Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 3. juli 2013 Hollandsk nærhedsundersøgelse Sammenfatning Den hollandske regering har taget temperaturen på nærhedsprincippet med en undersøgelse, der screener alle politikområder for EU-lovgivning eller forslag til lovgivning, der strider mod proportionalitets- eller nærhedsprincippet. Resultatet er en liste med 54 sager, hvor regeringen finder behov for hollandsk handling samt ni generelle anbefalinger for udformning og vedtagelse af EU-lovgivning. Baggrund Fredag den 22. juni 2013 lancerede den hollandske regering resultatet af en undersøgelse af nærheds- og proportionalitetsprincippets overholdelse i europæisk lovgivning. Undersøgelsen er en udløber af koalitionsregeringens (De Liberale, VVD og Arbejderpartiet, PvdA) fælles regeringsgrundlag fra september /6

2 Undersøgelsen, der er foretaget med bidrag fra samtlige hollandske ministerier og input fra eksperter, interesseorganisationer og virksomheder, har analyseret alle ressortområder for initiativer, forslag og lovgivning, der giver anledning til bekymring i forhold til nærheds- og proportionalitetsprincipperne. Regeringens resumé af undersøgelsens resultater 1 indeholder ni generelle anbefalinger for udformning og vedtagelse af EU-lovgivning samt en gennemgang af 54 konkrete sager, hvor den hollandske regering agter at handle, fordi sagerne af forskellige årsager rejser bekymringer. Ni generelle anbefalinger for EU-lovgivning 1) EU-lovgivning bør altid baseres på et klart juridisk traktatgrundlag. Europa- Kommissionen skal undlade at fremsætte forslag baseret på et indirekte er uklart juridisk grundlag (hvilket benævnes creeping competences ). 2) Når der ikke er en klar EU-kompetence på et politikområde, bør Kommissionen undlade at udsende ikke-bindende meddelelser eller anbefalinger til medlemsstaterne. 3) Når der på basis af nærhedsprincippet er samlet modstand i Rådet mod et lovforslag, bør der indgås en aftale mellem Kommissionen og Rådet om, at Kommissionen fremover undlader at fremsætte et initiativ på området. 4) EU-lovgivning bør fokusere på mål og ikke udstikke detaljerede regler for, hvordan disse mål opnås. Medlemsstaterne bør selv kunne vælge de midler, de skønner effektive til at opfylde målene. 5) Kommissionen bør være så eksplicit som muligt i sin beskrivelse af omkostningerne ved implementering af forslag både på nationalt og EU-niveau. 6) Der bør være en bedre og mere systematisk brug af konsekvensanalyser af forslag samt mere udbredt brug af evaluerings- og solnedgangsklausuler. 2 7) Medlemsstaterne bør involveres mest muligt, når forslag, der vedrører dem, forberedes og diskuteres i komitéprocedurer (delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter). 1 Testing European legislation for subsidiarity and proportionality Dutch list of points for action 2 Dvs. at regler gøres tidsbegrænsede eller afhængige af positive evalueringer. 2/6

3 8) Hvis EU-Domstolen fortolker EU-lovgivning på en måde, som ikke er i overensstemmelse med lovgivernes (Rådets og Parlamentets) intentioner, bør problemet adresseres ved at ændre EU-lovgivningen. 9) Når en ny Kommission skal sammensættes i 2014, er det en lejlighed til at gennemgå prioriteterne i EU s opgaver. Handlingsplan for 54 konkrete sager Resumeet angiver 54 konkrete sager, herunder eksisterende lovgivning, forslag under forhandling og fremtidige initiativer, der af forskellige årsager bekymrer regeringen. På hver af disse anvises der handling, fx hvilken position den hollandske regering agter at indtage i forhandlingerne. Alle politikområder er inddraget, men særligt områder med ren national kompetence er i fokus, såsom velfærdsområdet og sociale sikringsordninger samt skatteområdet. Der er fire typer argumentation, der går igen i undersøgelsen: I) Sagen indeholder ingen transnational dimension, derfor er der ikke behov for lovgivning på EU-niveau Det gælder fx Fonden for bistand til socialt dårligt stillede 3 og Fonden for tilpasning til Globalisering, hvor regeringen imidlertid står ved aftalen i Det Europæiske Råd fra februar om den flerårige finansielle ramme, hvor disse fonde indgår som et led i det store kompromis. I forhold til øvrig eksisterende lovgivning finder undersøgelsen, at regulering på EU-niveau ikke er berettiget på emner som tunnelsikkerhed 4 og EU s programmer for støtte til skolefrugt og mælk. Regeringen ser ikke behov for EU-regulering i forhold til en række af Kommissionens forslag. Det gælder forslaget om kvindekvoter i bestyrelser, 5 forslag om forlænget barselsorlov til kvinder, 6 og forslaget om en fælles selskabsskattegrundlag (CCCBT). 7 Behandlingen af de to sidste forslag er gået i stå på grund af modstand i Rådet. 3 KOM(2012) Direktiv 2004/54 5 KOM (2012) KOM (2008)632 7 KOM(2011) 121 3/6

