I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937."

Transkript

1 [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax Klage over Bornholm Regionskommunes afgørelse af 4. februar 2011 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til Rønne Varme A/S for ejendommen beliggende [XXX] Energiklagenævnet har fra Bornholm Regionskommune den 20. april 2011 modtaget jeres klage af 25. februar 2011 over Bornholm Regionskommunes afgørelse af 4. februar Ved afgørelsen meddelte Bornholm Regionskommune afslag på jeres anmodning om dispensation fra tilslutningspligt til Rønne Varme A/S. Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet ophæver Bornholm Regionskommunes afgørelse af 4. februar 2011, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling. Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Sagens baggrund Sagen drejer sig om, hvorvidt I kan få dispensation fra pligt til at tilslutte jeres ejendom til fjernvarmeforsyning fra Rønne Varme A/S. I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i Bornholm Regionskommune besluttede i november 1998 at udvide fjernvarmeforsyningsområdet, og Bornholm Regionskommune pålagde i den forbindelse tilslutningspligt for jeres ejendom til RVV a.m.b.a (Nu Rønne Varme A/S, og herefter benævnt værket). Bornholm Regionskommune meddelte ved brev af 9. november 1998 til jer, at jeres ejendom var omfattet af tilslutningspligten til værket. Tilslutningspligten blev pålagt med en frist på 9 år. I søgte ved brev af 8. oktober 2007 om ca. to års udsættelse af tilslutningspligten på grund af jeres dårlige økonomiske forhold. Kommunen meddelte ved brev af 31. oktober 2007 til [XXX] en personlig dispensation for tilslutningspligten i tre år. CVR/SE-nr

2 Ved udløbet af den tre-årige dispensation meddelte værket ved breve af 28. oktober 2010 og 4. november 2010 til jer, at værket ville fremsende faktura på tilslutningsbidraget på kr. samt det årlige faste bidrag på 5.349,80 kr. I ansøgte ved brev af 8. november 2010 om forlængelse af dispensationen under henvisning til jeres fortsatte dårlige økonomiske forhold. Ansøgningen blev behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, som meddelte afslag på dispensationsanmodningen ved brev af 4. februar 2011 til jer, idet udvalget ikke fandt, at der var tale om særlige omstændigheder, som kunne begrunde en forlængelse af dispensationen. Af kommunens første afgørelse af 31. oktober 2007 fremgår følgende: [ ] Med brev af 8. oktober 2007 har du søgt om udsættelse for tilslutningspligten et par år, på grund af anstrengt økonomi. Endvidere foreligger en erklæring fra din bank, der oplyser at du ikke kan få bevilget et lån til betaling af tilslutningsbidrag m.v. Side 2 af 10 På grund af din ugunstige økonomiske situation sammenholdt med praksis for at give dispensation i lignende tilfælde, gives hermed en personlig dispensation for tilslutningspligten som løber i 3 år. Dispensationen gives efter 17, stk. 1, i tilslutningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 966 af 21. september 2006). Da dispensationen er personlig, er tilslutningspligten fortsat pålagt ejendommen. [ ] Af den påklagede afgørelse af 4. februar 2011 fremgår følgende: [ ] Afslag på dispensationsansøgning I har med brev af søgt om forlængelse af tidligere meddelt dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme under henvisning til, at I fortsat ikke ser jer i stand til at betale tilslutningsbidraget og de faste bidrag. 1 Energiklagenævnet bemærker, at der formentlig er tale om en slåfejl fra kommunens side, da brevet er dateret den 8. november 2010.

3 Sagen blev den behandlet af Teknik- og Miljøudvalget, som besluttede ikke at imødekomme jeres ansøgning. Efter udvalgets opfattelse er der ikke er tale om særlige omstændigheder, som kan begrunde en forlængelse af dispensationen. Ejendommen blev pålagt tilslutningspligt i 1998, hvilket betyder, at der har været mere end 12 år til at spare op til fjernvarmetilslutningen. Kommunens afgørelse kan jf. 21 i tilslutningsbekendtgørelsen (nr. 31 af ) påklages til Energiklagenævnet. Klageperioden er 4 uger fra den dag, tilladelsen er meddelt. Eventuel klage over afgørelsen skal være skriftlig, og skal være kommunen i hænde senest Klagen vil herfra blive sendt videre til Energiklagenævnet, ledsaget af en udtalelse og det materiale, som har ligget til grund for afgørelsen. Side 3 af 10 I vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen. Der gøres opmærksom på at, der til enhver tid er aktindsigt i sagen. [ ] I indbragte herefter sagen for Energiklagenævnet. Energiklagenævnet har under sagens behandling i nævnet indhentet yderligere økonomiske oplysninger fra jer. I har bl.a. fremsendt årsopgørelser fra 2010 samt forskudsopgørelser fra Det fremgår af [XXX] årsopgørelse fra 2010, at [XXX] havde indestående i pengeinstitutter, obligationer og pantebreve på 765 kr. [XXX] havde gæld til realkredit, reallån og pengeinstitutter på samlet kr. Det fremgår af [XXX] årsopgørelse fra 2010, at [XXX] havde indestående i pengeinstitutter, obligationer og pantebreve på 801 kr. [XXX] havde gæld til realkredit, reallån og pengeinstitutter på samlet kr. Jeres fælles ejendom havde i 2010 en værdi på kr. Det fremgår af [XXX] forskudsopgørelse fra 2011, at [XXX] forventes at have en skattepligtig indkomst i 2011 på kr. Det fremgår af [XXX] forskudsopgørelse fra 2011, at [XXX] forventes at have en skattepligtig indkomst i 2011 på kr. Dette giver en samlet skattepligtig indkomst for jeres husstand på kr. i Ifølge sagens oplysninger, indsætter I kr. pr. måned på jeres budgetkonto til faste udgifter. De faste udgifter dækker over kreditforeningslån, lån, a-kasse, fagforening, forsikringer, el, varme,

4 kommunale afgifter, telefon, bredbånd, licens og avis. Hertil betales kr. pr. måned til diverse ekstra lån. I ejer en bil, som er 15 år gammel. I ejer ikke aktier eller obligationer, og I har heller ikke flere ejendomme, f.eks. i form af et sommerhus. [XXX] er endvidere registreret i RKI. I har endvidere anført, at [XXX] er blevet tvunget til at gå på efterløn pr. 1. august Værket er blevet partshørt under Energiklagenævnets behandling af sagen. Værket er ikke fremkommet med bemærkninger til sagen. Jeres synspunkter og bemærkninger I finder, at Bornholm Regionskommunes afgørelse af 4. februar 2011 skal ændres, således at I meddeles dispensation fra tilslutningspligten til værket. Til støtte herfor har I navnlig anført følgende: Det har ikke været muligt for jer at spare op til udgifterne gennem de sammenlagt 12 år, som er forløbet siden pålæg af tilslutningspligten i Dette skyldes perioder med sygemeldinger, bl.a. på grund af en arbejdsulykke. Jeres økonomi er generelt rodet og meget dårlig. I har søgt hjælp hos Bornholms Sociale Retshjælp for at få lagt en plan til fremtidig forbedring af jeres økonomi. Side 4 af 10 Banken og realkreditforeningen har afvist at yde lån på baggrund af jeres økonomiske situation og ejendommens værdi, som ikke giver plads til yderligere belåning. Jeres kreditforeningslån blev i december 2009 omlagt, således at der ikke længere er friværdi i jeres ejendom. I overvejer at sælge ejendommen. Det er dog i øjeblikket svært at sælge ejendommen, og ejendommene i området har generelt en lang liggetid. Bornholm Regionskommunes udtalelse til sagen Bornholms Regionskommune finder, at Energiklagenævnet bør stadfæste kommunens afgørelse af 4. februar Til støtte herfor har regionskommunen navnlig udtalt følgende: Der er i klagen ikke anført nye aspekter, som medfører, at kommunen vil ændre afgørelsen af 4. februar Retsgrundlaget Det gældende retsgrundlag på tidspunktet for kommunens afgørelse af 4. februar 2011 var tilslutningsbekendtgørelse nr. 31 af 29. januar Ejeren af eksisterende bebyggelse, som er pålagt tilslutningspligt, kunne søge om dispensation efter 17. Af dagældende tilslutningsbekendtgørelse 17, stk. 1, fremgår følgende:

5 [...] Dispensation 17. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde efter ansøgning beslutte, at ny eller eksisterende bebyggelse, der er pålagt tilslutningspligt, skal fritages for tilslutning, ligesom der i særlige tilfælde kan meddeles forlængelse af tilslutningsfristen, jf. 10. [...]. Forvaltningsloven 2 regulerer, hvornår en forvaltningsretlig afgørelse skal være ledsaget af en begrundelse, samt hvilke krav der stilles til begrundelsens indhold. Af forvaltningslovens 22 og 24 fremgår følgende: [...] 22. En afgørelse skal, når den meddeles skriftligt, være ledsaget af en begrundelse, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold En begrundelse for en afgørelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet. I det omfang, afgørelsen efter disse regler beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen. Stk. 2. Begrundelsen skal endvidere om fornødent indeholde en kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen. [...] Side 5 af 10 Manglende overholdelse af forvaltningslovens regler om begrundelse kan medføre, at en afgørelse lider af formelle mangler. Betydningen heraf er beskrevet i den forvaltningsretlige litteratur. Der kan i den forbindelse bl.a. henvises til bogen Forvaltningsret af Hans Gammeltoft-Hansen m.fl., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2. udgave, 2002, side 857 ff. Energiklagenævnets begrundelse for afgørelsen Retsgrundlaget 2 Lovbekendtgørelse nr af 12. december 2007 af forvaltningsloven med senere ændringer.

6 Roskilde Kommune har truffet afgørelse i sagen på grundlag af 17, stk. 1, i den dagældende tilslutningsbekendtgørelse 3. Den 1. juli 2011 er den dagældende tilslutningsbekendtgørelse ophævet, og en ny tilslutningsbekendtgørelse 4 er samtidig trådt i kraft. Da Energiklagenævnet efterprøver Bornholm Regionskommunes afgørelse, finder Energiklagenævnet det rettest at anvende det juridiske grundlag, som var gældende på det tidspunkt, hvor Bornholm Regionskommune traf afgørelsen. Nævnet anvender derfor den dagældende tilslutningsbekendtgørelse. Nævnet bemærker i den forbindelse, at bestemmelsen i den dagældende tilslutningsbekendtgørelse 17, stk. 1, om dispensation er videreført uændret i sit indhold i den nugældende tilslutningsbekendtgørelse for så vidt angår den problemstilling, der gør sig gældende i den foreliggende sag. Dispensation fra tilslutningspligt Det følger af forvaltningslovens 22, at en skriftlig forvaltningsafgørelse skal være ledsaget af en samtidig begrundelse, medmindre afgørelsen giver den pågældende part fuldt ud medhold. Bornholms Regionskommune har ved afgørelsen af 4. februar 2011 givet afslag på anmodningen om dispensation, og afgørelsen giver jer dermed ikke medhold. Bornholm Regionskommunes afgørelse skulle derfor indeholde en begrundelse, der opfylder forvaltningslovens krav herom samt en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet. Side 6 af 10 Det fremgår ikke af afgørelsen af 4. februar 2011, efter hvilke retsregler afgørelsen er truffet. Afgørelsen indeholder endvidere ikke en angivelse af de hovedhensyn, som har været bestemmende for kommunens skønsudøvelse. Afgørelsen af 4. februar 2011 opfylder således ikke kravene til en begrundelse i forvaltningslovens Ved oplysning af en forvaltningsretlig sag gælder endvidere det såkaldte officialprincip, hvilket betyder, at det påhviler en myndighed at oplyse sagen, herunder eventuelt ved at sørge for, at sagens parter medvirker hertil. Det følger videre heraf, at myndigheden ikke kan træffe afgørelse i sagen, før de nødvendige oplysninger foreligger. Betingelsen for dispensation i tilslutningsbekendtgørelsens 17, stk. 1, er, at der foreligger et særligt tilfælde. De særlige tilfælde er ikke nærmere definerede eller beskrevet i tilslutningsbekendtgørelsen. Kommunen kan dispensere under hensyn til såvel varmeforsyningsmæssige som andre grunde, herunder personlige og økonomiske forhold for ansøgeren, hvis kommunen vurderer, at 3 Bekendtgørelse nr. 31 af 29. januar 2008 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg. 4 Bekendtgørelse nr. 690 af 21. juni 2011 tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg.

7 der foreligger et særligt tilfælde. Kommunen kan f.eks. give dispensation fra tilslutningspligten i medfør af tilslutningsbekendtgørelsens 17, stk. 1, hvis omkostningerne ved at skifte til fjernvarme og/eller udgifterne til de løbende, faste omkostninger, der er forbundet med tilslutningspligten, medfører, at ejendommens ejer derved bringes i en økonomisk urimelig situation. Kommunen må i den forbindelse udøve et konkret skøn over ejerens økonomiske forhold sammenholdt med udgiften til at skifte til fjernvarme og/eller de løbende, faste udgifter. Det konkrete skøn i tilknytning til, om en ansøger bringes i en økonomisk urimelig situation, bør ifølge Energiklagenævnets opfattelse bl.a. baseres på økonomiske oplysninger, som indhentes fra ansøger/ansøgerne. De økonomiske oplysninger bør omfatte samtlige indtægter og udgifter i husstanden, aktiver og passiver samt forskudsopgørelser og årsopgørelser for relevante år (i denne sag årsopgørelserne fra 2010 og forskudsopgørelserne fra 2011). Side 7 af 10 Ifølge sagens akter og afgørelsen af 4. februar 2011 har kommunen ikke indhentet og vurderet de relevante talmæssige oplysninger om jeres økonomiske situation. Bornholms Regionskommune har således ikke haft det nødvendige faktuelle grundlag at træffe afgørelse på. Energiklagenævnet finder således, at kommunen ikke har oplyst sagen tilstrækkeligt i forbindelse med sagens behandling hos kommunen. Kravene om tilstrækkelig sagsoplysning og begrundelse har karakter af garantiforskrifter. Utilstrækkelig sagsoplysning og mangelfuld begrundelse medfører derfor som udgangspunkt en afgørelses ugyldighed, hvilket som udgangspunkt medfører afgørelsens ophævelse og hjemvisning til kommunen med henblik på, at kommunen behandler sagen på ny. Energiklagenævnet ophæver på denne baggrund Bornholm Regionskommunes afgørelse af 4. februar 2011, og sagen hjemvises til fornyet behandling i Bornholm Regionskommune. Energiklagenævnet oplyser vejledende, at en hjemvisning indebærer, at det overlades til kommunen at træffe fornyet afgørelse i sagen. Kommunen skal således behandle sagen igen, og ikke blot reparere på afgørelsens mangler. Energiklagenævnet har i forbindelse med nævnets behandling af sagen indhentet en række økonomiske oplysninger om jeres forhold. Medmindre Bornholms Regionskommune finder behov for at indhente yderligere økonomiske oplysninger, kan kommunen lægge følgende forhold til grund for den nye afgørelse: I ejer ejendommen, der er offentligt ejendomsvurderet til kr.

8 I har en samlet gæld på 1.396,697 kr. til realkredit, reallån, pengeinstitutter m.v., jf. de fremsendte årsopgørelser fra I har en skattemæssig trækprocent på 39, jf. de fremsendte forskudsopgørelser fra I har et månedligt skattefradrag på samlet kr., jf. de fremsendte forskudsopgørelser fra I forventes at have en samlet indkomst i 2011 på kr., jf. de fremsendte forskudsopgørelser fra I har samlet månedlige faste udgifter på gennemsnitlig ca kr. samt betaling af yderligere lån på ca kr. pr. måned. Side 8 af 10 I har ikke andre væsentlige formueaktiver end den faste ejendom. [XXX] er gået på efterløn pr. 1. august 2011, hvilket har medført et fald i jeres samlede indkomst. I har ikke mulighed for i banken eller realkreditforeningen at optage lån med sikkerhed i jeres ejendom eller med sikkerhed i andre formueaktiver. [XXX] er registreret i RKI (Riebers Kreditinformation). Når jeres faste månedlige udgifter er betalt, har I et samlet rådighedsbeløb efter skat på ca kr. pr. måned 5. Energiklagenævnet bemærker, at det ikke fremgår af sagen, på hvilken baggrund Bornholm Regionskommune er kommet frem til, at I ikke skulle meddeles dispensation ved afgørelsen af 4. februar 2011 set i forhold til den første meddelelses om dispensation af 31. oktober Energiklagenævnet skal herved navnlig henvise til, at jeres økonomiske forhold ikke umiddelbart ses 5 Energiklagenævnet har beregnet rådighedsbeløbet på følgende måde: I har en samlet indkomst i 2011 på kr. Fordelt på 12 måneder giver dette ca kr. pr. måned. Herfra trækkes jeres samlede månedlige skattemæssige fradrag på kr. Af de resterende kr. trækkes 39 % i skat, hvilket giver et udbetalt beløb på kr. Dette beløb lægges sammen med det samlede fradrag: kr kr. = kr. Fra det udbetalte beløb trækkes jeres månedlige faste udgifter på gennemsnitligt ca kr., hvilket giver et tilbageværende rådighedsbeløb efter skat på ca kr. Fratrækkes de månedlige betalinger på ekstra lån på kr. er jeres månedlige rådighedsbeløb på kr.

9 at være bedret siden Bornholm Regionkommunes første meddelelse om dispensation af 31. oktober Når jeres økonomiske situation tages i betragtning, forekommer det heller ikke umiddelbart som om, at I har haft mulighed for at spare op - særligt til tilslutningsbidraget - siden den første meddelelse om dispensation af 31. oktober Af hensyn til den tid, der allerede er gået med sagens behandling, henstiller Energiklagenævnet til Bornholm Regionskommune, at kommunen bør træffe fornyet afgørelse i sagen så hurtigt som muligt. I den forbindelse bemærker Energiklagenævnet, at værket er blevet partshørt over jeres økonomiske oplysninger (forskudsopgørelser og årsopgørelser) under Energiklagenævnets behandling af sagen. Jeres oplysninger om lønsedler og specificering af jeres faste udgifter er dog alene sendt til værket til orientering. Energiklagenævnet bemærker hertil, at værket skal partshøres efter forvaltningslovens regler i forbindelse med kommunens fornyede behandling af sagen. Side 9 af 10 Afgørelsen er truffet i henhold til tilslutningsbekendtgørelsens 17, stk. 1, jf. varmeforsyningslovens 26, stk. 1. Afgørelsen er truffet af Energiklagenævnets formand efter punkt 2 i formandsbemyndigelsen af 30. november 2009 efter varmeforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005 med senere ændringer). Bemyndigelsen er offentliggjort på Energiklagenævnets hjemmeside: Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Søgsmål ved domstolene til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet efter lov om varmeforsyning eller regler, der er udstedt efter denne lov, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen, jf. 26, stk. 4, i lov om varmeforsyning. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form på Energiklagenævnets hjemmeside.

10 Med venlig hilsen for Poul K. Egan Nævnsformand Og i dennes fravær og efter bemyndigelse underskrevet af Side 10 af 10 Henrik Chieu Sekretariatschef

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation Til: Advokat Pia Egsgaard (j.nr. [XXX]) Langå Varmeværk A.m.b.a. Randers Kommune (j.nr. [XXX]) Fremsendes pr. e-mail til ovennævnte. Afgørelsen fremsendes ikke også pr. brev Frederiksborggade 15 1360 København

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen.

Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen. (Varmeforsyning) Essex Invest A/S, Albertslund, over Albertslund Kommune af 20. april 2001 tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor,

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

Praksisundersøgelse 2008. Støtte til køb af bil efter serviceloven

Praksisundersøgelse 2008. Støtte til køb af bil efter serviceloven Praksisundersøgelse 2008 Støtte til køb af bil efter serviceloven Indhold 1. Baggrund og formål for praksisundersøgelsen... 1 2. Metode og afgrænsning... 2 Metode for praksisundersøgelsen...2 Udvælgelse

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

I motiverne til forslag om lov om omsætning af fast ejendom (lovforslag nr. 225, 1992) fremgår bl.a.:

I motiverne til forslag om lov om omsætning af fast ejendom (lovforslag nr. 225, 1992) fremgår bl.a.: Kendelse af 13. marts 2009 (J.nr. 2008-0016811) Klager opfylder ikke kravene til teoretisk indsigt vedrørende ejendomsformidling, og alene kortere periode godkendt som relevant praktisk erfaring vedrørende

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere