Afgrænsning af det statslige delloft for driftsudgifter på hovedkontoniveau

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgrænsning af det statslige delloft for driftsudgifter på hovedkontoniveau"

Transkript

1 Afgrænsning af det statslige delloft for driftsudgifter på hovedkontoniveau Tabel 1 Delloft for drift Hovedkonto Navn Departementet Særlige regeringsinitiativer Vederlag og repræsentationstillæg til ministre Tilskud Reserver og budgetregulering Rigsombudsmanden i Grønland Rigsombudsmanden på Færøerne Udenrigstjenesten Regeringens fællesudgifter vedrørende EU-formandskabet Regeringens fællesudgifter vedrørende FN's Klimakonference (COP15) Indtægter fra borgerserviceydelser Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Dansk Institut for Internationale Studier Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner Bilateralt naboskabsprogram Reserver og budgetregulering Nordisk Ministerråd Fredsbevarende operationer mv. under de Forenede Nationer Øvrige organisationer Den Europæiske Investeringsbank Reserver Udviklingslande i Afrika Udviklingslande i Asien og Latinamerika Personelbistand Danidas erhvervsindsatser Blandede kreditter Lånebistand Øvrig bistand Overgangsbistand til vestlige Balkan Naboskabsprogram Bistand gennem civilsamfundsorganisationer Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv Forskning og oplysning i Danmark mv International udviklingsforskning De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) HIV/AIDS, Befolknings- og Sundhedsprogrammer FN programmer for landsbrugsudvikling Globale Miljøprogrammer FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag Verdensbankgruppen Regionale udviklingsbanker

2 Side 2 af Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde Bistand gennem Den europæiske Union (EU) Multilateral regional- og genopbygningsbistand Indsatser vedr. stabilitet og sikkerhed Diverse multilaterale bidrag Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser Eksportstipendiater Særlige eksportfremmetilskud Departementet Effektivisering af offentlige institutioner DREAM-Gruppen Reserver og budgetregulering Digitaliseringsstyrelsen Fonden for Velfærdsteknologi Fremme af digital forvaltning Netværkssamfundet Borger.dk Digital signatur Statens Administration Fleksjobordning i staten mv Barselsfonden Flere EUD-elever i staten Regulering vedr. tipsfonde Renteindtægter mv Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S Moderniseringsstyrelsen Personalepolitiske initiativer Ledelsespolitiske initiativer Statens Center for Kompetenceudvikling Udviklings- og omstillingsfonden Kompetencefonden Initiativer vedr. kompetenceudvikling Fonden til udvikling af statens arbejdspladser Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne Europa-Parlamentet Lønforskud Udlånte statstjenestemænd Statens It Ministeriet for Børn og Undervisnings fond til undervisning of folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål Administration af tipsfonde Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers fond til forskningsformål Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Miljøministeriets fond til friluftsliv Social- og Integrationsministeriets fond til sociale formål

3 Side 3 af Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre Tilskud til Grønlands hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre Tilskud til Færøernes hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen Tilskud til projekter på Færøerne Bidrag til EU vedrørende moms og BNI Departementet Renter, Erhvervs- og Vækstministeriet Reserver og budgetregulering Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Tilskud til Dansk Varefakta Nævn Forbrugerrådet Udbudsportalen Erhvervsstyrelsen LæsInd-tilskudsordning Teleklagenævnet Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen Vejnings- og målingsfonden Patent- og Varemærkestyrelsen Reserve til sager hos Forbrugerombudsmanden Sikkerhedsstyrelsen Tilskud til Ædelmetalkontrollen mv Akkreditering Fyrværkerisikkerhed Finanstilsynet Forskellige tilskud Tilskud til standardisering mv Radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester i Danmark og Grønland Reserver og budgetregulering på overførselsrammen Markedsmodningsfonden Grøn vækst-initiativ Program for brugerdreven innovation Iværksætteri- og innovationsinitiativer Væksthusene og grønt iværksætterhus Design Kultur- og oplevelsesøkonomi Byggeri Hjemmeservice Reserve til grøn omstillingsfond Vækstfonden Eksport Kredit Fonden* Afvikling af ophørte tilskuds-, garanti- og støtteordninger Værftsstøtte Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder Afvikling af diverse lån mv. (administreret af Statens Administration) Markedsføring af Danmark Turismeinitiativer Danmarks deltagelse i verdensudstillinger

4 Side 4 af Regionaludvikling mv Europæiske Socialfond - programperiode Europæiske Socialfond - programperiode Regional erhvervsudvikling Søfartsstyrelsen Den Maritime Havarikommission Det Statslige Lodsvæsen Velfærdsforanstaltninger, forsikring mv Forskellige tilskud Departementet Landsskatteretten Klagegebyr Retssager mv Reserver og budgetregulering SKAT Spillemyndigheden Godtgørelser mv Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger Reserver og budgetregulering Forsøgsordning for socialt udsatte grupper Departementet De Økonomiske Råd CPR-administrationen Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut AFI - Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner og Regioner Analyse- og forskningsarbejde vedr. det kommunale og regionale område Partistøtte Reserver og budgetregulering Regional statsforvaltning Børnesagkyndige undersøgelser Børneloven m.v Værgevederlag Anlægspulje til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler i folkeskolerne Tilskud til færgedrift Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner Kommunale og regionale lønningsnævn og Det Kommunale og Regionale Løndatakontor Danmarks Statistik Departementet Retshjælpsinstitutioner mv Civilstyrelsen Opsøgende retshjælp Retslægerådet Politiklagemyndigheden Flygtningenævnet Udlændingenævnet Datatilsynet Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger Reserver og budgetregulering Strafferetspleje mv Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.

5 Side 5 af Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv Den Centrale Anklagemyndighed Politiklagenævn Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning Det Kriminalpræventive Råd Rådet for Sikker Trafik Udlændingesager Politiets Efterretningstjeneste Direktoratet for Kriminalforsorgen Kriminalforsorgen i anstalter og frihed Domstolsstyrelsen Retterne Procesbevillingsnævnet Tinglysning Sagsgodtgørelser mv Fri proces og udgifter til advokathjælp Erstatninger Udlændingestyrelsen Digitaliseringsinitiativer Det fælles europæiske visuminformationssystem Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl Tilskud og samarbejdspartnere Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark Bistand til afviste asylansøgeres tilbagevenden til hjemlandet Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentre mv Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere Departementet Forsvarsministeriets Interne Revision Reserver og budgetregulering Forsvarskommandoen Hjemmeværnet Forsvarets Efterretningstjeneste Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter m.v Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram Farvandsvæsenet Redningsberedskabet Beredskabsforbundet Militærnægteradministrationen Departementet Ejendomsoplysninger mv Indtægter i relation til Huseftersynsordningen Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM) Omstillingsinitiativer mv Reserver og budgetregulering Administrationsgebyr vedrørende almene boliger Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse Støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper Boliger til yngre fysisk handicappede Tilskud til opførelse af boliger til demente Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter

6 Side 6 af Grundkapital Boligsocialt Udviklingscenter Støtte til boligsocial indsats Støtte til startboliger til unge Lige muligheder Indsats i ghettoområder Indsats i udsatte boligområder Forsøg i det almene boligbyggeri Energibesparelser i den almene boligsektor Afskrivninger på lån til almene boliger mv Støtte til andelsboliger Støtte til private ungdomsboliger Støtte til privat udlejningsbyggeri Administrationsgebyr vedrørede friplejeboliger Støtte til friplejeboliger Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger Rentebidrag til andelsboliger Refusion vedrørende kommunal anvisningsret Afskrivninger på lån til private boliger mv Byfornyelse Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder Rentesikring til sanering Saneringslån og saneringstilskud Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse Afskrivninger på lån vedrørende byfornyelse mv. Hensættelse vedrørende støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper Hensættelse vedrørende boliger til yngre fysisk handicappede Hensættelse vedrørende forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap Hensættelse vedrørende støtte til startboliger til unge Hensættelse vedrørende forsøg i det almene boligbyggeri Hensættelse vedrørende energibesparelser i den almene boligsektor Hensættelse vedrørende støtte til private ungdomsboliger Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret Hensættelse vedrørende byfornyelse Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til forbedringssarbejder Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger Hensættelse vedrørende udredning og forsøg vedrørende byfornyelse Forebyggelse af kriminalitet mv. i socialt udsatte boligområder Etablering og styrkelse af særlig lokal beskæftigelse Indsats vedrørende socialt belastede områder Bypolitiske initiativer Etablering af lokale integrationspartnerskaber Udmøntning af Byudvalgets forslag mv.

7 Side 7 af Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistriktsprogrammet Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne Afskrivninger på lån vedrørende landdistrikter mv Departementet Støtte til foreninger mv Socialministeriets Tilskudskontor Psykolognævnet Koncernfælles funktioner Evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplysningsvirksomhed Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge Rådet for socialt udsatte Ankestyrelsen Børnerådet Det Centrale Handicapråd Pensionsstyrelsen Socialstyrelsen Rådgivning og udredning Familiestyrelsen Gebyr ved ansøgning om navneændringer Parrådgivning Videnscentre Tilskud til Hjælpemiddelinstituttet Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem Udvikling af pensionsberegner Reserve til arbejdsskadeerstatning mv Foreninger mv Udlånte tjenestemænd Reserver og budgetregulering** SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Center for selvmordsforskning Center for frivilligt socialt arbejde Frivilligrådet Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning Omstillingsinitiativer mv Frivilligt socialt arbejde Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale problemer Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering Mere viden om mennesker med handicap Rammebeløb til handicappede mv Udviklingsarbejde på handicapområdet - Nye og nemmere veje Den Fælles Tolkeløsning Frivilligt arbejde inden for det sociale felt Fonden Socialøkonomi Tilskud til Livslinien Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser Behandling af overgreb Informations- og oplysningskampagne om demens Initiativer til forebyggelse af magtanvendelse Dag- og aktiveringstilbud til yngre demente

8 Side 8 af Udvikling af socialt arbejde og brugerinddragelse Evaluering af det sociale område Genoptræning Fountain House Fællesudgifter vedrørende institutionsområdet Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation Forsknings- og udviklingsaktiviteter på det sociale område Efteruddannelse Udvikling af efteruddannelse Handlekraftig indsats Udvikling og etablering af børnehuse Forebyggelsesstrategi og inklusion Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner Reservation til anbringelsesreformen Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande Udvikling af reservebedsteforældreordning til pasning Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform Task-force vedr. vejledning til kommuner om unge- og forældrepålægget Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb mv Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter Udgifter til advokatbistand Center for Ligebehandling af Handicappede Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet Handicappulje. Koloniophold m.v. for handicappede børn, unge og deres forældre Styrket indsats på botilbud mv Undervisning af døvblinde Døvefilm Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser Deltagelse og medbestemmelse for mennesker med handicap Fribefordring af handicappede mv Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod handicappede Tilbud til demente og andre svage ældre Tilskud til organisationer, foreninger og institution Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv Kofoeds Skole Møltrup Optagelseshjem Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb Psykologbehandling til seksuelt misbrugte Sociale tilbud til personer med sindslidelser Akutte tilbud til sindslidende Styrkelse af socialpsykiatrien Sundhed til socialt udsatte Styrket indsats for sindslidende Psykiatriaftale Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge mv Pulje til kvalitetsudvikling på ældreområdet Midlertidig genhusning af Danner National civilsamfundsstrategi

9 Side 9 af Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område Lige Muligheder Støtte til kvinder på vej ud af prostitution Handleplan for hjemløse Center for Rusmiddelforskning Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskriminalitet Hjemløsestrategi Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder Aktivitetstilbud på væresteder mv Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg Pulje til socialt udsatte grupper Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd Social aktivering af socialt udsatte grupper mv Pulje til istandsættelse af væresteder for udsatte grupper Pulje til ældre- og pensionsområdet Genoptrænings- og akutpladser til demente og ældre Med familien i centrum Forældreprogrammer m.v Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Danmark Negativ social arv Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetsikringsprojekter på hjemmehjælpsområdet Udvikling af bedre ældrepleje Initiativer vedrørende kvalitetsreformen Pulje vedrørende sikrede pladser Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen Én indgang for alle børn Tilskud til organisationer og foreninger mv. på børneområdet Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation Faglige kvalitetsoplysninger Tilskud til organisationer og foreninger mv. på ældre- og pensionsområdet Tilskud til organisationer og foreninger mv. på området for socialt udsatte Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområdet Det Fælles Ansvar II Driftsstøtte til brugerorganisationer mv Overgangsordning Udviklingsinitiativer National handlingsplan om demens Tilskud til frivillige organisationers uddeling af julehjælp Tilskud til frivillige organisationers sociale indsatser Rollemodeller og frivillig integrationsindsats Særlig indsats for børn og unge Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsatsen Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund Formidling af viden Opkvalificering af kommuner mv Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radikalisering

10 Side 10 af Tilskud til det frivillige integrationsarbejde Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen Unge nydanskeres deltagelse i idræts- og foreningsliv Styrkelse af den kommunale indsats over for utilpassede unge Forældreuddannelse Styrket indsats over for socialt udsatte flygtninge og indvandrere Venskabsfamilier og lektiehjælp Den frivillige integrationsindsats Grundtilskud Hjælp til repatriering*** Departementet Sundhedsstyrelsen Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark National Sundheds-IT Lægemiddelstyrelsen Sundhedsvæsenets Patientklagenævn Patientombuddet Patientskadeankenævnet Erstatninger vedrørende lægemiddelskader Lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift af Lægemiddelskadeankenævnet Erstatninger til Boneloc-patienter Fællessekretariat for Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité Det Etiske Råd Den Nationale Videnskabsetiske Komite Medlemskab af Verdenssundhedsorganisationen Medlemsbidrag til Verdenssundhedsorganisationen Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere Reserver og budgetregulering Reserver og budgetregulering Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte Pulje til styrket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke børn og unge Forstærket forebyggelsesindsats for mindre ressources Forebyggelse af ludomani Styrket pårørendeindsats Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte Pulje til børn og unge med kronisk sygdom Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide Pulje til initiativer til forebyggelse af uønsket graviditet mv. Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge Forskellige tilskud Kvalificering af træningstilbud til svært handicappede børn og unge Pulje til sundhedsfremmende projekter, herunder alkoholkampagner og styrket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug Pulje til styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ved Forebyggelse af astma hos børn Sundhedsplejen - og anden tidlig, tværfaglig indsats

11 Side 11 af Kommunal indsats målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokus på udsatte familier Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter Pulje til målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere Pulje til at understøtte nærmiljøets muligheder for at medvirke til imødegåelse af narkotikaproblemer på Vesterbro i København Sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper Tilskud til Julemærkehjem Tilskud til Sex & Sundhed Tilskud til sundhedsfremmende initiativer for unge uden for uddannelsessystemet Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne Tilskud til sundhedsfremme og forebyggende modelprojekter for gruppen af social udsatte stof- og alkoholdmisbrugere Behandling med lægeordineret heroin Modelkommuneprojekt om unge og narko Forsøg med sundhedsrum Initiativer på narkotikaområdet, hvor "Københavner-modellen Pulje til understøttelse af kommunal indsats i forbindelse med oprettelse og drift af stofindtagelsesrum Videreuddannelse af medicinsk personale Efteruddannelse af praktiserende læger Nordiska høgskolan för folkhälsovetenskap Opgaver vedrørende Statens Institut for Folkesundhed Videns- og forskningscenter for alternativ behandling Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling Tilskud til styrkelse af den kliniske kræftforskning Analyse- og oplysningsvirksomhed Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede Forskning i almen praksis Pulje til forskning i slidgigt Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivning Diætpræparater Nationalt Videnscenter for Demens IARC Statens Serum Institut Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT Sygesikring af søfarende Sygesikring i øvrigt Apotekervæsenets udligningsordning, bidrag Apotekervæsenets udligningsordning, tilskud og erstatninger Tilskud til Region Hovedstaden Tilskud til forskningsopgaver Tilskud til MTV- og evalueringsprojekter Pulje til NSF-patienter Forgiftningsrådgivning Styrkelse af sundhedsberedskabet Tilskud til fremme af dannelse af kvalitetsnetværk indenfor sygehusvæsnet Tilskud fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan for psykiatri Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehus Sektorprogrammer m.v Pulje til bygningsmæssige forbedringer på foreningsejede specialsygehuse

12 Side 12 af "Lær at leve med" - program for angst og depression Pulje til centrale initiativer i psykiatrien Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter Diverse tilskud Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade Etablering af Neurorehabiliteringscenter på Glostrup Transplantationsvirksomhed m.v. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område mv. i udkantsområder med store afstande Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner Pulje til pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien Pulje til fremme af unges mentale sundhed Pulje til behandling til svært overvægtige børn Tilskud til Danske Hospitalsklovne Pulje til sygehusenes varmtvandsbassiner Opprioritering af psykiatrien National handlingsplan for den ældre medicinske patient Forskning i uventede dødsfald i psykiatrien Forskellige tilskud Pulje til forsøg med sundhedscentre Pulje til produktivitetsfremmende omlægninger på kræftområdet Tilskud til bedre kræftrehabilitering Børnevaccinationsprogrammet Forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom Patientundervisning og egenbehandling for patienter med kronisk sygdom Tilskud til private sygehuse m.v Nationalt organdonationscenter Tilskud til behandling af ludomani Udbygning af kapaciteten til behandling af mennesker med sindslidelser Centre for voldtægts- og voldsofre Videnscenter for seksuelt misbrugte børn Tilskud til satspuljeinitiativer Højt specialiseret behandling i udlandet Styrkelse af influenzaberedskabet Tilskud til influenzavaccination Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer Tilskud til MEDCOM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet go Akkreditering i Sundhedsvæsnet (IKAS) Pulje til oprettelse af hospicer Meraktivitetspulje til strålebehandling Udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien Forbedring af forholdene for mennesker med sindslidelser Pulje til styrkelse af behandlingsindsatsen overfor personer, der har forsøgt selvmord Initiativer vedr. ældre medicinske patienter Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelse Departementet Medlemsbidrag til Den internationale Arbejdsorganisation Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv Evaluering, analyse, forskning og oplysningsvirksomhed Beskæftigelsesministeriets Administrationscenter Beskæftigelsesministeriets IT

13 Side 13 af Reserver overført fra Integrationsministeriets område Reserver og budgetregulering Arbejdsretten Forligsinstitutionen Reserver og budgetregulering**** Arbejdstilsynet Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø Gebyrer for lovbundne virksomhedsbesøg samt administrative bøder Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet Arbejdsmiljøforskningsfond Rådgivning fra arbejdsmiljørådgivere Tilskud vedrørende arbejdsmiljø Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning Statens bidrag til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats Arbejdsmiljø i Grønland Arbejdsskadestyrelsen Hjælp til repatriering Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere Center for arbejdsskadesikring Hædersgaver Arbejdsdirektoratet Gebyrer for inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere Administration af forsikringsordninger Danskuddannelse Arbejdsmarkedsstyrelsen Det statslige beskæftigelsessystem Beskæftigelsesrettede aktiviteter Jobkonsulenter Virksomhedsrettet og tættere kontakt til langtidsledige Validering af atypisk sygefravær Anvendelse af oplysninger fra e-indkomstregisteret Beskæftigelsesindsats i pilotjobcentre Flaskehalsbevilling Indsats ved større afskedigelser Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats Uddannelsespulje Særlig indsats for unge Driftsudgifter ved Ny chance for alle Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage Virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører Fagpiloter Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen Styrket indsats for at nedbringe sygefravær Sygedagpengedigitalisering Implementering af rehabiliteringsteam Brug for alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere Bekæmpelse af ungeledighed Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap Førtidspensionisters tilknytning til arbejdsmarkedet

14 Side 14 af Det rummelige arbejdsmarked mv Jobcentre i ghettoer Pulje til virksomheders sociale ansvar Forsøg med nye initiativer over for personer med stor risiko for permanent passiv forsørgelse Nydanske kvinders vej til beskæftigelse Opsøgende indsats over for selvforsørgede Et mangfoldigt arbejdsmarked Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge Uddannelses- og Erhvervsvalg Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov Forebyggende tværgående aktiviteter Flere fleksjob Integrationsenheden Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen Styrket indsats for personer med et handicap Familiepakker integrationstilbud til arbejdskraft-indvandrere og deres familier Støtte og rådgivning for au pairs Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret Reform af førtidspension og det rummelige arbejdsmark Seniorer på arbejdsmarkedet Departementet Styrelsen for Forskning og Innovation Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelses Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Reserve til nye initiativer Udlæg for tilskud i Styrelsen for Universiteter og Internationaliseringsprogramadministration Reserver og budgetregulering Obligatoriske internationale programmer Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA) Internationalt forskningssamarbejde Danmarks bidrag til fælleseuropæiske eksperimenter ved norsk reaktor i Halden Andre programaktiviteter Dansk e-infrastruktur Samarbejde Øvrige programaktiviteter Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Roskilde Universitet Aalborg Universitet Copenhagen Business School - Handelshøjskolen Danmarks Tekniske Universitet IT-Universitetet i København Forskellige tilskud Fællesbevillinger

15 Side 15 af Det europæiske Universitetsinstitut, Firenze Internationalt samarbejde Denmark's International Study Program Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze) Studenterrådgivningen Akkrediteringsinstitutionen Det Administrative Bibliotek Erhvervsakademiuddannelser mv Professionsbacheloruddannelser mv Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger Særlige bevillinger Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler og erhvervsakademier Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser Forskningstilknytning Lån til institutionsformål og tilskud til institution Ejendomsadministration Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning Vejledningsaktiviteter mv Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut It- og statistikopgaver mv. Reserver og budgetreguleringer vedr. de korte og mellemlange videregående uddannelser Åben uddannelse Åben uddannelse omfattet af tilskudsloft Tilskud til realkompetencevurdering Erhvervspædagogiske læreruddannelser Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter Arkitektskolen Aarhus Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Designskolen Kolding Det Informationsvidenskabelige Akademi Reserver og budgetreguleringer vedr. de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Maritime uddannelser Reserve vedrørende de maritime uddannelser Det Strategiske Forskningsråd Det Frie Forskningsråd Statens forskningsprogrammer Pulje til forskningsinfrastruktur Forskeruddannelse Frie midler til universiteterne Dansk Dekommissionering Støtte til Arktisk forskning Højteknologifonden Højteknologifondens Sekretariat Tilskud til forskningsinstitutioner Uddannelsesministeriets It

16 Side 16 af Udvikling af kompetence og teknologi mv Forvaltning af Innovationsprogrammer Specialpædagogisk støtte mv. Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionshøjskolerne Udlandsstipendier Forskellige tilskud Departementet Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Uddannelsesstyrelsen Vejledningsaktiviteter mv Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen Reserver og budgetregulering Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med dagtilbud Bedre kvalitet i dagtilbud Udviklingsarbejde om kvalitet i dagtilbud (KID) Udvikling af modulordninger i dagtilbud Reserve vedrørende dagtilbudsloven Reserve til frokost i daginstitutioner Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver Aflønning af statstjenestemænd Frie grundskoler mv Specielle tilskud til elever i frie grundskoler Tilskud til tyske mindretalsskoler Efterskoler Grundtilskud mv. til efterskoler Ungdomskostskoler Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen It i Folkeskolen Evaluering i folkeskolen Skoleudvikling i grundskolen Erhvervsuddannelser Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Skolepraktik Fodterapeutuddannelsen Adgangsgivende kurser mv Lokomotivføreruddannelsen Fiskeriuddannelsen Grundtilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse Momsudligningsordning for institutioner for erhvervsrettet uddannelse Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser Erhvervsgymnasiale uddannelser Afholdelse af erhvervsgymnasiale eksaminer Almengymnasiale uddannelser Bygningstilskud til Gefion Gymnasium Gymnasial supplering Gymnasial supplering på private gymnasier og studenterkurser

17 Side 17 af Afholdelse af almengymnasiale eksaminer Sorø Akademis Skole Tilskud til vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademi Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almengymnasiale uddannelser Grundtilskud mv. til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser Diverse tilskud til gymnasiale uddannelser Tilskud til kapacitetsudvidelser Tilskud til naturfagsrenovering på gymnasier og udbydere af 2-årigt hf Rammetilskud til kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser Produktionsskoler Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler Løn til produktionsskolelærlinge Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Kommunale bidrag vedrørende husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Grundtilskud til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Diverse tilskud Arbejdsmarkedsuddannelser mv Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Erstatning til deltagere i erhvervs- og uddannelsespraktik mv Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser Grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser Almen voksenuddannelse og prøver mv Almene voksenuddannelser Forberedende voksenundervisning, prøver mv Hhx- og htx-enkeltfag Adgangskurser Efter- og videreuddannelse ved landbrugsskoler Pædagogikumuddannelse for gymnasielærere Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser Midler til udvikling af læreres og lederes erhvervspædagogiske kompetencer Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven Efteruddannelse Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer Sprogpraktik Arbejdsmarkedsdansk Alternative skoleforløb Brug for alle unge Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne Tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse Puljer under EVE Danmarks Evalueringsinstitut It-ydelser til uddannelsessektoren

18 Side 18 af UNI-C - Styrelsen for it og læring Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig Tilskud til nationale mindretal De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Anden international virksomhed Europaskolerne Tilskud til institutionsformål og institutionsudvikling Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter Faglig ekspertise og assistance mv Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer Dansk Center for Undervisningsmiljø Skadelidte værnepligtige m.fl Befordringstilskud mv Specialpædagogisk støtte mv Bonus til elever over 18 år i lønnet praktik Statslig elevstøtte til efterskoler Departementet Departementet, lønpuljer m.m Kulturstyrelsen Forskellige tilskud Kulturministeriets koncerncenter Kulturel rammebevilling Kultur i kommuner Kultur- og erhvervssamarbejde Dagblade, blade, tidsskrifter mv Anlægsreserve til nationalejendom Ikke-statslige anlægsopgaver Reserver og budgetregulering Statens Kunstfond Befordringstilskud mv Øget kunstnerisk aktivitet og talentudvikling Biblioteksafgift Dvd-kompensation til rettighedshavere Tilskud til billedkunstneriske formål Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster Kunsthal Charlottenborg Statens Værksteder for Kunst Kunststyrelsen International kulturudveksling Statens Kunstråd Danish Crafts Danish Crafts Arkitektur og design Landsdelsorkestre Musikpolitiske initiativer Diverse tilskud til musikformål Musikskoler Rytmiske spillesteder Det Kongelige Teater og Kapel

19 Side 19 af Tilskud til teatre mv Egnsteatre og små storbyteatre Formidling af teaterforestillinger Teaterabonnementsordningen Særlige teaterinitiativer Børneteater og opsøgende teater Det Danske Filminstitut Tilskud til filmformål mv Styrelsen for Bibliotek og Medier Tilskud til biblioteksformål mv Lige muligheder Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek Statsbiblioteket og statens avissamling i Aarhus Nota Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. Danske Kunstakademi Budgetregulering Statens Arkiver Magasiner, Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland Dansk Sprognævn Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven Danefægodtgørelse Kulturarvsstyrelsen Markskadeerstatninger mv Kulturbevaringsplan Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger Kulturbevaringsplan - puljer Nationalmuseet Fredede og bevaringsværdige bygninger Statens Forsvarshistoriske Museum Dansk Landbrugsmuseum Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Statens Museum for Kunst Den Hirschsprungske Samling Ordrupgaard Tilskud til museer Diverse tilskud til museer mv Tilskud til zoologiske anlæg Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger Anlægstilskud på museumsområdet Kunstakademiets Billedkunstskoler Det Kgl. Danske Musikkonservatorium Rytmisk Musikkonservatorium Det Jyske Musikkonservatorium Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole Statens Teaterskole Den Danske Filmskole Uddannelsespuljer Budgetregulering Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi Skuespillerskolerne

20 Side 20 af Forfatterskolen Dramatikeruddannelsen Diverse tilskud mv Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning Konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse Folkeuniversitetsvirksomhed Folkeoplysende aktiviteter Folkehøjskoler Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler Grundtilskud til folkehøjskoler Reserver og budgetregulering Idræt for vanskeligt stillede børn Forskellige tilskud til idrætsformål The Danish Year of Sports Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme Tilskud til lokal radio- og tv-produktion Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium Public Service-Puljen Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal Budgetregulering Departementet - Kirke Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller mv Forskellige tilskud Tilskud til dansk kirkelig virksomhed i Sydslesvig Tilskud til kirkelig betjening af danskere i udlandet Departementet - Ligestilling Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder Reserver og budgetregulering Biskopper Provster og præster Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten Departementet Tilskud til Copenhagen Consensus Center Klagenævn Reserver og budgetregulering Miljøstyrelsen Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning Oprydning efter udslip fra villaolietanke Teknologipulje Indsamlingsordninger vedrørende dæk og biler Miljømærkeordninger, formidling mv Aktivitetsafhængigt tilskud til sagsbehandling af mil Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler Nordisk Miljøfinansieringsselskab NEFCO Miljøstøtte til Arktis mv Ordninger for reduktion af partikeludslip Virksomhedsordningen Tilskudsordning vedrørende reduktion af partikeludslip fra brændefyring i private hjem Grøn teknologi

Kontakt dit team i ØSC

Kontakt dit team i ØSC Akkrediteringsinstitutionen Ankestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen Arbejdstilsynet Arkitektskolen Aarhus Auditøren under Trafikministeriet Beredskabsstyrelsen Beskæftigelsesministeriet Departementet Bygningsstyrelsen

Læs mere

Kontakt dit team i ØSC

Kontakt dit team i ØSC Akkrediteringsinstitutionen Ankestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen Arbejdstilsynet Arkitektskolen Aarhus Auditøren under Trafikministeriet Beredskabsstyrelsen Beskæftigelsesministeriet Departementet Bygningsstyrelsen

Læs mere

Årsværk i alt (gnst. 2012)

Årsværk i alt (gnst. 2012) Til- og afgang i 2012 på hovedkonti med 10 årsværk og derover Årsværk i alt (gnst. 2012) Afgåede årsværk Tilgåede årsværk Pct, afgåede 051101 Departementet 70 9 10 12,9 051251 Rigsombudsmanden på Færøerne

Læs mere

Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Statens Arkiver

Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Statens Arkiver Cirkulæreskrivelse af 6. januar 2014 Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Statens Arkiver Til alle ministerier, Rigspolitiet, Domstolsstyrelsen og Direktoratet for Kriminalforsorgen, Denne cirkulæreskrivelse

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 5 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 5 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 5 Offentligt Notat Oversigt over fordeling af frie og strategiske midler fordelt på finanslovskonti I det følgende er de frie og de

Læs mere

Fraværsstatistik for året 2015

Fraværsstatistik for året 2015 Fraværsstatistik for året 2015 Finanslovshovedkonto pr. ansat pr. mand pr. kvinde pr. ansat ekskl. langtidssygdom Antal ansatte Andel af ansatte u. fravær i pct. 051101 Departementet 3,1 1,7 4,4 3,1 65,2

Læs mere

Hovedkonti under det statslige delloft for drift 13. november 2013

Hovedkonti under det statslige delloft for drift 13. november 2013 Finansudvalget 2013-14 L 1 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Hovedkonti under det statslige delloft for drift 13. november 2013 Paragraf Hovedkonto 05 Statsministeriet 051103 Vederlag og repræsentationstillæg

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Forslag til finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Forslag til finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Læs mere

Udgangspunktet for det statslige delloft for driftsudgifter 25. juni 2013

Udgangspunktet for det statslige delloft for driftsudgifter 25. juni 2013 orsigtig tekst Udgangspunktet for det statslige delloft for driftsudgifter 25. juni 2013 Det statslige delloft for driftsudgifter tager afsæt i udgifterne på finansloven for 2013 under driftsloftet, som

Læs mere

8,0 5,7 5,0 32,5. Nøgletal om sygefravær for hovedkonti med mere end ti årsværk i 2006 Fravær som følge af egen sygdom og arbejdsskade

8,0 5,7 5,0 32,5. Nøgletal om sygefravær for hovedkonti med mere end ti årsværk i 2006 Fravær som følge af egen sygdom og arbejdsskade Nøgletal om sygefravær for hovedkonti med mere end ti årsværk i 2006 Fravær som følge af egen sygdom og arbejdsskade Hovedkonto/ virksomhed 051101 Departementet 2,9 Mænd Kvinder Begge Gennemsnitligt antal

Læs mere

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Tekst

Læs mere

Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Rigsarkivet

Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Rigsarkivet Cirkulæreskrivelse af 22. december 2016 Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Rigsarkivet Til alle ministerier, Denne cirkulæreskrivelse fastsætter i henhold til bekendtgørelse nr. 591 af 26.

Læs mere

Tabel 401 (side 1 af 5)

Tabel 401 (side 1 af 5) Tabel 401 (side 1 af 5) Specifikation af statens finanser, driftsudgifter, netto 1. Dronningen 61,5 62,4 64,3 1. Statsydelse 61,5 62,4 64,3 2. Medlemmer af det kongelige hus 20,1 20,4 21,1 1. Årpenge 20,1

Læs mere

Udgangspunktet for det statslige delloft for driftsudgifter 14. maj 2014

Udgangspunktet for det statslige delloft for driftsudgifter 14. maj 2014 orsigtig teks t Udgangspunktet for det statslige delloft for driftsudgifter 14. maj 2014 Det statslige delloft for driftsudgifter tager afsæt i udgifterne på finansloven for 2013 under driftsloftet, som

Læs mere

Oversigt over statslige indtægter fra salg af varer og tjenester (standardkonto 11) på finansloven for 2008

Oversigt over statslige indtægter fra salg af varer og tjenester (standardkonto 11) på finansloven for 2008 Bilag 1 14. maj 2008 Oversigt over statslige indtægter fra salg af varer og tjenester (standardkonto 11) på finansloven for 2008 Hovedkonto Underkonto Mio. kr. 03 Folketinget Total -4,6 031101 Folketinget

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 15. Social- og Indenrigsministeriet

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 15. Social- og Indenrigsministeriet Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 15. Social- og Indenrigsministeriet 15. Social- og Indenrigs ministeriet Tekst 3 15. Social- og Indenrigsministeriet Realøkonomisk oversigt:

Læs mere

A. Statslige myndigheder. 1. Beskæftigelsesministeriet. 2. Finansministeriet. Med kritik, henstilling mv. Uden kritik, henstilling mv.

A. Statslige myndigheder. 1. Beskæftigelsesministeriet. 2. Finansministeriet. Med kritik, henstilling mv. Uden kritik, henstilling mv. FOLKETINGETS OMBUDSMANDS BERETNING Tabel (uanset oprettelsestidspunkt) afsluttet i perioden. januar. december, fordelt på hovedmyndighed og resultatet af ombudsmandens behandling af sagen Tabel : Alle

Læs mere

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 15. Social- og Indenrigsministeriet

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 15. Social- og Indenrigsministeriet Finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 15. Social- og Indenrigsministeriet 15. Social- og Indenrigs ministeriet Tekst 3 15. Social- og Indenrigsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter.

Læs mere

Udmøntning af satspuljen for 2010

Udmøntning af satspuljen for 2010 Udmøntning af satspuljen for 2010 28. oktober 2009 Styrket indsats mod ungdomskriminalitet 1 Helhedsorienterede gadeplansindsatser 19,0 33,9 42,8 41,8 2 Tidlig identifikation af kriminalitetstruede børn

Læs mere

Finanslov for finansåret 2016. Tekst og anmærkninger 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Finanslov for finansåret 2016. Tekst og anmærkninger 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Tekst 3 20. Ministeriet for Børn, Undervisning

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Nr. Initiativ 2005 2006 2007 2008

Nr. Initiativ 2005 2006 2007 2008 Aftale om udmøntning af satspuljen for 2005 Der er den 3. november 2004 indgået aftale om udmøntning af satspuljen for 2005. Udmøntningen af satspuljen sker i overensstemmelse med nedenstående oversigt.

Læs mere

FFL 10 - Tekst. Dato. 14/08/09 Kl. 10:24:53 Runde: 0 Dokument-version: 0 Printer: MAIL Bruger: BMDEP2. Følgende dokumenter er rekvireret:

FFL 10 - Tekst. Dato. 14/08/09 Kl. 10:24:53 Runde: 0 Dokument-version: 0 Printer: MAIL Bruger: BMDEP2. Følgende dokumenter er rekvireret: Dato. 14/08/09 Kl. 10:24:53 Runde: 0 Dokument-version: 0 Printer: MAIL Bruger: BMDEP2 FFL 10 - Tekst Følgende dokumenter er rekvireret: 17 179999 Følgende sider har fejl-markering: 1 17. Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 16. Sundheds- og Ældreministeriet 16. Sundheds- og Ældreministeriet Tekst 3 16. Sundheds- og Ældreministeriet Realøkonomisk oversigt: A.

Læs mere

Status på udflytning af statslige arbejdspladser, april 2017

Status på udflytning af statslige arbejdspladser, april 2017 Status på udflytning af statslige arbejdspladser, april 2017 April 2017 V-regeringen præsenterede 1. oktober 2015 en plan for udflytning af knap 3.900 statslige arbejdspladser. Baggrunden for udflytningen

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Nøgletal om sygefravær for hovedkonti med ti årsværk eller flere i 2003 Fravær som følge af egen sygdom og arbejdsskade Mænd Kvinder Begge

Nøgletal om sygefravær for hovedkonti med ti årsværk eller flere i 2003 Fravær som følge af egen sygdom og arbejdsskade Mænd Kvinder Begge 051101 DEPARTEMENTET 3,1 8,6 6,4 5,9 29,4 051203 RIGSOMBUDSM/GRØNLAN 1,3 5,4 3,9 3,9 32,5 051251 RIGSOMBUDET/FÆRØERN 10,0 1,8 3,6 3,6 49,1 061101 UDENRIGSTJENESTEN 3,5 8,7 5,9 3,6 45,6 061113 DANSK C.FOR

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet 20. Undervisningsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 20. Undervisningsministeriet... 4 4 20. Undervisningsministeriet

Læs mere

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Tekst 3 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Realøkonomisk

Læs mere

Fakta-ark. Status på udflytning af statslige arbejdspladser, oktober 2016

Fakta-ark. Status på udflytning af statslige arbejdspladser, oktober 2016 Finansministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Fakta-ark. Status på udflytning af statslige arbejdspladser, oktober 2016 10. oktober 2016 Regeringen præsenterede 1. oktober 2015 en plan for udflytning

Læs mere

Finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 21. Kulturministeriet

Finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 21. Kulturministeriet Finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 21. Kulturministeriet 21. Kulturministeriet Tekst 3 21. Kulturministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Tekst 3 20. Ministeriet for

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Børne- og Socialministeriet

Forslag til finanslov for finansåret Børne- og Socialministeriet Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 345 Offentligt Forslag til finanslov for finansåret 2018 15. Børne- og Socialministeriet Teknisk gennemgang 6. september 2017 Disposition

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger Forslag til finanslov for finansåret 2018 Tekst og anmærkninger Tekst XX. og Transport-, anmærkninger Bygnings- 15. Børne- og og Boligministeriet Socialministeriet 15. Børne- og Socialministeriet Tekst

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Social- og Indenrigsministeriet. Teknisk gennemgang. Den 1. sep. 2016

Forslag til finanslov for finansåret Social- og Indenrigsministeriet. Teknisk gennemgang. Den 1. sep. 2016 Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 380 Offentligt Forslag til finanslov for finansåret 2017 15. Social- og Indenrigsministeriet Teknisk gennemgang Den 1. sep. 2016 Indhold Kort om finansloven

Læs mere

Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 350 Offentligt

Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 350 Offentligt Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 350 Offentligt Samlet oversigt over de enkelte satspuljeaftaler Aftale 2006 2007 2008 2009 2010 I alt Region Hovedstaden 16,9 104,6 105,6

Læs mere

Hovedlinier i finanslovforslaget 2001

Hovedlinier i finanslovforslaget 2001 Hovedlinier i finanslovforslaget 2001 August 2000 Hovedlinier i finanslovforslaget for 2001 August 2000 Hovedlinier i finanslovforslaget for 2001, august 2000 #$% %% &'$% %( ( )*+,---. /0 1/ 2 & 32 411

Læs mere

Udmøntning af satspuljen for 2006

Udmøntning af satspuljen for 2006 Udmøntning af satspuljen for 2006 Nr. Initiativ 2006 2007 2008 2009 Ældre 1 Plejeboliggaranti 152,4 176,1 181,2 26,6 2 Genoptræning 5,0 3,3 6,3 0,0 3 Styrket indsats på frivillighedsområdet i relation

Læs mere

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 16. Sundheds- og Ældreministeriet

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 16. Sundheds- og Ældreministeriet Finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 16. Sundheds- og Ældreministeriet 16. Sundheds- og Ældreministeriet Tekst 3 16. Sundheds- og Ældreministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter.

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 14. Udlændinge-, Integrationsog Boligministeriet

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 14. Udlændinge-, Integrationsog Boligministeriet Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 14. Udlændinge-, Integrationsog Boligministeriet 14. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Tekst 3 14. Udlændinge-, Integrations-,

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Puljeår/Projektnr. Formål og Paragrafhenvisning 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Puljeår/Projektnr. Formål og Paragrafhenvisning 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Oversigt over satspuljebeløb for periode 2003-2008. 28.Maj 2004 Side 1 8 Økonomi- og Erhvervsministeriet ( incl. tidligere 14 Boligministeriet og 26. Erhvervsministeriet) 1996/28 P Statsstøtte til etablering

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 16. Sundheds- og Ældreministeriet

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 16. Sundheds- og Ældreministeriet Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 16. Sundheds- og Ældreministeriet 16. Sundheds- og Ældreministeriet Tekst 3 16. Sundheds- og Ældreministeriet Realøkonomisk oversigt: A.

Læs mere

Høringsliste ATP. Aarhus Universitet. Aalborg Universitet. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP. Advokatrådet, Akademikerne

Høringsliste ATP. Aarhus Universitet. Aalborg Universitet. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP. Advokatrådet, Akademikerne Høringsliste ATP Aarhus Universitet Aalborg Universitet Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP Advokatrådet, Akademikerne Alzheimer foreningen, Ankestyrelsen Anker Fjord Hospice Arresødal

Læs mere

14 Økonomistyrelsen (løncenter for GRP 010) ØSC

14 Økonomistyrelsen (løncenter for GRP 010) ØSC Bølge 1 Piloter og selvstændige styrelser Bølge 2 Består af ØSC Bølge 3 Består af selvejende og Stat udenfor ØSC Gruppe Gruppe_Navn ØSC Bølge 1 Aarhus Universitet Bølge 3 3 Arbejdsskadestyrelsen ØSC Bølge

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2018

Forslag til finanslov for finansåret 2018 Forslag til finanslov for finansåret 2018 Tekst og anmærkninger Tekst XX. og Transport-, anmærkninger Bygnings- 20. Undervisningsministeriet og Boligministeriet 20. Undervisningsministeriet Tekst 3 20.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut LBK nr 782 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 002.96Q.541 Senere ændringer til

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet

Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet 30.oktober 2008 Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet Beskæftigelsesministeren og ministeren for flygtninge, indvandrere

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Høringsliste Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige

Høringsliste Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Høringsliste Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Adobe Albertslund Kommune Allerød Kommune Ankestyrelsen Arbejdsdirektoratet Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsskadestyrelsen Arbejdstilsynet

Læs mere

Korrektioner som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet 2009/10

Korrektioner som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet 2009/10 Korrektioner som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet 2009/10 Kommuner Økonomi- og Erhvervsministeriet 8 Overdragelse af Væksthusene til kommunerne 2185 Sekretariat for 0 710.000 710.000 710.000 710.000

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

OMTRYKT (ændret beløb i ændringsforslag nr. 559)

OMTRYKT (ændret beløb i ændringsforslag nr. 559) Finansudvalget 2010-11 (Omtryk) L 1 7 Bilag 9 Offentligt Til lovforslag L 1 Folketingsåret 2010-2011 Ændringsforslag stillet af Radikale Venstre den 3. december 2010 Ændringsforslagene vil indgå i tillægsbetænkningen

Læs mere

Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse

Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse Orientering om Forslag til finanslov for finansåret 2014 27.

Læs mere

Status, oktober Status, september 2017 Midlertidige udgifter til udflytning

Status, oktober Status, september 2017 Midlertidige udgifter til udflytning Faktaark Oktober 2017 Status på udflytning af statslige arbejdspladser V-regeringen præsenterede 1. oktober 2015 en plan for udflytning af knap 3.900 statslige arbejdspladser. Baggrunden for udflytningen

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 6. december 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 6. december 2012. til Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 6. december 2012 Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om sammenlægning og spaltning

Læs mere

Udvalget for Forretningsordenen UFO Alm.del Bilag 21 Offentligt

Udvalget for Forretningsordenen UFO Alm.del Bilag 21 Offentligt Udvalget for Forretningsordenen 2016-17 UFO Alm.del Bilag 21 Offentligt UDVALGSSEKRETARIATET NOTAT OM ÆNDRINGER AF STÅENDE UDVALGS SAGSOMRÅDER OG NAVNE Indstilling Det indstilles, at Udvalget for Forretningsordenen

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2011. Finansmin. j.nr.: 10/03174

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2011. Finansmin. j.nr.: 10/03174 FINANSLOV for finansåret 2011 Tekst 21 Finansmin. j.nr.: 10/03174 Finanslov for finansåret 2011 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til studerende

Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til studerende BEK nr 1550 af 23/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmaked og Rekruttering, j.nr. 2014-3766 Senere

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger XX. 28. Transport-, Bygnings-

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger XX. 28. Transport-, Bygnings- Forslag til finanslov for finansåret 2018 Tekst og anmærkninger XX. 28. Transport-, Bygnings- Bygnings- og Boligministeriet og Boligministeriet 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Tekst 3 28.

Læs mere

Lønstatistik for offentlige chefer i Djøf 3. kvartal 2016 Chefer i centraladministrationen

Lønstatistik for offentlige chefer i Djøf 3. kvartal 2016 Chefer i centraladministrationen Lønstatistik for offentlige chefer i Djøf 3. kvartal 2016 Chefer i centraladministrationen Lønstatistik for offentlige chefer i Djøf. 3.kvt. 2016 Månedsløn for administrative chefer opdelt efter stilling

Læs mere

Notat om FFL17 for Social- og Indenrigsministeriet (revideret)

Notat om FFL17 for Social- og Indenrigsministeriet (revideret) Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 390 Offentligt Enhed Koncernøkonomi Sagsbehandler Julie Rosenkilde Laursen Koordineret med Sagsnr. 2016-2960 Doknr. 342963 Dato 01-09-2016 Notat om

Læs mere

18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. 10. Basisydelser Udgift 60,3 mio. kr.

18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. 10. Basisydelser Udgift 60,3 mio. kr. Aktstykke nr. 150 Folketinget 2009-10 Afgjort den 24. juni 2010 150 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. København, den 15. juni 2010. a. Integrationsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Orientering om konflikt i forbindelse med OK Marts 2018

Orientering om konflikt i forbindelse med OK Marts 2018 Orientering om konflikt i forbindelse med OK18 7. Marts 2018 INDHOLD 1 Indkomne strejkevarsler 2 Lockout 2 Organisationerne har varslet strejke på tværs af alle ministerområder, nogle områder er hårdere

Læs mere

Forslag. Lov om tillægsbevilling for finansåret 2009

Forslag. Lov om tillægsbevilling for finansåret 2009 Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. januar 2010 af finansministeren (Claus Hjorth Frederiksen) Forslag til Lov om tillægsbevilling for finansåret 2009 Finansmin. j.nr.: 09/03084 AE001574

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Forslag. Lov om tillægsbevilling for finansåret 2010

Forslag. Lov om tillægsbevilling for finansåret 2010 Lovforslag nr. L 110 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. januar 2011 af finansministeren (Claus Hjorth Frederiksen) Forslag til Lov om tillægsbevilling for finansåret 2010 Finansmin., j.nr. 10/04410 AE001688

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 21. Kulturministeriet 21. Kulturministeriet Tekst 3 21. Kulturministeriet ealøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2018

Forslag til finanslov for finansåret 2018 Forslag til finanslov for finansåret 2018 Tekst og anmærkninger Tekst XX. og Transport-, anmærkninger Bygnings- 16. Sundheds- og Boligministeriet og Ældreministeriet 16. Sundheds- og Ældreministeriet

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Tekst 3 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Version: 3.0 Den 21. januar 2011 NOTAT 21. januar 2011 J.nr. 2009-0008415 Vejledning til registrering af vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Aktstykke nr. 100 Folketinget 2015-16. Afgjort den 19. maj 2016. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 10. maj 2016.

Aktstykke nr. 100 Folketinget 2015-16. Afgjort den 19. maj 2016. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 10. maj 2016. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2015-16 Afgjort den 19. maj 2016 100 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 10. maj 2016. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

FINANSIELT REGNSKAB Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

FINANSIELT REGNSKAB Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse FINANSIELT REGNSKAB 2013 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 1 Udgivet af: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post:

Læs mere

2012 Udgivet den 21. december 2012 FINANSLOV. for finansåret 2013

2012 Udgivet den 21. december 2012 FINANSLOV. for finansåret 2013 Lovtidende B 2012 Udgivet den 21. december 2012 19. december 2012. Nr. 3. FINANSLOV for finansåret 2013 VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016. Tekst og anmærkninger 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet

Forslag til finanslov for finansåret 2016. Tekst og anmærkninger 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet Tekst 3 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet Realøkonomisk

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 21 Kulturministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 21 Kulturministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 21 Kulturministeriet 21. Kulturministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 21. Kulturministeriet... 4 4 21. Kulturministeriet Realøkonomisk

Læs mere

Statsbiblioteket d. 30. Maj 2006

Statsbiblioteket d. 30. Maj 2006 Statsbiblioteket d. 30. Maj 2006 etablering Projektafslutning Projektudvikling Idé Kontakt- Evaluering Projektafvikling Idéudvikling Økonomisk planlægning Projekt planlægning Finansieringsmuligheder Informationsindhentning

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt marts Oversigt over finanslovsaftalerne for 2008 med relevans for regionerne

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt marts Oversigt over finanslovsaftalerne for 2008 med relevans for regionerne Oversigt over finanslovsaftalerne for 2008 med relevans for regionerne Nedenstående er en oversigt over de initiativer på Finanslovsaftalen for 2008, der direkte påvirker regionerne. Der er en række yderligere

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

Regulering af de generelle tilskud til Kommunerne

Regulering af de generelle tilskud til Kommunerne Regulering af de generelle tilskud til Kommunerne Bilag 1 Mio. kr. I. Overført tilskudspulje Permanent tilskud, jf. akt 175 af 13. juni 2007 Aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner om reviderede

Læs mere

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til

Læs mere