Afgrænsning af det statslige delloft for driftsudgifter på hovedkontoniveau

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgrænsning af det statslige delloft for driftsudgifter på hovedkontoniveau"

Transkript

1 Afgrænsning af det statslige delloft for driftsudgifter på hovedkontoniveau Tabel 1 Delloft for drift Hovedkonto Navn Departementet Særlige regeringsinitiativer Vederlag og repræsentationstillæg til ministre Tilskud Reserver og budgetregulering Rigsombudsmanden i Grønland Rigsombudsmanden på Færøerne Udenrigstjenesten Regeringens fællesudgifter vedrørende EU-formandskabet Regeringens fællesudgifter vedrørende FN's Klimakonference (COP15) Indtægter fra borgerserviceydelser Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Dansk Institut for Internationale Studier Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner Bilateralt naboskabsprogram Reserver og budgetregulering Nordisk Ministerråd Fredsbevarende operationer mv. under de Forenede Nationer Øvrige organisationer Den Europæiske Investeringsbank Reserver Udviklingslande i Afrika Udviklingslande i Asien og Latinamerika Personelbistand Danidas erhvervsindsatser Blandede kreditter Lånebistand Øvrig bistand Overgangsbistand til vestlige Balkan Naboskabsprogram Bistand gennem civilsamfundsorganisationer Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv Forskning og oplysning i Danmark mv International udviklingsforskning De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) HIV/AIDS, Befolknings- og Sundhedsprogrammer FN programmer for landsbrugsudvikling Globale Miljøprogrammer FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag Verdensbankgruppen Regionale udviklingsbanker

2 Side 2 af Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde Bistand gennem Den europæiske Union (EU) Multilateral regional- og genopbygningsbistand Indsatser vedr. stabilitet og sikkerhed Diverse multilaterale bidrag Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser Eksportstipendiater Særlige eksportfremmetilskud Departementet Effektivisering af offentlige institutioner DREAM-Gruppen Reserver og budgetregulering Digitaliseringsstyrelsen Fonden for Velfærdsteknologi Fremme af digital forvaltning Netværkssamfundet Borger.dk Digital signatur Statens Administration Fleksjobordning i staten mv Barselsfonden Flere EUD-elever i staten Regulering vedr. tipsfonde Renteindtægter mv Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S Moderniseringsstyrelsen Personalepolitiske initiativer Ledelsespolitiske initiativer Statens Center for Kompetenceudvikling Udviklings- og omstillingsfonden Kompetencefonden Initiativer vedr. kompetenceudvikling Fonden til udvikling af statens arbejdspladser Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne Europa-Parlamentet Lønforskud Udlånte statstjenestemænd Statens It Ministeriet for Børn og Undervisnings fond til undervisning of folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål Administration af tipsfonde Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers fond til forskningsformål Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Miljøministeriets fond til friluftsliv Social- og Integrationsministeriets fond til sociale formål

3 Side 3 af Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre Tilskud til Grønlands hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre Tilskud til Færøernes hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen Tilskud til projekter på Færøerne Bidrag til EU vedrørende moms og BNI Departementet Renter, Erhvervs- og Vækstministeriet Reserver og budgetregulering Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Tilskud til Dansk Varefakta Nævn Forbrugerrådet Udbudsportalen Erhvervsstyrelsen LæsInd-tilskudsordning Teleklagenævnet Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen Vejnings- og målingsfonden Patent- og Varemærkestyrelsen Reserve til sager hos Forbrugerombudsmanden Sikkerhedsstyrelsen Tilskud til Ædelmetalkontrollen mv Akkreditering Fyrværkerisikkerhed Finanstilsynet Forskellige tilskud Tilskud til standardisering mv Radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester i Danmark og Grønland Reserver og budgetregulering på overførselsrammen Markedsmodningsfonden Grøn vækst-initiativ Program for brugerdreven innovation Iværksætteri- og innovationsinitiativer Væksthusene og grønt iværksætterhus Design Kultur- og oplevelsesøkonomi Byggeri Hjemmeservice Reserve til grøn omstillingsfond Vækstfonden Eksport Kredit Fonden* Afvikling af ophørte tilskuds-, garanti- og støtteordninger Værftsstøtte Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder Afvikling af diverse lån mv. (administreret af Statens Administration) Markedsføring af Danmark Turismeinitiativer Danmarks deltagelse i verdensudstillinger

4 Side 4 af Regionaludvikling mv Europæiske Socialfond - programperiode Europæiske Socialfond - programperiode Regional erhvervsudvikling Søfartsstyrelsen Den Maritime Havarikommission Det Statslige Lodsvæsen Velfærdsforanstaltninger, forsikring mv Forskellige tilskud Departementet Landsskatteretten Klagegebyr Retssager mv Reserver og budgetregulering SKAT Spillemyndigheden Godtgørelser mv Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger Reserver og budgetregulering Forsøgsordning for socialt udsatte grupper Departementet De Økonomiske Råd CPR-administrationen Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut AFI - Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner og Regioner Analyse- og forskningsarbejde vedr. det kommunale og regionale område Partistøtte Reserver og budgetregulering Regional statsforvaltning Børnesagkyndige undersøgelser Børneloven m.v Værgevederlag Anlægspulje til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler i folkeskolerne Tilskud til færgedrift Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner Kommunale og regionale lønningsnævn og Det Kommunale og Regionale Løndatakontor Danmarks Statistik Departementet Retshjælpsinstitutioner mv Civilstyrelsen Opsøgende retshjælp Retslægerådet Politiklagemyndigheden Flygtningenævnet Udlændingenævnet Datatilsynet Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger Reserver og budgetregulering Strafferetspleje mv Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.

5 Side 5 af Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv Den Centrale Anklagemyndighed Politiklagenævn Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning Det Kriminalpræventive Råd Rådet for Sikker Trafik Udlændingesager Politiets Efterretningstjeneste Direktoratet for Kriminalforsorgen Kriminalforsorgen i anstalter og frihed Domstolsstyrelsen Retterne Procesbevillingsnævnet Tinglysning Sagsgodtgørelser mv Fri proces og udgifter til advokathjælp Erstatninger Udlændingestyrelsen Digitaliseringsinitiativer Det fælles europæiske visuminformationssystem Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl Tilskud og samarbejdspartnere Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark Bistand til afviste asylansøgeres tilbagevenden til hjemlandet Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentre mv Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere Departementet Forsvarsministeriets Interne Revision Reserver og budgetregulering Forsvarskommandoen Hjemmeværnet Forsvarets Efterretningstjeneste Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter m.v Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram Farvandsvæsenet Redningsberedskabet Beredskabsforbundet Militærnægteradministrationen Departementet Ejendomsoplysninger mv Indtægter i relation til Huseftersynsordningen Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM) Omstillingsinitiativer mv Reserver og budgetregulering Administrationsgebyr vedrørende almene boliger Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse Støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper Boliger til yngre fysisk handicappede Tilskud til opførelse af boliger til demente Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter

6 Side 6 af Grundkapital Boligsocialt Udviklingscenter Støtte til boligsocial indsats Støtte til startboliger til unge Lige muligheder Indsats i ghettoområder Indsats i udsatte boligområder Forsøg i det almene boligbyggeri Energibesparelser i den almene boligsektor Afskrivninger på lån til almene boliger mv Støtte til andelsboliger Støtte til private ungdomsboliger Støtte til privat udlejningsbyggeri Administrationsgebyr vedrørede friplejeboliger Støtte til friplejeboliger Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger Rentebidrag til andelsboliger Refusion vedrørende kommunal anvisningsret Afskrivninger på lån til private boliger mv Byfornyelse Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder Rentesikring til sanering Saneringslån og saneringstilskud Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse Afskrivninger på lån vedrørende byfornyelse mv. Hensættelse vedrørende støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper Hensættelse vedrørende boliger til yngre fysisk handicappede Hensættelse vedrørende forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap Hensættelse vedrørende støtte til startboliger til unge Hensættelse vedrørende forsøg i det almene boligbyggeri Hensættelse vedrørende energibesparelser i den almene boligsektor Hensættelse vedrørende støtte til private ungdomsboliger Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret Hensættelse vedrørende byfornyelse Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til forbedringssarbejder Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger Hensættelse vedrørende udredning og forsøg vedrørende byfornyelse Forebyggelse af kriminalitet mv. i socialt udsatte boligområder Etablering og styrkelse af særlig lokal beskæftigelse Indsats vedrørende socialt belastede områder Bypolitiske initiativer Etablering af lokale integrationspartnerskaber Udmøntning af Byudvalgets forslag mv.

7 Side 7 af Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistriktsprogrammet Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne Afskrivninger på lån vedrørende landdistrikter mv Departementet Støtte til foreninger mv Socialministeriets Tilskudskontor Psykolognævnet Koncernfælles funktioner Evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplysningsvirksomhed Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge Rådet for socialt udsatte Ankestyrelsen Børnerådet Det Centrale Handicapråd Pensionsstyrelsen Socialstyrelsen Rådgivning og udredning Familiestyrelsen Gebyr ved ansøgning om navneændringer Parrådgivning Videnscentre Tilskud til Hjælpemiddelinstituttet Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem Udvikling af pensionsberegner Reserve til arbejdsskadeerstatning mv Foreninger mv Udlånte tjenestemænd Reserver og budgetregulering** SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Center for selvmordsforskning Center for frivilligt socialt arbejde Frivilligrådet Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning Omstillingsinitiativer mv Frivilligt socialt arbejde Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale problemer Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering Mere viden om mennesker med handicap Rammebeløb til handicappede mv Udviklingsarbejde på handicapområdet - Nye og nemmere veje Den Fælles Tolkeløsning Frivilligt arbejde inden for det sociale felt Fonden Socialøkonomi Tilskud til Livslinien Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser Behandling af overgreb Informations- og oplysningskampagne om demens Initiativer til forebyggelse af magtanvendelse Dag- og aktiveringstilbud til yngre demente

8 Side 8 af Udvikling af socialt arbejde og brugerinddragelse Evaluering af det sociale område Genoptræning Fountain House Fællesudgifter vedrørende institutionsområdet Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation Forsknings- og udviklingsaktiviteter på det sociale område Efteruddannelse Udvikling af efteruddannelse Handlekraftig indsats Udvikling og etablering af børnehuse Forebyggelsesstrategi og inklusion Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner Reservation til anbringelsesreformen Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande Udvikling af reservebedsteforældreordning til pasning Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform Task-force vedr. vejledning til kommuner om unge- og forældrepålægget Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb mv Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter Udgifter til advokatbistand Center for Ligebehandling af Handicappede Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet Handicappulje. Koloniophold m.v. for handicappede børn, unge og deres forældre Styrket indsats på botilbud mv Undervisning af døvblinde Døvefilm Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser Deltagelse og medbestemmelse for mennesker med handicap Fribefordring af handicappede mv Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod handicappede Tilbud til demente og andre svage ældre Tilskud til organisationer, foreninger og institution Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv Kofoeds Skole Møltrup Optagelseshjem Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb Psykologbehandling til seksuelt misbrugte Sociale tilbud til personer med sindslidelser Akutte tilbud til sindslidende Styrkelse af socialpsykiatrien Sundhed til socialt udsatte Styrket indsats for sindslidende Psykiatriaftale Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge mv Pulje til kvalitetsudvikling på ældreområdet Midlertidig genhusning af Danner National civilsamfundsstrategi

9 Side 9 af Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område Lige Muligheder Støtte til kvinder på vej ud af prostitution Handleplan for hjemløse Center for Rusmiddelforskning Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskriminalitet Hjemløsestrategi Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder Aktivitetstilbud på væresteder mv Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg Pulje til socialt udsatte grupper Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd Social aktivering af socialt udsatte grupper mv Pulje til istandsættelse af væresteder for udsatte grupper Pulje til ældre- og pensionsområdet Genoptrænings- og akutpladser til demente og ældre Med familien i centrum Forældreprogrammer m.v Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Danmark Negativ social arv Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetsikringsprojekter på hjemmehjælpsområdet Udvikling af bedre ældrepleje Initiativer vedrørende kvalitetsreformen Pulje vedrørende sikrede pladser Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen Én indgang for alle børn Tilskud til organisationer og foreninger mv. på børneområdet Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation Faglige kvalitetsoplysninger Tilskud til organisationer og foreninger mv. på ældre- og pensionsområdet Tilskud til organisationer og foreninger mv. på området for socialt udsatte Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområdet Det Fælles Ansvar II Driftsstøtte til brugerorganisationer mv Overgangsordning Udviklingsinitiativer National handlingsplan om demens Tilskud til frivillige organisationers uddeling af julehjælp Tilskud til frivillige organisationers sociale indsatser Rollemodeller og frivillig integrationsindsats Særlig indsats for børn og unge Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsatsen Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund Formidling af viden Opkvalificering af kommuner mv Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radikalisering

10 Side 10 af Tilskud til det frivillige integrationsarbejde Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen Unge nydanskeres deltagelse i idræts- og foreningsliv Styrkelse af den kommunale indsats over for utilpassede unge Forældreuddannelse Styrket indsats over for socialt udsatte flygtninge og indvandrere Venskabsfamilier og lektiehjælp Den frivillige integrationsindsats Grundtilskud Hjælp til repatriering*** Departementet Sundhedsstyrelsen Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark National Sundheds-IT Lægemiddelstyrelsen Sundhedsvæsenets Patientklagenævn Patientombuddet Patientskadeankenævnet Erstatninger vedrørende lægemiddelskader Lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift af Lægemiddelskadeankenævnet Erstatninger til Boneloc-patienter Fællessekretariat for Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité Det Etiske Råd Den Nationale Videnskabsetiske Komite Medlemskab af Verdenssundhedsorganisationen Medlemsbidrag til Verdenssundhedsorganisationen Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere Reserver og budgetregulering Reserver og budgetregulering Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte Pulje til styrket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke børn og unge Forstærket forebyggelsesindsats for mindre ressources Forebyggelse af ludomani Styrket pårørendeindsats Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte Pulje til børn og unge med kronisk sygdom Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide Pulje til initiativer til forebyggelse af uønsket graviditet mv. Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge Forskellige tilskud Kvalificering af træningstilbud til svært handicappede børn og unge Pulje til sundhedsfremmende projekter, herunder alkoholkampagner og styrket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug Pulje til styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ved Forebyggelse af astma hos børn Sundhedsplejen - og anden tidlig, tværfaglig indsats

11 Side 11 af Kommunal indsats målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokus på udsatte familier Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter Pulje til målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere Pulje til at understøtte nærmiljøets muligheder for at medvirke til imødegåelse af narkotikaproblemer på Vesterbro i København Sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper Tilskud til Julemærkehjem Tilskud til Sex & Sundhed Tilskud til sundhedsfremmende initiativer for unge uden for uddannelsessystemet Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne Tilskud til sundhedsfremme og forebyggende modelprojekter for gruppen af social udsatte stof- og alkoholdmisbrugere Behandling med lægeordineret heroin Modelkommuneprojekt om unge og narko Forsøg med sundhedsrum Initiativer på narkotikaområdet, hvor "Københavner-modellen Pulje til understøttelse af kommunal indsats i forbindelse med oprettelse og drift af stofindtagelsesrum Videreuddannelse af medicinsk personale Efteruddannelse af praktiserende læger Nordiska høgskolan för folkhälsovetenskap Opgaver vedrørende Statens Institut for Folkesundhed Videns- og forskningscenter for alternativ behandling Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling Tilskud til styrkelse af den kliniske kræftforskning Analyse- og oplysningsvirksomhed Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede Forskning i almen praksis Pulje til forskning i slidgigt Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivning Diætpræparater Nationalt Videnscenter for Demens IARC Statens Serum Institut Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT Sygesikring af søfarende Sygesikring i øvrigt Apotekervæsenets udligningsordning, bidrag Apotekervæsenets udligningsordning, tilskud og erstatninger Tilskud til Region Hovedstaden Tilskud til forskningsopgaver Tilskud til MTV- og evalueringsprojekter Pulje til NSF-patienter Forgiftningsrådgivning Styrkelse af sundhedsberedskabet Tilskud til fremme af dannelse af kvalitetsnetværk indenfor sygehusvæsnet Tilskud fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan for psykiatri Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehus Sektorprogrammer m.v Pulje til bygningsmæssige forbedringer på foreningsejede specialsygehuse

12 Side 12 af "Lær at leve med" - program for angst og depression Pulje til centrale initiativer i psykiatrien Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter Diverse tilskud Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade Etablering af Neurorehabiliteringscenter på Glostrup Transplantationsvirksomhed m.v. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område mv. i udkantsområder med store afstande Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner Pulje til pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien Pulje til fremme af unges mentale sundhed Pulje til behandling til svært overvægtige børn Tilskud til Danske Hospitalsklovne Pulje til sygehusenes varmtvandsbassiner Opprioritering af psykiatrien National handlingsplan for den ældre medicinske patient Forskning i uventede dødsfald i psykiatrien Forskellige tilskud Pulje til forsøg med sundhedscentre Pulje til produktivitetsfremmende omlægninger på kræftområdet Tilskud til bedre kræftrehabilitering Børnevaccinationsprogrammet Forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom Patientundervisning og egenbehandling for patienter med kronisk sygdom Tilskud til private sygehuse m.v Nationalt organdonationscenter Tilskud til behandling af ludomani Udbygning af kapaciteten til behandling af mennesker med sindslidelser Centre for voldtægts- og voldsofre Videnscenter for seksuelt misbrugte børn Tilskud til satspuljeinitiativer Højt specialiseret behandling i udlandet Styrkelse af influenzaberedskabet Tilskud til influenzavaccination Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer Tilskud til MEDCOM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet go Akkreditering i Sundhedsvæsnet (IKAS) Pulje til oprettelse af hospicer Meraktivitetspulje til strålebehandling Udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien Forbedring af forholdene for mennesker med sindslidelser Pulje til styrkelse af behandlingsindsatsen overfor personer, der har forsøgt selvmord Initiativer vedr. ældre medicinske patienter Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelse Departementet Medlemsbidrag til Den internationale Arbejdsorganisation Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv Evaluering, analyse, forskning og oplysningsvirksomhed Beskæftigelsesministeriets Administrationscenter Beskæftigelsesministeriets IT

13 Side 13 af Reserver overført fra Integrationsministeriets område Reserver og budgetregulering Arbejdsretten Forligsinstitutionen Reserver og budgetregulering**** Arbejdstilsynet Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø Gebyrer for lovbundne virksomhedsbesøg samt administrative bøder Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet Arbejdsmiljøforskningsfond Rådgivning fra arbejdsmiljørådgivere Tilskud vedrørende arbejdsmiljø Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning Statens bidrag til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats Arbejdsmiljø i Grønland Arbejdsskadestyrelsen Hjælp til repatriering Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere Center for arbejdsskadesikring Hædersgaver Arbejdsdirektoratet Gebyrer for inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere Administration af forsikringsordninger Danskuddannelse Arbejdsmarkedsstyrelsen Det statslige beskæftigelsessystem Beskæftigelsesrettede aktiviteter Jobkonsulenter Virksomhedsrettet og tættere kontakt til langtidsledige Validering af atypisk sygefravær Anvendelse af oplysninger fra e-indkomstregisteret Beskæftigelsesindsats i pilotjobcentre Flaskehalsbevilling Indsats ved større afskedigelser Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats Uddannelsespulje Særlig indsats for unge Driftsudgifter ved Ny chance for alle Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage Virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører Fagpiloter Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen Styrket indsats for at nedbringe sygefravær Sygedagpengedigitalisering Implementering af rehabiliteringsteam Brug for alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere Bekæmpelse af ungeledighed Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap Førtidspensionisters tilknytning til arbejdsmarkedet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet 15. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 15. Social-, Børne-

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Tekst 3 Indholdsfortegnelse 16. Ministeriet for Sundhed

Læs mere

Satspuljen - projektoversigt: 2013 til 2018

Satspuljen - projektoversigt: 2013 til 2018 Satspuljen - projektoversigt: 2013 til 2018 Beløb er angivet i mio. kr. uden PL-regulering. Ved fremregning skal beløbene tillægges PL-regulering fra de enkelte projekters puljeår og frem til opgørelsesåret

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet 20. Undervisningsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 20. Undervisningsministeriet... 4 4 20. Undervisningsministeriet

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 21 Kulturministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 21 Kulturministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 21 Kulturministeriet 21. Kulturministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 21. Kulturministeriet... 4 4 21. Kulturministeriet Realøkonomisk

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet 17. Beskæftigelsesministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 17. Beskæftigelsesministeriet... 4 4 17. Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2009. Finansmin. j.nr.: 09-209

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2009. Finansmin. j.nr.: 09-209 FINANSLOV for finansåret 2009 Tekst 21 Finansmin. j.nr.: 09-209 Finanslov for finansåret 2009 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove og

Læs mere

Oversigt over statslige arbejdspladser i Danmark

Oversigt over statslige arbejdspladser i Danmark Oversigt over statslige arbejdspladser i Danmark Navn Tilsyn Arbejdstilsynet (arbejdstilsynet.dk) Ressort Ministerium Beskæftigelsesministeriet Ansvarsområder/ opgaver Myndighed på arbejdsmiljøområdet

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 6. Udenrigsministeriet

Forslag til finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 6. Udenrigsministeriet Forslag til finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 6. Udenrigsministeriet 6. Udenrigsministeriet Tekst 3 6. Udenrigsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 29 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 29 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 29 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 29. Klima-, Energiog Bygningsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet...

Læs mere

Dokumentation af erhvervsstøttedatabasen 1

Dokumentation af erhvervsstøttedatabasen 1 Dokumentation af erhvervsstøttedatabasen 1 August 2006 Martin Windelin, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Jan V. Hansen, Det Økonomiske Råds Sekretariat Indholdsfortegnelse 1. Formål 2 2. Metode 3 2.1

Læs mere

Regeringens resultater

Regeringens resultater Regeringens resultater Oktober 2005 Maj 2006 Maj 2006 Regeringen Regeringens resultater Oktober 2005 Maj 2006 Regeringen Redaktionens afslutning 24. maj 2006 Forord Folketingsåret 2005-2006 er ved at nå

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet:

Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet: Indledning Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet: Nye vækstinitiativer i lyset af krisen Afbureaukratisering

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 8 Erhvervs- og Vækstministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 8 Erhvervs- og Vækstministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 8 Erhvervs- og Vækstministeriet 8. Erhvervs- og Vækstministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 8. Erhvervs- og Vækstministeriet... 4 4 8.

Læs mere

Nye Mål Verdens mest konkurrencedygtige økonomi i 2015. Tryghed

Nye Mål Verdens mest konkurrencedygtige økonomi i 2015. Tryghed Nye mål Nye Mål Verdens mest konkurrencedygtige økonomi i 2015. Tryghed gennem forandring. Reform af offentlig sektor. Fremtidens velfærd. Danmark i Europa. Regeringsgrundlag Februar 2005 Sammenfatning

Læs mere

Aftaler om finansloven for 2015

Aftaler om finansloven for 2015 Aftaler om finansloven for 2015 November 2014 Aftaler om finansloven for 2015 November 2014 Aftaler om finansloven for 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen

Læs mere

Status for lovforslag m.v. samt redegørelser 2011/2012. Februarredegørelsen

Status for lovforslag m.v. samt redegørelser 2011/2012. Februarredegørelsen 1 Status for lovforslag m.v. samt redegørelser 2011/2012 Februarredegørelsen Beskæftigelsesministeren Ændring af lov om arbejdsskadesikring (Forældelse af krav på erstatning ved erhvervssygdomme) Ændring

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012) 1 Aftale om Finansloven for 2013 Nyt kapitel Regeringen og Enhedslisten har indgået Aftale om Finansloven for 2013.

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Mulighedernes samfund

Mulighedernes samfund Mulighedernes samfund Regeringsgrundlag November 2007 VK Regeringen III 2 Mulighedernes samfund Regeringsgrundlag VK Regeringen III November 2007 2 Indhold Side 1. Mulighedernes samfund... 5 2. Fortsat

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Regeringen April 2004 1 Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Gode boliger, bedre byer, udvikling og vækst i hele Danmark

ÅRSRAPPORT 2014. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Gode boliger, bedre byer, udvikling og vækst i hele Danmark ÅRSRAPPORT 2014 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gode boliger, bedre byer, udvikling og vækst i hele Danmark Udgivet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4, 2 1117 København

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 11 Justitsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 11 Justitsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 11 Justitsministeriet 11. Justitsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 11. Justitsministeriet... 4 4 11. Justitsministeriet Realøkonomisk

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.)

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.) Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.sum.dk Samtlige kommunalbestyrelser Dato: Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: Sags nr.: Dok. nr.: Orientering om 22.

Læs mere

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET 2015 FOR VEJEN KOMMUNE Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Tekst: Intern Service, Budget Lay out: Vejen Kommune Udgivet: December

Læs mere

SAMMEN FOR FREMTIDEN

SAMMEN FOR FREMTIDEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN INDHOLD Sammen for fremtiden...6 Ansvarlig økonomisk

Læs mere