne, men forskellen mellem de rigestes og fattigstes levetid er blevet

Læs mere

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR Folkeafstemning om at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning 3. december 2015 3. FOLKE AFSTEMNING HVAD SKAL VI STEMME OM? HVORFOR SKAL VI STEMME? Den 3. december 2015

Læs mere

SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016

SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016 SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016 Ved Jan Ravn Christensen, formand for Økonomiudvalget Aarhus Kommune står igen overfor besparelser. Den økonomiske krise er fortsat over byen, landet

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Hvad er børnearbejde?

Hvad er børnearbejde? Hvad er børnearbejde? 1 Børns arbejde er at gå i skole og udvikle sig. Det er den holdning, der de seneste år, har vundet stærkt frem i vores del af verden. Selvfølgelig ved vi, at der også hos os er problemer

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

l. Hvad er problemstillingen (kort)

l. Hvad er problemstillingen (kort) Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Finansudvalget PØU alm. del - Bilag 54 Offentligt l. Hvad er problemstillingen (kort) I fremtidens samfund bliver der flere ældre. Fremtidens ældre vil desuden have en stigende

Læs mere

Tale til afslutningsdebatten Ellen Trane Nørby, politisk ordfører, Venstre 29. maj 2013

Tale til afslutningsdebatten Ellen Trane Nørby, politisk ordfører, Venstre 29. maj 2013 Tale til afslutningsdebatten Ellen Trane Nørby, politisk ordfører, Venstre 29. maj 2013 ----------------------- DET TALTE ORD GÆLDER -------------------------- Socialdemokraternes og SFs topfolk siger,

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER. 1. maj 2015. Marie-Louise Knuppert, Samsø. Indledning: Kæden

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER. 1. maj 2015. Marie-Louise Knuppert, Samsø. Indledning: Kæden KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Marie-Louise Knuppert, Samsø Indledning: Kæden Jeg blev virkelig glad, da jeg fik buddet om at tale hér, på Samsø. Samsø handler for mig

Læs mere

Finn Sørensen, Enhedslisten Styrk venstrefløjen og fagbevægelsen 1 maj 2015 Her er min 1. maj tale. Den blev holdt i nogenlunde enslydende versioner

Finn Sørensen, Enhedslisten Styrk venstrefløjen og fagbevægelsen 1 maj 2015 Her er min 1. maj tale. Den blev holdt i nogenlunde enslydende versioner Finn Sørensen, Enhedslisten Styrk venstrefløjen og fagbevægelsen 1 maj 2015 Her er min 1. maj tale. Den blev holdt i nogenlunde enslydende versioner hos Ejendomsfunktionærerne, 3F Storkøbenhavn, Dansk

Læs mere

Talepapir Samråd A (L193)

Talepapir Samråd A (L193) Finansudvalget 2012-13 L 1 7 Bilag 2 Offentligt Talepapir Samråd A (L193) 4. oktober 2012 Samråd i Finansudvalget d. 8. oktober 2012 Beskæftigelsesvirkningen af finanspolitikken i 2013 7 Samrådsspørgsmål

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere