Referat af ordinære generalforsamling onsdag 7. oktober 2009 Skt. Annæ Gymnasium

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinære generalforsamling onsdag 7. oktober 2009 Skt. Annæ Gymnasium"

Transkript

1 Referat af ordinære generalforsamling onsdag 7. oktober 2009 Skt. Annæ Gymnasium Resolutionerne forefindes samlet i et selvstændigt dokument tilknyttet dette referat. Forslagene til vedtægtsændringer ligger som selvstændigt bilag. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen. Punkt 1: Valg af dirigent og hjælpedirigent Flemming Barfred, Hyltebjerg Skole og Henrik Persson, Ålholm Skole blev valgt som dirigenter. Flemming Barfred erklærede herefter generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne. Punkt 2: Valg af referenter Bente Grønbæk Bruun og Lene Andersen blev valgt til referenter. Punkt 3: Vedtagelse af forretningsorden Den af bestyrelsen foreslåede forretningsorden blev vedtaget. Punkt 4: Formandens beretning Formanden konstaterede at den skriftlige beretning var udkommet rettidig. Formandens mundtlige beretning bliver aftrykt i KK. Formanden oplyste, at næstformand Ole Hein Christensen ikke deltog i generalforsamlingen, da han var indlagt på Rigshospitalet. Han sendte tanker og hilsner til generalforsamlingen. Generalforsamlingen blev herefter suspenderet for at give ordet til kampagnekoordinator Helle Gudmandsen for Hele Verden i skole. Efter Helle Gudmandsens tale blev generalforsamlingen genoptaget. Punkt 4.1: Løn og arbejdstid Anna Bach, Øster Farimagsgades Skole, fremlagde resolutionsforslag nr. 1 og gjorde brugerne af pædagogisk Center opmærksom på, at de havde ret til den bedste tænkelige biblioteks og it- betjening. Hun repræsenterede en minoritet af KLFs medlemsskare, bibliotekarer, og arbejdsaftalen havde bevirket en forringelse af deres arbejdsvilkår og meget forskellige forhold på skolerne. Som eksempel fremhævede hun, at det elevbestemte timetal til administrationsarbejde frit kunne skæres ned og erstattes med åbningstid. Det administrative arbejde kunne så udføres i åbningstiden. De fik heller ikke tid til faglig ajourføring, og der var skoler, hvor bibliotekarer ikke fik tid til at deltage i distriktssamarbejdet og med CI. KLFs manglende aftale betød, at tillidsrepræsentanterne havde svært ved at forhandle en ordentlig aftale til bibliotekarer- 1

2 ne, da det jo ikke var alle, der kendte til de mange facetter i deres arbejde. Der var endvidere rygter om udmeldelse af både DLF og KLF. Hun opfordrede bestyrelsen til at genoverveje at indgå en aftale på området for at udrydde de store forskelle og urimelige varianter af lokalaftaler. Lola Broe, Nyboder Skole, fremsatte på vegne af lærerne i taleklasserækken resolutionsforlag nr. 2. Taleklasserækken på Nyboder Skole var indtil for nylig et 20 stk. 2 tilbud til børn med svære tale- og sprogproblemer. Ved ændringen af arbejdstidsaftalen havde lærerne fået samme arbejdsvilkår, som de øvrige lærere på skolen, mens lærerne på specialskolerne havde bibeholdt en væsentlig bedre arbejdstidsaftale. Arbejdet på specialskolerne og i taleklasserækken var fuldstændig det samme, og de ønskede at foreningen arbejdede for ens arbejdsvilkår indenfor specialundervisningen. Inge Thomsen, bestyrelsen, støttede på vegne af bestyrelsen det fremsatte resolutionsforslag fra Nyboder Skole. Bestyrelsen ville arbejde for ens vilkår for specialundervisning. På kongressen var det blevet fremført, at arbejdstidsaftalen for 2008 var en overvældende succes, men hun kunne godt forstå, at både bibliotekarer samt lærerne i taleklasserækken havde en anden opfattelse. Bestyrelsen kunne ikke love, at arbejdsvilkårene ville blive ændret, men der skulle foretages en evaluering af hele arbejdstidsaftalen. Aftalen skulle være udgiftsneutral, og hvis forholdene skulle ændres, ville det betyde en omfordeling af ressourcer. Jan Kyrsting, Sønderbro Skole, spurgte til lærernes reguleringsordning og ønskede oplyst om lærerne skulle tilbagebetale løn, såfremt lønudviklingen på det offentlige arbejdsmarked blev bedre end på det private arbejdsmarked. Han følte, at lærerne blev hængt ud i pressen og refererede til en undersøgelse, som Rambøll og undervisningsministeriet havde foretaget. Det fremgik af undersøgelsen, at lærerne underviste godt 14 timer ugentlig. Hvad havde bestyrelsen tænkt sig at gøre i den sammenhæng? Undersøgelsen var en hån mod lærerne, og Jan Kyrsting ønskede oplyst, hvordan kongressen havde forholdt sig til problematikken. Jan Maslak, bestyrelsen, gav tilsagn til skolebibliotekarerne om, at deres resolution ville indgå i bestyrelsens evaluering af arbejdstidsaftalen. Bestyrelsen forstod godt, at bibliotekarerne ønskede nogle rammer og reguleringer på deres område, således at de kunne få nogle mere hensigtsmæssige arbejdsvilkår. Skolernes forskellige økonomiske forhold kunne resultere i meget forskellige aftaler på skolerne. Der var endvidere forståelse for, at det kunne være svært for tillidsrepræsentanten at forhandle en aftale på plads på området, men det var også skolebibliotekarernes opgave at klæde tillidsrepræsentanten på til opgaven. Bestyrelsen var enig i, at de skulle have mulighed for at udvikle deres kompetencer via distriktssamarbejdet. De forskellige lokalaftaler kunne bevirke, at det blev svært at justere arbejdstiden, så rammerne blev rimelige for alle. Det var derfor en væsentlig opgave at få meldinger, som kom fra skolerne, således at foreningen fik mulighed for at tage udgangspunkt i disse og sørge for mere ensartede principper og rammer for deres arbejde. Bestyrelsen ville evaluere aftalen, men kunne ikke give nogle 2

3 garantier. Formanden supplerede Jan Maslaks indlæg og sagde til skolebibliotekarerne, at det var vigtigt at rejse dette som en fælles diskussion på hver enkelt skole, hvor man forholdt sig til forventningerne til pædagogisk servicecenter. Det var en del af professionaliseringen, at lærerne diskutere overordnede læringsmæssige holdninger, og hvordan skolen skulle indrettes. Dette skulle lederne også forstå, og det havde måske knebet nogle steder. Denne diskussion ville bestyrelsen også tage, men det var svært at få ens forhold, fordi skolerne havde forskellige økonomiske forhold. Formanden var opmærksom på, at de som gruppe var kommet i klemme ved arbejdstidsforhandlingerne men beklagede, hvis det resulterede i, at de meldte sig ud af foreningen. Han opfordrede i stedet til, at man brugte de arenaer, man havde til at diskutere og påvirke forholdene. Til Jan Kyrsting sagde formanden, at tal i forhold til undervisning først var kommet frem efter kongressens afslutning. Rambøl havde lavet undersøgelsen for undervisningsministeriet og havde spurgt kollegaer. De har sikkert lavet nogle regnefejl i forhold til frikvarterer og arbejdsuger. Det kunne formanden kun beklage, men det var den politiske virkning, som var interessant. Bertel Haarder havde taget undersøgelsen til efterretning og skoleledernes formand Mogens Balle havde sagt, at mødevirksomhed var en vigtig del af den nye lærerkultur og en del af arbejdstidsaftalen, at lærerne forberedte sig i teams. Der havde ikke efterfølgende været nogle kommentarer fra Bertel Haarder, så formanden havde ikke tænkt sig at foretage sig noget i den forbindelse. Dette måtte være en opgave for Danmarks Lærerforening, såfremt de fandt det væsentligt. Lola Bro, Nyboder Skole, gjorde opmærksom på statsministerens åbningstale, som bl.a. omhandlede afbureaukratisering. Var der så en mulighed for at komme af med elev- og handleplaner? På finansministeriets hjemmeside var det oplyst, at der var mulighed for at lave forsøg med anderledes handleplaner, og dette ville kunne give en besparelse på over 100 mio. Hun bad bestyrelsen, om at være opmærksom på dette område, og hvordan afbureaukratisering ville forme sig i praksis. Anna Bach, Østerfarimagsgades Skole, sagde tak for invitationen til dialog men påpegede, at det ikke var hende, der havde lavet aftalen, der skulle være udgiftsneutral, og som havde bevirket, at de blev skubbet ud i et hjørne. Det var ikke kun skolebibliotekarernes opgave at klæde tillidsrepræsentanterne på, men det var også foreningens opgave at finde ud af, hvad arbejdsopgaverne bestod i på biblioteket/pædagogisk center, så disse kunne danne grundlag for en udfordrende og forpligtende plan for arbejdet fremover og ordentlige lønvilkår. Hun var klar over skolernes forskellige økonomi, men dette stillede større krav til ens aftaler, så den enkelte fx fik tid til samarbejde. Thomas Roy Larsen, Langelinieskolen, havde en kommentar til den skamroste arbejdstidsaftale. Han kom fra en lille og fattig skole, og aftalen havde været svær at implementere med de økonomiske rammer, skolen var underlagt. Og det var bl.a. gået ud over bibliotekarerne. Han undrede sig over, at man indgik en arbejdstidsaftale, hvor sikre kasse 2 timer var kasse 3 timer 3

4 på de skoler, hvor man har råd til det. Han syntes, at denne forskel på sigt kunne være problematisk og stod ellers til rådighed med eksempler. Susanne Lamberth, Skolen ved Sundet, oplyste, at hun kom fra Friluftskolen, som var en specialklasserække. Arbejdstidsaftalen byggede på tillid, dialog og samarbejde, som hun betegnede som smukke ord men ikke mere end det. Professionelt råderum havde hun haft hele sit arbejdsliv, og det kunne lærere godt finde ud af. Hun bakkede op om resolutionsforslag nr. 2, da specialklasserækken havde fået forringet deres arbejdsvilkår. De skulle arbejde mindst 110 timer mere uden at få at vide, hvad de ikke skulle udføre. Lærerne var ved at gå op i limningen. Formanden sagde til Susanne Lamberth, at det var trist, at de havde nogle arbejdsforhold, som påvirkede dem på den måde. Intentionerne i forhold til arbejdstidsaftalen var at sikre en mere jævn fordeling af lektioner mellem lærerne og få et loft på antallet af undervisningslektioner. Bestyrelsen var klar over, at dette var sket på bekostning af nogle andre, og at der her var et forhold, man skulle arbejde på, men det var ikke muligt at ændre i indeværende år. Til Jan Kyrsting sagde formanden, at reguleringsordningen godt kunne blive negativ. Reguleringsordningen skulle sikre, at de offentlige ansatte ikke fik et lønefterslæb i forhold til det private arbejdsmarked. Hvis der var lønnedgang på det private arbejdsmarked, kunne det resultere i en negativ reguleringsordning. Det blev drøftet i KTO, hvordan man kunne undgå en situation, hvor lærerne gik ned i løn, sådan at man fx i stedet kunne udskyde aftalte lønstigninger. Med hensyn til afbureaukratisering sagde formanden, at der muligvis kunne være tale om besparelser. Elevplaner/handleplaner have været drøftet på kongressen, og Bertel Haarder havde givet en åbning i forhold til justering af vejledningen i forhold til undervisningsplaner for elever i alle fag. Det var et område, man skulle arbejde videre på. Jan Maslak, bestyrelsen, sagde til Anna Bach, at der ikke var tale om et angreb i forhold til det, der var foregået på skolerne på deres område. Det fremsatte resolutionsforslag havde taget udgangspunkt i den gamle akkord. Men selv om man tog udgangspunkt i denne akkord, ville det stadigvæk være den overordnede og lokale økonomi, som lagde nogle retningslinier for det pædagogiske servicecenter. Hvis skolebibliotekarerne ville fremme bestyrelsens arbejde, skulle de selv få samordnet erfaringerne fra skolerne, som så kunne indgå i det videre arbejde. Inge Thomsen, bestyrelsen, forstod godt de grupper, som havde været på talerstolen vedr. deres arbejdsforhold. Der blev større og større spredning på skolerne. Så måtte man vurdere, hvad man ville med den næste arbejdstidsaftale. Der var kun mulighed for at justere i arbejdstidsaftalen i det første år. I 2011 havde man mulighed for at drøfte, om lærerne ville have denne aftale og måde at fordele arbejdstid på. Hun opfordrede medlemmerne til at evaluere aftalen, så bestyrelsen fik et overblik over og kunne diskutere, hvor det gik godt med aftalen, og hvor det ikke gik godt. Lars Sørensen, bestyrelsen, sagde, at reguleringsordningen var en del af et overenskomstre- 4

5 sultat, og som et flertal af medlemmerne stemte ja til i Reguleringsordningen var en del af lønstigningen på ca. 12 %, og som bliver udmøntet i forhold til lønudviklingen på det private arbejdsmarked. Man kunne glæde sig over, at reguleringsordningen kun udmøntede sig med 80 %. Når det gik godt på det private område, så fik man kun 80 % af lønfremgangen, til gengæld ville man også kun blive reguleret med 80 % af lønnedgangen. Han oplyste, at han havde stemt nej til arbejdstidsaftalen, og at aftalen havde været til urafstemning, hvor et flertal af medlemmerne havde stemt for aftalen. Han nævnte som eksempel, at Århus Kommune havde valgt en ensartet faktor for alle uafhængigt af, om man var specialklasselærer, børnehaveklasseleder eller lærer. Det var vigtigt at evaluere aftale, så urimeligheder kunne blive rettet. Dirigenten satte herefter resolutionerne til afstemning: Resolution nr. 1 fra bestyrelsen for Danmarks Skolebibliotekarer, lokalkreds København blev vedtaget. Resolution nr. 2 fra Nyboder Skole blev vedtaget. Punkt 4.2: Københavns Kommunes styrelse Ingen indtegnede talere. Punkt 4.3: Københavns Kommunes økonomi Jane Pilegaard, bestyrelsen, spurgte om elever fra 4u kunne få et enkelt engangsmateriale i dansk eller matematik i år? Rigtig mange skoler havde ikke penge til fx materialer, ekskursioner eller lejrskoler. Der var heller ikke midler til lærernes efteruddannelse. Regeringens skattestop siden 2001 havde medført et loft over kommunernes serviceudgifter, så selv om København havde penge, så var det ikke tilladt at bruge dem. Politikerne havde ønsker og initiativer, som de satte i værk, men det betød yderligere besparelser på kerneydelsen. Hun nævnte projektet Faglighed for alle, som KLF havde rost indholdsmæssigt, men ikke finansieringen af projektet og konsekvenserne heraf. Igen i år skulle der findes penge, primært fordi Børne-Unge udvalget ikke blev kompenseret fuldt ud for det stigende børnetal og væksten i udgifterne på specialundervisningsområdet. Budgetudmeldingsmodellen bevirkede, at skolerne blev afhængige af antallet af elever, og det ville skabe urimelige forskelle mellem skolerne. Hun kunne konstatere, at markedskræfterne fungerede fuldt ud, da en elev var = kr. Hvis man mistede 15 elever, så betød det, at skolen mistede over ½ mio. i driftsbudgettet. Når midler blev meldt ud som enhedspriser, så havde forvaltningen og politikerne ikke mulighed for at pege på konkrete besparelser på skolerne. Det var derfor skolerne selv, som skulle pege på besparelserne. Der var ikke længere tale om at skære ind til benet, men der var tale om at save helt ind til centralnervesystemet. Det bar ikke fornuftens præg, når der ikke var noget økonomisk råderum at prioritere i. Hvis lærerne skulle drive undervisningen på et anstændigt niveau, så var det vigtigt, at politikerne på Christiansborg og på rådhuset prioriterede skolerne økonomisk. Jane Pilegaard fremsatte på vegne af bestyrelsen resolutionsforslag nr. 3 vedr. budget. 5

6 Susanne Skaarup Nielsen, Nyboder Skole, fremsatte på vegne af lærerne i distrikt Indre By resolutionsforslag nr. 4. Hun spurgte, hvordan forsamlingen havde det, når der blev talt positivt arbejdsmiljø, trivsel og læring for alle. Lærerne i Indre by var ved at kaste op. De fysiske forudsætninger for at føre og lave undervisning var ikke til stede. Klasselokalerne var godt nok nyrenoveret men forældet og var ca km2. Eleverne fik hovedpine og blå mærker, og lærerne klagede over pladsmangel og kunne ikke komme rundt til den enkelte elev. Hun ville derfor anmode bestyrelsen om at råbe politikerne op, det var jo valgår og alle talte om det, men ingen gjorde noget. De fysiske forhold var for ringe, og en klasse fungerede bedst, når der ikke var for mange elever - maksimalt 24 - og man skulle også tænke på arbejdsmiljøet for eleverne. Hun refererede til gældende regler indenfor daginstitutionsområdet. Hvorfor var det regelsæt ikke gældende i skolen? De så med bekymring på udviklingen i København, hvor markedskræfterne var sat ind, og hvor elever var lig med penge. Det betød, at trængte skoler var nød til at hæve klassekvotienten for at økonomien kunne hænge sammen. Steen Achton, Sortedamskolen, fremlagde resolutionsforslag nr. 5, som omhandlede de enkeltintegrerede elever, der kostede en del tid til bl.a. konferencer, møder og skriverier. Det var tid, som blev brugt både af klasselærere og specialcenter. Den tid, specialcentret brugte på opgaven, betød så aflysning af en undervisningstime. Klasselæren havde ikke denne mulighed, hvis man fx havde 4 enkeltintegrerede elever i klassen. Det var for dem et spørgsmål om arbejdstid, men det var ikke muligt p.t. at justere i arbejdstidsaftalen, hvorfor bestyrelsen havde bedt ham om at rejse spørgsmålet under budgettet. Han så det som en indirekte erkendelse af det arbejdsgiversynspunkt, at der var tale om en kasse 2 opgave. Det var jo ikke meningen, at der skulle komme nye arbejdsopgaver ind i faktoren. Arbejdsopgaven var måske ikke ny, men hurtigt voksende, for det var forvaltningens klare politik at konvertere specialundervisning til normalundervisning. Når forvaltningen blev spurgt i forhold til overskridelse af budgettet, var svaret, at der ikke var tale om inkompetence, men at det var udefra kommende faktorer, så som stigning i børnetallet og en eksplosion i antallet af børn med diagnoser. Bodil Mul, Hyltebjerg Skole, fremlagde resolutionsforslag nr. 6 vedr. efter- og videreuddannelse. Som et led i skolernes udviklingskontrakter havde man fra centralt hold besluttet, at der skulle være et fælles indsatsområde, BUF- en attraktiv arbejdsplads. Lærerne havde krav på en medarbejderudviklingssamtale og en individuel handleplan. De enkelte arbejdspladser skulle afsætte midler til efter- og videreuddannelse. Dette kunne man kun støtte op om, men der burde også følge midler med til området fra centralt hold. Lars Sørensen, bestyrelsen, sagde, at bestyrelsen kunne støtte resolutionen fra Sortedamskolen vedr. tid til samarbejde mv. i forhold til enkeltintegrerede elever. Bestyrelsen var klar over, at arbejdsopgaven var voksende, og hvis opgaven skulle lykkes, krævede det rigtig meget tid, uddannelse og supervision. Han henviste til rapport om specialundervisning, som var udarbejdet af Niels Egelund. 6

7 Inge Thomsen, bestyrelsen, kunne støtte resolutionen fra tr erne fra Indre by vedr. maksimalt 24 elever i klassen. Det var ikke nok at begrunde resolutionen med for små klasselokaler. Hvad så med skoler, hvor klasselokalerne var store nok? Der var også pædagogiske argumenter for max. 24 elever. Bestyrelsen havde forståelse for resolutionen, men opfordrede til at slette begrundelsen. Vedr. regelsæt for indemiljø sagde hun, at bestyrelsen også kunne støtte dette punkt. På kongressen havde de hørt om indeklima herunder komfortometer, som målte, hvor meget ilt der var i klasselokalet. Det var smart, hvis man havde mulighed for at måle i klasselokalerne, for hvis der var mere ilt i lokalet, ville eleverne lære op til 20 % mere. Anders Bondo have oplyst, at vi så ville overhale de finske elever. Søren Lund, Øster Farimagsgades Skole, refererede til en arbejdsmiljøundersøgelse, som arbejdsmiljørepræsentanten, Julie Trojaborg, havde foretaget på skolen i forhold til hvilke regler, som var gældende på arbejdsmiljøområdet for lærere og elever i undervisningslokaler. Der var ikke noget regelsæt på området på de gamle skoler. Arbejdsmiljøloven sagde, at der skulle være 12 kubikmeter på en almindelig arbejdsplads i nybyggeri. Iflg. Bygningsregulativet fra 2008 skulle der være 6 kubikmeter i et undervisningsrum. Søren Lund havde eksempler på, at der var ned til 4 kubikmeter i de gamle bygninger, men bygningsregulativet omfattede nye bygninger og var derfor ikke gældende for fx Øster Farimagsgades Skole. Københavns Kommune fik igen og igen dispensation fra arbejdstilsynets påbud fx vedr. mekanisk udluftning i undervisningsrum, eller vedr. markiser mod sollys. Han citerede en udtalelse fra Jan Trandberg, som er tilsynsførende ved Københavns Kommunes Ejendomme, Københavns Kommune er så stor en kommune med så mange arbejdspladser, at der ikke er økonomi til at overholde loven alle steder, men så er der noget, der hedder dispensation og sådan en dispensation kan holde i årevis. Han kunne godt forstå bestyrelsens argumenter, men det var et problem, når arbejdspladsen ikke var forpligtet til at overholde arbejdstilsynet påbud. Han ville gerne udvide resolutionens ordlyd med KLF skal arbejde for at arbejdstilsynet påbud i Københavns Kommune overholdes i stedet for at der dispenseres. Ane Lykkegaard, bestyrelsen, kommenterede resolutionsforslaget fra Hyltebjerg Skole. Som nævnt i beretningen var bestyrelsen klar over de økonomiske skævheder skolerne imellem, og de gav sig også udslag vedr. efter- og videreuddannelse. Uddannelse og velkvalificerede lærere var vigtige for elevernes udbytte af undervisningen, og derfor burde lærerne kunne få målrettet uddannelsestilbud, som matchede den enkeltes lærers behov. Hvis politikerne blev mødt med det krav, ville de referere til faglighed for alle. Det var rigtig, at der var en enorm efter- og videreuddannelses indsats via det projekt, men disse midler blev ofte brugt til fag som fysik, fransk og tysk. Bestyrelsen ville gerne arbejde for nogle øremærket midler til området og støttede resolutionsforslaget. Dirigenten læste ændringsforslag til resolutionsforslag nr. 4 op. Tilføjelsen lød således Generalforsamlingen opfordrer til, at Københavns Lærerforening skal arbejde for at arbejdstil- 7

8 synets påbud overholdes i Københavns Kommune i stedet for at der bliver dispenseret Dirigenten satte herefter resolutionerne til afstemning: Resolutionsforslag nr. 3 fra bestyrelsen blev vedtaget. Resolutionsforslag nr. 4 fra distrikt Indre By blev vedtaget. Resolutionsforslag nr. 5 fra Sortedamskolen blev vedtaget. Resolutionsforslag nr. 6 fra Hyltebjerg Skole blev vedtaget. Punkt 4.4: Pædagogiske forhold Lars Sørensen, bestyrelsen, fremlagde resolutionsforslag nr. 7 om rummelighed og begrundede resolutionen med, at KLF i foråret havde gennemført en undersøgelse om rummelighed i samarbejde med Ziirsen Research. Undersøgelsen viste med al tydelighed, at lærerne og børnehaveklasselederne oplevede, at tingene ikke hang sammen. Oplevelsen hos de godt 400 interviewede var, at rummelighed var opfundet som et sparebegreb, og at elever med faglige, sociale og sproglige problemer i klassen ikke fik det rigtige undervisningstilbud. Det var bestyrelsen vurdering, at problemet ikke var blevet mindre. Bestyrelsen havde været ude på halvdelen af skolerne og diskutere rummelighed og havde lagt en række anbefalinger i forhold til det lokale arbejde på hjemmesiden. Bestyrelsen var klar over, at rummelighed og inklusion ikke kunne løses lokalt, men at det krævede, at der var en sammenhæng mellem opgaver og tildeling af ressourcer. Denne sammenhæng var ikke til stede i dag. Det krævede, at tilbud ikke blev tildelt efter et økonomisk rationale, men ud fra hvad der var bedst for barnet. Ane Lykkegaard, bestyrelsen, fremsatte bestyrelsens resolutionsforslag nr. 8 om tvangsspredning. En del af argumentationen var omtalt i den mundtlige beretning. Hun omtalte en arbejdsgruppe (ekspertgruppen) på Rådhuset, hvor KLF havde deltaget, og hvor man diskuterede integrationsproblematikken. Det blev meget hurtigt klart, at det var et spørgsmål om at anbefale busning, dvs. eleverne ville blive kørt i bus fra hjem til den skole, de skulle gå på. KLF gik derfor ud med en mindretalsudtalelse og havde haft mulighed for at forklare politikere, hvorfor de var imod busning. Der ville blive afholdt valgmøder 19. oktober 2009 på Lundehuskolen og Peder Lykke skolen. Hun opfordrede forsamlingen til at deltage i møderne, hvor politikerne bl.a. ville svar på spørgsmål om tvangsspredning. Politikerne ville nok henvise til Ekspertgruppens udtalelse om, at der helst skulle være mellem % tosprogede på en skole. Men skolerne fik ikke selv lov at klare problemet, når man anbefalede busning. Man skulle kæmpe med næb og klør mod denne løsning. Jan Kyrsting, Sønderbro Skole, sagde, at alle lærere fik stillet computer til rådighed i forbindelse med Faglighed for alle, så de havde mulighed for at udnytte internettet og være på læ- 8

9 rerintra. Så skete der det, at regeringen fra næste år ville indføre multimedieskat, så lærerne ville blive beskattet af computeren. Lærerne fra Amager ville derfor aflevere computeren, for det var for småligt, og det svarede ikke mere til computerens værdi. Ole Poulsen, Holbergskolen, havde bedt om ordet i forhold til det punkt som hed Eat. Der havde desværre indsneget sig en faktuel fejl i beretningen. Bestyrelsen havde anført, at eleverne måtte forlade undervisningen i 4. lektion. En af målsætningerne med det nye projekt var, at eleverne ikke måtte forlade undervisningen, og alle skoler havde fået tilført 5 ugentlige lektioner, til at eleverne kunne deltage i arbejdet. Der burde måske have stået i beretningen, at ingen elever står mere i kø for at få skolemad. De små elever får bragt skolemaden direkte ned i klasserne, og de store eleverne kan indtage skolemaden i deres loungemiljø. Han opfordrede flere til at bruge ordningen og herunder lærerne. Ane Lykkegaard, bestyrelsen, svarede til Ole Poulsen, at hun havde skrevet afsnittet i beretningen på baggrund af hendes erfaring på Peder lykke Skolen. Nogle af hendes elever var væk i 4. lektion, fordi de deltog i Eat. Det var god mad, og eleverne var glade for ordningen, men som faglærer var det utilfredsstillende, at eleverne var væk fra 4. lektion. Hun beklagede ordlyden, hvis det kun var en problemstilling fra hendes egen skole. Jan Kyrsting, Sønderbro Skole, ville ikke være så smålig kun at komme med forslag fra Amager, men opfordrede alle lærere til at aflevere deres computer som en julegave til politikerne. Ole Poulsen, Holbergskolen, håbede sandelig, at det kun var et problem på Peder Lykke Skolen. Midlerne, til at eleverne ikke skulle have undervisning i denne time, var sendt ud på skolerne. Midlerne var tilsyneladende omdirigeret til andre formål. De skoler, som have været til rådgivning med hensyn til skemalægning, havde benyttet sig af at lægge en ugentlig madlektion ind i og 9. klasses skema i 4. lektion. Denne model ville han gerne udbrede Formanden anførte, at her havde man et klassisk eksempel på, at der blev lavet et godt og spændende projekt med mange penge i, og som tilgodeså sundhed og god fornuft. Ole Poulsen var en af eksperterne bag projektet, og de havde medtænkt kritikken af køss-ordningen. Man havde spurgt lærerne om, hvad man skulle tage hensyn til, og KLF var blevet spurgt med hensyn til arbejdstid. Dette skulle gerne opleves af alle, som et godt og udbytterigt projekt. Formanden konstaterede, at der var skønhedsfejl på nogle skoler, men at der var tale om et spændende projekt, som elever nød godt af. Der skulle foretages en evaluering, hvor der var brug for nogle præciseringer i forhold til de enkelte skoler, så projektet kom til at fungere optimalt. Den sidste ting, der manglede, var udbredelse af projektet, så det blev et gratis tilbud, men det måtte bero på en politisk beslutning. Projektet havde allerede fået tilført mange midler, så det skulle gerne blive den succes, som man havde lagt op til. Formanden gav tilsagn til en evaluering, hvor man opsamlede erfaringer fra skolerne. 9

10 Ane Lykkegaard, bestyrelsen, sagde, at hun godt kendte til det bånd, man skulle lægge i 4. lektion, men det var de imod i Pædagogisk Råd, da det medførte mellemtimer for lærerne og mellemtimer til de store elever, og den elevgruppe, hun kendte til, kom ikke tilbage til skolen. Så hun fastholdt, at det var problematisk. Jamal Bakhteyar, bestyrelsen, kommenterede bestyrelsens resolutionsforslag vedr. tvangsspredning. Ekspertgruppen, integrationsrådet og forvaltningen ville blive involveret i det videre arbejde. Københavnermodellen var blevet spredt ud til forskellige skoler, og det havde vist sig at være en succes. Han henviste til formandens beretning. Ved tvangsspredning var det ikke kun tosprogede elever, som skulle flyttes til andre skoler, men også danske elever skulle flyttes. De tosprogede elever ville miste koblingen til deres lokale og sociale miljø, hvis de blev flyttet til andre skoler. Han opfordrede forsamlingen til at deltage i valgmøderne, så politikerne kunne blive konfronteret med spørgsmålet om tvangsspredning. Dorte Skjoldby, Ålholm Skole, syntes ikke, at forsamlingen kunne gå fra mødet med et skønmaleri af Eat. Tanken var fin, maden var god, og eleverne var glade, men hver enkelt dag blev der generet et kæmpe tab på skolen, da skolen skulle aftage maden og ikke kunne sende den tilbage. Det skulle evalueres, og man kunne også evaluere, at der ikke var meldt forberedelsestid ud til Eat læreren, for det omfattede meget mere end at være der en time med eleverne. Formanden havde en kort bemærkning til Jan Kyrsting og Amager om aktionen. De skulle huske at få en kvittering for aflevering af computeren. Det var forståeligt, at lærerne var utilfredse og utroligt, at regeringen havde vedtaget en multimedieskat i et land, hvor man var fremme it-mæssigt, og hvor det var nyttigt for alle både private og offentlige arbejdspladser. Det var forståeligt, at man afleverede computeren, men det burde så være en aktion i forhold til regeringen. Dirigenten satte herefter resolutionerne til afstemning: Resolutionsforslag nr. 7 fra bestyrelsen blev vedtaget. Resolutionsforslag nr. 8 fra bestyrelsen blev vedtaget. Punkt. 4.5: Faglige forhold Eva Stemann Lassen, Sortedamskolen, fremsatte resolutionsforslag nr. 9 og begrundede resolutionen med, at der var nye toner, og at omgivelserne viste lærerne venlighed. Det var jo dejligt, for det kunne vi godt tænke os at mærke på personaleplejedelen. Folk blev indkaldt til fravær og nærværsamtaler, man talte trivsel, men det måtte ikke koste noget. 10

11 Lars Sørensen, bestyrelsen, bemærkede, at bestyrelsen havde støttet rigtig mange resolutionsforslag i aften, men han kunne godt være bekymret for, hvor mange de kom i mål med. Bestyrelsen støttede også resolutionsforslaget fra Sortedamsskolen. I gamle dage, under borgmester Per Bregengaard, blev der bevilget penge til en kaffedame, dvs. at rengøringen fik en ½ time til at brygge kaffe og rydde af. Dette var ikke nok, men disse penge var stadig til stede og en del af budgettet. Det var vigtigt, at der var nogle personalegoder. Der havde været trivselspenge til kaffe, frugt m.v.. De var et resultat af en besparelse på 2 sygedage mindre pr. medarbejder. Dirigenten satte herefter resolutionen til afstemning: Resolutionsforslag nr. 9 fra Sortedamskolen blev vedtaget. Punkt 4.6: Københavns Lærerforenings kolonier Henrik Svendsen, Blågård Skole, udtrykte, at det selvfølgelig var meget glædeligt, at der var et øget ansøgerantal til Københavns Lærerforenings kolonier, og at der var en forøget udsendelse til kolonierne. Han mente dog samtidig, at det ikke var godt nok. Efter hans opfattelse havde vi kun fat i et fåtal af de elever, der havde behov for at komme af sted på koloni. Kolonikontoret, Lærerforeningen og skolerne måtte trække på samme hammel og gøre en større indsats for at tiltrække samfundets allersvageste børn og unge, så de kunne få gavn af at komme væk fra stenbroen og ud til spændende oplevelser i den friske luft. Henrik afviste ikke, at ressourcestærke børn kunne have gavn af deres koloniophold men udtrykte, at vores primære målgruppe altså var de laveste sociale grupper, og at der måtte tilføres ekstra ressourcer til at kortlægge området og ressourcer til en endnu større opsøgende indsats. Henrik gjorde derefter opmærksom på det forestående kommunalvalg. Til slut takkede Henrik de mange kollegaer, der havde taget en stor tørn på en koloni, og som havde givet de københavnske skolebørn en række enestående sommerferieoplevelser. Jan Trojaborg, formand, takkede Henrik Svendsen for et engageret indlæg og tilsluttede sig takken til de kolleger, der brugte en del af ferien på et koloniophold. Ud af københavnske skolebørn var det omkring 4000 elever, der kom af sted fordelt på vores 31 kolonier. Formanden omtalte den nyeste koloni, Næsby Strand ved Slagelse, der var indrettet til også at kunne tage imod handicappede børn. Formanden nævnte, at man i koloniudvalget, som består af fire bestyrelsesmedlemmer og administrationen af kolonierne, har drøftet, hvordan man kunne få fat i nogle af de børn, som Henrik Svendsen omtaler herunder tosprogede børn. Formanden appellerede til klasselærerne om at opfordre de af deres elever, der har særlige behov til at tage med på koloni. Vi gør et godt arbejde med kolonierne, men vi kan godt højne den sociale profil. Punkt 4.7: Foreningen Jan Kyrsting, Sønderbro Skole, udtrykte bekymring for Særlig Fond i forbindelse med sam- 11

12 menlægningen med Danmarks Lærerforening. Han ville derfor gerne have nogle meldinger om, hvordan forhandlingerne gik på dette område, og hvordan det ville se ud i årene fremover, vi skulle gerne have det bedst mulige resultat. Ivan Jespersen, sekretariatschef, svarede, da der langt hen af vejen var truffet beslutning om, hvad der skulle ske med midlerne, og det derfor var et teknisk spørgsmål. I forbindelse med de vedtægtsændringer, der var til afstemning i foråret, blev der redegjort for den økonomiske situation. Aftale var, at vi skulle aflevere en sum pr. medlem, der svarede til den sum Danmarks Lærerforening havde i deres Fond pr. medlem. Pr. 31. december 2010 ville dette blive gjort op. På nuværende tidspunkt var det Københavns Lærerforenings estimat, at der på det tidspunkt ville være 70 mio. kr. tilbage. De skulle fremover være i en konsolideringsfond, der kunne være med til at betale de ekstra udgifter, der ville være som følge af medlemskabet af DLF. De ekstra udgifter ville, når kontingentindfasningen var overstået i 2017, beløbe sig til ca. 5 mio. kr. om året eller ca. 20 % af vores nuværende driftsbudget. Denne merudgift kunne findes ved kontingentstigninger, renteindtægter fra en konsolideringsfond, ved besparelser eller ved øgede indtægter på anden vis. Det ville nok blive en kombination af disse muligheder. Der var langt hen af vejen lagt spor for, hvad der skulle ske med særlig Fond. Dog havde bestyrelsen endnu ikke besluttet, hvad der skulle afleveres til Danmarks Lærerforening, ejendomme eller obligationer og aktier. Lars Nørgaard Andersen, Hansted Skole, gjorde opmærksom på at LO s ugebrev A4 blev citeret i mange medier i den forgangne uge, pga. overskriften Skattereform skyder hul i fagbevægelsens formue. Ugen efter beskrev A4, at Danmarks Lærerforenings skatteregning for 2010 ville blive på 15 mio. kr. ekstra. Lars spurgte, om der var lavet et tilsvarende regnestykke for Københavns Lærerforening. Ivan Jespersen, sekretariatschef, udtalte, at det var en grim sag med konsolideringsfradraget. Folkeskolen beskrev i sidste uge, at det ikke kun gik ud over fagbevægelsen. Arbejdsgiverne havde også store fonde. Den øgede udgift ved disse fonde bestod i, at konsolideringsfradraget næste år blev sat til nul. Det ville kun være gældende for næste år. I KLF havde vi nogle uudnyttede skattefradrag, som vi kunne fremføre til næste år, så vurderingen var lige nu, at det ikke ville betyde noget til den skatteansættelse, vi skulle lave for selvangivelsen Når vi nåede til 2011, så var konsolideringsfradraget der igen dog på et lavere niveau. Populært sagt gik konsolideringsfradraget ud på, at hvis man havde en formue på 100 mio. kr., skulle formuen, når året var omme, være lige så meget værd i købeværdi. Hvis inflationen havde været 3 %, måtte formuen være på 103 mio. kr., uden at man skulle betale skat af de 3 mio. kr. Man regnede ikke med, at det ville være et problem for os i Lars Sørensen, bestyrelsen, mente, at vi skulle være glade for, at vi havde indbetaling så meget til Særlig Fond. Det betød, at vi kunne få et beløb til vores egen konsolideringsfond, der kunne være med til at holde kontingentet nede, og at vi kunne have et rimeligt serviceniveau, 12

13 når vi skulle til at betale fuld kontingent til Danmarks Lærerforening. Lars troede ikke på, at vi kunne hæve kontingentet, så løsningen skulle findes i indtægter fra konsolideringsfonden samt besparelser. Politisk set måtte vi gerne i god tid før 2016 have en diskussion af, hvor vi som forening kunne spare, uden at det ville få den store betydning for den medlemsservice, vi giver, og den måde vi fungerede på som forening. Jan Trojaborg, formand, henviste til de mange KLF afdelingsmøder bestyrelsen havde deltaget i, hvor sammenlægningen og den økonomiske situation var på dagsordenen. Han nævnte, at der var mange usikkerhedsfaktorer. Én af dem var fx kontingentets størrelse. Selvom vi ikke satte kontingentet op, ville kontingentet stige i takt med lønningerne, så vi ved lønstigninger fik en voksende indtægt. Det gjorde man ikke i Danmarks Lærerforening, hvor kontingentet enten var status quo eller faldende. Det gjorde, at vi kunne dække en del af merudgifterne her. En af de ting, der overraskede Jan på de mange skolebesøg, var, at især unge lærere ikke mente, det betød så meget, om kontingentet skulle stige 100 kr. Men det skulle holdes op mod andre usikkerhedsfaktorer, fx om fagligt kontingent stadig ville være skattefrit. Det er klart, at situationen skulle drøftes meget i de kommende år. Der var en køreplan klar indtil 2016 for de overordnede ting. Dirigenten satte formandens beretning til afstemning. Beretningen blev vedtaget. Punkt 5: Regnskabet Ivan Jespersen, sekretariatschef fremlagde foreningen regnskab og gjorde opmærksom på, at regnskabet for 2008 var aftrykt i generalforsamlingsnummeret af KK på side Regnskabet bestod som sædvanligt af 3 dele: KLF s driftsregnskab Regnskabet for Særlig Fond Regnskabet for kolonierne KLF s resultat for 2008 viste et samlet overskud på godt 5,1 mio. kr. Hovedparten af årets overskud knap 4 mio. kr. stammede imidlertid fra Særlig Fond. Til og med 2005 var princippet, at ejendommene i regnskabet blev værdiansat til anskaffelsesprisen inklusiv købsomkostninger og tillagt forbedringer i ejendommene. Udviklingen i ejendomspriserne indtil 2007 gjorde, at den hidtidige værdiansættelse var alt for lav. For at få et mere retvisende billede af foreningens aktiver var vi derfor fra og med regnskabsåret 2006 overgået til at ejendommene i regnskabet værdiansættes efter den offentlige vurdering. Det har for 2008 betydet, at udlejningsejendommens værdiansættelse var faldet med 14,75 mio. kr., således at de samlet var vurderet til 247,9 mio. kr. ved udgangen af regnskabsåret. Såfremt ejendommene blev realiseret påhvilede der foreningen en ganske betragtelig skat. I regnskabet var derfor under de enkelte ejendomme hensat et beløb til udskudt skat. Det samlede resultat for de syv udlejningsejendomme endte i 2008 med et overskud på knap 1,5 mio. 13

14 kr. Det egentlige driftsregnskab i foreningen i 2008 udviste et overskud på godt 1,1 mio. kr. Det meget pæne resultat på driftsregnskabet skyldtes først og fremmest, at antallet af medlemmer igen i 2008 lå på et højt niveau uden at omkostningerne af den grund fulgte med op. Som det fremgår af beretningen på side 41 havde der været en nedgang i antallet af aktive medlemmer kontingentgrundlaget ville derfor blive mindre i de kommende år. Alene som følge af at lederne overflyttes til skolelederne fra 1. juli 2010 ville foreningen miste 300 medlemmer. Som følge af sammenlægningen med DLF skulle der fra 2011 betales et højere kontingent til DLF. Når den aftalte overgangsperiode for kontingent vil ophøre i 2016 vil DLF skulle have omkring 5 mio. kr. mere samtidigt med at lederne allerede fra juli 2010 ikke længere skal betale kontingent til KLF. Der skulle derfor i de kommende år ske en større tilpasning af økonomien til de ændrede vilkår. Foreningens økonomi er heldigvis sund, så Ivan var sikker på, at selvom det ville være en stor udfordring, så skulle det nok lykkes at få enderne til at hænge sammen i fremtiden. Derefter var Ivan parat til at besvare evt. spørgsmål til regnskabet. For så vidt angår koloniregnskabet, ville det være forretningsfører Lars Fabricius, der besvarede spørgsmål. Regnskaberne blev godkendt Punkt 6: Fastsættelse af kontingent Formanden fremlagde bestyrelsens forslag til kontingent med virkning fra 1. januar På baggrund af det foreløbige driftsbudget for 2010 samt fortsættelse af beslutning om differentieret kontingent for visse arbejdsledige medlemmer blev følgende uændrede procentvise kontingentsatser for år 2010 foreslået. Satserne fra 1. januar 2010 relaterede sig til begyndelseslønnen som uddannet lærer p.t. lønnen på trin 33 plus det nye særlige tillæg på kr. i årligt grundbeløb. Almindelige medlemmer: Skoleinspektører m.fl.: Særlige medlemmer: Pensionister: Efterlevende ægtefæller: 1,88 % af begyndelsestrinnet som lærer, afrundet til nærmeste hele kronebeløb. 0,95 % af begyndelsestrinnet som lærer, afrundet til nærmeste hele kronebeløb. 0,64 % af begyndelsestrinnet som lærer, afrundet til nærmeste hele kronebeløb. 0,36 % af begyndelsestrinnet som lærer, afrundet til nærmeste hele kronebeløb. 0,18 % af begyndelsestrinnet som lærer, afrundet til nærmeste hele kronebeløb. Medlemmer af KLF-afdelingen for arbejdsledige/løst ansatte kunne i givet fald opnå kontingentnedsættelse efter følgende regler: Årlig indkomst Differentieret kontingent kr. 50% af normalkontingent kr. 70% af normalkontingent 14

15 kr. 90% af normalkontingent Opgørelsen skete på medlemmets foranledning med tilbagevirkende kraft én gang årligt på grundlag af skattevæsenets årsindkomstopgørelse. I overensstemmelse med vedtægtens 6, stk. 4 kunne hel eller delvis kontingentfritagelse dog også ske for visse perioder i løbet af året. Bestyrelsen foreslog endvidere, at der heller ikke i budgetåret 2010 skete indbetalinger til Særlig Fond. Forslaget til kontingent blev vedtaget Punkt 7: Opstilling af revisorer samt suppleant Børge Hansen, pensionistafdelingen og Keld Jørgensen, pensionistafdelingen opstillede og blev valgt til revisorer. Erik H. Hansen opstillede og blev valgt til revisorsuppleant. Generalforsamlingen blev suspenderet mens Den Gyldne Pegepind blev uddelt. Punkt 8: Forslag til vedtægtsændringer Dirigenten orienterede om forslagene til vedtægtsændringerne og inddelte dem i 3 afstemningstemaer. Det 1. tema var forslaget fra bestyrelsen i 4 og 5, 2. afstemningstema var koncentreret omkring forslaget fra Lars Nørgaard Andersen og Jørgen Westtoft 15, 16 og 18, og det 3. afstemningstema var bestyrelsens forslag om valg til DLF s kongres. Dirigenten gjorde opmærksom på, at de 3 afstemningstemaer kunne vedtages uafhængigt af hinanden. Hvis nogle tænkte på skriftlig afstemning eller skoleafstemning, skulle forslag herom være fremsendt, inden temaerne gik til afstemning. Jan Trojaborg, formand, fremsatte på vegne af en samlet bestyrelse forslag til 4 og 5. Forslagene var en konsekvens af sammenlægningen med DLF og var af mere teknisk art. De samlede forslag fremgår af bilag. Der var ingen bemærkninger, så dirigenten satte forslaget til afstemning. Forslaget til 4 og 5 blev vedtaget. Lars Nørgaard Andersen, Hansted Skole, startede med at orientere om, at forslaget skulle fremsættes på vegne af KLF afdelingen på Hansted Skole og ikke kun Jørgen og ham selv. Han beklagede, at det ikke fremgik tydeligt af det fremsendte forslag, da han regnede med, det var en selvfølge. Lars startede ved sin egen skoletid på Bellahøj Skole i 1960 erne, hvor der var to indgange til skolen, én til lærerne og én til lærerinderne. Han havde læst sig til, at det var i 15

16 1967, at man lavede en sammenlægning mellem den kvindelige og mandlige lærerforening. I den forbindelse var det meget naturligt, at man ville se, hvordan det gik og sikre sig, at bestyrelsespladserne blev ligeligt fordelt. Lars mente, at når vi nu var kommet til 2009, var det på tide at tale om, hvad det var vi snakkede om, når vi kvoterede noget. Han mente, at vi satte noget ud af kraft som vi i andre sammenhænge syntes var evigt gyldigt nemlig, at vi valgte dem, vi syntes, der skulle vælges. De politiske partier flirtede i 80 erne også med kønskvotering, men Lars mente, at de fleste hvis ikke alle partier havde forladt det igen. På Christiansborg var kun 1/3 kvinder og resten mænd. Lars havde undersøgt, om der var andre fagforeninger, der havde kønskvotering, men han kunne ikke finde nogen. Lars pointerede, at deres forslag ikke ville ændre på, at der skulle opstilles lige mange mandlige og kvindelige medlemmer til bestyrelsesvalgene. Det skulle være sådan, at folk havde et valg. I sidste ende måtte det være dem, som medlemmerne ville have til at repræsentere deres synspunkter, der kommer ind i bestyrelsen. Lars fabulerede over, at der var nogen, der i den nuværende situation, måtte mene, at nogle kvinder stemte forkert, siden det var nødvendigt med kønskvotering i en medlemsskare, hvor kvinderne var i flertal. Hvis der skulle være kvotering til fordel for kvinderne, hvad så med de arbejdsløse, de unge, de nyansatte og de tosprogede lærere. Hvad var det demokratiske i at have kvotering for nogle og ikke for andre? Deres forslag tilstræbte, at det var dem, medlemmerne syntes var de mest egnede, der kom ind i bestyrelsen. Dirigenten pointerede, at der mindst skulle opstilles 6 mandlige og 6 kvindelige medlemmer til bestyrelsen. Man kunne godt opstille flere end 6 og så behøvede der ifølge vedtægterne ikke være lige mange mandlige og kvindelige kandidater. Jane Pilegård, bestyrelsen, udtalte, at hun på vegne af Lars Sørensen, Inge Thomsen og sig selv ville orientere om, at de støttede forslaget, sådan at mindst 6 kvindelige og 6 mandlige medlemmer skulle stilles op, men at det derefter var op til stemmeflerhed at afgøre, hvem der skulle i bestyrelsen. De var enige i, at det var nødvendigt at indføre kønskvoteringen ved sammenlægningen i 1967, for at kvinderne ikke blev underrepræsenterede, men de mente ikke, at kvinderne mere havde brug for denne beskyttelse. Hvis det skulle vise sig, at mændene på et tidspunkt skulle have brug for mindretalsbeskyttelse, måtte man se på det. Der var stor kvalitet i at begge køn var repræsenteret i bestyrelsesarbejdet, da der tit var forskellig tilgang til arbejdet, og det gav bredde, at begge køn var repræsenteret. Men mange var mere optaget af fagpolitik end af kønspolitik. I Norge var der med stor succes gennemført kønskvotering i en række virksomheder, der var mænd, der var sat fra bestillingen for at gøre plads til kvinder. I Danmark var diskussionen også blusset op, og der var måske ikke så lang tid til, at der også i Danmark blev indført kønskvotering i nogle virksomhedsbestyrelser, og det var der efter deres mening god musik i, da der sad mange mænd til fede diæter. Det var ikke sammenligneligt med et terrængående bestyrelsesarbejde i en fagforening som vores, vi havde først og fremmest det samme erhverv, vi var nogenlunde samme antal mænd og kvinder i TR forsamlingen, og det ændrede ikke levestandarden at arbejde i KLF s bestyrelse. De mente, at både formand og næstformand havde stor opbakning blandt medlemmerne, men de mente, at det var et større 16

17 demokratisk problem, at formandskabet blev valgt direkte på en opstillingsgeneralforsamling, denne gang af ca. 48 medlemmer. I den netop overståede kongres i Danmarks Lærerforening var ifølge deltagerlisten 42 % kvinder, selvom de ikke havde kønskvotering, i KLF s bestyrelse er 44 % kvinder. De ville derfor opfordre til at støtte forslaget. Ane Lykkegaard, bestyrelsen, talte på vegne af Jan Trojaborg, Jamal Bakhteyar, Kirsten Sørensen, Jan Maslak og sig selv. Hun sagde, at kønskvoteringen havde stor bevågenhed internationalt. Der var flere og flere lande, der havde taget et stort spring på dette område, hvor vi i Danmark havde stået musestille. Ligestillingsordføreren fra socialdemokraterne ønskede sidste efterår at få diskuteret, om de skulle genindføre kønskvoteringen i partiet. Rwanda, Argentina, Costa Rica og Spanien. Hvad havde de 4 lande til fælles? De var på top 10 listen over de lande, hvor kvinder var bedst repræsenteret i parlamentet bl.a. ved hjælp af kønskvotering. Alle 4 lande var på niveau eller over niveau i sammenligning med Danmark, når det gjaldt andelen af kvinder i politik. Over halvdelen af verdens lande havde i dag kønskvotering i det politiske liv, dvs. at de gennem lovgivningen eller frivillige ordninger var sikret, at en vis andel af kandidater eller valgte til politiske hverv var kvinder. Kvoterne var stærkt medvirkende til at disse lande havde overhalet Danmark, som ellers har en tradition for ligestilling. Spanien var et af de eksempler, hvor kvinderne og ligestillingssagen havde haft stor fremgang de seneste år. I 2004 blev der indført lovændringer, så der kom kønskvotering både i erhvervslivet og i det politiske liv. Det havde interesseret forskere fra andre lande. Mens Costa Rica og Spanien havde øget andelen af kvinder i parlamentet med % indenfor de sidste 10 år, så havde udviklingen i Danmark stået stille. I 1998 havde vi 37,4 % kvinder i Folketinget, i november 2007 var andelen stadig 37,4 %. Dette viser, at en mere ligelig fordeling mellem kønnene skulle hjælpes på vej via kønskvotering, og at det ikke var nok, hvis der kun var kønskvotering i opstillingen. De ønskede derfor at bibeholde kønskvoteringen, og måske var det mændene, der ville få brug for den inden længe. Pernille Saugmann, Rødkilde Skole, talte om sammenlægningen mellem den kvindelige og den mandlige lærerforening og formændene gennem tiderne. Hun satte pris på den kulturelle kapital, vi havde og den måde, vi forvaltede vores fællesskab. Hun mente, at kønskvoteringen handlede om noget andet end de politiske partier. Det handlede om noget, som vi som Københavns Lærerforening var helt unikke til nemlig at arbejde sammen og tage hensyn til hinanden. På skolerne var det kvinderne, der lavede vandbærerarbejdet, derfor var det vigtigt at beholde kønskvoteringen. Pernille stillede herefter forslag om skoleafstemning, da hun ønskede debatten på de enkelte skoler. Dirigenten orienterede om, at når der var stillet forslag om skoleafstemning, ville det være forsamlingen, der skulle tage stilling til, om der skulle være en skoleafstemning. Generalforsamlingen blev herefter suspenderet i 5 min, for at bestyrelsen kunne drøfte spørgsmålet. 17

18 Jan Trojaborg, formand, undrede sig over, at forslagsstillerne ikke havde brugt KK til at føre en debat inden generalforsamlingen. Jan Trojaborg mente, det var en principiel diskussion, som det var nødvendigt at føre en gang imellem. Hvad var det for en form for demokrati, vi havde. I forbindelse med sammenlægningen med Danmarks Lærerforening havde vi fået lov til at bevare vores indre demokrati. Vi havde 3 års valgperioder til bestyrelsen, hvor man i andre kredse havde 2 år, og vi havde også kunnet beholde vores kønskvotering, som var en mangeårig tradition. Jan stillede spørgsmål ved, hvad der var mest demokratisk. I DLF s kredse valgte man ikke bestyrelse ved urafstemning, som vi gør. Der blev bestyrelsen valgt af dem, der møder op til generalforsamlingen. Det kan være et problem i mange kredse, hvor det måske kun er 10 %, der møder op. I Folketinget havde man en anden regel, nemlig spærregrænsen på 2 %. Det demokratiske bestod i, at man efter en diskussion tog en beslutning om, hvordan man blev valgt. Jan sagde, at hvis man skulle sammenligne procentdelen af kvinder i vores bestyrelse med noget tilsvarende i Danmarks Lærerforening, skulle det ikke være kongressen men hovedstyrelsen, som var det styrende organ dér. I Hovedstyrelsen, som i mange år havde bestået af 25 medlemmer, var der kun 3-4 kvinder. Det var ikke en afspejling af den medlemsgruppe, der var. Vi troede i dette land, at vi havde ligestilling, men det var kun på papiret og ikke i praksis. Jan pegede på, hvordan kønskvotering i Norge havde ført til succes. Det ene aspekt, Jan havde, var, at ledelsen skulle afspejle medlemsskaren, det andet var, at der skulle være en beskyttelse af mindretallet. Vi havde en mindretalsbeskyttelse via mulighed for listevalg, der dog ikke havde været brugt længe. Nu fungerede mindretalsbeskyttelsen via kønskvoteringen, og det kunne mændene få brug for i fremtiden. For nogle år siden var der ikke mange KLF afdelinger, der engagerede sig i debatten, så bestyrelsen anbefalede, at forslaget ikke blev sendt til urafstemning. Inge Thomsen, bestyrelsen, kunne godt forstå, hvis et parti havde kønskvotering, da de stillede op på baggrund af de samme synspunkter. Det var ikke tilfældet for kandidater til bestyrelsen. I fagpolitik var det af større betydning for Inge, hvilke holdningen man havde, end hvilket køn man var. Hun støttede derfor forslaget. Lars Nørgaard Andersen, Hansted Skole, mente, at det var udmærket at få debatten. Han spurgte, hvor lang tid der skulle til, før kvinderne ikke skulle tilgodeses via kvotering. Han kunne godt forstå aftalen blev indført i 1967, men han mente tiden var inde til en ændring. Han citerede Pernille Saugmann for at sige et tilfældigt flertal og mente, det var beskæmmende, hvis man drog flertal i tvivl. Han mente, at kønskvoteringen bar præg af en mistillid til medlemmerne om, at de ikke kunne finde ud af at stemme rigtigt. Lars mente, at det var mest demokratiske var, at stemmeafgivningen fik fuld gennemslagskraft. Der ville stadig med forslaget være mulighed for at stemme på både kvinder og mænd. Lars Sørensen, bestyrelsen, mente, at det var mere vigtigt, at bestyrelsen repræsenterede forskellige fagpolitiske holdninger, og at man kom fra forskellige skoletyper. Det gavnede debatten i bestyrelsen. Lars havde undersøgt, hvordan det ville være gået, de seneste 5 år, hvis man 18

19 ikke havde haft kønskvotering. Det ville i to tilfælde have ændret én plads i bestyrelsen, det ville ikke betyde den store ændring. Lars mente godt bestyrelsen måtte afspejle medlemsskaren mere, og han mente ikke, det var nødvendigt, at have kønskvotering for at beskytte mændene. Pernille Saugmann, Rødkilde Skole, mente at kvinder og mænd bød ind med forskellige ting til vores kulturelle fællesskab. Hun mente, det var vigtigt at have diskussionen om kønskvotering i KLF afdelingerne, så hun holdt fast i forslaget om urafstemning. Ingrid Lerche, pensionist, roste bestyrelsen og mente, der havde været mange dygtige kvindelige bestyrelsesmedlemmer. Hun mente, det var vigtigt at fortsætte med kønskvoteringen, da nogle medlemmer måske ikke havde det store forhåndskendskab til kandidaterne. Det var vigtigt til sidst, når man talte op, at man tillod sig at se bort fra nogle, der faktisk havde fået lidt flere stemmer, ud fra at der måske var nogle, der havde stemt på dem, som egentlig ikke kendte dem særlig godt. Lars Nørgaard Andersen, Hansted Skole, mente der var grænser for hvor meget nyt, der kunne tilføres debatten, men han ville gribe fat i Ingrids sidste bemærkning. Hvis man skulle se bort fra nogle stemmer, der gik til mænd, fordi medlemmet ikke rigtig kendte kandidaten, hvad så med dem, der stemte rigtigt. Kendte de alle sammen dem, de stemte på? den talte for sig selv, syntes han. Dirigenten satte forslaget om skoleafstemning til afstemning. Hvis der skulle være skoleafstemning, skulle 1/3 af de tilstedeværende dog mindst 50 medlemmer stemme for, ellers ville forslaget falde. 18 stemte for skoleafstemning, så forslaget er forkastet. Ved afstemning om forslaget til vedtægten 15 og 16 gælder almindelig 2/3 flertal. Dirigenten satte ændringsforslaget til kønskvotering til afstemning. 45 stemte for og 49 imod. Forslaget blev forkastet. Jan Trojaborg, formand, fremsatte forslag til 17. Forslaget står i bilaget. Det 3. afstemningstema handlede om Københavns Lærerforenings kongresdelegerede i Danmarks Lærerforening. Ved urafstemningen i juni 2009 blev vedtægten ændret således, at suppleanter til bestyrelsen kunne indgå som supplerende delegerede i DLF s kongres. På nuværende tidspunkt kendte vi ikke det antal af kongresdelegerede, vi ville få tildelt, men det kunne godt være, at antallet er større end antallet af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. For at undgå at der skulle være et suppleringsvalg, var der derfor behov for at udvide kredsen af kongresdelegerede. Bestyrelsen foreslog, at ikke valgte kandidater til bestyrelsen kunne blive kongresdelegerede, såfremt Københavns Lærerforening ville få flere pladser end bestyrelsesmedlemmer og suppleanter tilsammen. Den konkrete formulering kan læses i bilaget. 19

20 Bodil Heinø, pensionist, mente, at vi ville få flere kongresdelegerede, end der var bestyrelsesmedlemmer. Hun ville ikke stille det som forslag men talte for, at man skulle overveje, at der skulle være et valg mellem de aktive tillidsrepræsentanter til de overskydende pladser i kongressen, så der var nær kontakt mellem lærerne og kongressen. Lars Nørgaard Andersen, Hansted Skole, mente, det var interessant, at man ikke skulle have kønskvotering, når det gjaldt delegerede til DLF s kongres Joss Huss, formand for pensionisterne, mente, at det var vigtigt, at pensionisterne også havde mulighed for at komme ind i DLF s hovedstyrelse. Jan Trojaborg, formand, vurderede, at man var nået til drilletimen. Grunden til at der ikke skulle være kønskvotering på de ikke valgte kandidater, var at der kunne stille et ulige antal kvinder og mænd op, så længe der bare er mindst 6 af hver. Dirigenten satte forslag til 17 til afstemning. Forslaget blev vedtaget. Punkt 9: Evt. Der var ingen indlæg. Dirigenten takkede for god ro og orden. 20

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

Generalforsamling 19. marts:

Generalforsamling 19. marts: Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2010 Generalforsamling 19. marts: Skriftlig beretning, dagsorden, medlemsfest Læs også: Valg af tillidsrepræsentant Erfaringer fra Sverige og Finland

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Referat. fra. Dansk Fængselsforbunds. 4. ordinære kongres. 25. 26. maj 2009. Hotel Nyborg Strand

Referat. fra. Dansk Fængselsforbunds. 4. ordinære kongres. 25. 26. maj 2009. Hotel Nyborg Strand Dansk Fængselsforbund Referat fra Dansk Fængselsforbunds 4. ordinære kongres 25. 26. maj 2009 På Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Punkt 1: mødets åbning... 4 Forbundsformandens åbningstale... 4

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 marts 2014 18. årgang - særnummer Generalforsamling 2014 Foto: Pernille Reenberg, Nyager Skole Dagsorden Ordinær generalforsamling RLF fredag den 14. marts 2014 kl. 16.00 på Hendriksholm Skole, lærerværelset.

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013 Budget-gyser 2014 Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Odense i bunden 2 Lige meget hvilken undersøgelse, tabel eller

Læs mere

Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling

Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2011 Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling På skrump 2 Nyt år. Ny virkelighed i Odense. En virkelighed, der bliver på skrump. Ikke mindst på

Læs mere

Hedensted Lærerkreds

Hedensted Lærerkreds Generalforsamling Marts 2013 Særudgave 13.marts 2013 Hedensted Lærerkreds Indhold: Endelig dagsorden 1 Referencer 2 Kredsgeneralforsamling Hedensted Lærerkreds kreds 116 onsdag d. 13 marts 2013 kl. 17.00

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Hovedbestyrelsen på valg. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Hovedbestyrelsen på valg. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Hovedbestyrelsen på valg Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 2 16. årgang juni 2006 Indhold Medlemmerne i fokus 4 Hvordan påvirkes medlemmerne af at arbejde på en moderne arbejdsplads

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

Skriftlig beretning 2007

Skriftlig beretning 2007 Skriftlig beretning 2007 1 Skriftlig beretning Repræsentantskabet holder sit årlige møde i år i Katuaq i Nuuk. Dette er det andet ordinære repræsentantskabsmøde, siden bestyrelsen blev valgt i 2005. Repræsentantskabet

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING TIRSDAG D. 22. MARTS 2011 KL. 16.00 Uglegårdsskolen Personalerum Netversion den 12.3.2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Indholdsfortegnelse 3 Forslag til forretningsorden

Læs mere

Når man går foran. Mikkel Mailand. Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13. November 2013

Når man går foran. Mikkel Mailand. Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13. November 2013 Når man går foran Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13 Mikkel Mailand November 2013 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Sociologisk Institut Københavns Universitet

Læs mere

gkl Gentofte Kommunelærerforening 100 års jubilæum Specialundervisning af børn på THI KompetanceCenter Overenskomst 08 NR. 3 okt.

gkl Gentofte Kommunelærerforening 100 års jubilæum Specialundervisning af børn på THI KompetanceCenter Overenskomst 08 NR. 3 okt. gkl Gentofte Kommunelærerforening NR. 3 okt. 2007 DLF KREDS 19 100 års jubilæum Specialundervisning af børn på THI KompetanceCenter Overenskomst 08 INDHOLD Jubilæumsreception 3 100 års jubilæumsfest 4-5

Læs mere

Lærernes arbejdstidsregler som joker i overenskomstspillet

Lærernes arbejdstidsregler som joker i overenskomstspillet 087 OK 2008 Lærernes arbejdstidsregler som joker i overenskomstspillet Forskningsnotat udarbejdet for Månedsmagasinet Undervisere Jesper Due og Jørgen Steen Madsen oktober 2007 ISBN nr. 87-91833-21-3 Employment

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011. Læseprojekt: Succes lokalt

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011. Læseprojekt: Succes lokalt Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011 Læseprojekt: Succes lokalt Læs 2 Det er ikke just jubeltider på det overordnede politiske og økonomiske plan i Odense. Besparelser og nedskæringer

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

Fængselsfunktionæren 6

Fængselsfunktionæren 6 Fængselsfunktionæren 6 Dansk Fængselsforbund Juni 2007 Nr. 6-2007 Fængselsfunktionæren Forsidebillede: Kriminalforsorgens nye etatsmærke og Afdelingformand Connie Thonsgaard (ØstJylland) 13 Leder 14 Ny

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012

Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012 1/14 Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012 1. Valg af dirigent: Claus Iversen, faglig sekretær i DJ, blev foreslået og valgt som dirigent. 2.

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Fængselsfunktionæren 12/1

Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsfunktionæren 12/1 Dansk Fængselsforbund December 2006 - Januar 2007 Nr. 12/1-2006/2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Penge til påbud udskudt til foråret 15 Socialdemokraterne: Regeringen svigter

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

I kamp for teletaxaer Erik Ingerslev Larsen vil også arbejde for udbygning af daginstitutioner Aalborg Stiftstidende 04.01.1995

I kamp for teletaxaer Erik Ingerslev Larsen vil også arbejde for udbygning af daginstitutioner Aalborg Stiftstidende 04.01.1995 I kamp for teletaxaer Erik Ingerslev Larsen vil også arbejde for udbygning af daginstitutioner Aalborg Stiftstidende 04.01.1995 AABYBRO: Den kollektive tra k i lokalområdet skal bevares, og det behøver

Læs mere