OVERENSKOMST MELLEM SCANDLINES CATERING A/S OG 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION FOR PASSAGERSKIBE I DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERENSKOMST MELLEM SCANDLINES CATERING A/S OG 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION FOR PASSAGERSKIBE I DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER"

Transkript

1

2 OVERENSKOMST MELLEM SCANDLINES CATERING A/S OG 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION FOR PASSAGERSKIBE I DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER

3 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - OVERENSKOMSTENS GYLDIGHEDSOMRÅDE Overenskomstens faglige gyldighedsområde Overenskomstens faglige arbejdsområde... 6 AFSNIT 2 - ORGANISATIONSFORHOLD Organisationsforhold... 7 AFSNIT 3 - ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE Ansættelse Opsigelsesregler Erstatning ved fratræden AFSNIT 4 - VAGTPLANERING OG ARBEJDSTID Vagtplan Arbejdstiden, fuldtidsansatte Arbejdstiden, deltidsansatte Fridage, fuldtids- og deltidsansatte Feriefridage Frihed til faglig efter- eller videreuddannelse Overarbejde AFSNIT 5 - LØN Løfteparagraf Lønudbetaling Udligningsordning AFSNIT 6 - LØNTILLÆG, KOST OG PENSIONSBIDRAG Tillæg for forskudt arbejdstid Kost som lønandel Arbejdsmarkedspension Ferie Opsparingskonto AFSNIT 7 - SYGDOM OG BARSEL Sygdom Barns sygdom Barsel... 31

4 AFSNIT 8 - UNIFORM OG GARDEROBE Uniform Garderobe og vaskeindretning AFSNIT 9 - DØGNSEJLADS OG VÆRFTSOPHOLD Døgnsejlads Værftsophold AFSNIT 10 - GASTRONOMER OG CATERE Løn Anciennitetstillæg Helligdage, jule- og nytårsaften Korttidsansættelse/sæsonansættelse Reserver AFSNIT 11 - MEDHJÆLPERE Løn Anciennitetstillæg Helligdage, jule- og nytårsaften Korttidsansættelser Reserver, medhjælpere AFSNIT 12 - TJENERE Løn Helligdage Ny teknik Buffetforhold Reserver Servering for indehaver AFSNIT 13 - LØBETID Løbetid AFSNIT 14 - LØNBILAG... 50

5 Forord Denne overenskomst er gældende fra 1. marts 2012 for Scandlines Catering A/S på Scandlines udenrigsfærger, der er optaget i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS). Skibe i DIS skal ikke betale skat til staten af din løn. Som følge heraf er de hidtidige lønninger gennem en aftale blevet omregnet til en skattefri løn (nettoløn). Overenskomstens lønsatser er altså skattefrie. Du vil normalt kunne få erstatning for de mistede skattefradrag gennem udbetaling af et løntillæg hver måned. Du kan høre nærmere om denne udligningsordning for skattefradrag ved at spørge din tillidsrepræsentant, din lokale fagforening eller rederiets personaleafdeling. Denne overenskomst er gældende frem til 1. marts 2014, hvor den skal genforhandles.

6 Afsnit 1 - Overenskomstens gyldighedsområde 1 - Overenskomstens faglige gyldighedsområde Overenskomsten omfatter medarbejdere ansat i Scandlines Catering A/S inden for 3F Den Private Servicegruppes faglige område, som gør tjeneste på passagerskibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS), jf. 3, stk. 2 i Lov om Dansk Internationalt Skibsregister. 2 - Overenskomstens faglige arbejdsområde Overenskomsten omfatter følgende faggrupper: Stk. 1 - Gastronomer: Kokke og smørrebrødsjomfruer Kokke og smørrebrødsjomfruers område defineres ud fra arbejdets karakter. Denne gruppe har pligt til renholdelse - i forskriftsmæssig stand - af personligt værktøj og skuffer, samt maskiner, som det sædvanemæssigt tilkommer det faglærte personale at renholde. Slibning af knive påhviler forretningen. Rengøring og vask udover det nævnte er personalet uvedkommende. Stk. 2 - Catere Catere kan ansættes i branchen inden for det faglige område, der defineres på baggrund af uddannelsens indhold, dvs. gastronomernes og medhjælpernes faglige område. Dog er rengøring og vask - ud over det i 2, stk. 1 nævnte - catere uvedkommende. Stk. 3 - Tjenere Tjenernes arbejde er servering, opdækning, vedligeholdelse under arbejdet og afdækning efter endt arbejde på deres respektive stillinger. Bartendere henhører under tjenernes arbejdsområde. Madlavning, rengøring, pudsning, fejning, opvask og lignende arbejde er tjenerne uvedkommende. 6

7 Stk. 4 - Medhjælpere Under medhjælpernes arbejdsområde henhører almindelig rengøring og arbejde som messedame. Medhjælpere, der er beskæftiget ved diskarbejde og ekspedition, må ikke anvendes til grovere rengøring (toilet- og gulvvask) i cafeteriets åbningstid. Afsnit 2 - Organisationsforhold 3 - Organisationsforhold Stk. 1 - Personalets organisering Arbejdsgiveren forpligter sig til i videst mulig udstrækning at beskæftige organiseret personale og at opfordre uorganiseret personale til at melde sig ind i forbundet, under henvisning til, at der arbejdes på overenskomstmæssige vilkår, samt så vidt muligt at træffe fornødne foranstaltninger til gennemførelse af kravet. Ved "organiseret personale" menes medlemmer af 3F og ved "uorganiseret personale" menes ikke-medlemmer af 3F. Stk. 2 - Uddannedes og erfarnes fortrinsret Faglærte medarbejdere og medarbejdere, der kan godkendes som læremestre for elever, samt medarbejdere med minimum 3 års relevant erfaring inden for faget, skal søges placeret i virksomheden før andre uden for faget stående personer antages, såfremt den annoncerede stilling aktivt er søgt af medarbejdere med disse kvalifikationer. Såfremt virksomheden ikke annoncerer den ledige stilling, og lokalafdelingen/arbejdsformidlingen ikke kan anvise ledig arbejdskraft, er virksomheden frit stillet. Stk. 3 - Kontingenttræk i virksomhederne Dersom flertallet af de ansatte og arbejdsgiveren i virksomheden er 7

8 enige herom, kan der i samråd med forbundet etableres kollektivt kontingenttræk fra forbundets medlemmer. Stk. 4 - Samme vilkår Uorganiseret personale må ikke beskæftiges på andre vilkår end organiseret personale. Afsnit 3 - Ansættelse og opsigelse 4 - Ansættelse Stk. 1 - Ansættelsesbevis Enhver ansættelse er skriftlig i henhold til det af parterne godkendte ansættelsesbevis. Stk. 2 - Bevarelse af anciennitet Fratrådte medarbejdere, herfra undtaget tidsbegrænsede ansættelser, der genansættes i en virksomhed efter højst 10 måneders fravær, indtræder i tidligere optjent anciennitet. Såfremt en medarbejder ansættes i en tidsubegrænset stilling, medregnes anciennitet fra tidligere tidsbegrænsede stillinger. Gravide medarbejdere i tidsbegrænsede ansættelser, der på det forventede fødselstidspunkt sammenlagt har 9 måneders anciennitet, oppebærer løn under barsel som fastansatte indtil kontraktperiodens udløb. Stk. 3 - Udlændinge Parterne er enige om, at det er arbejdsgiverens ansvar over for beskæftigede udlændinge at givne ordre og instrukser er givet på et for disse forståeligt sprog. Det samme gælder ved ansættelses- og afskedigelsesforhold. 8

9 5 - Opsigelsesregler Stk. 1 - Skriftlig opsigelse Enhver opsigelse skal være skriftlig og kan ikke ske under ferie fra nogen af siderne. Stk. 2 - Opsigelsesvarsler De 3 første måneder af ansættelsesforholdet er det gensidige opsigelsesvarsel 14 kalenderdage. Efter 3 måneders ansættelse, skal opsigelsen gensidigt være kommet frem til modtageren senest den 15. i måneden kl , og fratræden kan kun ske til en måneds udgang. Efter 2 års ansættelse er opsigelsesvarslet Efter 3 års ansættelse Efter 5 års ansættelse Efter 8 års ansættelse Efter 10 års ansættelse 1 måned 2 måneder 3 måneder 4 måneder 6 måneder Opsigelsesfristen fra lønmodtagerside er dog altid højst én måned. Opsigelse i henhold til ovenstående skal fra begge parter ske til fratræden til en måneds udgang. Stk. 3 - Tjenestebevis Ved fratrædelse fra arbejdet, enten det sker efter eget ønske eller efter opsigelse, skal der gives personalet bevis for ansættelsens varighed. Beviset skal mindst indeholde: Navn, cpr-nr., tiltrædelses- og fratrædelsesdato. Stk. 4 - Tjenere, indskrænkning af fast personale Ved indskrænkning af det faste personale, skal der tages rimeligt hensyn til ancienniteten, dog således, at en anciennitetsforskel på indtil 2 måneder berettiger restauratøren til at vælge mellem dem, der skal afskediges 9

10 ved indskrænkningen. Ved beregning af anciennitet efter denne bestemmelse, medtages udelukkende arbejde som fastansat tjener. Ved opsigelse og fratræden under sygdom samt på grund af havari, eller såfremt færgen i øvrigt tages ud af drift, bevarer personalet rettighederne i henhold til denne bestemmelse ved genansættelse. Stk. 5 - Opsigelse ved sygdom, medhjælpere Fastansatte medhjælpere med minimum 9 måneders anciennitet kan ikke opsiges inden for de første 2 måneders fravær på grund af dokumenteret langtidssygdom. Bestemmelsen gælder dog ikke i tilfælde af kollektive afskedigelser samt i tilfælde af hyppig og kortvarig sygdom. Stk. 6 - Tryghedsaftale 1) Tryghedsbestemmelserne skal i særlig grad tjene til at sikre medarbejderne tryghed i ansættelsen samt at fremme det gode arbejdsklima, trivsel, samarbejde og det personlige ansvar i det daglige arbejde. 2) I forbindelse med iværksættelse af arbejdspladsændringer, gives der, så tidligt som muligt, de enkelte berørte medarbejdere og den stedlige tillidsrepræsentant konkrete oplysninger om, hvordan de pågældende medarbejderes situation påvirkes af ændringerne, og medarbejderne har ret til på anmodning at drøfte eventuelle spørgsmål i tilknytning til ændringerne med virksomhedens ledelse. 3) I forbindelse med aktivitetsnedgang, rationalisering og strukturel omlægning af arbejdspladsen, tilstræbes det så vidt muligt at undgå afskedigelser ved hjælp af naturlig afgang og ved om- og overflytning af personale. 4) Ved nødvendige afskedigelser, f.eks. på grund af omstrukturering eller omsætningsnedgang, tilstræbes det, at medarbejderen/medarbejderne gives mulighed for efteruddannelse/omskoling i opsigelsesperioden, i det omfang efteruddannelsen/omskolingen giver arbejdsgiveren ret til refusion fra det offentlige. 10

11 5) Individuelle afskedigelser, som følge af for eksempel samarbejdsvanskeligheder eller utilfredsstillende arbejdsindsats, kan ikke finde sted uden forudgående skriftlig advarsel. Hvis der ikke inden for en periode på ½ år på ny sker yderligere påtale, betragtes advarslen som bortfaldet. 6) Ved nedskæringer og ophør af overfarter har den opsagte krav på en godtgørelse efter følgende retningslinjer: 1 måneds løn efter 12 års uafbrudt ansættelse 2 måneders løn efter 15 års uafbrudt ansættelse 3 måneders løn efter 18 års uafbrudt ansættelse Ved beregning af anciennitet henvises til 4, stk. 2. Stk. 7 - Fratrædelsesgodtgørelse 1. Såfremt en medarbejder, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 3, 6 eller 8 år, uden egen skyld bliver opsagt, skal arbejdsgiveren ved medarbejderens fratræden betale henholdsvis 1, 2 eller 3 gange en særlig fratrædelsesgodtgørelse, der udgør 5.000,00 kr. 2. Bestemmelsen i pkt. 1 finder ikke anvendelse, såfremt medarbejderen ved fratrædelsen har opnået anden ansættelse, oppebærer pension eller af andre årsager ikke oppebærer dagpenge. Endelig udbetales godtgørelsen ikke, hvis medarbejderen er funktionærlignende ansat eller i forvejen har krav på fratrædelsesgodtgørelse, forlænget opsigelsesvarsel eller lignende vilkår, der giver en bedre ret end overenskomstens almindelige opsigelsesregler. 3. Medarbejdere, der oppebærer godtgørelse i henhold til pkt. 1, og i forbindelse med genansættelse indtræder i deres optjente anciennitet, opnår først på ny ret til godtgørelse i henhold til denne bestemmelse, når betingelserne i pkt. 1 er påfyldt i relation til den nye 11

12 ansættelse. 4. Bestemmelsen finder anvendelse i forbindelse med opsigelser, der finder sted fra 1. maj Såfremt medarbejderen er på deltid, ændres beløbet forholdsmæssigt. Parterne er enige om, at bestemmelsen ikke finder anvendelse i forbindelse med hjemsendelse. Dette gælder, uanset hvilken terminologi der konkret anvendes, så længe der er tale om en afbrydelse af ansættelsesforholdet, der efter sin karakter er midlertidig. Såfremt en afbrydelse, der først var midlertidig, senere måtte vise sig at være permanent, aktualiseres arbejdsgiverens forpligtelse efter bestemmelsen. NB! Gyldigheden af fratrædelsesgodtgørelsen skal i indeværende overenskomstperiode afgøres fagretligt på baggrund af pkt. 2 og rettighederne i henhold til 5, stk Erstatning ved fratræden Stk. 1 - Erstatning fra arbejdsgiver Arbejdsgiverens tilsidesættelse af varslerne i 5, stk. 2 medfører pligt til at betale tilgodehavende løn i opsigelsesperioden. Stk. 2 - Erstatning fra medarbejder Medarbejderens tilsidesættelse af varslerne i 5, stk. 2 medfører pligt til at betale erstatning svarende til 1/3 af den personlige månedsløn, dog for provisionslønnet serveringspersonale 1/3 af garantilønnen. Organiserede: Erstatning fra organiserede medarbejdere kan ikke modregnes i tilgodehavende løn, uden kravet er fagretligt stadfæstet. Stk. 3 - Frist 30 dage Krav om erstatning i henhold til stk. 1 og 2 rejses over for organisationerne inden 30 dage efter fratræden. 12

13 Afsnit 4 - Vagtplanering og arbejdstid 7 - Vagtplan Stk. 1 - Vagtplanens indhold Arbejdstidens tilrettelæggelse tilkommer virksomheden. Der skal forefindes en vagtplan med angivelse af arbejdstidens begyndelse og ophør for hver enkelt af personalet. Spisepauser: En halv times daglig spisetid skal ikke være anført på vagtplanen, men afholdes, når det er driftsmæssigt muligt. Hvis en spisepause af driftsmæssige årsager undtagelsesvis ikke kan afholdes, betales denne med halv timeløn. Dette skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af supervisor. Vagtplanens varsler: Vagtplanen lægges i videst mulig udstrækning i samråd med tillidsrepræsentanten eller de ansatte. Vagtplanen skal omfatte mindst 4 uger, men kan ændres med 2 ugers varsel, dog med 1 uges varsel, når tvingende omstændigheder gør det nødvendigt, eller med kortere varsel, såfremt det skriftligt aftales lokalt på virksomheden. Ændringer i vagtplanen, forårsaget af specielle færgeforhold, kan ske med 3 dages varsel, når særligt tvingende omstændigheder gør sig gældende. Stk. 2 - Arbejdstidens påbegyndelse og afslutning Arbejdstiden påbegyndes og afsluttes i samme havn. Stk. 3 - Arbejdstidens deling Arbejdstiden kan ikke deles. Stk. 4 - Serveringspersonalet Arbejdstidens fordeling kan ske på højst 2 færger pr. dag. Der er enighed om, at skift mellem færger samme døgn om muligt bør undgås. 13

14 Stk. 5 - Pauser fra kasseapparat Medarbejdere, udelukkende beskæftiget ved kasseapparat, bør med jævne intervaller overføres til andet arbejde. Stk. 6 - Tjenere, betaling efter kl Ved arbejde, der påbegyndes kl eller derefter, regnes den tarifmæssige betaling fra kl Arbejdstiden, fuldtidsansatte Stk. 1 - Arbejdstiden Den effektive arbejdstid udgør 148 timer over en 4 ugers turnus (inklusive ½ times daglig spisepause), medmindre en kortere eller længere turnusperiode skriftligt aftales lokalt på virksomheden. Turnusperioden kan maksimalt udgøre 13 uger. Såfremt aftale om anden turnusperiode indgås, skal den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid udgøre gennemsnitligt 37 timer. Stk. 2 - Dagsnorm Fuldtidsansattes vagter udgør minimum 4 timer, dog undtaget ved indkaldelse til sikkerhedsøvelser, møder og lignende. Stk. 3 - Fast natarbejde efter kl Ved fast natarbejde, der strækker sig ud over kl , nedsættes arbejdstiden med 8 timer inden for en turnus på 4 uger. Stk. 4 - Fast natarbejde efter kl Ved fast natarbejde, der strækker sig ud over kl , nedsættes arbejdstiden med 8 timer inden for en 4 ugers turnus, under forudsætning af, at antallet af timer efter kl mindst udgør 60 timer på en 4 ugers turnus. 14

15 Stk. 5 - Overarbejde Arbejdstiden, jf. stk. 1, 3 eller 4, påføres vagtplanen og beordret arbejde herudover betales som overarbejde, medmindre det er opstået som følge af vagtbytte. Se om overarbejde og vagtbytte, 13, stk Arbejdstiden, deltidsansatte Stk. 1 - Garanteret timetal Ved ansættelse af deltidsbeskæftigede aftales i hvert enkelt tilfælde det faste garanterede timetal. Det aftalte timetal angives på ansættelsesbeviset i henhold til 4, stk. 1. Den effektive arbejdstid planeres over en 4 ugers turnus (se dog stk. 4 og stk. 7), medmindre en kortere eller længere turnusperiode skriftligt aftales lokalt på virksomheden. Turnusperioden kan maksimalt udgøre 13 uger. Stk. 2 - Overarbejde Det aftalte garanterede timetal påføres vagtplanen og fordeles med et fast timetal på en 4 ugers turnus og op til en 8 ugers turnus, jf. stk. 4. Arbejde herudover betales som overarbejde i henhold til 13. Stk. 3 - Maksimalt 29 timer pr. uge Deltidsbeskæftigede kan ansættes med maksimum 29 timer i den enkelte uge. Arbejde udover 29 timer i den enkelte uge betales som overarbejde i henhold til 13. Stk. 4 - Min. 4 timer pr. dag og min. 40 timer pr. 4 uger Deltidsbeskæftigede kan ikke aflønnes med mindre end 40 timer på 4 uger og op til 80 timer over 8 uger, og deltidsbeskæftigede kan ikke beskæftiges med mindre end 4 timer pr. dag. Stk. 5 - Ingen deling af arbejdstid Arbejdstiden kan ikke deles. 15

16 Stk. 6 - Så vidt muligt fuldtidsstillinger Hvor det driftsmæssigt er muligt at vagtplanere med fuldtidsstillinger, skal dette så vidt muligt ske. Hvis der bliver ledige timer på vagtplanen, skal disse tilbydes de øvrige ansatte, før eventuel ny ansættelse, hvis det driftsmæssigt er muligt. Stk. 7 - Undtagelse ved weekendarbejde Fastansatte medhjælpere kan beskæftiges med fast arbejde fra fredag kl til mandag kl Det fast garanterede timetal over en 4 ugers turnus og op til en 8 ugers turnus aftales med den enkelte medarbejder. Stk. 8 - Opsigelse, lønninger m.v. Med hensyn til opsigelse, lønninger m.v. henvises til de almindelige regler som for fuldtidsbeskæftigede. Stk. 9 - Anvisning Såfremt en fuldtidsforsikret, der er deltidsansat, anvises et fuldtidsarbejde gennem den offentlige arbejdsformidling, ses bort fra opsigelsesvarslet over for arbejdsgiveren. Stk Serveringspersonale/lokalaftale Ovennævnte bestemmelser gælder ikke for serveringspersonalet, medmindre det er aftalt mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten eller 3F s lokale afdeling. Stk Fravigelse ved lokalaftale Ovenstående bestemmelser vedrørende turnus, minimum- og maksimum timer samt betaling for timer ud over det garanterede timetal, kan fraviges ved aftale lokalt mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten eller 3F s lokale afdeling. 16

17 10 - Fridage, fuldtids- og deltidsansatte Stk. 1 - Hvileperiode Arbejdstiden skal tilrettelægges således, at der i hvert døgn gives arbejderne en hvileperiode på mindst 11 på hinanden følgende timer. Arbejdsdøgnet (24 timer) regnes fra arbejdstidens begyndelse. Arbejdstiden kan maksimalt udgøre 13 timer pr. dag, inklusive eventuelle afbrydelser, og regnes fra arbejdstidens begyndelse. Hvileperioden på 11 timer er ikke gældende ved færgeforsinkelser samt ved indkaldelse på ekstraordinær vagt. Stk. 2 - Fridage, 2 pr. uge Medmindre andet aftales lokalt, skal medarbejderen over en 4 ugers turnus garanteres 2 sammenhængende fridage pr. uge. En overenskomstmæssig fridag udgør 24 timer + 11 timers hvile, i alt 35 timer. 2 sammenhængende overenskomstmæssige fridage udgør timer + 11 timers hvile, i alt 59 timer. Ved lokal forhandling forstås, at der mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten eller 3F s lokale afdeling kan aftales, at fridagene placeres anderledes inden for turnusperioden. Dog skal der minimum placeres ét fridøgn efter 6 arbejdsdage i træk. Stk. 3 - Flytning eller bortfald af fridag Flytning - eller bortfald - af fridage kan kun ske, når tvingende forhold gør det nødvendigt. Såfremt en fridag flyttes skal dette ske med 3 dages varsel og medarbejderen betales med en kompensation pr. 1 marts 2012 på kr. 46,92 pr. gang. Pr. 1. marts 2013 forhøjes beløbet til 47,99. Tilgodehavende fridage skal senest være afviklet i den efterfølgende 4 ugers turnus. I modsat fald betales som ved bortfald af fridag ved førstkommende lønudbetaling. 17

18 Såfremt en fridag helt bortfalder, betales medarbejderen 100% til den personlige løn. For de timer, der ydes betaling efter denne bestemmelse, ydes der ikke samtidig godtgørelse, jf. 13, overarbejde. For provisionslønnet serveringspersonale betales alt arbejde på fridage som overarbejde og afregnes ved førstkommende lønudbetaling og kan ikke modregnes i garantifortjenesten. Omsætningen ved arbejde på fridage skal opgøres på den enkelte dag og udbetales uden modregning i månedens omsætning. Stk. 4 - Friweekender Medmindre andet aftales lokalt på virksomheden, garanteres over 12 uger 6 friweekender (= frihed i tidsrummet lørdag kl søndag kl timers hvile), der i muligt omfang placeres hver anden weekend. Stk. 5 - Mistet friweekend Bortfald af en friweekend kan kun ske, når tvingende forhold gør det nødvendigt. Såfremt en friweekend bortfalder, betales en kompensation på 1/22 af den oppebårne månedsløn, samt kompensation i henhold til stk. 3, tredje afsnit. Stk. 6 - Reserver Reserverne er omfattet af ovennævnte bestemmelser, og er selv ansvarlig for at disse bliver overholdt, herfra dog undtaget stk. 1. Stk. 7 - Frihed ved dødsfald/begravelse Fastansatte medarbejdere gives efter ansøgning frihed med løn i én dag ved dødsfald og begravelse i den nærmeste familie (forældre, børn, ægtefælle eller samlever). 18

19 11 - Feriefridage Stk. 1 - Optjening af feriedage Fastansatte medarbejdere har ret til 1 feriefridag efter 3 måneders ansættelse, 4 feriefridage efter 6 måneders ansættelse og 5 feriefridage efter 9 måneders ansættelse. Stk. 2 - Placering Feriefridagene placeres efter samme regler som restferie, jf. Ferielovens bestemmelser. Feriefridage kan ikke varsles til afholdelse i en opsigelsesperiode når opsigelse sker fra virksomhedens side. Stk. 3 - Timer Feriefridagene omregnes til og afvikles som timer inden for ferieåret (1. maj april). For fuldtidsansatte regnes 1 feriefridag som 7,4 timer. Deltidsansatte ydes frihed i forhold til det antal timer, de gennemsnitligt er beskæftiget set over de sidste 13 uger forud for feriefridagens afholdelse. Stk. 4 - Betaling Feriefridagene betales med fuld løn. For provisionslønnet serveringspersonale betales et beløb svarende til den gennemsnitlige timeløn, beregnet på grundlag af de sidste 13 ugers indtægt. Stk. 5 - Kompensation Holdes feriefridagene ikke inden ferieårets udløb, betales medarbejderen en kompensation svarende til fuld løn pr. ubrugt feriefridag. Stk. 6 - Fratræden Ved fratræden udbetales til fastansatte medarbejdere kompensation svarende til fuld løn pr. ubrugt feriefridag/feriefridagstimer. 19

20 Stk. 7 - Jobskifte Der kan - uanset eventuelt jobskifte - kun holdes 5 feriefridage i hvert ferieår. Stk. 8 - Tidsbegrænset ansættelse Medarbejdere ansat på tidsbestemt kontrakt optjener ikke feriefridage, men kompenseres økonomisk med 2,5% af den personlige løn Frihed til faglig efter- eller videreuddannelse Stk. 1 - Faglig uddannelse Ved faglig uddannelse forstås egentlig faglig uddannelse, kurser under loven om uddannelse af specialarbejdere eller ledelses- eller samarbejdskurser samt voksenuddannelse, der er brancherelevant. Personalet har ret til at deltage i disse kurser og uddannelsesformer, og arbejdsgiveren har pligt til at give frihed uden løn, når det kan indpasses i virksomhedens drift. Der ydes til fastansatte med 2 års anciennitet fuld løn i forbindelse med en uges brancherelevant uddannelse, forudsat der ydes refusion Overarbejde Stk. 1 - Skriftlig attestation Der skal i hvert enkelt tilfælde udfærdiges en skriftlig attestation på overarbejde. Arbejdsgiveren har kun pligt til at betale for overarbejde, såfremt dette finder sted efter ordre fra arbejdsgiveren eller dennes stedfortræder. Vagtbytte: Såfremt medarbejderen med arbejdsgiverens godkendelse ønsker at bytte vagter, skal der føres byttebog eller byttesedler. Såfremt det garanterede timetal som følge heraf fraviges, aflønnes i forhold til det præsterede antal timer til den almindelige personlige timeløn. 20

21 Stk. 2 - Overarbejde og vagtplan Arbejdstiden fordeles på vagtplanen over en 4 ugers turnus, og arbejde herudover betragtes som overarbejde. Stk. 3 - Afregning og udbetaling Overarbejde afregnes i hele og halve timer. Overarbejde udbetales månedsvis bagud. Stk. 4 - Tillæg Gastronomer og faglærte cafeteriaassistenter: Overarbejdstillæg udgør 80% af den oppebårne løn for alle overarbejdstimer. Medhjælpere: Tillægget for overarbejde udgør dagligt 50% for de første 2 timer og derefter 100% af den oppebårne løn. Overarbejde efter kl betales dog altid med 100%. Serveringspersonale: For fastansat serveringspersonale forhøjes garantifortjenesten pr. 1. marts 2012 med kr. 93,98 pr. time. Pr. 1. marts 2013 udgør forhøjelsen kr. 96,11 pr. time. Stk. 5 - Afspadsering Såfremt medarbejderen ønsker det, og arbejdsgiveren accepterer det, kan overarbejde afspadseres, dvs. frihed med normal personlig løn inklusiv forskudttidstillæg. 50%'s timer afspadseres med 1½ time, 80%'s timer afspadseres med 1 time og 48 minutter og 100%'s timer med 2 timer for hver overarbejdstime. Afspadsering af overarbejde kan kun ske med mindst 3 dages varsel, og bør så vidt muligt gives som hele eller halve fridage. Stk. 6 - Afspadsering og opsigelsesperiode Den enkelte medarbejder har ret til at afspadsere overtid i opsigelsesperioden. 21

22 Afsnit 5 - Løn 14 - Løfteparagraf Stk. 1 - Højere løn Det betragtes som forudsætning for overenskomsten, at der ydes højere lønninger end de i overenskomsten nævnte minimallønssatser. Stk. 2 - Systematisk vurdering Organisationerne er enige om, at virksomheden bør lægge en systematisk vurdering til grund ved fastsættelse af den personlige løn, således at der for den enkelte medarbejder tages behørigt hensyn, f.eks. til dennes dygtighed, erfaring, uddannelse, anciennitet og indsats, ligesom der må tages hensyn til arbejdets krav til udøveren (ansvar, selvstændighed og lignende). Stk. 3 - Lønnen aftales Lønnen for den enkelte medarbejder aftales i hvert enkelt tilfælde direkte mellem arbejdsgiveren eller dennes repræsentant og medarbejderen. Såfremt virksomheden og et flertal af medarbejderne er enige, kan tillidsrepræsentanten forhandle løn for den/de enkelte personalegrupper. Efter forhandlingerne mellem virksomheden og medarbejderen, kan tillidsrepræsentanten medvirke ved forhandlingen af lønnen, hvis den enkelte medarbejder ønsker det. Såfremt et flertal af medarbejderne er enige, kan fællestillidsrepræsentanten eller tillidsrepræsentanten forhandle funktionstillæg for en personalegruppe. Prøveperiode På Østersøoverfarterne accepterer virksomheden at tillidsrepræsentanterne kan forhandle løn for den/de enkelte medarbejdergrupper såfremt et flertal af medarbejderne er enige herom. Der er tale om en prøveperiode der udløber sammen med overenskomsten 28. februar 2014 med mindre andet aftales. 22

23 Stk. 4 - Ingen modregning af tillæg i minimallønnen Overenskomstmæssige stigninger i minimaltimelønnen kan ikke modregnes i de i forvejen givne personlige tillæg. Stk. 5 - Misforhold Parterne er enige om, at i tilfælde, hvor misforhold skønnes at være til stede, kan sagen indbringes til afgørelse i henhold til organisationsoverenskomstens mæglingsregler. Stk. 6 - Provisionslønnede Denne paragraf er ikke gældende for provisionslønnet serveringspersonale i henhold til Lønudbetaling Stk. 1 - Lønopgørelse Alle fastansatte er månedslønnede. Stk. 2 - Månedsløn Der skal til medarbejderen én gang pr. måned udleveres en specificeret opgørelse over den udbetalte løn, herunder pensionsopsparing og optjent feriegodtgørelse. Stk. 3 - Lønudbetaling For fastansatte udbetales lønnen på sidste bankdag i måneden med mulighed for at få et á conto beløb den 15. i måneden. Afregning af variable tillæg for alle faggrupper samt omsætningsløn for tjenere sker månedsvis bagud. 23

24 Stk. 4 - Reserver Betaling af reservearbejde afregnes på sidste bankdag i måneden, med mulighed for at få et á conto beløb den 15. i måneden. Der udleveres en lønseddel samtidig med afregningen, specificeret som angivet i stk. 2, herunder for serveringspersonale angivelse af omsætning/timer pr. dag. Stk. 5 - Brudte måneder, fastansatte Ved påbegyndelse eller afbrydelse af ansættelse inde i en måned beregnes den udbetalte månedsløn forholdsmæssigt på grundlag af 1/30 pr. dag. Ved påbegyndelse eller afbrydelse af ansættelsen inde i en turnusperiode på 4 uger udbetales eventuel overtid på baggrund af en beregning af den normale gennemsnitlige arbejdstid i den resterende turnus, idet hver enkelt dag i ansættelsesperioden inklusive fridage for fuldtidsansatte beregnes med 5,29 timer Udligningsordning Stk. 1 - Godtgørelse af skattemæssig værdi For at den søfarende kan få godtgørelse for den skattemæssige værdi af eventuelle personlige skattefradrag, tillægges nettohyren et beløb, som fremgår af det af Udligningskontoret for Dansk Søfart udsendte kompensationskort. Beløbet udbetales af rederiet samtidig med nettohyren for den pågældende måned. Det er en forudsætning for eventuel godtgørelse for skattemæssige fradrag, at den søfarende giver de nødvendige oplysninger for Udligningskontorets beregning og kontrol af kompensationstillægget, derunder ved sin underskrift giver kontoret fuldmagt til hos skattevæsenet at søge de nødvendige oplysninger om den søfarendes skatteforhold. 24

25 Afsnit 6 - Løntillæg, kost og pensionsbidrag 17 - Tillæg for forskudt arbejdstid Stk. 1 - Tillæg Tillæg betales ikke til reserver og løsarbejdere, se dog for medhjælpere 38, stk. 5. Dersom der for de pågældende timer betales anden kompensation, såsom søgnehelligdagsbetaling, betaling for mistet friweekend og nattillæg, bortfalder tillægget for forskudt arbejdstid, således at alene det højere tillæg kommer til udbetaling. Undtaget herfra er dog overtidsbetaling. Stk. 2 - Aften- og weekendtillæg For arbejde på forskudt arbejdstid betales til fastlønnet personale følgende tillæg pr. time: 1. maj marts 2013 Hverdage kl kr. 10,53 kr. 10,77 Lørdag kl kr. 10,53 kr. 10,77 Søndage kl til efter- kr. 14,38 kr. 14,71 følgende døgn kl Provisionslønnede: For arbejde på hverdage i tiden mellem kl og til vagtens ophør samt på lørdage mellem kl og kl betales serveringspersonalet pr. 1. marts 2012 et tillæg på kr. 10,53 pr. time. Pr. 1. marts 2013 udgør tillægget kr. 10,77. For arbejde på søndage, påbegyndt mellem kl og det følgende døgn kl og til arbejdets ophør, betales serveringspersonalet pr. 1. marts 2012 et tillæg på kr. 14,38 pr. time. Pr. 1. marts 2013 udgør tillægget kr. 14,71. Forskudttidstillægget modregnes i den månedlige provisionsløn. Der ydes således ikke betaling for forskudt arbejdstid, såfremt den månedlige provisionsløn udgør mere end garantilønnen + kr ,55. 25

PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION. Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION. Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2010-2012 OVERENSKOMST MELLEM ÆRØFÆRGERNE, CATERING OG SERVICE

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

AFSNIT 1 - OVERENSKOMSTENS GYLDIGHEDSOMRÅDE... 7 1. Fagligt gyldighedsområde... 7

AFSNIT 1 - OVERENSKOMSTENS GYLDIGHEDSOMRÅDE... 7 1. Fagligt gyldighedsområde... 7 4 Afsnit 1 - Overenskomstens gyldighedsområde Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 - OVERENSKOMSTENS GYLDIGHEDSOMRÅDE... 7 1. Fagligt gyldighedsområde... 7 KAPITEL 2 - ANSÆTTELSE... 8 2. Uddannede og erfarne medarbejderes

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

COLOR LINE DANMARK A/S

COLOR LINE DANMARK A/S VERENSKOMST 2014 2017 COLOR LINE DANMARK A/S TILLÆGSOVERENSKOMST 2014 2017 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurantog Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration

Læs mere

MCDONALD s OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017. McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter

MCDONALD s OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017. McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter MCDONALD s OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 for McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter mellem HORESTA

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

HOVEDOVERENSKOMST. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

HOVEDOVERENSKOMST. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 HOVEDOVERENSKOMST for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA Arbejdsgiver) og 3F

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

Overenskomst. for tjenere 2012-2014. mellem HH-Ferries og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION

Overenskomst. for tjenere 2012-2014. mellem HH-Ferries og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION Overenskomst for tjenere mellem HH-Ferries og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2012-2014 PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION DIS-OVERENSKOMST mellem HH-Ferries & 3F Privat Service, Hotel og Restauration

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

OVERENSKOMST 2012 2014. mellem. Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA Arbejdsgiver)

OVERENSKOMST 2012 2014. mellem. Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA Arbejdsgiver) Hovedoverenskomst For hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2012 2014 OVERENSKOMST 2012 2014 2012 2014 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA Arbejdsgiver) og 3F

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG METAL SØFART 2008 2010 1 Nærværende særaftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Metal Søfart er gældende for maskinmænd og skibsassistenter påmønstret i skibe ejet

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og METAL SØFART (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For offshore skibe registreret

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene 1. juli 2014 1 På-

Læs mere

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S 3.48.0 OVERENSKOMST mellem 3F TRANSPORTGRUPPEN og COOP DANMARK A/S vedr. løn- og arbejdsforhold for medarbejdere, der er beskæftiget med rengøringsarbejde i Coop's butikker MARTS 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Elevoverenskomst. For hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2012 2014

Elevoverenskomst. For hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2012 2014 Elevoverenskomst For hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2012 2014 2 Afsnit 1 - Ansættelse LØNSATSER Grundforløbet tæller med i ancienniteten. Prøvetiden begynder først på virksomheden. Elever under

Læs mere

OVERENSKOMST ELEV- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og tursiterhvervet

OVERENSKOMST ELEV- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og tursiterhvervet ELEV- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for hotel, restaurant- og tursiterhvervet 4 ELEVOVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening)

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK EL-FORBUND Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE...

Læs mere

BAGEROVERENSKOMST. mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet

BAGEROVERENSKOMST. mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet OV. NR. NNF-182 2014-2017 BAGEROVERENSKOMST mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) og FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel

Læs mere

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Transportgruppen Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Overenskomst mellem Coop Danmarks A/S og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE)

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) DANSK INTERNATIONALT SKIBREGISTER OVERENSKOMST AF 2. juni 2008 mellem DANMARKS REDERIFORENING og SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) Gældende fra 1. juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

LOKALAFTALE. mellem. Aalborg Havn A/S (Port of Aalborg Ltd.) Søfartens Ledere og Dansk Metals Maritime Afdeling. for BÅDGRUPPEN

LOKALAFTALE. mellem. Aalborg Havn A/S (Port of Aalborg Ltd.) Søfartens Ledere og Dansk Metals Maritime Afdeling. for BÅDGRUPPEN LOKALAFTALE mellem Aalborg Havn A/S (Port of Aalborg Ltd.) og Søfartens Ledere og Dansk Metals Maritime Afdeling for BÅDGRUPPEN gældende fra 1. oktober 2012 1 1 Lokalaftalens område 1.1 Virksomheden betyder

Læs mere

Overenskomst. mellem Mols-linien og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2012-2014. privat service hotel og restauration

Overenskomst. mellem Mols-linien og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2012-2014. privat service hotel og restauration Overenskomst mellem Mols-linien og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2012-2014 privat service hotel og restauration OVERENSKOMST mellem Mols-Linien A/S og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

DIS O V E R E N S K O M S T 2014/2017 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING MASKINMESTRENES FORENING. Gældende fra 1. april 2014

DIS O V E R E N S K O M S T 2014/2017 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING MASKINMESTRENES FORENING. Gældende fra 1. april 2014 DIS O V E R E N S K O M S T 2014/2017 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING OG MASKINMESTRENES FORENING Gældende fra 1. april 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Overenskomstens område... 1 2 Ansættelsens grundlag...

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

O V E R E N S K O M S T 2012/2014 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING SØFARTENS LEDERE. Gældende fra 1. april 2012

O V E R E N S K O M S T 2012/2014 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING SØFARTENS LEDERE. Gældende fra 1. april 2012 O V E R E N S K O M S T 2012/2014 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING OG SØFARTENS LEDERE Gældende fra 1. april 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Overenskomstens område... 3 2 Ansættelsens grundlag... 3 3 Opsigelsesvarsler...

Læs mere

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Arbejde i Holddrift mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 Denne aftale er indgået mellem: Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Overenskomst. Danske Slagtermestre og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

Overenskomst. Danske Slagtermestre og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION Overenskomst mellem Danske Slagtermestre og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2012-2014 OVERENSKOMST MELLEM DANSKE SLAGTERMESTRE OG 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

31-08-2009(19:15) 2009-2010. Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DI og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund

31-08-2009(19:15) 2009-2010. Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DI og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund 31-08-2009(19:15) 2009-2010 Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DI og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund 1. Overenskomstens område Overenskomsten omfatter medarbejdere, herefter kaldet

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

ROYAL ARCTIC LINE A/S

ROYAL ARCTIC LINE A/S DIS-SÆROVERENSKOMST MELLEM ROYAL ARCTIC LINE A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING Skibsassistenter Gældende fra 1. marts 2012 DIS-SÆROVERENSKOMST MELLEM ROYAL ARCTIC LINE A/S OG DANSK METALS MARITIME

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

DIS O V E R E N S K O M S T 2012/2014 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING SØFARTENS LEDERE. Gældende fra 1. april 2012

DIS O V E R E N S K O M S T 2012/2014 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING SØFARTENS LEDERE. Gældende fra 1. april 2012 DIS O V E R E N S K O M S T 2012/2014 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING OG SØFARTENS LEDERE Gældende fra 1. april 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Overenskomstens område... 3 2 Ansættelsens grundlag... 3 3

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

Elevoverenskomst. Elevoverenskomst. For hotel-, restaurant- og turisterhvervet. For hotel-, restaurant- og turisterhvervet

Elevoverenskomst. Elevoverenskomst. For hotel-, restaurant- og turisterhvervet. For hotel-, restaurant- og turisterhvervet 3F Privat Service, Hotel og Restauration Kampmannsgade 4 1790 København V Tel. +45 70 30 03 00 Fax +45 70 30 03 01 3f@3f.dk www.3f.dk Elevoverenskomst 012 2 2014 For hotel-, restaurant- og turisterhvervet

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Slagtermestre og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

Overenskomst. mellem. Danske Slagtermestre og 3F Privat Service, Hotel og Restauration Overenskomst mellem Danske Slagtermestre og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2014-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Overenskomstens område... 5 2 - Arbejdstiden... 5 Stk. 1. - Arbejdstiden... 5 Stk.

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel OVERENSKOMST mellem DI Overenskst I (ATD) og 3F Transportgruppen OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

OVERENSKOMST FOR DISKOTEKER & SPILLESTEDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR DISKOTEKER & SPILLESTEDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR DISKOTEKER & SPILLESTEDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 3F Privat Service, Hotel og Restauration Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 7030 0300 Fax 7030 0301

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

OVERENSKOMST FOR DISKOTEKER OG SPILLESTEDER 2012 2014. mellem

OVERENSKOMST FOR DISKOTEKER OG SPILLESTEDER 2012 2014. mellem OVERENSKOMST FOR DISKOTEKER OG SPILLESTEDER 2012 2014 2012 2014 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA Arbejdsgiver) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 4

Læs mere

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (SPECIALSKIBE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (SPECIALSKIBE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (SPECIALSKIBE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere