Referat af generalforsamling i foreningen Ethiopiens Børn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling i foreningen Ethiopiens Børn"

Transkript

1 Referat af generalforsamling i foreningen Ethiopiens Børn Den 25. april 2008 Sted: Københavns åbne gymnasium med 33 deltagere. 1. Velkomst ved foreningen formand Jens Bencke 2. Valg af Finn Kenneth Hansen til dirigent og Henning Hansen til referent 3. Formanden Jens Bencke fremlagde bestyrelsens mundtlig beretning som supplement til den skriftlige beretning vedlagt dette referat. Beretningen blev godkendt. 4. Abraham Alemayehu (foreningens koordinator i Ethiopien) fremlagde en beretning fra sin seneste rejse til børnehjemmet i Makele. 5. Lissi Hejberg fremlagde revideret regnskab for foreningen. Regnskabet blev godkendt og er vedlagt dette referat. 6. Henning Hansen fremlagde budget for næste år. Budgettet blev godkendt og er vedlagt dette referat. 7. John Engel fremlagde bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Ændringerne blev vedtaget og er vedlagt dette referat. 8. Følgende blev valgt til bestyrelsen: Jens Bencke, Lissi Hejberg, Gunvor Vestergaard, John Engel og Henning Hansen. 9. Lisbet Borker blev valgt til suppleant. 10. Statsautoriseret revisor Sten Klit Andersen fra BDO Scanrevision blev valgt til revisor. 11. Intet under eventuelt. Derefter blev der vist to korte film fra børnehjemmet. Efter generalforsamlingen var der spisning af ethiopisk og dansk mad. Der deltog ca. 40 i spisning og det var meget hyggeligt med næsten lige mange danske og ethiopere.

2 Foreningen Ethiopiens Børn (PDCVDMA) Generalforsamling 25. april 2008 Mundtlig beretning. Hjertelig velkommen til generalforsamling i foreningen Ethiopiens børn Jeg vil gerne som indlede med nogle generelle bemærkninger for at sætte vores forening arbejde i perspektiv. Folkeuniversitetet har her i foråret haft en foredragsrække om Afrika under titlen: Afrika det fortabte kontingent Udgangspunktet var, at mennesker i SSA (Afrika Syd for Sahara) i dag har dårligere vilkår, end de havde i 1960erne. Der er mange bud på hvorfor: Afrika er præget af svage stater, der kun i ringe grad kan varetage de mest grundlæggende statsfunktioner som sikkerhed og lov og orden, og som kun til en vis grad kan levere økonomiske og sociale ydelser i form af infrastruktur, bankvæsen, uddannelse og sundhed. Sådanne stater er præget af politiske vennetjenester, korruption og kamp mellem familier, klaner og etniske grupperinger. Man kan også pege på verdenssamfundets manglende overholdelse af sit ansvar, fx ser FNs mål for verdens udvikling i 2015 (reduktion af fattigdommen) uuopnåelige ud for SSA og man kan med rette tale om ansvarsforflygtelse i forhold til at gribe ind i de humanitære katastrofer, som fx den forfærdelige situation i Dafour-provinsen i Sudan. Andre igen peger på, at det afgørende for en fremtidig udvikling i den fattige del af verden, er en afvikling af den rige verdens protektionisme i form af fx landbrugsordningerne i EU (hvorfor skal vi producere sukker af roer i Danmark i stedet for at importere rørsukker fra Afrika?). Det aktualiseres af den internationale fødevarekrise med de stærkt stigende priser, som betyder at millioner af mennesker knap har råd til et måltid mad om dagen. Endelig hævdes det at bistand ikke har effekt overhovedet og tilmed i visse situationer virker stik mod sin hensigt. Et eksempel herpå er kampagnen Giv en ged som ifølge liberale økonomer kun betød en eneste ting: at prisen på geder steg voldsomt fordi efterspørgslen steg med det resultat, at de mange der ikke fik en ged, heller ikke mere havde råd til at købe en. Mette Knudsen, chef for Udenrigsministeriets Afrika kontor fortalte en mere positiv historie om den danske afrika-strategi på vores møde i november sidste år. Under overskriften : Afrika et kontinent på vej. At bistand virker, og at Danmark er blandt de lande i verden, der har de bedste resultater i denne henseende.

3 Og hvor befinder vi os så, i vores lille forening, i forhold til alt dette? Det skrev vi om i vores beretning til i dag, som jeg læser af op om et øjeblik. Men inden da, vil jeg gerne understrege, at Ethiopien netop nu er ramt hårdt af den globale stigning i fødevarepriser og dermed også af en stigende inflation, at Ethiopien, til trods for en årlig stigning i BNP flere gange større en Danmarks (Det samme gælder op mod 10 andre afrikanske lande, i øvrigt), så er indkomstfordelingen stadig ufattelig skæv, og antallet af personer der må leve for mindre en dollars om dagen uhyrlig stort. Det har derfor betydning, at vi er til stede, at vi kan ændre hverdagen for nogle børn og unge, og at vi dermed er med til en forstærket indsats over for virkningerne af hiv og aids, et af både den danske regerings og FN s højt prioriterede mål. Samtidig må vi erkende, at det netop kun er nogle få, vi kan være med til at hjælpe, og at der lige ved siden af det børnehjem, vi har valgt at støtte, er børn og unge, vi ikke kan gøre noget for. Den virkelighed skal vi forholde os til. Det vil vi i bestyrelsen få lejlighed til at se og drøfte, når vi i juli måned er på besøg på børnehjemmet og taler med børn, personale, ledelse og repræsentanter for de lokale myndigheder. Og det vil vi så igen diskutere med jer i november 2008 med henblik på at fastholde eller justere vores vision og mål for vores fælles projekt.

4 Foreningen Ethiopiens Børn (PDCVDMA) Generalforsamling 25. april 2008 Bestyrelsens beretning april 2007 marts 2008 Foreningen Ethiopiens Børn er nu to år gammel og på vej til at være velkonsolideret. Vi er nu mere end 200 medlemmer, præcist 209, vi havde 31. marts kr. i kassen. Vi har en årlig omsætning på lidt over kr., og opfylder dermed den målsætning, generalforsamlingen i 2007 drøftede og enedes om. Vigtigst er det imidlertid, at vi nu må sige, at vores forening kan løfte sit formål: at sikre organisationen HAB s børnehjem i Mekele årlige driftsudgifter på p.t danske kroner om året. Det er jo altafgørende, at vi er en troværdig forening. Vi har forpligtet os til at drive et børnehjem - ideen har vist sig bæredygtig og stabiliteten er ved at indfinde sig. Det kan vi se på mange måder. For det første kan vi glæde os over at vores medlemmer er stabile. En stor tak til alle jer der holder fast. Det årlige frafald er lille, og der kommer hele tiden nye til. Vi så gerne at vi i det komme år nåede den magiske grænse på 300 medlemmer (den årlige bruttoindtægt på over , har vi nået) så vi kan opnå skattefradrag og være berettiget til tilskud fra tips-midlerne. Vi kan også glæde os over, at flere og flere kender os. I Danmark og i Etiopien. I kraft af vores medlemmers jeres entusiasme, i kraft af gode venner i Danmark, arkitektfirmaet Witraz og Vor Frelsers Kirkes menighedsråd, og i kraft af stigende opmærksomhed hos lokale og regionale myndigheder i Mekele. Takket være vores ankermand i Etiopien, Abraham Alemayehu og projektets leder Memhir Fikre Assefa. Jeg behøver vel ikke nævne, at Abrahams engagement og kompetence er enestående og afgørende for vores forening og dermed for 60 børn. Tak Abraham du vil lidt senere give rapport nr 2 fra Børnehjemmet. (Kan også læses på hjemmesiden) Vi har glædet os over store enkeltbidrag fra medlemmer. En 60 års fødselsdag betød mere end kr til foreningen. Arkitektfirmaet Witraz gav deres årlige julegratiale og har solgt t-shirts for et medlemskab hos os for en samlet værdi af kr. Vor Frelsers Kirkes menighed samler ind ved gudstjenester i Fra det nye kirkeårs begyndelse har vi fået et nyt fast tilbagevendende årsprojekt. Det er menighedsrådet, der har valgt at gøre den lille forening Ethiopiens børn til modtager af de penge der lægges i indsamlingsbøsserne ved gudstjenesterne på en række søn- og helligdage i løbet af året. Ethiopiens børn er en lille forening, der støtter driften af et børnehjem for 60 børn i det nordlige Etiopien. I det forløbne år har vi holdt 7 bestyrelsesmøder, udsendt 4 nyhedsbreve denne beretning inklusive solgt 75 årskalendere og afholdt et meget velbesøgt medlemsmøde i november, hvor Afrikakontorets chef i Udenrigs-ministeriet, Mette Knudsen, indledte med et oplæg om udviklingen i Afrika, dansk bistand og de særlige forhold i Ethiopien.

5 Kort om budgettet Bestyrelsen har besluttet af dække Abrahams rejser i Etiopien på foreningens vegne med et beløb på 3000 kr. i det kommende år. Vi har lagt beløbet ind i budget 2008, hvor vi også har afsat en reserve på kr. Baggrunden er den stigende inflation i Etiopien som udhuler vores bidrag og skulle vi overvurdere dens betydning, vil vi nok få gode ideer til reservens anvendelse på vores rejse i Etiopien juli. Efterårsmødet i november 2008 Vil i år blive præget af bestyrelsens beretning om besøget i Mekele. Vi vil vise film og billeder, redegøre for vores møder med børn, personale, ledelse og lokal og regional forvaltning. Og vi vil diskutere foreningens fremtidige initiativer på baggrund heraf med jer. Som afslutning, vil jeg gerne på bestyrelsens vegne takke alle i foreningen for opbakningen til dette gode og uprætentiøse, men vigtige formål, hvor de enkelte bidrag, små som store, virkelig spiller en rolle. Ingen skal tjene på os, og vi kan selv med blot en beskeden tilgang af medlemmer og penge blive bæredygtige. Så det gælder stadig: skaf venligst nogle flere medlemmer. Til sidst en særlig tak til bestyrelsen for det gode arbejde som tilmed foregår under hyggelige former og til Abraham for hans store arbejde for foreningen. Hermed fremlægger jeg beretningen til debat og godkendelse. Jens Bencke Regnskab Resultatopgørelse 1. april marts Indtægter Bidrag fra medlemmer Udgifter Revision Gebyrer I alt Årets resultat Saldo pr. 1. april 2007 Overført til børnehjem i perioden Saldo pr. 1. april / kr kr. 657 kr kr kr kr kr kr.

6 Budget 2008 Indtægter Medlemsbidrag Særlige donationer Øvrige indtægter I alt Udgifter Bidrag til børnehjemmet Revisor Abrahams rejser til Makele Gebyrer og porto Arrangementer Reserve til børnehjemmet Diverse I alt kr kr kr kr kr kr kr. 500 kr kr kr kr kr. Nye vedtægter for Foreningen Ethiopiens børn 1 Foreningens formål er gennem donationer at støtte konkrete projekter, til fordel for levevilkår og uddannelse hos børn i Ethiopien. Foreningen har hjemsted i København. 2 Foreningen har et humanitært sigte og involverer sig ikke i politisk virksomhed til støtte for særlige partier eller grupper. 3 Enhver der ønsker at støtte arbejdet for Ethiopiens børn kan blive medlem af foreningen. 4 Der afholdes ordinær generalforsamling i foreningen en gang om året inden udgangen af april. Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dagsorden med 2 ugers varsel. stk. 2 Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 1. april. 5 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at forestå foreningens arbejde. Bestyrelsen består af minimum 3 personer samt en suppleant, som vælges direkte på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en kasserer og en sekretær. Foreningen tegnes af formand, kasserer og sekretær i fællesskab. 6 Generalforsamlingen vedtager budget, fastsætter kontingent og godkender regnskabet. Regnskabet revideres af et registreret eller autoriseret revisionsfirma, som vælges på generalforsamlingen. stk. 2 Foreningens regnskabsår er at regne fra 1. april til 31 marts. 7 Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg til at løse særlige opgaver. 8 Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden, tid og sted med 2 ugers varsel.. stk. 2 Ønsker 25 % af foreningens medlemmer at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling skal bestyrelsen straks indkalde hertil, som angivet i stk Foreningens vedtægter kan ændres med to tredjedeles stemmeflertal på en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling. Hvis mindre end 10 medlemmer har deltaget i afstemningen skal ændringen bekræftes på den efterfølgende generalforsamling. 10 Foreningen kan opløses med to tredjedeles stemmeflertal på to på hinanden følgende generalsamlinger. 11 Ved foreningens opløsning overføres foreningens økonomiske midler til Børnefonden med henblik på at støtte børn i Afrika. Vedtaget på generalforsamlingen 25. april 2008

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE Løssalg: 52,50 kr. Forslag til nye vedtægter i midten af bladet! Tag ud og gem! DANSKE POTTEMAGERE Medlemsblad for Dansk Pottemagerforening af 1894 LÆS ET REJSEBREV FRA KRETA! Nr. 18 februar 2008 www.danskepottemagere.dk

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Dansk ICYE s ordinære generalforsamling. Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10)

Dansk ICYE s ordinære generalforsamling. Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10) Dansk ICYE s ordinære generalforsamling Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10) U-huset Klosterport 4A, 3. sal. 8000 Arhus C Klosterport 4A, 3.sal DK 8000 Århus C tlf. +45 8618 0715 icye@icye.dk

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER INDHOLD PRORAM s. 4 DAGSORDEN s. 5 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING S. 6 REGNSKAB OG BUDGET s. 8 VEDTÆGTER s. 10 VELKOMMEN Du sidder nu med den første årsberetning

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Hedensted Lærerkreds

Hedensted Lærerkreds Generalforsamling Marts 2013 Særudgave 13.marts 2013 Hedensted Lærerkreds Indhold: Endelig dagsorden 1 Referencer 2 Kredsgeneralforsamling Hedensted Lærerkreds kreds 116 onsdag d. 13 marts 2013 kl. 17.00

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

Årsmøde i Motorhistorisk Samråd

Årsmøde i Motorhistorisk Samråd Referat Hotel Comwell i Middelfart den 29. november 2014 Årsmøde i Motorhistorisk Samråd Side: 1/18 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Bestyrelsen foreslog Ole Willumsen som dirigent og foreningens

Læs mere