4 Regeringen stiller sig tvivlende overfor, om en europæisk tilgang er nødvendig i forhold til Kommissionens nye forslag til direktiv om nemmere adgang til oprettelse og sammenligning af bankkonti; 8 og finder heller ikke en transnational dimension i forslaget om maritim fysisk planlægning (den del af forslaget, der omhandler integreret kystzoneforvaltning, vurderes dog velbegrundet). 9 Blandt kommende initiativer, der ikke anses for transnationale, er forsikringer mod natur- og menneskeskabte katastrofer (som Kommissionen har lanceret en høring 10 om), skovbrug, indirekte skatter (særligt på biler) og et harmoniseret system for forsikringsgarantier. II) Der er behov for EU-regulering på området, men lovgivningen/forslaget er for deltaljeret og handler om midler snarere end mål Undersøgelsen peger på, at reglerne om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen er alt for detaljerede og specifikke i forhold til midler. Direktivet om bygningers energimæssige ydeevne 11 er ifølge regeringen for deltaljeret med for mange obligatoriske elementer, der ikke vil have nogen effekt. Det oprindelige forslag til energieffektivitetsdirektivet 12 indeholdte efter regeringen vurdering også for mange obligatoriske tiltag. I dette tilfælde lykkedes det dog Holland at komme igennem med en mere fleksibel tilgang i forhandlingerne. Regeringen finder i flere tilfælde, at de nationale regeringer skal have større frihed til at vælge, hvordan et givent regelsæt skal implementeres i national lovgivning, fx finder regeringen familiesammenføringsdirektivet 13 for ufleksibelt i forhold til at føre national politik, og er skeptiske over for forslaget om en forordning om at reducere udgifter til bredbånd. 14 III) Der er behov for regulering, men lovgivning/forslag breder sig i anvendelse ud over sit formål Denne argumentation gør sig bl.a. gældende i forhold til: 8 KOM (2013) KOM (2013) KOM (2013) /31/EU 12 KOM (2011) /86/EF. Omfattet af det danske retsforbehold. 14 KOM (2013)147 4/6

5 Nye forslag til regler for tredjelandsborgeres adgang til at studere, forske, være i praktik eller arbejde som au pair i EU. 15 Direktivet om organdonation 16, der ifølge den hollandske regering ikke bør indeholde aspekter af etisk/medicinsk karakter. Forslaget til direktiv om ligebehandling, 17 der ifølge regeringen har en uklar rækkevidde (hvilket er en udbredt holdning i Rådet). IV) Øvrige initiativer, hvor regeringen er utilfreds med indholdet Den hollandske regering er ikke blandt de 11 lande, der har valgt at gå videre med forslaget om en finansiel transaktionsskat (FTT). Regeringen er utilfreds med, at forslaget er designet, så det rammer finansielle instrumenter uden for de 11 landes område, som fx hollandske pensionsfonde. Regeringen har forbehold i forhold til forslaget om støtte til europæiske politiske partier, 18 fordi forslaget går videre end nødvendigt ved fx at gøre støtten betinget af partiernes interne organisation. Regeringen rejser også spørgsmålet om SU og studentermobilitet. I 2012 blev Holland dømt ved EU-Domstolen for ikke at leve op til forpligtelserne i forordningen om arbejdskraftens frie bevægelighed, fordi der var indført et bopælskrav (en såkaldt tre-ud-af-seks-års -regel) for at kunne komme i betragtning til støtte til videregående studier, der gennemføres uden for Holland. 19 Regeringen mener, der bør findes en balance mellem at fremme studentermobilitet og princippet om arbejdskraftens frie bevægelighed. Sammenfatning og videre proces Resumeet af undersøgelsen indeholder med andre ord en samling af allerede velkendte hollandske synspunkter på en lang række større og mindre sager. Regeringen understreger, at Holland ikke sigter efter traktatændringer eller undtagelser. Denne gennemgang skal derimod føde ind i en europæisk debat om et mere moderat, nøgternt og effektivt EU ud fra princippet om: EU niveau 15 KOM (2013) Direktiv 2010/53/EU 17 KOM (2008) KOM (2012) C-542/09 5/6

