NYT fra Dansk Samling Nr. 4 / 2006 (december)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT fra Dansk Samling Nr. 4 / 2006 (december)"

Transkript

1 Udtalelse Dansk indfødsret Danmarks indfødte, hjemmehørende folk, det danske, har en ret, der følger naturligt netop deraf, at det er indfødt. Det eller rettere: vi har hjemstavnsretten, arveretten, odelsretten. Danmark er vort land. Som udgangspunkt er der overensstemmelse mellem det at være dansk og det at have dansk indfødsret. At være dansk er noget, man fødes til, noget man er ved sin afstamning. Derudover gælder der som overalt i verden uskrevne regler for, hvordan man kan blive optaget i folket. I praksis kan man som fremmed kun blive dansk, hvis man af dem, der i forvejen er danske, kan godtages som sådan. I et forsøg på at afspejle dette i lovgivningen indføjedes der i grundloven en bestemmelse om, at udlændinge kun kunne tildeles indfødsret ved lov; altså at kun folketinget kunne give enkeltpersoner dansk indfødsret ved at nævne dem ved navn i en lov, der meddelte, at de blev tildelt indfødsret. Men det er lang tid siden, at folketingets medlemmer sad og vurderede den enkelte indfødsretsansøger. I stedet er det blevet et procedurespørgsmål: Der er af et flertal af folketingets partier vedtaget et cirkulære, der fastsætter, hvilke kriterier udlændinge skal leve op til for at komme i betragtning som modtagere af dansk indfødsret. Heri ligger den egentlige undergravning af folketingets kontrol med ansøgerne af dansk indfødsret. Ved at lave et sæt regler, som man blot skal leve op til de være nok så stramme har folketinget givet afkald på den egentlige bedømmelse af ansøgerne: En bedømmelse, som er stærkt subjektiv; en bedømmelse, som kun kan hvile på en personlig vurdering af, hvorvidt den enkelte ansøger faktisk ved tilknytning til Danmark allerede er blevet så assimileret fordansket om man vil at han uden videre bekymringer kan godtages som en af vore. I dag opfattes indfødsret således som noget, de fremmede har ret til, hvis de kan dansk på et vist niveau, ved lidt om landet og kan forsørge sig selv. Alt sammen meget fornuftigt i sig selv, men ikke noget, der borger for vedkommendes evne endsige vilje til i alle forhold at tilpasse sig os indfødte. Flere af de muslimer, der har deltaget i at planlægge eller udføre terroraktioner rettet mod Vesten, er fx både velintegrerede og veluddannede. I disse år tildeles der derfor indfødsret til så mange som ingensinde før. Aldrig har det været påtænkt, at tildeling af indfødsret til udlændinge skulle antage karakter af et egentligt befolkningstilskud, hvorved Danmark bliver et indvandringsland i stedet for de danskes hjem. Dansk Samling vil påpege over for det politiske system, at ansvaret for, hvem der tildeles dansk indfødsret, er et politisk ansvar. Det kan ikke skydes bort med henvisning til et juridisk regelsæt. Vedtaget af Dansk Samlings landsråd, Nyborg den 7. oktober

2 Skat, arbejdsmoral og folkelig samhørighed Af Hans M. S. Christensen Skattesystemet straffer flid og dygtighed Indførelse af nye skatter har nogle gange gennem tiderne fået folket til at gøre oprør og har væltet konger og regeringer. Men det skete ikke, da det danske folketing i 1903, med virkning fra1904, indførte den progressive indkomstskat. Det kan man godt fortryde i dag. Men det var dengang næppe muligt at forestille sig, at en skat på godt 1% for de lavere indkomster, og op til 2,5% for de allerhøjeste indkomster, 100 år senere ville have udviklet sig til, at mange almindelige danskere skal betale op mod 2/3 af den sidst-tjente krone i indkomstskat. Havde man kendt risikoen for, at det kunne udvikle sig sådan, havde man næppe indført skatten, og man ville i hvert fald nok have sikret sig et mere rimeligt loft ved at skrive det eksplicit ind i Grundloven f.eks. i tilknytning til 73, der taler om»ejendomsrettens ukrænkelighed«, hvilket i øvrigt virker lidt komisk netop med den høje beskatning, der minder om konfiskation, in mente.»det skal kunne betale sig at gøre en ekstra indsats«, og»de bredeste skuldre må bære de tungeste byrder«er to gamle danske talemåder, som siger noget rammende om danskernes værdier, og som er en vigtig del af grundlaget for vores velfærd. Det første, at»det skal kunne betale sig at gøre en ekstra indsats«, er udtryk for, at det kun er ret og rimeligt, at man nyder frugten af sit arbejde. At der er en belønning for fliden og dygtigheden. Det andet,»de bredeste skuldre må bære de tungeste byrder«, er udtryk for solidariteten i samfundet - at de stærkeste også skal tage sig af de svageste. Begge dele ses som udtryk for retfærdighed. Solidariteten hænger i høj grad sammen med, at danskerne, i hvert fald indtil for nylig, har været en homogen befolkning etnisk, religiøst og kulturelt. Det har kunnet overkomme de forskelle, der trods alt har været f.eks. mellem by og land, mellem klasser og aldersgrupper.»belønnings-elementet«har været en del af grundlaget for at skabe det rige samfund, vi har i dag. Og det vi kalder»velfærdsstaten«, med en forholdsvis lige indkomst-fordeling og socialt sikkerhedsnet, er som udgangspunkt drevet af solidariteten. Der har traditionelt været en fornuftig balance. Men forudsætningen er flid og dygtighed, og at denne flid og dygtighed belønnes. Imidlertid er der særligt i de sidste år sket en forskydning, og der er kommet en ubalance, hvor»solidariteten«er blevet»tvungen«, og definitionen på de»svageste«er blevet mere og mere udvidet, så flere og flere skal have overført mere og mere indkomst, og der skal ansættes flere og flere mennesker til at»hjælpe«de svage. Der er sket en ændring i mentaliteten. Hvor det før oplevedes som en skam, hvis det var nødvendigt at leve på andres almisser, som man tog imod med taknemmelighed, opleves det ofte i dag som en selvfølge, at man bliver kompenseret og støttet, fordi ja, fordi det mangler bare, man er et»offer«, og man har»ret«! til at modtage. I takt med denne udvikling er beskatningen blevet hårdere og hårdere, og det opleves af mange i dag, at det ligefrem ikke kan betale sig at gøre en ekstra indsats. Flid og dygtighed belønnes ikke. Ofte opleves det som om, det ligefrem bliver straffet. Det kan have negative konsekvenser på kort sigt. Men de alvorligste konsekvenser er nok langsigtede, idet de værdier, man er opdraget og opvokset med, ikke ændres fra den ene -2-

3 dag til den anden, men tager tid, generationer, at ændre eller ligefrem nedbryde. Man kan frygte, at selvom tingene måske ændres til det bedre f.eks. gennem omfattende reformer og skattelettelser, så er»skaden allerede«sket de grundlæggende værdier er eroderet bort. Udviklingen i antallet af offentligt forsørgede og skattetrykket For at tage nogle konkrete tal til illustration af de bagvedliggende økonomiske forhold: Antallet af offentligt ansatte er siden 1970 fordoblet fra 405 tusinde til i dag knap 1 mio. Blandt gruppen af det, man normalt kalder den erhvervsaktive alder, år, er antallet af modtagere af overførsels-indkomst også steget og udgør ligeledes også ca. 1 mio. I dag er der således 2 mio. i den erhvervsaktive alder, der enten er offentligt ansat eller er på overførselsindkomst. Selv siden den borgerlige regering kom til i 2001 er antallet steget. Hvad angår skatten, finansieringen af de offentlig ansatte og de passivt forsørgede, så er skattetrykket fordoblet fra omkring 24% i begyndelsen af 1950 erne til i dag ca. 48%. Til sammenligning ligger f.eks. det amerikanske skattetryk på knap 29%. Problemet er ikke kun det samlede skattetryk, det er i høj grad, at beskatningen i Danmark i vid udstrækning retter sig mod arbejdsindkomst, og at der er en stærk progression i beskatningen (d.v.s. at der betales en højere procent i skat af den sidst-tjente krone f.eks. i modsætning til en proportional skat også kaldet»flad skat«, hvor der betales samme procent-sats). Marginalskatten for højere indkomster ligger på ca. 63% i Danmark, hvilket er betydeligt over OECD-gennemsnittet på 49% og langt over f.eks. USA og Schweiz med 43-44%. Det er også værd at bemærke, at f.eks. den del af skatten, der kaldes AMBI, arbejdsmarkedsbidrag, på 8%, kun betales af arbejds-indkomst og f.eks. ikke af dagpenge. Altså direkte rettet mod kun beskatning af arbejde. De lave indkomster I den lave ende af indkomst-skalaen medvirker det høje skattetryk sammen med de høje sociale overførsels-indkomster til, at det for mange almindelige, sunde og raske mennesker i den erhvervsaktive alder ikke kan betale sig at tage et arbejde. For flere hundrede tusinde vil det at gå fra offentlig, passiv forsørgelse til selvforsørgelse ved at tage et almindeligt arbejde betyde en decideret nedgang i indkomsten eller kun meget marginal fremgang. Det er en kombination af den hårde beskatning og de mange tilskud, der gør det. Ikke blot kan det ikke betale sig at gøre en ekstra indsats, det kan ikke betale sig at gøre en indsats overhovedet. Tværtimod. Og det er ikke fordi almindeligt ufaglært arbejde er specielt dårligt lønnet i Danmark. Faktisk er Danmark et af de lande i verdenen, hvor»lavtlønnede«er forholdsvis højtlønnet! Lønspredningen, d.v.s. forskellen mellem højtlønnede (typisk også højtuddannede) og lavtlønnede (typisk kort-uddannede) er i Danmark forholdsvis lille sammenlignet med andre EU-lande. Selv for avisbude er lønnen faktisk ganske god. På trods af den gode løn viste det sig for nylig næsten umuligt at finde danskere til at besætte jobbene som bud for de nye gratisaviser, og det har været nødvendigt at hyre bl.a. polakker til det. Altså 1 mio. mennesker i den erhvervsaktive alder og man kan ikke engang finde nogle snese, der vil tage det rimeligt vellønnede arbejde som avisbud! Det varsler ilde for en fremtid, der bliver præget af stigende globalisering, og hvor vi bl.a. skal konkurrere med de asiatiske lande. Sammenligner man de danske lønninger med f.eks. Kina eller Indien, så er timelønnen der for en ufaglært arbejder på 5-10 kr. I Danmark er den tyve gange så høj. Og de op mod 2 mia. kinesere og indere har næppe så fine fornemmelser, at de ikke vil tage et arbejde, hvor man måske skal stå lidt tidligt op. -3-

4 De høje indkomster NYT fra Dansk Samling Nr. 4 / 2006 (december) I den højere ende af indkomst-skalaen dominerer den hårde marginal-skat billedet. For at tage et eksempel: En yngre dygtig ingeniør, der bor og arbejder i Holbæk til en årsløn på 400 tusinde kr., får tilbudt en stilling i København til 475 tusinde kr. Den højere løn kræver også en ekstra indsats i form af mere arbejde, f.eks. 1 time mere om dagen. Før skat svarer den ekstra løn på 75 tusinde kr. til cirka 340 kr. pr. time. Ser man på billedet EFTER skat, er den samlede lønstigning på kun ca. 28 tusinde kr. p.a. svarende til 128 kr. pr. time. Indregner man den øgede transport-tid på ca. 1½ time pr. dag som en del af den mere tid, der bruges på arbejdet, så er timelønnen efter skat på ca. 50 kr. I eksemplet er der ikke taget højde for omkostninger og skattefradrag i.f.m. transporten. Men skal den yngre ingeniør også ud at anskaffe sig en bil (hvor der er lagt knap 200% på bilens pris i afgifter) til transporten til og fra arbejde, så er lønstigningen efter skat hurtigt spist op af transportomkostninger. Først skal han betale 2/3 i skat af lønstigningen, derefter skal han betale 2/3 af de resterende penge i skatter og afgifter på bilen. D.v.s. han betaler op mod 90% i skatter og afgifter, og beholder selv kun godt 10%, af den ekstra løn han fik for at gøre en ekstra indsats. Så det kan nærmest ikke betale sig for ham at tage mod stillingen, selvom lønnen umiddelbart så tillokkende ud. Det kan ikke svare sig for ham at gøre en ekstra indsats. Eksemplet er grotesk, men helt almindeligt for mange mennesker i dagens Danmark. Der er ikke incitament til at arbejde mere i Danmark, hvilket da også afspejles i statistikker over arbejdstid, der viser, at de danskere, der er i beskæftigelse, arbejder betydeligt færre timer pr. år end i andre lande (1500 timer pr. år mod 1700 timer, der er OECD-gennemsnittet). Dette bl.a. fordi den høje marginalskat gør det uattraktivt at yde en ekstra indsats i Danmark. Hvis ikke nu, hvornår så? Den danske økonomi er generelt god.»det går ufattelig godt«, som Poul Schlüter sagde i sin tid. Udlandsgælden er væk. Der er høj eksport. Lav inflation og rente. Pæn vækst. Selvom der er mange udenfor arbejdsmarkedet, som modtager overførselsindkomst, så er der trods alt også mange indenfor arbejdsmarkedet som bidrager til produktionen. Den økonomiske situation i Danmark kan ikke blive meget bedre, end den er nu. Hvis vi ikke nu er i en situation, hvor der kan og bør gives skattelettelser, hvornår så? Det er skuffende, at en borgerlig-liberal regering med Venstre og Konservative, der siden 2001 har haft flertal med støtte fra Dansk Folkeparti, ikke har gennemført markante skattelettelser, men stort set begrænset sig til at opfinde udtrykket»skattestop«, der blot er status quo, som ophøjes til et helligt princip. Det er vel også udtryk for en (måske rigtig) fornemmelse hos regeringen af, at skattelettelser særligt på de høje indkomster kombineret med reduktion af bl.a. overførsels-indkomster vil kunne koste vælgere, fordi en stor del af vælgerne på den ene eller anden måde har snabelen nede i kassen og er blevet det, der meget passende kaldes velfærds-junkier. Men det er også udtryk for en utilstrækkelig fornemmelse for, at det i bund og grund er uretfærdigt, at flid og dygtighed ikke belønnes mere, end det gør, og at denne uretfærdighed i sidste ende virker nedbrydende på de grundværdier, der egentlig har skabt vores rigdom og velfærd, og dermed i sidste ende også nedbryder muligheden for fortsat rigdom og velfærd i fremtiden. Det ER et problem, at det, der burde være en dyd flid og dygtighed efterhånden virker nærmest dumt. Den høje skat er et problem i dag, og med de udfordringer, vi står overfor i fremtiden, tegner det endnu værre. -4-

5 Mørke skyer i horisonten NYT fra Dansk Samling Nr. 4 / 2006 (december) Hvis ikke nu, hvornår så? Hvis ikke det er muligt i dag, hvor det går forholdsvis godt, at indrette sig fornuftigt og»retfærdigt«i økonomisk og skattemæssig henseende, så synes det umuligt i fremtiden. Og meget tyder på, at vi allerede er havnet i en ond cirkel, som bliver vanskelig at bryde for at kunne klare fremtidens udfordringer, der, ud over stigende globalisering og teknologisk udvikling, vil byde på demografiske udfordringer i Danmark. Det gælder i form af»stigende ældrebyrde«, og af indvandrere, der dårligt kan integreres og som naturligt nok ikke medbringer den solidaritet med danskerne, som danskerne ellers nærmest er»født med«. Ældrebyrde Ændringen i den aldersmæssige sammensætning af den danske befolkning vil i de kommende årtier i stigende grad give et pres på økonomien og velfærden. Forholdet mellem andelen af ældre, der skal passes og forsørges, og af yngre, der skal passe og forsørge, ændrer sig markant.»ældrebyrden«betyder, at mens der i 1950 var 5 beskæftigede for hver person over 60 år, er tallet i dag 3, og det falder yderligere til 2 i år Særligt gruppen af meget gamle, dvs. 80 år og ældre, vil vokse markant. Da disse aldersklasser er relativt udgiftstunge, vil det sætte de offentlige budgetter under pres, og dermed vil der også være en tendens til stigende og ikke faldende skatter. Og presset vil ikke ske nøk for nøk, men vokse accelererende og eksponentielt. Der er nogen, der har lidt besvær med udtrykket»ældrebyrde«. Det er vel ud fra en betragtning a la:»at de gamle har knoklet hele livet og opbygget vores samfund, og så må det vel være rimeligt, om vi, der har nydt godt af deres hårde arbejde, kan gengælde med lidt pension og omsorg på deres gamle dage«samtidig med, at man har et billede på nethinden af sin gamle nøjsomme bedstefar og bedstemor, der deler bolsjer ud og er så rare. Billedet er måske sandt ud fra en personlig vinkel overfor de ældre i ens egen familie. Men det er det ikke set i et bredere perspektiv. Og hvis det tidligere har været sandt i det bredere perspektiv, så er det det i hvert fald ikke mere. Kendsgerningerne er, at de generationer, der f.eks. over de næste 10 års tid går på pension, vil komme til at modtage betydeligt mere, end de nogensinde har ydet. Det er ikke folk, der er nedslidte og kun lever få år på pension, før de dør. Det er folk, der generelt er sunde og raske, mange af 68 erne, der altid har fået det hele serveret. De har de største formuer, og deres største problem er ikke nedslidning, men hvordan de skal bruge al deres energi, og hvordan de skal få brugt deres efterløn, pension og deres formuer på lange udlandsrejser, golf eller 1.cru vine. Hvis de unge flittige og dygtige føler, de bliver taget ved næsen af de ældre generationer, så er der ikke noget at sige til det, for det bliver de. Den urgamle solidaritet mellem generationerne, de unge og de gamle, er så småt ved at smuldre, hvis den ikke allerede er borte - ubalancen er for stor til at solidariteten kan opretholdes. Indvandrere og integration Når de kommende årtier vil betyde flere ældre, der skal passes og forsørges, og færre til at passe og forsørge dem, kan de sidste årtiers tilgang af indvandrere til Danmark synes som ressourcer sendt fra himlen. Som løsning på problemet. Imidlertid står det mere og mere klart, at indvandrerne for en stor dels vedkommende bidrager til problemerne i stedet for til løsningen af dem. En stor del af indvandrerne kan ikke forsørge sig selv og slet ikke forsørge andre. Fejlopfattelsen, at de skulle være en berigende ressource, skyldes bl.a. en ideologi om»lighed«alle er lige, lige gode, lige kloge o.s.v. Så når der ankom en pakistaner, så var problemet blot noget lidt sprogligt og uddannelsesmæssigt, -5-

6 og var kun et overgangsproblem, der hurtigt kunne overvindes. Hvis ikke de bliver fuldt integreret med uddannelse og fast arbejde i 1. generation, så bliver de det i hvert fald i 2. generation. Det har været en opfattelse, at»integration«var en forholdsvis hurtig, lineær, positiv, fremadskridende bevægelse. Hvor man i løbet af en generation eller to ville gå fra at være fremmed, ikke-integreret til at være fuldt integreret 100% dansk. Men det har ikke holdt stik. 2. generations-indvandrerne er om muligt en endnu større byrde end 1. generations-indvandrerne. Og nu står vi med 3. generations-indvandrere, der på trods af, at de går i»verdens dyreste folkeskole«(hvor man ganske vist ikke får fuld valuta for pengene), med stor sikkerhed kan forudsiges, ikke at kunne bidrage positivt til samfundet: En meget stor del af dem kan ikke klare en simpel afgangsprøve fra folkeskolen det viser en række undersøgelser. Og kan man ikke det, og kan man ikke overholde selv minimums-krav om ordentlig opførsel, så kan man altså ikke klare sig på arbejdsmarkedet i dagens Danmark. Og slet ikke i fremtidens Danmark, hvor der tales om globalisering og videnssamfund. At indvandrerne og den integration, der efterhånden for manges vedkommende forekommer udsigtsløs, er et problem og ikke en løsning, er, om muligt, værre end den stigende ældrebyrde. Det fremgår bl.a. af udtalelser fra økonomiprofessor og medlem af regeringens Velfærds-kommision, Nina Smith:»I forhold til integrationen af fremtidens efterkommere står vi med et problem, der er langt sværere at løse end den demografiske udvikling med det stigende antal ældre.«formanden for Velfærds-kommisionen, Erik Bonnerup siger tilsvarende:»man har været naiv og tænkt, at de jo har været her hele tiden, og de har lært dansk, så de skal nok klare sig. Derfor er det meget nedslående, når det så går den forkerte vej. Ikke mindst fordi gruppen af efterkommere vokser kraftigt de kommende år. Det stiller os over for helt nye udfordringer, som kræver helt nye løsninger. Og desværre ser jeg ikke særlig optimistisk på vores evne til at løse dem.«det er trist, men i det mindste også befriende en sjælden gang at høre sådanne udtalelser fra eksperter, fordi de siger, det mange almindelige mennesker med deres sunde fornuft og iagttagelses-evne i behold også kan konstatere. Man kunne ønske, at folketinget i almindelighed og regeringen i særdeleshed også hørte efter, hvad der blev sagt og tog konsekvensen i form af f.eks. repatriering. I stedet bruger man endnu flere ressourcer på»integration«ressourcer, der tidligere har vist sig spildt. De smider gode penge efter dårlige. Regeringens manglende vilje til forandring Er jeg mon blot en sortseer? Hvis den høje skat er et problem, så kan man vel bare sætte den ned? Hvis overførsels-indkomsterne er et problem, kan man vel bare fjerne nogle af dem eller sætte dem ned? Hvis indvandrerne er en byrde og ikke en gevinst, kan man vel bare sende dem hjem? Jo, det skulle man mene. Men det sker bare ikke. Regeringen siger, den vil give skattelettelser,»hvis der bliver råd til det«. Jeg mener, for det første, det ikke er et spørgsmål om der er råd til det eller ej. Den høje skat er umoralsk og destruktiv og skal derfor sættes ned uanset hvad. For det andet, der er råd til det»pengene fosser ind i statskassen«. For det tredje, hvis der ikke er råd til det, fordi midlerne skal anvendes på offentligt forbrug og overførselsindkomster, så må man skære ned på det, og derved skabe luft til at kunne give skattelettelser. Men det sker bare ikke. -6-

7 Blot antydningen af, at der skal bruges lidt færre penge på et enkelt område, udløser et ramaskrig fra velfærds-junkierne godt bistået af aktivister, fagbevægelsen, de socialistiske partier og medierne, som man så et eksempel på for nylig, da der skulle være lidt budget-justeringer i en århusiansk børnehave. Og regeringen, og ikke mindst Dansk Folkeparti, demonstrerede ved samme lejlighed manglende evne, mod og vilje til for alvor at sætte sig op mod det. Ja, jeg er lidt sortseer. Det er nemt nok at få øje isbjerget forude, og det er nemt at skifte kurs, men man vil bare ikke. Velfærdsjunkierne og pladderhumanisterne har flertallet og bestemmer skibets kurs. Og da man ikke kan stemme sig til det med sin stemmeseddel, kan man, som i det gamle DDR,»stemme med fødderne«og finde et andet sted at bo og arbejde. Eller man kan»stemme med bagen«, sætte sig ned og lade sig forsørge af det offentlige eller i hvert fald ikke arbejde for meget. Måske kan man i mellemtiden håbe på, at velfærds-junkierne kan få øje på isbjerget, når vi kommer tættere på, og håbe på, at det ikke er for sent da at skifte kurs. Indtil da kan man så nyde orkestret og champagnen og så bare håbe, det går. Hans M. S. Christensen er økonom, og hans artikel er et bidrag i den løbende udvikling af Dansk Samlings holdningskatalog. Et aktivt folkestyre Af Erik Dyring-Olsen Det mulige er ikke altid det nødvendige Politik er det muliges kunst siger politikerne efter endt arbejde med at strikke politiske forlig sammen. I praksis betyder det at politikerne på forhånd accepterer den laveste fællesnævner. Og det er de ligefrem stolte af. Den nu afdøde franske socialist Francois Mitterand sagde det anderledes:»politik er kunsten at gøre det nødvendige muligt.«det er unægteligt mere ambitiøst men også langt sværere. Men det må være mere rigtigt at sigte efter dette mål. Vi mennesker må da gerne som digteren Robert Browning har skrevet»stræbe efter at overgå vor rækkevidde.«det er ikke altid rigtigt at blive ved jorden, selv om det er vor Grundtvigs ord. Vi må også gerne»stræbe«, når det gavner. Udover nævnte»laveste fællesnævner«benytter vore politikere sig også af en anden floskel:»intet over og intet ved siden af Folketinget!«Dette er naturligvis forkert af den indlysende grund at der er noget over Folketinget nemlig Grundloven, som netop klart deler magten op i tre dele: Den lovgivende magt (folketinget), den udøvende magt (regeringen) og den dømmende magt (domstolene). Dette er selve meningen med demokratiet/folkestyret at magten skal deles for at blive kontrolleret. Folketingets medlemmer vil regere I praksis er der eksempler på at det er folketinget, der står over regeringsudøvelsen. Eet af disse eksempler er den såkaldte Tamil-sag, hvor Folketingets partier optrådte helt i strid med Grundloven som både regering og domstol. Problemet er vel at Folketingets medlemmer både kan være lovgivere og i regering samtidig. Der sker med andre ord en magtsammenblanding, som er i strid med -7-

8 Grundlovens ord og ånd. Dette problem kan let løses ved at gøre som i Norge, hvor det ikke er muligt både at være i Stortinget (parlamentet) og i regeringen samtidig. Hvordan styrkes folkestyret? Dansk Samling har i hele sin levetid været optaget af, hvordan folkestyret kan styrkes. Denne optagethed skyldes helt klart vor grundlæggende skepsis over for den måde, parlamentarismen forvaltes på. Derfor har Dansk Samling i tidens løb forsøgt sig med flere interessante men desværre også ugennemførlige forslag. Et af dem gik ud på at indføre et folkevalgt system startende med sognet, over kommune og amt til landsstyret. Det var et velment forslag men det var ikke praktisk gennemførligt så Dansk Samling opgav at gå videre ad den vej. Nye veje til et aktivt folkestyre kan indeholde en kombination af direkte valg af statsministeren og flere folkeafstemninger om principielle spørgsmål. Derved reduceres og afgrænses parlamentarikernes rolle. Og statsministeren står over for folket som den synligt ansvarlige person. Systemet er kendt fra den franske forfatning i 1958 og 1962/De Gaulles femte republik. Danmark har relativt gode erfaringer med at benytte folkeafstemninger først og fremmest i EF/EU-spørgsmål. Politikerne kan ikke lide disse folkeafstemninger, som ofte går det parlamentariske flertal imod. Netop derfor er folkeafstemninger en god ting. Folkeafstemninger kan nemlig tøjle parlamentarikerne, når de går for vidt i forhold til deres mandat fra vælgerne. Der er derfor al mulig grund til at benytte sig af flere folkeafstemningsområder i lighed med Schweiz. Det kræver naturligvis, at vælgerne forud har sat sig grundigt ind i, hvad der skal stemmes om. Det skal erkendes at her kniber det. De hidtidige folkeafstemninger er mere reklame/propaganda/ensidig påvirkning end egentlig debat med vælgere som deltagere. Det er utilfredsstillende og kan være direkte skadeligt for såvel folkestyret som for landets og folkets fælles interesser. Et løsningsforslag Før vi anbefaler at supplere vort repræsentative demokrati med flere folkeafstemningsområder må vi derfor finde frem til en model, som giver en høj grad af sikkerhed for at alle, der vil være med i et aktivt folkestyre også bliver taget med på råd og kan deltage i grundige debatter. Løsningen kan være at genoplive de nu slumrende vælgerforeninger. I praksis er det således, at disse vælgerforeninger er blevet til partiforeninger, hvis eneste opgave er at opstille kandidater til kommunevalg, regionsvalg og folketingsvalg. Når disse foreninger en sjælden gang kalder sammen til debat kommer der højst 10 % af medlemmerne som i forvejen kun er en lille del af hele vælgerskaren. Derfor dette forslag: Lad partiforeningerne bestå som det, de er partiernes redskaber. Opret én vælgerforening i hver kommune eller storkreds (Hovedstaden). Alle vælgere er automatisk passive medlemmer af vælgerforeningen. Ønsker de at være aktive betaler de et kontingent, der går til at arrangere debatmøder. -8-

9 Der vælges en bestyrelse for hver vælgerforening. Bestyrelsen kan naturligvis blive sammensat helt anderledes end den parlamentariske sammensætning i området. Vælgerforeningernes bestyrelser er altså ikke nødvendigvis parlamentarisk korrekt sammensatte. Men det er vel også underordnet. Formålet med disse nye tværpolitiske vælgerforeninger er at få en debat i gang. Og den er nu en gang mere interessant og levende, når der er flere politiske anskuelser repræsenteret. Vi kender det fra bl.a. de tværpolitiske anti-eu-foreninger, som er bredt sammensatte, men hvor en fri debat florerer i fuldt omfang. Kort og godt: Det er vigtigt, at det parlamentariske styre suppleres med en model, der tilsammen skaber mere folkestyre end hidtil. Det kræver en stor indsats af vælgerne og en positiv indstilling fra den politiske elite. Men som Dansk Samling tidligere har anført:»hvis du ønsker en ny politik må du selv være med til at skabe den!«de latterlige - tale ved Den Sønderjyske Sten af Marianne Wagner»Det var Aften eller Nat og det stormede. Moder krøb rystende sammen ved Bro er Aages Vugge, og hun maa være sprungen hastigt ud af sin Seng, for jeg sér hende i Natkjole med det lange Haar med sine alsiske piger rundt om sig og os, der skreg. Og Pigerne skælvede, saa de knap kunde holde os i Armene, og alle Døre stod aabne og klaprede og et Vindu skønt vi næsten intet havde paa. Paa Gaden var der trampende Trin af mange, hastige Fødder og Signaler af Angstfulde Horn. - Hvad er der hvad er der dog Mo er? Skreg vi. - Det er de Danske, som flygter, sagde Mo er med sin frysende Stemme, og vi græd højt op, mens de alsiske Piger jamrede som to Hunde, og vi hørte bestandig, bestandig Folk, der løb paa Gaden, og Tropperne, der ilte, og Hornene fjern og Hornene nær gennem Stormen. Jeg tror, at dette ene Billede af Flugt og Hast og Skændsel har været nok til at gennemtrænge hele mit Liv. Jeg føler endnu dets Minutters Angst i min Pen, naar jeg skal skildre Sammenstyrtning, Tilintetgørelse, Død, Ruin.«Således beskrev forfatteren Herman Bang i forordet til bogen Tine Danmarks nederlag til Preussen i 1864 og tabet af Sønderjylland. Det er ikke kun en beskrivelse af krig set gennem et lille barns øjne, det er en beskrivelse af uoverkommeligt tab, og det er på grund af dette tab, at vi i Dansk Samling hvert år mødes i Dyrehaven ved den Sønderjyske Sten. Dette år er der oven i købet endnu mere sørgeligt at mindes, for i år er det 60 år siden, at den danske regering efter Tysklands nederlag i anden verdenskrig - takkede nej til englændernes tilbud om at modtage det tabte Sønderjylland med eller uden folkeafstemning. Måske forpassede Danmark med dette nej for altid muligheden for en genforening. For ikke nok med at man med afvisningen nægtede vore landsmænd at blive en del af Danmark, man satte også gang i en sindelagsændring, idet danskerne både nord og syd for grænsen tabte modet og åndeligt sagde farvel til Sydslesvig. Man hører i dag ofte selv -9-

Dansk Samlings grundsyn

Dansk Samlings grundsyn Dansk Samlings grundsyn Vedtaget af Dansk Samlings landsråd, Nyborg den 2. oktober 2010 Dansk Samling forkynder ingen -isme og repræsenterer ingen ideologi. Dansk Samling kender sig hverken som højre-

Læs mere

Marxismens gode sider og kapitalismens værste

Marxismens gode sider og kapitalismens værste Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 204 Offentligt Fra: Niels Jørn Krog Organisation: Adresse: Svalerodsvej 5 Postnr: 9800 Hjørring EMail: svalerodsvej5@stofanet.dk Telefon: midl. 82432782-98902345 mob.61713146

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 105. møde Tirsdag den 9. september 2014 kl. 9.20 Dagsorden 1) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 200: Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven.

Læs mere

Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI. Kim Ursin

Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI. Kim Ursin Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI Kim Ursin Samfundet Omkring Os er udgivet af DaMat v/ Kim Ursin Bonderup Østergade 15, Bonderup 9690 Fjerritslev. E-mail: kim@damat.dk. Hjemmeside: www.damat.dk

Læs mere

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 18. møde Torsdag den 13. november 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om

Læs mere

Grafik:Emma Arfelt Redaktion: isak Krab Koed, Daniel Borup Jakobsen, Nanna Østergaard, Rasmus Vangby Tekst og redigering: Andreas Oxholm

Grafik:Emma Arfelt Redaktion: isak Krab Koed, Daniel Borup Jakobsen, Nanna Østergaard, Rasmus Vangby Tekst og redigering: Andreas Oxholm 03 Redaktørens klumme 04 Formanden har ordet 05 Interview med Stop krigen mod Libyen 09 Krigen i Libyen v. Isak Krab Koed 13 Duellen Kan liberalismen gradbøjes 18 Reportage fra Introkurset 20 Hvis jeg

Læs mere

Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom

Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom Nyt fra November 2006 Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom I Danmark har forældrenes indkomst kun ringe betydning for, hvilken levefod børnene den dag de bliver voksne har udsigt

Læs mere

Dagpenge. Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke

Dagpenge. Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke Dagpenge Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke Den bedste tryghed skabes ved at der er arbejde og uddannelse til alle. Dette opnås bedst gennem en grøn omstilling af økonomien, hvor vækst

Læs mere

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET?

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? 1 Indhold Nanna Westerby (Cevea) Hvordan vinder vi valget? 3 Jesper Petersen (Socialdemokraterne: Sammenhold, snusfornuft og socialdemokratiske værdier 4 Peter

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

Linjeret ÅRSRAPPORT. for udsatteområdet. - kladden til en ny forståelse - Landsforeningen af VæreSteder & SVID. 2o11

Linjeret ÅRSRAPPORT. for udsatteområdet. - kladden til en ny forståelse - Landsforeningen af VæreSteder & SVID. 2o11 Linjeret ÅRSRAPPORT for udsatteområdet - kladden til en ny forståelse - Landsforeningen af VæreSteder & SVID 2o11 Linjeret Årsrapport 2011 for udsatteområdet - kladden til en ny forståelse - Landsforeningen

Læs mere

Danmark i et større perspektiv

Danmark i et større perspektiv Danmark i et større perspektiv Det Danmark jeg drømmer om Anders Samuelsen 1. udgave, 1. oplag, 2015 Layout Jette Tosti Trykt hos Skive Offset ApS www.liberalalliance.dk Indhold 4 10 13 17 21 25 INDLEDNING

Læs mere

NR. 248 Januar 2014 SKIFERGAS - NEJ TAK LÆS OGSÅ OM: SAP og Enhedslisten. Kontanthjælpsreformen. Erfaringer fra Norge

NR. 248 Januar 2014 SKIFERGAS - NEJ TAK LÆS OGSÅ OM: SAP og Enhedslisten. Kontanthjælpsreformen. Erfaringer fra Norge SI NR. 248 Januar 2014 SKIFERGAS - NEJ TAK LÆS OGSÅ OM: Kontanthjælpsreformen SAP og Enhedslisten Erfaringer fra Norge FRA REDAKTIONEN Skifergas, kontanthjælpsreform og norsk venstrefløj Beboere i hovedstadsområdet

Læs mere

Om Lissabon-traktaten

Om Lissabon-traktaten Om Lissabon-traktaten Af Adam Wagner Anders Fogh Rasmussen har nu skrevet sig ind i rækken af statsministre, der med fiflerier eller ligefrem med løgne har drevet Danmark endnu længere ind i Unionen, som

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

RADIKAL 7. 30. sept. 2004 POLITIK. Niels Helveg Petersen om Irak SIDE 3. Stort landsmødetema SIDE 4 10

RADIKAL 7. 30. sept. 2004 POLITIK. Niels Helveg Petersen om Irak SIDE 3. Stort landsmødetema SIDE 4 10 RADIKAL 7 POLITIK 30. sept. 2004 Niels Helveg Petersen om Irak SIDE 3 Stort landsmødetema SIDE 4 10 FORMANDEN SKRIVER En stærk dagsorden Af Søren Bald, landsformand I EFTERÅRET 2001 passerede Det Radikale

Læs mere

Problemformulering. Teori og Empiri

Problemformulering. Teori og Empiri 1 Motivation Jeg vil med mit projekt beskrive konflikten mellem regler og rettigheder på familiesammenføringsområdet. Regeringen har givetvis skærpet reglerne for at undgå, at mennesker af fremmed herkomst

Læs mere

3. møde. Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1. Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem).

3. møde. Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1. Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem). Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1 Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem). 3. møde Torsdag den 7. oktober 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

83. møde. Onsdag den 27. april 2011 (D) 1

83. møde. Onsdag den 27. april 2011 (D) 1 Onsdag den 27. april 2011 (D) 1 83. møde Onsdag den 27. april 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Helbredende arkitektur. Ansvarshavende redaktør. 6 Vores politik må være god nok. Redaktionssekretær.

Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Helbredende arkitektur. Ansvarshavende redaktør. 6 Vores politik må være god nok. Redaktionssekretær. Indhold C-Nyt Nr. 1 30. årgang 2011 Ansvarshavende redaktør Morten Weiss-Pedersen Redaktionssekretær Lis Gregersen I redaktionen Flemming Hansen C-Nyt s adresse Kåsvænget 11, Strib 5500 Middelfart Telefon

Læs mere

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO ***********************************

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** Den 29. november 2000 INDLÆG TIL FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** I LO s love har vi en formålsparagraf. Den siger bl.a.,

Læs mere

Den store regeringsrokade Tæt på de konservative ministre

Den store regeringsrokade Tæt på de konservative ministre Politisk Vi sikrer fremtiden! En debat om skattelettelser og velfærd Interview med Henriette Kjær og Henrik Sass Larsen Økonomi Interview med Lene Espersen Voxpop Stemmer fra gaden og bagland Den store

Læs mere

Stop fleks- og førtidsreformen! Nr. 14 16. årg. 2012 7. juli - 3. august Støttepris 20 kr. TEMA: Reformerne af bordet!

Stop fleks- og førtidsreformen! Nr. 14 16. årg. 2012 7. juli - 3. august Støttepris 20 kr. TEMA: Reformerne af bordet! Fra Folkets Parlament, Rådhuspladsen København, 4. juni 2012 Stop fleks- og førtidsreformen! Nr. 14 16. årg. 2012 7. juli - 3. august Støttepris 20 kr. TEMA: Reformerne af bordet! Skriften på væggen s.

Læs mere

Velkommen til Teknologirådets website om teknologi og tid.

Velkommen til Teknologirådets website om teknologi og tid. Teknologi og tid Debatoplæg De 4 debat-aftener Referater og oplæg fra de 4 debataftener Elektronisk konference Velkommen til Teknologirådets website om teknologi og tid. Supplerende Artikler Links Teknologi-rådets

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz Det Gode Samfund Danmark & Schweiz 2013 Foreningen Det Gode

Læs mere

demokrati Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

demokrati Opgaver på www.undervisningsavisen.dk En undervisningsavis fra og 2005 demokrati Elever vil ha indflydelse Stemmer fra gaden Medier og magt Det nye danmarkskort EU - muligheder og begrænsninger Demokrati i andre lande Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere