Afgrænsning af det statslige delloft for driftsudgifter på hovedkontoniveau

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgrænsning af det statslige delloft for driftsudgifter på hovedkontoniveau"

Transkript

1 Afgrænsning af det statslige delloft for driftsudgifter på hovedkontoniveau Tabel 1 Delloft for drift Hovedkonto Navn Departementet Særlige regeringsinitiativer Vederlag og repræsentationstillæg til ministre Tilskud Reserver og budgetregulering Rigsombudsmanden i Grønland Rigsombudsmanden på Færøerne Udenrigstjenesten Regeringens fællesudgifter vedrørende EU-formandskabet Regeringens fællesudgifter vedrørende FN's Klimakonference (COP15) Indtægter fra borgerserviceydelser Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Dansk Institut for Internationale Studier Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner Bilateralt naboskabsprogram Reserver og budgetregulering Nordisk Ministerråd Fredsbevarende operationer mv. under de Forenede Nationer Øvrige organisationer Den Europæiske Investeringsbank Reserver Udviklingslande i Afrika Udviklingslande i Asien og Latinamerika Personelbistand Danidas erhvervsindsatser Blandede kreditter Lånebistand Øvrig bistand Overgangsbistand til vestlige Balkan Naboskabsprogram Bistand gennem civilsamfundsorganisationer Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv Forskning og oplysning i Danmark mv International udviklingsforskning De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) HIV/AIDS, Befolknings- og Sundhedsprogrammer FN programmer for landsbrugsudvikling Globale Miljøprogrammer FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag Verdensbankgruppen Regionale udviklingsbanker

2 Side 2 af Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde Bistand gennem Den europæiske Union (EU) Multilateral regional- og genopbygningsbistand Indsatser vedr. stabilitet og sikkerhed Diverse multilaterale bidrag Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser Eksportstipendiater Særlige eksportfremmetilskud Departementet Effektivisering af offentlige institutioner DREAM-Gruppen Reserver og budgetregulering Digitaliseringsstyrelsen Fonden for Velfærdsteknologi Fremme af digital forvaltning Netværkssamfundet Borger.dk Digital signatur Statens Administration Fleksjobordning i staten mv Barselsfonden Flere EUD-elever i staten Regulering vedr. tipsfonde Renteindtægter mv Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S Moderniseringsstyrelsen Personalepolitiske initiativer Ledelsespolitiske initiativer Statens Center for Kompetenceudvikling Udviklings- og omstillingsfonden Kompetencefonden Initiativer vedr. kompetenceudvikling Fonden til udvikling af statens arbejdspladser Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne Europa-Parlamentet Lønforskud Udlånte statstjenestemænd Statens It Ministeriet for Børn og Undervisnings fond til undervisning of folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål Administration af tipsfonde Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers fond til forskningsformål Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Miljøministeriets fond til friluftsliv Social- og Integrationsministeriets fond til sociale formål

3 Side 3 af Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre Tilskud til Grønlands hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre Tilskud til Færøernes hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen Tilskud til projekter på Færøerne Bidrag til EU vedrørende moms og BNI Departementet Renter, Erhvervs- og Vækstministeriet Reserver og budgetregulering Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Tilskud til Dansk Varefakta Nævn Forbrugerrådet Udbudsportalen Erhvervsstyrelsen LæsInd-tilskudsordning Teleklagenævnet Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen Vejnings- og målingsfonden Patent- og Varemærkestyrelsen Reserve til sager hos Forbrugerombudsmanden Sikkerhedsstyrelsen Tilskud til Ædelmetalkontrollen mv Akkreditering Fyrværkerisikkerhed Finanstilsynet Forskellige tilskud Tilskud til standardisering mv Radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester i Danmark og Grønland Reserver og budgetregulering på overførselsrammen Markedsmodningsfonden Grøn vækst-initiativ Program for brugerdreven innovation Iværksætteri- og innovationsinitiativer Væksthusene og grønt iværksætterhus Design Kultur- og oplevelsesøkonomi Byggeri Hjemmeservice Reserve til grøn omstillingsfond Vækstfonden Eksport Kredit Fonden* Afvikling af ophørte tilskuds-, garanti- og støtteordninger Værftsstøtte Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder Afvikling af diverse lån mv. (administreret af Statens Administration) Markedsføring af Danmark Turismeinitiativer Danmarks deltagelse i verdensudstillinger

4 Side 4 af Regionaludvikling mv Europæiske Socialfond - programperiode Europæiske Socialfond - programperiode Regional erhvervsudvikling Søfartsstyrelsen Den Maritime Havarikommission Det Statslige Lodsvæsen Velfærdsforanstaltninger, forsikring mv Forskellige tilskud Departementet Landsskatteretten Klagegebyr Retssager mv Reserver og budgetregulering SKAT Spillemyndigheden Godtgørelser mv Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger Reserver og budgetregulering Forsøgsordning for socialt udsatte grupper Departementet De Økonomiske Råd CPR-administrationen Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut AFI - Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner og Regioner Analyse- og forskningsarbejde vedr. det kommunale og regionale område Partistøtte Reserver og budgetregulering Regional statsforvaltning Børnesagkyndige undersøgelser Børneloven m.v Værgevederlag Anlægspulje til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler i folkeskolerne Tilskud til færgedrift Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner Kommunale og regionale lønningsnævn og Det Kommunale og Regionale Løndatakontor Danmarks Statistik Departementet Retshjælpsinstitutioner mv Civilstyrelsen Opsøgende retshjælp Retslægerådet Politiklagemyndigheden Flygtningenævnet Udlændingenævnet Datatilsynet Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger Reserver og budgetregulering Strafferetspleje mv Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.

5 Side 5 af Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv Den Centrale Anklagemyndighed Politiklagenævn Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning Det Kriminalpræventive Råd Rådet for Sikker Trafik Udlændingesager Politiets Efterretningstjeneste Direktoratet for Kriminalforsorgen Kriminalforsorgen i anstalter og frihed Domstolsstyrelsen Retterne Procesbevillingsnævnet Tinglysning Sagsgodtgørelser mv Fri proces og udgifter til advokathjælp Erstatninger Udlændingestyrelsen Digitaliseringsinitiativer Det fælles europæiske visuminformationssystem Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl Tilskud og samarbejdspartnere Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark Bistand til afviste asylansøgeres tilbagevenden til hjemlandet Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentre mv Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere Departementet Forsvarsministeriets Interne Revision Reserver og budgetregulering Forsvarskommandoen Hjemmeværnet Forsvarets Efterretningstjeneste Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter m.v Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram Farvandsvæsenet Redningsberedskabet Beredskabsforbundet Militærnægteradministrationen Departementet Ejendomsoplysninger mv Indtægter i relation til Huseftersynsordningen Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM) Omstillingsinitiativer mv Reserver og budgetregulering Administrationsgebyr vedrørende almene boliger Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse Støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper Boliger til yngre fysisk handicappede Tilskud til opførelse af boliger til demente Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter

6 Side 6 af Grundkapital Boligsocialt Udviklingscenter Støtte til boligsocial indsats Støtte til startboliger til unge Lige muligheder Indsats i ghettoområder Indsats i udsatte boligområder Forsøg i det almene boligbyggeri Energibesparelser i den almene boligsektor Afskrivninger på lån til almene boliger mv Støtte til andelsboliger Støtte til private ungdomsboliger Støtte til privat udlejningsbyggeri Administrationsgebyr vedrørede friplejeboliger Støtte til friplejeboliger Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger Rentebidrag til andelsboliger Refusion vedrørende kommunal anvisningsret Afskrivninger på lån til private boliger mv Byfornyelse Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder Rentesikring til sanering Saneringslån og saneringstilskud Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse Afskrivninger på lån vedrørende byfornyelse mv. Hensættelse vedrørende støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper Hensættelse vedrørende boliger til yngre fysisk handicappede Hensættelse vedrørende forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap Hensættelse vedrørende støtte til startboliger til unge Hensættelse vedrørende forsøg i det almene boligbyggeri Hensættelse vedrørende energibesparelser i den almene boligsektor Hensættelse vedrørende støtte til private ungdomsboliger Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret Hensættelse vedrørende byfornyelse Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til forbedringssarbejder Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger Hensættelse vedrørende udredning og forsøg vedrørende byfornyelse Forebyggelse af kriminalitet mv. i socialt udsatte boligområder Etablering og styrkelse af særlig lokal beskæftigelse Indsats vedrørende socialt belastede områder Bypolitiske initiativer Etablering af lokale integrationspartnerskaber Udmøntning af Byudvalgets forslag mv.

7 Side 7 af Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistriktsprogrammet Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne Afskrivninger på lån vedrørende landdistrikter mv Departementet Støtte til foreninger mv Socialministeriets Tilskudskontor Psykolognævnet Koncernfælles funktioner Evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplysningsvirksomhed Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge Rådet for socialt udsatte Ankestyrelsen Børnerådet Det Centrale Handicapråd Pensionsstyrelsen Socialstyrelsen Rådgivning og udredning Familiestyrelsen Gebyr ved ansøgning om navneændringer Parrådgivning Videnscentre Tilskud til Hjælpemiddelinstituttet Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem Udvikling af pensionsberegner Reserve til arbejdsskadeerstatning mv Foreninger mv Udlånte tjenestemænd Reserver og budgetregulering** SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Center for selvmordsforskning Center for frivilligt socialt arbejde Frivilligrådet Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning Omstillingsinitiativer mv Frivilligt socialt arbejde Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale problemer Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering Mere viden om mennesker med handicap Rammebeløb til handicappede mv Udviklingsarbejde på handicapområdet - Nye og nemmere veje Den Fælles Tolkeløsning Frivilligt arbejde inden for det sociale felt Fonden Socialøkonomi Tilskud til Livslinien Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser Behandling af overgreb Informations- og oplysningskampagne om demens Initiativer til forebyggelse af magtanvendelse Dag- og aktiveringstilbud til yngre demente

8 Side 8 af Udvikling af socialt arbejde og brugerinddragelse Evaluering af det sociale område Genoptræning Fountain House Fællesudgifter vedrørende institutionsområdet Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation Forsknings- og udviklingsaktiviteter på det sociale område Efteruddannelse Udvikling af efteruddannelse Handlekraftig indsats Udvikling og etablering af børnehuse Forebyggelsesstrategi og inklusion Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner Reservation til anbringelsesreformen Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande Udvikling af reservebedsteforældreordning til pasning Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform Task-force vedr. vejledning til kommuner om unge- og forældrepålægget Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb mv Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter Udgifter til advokatbistand Center for Ligebehandling af Handicappede Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet Handicappulje. Koloniophold m.v. for handicappede børn, unge og deres forældre Styrket indsats på botilbud mv Undervisning af døvblinde Døvefilm Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser Deltagelse og medbestemmelse for mennesker med handicap Fribefordring af handicappede mv Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod handicappede Tilbud til demente og andre svage ældre Tilskud til organisationer, foreninger og institution Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv Kofoeds Skole Møltrup Optagelseshjem Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb Psykologbehandling til seksuelt misbrugte Sociale tilbud til personer med sindslidelser Akutte tilbud til sindslidende Styrkelse af socialpsykiatrien Sundhed til socialt udsatte Styrket indsats for sindslidende Psykiatriaftale Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge mv Pulje til kvalitetsudvikling på ældreområdet Midlertidig genhusning af Danner National civilsamfundsstrategi

9 Side 9 af Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område Lige Muligheder Støtte til kvinder på vej ud af prostitution Handleplan for hjemløse Center for Rusmiddelforskning Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskriminalitet Hjemløsestrategi Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder Aktivitetstilbud på væresteder mv Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg Pulje til socialt udsatte grupper Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd Social aktivering af socialt udsatte grupper mv Pulje til istandsættelse af væresteder for udsatte grupper Pulje til ældre- og pensionsområdet Genoptrænings- og akutpladser til demente og ældre Med familien i centrum Forældreprogrammer m.v Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Danmark Negativ social arv Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetsikringsprojekter på hjemmehjælpsområdet Udvikling af bedre ældrepleje Initiativer vedrørende kvalitetsreformen Pulje vedrørende sikrede pladser Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen Én indgang for alle børn Tilskud til organisationer og foreninger mv. på børneområdet Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation Faglige kvalitetsoplysninger Tilskud til organisationer og foreninger mv. på ældre- og pensionsområdet Tilskud til organisationer og foreninger mv. på området for socialt udsatte Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområdet Det Fælles Ansvar II Driftsstøtte til brugerorganisationer mv Overgangsordning Udviklingsinitiativer National handlingsplan om demens Tilskud til frivillige organisationers uddeling af julehjælp Tilskud til frivillige organisationers sociale indsatser Rollemodeller og frivillig integrationsindsats Særlig indsats for børn og unge Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsatsen Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund Formidling af viden Opkvalificering af kommuner mv Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radikalisering

10 Side 10 af Tilskud til det frivillige integrationsarbejde Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen Unge nydanskeres deltagelse i idræts- og foreningsliv Styrkelse af den kommunale indsats over for utilpassede unge Forældreuddannelse Styrket indsats over for socialt udsatte flygtninge og indvandrere Venskabsfamilier og lektiehjælp Den frivillige integrationsindsats Grundtilskud Hjælp til repatriering*** Departementet Sundhedsstyrelsen Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark National Sundheds-IT Lægemiddelstyrelsen Sundhedsvæsenets Patientklagenævn Patientombuddet Patientskadeankenævnet Erstatninger vedrørende lægemiddelskader Lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift af Lægemiddelskadeankenævnet Erstatninger til Boneloc-patienter Fællessekretariat for Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité Det Etiske Råd Den Nationale Videnskabsetiske Komite Medlemskab af Verdenssundhedsorganisationen Medlemsbidrag til Verdenssundhedsorganisationen Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere Reserver og budgetregulering Reserver og budgetregulering Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte Pulje til styrket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke børn og unge Forstærket forebyggelsesindsats for mindre ressources Forebyggelse af ludomani Styrket pårørendeindsats Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte Pulje til børn og unge med kronisk sygdom Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide Pulje til initiativer til forebyggelse af uønsket graviditet mv. Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge Forskellige tilskud Kvalificering af træningstilbud til svært handicappede børn og unge Pulje til sundhedsfremmende projekter, herunder alkoholkampagner og styrket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug Pulje til styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ved Forebyggelse af astma hos børn Sundhedsplejen - og anden tidlig, tværfaglig indsats

11 Side 11 af Kommunal indsats målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokus på udsatte familier Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter Pulje til målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere Pulje til at understøtte nærmiljøets muligheder for at medvirke til imødegåelse af narkotikaproblemer på Vesterbro i København Sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper Tilskud til Julemærkehjem Tilskud til Sex & Sundhed Tilskud til sundhedsfremmende initiativer for unge uden for uddannelsessystemet Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne Tilskud til sundhedsfremme og forebyggende modelprojekter for gruppen af social udsatte stof- og alkoholdmisbrugere Behandling med lægeordineret heroin Modelkommuneprojekt om unge og narko Forsøg med sundhedsrum Initiativer på narkotikaområdet, hvor "Københavner-modellen Pulje til understøttelse af kommunal indsats i forbindelse med oprettelse og drift af stofindtagelsesrum Videreuddannelse af medicinsk personale Efteruddannelse af praktiserende læger Nordiska høgskolan för folkhälsovetenskap Opgaver vedrørende Statens Institut for Folkesundhed Videns- og forskningscenter for alternativ behandling Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling Tilskud til styrkelse af den kliniske kræftforskning Analyse- og oplysningsvirksomhed Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede Forskning i almen praksis Pulje til forskning i slidgigt Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivning Diætpræparater Nationalt Videnscenter for Demens IARC Statens Serum Institut Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT Sygesikring af søfarende Sygesikring i øvrigt Apotekervæsenets udligningsordning, bidrag Apotekervæsenets udligningsordning, tilskud og erstatninger Tilskud til Region Hovedstaden Tilskud til forskningsopgaver Tilskud til MTV- og evalueringsprojekter Pulje til NSF-patienter Forgiftningsrådgivning Styrkelse af sundhedsberedskabet Tilskud til fremme af dannelse af kvalitetsnetværk indenfor sygehusvæsnet Tilskud fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan for psykiatri Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehus Sektorprogrammer m.v Pulje til bygningsmæssige forbedringer på foreningsejede specialsygehuse

12 Side 12 af "Lær at leve med" - program for angst og depression Pulje til centrale initiativer i psykiatrien Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter Diverse tilskud Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade Etablering af Neurorehabiliteringscenter på Glostrup Transplantationsvirksomhed m.v. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område mv. i udkantsområder med store afstande Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner Pulje til pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien Pulje til fremme af unges mentale sundhed Pulje til behandling til svært overvægtige børn Tilskud til Danske Hospitalsklovne Pulje til sygehusenes varmtvandsbassiner Opprioritering af psykiatrien National handlingsplan for den ældre medicinske patient Forskning i uventede dødsfald i psykiatrien Forskellige tilskud Pulje til forsøg med sundhedscentre Pulje til produktivitetsfremmende omlægninger på kræftområdet Tilskud til bedre kræftrehabilitering Børnevaccinationsprogrammet Forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom Patientundervisning og egenbehandling for patienter med kronisk sygdom Tilskud til private sygehuse m.v Nationalt organdonationscenter Tilskud til behandling af ludomani Udbygning af kapaciteten til behandling af mennesker med sindslidelser Centre for voldtægts- og voldsofre Videnscenter for seksuelt misbrugte børn Tilskud til satspuljeinitiativer Højt specialiseret behandling i udlandet Styrkelse af influenzaberedskabet Tilskud til influenzavaccination Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer Tilskud til MEDCOM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet go Akkreditering i Sundhedsvæsnet (IKAS) Pulje til oprettelse af hospicer Meraktivitetspulje til strålebehandling Udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien Forbedring af forholdene for mennesker med sindslidelser Pulje til styrkelse af behandlingsindsatsen overfor personer, der har forsøgt selvmord Initiativer vedr. ældre medicinske patienter Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelse Departementet Medlemsbidrag til Den internationale Arbejdsorganisation Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv Evaluering, analyse, forskning og oplysningsvirksomhed Beskæftigelsesministeriets Administrationscenter Beskæftigelsesministeriets IT

13 Side 13 af Reserver overført fra Integrationsministeriets område Reserver og budgetregulering Arbejdsretten Forligsinstitutionen Reserver og budgetregulering**** Arbejdstilsynet Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø Gebyrer for lovbundne virksomhedsbesøg samt administrative bøder Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet Arbejdsmiljøforskningsfond Rådgivning fra arbejdsmiljørådgivere Tilskud vedrørende arbejdsmiljø Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning Statens bidrag til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats Arbejdsmiljø i Grønland Arbejdsskadestyrelsen Hjælp til repatriering Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere Center for arbejdsskadesikring Hædersgaver Arbejdsdirektoratet Gebyrer for inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere Administration af forsikringsordninger Danskuddannelse Arbejdsmarkedsstyrelsen Det statslige beskæftigelsessystem Beskæftigelsesrettede aktiviteter Jobkonsulenter Virksomhedsrettet og tættere kontakt til langtidsledige Validering af atypisk sygefravær Anvendelse af oplysninger fra e-indkomstregisteret Beskæftigelsesindsats i pilotjobcentre Flaskehalsbevilling Indsats ved større afskedigelser Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats Uddannelsespulje Særlig indsats for unge Driftsudgifter ved Ny chance for alle Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage Virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører Fagpiloter Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen Styrket indsats for at nedbringe sygefravær Sygedagpengedigitalisering Implementering af rehabiliteringsteam Brug for alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere Bekæmpelse af ungeledighed Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap Førtidspensionisters tilknytning til arbejdsmarkedet

14 Side 14 af Det rummelige arbejdsmarked mv Jobcentre i ghettoer Pulje til virksomheders sociale ansvar Forsøg med nye initiativer over for personer med stor risiko for permanent passiv forsørgelse Nydanske kvinders vej til beskæftigelse Opsøgende indsats over for selvforsørgede Et mangfoldigt arbejdsmarked Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge Uddannelses- og Erhvervsvalg Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov Forebyggende tværgående aktiviteter Flere fleksjob Integrationsenheden Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen Styrket indsats for personer med et handicap Familiepakker integrationstilbud til arbejdskraft-indvandrere og deres familier Støtte og rådgivning for au pairs Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret Reform af førtidspension og det rummelige arbejdsmark Seniorer på arbejdsmarkedet Departementet Styrelsen for Forskning og Innovation Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelses Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Reserve til nye initiativer Udlæg for tilskud i Styrelsen for Universiteter og Internationaliseringsprogramadministration Reserver og budgetregulering Obligatoriske internationale programmer Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA) Internationalt forskningssamarbejde Danmarks bidrag til fælleseuropæiske eksperimenter ved norsk reaktor i Halden Andre programaktiviteter Dansk e-infrastruktur Samarbejde Øvrige programaktiviteter Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Roskilde Universitet Aalborg Universitet Copenhagen Business School - Handelshøjskolen Danmarks Tekniske Universitet IT-Universitetet i København Forskellige tilskud Fællesbevillinger

15 Side 15 af Det europæiske Universitetsinstitut, Firenze Internationalt samarbejde Denmark's International Study Program Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze) Studenterrådgivningen Akkrediteringsinstitutionen Det Administrative Bibliotek Erhvervsakademiuddannelser mv Professionsbacheloruddannelser mv Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger Særlige bevillinger Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler og erhvervsakademier Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser Forskningstilknytning Lån til institutionsformål og tilskud til institution Ejendomsadministration Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning Vejledningsaktiviteter mv Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut It- og statistikopgaver mv. Reserver og budgetreguleringer vedr. de korte og mellemlange videregående uddannelser Åben uddannelse Åben uddannelse omfattet af tilskudsloft Tilskud til realkompetencevurdering Erhvervspædagogiske læreruddannelser Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter Arkitektskolen Aarhus Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Designskolen Kolding Det Informationsvidenskabelige Akademi Reserver og budgetreguleringer vedr. de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Maritime uddannelser Reserve vedrørende de maritime uddannelser Det Strategiske Forskningsråd Det Frie Forskningsråd Statens forskningsprogrammer Pulje til forskningsinfrastruktur Forskeruddannelse Frie midler til universiteterne Dansk Dekommissionering Støtte til Arktisk forskning Højteknologifonden Højteknologifondens Sekretariat Tilskud til forskningsinstitutioner Uddannelsesministeriets It

16 Side 16 af Udvikling af kompetence og teknologi mv Forvaltning af Innovationsprogrammer Specialpædagogisk støtte mv. Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionshøjskolerne Udlandsstipendier Forskellige tilskud Departementet Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Uddannelsesstyrelsen Vejledningsaktiviteter mv Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen Reserver og budgetregulering Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med dagtilbud Bedre kvalitet i dagtilbud Udviklingsarbejde om kvalitet i dagtilbud (KID) Udvikling af modulordninger i dagtilbud Reserve vedrørende dagtilbudsloven Reserve til frokost i daginstitutioner Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver Aflønning af statstjenestemænd Frie grundskoler mv Specielle tilskud til elever i frie grundskoler Tilskud til tyske mindretalsskoler Efterskoler Grundtilskud mv. til efterskoler Ungdomskostskoler Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen It i Folkeskolen Evaluering i folkeskolen Skoleudvikling i grundskolen Erhvervsuddannelser Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Skolepraktik Fodterapeutuddannelsen Adgangsgivende kurser mv Lokomotivføreruddannelsen Fiskeriuddannelsen Grundtilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse Momsudligningsordning for institutioner for erhvervsrettet uddannelse Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser Erhvervsgymnasiale uddannelser Afholdelse af erhvervsgymnasiale eksaminer Almengymnasiale uddannelser Bygningstilskud til Gefion Gymnasium Gymnasial supplering Gymnasial supplering på private gymnasier og studenterkurser

17 Side 17 af Afholdelse af almengymnasiale eksaminer Sorø Akademis Skole Tilskud til vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademi Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almengymnasiale uddannelser Grundtilskud mv. til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser Diverse tilskud til gymnasiale uddannelser Tilskud til kapacitetsudvidelser Tilskud til naturfagsrenovering på gymnasier og udbydere af 2-årigt hf Rammetilskud til kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser Produktionsskoler Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler Løn til produktionsskolelærlinge Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Kommunale bidrag vedrørende husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Grundtilskud til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Diverse tilskud Arbejdsmarkedsuddannelser mv Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Erstatning til deltagere i erhvervs- og uddannelsespraktik mv Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser Grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser Almen voksenuddannelse og prøver mv Almene voksenuddannelser Forberedende voksenundervisning, prøver mv Hhx- og htx-enkeltfag Adgangskurser Efter- og videreuddannelse ved landbrugsskoler Pædagogikumuddannelse for gymnasielærere Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser Midler til udvikling af læreres og lederes erhvervspædagogiske kompetencer Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven Efteruddannelse Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer Sprogpraktik Arbejdsmarkedsdansk Alternative skoleforløb Brug for alle unge Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne Tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse Puljer under EVE Danmarks Evalueringsinstitut It-ydelser til uddannelsessektoren

18 Side 18 af UNI-C - Styrelsen for it og læring Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig Tilskud til nationale mindretal De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Anden international virksomhed Europaskolerne Tilskud til institutionsformål og institutionsudvikling Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter Faglig ekspertise og assistance mv Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer Dansk Center for Undervisningsmiljø Skadelidte værnepligtige m.fl Befordringstilskud mv Specialpædagogisk støtte mv Bonus til elever over 18 år i lønnet praktik Statslig elevstøtte til efterskoler Departementet Departementet, lønpuljer m.m Kulturstyrelsen Forskellige tilskud Kulturministeriets koncerncenter Kulturel rammebevilling Kultur i kommuner Kultur- og erhvervssamarbejde Dagblade, blade, tidsskrifter mv Anlægsreserve til nationalejendom Ikke-statslige anlægsopgaver Reserver og budgetregulering Statens Kunstfond Befordringstilskud mv Øget kunstnerisk aktivitet og talentudvikling Biblioteksafgift Dvd-kompensation til rettighedshavere Tilskud til billedkunstneriske formål Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster Kunsthal Charlottenborg Statens Værksteder for Kunst Kunststyrelsen International kulturudveksling Statens Kunstråd Danish Crafts Danish Crafts Arkitektur og design Landsdelsorkestre Musikpolitiske initiativer Diverse tilskud til musikformål Musikskoler Rytmiske spillesteder Det Kongelige Teater og Kapel

19 Side 19 af Tilskud til teatre mv Egnsteatre og små storbyteatre Formidling af teaterforestillinger Teaterabonnementsordningen Særlige teaterinitiativer Børneteater og opsøgende teater Det Danske Filminstitut Tilskud til filmformål mv Styrelsen for Bibliotek og Medier Tilskud til biblioteksformål mv Lige muligheder Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek Statsbiblioteket og statens avissamling i Aarhus Nota Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. Danske Kunstakademi Budgetregulering Statens Arkiver Magasiner, Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland Dansk Sprognævn Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven Danefægodtgørelse Kulturarvsstyrelsen Markskadeerstatninger mv Kulturbevaringsplan Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger Kulturbevaringsplan - puljer Nationalmuseet Fredede og bevaringsværdige bygninger Statens Forsvarshistoriske Museum Dansk Landbrugsmuseum Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Statens Museum for Kunst Den Hirschsprungske Samling Ordrupgaard Tilskud til museer Diverse tilskud til museer mv Tilskud til zoologiske anlæg Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger Anlægstilskud på museumsområdet Kunstakademiets Billedkunstskoler Det Kgl. Danske Musikkonservatorium Rytmisk Musikkonservatorium Det Jyske Musikkonservatorium Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole Statens Teaterskole Den Danske Filmskole Uddannelsespuljer Budgetregulering Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi Skuespillerskolerne

20 Side 20 af Forfatterskolen Dramatikeruddannelsen Diverse tilskud mv Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning Konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse Folkeuniversitetsvirksomhed Folkeoplysende aktiviteter Folkehøjskoler Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler Grundtilskud til folkehøjskoler Reserver og budgetregulering Idræt for vanskeligt stillede børn Forskellige tilskud til idrætsformål The Danish Year of Sports Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme Tilskud til lokal radio- og tv-produktion Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium Public Service-Puljen Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal Budgetregulering Departementet - Kirke Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller mv Forskellige tilskud Tilskud til dansk kirkelig virksomhed i Sydslesvig Tilskud til kirkelig betjening af danskere i udlandet Departementet - Ligestilling Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder Reserver og budgetregulering Biskopper Provster og præster Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten Departementet Tilskud til Copenhagen Consensus Center Klagenævn Reserver og budgetregulering Miljøstyrelsen Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning Oprydning efter udslip fra villaolietanke Teknologipulje Indsamlingsordninger vedrørende dæk og biler Miljømærkeordninger, formidling mv Aktivitetsafhængigt tilskud til sagsbehandling af mil Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler Nordisk Miljøfinansieringsselskab NEFCO Miljøstøtte til Arktis mv Ordninger for reduktion af partikeludslip Virksomhedsordningen Tilskudsordning vedrørende reduktion af partikeludslip fra brændefyring i private hjem Grøn teknologi

Udgangspunktet for det statslige delloft for driftsudgifter 25. juni 2013

Udgangspunktet for det statslige delloft for driftsudgifter 25. juni 2013 orsigtig tekst Udgangspunktet for det statslige delloft for driftsudgifter 25. juni 2013 Det statslige delloft for driftsudgifter tager afsæt i udgifterne på finansloven for 2013 under driftsloftet, som

Læs mere

Tabel 401 (side 1 af 5)

Tabel 401 (side 1 af 5) Tabel 401 (side 1 af 5) Specifikation af statens finanser, driftsudgifter, netto 1. Dronningen 61,5 62,4 64,3 1. Statsydelse 61,5 62,4 64,3 2. Medlemmer af det kongelige hus 20,1 20,4 21,1 1. Årpenge 20,1

Læs mere

Oversigt over statslige indtægter fra salg af varer og tjenester (standardkonto 11) på finansloven for 2008

Oversigt over statslige indtægter fra salg af varer og tjenester (standardkonto 11) på finansloven for 2008 Bilag 1 14. maj 2008 Oversigt over statslige indtægter fra salg af varer og tjenester (standardkonto 11) på finansloven for 2008 Hovedkonto Underkonto Mio. kr. 03 Folketinget Total -4,6 031101 Folketinget

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet 20. Undervisningsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 20. Undervisningsministeriet... 4 4 20. Undervisningsministeriet

Læs mere

14 Økonomistyrelsen (løncenter for GRP 010) ØSC

14 Økonomistyrelsen (løncenter for GRP 010) ØSC Bølge 1 Piloter og selvstændige styrelser Bølge 2 Består af ØSC Bølge 3 Består af selvejende og Stat udenfor ØSC Gruppe Gruppe_Navn ØSC Bølge 1 Aarhus Universitet Bølge 3 3 Arbejdsskadestyrelsen ØSC Bølge

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Høringsliste ATP. Aarhus Universitet. Aalborg Universitet. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP. Advokatrådet, Akademikerne

Høringsliste ATP. Aarhus Universitet. Aalborg Universitet. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP. Advokatrådet, Akademikerne Høringsliste ATP Aarhus Universitet Aalborg Universitet Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP Advokatrådet, Akademikerne Alzheimer foreningen, Ankestyrelsen Anker Fjord Hospice Arresødal

Læs mere

2012 Udgivet den 21. december 2012 FINANSLOV. for finansåret 2013

2012 Udgivet den 21. december 2012 FINANSLOV. for finansåret 2013 Lovtidende B 2012 Udgivet den 21. december 2012 19. december 2012. Nr. 3. FINANSLOV for finansåret 2013 VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 21 Kulturministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 21 Kulturministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 21 Kulturministeriet 21. Kulturministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 21. Kulturministeriet... 4 4 21. Kulturministeriet Realøkonomisk

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt Igangværende projekter med adresse i, der får støtte fra satspuljen på SIMs område 10-09-2012

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, herunder åben uddannelse. 17. december 2009 Sags nr.: 126.923.

Institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, herunder åben uddannelse. 17. december 2009 Sags nr.: 126.923. Institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, herunder åben uddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet 15. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 15. Social-, Børne-

Læs mere

Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse

Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse Dette dokument beskriver variablene i det institutionsregisterudtræk, som UNI-C stiller til rådighed via adressen http://statweb.uni-c.dk/instregudtraek/

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Lov- og cirkulæreprogram - Budget 2015-2018 (2018 er lig med 2017)

Lov- og cirkulæreprogram - Budget 2015-2018 (2018 er lig med 2017) III. Lov- og cirkulæreprogram Skatteministeriet Lov nr. 649 af 12. juni 2013 om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Ny klagestruktur på skatteområdet og ændringer som følge af

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Kapitel 1 Formål og indhold 1. Formålet med statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde December 2013 Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Efter et markant fald i beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere er den negative udvikling standset. Siden 2008 har der

Læs mere

Udgift pr. Elev/STÅ/Årselev 10) Udgift normeret forløb Udgift til udd. omr. 2004 (mio. kr.) Taxameter. Samlet offentlig udd.

Udgift pr. Elev/STÅ/Årselev 10) Udgift normeret forløb Udgift til udd. omr. 2004 (mio. kr.) Taxameter. Samlet offentlig udd. DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag 1 - Uddannelseser fordelt på uddannelseskategorier Tabel

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse Emne: Statens økonomi Område: Stat Udgivet: 21-11-2011 Redigeret: 01-12-2011 Social dumping og arbejdsklausuler ved udbud Aftaleparterne er enige om at fremme brugen af arbejdsklausuler og sociale klausuler

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Fremtidens beskæftigelsesindsats set i lyset af projekt Nye Veje - Nye Job Roskilde Kongres

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser mv., herunder åben uddannelse

Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser mv., herunder åben uddannelse Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser mv., herunder åben uddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

%"& ' (#)! *!+ #$$! - " "$! $!!#".! / ", "#& # # & & %" # (

%& ' (#)! *!+ #$$! -  $! $!!#.! / , #& # # & & % # ( !! "#$! %"& ' (#)! *!+ #$$!,# - " "$! $!!#".! / " -##% # "#, "#& # # & & %" # (!"#$%&'& ( ' () Procent 0 5 10 15 20 25 30 35 Højeste fuldførte uddannelse Grundskole Almengymnasial udd. Erhvervsgymnasial

Læs mere

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4 Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 10 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2012. Finansmin. j.nr.: 12/00268

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2012. Finansmin. j.nr.: 12/00268 FINANSLOV for finansåret 2012 Tekst 21 Finansmin. j.nr.: 12/00268 Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4 Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 11 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 7.

Læs mere

En vidensbaseret social indsats - hvorfor og hvordan?

En vidensbaseret social indsats - hvorfor og hvordan? En vidensbaseret social indsats - hvorfor og hvordan? Almannastovens 40 års jubilæum Knud Aarup Direktør for Socialstyrelsen 8. maj 2015 Hvad vil jeg sige noget om? 1. Socialsektoren og dens betydning

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Regeringen 25. oktober 2012 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Aftalen er ikke endelig, inden der er bekræftet en

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum 9. januar 2013 Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum Som et led i udmøntningen af den aftale,

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet 17. Beskæftigelsesministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 17. Beskæftigelsesministeriet... 4 4 17. Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

DH-notat: Handicappolitiske aspekter i Finanslov 2013

DH-notat: Handicappolitiske aspekter i Finanslov 2013 Dokument oprettet 12. november 2012 Sag 2-2012-01447 Dok. 103019/me DH-notat: Handicappolitiske aspekter i Finanslov 2013 DH s sekretariat har gennemgået finanslovsaftalen for 2013og beskriver i dette

Læs mere

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom - Odense bryder den negative sociale arv odense Baggrund Danmark er et rigt samfund, og alligevel har vi fattige. Odense Kommune bestilte i 2006 en fattigdomsundersøgelse,

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Folkeoplysnings-relevante ansatte i Undervisningsministeriet

Folkeoplysnings-relevante ansatte i Undervisningsministeriet Folkeoplysnings-relevante ansatte i Undervisningsministeriet - en liste over ansatte i Undervisningsministeriet, som beskæftiger sig med spørgsmål, der er relevante for DFS og DFS medlemsorganisationer

Læs mere

Finansudvalget. Oversigt 1: Kommende aktstykker til Finansudvalget i perioden maj-august 2006.

Finansudvalget. Oversigt 1: Kommende aktstykker til Finansudvalget i perioden maj-august 2006. Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 19 Offentligt Notat 25. april 2006 UPC, JSA/PFA J. nr. 10-286 Oversigt over kommende aktstykker til Finansudvalget Oversigten omfatter de aktstykker, som ministerierne

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

FAMILIEFORHOLD OG CIVILRET. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

FAMILIEFORHOLD OG CIVILRET. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love Adoptionslov: Lov nr. 279 af 7/6 1972, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 7/10 2014 ændret ved lov

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark KKR oplæg om FØP/Fleks reformen og unge 06. oktober 2012 Antal personer Flere på varig forsørgelse end forventet 48.700 flere end forventet! = + 8,6 mia. kr. i ekstra udgifter 180.000 160.000 140.000 +

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE Det gennemsnitlige tilskud til deltagere i voksen- og efteruddannelse er faldet med 15 procent eller 8.300 kr. fra 2001 til 2004. Faldet er først

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

Resultat af ligestillingsredegørelser 2013

Resultat af ligestillingsredegørelser 2013 Resultat af ligestillingsredegørelser 2013 Hovedrapport Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Oktober 2014 Indhold Hovedrapport... 1 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune FREDERIKSBERG 68,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,3 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

Vejledning om offentlige straffeattester

Vejledning om offentlige straffeattester Hvad er en offentlig straffeattest Vejledning om offentlige straffeattester Offentlige myndigheder kan i visse bestemte situationer indhente en straffeattest, der indeholder flere oplysninger end en privat

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Høringsliste Firma FTA's bestyrelse Turistbranchen Regionsselskaber - turisme Øvrige organisationer turisme

Høringsliste Firma FTA's bestyrelse Turistbranchen Regionsselskaber - turisme Øvrige organisationer turisme Høringsliste Firma FTA's bestyrelse VisitDenmark, Niels Henrik Larsen Horesta, Henrik Mühlendorf Hjerl Hede, Poul Buskov Gentofte Hospital, Gert Magnussen De Samvirkende Invalideorganisationer, Stig Langvad

Læs mere

Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse. Vigtigste målgrupper: Vigtigste aktører: Uddannelse til alle

Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse. Vigtigste målgrupper: Vigtigste aktører: Uddannelse til alle Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse Unge forsikrede ledige under 30 år uden kompetencegivende uddannelse Modtagere af uddannelseshjælp UngeGuiden Uddannelsesinstitutionerne, især erhvervsskolerne

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne

Læs mere