6 når nødvendigt, nationalt niveau når muligt. Ifølge regeringen er tiden for en stadig tættere union på ethvert tænkeligt politikområde forbi. Undersøgelsen kan ses som et signal til hollandske vælgere om, at regeringen kritisk vurderer alle forslag fra Kommissionen for at sikre, at der ikke sker en glidning af kompetencer fra nationalt til europæisk niveau; og samtidig et signal til Kommissionen om at afholde sig fra at foreslå ny lovgivning, der kolliderer med medlemsstaternes kompetencer. Der er en parallel til den igangværende britiske undersøgelse balance of competence review, der dog er væsentligt mere omfattende (se EU note 24 af 3. april). Den britiske europa-minister David Lidington hilste den 24. juni den hollandske undersøgelse velkommen og erklærede sig enig i hovedbudskaberne. 20 I første omgang skal undersøgelsens resultater drøftes med det hollandske parlament. Dernæst vil den hollandske regering forsøge at fremme denne tænkning i Kommissionen, Europa-Parlamentet og blandt de øvrige medlemsstater. Regeringen peger på, at særligt i forbindelse med sammensætning af en ny Kommission i 2014 og under kommende hollandsk formandskab i første halvår af 2016 vil denne dagsorden blive forfulgt fra hollandsk side. Med venlig hilsen Lotte Rickers Olesen (3330) 20 EurActive 25. juni /6

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.3.2012 COM(2012) 130 final 2012/0064 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udøvelse af retten til kollektive skridt inden for rammerne af etableringsfriheden og den

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 47 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 47 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 47 Offentligt Europaudvalget, Beskæftigelsesudv., Socialudv. Skatteudv., Udv. for Forskning, Innovation og Videregående Uddan., Erhvervsudv. og Udv. for Udlænd.

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 17. juni 2011

Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 17. juni 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3099 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt B e s k æ f t i g e l s e s m i n i s t e r i e t S o c i a l m i n i s t e r i e t Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse

Læs mere

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt 29. januar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts 2009 a) Den europæiske

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 4. december 2007 Forskelle mellem forfatningstraktaten og Lissabon-traktaten

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat for telepunkter på rådsmøde

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt Notat J.nr. 11-0296877 3. april 2013 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om en fælles

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3233 - Miljø Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3233 - Miljø Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3233 - Miljø Bilag 6 Offentligt MILJØMINISTERIET 8. marts 2013 EU og Internationalt politisk sekretariat Sagsnr.: 2013-589 Revideret samlenotat til MIU og FEU Tilføjelse af

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt 1 Samlenotat for rådsmødet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse) den 30. november 1. december 2006 - sundhedspunkterne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. april 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab BEGRUNDELSE I. INDLEDNING Information og høring af arbejdstagerne har

Læs mere

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013 Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk 13. september 2013 Klage vedrørende klage til Naturstyrelsen, J.nr. NST-4101-00321. Jeg har igennem det sidste år skrevet

Læs mere

Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 27. maj 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. april 2015 15/02055-8 Indholdsfortegnelse 9. Politik for det digitale indre marked...

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Kommissionens henstilling

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Kommissionens henstilling EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2014 SWD(2014) 233 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Kommissionens henstilling om principper

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Rådsmøde (telekommunikation) den 27. november

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) L 304/18 Den Europæiske Unions Tidende 22.11.2011 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2004-05 (2. samling) EUU Alm.del Info Note 37 Offentligt

Europaudvalget 2004-05 (2. samling) EUU Alm.del Info Note 37 Offentligt Europaudvalget 2004-05 (2. samling) EUU Alm.del Info Note 37 Offentligt ÅBENT SAMRÅD I EUROPAUDVALGET VEDR. SOFTWAREPATENTER 1 ÅBENT SAMRÅD I EUROPAUDVALGET VEDR. SOFTAWAREPATENTER Fredag den 6. juni 2005,

Læs mere

REVIDERET GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPA-UDVALG

REVIDERET GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPA-UDVALG Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 378 Offentligt NOTAT J.nr. MST-719-00054 Ref. ANNSC/SORNM Den 21. maj 2012 REVIDERET GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPA-UDVALG Kommissionens forslag

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere